ផែនដីផ្លាស់ថ្មី

Document Sample
ផែនដីផ្លាស់ថ្មី Powered By Docstoc
					                      ំ
                  ជួយក្រនរឮរ
                     ើ

    កោងតាមសារសរស់ខាងក្ោមកនេះ
         ើ                      ា
                         អងគោរកេមរ:-ឥសាម/កយើងសូមអំពាវ

នាវក  ើយអំពាវក ៀតចំកពាេះមនុ សសកោរ ទំងឡាយណា ដែលមានជំកនឿកជឿជារ់

ថា ពភពកោររំ ពុ ងដតែំក
  ិ              ើ រោរនូវពុ ធ ំនាយ កែើមបព្ងស់ពុ ធំៗឱវា
                            ើ            ចូរនារ់

នាំគ្នភាវនា ក
   ា                         ា    ំ
         ើយភាវនាក ៀត នារ់ នងបានសក្មចែូចរតើ ្បាថា កោង ឯវ៕ ១០/
                  ឹ

១១/២០១២


សាក្សីរស់:

                           ា     ា
អង្គការណាសា: ពិភពលោកនឹង្ង្ង្ឹត រយៈលពលបីថ្ថៃជាប់គ្ន កាុង្ខែធាូ ឆ្ាំ២០១២ខាង្មុែ
Friday, 09 November 2012 08:42 ខរបសរមួល៖ លដើមអមពិល (DAP)-ID: 009
                ិ
    អង្គការណាសារបស់សហរដឋអាលមរក បានលធវើការទសសន៍ទាយថា ភាពង្ង្ឹ ត
                                   ា
ទាាំង្ស្សុង្នឹ ង្លកើតមានលឡើង្ កាុង្អាំឡុង្ថ្ថៃទី២៣ ដល់ថ្ថៃទី២៥ ខែធាូ ឆ្ាំ២០១២ខាង្មុែ កាុង្
                          ិ
អាំឡុង្ ថ្នតារាវ ិថីរបស់ខផនដីលដើរស្សបគ្ន។ អាកវទាសាស្តសរសហរដឋអាលមរក បានទសសន៍
                      ា               ិ
ទាយថា សកលលោកទាាំង្មូ លនឹង្មានការខរបរបួល លោយពិភពលោកទាាំង្មូ ល នឹង្រតូវ
                  ា                   ា
ង្ង្ឹតទាាំង្ស្សុង្រយៈលពលបីថ្ថៃជាប់គ្ន គឺ ចាប់ពីថ្ថៃទី២៣ ដល់ថ្ថៃទី២៥ ខែធាូ ឆ្ាំ២០១២ខាង្
មុែ។

    វាមិនខមនថ្ថៃចុង្លរកាយរបស់ខផនដីល    ោះលទ ខតវាជាថ្ថៃមួយខដលរពោះអាទិតយ និង្
ខផនដី សថិតលៅកាុង្ជួរខត មួយជាលលើកតាំ បូង្។ ខផនដីនឹង្រ ាំកិលលចញពី ទីតាាំង្បចចុបបនា គឺកុាង្
                              ិ
តារាវ ិថីទីបី លៅកាន់ ទីតាាំង្សូ នយ ប ា ប់មកផ្លស់លៅកាន់តារាវថីទីបួន។ កាុង្អាំឡុង្ ថ្នការ
                       ល
 ល                         ល
ផ្លស់បូររលនោះ ពិភពលោកទាាំង្មូលនឹ ង្របឈមមុែនឹ ង្ ការផ្លស់បូររដ៏ធាំមួយ ប ា ប់ មក
មនុសសនឹង្ល          ថ
       ើញពិភពលោកកាុង្សានភាពថមីមួយ។

                             ឋ   ា
   កាុង្អាំឡុង្ ថ្នលពលង្ង្ឹតទាាំង្បីយប់លនោះ តាមការសនាិោនបានបង្ហញថា នឹង្លកើ ត
មានលឡើង្ ចាប់ពីថ្ថៃទី២៤ដល់ថ្ថៃទី២៥។ ខតការសាំខាន់មនុ សសរតូវ ខតរកាភាពសៃប់សាត់ៃ
                          ា
ពាយាមលៅជិ តខកបរមនុសសសាំខាន់ សរមាប់រយៈលពលបីថ្ថៃជាប់គ្ន។ សរមាប់អាកខដល
   ិ
មានជីវតរស់លៅ នឹង្បានល    ើញពិភពលោកថមីមួយ បុខនរសរមាប់អាក ខដលមិនបានលរតៀម
        ល         ល      ី
ែលួន អាចនឹ ង្សាប់ពីលររោះខតភាពភ័យខាច។ កាុង្ករណ ខដលមាន លរឿង្លនោះលកើតមាន សូម
កុាំបារមភលោយរគ្នន់ខតរកាភាពសបាយចិតរ។

                        ា
    មានការពិភាកាជាលរចើនទាក់ទង្លៅនឹង្របធានបទឆ្ាំ២០១២លនោះ បុខនរមនុសសជា
         ា                  ា
លរចើនមិនលជឿពី បញ្ហលនោះ លឡើយរពមទាាំង្មិនចង្់និយាយពី បញ្ហលនោះខដរ លោយសារភាព
  ល
ភ័យខាច និង្តក់សុលត។ មនុសសពិតជាមិ នដឹង្ថា លតើនឹង្មានអវីលកើតលឡើ ង្ បុខនរវាជាលរឿង្ដ៏
                      ី
មានតថ្មលមួយកាុង្ការលរតៀមែលួន ជានិចចកុាង្ករណបាតុភូតលនោះ លកើតលឡើង្ពិ តខមន៕

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:15
posted:11/15/2012
language:Unknown
pages:1