INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATAN KUALA LUMPUR Prosedur Umum MS ISO 90012008 by ridzzz

VIEWS: 8 PAGES: 15

									                 Prosedur Umum MS ISO 9001:2008
INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATAN
     KUALA LUMPUR  Prosedur Umum
  MS ISO 9001:2008
 

 

 

 

 


PU/IMR-01  KAWALAN DOKUMEN

PU/IMR-02  KAWALAN REKOD

PU/IMR-03  AUDIT DALAMAN

PU/IMR-04  KAWALAN KETIDAKPATUHAN

PU/IMR-05  TINDAKAN PEMBETULAN

PU/IMR-06  TINDAKAN PENCEGAHAN

 
  PROSEDUR UMUM
SISTEM PENGURUSAN KUALITI
   MS ISO 9001:2008


     PU/IMR – 01
   (KAWALAN DOKUMEN)

        Tarikh Kuatkuasa
          5 Nov 2008
 Institut Penyelidikan Perubatan
       Jalan Pahang,
     50588 Kuala Lumpur

         Diluluskan Oleh

       Dr Shahnaz bt Murad
   Pengarah Institut Penyelidikan Perubatan
 Dikeluarkan Kepada:            No Salinan Terkawal:
         Prosedur Kualiti Kawalan Dokumen (PU/IMR‐01)                 

1. OBJEKTIF

 1.1. Menyediakan sistem untuk mengawal dokumen-dokumen yang berkaitan dengan
    Sistem Pengurusan Kualiti IMR.

 1.2. Memastikan setiap dokumen yang berkaitan disemak dan diluluskan oleh pihak
    pengurusan serta memastikan hanya keluaran terkini sahaja digunakan oleh
    anggota IMR.

2. SKOP

 Meliputi semua dokumen yang digunakan di dalam Sistem Pengurusan Kualiti IMR
 termasuk dokumen dalaman dan luaran..

3. RUJUKAN

 1.1. MS ISO 9001
 1.2. Manual Kualiti, Seksyen 4.2.3 – Kawalan Dokumen
 1.3. Manual Kualiti, Seksyen 4.2.4 – Kawalan Rekod

4. DEFINISI DAN SINGKATAN PERKATAAN

 4.1 DEFINISI

  a) Dokumen Dalaman   Terdiri dari Manual Kualiti, Prosedur Pengurusan Penyelidikan,
              dan Prosedur Umum.
  b) Dokumen Luaran    Dokumen-dokumen dari pihak luar yang dijadikan sebagai
              panduan dan rujukan untuk melaksanakan Sistem Pengurusan
              Kualiti, IMR yang berkaitan dengan polisi yang terdiri daripada
              Arahan Perkhidmatan, Pekeliling, Garispanduan dll.

  c) Pengurus Dokumen   Pegawai yang di lantik oleh Pengarah bagi menjalankan
              tanggungjawab mengurus dan mengawal dokumen-dokumen
              yang di gunakan dalam sistem pengurusan kualiti. 4.2 SINGKATAN

  a) SPK          Sistem Pengurusan Kualiti
  b) SOP          Standard Operating Procedure
                                          1-6
          Prosedur Kualiti Kawalan Dokumen (PU/IMR‐01)                

5. TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN


TANGGUNGJAWAB                 TINDAKAN
Wakil Pengurusan/Ketua 5.1 Memastikan dokumen yang diperlukan oleh Standard
Pusat/Unit         MS ISO 9001 dan dokumen untuk perlaksanaan sistem
              pengurusan kualiti disediakan dengan mencukupi.


Pengarah IMR         5.2. Meluluskan dokumen dalaman yang telah disediakan
                 untuk sistem pengurusan kualiti sebelum diedarkan
                 kepada pengguna yang berkenaan.

               Nota 1: Manual Kualiti dan Prosedur Kualiti diluluskan oleh
               Pengarah IMR.

               Nota 2: Tarikh kuatkuasa dokumen dinyatakan disetiap muka
               depan Manual Kualiti dan Prosedur Kualiti.

Pengurus Dokumen       5.3. Daftarkan dokumen di dalam Senarai Induk Dokumen
                 SPK atau Senarai Proses dan Dokumen Kualiti (Rujuk
                 Manual Kualiti Lampiran 3). Simpan ”soft copy”
                 dokumen sebagai ”back up” dan untuk kegunaan
                 pindaan.

               Nota: Hanya Pengurus Dokumen sahaja yang dibenarkan
               untuk menyimpan salinan ”soft copy” untuk memastikan
               kawalan ke atas pindaan dokumen.

               5.4. Sediakan dan cop ”SALINAN ASAL” dimuka hadapan di
                 setiap dokumen asal.

               5.5. Sediakan salinan dan cop ”DOKUMEN TERKAWAL”
                 dimuka hadapan di setiap salinan dokumen.

               5.6. Edarkan dokumen untuk pengguna yang berkenaan
                 mengikut Senarai Edaran Dokumen Kualiti serta
                 dapatkan pengesahan penerimaan melalui Borang
                 Pengedaran Dokumen Kualiti.

Ketua Pusat/Unit       5.7. Memastikan dokumen sentiasa berada di tempat yang
                 bersesuaian, melindungi dokumen supaya tidak rosak
                 atau hilang dan boleh diguna/dirujuk oleh pengguna
                 dokumen.
               5.8. Semak dokumen dari masa kesemasa (mengikut
                 keperluan aktiviti/proses yang berkaitan dengan
                 dokumen)  untuk   memastikan kesesuaian dan
                 kecukupan dokumen.
                                          2-6
          Prosedur Kualiti Kawalan Dokumen (PU/IMR‐01)                

TANGGUNGJAWAB                     TINDAKAN
Anggota IMR         5.9.  Mohon pindaan melalui Borang Permohonan Pindaan
                  Dokumen Kualiti jika berhasrat untuk meminda atau
                  mengemaskini dokumen. Serahkan kepada Ketua
                  Pusat/Unit untuk kelulusan.

Ketua Pusat/Unit       5.10. Kemukakan cadangan kepada Wakil Pengurusan
                  untuk dibawa kepada Pengarah.


Wakil Pengurusan       5.11. Semak keperluan pindaan dokumen. Jika bersetuju
                  untuk pindaan, serahkan kepada Pengarah untuk
                  kelulusan semula. Jika tidak bersetuju, maklumkan
                  kepada pemohon.


Pengurus Dokumen       5.12. Meminda dokumen seperti yang telah diluluskan dan
                  mengemaskini status pindaan dokumen berkenaan.

               Nota: Pindaan 1.0 adalah dokumen yang belum lagi di pinda.
               Jika berlaku pindaan, Pindaan akan dikemaskini kepada 1.1,
               1.2, 1.3 dan seterusnya sehingga pindaan yang ke-9.
               Selepas pindaan yang ke-10, Pindaan akan dikemaskini
               kepada 2.0 dan seterusnya.


Pengurus Dokumen       5.13. Rekodkan pindaan di dalam Rekod Pindaan supaya
                  boleh dikenalpasti oleh pengguna dokumen.
                  Lampirkan Rekod Pindaan bersama dokumen yang
                  dipinda (selepas muka hadapan dokumen).

               5.14. Sediakan salinan dan uruskan edaran dokumen.
                  Kemaskini Senarai Induk Dokumen Kualiti mengikut
                  status pindaan.

               5.15. Kumpul dan lupuskan semua dokumen yang telah
                  dibatalkan. Simpan dokumen induk untuk kegunaan
                  rujukan dan cop “BATAL” pada muka hadapan.
                                          3-6
          Prosedur Kualiti Kawalan Dokumen (PU/IMR‐01)               


TANGGUNGJAWAB                    TINDAKAN
               Dokumen Luaran

               5.16. Kenalpasti dan tentukan dokumen luaran yang perlu
Ketua Pusat/Unit
                  untuk perlaksanaan sistem pengurusan kualiti (rujuk
                  terminologi dokumen luaran).


Pengurus Dokumen       5.17. Daftarkan dokumen di dalam Senarai Proses dan
                  Dokumen Kualiti. Dokumen luaran yang terkawal
                  hanya akan diperolehi melalui laman web yang
                  berkaitan. Jika dicetak, dokumen tersebut akan
                  dicop/label ”DOKUMEN TERKAWAL” berwarna merah
                  di muka hadapan setiap dokumen.

Ketua Pusat/Unit       5.19. Memastikan dokumen sentiasa berada di tempat yang
                  bersesuaian, melindungi dokumen supaya tidak rosak
                  atau hilang dan boleh diguna/dirujuk oleh pengguna
                  dokumen.

               Sistem Penomboran
Pengurus Dokumen       5.20. Menggunakan sistem pernomboran untuk dokumen-
                  dokumen yang digunakan dalam Sistem Pengurusan
                  Kualiti IMR seperti berikut :
                  a) Manual Kualiti: MK/IMR
                  b) Prosedur Umum: PU/IMR- <nombor siri>
                  c) Prosedur Pengurusan Penyelidikan: PPP/IMR
                   <nombor siri>
                  d) Prosedur Pengendalian Standard Peralatan:
                   IMR/<Pusat>/<Unit>/22/2202/<no.bilangan>
                  e) Prosedur Pengendalian Standard Kaedah
                   Makmal:
                   IMR/<Pusat>/<Unit>/22/2201/<no.bilangan>
                                         4-6
        Prosedur Kualiti Kawalan Dokumen (PU/IMR‐01)               

6. REKOD PELAKSANAAN


 BIL.      NAMA REKOD          LOKASI       TEMPOH SIMPANAN
 1.  Senarai Edaran Dokumen     Bilik Urusetia ISO      6 tahun
 2.  Borang Pengedaran Dokumen    Bilik Urusetia ISO      6 tahun
    Kualiti
 3.  Borang Pindaan Dokumen     Bilik Urusetia ISO      6 tahun
    Kualiti
 4.  Rekod Pindaan          Bilik Urusetia ISO      6 tahun

 5.  Senarai Induk Dokumen SPK    Bilik Urusetia ISO      6 tahun

 6.  Senarai Induk SOP - Kaedah   Bilik Ketua Pusat/Unit    6 tahun
    Makmal
 7.  Senarai Induk SOP - Peralatan  Bilik Ketua Pusat/Unit    6 tahun
    Makmal
 8.  Senarai Induk Dokumen Luar   Timbalan Pengarah      6 tahun
                    (Pengurusan) / Wakil
                    Pengurusan
                                        5-6
       Prosedur Kualiti Kawalan Dokumen (PU/IMR‐01)            


               REKOD PINDAAN

Pindaan  Tarikh    Keterangan Ringkas     Seksyen/  Diluluskan
                          Mukasurat   Oleh
                Pindaan
                           Terlibat
 1.1   7/6/10  Pindaan ke atas keseluruhan   Semua    Pengarah
          Manual Kualiti hasil daripada         IMR
          semakan dan penambahbaikan
          dokumentasi ISO 9001:2008
                                    6-6
      CONTOH SENARAI EDARAN DOKUMEN KUALITI


  No.
 Salinan              Pemegang Dokumen
Terkawal

 01    Pengarah

 02    Timbalan Pengarah (Pengurusan)

 03    Wakil Pengurusan

 04    Pengurus Dokumen

 05    Ketua Auditor

 06    Ketua Pusat Penyelidikan Penyakit Berjangkit (IDRC)

 07    Ketua Pusat Penyelidikan Perubatan Herba (HMRC)

 08    Ketua Pusat Penyelidikan Kesihatan Alam Sekitar (EHRC)

 09    Ketua Pusat Penyelidikan Kanser (CaRC)

 10    Ketua Pusat Penyelidikan Kardiovaskular, Diabetes dan Pemakanan
      (CDNRC)

 11    Ketua Pusat Penyelidikan Alergi dan Imunologi (AIRC)

 12    Ketua Pusat Sumber Penyelidikan Perubatan (MRRC)

 13    Ketua Pusat Diagnostik Khas (SDC)

 14    Pengerusi UJPP-IMR
                                              versi 1
                   BORANG PENGEDARAN DOKUMEN KUALITI

 (a)  Tajuk/No. Dokumen:   :
 (b)  No. Keluaran      :
 (c)  Tarikh         :

Bil.    Pemegang Dokumen     Nombor         Penerima   Tarikh  Tanda
                    Salinan              terima  tangan
                   TerkawaI

                  MK PU PPP PT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
                                                                                versi 1


                       BORANG PINDAAN DOKUMEN KUALITI
                       INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATANNama Pencadang             :

Unit/ Pusat              :

Nama Dokumen              :

Bahagian Dokumen Kualiti Yang Hendak Dipinda                        :

(Nyatakan bahagian dalam Manual Kualiti, Prosedur Kualiti atau borang. Sertakan satu salinan dokumen
kualiti yang berkaitan sebagai rujukan)

Cadangan Pindaan    :
(Sertakan lampiran jika perlu)

.
............................................................................................................................................

Sebab-sebab Cadangan Pindaan Diperlukan                    :


Tarikh : ............................              Tandatangan Pencadang: ..............................................Keputusan Ketua Pusat/Unit/Pengurus Dokumen 9001:2008
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Tarikh : ............................              Tandatangan dan Cop          : ..............................................


Keputusan Wakil Pengurusan :
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Tarikh : ............................              Tandatangan dan Cop          : ..................................................Kelulusan oleh Pengarah               :      (Diluluskan / Tidak Diluluskan)

Tarikh : ............................              Tandatangan dan Cop          : ..................................................
                           PU/IMR/01/5 (vers 1)

           SENARAI INDUK DOKUMEN KUALITI

  NO.           NAMA         PINDAAN    KELUARAN
 DOKUMEN          DOKUMEN       NO.  TARIKH  NO.  TARIKH
MK/IMR      Manual Kualiti

         Prosedur Pengurusan
PPP/IMR
         Penyelidikan

PU/IMR - 01   Kawalan Dokumen
PU/IMR - 02   Kawalan Rekod
PU/IMR - 03   Audit Dalaman
PU/IMR - 04   Kawalan Ketidakpatuhan
PU/IMR - 05   Tindakan Pembetulan
PU/IMR – 06   Tindakan Pencegahan

                           26 Jun     5 Nov
PT/IMR – 01(1) Perolehan Melalui Tender     01   2009
                                01  2008

                           25 Jun     5 Nov
PT/IMR – 01(2) Perolehan Melalui Sebutharga   01
                            2009  01  2008

PT/IMR – 01(3) Perolehan Melalui Pembelian   01  24 Jun     5 Nov
        Terus                  2009
                                01  2008


PT/IMR – 02(1) Perkhidmatan Penyelenggaraan
        Peralatan Dan Kenderaan


         Perkhidmatan Pembaikan
PT/IMR – 02(2)
         Peralatan Dan Kenderaan


         Pengurusan Latihan Dan
 PT/IMR – 03
         Kompetensi Staf

 PT/IMR – 04   Pengendalian Aduan Pelanggan
                                versi 1

       CONTOH : SENARAI INDUK DOKUMEN KUALITI

  NO.          NAMA      PINDAAN    KELUARAN
 DOKUMEN         DOKUMEN     NO.  TARIKH   NO.  TARIKH
MK/IMR     Manual Kualiti      00  30/07/01  01  30/07/01
                     01  23/11/01
                     02  7/01/02
PU/IMR - 01  Kawalan Dokumen
PU/IMR - 02  Kawalan Rekod
PU/IMR - 03  Audit Dalaman
PU/IMR - 04  Kawalan Ketidakpatuhan
PU/IMR - 05  Tindakan Pembetulan
PU/IMR - 06  Tindakan Pencegahan
                            versi 1


           REKOD PINDAAN


Keluaran/  Tarikh  Keterangan Ringkas  Seksyen/  Diluluskan
Pindaan                  Mukasurat   Oleh
             Pindaan
                      Terlibat

								
To top