Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

MANUAL KUALITI INSTITUT PENGURUSAN

VIEWS: 16 PAGES: 8

									   KKM-IPK-MK-01-04      MANUAL KUALITI INSTITUT PENGURUSAN
                       KESIHATAN
KELUARAN: 02         PINDAAN: 00   TARIKH: 2 FEBRUARI 2010
              KANDUNGAN           MUKA SURAT4.   SISTEM PENGURUSAN KUALITI
    4.1  Keperluan Am                   2
    4.2  Keperluan Dokumentasi               4
       4.2.1  Keperluan Am               4
       4.2.2  Manual Kualiti              5
      rk an
       4.2.3  Kawalan Dokumen              6
        al
       4.2.4  Kawalan Rekod               7
     Te lin
       aw
Sa
Page 1 of 8
   KKM-IPK-MK-01-04      MANUAL KUALITI INSTITUT PENGURUSAN
                       KESIHATAN
KELUARAN: 02         PINDAAN: 00     TARIKH: 2 FEBRUARI 2010
4.0   SISTEM PENGURUSAN KUALITI


4.1   KEPERLUAN AM


Institut Pengurusan Kesihatan telah menyediakan satu Sistem Pengurusan Kualiti
bagi membangunkan sumber manusia anggota KKM selaras dengan keperluan-
keperluan yang ditetapkan.


      rk an
Dengan mengambil Piawaian Antarabangsa ISO 9001: 2008 sebagai model asas,
        al
Institut Pengurusan Kesihatan akan sentiasa berusaha untuk meningkatkan
kualiti perkhidmatan demi memenuhi kehendak dan harapan pelanggan dengan
     Te lin
kemampuan yang ada.
       aw
Kualiti perkhidmatan dan kecekapan organisasi dikekalkan melalui pematuhan
kepada Prosedur Kualiti dan Arahan Kerja yang didokumenkan.
Sa


Dalam melaksanakan keperluan ini Institut Pengurusan Kesihatan:


a.   Mengenalpasti proses-proses yang diperlukan di dalam Sistem Pengurusan
    Kualiti dan penggunaannya secara menyeluruh di Institut Pengurusan
    Kesihatan.


b.   Mengenalpasti turutan dan interaksi proses-proses tersebut.


c.   Mengenalpasti kriteria dan kaedah yang sesuai bagi memastikan operasi
    dan kawalan proses-proses dijalankan dengan berkesan. Semua kriteria
Page 2 of 8
   KKM-IPK-MK-01-04      MANUAL KUALITI INSTITUT PENGURUSAN
                       KESIHATAN
KELUARAN: 02         PINDAAN: 00     TARIKH: 2 FEBRUARI 2010


    dan kaedah ini didokumenkan sebagai Prosedur Kualiti dan Arahan-arahan
    Kerja.


d.   Memastikan Institut Pengurusan Kesihatan mempunyai sumber-sumber
    dan maklumat yang mencukupi bagi menyokong dan memantau
    pelaksanaan proses-proses tersebut dengan menyediakan Prosedur Kualiti
    yang merangkumi proses perancangan, pelaksanaan dan penilaian fungsi
    teras serta Prosedur Kualiti Latihan Anggota.


e.
      rk an
    Menjalankan pemantauan, pengukuran dan analisis proses-proses yang
        al
    telah dikenalpasti, seperti di dalam prosedur kualiti yang didokumenkan
    iaitu Prosedur Audit Dalaman, Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan dan
     Te lin
    Kajian Kepuasan Pelanggan, juga dilaksanakan bagi menilai tahap
       aw
    perkhidmatan yang diberikan oleh Institut Pengurusan Kesihatan.
Sa


f.   Melaksanakan tindakan yang perlu bagi memastikan objektif setiap proses
    yang disasarkan tercapai dan penambahbaikan dibuat secara berterusan.
    Semua tindakan yang diambil adalah berdasarkan kepada prosedur kualiti
    yang   didokumenkan  seperti  Prosedur   Audit  Dalaman,  Tindakan
    Pembetulan dan Pencegahan serta Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan.


Proses-proses di atas diuruskan oleh Institut Pengurusan Kesihatan selaras
dengan kehendak-kehendak MS ISO 9001: 2008.


Institut Pengurusan Kesihatan mengawal mana-mana proses yang diberikan
kepada pihak luar bagi memastikan ia menepati kehendak yang telah ditetapkan.
Proses-proses tersebut adalah seperti berikut:
Page 3 of 8
    KKM-IPK-MK-01-04         MANUAL KUALITI INSTITUT PENGURUSAN
                          KESIHATAN
KELUARAN: 02          PINDAAN: 00     TARIKH: 2 FEBRUARI 2010


a.    Penyelenggaraan kebersihan dilaksanakan oleh Radicare (M) Sdn. Bhd.
     sebagaimana spesifikasi di dalam kontrak.


b.    Penyelenggaraan peralatan dan kenderaan dilaksanakan oleh Radicare
     (M) Sdn. Bhd. sebagaimana spesifikasi di dalam kontrak.


c.    Penyelenggaran bangunan adalah mengikut spesifikasi yang ditetapkan di
     dalam sebutharga.

       rk an
         al
4.2    KEPERLUAN DOKUMENTASI
      Te lin
4.2.1 KEPERLUAN AM
        aw
Pengwujudan dan pelaksanaan sistem kualiti adalah berasaskan kepada
Sa


dokumen seperti di Rajah 1 di bawah:


i.    Dasar dan objektif kualiti.


ii.    Manual Kualiti.


iii.   Prosedur Kualiti.


iv.    Arahan Kerja.


v.    Dokumen Sokongan.


Sistem Pengurusan Kualiti di atas dijelaskan dalam rajah seperti berikut:


Page 4 of 8
    KKM-IPK-MK-01-04      MANUAL KUALITI INSTITUT PENGURUSAN
                        KESIHATAN
   KELUARAN: 02        PINDAAN: 00      TARIKH: 2 FEBRUARI 2010
             Rajah 1: Hierarki Dokumentasi MS ISO
                    9001:2008


      Penerangan                           Tanggungjawab


 Menerangkan dasar-            Manual             Wakil pengurusan
 dasar Sistem Kualiti           Kualiti


  Menerangkan siapa,
        rk an
   bila, kenapa dan
bagaimana dasar-dasar
                     Prosedur-
                    Prosedur Kualiti
                                      Jawatankuasa MS
                                      ISO 9001:2000
           al
     dilaksanakan

     Menerangkan
      bagaimana          Arahan Kerja            Pegawai yang
       Te lin
 menjalankan sesuatu                           berkenaan
         aw
   tugas atau kerja
  dengan terperinci

  Buku rujukan yang                           Pegawai yang
                  Dokumen Sokongan
Sa


     diguna untuk                           berkenaan
     pelaksanaan       (dalaman dan luaran)
   Objektif dan program penambahbaikan ditetapkan dan dikaji semula oleh
   Pengurusan atasan. Objektif Jabatan-Jabatan hendaklah berteraskan dengan
   objektif Institut Pengurusan Kesihatan selaras dengan Objektif KKM.


   4.2.2. Manual Kualiti.


      Manual Kualiti memberi penerangan ringkas mengenai aktiviti dan struktur
      pengurusan kualiti Institut Pengurusan Kesihatan. Ia juga menjelaskan
      skop pelaksanaan system Pengurusan Kualiti, Dasar dan Objektif Kualiti


   Page 5 of 8
  KKM-IPK-MK-01-04         MANUAL KUALITI INSTITUT PENGURUSAN
                        KESIHATAN
KELUARAN: 02          PINDAAN: 00     TARIKH: 2 FEBRUARI 2010


    Jabatan. Manual Kualiti juga memberi penerangan mengenai setiap
    elemen MS ISO 9001: 2008 yang berkaitan dengan perkhidmatan Institut
    Pengurusan Kesihatan.


4.2.3. Kawalan Dokumen


    Institut Pengurusan Kesihatan telah mendokumen dan menyelenggarakan
    prosedur-prosedur bagi mengawal semua dokumen dan data yang

      rk an
    berkaitan dengan keperluan standard ini.
        al
    i. Manual Kualiti yang disediakan sama ada untuk kali pertama atau
       setelah dibuat pindaan, terlebih dahulu disemak dan diluluskan oleh
     Te lin
       Pengarah Institut Pengurusan Kesihatan sebelum diedarkan. Manakala,
       aw
       prosedur kualiti akan diluluskan oleh wakil pengurusan.
Sa


    ii. Semua dokumen kualiti dicatat dengan Nombor Salinan Kawalan,
       Nombor Terbitan dan Pindaan serta tarikh kuatkuasa. Dokumen kualiti
       dicop dengan perkataan ‘SALINAN TERKAWAL’ pada setiap muka
       surat sebelum diedar untuk kegunaan.


    iii. Pengawal Dokumen bertanggungjawab memastikan hanya dokumen
       yang terkini berada di lokasi dan capaian maya serta digunapakai bagi
       menjamin sistem kualiti berfungsi dengan baik.


    iv. Pengawal Dokumen bertanggungjawab ke atas pengedaran, pindaan,
       pelupusan dan kawalan dokumen-dokumen kualiti. Beliau juga
       bertanggungjawab untuk menyelenggara rekod-rekod berkaitan.
Page 6 of 8
  KKM-IPK-MK-01-04           MANUAL KUALITI INSTITUT PENGURUSAN
                          KESIHATAN
KELUARAN: 02           PINDAAN: 00     TARIKH: 2 FEBRUARI 2010


    v. Dokumen-dokumen kualiti disediakan dalam bentuk ‘soft copy’ yakni
       boleh diakses melalui rangkaian komputer oleh semua pengguna dan
       ‘hard copy’ untuk simpanan Pengawal Dokumen. Pengagihan ini telah
       ditentukan oleh Wakil Pengurusan / Timbalan Wakil Pengurusan.


    vi. Pindaan    ke   atas  dokumen   kualiti  boleh  dilakukan  dengan
       menggunakan Borang Pindaan Dokumen (Lampiran L2/Q04) dan
       dimajukan    kepada  Pengawal   Dokumen.    Wakil  Pengurusan

      rk an
       bertanggungjawab menilai dan menyokong cadangan pindaan yang
       diterima.
        al
    vii. Pindaan ke atas Manual Kualiti mestilah diluluskan oleh Pengarah
     Te lin
       Institut Pengurusan Kesihatan. Manakala, prosedur kualiti diluluskan
       aw
       oleh wakil pengurusan dan Arahan Kerja oleh ketua berkaitan.
Sa


    viii.Pengawal Dokumen bertanggungjawab membuat pindaan, mengedar
       dokumen pindaan dan menarik balik dokumen asal. Dokumen asal
       yang ditarikbalik di cop ‘BATAL’. Satu salinan disimpan di dalam fail
     dan selebihnya dilupuskan. Fail ini diselenggara oleh Pengawal dokumen


       Dokumen berkaitan:
         KKM-IPK-PK-Q04          Prosedur Kawalan Dokumen
Page 7 of 8
  KKM-IPK-MK-01-04        MANUAL KUALITI INSTITUT PENGURUSAN
                       KESIHATAN
KELUARAN: 02        PINDAAN: 00     TARIKH: 2 FEBRUARI 2010
4.2.4. Kawalan Rekod


    Institut Pengurusan Kesihatan akan mewujud dan menyelenggara
    prosedur-prosedur  yang  telah  didokumenkan  untuk  mengenalpasti
    pengumpulan, mengindeks , mudah kesan , sistem fail , penyimpanan,
    penyelenggaraan dan penglupusan rekod kualiti.

      rk an
    Semua rekod akan disimpan dalam fail-fail tertentu yang bersesuaian
        al
    dengan kandungannya. Fail-fail ini akan disimpan di tempat yang
    ditetapkan.
     Te lin
       aw
    Tempoh penyimpanan rekod kualiti bergantung kepada jenis-jenis rekod.
    Rekod-rekod kualiti akan dilupuskan mengikut prosedur.    Pelupusan
Sa


    Rekod kualiti sebagaimana surat Perkeliling Am 1997 dan Arahan.


    Pembantu Tadbir (Rekod) bertanggungjawab ke atas penyimpanan,
    pengendalian dan kawalan Rekod.     Dokumen berkaitan:

       KKM-IPK-PK-Q05    Prosedur Kawalan Rekod
Page 8 of 8

								
To top