LAPORAN STATUS PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001 2008 by ridzzz

VIEWS: 57 PAGES: 52

									SELAMAT DATANG
LAPORAN STATUS PELAKSANAAN
 SISTEM PENGURUSAN KUALITI
    MS ISO 9001 : 2008
   (1 JUN ~ 7 OKT 2009)

 UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS

   14 OKTOBER 2009
        TUJUAN LAPORAN
Laporan ini disediakan sebagai maklumat kepada Y.Bhg.
Dato’ dan Jawatankuasa Pemandu Pelaksanaan Sistem
Pengurusan Kualiti (SPK) Universiti Malaysia Perlis
(UniMAP) bagi tempoh Jun hingga Oktober 2009. Laporan
ini antara lain mengandung maklumat dan laporan tentang:

(1)  Aktiviti Bahagian Pengurusan Kualiti sepintas lalu
(2)  Laporan kemajuan pelaksanaan Sistem Pengurusan
   Kualiti (SPK)
(3)  Isu-isu yang ingin dibincangkan
PUSPEK 5 BULAN : AKTIVITI BAH. PENGURUSAN KUALITI SEPINTAS LALU
                    Penyataan Dasar
                    dan Objektif Kualiti
                    pematuhan kepada
                    Klausa 5.1 & 5.3
                    MS ISO 9001 :2008
PUSPEK 5 BULAN : AKTIVITI BAH. PENGURUSAN KUALITI SEPINTAS LALU                         1)Pelancaran
                         Hari Komitmen
                         Kualiti pada 2
                         Julai 2009
                         sebagai bukti
                         pematuhan pada
                         Klausa 5.1
                         Komitmen
                         Pengurusan.
                0
                    5
                        10
                             15
                                  20
                                       25
                                                                 30
                                       25
      PPK MEKATRONIK
                                    21
  PPK KOMP. & PERHUBUNGAN
                                  20
    PPK SISTEM ELEKTRIK
         PPK BAHAN
                              14 14
       PPK BIOPROSES
                           12
    PPK MIKROELEKTRONIK
                           11
    PUSAT KEJURUTERAAN
                        8
       PPK PEMBUATAN                      7
      PPK ALAM SEKITAR


                      6
     JABATAN PENDAFTAR


                    3
  INST. KEJURUTERAAN NANO …

                    3
            PKKK
                    3
     UNIT PERUNDANGAN     2
            HEPA
                  2


   JABATAN PEMBANGUNAN
                  2       PERPUSTAKAAN
                  2
        UNIT LATIHAN
                  2
  UNIT PENYELIDIKAN & PEMB.
                  1
             ICT
                  1
       INST. MATEMATIK …
                  1
     JABATAN BENDAHARI
                  1
   JABATAN KESELAMATAN
                  1
   PENGURUSAN AKADEMIK
                  1
 PUSAT KERJASAMA INDUSTRI
                  1
PUSAT PEMB. AGROTEKNOLOGI
                  1
           PUSPEK
                  1
            UKKP
                  1
      UNIT AGAMA ISLAM
                  1
      UNIT AUDIT DALAM
                  1
      UNIT IJAZAH TINGGI
                                         JUMLAH KEHADIRAN PESERTA KURSUS MENGIKUT PTJ
                  1
    UNIT KAJIAN STRATEGIK
                                                                   Penganjuran Kursus Kesedaran Sistem Pengurusan Kualiti
                                                                                                PUSPEK 5 BULAN : AKTIVITI BAH. PENGURUSAN KUALITI SEPINTAS LALU
                  1
 UNIT PEMBANGUNAN LESTARI
                  1
UNIT PENYELARASAN PROG. DIP.
                  1
          UNIT SME
   PUSPEK 5 BULAN : AKTIVITI BAH. PENGURUSAN KUALITI SEPINTAS LALU

          Kehadiran Peserta Kursus Dalaman Kesedaran SPK
30                                      Petunjuk
                                       Pensyarah
                        25               PLV
25                    23                 AR

20                                 Target Kehadiran
              18
     16           16
15
                                  12
        11
   10
10                  8
          6                  6
                                5       5
 5                                    4
                              3
            2                             2
                          1
 0
PUSPEK 5 BULAN : AKTIVITI BAH. PENGURUSAN KUALITI SEPINTAS LALU

     Pembentukan dan Penganjuran Kursus Pengenalan
        Kumpulan Inovatif & Kreatif (KIK)
PUSPEK 5 BULAN : AKTIVITI BAH. PENGURUSAN KUALITI SEPINTAS LALU

Penganjuran Bengkel Audit Dalaman pada 17,18 & 19 Ogos 2009
kendalian Jururunding TOMC sebagai pemantapan pemahaman
pelaksanaan Audit Dalaman kepada Juruaudit Dalaman terlantik
          dan yang baru dilantik.
PUSPEK 5 BULAN : AKTIVITI BAH. PENGURUSAN KUALITI SEPINTAS LALU

Pemasangan promosi UniMAP ke Arah ISO 9001:2008
        pada 21 billboard.
PUSPEK 5 BULAN : AKTIVITI BAH. PENGURUSAN KUALITI SEPINTAS LALU
TERKINI!!Penganjuran Bengkel Pemurnian dokumentasi
SPK MS ISO 9001 : 2008 dan Pemantapan
Kompetensi Juruaudit Dalaman pada 2,3 & 4 hb
Okt 2009 di Naza Hotel Pulau Pinang juga
dikendalikan oleh Jururunding TOMC sebagai
pemantapan pemahaman pelaksanaan Audit
Dalaman kepada Juruaudit Dalaman terlantik
dan yang baru dilantik dan pemurnian dokumen
sedia ada dengan pemilik proses.
PUSPEK 5 BULAN : AKTIVITI BAH. PENGURUSAN KUALITI SEPINTAS LALU

 Bengkel Pemurnian dokumentasi SPK MS ISO 9001 : 2008
             &
    Pemantapan Kompetensi Juruaudit Dalaman
 LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK)


PENGKELASAN DOKUMEN
 Sehingga kini, UniMAP mempunyai sejumlah 50
 buah dokumen SPK yang dikelaskan mengikut 4
 kategori.    Manual Kualiti,
               1
                 Prosedur Wajib,
                    6

                          Prosedur
                          Pengurusan,
                            9

       Prosedur
       Operasi,
         34
 LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK)


STATUS DOKUMEN


 Semua     dokumen di atas telah di muat
 naik ke    laman sesawang rasmi UniMAP
 dan ia    boleh dirujuk dengan melayari
 alamat    pautan seperti berikut;
 http://www.unimap.edu.my/template02.asp?contentid=1105&tt=44&parentid=1104
LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK)
LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK)

 Untuk membuka & memuat turun dokumen SPK, kata laluan adalah
 diperlukan.

 PUSPEK mencadangkan hanya satu sahaja kata laluan digunakan
untuk semua dokumen SPK, kata laluan yang dicadangkan ialah :

           “kualiti@unimap”

 Ia bertujuan menghalang pihak luar memuat turun dokumen SPK.
 LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK)


STATUS PEMURNIAN DOKUMEN
              Dokumen
             Yang Telah   Dokumen
              Selesai    Dalam
             Dimurnikan,   Peringkat
                7      Draf, 17
             Dokumen
            Yang Telah
             Separuh
            Dimurnikan,
              26 Usaha pemurnian dokumen SPK diteruskan selepas bengkel tersebut
 dan sehingga kini sebanyak 33 prosedur telah berjaya dimurnikan
 (termasuk dokumen separuh murni) untuk dinaik taraf menjadi dukumen
 rasmi SPK UniMAP dan dijangkakan semua dokumen SPK UniMAP
 dapat dimurnikan pada minggu terakhir bulan Oktober 2009
 LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK)

STATUS DOKUMEN SEPUNYA
Dari 50 buah dokumen SPK UniMAP; hanya 7 telah berjaya dimurnikan
sepenuhnya, 26 masih di dalam peringkat pemurnian, 17 buah dokumen
yang belum disentuh. Proses pemurnian semua dokumen ini dijangka
mengambil masa selama 6 minggu untuk disiapkan.
              34


                           21
                    10
            9
                  6               3
          6
                         1      2      Prosedur Operasi
                1      3
        1                     2       Prosedur Sokongan
                    1               Prosedur Wajib
                                   Manual Kualiti
  LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK)


PERMASALAHAN
Penyeragaman Dokumen (Proses Sepunya)

Prosedur SPK UniMAP mempunyai pemilik secara individu
dan secara berkongsi (proses sepunya). Untuk kes
prosedur yang berkongsi , ia perlu dibuat dan digunapakai
oleh beberapa pihak seperti contoh jadual dibawah :
 11.  PK.UniMAP. (O). 11  : Perancangan & Penyediaan Pengajaran   PPK
 12.  PK.UniMAP. (O). 12  : Penyediaan Portfolio Rekod Pengajaran  PPK
 13.  PK.UniMAP. (O). 13  : Pengendalian Kuliah           PPK
 14.  PK.UniMAP. (O). 14  : Pengendalian Makmal / Bengkel      PUSAT KEJURUTERAAN
 15.  PK.UniMAP. (O). 15  : Penilaian Makmal / Bengkel       PUSAT KEJURUTERAAN
 LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK)


PERMASALAHAN
Penyeragaman Dokumen & Proses (Proses Sepunya)


  Untuk kes seperti jadual tadi, semua PPK terlibat untuk
 membuat dan menggunapakai prosedur tersebut.

  Oleh itu, semua pihak yang menggunapakai prosedur
 ini akan dipanggil untuk membuat penyeragaman semula
 prosedur berkenaan (proses sepunya) sebelum ia dapat
 dinaiktaraf menjadi prosedur rasmi dan digunapakai oleh
 semua PPK.
  LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK)


Permasalah Pemurniaan Dokumen
Pemilik Prosedur :
     Individu
     Sepunya (Berkumpulan)
Pemurnian dokumen yang dimiliki oleh individu dibuat hanya dengan
berjumpa dengan individu terbabit dan membuat penambahbaikan prosedur.

Walau bagaimanapun, untuk prosedur yang membabitkan pemilik secara
sepunya, satu temujanji akan dibuat untuk memanggil semua pihak yang
terlibat di dalam prosedur tersebut dan proses pemurnian akan dibuat
dengan mengambil kira keperluan semua pihak yang terlibat untuk
mempastikan penyeragaman prosedur yang dihasilkan.
 LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK)


Proses Kelulusan Dokumen

 Buat masa ini semua prosedur perlu mendapat kelulusan Naib
 Canselor, iaitu seperti di bawah ;
         Disediakan oleh :   Disemak oleh :  Diluluskan oleh :

 Tandatangan

  Jawatan    PENDAFTAR     WAKIL PENGURUSAN  NAIB CANSELOR
  Tarikh
 LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK)


Proses Kelulusan Dokumen
 PUSPEK mencadangkan kelulusan semua dokumen
 (kecuali Manual Kualiti) adalah pada peringkat Dekan/Ketua
 Jabatan, di setiap Pusat Tanggungjawab.
          Disediakan oleh :   Disemak oleh :  Diluluskan oleh :

  Tandatangan


   Jawatan   PENOLONG PENDAFTAR  WAKIL PENGURUSAN   PENDAFTAR

   Tarikh
 LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK)


Proses Kelulusan Dokumen
 Rasional:
 Ia bertujuan untuk mempercepatkan proses
 pengeluaran dokumen rasmi yang baru jika
 terdapat pindaan terhadap sesuatu prosedur.

 Walau bagaimanapun perkara di atas adalah untuk
 pindaan terhadap dokumen selain dari Manual Kualiti .
 Untuk Manual Kualiti, ia perlu diluluskan oleh Naib
 Canselor sendiri kerana ia adalah dokumen utama SPK
 UniMAP.
 LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK)


           Misi
                  Naib Canselor
            Visi

         Manual Kualiti    Naib Canselor
          Dasar &
                     Wakil Pengurusan
         Objektif Kualiti

                      Wakil Pengurusan
       Prosedur Wajib         Penyedia & Pemilik Proses

      Dokumen Sokongan            Penyedia & Pemilik Proses

                            Penyedia & Pemilik Proses
Arahan Kerja, Carta Aliran, Senarai Semak, Borang
 LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK)

Juruaudit Dalaman
  Bermula dengan 15 orang (staf Akademik & pengurusan)
 diketuai oleh En. Ir. Anuar dari PPK Komputer & Perhubungan.

  Perjumpaan pertama pada 12 Jun 2009 di Bilik Seminar 1,
 Kechor.

  Kajian (Pilot Test) terhadap Tahap Pemahaman & Kesedaran
 tentang SPK dijalankan ke atas Juruaudit dan beberapa orang
 Pemilik Proses yang hadir.

  Memandangkan skop pelaksanaan SPK yang agak luas,
 seramai 22 orang juruaudit lagi telah dilantik dengan mengambil
 kira faktor pengalaman mereka dan penglibatan mereka
 sebelum berkhidmat di UniMAP.
 LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK)


Analisa Kepakaran Juruaudit Dalaman (22 org)
                     n = 22
 Ave             78.34
 Max             100
 Min              58
 Std Dev           8.34
 Median            78
 Target            85
 Keputusan ini agak memuaskan namun
begitu ia tidak menggambarkan keputusan
menyeluruh disebabkan masih terdapat 15  <69   70-79  80-89  >90
orang juruaudit dalaman yang tidak
mengambil ujian tersebut.
 LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK)


Juruaudit Dalaman
 Penganjuran Bengkel Audit Dalaman pada 17,18 & 19
 Ogos 2009 kendalian Jururunding TOMC sebagai
 pemantapan pemahaman pelaksanaan Audit Dalaman
 kepada Juruaudit Dalaman terlantik dan yang baru
 dilantik.
 LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK)
               Terkini, jumlah Juruaudit Dalaman terlantik ialah
Juruaudit Dalaman       seramai 37 orang.
 9
   8
 8
                             Puspek
 7                            mencadangakan
     6                        pelantikan Juruaudit
 6
       5                      Dalaman tambahan
 5                            dibuat dari Jabatan:
         4
 4
           3                   Bendahari
 3                             Pendaftar
             2  2  2
 2
                   1  1  1  1  1
 1

 0
 LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK)

Laporan Latihan Audit oleh Juruaudit Dalaman
     Laporan ketidakpatuhan semasa latihan Audit Dalaman (Mock Audit)


 Kump 4/PPK Komputer &
                        2
   Perhubungan

                        2
  Kump 3/Jab Bendahari       1
                                   Pemerhatian
                                   Minor NCR
 Kump 2/Unit Kemasukan                       Major NCR
                            3
     Pelajar           1

                            3
 Kump 1/Unit Peperiksaan       1


              0   1     2    3     4
 LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK)


Rumusan terhadap Audit Dalaman
 1). Jadual perancangan asal ialah pada 5,6,7 & 8 Okt.

 2). DITANGGUHKAN, berasaskan rumusan yang diambil semasa
   bengkel pemurnian dokumen dan pemantapan juruaudit dalaman
   SPK yang merumuskan bahawa tahap kesediaan dokumen dan
   juruaudit dalaman masih belum mengizinkan pelaksanaan audit
   dalaman dijalankan.

 3). Pemurniaan dokumen SPK perlu dibereskan dan memberi ruang
   kepada juruaudit yang baru dilantik memahami dengan lebih
   mendalam dan pemilik proses memurnikan dokumen milik sendiri
   dan sepunya dapat dilaksanakan oleh semua pihak yang
   terlibat.
 LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK)


LAPORAN AKTIVITI SOKONGAN SPK

 Persediaan awal, 5 buah pasukan baru KIK yang
 terdiri dari staf sokongan dari 5 PTJ telah
 ditubuhan dengan memberi pendedahan awal
 kepada Ketua Kumpulan menghadiri Konvensyen
 KIK Wil. Utara sebagai pemerhati anjuran MPC
 yang berlansung di Langkawi pada 9 & 10 Julai
 2009.
  LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK)

Status Kumpulan KIK (baru)
Kumpulan Inovatif &
           Penglibatan /
Kreatif (KIK) yang           Status Kump.   Komen
           Nama Kumpulan
ditubuhkan
Kumpulan peneraju    PUSPEK              Carta gantt
dari 5 PTJ yang    (Fasilitator)            Pemantauan
dipilih.

1. Pendaftar      Tiada      Tidak Aktif   Komitmen
2. Perpustakaan     Knowledge    Aktif
           Management
           Centre
3. Pembangunan     Tiada      Tidak Aktif   Komitmen
4. Bendahari      Bursary Crew   Aktif
5. ICT         Disaster     Kurang Aktif
           Recovery
 LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK)


Status Kumpulan KIK (lama)
 10 pasukan lama seperti senarai dibawah adalah tidak aktif.
     PPK Mikro Elektronik
     PPK Bahan
     PPK Pembuatan
     PPK Mekatronik
     PPK Sistem Elektrik
     Jabatan Pendaftar
     Jabatan Bendahari
     Jabatan Perpustakaan
     Pusat Teknologi Maklumat
     Pusat Kemahiran Komunikasi dan Keusahawanan
 LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK)

Masalah & Cadangan Penambahbaikan KIK
 Antara masalah-masalah dan cadangan yang dikenalpasti
 ialah :

  Masalah #1 :
    Ahli pasukan masih tidak begitu memahami konsep
    KIK

  Cadangan #1:
    Menghantar ahli pasukan ke kursus-kursus anjuran
    MPC berkenaan KIK dan meghadiri konvensyen-
    konvensyen KIK anjuran MPC sebagai pemerhati.
LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK)
 Masalah #2 :
   Kesukaran mendapatkan ahli pasukan yang berminat

 Cadangan #2 :
   Memperbanyakkan lagi program-program kesedaran
   serta  menawarkan   lebih keistimewaan kepada
   pasukan yang aktif. (Mohon Cadangan)

 Masalah #3 :
   Ahli pasukan sibuk dengan tugas-tugas hakiki

 Cadangan #3 :
   Mendapat pelepasan khas dari ketua jabatan masing-
   masing selama 2 ~ 4 jam seminggu untuk menjalankan
   projek masing-masing.
   PUSPEK mencadangkan Hari Jumaat (ptg) dijadikan hari
   aktiviti KIK.
 LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK)

Kesimpulannya,

 PUSPEK amat berharap supaya semua Dekan dan Ketua
Jabatan dapat :
    membentuk pasukan KIK di setiap PTJ masing-
     masing atau,
    mengaktifkan semula pasukan yang sudahpun
     ditubuhkan dahulu.

 Konvensyen KIK ini akan merancakkan lagi Bulan
Komitmen Kualiti yang akan dianjurkan pada bulan Julai
setiap tahun dan menjadi salah satu dari kriteria pemilihan
AKNC yang akan dipertandingkan nanti.
 LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK)

Pembudayaan 5S

 5S ialah satu cabang disiplin untuk mengekalkan
 kebersihan persekitaran di tempat kerja . 5S terdiri
 dari ;
    Seiri – Sisih bendasing
    Seiton – Susun peralatan
    Seiso - Sapu
    Seiketsu – Seragam
    Shitsuke – Sentiasa mengekalkannya.
 LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK)

Pembudayaan 5S
  Budaya 5S di akan cuba diterapkan di UniMAP dan akan dimulai
  dengan PUSPEK dengan mengikuti beberapa langkah berikut ;

     Latihan pemahaman dan kesedaran 5S
     Pembahagian kawasan tempat kerja dan tugas untuk
      melaksanakan 5S
     Perlaksanaan di tempat kerja
     Pengauditan 5S secara berkala
     Pengekalan tahap 5S yang baik secara berterusan
     (menjadikannya sebagai standard)

  Setelah budaya 5S ini berjaya diterapkan di PUSPEK, usaha
  pembudayaan akan dikembangkan ke semua    PTJ mengikut
  langkah-langkah di atas.
  LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK)

Cadangan #1 : Pelan Pelaksanaan (baru) Carta Gantt
No Program SPK         Penglibatan / Tindakan   Perancangan  Output

1  Meneruskan Siri Kursus    Pensyarah          Oktober    Kaedah berbeza
  Kesedaran Sistem       PLV / Peg. Tadbir      November   mengikut jawatan /
  Pengurusan Kualiti (SPK)   Pegawai Tadbir       Disember   kesesuaian
  kepada semua staf      PO
  UniMAP , mengikut      PAP & lain2 Jawatan
  Jawatan

2  Perlantikan Pengurus     Dekan            Segera     Kemukakan
  Kualiti di setiap PTJ    Ketua Jabatan              nama kepada
                                     PUSPEK
3  Bengkel Audit Dalam     Juruaudit Dalam (Baru)   2 & 3 Nov.   Sijil & Surat
  kepada Juruaudit Dalam    Pengurus Kualiti setiap         Perlantikan
  & Auditee         PTJ
4  Permuniaan Dokumen      Semua Pemilik Proses    2 Okt~ 20   Kelulusan
  SPK                          Nov.      Dokumen

5  Bengkel Persediaan      Semua Juruaudit       4 ~ 6 Nov.   Draf jadual audit
  Pelaksanaan Audit                            Kertas Semak
  Dalaman oleh Juruaudit                        Audit
   LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK)
6  Audit Dalaman MS ISO     Juruaudit Dalam     14~18 Dis    Kelulusan Jadual
   9001:2008          Auditee setiap PTJ          Audit

7  Tindakan Pembetulan     Auditee setiap PTJ   23 Dis ~ 4   Tindakan susulan
   selepas Audit Dalam                Jan 2010    oleh Juruaudit

8  Mesyuarat Kajian Semula   Pengurusan Atasan    15 Jan 2010   Rujuk takwim
   Pengurusan          Wakil Pengurusan
   (Wajib , min 1x setahun  (WP)
   slps. Audit Dalam)      Ketua Jabatan
                 PUSPEK

9  Audit Kecukupan        PUSPEK         21,22 & 23   Draf surat
   (adequacy audit) oleh Sirim  Pengurus Kualiti   Jan       permohonan kepada
   (dokumen yang telah     PTJ                  Sirim
   dibangunkan shj.)                          Anggaran Kos
                                    RM2,042.00

10  Tindakan Pembetulan     PUSPEK         24 ~ 5 Jan   Tindakan Susulan
   selepas audit kecukupan   Pemilik Proses
   oleh Sirim

11  Audit Pra Pematuhan     Perunding (TOMC)    7,8 & 9 Jan
   (Compliance Audit) &     Semua yang terlibat
   Tindakan Pembetulan oleh  dalam skop
   Perunding         pelaksanaan SPK
                UniMAP.
  LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK)

12 Audit Pematuhan      Semua yang     15,16   Perbincangan
  (Compliance Audit)   terlibat di dalam  & 17 Feb  dgn Sirim
  oleh Sirim       skop pelaksanaan  2010     Anggaran Kos
              SPK UniMAP           RM9,896.00

13 Tindakan Pembetulan  PUSPEK         Feb    Tindakan
  ketidakpatuhan hasil  Pembangun      2010    susulan
  dari audit Pematuhan dokumen
  Sirim

14 Pembayaran Yuran     PUSPEK       Mac    Draf
  Pensijilan – (selepas            2010    permohonan
  audit pematuhan)                    pembayaran
                              Kos RM500
                             setahun

15 Penyerahan Sijil oleh   PUSPEK       Mac
  Sirim           Pengurusan    2010
              Tertinggi UniMAP
  LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK)

Cadangan # 2 : Perlantikan Pengurus Kualiti di setiap PTJ

  Melalui perlantikan ini PUSPEK dapat berurusan
 secara terus dengan pegawai tersebut tentang
 program-program kualiti yang dijalankan di pusat-
 pusat pengajian.

  Pegawai-pegawai ini haruslah terdiri daripada
 staf profesional (Gred 41 ke atas).

  Elaun khas dengan nilai yang sewajarnya.
  LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK)

Cadangan # 3 & # 4 #5 : Perlantikan Ketua Juruaudit Analisa Data & Aduan Pelanggan
 Pelantikan Ketua Juruaudit
 Memandangkan Ketua Juruaudit yang telah dilantik menarik diri kerana
 sambung pengajian, PUSPEK mengharapkan pelantikan ketua juruaudit
 sementara dibuat untuk menjalankan tugasan Ketua Juruaudit Dalaman yang
 dikosongkan.
 (Cadangan: En. Abdul Ghani Fathil)
 Ketua Analisa Data (Klausa 8.4)
 Analisa Data adalah merupakan satu proses wajib di dalam pelaksanaan SPK.
 Memandangkan jawatan Ketua Analisa Data masih belum dijawat, PUSPEK
 amat berharap agar pelantikan segera Ketua Analisa Data dapat dibuat untuk
 merealisasikan Objektif Kualiti UniMAP.
 (Cadangan: En. Mohamad Rezal Hamzah)


 Ketua Maklum balas & Aduan Pelanggan (Klausa 8.2)
 Memandangkan Maklum Balas dan Aduan Pelanngan adalah keperluan ISO
 pada Klausa di atas PUSPEK mencadangkan pelantikan Ketua Maklum Balas &
 Aduan Pelanggan juga dibuat untuk merealisasikan Objektif Kualiti UniMAP.
 (Cadangan: En. Mohamad Hanif Md. Isa)
  LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK)

Cadangan # 6 : Penempatan Sementara Pegawai Kualiti di PP

  Berdasarkan post mortem, antara kelemahan yang dikesan di
 pihak PUSPEK sendiri ialah kefahaman pegawai-pegawai PUSPEK
 berkaitan dengan proses Pengajaran & Pembelajaran itu sendiri.

  Sehubungan dengan itu, PUSPEK berpendapat adalah wajar
 sekiranya menempatkan seorang pegawai kualiti PUSPEK di Pusat
 Pengajian.

  Sebagai satu langkah untuk membolehkan proses-proses
 sepunya (13 proses) perlaksanaan SPK berjalan dengan lancar di
 pusat-pusat pengajian apabila kedua-dua pihak dapat memahami
 antara satu sama lain.
 LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK)

Cadangan # 7 : Anugerah Kualiti Naib Canselor (AKNC)
  Anugerah Kualiti Naib Cancelor (AKNC) merupakan pengiktirafan
 tertinggi UniMAP kepada PTJ yang telah berjaya menonjolkan
 kecemerlangan menyeluruh dalam pengurusan kualiti di PTJ masing-
 masing serta mampu menyampaikan perkhidmatan yang berkualiti
 kepada pelanggan.

  Pelaksanaan AKNC ini adalah sebahagian daripada aktiviti utama di
 bawah Pembudayaan Kerja Cemerlang yang akan dianjurkan pada bulan
 Julai setiap tahun bagi meralisasikan hasrat Y.Bhg. Dato NC untuk
 menjadikan bulan Julai itu sebagai Bulan Komitmen Kualiti.

  Bagi merancakkan lagi dan menaikkan semangat bersaing diantara
 PTJ, PUSPEK mencadangkan agar ganjaran sebanyak RM5000.00
 diberikan kepada PTJ yang berjaya memenangi AKNC ini.
 LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK)

FAKTOR KEJAYAAN KRITIKAL # 1
PEMAHAMAN DAN KOMITMEN PENGURUSAN
  Kursus Kesedaran SPK kepada Jawatankuasa Pemandu
 oleh Jururunding SPK.

  PUSPEK beranggapan bahawa satu sesi Kursus
 Kesedaran Susulan (Refresher Course) perlu dianjurkan
 bagi mendapatkan komitmen sepenuhnya dari semua Dekan
 & Ketua Jabatan.

  Ini penting kerana selain dari mematuhi keperluan klausa
 5.1, ISO 9001, Komitmen Pengurusan amatlah ditagih dalam
 usaha merealisasikan Objektif Kualiti UniMAP.
 LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK)

FAKTOR KEJAYAAN KRITIKAL # 2
PEMAHAMAN DAN KOMITMEN PENGURUSAN

 Klausa 6.2.2 Latihan & Kesedaran

 Taklimat penanda aras @ Bicara Kualiti dalam konteks
 ‘Kepentingan Aplikasi SPK di IPTA dan Faedahnya kepada
 Organisasi ’ dengan menjemput Wakil Pengurusan    dari
 IPTA lain antara yang dicadangkan ialah Wakil Pengurusan
 dari UiTM yang merupakan pemenang Anugerah Kualiti
 Perdana Menteri bagi tahun 2008 dan beberapa tokoh yang
 akan dikenalpasti yang mampu membincangkan aspek ini
 kepada Jawatankuasa Pemandu & Pengurusan UniMAP
 LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK)

FAKTOR KEJAYAAN KRITIKAL # 3
  Bagi merealisasikan proses pelaksanaan SPK di UniMAP
 secara professional, cekap dan berkesan, PUSPEK
 beranggapan bahawa perlunya satu penanda aras
 diwujudkan.

  PUSPEK merancang untuk mengadakan lawatan ke IPTA
 yang telah memperoleh persijilan ISO 9001.

  Lawatan ini adalah perlu untuk memberi peluang kepada
 staf PUSPEK sendiri untuk melihat proses dan aktiviti yang
 dijalankan di universiti yang telah mendapat pengiktirafan
 MS ISO 9001.
LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK)


 Rasional pemilihan universiti adalah seperti berikut :

  Universiti Teknologi Malaysia – UTM Skudai,Johor

    UTM merupakan sebuah universiti yang menawarkan
   pelbagai program kejuruteraan antara yang terawal di negara
   ini yang mendapatkan persijilan MS ISO 9001 dan merupakan
   IPTA pertama memenangi Anugerah Kualiti Perdana Menteri.

  Universiti Tun Hussein Onn Malaysia – UTHM Batu Pahat, Johor.

    UTHM juga merupakan antara IPTA yang telah
   mendapatkan persijilan ISO 9001 sejak tahun 2001 lagi dalam
   tempoh masa yang singkat (6 bulan).
 LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK)

PENUTUP

Kualiti tidak mustahil dicapai oleh sesuatu organisasi
jika semua staf menjiwai kepentingannya dan
berusaha bersama-sama dalam mencapai matlamat
yang satu. Kita juga harus sedar usaha ke arah
peningkatan kualiti ini bukanlah merupakan satu
perjalanan yang ada permulaan dan akhirnya. Kualiti
memerlukan satu proses perubahan yang berterusan
selagi sesuatu organisasi itu beroperasi dan
berusaha untuk memenuhi kehendak pelanggannya.
LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK)Akhirnya, keprihatinan Y. Bhg Dato dan anggota
Jawatankuasa Pemandu mendengar isu-isu yang
dibangkitkan oleh PUSPEK amatlah dihargai dan
diharapkan sesi seumpama ini dapat diperbanyak
pada masa-masa akan datang demi menjadikan
pelaksanaan SPK di UniMAP lebih professional
cekap dan berkesan seiringan dengan dasar
kualiti UniMAP.

								
To top