Step by Step setting BIOS by wnchokdee

VIEWS: 48 PAGES: 16

More Info
									                                                        352


BIOS (Basic Input/Output System) คือ Chip ROM (EPROM : Erasable Programmable Read-Only Memory)
Bios เป็ นโปรแกรมที่ทำหน้ำที่ควบคุมฮำร์ดแวร์ในกำร Boot คอมพิวเตอร์ โดยทุกครั้งเมื่อ
                 ่
เรำเปลี่ยนเครื่ องอ่ำนข้อมูล ไม่วำ Floppy Disk Drive , Hard Disk Drive และ Cd-Rom Drive โดยเฉพำะ
ฮำร์ดดิสก์ เมื่อต่อเพิ่มหรื อถอดออก จะต้องบอกให้ Bios รับรู ้เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในกำร Boot เครื่ อง
เพื่อเข้ำสู่โปรแกรม Windows หรื อ OS ต่อไป
BIOS (Basic Input/Output System)
CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)

ขั้นตอนการทางานของ BIOS

 ขั้นที่ 1 เมื่อเปิ ดเครื่ อง BIOS จะตรวจสอบอุปกรณ์พ้ืนฐำนที่จำเป็ นต่อกำรใช้งำน เช่น คีบอร์ด, ดิสก์ไดรฟ์ ,
      จอภำพ, หน่วยควำมจำ ฯลฯ หำกมีอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งทำงำนไม่ถูกต้อง
      จะแจ้งข้อผิดพลำดให้ทรำบทั้งในลักษณะข้อควำม (หำกจอภำพทำงำนได้) และเสี ยง beep
      หำกจอภำพทำงำนไม่ได้
 ขั้นที่ 2 โหลดค่ำกำหนดเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่ำงๆขึ้นมำใช้งำน โดยค่ำต่ำงๆเหล่ำนี้จะถูกเก็บไว้ใน CMOS
         ้
      ซึ่งผูใช้สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้โดยผ่ำน SETUP
                 ั
 ขั้นที่ 3 โหลดระบบปฏิบติกำรที่ติดตั้งไว้ในดิสก์ข้ ึนมำทำงำน
               ั
 ขั้นที่ 4 เมื่อระบบปฏิบติกำรเริ่ มทำงำน
                        ่
      นันคือคอมพิวเตอร์เครื่ องนั้นจะอยูในสภำพที่พร้อมสำหรับกำรใช้งำนแล้ว ส่วน BIOS
       ่
      จะทำหน้ำที่ให้บริ กำรต่ำงๆต่อระบบกำรปฏิบติกำรอยูเ่ บื้องหลัง เช่น กำรอ่ำน-เขียนข้อมูลจำกดิสก์,
                            ั
                ้
      เปิ ดจอภำพเมื่อผูใช้ไม่ได้ใช้งำนเป็ นเวลำนำนๆ ฯลฯ
 ขั้นที่ 5 มื่อต้องกำรปิ ดเครื่ อง BIOS จะปิ ดกำรทำงำนของอุปกรณ์ต่ำงๆทั้งหมดรวมถึงตัดกระแสไฟที่จ่ำยให้
                                         ้
      power supply ด้วย ค่ำกำหนดต่ำงๆที่เก็บไว้ใน CMOS จะไม่หำยไป เมื่อผูใช้เปิ ดเครื่ องขึ้นมำใหม่

    เมื่อเปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ BIOS จะเข้ำสู่ข้นตอนที่เรี ยกว่ำ POST (Power-On Self Test) ซึ่งเป็ นกำรตรวจ
                           ั
สอบอุปกรณ์ต่ำงๆที่มีในคอมพิวเตอร์เครื่ องนั้นเอง สำเหตุที่ตอง ตรวจสอบก่อนก็เพรำะ คอมพิวเตอร์แต่ละ
                                  ้
                      ้ ั
เครื่ องจะมี อุปกรณ์ไม่เหมือนกัน อีกทั้งผูใช้ยงสำมำรถเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เหล่ำนี้ได้โดยอิสระอีกด้วย
                                                     353


ดังนั้นย่อมเป็ นกำรดี ที่จะมำตรวจ สอบกันก่อนเริ่ มต้นทำงำน ในกรณี ที่เจอข้อผิดพลำด
  ั            ู้
ก็บงสำมำรถรำยงำนให้ผใช้ทรำบ และแก้ไขได้อย่ำงถูกต้อง

ขั้นตอนการทางานของ POST

                                    ั
  กำร POST คือกำรทำงำนของ BIOS ขณะเริ่ มต้นระบบ ซึ่งพอสรุ ปขั้นตอนได้ดงนี้

                                ่ ั                ่
 ขั้นที่ 1 แสดงข้อควำมเริ่ มต้นของกำร์ดแสดงผล ซึ่งปกติจะขึ้นอยูกบชนิดของกำร์ดแสดงผลที่ติดตั้งอยูใน
      คอมพิวเตอร์น้ นๆ โดยอำจแสดงชื่อบริ ษท-โลโก้ของผูผลิต, ชื่อรุ่ น, ขนำดของหน่วยควำมจำ ฯลฯ
             ั           ั      ้
      หรื อในบำงรุ่ น อำจไม่แสดง ข้อควำม ใดๆในขั้นตอนนี้เลยก็ได้
 ขั้นที่ 2 แสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับ BIOS รวมถึงหมำยเลขอ้ำงอิงสำหรับผูผลิตเมนบอร์ดและข้อควำมอื่นๆ
                                     ้
      จำกภำพที่ 2-2 เป็ น BIOS ของ Award บนเมนบอร์ดซึ่งใช้ชิปเซ็ต Intel 430HX
 ขั้นที่ 3 ตรวจสอบและนับจำนวนหน่ำยควำมจำ รวมทั้งเริ่ มกำรทำงำนของอุปกรณ์ประเภทดิสก์ไดรฟ์
 ขั้นที่ 4 เมื่อสิ้นสุดกำรทำงำนของ POST แล้ว
      บนหน้ำจอจะแสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับฮำร์ดแวร์พ้ืนฐำนทั้งหมด จำกนั้นจึง โหลดระบบปฏิบติกำร
                                                ั
      จำกดิสก์ที่กำหนด (ผ่ำนทำง SETUP) มำทำงำนต่อไป
กำร Set Bios
  โดยปกติแล้ว เรำไม่จำเป็ นต้องทำกำรเปลี่ยนแปลงค่ำต่ำง ๆ ใน BIOS บ่อยนัก ยกเว้นเมื่อเรำ
ต้องกำรเปลี่ยนแปลง กำรตั้งค่ำต่ำง ๆ หรื อเมื่อมีกำรเปลี่ยน อุปกรณ์ใหม่ ๆ เช่น CPU, RAM หรื อ Hard Disk
เป็ นต้น

การเข้ าสู่ BIOS Setup Mode
                               ั     ่ ั
     สำหรับวิธีกำรที่จะเข้ำไปตั้งค่ำต่ำง ๆ ใน BIOS ได้น้ น จะขึ้นอยูกบระบบของ
แต่ละเครื่ องด้วย โดยปกติเมื่อเรำทำกำรเปิ ดสวิทช์ไฟของเครื่ องคอมพิวเตอร์ BIOS
ก็จะเริ่ มทำงำนโดยทำกำรทดสอบอุปกรณ์ต่ำง ๆ ก่อนที่จะเรี ยกใช้งำนระบบ DOS
จำกแผ่น Floppy Disk หรื อ Hard Disk ในช่วงนี้จะเป็ นช่วงที่เรำสำมำรถเข้ำ
ไปทำกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำรตั้งค่ำต่ำง ๆ ใน BIOS ได้โดยกด Key ต่ำง ๆ
                                ่ ั
เช่น DEL, ESC CTRL-ESC, CTRL-ALT-ESC ทั้งนี้ข้ ึนอยูกบว่ำแต่ละเครื่ อง
                  ้
จะตั้งไว้อย่ำงไร ส่วนใหญ่ จะมีขอควำมบอกเช่น "Press DEL Key to Enter
BIOS Setup" เป็ นต้น

วิธีการ Clear/Reset Password ของ BIOS
    โดยปกติแล้ว หำกคุณใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์คนเดียว ก็คงไม่มีควำมจำเป็ นต้องตั้ง Password สำหรับ
                                                       354


                     ้
เข้ำไป Setup BIOS หรื อเปิ ดเครื่ อง แต่ถำหำกได้เคยตั้งไว้แล้วลืม หรื อได้เมนบอร์ดมำโดยที่มีกำรตั้ง
           ่             ิ
Password ไว้และไม่รู้วำใช้ Password อะไร ก็มีวธีกำรที่จะ Reset หรื อ Clere Password
ซึ่งอำจจะต้องลองหลำย ๆ วิธีดูนะครับเท่ำที่ผมได้รวบรวมมำดังนี้

                              ่
   1. ลองใช้ Password แบบ Case Sensitive คือแบบทีน่าจะเป็ น
   2. ทาการ Reset โดยการ Clear CMOS ดังนี้
        มองหำ jumper สำหรับ Reset CMOS ก่อนโดยดูจำกคู่มือ หรื ออำจจะมองหำ
                                         ั
         jumper ใกล้ ๆ กับแบตเตอรี่ ของ CMOS ก็ได้ ส่วนใหญ่จะมีลกษณะเป็ น jumper 3
         ขำ
        วิธีกำร Reset คือทำกำร jump ให้ตรงข้ำมกับปกติ คือถ้ำหำกเดิมมีกำร jump อยูที่    ่
                                ่     ่
         1-2 ก็เปลี่ยนมำเป็ น 2-3 หรื อถ้ำปกติ jump อยูที่ 2-3 อยูแล้วก็เปลี่ยนเป็ น 1-2
                             ั
        จำกนั้นเปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ ทิ้งไว้สก 5-10 วินำที ปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์
        เปลี่ยน jumper กลับมำที่เดิม Password จะถูก Reset


   3. ทาการถอดแบตเตอรี่ของ CMOS ออก
    ถ้ำหำกไม่สำมำรถหำ jumper สำหรับ Reset CMOS ได้อำจจะมีอีกวิธี คือทำกำรถอดแบตเตอรี่ ของ
CMOS ออกสัก 5 นำทีแล้วก็ใส่เข้ำไปใหม่ จะเป็ นกำรตั้งค่ำทุกอย่ำงของ BIOS กลับไปเป็ น Default ได้
                    ่
แต่เมนบอร์ดบำงรุ่ น จะยังมี Password อยูโดยจะเป็ น Default Password ตำมด้ำนบนนะครับ
              ้
หลังจำกใส่แบตเตอรี่ แล้วก็ถำยังถำม Password อีกให้ลองใส่ Default Password ข้ำงบนดู

การ Set BIOS

สำหรับตัวอย่ำงต่อไปนี้นำมำให้ดูแบบทัว ๆ ไปของ BIOS ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะคล้ำย ๆ กัน เริ่ มจำกหลังจำกที่กด
                     ่
DEL หรื อ Key อื่น ๆ ขณะเปิ ดเครื่ องเพื่อเข้ำสู่ BIOS Setup Mode โดยปกติแล้ว ถ้ำหำกเป็ นกำรตั้งค่ำครั้งแรก
หลังจำกที่ทำกำร
Reset CMOS แล้ว ก็เลือกที่เมนู Load BIOS Default Setup หรื อ Load BIOS
Optimal-performance เพื่อเลือกกำรตั้งค่ำแบบกลำง ๆ ของอุปกรณ์ทวไปก่อนั่
จำกนั้นจึงมำทำกำรเลือกแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่ละค่ำ ตำมเมนูต่อไปนี้เลยครับ
Standard CMOS Setup

                     ั
Date และ Time ใส่ วันที่ และ เวลำ ปั จจุบน
Hard Disk กำหนดขนำดของ HDD (Hard Disk) ว่ำมีขนำดเท่ำไร โดยเลือกตั้งค่ำเอง แบบ User,
                                                 355


แบบอัตโนมัติ Auto หรื อไม่ได้ติดตั้งก็เลือกที่ None
Primary / Master อุปกรณ์ที่ต่อกับ IDE แรก แบบ Master (1 IDE จะต่อ HDD หรื อ CD-ROM ได้ 2 ตัว)
Primary / Slave อุปกรณ์ที่ต่อกับ IDE แรก แบบ Slave
                ่
Secondary / Master อุปกรณ์ที่ตอกับ IDE ที่สอง แบบ Master
Secondary / Slave อุปกรณ์ที่ต่อกับ IDE ที่สอง แบบ Slave
   ซึ่งจะต้องกำหนด Cyls (cylinders) Heads, Sectors และ Mode สำหรับ Mode มีดงนี้ ั
   - Auto BIOS จะทำกำรตรวจสอบและตั้ง Mode ของ HDD อัตโนมัติ
    - Normal สำหรับ HDD ที่มี clys,heads,sectors ไม่เกิน 1024,16,63 หรื อขนำดไม่เกิน 528M.
    - Large สำหรับ HDD ที่มี cyls มำกกว่ำ 1024 แต่ไม่ support LBA Mode
    - LBA Logical Block Addressing สำหรับ HDD ใหม่ ๆ จะมีกำรส่งข้อมูลที่เร็ วกว่ำ
                                 ้       ั
   (สำหรับ HDD ถ้ำหำกทรำบค่ำที่แน่นอนให้ใส่เป็ น User แต่ถำไม่แน่ใจ ให้ต้ ง Auto ไว้)
Drive A: B: ชนิดของ Diskette Drives ที่ติดตั้งใช้งำน 360K, 720K, 1.2M หรื อ 1.44M
Video ชนิดของจอแสดงภำพ (ปกติจะเป็ น EGA/VGA)
Halt On กำหนดกำร Stop หำกพบ Error ขณะที่ POST (Power-On Seft Test)
   - All errors กำร POST จะหยุดและแสดง prompts ให้เลือกกำรทำงำนต่อไปทุก Error
   - All, But Key กำร POST จะไม่หยุดกรณี ของกำรเกิด Keyboard Error
   - All, But Disk กำร POST จะไม่หยุดกรณี ของกำรเกิด Diskette Drive Error
   - All, But Disk/Key กำร POST จะไม่หยุดกรณี ของกำรเกิด Keyboard Error หรื อ Diskette
Base Memory โดยปกติจะเป็ น 640K สำหรับ DOS
Extended คือ Memory ในส่วนที่สูงกว่ำ 1M ขึ้นไป
Other Memory หมำยถึงส่วนของระหว่ำง 640K ถึง 1M
                                               356


BIOS Features Setup

Virus Warning กำรเตือนเมื่อมีกำรเขียนข้อมูลทับ Boot Record ของ HDD [Enabled]
CPU Int / Ext cache กำรใช้งำน CPU Internal / External Cache [Enabled]
Quick Power On Seft Test กำรทำ POST แบบเร็ ว [Enabled]
Boot Sequence เลือกลำดับของกำรบูทเช่นจำก C:, A: หรื อ IDE-0, IDE-1 [C: A:]
Swap Floppy Disk กำหนดกำรสลับตำแหน่ง Drive A: เป็ น Drive B: [Disabled]
Boot Up Floppy Seek กำรตรวจสอบชนิดของ Disk Drive ว่ำเป็ นแบบใด [Disabled]
Boot Up NumLock Status กำหนดกำรทำงำนของ Key NumLock หลังจำกเปิ ดเครื่ อง [Disabled]
Boot Up System Speed กำหนดควำมเร็ ว CPU หลังจำกเปิ ดเครื่ อง [High]
Gate A20 Option กำรเข้ำถึง Address memory ส่วนที่สูงกว่ำ 1M [Fast]
Typematic Rate Setting กำหนดควำมเร็ วของกำรกด Key [Enabled]
Typematic Rate (Chars/Sec) กำหนดควำมเร็ วของกำรกด Key [6]
Typematic Delay (Msec) กำหนดค่ำ delay ของกำรกด Key [250]
Security Option กำหนดกำรตั้งรหัสผ่ำนของกำร Setup BIOS หรื อ System [Setup]
PS/2 Mouse Control กำหนดกำรใช้งำน PS/2 Mouse [Disabled]
PCI/VGA Palette Snoop แก้ปัญหำกำรเพี้ยนของสี เมื่อใช้กำร์ดวีดีโออื่น ๆ ร่ วมด้วย [Disabled]
                       ั
Assign IRQ for VGA กำหนดกำรใช้ IRQ ให้กบกำร์ดจอ [Enabled]
OS Select for DRAM > 64M กำรกำหนดหน่วยควำมจำสำหรับ OS2 [Non-OS]
HDD S.M.A.R.T capability Self-Monitering Analysis and Reporting Technology [Enabled]
Video BIOS Shadow กำหนดให้ทำ Shadow กับ ROM จำกกำร์ดแสดงผล C0000-C4000 [Enabled]
Adapter ROM กำหนดให้ทำ Shadow กับ ROM จำกกำร์ดที่เสี ยบเพิมเติม ่
      ั
C8000 ใช้กบกำร์ดแสดงผลชนิด MDA (จอเขียว)
          ั
CC000 ใช้กบกำร์ด controller บำงประเภท [Disabled]
       ั          ั
D0000 ใช้กบกำร์ด LAN [ถ้ำไม่ใช้ต้ ง Disabled]
        ั
D4000 ใช้กบ controller สำหรับ Disk Drive ชนิดพิเศษ [Disabled]
D8000 ตั้ง [Disable]
DC000 ตั้ง [Disable]
E0000 ตั้ง [Disable]
E4000 ตั้ง [Disable]
E8000 ตั้ง [Disable]
         ั                  ั
EC000 ใช้กบกำร์ด controller ชนิด SCSI [หำกไม่ได้ใช้ต้ ง Disable]
System ROM กำรทำ Shadow กับ ROM ของ BIOS ที่ F000 [Enabled]
                                                357
Chipset Features Setup

Auto Configuration คือให้ BIOS จัดกำรค่ำต่ำงๆโดยอัตโนมัติซ่ ึงจะเป็ นค่ำกลำง ๆ
Hidden Refresh กำรเติมประจุไฟของ DRAM [Enabled]
Slow Refresh ให้ DRAM ลดควำมถี่ในกำรเติมประจุไฟลง 2 - 4 เท่ำ [Enabled ถ้ำไม่มีปัญหำ]
Concurrent Refresh กำรอ่ำน-เขียนข้อมูล ได้พร้อมๆกับกำรเติมประจุไฟใน DRAM [Enabled]
Burst Refresh กำรเติมประจุไฟลง DRAM ได้หลำยๆ รอบในกำรทำงำนครั้งเดียว [Enabled]
DRAM Brust at 4 Refresh จำนวนกำร Burst Refresh เป็ น 4 รอบในกำรทำงำน 1ครั้ ง [Enabled]
Staggered Refresh กำรเติมประจุล่วงหน้ำใน DRAM ใน Bank ถัดไปด้วย [Enabled]
Refresh RAS Active Time ให้ทดลองกำหนดค่ำน้อยที่สุดเท่ำที่เครื่ องจะสำมำรถทำงำนได้
                           ั    ้
AT Cycle Wait State เวลำที่รอให้กำร์ด ISA พร้อม ให้ต้ งค่ำที่นอยสุดเท่ำที่เครื่ องทำงำนได้
                      ู ้
16-Bit Memory, I/O Wait State เวลำที่ซีพียตองรอระหว่ำงรอบกำรทำงำน ตั้งน้อยที่สุดที่ทำงำนได้
                     ู ้                  ั
8-Bit Memory, I/O Wait State เวลำที่ซีพียตองรอระหว่ำงรอบกำรทำงำน ให้ต้งน้อยสุดที่ทำงำนได้
DMA Clock Source กำหนดควำมเร็ วของอุปกรณ์ DMA โดยมีค่ำปกติคือ 5 MHz
Memory Remapping หำกเปิ ดกำรทำงำนนี้ไว้จะทำ Shadows กับ BIOS ใดๆ ไม่ได้ [Disable]
Cache Read Hit Burst หรื อ
                                   ั
SRAM Read Wait State ระยะพักรอเมื่ออ่ำนข้อมูลลงใน L1 Cache ให้ต้ งน้อยที่สุดเท่ำที่ทำงำนได้
Cache Write Hit Burst หรื อ
                                    ั
SRAM Write Wait State ระยะพักรอเมื่ออ่ำนข้อมูลลงใน L1 Cache ให้ต้ งน้อยที่สุดเท่ำที่ทำงำนได้
Fast Cache Read / Write ให้แคชทำงำนโหมดควำมเร็ วสูง จะมีผลเมื่อแคชมีขนำด 64 KB หรื อ 256 KB
                                                  358


                               ้
Tag Ram Includes Ditry ให้แคชทำงำนในโหมดเขียนทับโดยไม่ตองย้ำย/ลบข้อมูลเดิมออกก่อน
หำกมี Ram น้อยกว่ำ 256 MB ควรใช้ Dirty Bit
                             ้
Non-Cacheable Block-1 Size กำหนดขนำดหน่วยควำมจำที่หำมทำแคช [OK หรื อ Disabled]
RAS to CAS Delay Time ค่ำหน่วงเวลำก่อนที่จะสลับกำรทำงำน RAS-CAS ตั้งค่ำน้อยที่สุดเท่ำที่ทำงำนได้
CAS Before RAS กำรสลับลำดับกำรทำงำนระหว่ำง RAS และ CAS
                            ู
CAS Width in Read Cycle กำหนดค่ำหน่วงเวลำก่อนที่ซีพียจะเริ่ มอ่ำนข้อมูลใน DRAM
ตั้งน้อยที่สุดที่ทำงำนได้
Interleave Mode ให้ซีพียอ่ำน - เขียนข้อมูลจำก DRAM ในโหมด Interleave
             ู
                                ้
Fast Page Mode DRAM ให้หน่วยควำมจำทำงำนแบบ FPM โดยไม่ตองอำศัย RAS และ CAS ซึ่งจะเร็ วกว่ำ
SDRAM CAS Latency Time หรื อ
SDRAM Cycle Length ระยะรอบกำรทำงำนของ CAS latency ใน SDRAM ตั้งค่ำน้อยที่สุด
หรื อใช้ค่ำ 2 กับ RAM ชนิด PC100 และใช้ค่ำ 3 กับ RAM ชนิด PC66/83
Read Around Write กำหนดให้ซีพียอ่ำน - เขียนข้อมูลจำกหน่วยควำมจำได้ในครำวเดียวกัน [Enabled]
                  ู
DRAM Data Integrity Mode เลือก Non-ECC หรื อ ECC ตำมขนิดของ SDRAM System BIOS
Cacheable กำรทำแคชของ System BIOS ROM #F0000-FFFFF [Enabled]
Video BIOS Cacheable กำรทำแคชของ Video BIOS ROM [Enabled]
Video RAM Cacheable กำรทำแคชของ Video RAM #A0000-AFFFF [Enabled ถ้ำไม่มีปัญหำ]
Memory Hole at 15M-16M กำรจองพื้นที่สำหรับ ISA Adapter ROM [Enabled]
Passive Release กำหนด CPU to PCI bus accesses ช่วง passive release [Enabled]
Delayed Transaction เลือก Enable สำหรับ PCI version 2.1
AGP Aperture Size (MB) กำหนดขนำดของ AGP Aperture กำหนดเป็ นครึ่ งหนึ่งของ RAM ทั้งหมด

Power Management

Max Saving กำหนดกำรประหยัดพลังงำนแบบ สูงสุด
User Define กำหนดกำรประหยัดพลังงำนแบบ ตั้งค่ำเอง
Min Saving กำหนดกำรประหยัดพลังงำนแบบ ต่ำสุด
PM Control by APM กำหนดให้ควบคุมกำรประหยัดพลังงำนผ่ำนทำงซอฟท์แวร์
APM Video Off Method กำหนดวิธีกำรปิ ดจอภำพเมื่อเข้ำสู่โหมดประหยัดพลังงำน
V/H SYNC + Blank จะปิ ดกำรทำงำน V/H SYNC และดับจอภำพด้วย Blank Screen
DPMS สำหรับกำร์ดแสดงผลและจอภำพที่สนับสนุนโหมด DPMS
Blank Screen จะทำกำรแสดงหน้ำจอว่ำง ๆ เมื่อประหยัดพลังงำน สำหรับจอรุ่ นเก่ำ ๆ
Video Off After ให้ปิดจอภำพเมื่อเข้ำสู่โหมดประหยัดพลังงำนแบบ Stanby หรื อ Suspend
Standby Mode กำหนดระยะเวลำเมื่อพบว่ำไม่มีกำรใช้งำน จะหยุดทำงำนของอุปกรณ์บำงส่วน
Supend Mode จะตัดกำรทำงำนบำงส่วนคล้ำย Standby Mode แต่หยุดอุปกรณ์ที่มำกกว่ำ
HDD Power Down กำหนดระยะเวลำก่อนที่ BIOS จะหยุดกำรทำงำนของ HDD
                                                  359


Resume by Ring เมื่อ Enabled สำมำรถสังให้ทำงำนจำก Soft Off Mode ได้
                   ่
Resume by Alarm เมื่อ Enabled สำมำรถตั้งเวลำทำงำนจำก Suspend Mode ได้
Wake Up On LAN เมื่อ Enabled สำมำรถสังให้ทำงำนจำก Soft Off Mode ได้
                    ่

Integrated Peripherals

IDE HDD BLOCKS MODE ให้ HDD อ่ำน-เขียนข้อมูลได้ครั้งละหลำย Sector พร้อมกัน [Enabled]
IDE PIO Mode... กำหนดกำรทำงำนแบบ Programe Input/Output [ตั้ งสูงสุดหรื อ Auto]
IDE UDMA... กำหนดกำรทำงำนแบบ DMA หรื อ UDMA [Enabled หรื อ Auto]
                             ่
On-Chip PCI IDE กำหนดกำรใช้ช่องเสี ยบ HDD IDE ที่อยูบนเมนบอร์ด [Enabled]
USB Keyboard Support กำหนดให้ใช้ Keyboard แบบ USB [Enabled]
                                ่
Onboard FDC Controller กำหนดให้ใช้ช่องเสี ยบ Disk Drive ที่อยูบนเมนบอร์ด [Enabled]
Onboard Serial Port 1 กำหนดค่ำแอดเดรสและ IRQ ให้ COM1 ค่ำปกติคือ 3F8/IRQ4
Onboard Serial Port 2 กำหนดค่ำแอดเดรสและ IRQ ให้ COM2 ค่ำปกติคือ 2F8/IRQ3
Parallel Port Mode กำหนดโหมดกำรทำงำนของพอร์ตขนำนได้ใน 3 แบบ [EPP&ECP]
SPP (Standard Parallel Port) คือโหมดมำตรฐำนเหมำะแก่เครื่ องพิมพ์รุ่นเก่ำๆ
EPP (Enhanced Parallel Port) คือโหมด 2 ทิศทำงเหมำะแก่เครื่ องพิมพ์รุ่นใหม่
ECP (Extended Capabilities Port) คือโหมดควำมเร็ วสูง เมื่อต่อพ่วงกับ Scanner, Laplink ฯลฯ
ECP MODE USE DMA คือกำหนด DMA สำหรับ Port ขนำนแบบ ECP ซึ่งค่ำปกติคือ 3

IDE HDD Auto Detection
สำหรับค้นหำฮำร์ดดิสก์แบบอัตโนมัติ โดยจะค้นหำ Primary Master , Primary Slave , Secondary Master ,
                                 ้
Secondary Slave ตำมลำดับ โดยให้เรำตอบ Y ในแต่ละขั้นตอนที่ตองกำร ถ้ำในขั้นตอนนี้ไม่สำมำรถ ค้นหำ
ฮำร์ดดิสก์ที่เรำติดตั้งไว้ได้ ต้องตรวจสอบกำรต่อฮำร์ดดิสก์ให้ถูกต้องอีกครั้ง
                                                  360


       ่
การตั้งค่ าอืน ๆ
Load BIOS Default Setup
                                         ั่
เมื่อกดเลือกที่นี่ BIOS จะทำกำรตั้งค่ำต่ำง ๆ ให้เป็ นแบบกลำง ๆ สำหรับอุปกรณ์ทว ๆ ไป หรื อเป็ นกำรตั้งค่ำแบบ Factory
Setup ก็ได้
Load BIOS Optimize Setup
เมื่อกดเลือกที่นี่ BIOS จะทำกำรตั้งค่ำต่ำง ๆ ของอุปกรณ์ ให้ได้ประสิ ทธิภำพสูงสุด
Password Setting
ใช้สำหรับกำรตั้ง Password เมื่อต้องกำรจะเข้ำไปเปลี่ยนแปลงกำรตั้งค่ำต่ำง ๆ ใน BIOS หรื อเมื่อต้องกำรจะเปิ ด เครื่ อง
โดยปกติเมื่อใส่ Password ระบบจะให้ใส่ Confirm ซ้ ำ 2 รอบเพื่อป้ องกันกำรใส่ผิดพลำด (ไม่ใส่อะไรเลย คือกำรยกเลิก
password)
HDD Low Level Format
เป็ นเมนูสำหรับทำ Low Level Format ของ Hard Disk ซึ่งใช้สำหรับทำกำร Format Hard Disk แบบระดับต่ำสุด
ซึ่งถ้ำหำกไม่มีปัญหำอะไรกับ Hard Disk ก็ไม่จำเป็ นต้องทำ
Exit with Save Setting หรือ Exit without Save Setting
                                           ้
เมื่อทำกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลกำรตั้งค่ำต่ำง ๆ ของ BIOS แล้วต้องทำกำร Save เก็บไว้ดวยนะครับ ส่วนใหญ่ เมื่อทำกำร Save
                   ั
แล้วจะบูทเครื่ องใหม่ ค่ำต่ำง ๆ ที่ต้ งไว้จึงจะใช้งำนได้
CPU Setup
นอกจำกนี้ ในเมนบอร์ดรุ่ นใหม่ ๆ ที่เป็ นแบบ Jumper Free (ไม่ใช้ Jumper แต่จะใช้เมนูใน BIOS สำหรับตั้งค่ำ ต่ำง ๆ )
จะสำมำรถตั้งค่ำของควำมเร็ ว CPU, ค่ำ multiple หรื อ FSB, ค่ำไฟ Vcore และอื่น ๆ อีกแล้วแต่รุ่นของ เมนบอร์ดนั้น ๆ
                                            ่
    การ Flash BIOS ก็ คื อกำร Update เปลี่ยนแปลงข้อมูลหรื อซอฟท์แวร์ที่บรรจุอยูใน BIOS ROM Chip
    ซึ่งจะเป็ นซอฟท์แวร์ขนำดเล็ก ๆ ที่จำเป็ นสำหรับกำรบูทเครื่ องคอมพิวเตอร์ กำรที่เรำทำกำร Update BIOS
                     ั่       ้
    ก็คือกำร Update ซอฟท์แวร์น้ ีนนเอง เหตุผลที่ตองมีกำร Update BIOS มีดงนี้ั
           - เพื่อให้ BIOS นั้นสำมำรถรองรับกำรทำงำนของอุปกรณ์ใหม่ ๆ ได้
           - เพิมเติมและแก้ไขควำมสำมำรถต่ำง ๆ ให้มำกขึ้นเช่นกำร Auto Detect อุปกรณ์ต่ำง ๆ
              ่
           - เพิ่มกำร Support กับ CPU ใหม่ ๆ ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นมำด้วย
           - เพิ่มกำรรองรับกับ Hard Disk ขนำดใหญ่ ๆ
           - รองรับหรื อแก้ปัญหำ Y2K
           - แก้ไขปั ญหำบำงอย่ำงที่เกิดขึ้นกับเมนบอร์ด
           - ในบำงครั้ง ก็อำจจะช่วยเพิ่มประสิ ทธิภำพและควำมเสถียรภำพของระบบโดยรวมได้
           - และอื่น ๆ อีกมำกมำย

                                  ้         ่ ้
   รำยละเอียดของ BIOS แต่ละ Version คงต้องหำข้อมูลจำกเวปไซต์ของผูผลิตเมนบอร์ดแต่ละยีหอนะครับ
   ว่ำจะมีอะไรไหม่ ๆ บ้ำง

             ่
   จาเป็ นมากแค่ ไหน ทีต้องทาการ Flash BIOS
   โดยทัวไปแล้ว หำกคุณสำมำรถใช้งำนเครื่ องคอมพิวเตอร์ได้ปกติไม่มีปัญหำอะไรก็คงไม่มี
       ่
                                                  361


                           ้       ้
ควำมจำเป็ นที่จะต้องทำกำร Update BIOS นะครับแต่ถำหำกวันใดที่ตองกำรเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ ๆ
เข้ำไปในเครื่ องคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่นเปลี่ยน CPU หรื อ Hard Disk ใหม่ และเกิดปั ญหำ
หรื อไม่สำมำรถใช้งำนได้ ก็อำจจะมีควำมจำเป็ นที่จะต้องทำกำร Update BIOS นะครับ
          ่ ั
ดังนั้น คงจะขึ้นอยูกบควำมจำเป็ นต่ำง ๆ ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ว่ำต้องกำรที่จะแก้ไขอะไรใน BIOS
หรื อไม่ เพรำะจะว่ำไปแล้ว กำร Update BIOS ไม่ใช่เรื่ องยำกเย็นอะไรนัก แต่หำกเกิดกำรผิดพลำด
              ั
ระหว่ำงกำร Flash BIOS ก็อนตรำยมำก ถึงขนำดไม่สำมำรถบูทเครื่ องได้เลยเชียวนะครับ

จะสามารถหา BIOS ใหม่ ๆ ได้ จากทีไหน  ่
         ้         ้           ่ ้
แน่นอนครับ ก็ตองที่เวปไซต์ของผูผลิตเมนบอร์ดของแต่ละยีหอนั้น ๆ และจะต้องเป็ น BIOS
ของเมนบอร์ดรุ่ นเดียวกันด้วยนะครับ ไม่ขอแนะนำให้นำ BIOS ของเมนบอร์ดรุ่ นอื่น ๆ หรื อ
ที่ไม่แน่ใจมำทำกำร Flash เด็ดขำด ส่วนใหญ่จะไม่สำมำรถใช้งำนได้ หรื ออำจจะไม่สำมำรถ
บูทเครื่ องได้เลยก็ได้ อีกที่หนึ่งสำหรับ Award BIOS นะครับ ถ้ำหำกหำไม่ได้และต้องกำร
Flash จริ ง ๆ ก็ลองเข้ำไปหำดูที่ http://www.award.com.tw/download นะครับจะมี Image
        ่
ของ BIOS อยูหลำยรุ่ น

การเตรียมอุปกรณ์ ก่อนทาการ Flash BIOS
     ้
สิ่ งที่ตองเตรี ยมสำหรับกำร Flash BIOS มีดงนี้ั
     เตรี ยมแผ่น Floppy Disk สำหรับ Boot เครื่ องเช่น Windows Start Up Disk หรื อแผ่น Boot
      DOS เพื่อใช้สำหรับ Boot เครื่ องเข้ำ DOS Prompt อย่ำงเดียว (อำจจะทำขึ้นมำเองง่ำย ๆ โดยใส่
      แผ่นดิสก์แล้วสัง format a: /s ก็ได้)
              ่
                                           ้
     เตรี ยมโปรแกรมสำหรับ Flash BIOS โดยที่จะสำมำรถหำได้จำกเวปไซต์ของผูผลิตเมนบอร์ด
      นั้น ๆ นะครับ ส่วนใหญ่จะเป็ นไฟล์เล็ก ๆ เช่น AWDFLASH.EXE หรื อหำกเวปไซต์น้ น   ั
      แนะนำให้ใช้โปรแกรมตัวอื่น ๆ ก็ขอให้ใช้ตำมนั้นนะครับ
                                    ้
     เตรี ยม Image BIOS โดยที่จะสำมำรถหำได้จำกเวปไซต์ของผูผลิตเมนบอร์ ดนั้น ๆ นะครับ
      รู ปแบบทัวไปส่วนใหญ่ จะเป็ นไฟล์นำมสกุล .BIN นะครับ อันนี้ขอเน้นอีกครั้งว่ำ ต้องเป็ น
           ่
      Image BIOS สำหรับเมนบอร์ดรุ่ นเดียวกันเท่ำนั้นนะครับ

ขั้นตอนการทา Flash BIOS
หลังจำกที่ตดสิ นใจจะทำกำร Update BIOS แน่นอนแล้ว และเตรี ยมอุปกรณ์หรื อซอฟท์แวร์ต่ำง ๆ
      ั
พร้อมแล้ว ก็เริ่ มต้นขั้นตอนตำมนี้
    เปิ ดเครื่ อง และเข้ำไปทำกำร BIOS Setup โดยกด DEL ระหว่ำงที่เครื่ องกำลังทดสอบ RAM อยู่
     ทำกำรตั้งค่ำของ System BIOS Cacheable Option ใน BIOS ให้เป็ น Disabled เสี ยก่อน
     ที่จะทำกำร Flash BIOS ใหม่

    ให้เปิ ดคู่มือของเมนบอร์ดเพื่อหำตำแหน่งของ jumper สำหรับกำร Flash BIOS (หำกไม่มีคูมือ ่
     ลองมองหำดู jumper ใกล้ ๆ กับ CMOS นะครับ ส่วนใหญ่จะเป็ น jumper 3 ขำและมีกำรพิมพ์
               ่
     กำกับกำรใช้งำนอยูบนบอร์ด) ทำกำรเปลี่ยน jumper ไปที่ตำแหน่ง Flash นะครับ ซึ่งเท่ำที่ทรำบมำ
                                               362


  เมนบอร์ดบำงรุ่ นอำจจะไม่มีก็ได้ ให้ลองหำดูก่อน

  Boot เครื่ องใหม่ โดยทำกำร Boot แบบ Clean Boot ครับ คือให้กด F8 ขณะที่กำลังจะเข้ำสู่หน้ำจอ
  Start Windows จะเข้ำหน้ำจอของ Menu แล้วจำกนั้นเลือก Save Mode MS DOS Prompt
  แล้วจึงทำในขั้นตอนต่อไป หรื อจะให้ดีควรจะ Boot เครื่ องจำกแผ่นดิสก์ที่มีแต่เพียง DOS อย่ำงเดียว
  โดยไม่มีกำร Load Driver อะไรต่ำง ๆ เลย

  สังหรื อเรี ยกโปรแกรมสำหรับ Flash เช่น AWDFLASH หรื อโปรแกรมสำหรับ Flash BIOS ที่
   ่
  Download มำ ท โดยส่วนใหญ่ตรงนี้ โปรแกรมจะถำมให้ทำกำร Save BIOS Version เก่ำที่มีอยู่
  ในเครื่ องเก็บไว้ก่อน ขอแนะนำให้ทำกำร Save BIOS ใส่แผ่นดิสก์ไว้นะครับ เพื่อควำมไม่ประมำท
  หรื อถ้ำหำกเกิดกำรผิดพลำดขึ้น อำจจะยังพอแก้ไขได้

                      ้
  ใส่ชื่อของ file ที่เป็ น Image BIOS ที่ตองกำรจะ Flash จำกนั้นทำกำร Flash ตำมขั้นตอนคำแนะนำ
  ของโปรแกรมนะครับ

  กำร Flash จะใช้เวลำไม่นำนมำกนัก ประมำณไม่เกิน 1 นำที ระหว่ำงนี้กตองระวัง         ็ ้
  ห้ำมปิ ดเครื่ องหรื อทำกำร Reset โดยเด็ดขำดนะครับ ไม่เช่นนั้น เมนบอร์ดคุณอำจจะไม่สำมำรถ
  Boot                                          ได้เลยก็ได้
  (ต้องระวังเรื่ องไฟฟ้ ำดับด้วยนะครับ พยำยำมอย่ำทำขณะที่เสี่ ยงต่อกำรเกิดไฟฟ้ ำดับเป็ นอันขำด)

  หลังจำกที่ Flash เรี ยบร้อยแล้ว ให้ปิดเครื่ องสักประมำณ 15 วินำที หำกได้ทำกำรเปลี่ยน jumper
             ั ้
  สำหรับกำร Flash ไว้ต้ งแต่ตน ก็ทำกำรเปลี่ยนกลับไปเป็ นเหมือนเดิมด้วยนะครับ

  บำงครั้ง ต้องทำกำร Clear CMOS jumper (คนละอันกับ Flash jumper นะครับ) ก่อนที่จะเปิ ด
         ้
  เครื่ องใหม่ดวยครับ

  เปิ ดเครื่ องใหม่ เข้ำไปทำกำร Setup BIOS โดยกด DEL ขั้นตอนแรกคือเลือกที่เมนู Load Default
                                           ั
  Setup หรื อ Load BIOS Setup ก่อน จึงตั้งค่ำต่ำง ๆ ตำมต้องกำร เลือก Save ค่ำที่ต้ งไว้ ก็จบขั้นตอน
  กำร Flash BIOS ครับ

                                   ั
  สำหรับ Award BIOS หำกว่ำในขณะที่ทำกำร Flash BIOS ใหม่น้ น เกิด Error Message มำว่ำ
                  ้
  Insufficient Memory ก็ไม่ตองตกใจนะครับ เพรำะ มันก็จะยังไม่ได้ทำกำร Flash BIOS ให้ใหม่
  ดังนั้น ก็ให้คุณ Boot เครื่ องใหม่ แล้วเข้ำไป set ใน BIOS ตรง Chipset Feature Setup ให้เลือก
  Video BIOS Cacheable เป็ น Disable ซะ แล้ว Save และ Exit เพื่อ Boot ใหม่ Boot เข้ำ
  Clean Boot แล้วทำกำร Flash ใหม่ ซึ่งก็ไม่น่ำจะเกิดปั ญหำนี้อีกแล้ว จำกนั้น เมื่อทำกำรเสร็ จแล้ว ก็
                 ั
  Reboot หรื อ ปิ ดเครื่ องไว้สกพัก แล้วเปิ ดใหม่ และเมื่อ Boot เข้ำมำใหม่แล้ว ให้เข้ำไปแก้ไขที่
  Chipset Feature Setup ตรง Video BIOS Cacheable เป็ น Enabled เหมือนเดิมครับ
                                                 363


ข้อควรระวังสำหรับกำร Flash BIOS
   ต้องใช้ Image BIOS ที่เป็ นรุ่ นเดียวกับเมนบอร์ดเท่ำนั้น


    ระวังไฟตก ไฟฟ้ ำดับ หรื อเครื่ องแฮงก์ ขณะทำกำร Flash เพรำะอำจจะทำให้ไม่สำมำรถ
     Boot เครื่ องได้เลย

    ให้ทำกำร Save Image BIOS ของเดิมเก็บใส่แผ่นดิสก์ไว้ก่อนเสมอครับ

                                        ั
     ถ้ำมีกำรเตือนว่ำ Image BIOS ที่กำลังจะ Flash นั้นไม่สำมำรถเข้ำกันได้กบเครื่ อง
     เหนือเมนบอร์ดของคุณ ระวัง อย่ำทำกำร Flash โดยเด็ดขำด เพรำะเป็ นไปได้มำกที่คุณ
     ใช้ Image BIOS ผิดรุ่ น ซึ่งอำจจะทำให้เครื่ องคุณ Boot ไม่ข้ ึนเลยก็ได้

หำก Flash BIOS ไปแล้ว Boot ไม่ข้ ึนจะแก้ไขอะไรได้บำง ้
   กำรทำ                     Boot-Block            BIOS
    สำหรับเมนบอร์ดรุ่ นใหม่ๆ                ั
                         โดยเฉพำะที่ใช้กบ       Award BIOS
    นั้นจะมี Boot-Block BIOS มำด้วย โดยจะเป็ นส่วนของข้อมูลเล็กๆ ที่จะไม่มีกำรเขียนทับ
                    ่
    หรื อ แก้ไขใดๆ ลงไปได้ แม้วำจะ Flash BIOS สักกี่ครั้งก็ตำม โดย Boot-Block BIOS นั้น
        ั
    จะรู ้จกแต่ Floppy Disk Drive และ Display Card แบบ ISA เท่ำนั้น! หำกว่ำใช้
    Display Card เป็ น PCI หรื อ AGP ก็หมดหวังเลยครับ และ Boot-Block BIOS นี้
    จะสำมำรถ Boot เครื่ องได้ เฉพำะ Floppy Disk เท่ำนั้น ดังนั้น ก็เรำก็สำมำรถเตรี ยม
    Image BIOS และ ตัว โปรแกรม Flash ใส่ไว้ในแผ่น แล้ว พอ Boot เสร็ จ ก็ ทำกำร Flash
    ซะใหม่ ก็ได้ หรื อ จะเขียน autoexec.bat ให้ทำกำร Flash อัตโนมัติ เลยก็ได้ครับ

    กำรทำ Hot Swapping
     กำรแก้ไขวิธีน้ ี มีหลักกำรคือ นำเอำ Chip BIOS ที่มีปัญหำไปทำกำร Flash
     กับเมนบอร์ดของเครื่ องที่ใช้งำนได้ปกติ โดยทำขณะที่ยงเปิ ดเครื่ องปกติอยู่ และถอด
                                 ั
     Chip BIOS ของเครื่ องนั้นออก นำเอำ Chip BIOS ที่ของเรำที่มีปัญหำใส่เข้ำไปแล้ว
                       ุ่     ้
     ทำกำร Flash ใหม่ กำรแก้ไขวิธีน้ ีวนวำยไม่ใช่นอยๆ และ ผมขอไม่รับผิดชอบนะครับ
     กับควำมเสี ยหำย ที่เกิดขึ้นจำกวิธีน้ ี นะครับ เพรำะมันค่อนข้ำงละเอียด และ ผิดพลำดได้
                    ่
     ง่ำยๆ ... เพรำะฉะนั้น ขอให้อยูในดุลยพินิจของตัวเองด้วยนะครับ สำหรับวิธีน้ ี

1. ให้ถอด Chip BIOS ที่มีปัญหำออกมำ แล้วหำเมนบอร์ดรุ่ นเดียวกัน Spec เดียวกัน
ซึ่งไม่มีปัญหำมำเพื่อใช้ในกำร Boot โดยก่อนที่จะทำกำร Flash ก็ให้เข้ำไปใน BIOS เพื่อ Set System BIOS
Cacheable ให้เป็ น Enable ก่อนด้วย
2. Boot เครื่ อง ด้วยเมนบอร์ดตัวที่ BIOS ไม่มีปัญหำ และ Boot แบบ Clean ดังที่กล่ำวมำแล้ว
3. ทำกำรแกะ Chip BIOS จำกเมนบอร์ดออกโดยที่ยงเปิ ดเครื่ องทิ้งไว้อยู่ ตรงนี้ ต้องใช้ควำมระมัดระวัง และ
                          ั
เสี่ ยงเป็ นอย่ำงมำก
4. ใส่ Chip BIOS ตัวที่มีปัญหำลงไปแทนที่ แล้วทำกำร Flash BIOS ใหม่ จำกนั้น ก็ Reboot หรื อ ปิ ดเครื่ อง
                                                      364


                                   ั
   5. ถ้ำไม่มีปัญหำใดๆ เจ้ำ BIOS ที่เคยมีปัญหำ ก็จะกลับมำใช้งำนได้ดงเดิมครับ

                      ิ
   ข้อแนะนำเพิ่มเติมสำหรับใครที่คิดจะใช้วธีกำรนี้คือ ก่อนที่จะเริ่ มต้น ให้ทำกำรแกะ Chip BIOS
                                         ้
   ออกมำจำก Socket ก่อนแล้วใส่ใหม่โดยวำงแปะลงไป กดแต่เพียงเบำ ๆ แต่ตองแน่ใจว่ำทุก ๆ ขำของ
                                          ั
   Chip BIOS สัมผัสกับ Socket ดีนะครับ เมื่อถึงเวลำที่เปลี่ยน Chip BIOS โดยที่ยงต้องเปิ ดเครื่ อง
     ่ ั
   อยูน้ น จะช่วยให้สำมำรถแกะ Chip CMOS ออกมำได้ง่ำย เพื่อทำกำร Flash BIOS แบบ Hot Swapping
                   ้
   โดยที่ขณะที่จะทำกำร Flash จะมีขอควำมเตือนว่ำ BIOS นั้นไม่สำมำรถเข้ำกับเครื่ องหรื อเมนบอร์ดได้
   ก็กดยืนยันกำรทำกำร Flash BIOS ต่อไปได้เลย

        สำหรับเมนบอร์ดของ Intel โดยเฉพำะ

                                ่
    1. เปลี่ยน Jumper ตรง Flash Recovery Jumper ให้ไปอยูตรง Recovery Mode
    ( อ่ำนจำกคู่มือ และ สำหรับบำงรุ่ น ก็ไม่มี Jumper ตัวนี้นะครับ )
    2. เอำแผ่น Bootable Upgrade Disk ใส่ไว้ที่ Drive A;
    3. Boot เครื่ อง โดยเครื่ องจะทำงำนตำมปกติ แต่จะไม่มีกำร Display อะไรออกที่หน้ำจอ
    ( วิธีน้ ี ก็คล้ำยๆ กับ วิธีที่ Boot-Block BIOS เพียงแต่ ใช้สำหรับเมนบอร์ดของ Intel บำงรุ่ น
    เท่ำนั้น ) โดยจะดูผลกำร Boot หรื อ กำรทำงำนโดย สังเกตุ จำกไฟ LED บนฝำ CASE
    และ/หรื อ ฟังจำกเสี ยง Beep
              ้               ่
    4. ระบบจะทำกำรกูคืนข้อมูล BIOS ด้วยข้อมูลที่อยูบน Disk ให้ สังเกตุ ที่ไฟของ Floppy Disk ถ้ำไฟติดอยู่
                                            ้
    และ ยังมีเสี ยงอ่ำนอยู่ ก็แสดงว่ำกำลังทำงำนอยู่ และถ้ำดับเมื่อไร ก็แสดงว่ำกำร กูคืนนั้น เสร็ จสิ้นลงแล้ว
                               ่
    5. ปิ ดเครื่ อง แล้วเปลี่ยน Jumper จำกข้อแรกให้กลับอยูตำแหน่งเดิม จำกนั้นก็เปิ ดเครื่ องใหม่
    ซึ่งก็น่ำจะไม่มีปัญหำแล้ว


        ่
การแก้ ไขเมือ Flash BIOS ล้ มเหลว
      หลังจำก Flash BIOS แล้ว ถ้ำกระบวนกำรดำเนินกำรไปอย่ำงถูกต้อง
คอมพิวเตอร์ก็จะทำงำนได้อย่ำงถูกต้อง ไม่ มีปัญหำอย่ำงใด อย่ำงไรก็ตำม หลำยครั้งพบว่ำผลจำกกำร Flash BIOS
                                               ้
ไม่ได้เป็ นไปตำมที่ คำดหวังทุกประกำร บำงครั้ง อำจ พบควำมผิดพลำดได้ เช่น ในกรณี ของผูใช้งำนที่เคย Flash
BIOS ครั้งแรก อำจจะทำผิดพลำด โดยกำร ปิ ดสวิทช์ไฟ ระหว่ำงกระบวนกำร Erase , Re-program BIOS
ซึ่งกรณี น้ ีจะทำให้ไบออสเสี ย ใช้บู๊ตคอมพิวเตอร์ ไม่ได้ หรื ออีกกรณี หนึ่งคือ มีควำมผิดพลำดในตัวโปรแกรมเอง
                               ่
เมื่อ Flash แล้วปรำกฎว่ำใช้งำนไม่ได้อีกต่อไป อำกำรที่บ่งชี้วำ ไบออสเสี ยก็คือ เมื่อเปิ ดสวิทช์แต่เครื่ องไม่บู๊ต
                          ้
ไม่มีเสี ยง บี๊บ (POST = Power on self test) ไม่มีขอควำมใด ปรำกฎ บนจอภำพ
ถ้ำอำกำรดังกล่ำวเกิดขึ้นหลังจำกกำร Flash BIOS ก็ให้ต้ งสมมุติฐำนไว้ก่อนว่ำ เกิดปั ญหำขึ้นจำกกำร Flash BIOS
                             ั
   สำเหตุที่ทำให้ไบออสนอกจำกกำร Flash ผิดแล้ว ยังเกิดได้จำกไวรัสบำงตัว เช่น W32.CIH.SPACEFILLER
ซึ่งถูกตั้งเงื่อนไขให้ Flash BIOS ด้วยโปรแกรมขยะอีกด้วย
                                                          365การแก้ ไข
     หลังจำก           Flash        BIOS        แล้วเมื่อเปิ ดคอมพิวเตอร์แล้วไม่บูต
ให้ปิดสวิทช์แล้วแกะไบออสออก ระหว่ำงกำรแกะให้ ระวัง เพรำะตัว EEPROM สำหรับ BIOS
นั้นมีหลำยประเภท ประเภทที่เป็ นตีนตะขำบเสี ยบบน Socket จะแกะง่ำยกว่ำ แต่หำกเป็ นลักษณะคล้ำยฝังตัวใน
Socket                                         แบบนั้นแกะลำบำกมำกกว่ำ
                                     ่
1. ให้แกะ BIOS จำกเมนบอร์ดที่ดี หรื อนำเอำ BIOS ที่ดีอยูแล้ว มำใส่แทน BIOS ที่เสี ยแทน
2.          ให้เปิ ดเครื่ องและบูตเครื่ องตำมปกติ        สังเกตว่ำคอมพิวเตอร์จะต้องบูตตำมปกติ
                         ้
ถ้ำอำกำรเสี ยนั้นเกิดจำกไบออสเสี ย แต่ถำไม่บูตอีก แสดงว่ำไบออสไม่เสี ยแล้ว แต่เป็ นเมนบอร์ดเสี ยแทน
3.                                              ถ้ำเครื่ องก็บูตขึ้นมำแล้ว
กำรทำงำนของไบออสนั้นจะเหมือนกันกับสตำร์ตเตอร์ในวงจรของหลอดฟลูออเรสต์เซ็นต์                      คือ
เมื่อเปิ ดคอมพิวเตอร์ได้แล้ว BIOS ก็หยุดทำงำนไป (จะทำงำนอีกครั้งเมื่อใช้พวกโปรแกรม Management
เข้ำถึงข้อมูลใน               DMI              Pool                 เท่ำนั้น)
4.     ต่อไปเมื่อคอมพิวเตอร์เปิ ดขึ้นมำแล้ว      ก็เอำไบออสตัวเก่ำออก       แกะขณะที่เปิ ดเครื่ องอยู่
(ระวังตัวไบออสตกลงบน เมนบอร์ด หรื อพลำดขำไปถูกส่วนอื่น ที่เป็ นวงจรในเคส ระวังเกิดควำมเสี ยหำย
5. เมื่อถอดเสร็ จให้เอำไบออสตัวที่เสี ยใส่ลงไปแทน และ Flash BIOS ลงไปอีกครั้ง โดยใช้โปรแกรม Flash BIOS
ตำมปกติ หลังจำกนั้นให้ลองบูตเครื่ อง ถ้ำบูตได้ก็แสดงว่ำ BIOS ตัวที่เสี ยถูก Re-Program ให้สำมำรถใช้งำน
ได้ตำมปกติอีก
                                ็
เครื่ องมือที่หำเองได้ ก็แผ่นเหล็กปิ ดฝำหลังเคสนันแหละ หรื อไม่กไขควงปำกแบนตัวเล็กๆ เอำไว้สำหรับ
                         ่
EEPROM ออก จำก Socket ต้องกำรมือที่นุ่มนวล แต่แข็งแกร่ ง ออกแรงน้อยๆก่อน แล้วแรงเด็ดขำด อย่ำแรงมำก
                                                       366


   ้
แต่ถำมี    "คีมปำกแบนแบบในภำพจะช่วยได้มำก    ปกติ   แล้วแต่กำรวำงตัวของ  EEPROM
         ้           ้         ้
ถ้ำง่ำยขนำดว่ำไม่ตองถอดออก จำกเคสก็ไม่ตองเอำออกมำก็ได้ แต่ถำมันยำกเกินที่จะสอดมือใปทำงำนในเคส
ก็ถอดเอำเมนบอร์ดออกมำ งำนใหญ่ล่ะ ครำวนี้จะเริ่ มถอดล่ะนะ ค่อยๆแซะล่ะ อย่ำรี บร้อน บำงตัวถอดง่ำย
บำงตัวยำกเข็ญ และถ้ำใช้แรงมำกเกินไป ขำ EEPROM จะหักเอำ
                                 ่
เวลำถอดตัว EEPROM ออกมำแล้ว โปรดสังเกตด้วยนะ มันจะมี Mark ไว้วำขำที่ 1 น่ะขำไหน
โดยมำกก็เป็ นจุดหลุมเล็ก บนตัว EEPROM โดยบน Socket เขำก็บำกทำตำแหน่งไว้ ต้องใส่ให้ตรงกัน
                   ้
ถ้ำใส่ไม่ตรงกัน ไบออสจะไหม้ได้ ตรงนี้ตองระวังอย่ำงมำก ถ้ำถอดออกมำแล้ว
ไปหำยืมเครื่ องคอมพิวเตอร์เครื่ องอื่นๆที่ใช้เมนบอร์ดรุ่ นเดียวกันเพื่อเขียนไบออสใหม่ไม่ได้ ก็เห็นต้องพึ่งพำเครื่ อ
เขียน ไบออส ที่หน้ำตำเป็ นแบบนี้แหละครับ หำใช้บริ กำรได้ที่ร้ำนแถว "บ้ำนหม้อ" และ "พันธ์ทิพย์"
สำหรับ BIOS แบบเสี ยบลง Socket พบในเมนบอร์ดของเครื่ องมียหอบำงรุ่ น
                                ี่ ้
                               ่
และเมนบอร์ดรุ่ นใหม่ๆที่ใช้ชิปเซ็ตอย่ำง Intel 810 เพิ่มควำมยุงยำกอีกนิดหน่อย แต่ถำรู ้เทคนิคแล้ว ไม่ยำกหรอก
                                         ้
           ่
นี่แหละตัว BIOS ฝังอยูใน Socket แบบนี้แหละ แต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำถอดออกมำไม่ได้นะ ถอดออกมำได้
                                                   367
เคล็ดลับอยู่ "คลิปหนีบกระดำษ" ตัวเล็กๆ นี่แหละ เอำมำคลำยลวดออกให้ปลำยแหลมๆ ทำให้ตอง "คลิป"  ้
เพรำะคลิปมันใช้ "ลวดเป็ น" งัย คือ ขืนตัวแข็งไม่อ่อนตัว ใช้คลิปนี้แหละ ด้ำนปลำยลวดสอดเข้ำไปใน Socket
แล้วก็..พยำยำมสอดและดึง EEPROM ขึ้นมำน่ะ คงไม่ยำกนะ อีกวิธีหนึ่งที่ไม่เคยมีแนะนำไว้ในตำรำ
    ั
แต่มีนกทดลองหลำยท่ำนเคยบอกผมก็คือ ระหว่ำงกำรเปิ ดเครื่ องนั้น ให้ถอดไบออสดีออก
และเอำไบออสเสี ยใส่ลงไป แล้วปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์เปิ ดสวิตช์ อีกครั้ง ก็จะเป็ น Hot Burn BIOS
แต่ผมลองแล้วไม่ประสบควำมสำเร็ จ แต่ถำไม่มีอะไรที่ดีกว่ำนั้นสำหรับ เมนบอร์ดรุ่ นใหม่ๆ ที่ Flash BIOS ได้
                     ้
   ั
แต่ตวไบออสถูกบัดกรี ลงบนเมนบอร์ดอย่ำงถำวร เช่น Intel BI440ZX กรณี ที่ถูก CIH ทำลำยไบออส
คงไม่มีทำงเลือกนอกจำกส่งเข้ำซ่อมเท่ำนั้น เพรำะอย่ำงไรก็แก้ไขเองไม่ได้

								
To top