Borang BR1M 2.0 by esabiz99

VIEWS: 161 PAGES: 2

									                                  KERAJAAN MALAYSIA                                 [PERCUMA]
                 BORANG PERMOHONAN BANTUAN RAKYAT 1MALAYSIA (BR1M) 2.0                              BK-01 [1/2012]

    Syarat kelayakan permohonan BR1M 2.0:
    i. Warganegara Malaysia
    ii. Lelaki atau perempuan yang menjadi ketua kepada isi rumah / ahli yang tinggal serumah dengan jumlah pendapatan kasar
       bulanan isi rumah RM3,000 dan ke bawah
    iii. Warga emas sebatang kara (berumur 60 tahun dan ke atas) dengan jumlah pendapatan kasar bulanan RM3,000 dan ke bawah
    iv. Bujang yang berumur 21 tahun dan ke atas dengan jumlah pendapatan kasar bulanan RM2,000 dan ke bawah

  
    v. Tidak termasuk pelajar yang menerima Baucar Buku 1Malaysia
    Sila kemukakan salinan MyKad / Kad Polis / Kad Tentera.                                 BR1M 2.0
  BAHAGIAN A: A:
   BAHAGIAN                               KATEGORI PERMOHONAN
  A1   Permohonan Baru *                              A2   Kemas Kini Maklumat *       *Sila tanda () yang mana berkenaan

  BAHAGIAN B:                              MAKLUMAT PEMOHON
  B1 Nama(seperti kad pengenalan)

  B2   No. K/P / Polis /                              B9  Tarikh Lahir
     Tentera **                                                 Hari   Bulan     Tahun
  B3   Jantina              1 = Lelaki   2 = Perempuan
                                            B10  Nama Bank

  B4   Status Perkahwinan        1 = Kahwin 2 = Ibu / Bapa Tunggal
                                            B11 No. Akaun
                      3 = Bujang / Balu / Janda / Duda        Bank
     Bilangan                                   B12
                                              Alamat
  B5                                           e-Mel
     Tanggungan
  B6  No. Telefon Rumah            -                      Alamat
                                            B13  Surat-
                                               Menyurat
  B7  No. Telefon Bimbit            -                      Terkini

  B8   Pekerjaan
                        1 = Bekerja Sendiri 3 = Tidak Bekerja       Poskod           Bandar / Daerah
                        2 = Penggajian (Makan Gaji / Upah)
 ** Potong yang mana tidak berkenaan                               Negeri

  BAHAGIAN C:                              MAKLUMAT AHLI ISI RUMAH
                                   Nama                     No. K/P Polis / Tentera /   Pendapatan Kasar
                              (seperti kad pengenalan)                 Pasport / Sijil Lahir     Bulanan (RM)
 C1 SENDIRI
 C2 SUAMI / ISTERI
 C3 TANGGUNGAN
 C4 TANGGUNGAN
 C5 TANGGUNGAN
 C6 TANGGUNGAN
 C7 TANGGUNGAN
                     JUMLAH PENDAPATAN KESELURUHAN (C1 HINGGA C7)                          RM

                                            AKUAN
Saya

No. K/P / Polis / Tentera **                        mengaku bahawa maklumat yang diberikan dalam borang ini adalah benar, betul dan lengkap.
Sekiranya saya didapati memberikan maklumat tidak benar atau palsu, saya boleh disabitkan kesalahan di bawah seksyen 193 Kanun Keseksaan
(Akta 574) dan boleh dikenakan hukuman penjara selama tempoh yang boleh sampai tiga (3) tahun dan boleh juga dikenakan denda.


                Tandatangan /
                Cap Ibu Jari                                       Tarikh

** Potong yang mana tidak berkenaan


 UNTUK            Tarikh Terima                                       ………………………………………………
                                                Nama Penerima:
 KEGUNAAN
 PEJABAT                                            Tarikh Semakan:     ………………………………………………
                   P             N                Tandatangan:       ………………………………………………

                             AKUAN PENERIMAAN PERMOHONAN BR1M 2.0
Nama Pemohon

No. K/P / Polis / Tentera **                          AKUAN

Pusat Pendaftaran                                                             Cap
                                               Tarikh Terima
         NOTA PANDUAN BORANG PERMOHONAN BANTUAN RAKYAT 1MALAYSIA (BR1M 2.0)
Nota ini bertujuan membantu pemohon mengisi borang BR1M 2.0. Borang permohonan juga boleh dimuat turun atau boleh diisi
secara atas talian di laman sesawang Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM), www.hasil.gov.my.
                            PERATURAN
 Semua ruangan yang berkaitan perlu diisi dengan HURUF BESAR dengan menggunakan pen. Maklumat perlu diisi dalam
  Bahasa Malaysia.
 Borang yang telah diisi secara manual dengan lengkap dan teratur boleh dihantar ke cawangan LHDNM yang berdekatan atau
  kaunter LHDNM.
 Isi rumah yang layak (RM500):
  i. Warganegara Malaysia;
  ii. Lelaki atau perempuan yang menjadi ketua kepada ahli yang tinggal serumah dengan jumlah pendapatan kasar bulanan
    isi rumah RM3,000 dan ke bawah:
     Berkahwin;
     Ibu atau bapa tunggal yang mempunyai tanggungan berumur 20 tahun ke bawah;
     Bujang yang mempunyai tanggungan berumur 20 tahun ke bawah (dalam rumah yang sama).
  iii. Warga emas sebatang kara (berumur 60 tahun dan ke atas, lahir pada tahun 1953 dan ke bawah) dengan jumlah
    pendapatan kasar bulanan RM3,000 dan ke bawah.
 Individu yang layak (RM250):
  i. Warganegara Malaysia;
  ii. Bujang (termasuk Balu / Janda / Duda) yang tiada tanggungan, berumur 21 tahun dan ke atas (lahir pada tahun 1992 dan
    ke bawah) dengan jumlah pendapatan kasar bulanan RM2,000 dan ke bawah.
 Tidak termasuk pelajar yang menerima Baucar Buku 1Malaysia.
 Sila kemukakan salinan MyKad / Kad Polis / Kad Tentera jika memohon secara manual.
 Hanya pemohon yang berjaya sahaja layak menuntut bayaran.
                       BAHAGIAN A: KATEGORI PERMOHONAN

 Ruang        Perkara                          Penerangan
 A1   Permohonan Baru             Bagi pemohon yang ingin memohon BR1M 2.0
  A2   Kemas Kini Maklumat           Bagi pemohon BR1M 1.0 yang ingin mengemas kini maklumat permohonan
                          BR1M 2.0 (maklumat di ruangan B6, B7, B10, B11, B12 dan B13 sahaja).

                        BAHAGIAN B: MAKLUMAT INDIVIDU
SILA ISI SEMUA MAKLUMAT DALAM BAHAGIAN INI
 Ruang          Perkara                         Penerangan
 B1   Nama                   Nama seperti di kad pengenalan.
 B2   No. K/P Baru / Lama / Polis / Tentera*
 B3   Jantina
 B4   Status Perkahwinan            Jika status kahwin, ruangan C2 (maklumat suami / isteri) mesti diisi.
                          Ruangan ini mesti diisi kecuali bagi warga emas sebatang kara dan bujang
  B5   Bilangan Tanggungan
                          (termasuk balu / janda / duda) yang tiada tanggungan.
  B6   No. Telefon Rumah
  B7   No. Telefon Bimbit
  B8   Pekerjaan
  B9   Tarikh Lahir
                          Ruangan ini mesti diisi bagi pemohon yang mempunyai akaun bank. Nama
 B10   Nama Bank
                          dan no. pengenalan pemohon mesti sama seperti rekod bank.
 B11   No. Akaun Bank              Ruangan ini mesti diisi jika ruangan B10 diisi.
 B12   Alamat e-Mel
 B13   Alamat Surat-Menyurat Terkini      Ruangan ini merujuk kepada alamat surat-menyurat terkini pemohon.
                BAHAGIAN C: MAKLUMAT AHLI ISI RUMAH
JIKA TIDAK BEKERJA ATAU TIADA PENDAPATAN, SILA ISI “0” DALAM RUANGAN PENDAPATAN BULANAN.
 Ruang         Perkara                    Penerangan
 C1  Sendiri           Ruangan ini mesti diisi.
 C2  Suami / Isteri       Ruangan ini mesti diisi bagi yang berstatus kahwin.
C3 – C7 Tanggungan         Isi maklumat tanggungan dalam ruangan ini. Jika bilangan tanggungan melebihi
                  ruangan yang disediakan, keutamaan pengisian bagi tanggungan yang
                  mempunyai pendapatan.
                               AKUAN
Bahagian ini hendaklah ditandatangani. Cap ibu jari adalah dibenarkan.

								
To top