Docstoc

Nacionalni plan akcije za djecu Uprava za mlade sport

Document Sample
Nacionalni plan akcije za djecu Uprava za mlade sport Powered By Docstoc
					                                       Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
                                                          Radna verzija



Sadržaj
Sadržaj................................................................................................................................. 1
Uvod.................................................................................................................................... 2
   Istorijat ........................................................................................................................ 2
   Struktura...................................................................................................................... 3
   Metodologija ............................................................................................................... 4
Strateški ciljevi.................................................................................................................... 6
Rezultati .............................................................................................................................. 7
 Sva djeca imaju pravo na zaštitu od nejednakosti .......................................................... 9
 Sve djevojčice i svi dječaci imaju pravo i pristup kvalitetnom obrazovanju ............... 23
 Osigurati zdrav život za djevojčice i dječake ............................................................... 40
 Zaštititi životnu sredinu za djecu .................................................................................. 56
 Sva djeca su punopravni građani .................................................................................. 62
Monitoring i evaluacija ..................................................................................................... 70
Finansijski uslovi za implementaciju ................................................................................ 71
Skraćenice ......................................................................................................................... 72
Bibliografija ...................................................................................................................... 73
Aneksi ............................................................................................................................... 77
 Aneks A: Ratifikovane UN, MOR i EU konvencije ..................................................... 77
 Aneks B: Vremenska dinamika razvoja Nacionalnog plana akcija .............................. 80
 Aneks C: Definicije indikatora ..................................................................................... 82
 Aneks D: DevInfo Radna grupa za Crnu Goru ............................................................. 87




                                                                    1
Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
Radna verzija


Uvod
Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori od 2004. do 2010. godine predstavlja okvirni
dokument za stategije, programe i aktivnosti koje će država i građansko društvo prihvatiti da bi u
Crnoj Gori do 2010. godine stvorili svijet prilagođen djeci. Ovaj dokument je u direktnoj vezi sa
međunarodnim sporazumima i dokumentima koje je ratifikovala Vlada Srbije i Crne Gore, pri
čemu njegov centralni standard predstavlja Međunarodna konvencija o pravima djeteta. Pored
toga, plan razmatra reformske procese u Croj Gori, uključujući i njenu strategiju za smanjenje
siromaštva, njene ciljeve vezane za ulazak u Evropsku Uniju, te njenu ekonomsku orjentisanost
na tržišnu privredu.

Naša vizija je da sve djevojčice i dječaci budu produktivni i aktivni učesnici u svim
aspektima našega društva. Da bi to postigli neophodno je da se radi na sprječavanju i borbi
protiv različitosti i isključenja, borbi protiv siromaštva i stvaranju mogućnosti da sva djeca
imaju šansu da budu zdrava i da u potpunosti razviju svoje potencijale.

Među najnaglašenijim aspektima Nacionalnog plana akcija za prava djece u Crnoj Gori su zaštita
djece koja su izložena socijalnim i ekonomskim teškoćama, poboljšanje dostupnosti formalnog
obrazovanja za djecu i učešća djece u njemu, obezbjeđivanje zdravog života za djecu,
obezbjeđenje odgovarajućeg priznanja prava djece na bezbjednost i državljanstvo, kao i zaštita
životne sredine za održivi razvoj. Plan ima za cilj da Vladi i građanskom društvu bude
svojevrstan vodič u njihovim naporima ka stvaranju pozitivnog okruženja za djecu.

Istorijat
U maju 2002. godine, više od 7 000 ljudi iz cijelog svijeta okupilo se u Njujorku da bi učestvovali
na posebnoj sjednici Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija posvećenoj djeci. Posebnoj sjednici
prisustvovali su šefovi država, delegati Vlada na visokom nivou, kao i predstavnici nevladinih
organizacija i stotine djevojčica i dječaka uzrasta od devet do osamnaest godina1. To je bila
prilika da se razmotri napredak ostvaren nakon Svjetskog samita za djecu održanog 1990. godine,
da se identifikuju novonastali problemi i potvrdi posvećenost djeci svijeta.

Posebna sjednica se završila jednoglasnim usvajanjem deklaracije i akcionog plana koji je nazvan
Svijet po mjeri djece (A World Fit for Children). Taj dokument kao prioritetne izdvaja četiri
oblasti aktivnosti: (i) promovisanje zdravog života; (ii) obezbjeđenje kvalitetnog obrazovanja; (ii)
zaštitu od zloupotrebe, eksploatacije i nasilja; i (iv) borbu protiv HIV/AIDS-a. On sadrži globalni
plan akcije u najboljem interesu djece, opisuje šta bi sve države svijeta trebalo da urade za djecu i
sa djecom. Rezultujući dokument od svih država traži da pripreme svoje nacionalne planove
akcije za djecu koji bi trebalo da “Svijet po mjeri djece” prevedu u planove akcije koji odražavaju
okolnosti svake pojedinačne zemlje.

Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori, konkretno, trasira put kojim će se usmjeriti
napori Crne Gore za djecu i sa djecom, te na tom istom putu postavlja oznake pomoću kojih će se
pratiti napredak u ispunjenju tih ciljeva. Nacionalni plan je rađen u saradnji sa predstavnicima
svih nivoa vlasti, pojedincima, građanskim društvom i djecom. On odražava ključna pitanja i
probleme koji se tiču djece, kao i aktivnosti koje treba preduzeti radi unapređenja života djece,
prema tome kako ih vide ljudi u Crnoj Gori.



1
 Dvoje predstavnika iz Crne Gore učestvovali su u radu te skupštine - Marko Volkov i Ana Stojović-
Janković.


2
                               Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
                                                  Radna verzija


Crna Gora, kao jedna od država članica Srbije i Crne Gore (SiCG), priznala je prava predviđena
Konvencijom o pravima djeteta UN-a, kao i njene opcione protokole o uključenju djece u oružane
sukobe, prodaji djece, dječijoj prostituciji i dječijoj pornografiji. Postoji i veliki broj drugih
konvencija koje je ratifikovala SiCG i koje se konkretno bave zaštitom djece, a to su: Konvencija
o ljudskim pravima, Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima i MOR-ove
Konvencija o minimalnom uzrastu (138) i Konvencija o najgorim oblicima rada djece (182)2.

Prema Ustavu Crne Gore(1992), i prema Ustavnoj Povelji SiCG(2003),djeca , kao i drugi
građani, uživaju jednaka prava pred zakonom. Prema Ustavu Crne Gore, kao građanin, dijete ima
pravo da koristi svoj maternji jezik ,ima slobodu religijskog udruživanja (Član 11), pravo na
socijalno i zdravstveno osiguranje (Član 55-57), pravo na osnovno obrazovanje (Član 62), i pravo
da ne bude zlostavljano (Član 61). Majke i djeca, takođe, uživaju posebnu zaštitu (Član 60).

Struktura
Ovaj dokument detaljno razmatra sljedeće: (i) metodologiju korišćenu za izradu plana; (ii)
strateške ciljeve; (iii) rezultate koji se očekuju do 2010. godine, i (iv) strateške akcije. Plan
obuhvata i mehanizme za monitoring i indikatore koji će se u periodu 2004.-2010. godine koristiti
za evaluaciju uticaja i djelotvornosti strategije u dostizanju zacrtanih ciljeva. Plan koristi model
životnog ciklusa u kome se svaki rezultat odnosi na određenu starosnu grupu, i koji prepoznaje
činjenicu da se intervencije moraju prilagoditi uzrastu djeteta.

Plan je strukturiran po metodologiji logičkog okvira. Vizija Plana biće dostignuta kroz pet
strateških ciljeva. “Strateški ciljevi” su dugoročni ciljevi Plana i prevazilaze njegov vremenski
okvir. Svaki od ovih strateških ciljeva prati određeni broj rezultata. “Rezultat” je pozitivna izjava
čije se ispunjenje, u precizno definisanoj oblasti, očekuje do 2010. godine. Nabrojane strateške
akcije podrazumijevaju aktivnosti koje treba preduzeti da bi se dostigli rezultati.

              VIZIJA NACIONALNOG PLANA AKCIJA ZA
                    PRAVA DJECE



      Strateški      Strateški     Strateški   Strateški     Strateški
       cilj 1       cilj 2       cilj 3    cilj 4       cilj 5


          Rezultat 1       Rezultat 2               Rezultat k



          Strateška        Strateška               Strateška
          akcija 11        akcija 21               akcija k1




          Strateška        Strateška               Strateška
          akcija 1n        akcija 2n               akcija kn



2
  Vidjeti Aneks A – Spisak UN, MOR i EU konvencija koje je ratifikovala SiCG.


                                                       3
Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
Radna verzija


Metodologija
Nacionalni plan akcija za prava djece Crne Gore 2004-2010. godine zasnovan je na
sveobuhvatnom procesu konsultacija, obavljenih u periodu od novembra 2003. do februara 2004.
godine, kojim je rukovodila Komisija za izradu nacionalnog plana za prava djeteta.

Plan sadrži tri zasebne komponente: (i) razmatranje predloženih vladinih strategija; (ii)
konsultacije sa građanskim društvom; i (iii) razvoj sistema monitoringa3.

Prva faza (Novembar 2003 - sredina januara 2004. god.)
Cilj prve faze bio je da se konsoliduju tekući vladini programi i identifikuju prioriteti Vlade i
građanskog društva.

Vlada Crne Gore je odlukom od 13. novembra 2003. godine formirala Komisiju za izradu
nacionalnog plana za prava djece sa zadatkom da, između ostalog, izradi Nacionalni plan akcija
za prava djece u Crnoj Gori. Uz potpredsjednika Vlade Republike Crne Gore, kao
predsjedavajućeg Komisije, Ministarstvo rada i socijalnog staranja (MRSS) preuzelo je
odgovornost i ulogu tehničkog sekretarijata. Komisija je pozvala predstavnike/ce ministarstava
rada i socijalnog staranja, zdravlja, unutrašnjih poslova, inostranih poslova, prosvjete i nauke i
ministarstva pravde, zajedno sa Komesarijatom za raseljena lica i Ministarstvom zaštite životne
sredine i uređenja prostora, da, unutar svojih institucija, razmotre strategije koje se tiču djece.
Kao rezultat toga unaprijeđeni su sadašnji programi, predložene i tekuće aktivnosti Vlade koje se
tiču djece.

Komisija za izradu nacionalnog plana za prava djece


                      VLADA CRNE GORE


                      Potpredsjednik Vlade RCG
                                            Republički
                                            zavod za
                                            statistku
                   Komisija za izradu nacionalnog          Crne Gore -
                     plana za prava djece             MONSTAT
    Min. rada i
    socijalnog
    staranja




     Min..     Min.      Min.      Min.    Min.     Min.    Komesarijat
   prosvjete   zdravlja    unutraš-     pravde  inostranih  zaštite   za raseljena
    i nauke            njih           poslova   životne     lica
                  poslova                sredine i
                                      uređenja
                                      prostora




3
  Cjelovita vremenska dinamika aktivnosti data je u Aneksu B.



4
                               Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
                                                 Radna verzija



To je sprovedeno paralelno sa inicijalnim konsultacijama sa građanskim društvom, održanim
tokom decembra 2003. godine. Za potrebe organizacije tih konsultacija potpisan je ugovor sa
NVO “Dječiji horizonti”, vodećom organizacijom nevladinog sektora4. Organizovanjem okruglih
stolova, fokus grupa i ispunjavanjem upitnika, ova organizacija je obavila konsultacije sa djecom
i odraslima na temu: (i) vrsta prioriteta za djecu; (ii) strategija koje su neophodne za ostvarenje tih
prioriteta; i (iii) potencijalnih novonastalih pitanja koja se tiču djece. Obuhvaćeno je ukupno 328
djece uzrasta od 3 do 18 godina i 138 odraslih, iz 19 opština u Crnoj Gori. Konsultacije su
obuhvatile Rome, Aškelje, Egipćane (RAE), raseljena lica i izbjeglice i djecu sa posebnim
potrebama, kao posebne ciljne grupe, kako bi se obezbijedilo i njihovo učešće u izradi plana5.

Vlada je, za potrebe razvoja sistema monitoringa za Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj
Gori, pokazala interesovanje za primjenu računarskog sistema DevInfo6, koji omogućava
jedinstveni format za unos podataka iz različitih izvora. Tokom novembra održan je seminar za
obuku kojem su prisustvovali predstavnici/e ministarstava rada i socijalnog staranja, prosvjete i
nauke, pravde, unutrašnjih poslova, zdravlja, Komeserijata za raseljena lica, Instituta za strateške
studije i prognoze i Upravljačke jedinice PRSP-a. Tim predstavnika/ca Vlade počeo je sa radom
na definisanju indikatora uticaja za Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori. Tim je
takođe počeo sa identifikacijom načina na koji se postojeći sistem prikupljanja podataka unutar
Vladinih sektora može uklopiti u implementaciju DevInfo sistema.
Do sredine januara 2004. godine pripremljen je nacrt dokumenta. Nakon što ga je Komisija za
izradu nacionalnog plana za prava djece usvojila kao dokument na osnovu kojeg se može izraditi
Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori, otpočela je druga faza.

Druga faza (Januar-februar 2004. god.)
Cilj ove faze je bio motivisanje različitih pripadnika/ca državnih organa i civilnog sektora da daju
svoj komentar i doprinesu identifikaciji sprovodljivih strategija i jasnih indikatora. To je
podrazumijevalo odobravanje i/ili usklađivanje strateških ciljeva koji su identifikovani u nacrtu
Nacionalnog plana akcija za prava djece u Crnoj Gori.

Održani su jednodnevni regionalni seminari u Baru, Bijelom Polju i Podgorici u čijem radu su
učestvovali predstavnici/e iz okolnih opština i republičkih ministarstava. Predstavnici/e opština na
regionalnim konsultacijama dolazili su iz: (i) kancelarije gradonačelnika; (ii) zdravstvenog
sektora; (iii) centara i službi za socijalni rad; (iv) policije i/ili pravosuđa; (v) sektora obrazovanja;
(vi) lokalnih organizacija nevladinog sektora i (vii) populacije djece.
Na svakom od seminara održane su i radne sekcije za svaki od strateških ciljeva, sa posebnim
osvrtom na razvoj indikatora Plana7. Ovim konsultacijama prisustvovalo je ukupno 171 lice, kao i
predstavnici/e medija.



4
 U sprovodjenju ovih konsultacija, “Dječiji horizonti” su radili u saradnji sa “Udruženjem roditelja Crne
Gore”, “Društvom za ravnopravnost i toleranciju”, “Udruženjem za pomoć licima ometenim u psiho-
fizičkom razvoju, Nikšić”, NVO “Početak”, kao i sa NVO “Istraživačko edukativnim i informacionim
centrom za izbjegla i raseljena lica u Crnoj Gori”.
5
 Svi citati djece i odraslih u ovom dokumentu preuzeti su sa ovih konsultacija. Kopiju ovog izvještaja
možete dobiti direktno od NVO “Dječiji horizonti”.
6
 Ovaj sistem, kojeg je razvio UNICEF, zvao se ChildInfo do decembra 2003. godine.
7
 Konsultacije su otvorili potpredsjednik Vlade, g-din Jusuf Kalamperović, i predstavnica UNICEF-a, g-đa
Branka Kovačević. Predsjedavajući/a svake radne grupe je bio predstavnik/ca Komisije za izradu
nacionalnog plana za prava djece, a facilitatori/ke radnih grupa su bili predstavnici/e UNICEF-a. Centar za
preduzetništvo i ekonomski razvoj je pružio savjete za razvoj indikatora.


                                                       5
Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
Radna verzija



U toku druge faze, nastavljena je saradnja sa MONSTAT-om, ministarstvima i Komesarijatom za
raseljena lica na implementaciji DevInfo sistema. Ona je obuhvatila: (i) dalje unapređenje
indikatora uticaja i odgovarajućih definicija; (ii) razvoj operativnih smjernica za rad Radne grupe
za DevInfo bazu podataka za Crnu Goru (RGDI); i (iii) inicijalno strukturiranje DevInfo baze
podataka Crne Gore i unošenje podataka.

Treća faza (Februar-mart 2004. god.)
Tokom završne faze dorađeni su strateški ciljevi, rezultati, strateške aktivnosti i indikatori
Nacionalnog plana akcija za prava djece u Crnoj Gori. Početkom februara 2004. godine
dokument je revidiran na osnovu informacija dobijenih na konsultacijama u drugoj fazi, a urađena
je i procjena troškova Plana. Indikatori uticaja su dovršeni i unešeni u DevInfo sistem, i izrađen je
nacrt operativnih smjernica RGDI. Ova faza je završena prezentacijom dokumenta Vladi od
strane Komisije za izradu nacionalnog plana za prava djece.


Strateški ciljevi
Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori trasira put za ostvarenje strateških ciljeva koji
treba da usmjere državu, civilni sektor, porodice, djevojčice i dječake da na pravi način odgovore
na potrebe djece. Ovi ciljevi podržavaju razvoj sve djece, pozdravljaju njihovo aktivno učešće i
osiguravaju im dostupnost neophodnih resursa u toku cijelog životnog ciklusa.

Sva djeca imaju pravo na zaštitu od nejednakosti
Djeca koja su izložena riziku obuhvataju: djecu koja su ekonomski siromašna, djecu iz porodica
koje su izložene riziku, djecu kojoj su potrebne posebne socijalne usluge da bi se podržalo
njihovo puno učešće u društvu i djecu koja su izložena eksploataciji i nasilju. Crna Gora se
obavezala da će prekinuti začarani krug siromaštva investiranjem u socijalne usluge, transferom
prihoda i preventivnim aktivnostima.

Sve djevojčice i svi dječaci imaju pravo i pristup kvalitetnom obrazovanju
Obrazovanje je ljudsko pravo i ključni faktor u smanjenju siromaštva i promovisanju demokratije,
mira, tolerancije i razvoja. Crna Gora se obavezala da svoj djeci omogući kontinuitet u
dostupnosti obrazovanja, od jaslica do srednje škole, i da to obrazovanje obuhvata i razvoj
životnih vještina i znanja za kontinuiranu integraciju u društvo.

Osigurati zdrav život za djevojčice i dječake
Zdravlje djece je od ključne važnosti, ne samo za sadašnjost, već i za budućnost. Crna Gora se
opredijelila da obezbijedi: da sva djeca imaju pristup djelotvornim, ravnopravnim, trajnim i
održivim sistemima primarne zdravstvene zaštite, pristup informacijama, podršku zdravom stilu
življenja, kao i zaštitu djece i njihovih porodica od zaraze HIV/AIDS-om.

Zaštititi životnu sredinu za djecu
Djeca bi trebalo da imaju mogućnost pristupa i učešća u bezbjednoj sredini. Crna Gora se
obavezala da će obezbijediti adekvatne i bezbjedne uslove života za djecu, dostupnost izgrađene
sredine, kao i šire okruženje koje ne predstavlja rizik po zdravlje djece i njihovu socio-
ekonomsku budućnost.




6
                              Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
                                                Radna verzija



Sva djeca su punopravni građani
Svaka djevojčica i svaki dječak rađaju se slobodni i jednaki u pogledu dostojanstva i prava. Vlada
Crne Gore prepoznaje potrebu da se posebna pažnja pokloni onima kojima mogu biti uskraćena
građanska prava, kao i da se ustanove pravosudni sistemi koji jamče očuvanje dječijih prava.

Rezultati
Stvaranje svijeta po mjeri djece je proces bez kraja. Ovaj dokument detaljno opisuje korake za
koje se očekuje da će, s tom vizijom, biti preduzeti do 2010. godine.

Tabela: Tabela rezultata
                                               Ciljna starosna
             Rezultati koji se očekuju do 2010. godine                grupa
 Sva djeca imaju pravo na zaštitu od nejednakosti
    Djeca imaju podjednak pristup svim uslugama u sistemu socijalne zaštite koja je  0-18
 i)
    organizovana kroz razvijenu mrežu davalaca usluga.
    Djeca lišena roditeljskog staranja i djeca sa posebnim potrebama imaju pristup   0-18
 ii)
    nizu oblika zaštite, sa institucionalizacijom kao posljednjom mogućom mjerom.
    Djeca sa posebnim potrebama uključena u društvo i imaju pristup svim        0-18
 iii)
    uslugama (socijalna zaštita, obrazovanje, zdravstvo).
    Sva djeca su zaštićena od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja kroz efikasan   0-18
 iv)
    sistem za prevenciju, ranu detekciju i intervencije.
    Sva djeca zaštićena od ekploatacije kroz efikasan mehanizam suzbijanja       0-18
 v)
    trgovine ljudima.
    Sva djeca koja su izložena ekonomskom siromaštvu imaju pravo i podjednak      0-18
 vi)
    pristup socijalnoj zaštiti.
 Sve djevojčice i svi dječaci imaju pravo i pristup kvalitetnom obrazovanju
    Djeca do tri godine, posebno djeca socijalno ugroženih grupa, imaju pristup    1-3
 i)
    jaslicama.
    Povećan obuhvat djece kvalitetnim predškolskim obrazovanjem, za svu djecu     4-6
 ii)  od 3 godine života do polaska u osnovnu školu, posebno RAE djece, djece sa
    posebnim potrebama i djece iz socijalno ugroženih porodica.
    Sva djeca imaju pristup kvalitetnom osnovnom obrazovanju, uz smanjenje broja    7-15
 iii)  učenica/učenika koji prekidaju školovanje tj. povećanje procenta djece koja
    završavaju kvalitetno osnovno obrazovanje.
 iv)  Uspostavljeno kvalitetno osnovno obrazovanje po mjeri djeteta.           7-15
 v)  Djeca I mladi aktivno učestvuju u životu škole.                  7-18
    Obrazovne potrebe svih mladih ljudi su zadovoljene kroz ravnopravan pristup    15-18
 vi)
    adekvatnom učenju i programima koji ih osposobljavaju za život.
    Obezbijeđeno je kvalitetno obrazovanje u srednjim školama koje odgovara      15-18
 vii)
    zahtjevima i trendovima na tržištu rada (stručna obuka, praktični rad).
    Procenat nepismenog stanovništva je manji od 1%, a kod osoba uzrasta 10-18     10-18
 viii)
    godina je ispod 0.2%.
 Osigurati zdrav život za djevojčice i dječake
    Svoj djeci ravnopravan pristup sistemu zdravstvene zaštite i davanjima kroz    0-18
 i)  adekvatno funkcionisanje zdravstvenih službi i zdravstvenog osiguranja, uz
    posebnu pažnju posvećenu ugroženim grupama djece.
    95% djece mlađe od godinu dana je vakcinisano, sa pokrivenošću vakcinacijom    0-3
 ii)
    u svakoj opštini i u svakoj podgrupi stanovništva od najmanje 90%.
    Incidencija TBC smanjena za 50%, incidencija HIV/AIDS-a među djecom        0-18
 iii)
    smanjena za 20% do 2010. godine.
 iv)  Omogućiti svoj djeci zdrav početak života, promovišući zdravlje i opstanak     0-3



                                                      7
Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
Radna verzija


                                                Ciljna starosna
              Rezultati koji se očekuju do 2010. godine                grupa
     male djece.
     Broj djece i mladih koji upotrebljavaju štetne supstance (duvan, alkohol i droge)  7-18
 v)
     smanjen za 20%.
     Broj maloljetničkih trudnoća smanjen za 30%, a incidencija polno prenosivih     15-18
 vi)
     infekcija (PPI) smanjena za 50%.
 Zaštititi životnu sredinu za djecu
     Procenat domaćinstava bez priključka na sanitarnu infrastrukturu i raspoloživu   0-18
     infrastrukturu za snabdijevanje ispravnom vodom smanjen je za najmanje jednu
 i)
     trećinu, a procenat domaćinstava bez sigurnog stambenog prostora (posebno
     kod RAE i raseljenih lica/izbjeglica) smanjen je za jednu polovinu.
     25% institucija koje djeca redovno koriste, kao što su škole, bolnice i javni    0-18
     prevoz, su strukturalno prilagođene tako da im mogu pristupiti djeca sa
 ii)
     posebnim potrebama, što se odnosi i na sve novoizgrađene zgrade za javnu
     upotrebu.
     Regulative za zaštitu životne sredine su razvijene i sprovedene, kako bi se     0-18
 iii)   spriječila izloženost djece štetnim zagađivačima životne sredine u vazduhu,
     vodi, zemljištu i hrani.
 Sva djeca su punopravni građani
     Sva djeca su upisana u matičnu knjigu rođenih i imaju uvjerenje o          0-18
 i)
     državljanstvu.
     Broj djece u konfliktu sa zakonom u opadanju i maloljetničko pravosuđe       14-16/16-18
 ii)
     usklađeno sa međunarodnim standardima.
 iii)   Sva djeca imaju podjednak pristup nezavisnoj kancelariji ombudsmana za djecu.    0-18

U cilju mjerenja napretka u ostvarenju tih rezultata izabrani su indikatori uticaja. Kriterijumi koji
su korišteni pri izboru tih indikatora su sljedeći:
  1. Isplati se mjeriti ih – indikatori predstavljaju važan i istaknut aspekt sektora;
  2. Mogu se mjeriti kod različitih kategorija stanovništva – indikatori su validni i
    pouzdani kako za opšte stanovništvo, tako i za različite kategorije stanovništva;
  3. Razumiju ih ljudi koji treba da obavljaju aktivnosti – ljudi koji treba da rade za svoju
    dobrobit ili za dobrobit drugih treba da sa lakoćom shvate indikatore i ono što se može
    učiniti kako bi se popravio status tih indikatora;
  4. Informacije će motivisati aktivnosti – indikatori su takve prirode da se aktivnosti mogu
    preduzeti na državnom, republičkom, lokalnom nivou i na nivou zajednica, te da ih mogu
    preduzeti i pojedinci i organizovane grupe, javne i privatne agencije;
  5. Aktivnosti koje mogu dovesti do napretka su poznate i izvodljive – to su dokazane
    aktivnosti (npr. ponašanje pojedinaca, sprovođenje novih politika itd.) koje, primijenjene
    na širokom području, mogu da izmijene trend indikatora; i
  6. Mjerenje indikatora u određenom vremenskom periodu odražavaće rezultate
    aktivnosti – ako se preduzmu aktivnosti vidjeće se materijalni rezultati, koji će ukazivati
    na napredak kod različitih aspekata određenog sektora.
Svaki od indikatora biće do najveće moguće mjere razložen po polu, potkategorijama
stanovništva (RAE, izbjeglice, raseljena lica) i opštinama.




8
                              Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
                                                 Radna verzija


Sva djeca imaju pravo na zaštitu od nejednakosti
Da bi se zaštitila sva djeca izložena riziku od diskriminacije po bilo kom osnovu, Crna Gora se
obavezala na održavanje i stalno unapređivanje usluga u sistemu socijalne zaštite, prevencije i
efikasnih odgovora na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje, prevencije i razvoja mehanizama za
suzbijanje trgovine ljudima, razvoj cjelovitih politika za zaštitu djece sa posebnim potrebama i
adekvatno materijalno zbrinjavanje.

Očekuje se da će se do 2010. godine postići sljedeće:

Tabela indikatora uticaja: Sva djeca imaju pravo na zaštitu od nejednakosti
     INDIKATOR        Izvor           Vrijednost    Ciljevi do    Period
                              (godina)     2010.       ažuriranja
Djeca imaju podjednak pristup svim uslugama u sistemu socijalne zaštite koja je organizovana kroz
razvijenu mrežu davalaca usluga.
Broj samoubistava među      MUP            5 (2003.)     Smanjenje     Godišnje
osobama ispod 18 godina
starosti
Djeca lišena roditeljskog staranja i djeca sa posebnim potrebama imaju pristup nizu oblika zaštite, sa
institucionalizacijom kao posljednjom mogućom mjerom.
Broj djece u ustanovama MRSS, PRSP             154 (2003.)    Smanjenje za   Godišnje
socijalne i dječije zaštite                          25 %
(ukupno, muški, ženski)
Procenat djece u porodičnom MRSS              51,8% (2002.) Povećanje za     Godišnje
smještaju od ukupnog broja                          25%
djece kojima je potrebno
alternativno starateljstvo
Djeca sa posebnim potrebama uključena u društvo i imaju pristup svim uslugama (socijalna zaštita,
obrazovanje, zdravstvo).
Procenat djece sa posebnim    MZ, MRSS, ISSP       Nema                Godišnje
potrebama                          podataka
Sva djeca su zaštićena od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja kroz efikasan sistem za prevenciju, ranu
detekciju i intervencije.
Broj evidentiranih slučajeva   MUP, MRSS         17 (2003.)    Kratkoročno    Godišnje
zlostavljane djece                              povećanje, a
                                       zatim
                                       smanjenje
Odgovor na zlostavljanje     MRSS/UNICEF        62% otkriveno Povećanje za     Godišnje
                              6 mjeseci     % kod
                              nakon početka najkraćeg
                              zlostavljanja,  vremenskog
                              37% nakon     perioda
                              godinu dana, a reagovanja
                              ostatak je
                              otkriven tek
                              nakon 2 ili
                              više godina
                              (UNICEF
                              2001b, str. 78)
Sva djeca zaštićena od ekploatacije kroz efikasan mehanizam suzbijanja trgovine ljudima.
Broj identifikovanih       MUP                     U startu     Godišnje
slučajeva trafikinga                             povećanje, a
                                       zatim opadanje
Broj slučajeva trafikinga koji MP                       U startu     Godišnje
su izvedeni na sud                              povećanje, a



                                                      9
Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
Radna verzija


    INDIKATOR         Izvor         Vrijednost    Ciljevi do     Period
                             (godina)     2010.       ažuriranja
                                     zatim opadanje
Sva djeca koja su izložena ekonomskom siromaštvu imaju pravo i podjednak pristup socijalnoj zaštiti.
Stopa siromaštva među      ISSP (Istraživanje   16%        Smanjenje za
djecom (0-18)          domaćinstava 2002.)            50%
Stopa siromaštva među      ISSP (Istraživanje   57%        Smanjenje za
djecom RAE (0-18)        domaćinstava RAE,             25%
                izbjeglica i raseljenih
                lica, 2003.)
Stopa siromaštva među      ISSP          48,9%       Smanjenje za
djecom raseljenih lica i    (Istraživanje               30 %
izbjeglica (0-18)        domaćinstava RAE,
                izbjeglica i raseljenih
                lica, 2003. god.)
Broj djece raseljenih      Komesarijat za     3 774       Zatvaranje svih Godišnje
lica/izbjeglica koja žive u   raseljena lica     (2003. god.)   kolektivnih
kolektivnim centrima                           centara do
                                     decembra 2005.
                                     god.


Da bi se ovo postiglo, Crna Gora će se posebno usmjeriti na sljedeće aktivnosti:

Rezultati koji se očekuju do 2010. godine
Djeca imaju podjednak pristup svim uslugama u sistemu socijalne zaštite koja je
organizovana kroz razvijenu mrežu davalaca usluga.

Pravni osnov
  Konvencija o pravima djeteta – Član 19. navodi da će države preduzeti sve adekvatne
   zakonske, administrativne, socijalne i obrazovne mjere kako bi zaštitile djecu, što
   podrazumijeva i uspostavljanje socijalnih programa za podršku djeci i onima koji su
   odgovorni za staranje o djeci.
  Zakon o dječijoj i socijalnoj zaštiti (“Službeni list RCG”, br. 45/93, 16/95, 44/01).

Trenutna situacija
          “ Porodice treba da budu srećne i da se slažu.” – dijete iz osnovne
                         škole

  Postoji 10 centara za socijalni rad čiji je zadatak da sprovode preventivne aktivnosti,
   dijagnostičke tretmane, pružaju savjetničke usluge i pomažu porodicama u rješavanju
   problema.
  U centrima za socijalni rad zaposleno je 291 lice, od kojih 157 čini stručno osoblje (54%),
   uključujući 25 socijalnih radnika sa visokom stručnom spremom (Government of the
   Republic of Montenegro 2003a, str. 210.).
  Centrima za socijalni rad nedostaju osoblje, tehničke mogućnosti i resursi što ograničava
   djelotvornost njihovog rada.
  Mnoge lokalne vlasti ne prepoznaju centre za socijalni rad kao važne institucije opštinskog
   nivoa (Government of the Republic of Montenegro 2003b, str. 39.).
  Sredstva republičkog budžeta namijenjena za zaposlene u centrima za socijalni rad u 2003.
   godini iznosila su 2 335 675.22€.


10
                               Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
                                                  Radna verzija


Strateške aktivnosti
    CILJ          AKTIVNOST          PROJEKTNI       ODGOVORNO        ROK
                              INDIKATOR         TIJELO
Sve lokalne uprave   (i) Usvojiti i razviti nove   Novi oblici socijalne  Opštine        2005.
imaju razvijene     oblike socijalne zaštite    zaštite usvojeni
planove za zaštitu   građana na opštinskom nivou
dječijih prava sa
posebnim osvrtom    (ii) Formirati opštinske    Broj formiranih                2005.
na korisnike prava   komitete za zaštitu prava    opštinskih komiteta
iz socijalne zaštite  djece
Standardi        (i) Definisati minimalne    Standardi usvojeni    MRSS, CSR       2004 -
profesionalnih     opšte standarde za                               2005.
usluga u oblasti    sprovođenje programa dječije
zaštite prava djeteta  socijalne zaštite
razvijeni, usvojeni i  (ii) Formirati operativne    Broj formiranih                2004-
primjenjuju se u    timove u centrima za      operativnih timova u              2010.
praksi         socijalni rad          CSR
Vlada usvaja      Osmisliti godišnje aktivnosti  Unapredjenje stanja   MRSS         2004-
Strateški plan                     na osnovu                   2008.
MRSS i prati se                     implementacije
njegova                         strateškog plana
implementacija
Stručni radnici     (i) Podići stručnu       Broj zaposlenih koji   MRSS         2004-
zaposleni u       osposobljenost zaposlenih u   su završili obuku               2010.
sistemu socijalne    sektoru socijalne zaštite
zaštite raspolažu
odgovarajućim      (ii) Obučiti zaposlene u CSR                          2004-
znanjima i       za osmišljavanje usluga                            2010.
vještinama radi što   socijalne zaštite u lokalnim
bolje zaštite prava   zajednicama
djece
Usluge u sistemu    Uspostaviti fond za inovacije  Izrađeni kriterijumi   MRSS         2004-
socijalne zaštite    u oblasti socijalne i dječije  za raspodjelu                 2010.
obezbjeđuju       zaštite             sredstava fonda
pluralizaciju
davalaca usluga                     Broj grantova

Rezultati koji se očekuju do 2010. god.
Djeca lišena roditeljskog staranja i djeca sa posebnim potrebama imaju pristup nizu
oblika zaštite, sa institucionalizacijom kao posljednjom mogućom mjerom.

Pravni osnov
  Konvencija o pravima djeteta – Član 9 navodi da dijete neće biti odvojeno od svojih roditelja
  protiv svoje volje, osim u slučaju da nadležne institucije ocijene da je to neophodno u
  interesu djeteta. Član 20 navodi da u slučaju izdvajanja djeteta iz porodičnog staranja treba
  razmotriti pitanja kontinuiteta vaspitanja djeteta i djetetove etničke, religijske, kulturne i
  jezičke osobenosti. Izbor modela za vaspitanje može da bude smještaj u hraniteljske porodice,
  institucionalno staranje (Član 20) ili usvajanje (Član 20 i 21). Za smještaj kod nadležnih
  institucija potrebno je raditi periodičnu reviziju (Član 25). Dakle, roditelji ili druga lica
  odgovorna za dijete su, primarno, odgovorni za obezbjeđivanje životnih uslova neophodnih
  za razvoj djeteta (Član 27).
  Porodični zakon (“Službeni list RCG”, br. 7/89).



                                                      11
Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
Radna verzija


  Zakon o dječijoj i socijalnoj zaštiti (“Službeni list RCG”, br. 45/93, 19/95 i 44/01).

Trenutna situacija

             “ Voljela bih da sam sa roditeljima, a ne u internatu.” –
             dijete iz Centra za obrazovanje i osposobljavanje “1. jun”


  Pravo na smještaj u institucije socijalne zaštite ili hraniteljske porodice imaju: djeca bez
   roditeljskog staranja; djeca čiji je razvoj poremećen zbog porodične situacije; djeca sa
   umjerenim ili teškim poremećajima u razvoju; djeca sa poremećajima u ponašanju, kao i
   trudnice i samohrane majke sa djecom mlađom od tri godine (Government of the Republic of
   Montenegro 2003a, str. 99).
  Centri za socijalni rad, kao odgovorni staratelji, sprovode zaštitne intervencije na osnovu
   statusne opravdanosti, potreba djeteta i unaprijed definisanog plana socijalne i pravne zaštite.
  Većina usluga se pruža kroz institucionalni sistem, dok su vaninstitucionalni oblici podrške
   nedovoljno razvijeni.
  U Crnoj Gori se hraniteljstvo odnosi na smještaj u srodničkim porodicama, ali zahtijeva
   dodatnu podršku u finansijskom, socijalnom i stručnom pogledu.
  U Bijelom Polju je formiran Centar za dnevni boravak, u okviru Pilot projekta dnevnog
   centra za djecu sa posebnim potrebama, realizovanog u saradnji sa UNICEF-om i
   Udruženjem roditelja djece sa smetnjama u razvoju.
  Zbog ograničenosti kapaciteta teško je osmisliti specijalizovane oblike podrške i pomoći
   unutar institucionalnih usluga i usluga hraniteljstva (Government of the Republic of
   Montenegro 2003b, str. 39-40).

Tabela: Zaposleni i korisnici u ustanovama socijalne i dječje zaštite, uključujući i specijalne škole
                                    Stručni       Djeca (0-18)
           Institucija           Zaposleni     radnici        Korisnici
Dječji dom “Mladost” - Bijela              66        29           140
Zavod za školovanje i rehabilitaciju lica sa                45
poremećajima sluha                    24                    128
Zavod za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju
invalidne djece i omladine                25        38           84
Specijalni zavod za djecu i omladinu, Podgorica     44        10           136
Zavod za vaspitanje i obrazovanje djece i omladine,
Podgorica                        25        19           23
Centar za obrazovanje i osposobljavanje "1. jun"     29        34           134
Dječje odmaralište "Lovćen-Bećići"            6         3          4 100
                                                 645
                                              (ne uključujući
                                            korisnike odmarališta
UKUPNO                          219       178       “Lovćen-Bečići”)
Izvor:  Government of the Republic of Montenegro 2003a, str. 210-211; i Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

Tabela: Djeca u srodničkim hraniteljskim porodicama i u ustanovama socijalne i dječije zaštite
    (2003.)
      Starost         Smješteni u porodice       Smješteni u ustanove
Do 5 godina                 18                 49
6-10 godina                 40                 43
11-15 godina                 98                 32
15-18 godina                 87                 30



12
                                Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
                                                  Radna verzija


UKUPNO                     243                    154
Izvor: Smješteni u porodice, Government of the Republic of Montenegro 2003a, str. 99.
    Smješteni u ustanove, Government of the Republic of Montenegro 2003a, str. 100.

Strateške aktivnosti
      CILJ          AKTIVNOST         PROJEKTNI      ODGOVORNO         ROK
                               INDIKATOR        TIJELO
Standardi zaštite prava    (i) Transformisati     Standardi usvojeni  MRSS, CSR,       2004 -2010.
djece bez roditeljskog     ustanove dječije i     Lokalna zajednica,  ustanove za
staranja, djece sa posebnim  socijalne zaštite-     roditelji djece    socijalnu zaštitu
potrebama, kao alternativa   integrisati ih u      imaju aktivnu     djece, opštine
institucionalnom smještaju   lokalne zajednice     ulogu u
razvijeni, usvojeni i                   institucionalnom
primjenjuju se                      zbrinjavanju                 2004-2010.
                (ii) Usvojiti aktivne   Broj porodica sa
                programe pomoći      djecom sa
                porodicama koje      posebnim
                imaju djecu sa       potrebama
                posebnim potrebama     obuhvaćenih
                             programima
                             pomoći
Srodničko hraniteljstvo za   (i) Izvršiti reviziju              MRSS, CSR,       2004-2006.
djecu bez roditeljskog     zakonskih propisa     Procenat djece u   opštine
staranja i djecu sa      (ii) Izvršiti reviziju i  srodničkom                  2004-2006.
posebnim potrebama       usvojiti standarde za   smještaju
unaprijeđeno          hraniteljske porodice
                (iii) Donijeti posebne   Procenat djece u               2004-2006.
                propise koji se      institucionalnom
                odnose na         smještaju
                hraniteljstvo djece sa
                posebnim potrebama
Novi oblici porodičnog     (i) Nove oblike      Procenat djece u   MRSS, CSR        2004- 2006.
smještaja (kratkotrajni,    porodičnog smještaja    porodničnom
povremeni, specijalizovani,  unijeti u zakon      smještaju
urgentni, smještaj za mlade  (ii) Donijeti                              2004-2006.
majke sa djecom )       podzakonska akta
                koja bliže određuju
                ovu oblast,
                uključujući standarde
                i procedure
                (iii) Obučiti                              2004-2006.
                zaposlene za rad u
                novim oblicima
                porodičnog smještaja
                (iv) Osmisliti                              2004-2006.
                specijalizovane
                treninge za obuku
                potencijalnih
                hranitelja
Nova zakonska rješenja,    (i) Izmijeniti       Broj usvojene     MRSS, CSR        2004-2006.
koja se odnose na       Porodični zakon u     djece
usvojenje djece, u skladu sa  dijelu koji se odnosi
međunarodnim          na mogućnost
standardima, se primjenjuju  usvojenja
                (ii) Izraditi posebne   Standardi izrađeni              2004-2010.



                                                       13
Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
Radna verzija


      CILJ           AKTIVNOST       PROJEKTNI       ODGOVORNO       ROK
                              INDIKATOR        TIJELO
                standarde i
                modernizovati
                procedure za
                usvojenje
                (iii) Izvršiti      Broj zaposlenih u              2004-2010.
                sveobuhvatnu obuku    CSR koji rade u
                zaposlenih u CSR za   sistemu
                rad u novim       alternativne zaštite
                okruženjima
                (iv) Uvesti proceduru                        2004-2010.
                redovnog
                nadgledanja djeteta i
                (potencijalne)
                porodice koja usvaja
                dijete u toku prve
                godine procesa
                usvajanja
Izvršena revizija smještaja   (i) CSR redovno     Broj djece koja su   MRSS, CSR      2004– 2010.
sve djece u ustanovama i    prate individualne    napustila ustanove
institucionalnih planova, a   planove djece u     i smještena u
djeca su pripremljena za    institucionalnom     porodice
budući samostalan život     smještaju (prioritet
                dati reintegraciji ili
                porodičnom
                smještaju)
                (ii) Djeca koja ostaju  Broj djece koja su             2004– 2010.
                u ustanovi obučavaju   izašla iz ustanove i
                se za samostalan     samostalno žive
                život paketom
                sveobuhvatnih
                treninga
Stručno osoblje zaposleno    Obučiti zaposlene u   Broj zaposlenih u   MRSS, CSR      2004 -2006.
u ustanovama dječije i     ustanovama dječije i   ustanovama koji
socijalne zaštite        socijalne zaštite    rade u novim,
osposobljeno za rad u                  alternativnim
oblicima alternativne                  oblicima zaštite
zaštite u lokalnoj zajednici
Razvijena mreža         (i) Formirati timove u  Broj usluga koje su  MZ, MRSS, CSR,    2004 -2007.
savjetovališta za djecu i    CSR i opštinama koji   dostupne svim     opštine, NVO
mlade              će pružati stručnu    mladima
                pomoć svim mladima
                (ii) Razviti saradnju                        2004 -2007.
                sa lokalnim NVO
                radi pružanja stručne
                pomoći mladima
Uspostavljena mreža       Formirati 10 dnevnih   Broj formiranih    MRSS, CSR,      2004 -2010.
centara za dnevni boravak    centara za djecu sa   centara za dnevni   opštine, Udruženja
za djecu sa posebnim      posebnim potrebama    boravak        roditelja djece sa
potrebama            po uzoru na iskustava              posebnim
                i dobijene standarde              potrebama
                iz Dnevnog Centra u
                Bijelom Polju




14
                              Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
                                                 Radna verzija


Rezultati koji se očekuju do 2010. godine
Djeca sa posebnim potrebama uključena u društvo i imaju pristup svim uslugama
(socijalna zaštita, obrazovanje, zdravstvo).

Pravni osnov
  Konvencija o pravima djeteta – Član 23 predviđa da djeca sa mentalnim i fizičkim smetnjama
  u razvoju imaju pravo na pun i dostojanstven život, u uslovima koji obezbjeđuju
  dostojanstvo, promovišu oslanjanje na sopstvene snage i omogućavaju aktivno učešće djece u
  zajednici. To podrazumijeva pravo na specijalno staranje i razmjenu informacija u oblasti
  prevencije, radi unapređenja njihovih sposobnosti i vještina.
  Zakon o dječijoj i socijalnoj zaštiti (“Službeni list RCG”, br. 45/93, 16/95 i 44/01).

Trenutna situacija
      “Ne volim kad me gledaju i kad mi se smiju, jer nijesam kriv što sam
        bolestan.” – dijete sa posebnim potrebama iz osnovne škole

  Procjenjuje se da 7-10% stanovništva Crne Gore čine osobe sa smetnjama u razvoju
  (Government of the Republic of Montenegro 2003b, str. 43), od čega 18 000 čine djeca, prema
  podacima dobijenim od Udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju.
  Ne postoji sistem za rano reagovanje na smetnje u razvoju, kao što je rano otkrivanje,
  evidentiranje, kategorizacija, rano liječenje i rehabilitacija (UN Country Team 2003, str. 45.).
  Evidentiranje smetnji u razvoju vrši se tek kad se dijete smješta u instituciju, kako bi primalo
  sredstva iz socijalne i/ili dječije zaštite, ili kad krene u školu.
  Nema podataka o broju djece sa posebnim potrebama koja su upisana u redovne škole, a
  veliki broj njih nije obuhvaćen sistemom socijalne zaštite.
  Djeca sa posebnim potrebama se, uglavnom, obrazuju u specijalnim školama i u specijalnim
  razredima u okviru redovnih škola u kojima je nastavni plan i program prilagođen potrebama
  učenika.

Strateške aktivnosti
    CILJ        AKTIVNOST        PROJEKTNI      ODGOVORNO         ROK
                          INDIKATOR       TIJELO
Registar djece i   Formirati jedinstvene   Uspostavljen     MZ           2004-2010.
mladih sa posebnim  baze podataka o djeci sa  registar koji je u
potrebama osnovan i  posebnim potrebama     funkciji
redovno se ažurira
Međuresorska     (i) Formirati       Komisija       MRSS, MZ, MPN      2004-2006.
Komisija, zadužena  međuresorske komisije   osnovana
za praćenje svih   (ii) Izraditi       Detaljan i                  2004-2005.
zakona, programa   sveobuhvatni akcioni    sveobuhvatni
vezanih za djecu,   plan Komisije       akcioni plan
kao i njihovu                  urađen
implementaciju u   (iii) Izvršiti reviziju  Izmjena zakona                2004-2006.
praksi, osnovana   svih relevantnih zakona  u skladu sa
           koji se odnose na djecu  međunarodnim
           sa posebnim potrebama   standardima
           (posebno oblast
           zdravstva, obrazovanja
           i socijalne zaštite)
           (iv) Sprovesti       Realizovana                 2004-2010.
           sveobuhvatnu        kampanja za


                                                     15
Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
Radna verzija


             kampanju za podizanje    podizanje svijesti
             svijesti i senzibilizaciju  javnosti
             javnosti o problemu
             djece sa posebnim      Povećana svijest
             potrebama          javnosti o
                           pitanjima osoba
                           sa posebnim
                           potrebama
Fizički pristup svim   Izraditi plan otklanjanja  Arhitektonske    Međuresorska     2004-2010.
objektima omogućen    svih arhitektonskih     barijere po     komisija, opštine,
je za svu djecu sa    barijera za djecu sa     opštinama      MZŽSUP
posebnim potrebama    posebnim potrebama po    otklonjene
             opštinama
Mreža podrške      Osnovati aktivna i      Broj formiranih   MRSS, CSR,      2004-2010.
porodicama koje     mobilna           timova        opštine, NVO,
imaju djecu sa      savjetovališta/timove    Broj porodica sa   Udruženje roditelja
posebnim potrebama    podrške porodicama      djecom sa      djece sa smetnjama
je uspostavljena     (multidisciplinarni     posebnim       u razvoju
             timovi)           potrebama koje
                           koriste usluge
                           novih
                           savjetovališta

Rezultat koji se očekuje do 2010. godine
Sva djeca su zaštićena od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja kroz efikasan
sistem za prevenciju, ranu detekciju i intervencije.

Pravni osnov
  Konvencija o pravima djeteta - Član 19 navodi da će sva državna tijela preduzeti sve
   adekvatne zakonske, administrativne, socijalne i obrazovne mjere kako bi zaštitila djecu od
   svih oblika fizičkog i mentalnog nasilja, povređivanja, zlostavljanja, uključujući i seksualno
   zlostavljanje, zapostavljanja i eksploatacije.
  Konvencija protiv mučenja i drugih okrutnih, nehumanih ili degradirajućih postupaka ili
   kazni (Sukcesija: marta, 2003.).
  Predlog Nacionalnog programa za prevenciju nasilja (Usvojen od strane Vlade Crne Gore
   13. novembra 2003. god.).
  Krivični zakon (“Službeni list RCG”, br. 42/93).
  Porodični zakon (“Službeni list RCG”, br. 7/89).

Trenutna situacija

                  “Djeca se plaše da prijave majke i očeve koji ih
                      biju” – dijete iz osnovne škole

  Centri za socijalni rad su, kao odgovorni staratelji, odgovorni za identifikaciju slučajeva i
   koordinaciju dijagnostičkih procedura, izvršenje zakonskih sankcija koje nalože sudovi i
   pravnu zaštitu djece.
  Centri za socijalni rad su odgovorni za praćenje ispunjavanja roditeljskih dužnosti, a svi
   građani i institucije prema zakonu imaju pravo i obavezu da prijavljuju slučajeve roditeljskog
   zanemarivanja centrima za socijalni rad, iako nema sankcija za neprijavljivanje (UNICEF
   2001b, str. 77).


16
                             Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
                                                Radna verzija


  Centri za socijalni rad i policija, zbog koncepta privatnosti porodice, zaziru od sprovođenja
  istrage u slučajevima postojanja sumnje na zanemarivanje i u porodicama u kojima djeca
  mogu biti izložena riziku (UNICEF 2001b, str. 77).
  Obuku o osnovnim metodama za rad s djecom koja su preživjela zlostavljanje prošlo je 190
  stručnih radnika.
  62% slučajeva zlostavljanja djece otkriveno je 6 mjeseci nakon početka zlostavljanja, 37%
  nakon godinu dana, a ostatak je otkriven tek nakon 2 ili više godina (FRY Initial Report on
  the Committee on the CRC, stav 166, u UNICEF 2001b, str. 78).
  Formirani su operativni multidisciplinarni timovi u Nikšiću i Bijelom Polju i bave se radom
  na konkretnim slučajevima zaštite zanemarene i zlostavljane djece. Napravljen je nacrt radne
  verzije protokola o organizaciji i načinu rada za ova dva tima.
  Nedavno sprovedena istraživanja ukazuju da je u Crnoj Gori jedna od četiri žene žrtva
  fizičkog nasilja. Prema izjavama svojih majki, 17% djece su žrtve psihičkog nasilja, a 13% su
  žrtve fizičkog nasilja (Vlada Republike Crne Gore, Ministarstvo zdravlja, Komisija za izradu
  projekta “Nasilje i zdravlje” 2003c, str. 7).
  Od ukupnog broja žena koje su pozvale SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja, 83.7% su
  bile žrtve psihičkog nasilja, a 81.8% su bile žrtve fizičkog nasilja, dok je 33.3% žena bilo
  izbačeno iz svojih stanova. Od zlostavljanih majki koje su pozvale SOS telefon 15.3% je
  tvrdilo da su im djeca oteta (Vlada Republike Crne Gore, Ministarstvo zdravlja, Komisija za
  izradu projekta “Nasilje i zdravlje” 2003c, str. 7).
  Za većinu krivičnih djela učinjenih prema maloljetnim licima predviđena je stroga kazna, a i
  kad kod krivičnog djela nad maloljetnim licem nije upotrijebljena sila, prijetnja ili neki drugi
  način izvršenja, prekršaj će se posebno kazniti.
  Odgovor na sve češću pojavu nasilja u porodici je tretiranje nasilja prema maloljetnicima kao
  težeg oblika krivičnog djela.

Strateške aktivnosti
    CILJ         AKTIVNOST        PROJEKTNI     ODGOVORNO        ROK
                           INDIKATOR       TIJELO
Mehanizam rane     (i) Osnovati Operativne    Broj osnovanih   MRSS,        2004-2007.
detekcije i      multidisciplinarne timove   OMT u CSR      CSR, MPN, MZ,
sveobuhvatne      (OMT) za zaštitu prava              MUP,
intervencije      zlostavljane i zanemarene             Tužilaštvo,
uspostavljen i u    djece u svakom CSR                sudovi, opštine,
funkciji        (ii) Osnovati OMT u      Broj osnovanih   NVO         2004-2006.
            svakoj opštini        OMT u
                           opštinama
            (iii) Osnovati tim u svakoj  Broj osnovanih              2004-2006.
            ustanovi (npr. dom      timova u
            zdravlja, škola)       ustanovama
            (iv) Usvojiti Protokole    Protokol                 2004-2006.
            saradnje i načina rada    saradnje unutar
            OMT              OMT usvojen

            (v) Usvojiti Protokole    Protokol                 2004-2006.
            saradnje OMT na        saradnje na
            opštinskom nivou       opštinskom
                           novou usvojen              2004-2006.
            (vi) Osnovati         Koordinaciono
            Koordinaciono tijelo na    tijelo osnovano
            republičkom nivou koje bi
            vršilo podršku svim OMT                        2004-2006.



                                                    17
Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
Radna verzija


     CILJ           AKTIVNOST         PROJEKTNI     ODGOVORNO     ROK
                              INDIKATOR      TIJELO
              (vii) Uspostaviti       Protokol
              Protokole saradnje na     saradnje na
              republičkom nivou       republičkom             2004-2006.
                             nivou usvojen
              (viii) Unutar CSR usvojiti   Procedure za
              proceduru za jedinstvenu    jedinstvenu
              evidenciju i praćenje svih   evidenciju i             2004-2006.
              prijavljenih slučajeva     praćenje
                             usvojene
              (ix) Razviti mobilnu      Broj formiranih           2004-2006.
              podršku OMT, koji bi      mobilnih timova
              otkrivali slučajeve na
              terenu
              (x) Razviti program za     Program obuke
              obuku za CSR, zdravstvo,    formulisan
              obrazovanje, policiju,                       2004-2010.
              tužilaštvo, sudstvo, NVO-
              e za rad sa djecom–
              žrtvama nasilja
              (xi) Sprovesti         Procenat/ broj            2004-2006.
              sveobuhvatnu akciju      stručnjaka koji je
              obuke i edukacije po      obučen po
              opštinama           oštinama
Strategija za       (i) Razviti preventivne    Broj porodica    MRSS, CSR,   2004-2005.
prevenciju nasilja     aktivnosti unutar CSR za    koje učestvuju u   opštine, NVO
realizovana        rad sa porodicama koje     preventivnim
              imaju problema         aktivnostima
              (ii) Na opštinskom nivou                      2004-2010.
              pokrenuti inicijative za
              podršku “boljem
              roditeljstvu”
Izvršena revizija svih   (i) Osnovati Radnu grupu    Radna grupa sa    MRSS, MPN,   2004-2007.
relevantnih pravnih    za ocjenu primjene       jasno        MP, MZ, OMT,
propisa u skladu sa    pravnih propisa (zakoni    definisanim     opštine, NVO
međunarodnim        moraju biti u najboljem    zadacima
standardima        interesu djeteta)       osnovana
              (ii) Predložiti izmjene i   Zakoni                2004-2007.
              dopune svih relevantnih    dopunjeni
              zakona
              (iii) Usvojiti standarde za  Standardi i             2004-2007.
              zaštitu i Protokol o      protokoli se
              saradnji            primjenjuju
Osnovana mreža       (i) Osnovati sigurne kuće   Broj sigurnih    MRSS, MZ,    2004-2010.
skloništa za privremeni  i dječije centre        kuća i dječijih   NVO, opštine
smještaj djece koja su   (ii) Izbor i obuka       centara koje
bila žrtve bilo kojeg   volontera koji rade u     funkcionišu             2004-2010.
oblika nasilja       sigurnim kućama i       Broj volontera
              dječijim centrima       koji rade u
                             sigurnim kućama
Sveobuhvatna        (i) Usvojiti Kodeks      Podaci o djeci    VCG, Opštine,  2004-2005.
strategija za podizanje  ponašanja medija u       koja su       relevantna
svijesti javnosti o    izještavanju o djeci koja   preživjela nasilje  ministarstva
nasilju nad djecom     su žrtve bilo kojeg oblika   nijesu otkrivena
osmišljena i        nasilja, u cilju sprečavanja  javnosti


18
                              Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
                                                Radna verzija


    CILJ        AKTIVNOST         PROJEKTNI      ODGOVORNO        ROK
                           INDIKATOR       TIJELO
sprovedena       otkrivanja ličnih podataka
            (ii) Napraviti paket obuke  Paket treninga              2004-2005.
            za medije           napravljen
            (iii) Obuka po opštinama   Broj obučenih               2004-2005.
                           ljudi
            (iv) Osnovati Radnu      Promjena u                2004-2005.
            grupu koja bi donijela    svijesti javnosti o
            Akcioni plan za kampanju   nasilju
            podizanja svijesti javnosti
            o nasilju
Smanjena izloženost  Razviti Plan akcije o     Akcioni plan     MRSS, MPN,     2007-2010.
djece nasilju     izloženosti djece nasilju   sačinjen       Biro za odnose
posredstvom TV     posredstvom TV                   sa javnošću
programa        programa (npr. raspored
            programa, tijela za
            cenzuru, kućni elektronski
            blokatori kanala, itd.)
Mreža interventnih   (i) Formirati krizne centre  Broj formiranih    MUP, CSR, MP,    2004-2006
timova kao podrška   za zlostavljane žene i    kriznih centara    Institucije za
operativnim timovima  djecu (sa pedijatrijskim              dječiju zaštitu,
osnovana u svakoj   odjeljenjem/ sekcijom i               KC Crne Gore,
opštini        24-časovno zbrinjavanje)              Razvojno
                                      savjetovalište,
            (ii) Osnovati centar za    Otvoren centar    Centar za      2004-2010
            savjetovanje u djetinjstvu  za savjetovanje u   obrazovanje,
            radi identifikacije,     djetinjstvu      MZ, Dom
            tretiranja i prevencije               zdravlja u
            zlostavljanja djece                 Podgorici i
            (iii) Osnovati        Broj otvorenih    Bijelom Polju    2004-2010
            savjetovališta za djecu    savjetovalište za
            žrtve nasilja         djecu žrtve
                           nasilja

Rezultat koji se očekuje do 2010.godine
Sva djeca zaštićena od ekploatacije kroz efikasan mehanizam suzbijanja trgovine
ljudima.

Pravni osnov
  Konvencija o pravima djeteta – Član 11 predviđa da državna tijela treba da preduzmu mjere
  za borbu protiv nedozvoljene trgovine djecom i nemogućnosti povratka djece iz inostranstva,
  te da promovišu zaključivanje bilateralnih i multilateralnih sporazuma ili ratifikacije
  postojećih sporazuma.
  Opcioni protokol o Konvenciji o pravima djeteta o prodaji djece, dječijoj prostituciji i
  dječijoj pornografiji (ratifikovan: oktobra, 2002. god.)
  Strategija za borbu protiv trgovine ljudima (usvojena od strane Vlade Crne Gore 13.
  novembra 2003. god.).




                                                     19
Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
Radna verzija


Trenutna situacija
  “Industrija seksa” koja se širi dovodi do jačanja negativnih stereotipa o ženama i čini da
   seksualna eksploatacija žena bude prihvatljiva (Government of the Republic of Montenegro
   2003b, str. 63).
  Skoro sve žrtve trafikinga za potrebe industrije seksa su maloljetne i ženskog pola, pa zbog
   toga postoji malo mehanizama podrške koji bi im bili dostupni. Ministarstvo unutrašnjih
   poslova je od septembra 2002. do marta 2004. na teritoriji RCG registrovalo samo jedan
   slučaj maloljetne žrtve seks trafikinga.
  Radna grupa za borbu protiv prodaje ljudi i trafikinga, koja obuhvata predstavnike Vlade,
   međunarodne zajednice i nevladinih organizacija, formirana je 2000. godine.
  Nevladine organizacije su formirale skloništa, SOS telefone, savjetovališta za žrtve, kao i lobi
   za zakonodavnu reformu i reformu politika (UN Country Team 2003, str. 84).
  U Crnoj Gori su formirani specijalni policijski timovi, a značajni napori su uloženi i u obuku
   policije i unapređenje svijesti javnosti o trafikingu (UN Country Team 2003, str. 83).
  Uvodi se novo krivično djelo trgovine djecom tako da će lice koje nelegalno oduzme dijete
   radi usvojenja biti kažnjeno.

Strateške aktivnosti
   CILJ        AKTIVNOST         PROJEKTNI       ODGOVORNO        ROK
                         INDIKATOR          TIJELO
Uspostavljen    (i) Usvojiti Zakon o    Zakon usvojen i     VCG, Kancelarija    2004-2006.
sveobuhvatni    zaštiti svjedoka      primjenjuje se     Nacionalnog
pravni okvir za   (ii) Usvojiti/izmijeniti              koordinatora za borbu
zaštitu prava    postojeće zakone radi               protiv trafikinga    2004-2006.
djece koja su    što adekvatnije
žrtve trgovine   zaštite djece od
ljudima       eksploatacije
          (iii) Usvojiti Kodeks
          ponašanja u        Kodeks ponašanja                2004-2006.
          izvještavanju medija    usvojen
          o djeci žrtvama
          trgovine ljudima, u
          cilju sprečavanja
          otkrivanja ličnih
          podataka
Mehanizmi za    (i) Izvršiti analizu    Analiza podataka    VCG, Kancelarija    2004-2006.
upućivanje     stanja i prikupiti     izvršena i dostupna   Nacionalnog
djece koja su    podatke o djeci koja    javnosti        koordinatora za borbu
žrtve trgovine   su/bila žrtve trgovine               protiv trafikinga
uspostavljeni    ljudima
          (ii) Usvojiti strategiju  Akcioni plan usvojen              2004-2006.
          i akcioni plan za     i implementiran
          borbu protiv trgovine
          djecom
          (iii) Usvojiti                               2004-2006.
          Regionalne smjernice    Regionalne smjernice
          za zaštitu djece koja   razvijene i usvojene
          su žrtve trgovine
          ljudima
          (iv) Usvojiti Protokol                           2004-2006.
          saradnje svih       Protokol saradnje
          ustanova koji       usvojen i primjenjuje
          propisuje procedure    se


20
                            Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
                                              Radna verzija


  CILJ      AKTIVNOST       PROJEKTNI       ODGOVORNO          ROK
                      INDIKATOR        TIJELO
         zaštite djece koja su
         žrtve trgovine
         ljudima


Rezultat koji se očekuje do 2010. godine
Sva djeca koja su izložena ekonomskom siromaštvu imaju pravo i podjednak
pristup socijalnoj zaštiti.

Pravni osnov
  Konvencija o pravima djece – Član 26 navodi da svako dijete ima pravo da koristi socijalno
  osiguranje, uvažavajući resurse koje ima to dijete i koje imaju osobe koje su odgovorne za
  izdržavanje tog djeteta, kao i okolnosti u kojima se nalaze.
  Zakon o dječijoj i socijalnoj zaštiti Crne Gore (“Službeni list RCG”, br. 45/93, 16/95, 44/01)
  uključuje odredbe o gotovinskoj pomoći onima koji se nalaze u stanju ekonomskog
  siromaštva
  Zakon o radu (“Službeni list RCG”,br.43/03).

  Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Službeni list RCG”, br. 54/03).
  Zakon o boračko invalidskoj zaštiti (“Službeni list RCG”, br. 69/03).

Trenutna situacija
         “Svi ljudi treba da imaju kuću, nijedna porodica ne treba da
          bude gladna i svi treba da imaju puno hrane.” – dijete iz
                     osnovne škole


  Od ukupnog broja stanovnika Republike, 17.6% su mlađi od 16 godina. Od toga, 12.4% su
  siromašni, što je nešto veći procenat nego kod drugih starosnih grupa i predstavlja 23.1% svih
  siromašnih (Government of the Republic of Montenegro 2003a, str. 30).
  12.2% stanovništva Crne Gore živi u apsolutnom materijalnom siromaštvu, a više od jedne
  trećine stanovništva klasifikuje se kao ekonomski ugroženo. Ekonomska ugroženost odnosi
  se na one koji žive ispod granice koja predstavlja 150% linije siromaštva, pri čemu je linija
  siromaštva postavljena na 116.20 € mjesečno. (Government of the Republic of Montenegro
  2003b, str. 2).
  Stopa siromaštva među RAE populacijom iznosi 52.3% (Government of the Republic of
  Montenegro 2003b, str. 2).
  Stopa siromaštva za izbjeglice i raseljena lica iznosi otprilike 40%, a među ostalim
  stanovništvom stopa siromaštva iznosi 9.6% (Government of the Republic of Montenegro
  2003b, str. 2).
  Regionalno gledano, 45% siromašnih živi u sjevernom dijelu Crne Gore, 35% u centralnom,
  a 19% u južnom dijelu (Government of the Republic of Montenegro 2003b, str. 2).
  Osnovne vrste raspoložive novčane pomoći za djecu su dodatak na djecu, oprema za
  novorođeno dijete, odmor i rekreacija, ishrana u predškolskim ustanovama, i, indirektno,
  materijalno obezbjeđenje za porodice (MOP). Ostale vrste novčane pomoći kroz Vladine
  programe obuhvataju osiguranje u slučaju nezaposlenosti i penzijsko i invalidsko osiguranje.




                                                   21
 Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
 Radna verzija


   Struktura i iznos davanja koja obezbjeđuju nevladine i humanitarne organizacije nijesu
   objedinjeni.
   Davanja dječije i socijalne zaštite finansiraju se iz budžeta Vlade Crne Gore i predstavljaju
   2% bruto društvenog proizvoda (GDP-a) (Government of the Republic of Montenegro 2003b,
   str. 5). Opštinske vlasti u nekim slučajevima finansiraju rješavanje stambenog pitanja i
   pružaju socijalnu pomoć za osobe u teškoj ekonomskoj situaciji.
   Bez pomoći Vlade kroz programe socijalne pomoći, stopa siromaštva bi bila povećana za
   34% kod kategorije opšteg stanovništva (Government of the Republic of Montenegro 2003b,
   str. 6).
   Izbjeglice i raseljena lica nemaju pravo ni na kakva davanja (UNDP – Montenegro, ISSP
   Montenegro 2003., str. 47 i str. 59).
   Naknada za porodiljsko odsustvo je obezbijeđena za zaposlene majke, nazaposlene majke
   koje su na evidenciji biroa i majke redovne studente.

 Tabela: Gotovinska davanja (2003. god.)
               Broj porodica       Broj djece    Izvor finansiranja  Iznos
                                     i iznos (za jedan
                                     mjesec)
Materijalno obezbjeđenje za      10 351      11 860      Budžet RCG:     Visina prava
porodice (MOP)            porodica sa            617 125€       kreće se od
                   29 797 članova           Budžet za 2003.   47.43 za 1 lice
                                     god.         do 94.85€
                                               mjesečno za
                                               porodicu sa više
                                               od 5 članova
Dodatak na djecu           6 650       12 432      Budžet RCG:     Visina prava
                                     196 038€       kreće se od 15€
                                     Budžet za 2003.   – 25€ po djetetu
                                               za mjesec dana
Porodiljsko bolovanje         5 359       5 359      Budžet RCG:
                                     379 052€
Oprema za novorođeno dijete               624       Budžet RCG:     Dvije minimalne
                                     62 400€       zarade (100€)
                                               (paušalno)
Ishrana u predškolskim                 648       Budžet RCG:     50% od cijene
ustanovama (obezbjeđuje se za                      11 027.50€      smještaja u
djecu korisnika MOP-a i djecu                                 vrtiću
bez roditeljskog staranja)
Naknada za njegu i pomoć                4 968      Budžet RCG:     4 231 korisnika
drugog lica (za njegu invalida                      170 205€       prima 30€
ili hronično bolesnog lica)                                  mjesečno
                                               737 korisnika
                                               prima 50€
                                               mjesečno
 Izvor:  Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

 Strateške aktivnosti:
     CILJ           AKTIVNOST            PROJEKTNI      ODGOVORNO     ROK
                                  INDIKATOR       TIJELO
 Uspostavljen      (i) Donijeti novi zakon o dječijoj   Donešen novi Zakon    MRSS       2004-
 sistem boljeg      i socijalnoj zaštiti usredsređujući  o dječjoj i socijalnoj           2006.
 usmjeravanja na     se na sistem usmjeravanja na svu    zaštiti
 djecu korisnike u    djecu



 22
                               Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
                                                  Radna verzija


   CILJ          AKTIVNOST             PROJEKTNI      ODGOVORNO       ROK
                                INDIKATOR       TIJELO
sistemu socijalne  (ii) Razviti indikatore praćenja   Redovno praćenje                2004.
zaštite       usmjeravanja na djecu korisnike    istraživanja kojima se
                              identifikuju rizične
                              grupe ljudi koje
                              nemaju pristup
                              socijalnim
                              davanjima, i na
                              osnovu toga
                              prilagođavanje
                              kriterijuma za
                              davanja
Marginalizovana i  Obezbijediti pristup MOP-e svoj    Broj djece raseljenih  MRSS         2004-
hronično       djeci koja se nalaze u CG       lica i izbjeglica               2006.
isključena djeca   (napomena: ova aktivnost zavisi,   kojima je
uključena u sistem  između ostalog, od rezultata     obezbijeđena MOP
socijalne zaštite  Nacionalne strategije za
           raseljena i izbjegla lica koja je u
           fazi izrade)
Sistem praćenja   (i) Razviti indikatore za praćenje  Indikatori su      MRSS,         2004-
ekonomskog      materijalnog siromaštva        definisani i usvojeni  MONSTAT,       2006.
siromaštva djece   (ii) Stvoriti integrisani i      Informacioni sistem   opštine        2004-
uspostavljen     jedinstveni informacioni sistem o   je uspostavljen na               2006.
           socijalnoj i dječijoj zaštiti     nivou MRSS
           (iii) Vertikalno proširenje      Informacioni sistem              2004-
           informacionog sistema unutar     je uspostavljen na               2010.
           opština                nivou opština
           (iv) Uspostaviti jedinicu za     Jedinica je formirana             2004-
           istraživanje, evaluaciju i      i analize se primaju              2010.
           praćenje u okviru MRSS        na kvartalnom nivou

Sve djevojčice i svi dječaci imaju pravo i pristup kvalitetnom
obrazovanju

Crna Gora se obavezala da će unaprijediti pristup kvalitetnom obrazovanju za sve djevojčice i
dječake, od jaslica do srednje škole, i omogućiti jednak pristup školskom sistemu svima, sa
posebnim akcentom na djecu nacionalnih manjina, etničkih grupa (npr. RAE), kao i djecu sa
posebnim potrebama. Razmatraće se uticaj optimizacije škola na kvalitet obrazovanja, uključujući
i zahtjeve koji se odnose na prevoz.

Očekuje se da će se do 2010. godine postići sljedeće:

Tabela uticaja: Sve djevojčice i svi dječaci imaju pravo i pristup kvalitetnom obrazovanju
    INDIKATOR         Izvor        Vrijednost   Ciljevi do 2010.   Period
                           (godina)    god.         ažuriranja
Djeca do tri godine, posebno djeca socijalno ugroženih grupa, imaju pristup jaslicama.
Procenat djece u jaslicama    MPN                Povećanje za 2.5% Godišnje
(1-3)                                godišnje
Povećan obuhvat djece kvalitetnim predškolskim obrazovanjem, za svu djecu od 3 godine života do
polaska u osnovnu školu, posebno RAE djece, djece sa posebnim potrebama i djece iz socijalno
ugroženih porodica.
Procenat djece obuhvaćene     MPN                Povećanje za 2.5% Godišnje



                                                      23
Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
Radna verzija


     INDIKATOR          Izvor      Vrijednost   Ciljevi do 2010.   Period
                           (godina)    god.         ažuriranja
predškolskim obrazovanjem                      godišnje
(3-6)
Broj RAE djece obuhvaćene     MPN         50       Povećanje za 10%   Godišnje
predškolskim obrazovanjem               (2002/03.)   godišnje
(ukupno, muški, ženski)
Broj djece sa posebnim       MPN         Nema      Povećanje za 5 %   Godišnje
potrebama obuhvaćene                  podataka    godišnje
predškolskim obrazovanjem
(ukupno, muški, ženski)
Sva djeca imaju pristup kvalitetnom osnovnom obrazovanju, uz smanjenje broja učenica/učenika koji
prekidaju školovanje tj. povećanje procenta djece koja završavaju kvalitetno osnovno obrazovanje.
Procenat bruto društvenog     MPN         7.3%                 Godišnje
proizvoda (GDP-a) izdvojen za             (2002.)
obrazovanje
Stopa upisa u osnovne škole    MONSTAT       96.93%     Povećanje do     Godišnje
(ukupno, muški, ženski)                (2002.)    100%
Broj djece RAE koja su upisana MPN           1006 (2003.) Povećanje za 10%    Godišnje
u osnovne škole                            godišnje
(ukupno, muški, ženski)
Stopa upisa u osnovne škole za   ISSP, potrebno   25.2%     Povećanje za 10%
RAE djecu             posebno       (2003)     godišnje
(ukupno, muški, ženski)      istraživanje
Stopa upisa u osnovne škole za   ISSP, potrebno   93.6%     Povećanje do     Godišnje
djecu izbjeglica/raseljenih lica  posebno       (2003)     100%
(ukupno, muški, ženski)      istraživanje
Broj djece sa posebnim       MPN, MRSS      20 (2003.)   Povećanje za 25%   Godišnje
potrebama obuhvaćene                         godišnje
inkluzivnim osnovnim
obrazovanjem
(ukupno, muški, ženski)
Broj djece sa posebnim       MPN, MRSS      Nema      Povećanje za 25%   Godišnje
potrebama u osnovnom                  podataka    godišnje
obrazovanju
(ukupno, muški, ženski)
(zavodi, specijalna odjeljenja u
redovnim školama)
Uspostavljeno kvalitetno osnovno obrazovanje po mjeri djeteta.
Procenat učenika koji završe    MPN         99.1 % (za   Povećanje do     Godišnje
peti razred                      RAE nema    100% (5% za
(ukupno, RAE8, muški, ženski)             podataka)   RAE)
Procenat djece koja završavaju   MPN         98% (RAE    Povećanje do     Godišnje
osnovno obrazovanje (ukupno,              18%)      100% (za RAE do
RAE, muški, ženski, selo, grad)                    40%)
Djeca i mladi aktivno učestvuju u životu škole.
Procenat škola sa         MPN                Povećanje do -%    Godišnje
uspostavljenim zajednicama
učenika i parlamentima mladih
Obrazovne potrebe svih mladih ljudi su zadovoljene kroz ravnopravan pristup adekvatnom učenju i
programima koji ih osposobljavaju za život.

8
 U 2003. godini prikupljeni podaci o broju djece RAE koja su upisana u osnovnu školu, kao i broj djece
RAE po razredima. Prema tome, taj podatak će biti dostupan najranije u 2007. god.



24
                             Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
                                                Radna verzija


    INDIKATOR        Izvor       Vrijednost   Ciljevi do 2010.    Period
                          (godina)    god.          ažuriranja
Stopa upisa u srednje      MPN        72.9%      Povećanje za 10%    Godišnje
obrazovanje                     (Ovaj broj
(ukupno, muški, ženski)               ne uključuje
                          vojne,
                          policijske i
                          religijske
                          škole)
Broj djece RAE u srednjem      MPN       35       Procenat djece    Godišnje
obrazovanju                             RAE povećan za
(ukupno, muški, ženski)                       0.5% godišnje
Obezbijeđeno je kvalitetno obrazovanje u srednjim školama koje odgovara zahtjevima i trendovima na
tržištu rada (stručna obuka, praktični rad).
Procenat učenika koji        MPN                          Godišnje
završavaju srednju školu
(ukupno, muški, ženski, RAE,
selo, grad)
Procenat nepismenog stanovništva je manji od 1%, a kod osoba uzrasta 10-18 godina je ispod 0.2%.
Stopa nepismenosti         MONSTAT      0.8%     Smanjenje za 25%   Prema
( 10-18)                       (10-19)               vremen-
(ukupno, muški, ženski)                (Popis iz              skom
                           1991. god.)             rasporedu
                                             popisa
Stopa nepismenosti među RAE     ISSP, potrebno  63% (ISSP   Smanjenje za 20%
(ukupno, 10-18)           posebno      istraživanje
(ukupno, muški, ženski)       istraživanje   2003.)

Da bi se to postiglo, Crna Gora će se posebno usredsrijediti na sljedeće aktivnosti:

Rezultat koji se očekuje u 2010. godine
Djeca do tri godine, posebno djeca socijalno ugroženih grupa, imaju pristup
jaslicama.

Pravne regulative
  Svijet po mjeri djece – Član 40 ističe da će se preduzeti aktivnosti na unapređenju staranja i
  obrazovanja u ranom djetinjstvu kroz obezbjeđenje usluga, izradu i podršku programa
  usmjerenih na porodice, zakonske staratelje, vaspitače i zajednice.
  Konvencija o pravima djeteta - Član 18 ističe da oba roditelja (i staratelja) imaju primarnu
  odgovornost za vaspitanje i razvoj djeteta. Ovaj član takođe ističe da će država preduzeti sve
  adekvatne mjere da bi obezbijedila da djeca zaposlenih roditelja mogu da koriste usluge i
  objekte za staranje o djeci na koje imaju pravo.
  Zakon o radu (“Službeni list RCG”, br. 43/03).
  Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni list RCG”, br. 56/92, 64/02).




Trenutna situacija


                                                     25
Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
Radna verzija



       “Slova se uče u školi. Tamo je dobro. Tamo ima igračaka ” – dijete iz
       jaslica.

  Važeći Zakon o radu predviđa da porodiljsko odsustvo traje do godinu dana nakon porođaja.
   U slučaju da majka nije sposobna da se brine o djetetu zbog hronične bolesti ili oboljenja,
   predviđeno je odsustvo za oca.
  Većina objekata za predškolsko obrazovanje namijenjena su djeci starijoj od 3 godine, što se
   odražava nedostatkom adekvatne brige za porodice s djecom od jedne do tri godine.
  Postoji zakonski okvir za javne i privatne jaslice, ali u 2003. godini nije bilo privatnih jaslica.

Tabela: Broj djece u jaslicama i predškolskim ustanovama
 Godina   % djece u jaslicama i predškolskim ustanovama          % djece u jaslicama
                  (0-6)                      (0-3)
1999/2000.            19,04%                      2,4%
2000/01.             21,32%                      2,7%
2002/03.              22%                      3,1%

  Broj upisane djece u vaspitnim grupama za uzrast do 2 godine je najviše 12, za uzrasnu grupu
   od 2 do 3 godine je do 14, a broj upisane djece u mješovitoj grupi do 3 godine je najviše 10.

Strateške aktivnosti
   CILJ       AKTIVNOST           PROJEKTNI       ODGOVORNO       ROK
                           INDIKATOR        TIJELO
Obezbijeđeni   (i) Ponuditi raznovrsne    Broj uradjenih programa   MPN, MZ,    2005-2007.
preduslovi za  programe za veći obuhvat                  MRSS
optimalan    djece u jaslicama,       Broj djece u jaslicama
razvoj djeteta  kako bi se obezbijedio     (ukupno, ženski, muški,
         optimalan psihosocijalni,   RAE)
         emocionalni i saznajni
         razvoj svakog djeteta
         (ii) Formirati         Međuresorsko tijelo sa            2004-2007.
         međuresorsko tijelo za     jasno definisanim zadacima
         brigu o djeci sa posebnim   funkcioniše
         potrebama
         (iii) Programi za       Broj djece iz socijalno           2004-2007.
         uključenje socijalno      ugroženih kategorija u
         ugrožene djece, RAE      jaslicama
         djece i djece sa posebnim
         potrebama
         (iv) Obučiti osoblje da    Broj obučenih vaspitača           2004-2010.
         radi na maternjem jeziku    Broj ustanovljenih
         djece             programa
                        Broj obučenog osoblja koje          2004-2007.
                        radi u jaslicama
         (v) Obučiti roditelje,     Broj roditelja obučenih za
         zdravstvene i socijalne    optimalni razvoj djeteta
         radnike i predstavnike
         lokalne zajednice
         koristeći i medije, kako
         bi promovisali optimalan
         psihosocijalni,
         emocionalni i saznajni



26
                              Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
                                                 Radna verzija


        razvoj svakog djeteta
Poboljšani   (i) Proširiti kapacitet    Broj novoformiranih jaslica  MPN, lokalne     2006-2010.
uslovi u    postojećih jaslica                     zajednice
jaslicama   (ii) Uključiti lokalne    Procentualno učešće                 2006-2010.
        zajednice u sistem      lokalne zajednice u
        finansiranja javnih jaslica  finansiranju jaslica
        (iii) Stimulisati privatnu  Broj privatnih jaslica               2006-2010.
        inicijativu          Broj djece u privatnim
                       jaslicama

Rezultat koji se očekuje do 2010.godine
Povećan obuhvat djece kvalitetnim predškolskim obrazovanjem, za svu djecu od 3
godine života do polaska u osnovnu školu, posebno RAE djece, djece sa posebnim
potrebama i djece iz socijalno ugroženih porodica.

Pravni osnov
  Svijet po mjeri djece – Član 40 navodi da će se preduzeti aktivnosti za unapređenje staranja i
  obrazovanja u ranom djetinjstvu kroz obezbjeđenje usluga, izradu i podršku programima
  usmjerenim na porodice, zakonske staratelje, vaspitače i zajednice.
  Konvencija o pravima djeteta - Član 18 ističe da oba roditelja (i staratelja) imaju primarnu
  odgovornost za razvoj djeteta, a da će država osigurati razvoj institucija, objekata i usluga za
  staranje i brigu o djeci.
  Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni list RCG”, br. 56/92, 64/02).

Trenutna situacija

        “ Škole treba da budu lijepe sa igračkama, klupama, tablama,
           sunđerom i kredom.” – dijete predškolskog uzrasta


  Procenat obuhvaćenosti djece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem je samo 22%.
  Procenat djece od 6 do 7 godina obuhvaćene predškolskim vaspitanjem je 48,85%. Nizak
  procenat obuhvaćenosti je posljedica nedovoljnog broja objekata i nedostatka raznovrsnih
  programa (Government of the Republic of Montenegro 2003b, str. 46).
  U vaspitno-obrazovnim ustanovama u RCG školske 2002/03. godine bilo je upisano 80 djece
  RAE nacionalnosti i 60 djece sa posebnim potrebama.
  Nedostatak prostora (3.56 m2 po djetetu), nemogućnost obezbjeđenja cjelodnevnog boravka,
  nedostatak ponude raznovrsnih programa i loši uslovi evidentni su u predškolskim
  ustanovama u Crnoj Gori (Government of the Republic of Montenegro 2003a, str. 8).
  Obuhvaćenost djece sa seoskih područja predškolskim ustanovama je veoma niska.
  Predškolsko vaspitanje i obrazovanje obezbijeđeno je na maternjem jeziku (srpski i albanski)
  (Government of the Republic of Montenegro 2003b, str. 45).

Tabela: Pokrivenost predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem prema starosti,
     za djecu od 1 do 7 godina starosti
       Cjelodnevni boravak u    Poludnevni boravak u    Jednogodišnji          UKUPNO
       predškolskoj ustanovi    predškolskoj ustanovi    program
       Broj djece    %     Broj djece    %  Broj djece   %
1999/00.    7 283     11.69     950     1.52  1 469    2.35           19.04
2000/01.    9 467     14.98     1 081     1.71  1 214    1.92           21.32



                                                     27
Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
Radna verzija

Izvor:   Government of the Republic of Montenegro 2003a, str. 131.

Strateške aktivnosti:
     CILJ       AKTIVNOST           PROJEKTNI      ODGOVORNO      ROK
                             INDIKATOR       TIJELO
Povećan       (i) Realizovati       Broj realizovanih      MPN, LZ     2004-2010.
obuhvat djece    raznovrsne programe za    programa
kvalitetnim     uključenje djece       Broj djece u predškolskim
predškolskim     predškolskog uzrasta,    ustanovama
vaspitanjem i    djece iz socijalno      Broj RAE djece i djece iz
obrazovanjem     ugroženih porodica,     socijalno ugroženih
za 2.5%       RAE djece i djece sa     podgrupa stanovništva u
godišnje       posebnim potrebama      predškolskim
                         institucijama
           (ii) Uključiti lokalne    Procentualno učešće             2004-2007.
           zajednice u finansiranje   lokalne zajednice u
           predškolskih institucija   finansiranju predškolskog
                         vaspitanja i obrazovanja
           (iii) Obnoviti mrežu i    Broj novoformiranih     MPN, VCG     2004-2010.
           prošiririti kapacitete    predškolskih ustanova
           predškolskih ustanova


           (iv) Stimulisati privatnu  Broj privatnih                2004-2010.
           inicijativu         predškolskih ustanova
                         Broj djece predškolskog
                         uzrasta u privatnim
                         predškolskim ustanovama
Obezbijeđeni     (i) Ponuditi raznovrsne   Broj nastavnika i drugog  MPN       2005– 2007.
preduslovi za    programe za veći       osoblja koji su obučeni i
optimalan      obuhvat djece        rade u predškolskim
razvoj djeteta    predškolskim         ustanovama
           vaspitanjem, kako bi se
           obezbijedio optimalan
           psiho-socijalni,
           emocionalni i saznajni
           razvoj svakog djeteta
           (ii) Obučiti roditelje,
           zdravstvene i socijalne                          2004– 2007.
           radnike i predstavnike
           lokalne zajednice preko
           medija, za unapređenje
           optimalnog
           psihosocijalnog,
           emocionalnog i
           saznajnog razvoja
           svakog djeteta
Povećan       (i) Uspostaviti       Broj djece koja koriste   MPN sa      2005– 2010.
obuhvat djece    besplatno predškolsko    besplatan boravak u     nevladinim i
kvalitetnim     vaspitanje za ugroženu    predškolskim ustanovama   međunarodnim
predškolskim     djecu i razviti različite                organizacijama
obrazovanjem     programe koji
za djecu iz     obezbjedjeđuju
socijalno      inkluzivnost vaspitanja
ugroženih      i obrazovanja u skladu



28
                                 Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
                                                    Radna verzija


     CILJ       AKTIVNOST           PROJEKTNI         ODGOVORNO        ROK
                            INDIKATOR          TIJELO
porodica, RAE    sa potrebama lokalne
djecu, djecu     zajednice
izbjeglica i     (ii) Napraviti igraonice   Broj otvorenih igraonica              2004– 2007.
raseljenih lica, i  u blizini naselja u
djecu sa       kojima gravitiraju
posebnim       socijalno ugrožene
potrebama      porodice i RAE
           populacija          Broj vaspitača i drugog               2004– 2007.
           (iii) Priprema vaspitača   osoblja koji su obrazovani
           i drugog osoblja za rad   za rad na maternjem
           s djecom RAE         jeziku i koji rade u
           populacije na njihovom    predškolskim ustanovama
           maternjem jeziku

Rezultat koji se očekuje do 2010. godine
Sva djeca imaju pristup kvalitetnom osnovnom obrazovanju, uz smanjenje broja
učenica/učenika koji prekidaju školovanje, tj. povećanje procenta djece koja
završavaju kvalitetno osnovno obrazovanje.

Pravni osnov
  Konvencija o pravima djeteta – Član 28 predviđa pravo djeteta na obrazovanje i progresivno
   ostvarivanje tog prava na osnovu jednakih mogućnosti.
  Ustav Republike Crne Gore (“Službeni list RCG”, br. 48/92).
  Opšti Zakon o obrazovanju i vaspitanju (“Službeni list RCG”, br. 64/02)
  Zakon o osnovnoj školi (“Službeni list RCG”, br. 34/91, 56/92, 32/93, 20/95).
  Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni list RCG”, br. 64/02).
  Zakon o specijalnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni list RCG”, br. 56/92).

Trenutna situacija
        “ Djeci iz udaljenih sela je teško da dolaze pješke u školu.” – dijete
                      iz osnovne škole

Tabela: Izdvajanja iz republičkog budžeta za osnovne škole
         2001. god.          2002. god.               2003. god.
        Iznos (DEM)     %    Iznos (DEM)          %       Iznos       %
                 ukupnog                ukupnog     (EURO)      ukupnog
                 budžeta                budžeta             budžeta
Ukupni budžet  448 889 825         647 481 367               422 189 761
Crne Gore
Budžet za    137 356 125    30.6   175 576 823         27     96 298 745     22.8
obrazovanje
Ministarstvo    3 797 430    2.76    4 906 645         2.79     1 106 111      1.15
Osnovno      74 162 308    53.99    86 061 098         49.01    52 567 018     55.58
obrazovanje
Izvor:   Government of the Republic of Montenegro 2003a, str. 156.




                                                         29
Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
Radna verzija


  Iako je stopa izdvajanja BDP za obrazovanje visoka (7,2% za 2003.), u posljednje tri godine
   se 70% ove stope troši na isplatu zarada zaposlenih (Government of the Republic of
   Montenegro, 2003a, str. 156).
  U Crnoj Gori ima 161 osnovna škola, sa 305 područnih odjeljenja. Od svih 466 matičnih i
   područnih škola u 22% ima manje od 60 učenika, odnosno manje od 2% od ukupnog broja
   učenika u osnovnim školama. U školama sa manje od 60 učenika zaposleno je oko 8% svih
   zaposlenih u osnovnom obrazovanju, a na te škole se troši približno 8% ukupnog budžeta
   namijenjenog osnovnom obrazovanju.
  Republički godišnji rashod za osnovno obrazovanje po učeniku u školskoj godini 2001/02.
   godini iznosio je 492€, a u 2002/2003. godini 601€ (Government of the Republic of
   Montenegro 2003b, str. 46).
  Stanje školskih objekata je uglavnom nezadovoljavajuće. Najveći problemi su stanje krovne
   konstrukcije, sistema grijanja, elektroinstalacije, stolarije, vodovodnih i kanalizacionih
   instalacija. Didaktička sredstva i oprema nijesu obnavljani u posljednjih petnaest godina.
  U 88,7% osnovnih škola samo 10,8% nastavnika i 14,7% učenika je obučeno za korišćenje
   računara (Government of the Republic of Montenegro, 2003a, str. 152).
  Od školske 1999. godine broj učenika u osnovnim školama smanjuje se za oko 2% godišnje.
   Stopa upisa u osnovnu školu, u poređenju sa ukupnom populacijom djece uzrasta od 7 do 14
   godina, 1999. godine je iznosila 98.47%, a 2002. godine 96.93%.
  Takođe, prisutna je tendencija smanjenja broja učenika u osnovnim školama u opštinama
   sjevernog dijela Republike, a postoji konstantan priliv učenika u veće gradove, gdje je
   prisutan nedostatak školskog prostora.
  Tokom 2002. godine, od ukupnog broja učenika u redovnim osnovnim školama 1,1% su bili
   učenici RAE nacionalnosti.
  Obuhvaćenost djece socijalno ugroženih kategorija, djece sa posebnim potrebama, izbjeglica
   i raseljenih lica obrazovnim sistemom je niska, posebno RAE djece zbog nepismenosti,
   siromaštva, nedostatka objekata i neadkevatno obučenog nastavnog osoblja.
  Iako je osnovno obrazovanje obavezno i besplatno, ono podrazumijeva značajne izdatke za
   nabavku udžbenika, školskog pribora, itd. Akcijom prikupljanja starih udžbenika ili
   aktiviranjem školskih biblioteka centri za socijalni rad i škole pomažu djecu iz porodica koje
   su socijalno ugrožene (Government of the Republic of Montenegro 2003b, str. 45-47).
  Od stanovništva iz kategorije RAE: 63.1% nemaju formalno obrazovanje, 21.3% ima
   nezavršenu osnovnu školu, 9.2% ima završenu osnovnu školu, 1% je završilo dvogodišnje
   usmjereno obrazovanje, 2.5% je završilo trogodišnju srednju školu, 2.3% je završilo
   četvorogodišnju srednju školu, 0.4% je završilo srednju školu, i 0.3% je završilo fakultet
   Neproporcionalno visok broj djece RAE je u specijalnim školama (80% ukupnog broja
   učenika specijalnih škola) (UNDP – Montenegro, ISSP Montenegro 2003, str. 95-96).
  U osnovnom obrazovanju je 1999. godine nastavu na albanskom jeziku pohađalo 4.2% od
   ukupnog broja učenika. Broj učenika upisanih u prvi razred osnovnog obrazovanja koji
   nastavu pohađaju na albanskom jeziku je iznosio, u prosjeku, 12.4% od ukupnog broja
   učenika u osnovnim školama.
  Iako Ministarstvo prosvjete i nauke (MPN) ima obavezu da učestvuje u troškovima prevoza
   učenika, to se često ne realizuje zbog nedostatka sredstava za plaćanje prevoza, a ponekad ni
   redovni autobusi nijesu u mogućnosti da se zaustave na odgovarajućim mjestima da bi primili
   djecu.




30
                               Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
                                                  Radna verzija


Strateške aktivnosti
   CILJ          AKTIVNOST            PROJEKTNI     ODGOVORNO         ROK
                              INDIKATOR       TIJELO
Sva djeca su    (i) Uvesti sistem praćenja upisa,   Sistem praćenja    VCG, MPN,       2004-2007.
obuhvaćena     osipanja djece i završavanja     upisa operativan   MRSS
kvalitetnim    škole sa detaljnim podacima
osnovnim      (selo/grad/dječaci/djevojčice/
obrazovanjem    RAE/nacionalne grupe)
          (ii) Razviti optimalnu mrežu                           2004-2007.
          škola koja najviše odgovara
          lokalnim uslovima
Uspostavljeni    (i) Podržati projekte koji      Broj učenika iz    MRSS, MPN       2004 -2010.
standardi za    motivišu djecu iz socijalno      socijalno ugroženih
podršku      ugroženih kategorija (i RAE      kategorija
uključenja sve   djecu) da pohađaju školu       obuhvaćenih
djece u      (ii) Pomoć u udžbenicima i      programima                 2004 -2010.
formalno      školskoj opremi/podrška        podrške
obrazovanje    lokalnim inicijativama        Broj poklonjenih
          (iii) Psihološka i socijalna     udžbenika                  2004 -2010.
          podrška porodici i saradnja sa
          NVO
Razvijeni     (i) Integrisati principe       Procenat učenica   MPN, NVO       2004 -2010.
programi      ravnopravnosti rodova u školi,    koje završavaju
građanskog     kroz nastavne planove i        osnovno i srednje
obrazovanja    programe i udžbenike         obrazovanje
koji doprinose   (ii) Razviti programe podrške                           2004 -2010.
razumijevanju i  uključivanju i nastavljanju      Procenat djece koja
poštovanju     školovanja djevojčica, posebno    su obuhvaćena
različitosti kod  RAE, kao i programe          programima
djece       građanskog obrazovanja koji      podrške
          unapređuju dječija prava
Obezbijeđeni    (i) Osnovati međuresorsku       Broj         MPN, MZ,       2004 -2007.
uslovi za     komisiju za praćenje brige o     implementiranih    MRSS
inkluzivno     djeci sa posebnim potrebama i     programa
obrazovanje    dostupnosti zdravstvenih,       Broj djece i mladih
djece sa      obrazovnih i usluga socijalne     sa posebnim
posebnim      zaštite                potrebama koji su
potrebama u    (ii) Izraditi bazu podataka o djeci  uključeni u sistem
obrazovni     sa posebnim potrebama         obrazovanja                 2004 -2007.
sistem                          Broj djece sa
                             posebnim
                             potrebama
          (iii) Usvojiti Zakon o vaspitanju   Zakon usvojen                2004-2006.
          i obrazovanju djece sa posebnim
          potrebama
          (iv) Formirati mobilne timove     Broj formiranih               2005-2007.
          radi podrške inkluzivnom       mobilnih timova
          obrazovanju (i nastavniku i
          djetetu)
          (v) Razviti konkretne obrazovne    Broj obrazovnih               2005-2007.
          programe za djecu sa posebnim     programa za djecu
          potrebama               sa posebnim
                             potrebama
          (vi) Obučiti kadrove za rad sa    Broj obučenog                2004-2007.
          djecom sa posebnim potrebama     kadra



                                                      31
Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
Radna verzija


Djeca sa      Obezbijediti bolji pristup djeci    Procenat škola    VCG, MPN,      2004-2007.
posebnim      sa posebnim potrebama i njihovo    građevinski      NVO, Institucije,
potrebama      uključivanje u redovne škole u     prilagođenih djeci  MZ, MRSS
imaju bolji     cilju podrške djece u njihovom     sa posebnim
pristup       razvojnom procesu           potrebama
kvalitetnom                        Broj djece koja
obrazovanju                        primaju konkretnu
                              vrstu podrške u
                              procesu
                              obrazovanja
Povećan       (i) Podržati obrazovanje romskih    Broj RAE       MPN, Institucije,  2005-2007.
procenat djece   studenata na Učiteljskom        studenata na     NVO, lokalna
iz socijalo     fakultetu               Učiteljskom      zajednica
ugroženih      (ii) Definisati posebne        fakultetu                 2004-2007.
porodica RAE i   stimulativne uslove za djecu iz    Broj učenika iz
djece raseljenih  socijalno ugroženih porodica,     socijalno ugroženih
lica/izbjeglica   kroz dodatnu podršku RAE        kategorija koji se
koja pohađaju    djeci, djeci izbjeglica i raseljenih  upisuju u osnovne
osnovnu školu    lica                  škole
                              Prosječna dužina
                              trajanja
                              obrazovanja
Obezbijeđen     (i) Usklađivanje mreže javnih     Broj škola koje su  MPN         2004-2007.
pristup       ustanova za obrazovanje sa       promijenile status
obrazovnim     potrebama stanovništva
institucijama    (ii) Obezbijediti funkcionisanje    Broj učenika koji   MPN         2004-2007.
bez obzira na    prevoza školskim autobusima      žive na udaljenosti
mjesto boravka   (terenskim i drugim          većoj od 5 km (koji
          odgovarajućim vozilima) djeci     koriste prevoz i
          kojima je škola na većoj        koji pješače)
          udaljenosti od kuće, a širim      Broj škola sa
          akcijama poboljšati putnu       redovnim školskim
          infrastrukturu             prevozom

Rezultat koji se očekuje do 2010.godine
Uspostavljeno kvalitetno osnovno obrazovanje po mjeri djeteta.

Pravni osnov
  Konvencija o pravima djeteta – Član 28 predviđa pravo djeteta na obrazovanje, koje
   ostvaruje postepeno i na osnovu jednakih mogućnosti, omogućivši osnovno obrazovanje koje
   je obavezno, besplatno i dostupno svima.
  Zakon o osnovnoj školi (“Službeni list RCG”, br. 34/91, 56/92, 32/93, 20/95).
  Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni list RCG”, br. 64/02).
  Zakon o specijalnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni list RCG”, br. 56/92).

Trenutna situacija

      “Slova se uče kod učitelja u školi. Dobro je tamo i fino. Moramo da
      učimo, a možemo i da se igramo” - dijete iz osnovne škole




32
                                Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
                                                   Radna verzija


  Novi Zakon o osnovnom obrazovanju primjenjivaće se u 20 osnovnih škola koje će raditi po
   novim obrazovnim programima od septembra 2004. godine. Taj Zakon u Članu 9 definiše
   uključivanje djece sa posebnim potrebama i njihovu inkluziju u sistem redovnog obrazovanja.
  Zakon o vaspitanju i obrazovanju lica sa posebnim potrebama obuhvata obrazovanje djece sa
   posebnim potrebama. Priprema novog zakonskog akta je u završnoj fazi.

Tabela: Učenici upisani u osnovnu školu koji su završili osnovnu školu
 Godina    Ukupan broj   Broj djevojčica   % djevojčica         Ukupan broj onih koji su
         učenika                               završili školu
 1996/97.     79 129      38 574        48.74              9 306
 1997/98.     77 640      37 738        48.6              9 288
 1998/99.     77 199      37 570        48.66              9 363
 1999/00.     77 726      37 762        48.58              9 425
 2000/01.     76 154      29 901        39.26              9 244
 2001/02.     74 935      37 264        49.72              9 123
 2002/03.     73 319      36 393        49.63              9 071
Izvor:  Government of the Republic of Montenegro 2003a, str. 133-134.

Strateške aktivnosti
     CILJ         AKTIVNOST          PROJEKTNI      ODGOVORNO        ROK
                              INDIKATOR        TIJELO
Škola po mjeri     (i) Poboljšati kvalitet školskih  Broj inoviranih    VCG, MPN        2004-2007.
djeteta koja      programa kroz inoviranje,     programa
promoviše nove     relevantnost znanja, razvijanje
metode rada,      životnih vještina,
aktivno učešće sve   obezbjeđivanje fleksibilnosti
djece, ideje mira,   programa prema
tolerancije i     individualnim potrebama
razumijevanja,     učenika              Broj udruženja
permanentnog      (ii) Osnažiti saradnju škole i   roditelja koja                2004-2007.
obrazovanja i     roditelja             aktivno sarađuju sa
saradnje roditelja,                    školom
škole i lokalne    (iii) Povećati kvalitet      Broj škola u kojima              2004-2007.
zajednice       obrazovanja kroz (stručno i    je uvedeno
            kontinuirano) praćenje       testiranje učenika i
            kvaliteta učeničkih postignuća   praćenje
            u skladu sa međunarodnim      postignuća
            standardima            Procenat obučenih
            (iv) Obrazovanje nastavnika    nastavnika za nove              2004-2007.
            za uvođenje metoda         metode rada
            nastave/učenja kojima se      Procenat/broj
            podstiče aktivno učešće djece   nastavnika koji
                             primenjuju nove
                             metode rada

                             Broj programa
            (v) Uvođenje programa       stručnog                   2004-2007.
            stručnog usavršavanja       usavršavanja
            nastavnika i ocjena rada      nastavnika
                             uvedenih u škole
                             Uveden program
            (vi) Izrada novih programa     inicijalnog                  2004-2007.
            inicijalnog obrazovanja      obrazovanja
            nastavnika             nastavnika



                                                       33
Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
Radna verzija


    CILJ          AKTIVNOST          PROJEKTNI      ODGOVORNO    ROK
                              INDIKATOR       TIJELO
                             Broj studenata
                             obuhvaćenih
                             programom
                             Procenat škola sa
            (vii) Obezbijediti povećanje   adekvatnim              2004-2007.
            kvaliteta obrazovnog rada uz   didaktičkim
            adekvatnu didaktičku opremu i   sredstvima
            nastavna pomagala         Broj evaluacionih
            (viii) Izvršiti evaluaciju    izvještaja              2004-2007.
            stečenih znanja nastavnika i
            učenika              Procenat udžbenika
            (ix) Izraditi nove udžbenike   u izradi               2004-2007.
Racionalizovana    (i) Svesti broj nastavnika na   Broj učenika na    MPN, VCG    2004-2010.
školska mreža     EU prosjek: 1 nastavnik na 16   jednog nastavnika
            učenika              Budžetska
                             potrošnja po
            (ii) Prilagoditi broj škola    učeniku                2004-2007.
            demografskim kretanjima i     Broj
            standardima obrazovnog      novoizgrađenih
            procesa              škola
            (iii) Izgraditi školske objekte                     2004-2010.
            (iv) Obezbijediti učešće                        2004-2006.
            lokalne zajednice u
            obrazovnom sistemu
Poboljšana       Obučavanje nastavnika u      Procenat obučenih   MPN, osnovne  2004 -2007.
saradnja između    vrtićima i osnovnim školama    vaspitača i učitelja  škole,
vrtića i osnovne    za rad u timu u prvom razredu              predškolske
škole i        devetogodišnje osnovne škole,              ustanove
jednostavniji upis   uključujući i roditelje
u prvi razred

Rezultat koji se očekuje do 2010.godine

Djeca i mladi aktivno učestvuju u životu škole.

Pravni osnov
  Konvencija o pravima djeteta - Član 12 navodi da državna tijela treba da obezbijede djetetu
   pravo na slobodno izražavanje mišljenja o svim pitanjima koja se tiču djeteta, uzimajući u
   obzir uzrast djeteta i njegovu/njenu zrelost. Član 13 predviđa pravo djece na slobodno
   izražavanje.
  Opšti Zakon o obrazovanju i vaspitanju (“Službeni list RCG”, br. 64/02).

Trenutna situacija
                “ Ljudi misle da su Romi manje vrijedni.” – dijete
                   romske nacionalnosti iz osnovne škole


  Opšti Zakon o obrazovanju i vaspitanju definiše konstituisanje zajednice učenika i učešće
   učenika srednjih škola u izboru direktora škole.




34
                                Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
                                                  Radna verzija


  Na inicijativu učenika, uz podršku međunarodnih organizacija i Udruženja roditelja cijele
  Republike (prema podacima CRS), osnovano je 40 parlamenata mladih.
  U osnovnim i srednjim školama postoje zajednice učenika koje učestvuju u radu škola, i
  preko svojih predstavnika/ca mogu da izražavaju svoje stavove ili predlažu odgovarajuće
  aktivnosti.

Strateške aktivnosti
   CILJ          AKTIVNOST           PROJEKTNI      ODGOVORNO        ROK
                              INDIKATOR        TIJELO
Uspostavljeni    (i) Stimulisati umrežavanje i     Broj          MPN, škole, sa    2004 -2010.
mehanizmi      saradnju udruženja roditelja,     uspostavljenih     podrškom NVO
saradnje između   parlamenata mladih, zajednica     foruma za       kao što je
škole, roditelja,  učenika i škole na lokalnom,     komunikaciju koji   Udruženje
lokalne       republičkom, državnom i        funkcionišu      roditelja
zajednice i     međunarodnom nivou
nevladinog     (ii) Osnažiti saradnju između     Broj osnovanih               2004 -2010.
sektora       omladinskih nevladinih        udruženja roditelja
          organizacija i škola
          (iii) Uvođenje građanskog       Broj škola u                2004 -2010.
          obrazovanja u škole, i programa    kojima je uvedeno
          koji promovišu zdrave stilove     građansko
          života                obrazovanje
          (iv) Razvijanje vršnjačke       Broj formiranih               2004 -2010.
          edukacije               klubova za
                             vršnjačku
                             edukaciju u
                             osnovnim i
                             srednjim školama
Djeca i mladi    (i) Formirati Parlamente mladih i   Broj formiranih    MPN, škole,     2004-2010.
zainteresovani i  zajednice učenika koje će se     školskih        NVO
učestvuju u     baviti rješavanjem problema koji   parlamenata i
donošenju      se tiču njih samih          zajednica učenika
odluka       (ii) Vršiti razmjenu iskustava kroz                        2004 -2010.
          umrežavanje đačkih parlamenata i
          zajednica učenika

Rezultat koji se očekuje do 2010.godine
Obrazovne potrebe svih mladih ljudi su zadovoljene kroz ravnopravan pristup
adekvatnom učenju i programima koji ih osposobljavaju za život.

Pravni osnov
  Konvencija o pravima djeteta – Član 28 govori o pravu svakog djeteta na obrazovanje,
  uključujući i podsticaj za organizovanje različitih oblika srednjeg obrazovanja.
  Zakon o srednjem obrazovanju (“Službeni list RCG”, br. 56/92, 27/94).
  Zakon o srednjim školama (“Službeni list RCG”, br. 28/91, 64/02).

Trenutna situacija

       “Voljela bih da je škola opremljenija, da imamo kompjuter.” – dijete
       srednjoškolskog uzrasta




                                                       35
Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
Radna verzija


  Srednje obrazovanje u Crnoj Gori obavlja se u srednjim školama, gimnazijama i stručnim
   školama koje pohađaju djeca uzrasta od 15 do 18 godina (Government of the Republic of
   Montenegro 2003a, str. 140).
  Ima 8 gimnazija sa 9 849 upisanih učenika i 37 stručnih škola koje opslužuju 21 748 učenika
   (Government of the Republic of Montenegro 2003a, str. 140).
  Od ukupnog broja učenika koji završe osnovnu školu, 96.8 % upisuje srednju školu, od čega
   68.82% upisuje stručno obrazovanje, a 31.1% gimnazije. Broj djevojčica obuhvaćenih
   srednjim obrazovanjem se kreće oko 51% od ukupnog broja učenika.
  Procentualno učešće učenika u stručnim školama se, u odnosu na ukupan broj učenika u
   srednjem obrazovanju, sa 73.27% u 1997. godini, smanjio na 68.82% u 2002. godini. Školske
   2002/03. godine, trogodišnje stručne škole u Crnoj Gori je pohađalo 33.47%, a stručne škole
   u četvorogodišnjem trajanju 66.53% od ukupnog broja učenika u stručnom obrazovanju.
  Stopa odustajanja od školovanja u stručnim školama iznosi 3.11% (Government of the
   Republic of Montenegro 2003a, str. 140).
  U stručnom obrazovanju nastavu na albanskom jeziku je u 2001. godini pohađalo 2.2% od
   ukupnog broja učenika, a 2002. godine 2.3%.
  Među stanovništvom RAE, 13.4% onih koji su uzrasta 15-18 pohađaju srednju školu (UNDP
   – Montenegro, ISSP Montenegro 2003, direktna komunikacija).
  Među izbjeglicama uzrasta od 11 do 18 godina koje su napustili školu, 17.6% je odustalo od
   školovanja zbog nedostatka motivacije, 29.4% zbog nedovoljnih finansijskih sredstava za
   prevoz i udžbenike, a 17.6% je moralo da počne da radi (UNDP – Montenegro, ISSP
   Montenegro 2003, str. 43).
  Prema istom istraživanju, 10.4% napustilo je školovanje zbog troškova srednjeg obrazovanja.
   Nedostatak motivacije i potreba da se počne raditi predstavljali su razloge za napuštanje
   školovanja za 3.8% u prvom i 4.8% ispitanika u drugom slučaju (UNDP – Montenegro, ISSP
   Montenegro 2003, str. 56).

Tabela: Učenici/e u srednjim školama
  Godina     Ukupan broj   Ukupan broj        % učenica   Broj učenika  Broj učenika
           učenika     učenica                u usmjerenim     u
                                        školama   gimnazijama
   1997/98.      28 537       14 728       51.61      20 909    7 628
   1998/99.      29 157       15 356       52.66      21 308    7 849
   1999/00.      30 756       15 662       50.92      22 349    8 407
   2000/01.      30 848       15 668       50.79      22 158    8 690
   2001/02.      31 730       15 441       50.83      22 044    9 686
   2002/03.      31 597         ?         ?       21 748    9 849
Izvor:  Government of the Republic of Montenegro 2003a, str. 136 i 138.

  U prosjeku, u svakom razredu gimanzije ima 28.48 učenika (Government of the Republic of
   Montenegro 2003a, str. 137), a u svakom razredu stručne škole 11.17 (Government of the
   Republic of Montenegro 2003a, str. 140).
  U 45 srednjih škola 18.9% nastavnika i 29.2% učenika su obučeni za korištenje računara, pri
   čemu škole imaju 595 PC-a (Government of the Republic of Montenegro 2003a, str. 152).
  Iako je obrazovanje besplatno, mjesečni troškovi za učenike srednjih škola iznose 76€
   (Government of the Republic of Montenegro 2003a, str. 248).
  Godišnja budžetska potrošnja po učeniku za 2001. godinu je bila 684€, a za 2003. godinu
   iznosi 630€.




36
                                 Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
                                                    Radna verzija

Tabela: Planirana raspodjela budžetskih sredstava posvećenih obrazovanju
            2001.            2002.          2003.
            Iznos   % ukupnog     Iznos     %     Iznos             %
           (DEM)    budžeta     (DEM)    ukupnog    (€)            ukupnog
                                budžeta                  budžeta
Ukupni budžet   448 889 825         647 481 367       422 189 761
Crne Gore
Budžet za     137 356 125    30.6   175 576 823    27   96 298 745            22.8
obrazovanje
Ministarstvo     3 797 430    2.76    4 906 645   2.79   1 106 111            1.15
Učenički krediti   2 900 000    2.11    3 500 000   1.99   1 500 000            1.55
Stanovanje i     3 500 000    2.55    8 000 000   4.55   5 800 000            6.02
prevoz učenika
Srednje       29 736 700    21.64    42 437 594   24.17   19 927 004            20.69
obrazovanje
Izvor:   Government of the Republic of Montenegro 2003a, str. 156.

Strateške aktivnosti
     CILJ         AKTIVNOST            PROJEKTNI      ODGOVORNO        ROK
                                INDIKATOR        TIJELO
Obezbijeđeni     (i) Omogućiti svakom djetetu      Broj reformisanih   VCG, MPN,       2004–2006.
uslovi za      barem minimalno profesionalno     planova i programa   MRSS, Zavod za
prilagođavanje i   osposobljavanje                        zapošljavanje
modernizaciju    (ii) Obrazovne programe        Broj učenika koji              2004–2006.
stručne obuke u   raspodijeliti na module tako da    pohađaju srednju
skladu sa      se obezbijedi da usvajanjem      školu
društvenim      određenog modula osoba dobije     Broj učenika koji
promjenama,     stručne kvalifikacije         završavaju srednju
zahtjevima      (iii) Uvesti izborne predmete u    školu                    2004–2006.
modernog,      programe četvorogodišnjih
demokratskog i    stručnih škola
ekonomski      (iv) Izgraditi sistem evaluacije    Sistem evaluacije              2004–2006.
razvijenog      neformalno stečenih znanja i      implementiran
društva, tržišne   vještina
privrede,      (v) Uključiti socijalne partnere u                         2004–2007.
tehničkog i     proces upravljanja, donošenja
tehnološkog     odluka i finansiranja stručnog
napretka i      obrazovanja
informacionih
tehnologija
Racionalizovana   (i) Izgraditi nove srednjoškolske   Broj izgrađenih    VCG, MPN       2004-2007.
školska mreža    objekte                srednjoškolskih
                              objekata                   2004-2006.
           (ii) Svesti broj nastavnika na EU   Broj učenika na    MPN, VCG
           prosjek koji iznosi - 1 nastavnik   jednog nastavnika
           na 20 učenika             Budžetska
                              potrošnja po                 2004-2006.
           (iii) Prilagoditi broj škola      učeniku
           demografskim kretanjima i
           potrebama lokalne sredine                              2004-2006.
           (iv) Obezbijediti učešće lokalne    Procenat učešća
           zajednice u finansiranju dijela    lokalne zajednice u
           obrazovnog sistema           finasiranju




                                                         37
Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
Radna verzija


Rezultat koji se očekuje do 2010. godine
Obezbijeđeno je kvalitetno obrazovanje u srednjim školama koje odgovara
zahtjevima i trendovima na tržištu rada (stručna obuka, praktični rad).

Pravne regulative
  ILO Minimum age Convention (1973).
  Zakon o radu (“Službeni list RCG”, br. 43/03).

Trenutna situacija
  Prema Zakonu o radu, predviđeno je da je minimalni uzrast u kojem se osoba može zaposliti
   15 godina.
  Za veliki broj učenika koji su obučeni u stručnim školama, znanja i vještine koje su stekli ne
   odgovaraju zahtjevima i standardima koji se traže na tržištu rada. Prema podacima Zavoda za
   zapošljavanje, postoji višak od 167 zanimanja, a deficit u, otprilike, 86 tipova zanimanja
   (Government of the Republic of Montenegro 2003a, str. 141).
  Ne postoji adekvatan sistem za povratak djece mlađe od 18 godina u obrazovni sistem nakon
   što ga napuste.
  Od ukupnog broja raseljenih lica koja aktivno traže zaposlenje, 19.6% nijesu u mogućnosti da
   pohađaju dodatnu obuku zbog nedostatka finansijskih sredstava (UNDP – Montenegro, ISSP
   Montenegro 2003, str. 59).
  Nizak nivo obrazovanja ograničava mogućnosti za zapošljavanje RAE stanovništva.

Strateške aktivnosti
   CILJ         AKTIVNOST           PROJEKTNI      ODGOVORNO      ROK
                             INDIKATOR        TIJELO
Centri za obuku   (i) Sklopiti sporazum sa     Broj formiranih     VCG, MPN,    2004-2007.
formirani i     socijalnim partnerima      centara za obuku    MRSS, Zavod za
funkcionišu     (ii) Izgraditi i opremiti    Broj kandidata koji   zapošljavanje  2004-2010.
          centre za obuku         su prošli obuku
          (iii) Obučiti nastavnike     Procenat/broj              2004-2010.
                           nezaposlenih sa
                           obrazovanjem koje
                           odgovara programu
                           centra za obuku
Obezbijeđena    (i) Obezbijediti podršku     Broj formiranih     VCG, MPN     2004-2010.
institucionalna   Zavodu za školstvo i       centara za stručno
podrška       Centru za stručno        obrazovanje
obrazovnom     obrazovanje u cilju       Broj reformisanih
sistemu       unapređenja obrazovnog      nastavnih planova i
          procesa i praćenja        programa
          zaposlenosti           Broj
                           novouspostavljenih
                           testiranja
                           Procenat nastavnika i
                           direktora škola koji
                           su prošli obuku
          (ii) Stimulisati privatnu    Broj privatnih              2004-2010.
          inicijativu u oblasti      srednjih škola
          obrazovanja uz
          poštovanje, praćenje i
          kontrolu standarda znanja



38
                                  Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
                                                    Radna verzija


           i zanimanja

Rezultat koji se očekuje do 2010. godine
Procenat nepismenog stanovništva je manji od 1%, a kod osoba uzrasta 10-18
godina je ispod 0.2%.

Pravni osnov
  Konvencija o pravima djeteta – Član 28 predviđa da države treba da unapređuju i podstiču
   međunarodnu saradnju u vezi sa pitanjima koja se odnose na obrazovanje, radi iskorjenjivanja
   neznanja i nepismenosti u cijelom svijetu.
  Zakon o osnovnoj školi “Službeni list RCG”, br. 34/91, 56/92, 32/93, 20/95).
  Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni list RCG”, br. 64/02).

Trenutna situacija
  Prema popisu iz 1991. godine, 5.9% stanovništva je bilo nepismeno, od čega su 82.8% činile
   žene (Government of the Republic of Montenegro 2003b, str. 48). Među RAE stanovništvom,
   63.1% nije završilo osnovnu školu (UNDP – Montenegro, ISSP Montenegro 2003, str. 95).

Tabela: Nepismenost
 Godina popisa        Starost     Broj nepismenih      % muških         % ženskih
                                    nepismenih lica     nepismenih lica
     1981.        10-19         1 335         38.57          61.42
               20-34         1 960         30.71          69.28
     1991.        10-19          805          48.32          51.67
               20-34         1 356         37.75          62.24
Izvor:   Government of the Republic of Montenegro 2003a, str. 149.

  Jedan od razloga koji utiču na nepismenost su migracije stanovništva, jer dijete, nakon
   promjene mjesta boravka, ne prijave u školu u mjestu u koje je došlo. Škole nemaju tačne
   spiskove sa imenima onih koji su prispjeli za polazak u školu.
  Problemi sa elementarnom i funkcionalnom pismenošću roditelja utiču na obrazovanje djece,
   zdravlje, ekologiju, popunjavanje dokumenata.
  Podaci o razlozima obolijevanja i stopi smrtnosti djece nepismenih u odnosu na pismene
   roditelje, ukazuju na razlike koje su od značaja za planirane dodatne aktivnosti za smanjenje i
   iskorijenjivanje nepismenosti.

Strateške aktivnosti
     CILJ         AKTIVNOST            PROJEKTNI      ODGOVORNO        ROK
                                INDIKATOR       TIJELO
Obezbijeđeni     (i) Jačati institucije za        Procenat        MPN, škole      2004-2007.
uslovi za      obrazovanje mladih, posebno za     nepismenih
funkcionalno     obrazovanje djevojaka          odraslih lica
opismenjavanje    (ii) Izvršiti obuku nastavnika i    Procenat                   2005-2010.
           instruktora za rad sa          nepismene djece
           mladima/djevojkama           uzrasta 10-18
                               godina
           (iii) Podići nivo formalnog       Procenat                   2004- 2010.
           obrazovanja za socijalno        nepismenih
           marginalizovane grupe, posebno     djevojčica uzrasta
           za djevojke               10-18 godina




                                                         39
Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
Radna verzija


Osigurati zdrav život za djevojčice i dječake
Zdrav život počiva na zdravlju majke i novorođenog djeteta. Crna Gora teži da riješi problem
zaraznih bolesti (npr. HIV/AIDS, tuberkuloze). Uspjeh je zabilježen u oblasti imunizacije, a to će
se i nastaviti. Crna Gora planira da poboljša aktivnosti u oblastima preventivne zdravstvene
zaštite, borbe protiv zloupotrebe zabranjenih supstanci, reproduktivnog zdravlja i zdravstvenog
obrazovanja. Ona će reagovati na probleme sa kojima se suočavaju djeca sa posebnim potrebama,
RAE, izbjeglice i raseljena lica i stanovnici/e seoskih oblasti.

Očekuje se da će do 2010. godine biti postignuto sljedeće:

Tabela indikatora uticaja: Obezbijediti zdrav život za djevojčice i dječake
    INDIKATOR        Izvor             Vrijednost    Ciljevi do   Period
                               (godina)     2010.     ažuriranja
Svoj djeci ravnopravan pristup sistemu zdravstvene zaštite i davanjima kroz adekvatno funkcionisanje
zdravstvenih službi i zdravstvenog osiguranja, uz posebnu pažnju posvećenu ugroženim grupama djece.
Procenat bruto društvenog    MZ                              Godišnje
proizvoda (GDP-a) koji se
izdvaja za zdravstvo
95% djece mlađe od godinu dana je vakcinisano, sa pokrivenošću vakcinacijom u svakoj opštini i u
svakoj podgrupi stanovništva od najmanje 90%.
Pokrivenost imunizacijom    IZZ, MZ            89%       95%      Godišnje
protiv DTP                          (2002. god.)
Pokrivenost imunizacijom    IZZ, MZ            89%       95%      Godišnje
protiv dječijih boginja                    (2002. god.)
Pokrivenost imunizacijom    IZZ, MZ            89%       95%      Godišnje
protiv dječije paralize                    (2002. god.)
Incidencija TBC smanjena za 50%, incidencija HIV/AIDS-a među djecom smanjena za 20% do 2010.
godine.
Pokrivenost imunizacijom    IZZ, MZ            95%       99%      Godišnje
protiv tuberkuloze                      (2002. god.)
Prevalencija HIV/AIDS-a     IZZ, MZ            1 (0-15)     Smanjenje   Godišnje
kod djece (0-18)                       0 (15-18)
(ukupno, muški, ženski, 0-                  (IZZ, 2003.
15, 15-18)                          god.)
Broj djece koja su postala   MZ, MRSS           2
siročad zbog AIDS-a
Broj registrovanih trudnica   IZZ, MZ            0        Sprečavanje Godišnje
zaraženih HIV/AIDS-om                             pojave
Omogućiti svoj djeci zdrav početak života, promovišući zdravlje i opstanak male djece.
Stopa mortaliteta odojčadi   IZZ , MZ           14.7       Smanjenje   Godišnje
                               (2001. god.)   na 8
Stopa mortaliteta djece do   IZZ, MZ            15.7       Smanjenje   Godišnje
pet godina starosti                      (2001. god.)   za 20%
Procenat djece s malom     IZZ, MZ            2.81%      Smanjenje   Godišnje
tjelesnom težinom na                     (2001. god.)   za 20%
rođenju
(ukupno, muški, ženski)
Procenat djece koja se hrane MZ, IZZ, potrebna        18.1 %      Povećanje   Godišnje
isključivo majčinim       posebna studija        (Unicef, 2001a) za 25%
mlijekom (0-6 mjeseci)
Pojava neuhranjenosti kod    MZ, IZZ,           2.1 %      Smanjenje   Godišnje
djece mlađe od pet godina    potrebna posebna studija   (Unicef, 2001a) za 30%
(-2SD)
(ukupno, muški, ženski)


40
                              Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
                                                 Radna verzija


   INDIKATOR        Izvor             Vrijednost     Ciljevi do   Period
                              (godina)      2010.     ažuriranja
Stopa smrtnosti majki     ZZZ, MZ           2 žene u 2001.   Težiti     Godišnje
                              god.        eliminaciji
Procenat porođaja       MONSTAT           99.5%        Povećanje   Godišnje
obavljenih uz stručni nadzor                (2001. god.)    do 100%
Prenatalna zdravstvena     IZZ, MZ           Nema podataka    Povećanje   Godišnje
zaštita (od 15-49godina).                            za 20 %
Broj djece i mladih koji upotrebljavaju štetne supstance (duvan, alkohol i droge) smanjen za 20%.
Procenat djece koja puše    IZZ, MZ,           3.6% (7-14)    Smanjenje   Godišnje
(ukupno, muški, ženski, 7-   potrebna posebna studija   (GYTS,       za 20%
14, 14-18)                          2003.god.)
                               19.7% (14-18)
                               (ZZZ, 1999.
                               god.)
Procenat djece koja koriste  IZZ, MZ,           9% (7-14)     Smanjenje   Godišnje
alkohol            potrebna posebna studija   27.1%(14-18)    za 20%
(ukupno, muški, ženski, 7-                  (ZZZ, 1999.
14, 14-18)                          god)
Procenat djece koja koriste  IZZ, MZ,           0.4% (7-14),    Smanjenje   Godišnje
drogu             potrebna posebna studija   6.7%(14-18)    za 20%
(ukupno, muški, ženski, 7-                  (ZZZ,1999.
14, 14-18)                          god.)
Broj maloljetničkih trudnoća smanjen za 30%, a incidencija polno prenosivih infekcija (PPI) smanjena
za 50%.
Prevalencija kontracepcije   IZZ,             52.7% za 2000. Povećanje
(ukupno, muški, ženski)    potrebna posebna studija   god.        za 20%
                               (Unicef, 2001a)
Adolescentska stopa      MONSTAT            21.1        Smanjenje   Godišnje
fertiliteta (15-19)                     (2000. god.)    za 30%

Rezultat koji se očekuje do 2010.godine
Svoj djeci ravnopravan pristup sistemu zdravstvene zaštite i davanjima kroz
adekvatno funkcionisanje zdravstvenih službi i zdravstvenog osiguranja, uz
posebnu pažnju posvećenu ugroženim grupama djece.

Pravne regulative
  Konvencija o pravima djeteta - Član 24 predviđa prava djeteta da uživa najviši dostupni
  standard zdravlja i objekata za liječenje i rehabilitaciju, uključujući adekvatne korake za
  reviziju postojećih politika i iskorjenjivanje predrasuda.
  Zakon o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju (“Službeni list RCG”, br. 39/90,
  21/91, 30/92, 58/92, 6/94, 27/94, 16/95, 20/95 i 23/96).

Trenutna situacija


     “ Ljudi misle da djeca kao što smo mi ne mogu biti zdrava, da ćemo ostati
     ovakvi zauvijek, da smo kao stvari” – dijete sa posebnim potrebama
     srednjoškolskog uzrasta




                                                     41
Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
Radna verzija


  Sistem zdravstvene zaštite organizovan je po principima Bizmarkovog modela (obavezno
   zdravstveno osiguranje, sveobuhvatnost, princip solidarnosti).
  Sva djeca mlađa od 15 godina, odnosno mladi do 27 godina, ukoliko se redovno školuju, su
   obuhvaćeni zdravstvenim osiguranjem. Djeca koja nijesu obuhvaćena redovnim školovanjem,
   a ne rade, mogu se osigurati preko svojih staratelja.
  Osnovna zdravstvena zaštita se obezbjeđuje na opštinskom nivou i obuhvata 18 domova
   zdravlja i 3 zdravstvene stanice (Government of the Republic of Montenegro 2003b, str.52).
  Bolnička zdravstvena zaštita obezbjeđuje se u 7 opštih bolnica, 5 ambulanti lociranih u
   okviru domova zdravlja, 3 specijalne bolnice, Zavodu za fizioterapiju i rehabilitaciju i u
   Kliničkom Centru Crne Gore (Government of the Republic of Montenegro 2003b, str. 52).
  Pokrivenost stanovništva zdravstvenim radnicima za 2001. godinu iznosila je 565 stanovnika
   na 1 doktora, a za 2002. godinu 549 stanovnika na 1 doktora (Government of the Republic of
   Montenegro 2003b, str.53).
  U 2001. godini bilo je 166 stanovnika po jednom zdravstvenom radniku (160 u 2002. godini),
   2 453 stanovnika na jednog stomatologa (2 463 stanovnika u 2002. godini), a 6 458
   stanovnika po jednom farmaceutu (Government of the Republic of Montenegro 2003b,
   str.52).

Tabela: Osoblje zdravstvene zaštite za odojčad i djecu predškolskog uzrasta
      Medicinski radnici        1999. god.     2000. god.     2001. god.
Pedijatri                     69         70         73
Ljekari opšte prakse               7         6         1
Medicinsko osoblje                136        127        132
Izvor:  Republički zavod za statistiku 2002, str. 187.

Tabela: Osoblje zdravstvene zaštite za djecu školskog uzrasta
      Medicinski radnici        1999. god.    2000. god.     2001. god.
Pedijatri                     46        40         39
Ljekari opšte prakse               10        10         11
Medicinsko osoblje                80        78         76
Ukupno                      132        128         126
Izvor:  Republički zavod za statistiku 2002, str. 187.

  Primarna i sekundarna zdravstvena zaštita obezbijeđena je raseljenim licima i izbjeglicama
   kroz redovni sistem zdravstvene zaštite. Prema podacima Komeserijata za raseljena lica
   (Jovanović, A. 2003, str. 31), 13 295 lica su izbjeglice, a 18 047 raseljena lica.
   Izbjeglice/raseljena lica nemaju pristup tercijarnoj zaštiti.
  Što se tiče djece izbjeglica, do problema dolazi kad se zdravstvena zaštita mora obezbijediti
   van Crne Gore (pregledi, protokolarna terapija, hemoterapija, operacije, specijalni tretmani i
   rehabilitacija), kao i kad se zahtijevaju ortopedska pomagala ili implantati (UNDP –
   Montenegro, ISSP Montenegro 2003, str. 42).
  Potrošnja na zdravstvenu zaštitu i zdravstveno osiguranje raseljenih lica i izbjeglica koji
   nijesu pokriveni doprinosima dovela je do deficita u Fondu zdravstva u iznosu od 7.1 miliona
   € u periodu 2002-2003. godine.
  U državnim apotekama postoji stalni manjak ljekova i medikamenata koje subvencionira
   Vlada Crne Gore, a koji su obuhvaćeni “pozitivnom listom ljekova” (IRC Montenegro 2003,
   str. 1). Ne postoji nacionalna politika za snabdijevanje ljekovima. Privatni farmaceutski
   sektor nije regulisan sistemom zdravstvene zaštite.
  Dispanzeri za zdravstvenu zaštitu predškolske djece zabilježili su 8.4 posjete po djetetu za
   uzrast do 6 godina starosti (Government of the Republic of Montenegro 2003b, str. 53).




42
                                 Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
                                                   Radna verzija

Tabela: Broj posjeta odojčadi i djece predškolskog uzrasta ustanovama
     primarne zdravstvene zaštite
Posjete u hiljadama (000)          1999. god.     2000. god.            2001. god.
Odojčad                     41         74                85
Uzrast od 1-2 godine               96         82                77
Uzrast od 3 i više godina            179        166               144
Ukupno                     316        322               306
Izvor:  Republički zavod za statistiku 2002, str. 187.

  U školskom dispanzeru izvršena su 2.5 pregleda po djetetu (Government of the Republic of
   Montenegro 2003b, str. 53).
  U dispanzeru za zdravstvenu zaštitu žena zabilježeno je 0.63 posjeta po ženi reproduktivne
   dobi (Government of the Republic of Montenegro 2003b, str. 53).
  Pad opšteg društveno-ekonomskog standarda i problemi u sektoru zdravstva (npr. nedostatak
   opreme, kadra) uticali su na smanjenje kvaliteta zdravstvenih usluga mjerenih i indikatorima
   zdravlja i zadovoljstvom pacijenata.
  Kao posljedica niskih primanja i nedovoljne motivacije zdravstvenih radnika povećani su
   korištenje usluga privatnog sektora i korupcija u javnom sektoru (Government of the Republic
   of Montenegro 2003b, str.53).
  Istraživanja su pokazala da se procenat mjesečne potrošnje za zdravstvenu zaštitu smanjuje s
   povećanjem prihoda, te da oni sa mjesečnim prihodima ispod definisane linije siromaštva
   (116.2 €) troše najveći procenat svog prihoda na zdravstvenu zaštitu, na nivou od otprilike
   8% (Government of the Republic of Montenegro 2003b, str. 50).
  Preraspodjela sredstava u sektoru zdravstva je, uglavnom, usmjerena na ispunjavanje potreba
   bolnica, umjesto na finansiranje preventivnih i obrazovnih mjera, iako su te mjere efikasnije i
   ekonomičnije. Nedostatak jasnih ciljeva i nedostatak razvojne strategije na nivou Republike
   dovode do toga da bolnička zdravstvena zaštita ima dominantnu ulogu u ukupnim
   troškovima, što je dovelo do problematične raspodjele potrošnje za zdravstvenu zaštitu
   (Government of the Republic of Montenegro 2003b, str. 54).

Strateške aktivnosti
     CILJ          AKTIVNOST         PROJEKTNI     ODGOVORNO        ROK
                              INDIKATOR      TIJELO
Obezbijeđena primjena    Definisati i usvojiti     Dostupnost     MZ          2004.
principa solidarnosti i   obavezni paket usluga     zdravstvenih
eliminisana         iz oblasti zdravstvene    usluga iz
nejednakost pri       zaštite            obaveznog
obezbjeđenju pristupa                   paketa
zdravstvenoj zaštiti
Razvijeno planiranje    Planirati specijalne     Incidencija i   MZ, IZZ        2004-2010.
programa zdravstvene    programe i aktivnosti za   prevalencija
zaštite na republičkom   unapeđenje zdravlja za    osnovnih grupa
nivou i nivou lokalnih   ekonomski siromašnu      bolesti koje su
zajednica          djecu u zdrastvenom      direktno vezane
              riziku            za socijalni i
                             ekonomski status
Unaprijeđen kvalitet    (i) Uraditi program      Indikatori     MZ, IZZ        2006.
zdravstvenih usluga za   unapređenja kvaliteta     zdravstvenog
djecu i mlade        zdravstvenih usluga      stanja
              (ii) Planirati specijalne   Stepen                  2010.
              programe i aktivnosti za   zadovoljstva
              smanjenje stepena       korisnika



                                                        43
Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
Radna verzija


     CILJ          AKTIVNOST         PROJEKTNI     ODGOVORNO     ROK
                             INDIKATOR      TIJELO
              rizika u zdravstvenoj    zdravstvene
              zaštiti           zaštite i radnika
                            u oblasti
                            zdravstvene
                            zaštite
Obezbijeđena        (i) Uspostaviti mreže    Broj, geografska   MZ, IZZ, MRSS  2004-2006.
sveobuhvatna i       razvojnih savjetovališta  raspoređenost i
kvalitetna zdravstvena   za rizičnu djecu i djecu  kvalitet službi za
zaštita i rehabilitacija  sa posebnim potrebama    prevenciju, rano
djece sa posebnim      (uključujući i edukaciju  otkrivanje, ranu
potrebama          ljekara i pedijatara u   terapiju i
              PZZ za prevenciju, ranu   rehabilitaciju
              detekciju, ranu terapiju  Broj djece sa
              i rehabilitaciju djece sa  posebnim
              posebnim potrebama i    potrebama
              za rad sa njihovim     predškolskog
              porodicama) u okviru    uzrasta koja su
              javnih zdrastvenih     obuhvaćena
              ustanova          programima rane
                            rehabilitacije
                            Broj
                            specijalizovanih
                            programa
                            rehabilitacije
                            djece sa
                            posebnim
                            potrebama u
                            lokalnim
                            zajednicama
                            (naročito za
                            tjelesno
                            invalidnu djecu,
                            djecu sa
                            ostećenjima čula,
                            djecu sa težim
                            emocionalnim
                            poremećajima i
                            poremećajima u
                            socijalnom
                            ponašanju)

              (ii) Uspostaviti      Standardi se             2004-2006.
              standarde u pružanju    primjenjuju
              zdravstvene zaštite
              djeci sa posebnim
              potrebama
              (iii) Ustanoviti sistem   Broj djece sa            2004-2006.
              registrovanja i praćenja  posebnim
              djece sa posebnim      potrebama
              potrebama na nivou     registrovane po
              lokalne zajednice      vrstama i
              (lokalni registar) i    kategorijama
              ustanoviti mehanizam    ometenosti
              centralizovanog       Broj djece koja


44
                                Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
                                                  Radna verzija


    CILJ          AKTIVNOST         PROJEKTNI     ODGOVORNO        ROK
                             INDIKATOR      TIJELO
             prikupljanja podataka o   su uključena u
             djeci sa posebnim      institucije za tu
             potrebama (centralni     djecu, po
             registar) u svrhu      kategorijama
             planiranja programa na
             nacionalnom i
             lokalnom nivou

             (iv) Obezbijediti                           2004-2006.
             dostupnost ljekova i
             pomagala djeci sa
             posebnim potrebama
             (besplatno)

             (v) Zakonski regulisati                        2004-2006.
             rad komisija za
             kategorizaciju

             (vi) Obučiti roditelje i                        2004-2006.
             saradnike za proces
             rehabilitacije djeteta sa
             posebnim potrebama
Predmet “Zdravstveno   (i) Uspostaviti       Obuhvat       MZ, IZZ, MPN     2005-2007.
obrazovanje i       koordinaciju i saradnju   vakcinacijom
promocija zdravlja”    između zdravstvenog i    djece školskog
uveden kao obavezan u   obrazovnog sektora      uzrasta
osnovnim i srednjim                  Stope
školama                        obolijevanja i
                            smrtnosti među
             (ii) Izraditi obrazovne   djecom školskog              2004-2007.
             zdravstvene programe     uzrasta, izazvane
                            zaraznim
                            bolestima,
                            povredama i
                            spoljašnjim
                            uticajima
                            Neuhranjenost
                            kod djece
                            školskog uzrasta
Obezbijeđena       (i) Izraditi pravilnik o   Indikatori     MZ, KCCG, IZZ     2004-2006.
jednakost djece i majki  ostvarivanju prava u     kvaliteta
u dostupnosti i      oblasti zdravstvene     zdravstvenih
korišćenju zdravstvene  zaštite           usluga
zaštite (kroz donošenje  (ii) Izraditi pravilnik o  Izrađeni tehnički             2004-2006.
novih sistemskih i    pravu na zdravstvenu     standardi
drugih zakona koji će   zaštitu u inostranstvu
precizno urediti pakete  (iii) Izraditi pravilnik o                       2004-2006.
zdravstvenih usluga za  učešću osiguranih lica u
majke i djecu sa     troškovima zdravstvene
njihovim pravima u    zaštite
sistemu zdravstvene    (iv) Usvojiti Zakon o    Zakon usvojen i              2004-2006.
zaštite, odrediti     obaveznim          implementiran
njihovo mjesto i ulogu  evidencijama u
u kreiranju, praćenju i  zdravstvu


                                                       45
Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
Radna verzija


     CILJ          AKTIVNOST         PROJEKTNI     ODGOVORNO    ROK
                              INDIKATOR      TIJELO
evaluaciji zdravstvene   (v) Definisati        Izrađene              2004-2006.
zaštite i koji će      nacionalne protokole     smjernice za
obezbijediti jednakost i  (vodiče za dobru       klinike i
pravednost u sistemu    kliničku praksu) za     smjernice dobre
zdravstvene zaštite za   oboljenja i stanja koja   prakse
svu djecu)         su vodeći uzroci
              smrtnosti i obolijevanja
              djece
              (vi) Jačanje svijesti    Nivo znanja,            2004-2006.
              porodica i zajednica o    stavovi i
              pravima koja im u      ponašanje djece i
              zdravstvenoj zaštiti     njihovih roditelja
              pripadaju          o pravima na
                             zdravlje              2004-2006.
              (vii) Stimulisati
              udruživanje roditelja i
              umrežavanje ovih
              organizacija, i
              unaprijediti stepen
              njihove angažovanosti u
              procesu donošenja
              odluka o sopstvenom
              zdravlju i zdravlju djece
              (viii) Poboljšati znanja i  Nivo                2004-2006.
              motivisanost roditelja    zadovoljstva
              za obezbjeđivanje      pacijenata
              odgovarajuće
              zdravstvene zaštite
              njihovoj djeci
              (ix) Obaviti istraživanje  Stope korišćenja          2004-2006.
              o potrebama etničkih i    PZZ djece i
              kulturalnih grupa u cilju  stope
              davanja procjene i      hospitalizacije
              odgovora na njihove     djece u toku
              potrebe za kulturalno    godine, posebno
              prihvatljivim        prema etničkim
              zdravstvenim uslugama    grupama,
                             socijalno-
                             ekonomskom
                             statusu,
                             teritorijama(grad
                             /selo,
                             razvijena/
                             nerazvijena
                             područja)
Uspostavljen sistem     (i) Napraviti liste     Regulisana      MZ, IZZ, RFZ  2004–2006.
kontrole kvaliteta rada   ljekova i smjernice za    ponuda na tržištu
u zdravstvenim       njihovo snabdijevanje i   ljekova
službama          korištenje
              (ii) Usvojiti pravilnik o  Potrošnja ljekova          2004–2007.
              uslovima za pružanje     racionalizovana
              usluga zdravstvene
              zaštite
              (iii) Usvojiti pravilnik o  Pravilnici             2004–2006.


46
                               Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
                                                  Radna verzija


    CILJ         AKTIVNOST         PROJEKTNI      ODGOVORNO       ROK
                            INDIKATOR       TIJELO
             profesionalnoj kontroli   usvojeni i
             u institucijama       implementirani
             zdravstvene zaštite
             (iv) Napraviti        Broj                   2004–2006.
             kategorizaciju i       akreditovanih
             akreditaciju bolnica i    zdravstvenih
             drugih zdravstvenih     ustanova
             institucija

Rezultat koji se očekuje do 2010. godine
95% djece mlađe od godinu dana je vakcinisano, sa pokrivenošću vakcinacijom u
svakoj opštini i u svakoj podgrupi stanovništva od najmanje 90%.

Pravne regulative
  Konvencija o pravima djeteta - Član 24 predviđa prava djece da uživaju najviši dostupan
  standard zdravlja.
  Zakon o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju (“Službeni list RCG, br. 39/90, 21/91,
  30/92, 58/92, 6/94, 27/94, 16/95, 20/95 i 23/96).

Trenutna situacija
               “ Kad su bolesna, djeca treba da idu kod
             doktora. Tamo je dobro. Injekcije bole, a djeca
                  plaču.” – trogodišnje dijete

  Programom vakcinacije protiv DTP, dječije paralize, dječijih boginja u 2002. godini
  obuhvaćeno je 89% dječije populacije, a protiv tuberkuloze do 95%.
  Imunizacija protiv dječijih boginja sprovodi se već trideset godina. Došlo je do značajnog
  pada incidencije obolijevanja, ali još uvijek dolazi do cikličnih povećanja obolijevanja svake
  četvrte ili pete godine.
  94.5% djece RAE je vakcinisano (Government of the Republic of Montenegro 2003b, str.5).
  Imunizacija od rubeole je uvedena 1994., a u toku naredne decenije očekuje se vidljivo
  smanjenje smrtnosti od te bolesti. Najveća incidencija u toku prethodne decenije, od 1991. do
  2002. zabilježena je 1995. (426 na 100 000), dok je najniža zabilježena 2002. (6.3 na
  100 000).

Strateške aktivnosti
     CILJ        AKTIVNOST          PROJEKTNI       ODGOVORNO        ROK
                            INDIKATOR         TIJELO
Unaprijeđen kvalitet   (i) Sprovoditi      Procenat vakcinisane    MZ, IZZ, DZ     2004-2010.
javne zdravstvene    program          djece
zaštite sa ciljem    imunizacije
unapređenja zdravlja i  (ii) Uvesti        Broj punktova za                 2004-2010.
razvoja programa     kompjuterizovani     vakcinaciju koji imaju
preventivne medicine   sistem evidencije i    kompjuterski sistem
             nadzora programa     evidencije
             imunizacije
             (iii) U kalendar                              2004-2010.
             imunizacije djece
             uvesti nove vakcine


                                                      47
Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
Radna verzija


              u skladu sa
              međunarodnim
              standardima i
              preporukama
Eliminisan neonatalni    Sprovoditi program    Obuhvat imunizacijom     MZ, IZZ, DZ  2004-
tetanus i unaprijeđen    imunizacije       protiv TBC, dječije            2005.
sistem nadzora nad                  paralize, difterije,
akutnom flakcidnom                  tetanusa i velikog kašlja
paralizom                      Broj prijavljenih
                           slučajeva dječije paralize
                           godišnje
Eliminisane male      Sprovoditi program    Obuhvat imunizacijom     MZ, IZZ, DZ  2004-
boginje           imunizacije       protiv malih boginja            2007.

Smanjena incidencija    Sprovoditi program    Obuhvat imunizacijom     MZ, IZZ, DZ  2004-
hepatitisa B za 80%     imunizacije       protiv hepatitisa B            2010.

Unaprijeđena kontrola    (i) Formulisati i    Broj slučajeva trovanja   MZ, IZZ, DZ  2004-
crijevnih i respiratornih  sprovesti posebne    hranom kod djece              2007.
zaraznih bolesti      programe za
              smanjenje
              smrtnosti od
              preventabilnih
              bolesti kao što su
              akutne respiratorne
              infekcije i
              dijarejalna
              oboljenja
              (ii) Unaprijediti    Stopa morbiditeta i            2004-
              higijenske prilike u   mortaliteta do 5 godina          2010.
              vrtićima, školama i   starosti od dijarealnih i
              kolektivnim       respiratornih infekcija
              centrima
               (iii) Pojačati                           2004-
              kontrolu                              2010.
              zdravstvene
              ispravnosti vode za
              piće i životnih
              namirnica

Rezultat koji se očekuje do 2010. god.
Incidencija TBC smanjena za 50%, incidencija HIV/AIDS-a među djecom
smanjena za 20% do 2010. godine.

Pravne regulative
  Konvencija o pravima djeteta - Član 24 predviđa prava djece da uživaju najviši dostupan
   standard zdravlja.
  Zakon o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju (“Službeni list RCG”, br. 39/90,
   21/91, 30/92, 58/92, 6/94, 27/94, 16/95, 20/95 i 23/96).




48
                               Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
                                                 Radna verzija


Trenutna situacija
  Stopa smrtnosti od tuberkuloze u 2002. bila je 15.25 na 100 000 stanovnika. U ovom trenutku
  41 lice, odnosno 0.006% stanovništva, ima tuberkulozu (Government of the Republic of
  Montenegro 2003b, str. 50).
  TBC je povezana sa lošim društveno-ekonomskim uslovima (Government of the Republic of
  Montenegro 2003b, str. 50).
  Incidencija zaraznih bolesti je veća među RAE stanovništvom (UNICEF 2003, str. 20).
  Prema najnovijim podacima za 2002. godinu, u Crnoj Gori je bilo ukupno 13 HIV pozitivnih
  lica, a 12 lica je imalo AIDS (Government of the Republic of Montenegro 2003b, str. 52), dok
  procjene eksperata ukazuju da bi stvarna zastupljenost HIV/AIDS-a mogla biti 6-11 puta viša
  od trenutno prijavljene vrijednosti.
  Vlada je osnovala Komisiju za AIDS radi sprječavanja širenja HIV/AIDS-a.

Strateške aktivnosti:
   CILJ       AKTIVNOST        PROJEKTNI       ODGOVORNO        ROK
                        INDIKATOR        TIJELO
Reorganizovan    Preformulisati    Stope obolijevanja i    MZ, IZZ       2004 -2006.
sistem       ulogu Instituta za  smrtnosti u vezi s
zdravstvene     zdravlje u cilju   tuberkulozom i HIV-om
zaštite u cilju   jačanja
unapređenja     promotivnih      Broj HIV pozitivnih
javne        zdravstvenih     žena
zdravstvene     aktivnosti i
zaštite i      koordinacije     Proporcionalni iznos
prevencije     aktivnosti iz     stope oboljevanja i
bolesti       oblasti javne     stope smrtnosti
          zdravstvene zaštite  izazvanih rizičnim
          na republičkom    stilom života
          nivou
Zaustavljen rast  Uraditi projekat   Smanjivanje po       VCG, MZ, IZZ,     2004-2010.
incidencije i    prevencije i     prosječnoj godišnjoj    SZO, SB
smrtnosti od    liječenja       stopi od 3%        Brezovik, IBD
tuberkuloze,    tuberkuloze      Incidencija i
posebno djece iz             prevalencija
rizičnih porodica             tuberkuloze
                     Stopa smrtnosti od
                     tuberkuloze
Smanjen rast    Razviti nacionalnu  Broj HIV pozitivnih    VCG, MZ, IZZ,    2004–2010.
incidencije i    strategiju i     majki           SZO, RK za
smrtnosti od    programe       Incidencija        prevenciju
HIV infekcije i   prevencije i     pedijatrijskog       HIV/AIDS-a, IK
AIDS-a       liječenja       HIV/AIDS-a
          HIV/AIDS-a      Incidencija i
                     prevalencija
                     HIV/AIDS-a
                     Stopa smrtnosti u vezi s
                     AIDS-om
                     Procenat stanovništva
                     koje redovno koristi
                     kondom
                     Broj stanovnika koji se
                     u toku godine testira na
                     HIV



                                                      49
Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
Radna verzija


Rezultat koji se očekuje do 2010. godine
Omogućiti svoj djeci zdrav početak života, promovišući zdravlje i opstanak male
djece.

Pravne regulative
  Konvencija o pravima djeteta - Član 24 poziva države da preduzmu odgovarajuće mjere za
   smanjenje stope smrtnosti odojčadi i djece.
  Zakon o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju (“Službeni list RCG”, br. 39/90,
   21/91, 30/92, 58/92, 6/94, 27/94, 16/95, 20/95 i 23/96).

Trenutna situacija

         “ Djecu vodimo u dom zdravlja, ali niko na njih ne obraća
           pažnju, a za privatne doktore nemamo para.” –
              izbjeglica/raseljeno lice, odrasla osoba

  Najniža stopa smrtnosti odojčadi zabilježena je u toku 2002.godine, kada je iznosila 10.9
   umrle odojčadi na 1000 živorođenih (Government of the Republic of Montenegro 2003b, str.
   51).
  Stopa smrtnosti odojčadi (SSO) među RAE stanovništvom je, prema izvještajima, daleko viša
   od državnog prosjeka. Porođaji bez stručnog nadzora predstavljaju jedan od važnih uzroka
   veće stope smrtnosti odojčadi među RAE stanovništvom (UN Country Team 2003, str. 34).
  Većina slučajeva umiranja odojčadi dešava se u toku perinatalnog perioda (ta stopa
   predstavlja odnos između zbira broja mrtvorođene djece i broja djece koja umru u toku prve
   sedmice života, na 1000 porođaja) (Government of the Republic of Montenegro 2003b, str.
   51).
  SSO u toku perinatalnog perioda za 2001. godinu iznosila je 13.5 na 1000, u neonatalnom
   periodu – 11.2 na 1000, dok je stopa smrtnosti novorođenčadi u postneonatalnom periodu
   iznosila 4.5 na 1000 (Government of the Republic of Montenegro 2003b, str. 51). Osnovni
   uzroci smrti odojčadi bili su vezani za uslove u kojima se izvodio porođaj (72.9%)
   (Government of the Republic of Montenegro 2003b, str. 51).
  Obavezna zdravstvena zaštita, predviđena Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom
   osiguranju, obezbijeđena je za trudnice u toku tudnoće i šest mjeseci nakon porođaja.
  Stopa maternalnog mortaliteta je direktno povezana sa dostupnošću i učestalošću korištenja
   prenatalne i akušerske zdravstvene zaštite (Government of the Republic of Montenegro
   2003b, str. 51).
  Prema podacima vitalne statistike, u 2001. godini, dvije žene su umrle zbog posljedica
   trudnoće i porođaja (Government of the Republic of Montenegro 2003b, str. 51).

Strateške aktivnosti
   CILJ        AKTIVNOST          PROJEKTNI     ODGOVORNO       ROK
                           INDIKATOR       TIJELO
Unaprijeđeno    (i) Formulisati       Stopa smrtnosti za   MZ, IZZ, Institut  2005.
zdravlje      nacionalne politike i    odojčad i djecu do 5  za bolesti djece
različitih     programe zdravstvene     godina starosti
kategorija     zaštite djece koji bi
stanovništva i   obezbijedili optimalni
sprovedena     fizički, emocionalni,
zdravstvena     duhovni i saznajni



50
                            Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
                                               Radna verzija


   CILJ    AKTIVNOST           PROJEKTNI        ODGOVORNO        ROK
                        INDIKATOR         TIJELO
prevencija  razvoj djeteta
       (ii) Humanizovati      Stopa maternalnog                 2005.
       uslove porođaja u      mortaliteta
       bolnicama i
       promovisati
       emancipatorske       Stopa nataliteta
       pristupe porođaju      Procenat porođaja djece s
       (omogućiti i stimulisati  malom težinom
       prisustvo oca djeteta na
       porođaju, smještaj     Broj porodilišta sa
       novorođenčeta sa      sertifikatom Baby-
       majkom, ambulantni     friendly hospital
       porođaj i porođaj kod
       kuće)
       (iii) Uvesti procedure   Stopa incidencije                 2005.
       pretraga za nasledne    urođenih anomalija
       bolesti, Fenilketonuriju
       i hipotireozu za svu
       novorođenčad u Crnoj
       Gori
       (iv) Formirati       Registar formiran                 2005.
       nacionalni registar za
       urođene deformitete i
       poremećaje
       (v) Sačiniti program    KEP (karijes, ekstrakcija,             2005.
       očuvanja i unapređenja   plomba) indeks za
       oralnog zdravlja djece   dvanaestogodišnjake
       (vi) Uvesti škole astme   Broj formiranih                  2005.
       za zdravstvene radnike   savjetovališta za oboljele
       i formirati         od astme
       savjetovališta za djecu
       oboljelu od astme i
       njihove porodice
       (vii) Formirati       Broj formiranih                  2005.
       savjetovališta za djecu   savjetovališta za djecu
       oboljelu od dijabetesa i  dijabetičare
       njihove porodice
       (viii) Definisati      Nacionalna politika                2005.
       nacionalne politike o    definisana
       ishrani djece
       (ix) Definisati program   Procenat djece od 6                2005.
       za smanjenje učestalosti  mjeseci do 5 godina
       anemije nastale usljed   starosti čiji je nivo
       deficita gvožđa među    hemoglobina manji od
       djecom i ženama u      120g/L krvi
       reproduktivnom dobu
       (x) Pratiti rast i razvoj  Procenat djece do 5                2005.
       djece na osnovu       godina starosti koja su
       nacionalnih grafikona i   gojazna
       Registra rasta i razvoja  Procenat djece do 5
       djece            godina starosti koja su
                     neuhranjena
       (xi) Sprovesti opsežne,   Promjena u svijesti                2005.
       multimedijalne       javnosti po pitanju zdrave


                                                   51
Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
Radna verzija


   CILJ        AKTIVNOST           PROJEKTNI       ODGOVORNO    ROK
                            INDIKATOR        TIJELO
          obrazovne kampanje o     ishrane
          zdravoj ishrani za djecu
          i roditelje
          (xii) Vršiti edukaciju o   Promjena u načinu             2005.
          kvalitetnoj i bezbjednoj   ishrane u predškolskim
          hrani i ishrani u      ustanovama
          predškolskim
          ustanovama i vrtićima

Smanjena stopa   (i) Obezbijediti potpunu   Stopa smrtnosti odojčadi  MZ, IZZ, DZ  2004-2008.
smrtnosti      dostupnost zaštite
odojčadi      reproduktivnog zdravlja   Standardi izrađeni
          žene,obezbijediti
          standarde kvaliteta rada
          prenatalne, perinatalne i
          postnatalne zdravstvene
          zaštite
          (ii) Promovisati i      Stopa dojenja kao      MZ      2004-2007.
          podržavati dojenje kao    isključivog vida ishrane
          isključivi vid ishrane    odojčadi do 6 mjeseci
          odojčadi do 6. mjeseca    života
          života i nastavak
          dojenja uz
          odgovarajuće
          dohranjivanje djece do
          uzrasta od dvije godine
          i više
Smrtnost i     (i) Usvojiti Zakon o     Prevalencija invalidnosti  MZ, MPN,   2004-2007.
invaliditet djece  bezbjednosti u        djece kao posljedica    MUP, MZŽSUP
izazvani      saobraćaju          nesreća i povređivanja,
nesrećnim                    i smrtnosti izazvani
slučajevima                   nesrećnim slučajevima
smanjeni      (ii) Napraviti nacionalni  Invaliditet i smrtnost          2004-2007.
          program prevencije      izazvani saobraćajnim
          nesreća i povređivanja    udesima
          kod djece
          (iii) Uvesti obrazovne    Stopa povređivanja djece         2004-2007.
          sadržaje o prevenciji    (broj djece odgovarajućeg
          nezgoda i povređivanja    uzrasta povrijeđene od
          za djecu i odrasle      spoljnih uzroka)

          (iv) Usvojiti i                            2004-2007.
          primijeniti rezolucije o
          bezbjednom stanovanju
          i bezbjednoj životnoj
          sredini
Smanjen broj    U okviru primarne      Procenat novorođenčadi   MZ, IZZ, DZ  2004–2010.
novorođenčadi    zdravstvene zaštite     sa težinom ispod 2500
sa tjelesnom    razviti mrežu        grama
masom na      savjetovališta za
rođenju ispod    trudnice, novorođenčad    Stopa perinatalne
2500 grama i    i djecu           smrtnosti
obezbijeđen
veći procenat


52
                               Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
                                                 Radna verzija


   CILJ       AKTIVNOST          PROJEKTNI        ODGOVORNO        ROK
                          INDIKATOR         TIJELO
preživljavanja

Rezultat koji se očekuje do 2010. godine
Broj djece i mladih koji upotrebljavaju štetne supstance (duvan, alkohol i droge)
smanjen za 20%.

Pravne regulative
  Svijet po mjeri djece – Član 37 u paragrafu 20 navodi da treba razvijati i primjenjivati politike
  i programe za prevenciju upotrebe narkotika, psihotropnih supstanci i inhalanata.
  Vlada Crne Gore je usvojila Akcioni plan za prevenciju narkomanije kod djece i omladine u
  Crnoj Gori u julu 2003. godine.

Trenutna situacija
  Konzumiranje duvana postaje sve prisutnija pojava među mladim ljudima. Skoro 30.6% djece
  školskog uzrasta puši cigarete, pri čemu 56.8% počinje prije nego što navrši 10 godina
  (Ministry of Health 2003, Tabela 1A).
  Prema istraživanju Zavoda za zdravstvenu zaštitu (ZZZ), 19.7% učenika srednjih škola
  redovno konzumira duvan. Više od 90% djece izloženo je pasivnom pušenju kod kuće i na
  javnim mjestima (Ministry of Health 2003, tabela 1A).
  Nema ograničenja uzrasta za kupovinu cigareta, a djeca nijesu zaštićena od uticaja medijskih
  kampanja koje podržavaju pušenje, kako govore podaci Zavoda za zdravstvenu zaštitu,
  Podgorica (1998.).
  Prema istraživanju ZZZ, među 4 054 učenika uzrasta od 11 do 18 godina iz svih opština Crne
  Gore, 87.7% konzumira alkohol u posebnim prilikama, a 17.8% ga redovno konzumira.
  Nema sistematske evidencije korisnika droga i zavisnika, niti ih prate u zdravstvenim
  ustanovama. Zdravstvene institucije, zbog ograničenosti resursa, imaju ograničene
  mogućnosti za staranje o zavisnicima i mogu da ponude samo hitne intervencije.
  Postoje dokazi o porastu broja osoba koje zloupotrebljavaju droge, kao i o tendencijama da
  osobe mlađeg uzrasta počinju sa konzumiranjem droga. Istraživanje je zasnovano na
  strukturiranom uzorku od 905 mladih osoba i pokazalo je da je 10.4% njih probalo droge,
  6.7% koristi droge s vremena na vrijeme, a 1.2% svaki dan. 43% je navelo da njihovi
  prijatelji koriste droge. 22% anketiranih koji su probali droge probali su ih u uzrastu od 15
  godina, a 18.2% u uzrastu od 16 godina (Zavod za zdravstvenu zaštitu Podgorica, 1999).
  Prema Institutu za zdravlje - Podgorica, 0,4% djece osnovnoškolskog uzrasta i 6,7% djece
  srednjoškolskog uzrasta, konzumiraju droge (Government of the Republic of Montenegro
  2003a, str. 10).

Strateške aktivnosti
   CILJ        AKTIVNOST           PROJEKTNI       ODGOVORNO         ROK
                           INDIKATOR         TIJELO
Smanjena      (i) Oganizovano        Prevalencija pušenja,   VCG, MZ,       2004– 2010.
potrošnja     sprovoditi zdravstveno -   upotrebe alkohola i    MPN, Institut za
duvana, alkohola  promotivne i preventivne   droga među         zaštitu zdravlja
i droga među    mjere za sticanje zdravih   adolescentima
djecom       životnih navika u
          porodici, školi i zajednici                          2005 - 2010.
          (ii) Projekat “Kontrola                 MZ
          pušenja kod mladih”                              2005 - 2007.



                                                      53
Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
Radna verzija


   CILJ         AKTIVNOST           PROJEKTNI       ODGOVORNO     ROK
                             INDIKATOR        TIJELO
           (iii) Afirmisati zabranu    Uspostavljen sistem    MUP      2005-2007.
           prodaje alkohola        inspekcije da se alkohol
           maloljetnim licima i      ne prodaje
           sprovesti mjere kontrole    maloljetnicima
           prodavnica koje prodaju
           alkohol, uključujući i
           odgovarajuće sankcije
           (iv) Usvojiti rezoluciju    Primijenjen Zakon o    MZ, MPŠV    2004– 2006.
           SZO i donijeti zakon o     duvanu
           proizvodnji, prometu i     Primijenjene regulative
           kontroli duvana         za pušenje na javnim
                           mjestima
                           Primijenjene regulative
                           o zabrani reklamiranja
                           duvana
           (v) Razviti akcione                            2004– 2010.
           planove za prevenciju
           bolesti zavisnosti mladih
Sprovedena      (i) Sprovesti program      Programi za borbu     MZ, MPN, UC,  2005– 2008.
prevencija      edukacije za prevenciju     protiv trgovine drogama  MRSS
narkomanije kod   narkomanije kod mladih     i prevenciju
mladih        (koji obuhvata i rizične    narkomanije kod mladih
           grupe mladih i roditelje)    sprovedeni
                           Broj evidentiranih     MUP      2005– 2010.
                           zavisnika
           (ii) Rješavanje pitanja     Incidencija i
           ulaska i distribucije      prevalencija bolesti
           droga, uključujući       zavisnosti
           tehničku podršku MPN i                   MZ, MPN, MUP  2005– 2008.
           Upravi carina
           (iii) Kampanja za
           povećanje nivoa javne                   MZ, MRSS    2005– 2010.
           svijesti
           (iv) Uspostavljeni “youth    Broj formiranih “youth
           friendly” centri za       friendly” centara za
           prevenciju i liječenje     pružanje pomoći i
           narkomanije kod mladih     podršku mladima
Očuvano i      Formiranje centara za      Prevalencija mentalnih   MZ       2004-2005.
unaprijeđeno     mentalno zdravlje djece u    oboljenja kod djece (po
mentalno       primarnoj zdravstvenoj     vrsti oboljenja)
zdravlje djece i   zaštiti             Broj formiranih centara
mladih                        za mentalno zdravlje
                           djece

Rezultat koji se očekuje do 2010. godine
Broj maloljetničkih trudnoća smanjen za 30%, a incidencija polno prenosivih
infekcija (PPI) smanjena za 50%.

Pravne regulative
   Konvencija o pravima djece - Član 24 poziva državna tijela da osmisle preventivnu
   zdravstvenu zaštitu, smjernice za roditelje i usluge planiranja porodice i edukacije, kao i da
   ukinu tradicionalne prakse koje su štetne po zdravlje.


54
                              Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
                                                Radna verzija


  Zakon o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju (“Službeni list RCG”, br. 39/90,
  21/91, 30/92, 58/92, 6/94, 27/94, 16/95, 20/95 i 23/96).

Trenutna situacija
  Ne postoji adekvatno seksualno obrazovanje za adolescente, a nema ni dovoljno službi za
  reproduktivno zdravlje.
  Broj porođaja za starosnu grupu od 15 do 19 godina u 2001. godini bio je 487, odnosno 5.5%
  od ukupnog broja za tu godinu (direktna komunikacija sa IZZ). Specifična stopa fertiliteta za
  starosnu grupu od 15 do 19 godina u 2000. godini bila je 21.1 (Republički zavod za statistiku
  2002, str. 56).
  Samo su 60 adolescentkinja posjetile Savjetovalište za reproduktivno zdravlje u toku 2001.
  godine (Zavod za zdravstvenu zaštitu Podgorica 2002, str. 84).
  Broj posjeta adolescenata zdravstvenim službama za žene u toku 2001. godine bio je 3 681,
  što čini 9.6% ukupnog broja posjeta (Zavod za zdravstvenu zaštitu Podgorica 2002, str. 181).
  Broj registrovanih izvršenih abortusa za starosnu grupu uzrasta od 15 do 19 godina, u toku
  2001. godine bio je 50. Pretpostavlja se da je stvarni broj bio znatno veći, pošto većina
  privatnih ginekoloških ambulanti ne prijavljuje podatke o izvršenim abortusima zbog
  mogućnosti oporezivanja (Direktna komunikacija MZ).
  Jedan od razloga što se većina abortusa obavlja u privatnim medicinskim ambulantama je
  stigma, a i privatnost koju adolescentkinje očekuju u privatnoj ordinaciji.
  Broj registrovanih patologija kod trudnih adolescentkinja u 2001. godini bio je 1102 (Zavod
  za zdravstvenu zaštitu Podgorica 2002, str. 183).

Strateške aktivnosti
    CILJ       AKTIVNOST        PROJEKTNI     ODGOVORNO        ROK
                         INDIKATOR       TIJELO
Unaprijeđen kvalitet  (i) Razviti      Stopa maloljetničkih  MZ, IZZ, DZ      2004-2006.
informacija o     strategiju      trudnoća (broj
reproduktivnom     unapređenja      trudnoća na 1000
zdravlju        kvaliteta       žena starosti 15-18
            reproduktivnog    godina)
            zdravlja       Usvojena i
                       implementirana
                       strategija
            (ii) Formirati    Broj novoformiranih              2004-2010.
            savjetovališta za   savjetovališta
            reproduktivno     Specifične stope
            zdravlje,       fertiliteta
            kontracepciju,    Broj abortusa u
            planiranje porodice  starosnoj grupi 15-18
            i trudnoću      Broj posjeta
                       savjetovalištima
                       Broj posjeta trudnih
                       žena uzrasta od 15-18
                       godina službama za
                       zaštitu trudnica
Povećan stepen     (i) Vršiti      Incidencija PPI za   MZ, IZZ, MPN     2004-
svijesti i znanja o  kontinuiranu     adolescente (broj               2010.
seksualnosti i     edukacija kroz    zaraženih na 100 000
reproduktivnom     zdravstveno      adolescenata
zdravlju kod mladih  obrazovanje      (14-18 g.)                  2004-
                                              2010.



                                                     55
Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
Radna verzija


    CILJ        AKTIVNOST        PROJEKTNI      ODGOVORNO    ROK
                           INDIKATOR       TIJELO
             (ii) Povećati nivo   Broj adolescenata koji
             znanja o        koriste kontracepciju
             reproduktivnom
             zdravlju i       Stope fertiliteta
             korišćenju
             savremenih metoda
             planiranja porodice
             i kontraceptivnih
             sredstava putem
             medijskih
             kampanja
             (iii) Promovisati                        2004-
             vršnjačku                            2010.
             edukaciju i učešće
             djece u projektima
             iz oblasti
             reproduktivnog
             zdravlja
             (iv) Izraditi      Nacionalni program           2004-
             nacionalni program   urađen i usvojen            2010.
             prevencije polno
             prenosivih
             infekcija

Zaštititi životnu sredinu za djecu
Zaštita životne sredine predstavlja održivu aktivnost za djecu današnjice, kao i za djecu
budućnosti. Crna Gora se opredijelila da rješava probleme vezane za zagađenje, zbog uticaja koje
ono ima na zdravlje ljudi, ali i zato što je to oblik društveno-ekonomske investicije. Izgrađena
sredina, kao sredina sa kojom djeca imaju dnevne interakcije, mora se takođe unapređivati i
održavati. To se odnosi na stanovanje (posebno na kolektivne centre, naselja gdje žive RAE),
priključak za vodu i kanalizaciju, fizički pristup zgradama i prevoz.

Očekuje se da će do 2010. godine biti postignuto sljedeće:

Tabela uticaja: Zaštititi životnu sredinu za djecu
    INDIKATOR        Izvor             Vrijednost Ciljevi do     Period
                               (godina)   2010. god.   ažuriranja
Procenat domaćinstava bez priključka na sanitarnu infrastrukturu i raspoloživu infrastrukturu za
snabdijevanje ispravnom vodom smanjen je za najmanje jednu trećinu, a procenat domaćinstava bez
sigurnog stambenog prostora (posebno kod RAE i raseljenih lica/izbjeglica) smanjen je za jednu
polovinu.
Dostupnost ispravne vode    PRSP, MZŽSUP          83%      Povećati do
(priključak na javnu                     (1998.)    90%
infrastrukturu ili sopstveno
vodosnabdijevanje)
Dostupnost bezbijedne vode   ISSP              54.7%     Povećati do
za RAE stanovništvo      (Istraživanje domaćinstava   (2003.)    70%
                RAE, izbjeglica i raseljenih
                lica, 2003.)
Procenat stanovništva koji   PRSP, MZŽSUP          39%      Povećati do
ima priključak na javni                    (1998.)    60%
kanalizacioni sistem



56
                               Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
                                                  Radna verzija


    INDIKATOR         Izvor              Vrijednost  Ciljevi do    Period
                                 (godina)   2010. god.    ažuriranja
Dostupnost kućnih sanitarnih   ISSP              31.6%     Povećati do
priključaka za RAE        (Istraživanje domaćinstava   (2003.)    50%
stanovništvo           RAE, izbjeglica i raseljenih
                 lica, 2003.)
25% institucija koje djeca redovno koriste, kao što su škole, bolnice i javni prevoz, su strukturalno
prilagođene tako da im mogu pristupiti djeca sa posebnim potrebama, što se odnosi i na sve
novoizgrađene zgrade za javnu upotrebu.
Procenat zdravstvenih       MZ, MZŽSUP           Nema      Povećanje
ustanova prilagođenih djeci                   podataka
sa posebnim potrebama
Procenat škola prilagođenih    MPN, MZŽSUP          Nema      Povećanje
djeci sa posebnim potrebama                   podataka
Regulative za zaštitu životne sredine su razvijene i sprovedene, kako bi se spriječila izloženost djece
štetnim zagađivačima životne sredine u vazduhu, vodi, zemljištu i hrani.
Emisija CO2            Preuzeto od Saveznog      1.29      Smanjiti do
(u tonama po glavi        statističkog Zavoda      (procjena   nivoa
stanovnika)                           za SiCG)    emisije
                                        CO2, koji je
                                        utvrđen u
                                        zemljama
                                        Evropske
                                        Unije
Stopa obolijevanja djece od    MZ, IZZ            1583      Smanjenje    Godišnje
respiratornih infekcija
(broj djece oboljele od
akutnih i hroničnih
respiratornih infekcija na
1000 uzrasta 0-18)

Da bi se to postiglo, Crna Gora će se, konkretno, usredsrijediti na sljedeće aktivnosti:

Rezultat koji se očekuje do 2010.godine
Procenat domaćinstava bez priključka na sanitarnu infrastrukturu i raspoloživu
infrastrukturu za snabdijevanje ispravnom vodom smanjen je za najmanje jednu
trećinu, a procenat domaćinstava bez sigurnog stambenog prostora (posebno kod
RAE i raseljenih lica/izbjeglica) smanjen je za jednu polovinu.

Pravni osnov
  Konvencija o pravima djeteta - Član 24 poziva države da se bore protiv bolesti i
  neuhranjenosti kroz obezbjeđivanje čiste pijaće vode.
  Svijet po mjeri djece - Član 27 ističe da adekvatni stambeni uslovi pospješuju integraciju
  porodice. On daje visok stepen prioriteta rješavanju problema vezanih za stambene uslove
  djece u marginalizovanim i udaljenim oblastima.

Trenutna situacija

               “ Svi ljudi treba da imaju kuću i kupatilo.” - dijete
                  izbjeglica/raseljeno lice iz osnovne škole




                                                       57
Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
Radna verzija


  Gotovo 90 000 članova domaćinstava u Crnoj Gori živi u skučenim uslovima, sa manje od
   10m2 po članu domaćinstva (Government of the Republic of Montenegro 2003b, str. 4).
  86% stanovništva RAE živi u skučenim i neadekvatnim životnim uslovima sa 8.2 kvadratna
   metra po članu domaćinstva (Government of the Republic of Montenegro 2003b, str. 4),
   47.5% živi u blizini deponija, 22.3% živi u mjestima koja poplavljuju otpadne vode, 17% živi
   u oblastima u kojima je zagađen vazduh, i 12.8% ima problema s blatom (Government of the
   Republic of Montenegro 2003b, str. 7).
  Loš kvalitet opštih uslova života predstavlja problem za većinu izbjeglica i raseljenih lica
   (Government of the Republic of Montenegro 2003b, str. 4).
  39.2% izbjeglica (ISSP 2003a, str. 105) i 17.5 % raseljenih lica (ISSP 2003a, str. 109) živi u
   kolektivnim centrima.

Tabela: Porodice sa manje od 10m2 po članu domaćinstva
                                        Broj osoba koje žive u
            Procijenjeni broj   Manje od 10m2 po osobi u %
                                         manje od 10m2
 Opšte stanovništvo      663 843            8.2            54.435
 RAE              19 534           85.8            16.760
 Izbjeglice          13 308           54.5            7.253
 Raseljena lica        22 105           50.1            11.075
 Crna Gora          718 790                         89.523
Izvor:  Government of the Republic of Montenegro 2003b, str 4-6.

  72% stanovništva snabdijeva se vodom preko javnih vodovodnih sistema, a 11% preko svojih
   vlastitih sistema vodosnabdijevanja, ali je samo 39% stanovništva priključeno na javni
   kanalizacioni sistem (Government of the Republic of Montenegro 2003b, str. 33).
  Od stanovništva RAE, 74.7% nemaju priključak za vodosnabdijevanje u svojim stambenim
   objektima (UNDP – Montenegro, ISSP Montenegro 2003, str. 74), a 68.4% nemaju sanitarni
   čvor u svojim stambenim objektima, pri čemu 7.1% nemaju ni zajednički sanitarni čvor, ni
   poljski klozet u svojim stambenim objektima (UNDP – Montenegro, ISSP Montenegro 2003,
   str. 90)
  Sistem vodosnabdijevanja i kanalizacije karakteriše nepouzdano snabdijevanje vodom u toku
   ljetnjih mjeseci, neodgovarajuće snabdijevanje vodom i neodgovarajuća pokrivenost
   kanalizacijom u gradskim i seoskim oblastima, propadanje vodovodne mreže, što dovodi do
   opadanja kvaliteta pijaće vode, i nedostatak rezervoarskih kapaciteta mreže (Government of
   the Republic of Montenegro 2003b, str. 33).
  U prošlosti su usluge vodovoda i kanalizacije bile subvencionirane, što je za posljedicu imalo
   nedostatak sredstava za održavanje i investicije. Reforme podrazumijevaju uvođenje tržišno
   utvrđenih tarifa, što može uticati na stepen dostupnosti tih sistema za ekonomski siromašna
   domaćinstva (Government of the Republic of Montenegro 2003b, str. 34).

Strateške aktivnosti
     CILJ          AKTIVNOST          PROJEKTNI     ODGOVORNO      ROK
                               INDIKATOR       TIJELO
Unaprijeđeni       (i) Izgraditi odgovarajuće    Nedostatak      MZZŠUP, MZ,    2004-2006.
urbanistički i      stanove za domaće        stambenih objekata  MRSS,
stambeni aspekti     stanovništvo, RAE,        smanjen za 5%,    Komesarijat za
zdravlja         raseljena lica i izbjeglice   odnosno, izgradnja  raseljena lica
                             4 500 kuća
             (ii) Obezbijediti        Obezbjeđenje              2004-2006.
             kanalizacione objekte u     minimuma
             djelovima naselja gdje žive   standarda za


58
                              Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
                                                 Radna verzija


           neke od marginalizovanih    stanovanje i
           grupa, kao što su RAE,     boravak u školama
           raseljena lica, i u nelegalno
           izgrađenim naseljima
Obezbijeđena zdrava  (i) Uvesti subvencije za    Procenat potrošnje   MPŠV         2006-
pijaća voda sa    potrošnju vode za        za vodu u potrošnji             2010.
posebnim težištem   najsiromašnije stanovništvo   domaćinstava,
na domaćinstva sa                   posebno za
djecom i na škole                   najsiromašnijih
           (ii) Sprovesti mjere za     10% stanovništva               2004-
           unapređenje           Smanjenje gubitaka              2006.
           vodosnabdijevanja u       vode
           seoskim oblastima
           (iii) Sprovesti mjere za    Kvalitet pijaće               2004-
           unapređenje           vode                     2006.
           vodosnabdijevanja na
           lokacijama na kojima žive
           marginalizovane društvene
           grupe, kao što su RAE, i u
           nelegalno izgrađenim
           naseljima
Cjelokupno      (i) Sprovesti obuku za     Broj osposobljenih   MZ          2006-
stanovništvo,     unapređenje i zaštitu      lica                     2010
uključujući djecu i  zdravlja i smanjivanje
mlade, ima veće    zdrastvenih rizika u kući,   Primijenjene
šanse da živi u    uključujući i djecu sa     zdravstvene
zdravoj fizičkoj i  posebnim potrebama       sigurnosne mjere u
socijalnoj sredini  (ii) Uspostavljeni       kući          MZ, MPN        2004-
           mehanizmi za zaštitu      Sprovedene metode              2010
           zdravlja u institucijama za   unapređenje
           staranje o djeci, uključujući  zdravlja
           njihovo učešće u programu    Programi “zdravih
           “zdravih škola”         škola” realizovani
                           Procenat djece
                           predškolskog
                           uzrasta uključeno u
           (iii) Javna preduzeća da    programe        MZ          2004-
           usvoje i naprave zone za    Procenat školske               2010
           djecu, bjezbedne škole u    djece uključeno u
           okviru programa: “zdravih    programe
           gradova”            Procenat javnih
                           preduzeća koja
                           primjenjuju
                           program

Rezultat koji se očekuje do 2010. godine
25% institucija koje djeca redovno koriste, kao što su škole, bolnice i javni prevoz,
su strukturalno prilagođene tako da im mogu pristupiti djeca sa posebnim
potrebama, što se odnosi i na sve novoizgrađene zgrade za javnu upotrebu.

Pravni osnov
  Konvencija o pravima djeteta - Član 23 određuje da djeca sa posebnim potrebama imaju
  pravo na kompletan i dostojan život, u uslovima koji obezbjeđuju dostojanstvo, promovišu
  oslanjanje na sopstvene snage i omogućavaju aktivno učešće djece u zajednici.


                                                      59
Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
Radna verzija


Trenutna situacija
           “ Ne mogu da uđem u bolnicu sa svojim djetetom u invalidskim
            kolicima zbog arhitektonskih prepreka.” – roditelj djeteta sa
                     posebnim potrebama

  Ne postoje zakonski propisi o urbanističkim ili građevinskim standardima koji bi ispunjavali
   potrebe lica/djece sa posebnim potrebama, prema podacima MRSS i MPN, a fizički pristup
   zgradama i saobraćajnoj infrastrukturi je ograničen (UNICEF 2001b, str. 58).
  Stope pohađanja škola za djecu sa posebnim potrebama su ograničene neadekvatnim
   školskim objektima.
  Principi politika u oblasti transporta su efikasnost, dostupnost usluga redovnog prevoza ili
   mreže javnog prevoza. Oni uzimaju u obzir potrebe djece sa posebnim potrebama
   (Government of the Republic of Montenegro 2003b, str. 4).

Strateške aktivnosti
    CILJ          AKTIVNOST         PROJEKTNI    ODGOVORNO    ROK
                             INDIKATOR      TIJELO
Djeci sa posebnim   (i) Sprovesti aktivnosti za   Broj sprovedenih  MRSS,    2004-2010.
potrebama       obezbjeđenje boljeg pristupa   programa      MZŽSUP,
obezbijeđen      životnoj sredini za djecu sa            opštine
pristup životnoj    posebnim potrebama
sredini,        (ii) Formulisati urbanističke  Formulisani           2004-2006.
uključujući i     standarde za uklanjanje     standardi
pristup javnom     fizičkih prepreka
prevozu        (iii) Propisati zakonsku                     2004-2006.
            obavezu za sve građevinske
            objekte (uslov za dobijanje
            građevinske dozvole) da
            moraju obezbijediti fizički
            pristup osobama u kolicima
            (iv) Propisati zakonsku                     2004-2006.
            obavezu za sve javne
            ustanove koje imaju toalete i
            kupatila (aerodromi, bolnice,
            hoteli i dr.) da moraju
            obezbijediti fizički pristup i
            mogućnost korišćenja istih
            osobama u kolicima
            (v) Prilagoditi infrastrukturu                  2004-2006.
            lokalne zajednice potrebama
            djece sa posebnim potrebama
            (ukloniti fizičke prepreke,
            prilagoditi prevoz)

Rezultati koji se očekuju do 2010. godine
Regulative za zaštitu životne sredine su razvijene i sprovedene, kako bi se spriječila
izloženost djece štetnim zagađivačima životne sredine u vazduhu, vodi, zemljištu i
hrani.

Pravni osnov



60
                               Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
                                                  Radna verzija


  Konvencija o pravima djeteta - Član 29 navodi da se ugovorne strane slažu da obrazovanje
   djeteta bude usmjereno ka izgrađivanju poštovanja prema prirodnom okruženju.
  Svijet po mjeri djece naglašava više problema i trendova vezanih za zaštitu životne sredine,
   kao što su globalno zagrijavanje, smanjenje debljine ozonskog omotača, zagađenje vazduha,
   te opasni otpad i izloženost opasnim hemikalijama i pesticidima, koji se moraju riješiti da bi
   se obezbijedili zdravlje i dobrobit djece.
  Zakon o životnoj sredini (“Službeni list RCG”, br. 12/96).

Trenutna situacija
        “Naš grad treba da bude lijep. Treba ga očistiti da ne bude prljav.”
                  – dijete iz osnovne škole

  Povećan stepen zagađenja od saobraćaja (prvenstveno zagađenja vazduha u gradskim
   centrima i zagađenja obale i mora) (Government of the Republic of Montenegro 2003b,
   str. 31).
  Iako je spisak osnovnih uzroka smrti stanovništva Crne Gore ostao nepromijenjen u toku
   posljednjeg desetogodišnjeg perioda (Government of the Republic of Montenegro 2003b,
   str. 51), primjetan je uticaj eksternih faktora rizika (zagađenosti vazduha, hrane i vode)
   (Government of the Republic of Montenegro 2003b, str. 52).
  Mladi ljudi eksplicitno navode da pitanja zaštite životne sredine spadaju u deset osnovnih
   uzroka siromaštva (Government of the Republic of Montenegro 2003a, str. 160).
  Otpadne vode se tretiraju samo za 11% stanovništva, 55% otpada se ne sakuplja na bilo
   kakav organizovan način, nema deponija koje zadovoljavaju sanitarne zahtjeve, a aktivnosti
   na reciklaži se rijetko preduzimaju (Government of the Republic of Montenegro 2003a,
   str. 269).
  Zakon o životnoj sredini se ne nadzire i ne sprovodi (Government of the Republic of
   Montenegro 2003a, str. 269).

Strateške aktivnosti
   CILJ         AKTIVNOST          PROJEKTNI       ODGOVORNO        ROK
                             INDIKATOR        TIJELO
Određen uticaj    (i) Raditi na istraživačkim  Incidencija i       MZ, IZZ        2004-2010.
faktora životne    projektima za određivanje   prevalencija zaraznih
sredine na zdravlje  uticaja faktora životne    bolesti koje potiču od
(prvenstveno     sredine na opšte zdravlje   lošeg
uticaj faktora    stanovništva Crne Gore    vodosnabdijevanja i
životne sredine                   neadekvatnog
koji negativno                   uklanjanja opasnog
utiču na zdravlje                  otpada
ljudi, a na koje se  (ii) Obezbijediti       Stopa smrtnosti                 2004-2010.
može uticati)     organizovano praćenje     izazvana
           zdravstvenih rizika u     preventabilnim
           životnoj sredini       bolestima, a koje su
                          izazvane faktorima iz
                          životne sredine

           (iii) Uključiti edukaciju o  Realizovani edukativni   MZ, IZZ, MPN,     2005-2010.
           zaštiti i unapređenju     programi          MZŽSUP
           životne sredine u
           obrazovne programe na
           svim nivoima



                                                      61
Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
Radna verzija


    CILJ         AKTIVNOST          PROJEKTNI       ODGOVORNO     ROK
                             INDIKATOR        TIJELO
Stvoreni uslovi da   (i) Uskladiti zakonske    Zakon usvojen i      MZ, MZŽSUP    2005-
se izloženost     propise sa standardima    primijenjen                2010.
štetnim        SZO o kvalitetu vazduha,
kontaminentima     vode i zemljišta i
fizičke sredine    obezbijediti njihovu
svede na nivo     doslednu primjenu
međunarodno      (ii) Obezbijediti zaštitu                        2004-
utvrđenih       djece u svim zonama od                          2010.
standarda       izloženosti radijaciji,
            elektromagnetnom,
            rentgenskom i zračenju od
            električnih aparata,
            čvorišta i trafostanica
            (iii) Početi sa pripremama                        2005-
            za postepeno izbacivanje                         2010.
            iz upotrebe goriva koja
            sadrže olovo, u skladu sa
            EU standardima
Uspostavljeni     (i) Uspostaviti reciklažu   Uspostavljen sistem za  MZŽSUP      2005-
mehanizmi za      otpadnih voda         reciklažu otpadnih voda          2010.
bezbjedno                      Uspostavljeno praćenje
deponovanje                     kvaliteta voda
otpada         (ii) Obezbijediti       Nivo toksina u               2004-
            prikupljanje, preradu i    zemljištu, vodi i             2010.
            higijensko deponovanje    vazduhu
            otpada



Sva djeca su punopravni građani
Djeca, od samog rođenja, treba da imaju pravo da budu građani svoje zemlje, u punom značenju
te riječi. Crna Gora se obavezala da će preduzeti napore ka postizanju tog cilja, kroz rješavanje
pitanja vezanih za državljanstvo i evidencije, povratak i preseljenje izbjeglica i raseljenih lica,
kao i pružanje podrške djeci koja su u sukobu s zakonom.

Očekuje se da će do 2010. godine biti postignuto sljedeće:

Tabela indikatora uticaja: Sva djeca su punopravni građani
        INDIKATOR           Izvor            Vrijednost   Ciljevi do   Period
                                     (godina)    2010. god.   ažuriranja
Sva djeca su upisana u matičnu knjigu rođenih i imaju uvjerenje o državljanstvu.
Procenat djece upisanih u matičnu knjigu     MUP i opštine,             100%      Godišnje
rođenih u roku od mjesec dana po rođenju     Monstat
Procenat RAE djece upisanih u matičnu knjigu MUP i opštine,               100%      Godišnje
rođenih u roku od mjesec dana po rođenju     Monstat
Broj djece upisane u matičnu knjigu rođenih   Monstat, opštine,            100%      Godišnje
(0-18) (ukupno, muški, ženski, RAE,       Komesarijat za
izbjeglice/raseljena lica)            raseljena lica
Broj evidentirane djece izbjeglica/raseljenih  Komesarijat za      9 725     100%      Godišnje
lica                       raseljena lica      (2003. god.)
(0-18) (ukupno, muški, ženski)
Procenat ranijih izbjeglica i raseljenih lica u Komesarijat za             Povećanje    Godišnje
Republici koji imaju trajno rješenje u      raseljena lica, MUP           za 20%


62
                             Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
                                               Radna verzija


        INDIKATOR           Izvor           Vrijednost   Ciljevi do  Period
                                    (godina)    2010. god. ažuriranja
poređenju s onima koji su i dalje                           Napomena:
izbjeglice/raseljena lica                               ovaj
                                            podatak
                                            zavisi od
                                            Nacionalne
                                            strtegije za
                                            izbjegla i
                                            raseljena
                                            lica
Broj djece u konfliktu sa zakonom u opadanju i maloljetničko pravosuđe usklađeno sa međunarodnim standardima.
Broj djece u sukobu sa zakonom         MUP           456      Smanjenje Godišnje
(ukupno, muški, ženski, 0-14, 14-16, 16-18                (2003. god.) za 30%
godina)
Broj djece (uzrasta do 18 godina) u sukobu s  MP, MRSS         11      Smanjenje Godišnje
zakonom, u institucijama (maloljetnički                 (2003. god.) za 25%
zatvor) (ukupno, muški, ženski)
Sva djeca imaju podjednak pristup nezavisnoj kancelariji ombudsmana za djecu.
Broj prihvaćenih slučajeva za proceduru Kancelarija                         Godišnje
ombudsmana                   ombudsmana

Da bi se to postiglo, Crna Gora će se usredsrijediti na sljedeće konkretne aktivnosti:

Rezultat koji se očekuje do 2010.godine
Sva djeca su upisana u matičnu knjigu rođenih i imaju uvjerenje o državljanstvu.

Pravni osnov
  Konvencija o pravima djeteta – Član 7 predviđa da sva djeca moraju biti upisana u matičnu
  knjigu rođenih i da sva djeca imaju pravo da dobiju državljanstvo. Član 8 predviđa da države
  moraju da poštuju pravo djeteta da zadrži svoj identitet, uključujući i državljanstvo.
  Konvencija o pravima djeteta – Član 22 ističe da dijete koje traži status izbjeglice treba da
  dobije odgovarajuću zaštitu i humanitarnu pomoć. Član 10 ističe da će državna tijela
  poštovati pravo djeteta i njenih/njegovih roditelja da napuste bilo koju zemlju, uključujući i
  svoju, kao i da uđu u svoju zemlju. Član 39 određuje da će biti preduzete sve odgovarajuće
  mjere da se obezbijedi fizički i mentalni oporavak i socijalna reintegracija djece koja su žrtve
  oružanih sukoba.

Trenutna situacija


      “Nemam prava”, “nemam parče zemlje”, “nejednakost postoji”-
          dijete izbjeglih/raseljenih lica iz osnovne škole
  Prema Zakonu o javnoj evidenciji Crne Gore i Zakonu o ličnim imenima Crne Gore, sva
  rođenja moraju biti evidentirana u matične knjige i sadržati informacije o imenu djeteta i
  njegovom državljanstvu. Djeca dobijaju državljanstvo Crne Gore ako je bar jedan od roditelja
  državljanin Crne Gore u vrijeme rođenja djeteta.
  Evidencija o crnogorskim državljanima se u MUP-u ne vodi na kompjuterizovani način, radi
  čega podaci nijesu dostupni korisnicima.




                                                    63
Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
Radna verzija


  O državljanstvu za lica uzrasta od 0-18 godina ne postoje statistički podaci iz popisa
   obavljenog 1991. godine. Podaci prema popisu obavljenom 2003. godine biće dostupni
   sredinom 2004. godine.
  Podatke o izbjeglicama i raseljenim licima vodi Komesarijat za raseljena lica. Prema
   istraživanju sprovedenom u toku septembra, 13 295 lica su izbjeglice iz BiH i Hrvatske, a
   18 047 raseljenih lica su iz Kosova i Metohije (Jovanović, A. 2003, str. 31).
  Raseljena lica iz Kosova i Metohije ne smatraju se građanima Republike Crne Gore, a ne
   mogu se registrovati ni kao raseljena lica zato što je Kosovo i Metohija, prema ustavnoj
   povelji SiCG, dio Republike Srbije.

            “ Uvijek stavljaju djecu u posebnu grupu.” – roditelj
                    izbjeglica/raseljeno lice

  Prema najnovijim istraživanjima Komesarijata za raseljena lica, 7 005 raseljenih lica i 2 007
   izbjeglica su uzrasta između 0 i 18 godina (Jovanović, A. 2003, tabela 17).
  Povratak ili preseljenje maloljetnih raseljenih lica uzrasta od 0-18 godina vezano je za status
   roditelja.
  Trajna rješenja mogla bi biti povratak, integracija ili preseljenje, ali Vladini programi koji se
   odnose na ta rješenja su još uvijek u fazi izrade.
  Povratak u Hrvatsku ograničen je procedurama za vraćanje imovine, rekonstrukcijom,
   stanarskim pravima i nedostatkom ekonomskih perspektiva (UNHCR 2002, str. 231-232). U
   BiH je riješeno 90% pitanja vezanih za vlasnička prava, tako da je vjerovatno da izbjeglice i
   raseljena lica iz sadašnje BiH ne planiraju da se vrate. Iako međunarodna zajednica podstiče
   povratak na Kosovo, ne očekuje se znatnije povećanje stope povratka (Govrnement of the
   Republic of Montenegro 2003a, str. 328).
  Za pronalaženje trajnog rješenja za pitanja izbjeglica i raseljenih lica u Crnoj Gori neophodna
   je regionalna saradnja.
  Raseljena lica sa Kosova i Metohije nemaju ista prava kao građani Crne Gore (UNICEF
   2001b, str. 88), dostupnost zdravstvene i socijalne zaštite je za njih ograničena, ne mogu da
   glasaju niti da dobiju dokumenta za zaposlenje.

Strateške aktivnosti
     CILJ         AKTIVNOST          PROJEKTNI      ODGOVORNO      ROK
                              INDIKATOR        TIJELO
Dostupan registar      Razviti         Registar uspostavljen   VCG          2005-
državljana         kompjuterski       Broj evidentirane djece             2010.
uspostavljen        registar državljana   Nova preocedura
              Crne Gore        uspostavljena
Djeca su evidentirana    (i) Izraditi novi    Zakon o državljanstvu   VCG          2005.
na rođenju ili ubrzo    Zakon o         usvojen
nakon rođenja        državljanstvu      Broj evidentirane djece
              (ii) Pojednostaviti i                          2005.
              ubrzati postojeće
              procedure sticanja
              državljanstva
              (iii) Omogućiti                             2005.
              sticanje
              državljanstva
              rođenjem
Utvrđeno je trajno     Usvojiti strategiju   Strategija urađena    VCG, Komeserijat za  2004.



64
                              Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
                                                Radna verzija


rješenje za djecu bez  za izbjeglice i                   raseljena lica,
državljanstva      raseljena lica koja  Broj djece          Skupština
            uključuje jasno    izbjeglica/raseljenih lica
            rješenje koje će   koja su trajno riješila
            omogućiti da djeca  status dobijanjem
            mogu da dobiju    državljanstva, povratkom
            državljanstvo,    u zemlju porijekla ili
            mogućnost       preseljenjem
            povratka ili
            preseljenja

Rezultati koji se očekuju do 2010. godine
Broj djece u konfliktu sa zakonom u opadanju i maloljetničko pravosuđe usklađeno
sa međunarodnim standardima.

Pravni osnov
  Konvencija o pravima djeteta (1990. god.) – Princip je da treba izbjegavati sudski postupak i
  smještanje u institucije uvijek kada je to moguće i primjenljivo; težište pravne intervencije se
  prenosi sa zaštite djeteta na zaštitu njegovih/njenih prava. Princip je poštovanja “najboljeg
  interesa djeteta”, prava na život, opstanak i razvoj, kao i prava djeteta da slobodno iskaže
  svoje mišljenje. Član 37 će obezbijediti da nijedno dijete ne bude podvrgnuto torturi ili
  drugim okrutnim, nehumanim ili degradirajućim postupcima ili kaznama. Nijednom djetetu
  neće biti oduzeta sloboda. U slučaju da mu je oduzeta sloboda, prema maloljetnom licu će se
  postupati sa humanošću i poštovanjem, i imaće pravo na direktan i brz pristup pravnoj i
  drugim vidovima pomoći. Član 40 govori o pravu svakog djeteta koje je osumnjičeno,
  okrivljeno ili osuđeno za prekršaj krivičnog zakona da se prema njoj/njemu postupa u skladu
  sa poštovanjem integriteta djeteta. Pored pospješivanja aktivnosti usvajanja zakona i
  procedura koje se sprovode nad djecom, državna tijela će ustanoviti više različitih vrsta mjera
  kao što su staranje, nalozi za usmjeravanje i nadzor, savjetovanje, obrazovanje i starateljstvo
  u toku uslovne kazne.
  Deklaracija o pravima djeteta (Ženeva, 1924. godine: “Dijete delinkvent mora biti
  rehabilitovano.”). Deklaracija nije obavezujuća, ali države članice treba da učine sve što je u
  njihovoj moći da rehabilituju djecu delinkvente i da ih ponovo integrišu u društvo.
  Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (1966. god.): “Svako maloljetno lice
  lišeno slobode treba odvojiti od odraslih zatvorenika i, što je moguće prije, izvesti na suđenje,
  a prema njima se treba ponašti u skladu sa njihovim uzrastom i pravnim statusom. Ako
  interes maloljetnog lica nalaže drugačije, ili ako se postupak tiče bračnih sporova ili
  starateljstva nad djecom, može se donijeti presuda bez prisustva javnosti u krivičnoj ili
  građanskoj parnici. Postupak mora uzeti u obzir starost djeteta i nastojati da podstakne
  njegovu rehabilitaciju.”
  Standardna minimalna pravila za uređenje maloljetničkog pravosuđa – Pekinška pravila
  (1985. god.) – “Pozivaju se sve države da svakih pet godina obavještavaju Generalnog
  sekretara Ujedinjenih Nacija o primjeni ovog dokumenta na nacionalnom planu, a nevladine
  organizacije da sarađuju u sprovođenju ovog dokumenta.”
  Pravila Ujedinjenih Nacija za zaštitu maloljetnih lica lišenih slobode, Smjernice Ujedinjenih
  Nacija za prevenciju maloljetničke delinkvencije (Rijadske smjernice, 1990. god.).
  Standardna minimalna pravila Ujedinjenih Nacija za alternativne kaznene mjere (Tokijska
  pravila 1990.god.) - promovišu široki spektar alternativnih kaznenih mjera, počev od onih
  prije pokretanja krivičnog postupka do onih poslije izricanja presude.




                                                     65
Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
Radna verzija


  Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (1950. god.): “Svako dijete
   ima pravo na slobodu i bezbjednost ličnosti i niko neće biti lišen slobode osim u postupku
   koji je u skladu sa zakonom, uključujući i zakonito pritvaranje maloljetnog lica da bi se isti/a
   priveo/la nadležnoj vlasti.” Zatim: “Presude se izriču javno, osim kada interesi maloljetnog
   lica ili zaštita privatnog života roditelja nalažu suprotno.”.
  Krivični zakon (Službeni list RCG”, br. 70/03).

Trenutna situacija

                “Ima dobre i loše djece. Ima loših i finih
                   ljudi.” – trogodišnje dijete

  Dijete je definisano kao lice koje nije navršilo 14 godina; maloljetnik/ca kao lice koje je
   navršilo 14 godina, a nije navršilo 18 godina. Maloljetno lice je ono lice koje nije navršilo 18
   godina.
  Prema statističkim podacima, broj djece u sukobu sa zakonom je mali, ali ukazuje na
   poteškoće u segmentima društva koji su važni za djecu, kao što su porodica, škola, zajednica.

Tabela: Djeca u sukobu sa zakonom
  Godina Godina Procentualno smanjenje         Godina   Godina   Procentualno
  2000.   2001.     2000/01. god.        2002.    2003.  povećanje 2002/03.
                                          god.
   628     455           28%      423     455      7%
Izvor: Ministarstvo unutrašnjih poslova.

  Sistem zaštite prava i interesa djece zasnovan je na modelu socijalne zaštite. To dovodi do
   dvosmislene uloge centara za socijalni rad, koji štite interese djeteta i propisuju odgovarajuće
   kaznene mjere (Government of the FR Yugoslavia 2001, str. 30). Niz aktivnosti koje su na
   raspolaganju da bi se obezbijedio rad sa djecom na adekvatan način za njihovu dobrobit
   podliježe slobodnoj procjeni CSR, u okviru ograničenih mogućnosti institucionalne njege.
  Maloljetno lice mora imati branioca od početka pretkrivičnog postupka, za krivična djela za
   koje je propisana kazna zatvora preko tri godine, a za ostala krivična djela za koja je
   propisana blaža kazna ako sudija za maloljetnike ocijeni da je maloljetnom licu potreban
   branilac (advokat).
  Osim Zavoda za vaspitanje i obrazovanje djece i omladine u Podgorici, ne postoje drugi
   centri za smještaj maloljetnika u kojima bi maloljetnici bili odvojeni od odraslih.
  Otpočela je reforma krivičnog zakonodavstva radi njegovog usaglašavanja sa međunarodnim
   standardima.
  Usvojeni su Krivični zakonik RCG, Zakonik o krivičnom postupku RCG, Zakon o državnom
   tužiocu i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija koji sadrže
   odredbe o maloljetnicima i postupak prema maloljetnicima.
  Krivičnim zakonikom regulisano je da se prema djeci, odnosno licima koja u vrijeme
   izvršenja protivpravnog djela određenog u zakonu kao krivično djelo nijesu navršila
   četrnaest godina, ne mogu primijeniti krivične sankcije niti voditi krivični postupak, kao ni
   postupak u okviru kojeg bi se mogla izreći krivična sankcija.
  Regulisane su i krivične sankcije prema maloljetnicima. Maloljetnom licu koje je u vrijeme
   izvršenja krivičnog djela navršilo 14, a nije navršilo 16 godina mogu se izreći samo vaspitne
   mjere.




66
                                Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
                                                   Radna verzija


   Maloljetnom licu koje je u vrijeme izvršenja krivičnog djela navršilo 16, a nije navršilo 18
    godina (stariji maloljetnik/ca), mogu se izreći vaspitne mjere, a izuzetno mu se može izreći
    kazna maloljetničkog zatvora.
   Maloljetnicima se mogu izreći i mjere bezbjednosti, a ne mogu im se izreći uslovna osuda i
    sudska opomena.

Strateške aktivnosti
      CILJ        AKTIVNOST         PROJEKTNI       ODGOVORNO        ROK
                             INDIKATOR         TIJELO
  Strategija za      (i) Razviti mrežu     Broj volontera po    MRSS, CSR,      2004-2010.
  prevenciju društveno  volontera kao       opštinama        opštine
  neprihvatljivog     podršku CSR
  ponašanja je usvojena  (ii) Organizovati i                           2004-2010.
  i implementirana    angažovati mlade na
              programima primarne
              prevencije
              (iii) Izraditi programe  Broj izrađenih                2004-2006.
              vršnjačke pomoći u    programa vršnjačke
              lokalnoj zajednici    pomoći
              (iv) Formirati dnevne   Broj formiranih                2004-2010.
              centre i stambeno     dnevnih centara i
              terapijske zajednice u  stambeno terapijskih
              kojima će se       zajednica
              sprovoditi programi
              resocijalizacije i
              integracije mladih sa
              društveno
              neprihvatljivim
              ponašanjem
  Postojeća        (i) Organizovati     Procenat sudija koji   MP, MRSS,      2004-2010.
  administracija     specijalizaciju za    su završili       Sudovi,
  maloljetničkog     sudije za maloljetnike  specijalizaciju     Tužilaštvo
  pravosuđa        (ii) Transformisati    Institucionalne                2004-2010.
  reformisana u skladu  Zavod za vaspitanje i   reforme primijenjene
  sa međunarodnim     obrazovanje djece i
  standardima       omladine u Podgorici
              (unaprijediti
              organizaciju i praksu
              izvršenja zavodskih
              vaspitnih mjera)
              (iii) Organizovati    Broj stručnjaka koji             2004-2010.
              specijalizaciju za    su završili
              stručnjake svih      specijalizaciju
              profila          Broj sprovodenih
                           specijalizacija
              (iv) Reorganizovati                           2004-2006.
              rad sa djecom u
              konfliktu sa zakonom
  Alternativne mjere i  (i) Uspostaviti      Evaluacija pilot     MP          2005-2007.
  sankcije za       diverzioni pilot     projekta
  maloljetna lica u    model u jednoj od
  konfliktu sa zakonom  opština
  su uspostavljene i   (ii) Unaprijediti                            2005-2007.
  primjenjuju se     organizaciju i praksu



                                                       67
Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
Radna verzija


      CILJ        AKTIVNOST        PROJEKTNI      ODGOVORNO   ROK
                            INDIKATOR       TIJELO
              izvršenja
              vanzavodskih
              vaspitnih mjera
              (iii) Razviti mrežu   Broj opština sa           2005-2007.
              diverzionih modela u   implementiranim
              svim opštinama      diverzionim
              (iv) Uspostaviti     modelom               2005-2007.
              multidisciplinarni
              pristup kao jedan od
              osnovnih načela rada
              sa maloljetnicima
              (v) Uspostaviti                       2004-2010.
              permanentno
              usavršavanje i obuku
              svih stručnjaka koji
              rade sa
              maloljetnicima u
              konfliktu sa zakonom
  Obrazovanje mladih   Izraditi informator o  Informator je urađen  MP, MRSS,  2004-2010.
  o osnovama       pravima i obavezama               MUP
  krivičnog        u toku krivičnog     Distribucija
  zakonodavstva,     postupka koji će     informatora i
  pravima i obavezama   pružiti potrebne     pokrivenost
  u skladu sa zakonima  informacije
  sprovedeno       maloljetnom licu koje
              je u sukobu sa
              zakonom

Rezultati koji se očekuju do 2010.godine
Sva djeca imaju podjednak pristup nezavisnoj kancelariji ombudsmana za djecu.

Pravni osnov
   Konvencija o pravima djeteta – Član 4 navodi da ugovorne strane moraju preduzeti sve
   potrebne zakonodavne, administrativne i ostale mjere za ostvarivanje svih prava priznatih u
   ovoj Konvenciji. U pogledu ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava, ugovorne strane će
   preduzeti takve mjere maksimalno koristeći svoja raspoloživa sredstva, a gdje je to potrebno,
   u okviru međunarodne saradnje.
   Zakon o zaštitniku ljudskih prava i sloboda (“Službeni list RCG”, br. 41/03).
   Predlog Nacionalnog programa za prevenciju nasilja (usvojen od strane Vlade Crne Gore 13.
   Novembra 2003.).

Trenutna situacija
   Zakonom o zaštitniku ljudskih prava i sloboda predviđene su obaveze zaštitnika da ispituje
   povrede ljudskih prava i sloboda kada su ona povrijeđena aktom, radnjom ili nepostupanjem
   organa, te da preduzima aktivnosti za njihovo otklanjanje i da se bavi opštim pitanjima od
   značaja za zaštitu i unapređenje ljudskih prava i sloboda.
   Kancelarija ombudsmana – zaštitnka ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori počela je sa
   radom na međunarodni dan ljudskih prava, 10. decembra 2003. godine.
   Od svog osnivanja, kancelarija zaštitnika ljudskih prava i sloboda imala je oko 140 slučajeva,
   od kojih ni jedan nije direktno vezan za povredu dječijih prava.


68
                             Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
                                                Radna verzija


  U Predlogu Nacionalnog programa za prevenciju nasilja predviđa se osnivanje kancelarije
  ombudsmana za žene i djecu koja bi djelovala nezavisno od ombudsmana – zaštitnika
  ljudskih prava i sloboda (Vlada Republike Crne Gore, Ministarstvo zdravlja, Komisija za
  izradu projekta “Nasilje i zdravlje”, 2003c, str. 26).

Strateške aktivnosti
    CILJ      AKTIVNOST       PROJEKTNI      ODGOVORNO          ROK
                       INDIKATOR         TIJELO
Kancelarija     (i) Pokrenuti     Kancelarija       Nezavisna        2005-2006.
ombudsmana za    aktivnosti za     ombudsmana za      kancelarija
djecu osnovana   uspostavljanje    djecu osnovana     ombudsmana, MP,
          ombudsmana za                 NVO koje se bave
          dječija prava                 žaštitom ženskih i
          (ii) Imenovati u   Procenat opština koje  dječijih prava     2005-2006.
          svakoj opštini    imaju imenovanog
          Komesara za      komesara
          zaštitu prava djece
Informator koji   Izraditi na jeziku  Informator izrađen   Nezavisna        2005-2006.
objašnjava kako   razumljivom djeci               kancelarija
realizovati svoja  brošuru koja                 ombudsmana
prava dostupan   objašnjava
svoj djeci     postupke žalbi
          ombudsmanu,
          kako doći do ove
          kancelarije i
          postupak




                                                    69
Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
Radna verzija


Monitoring i evaluacija
Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori biće primjenljiv u onoj mjeri u kojoj uključuje
i mehanizam za evaluaciju koji omogućava kontrolu napretka ostvarenog u ispunjavanju njegovih
namjera i ciljeva. Pošto plan objedinjuje napore različitih sektora i organizacija, neophodno je da
i aktivnosti na praćenju i evaluaciji predstavljaju objedinjene napore za koje će biti odgovorna
različita tijela koja sprovode plan.

Monitoring i evaluacija predstavljaju kontinuiranu ocjenu aktivnosti i okruženja u kojem se
sprovode, u odnosu na planirane ciljeve, rezultate, aktivnosti i sredstva. Ovaj proces treba da:
   bude sistematičan, usmjeren na donošenje odluka i da predstavlja integralni dio
    programskog procesa, uredsređujući se na kontrolu i ocjenu ishoda programa;
   omogući učesnicima u procesu da preispitaju ostvareni napredak i predlože aktivnosti
    koje treba preduzeti kako bi se ciljevi ostvarili;
   identifikuje stvarne ili potencijalne uspjehe i neuspjehe što je ranije moguće i da
    omogući pravovremeno prilagođavanje operacija; i
   teži da ima što manje troškove.

U monitoringu plana razlikujemo četiri ključna aktera. Glavni akter je Vlada Crne Gore i njena
Komisija za izradu nacionalnog plana za prava djece. Jedan od aspekata mandata tog tijela odnosi
se na praćenje dječijih prava i promovisanje sveobuhvatnog programa politika u oblasti dječije
zaštite. Praćenje i implementacija Nacionalnog plana akcija za prava djece jedan je od
instrumenata koji mogu usmjeravati taj proces.

Drugi ključni akteri u monitoringu Plana su ministarstva i Komesarijat za raseljena lica. Plan
jasno i detaljno razmatra oblasti i aktivnosti svakog vladinog tijela u toku implementacije. Svako
ministarstvo će pratiti napredak postignut u odnosu na ciljeve svog sektora i dostavljaće
periodične (šestomjesečne) izvještaje Komisiji za izradu Nacionalnog plana za prava djeteta.
Komisija će objedinjavati te izvještaje i predstavljati ih Vladi (i Skupštini) na godišnjem nivou.
Izvještaji će sadržati: (i) pregled napretka postignutog u odnosu na indikatore uticaja za 2010.
godinu; (ii) opis rezultata svake od strateških aktivnosti, uključujući i detaljan opis svih promjena
u vezi sa aktivnostima ili vremenskim okvirima; (iii) detaljne informacije o troškovima vezanim
za implementaciju plana; (iv) okvirni spisak strateških aktivnosti koje će se sprovesti u toku
naredne godine uključujući i odgovarajuće budžetske implikacije; i (v) prijedloge za
prilagođavanje strateških aktivnosti i indikatora.

Treća grupa aktera su nevladine organizacije i pojedinci. Plan je osmišljen tako da pojedinci/ke i
grupe mogu da daju svoj doprinos rezultatima. Građansko društvo je odgovorno za praćenje
vladinih aktivnosti predviđenih Planom kroz parlamentarne aktivnosti, aktivnosti lobiranja i kroz
direktnu komunikaciju sa vladinim predstavnicima/ama. Građansko društvo, takođe, treba da
doprinese stvaranju boljeg svijeta za djecu sprovodeći sopstvene aktivnosti za uspješnu
implementaciju Plana.

Četvrti akter je RGDI. Da bi se olakšalo praćenje indikatora uticaja koristiće se DevInfo softver.
Taj softver je besplatan, lako se koristi i već je u drugim zemljama primjenjivan kao mehanizam
za praćenje i evaluaciju Nacionalnog plana akcija za prava djece. Baza podataka će objedinjavati
informacije iz različitih izvora na republičkom i opštinskom nivou što će doprinijeti boljem
usmjeravanju resursa za djecu, podržaće analize trendova ključnih indikatora razvoja djece i
pomoći u daljem prilagođavanju politika zacrtanih Planom u toku narednih sedam godina. Bazu
podataka će održavati RGDI, uz učešće MONSTAT-a, Komesarijata za raseljena lica i


70
                               Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
                                                 Radna verzija


ministarstava odgovornih za prikupljanje i unos podataka za svoj sektor. Osim Komisije za izradu
Nacionalnog plana za prava djece, korisnici DevInfo baze podataka će biti i ministarstva, Vlada
RCG, lokalne vlade, partneri u razvojni projektima i građansko društvo. DevInfo baza za Crnu
Goru će, dakle, biti dostupna svima.

Razvoj baze podataka je kontinuirani proces održavanja, ažuriranja i proširenja, kako bi baza i
dalje bila koristan i održiv instrument za analizu podataka. Pošto se očekuje da će Nacionalni plan
akcija za prava djece dodatno evoluirati u toku sedmogodišnjeg perioda, očekuje se i da će
DevInfo baza podataka za Crnu Goru morati da se, u skladu sa tim, prilagođava. Kao dio
programa kontrole kvaliteta, RGDI će biti odgovorna za održavanje aktivnosti na sakupljanju
podataka i održavanju kvaliteta podataka kroz vrijeme. Uslovi za djecu mogu se precizno ocijeniti
samo kroz održavanje dosljednosti u prikupljanju, analizi i rukovanju skupovima podataka u
dužem vremenskom periodu. Razvoj neophodnih tehničkih i političkih preduslova za RGDI
predstavljaće jednu od ključnih aktivnosti Komisije u toku prve polovine 2004. godine9.

Finansijski uslovi za implementaciju
Predviđa se da je za implementaciju Plana za prve tri godine (2004-2006.) potrebno 155 miliona
Eura. Približno dvije trećine ovog iznosa je duplikat aktivnosti naznačenih u PRSP dokumentu
(Government of the Republic of Montenegro, 2003b) koji je Vlada odobrila u novembru 2003.
godine. Očekuje se da će za implementaciju aktivnosti u periodu od 7 godina godišnje biti
potrebno u prosjeku 37 miliona Eura (po cijenama iz 2003. godine).

Tabela: Procijenjeni troškovi aktivnosti u milionima (EURO) koristeći cijene iz 2003. godine
 STRATEŠKI CILJEVI                    2004. 2005.     2006.   UKUPNO
 Sva djeca imaju pravo na zaštitu od nejednakosti     12.76 12.95     12.51   38.22
 Sve djevojčice i svi dječaci imaju pravo i pristup
 kvalitetnom obrazovanju                 19.91 23.66     22.95   66.52
 Osigurati zdrav život za djevojčice i dječake      8.46   7.48    6.16    22.11
 Zaštiti životnu sredinu za djecu             5.63   8.33    9.75    23.72
 Sva djeca su punopravni građani             0.50   2.11    1.36    3.97
 UKUPNO                          47.27 54.54     52.73   154.54

Ovakva procjena troškova će za Crnu Goru zahtijevati značajno preispitivanje budžetskih
prioriteta. Za oblasti u okviru PRSP dokumenta koje se direktno tiču djece, veliki procenat
sredstava se očekuje iz stranih izvora finansiranja (na primjer u socijalnoj zaštiti 90.2%, u
obrazovanju 77.1%, u zdravstvu 76.87% se očekuje iz stranih izvora finansiranja). Ovo ukazuje
da će se znatan dio sredstava za sprovođenje strateških aktivnosti potraživati iz stranih izvora
finansiranja.

Tokom 2004. godine, jedna od aktivnosti Komisije i resornih ministarstava biće i da izvrše
reviziju aktivnosti, troškova i vremenskih rokova za implementaciju Plana. Očekuje se da svake
godine, u sklopu monitoring izvještaja Vlade, bude urađena revizija troškova, istovremeno
pažljivo prateći i strane i domaće izvore finansiranja korišćene za implementaciju Plana.
U idealnom slučaju, ovaj izvještaj bi trebao da naglasi promjene u budžetskoj politici u okviru
resornih ministarstava koje će zahtijevati ne samo dodatne troškove, već i prioritete koji se tiču
djece.



9
  Vidjeti aneks D – nacrt Opisa dužnosti i odgovornosti za RGDI


                                                      71
Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
Radna verzija


Skraćenice
BiH – Bosna i Hercegovina
CRS – Katolička služba za pomoć
CSR – Centar za socijalni rad
DZ – Dom zdravlja
GDP – Bruto društveni proizvod (Gross Domestic Product)
GYTS – Globalno istraživanje upotrebe duvana kod mladih
HIV/AIDS – Stečeni sindrom gubitka imuniteta
HO – Humanitarna organizacija
IZZ – Institut za zdravlje Crne Gore
ISSP – Institut za strateške studije i prognoze
IVPZS – Istraživanje višestrukih pokazatelja zdravstvenog stanja i ponašanja žena i djece
JUCSR – Javna ustanova Centar za socijalni rad
KCCG – Klinički Centar Crne Gore
LZ – Lokalna zajednica
MF – Ministarstvo finansija
MONSTAT – Republički zavod za statistiku Crne Gore
MOP – Materijalno obezbjeđenje za porodice
MP – Ministarstvo pravde
MPN – Ministarstvo prosvjete i nauke
MPŠV – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
MRSS – Ministarstvo rada i socijalnog staranja
MUP – Ministarstvo unutrašnjih poslova
MZ – Ministarstvo zdravlja
MZŽSUP – Ministarstvo zaštite životne sredine i uređenja prostora
NVO – Nevladina organizacija
OMT – Operativni multidisciplinarni timovi
PPI – Polno prenosive infekcije
PRSP – Dokument strategije za borbu protiv siromaštva (Poverty Reduction Strategy Paper)
PZZ – Primarna zdravstvena zaštita
RAE – Romi, Aškelji i Egipćani
RCG – Republika Crna Gora
RGDI – Radna grupa za DevInfo bazu podataka
RFZ – Republički fond za zdravstvo
SiCG – Srbija i Crna Gora
SSO – Stopa smrtnosti odojčadi
SZO – Svjetska zdravstvena organizacija
TBC - Tuberkoloza
UC – Uprava carina
UN – Ujedinjene nacije
UNHCHR – Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za ljudska prava
UNHCR – Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice
UNICEF – Dječiji fond Ujedinjenih nacija
VCG – Vlada Crne Gore
ZZZ – Zavod za zdravstvenu zaštitu, Podgorica




72
                             Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
                                               Radna verzija



Bibliografija
Zakoni
(1959) Deklaracija o pravima djeteta

(1990) Convenction on the Rights of the Child

(1992) Convention against Torture and any other cruel inhuman or degrading treatment or
punishment; Dostupno na: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/Statusfrset?OpenFrameSet

(1992) Ustav Republike Crne Gore, “Službeni list RCG”, br. 48/92

(1992) Zakon o specijalnom vaspitanju i obrazovanju, “Službeni list RCG”, br. 56/92

(1993) Krivični zakon RCG, “Službeni list RCG”, br. 42/93

(1993) Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, “Službeni list RCG”, br. 14/83, 12/85,
14/89, 28/91, 18/92, 20/93

(1994) Zakon o srednjem obrazovanju, “Službeni list RCG”, br. 56/92, 27/94

(1995) Zakon o osnovnim školama, “Službeni list RCG”, br. 34/91, 56/92, 32/93, 20/95

(1996) Zakon o životnoj sredini, “Službeni list RCG”, br. 12/96

(1996) Zakon o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju, “Službeni list SRCG”, br. 39/90 i
21/91 i “Službeni list RCG”, br. 30/92, 58/92, 6/94, 27/94, 16/95, 22/95 i 23/96

(1996) Zakon o osnovama penzijskog i invalidskog osiguranja, “Službeni list SRJ”, br. 30/96

(1998) Zakon o zaštiti civilnih invalida rata, “Službeni list RCG”, br. 44/97, 1/98

(1998) Porodični zakon, “Službeni list Crne Gore”, br. 7/89

(2000) Zakon o pravima boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica, “Službeni list SRJ”,
br. 24/98, 29/98, 25/00

(2001) Zakon o dječijoj i socijalnoj zaštiti, “Službeni list RCG”, br. 45/93, 16/95, 44/01

(2002) Opšti Zakon o obrazovanju i vaspitanju, “Službeni list RCG”, br. 64/02

(2002) Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children,
child prostitution and child pornography; Dostupno na:
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/Statusfrset?OpenFrameSet

(2002) Zakon o zapošljavanju, “Službeni list RCG”, br. 5/02

(2002) Ustavna povelja državne zajednice Srbija i Crna Gora, Narodna Skupština Republike
Srbije, Skupština Republike Crne Gore i Savezna skupština, 14. mart 2002. godine


                                                    73
Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
Radna verzija


(2002) Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, “Službeni list RCG”, br. 64/02

(2002) Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, “Službeni list RCG”, br. 64/02

(2002) Zakon o stručnom obrazovanju, “Službeni list RCG”, br. 64/02

(2002) Zakon o srednjim školama, “Službeni list RCG”, br. 28/91, 64/02

(2002) Zakon o budžetu Republike Crne Gore za 2003. godinu, “Službeni list RCG”, br. 72/02

(2003) Zakon o zaštitniku ljudskih prava i sloboda, “Službeni list RCG”, br. 41/03

(2003) Zakon o radu, “Službeni list RCG”, br. 43/03

(2003) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Crne Gore za 2003. godinu ,
“Službeni list RCG”, br. 45/03

(2003) Krivični Zakonik, “Službeni list RCG”, br. 70/03

(2003) Radni tekst (koji je sačinila uža Radna grupa i Komisija za izradu Zakona) Zakona o
ostvarivanju prava i sloboda nacionalnih i etničkih manjina, novembar, 2003

Ostalo

Dječiji horizonti (2003), “Report on ‘World Fit for children 2010’ Project Results”, Dječji
horizonti, Podgorica

Federalni Zavod za statistiku SCG, Republički zavod za statistiku Crne Gore, Republički zavod
za statistiku Srbije (2002) Nacrt dokumenta “Master Plan razvoja i harmonizacije zvanične
jugoslovenske statistike”, Federalni Zavod za statistiku SCG, Republički Zavod za statistiku Crne
Gore, Republički Zavod za statistiku Srbije, Beograd

Government of the FR Yugoslavia (2001), "National Report on Follow-up to the World Summit
for Children", The Federal Republic of Yugoslavia

Government of the Republic of Montenegro (2003a), “First Draft Poverty Reduction Strategy
Paper”, Government of the Republic of Montenegro, Podgorica

Government of the Republic of Montenegro (2003b) “Poverty Reduction Strategy Paper”,
Government of the Republic of Montenegro, Podgorica

Institut za zdravlje Crne Gore, Centar za epidemiologiju (2003), “Izvještaj o sprovedenoj
imunizaciji u Crnoj Gori za 2002. godinu”, Institut za zdravlje Crne Gore, Centar za
epidemiologiju, Podgorica

IRC Montenegro (2003), “Assessment of Health Care Needs in Montenegro, Special Medical
Program”, IRC Montenegro, Podgorica

ISSP (2003a), “Household Survey: Report #6”, ISSP, Montenegro

ISSP (2003b), “Household Survey: Report #7 ”, ISSP, Montenegro


74
                            Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
                                              Radna verzija


ISSP (2003c), “Household Survey: Report #8 ”, ISSP, Montenegro

Jovanović, A. (2003), “Izvještaj o registraciji raseljenih lica sa Kosova u Crnoj Gori 2003“,
Vlada Republike Crne Gore, Komeserijat za raseljena lica, Podgorica

Ministry of Health (2003), “Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Report for Republic of
Montenegro”, Ministry of Health, Podgorica

Republican Commission on AIDS (RCA) – Montenegro (2003), “Comprehensive Response to
Address HIV/AIDS in Montenegro”, Republican Commission on AIDS, Podgorica

Republički zavod za statistiku (2001) Republika Crna Gora, "Statistički godišnjak 2002",
Republički zavod za statistiku, Podgorica

Republički zavod za statistiku (2002) Republika Crna Gora, "Statistički godišnjak 2002",
Republički zavod za statistiku, Podgorica

UN Country Team (2003) Common Country Assesment for Serbia & Montenegro, UN, Belgrade

UNDP – Montenegro, ISSP (2003), “Households Survey RAE, Refugees and IDPs”, UNDP –
Montenegro, ISSP, Montenegro

UNHCR (2002), “Global Appeal 2004, Serbia and Montenegro”, Dostupno na:
http://www.unhcr.ch/cgi-
bin/texis/vtx/home/+9wwBmeD5XkCwwwwwwwwwwwwhFqhT0yfEtFqnp1xcAFqhT0yfEcFq5
tcdxwcawppnwca+XX6Mzm1wwwwwwwDzmxwwwwwww1FqmRbZ/opendoc.pdf

UNICEF (2001a), “ Istraživanje višestrukih pokazatelja zdravstvenog stanja i ponašanja žena i
djece: Izvještaj za Saveznu Republiku Jugoslaviju”, UNICEF, Belgrade

UNICEF (2001b), “Ten years of Child Rights in Yugoslavia 1990-2000: A Review”, Belgrade,
UNICEF Belgrade

UNICEF (2002), “A World Fit for Children: Millenium Development Goals, Special Session on
Children Documents, The Convention on the rights of the child”, UNICEF New York, USA

UNICEF (2003), “Report on the Results of the Participatory Research on Poverty Affected
Children in Montenegro”, UNICEF, Podgorica

Vlada Republike Crne Gore (2003a), “Akcioni plan za prevenciju narkomanije kod djece i
omladine u Crnoj Gori”, Vlada Republike Crne Gore, Podgorica

Vlada Republike Crne Gore, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, (2003b), “Nacionalni
program prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladih u Crnoj Gori”, Vlada Republike
Crne Gore, Podgorica

Vlada Republike Crne Gore, Ministarstvo zdravlja, Komisija za izradu projekta “Nasilje i
zdravlje” (2003c), “Predlog Nacionalnog programa za prevenciju nasilja”, Vlada Republike
Crne Gore, Podgorica




                                                   75
Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
Radna verzija


Vlada Republike Crne Gore, Ministarstvo inostranih poslova (2003d), “Strategija za borbu protiv
trgovine ljudima”, Vlada Republike Crne Gore, Podgorica

Zavod za zdravstvenu zaštitu Podgorica (1999), “Istraživanje o stavovima i ponašanju školske
djece i omladine u vezi bolesti zavisnosti, seksualnosti i ishrane u Republici Crnoj Gori”, Zavod
za zdravstvenu zaštitu Podgorica, Podgorica

Zavod za zdravstvenu zaštitu Podgorica (2000), “Statistički godišnjak 1999.”, Zavod za
zdravstvenu zaštitu Podgorica, Podgorica

Zavod za zdravstvenu zaštitu Podgorica (2002), “Statistički godišnjak 2001.”, Zavod za
zdravstvenu zaštitu Podgorica, Podgorica




76
                            Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
                                              Radna verzija


Aneksi
Aneks A: Ratifikovane UN, MOR i EU konvencije

Konvencije Ujedinjenih Nacija

Convention on Rights of the Child – 12. mart 2003. god. (Sukcesija)
Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in
armed conflict - Ratifikovan 12. mart 2003. god.
Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child
prostitution and child pornography - Ratifikovan 10. oktobar 2002. god.
Convention against Torture and any other cruel inhuman or degrading treatment or punishment –
12. mart 2003. god. (Sukcesija)
International Covenant on Civil and Political Rights – 12. mart 2003. god. (Sukcesija)
Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights – 6. decembar 2001.
god. (EIF datum)
Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights – 6.
septembar 2001. god. (Primljene instrukcije)
Convention on the Elimination of all forms of discrimination against women – 1982. god.
(Ratifikovana)
International Convention on the Elimination of All forms of Racial Discrimination – 1967. god.
(Ratifikovana)
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – 12. mart 2003. god.

Konvencije Međunarodne organizacije rada (International labor organization)

Unemployment Convention, 1919 (Br. 2) – 24. novembar 2000. god.
Maternity Protection Convention, 1919 (Br. 3) – 24. novembar 2000. god.
Unemployment Indemnity (Shipwreck) Convention, 1920 (No. 8) – 24. novembar 2000. god
Placing of Seamen Convention, 1920 (No. 9) – 24. novembar 2000. god.
Right of Association (Agriculture) Convention, 1921 (No. 11) – 24. novembar 2000. god.
Workmen's Compensation (Agriculture) Convention, 1921 (No. 12) – 24. novembar 2000. god.
White Lead (Painting) Convention, 1921 (No. 13) – 24. novembar 2000. god.
Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) – 24. novembar 2000. god.
Medical Examination of Young Persons (Sea) Convention, 1921 (No. 16) – 24. novembar 2000.
god.
Workmen's Compensation (Accidents) Convention, 1925 – 24. novembar 2000. god.
Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention, 1925 (No. 18) – 24. novembar
2000. god.
Equality of Treatment (Accident Compensation) – 24. novembar 2000. god.
Seamen's Articles of Agreement Convention, 1926 (No. 22) – 24. novembar 2000. god.
Repatriation of Seamen Convention, 1926 (No. 23) – 24 novembar 2000. god.
Sickness Insurance (Industry) Convention, 1927 (No. 24) – 24. novembar 2000. god.
Sickness Insurance (Agriculture) Convention, 1927 (No. 25) – 24. novembar 2000. god.
Marking of Weight (Packages Transported by Vessels) Convention, 1929 (No. 27) – 24.
novembar 2000. god.
Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) – 24. novembar 2000. god.
Protection against Accidents (Dockers) Convention (Revised), 1932 (No. 32) – 24. novembar
2000. god.
Underground Work (Women) Convention, 1935 (No. 45) – 24. novembar 2000. god.


                                                   77
Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
Radna verzija


Maintenance of Migrants' Pension Rights Convention, 1935 (No. 48) – 24. novembar 2000. god.
Officers' Competency Certificates Convention, 1936 (No. 53) – 24. novembar 2000. god.
Sickness Insurance (Sea) Convention, 1936 (No. 56) – 24. novembar 2000. god.
Certification of Ships' Cooks Convention, 1946 (No. 69) – 24. novembar 2000. god.
Medical Examination (Seafarers) Convention, 1946 (No. 73) – 24. novembar 2000. god.
Certification of Able Seamen Convention, 1946 (No. 74) – 24. novembar 2000. god.
Final Articles Revision Convention, 1946 (No. 80) – 24 novembar 2000. god.
Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) – 24. novembar 2000. god.
Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention, 1948 (No. 87) – 24.
novembar 2000. god.
Employment Service Convention, 1948 (No. 88) – 24. novembar 2000. god.
Night Work (Women) Convention (Revised), 1948 (No. 89) – 24. novembar 2000. god.
Night Work of Young Persons (Industry) Convention (Revised), 1948 (No. 90) – 24. novembar
2000. god.
Paid Vacations (Seafarers) Convention (Revised), 1949 (No. 91) – 24. novembar 2000. god.
Accommodation of Crews Convention (Revised), 1949 (No. 92) – 24. novembar 2000. god.
Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) isključene su odredbe u Aneksu
III – 24. novembar 2000. god.
Right to Organize and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) – 24. novembar 2000.
god.
Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) – 24. novembar 2000. god.
Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) Usvojeni su djelovi II, III, IV,
V i VI, VIII i X. Dio VI nije više primjenjiv kao rezultat ratifikacije Konvencije broj 121. – 24.
novembar 2000. god.
Maternity Protection Convention (Revised), 1952 (No. 103) – 24. novembar 2000. god.
Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) – 24. novembar 2000. god.
Weekly Rest (Commerce and Offices) Convention, 1957 (No. 106) Vlada je proglasila da se
Konvencija takođe odnosi i na osobe zaposlene u ustanovama, određeno u Članu 3, paragraf 1. –
24. novembar 2000. god.
Wages, Hours of Work and Manning (Sea) Convention (Revised), 1958 (No. 109) Convention
not in force – 24. novembar 2000. god.
Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) – 24. novembar 2000.
god.
Medical Examination (Fishermen) Convention, 1959 (No. 113) – 24. novembar 2000. god.
Fishermen's Articles of Agreement Convention, 1959 (No. 114) – 24. novembar 2000. god.
Final Articles Revision Convention, 1961 (No. 116) – 24. novembar 2000. god.
Guarding of Machinery Convention, 1963 (No. 119) – 24. novembar 2000. god.
Employment Injury Benefits Convention, 1964 [Schedule I amended in 1980] (No. 121) – 24.
novembar 2000. god.
Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) – 24. novembar 2000. god.
Accommodation of Crews (Fishermen) Convention, 1966 (No. 126) – 24. novembar 2000. god.
Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) – 24. novembar 2000. god.
Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) – 24. novembar 2000. god.
Holidays with Pay Convention (Revised), 1970 (No. 132) Dužina odmora je određena na 18
radnih dana. Prihvaćene su odredbe Člana 15, paragraf 1(a) i (b). – 24. novembar 2000. god.
Workers' Representatives Convention, 1971 (No. 135) – 24. novembar 2000. god.
Benzene Convention, 1971 (No. 136) – 24. novembar 2000. god.
Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) Minimalni uzrast je određen na 15 godina – 24.
novembar 2000. god.
Occupational Cancer Convention, 1974 (No. 139) – 24. novembar 2000. god.
Paid Educational Leave Convention, 1974 (No. 140) – 24. novembar 2000. god.


78
                          Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
                                             Radna verzija


Human Resources Development Convention, 1975 (No. 142) – 24. novembar 2000. god.
Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143) – 24. novembar 2000.
god.
Working Environment (Air Pollution, Noise and Vibration) Convention, 1977 (No. 148) – 24.
novembar 2000. god.
Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) – 24. novembar 2000. god.
Workers with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156) – 24. novembar 2000. god.
Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) – 24. novembar 2000. god.
Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Convention, 1983 (No. 159) – 24.
novembar 2000. god.
Occupational Health Services Convention, 1985 (No. 161) – 24. novembar 2000. god.
Asbestos Convention, 1986 (No. 162) – 24. novembar 2000. god.
Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) – 24. novembar 2000. god.

Konvencije EU-a koje se odnose na djecu

European Convention on Recognition and Enforcement of Decision concerns Custody of
Children and on Restoration of Custody of Children – 18. januar 2002. god.




                                                 79
Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
Radna verzija



Aneks B: Vremenska dinamika razvoja Nacionalnog plana akcija

26-28. Oktobar 2003.god.            DevInfo trening
13. Novembar 2003.god.             Formiranje Komisije za izradu nacionalnog plana
                        za prava djece
9. Decembar 2003. god.             Sastanak Komisije za izradu plana za dječija prava
11. Decembar 2003.god.             Konsultacije sa djecom (7-12) u Podgorici
11. Decembar 2003.god.             Konsultacije sa djecom sa posebnim potrebama
                        (12-18) u Podgorici
13. Decembar 2003. god.             Konsultacije sa djecom sa posebnim potrebama
                        (12-18) u Nikšiću
15. Decembar 2003.god.             Konsultacije sa djecom (0-3) u Bijelom Polju
15. Decembar 2003.god.             Konsultacije sa djecom (4-7) u Bijelom Polju
15. Decembar 2003. god.             Konsultacije sa djecom (7-12) u Mojkovcu
15-19. Decembar 2003. god.           Konsultacije sa djecom (12-18) u Herceg Novom
15-19. Decembar 2003. god.           Konsultacije sa djecom (12-18) u Podgorici
15-19. Decembar 2003. god.           Konsultacije sa djecom (12-18) u Nikšiću
15-19. Decembar 2003. god.           Konsultacije sa djecom (12-18) u Cetinju
15-19. Decembar 2003. god.           Konsultacije sa djecom (12-18) u Beranama i Plavu
16. Decembar 2003. god.             Konsultacije sa RAE djecom (12-18) u Nikšiću
16-17. Decembar 2003. god.           Konsultacije sa odraslima u Baru
16-17. Decembar 2003. god.           Konsultacije sa odraslima u Kotoru
16-17. Decembar 2003.god.            Konsultacije sa odraslima u Tivtu
16-17. Decembar 2003. god.           Konsultacije sa odraslima u Podgorici
16-17. Decembar 2003. god.           Konsultacije sa odraslima u Bijelom Polju
16-17. Decembar 2003. god.           Konsultacije sa odraslima u Cetinju
16-17. Decembar 2003. god.           Konsultacije sa odraslima u Žabljaku, Šavniku i
                        Rožajama
16-17. Decembar 2003. god.           Konsultacije sa odraslima u Danilovgradu
17. Decembar 2003. god.             Sastanak Komisije za izradu plana za dječija prava
17. Decembar 2003. god.             Konsultacije sa djecom (7-12) u Plužinama
17. Decembar 2003. god.             Konsultacije sa djecom (0-3) u Nikšiću
17. Decembar 2003. god.             Konsultacije sa djecom (4-7) u Nikšiću
17. Decembar 2003. god.             Konsultacije sa djecom (7-12) u Nikšiću
18. Decembar 2003. god.             Konsultacije sa djecom (0-3) u Budvi
18. Decembar 2003. god.             Konsultacije sa djecom (4-7) u Budvi
18. Decembar 2003. god.             Konsultacije sa RAE djecom (7-12) u Podgorici
18. Decembar 2003. god.             Konsultacije sa roditeljima djece sa posebnim
                        potrebama u Nikšiću
19. Decembar 2003. god.             Konsultacije sa djecom (0-3) u Baru
19-21. Decembar 2003. god.           Konsultacije sa odraslim izbjeglicama/privremeno
                        raseljenim licima u Andrijevici
16-17. Decembar 2003. god.           Konsultacije sa odraslima u Ulcinju
20. Decembar 2003. god.             Konsultacije sa djecom izbjeglica/privremeno
                        raseljenih lica (7-12) u Baru


80
                     Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
                                        Radna verzija


21. Decembar 2003. god.   Konsultacije sa djecom izbjeglica/privremeno
               raseljenih lica (7-12) u Baru
21. Decembar 2003. god.   Konsultacije sa RAE djecom (7-12) u Herceg
               Novom
22. Decembar 2003. god.   Konsultacije sa djecom (0-3) u Kolašinu
22. Decembar 2003. god.   Konsultacije sa djecom (4-7) u Kolašinu
23. Decembar 2003. god.   Konsultacije sa djecom (0-3) u Podgorici
23. Decembar 2003. god.   Konsultacije sa djecom (4-7) u Podgorici
23. Decembar 2003.god.    Okrugli sto sa predstavnicima NVO u Podgorici
15. Januar 2003. god.    Sastanak Komisije za izradu plana za dječija prava
21. Januar 2004. god.    Sastanak DevInfo radne grupe
30. Januar 2004. god.    Regionalna konferencija u Baru
03. Februar 2004. god.    Sastanak DevInfo radne grupe
04. Februar 2004. god.    Regionalna konferencija u Bijelom Polju
06. Februar 2004. god.    Regionalna konferencija u Podgorici
09.-16. Februar 2004. god.  Konsultacije za ocjenu realizovanog
21. Februar 2004. god.    Sastanak DevInfo radne grupe
11. Mart 2004. god.     Sastanak DevInfo radne grupe
16. Mart 2004. god      Sastanak Predsjedavajućeg Komisije za izradu
               plana za prava djece i UNICEF-a




                                            81
Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
Radna verzija


Aneks C: Definicije indikatora

Sva djeca imaju pravo na zaštitu od nejednakosti

Stopa samoubistava među djecom <18 godina:
Broj samoubistava djece mlađe od 18 godina.

Broj djece u ustanovama socijalne i dječije zaštite (ukupno, ženski, muški):
Broj djece smještene u institucije socijalne i dječije zaštite.

Procenat djece u porodičnom/starateljskom smještaju
Procenat djece u porodičnom/starateljskom smještaju u odnosu na ukupan broj djece kojima je
potrebno alternativno staranje.

Procenat djece sa posebnim potrebama (ukupno, ženski, muški):
Procenat registrovane djece sa posebnim potrebama u odnosu na ukupan broj djece.

Broj prijavljenih slučajeva zlostavljanja djece:
Broj slučajeva zlostavljanja djece (starosti 0-18 godina) koji su prijavljeni CSR ili policiji.

Odgovor na zlostavljanje djece:
Procenat prijavljene zlostavljane djece koji je prijavljen i adekvatno riješen u roku od šest
mjeseci, jedne godine, dvije ili više godina od trenutka kad je zlostavljanje, zanemarivanje ili
nasilje započelo.

Broj identifikovanih slučajeva trafikinga:
Broj identifikovanih/prijavljenih slučajeva trafikinga.

Broj slučajeva trafikinga izvedenih na sud:
Broj slučajeva trafikinga izvedenih na sud.

Stopa siromaštva među djecom (0-18):
Procenat djece starosti od 0-18 godina koja žive u porodicama koje imaju prihode manje od
prihoda definisanih linijom siromaštva (€ 116.2 po potrošačkoj jedinici).

Stopa siromaštva među RAE djecom (0-18):
Procenat RAE djece starosti od 0-18 godina koja žive u porodicama koje imaju prihode manje od
prihoda definisanih linijom siromaštva (€ 116.2 po potrošačkoj jedinici).

Stopa siromaštva među djecom izbjeglica i raseljenih lica (0-18):
Procenat djece izbjeglica i raseljenih lica starosti od 0-18 godina koja žive u porodicama koje
imaju prihode manje od prihoda definisanih linijom siromaštva (€ 116.2 po potrošačkoj jedinici).

Broj djece izbjeglica/privremeno raseljenih lica koja žive u kolektivnim centrima:
Broj djece, uzrasta 0-18 godina, koja su se pod prisilom preselila u Crnu Goru iz drugih zemalja
(izbjeglice), privremeno raseljena lica (IDPs) uključujući i djecu koja su se preselila iz Kosova i
Metohije, a žive u kolektivnim centrima.




82
                            Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
                                               Radna verzija


Sve djevojčice i svi dječaci imaju pravo i pristup kvalitetnom obrazovanju

Dio BDP izdvojen za obrazovanje:
Procenat BDP koji je izdvojen za obrazovanje.

Procenat djece obuhvaćene jaslicama (1-3):
Procenat djece od 1-3 godine koja idu u jaslice (poludnevni ili cjelodnevni boravak).

Procenat djece obuhvaćene vrtićima (3-6):
Procenat djece od 3-6 godina koja pohađaju predškolske ustanove (poludnevni ili cjelodnevni
boravak).

Broj RAE djece obuhvaćene predškolskim ustanovama (ukupno, ženski, muški):
Broj RAE djece predškolskog uzrasta(1-6 godina) koja pohađaju predškolske ustanove
(poludnevni ili cjelodnevni boravak).

Broj djece sa posebnim potrebama obuhvaćene predškolskim ustanovama (ukupno, ženski,
muški):
Broj djece sa posebnim potrebama predškolskog uzrasta(1-6 godina) koja pohađaju predškolske
ustanove (poludnevni ili cjelodnevni boravak).

Stopa upisa u osnovnu školu:
Procenat djece uzrasta 7-15 godina upisanih u osnovnu školu.

Broj RAE djece u osnovnim školama (ukupno, ženski, muški):
Broj RAE djece uzrasta 7-15 upisanih u osnovnu školu.

Stopa upisa u osnovnu školu za RAE djecu (ukupno, ženski, muški):
Procenat RAE djece uzrasta 7-15 godina upisanih u osnovnu školu.

Stopa upisa u osnovnu školu za djecu izbjeglica/raseljenih lica (ukupno, ženski, muški):
Procenat djece izbjeglica/raseljenih lica uzrasta 7-15 godina upisanih u osnovnu školu.

Broj djece sa posebnim potrebama u «inkluzivnoj» nastavi u osnovnim školama (ukupno,
ženski, muški):
Broj djece sa posebnim potrebama koja pohađaju redovne osnovne škole.

Broj djece sa posebnim potrebama u osnovnom obrazovanju ( redovne škole, specijalne
škole) (ukupno, ženski, muški):
Broj djece sa posebnim potrebama koja pohađaju osnovne škole (redovne, specijalne škole).

Procenat učenika koji završe peti razred (ukupno, ženski, muški, RAE):
Procenat djece koja su upisala prvi razred i dospjela do 5-tog u odgovarajućem uzrastu.

Procenat djece koja završe osnovnu školu (ukupno, RAE, ženski, muški):
Procenat djece upisane u osnovnu školu koja završe osnovnu školu u odgovarajućem uzrastu.

Stopa upisa u srednje obrazovanje:
Proporcija djece uzrasta od 15-19 koji su upisani u srednju školu.

Broj RAE djece u srednjim školama (ukupno, ženski, muški):


                                                   83
Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
Radna verzija


Broj RAE djece srednjoškolskog uzrasta upisanih u srednju školu.

Procenat škola sa uspostavljenim zajednicama učenika i parlamentima mladih
Procenat osnovnih i srednjih škola u kojima su formirane zajednice učenika i parlamenti mladih.

Stopa nepismenosti (10-18) (ukupno, ženski, muški):
Nesposobnost da se na bilo kom jeziku pročita ili napiše bilo kakva poruka.

Stopa nepismenosti među RAE djecom (10-18) (ukupno, ženski, muški):
Nesposobnost da se na bilo kom jeziku pročita ili napiše bilo kakva poruka.

Osigurati zdrav život za djevojčice i dječake

Dio BDP izdvojen za zdravstvo:
Procenat BDP koji je izdvojen za zdravstvo.

Obuhvat vakcinacijom protiv DPT:
Procenat jednogodišnje djece vakcinisane protiv difterije, pertusisa i tetanusa (DPT).

Obuhvat vakcinacijom protiv malih boginja:
Procenat djece vakcinisane protiv malih boginja u toku druge godine života.

Obuhvat vakcinacijom protiv dječije paralize:
Procenat jednogodišnje djece vakcinisane protiv dječije paralize.

Obuhvat vakcinacijom protiv tuberkuloze:
Procenat jednogodišnje djece vakcinisane protiv tuberkuloze.

Prevalencija HIV/AIDS-a kod djece (ukupno, ženski, muški, dobne grupe):
Broj prijavljene djece koja su inficirana HIV/AIDS-om.

Broj djece siročadi zbog AIDS-a:
Broj evidentirane djece koja su postala siročad zbog smrti roditelja ili staratelja od AIDS-a.

Broj trudnica inficiranih HIV/AIDS-om:
Broj prijavljenih trudnica inficiranih HIV/AIDS-om.

Stopa mortaliteta odojčadi:
Godišnji broj umrle odojčadi na 1000 živorođenih.

Stopa mortaliteta djece mlađe od 5 godina:
Godišnji broj umrlih od trenutka rođenja do navršenih   5 godina života na 1000 živorođenih.

Procenat djece sa niskom tjelesnom masom na rođenju (ukupno, ženski, muški):
Procenat živorođenih sa tjelesnom masom manjom od 2 500 grama.

Procenat djece koja se hrane isključivo majčinim mlijekom (0-6 mjeseci):
Procenat odojčadi mlađih od šest mjeseci (180 dana) koja se hrane isključivo dojenjem bez bilo
kakve dopunske ishrane.

Prevalencija neuhranjenosti kod djece do 5 godina starosti (-2SD) (ukupno, ženski, muški):


84
                            Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
                                              Radna verzija


Procenat umjereno neuhranjene djece mlađe od 5 godina (-2SD težina-za-starost u odnosu na
referentnu populaciju SZO).

Stopa maternalnog mortaliteta:
Broj umrlih žena zbog uzroka povezanih sa trudnoćom i porođajem u toku trudnoće ili 42 dana
nakon porođaja na 100 000 živorođenih u toku jedne godine.

Procenat porođaja obavljenih uz stručni nadzor:
Procenat rođenih pod stručnim zdravstvenim nadzorom (ljekari, sestre, babice ili osoblje iz
primarne zdravstvene zaštite obučeno u akušerskim vještinama).

Prenatalna zaštita:
Procenat žena starosti od 15-49 godina koje su tokom trudnoće bar jednom posjetile doktora.

Procenat djece koja puše (ukupno, ženski, muški, dobne grupe):
Procenat djece koja puše.

Procenat djece koja piju alkohol (ukupno, ženski, muški, dobne grupe):
Procenat djece koja piju alkoholna pića.

Procenat djece koja koriste drogu (ukupno, ženski, muški, dobne grupe):
Procenat djece koja koriste drogu.

Prevalencija kontracepcije (ukupno, ženski, muški):
Zastupljenost kontracepcije – proporcija žena od 15-49 godina koje koriste kontracepciju ili čiji
partneri koriste kontracepciju.

Adolescentska stopa fertiliteta (15-19):
Broj živorođenih od strane djevojčica od 15-19 godina starosti na 1000 djevojčica uzrasta 15-19
godina.

Zaštititi životnu sredinu za djecu

Dostupnost bezbjedne vode za piće (priključak na javnu infrastrukturu ili sopstveno
vodosnabdijevanje):
Proporcija stanovnika koji koriste bilo koju od sledećih bezbjednih načina vodosnabdijevanja
pijaćom vodom: (1) voda iz česme, (2) javna česma, (3) bušotina/pumpa, (4) bunar
(zaštićen/pokriven), (5) zaštićeni izvor.

Dostupnost bezbjedne vode za piće za RAE stanovništvo:
Proporcija RAE stanovnika koji koriste bilo koju od sledećih bezbjednih načina
vodosnabdijevanja pijaćom vodom: (1) voda iz česme, (2) javna česma, (3) bušotina/pumpa, (4)
bunar (zaštićen/pokriven), (5) zaštićeni izvor.

Procenat stanovništva koji ima priključak na javni kanalizacioni sistem:
Procenat stanovnika koji imaju priključak na javni kanalizacioni sistem.

Dostupnost kućnih sanitarnih priključaka za RAE stanovništvo:
Procenat RAE stanovništva koja ima sanitarne uređaje u kući.

Emisija ugljendioksida (u tonama po glavi stanovnika):


                                                   85
Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
Radna verzija


Emisija CO2 u tonama po glavi stanovnika.

Stopa obolijevanja djece od respiratornih infekcija:
Broj djece oboljele od akutnih i hroničnih respiratornih infekcija na 1000 uzrasta 0-18.

Sva djeca su punopravni građani

Procenat djece čije je rođenje registrovano do mjesec dana nakon rođenja:
Procenat djece čije je rođenje uredno prijavljeno/registrovano do mjesec dana nakon rođenja u
odnosu na ukupan broj živorođenih za tu godinu.

Procenat ranijih izbjeglica i raseljenih lica sa trajnim rješenjem u Republici Crnoj Gori u
poređenju sa onima koji ostaju izbjeglice/privremeno raseljena lica:
Odnos onih koji su imali status izbjeglice/privremeno raseljenih lica koji imaju trajno rješenje u
Republici Crnoj Gori u poređenju sa onima koji ostaju izbjeglice/privremeno raseljena lica
iyra\en u procentima.

Broj evidentirane djece izbjeglica/raseljenih lica (0-18) (ukupno, ženski, muški):
Broj djece izbjeglica/privremeno raseljenih lica uzrasta 0-18.

Broj djece u sukobu sa zakonom (<14, 14-16, 16-18, ukupno, ženski, muški):
Broj djece koja su prijavljena zbog ilegalnih aktivnosti.

Broj djece (<18) u sukobu sa zakonom smještene u institucije (ukupno, ženski, muški):
Broj djece mlađe od 18 godina koja su na bilo koji način zakonski kažnjena zbog ilegalnih
aktivnosti i smještena u institucije.

Broj slučajeva prihvaćenih za Ombudsmanovu proceduru:
Broj razmotrenih i prihvaćenih slučajeva za Ombudsmanovu proceduru aktivnog djelovanja.




86
                            Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
                                               Radna verzija


Aneks D: DevInfo Radna grupa za Crnu Goru

DEVINFO RADNA GRUPA ZA CRNU GORU

Opis dužnosti i odgovornosti

DevInfo Radnu grupu (DIRG) za Crnu Goru je formirala Komisija za izradu Nacionalnog plana
za prava djece i njoj direktno odgovara.

CILJ

Da obezbijedi neophodnu podršku monitoringu statističkih indikatora uticaja u Nacionalnom
planu akcija za djecu u Crnoj Gori kroz DevInfo NPA bazu podataka.

AKTIVNOSTI

DevInfo Radna grupa za Crnu Goru je odgovorna za razvoj i održavanje DevInfo baze podataka,
kao i za prezentaciju podataka dobijenih iz baze kroz sledeće grupe aktivnosti.

    A. Razvoj DevInfo baze podataka
       Da odgovori na zahtjeve za novim podacima potrebnim za monitoring NPA;
       Da prilagođava bazu podataka u skladu sa novim statističkim indikatorima i
        sistemima za prikupljanje podataka;
       Da olakšava međusektorsku diskusiju o indikatorima koji se tiču više sektora.

    B. Održavanje DevInfo baze podataka
       Da redovno unosi podatke u bazu podataka;
       Da obezbijedi redovnu provjeru podataka unešenih u sistem i provjeru
        funkcionisanja same baze u saradnji sa različitim sektorima;
       Da omogući da se podaci iz svih sektora konsoliduju u jedinstvenu bazu
        podataka.

    C. Informisanje o DevInfo bazi podataka
       Da se obezbijedi dostupnost baze podataka javnosti u “user friendly” maniru;
       Da se ministarstva redovno izvještavaju o promjeni vrijednosti indikatora,
        odnosno o njihovom progresu;
       Da se Komisija za izradu Nacionalnog plana za prava djece redovno obavještava
        o aktivnostima Radne grupe;
       Da pomogne u tumačenju indikatora koji se tiču više sektora.

      Način funkcionisanja (nacrt)

Članstvo

Članovi/ice Radne grupe biće predstavnici/e svih ministarstava koja su uključena u
implementaciju Nacionalnog plana akcija za prava djece u Crnoj Gori (NPA) i to iz: Ministarstva
rada i socijalnog staranja, Ministarstva zdravlja, Ministarstva obrazovanja, Ministarstva pravde,
Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva za zaštitu životne sredine i uređenje prostora, kao i
dva predstavnika/ce Monstata i jedan predstavnik/ca Komesarijata za raseljena lica. Po nalogu
Komisije za izradu Nacionalnog plana za prava djece i na osnovu predloga bilo kog člana Radne


                                                   87
Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
Radna verzija


grupe u rad Radne grupe mogu se uključiti i dodatni članovi (npr. Institut za strateške studije i
prognoze).

Sastajanje

Sastanci
Sastanci će se održavati barem četiri puta godišnje:
 u skladu sa periodima za unos podataka u različitim sektorima tri puta (januar, jun, oktobar) i
 jedan sastanak u decembru na kojem bi se procijenila uspješnost funkcionisanja DevInfo
  baze podataka za tu godinu i otpočele pripreme za sledeću godinu.

 Sastanak se neće održati ukoliko bar polovina članova Radne grupe ne prisustvuje sastanku.
 Na zahtjev bilo kog člana/ice Radne grupe ili Komisije za izradu Nacionalnog plana za prava
 djece može da se sazove sastanak mimo ovog rasporeda.

 Mjesto održavanja sastanaka
 Sastanci bi se održavali redom u različitim ministarstvima u skladu sa internim dogovorom
 članova Radne grupe.

Agenda i zapisnik
Sastankom će predsjedavati predstavnik/ca ministarstva koje je domaćin tog sastanka.
Predsjedavajući/a je odgovoran za sazivanje sastanka i pripremu agende. Uz poziv za svaki
sastanak dobijaće se agenda predložena od strane predsjedavajuće/g.

Na svakom sastanku predsjedavajući će voditi zapisnik koji će poslati svim članovima Radne
grupe i predsjedniku Komisije za razvoj Nacionalnog plana za prava djece najkasnije 10 dana
nakon sastanka. Svi članovi radne grupe mogu učestvovati u dopunjavanju zapisnika najkasnije
do 5 dana prije sledećeg sastanka.

Odlučivanje
Preporuke i/ili odluke će se donositi ili konsenzusom ili većinom glasova.

Izvještavanje

DevInfo Radna grupa će dvaput godišnje podnositi izvještaj o svojim aktivnostima Komisiji za
razvoj Nacionalnog plana za prava djece, a na zahtjev Komisije i češće. Ovaj izvještaj će sadržati
detaljan opis aktivnosti Radne grupe u proteklom periodu, a za njegovu izradu zadužen je
DevInfo koordinator/ka.

Predstavnici/e ministarstava i ostalih tijela uključenih u rad Radne grupe će pripremati godišnje
izvještaje o indikatorima i njihovom napredovanju u odnosu na postavljene ciljeve koji se tiču
njihovog sektora i to u formatu koji treba da bude razumljiv za ljude koji se bave politikom u
raznim sektorima. Za objedinjavanje izvještaja biće odgovoran koordinator/ka Radne grupe.

Članovi DevInfo Radne grupe za Crnu Goru

 Svaki član/ica DevInfo Radne grupe je odgovoran za:
 i.  Prikupljanje podataka za indikatore koji se tiču njenog/njegovog sektora;
 ii.  Unošenje podataka u DevInfo bazu podataka;
iii.  Kontrolu unijetih podataka (traženje nekonzistentnih vrijednosti);
iv.  Slanje sektorskih baza podataka koordinatoru;


88
                              Nacionalni plan akcija za prava djece u Crnoj Gori
                                                Radna verzija


 v.    Komuniciranje sa koordinatorom/kom u slučaju da neka vrijednost ili definicija indikatora
      treba da se promijeni van dogovorenog rasporeda;
 vi.    Aktivno učestvovanje na sastancima Radne grupe;
vii.    Predlaganje sastanka Radne grupe i van zacrtanog rasporeda ukoliko se za to ukaže
      potreba;
viii.   Učestvovanje u izradi zapisnika sa sastanaka;
 ix.   Pripremu godišnjeg izvještaja o indikatorima koji se tiču njenog/njegovog sektora;
  x.   Pripremu nacrta agende za sastanke i sazivanje sastanaka;
 xi.   Slanje poziva za sastanak članovima DevInfo Radne grupe;
 xii.   Pisanje i dopune zapisnika;
xiii.   Učestvovanje u izradi polugodišnjih izvještaja o aktivnostima Radne grupe.


 Koordinator/ka DevInfo Radne grupe za Crnu Goru

 Predsjedavajući/a DevInfo Radne grupe je odgovoran/a za:

   i.  Prikupljanje podataka za indikatore koji se tiču njenog/njegovog sektora;
   ii.  Unošenje podataka u DevInfo bazu podataka;
  iii.  Kontrolu unijetih podataka (traženje nekonzistentnih vrijednosti);
  iv.   Spajanje sektorskih baza podataka;
   v.   Slanje konsolidovane baze podataka resornim ministarstvima i vladinim organizacijama;
  vi.   Postavljanje kompletirane baze podataka na Web preko Biroa za odnose s javnošću Vlade
      Republike Crne Gore;
  vii.   Pripremu dijela godišnjeg izvještaja koji se odnosi na indikatore i objedinjavanje
      izvještaja drugih ministarstava u jedinstven dokument za Komisiju;
 viii.   Unošenje neophodnih izmjena u toku godine u skladu sa zahtjevima resornih
      ministarstava;
  ix.   Pružanje pomoći članovima DevInfo tima u administriranju baze podataka;
   x.   Izradu polugodišnjih izvještaja o aktivnostima Radne grupe za Komisiju za izradu
      Nacionalnog plana za prava djece uključujući i izvještanje o potrebnim dodatnim
      istraživanjima i
  xi.   Komunikaciju između Komisije i Radne grupe.




                                                     89

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:11/13/2012
language:Unknown
pages:89