Docstoc

INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATAN KUALA LUMPUR Prosedur Pengurusan Penyelidikan MS ISO 90012008

Document Sample
INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATAN KUALA LUMPUR Prosedur Pengurusan Penyelidikan MS ISO 90012008 Powered By Docstoc
					                 Prosedur Pengurusan Penyelidikan MS ISO 9001:2008
INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATAN
     KUALA LUMPUR Prosedur Pengurusan
   Penyelidikan
  MS ISO 9001:2008
PROSEDUR PENGURUSAN
  PENYELIDIKAN
SISTEM PENGURUSAN KUALITI
   MS ISO 9001:2008

         PPP/IMR


        Tarikh Kuatkuasa
          5 Nov 2008
 Institut Penyelidikan Perubatan
       Jalan Pahang,
     50588 Kuala Lumpur

         Diluluskan Oleh

       Dr Shahnaz bt Murad
   Pengarah Institut Penyelidikan Perubatan
 Dikeluarkan Kepada:            No Salinan Terkawal:
                
       ‐Prosedur Pengurusan Penyelidikan‐ 
    Institut Penyelidikan Perubatan Kuala Lumpur                
              SENARAI KANDUNGAN

Bhgn               Perkara             Mukasurat
    Rekod Pindaan

1   Objektif                            01
2   Skop                              01
3   Rujukan                            01
4   Definisi dan Singkatan
    Definisi                           01
    Singkatan                           02
5   Tanggungjawab dan Tindakan
    Penerimaan dan Penyemakan Proposal Melalui Kaedah Manual   03
    Penerimaan dan Penyemakan Proposal Melalui Kaedah       03
    Pendaftaran Penyelidikan NMRR
    Mesyuarat JPP-IMR Untuk Penilaian Keseluruhan Proposal    04
    Melalui Penyerahan Secara Manual Atau Kaedah Pendaftaran
    NMRR
    Pemantauan Kemajuan Penyelidikan               05
    Pemantauan Penamatan Penyelidikan               05
    Pemantauan Selepas Tamat Projek                06
    Pemantauan Hasil Penyelidikan (Penerbitan/ Pembentangan/   06
    Paten)
    Penutupan Fail Projek                     06
6   Rekod Pelaksanaan                       07
    Senarai Lampiran
    Borang JTP/KKM-3ver1.1
    Borang Semakan Proposal Baru Penyelidikan
    Ministry Of Health Grant Technical Evaluation Form
    Quarterly Financial Report
    Project Activity Report
    Milestone Achievement Report
    End of Project Report
    Laporan Pemantauan Hasil Penyelidikan
    Permohonan Menghadiri Seminar dan Membentangkan Kertas
    Saintifik serta Pembiayaan
    Permohonan Kelulusan Menerbitkan Hasil Penyelidikan
    Borang Soal Selidik Kepuasan Pelanggan
                
        ‐Prosedur Pengurusan Penyelidikan‐ 
    Institut Penyelidikan Perubatan Kuala Lumpur               
               REKOD PINDAAN

Keluaran  Tarikh    Keterangan Ringkas      Seksyen/  Diluluskan
/Pindaan                        Mukasurat   Oleh
                 Pindaan
                             Terlibat

 1.1   07/06/10 Pindaan ke atas keseluruhan     Semua    Pengarah
          Prosedur Pengurusan
                                  IMR
          Penyelidikan hasil daripada
          semakan dan penambahbaikan
          dokumentasi ISO 9001:2008
                   
        ‐Prosedur Pengurusan Penyelidikan‐ 
     Institut Penyelidikan Perubatan Kuala Lumpur                  
1. OBJEKTIF

 a) Untuk memastikan projek penyelidikan dijalankan mengikut peraturan yang ditetapkan
   oleh JPP-IMR berasaskan kehendak pelanggan (agensi peruntukan).
 b) Untuk memastikan proses pengurusan sesebuah projek penyelidikan dilakukan
   secara teliti dan teratur.

2. SKOP

 Prosedur ini digunakan sebagai panduan oleh semua penyelidik bermula dari proses
 penyediaan proposal sehingga penutupan projek. Ia juga digunakan oleh Urusetia JPP-
 IMR untuk menguruskan projek penyelidikan di IMR.

3. RUJUKAN

  i. MS ISO 9001:2008
  ii. Manual Kualiti
  iii. NIH Guidelines and Forms
  iv.  MOSTI Guidelines and Forms
  v. Garis Panduan Penilaian dan Pemantauan Pengurusan Penyelidikan

4. DEFINISI DAN SINGKATAN

 DEFINISI
  Agensi Peruntukan     : Agensi yang akan membiayai projek penyelidikan seperti
                NIH, MOSTI dan agensi lain.
  Ketua Penyelidik     : Pegawai yang mengetuai Pasukan Penyelidik
  Pasukan Penyelidik    : Terdiri daripada pegawai perubatan, pegawai penyelidik,
                kolaborator dan kumpulan sokongan yang dikenalpasti
                dalam cadangan projek penyelidikan
  Kolaborator        : Institusi yang bekerjasama dengan ketua penyelidik
  JPP-IMR          : Jawatankuasa yang dipengerusikan oleh Pengarah IMR
                dan ahli-ahlinya terdiri daripada beberapa orang pakar
                dalam disiplin tertentu yang dilantik oleh Pengarah
  Jawatankuasa Etika dan  : Jawatankuasa yang dipengerusikan oleh Timbalan Ketua
  Penyelidikan Perubatan   Pengarah Kesihatan (Penyelidikan dan Sokongan
  (MREC)           Teknikal), KKM. Ahli-ahlinya terdiri daripada Pengarah-
                Pengarah Institut di bawah NIH, pakar perubatan dan
                penyelidik dalam disiplin tertentu daripada KKM dan
                universiti, wakil Akademi Perubatan Malaysia, ahli
                farmasi,   pegawai   undang-undang,    jururawat,
                juruteknologi makmal perubatan dan lain-lain lagi.
                                          1-7
               
       ‐Prosedur Pengurusan Penyelidikan‐ 
   Institut Penyelidikan Perubatan Kuala Lumpur                 
Jawatankuasa      : Jawatankuasa yang terdiri daripada pegawai veterinar,
Penjagaan dan       pegawai perubatan dan pegawai penyelidik daripada
Penggunaan Haiwan     Institut Penyelidikan Perubatan, universiti-universiti
Makmal (ACUC)       tempatan dan Jabatan Perkhidmatan Haiwan.


SINGKATAN
JPP-IMR         : Jawatankuasa Penilaian Penyelidikan IMR
Urusetia        : Urusetia Jawatankuasa Penilaian Penyelidikan IMR
NMRR          : National Medical Research Register
MREC          : Medical Research and Ethics Committee (Jawatankuasa
             Etika dan Penyelidikan Perubatan)
ACUC          : Animal Care and Use Committee (Jawatankuasa
             Penjagaan dan Penggunaan Haiwan Makmal)
NIH           : National Institutes of Health (Institut Kesihatan
             Kebangsaan)
KKM           : Kementerian Kesihatan Malaysia
MOSTI          : Ministry of Science, Technology and Innovations
                                       2-7
                  
         ‐Prosedur Pengurusan Penyelidikan‐ 
      Institut Penyelidikan Perubatan Kuala Lumpur                   
5. TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN

TANGGUNGJAWAB                    TINDAKAN
            Penerimaan dan Penyemakan Proposal Melalui Kaedah
            Manual
Urusetia        1.  Mengedar Borang Proposal melalui laman web IMR, e-mel
               atau hard copy untuk diisi oleh Ketua Penyelidik.
            2.  Menerima borang proposal daripada Ketua Penyelidik yang
               telah diluluskan oleh Ketua Pusat / Ketua Unit. Salinan
               secukupnya perlu disediakan oleh Ketua Penyelidik untuk
               diedarkan kepada anggota panel JPP-IMR.
            3.  Memberi nombor kod JPP-IMR kepada setiap proposal yang
               diterima.
            4.  Menyemak proposal mengikut Borang Semakan Proposal
               Baru Penyelidikan yang mengandungi perkara-perkara
               berikut:
               - Gantt Chart
               - Budget: Direct Project Funding
               - Budget: Disbursement Schedule
               - Funding Sources
               - Contractual Matters
               - CV of All Key Researchers
            5.  Mengedarkan salinan proposal lengkap kepada anggota
               panel JPP-IMR untuk dinilai sebelum mesyuarat JPP-IMR.
            Penerimaan dan Penyemakan Proposal Melalui Kaedah
            Pendaftaran Penyelidikan NMRR
Ketua Penyelidik    6.  Mendaftar sebagai penyelidik melalui laman web
               ‘www.nmrr.gov.my’ untuk mendapatkan ‘ID penyelidik’.
Ketua Penyelidik    7.  Menyediakan proposal penyelidikan mengikut format yang di
               tetapkan di dalam laman web tersebut.
            8.  Menghantar proposal bagi penilaian oleh panel JPP-IMR
               (Reviewer) secara on-line.
Urusetia NMRR      9.  Menghantar e-mel ‘alert’ kepada Urusetia JPP-IMR untuk
               memulakan proses penilaian.
Urusetia        10. Memberi tugas kepada panel JPP-IMR (Reviewer) yang
              berkaitan bagi penilaian proposal penyelidikan.
JPP-IMR        11. Menilai proposal melalui laman web NMRR sebelum
              mesyuarat JPP-IMR.
                                           3-7
                  
         ‐Prosedur Pengurusan Penyelidikan‐ 
      Institut Penyelidikan Perubatan Kuala Lumpur                  
TANGGUNGJAWAB                   TINDAKAN

            Mesyuarat JPP-IMR Untuk Penilaian Keseluruhan Proposal
            Melalui Penyerahan Secara Manual Atau Kaedah Pendaftaran
            NMRR
Urusetia        12. Mencadangkan kepada Pengerusi JPP-IMR supaya penilaian
              proposal penyelidikan dimasukkan ke dalam agenda
              Mesyuarat JPP-IMR.
            13. Menetapkan tarikh mesyuarat JPP-IMR untuk penilaian
              proposal.
            14. Memaklumkan tarikh mesyuarat beserta jadual penilaian
              proposal kepada Ketua Penyelidik yang berkenaan dan
              semua ahli panel JPP-IMR.
JPP-IMR         15. Menilai dan membuat keputusan mengenai proposal
              penyelidikan.
Urusetia        16. Memaklumkan keputusan penilaian proposal kepada Ketua
              Penyelidik dengan keputusan seperti di bawah:
                Lulus: tiada pindaan
                Lulus dengan pindaan: pindaan perlu dibuat dalam
                tempoh masa yang ditetapkan
                Lulus bersyarat: perlu memenuhi syarat yang ditetapkan
                oleh JPP-IMR/NIH/KKM (contoh: kelulusan dari MREC)
                Tidak diluluskan
            17. Memaklumkan tindakan pembetulan yang perlu diambil oleh
              Ketua Penyelidik.
            18. Menerima proposal yang telah dipinda beserta maklumat
              pindaan / pembetulan dari Ketua Penyelidik.
            19. Mengemukakan proposal yang telah dipinda beserta Ministry
              Of Health Grant Technical Evaluation Form yang telah
              dinilai oleh Pengerusi Panel JPP-IMR kepada Agensi
              Peruntukan untuk mendapatkan kelulusan melalui Pengarah
              IMR.
Pengarah        20. Menerima keputusan daripada Agensi Peruntukan dan
              serahkan kepada Urusetia.
Urusetia        21. Memaklumkan keputusan Agensi Peruntukan beserta
              dengan pecahan peruntukan kepada Ketua Penyelidik dan
              satu salinan dikemukakan kepada Unit Kewangan.
Ketua Penyelidik    22. Semua urusan kewangan boleh dijalankan setelah surat
              pecahan peruntukan diedarkan kepada Ketua Penyelidik dan
              Unit Kewangan IMR.
                                          4-7
                  
         ‐Prosedur Pengurusan Penyelidikan‐ 
      Institut Penyelidikan Perubatan Kuala Lumpur                  
TANGGUNGJAWAB                   TINDAKAN
            Pemantauan Kemajuan Penyelidikan
Urusetia        23. Memaklumkan kepada Ketua Penyelidik untuk menyediakan
              laporan Suku Tahunan dan Setengah Tahunan selewat-
              lewatnya seminggu sebelum tarikh yang ditetapkan.
Urusetia        24. Memantau kemajuan projek mengikut garispanduan yang
              ditetapkan oleh NIH (rujuk Quarterly Financial Report,
              Project Activity Report dan Milestone Achievement
              Report Guidelines and Form) atau Agensi Peruntukan
              melalui laporan-laporan berikut:
              (i) Laporan Suku Tahunan mengandungi:
                 Quarterly Financial Report
               Tarikh Laporan: 31 Mac, 30 Jun, 30 Sep, 31 Dis
              (ii) Laporan Setengah Tahunan mengandungi:
                 Project Activity Report
                 Milestone Achievement Report
               Tarikh Laporan: 15 Jul, 15 Jan (tahun berikutnya)
Ketua Penyelidik    25. Menyediakan laporan kemajuan penyelidikan dengan
              melengkapkan borang suku tahunan dan setengah tahunan
              dan serahkan kepada Urusetia.
Urusetia        26. Menyemak laporan dan menganalisis data kemajuan projek
              dengan menggunakan kaedah yang bersesuaian.
            27. Menyerahkan satu salinan laporan suku tahunan dan
              setengah tahunan kepada Agensi Peruntukan.
            Pemantauan Penamatan Penyelidikan
            28. Memantau projek yang telah tamat melalui borang End of
              Project Report (rujuk End of Project Report Guidelines
              and Form).
            29. Memaklumkan kepada Ketua Penyelidik sebaik sahaja projek
              tamat mengikut jadual untuk menyerahkan laporan tamat
              projek dalam tempoh 3 bulan selepas tamat projek.
Ketua Penyelidik    30. Menyediakan laporan tamat projek dengan melengkapkan
              borang End of Project Report dan serahkan kepada
              Urusetia.
Urusetia        31. Menyemak dan menganalisis data laporan tamat projek
              dengan menggunakan kaedah yang bersesuaian.
            32. Menyerahkan satu salinan laporan tamat projek kepada
              Agensi Peruntukan.
                                           5-7
                  
         ‐Prosedur Pengurusan Penyelidikan‐ 
      Institut Penyelidikan Perubatan Kuala Lumpur                   
TANGGUNGJAWAB                   TINDAKAN
            Pemantauan Selepas Tamat Projek
Urusetia        33. Memantau projek yang telah tamat (rujuk Garis Panduan
              Penilaian dan Pemantauan Pengurusan Penyelidikan)
              sehingga penutupan projek.
Ketua Penyelidik    34. Menyedia laporan pemantauan selepas tamat projek dengan
              melengkapkan Laporan Pemantauan Hasil Penyelidikan
              dan serahkan kepada Urusetia bagi setiap setengah
              tahunan.
              Tarikh Laporan: 15 Jul, 15 Jan (tahun berikutnya).
            Pemantauan Hasil Penyelidikan (Penerbitan/ Pembentangan/
            Paten)
Urusetia        35. Menerima dan menyimpan satu salinan permohonan
              penerbitan yang telah diluluskan oleh Pengarah beserta
              manuskrip, pengesahan penerimaan daripada Editor Jurnal
              dan salinan artikel yang telah diterbitkan (Permohonan
              Kelulusan Menerbitkan Hasil Penyelidikan).
            36. Menerima dan menyimpan salinan permohonan
              pembentangan yang telah diluluskan oleh Pengarah beserta
              abstrak, pengesahan penerimaan daripada pihak penganjur
              dan bukti kehadiran pembentang (Permohonan Menghadiri
              Seminar dan Membentangkan Kertas Saintifik serta
              Pembiayaan).
            37. Menerima dan menyimpan salinan permohonan paten yang
              telah diluluskan oleh Pengarah dan pengesahan penerimaan
              paten.
            Penutupan Fail Projek
Urusetia        38. Menutup fail projek setelah JPP-IMR berpuashati dengan
              hasil penyelidikan seperti penerbitan, pembentangan
              dan/atau permohonan paten.
            39. Penutupan fail projek dilakukan setelah mendapat kelulusan
              dari panel JPP-IMR
            40. Menghantar Borang Soal Selidik Kepuasan Pelanggan
              setelah penutupan projek kepada Agensi Peruntukan untuk
              penilaian.
            41. Merekod dan membuat analisis kepuasan pelanggan setelah
              mendapat maklumbalas dari Agensi Peruntukan.
                                           6-7
                      
           ‐Prosedur Pengurusan Penyelidikan‐ 
       Institut Penyelidikan Perubatan Kuala Lumpur                     
6.      REKOD PELAKSANAAN

 BIL.          NAMA REKOD             LOKASI        TEMPOH
                                        SIMPANAN
   i.   Proposal               Bilik Ketua Penyelidik /  5 tahun selepas
                          Urusetia           projek ditutup
   ii.  Salinan proposal yang telah dipinda  Bilik Ketua Penyelidik /  5 tahun selepas
                                       projek ditutup
                          Urusetia
   iii.  Semakan Proposal Projek Baru     Bilik Urusetia       5 tahun selepas
                                       projek ditutup
   iv.   Keputusan Agensi Peruntukan      Bilik Ketua Penyelidik /  5 tahun selepas
                                       projek ditutup
                          Urusetia
   v.   Surat-menyurat berkenaan dengan    Bilik Ketua Penyelidik /  5 tahun selepas
       keputusan Jawatankuasa-                     projek ditutup
                          Urusetia
       jawatankuasa penyelidikan
   vi.   Quarterly Financial Report      Bilik Ketua Penyelidik /  5 tahun selepas
                                       projek ditutup
                          Urusetia
   vii.  Project Activity Report        Bilik Ketua Penyelidik /  5 tahun selepas
                                       projek ditutup
                          Urusetia
   viii.  Milestone Achievement Report     Bilik Ketua Penyelidik /  5 tahun selepas
                                       projek ditutup
                          Urusetia
   ix.   End of Project Report         Bilik Ketua Penyelidik /  5 tahun selepas
                                       projek ditutup
                          Urusetia
                                             7-7
Form JTP/KKM-3ver1.1


 I.    Project Identification


A.    NMRR Project ID :


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B.    Type of Grant (Please tick one only. Small research grants are for amounts not exceeding RM
10,000 each)

       Major Research Grant             Small Research Grant
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C.    Project Title
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D.    Principal Investigator (Please indicate the name and identification card number of the principal
     investigator)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E.    Department (Please indicate the name, address, telephone number and fax number of the
     Department in which the principal investigator is based. Where available, indicate the e-mail address
     of the principal investigator too)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F.    Key words (Please provide a maximum of 5 key words that describes the research project. These
     key words shall be used in a database on research in the Ministry of Health)
                           Page 1 of 12
Form JTP/KKM-3ver1.1


  II.    Objectives of the Project


A.     Objectives of the project (Please describe the measurable general and specific objectives of
     the project and define the expected results. Use results-oriented wording with verbs such as ‘to
     define …’, ‘to determine …’, ‘to develop …..’ )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B.    Research background of the project (Please indicate if the project is new, modification, or
extension. Give a summary of your literature review and related research to indicate originality and feasibility
of proposed research. If modification, indicate why modification is required. If extension, indicate findings of
previous research project and why extension is required).

       Project Status (Please tick one)      New      Modification      Extension
                                     of previous       of previous
                                     project         project

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C.    Type of Research (Please tick one only)
     o    Scientific (basic) research
     o    Technology development (applied research)
     o    Prototype development (design and engineering)
     o    Social / policy research
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D.    Field of Research (Please tick one only)
     o    Biomedical
     o    Clinical
     o    Public health
     o    Epidemiological
     o    Health systems
     o    Health economics
     o    Behavioural
     o    Others, please specify ………………………………………
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E.    Ministry of Health 9MP Health Research Priority Areas being addressed (Please
     refer to the Ministry of Health Research Priorities for the 9th Malaysia Plan as in www.nih.gov.my)

     CAM Disease / Cross Cutting Group :

     Research Scope :

     Relative Rank :


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                           Page 2 of 12
Form JTP/KKM-3ver1.1

III.   Benefits of the Project


A.    Direct customers / beneficiaries of the project (Please identify clearly, the potential
     customers / beneficiaries of the research findings and provide details of their relevance to the health
     services. If this is a directed / requested research, please name the health service provider involved)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B.    Outputs expected from the project (Please refer to the outputs in the Guidelines and give
     further details. Your actual outputs at the completion of the project shall be compared with the
     outputs listed here. Any unjustified shortfall may be detrimental to your future application)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 IV. Project Structure (Optional for Small Research Grants)

A.    Departments and research organizations involved in the project (Please identify all
MOH Departments and other research organizations collaborating in the project and describe briefly the role
/ contribution to the project)
                           Page 3 of 12
Form JTP/KKM-3ver1.1


B.    Project team
        Name          Department/ Organization  Estimated days on
                                   project
Principal Investigator :
Co-investigators :
Support staff :
Contract staff : (Indicate numbers)
Total :
                    Page 4 of 12
Form JTP/KKM-3ver1.1   V.    Research Approach

A.    Project Activities (Please list and describe the main project activities. The timing and duration
     of these activities are to be shown in the Gantt chart in Section VI)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B.    Key milestones (Please list and describe the principal milestones of the project. The timing of
     milestones is to be shown in the Gantt chart in Section VI. A key milestone is reached when a
     significant phase in the project is completed.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C.    Risks of the project (Please describe the factors that may cause delays in, or prevent
     implementation, of the project as proposed above; estimate the degree of risk)

   Factors:
                       Low        Medium      High
     Technical risk:

     Timing risk:

     Budget risk:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D. Duration (Indicate the planned starting date of the project and the elapsed time, in months, to
   complete the project. Do not include time for preparation of publication)     Starting date:

     Duration (in months):

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                           Page 5 of 12
Form JTP/KKM-3ver1.1VI.  Project Schedule

(Please prepare additional pages if necessary)

     Project Activities           200_           200_
                   J  F M A M J J A S O N D J  F M A M J J A S O N D
Use () to indicate planned milestones.
                         Page 6 of 12
Form JTP/KKM-3ver1.1


 VII.   Project Funding


A.    Direct project expenses (Please indicate the yearly costs for the project. The amounts should
     only include costs, which are to be requested from the MOH Allocation on Research Development.
     Use additional pages if necessary. Details and justification for each cost category should be
     prepared in the form shown in Appendix B.*Please refer to your Department’s Financial Unit in
     stating the allocation as OS-Objek Sebagai)

    Cost category          Total RM       200_ RM    200_ RM    200_RM
OS21000 :Travel &
Transportation
     (In Country)
OS22000 : Travel &
Transportation
      (Overseas)
OS24000 : Rentals

OS25000 : Raw Materials

OS27000 : Research materials
and Supplies

OS29000 : Special services

OS29000 : Temporary &
contract personnel

OS35000 : Special equipment
and accessories

OTHERS (Please list as OS*)

TOTAL


B.    Disbursement Schedule (Please indicate how the fund requested above in Section VII. A, will
     be allocated)

   Department/     Total RM       200_ RM         200_ RM      200_ RM
   Organization
                       Page 7 of 12
Form JTP/KKM-3ver1.1


C.   Funding Sources (Please indicate all sources of funding for the project)

    Funding Sorces              RM            % of Total Funding
MOH Allocation on Research
Development (this is the total
amount requested for in Section
VII.A above)
Operating budget

Other sources (please specify)
                      Page 8 of 12
Form JTP/KKM-3ver1.1
VIII. Contractual Matters

(For Small Research Grant application, submit only information for the Principal Investigator and not collaborators)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principal Investigator
Name:

Signature:                                    Date:

Head of Department of Principal Investigator

Name:

Signature and Official Stamp:


Date:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co-Investigator
Name:

Signature:                                    Date:

Head of Department of Co-Investigator

Name:

Signature and Official Stamp:


Date:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co-Investigator
Name:

Signature:                                    Date:

Head of Department of Co-Investigator

Name:

Signature and Official Stamp:


Date:                           Page 9 of 12
Form JTP/KKM-3ver1.1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repeat for Co-Investigators, if necessary


 IX.   CURRICULUM VITAE

(Please prepare and submit a curriculum vitae of all key researchers for major research grant application. For small
research grant application submit only the curriculum vitae of the principal investigator. The curriculum vitae should
contain the following information below)

1.    Name:
2.    I/C No.
3.    Age:
4.    Nationality:
5.    Name and address of Department / Institution:
6.    Title of Position currently held:
7.    Official telephone number:
8.    Official fax number:
9.    Official e- mail:
10.   Academic and professional qualifications: (List all qualifications in the following format:
     title,field, year, name and place of institution)
11.   Number of years of experience in the field related to this project.
12.   List all major research projects completed or involved in which are in the field related to this
     project (List the projects in the following format: title, year started, year completed, position
     held in project, major findings and outputs)
                          Page 10 of 12
Form JTP/KKM-3ver1.1
                             APPENDIX A
Summary of literature review and related research
                     Page 11 of 12
Form JTP/KKM-3ver1.1
                                            APPENDIX B

(Please provide detailed breakdown and justifications for all project costs requested in Section VII. A. Use
additional pages if necessary)

     Cost Category         Total RM      200_ RM      200_ RM      200_ RM
                        Page 12 of 12
                                          versi 2


              URUSETIA JAWATANKUASA PENILAIAN PENYELIDIKAN
                 INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATAN
                  Jalan Pahang, 50588 Kuala Lumpur
                 Tel : 03-2616 2492 Faks : 03-2616 2721
                         
              BORANG SEMAKAN PROPOSAL BARU PENYELIDIKAN 
 MAKLUMAT PROJEK:

 Tahun :                               LOI/RP  RIP
 Kod JPP-IMR :
 Ketua Penyelidik:
 Unit / Pusat :
 Tarikh Mula :                   Tarikh Tamat :
 Tajuk Penyelidikan : SENARAI SEMAK:


  1. Gantt Chart
  2. Budget – Direct Project Funding
  3. Budget – Disbursement Schedule
  4. Funding Sources
  5. Contractual Matters (signatures)
     a.   Principle Investigators
     b.   Head Department of PI
 6. CV of all key researchers


 KOMEN DAN CADANGAN:
Disemak dan disahkan;


.......................................
(Nama & Cop Rasmi)Tarikh:
           MINISTRY OF HEALTH RESEARCH GRANT TECHNICAL EVALUATION FORM

 A.   NMRR ID :

     Project title:

     Project leader:

     Tel:                                Fax:

 B.   Name of evaluator:

     Date of this evaluation:                              First             Follow-up

 C. Summary of assessment (Please tick appropriate box.         Also, provide additional comments in Section G. Numbers in
     parentheses refer to the corresponding section in the Application Form)                                    Inadequate           Acceptable        Very Good
                                       1        2      3        4      5
 1.   Scientific merit of research objectives

 2.   Credibility of benefits assessment

 3.   Appropriateness of the project structure

 4.   Robustness of the technical methodology

 5.   Appropriateness of the risk assessment

 6.   Cost effectiveness of the approach

 7.   Overall assessment

   Note: A proposal should be rejected if either item 1 (scientific merit of research objectives) or
   item 4 score is less than 3
    D.   Decision (Please tick appropriate box)


        Recommended for funding

        Rejection of application recommended (Please list reasons for rejection and suggestions in Section F)
MOH GRANT TECHNICAL EVALUATION FORM
                                     1
 E.   Recommended Funding (Please provide below the recommended funding for the project)

           Cost Categories                  Recommended Funding (RM)
                              20__    20__  20__  20__   20__      Total
    OS21000 Travel and transportation
    OS24000 Rentals
    OS25000 Raw material
    OS27000 Research materials & supplies
    OS29000 Special services
    OSTemporary and contract personnel
    OS35000 Special equipment and
      accessories
   Others (Please list as OS)
   Total Funding


    F.   Comments regarding assessment (Please provide below an explanation for any assessment made in Section C showing
       a rating below “acceptable”). Also provide reasons for proposal rejected and suggestions for improvement.
   ________________________________________
       Signature & Chop of Director / Evaluator
   Date:
MOH GRANT TECHNICAL EVALUATION FORM
                                 2
  G. MREC Decision


        Funding supported    Total : RM___________  Funding duration : ____________


        Funding rejected    Reason/s :
   ……………………………………….               Date : ………………………..
    MREC Chairman
  F.  Funding Approval


        Funding approved    Total : RM___________   Funding duration : ____________


        Funding rejected    Reason/s :
   ……………………………………….                     Date : ………………………..
    Deputy Director General of Health
    (Research & Technical Support)
MOH GRANT TECHNICAL EVALUATION FORM
                          3
QUARTERLY FINANCIAL REPORT
GUIDELINES AND FORM

A.   Purpose

The purpose of the quarterly financial report is to allow the NIH Secretariat to monitor the
actual/committed expenditures incurred by each approved project.

B.   Information required

The project leader is required to indicate the cumulative actual/committed expenditure
incurred up to the end of the quarter. Project leaders are reminded that deviation from the
approved budget breakdown is not permitted unless with permission from the Deputy
Director-General of Health (R&TS). Request for additional budget should be indicated
with appropriate justifications.

C.   Responsibility

It is the responsibility of the project leader to complete the quarterly financial report.

D.   Date of submission

The quarterly financial report is to be submitted by 31 March; 30 June; 30 September; 31
December

E.   Submission procedure

One copy of the report is to be submitted to the Head of Department. The Head of
Department should compile reports of all approved projects in the Department and submit
to the :

    NIH Secretariat,
    Ministry of Health Malaysia
    c/o Institute for Health Management
    Jalan Rumah Sakit, Bangsar
    59000 Kuala Lumpur
QUARTERLY FINANCIAL REPORT
_______________________________________________________________________

A.   Project Code:     ……………………………………

    Project Title: ………………………………………………………………………
    ………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………….

    Name of Project Leader: ……………………………………………………….
    Telephone No.: ………………………… Fax no.: ……………………………...
    E-mail: ………………………………….


   Date: ……………………….            Signature: ……………………………
_______________________________________________________________________
_
B.  Cumulative project expenditure up to end of quarter

    Year: …………………

    Quarter (tick where appropriate):
   January -      April -      July -      October -
   March        June        September    December

     Category         Allocation (RM)     Cumulative
                            expenditure (RM)
OS21000 : Travel and
transportation (in country)

OS22000 : Travel and
transportation (overseas)

OS24000 : Rentals

OS25000 : Raw Materials

OS27000 : Research
materials and supplies
0S29000 : Special services

OS29000 : Temporary and
contract personnel
OS35000 : Special
equipment and accessories
Others (Please list as OS)

TOTAL
_______________________________________________________________________

C.   Request for additional budget (Complete only if additional budget is required. State
clearly the amount requested, breakdown into the above categories, and justification why
additional budget required)
PROJECT ACTIVITY REPORT
GUIDELINES AND FORM

A.   Purpose
The purpose of this project activity report is to allow both the project leader and the NIH
Secretariat to monitor the progress of approved projects.

B.   Information required
The project leader is required to report the progress of each activity scheduled for the
reporting period. As far as possible, progress should be reported in measurable terms
such as number of samples collected, number of analysis done, etc. In the event that any
activity is behind schedule, the project leader is required to :
     provide reasons for any delays; and
     suggest adjustments to the original project schedule.

C.   Responsibility
Each project leader is to complete this Project Activity Report and submit it together with
the Milestone Achievement Report. The Head of Department is responsible to collect all
reports for approved projects of the Department and submit them to the NIH Secretariat

D.   Frequency
The Project Activity Report is to be submitted not later than 15 July (report for the period
January - June) and 15 January (report for the period July - December of the previous
year).

E.   Submission procedure
One copy of the Project Activity Report is to be submitted to the Head of Department. The
Head of Department will compile all reports from the Department. The compilation is then
submitted to:

    NIH Secretariat
    Ministry of Health
    c/o Institute for Health Management
    Jalan Rumah Sakit Bangsar
    59000 Kuala Lumpur
PROJECT ACTIVITY REPORT
_____________________________________________________________________

Project code: ………………………………..
Project Title: …………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
Name of Project Leader: ………………………………………………………………
Telephone no.: ……………………….. Fax no.: ……………………………
E-mail: ……………………………….

Date: ……………………….        Signature: ………………………….
_____________________________________________________________________

State actual progress for each research activity (refer to original project schedule).
As far as possible, progress should be reported in measurable terms such as
number of samples collected, number of analysis done, etc.

Year:              Period:    Jan-Jun     Jul-Dec

Indicate current status of project:    On-going         Terminated
        Abandoned          Suspended        Completed

If project is terminated/abandoned/suspended, state reasons:
_____________________________________________________________________

Title of activity:

Progress (state reasons for any delays):
Note: Repeat this section for each activity scheduled for the period.
   Attach copy of original project schedule. Where necessary, include revised
   project schedule.
MILESTONE ACHIEVEMENT REPORT
GUIDELINES AND FORM

A.  Purpose
The purpose of this project activity report is to allow both the project leader and the NIH
Secretariat to monitor the overall progress of approved projects.

B.  Information required
The project leader is required to indicate whether the milestones proposed in the original
project plan are achieved. If any milestone is not achieved according to schedule, the
project leader is required to:
   provide reasons for the non-achievement; and
   suggest adjustments to the project approach and schedule.

C.  Responsibility
Each project leader is to complete this Milestone Achievement Report and submit it
together with the Project Activity Report. The Head of Department is responsible to collect
all reports for approved projects of the Department and submit them to the NIH
Secretariat.

D.  Frequency
The Milestone Achievement Report is to be submitted not later than 15 July (report for
the period January - June) and 15 January (report for the period July - December of the
previous year).

E.  Submission procedure
One copy of the report is to be submitted to the Head of Department. The Head of
Department should compile reports of all approved projects in the Department and submit
to the :

   NIH Secretariat
   Ministry of Health
   c/o The Institute for Health Management
   Jalan Rumah Sakit Bangsar
   59000 Kuala Lumpur
MILESTONE ACHIEVEMENT REPORT
(Repeat Sections B and C for each milestone that is due. Other Sections need to be completed once only)


____________________________________________________________________
A.  Project number: …………………………………………………………….
   Project title: ………………………………………………………………….
   …………………………………………………………………………………
   …………………………………………………………………………………
   Name of Project Leader: …………………………………………………….
   Tel. no.: ………………………      Fax. no.: ………………………………
   E-mail: ………………………
_____________________________________________________________________
B.  Milestone achievement (Please attach a copy of the original project schedule)

    Name of milestone: ……………………………………………………………
    …………………………………………………………………………………
    Planned milestone date: ………………………………………………………

    Status:      Achieved      Not achieved (please       complete
                       sections C, D, E and F)

    Milestone description:
____________________________________________________________________
C.  Reasons for non-achievement (Please give reasons for non-achievement of the
   milestone)
____________________________________________________________________
D.  Suggested adjustments to the project approach (Please state the changes that
   are proposed)
_____________________________________________________________________
E.  Impact on project schedule (Please attach revised project schedule, if
   applicable)

    Revised date for this milestone: …………………….
    New date of project completion:………………. Original date: ……………….
____________________________________________________________________
F.  Impact on project budget (Please attach revised budget if necessary)

    Original approved budget: RM …………………………..
    Revised budget:      RM …………………………..

____________________________________________________________________

Date:               Signature:
END OF PROJECT REPORT
GUIDELINES AND FORM

A.   Purpose
The purpose of the End of Project Report is to allow the NIH Secretariat and other MOH
Departments to assess the findings of research project, their utilization (or potential
utilization) and where possible, their impact.

B.   Information required
The project leader is required to provide the following information:
   Project summary for compilation and dissemination;
   Extend of achievement of original objectives;
   Project outputs; and
   Utilization of findings and potential commercialization.

C.   Responsibility
The project leader is to complete the End of Project Report and submit to the Head of
Department.

D.   Date of submission
The End of Project Report is to be submitted not later than 3 months after scheduled
compilation of the research project.

E.   Submission procedure

The Head of Department is to submit all End of Project Reports of the Department, to:

    NIH Secretariat
    Ministry of Health Malaysia
    c/o Institute for Health Management
    Jalan Rumah Sakit Bangsar
    59000 Kuala Lumpur.
END OF PROJECT REPORT
_____________________________________________________________________

A.   Project code: ………………………..
    Project title: ……………………………………………………………………
    …………………………………………………………………………………..
    …………………………………………………………………………………..
    Name of Project Leader: ……………………………………………………….
    Tel. no: ………………………………     Fax no: ………………………….
    E-mail: ………………………………

   Date: ………………….    Signature of project leader: …………………….
_____________________________________________________________________

B.   Summary for the Research Activity Annual Report (Please summarize the
project objectives, significant results or findings achieved, and utilization/impact of results
or findings)
C.    Funding Received (Please list all funds and source of funding used for the
     project)      FUNDING SOURCE              AMOUNT (RM)
D.    Achievement of objectives

     Original project objectives (Please state the general and specific objectives as
     described in the original project proposal)
     Objectives achieved (Please state the extent to which the project objectives have
     been achieved. Just like the objectives, the achievement must be stated in
     measurable terms)
     Objectives not achieved (Please state the objectives that were not achieved and
     give reasons for non-achievement)
E.   Utilization and impact of research findings (Where applicable, please describe
the utilization (how, where, when, whom, etc.) of research results or findings. State the
measurable impact arising from utilization of the research results or findings.)
F.    Indirect outputs

   1. Number of publications: ……………………
    (Please list the publications using the format below.)

     You CH, Lee KY, Chev RY, Menguy R (1980). Electrogastrographic study of
     patients with unexplained masses, bloating and vomiting. Gastroenterology
     79(2):311-314.

 NO.                   TITLE
1.

2.

3.


   2. Number of unpublished reports: …………..
    (Please list the reports using the format below.)

     Public Health Institute, Ministry of Health. National Health and Morbidity Survey
     (1986-1987): Purpose, scope and methodology. Malaysia, Kuala Lumpur, 1987.

NO.                    TITLE
 1.

   2.

   3.
 3. Number of oral presentations at scientific meetings: …………………..
   (Please list oral presentations using format below.)

  Mazlan AB, Kamal A, Susila R. Contribution of Health Research Towards National
  Health Development. Paper presented at the Health Research Seminar. Malaysia,
  Kuala Lumpur, July.

NO.                  TITLE
 1.

  2.

  3.


 4. Number of poster presentations at scientific meetings: …………………..
   (Please list poster presentations using format below.)

    Noraznawati I, Ho TM, Nathan S, Wan KL. Identification of recombinant clones of
    house dust mites, S. pontifica. Poster presented at 11th National Biotechnology
    Seminar, Malacca, November.

NO.                  TITLE
 1.

  2.

  3.


  5. Training (Please list number of personnel trained for each category below.)

CATEGORY              NUMBER PERSONNEL TRAINED
B.Sc or equivalent
M.Sc or equivalent
PhD or equivalent
Short courses (No of courses: ………)
Attachment training
Others (Please specify)  6. Intellectual Property

CATEGORY                NUMBER
Patent obtained
Patent pending
Patent application to be filled
Copyright
  7. Linkages (Please list the names of the linkages established)

CATEGORY             NAME
Linkages with local research 1.
institutions           2.
                 3.
Linkages with foreign research 1.
institutions           2.
                 3.
Linkages with local industries  1.
                 2.
                 3.
Linkages with foreign industries 1.
                 2.
                 3.


  8. Commercialization (Please state whether the findings of this project have any
   potential for commercialization. If commercialization has already started, please
   describe any commercialization activities that had already been undertaken)
                                               versi 1


         LAPORAN PEMANTAUAN HASIL PENYELIDIKAN

         INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATAN (Institute for Medical Research)
         Jalan Pahang, 50588 Kuala Lumpur MAKLUMAT PROJEK PENYELIDIKAN

 Kod JPP-IMR:                 NMRR:
 Tajuk Projek: Ketua Penyelidik:
 Tarikh Mula (mmm-yy) :              Tarikh Tamat (mmm-yy):
 Jumlah Peruntukan (RM): HASIL-HASIL PENYELIDIKAN

 1. PENERBITAN:

 You CH, Lee KY, Chev RY, Menguy R (1980). Electrogastrographic study of patients with unexplained
 masses, bloating and vomiting. Gastroenterology 79(2):311-314.


 No Tajuk                                      Status

 1.


 2.


 3.


 4.


 5.


Status:
DGA : DG Approval :setelah mendapat kelulusan Ketua Pengarah Kesihatan
SUB : Submitted to Journal Editor
ACC : Accepted / In-Press
PUB : Published                                                   1
                                                 versi 1


2. LAPORAN TEKNIKAL:

Public Health Institute, Ministry of Health. National Health and Morbidity Survey (1986-1987): Purpose,
scope and methodology. Malaysia, Kuala Lumpur, 1987. (ISBN No)


No                         Tajuk

1.


2.


3.


3. PEMBENTANGAN LISAN:

Mazlan AB, Kamal A, Susila R. Contribution of Health Research Towards National Health
Development. Paper presented at the 2nd Health Research Seminar. Kuala Lumpur, 12- 14 July 2005.


No                         Tajuk

1.


2.


3.


4. PEMBENTANGAN POSTER:

Noraznawati I, Ho TM, Nathan S, Wan KL. Identification of recombinant clones of house dust mites, S.
pontifica. Poster presented at 11th National Biotechnology Seminar, Malacca, 10 – 12 November 2005.


No                         Tajuk

1.


2.


3.
                                                     2
                     versi 15. PATEN:

Tajuk Paten:Tahun Paten:

Status:
Approval
Names of
Patents Holder
[Inventor’s]:


Disediakan oleh:

Tandatangan Ketua Penyelidik;
(Nama dan Cop Rasmi)      Tarikh:
                        3
                                        versi 2

            PERMOHONAN MENGHADIRI SEMINAR DAN
         MEMBENTANGKAN KERTAS SAINTIFIK SERTA PEMBIAYAAN
         INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATAN (Institute for Medical Research)
                 Jalan Pahang, 50588 Kuala Lumpur

               Arahan Kepada Pemohon

 1. Borang ini mengandungi tiga bahagian: Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C. Untuk
   Bahagian A dan Bahagian B perlu dipenuhkan. Manakala Bahagian C hendaklah
   mendapat kelulusan Ketua Unit, Ketua Pusat dan Pengarah Institut Penyelidikan
   Perubatan.
 2. Borang yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dihantar untuk kelulusan Pengarah
   dan disertakan brosur seminar dan abstrak pembentangan.
 3. Permohonan yang telah mendapat kelulusan Pengarah, perlu menghantar satu (1)
   salinan borang kepada Urusetia JPP-IMR.


BAHAGIAN A
I. MAKLUMAT BERKENAAN PEMOHON


  a.  Nama Pemohon:

  b.  Jawatan / Gred:

  c.  Unit:

  d.  Pusat:

II. BUTIR-BUTIR PEMBENTANGAN


  a.  Jenis Pembentangan:      LISAN    POSTER

  b.  Tajuk:


  c.  Nama dan Jabatan
    Penulis Bersama:
  d.  Anjuran:

  e.  Tarikh Persidangan:

  f.  Tempat Persidangan:


                                           1
                                        versi 2


 III. BUTIR-BUTIR PENYELIDIKAN


   a.  Kod Projek JPP-IMR:

   b.  Ketua Penyelidik:

   c.  Peruntukan:

   d.  Tajuk Penyelidikan:      Jika penyelidikan yang tidak mempunyai kod JPP-IMR, sila nyatakan kod
      projek agensi berkenaan dan peruntukan seperti berikut :

      Kod Penyelidikan:

      Peruntukan:

 IV. BUTIR-BUTIR PEMBIAYAAN

   ANGGARAN KOS                            RM
 1.  Yuran Pendaftaran
 2.  Anggaran kos perjalanan
 3.  Anggaran kos hotel / makanan
                           JUMLAH


BAHAGIAN B
Saya pernah menghadiri Persidangan/Seminar/Bengkel berikut dalam tahun ini di dalam
dan luar negara

    i. Nama persidangan dll   :
      Tempat          :
      Tempoh          :


    ii. Nama persidangan dll   :
      Tempat          :
      Tempoh          :


Tandatangan pemohon :                      Tarikh:
(Nama & Cop Rasmi)


                                          2
                                                                  versi 2


BAHAGIAN C

Ulasan Ketua Unit, Institut Penyelidikan Perubatan, Kuala Lumpur

......................................................................................................................................

Permohonan ini disokong/tidak disokong.                                             ...................................................
Tarikh :                                        (Tandatangan & Cop Ketua Unit)Ulasan Ketua Pusat, Institut Penyelidikan Perubatan

.......................................................................................................................................

Permohonan ini disokong/tidak disokong.                                            ...................................................
Tarikh :                                       (Tandatangan & Cop Ketua Pusat)Ulasan Pengarah, Institut Penyelidikan Perubatan

.......................................................................................................................................

Saya selaku Pengarah Institut Penyelidikan Perubatan dengan ini;

a) meluluskan /tidak meluluskan permohonan ini.

b) pembiayaan permohonan ini menggunakan peruntukan :_______________________
                                             ...................................................
Tarikh :                                         (Tandatangan & Cop Pengarah)
                                                                     3
                                        versi 2

         PERMOHONAN KELULUSAN MENERBITKAN HASIL
         PENYELIDIKAN
         INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATAN (Institute for Medical Research)
         Jalan Pahang, 50588 Kuala Lumpur

                Arahan Kepada Pemohon

 1. Borang ini mengandungi tiga bahagian: Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C.
   Bahagian A dan Bahagian B perlu dipenuhkan. Bahagian C perlu mendapat kelulusan
   Ketua Unit, Ketua Pusat dan Pengarah Institut Penyelidikan Perubatan.

 2. Borang yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dihantar untuk kelulusan Pengarah
   dan disertakan satu salinan draf manuskrip.

 3. Permohonan yang telah mendapat kelulusan Pengarah, perlu menghantar satu (1)
   salinan borang tersebut kepada Urusetia JPP-IMR.


BAHAGIAN A
I. MAKLUMAT BERKENAAN PEMOHON


  a.  Nama Pemohon:

  b.  Jawatan / Gred:

  c.  Unit:

  d.  Pusat:

II. BUTIR-BUTIR PENERBITAN

  a.  Nama dan Unit/Pusat/Institusi Pengarang-Pengarang:
  b.  Tajuk Penerbitan:
  c.  Nama jurnal/prosiding/monograf/buletin dan lain-lain penerbitan di mana kertas
    dicadang diterbitkan:
                                           1
                                        versi 2
BAHAGIAN B

I.  BUTIR-BUTIR PENYELIDIKAN


   a.  Kod Projek JPP-IMR:

   b.  Ketua Penyelidik:

   c.  Peruntukan:

   d.  Tajuk Penyelidikan:      Jika penyelidikan yang tidak mempunyai kod JPP-IMR, sila nyatakan kod
      projek agensi berkenaan dan peruntukan seperti berikut :

      Kod Penyelidikan:

      Peruntukan:

II.  OBJEKTIF-OBJEKTIF PENYELIDIKAN

a)


b)


c)

d)


e)
                                          2
                                       versi 2

 III.  CIRI-CIRI PENYELIDIKAN (tandakan [X] di kotak yang sesuai)

    a)  Jenis Penyelidikan
         Biomedical
         Health systems
         Health behavioural
         Health economics
         Environmental
         Others :


    b) Bidang penyelidikan
         Perolehan pengetahuan baru
         Meningkatkan pendiagnosaan penyakit
         Meningkat rawatan penyakit
         Meningkat kawalan penyakit
         Meningkat pencegahan penyakit
         Others :


    c)  Kumpulan yang boleh mengguna hasil penyelidikan
         Pegawai-pegawai Perubatan
         Penyelidik-penyelidik
         Pengarah-pengarah Program
         Pegawai-pegawai Makmal
         Other:


PENGESAHAN:

Bersama-sama ini disertakan satu salinan draf manuskrip untuk kelulusan menerbitkan
hasil penyelidikan.


Tandatangan pemohon :
(Nama & Cop Rasmi )
Tarikh :

                                         3
                                                                  versi 2

BAHAGIAN C

Ulasan Ketua Unit, Institut Penyelidikan Perubatan, Kuala Lumpur

......................................................................................................................................

Permohonan ini disokong/tidak disokong.                                           ......................................................
Tarikh :                                        (Tandatangan & Cop Ketua Unit)Ulasan Ketua Pusat, Institut Penyelidikan Perubatan

.......................................................................................................................................

Permohonan ini disokong/tidak disokong.

                                                    .
                                            ...................................................
Tarikh :                                      (Tandatangan & Cop Ketua Pusat)Ulasan Pengarah, Institut Penyelidikan Perubatan

.......................................................................................................................................

Permohonan ini dilulus/tidak diluluskan.                                             ...................................................
Tarikh :                                         (Tandatangan & Cop Pengarah)
                                                                     4
                                              versi 2

       URUSETIA JAWATANKUASA PENILAIAN PENYELIDIKAN
          INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATAN

          BORANG SOAL SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN

Projek penyelidikan berikut telah dibiayai oleh agensi tuan/puan dan mempunyai kaitan
langsung dengan program/aktiviti jabatan tuan/puan. Selaras dengan keperluan MS ISO
9001:2008, pihak tuan/puan diharap dapat meluangkan masa untuk melengkapkan penilaian
tuan/puan terhadap projek ini dengan mengisi borang soal selidik mengikut skala berikut:

1 = tidak memuaskan, 2 = lemah, 3 = memuaskan, 4 = baik, 5 = cemerlang

Kod JPP-IMR:                   NMRR ID:
Tajuk Projek:
Ketua Projek:


                                   1   2  3   4    5
1. Pelaksanaan Projek
 1.1 Pencapaian Objektif
 1.2 Ketepatan Masa
 1.3 Keberkesanan Kos
 1.4 Persembahan Laporan
2. Kegunaan Hasil Penyelidikan
 2.1 Releven kepada Program
 2.2 Feasability/Practicability aplikasi hasil kajian
 2.3 Potensi Impak terhadap program/pesakit
 2.4 Potensi Komersial
3. Sumbangan Penyelidikan
 3.1 Pembangunan Modal Insan
 3.2 Pemindahan Teknologi
 3.3 Kolaborasi dan Jaringan antara institusi
 3.4 Impak Jurnal

Komen Pelanggan (jika ada):
Untuk kegunaan Urusetia JPP-IMR

1.1  1.2  1.3  1.4  1.5  2.1  2.2  2.3   2.4  3.1  3.2  3.3  3.4  JumlahTahap Kepuasan Pelanggan : [Jumlah skala / (Bil. Jawapan x 5)] x 100 = _____ %


Disemak dan disahkan oleh: _____________________________
              (Nama/Cop & Tarikh)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:21
posted:11/14/2012
language:
pages:53