Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

KNU's inside news and respond letter to PuTaThee by kawthoolei7

VIEWS: 486 PAGES: 26

									                                   1
         ေကအနးယူအတျငး့်ဖစးရပးမြနးမ္ာ့ႏြငးံ
      ဖူ့တာသီ့ေခ၍ေစာတူ့တူ့ေလ့၏သဵု့သပးတငး်ပစာေပ၍
           ်ပနးလညးသဵု့သပးေဖ၍်ပ်ခငး့

 ု
ႏိွငးဘာ ှဿ ရကး၇ ဿွှဿ ခုႏြစး

ယခုလကးရြိ   ေကအဲနးယူအဖျဲ႔အစညး့အတျငး့်ဖစးပ္ကးေနသညးံအေၾကာငး့အ
ရာ တခိ္ဳ႕ႏြငံး ယခုလကးရြိ်ဖစးပ္ကးေနေသာ ေကအနးယူႏြငးံ ဗမာအစို့ရၾကာ့
ၿငိမး့ခ္မး့ေဆျ့ေႏျ့မြဳဆုိငးရာ အေၾကာငး့အရာတခိ္ဳ႕ကို ကျ္ႏးုပးေလံလာမိသမြ္
အမ္ာ့သိေအာငးတငး်ပချငးံ်ပဳပါ၈

ေကအဲနးယူထိပးသီ့ေခါငး့ေဆာငးအတျငး့ ်ဖစးေပ၍ေနေသာ အ်မငးမတူမႈႏြငးံ
အကးေၾကာငး့မ္ာ့သညး ေကအနးယူႏြငးံ ဗမာအစို့ရၾကာ့ ်ငိမး့ခ္မး့ေဆျ့ေႏျ့မႈ
စတငးေသာအခိ္နးက စၿပီ့ပိုမိုသိသာထငးရြာ့လာသညးကိုေတျ႔ရြိရသညး၈

ေကအနးယူဗဟိုေကားမတီ ၀ ဦ့ကိုထုတးပယးသညးံကိစၥ

ေကအဲနးယူဗဟိုေကားမတီ ၀ ဦ့ကိုထုတးပယးသညးံကိစၥသညး မြာ့သညးမြနး
သညးဆုိသညးထကး ၁ငး့ေကအဲနးယူဗဟိုေကားမတီ ၀ ဦ့ကို မညးသညးံ အ
ေၾကာငး့ေၾကာငးံ ထုတးပယးရသနညး့၇ မညးသညးံအရာမ္ာ့ ်ဖစးပ္ကးခဲံေသာ
ေၾကာငးံ သူတို႔ ၀ ဦ့အာ့ ထုတးပယးရသညးံအေ်ခအေနအထိ ်ဖစးခဲံရသနညး့၇
မညးသညးံးအေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကို အေ်ခခဵ်ပီ့ ထုတးရသနညး့၇ မညးသို႕မညး
ပဵုထုတးပယးခဲံသနညး့ စသညးံအခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို်ပနး လညးၾကညးံဖို႔လိုပါ
လိမးံမညး၈
                                   1
                                      2
 ိ
ႏုွငးဘာ ၅ ရကး၇ ဿွှှ ႏြစးတျငး ေကအနးယူဗဟိုအစညး့အေွ့ေခ၍ယူၿပီ့
ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဖ၍ေဆာငးမႈေကားမတီ (Peace Negotiation Committee) ႏြငးံ
စစးေရ့ေကားမတီ    (Military   affairs  committee)    စစးေရ့ဆိုငးရာ
ေကားမတီကို ဗိုလးမႈ့ႀကီ့ထူ့ထူ့ေလ့အႀကဵ်ပဳမႈ် ဖငးံ ဗိုလးခ္ဳပး ႀကီ့ မူတူ့ေစ့
ဖို့မြ ေသေဘထာ တျငး အစညး့အေွ့်ပဳလုပးၿပီ့ ေကားမတီ ဖျဲ႕စညး့ခဲံ်ခငး့
်ဖစးသညး၈ အစညး့အေွ့က္ငး့ပသညးံေနရကးကိုေတာံ အေသအခ္ာ မသိရြိ
   ု
ပါ၈ ႏိွငးဘာလ ၅ ရကး၇ ဿွှဿ ခုႏြစးတျငး က္ငး့ပသညးံ ဗဟိုေကားမ
တီတျငးဖျဲ႕စညး့ခဲံ်ခငး့မဟုတး၈ ဤအဖျဲ႕ႏြစးဖျဲ႕သညး ဗမာအစို့ရႏြငးံစကာ့ေ်ပာ
ရနး ကိုယးစာ့လယးအ်ဖစး တာွနးေပ့အပး်ခငး့ ခဵရ ေသာအဖျဲ႕မ္ာ့ ်ဖစးသညး၈

ပထမဆဵု့အႀကိမး ဇနးနွါရီလ ှဿ ရကး၇ ဿွှဿ ႏြစးတျငး ေစလျတးခဲံေသာ
ဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့ေစာမူတူ့ေစ့ဖို့ႏြငးံ ပဒိုေဒ့ဗစးေထာတို႔မြ ဦ့ေဆာငးေသာအဖျဲ႕
သညး ဘာ့အဵၿမိဳ႕တျငး ကရငးတမိ္ဳ့သာ့လဵု့အေရ့၇ အနာဂတးကရငး်ပညးနယး
အေရ့အတျကး     ဗမာအစို့ရႏြငးံ  ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေ်ပာဆိုရနး  ေစလျတး်ခငး့ခဵရ
သညး၈

မသျာ့ေရာကးခငးတျငး ဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့ေစာမူတူ့ေစ့ဖို့ႏြငးံ ဗိုလးေရာဂ္ာတို႔ ဿ
ဦ့သညး ဗဟိုေကားမတီဝငးအတျငး့ ေဆျ့ေႏျ့တုိငးပငးမြဳမရြိပဲ တပးမဟာ ၂
တပးမဟာမြဳ့ ဗိုလးမြဳ့ေဘာေက္ားဟဲ ကိုသျာ့ေရာကး ေတျ႕ဆဵုၿပီ့ မိမိတို႔ႏြငးံ
အတူ လိုကးသျာ့ရနး စညး့ရဵု့ခဲံသညး၈ ဒါံအ်ပငး ဤပထမဆဵု့်ပဳလုပးေသာ
ေဆျ့ေႏျ့ပျဲတျငးလညး့ လကးမြနးထို့ရနး အစီအစဥးရြိသညးဟုဆိုကာ ေ်ပာဆို
စညး့ရဵု့ခဲံသညး၈
                                      2
                                         3
ပဒိုေဒ့ဗစးေထာကလညး့ ဗဟိုေကားမတီဝငးအတျငး့ ေဆျ့ေႏျ့တုိငးပငးမႈ မရြိပဲ
တပးမဟာ ၂ တပးမဟာမႈ့ကို ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လိုခ္ငးလ္ငး မိမိႏြငးံလိုကးသျာ့ရနး
ဖုနး့်ဖငးံ  ေ်ပာဆိုစညး့ရဵု့ခဲံသညး၈   ေ်မာကးပိုငး့  ေတာငးပုိငး့  တပးမဟာ
ႏြငးံခရိုးငးမ္ာ့အပါအဝငး   ။ႏြငးံလိုကးသျာ့မညံးံ    မညးသညးံ        းံ
                                   အဖျဲ႔ႏြငမဆို
အစို့ရႏြငၿးံ ငိမး့ခ္မး့ေရ့ရေအာငး    လုပးခဲံေပ့မညးဟုဆိုကာ    စညး့ရဵု့ေ်ပာဆုိ
ခဲံသညး၈ ဤသို႔တိတးတဆိတး ဆကးသျယးေ်ပာဆို်ခငး့သညး အဖျဲ႕ဝငးအ်ခငး့
်ခငး့အၾကာ့ ေသျ့ချဲရနး စညး့ရဵု့လြဵဳ႕ေဆားသညးဟု စာေရ့သူကသဵု့သပးပါ
သညး၈

ဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့ေစာမူတူ့ေစ့ဖို့၇ ဗိုလးေရာဂ္ာႏြငးံ ပဒိုေဒ့ဗစးေထာတို႔၌ လုပးရပး
သညး     ေကအဲနးယူဗဟိုအဆငးံကိုေက္ား်ဖတးၿပီ့     လုပးခဲံရာေရာကးပါသညး၈
ေကအနးယူဗဟိုအဆငးံကိုေက္ား်ဖတးၿပီ့ လုပးခဲံ်ခငး့လညး့်ဖစးပါသညး၈ ေက
အနးယူ၌     ဖျဲ႔စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒ   အပိုဒး  ှွ  (၃)  မြခ္မြတးထာ့ေသာ
အခ္ကး်ဖစးသညးံ "ေကအဲနးယူအဖျဲ႔အစညး့အာ့လဵု့သညး ေကအနးယူဗဟို အ
ဖျဲ႔အစညး့ကို နာခဵရမညး" ဟူေသာအခ္ကးကို ကိုခ္ိဳ့ေဖါကးခဲံသညး၈

ဤလုပးရပးသညး ဂိုဏး့ဂဏအလျနးဆနးၿပီ့ သီ့်ခာ့အဖျဲ႔တခုကို တညးေထာငး
လိုေသာလုပးရပး်ဖစးသညးဟု စာေရ့သူအေန်ဖငးံသဵု့သပးပါသညး၈

ဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့ေစာမူတူ့ေစ့ဖို့ႏြငးံ   ပဒိုေဒ့ဗစးေထာတုိ႔ဦေဆာငးၿပီ့သျာ့ခဲံသညး
ပထမအႀကိမးၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ခရီ့စဥးတျငးလညး့       ထူ့ဆနး့ေသာအ်ဖစးအပ္ကး
မ္ာ့ကို ေတျ႔ရြိရပါသညး၈

                                         3
                                      4
ေကအဲနးယူမြတငး်ပေတာငး့ဆုိထာ့ေသာ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကို အေသ့
စိတးမေဆျ့ေႏျ့ေသ့ခငးမြာပဲ    ရထာ့ွနးႀကီ့ဦ့ေအာငးမငး့    "မငး့တို႔ေတာငး့
တာေတျ   အာ့လဵု့ေပ့မယး"    ဆုိၿပီ့ေ်ပာလာပါတယး၈    ဤအခ္ကးႏြငးံပတး
သကး၊ ကျ္ႏးုပးဆုိလိုေထာကး်ပခ္ငးေသာအရာမြာ ေကအဲနးယူမြ ေတာငး့ဆို
ထာ့ေသာအခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို ွနးႀကီးဦးေအာင္မင္းက ဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့ေစာ
မူတူ့ေစ့ဖို့ႏြငးံ ပဒိုေဒ့ဗစးေထာတုိ႔ဦ့ ေဆာငးေသာအဖျဲ႕မသျာ့ခငးအခ္ိနးက
တညး့ကပငး သိရိွၿပီးသားျဖစ္ေနပါသည္၊ ဆိုလိုသည္မွာ တ စ္စံုတစ္ ေယာက္
က အခ်က္အလက္ေတြကို ႀကိဳတင္ပို႔ထားေ        ပးၿပီးျဖစ္သည္။ ဒါ့  အျပင္
 ု
ထိေတာင္းဆိုထားေသာ အခ်က္ အလက္မ်ားကို အစည္းအေဝးတြင္ ေသခ်ာ
စြာေဆြးေႏြးျခင္းမရွိဘဲ ကားစီးေနေသာအခိ်န္၊ ထမင္းစား ှိုင္းႏွင့္ ပါတီ ှိုင္း
တြင္ ႏွစ္ကိုယ္ၾကားေျပာဆိုၿပီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဒါံအ်ပငး ဤပထမဦ့ဆဵု့ေဆျ့ေႏျ့ပျဲတျငး လကးမြတးမထို့ရနး ဗဟို ေကားမတီ
ကေန၊   မသျာ့ခငးကတညး့     ညျနးၾကာ့ထာ့်ပီ့်ဖစးသညး၈    သုိ႔ေသားလညး့
ဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့မူတူ့ေစ့ဖို့ႏြငးံပဒိုေဒ့ဗစးေထာတုိ႔သညး ၁ငး့တို႔ ႏြငးံအတူ လိုကးပါ
   ံ
သျာ့ခဲသညးံ အ်ခာ့ေသာေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့အာ့လဵု့အာ့ လကးမြတး ထုိ့ရနး
ဖိအာ့ေပ့ခဲံၾကသညး၈ ေကအဲနးယူအေထျေထျအတျငး့ေရ့မႈ့ခ္ဳပးမြ လကးမြတး
မထို့ရနးႏြငးံ ဗဟိုအၿမဲတမး့ေကားမတီသို႔ ်ပနးလညးတငး်ပၿပီ့မြသာ လကးမြတး
ထို့ သငးံမထို့သငးံ ဆဵု့်ဖတးရနး ။တို႕လကးမြတးမထို့ခငးတျငး ဖုနး့ႏြငးံအ
ႀကိမးႀကိမး တာ့ခဲံပါေသ့သညး၈ သို႕ေသားလညး့ မရပါ၈ ဒါံအ်ပငး ဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့
မူတူ့ေစ့ဖို့မြ "ငါကအႀကီ့ဆဵု့ပဲ ငါံထကးႀကီ့တဲံလူမရြိဘူ့၇ ငါဘယး အထကး
                                      4
                                  5
ကိုမြ ်ပနးတငး ်ပစရာ လူမရြိဘူ့" ဟုေ်ပာခဲံပါသညး၈ သူ၌လုပးရပးသညး
အာဏာရြငးအလျနးဆနးလျနး့လြပါသညး၈      ဗဟိုေကားမတီ ၌ဆဵု့်ဖတးခ္ကးကုိ
မလိုကးနာသညးံအ်ပငး အ်ခာ့ေသာဗဟုိေကားမတီဝငး မ္ာ့ကိုလညး့ မထီမဲံ
်မငး်ပဳၿပီ့ မေလ့စာ့ရာ အလျနးက္ပါသညး၈

ေကအဲနးယူ၌ဖျဲ႔စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒ အပိုဒး ှွ (၁) တျငးေဖ၍်ပထာ့ေသာ
"ေကအနးယူအဖျဲ႔ဝငးတုိငး့သညး မိမိတို႔ပါွငးေသာ အဖျဲ႔အစညး့၌ ဆဵု့်ဖတး
ခ္ကးကို လိုကးနာရမညး၈ အနညး့စုသညး အမ္ာ့၌ဆဵု့်ဖတးခ္ကးကို လိုကး
နာရမညး" ဟူေသာအခ္ကးကိုလဲ ခိ္ဳ့ေဖါကးခဲံသညး၈

ဒါံအ်ပငး ဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့ေစာမူတူ့ေစ့ဖို့သညး ပထမဆဵု့ခရီ့စဥးမြ ်ပနးေရာကး
ေရာကးခ္ငး့ ဗဟိုေကားမတီွငးမ္ာ့၇ ၁ငး့၌ဗဟုိမြ စစးဖကးဆုိငးရာ လုပးေဖ၍
ကိုငးဖကးမ္ာ့ႏြငးံ ေဆျ့ေႏျ့တုိငးပငးမႈမရြိဘဲ ေဆျ့ေႏျ့ပျဲတျငး မညးသညးံအရာ
မ္ာ့်ဖစးခဲံသညး၇ မညးသညးံအရာမ္ာ့ေဆျ့ေႏျ့ဆဵု့်ဖတးခဲံသညး စသညးမ္ာ့ကို
ေသေသခ္ာခ္ာ   ရြငး့လငး့ေ်ပာဆို်ခငး့မရြိပဲ  ေကအဲနးယူတပးမဟာအာ့လဵု့
အာ့ ေရြ႕တနး့တျငးရြိေသာဗမာစစးတပးမ္ာ့ႏြငးံ တုိကးပျဲမ်ဖစးရနး အမိနး႔ထုတး
ညျနးၾကာ့ခဲံသညး၈ ဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့ေစာမူတူ့ေစဖို့၌လုပးရပးသညး က္နးရြိေသာ
စစးဖကးဆုိငးရာေခါငး့ေဆာငးႀကီ့ေတျကိုလညး့    မထီမ္ကး်မငး မေလ့စာ့ရာ
                            ိ
က္ၿပီ့ အာဏာရြငးအလျနးဆနးလြပါသညး၈ စုေပါငး့ေခါငး့ေဆာငး မရြသညးကို
လဲေတျ႔ရြိရပါသညး၈                                  5
                                      6
တတိယအႀကိမး    ကရငးအမ္ဳိ့သာ့အစညး့အရဵု့ႏြငးံ    ဗမာအစို့ရတို႕   ်ပညး
ေထာငး   စုအဆငးံ   ေတျ႕ဆဵုေဆျ့ေႏျ့ေရ့အစီအစဥး တျငး     တပးအေ်ပာငး့
    းံ
အေရျ႕ႏြငႏြစးဘကးလိုကးနာရမညးံ က္ငး့ွတးစညး့ကမး့ဆိုငးရာ ကိစၥမ္ာ့ေဆျ့
ေႏျ့ရနး ပါရြိပါသညး၈ ေတျ႔ဆဵုေဆျ့ေႏျ့ပျဲ မသျာ့ေရာကးခငး ေကအဲနးယူ ဗဟို
အၿမဲတမး့ေကားမတီမြ အစညး့အေွ့တရပးေခ၍ယူခဲံသညး၈ ။အစညး့အေွ့
တျငး ဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့မူတူ့ေစ့ဖို့သညး မိမိတို႔ဘကးမြ မ်ဖစးႏုိငးေသာ ေတာငး့ဆို
မႈသညး မိမိတို႔အာ့အရြကးရေစလိမးံမညး ေ်ပာပီ့အစညး့အေွ့မြ ထျကးချါသျာ့
သညး၈

အစကနဦ့တျငး ဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့မူတူ့ေစ့ဖို့ႏြငးံ ဗိုလးမြဴ့ေရာဂ္ာတို႕ ကိုယးစာ့
လြယးအဖျဲ႕တျငး အတူလိုကးပါသျာ့ရနး အစီအစဥးရြိေသာလညး့ ေနာကးပိုငး့
တျငး ဗိုလးမြဴ့ေရားဂ္ာမြ ေနမေကာငး့၊ လိုကးပါသျာ့်ခငး့မရြိခဲံေပ၇ ဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့
မူ့တူေစ့ဖို့မြ မညးသညးအေၾကာငး့်ပခ္ကးမြ မရြိဘဲ ကိုယးစာ့လြယးအဖျဲ႕တျငး
လိုကးပါသျာ့်ခငး့မရြိေပ၈ အေၾကာငး့တစးစဵုတစးရာ သိရြိေစရနး ဖုနး့ေခ၍ဆိုခဲံ
ေသားလညး့ဘဲ ဆကးသျယးမြဳမရရြိခဲံေပ၈

ဗိုလးခ္ဳပးၾကီ့မူတူ့ေစ့ဖို့ ကုိယးစာ့လြယးအဖျဲ႕တျငး လိုကးပါမသျာ့်ခငး့ကိစၥမြ
ကိုယးစာ့လြယးအဖျဲ႕မြ တငး်ပေဆျ့ေႏျ့မညး အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကို မႏြစး
သကး်ခငး့ေၾကာငးံေသားလညး့ေကာငး့၇      ်ဖစးႏုိငးေ်ခမရြိဟူ၊  ေသားလညး့
ေကာငး့ အေၾကာငး့မ္ာ့ေၾကာငးံ ်ဖစးသညး၈     သူအေန်ဖငးံ အရြကးသိက၏ာက္
ေစမညးံကိစၥကို မ်ပဳလုပးလို႕၊ မသျာ့ေရာကး်ခငး့်ဖစးေၾကာငး့လညး့ ေ်ပာဆိုခဲံ
သညး၈ အေၾကာငး့မြာ ကိုယးစာ့လြယးအဖျဲ႕၌ တငး်ပေတာငး့ဆိုမြဳထဲတျငး
                                      6
                                     7
ေကအဲနးယူထိနး့ခ္ဳပးဧရိယာအတျငး့ အစို့ရတပးမြ တပးအေ်ပာငး့ အေရျ႕
ကိစၥမ္ာ့ကို တငး်ပေတာငး့ဆိုရာတျငး အစို့ရအေန်ဖငးံ လကးခဵမညးမဟုတး
ေၾကာငး့ႏြငးံ    ဗမာတပးတို႕မြအသကးေသျ့ေချ့္တို႕ႏြငးံရငး့ၿပီ့ရယူခဲံေသာ
နယးေ်မမ္ာ့ကို ်ပနးလညးေပ့မညးမဟုတးေၾကာငး့ ဟုဆိုခဲံသညး၈ ဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့
မူတူ့ေစဖို့သညး အ်ပစးမဲံ ကရငး်ပညးသူမ္ာ့၇ ကေလ့မ္ာ့၇ မိနး့ကေလ့
မ္ာ့မတရာအေစားကာ့ခဵရမႈမ္ာ့၇ ကရငးေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့၇ ကရငးစစးသာ့မ္ာ့
အသကးေပါငး့မ္ာ့စျာ ေသဆဵု့ရ်ခငး့ကိုမူ ထညးံမစဥး့စာ့ႏုိငးပဲ ဗမာအစို့ရ
ဘကးတျငး ကာ၊ေ်ပာဆိုေန်ခငး့သညး ေတားလြနးေရ့ကာလ တေလ္ြာကးလဵု့
အသကးေပ့ခဲံၾကေသာ ကရငး်ပညးသူ၇ ကရငးေခါငး့ေဆာငးႏြငးံ စစးသာ့ေတျ
ကို ေစားကာ့ရာက္လျနး့လြသညး၈ အသကးရြငးဆကးလ္ြကး တိုကးပျဲွငးေနၾက
ေသ့ေသာ ကရငးေခါငး့ေဆာငး၇ ကရငးနယးေ်မကို အသကးေပ့ကာကျယး
ေနၾကေသ့ေသာ ကရငးစစးသာ့ေတျကိုလညး့ ေစားကာ့လျနး့လြသညး၈

တတိယအႀကိမးကိုယးစာ့လြယးအဖျဲ႕ သျာ့ေရာကးၿပီ့်ပနးလာလြ္ငး အစို့ရႏြငးံ
ေတျ႕ဆဵုေဆျ့ေႏျ့ေရ့ အေၾကာငး့အရာကိစၥမ္ာ့ကို ်ပနးလာတငး်ပရနး စကး
တငးဘာလ(ှှ)ရကးေန႕တျငး     ဗဟိုေကားမတီအစညး့အေွ့ကို       ေခ၍ယူခဲံ
သညး၈ ထို႕အစညး့အေွ့တျငးလညး      ဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့မူ့တူ့ေစ့ဖို့ႏြငးံ အ်ခာ့
ေသာ ဗဟိုေကားမတီတခ္ဳိ႕ အစညး့အေွ့သို႕ မတတးေရာကးလာခဲံေပ၈ အ
စညး့အေွ့သို႕ တတးေရာကးလာေသာ ဗဟိုေကားမတီတခ္ဳိ႕မြ ဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့
မူတူ့ေစ့ဖို့  ဤကဲံသို႕  အဖျဲ႕အစညး့မဆနးေသာ     လုပးရပးမ္ာ့  အေပ၍


                                     7
                                          8
်ပနးလညးသဵု့သပး်ပီ့ ။ကို ေတျ႕ဆဵုေမ့်မနး့ရနး အလုပးအမြဳေဆာငး ေကားမ
တီကို တာွနးလျဲေပ့ခဲံသညး၈

ဗဟိုေကားမတီအေစညး့အေွ့က္ငး့ပေနသညးံအခ္ိနးတျငး ဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့ မူတူ့
ေစ့ဖို့မြ  ဖာ့အဵၿမိဳံတျငး   ဆကးဆဵေရ့ရဵု့ဖျငးံလြစးရနး     ဆိုေသာသတငး့ကို
ၾကာ့သိရသညးံအတျကး         တကးေရာကးလာေသာ        ကိုယးစာ့လြယး   ဿဿ
ဦ့၌သေဘာ ထာ့်ဖငးံ အတျငး့ေရ့မြဴ့ခ္ဳပးမြတဆငးံ ဗုိလးခ္ဳပးႀကီ့မူတူ့ေစ့ဖို့
ကို ေၾက့နနး့ပို႕ၿပီ့မဖျငးံလြစးရနး တာ့်မစးခဲံသညး၈ ေနာကးထပးၿပီ့        ွနးႀကီ့
ဦ့ေအာငးမငး့ကို    ဖာ့အဵ်မိဳ႕တျငး    ဗိုလးခ္ဳပးၾကီ့မူတူ့ေစ့ဖို့၌  ဆကးဆဵ
ေရ့ရဵု့ဖျငးံလြစး်ခငး့ကို လကးမခဵရနး တရာ့ွငးစာ ပို႕ခဲံသညး၈

စကးတငးဘာ ှ၅ ရကး ဗဟုိအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီမြ ေနာကးထပး
အေရ့ေပ၍အ စညး့အေွ့တစးရပးကိုေခ၍ခဲံသညး၈ သို႔ေပမဲံလညး့ ထိုအစညး့
အေဝ့သုိ႕ ဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့ေစာမူတူ့ေစ့ဖို့ႏြငးံပဒိုေဒ့ဗစးေထာတို႔မတကး ေရာကး
ခဲံေပ၈ မညး သညးံအေၾကာငး့ေၾကာငးံ အစညး့အေဝ့တကးေရာကး ႏိုငး်ခငး့
မရြိသညးႏြငးံ  ပတးသကး၊လညး့        အေၾကာငး့ၾကာ့အသိေပ့ခဲံ်ခငး့မရြိခဲံေပ၈
ဗိုလးေရာဂ္ာ မြာမူ ထိုအစညး့အေွ့သို႕ တကးေရာကးခဲံသညး၈ ၁ငး့အစညး့
အေဝ့သညး ဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့ေစာမူတူ့ေစ့ဖို့ႏြငးံ ပဒိုေဒ့ဗစးေထာတို႔မြ ေကအနး
ယူတျငး ခ္မြတးထာ့ေသာမူမ္ာ့အာ့ ခ္ိဳ့ေဖါကးၿပီ့်ပဳမူခဲံ ေသာလုပး ရပးမ္ာ့ႏြငးံ
ပတးသကး၊     ေဆျ့ေႏျ့အေရ့ယူရနးအတျကး         ်ပဳလုပးေသာအစညး့   အေဝ့
်ဖစးသညး၈ ထိုအစညး့အေဝ့တျငး ဗိုလးေရာဂ္ာမြ ၁ငး့တို႔ ဿ ဦ့မရြိသညးံ
အတျကး    အေရ့ယူ     ဖို႔ကိစၥကို  သူတို႔  ဿ   ဦ့ရြိမြသာ  ေဆျ့ေႏျ့ေ်ပာ
                                          8
                                     9
ဆုိသငံးေၾကာငး့၇ ေနာကး်ပဳ လုပးမညးံ ဿ၄ ရကး အစညး့အေဝ့တျငး ။မြ
ဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့ ေစာမူတူ့ေစ့ဖို့ ႏြငးံပဒိုေဒ့ဗစးေထာတို႔ ဿ ဦ့အာ့ တာဝနးယူ်ပီ့
ရေအာငးေခ၍လာခဲံပါမညး ်ဖစးေၾကာငး့ အဆိုတငး သျငး့ကတိ်ပဳခဲံသညး၈

သို႕ေသား ေနာငး်ပဳလုပးေသာ ဿ၄ ရကးေန႔အစညး့အေွ့အခိ္နးတျငး ဗိုလးေရာ
ဂ္ာသညး ဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့ေစာမူတူ့ေစ့ဖို့ႏြငးံပဒို ေဒ့ဗစးေထာတို႔ ဿ ဦ့ကို ေခ၍
လာ်ခငး့မရြိသညးံအ်ပငး ထိုသူႏြစးဦ့ႏြငးံအတူ ဘာ့အဵၿမိဳ႕တျငး ေကအဲနးယူ
ဗဟိုေကားမတီမြ ချငးံ်ပဳမရေသာ    ဆကးဆဵေရ့ရဵု့ မဟာမိတးရဵု့ကို ဖျငးံရနး
လိုကးပါသျာ့ခဲံ သညး၈

စကးတငးဘာလ ဿ၄ ရကး၇ ဿွှဿ ႏြစးတျငး ဗုိလးခ္ဳပးႀကီ့ေစာမူတူ့ေစ့ဖို့ဦ့
ေဆာငးၿပီ့  ပဥၥမေ်မာကး   မဟာမိတးဆကးသျယးေရ့ရဵု့ကိုဖျငးံလြစးခဲံသညး၈
ဆကးသျယးေရ့ရဵု့ဖျငးံပျဲအၿပီ့တျငး ေကအနးယူ၌တတိယေ်မာကးၿငိမး့ ခ္မး့ေရ့
ခရီ့စဥးကို မိမိတို႔ကေနၿပီ့သေဘာမတူညီေၾကာငး့ ဝနးႀကီ့ဦ့ေအာငးမငး့ အာ့
ေ်ပာဆိုခဲံသညး၈ ထိုမြ္မက ွနးႀကီ့ဦ့ေအာငးမငး့ကိုးလဲ တတိယအႀကိမး်ပဳ
လုပးမညးံ ေတျ႔ဆဵုေဆျ့ေႏျ့ပျဲကိုလဲ လကးမခဵရနး ေ်ပာဆိုခဲံ သညး၈

အမြနးတျငး တတိယေ်မာကးေကအနးယူႏြငးံ ဗမာအစို့ရအၾကာ့ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့
ေဆျ့ေႏျ့ပျဲႏြငးံပတးသကး၊   ေဆျ့ေႏျ့ပျဲ်ပဳလုပးမညးံရကးစျဲကို  အခိ္နးအတိ
အက္သတးမြတးၿပီ့သာ့်ဖစးပါသညး၈ ဗုိလးခ္ဳပးႀကီ့ေစာမူတူ့ေစ့ဖို့ႏြငးံ ပဒိုေဒ့
ဗစးေထာတို႔မြ ွနးႀကီ့ဦ့ေအာငးမငး့အာ့ ထိုကဲံသို႔ေ်ပာဆိုခဲံ်ခငး့မြာ မသငးံ
ေတားေပ၈

                                     9
                                      10
             ြ
ဆကးသျယးေရ့ရဵု့ ၂ ခု ဖျငးံလစး်ခငး့ႏြငးံပတးသကးေသာကိစၥ

ဆကးသျယးေရ့ရဵု့ဖျငးံလြစး်ခငး့ႏြငးံ ပတးသကးၿပီ့   ကျ္ႏးုပးၾကာ့သိထာ့    သမြ္
တငး်ပပါရေစ၈   ေကအဲနးယူႏြငးံ    ဗမာစစးအစို့ရၾကာ့  ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့  ေဆျ့
                             းံ
ေႏျ့ပျဲစတငးသညးံအခ္ိနးမြစ၊ ယခုအထိ ဆကးသျယးေရ့ရဵု့ ှ၁ ရဵု့ဖျငလြစး
ခဲၿံ ပီ့်ဖစးသညး၈ သို႔ေသား လူေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့သိပီ့ ဖျငးံလြစးခဲံၿပီ့ ေသာ ရဵု့ ၂
ရဵု့ကို ကၽျႏုးပးတငး်ပလိုသညး၈ ပထမဦ့ဆဵု့ဖျငးံ လြစးခဲံေသာ ေက္ာကး ႀကီ့
ဆကး သျယးေရ့ရဵု့ႏြငးံပတးသကး၊ အရငးဆဵု့ တငး်ပခ္ငးပါသညး၈ ေက္ာကး
ႀကီ့ဆကးသျယး ေရ့ရဵု့မဖျငးံလြစးခငးအခ္ိနးေတျ ဖူ့တာသီ့ေခ၍ ေစာ တူ့တူ့
ေလ့သညး    ေကအနးယူအေထျေထျအတျငး့        ေရ့မြဳ့ခ္ဳပးအာ့  လူသာ့ခ္ငး့
စာနာေသာ ဆကးသျယးေရ့ရဵု့ (Humanitarian office) ကိုသာ ဖျငးံလြစး
ပါမညးဟု လိမးညာေ်ပာဆိုခဲံသညး၈ (ထိုအခိ္နးတျငး ေနားေွ့ ႏုိငးငဵမြ MPSI
ကေနၿပီ့ ်ပညးတျငး့ IDPs ကိုကူညီရနး ကိစၥမ္ာ့ေဆာငးရျကး ေနေသာ
အခိ္နး်ဖစးသညး)   သုိ႕ေသား   အေထျေထျအတျငး့ေရ့မႈ့ခ္ဳပး      ေက္ာကး
ႀကီ့သို႕ေရာကးသျာ့ ေသာအခိ္နးတျငး လူသာ့ခ္ငး့စာနာ ေသာဆကးသျယး
                              း
ေရ့ရဵု့ (Humanitarian office) ကိုဖျငးံလြစး်ခငး့မဟုတးပဲ ေကအဲနယူ၌
ဆကးသျယးေရ့ရဵု့ကို   ဖျငးံလငးံရနး   ဖူ့တာသီ့ေခ၍ေစာတူ့တူ့    ေလ့သညး
ဝနးႀကီ့ဦ့ေအာငးမငး့ ႏြငးံတကျအစီအစဥးမ္ာ့ကို ေရ့ဆျဲထာ့ၿပီ့ ်ဖစးသညးကို
ေကအနးယူအေထျ ေထျအတျငး့ေရ့မႈ့က ေနာကးမြသိလိုကးရ သ်ဖငးံ မိမိအ
   ံ                  းံ
ေန်ဖငးက္နးရြိေန ေသာေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့၇ မိမိႏြငလိုကးပါ လာေသာ ေခါငး့
ေဆာငးမ္ာ့မ္ကးႏြာ မပ္ကးရေလေအာငး အစီအစဥးအတုိငး့ လုိကးလုပးလိုကး
                                      10
                                       11
ရသညး၈   ဤကိစၥႏြငးံ    ပတးသကးၿပီ့  ကျ္ႏးုပးေ်ပာခ္ငးသညးမြာ  ဖူ့တာသီ့
ေခ၍ေစာ   တူ့တူ့ေလ့သညး      ေကအနးယူဗဟိုေကားမတီဝငး     တေယာကးမ
ဟုတးေတာံပါေသားလညး့ အေထျ ေထျအတျငး့ေရ့မြဳ့ခ္ဳပးမြ ။ကို ယဵုၾကညး
အာ့ကို့ၿပီ့ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့ ေႏျ့ပျဲတျငးေခ၍သျာ့ခဲံသညး၈ သို႔ေပမဲံလညး့
ဖူ့တာသီ့ေခ၍ေစာတူ့တူ့ေလ့သညး        ၁ငး့၌ယဵုၾကညးအာ့ကို့မႈကို    အလျဲ
သဵု့စာ့အသဵု့ခ္ခဲံသညး၈

ဒုတိယေ်မာကး ထာ့ွယးဆကးသျယးေရ့ရဵု့ဖျငးံလြစး ရာတျငးလညး့ ေကအနးယူ
ဗဟုိေကားမတီဝငးမ္ာ့ႏြငးံေဆျ့ေႏျ့တုိငးပငး်ခငး့မရြိပဲ    ဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့ေစာမူတူ့
ေစ့ဖို့မြ ဦ့ေဆာငးၿပီ့ဖျငးံလြစးခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈

တတိယေ်မာကး ဘုရာ့သဵု့ဆူမဟာမိတးဆကးသျယးေရ့ရဵု့ ဖျငးံေသာအခ္ိနး
တျငးမူ ။ရဵု့ကိုဖျငးံရနး ဗိုလးမြဳ့ႀကီ့ေစာမူတူ့ေစ့ဖို့သညး ေကအဲနးယူဗဟိုအ
လုပးအမႈေဆာငးေကားမတီသို႕       စာတငးခဲံပါသညး၈ ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငး
ေကားမတီကလညး့ ဤသို႔ တငး်ပလာေသာေၾကာငးံ အေသအခ္ာေဆျ့ေႏျ့ၿပီ့
ထိုမဟာမိတးဆကးသျယးေရရဵု့ဖျငးံမညးံကိစၥႏြငးံ     ပတးသကး၊    သေဘာတူခဲံ
သညး၈ သို႔ေသားလညး့ မဟာမိတးဆကးသျယးေရ့ရဵု့ဖျငးံလြစးရမညးံ အခိ္နးသို႕
ေရာကးေသာအခါ ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီအာ့ အသိေပ့်ခငး့ မရြိ
ဘဲသျာ့ေရာကးဖျငးံလြစး ခဲံသညး၈

စတုတၳေ်မာကး ်မဝတီမဟာမိတးဆကးသျယးေရ့ရဵု့ဖျငးံလြစး်ခငး့ ႏြငးံ ပတးသကး
၊လညး့   ထိုရဵု့ကို  ှ၅   ရကးေန႔တျငးဖျငးံလငးံရနး  ဝနးႀကီ့ဦ့ေအာငးမငး့ႏြငးံ

                                       11
                                   12
ၾသဂုတး လ ၂ ရကး၇ ဿွှဿ ႏြစးတျငး ဆကးသျယးကာ သေဘာတူညီ ခိ္တး
  ႈ
ဆကးမမ္ာ့်ပဳလုပး ထာ့ၿပီ့်ဖစးသညး၈ သို႔ေသား ဤကိစၥႏြငးံပတးသကး၊ က္နး
ရြိေသာေကအနးယူဗဟုိ    အလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီွငးမ္ာ့သညး       ဘာ
မြမသိရြိရေပ၈

ပဥၥမေ်မာကး ဘာ့အဵမဟာမိတးဆကးသျယးေရ့ရဵု့ ဖျငးံလြစးရာတျငးလညး့      အ
ထကးပါနညး့အတိုငး့    ဿ၆  ရကးေန႔တျငး            းံ
                       ဆကးသျယးေရ့ရဵဳ့ဖျငလြစးရနး
                           းံ
စကးတငးဘာလ ှ၂ ရကး၇ ဿွှဿ ႏြစးတျငး ွနးႀကီ့ဦ့ေအာငးမငး့ႏြငဆကး
သျယးထာ့ၿပီ့   သေဘာတူညီခိ္တးဆကးမႈမ္ာ့်ပဳလုပး     ထာ့ၿပီ့်ဖစးသညး၈
က္နးရြိေသာ   ေကအနးယူဗဟုိအလုပးအမႈေဆာငး      ေကားမတီွငးမ္ာ့သညး
ဤကိစၥႏြငးံပတးသကးၿပီ့ ဘာမြမသိရြိရေပ၈ သိရြိေသာအခိ္နးတျငး ေကအနးယူ
                         း
အေထျေထျအတျငး့ေရ့မႈမြ ။ဆကးသျယးေရ့ရဵု့ကို မဖျငးံလြစရနး အႀကိမး
ႀကိမးတာ့်မစးခဲံသညး၈ သို႔ေသား မေအာငး်မငးခဲံပါ၈

ဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့ေစာမူတူ့ေစ့ဖို့၇ ပဒိုေဒ့ဗစးေထာႏြငးံတခိ္ဳ႕ေသာအေပါငး့အပါတို႔
                    းံ
သညး ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီဝ ငးမ္ာ့ ႏြငဘာတစးခုမြ ေသေသ
ခ္ာခ္ာ ေဆျ့ေႏျ့တိုငးပငး်ခငး့မရြိပဲ မိမိတို႔သေဘာအတုိငး့ တစးခုၿပီ့တစးခု
လိုကးလဵ်ပဳလုပးေနသညးမြာ    က္နးရြိေသာလုပးေဖ၍ကိုငးဖကး     မ္ာ့အာ့
မထီမ္ကး်မငး၇ မေလ့စာ့၇ ဂရုမစိုကးရာက္ပါသညး၈ စုေပါငး့ေခါငး့ ေဆာငးမႈ
လညး့ လဵု့ဝမရြိေတာံေပ၈ ဤလုပးရပးေတျသညး ဂိုဏး့ဂဏဆနးၿပီ့ သီ့်ခာ့
ေသာ အဖျဲ႔အစညး့တခုကို တညးေထာငးလိုသညးဟု စာေရ့သူအေန ်ဖငးံသဵု့
သပးပါသညး၈
                                   12
                                     13
ဒုတိယအႀကိမး ေကအနးယူအေထျေထျအတျငး့ေရ့မႈ့မြဦ့ေဆာငးၿပီ့ ၿငိမး့ခ္မး့
ေရ့စကာ့သျာ့ေ်ပာေသာအၾကိမးတျငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးႏြငးံ ေတျ႔ဆဵုခဲံ
ၾကသညး၈ ဤေတျ႔ဆဵုပျဲတျငး ကျ္ႏးုပးအာ့အလျနးအံဵၾသ၊ မဆဵု့်ဖစးေစေသာ
အရာမြာ ဗိုလးမႈ့ႀကီ့ေစာမူတူ့ေစ့ဖို့မြ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးအာ့ ေ်ပာခဲံ
ေသာစကာ့်ဖစးသညး၈ ။ေ်ပာခဲံေသာစကာ့မြာ "ငါစစးတိုကးခိုကးေရ့လမး့
စဥးကို စျတးလျတးေတာံမယး NLD လိုပဲ၇ ေဒ၍ေအာငး ဆနး့စုၾကညးလိုပဲ ႏုိငးငဵ
ေရ့လုပးေတာံမယး"   ဟူ၊်ဖစးပါသညး၈    ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးကေနၿပီ့
။အာ့   NLD  သျာ့တဲံလမး့နဲ႔  KNU   ကေရျ့ခ္ယးၿပီ့  သျာ့တဲံလမး့က
မတူညီဘူ့ဆိုကာ    ရြငး့်ပခဲံပါေသ့သညး၈   ဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့ေစာမူတူ့ေစ့ဖို့မြ
ေ်ပာခဲံေသာစကာ့ကို   ေသခ္ာသဵု့သပးရမညးဆိုလ္ငး     ၃၀  ႏြစးေက္ားၾကာ
ကရငးံေတားလြနး ေရ့ကို စျတးလျတးေတာံမညး ၇ KNLA ေတျ၇ KNDO ေတျထာ့
စရာမလိုေတာံပါ   ဟူေသာသေဘာမ္ိဳ့သကးေရာကးပါသညး၈         ဗိုလးခ္ဳပးမူ
တူ့ေစ့ဖို့ ေ်ပာဆိုခဲံေသာစကာ့ကုိ ေကအဲနးယူဗဟုိမြ ေခါငး့ ေဆာငးမ္ာ့
အာ့ လဵု့သိခ္ငးမြသိမညး၇ ဒါအ်ပငး ။ေ်ပာဆုိခဲံေသာ စကာ့ေပ၍ ေကအဲနး
ယူဗဟိုေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ကလညး့ အခ္ငး့အခ္ငး့ၾကာ့မြာ်ဖစးေစ၇ အစညး့အ
ေွ့တျငး်ဖစးေစ ်ပနးလညးသဵု့သတးေဆျ့ေႏျ့မႈ် ပဳလုပးသငးံသညး၈

ဤစကာ့ကိုသာ     နယးေ်မနဲ႔်ပညးသူကိုအသကးနဲ႔ရငး့ ၿပီ့ ကာကျယးတိုကးပျဲ
ဝငးေနေသာ တပးမဟာမႈ့မ္ာ့၇ ေအာကးေခ္ငယးစစးသာ့ေလ့မ္ာ့သာ ၾကာ့
သိမညးဆိုလြ္ငး ။တို႕မညးမြ္ရငးကိ္ဳ့ရမညးနညး့၈ ဤအခ္ကးကိုၾကညးံ်ခငး့
အာ့်ဖငးံ ဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့ေစာမူတူ့ေစ့ဖို့မြ KNLA ႏြငံး KNDO ဆကးလကးရြိေန
                                     13
                                   14
်ခငး့သညး ကရငးၿငိမး့ခ္မး့ေရ့တညးေဆာကးေရ့အတျကး အေႏြာငးံအယြကး
်ဖစးသညးဟုယူဆေနပဵုသကး     ေရာကးပါသညး၈   ။သာေခါငး့ေဆာငး     တ
ေယာကးအေန်ဖငးံ ေသခ္ာစဥး့စာ့ မညးဆိုရငး ကရငးံေတားလြနးေရ့ ယခု
ထကးထိ ဆကးလကးတညးရြိေန်ခငး့မြာ KNLA ႏြငးံ KNDO တို႔မြ ်ပညးသူအ
တျကး  မာ့မာ့မြတးမြတးရပးတညးေနခဲံ   ေသာေၾကာငးံသာ်ဖစးသညး၈     KNU
မြာသာစစးတပးမရြိေတာံဘူ့ဆိုလြ္ငး ဗမာအစို့ရမြ ။တို႕ကိုမညးသို႕မြ္ ဂရု
စိုကးစရာ  မလိုေတာံမညး၇  မ္ကးစိထဲ  ထာ့စရာမလိုေတာံမညးကို    ေစာမူ
တူ့ေစ့ဖို့အေန်ဖငးံ ေတျ့ေခ၍သငးံသညး၈

ဤအ်ဖစးအပ္ကးမ္ာ့ကို ၾကညးံမညးးဆိုလြ္ငး ဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့ေစာမူတူ့ေစ့ဖို့၇ ပဒို
ေဒ့ဗစးေထာႏြငးံ  ဗိုလးေရာဂ္ာတို႔သညး   ေကအနးယူ   ဗဟိုအစညး့အေဝ့၇
ေကအနးယူဗဟိုအဖျဲ႕အစညး့ကအသိအမြတးမ်ပဳေသာလုပးရပး မ္ာ့၇       အစညး့
အေဝ့မ္ာ့၇ ဗဟိုအဖျဲ႕အစညး့၌ဆဵု့်ဖတးခ္ကး မပါရြိေသာလုပးရပးမ္ာ့ကို တစး
     ု
ခုၿပီ့တစးခလုပးေဆာငးေနခဲံၾကသညးကို ေတျ႔ရပါသညး၈

မြတးခ္ကး - ဦ့သိနးစိနးအစို့ရတကးလာၿပီ့ေနာကး ဇျနးလတျငး ဗမာအစို့ရမြ
လကးနကးကိုငးတုိငး့ရငး့သာ့အဖျဲ႔မ္ာ့ႏြငးံ အပစးအခပးရပးစဲေရ့၇ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့
                                ြ
်ပဳလုပးရနး ကမး့လြမး့လာခဲံသညး၈ ေကအဲနးယူမြ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့အစီအစဥးႏငးံ
လိုအပးမႈမ္ာ့မ်ပဳလုပးခငးတျငး ဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့ေစာမူတူ့ေစ့ဖို့သညး အ်ခာ့ေက
အနးယူဗဟုိေကားမတီဝငးမ္ာ့ကို အသိေပ့ေဆျ့ေႏျ့တုိငးပငး်ခငး့မရြိပဲ မိမိသ
ေဘာ်ဖငးံ စကးတငးဘာ လ ဿ၅ ရကး၇ ဿွှှ ခုႏြစး၉ ႏိုငးငဵေတားအစို့ရၿငိမး့
ခ္မး့ေရ့ကိုယးစာ့လြယးဦ့သိနး့ေဇားဆီသို႕  ေစာခငးစို့မြတဆငးံ  ေအာကးပါ
                                   14
                                   15
ေဖ၍်ပထာ့ေသာ အခ္ကး ၀ ခ္ကးပါအေၾကာငး့အရငး့မ္ာ့အတိုငး့ ်ပဳလုပးပါ
မညးဟု လြ္ိဳ႕ဝြကးစာပို႔ခဲံသညး၈ ထိုအခ္ကး ၀ ခ္ကးမြာ

  1. အပစးအခပးရပးစဲေရ့

  2. မဟာမိတးဆကး သျယးေရ့ရဵု့ဖျငးံလြစးရနးႏြငးံ

  3. မိမိတို႔စစးတပးတဖကးႏြငးံ တဖကးသျာ့လာရာတျငး ႀကိဳတငးအေၾကာငး့
      ၾကာ့ရမညး

ဟူ၊်ဖစးသညး၈

ဤတျငး ကျ္ႏးုပးဆိုခ္ငးေသာအရာမြာ ဗိုလးမႈ့ႀကီ့ေစာမူတူ့ေစ့ဖို့ဦ့ေဆာငးၿပီ့
ေကအနးယူ မဟာမိတးဆကး သျယးေရ့ရဵု့မ္ာ့ကို တစးခုၿပီ့တစးခု လိုကးလဵဖျငးံ
                          ံ
လြစး်ခငး့သညး ။ယခငးက ဗမာႏုိငးငဵေတားအစို့ရအာ့ ေပ့ထာ့ခဲသညးံဂ
တိမ္ာ့အတိုငး့ လိုကးလဵလုပးေန်ခငး့်ဖစးသညးဟု စာေရ့သူအေန်ဖငးံ သဵု့သပး
ပါသညး၈

ထို႕်ပငး  "ေကအဲနးယူကခ္မြတးထာ့ေသာ    ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လမး့စဥး"  ေတျကို
အေကာငးအထညးေဖ၍ရမညးံအစာ့ ။တို႔လိုရာ ႀကိဳ့ဆျဲၿပီ့ တ်ခာ့ေသာ
            ဵ
တပးမဟာႏြငးံခရိုငးကတာဝနးခမ္ာ့ကို   လိုကးလဵစညး့ရဵု့ကာ   "ဗမာအစို့ရ၌
ၿငိမး့ခ္မး့ လမး့စဥး" ေတျကို တစးခုၿပီ့တစးခုလိုကးလဵအေကာငးအထညး ေဖ၍
ေနသညးကို    ေတျ႕ရပါသညး၈  ထိုသုိ႔လိုကးလဵအေကာငးအထညးေဖ၍ရာတျငး
။တို႔၌လုပးေဖ၍ကိုးငးဖကးဗဟိုေကားမတီဝငးမ္ာ့ကိုပငး    ေသေသခ္ာခ္ာရြငး့

                                   15
                                    16
ရြငး့လငး့လငး့ အသိမေပ့ပဲ ။တို႕၌အစီအစဥးအတိုငး့ တစးခုၿပီ့တစးခု
လုပးၿပီ့မြသာ ဗဟိုေကားမတီဝငးမ္ာ့မြ ။တို႕၌အစီအစဥးမ္ာ့ကို ်ပနးလညး
ၾကာ့သိရ်ခငး့်ဖစးသညး၈ ဤသညးမြာမလုပးသငးံမလုပးထုိကးေသာ မ်ဖစးသငးံ
ေသာအရာမ္ာ့်ဖစးသညး၈

ဤလုပးရပးေတျသညး ေကအဲနးယူ၌ဖျဲ႔စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒ အပိုဒး ၅ တျငး
ေဖ၍်ပထာ့ေသာ "အဖျဲ႔ွငး၌တာွနး" တခုလဵု့ကို ခ္ိဳ့ေဖါကးခဲံသညး၈

ဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့ေစာမူတူ့ေစ့ဖို့၇ ပဒို ေဒ့ဗစးေထာႏြငးံ ဗိုလးေရာဂ္ာတို႔၌လုပးရပး
ေတျသညး

 1. ပျငးံလငးံ်မငးသာမြဳမရြိ၈ (ဗဟုိေကားမတီဝငးကိုလညး့ေကာငး့ ၇ ဗဟုိအၿမဲ
   တမး့ေကားမတီဝငးကိုလညး့ေကာငး့၇       ကရငး်ပညးသူလူထုကိုလညး့
   ေကာငး့ လိုအပးေသာ သတငး့မ္ာ့ထုတး်ပနးေပ့်ခငး့ အသိေပ့်ခငး့မ္ာ့
   မေတျ႔ရြိရေပ)

 2. ဤေခါငး့ေတျသညးဗမာအာဏာပိုးငးတခ္ိဳ႕နဲ႔ေပါငး့ကာ      လူမသိသူမသိ
   ေအာငး အစီအစဥးေတျ ေရ့ဆျဲ်ခငး့သညး ကရငးတမိ္ဳ့သာ့လဵု့ကို သစၥာ
   ေဖါကးေသာလုပးရပး်ဖစး သညး၈

 3. ဤကဲံသို႕ေသာေခါငး့ေဆာငးပဵုစဵမ္ိဳ့ကို ကျ္ႏးုပးတို႔၌ ကရငးေခါငး့ေဆာငး
   အ်ဖစးအလိုမရြိ  ပါ၈  ေကအဲနးယူအဖျဲ႕႔အစညး့ထဲတျငး    ဤသို႕ေသာ
   ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ဆကးလကးတညးရြိေန်ခငး့ သညး ေကအနးယူ၌ ကရငး


                                    16
                                     17
    အမိ္ဳ့သာ့ေရ့ ေတာငး့ဆိုေရ့တျငး အေႏြာငးံအယြကး်ဖစးယဵု တငးမက၇
    ေကအနးယူကိုပါပိုၿပီ့အာ့ယုတးေစသညး၈

ေခါငး့ေဆာငး ၀ ေယာကးကို မညးသို႕ထုတးခဲံပါသနညး့၈

              း
စကးတငးဘာ ှွ ရကး၇ ဿွှဿ ခုႏြစတျငး ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီမြ
                    ု
အထကးေဖ၍်ပပါ ေခါငး့ေဆာငးး ၀ ဦ့်ဖစးေသာ ဗိလးခ္ဳပးႀကီ့ေစာမူတူ့ေစ့ဖို့၇
ပဒိုေဒ့ဗစးေထာႏြငးံ ဗိုလးေရာဂ္ာတို႔အာ့ ။တို႔၌လုပးရပးေတျကို ်ပနးလညး
တငး်ပေဆျ့ေႏျ့ႏုိငးရနးရညးရျယးၿပီ့ အစညး့အေဝ့တစးရပး်ပဳလုပးကာ ။တို႕
   ု
အာ့ထိဖိတးေခ၍ခဲံပါသညး၈     ပဒိုေဒ့ဗစးေထာႏြငးံ ဗိုလးေရာဂ္ာတို႔သညး ေနမ
ေကာငး့ပါဟုအေၾကာငး့်ပနးကာ       အစညး့အေဝ့သို႕   တကးေရာကး်ခငး့မရြိခဲံ
ေပ၈ ဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့ေစာမူတူ့ေစ့ဖို့ကိုမူ မညးသို႕မြ္ ဆကးသျယး၊မရပါ၈

စကးတငးဘာလ ှ၅ ရကး၇ ဿွှဿ ခုႏြစးတျငး ဗဟုိအလုပးအမႈေဆာငးေကားမ
တီမြ ၁ငး့ကိစၥႏြငံးပတးသကး၊ေဆျ့ေႏျ့ရနး ေနာကးတဖနးအေရ့ေပ၍အစညး့
ေဝ့တစးရပးကို ထပးမဵ်ပဳလုပး်ပနးပါသညး၈ ဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့ေစာမူတူ့ေစ့ဖို့ ႏြငးံ
ပဒိုေဒ့ဗစးေထာတို႔သညး မညးသညးံအေၾကာငး့မ္        ်ပနး်ခငး့မရြိဘဲ အစညး့
အေဝ့ ကို မတကးေရာကးခဲံပါ၈ ဗိုလးေရာဂ္ာတစးဦ့တညး့သာ အစညး့ အေဝ့
သို႕ တကးေရာကးခဲံသညး၈ ဤအစညး့အေွ့တျငး ဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့ ေစာမူတူ့
ေစ့ဖို့ႏြငးံ  ပဒိုေဒ့ဗစးေထာတို႕မြ  လုပးေဆာငးခဲံေသာလုပးရပးမ္ာ့ႏြငးံ  ပတး
သကး၊ ေဆျ့ေႏျ့ခဲံၾကသညး၈ မညးကဲံသုိ႕အေရ့ယူကိုငးတျယးသငးံသညးႏြငးံ
ပတးသကး၊ လညး့ ေဆျ့ေႏျ့ခဲံၾကသညး၈ ဤအစညး့အေဝ့တျငး ဗိုးလးေရာဂ္ာ

                                     17
                                    18
သညး ေခါငး့ေဆာငး ဿ ဦ့မရြိမပါဝငးေသာေၾကာငးံ ေနာကးတေခါကး အစညး့
အေဝ့်ပဳလုပးၿပီ့အေရ့ယူကိုငးတျယးေ်ဖရြငး့သငးံေၾကာငး့       အၾကဵ်ပဳကာ
ေနာကးအ   စညး့အေဝ့တျငး     ထိုသူႏြစးဦ့ကို  အရေခ၍ခဲံမညးဟုဝနးခဵကတိ
မ္ာ့ေပ့ခဲံသညး၈   ထိုအစညး့အေဝ့တျငး         ေနာကးထပးေကအဲနးယူ
ဗဟုိအၿမဲတမး့ေကားမတီ အစညး့အေဝ့တစးရပးကို စကးတငးဘာ ဿ၄-ဿ၆
ရကးတျငးေခ၍ယူရနး သေဘာတူခဲံၾကသညး၈ သို႔ေသား စကးတငးဘာ ဿ၄ ရကး
ေန႔ေရာကးေသာအ     ခိ္နးတျငး   ဗိုလးေရာဂ္ာသညး   ထိုေခါငး့ေဆာငး  ဿ
ဦ့အာ့ေခ၍၊မရေၾကာငး့၇ မိမိလညး့ ဗဟိုအၿမဲတမး့ေကားမတီအစညး့ အေွ့
ကိုမတကးေရာကးႏုိငးပါေၾကာငး့ ဖုနး့ဆကးအေၾကာငး့ၾကာ့ခဲံသညး၈ ဤလုပး
ရပးေတျသညး ဗဟိုအၿမဲ တမး့ေကားမတီတရပးလဵု့ကို မထီမ္ကး်မငး ်ပဳၿပီ့
ေလ့စာ့ဂရုစုိကးစရာ မလို ဟူေသာ သေဘာကိုေဖ၍်ပေန ပါသညး၈

ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီသညး မိမိတို႔ေခါငး့ေဆာငးအခ္ငး့ခ္ငး့ၾကာ့
လျဲမြာ့ေနေသာနာ့လညးမႈမ္ာ့ ေ်ဖရြငး့ရနး၇ ေခါငး့ေဆာငး ၀ ဦ့၌လုပးရပးအ
ေပ၍ေဆျ့ေႏျ့ႏုိငးရနးႏြငးံ အခ္ငး့ခ္ငး့ၾကာ့နာ့လညးမႈ ်ပနးလညးတညးေဆာကး
ႏုိငးရနး အႀကိမးႀကိမးႀကိဳ့စာ့ၿပီ့ အစညး့အေဝ့မ္ာ့ကို ေခ၍ယူခဲံပါသညး၈ သို႔
      ု
ေသားလညး့ ဗိလးမႈ့ႀကီ့ေစာမူတူ့ေစ့ဖို့၇ ပဒိုေဒ့ဗစးေထာႏြငးံ ဗိုလးေရာဂ္ာ
တုိ႔သညး  အေၾကာငး့အမိ္ဳ့မိ္ဳ့်ပၿပီ့   အစညး့အေဝ့မ္ာ့ကုိ   ေရြာငးခဲံသညး၈
ဤသညးကို ၾကညးံ်ခငး့အာ့်ဖငးံ ေခါငး့ေဆာငး ၀ ဦ့၌လုပးရပးေတျသညး
သငံးေတားသညး    မသငးံေတားသညးကို      စာဖတးသူမ္ာ့ေဝဖနးသဵု့သပးႏုိငးပါ


                                    18
                                  19
လိမးံမညး၈ တပးမဟာႏြငးံ ခရိုငးရြိေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့လဲ မိမိ၌အသိဥာဏး်ဖငးံ ေဝ
ဖနးသဵု့သပးၾကပါဟု တုိကးတျနး့လိုပါသညး၈

ေနာကးဆကးတျဲ

ှှ.ှွ.ဿွှဿ တျငး "ေစာေတာ" တငး်ပထာ့ေသာ "လကးရြိ KNU/KNLA
်ပသာနာႏြငးံပတးသကး၊    အၾကဵ်ပဳစာပို႔ေပ့်ခငး့" ႏြငးံ ဿ၁.ှွဿွှဿ တျငး
"ဖူ့တာသီ့ေခ၍ေစာတူ့တူ့ေလ့"     တငး်ပထာ့ေသာ     "ဗဟိုေကားမတီ
မြတးေက္ာကးတငးခဵရ်ပီ့" ႏြငးံပတးသကးေသာ ေလံလာသဵု့သပးခ္ကးေတျကို
ေအာကးပါအတုိငး့ ်ပနးလညးတငး်ပလိုသညး၈

ေစာေတာ    ႏြငးံ ဖူ့တာသီ့ေခ၍ေစာတူ့တူ့ေလ့တငး်ပထာ့ေသာ    သဵု့သပး
ခ္ကးေတျကို   ်ပနးလညးၾကညးံမညးဆိုလ္ငး   တဖကးသတးစျတးစျဲခ္ကးေတျ
(baseless accusations) သာ်ဖစးေၾကာငး့ေတျ႔ရပါသညး၈

 1. ႀကီ့ ၂ ၾကီ့ (မိသာ့စုႀကီ့ ၂ ႀကီ့) အာဏာပိုငးဆုိငးေသာမိသာ့စုဟု၊
   ေ်ပာဆိုထာ့သညးကို ေတျ႔ရပါသညး၈ ေစာေတာႏြငးံ ဖူ့တာသီ့တို႕မြ
   ေခ၍ဆိုေသာ မိသာ့စု ၾကီ့၂ၾကီ့ ်ဖစးသညးံ ( ေကအဲနးယူဥက၎ဌ၇
   အေထျေထျတျငး့ရငး့မႈခ္ဳပး၇ တျဲဖကးအေထျေထျအတျငး့ေရ့မႈ့ (ှ)၇ G1
   ႏြငးံ AG) တို႕သညး ေကအဲနးယူတျငး အဓိကတာဝနးယူေနက္ေသာ
   အုပးခ္ဳပးေရ့ႏြငးံ   စစးေရ့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့်ဖစးေနပါေသားလညး့
   သူတို႔ဆဵု့်ဖတးခ္ကးမခငးတျငး၇ ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီဝငးမ္ာ့
   ႏြငးံလညး့ေကာငး့၇  ဗဟိုအၿမဲတမး့ေကားမတီဝငးမ္ာ့ႏြငးံလညး့ေကာငး့၇
                                  19
                                      20
 ရဵဖနးရဵခါ လိုအပးသလို လူမႈအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ (community based
 organizations)    ႏြငးံလညး့ေကာငး့  အၿမဲတမး့အစညး့အေဝ့ေခ၍ယူ
 ေဆျ့ေႏျ့တုိငးပငးၿပီ့မြာသာ   အဖျဲ႔အစညး့  ၌မူ၇   သေဘာတရာ့လမး့
 စဥးႏြငးံ စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့အတုိငး့ဆဵု့ ်ဖတးခ္ကးခ္သညးကို ေတျ႔ရ
 ပါသညး၈ အဖျဲ႔အစညး့၌မူ၇ သေဘာတရာ့လမး့စဥးႏြငးံ စညး့မ္ဥး့စညး့
 ကမး့အတုိငး့၇     ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီ၌        ဆႏၵအတုိငး့
 သို႔မဟုတး    ဗဟိုအၿမဲတမး့ေကားမတီဝ ငးမ္ာ့၌ဆႏၵအတုိငး့      ဆဵု့်ဖတး
 ခ္ကးခ္်ခငး့သညး မြာ့ပါသလာ့၇ မြနးပါသလာ့ဆိုသညးကို စာဖတးသူ
       ံ
 မ္ာ့အေန်ဖငးသဵု့သပးႏုိငးပါလိမးံမညး၈

2. အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့တျငး     အာဏာရြိေသာ၇      ဆဵု့်ဖတးပိုငးချငးံရြိေသာ၇
 လုပးေဆာငးပိုငးချငးံရြိေသာ ဥက၎ြဌ၇ အတျငး့ေရ့မႈ့၇ ဘ႑ာေရ့မြဳ့စသညးံ
 အေရ့ႀကီ့ေသာေနရာမ္ာ့သညး       မိသာ့စုဝငးတစးစုတညး့ကလာေသာ
 သူမ္ာ့မြ လဵု့ဝတာွနးမထမး့ေဆာငးသငးံ “ေစာေတာ” မြတငး်ပထာ့
 သညးကိုေတျ႔ရပါသညး၈      လကးရြိအ်ခအေနကို     အတျငး့က္က္ၾကညးံ
 ၾကပါစုိ႕၈   ေကအဲနးယူ    ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီဝငး       (ှှ)
                   းံ
 ဦ့မ္ာ့အနကး မိသာ့စုဝငးဆို၊ ဥက၎ြဌႏြငအတျငး့ေရ့မြဳ့ (ဿ) ဦ့သာရြိ
 သညး၈    ဖျဲ႔စညး့ပဵုအရ  ရာထူ့ႏြငးံအာဏာသညး    ႀကီ့မ္ာ့ေသားလညး့
 ။တို႔ တာွနးယူခဲံစဥးကာလတေလ္ြာကးလဵု့         က္နးေသာအဖျဲ႔ဝငး ၆
 ဦ့၌သေဘာတူညီခ္ကးႏြငးံေထာကးခဵ ခ္ကးမပါဘဲ ထို ဿ ဦ့၌ သေဘာ
 အတိုငး့   လကးလျတးစပယးအာဏာ      ယူၿပီ့   ဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္ခဲံသညး
                                      20
                                    21
 မ္ာ့ရြိခဲံသလာ့ဟုေမ့စရာရြိသညး၈     ။တို႔တာွနးယူခဲံၾကေသာ      ၁
 ႏြစးကာလတေလ္ြာကးလဵု့တျငး အာဏာယူၿပီ့လုပးခဲံသညးကို စာ့ေရ့သူ
 အေန်ဖငးံမေတျ႔ခဲံပါ၈

 ဗိုလးမြဳ့ခ္ဳပး ေစာမဲေအစိနး (စစးဆငးေရ့မြဳ့ခ္ဳပး - G1)ႏြငးံ ဗိုလးမႈ့ခ္ဳပး
 ေစာပိလ   (စစးေရ့ခ္ဳပး   -  AG)   တို႔သညး   စစးေရ့ဘကးတျငး
 တာွနးယူေနၾကေသာ စစးေခါငး့ေဆာငးႀကီ့မ္ာ့်ဖစးသညး၈ ၁ငး့တို႔ ဿ
 ဦ့သညး ေစာဒကတကး ၿပီ့ မိမိတို႔၌အာဏာကို အုပးခ္ဳပးေရ့ဘကးေတျ
               ု
 သျာ့ၿပီ့လျမး့ႏုိငးလိမးံ မညးဟလဲ စာေရ့သူအေနႏြငးံမ်မငးပါ၈ ႀကီ့ ၂
 ႀကီ့မြအာဏာယူ၇ အာ ဏာပိုငးဆိုငးမႈတလဵု့တဝယူထာ့သညးဟုဆိုၿပီ့
 စျတးစျဲေ်ပာဆိုေန်ခငး့ကို   ေသေသခ္ာပိုငး့်ခာ့ၿပီ့    အတျငး့က္က္
 ၾကညးံလြ္ငး ်ဖစးႏိုငးေခ္ရြိမရြိ ကို စာဖတးသူမ္ာ့ကိုယးတိုငးေ တျ႔်မငးရမြာပါ၈

3. ဖူ့တာသီ့ေခ၍ေစာတူ့တူ့ေလ့ေရ့သာ့သဵု့သပးထာ့ေသာ "ဗဟိုေကား
 မတီ မြတးေက္ာကးတငးခဵရ်ပီ့" ဟူေသာသဵု့သပးစာေတျ ႏုိဝငးဘာလ ၅-
 ှှ ရကး၇ ဿွှှ ခုႏြစးတျငး အေရ့ေပ၍ဗဟုိအၿမဲတမး့အစညး့အေဝ့
 ေခ၍ယူၿပီ့ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဖ၍ေဆာငးမႈေကားမတီ (Peace Negotiation
 Committee) တခုကုိ ဖျဲ႔စညး့ခဲံေၾကာငး့၇ ဒုတိယေ်မာကးဗမာအစို့ရႏြငးံ
 ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့ေႏျ့ၿပီ့အၿပီ့တျငး အေရ့ေပ၍ဗဟုိအၿမဲတမး့အစညး့အ
 ေဝ့တစးရပးကိုေခ၍ယူကာ     ထိုဖျဲ႕စညး့ထာ့ေသာ     ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဖ၍
 ေဆာငးမႈေကားမတီကို ဖ္ကးသိမး့ၿပီ့ ဗဟုိအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီ
 မြ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ကိစၥမ္ာ့ကို ်ပနးလညးတာဝနး ယူမညးဟုဆဵု့်ဖတးခ္ကး
                                    21
                                   22
ခဲံ်ခငး့ကို  ဖူ့တာသီ့ေခ၍ေစာတူ့တူ့ေလ့၌သဵု့သပးခ္ကးတျငး      ။မြ
ထိုသို႕ဆဵု့်ဖတးသညးကို   အလျယးတကူဆဵု့်ဖတးသညး၇       ။မြလညး့
အဵံၾသမိေၾကာငး့ ေရ့သာ့သဵု့သတးထာ့ပါသညး၈        ဤတျငးကျ္ႏးုပးတို႕
စဥး့စာ့ေတျ့ေခ၍သငးံသညးံအခ္ကးက       မညးသညးံအေၾကာငး့ေၾကာငးံ
ထိုၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဖ၍ေဆာငးမႈေကားမတီ     (Peace    Negotiation
Committee) ကိုဖ္ကးသိမး့ရသညး၇ ဘာေတျ်ဖစးခဲံေသာေၾကာငးံ ဖ္ကး
သိမး့ရသညးဟူေသာအခ္ကး်ဖစးသညး ၈

စာေရ့သူ၌အ်မငးမြာ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ဆိုငးရာေကားမတီသညး ေကအဲနးယူ
၌ကိုးယးစာ့၇   ေကအနးယူ၌ဘေဘာတရာ့လမး့စဥး၇        စညး့မ္ဥး့စညး့
ကမး့ႏြငးံ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးအတုိငး့ ဗမာအစို့ရအဖျဲ႔ႏြငးံ ေဆျ့ေႏျ့တုိငးပငးရ
ေသာ ေကားမတီတစးခု်ဖစးသညး၈ ၁ငး့ေကားမတီသညး ေကအနးယူ
ဗဟိုေကားမတီ၌    အထကးတျငးမရြိပါ၇    ေကအနးယူကလညး့       ။
ေကားမတီအာ့    ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ႏြငးံပတးသကး၊  လုပးခ္ငးတာေတျလုပးပါ
ဆိုၿပီ့  အာဏာကုနးေပ့ထာ့်ခငး့လညး့မရြိပါ၈     ဤေကားမတီ    သညး
ေကအနးယူ၌      ဘေဘာတရာ့လမး့စဥး၇       စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့ႏြငးံ
ေကအနးယူ၌ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးေပ၍အေ်ခခဵၿပီ့ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ကိစၥမ္ာ့ေဆျ့
ေႏျ့ရမညး်ဖစးသညး၈ သို႔ေပမဲံလညး့ ပထမအႀကိမး ဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့ေစာ
မူတူ့ေစ့ဖို့ႏြငးံ ပဒိုေဒ့ဗစးေထာတို႔မြဦ့ေဆာငးၿပီ့သျာ့ခဲံေသာ ၿငိမး့ခ္မး့
ေရ့ခရီ့စဥးတျငး   ေကအဲနးယူ၌ဆဵု့်ဖတးအတုိငး့     မလုပးေဆာငးခဲံပါ၈
။တို႔၌ သေဘာ်ဖငးံလုပးေဆာငးလာခဲံသညး၈ (အေသ့စိတးကို စာ
                                   22
                                     23
 မ္ကးႏြာ ၀၇၁၇၂ တျငး်ပနးၾကညးံပါ) ဤကဲံသို႕ ။တို႕၌ကိုယးပိုငး သ
 ေဘာဆႏၵအတိုငး့ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္ကာ်ပဳမူေဆာငးရျကး်ခငး့သညး ေနာငး
 တျငး ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့အတျကးႏြငးံ ကရငးတမိ္ဳ့သာ့လဵု့အတျကး လျနးစျာ
 အႏၵရာယးၾကီ့မာ့လြသညး၈     ဤအတုိငး့သာဆကးၿပီ့     လျတးထာ့မညး
 ဆိုလြ္ငး  ေနာကးမေ်ဖရြငး့ႏုိငးေသာ်ပသာနာမ္ာ့     မုခ္မလျဲေပ၍လာ
 လိမးံမညး၈  ထို႕ေၾကာငးံ  ဇျနးလ  ၁-၄  ရကး၇    ဿွှဿ   ခုႏြစးတျငး
 အေရ့ေပ၍ဗဟုိအၿမဲတမး့ေကားမတီ အစညး့အေဝ့ကို ေခ၍ယူၿပီ့ အမ္ာ့
         ိ
 သေဘာဆႏၵ်ဖငးံ ႏုဝငးဘာလ ၅-ှှ ရကး၇ ဿွှှ ခုႏြစးကဖျဲ႔စညး့
 ခဲံေသာ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဖ၍ေဆာငးမႈေကားမတီကို ဖ္ကးသိမး့ကာ ဗဟုိအ
 လုပးအမႈေဆာငးေကားမတီမြ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ကိစၥရပးမ္ာ့ကို ်ပနးလညးကိုငး
 တျယးမညးဟု အမ္ာ့သေဘာတူလကးခဵဆဵု့်ဖတးခဲံၾကသညး၈ ဤအစညး့
 အေဝ့၌ဆဵု့်ဖတးခ္ကးသညး ေစာေတာႏြငးံဖူ့တာ သီ့တို႕မြေခ၍ဆိုေသာ
 ၾကီ့ငါ့ၾကီ့မြဆဵု့်ဖတးခဲံေသာဆဵု့်ဖတးခ္ကးမဟုတးဘဲ     ဗဟိုအၿမဲတမး့
 ေကားမတီဝငးအမ္ာ့စုမြ စုေပါငး့ဆဵု့်ဖတးေသာ ဆဵု့်ဖတးခ္ကး်ဖစးသညး၈

4. ၁ငး့ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဖ၍ေဆာငးမႈေကားမတီ   (Peace    Negotiation
 Committee)   ႏြငးံအတူ   စီ့ပျာ့ေရ့ဆုိငးရာေကားမတီ    (Economic
 Affairs Committee) ႏြငးံ စစးေရ့ေကားမတီ (Military Affairs
 Committee) တို႕ကိုလညး့ဖ္ကးသိမး့ခဲံသညး၈ စီ့ပျာ့ေရ့ဆုိငးရာေကား
 မတီ  (Economic    Affairs Committee)  ႏြငးံ  စစးေရ့ေကားမတီ
 (Military  Affairs   Committee)   ၌ဥက၎ဌမြာ      ဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့
                                     23
                                     24
  ေစာမူတူ့ေစ့ဖို့်ဖစးသညး၈   ဥပမာတခုမြာ     -  ဥက၎ဌ်ဖစးသညးႏြငးံ
  တ်ခာ့အဖျဲ႔ွငးမ္ာ့ႏြငးံ   ေသခ္ာညိြႏြိဳငး့တုိငးပငးမႈမရြိပဲ    ပထမ
  ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့      ြ
           ခရီ့စဥးမအ်ပနးတျငး   တပးမဟာမြ     တာဝနးရြိေသာ
  တပးမဟာမႈ့ေတျကို ေသေသခ္ာခ္ာ ရြငး့လငး့ရြငး့်ပ်ခငး့မရြိပဲ တပးမ
  ဟာ (၄ ) ခုစလဵု့ကို ေရြ႕တနး့တျငးရြိေသာဗမာတပးႏြငးံ စစးမ်ဖစး
  ရနးအမိနး႔ေပ့ ညျနၾး ကာ့ခဲံသညး၈ (အေသ့စိတးကို စာမ္ကးႏြာ ၂ တျငး
  ေဖ၍်ပထာ့သညး)

  ထိုနညး့လညး့ေကာငး့ စီ့ပျာ့ေရ့ႏြငးံပတးသကးေသာ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့
  ခ္ရာတျငး ဥပမာတခုမြာ - ထာ့ဝယးေရနကးဆိပးကမး့ႏြငးံ ပတးသကး
            ို ္        ႔ုိ
  ေသာကိစၥ၇ ကုမၸဏီသည္ထငးနယ္စပ္မွ ထား ဝယ္သကားလမ္းေဖါက္
          ြ
  ရန္ ေကအ န္ယူထံခင့္ေတာင္းခဲ့သည္။      စီ့ပျာ့ေရ့ဆိုငးရာဥက၎ဌ်ဖစးခဲံ
  ေသာ     ္
       ဗိုလခ်ဳပ္ႀကီ့ေစာမူတူ့ေစ့ဖို့သညး   အဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့ႏြငးံေသခ္ာစျာ
  တုိငး ပငး်ခငး့မရြိပဲ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္ကာချငးံ်ပဳခဲံသညး၈ ဤ်ဖစးရပးေတျကို
  ၾကညးံ်ခငး့အာ့်ဖငးံ    ဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့ေစာမူတူ့ေစ့ဖို့၌လုပးရပးသညး
  အလျနး အာဏာရြငးဆနးေသာ လုပးရပးေတျ်ဖစးသညးဟု စာေရ့သူအေန
  ်ဖငးံသဵု့ သပးတငး်ပလိုပါသညး၈

အထကးပါအေၾကာငး့အရငး့မ္ာ့ေၾကာငးံ ေကားမတီသဵု့ခု်ဖစးေသာ ဗဟိုၿငိမး့
ခ္မး့ေရ့ေဖ၍ေဆာငးမႈေကားမတီ၇ စစးေရ့ေကားမတီ ႏြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့ေကားမတီ
မ္ာ့ကို ဖ္ကးသိမး့ရ်ခငး့သညးကို မြနးကနးေသဆဵု့်ဖတးခ္ကး်ဖစးသညး၇ မ်ဖစး


                                     24
                                   25
သညးကို စာဖတးသူမ္ာ့ကိုယးတိုငး ေဝဖနးသဵု့သတးႏိုငးလိမးံမညးဟု စာေရ့သူ
မြ ေမြ္ားလငးံပါသညး၈

မြတးခ္ကး - ဖူ့တာသီ့ေခ၍ေစာတူ့တူ့ေလ့သညး အမြနးတျငး ေကအဲနးယူ
အဖျဲ႔အစညး့အတျငး့ ပိုမိုအကးေၾကာငး့ေတျ်ဖစးေအာငး အမိ္ဳ့မိ္ဳ့ၾကဵဖနးၿပီ့ အ
စီအစဥးေတျဆျဲ်ပဳလုပးေနေသာအဓိကတရာ့ခဵ်ဖစးသညး၈ ။မြ တဖကးသတး
တငး်ပသဵု့သပးစျတးစဲျထာ့ေသာ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကို ်ပနးလညးသဵု့သပးရ
မညးဆိုလြ္ငး အေ်ခအ်မစးမရြိ (baseless accusations ) ေၾကာငး့ေတျ႔ရ
သညး၈ ဖူ့တာသီေခ၍ေစာတူ့တူ့ေလ့သညး အလျနးတရာေတားေသာပုဂၐိဳလး
မ္ာ့ထဲတျငးပါဝငးပါသညး၈    သို႔ေသားလညး့  မိမိ၌ဥာဏးပညာကိုအသဵု့ခ္ၿပီ့
ေကအဲနးယူအတျငး့ ်ဖစးပ္ကးေနေသာ်ပႆနာမ္ာ့ကို မညးသို႕နညး့လမး့ရြာ
ၿပီ့ေ်ဖရြငး့ရမညး၇   အကးေၾကာငး့ပိုမိုအကျဲအၿပဲမရြိေအာငး  အေ်ခအေနကို
တညးတညးၿငိမးၿငိမး်ပနးလညး်ဖစးေအာငး မညးသို႕နညး့လမး့ရြာရမညးကို လုပးရ
မညးံအစာ့ ဤအတိုငး့သာဆကးလကးၿပီ့ ေကအနးယူအဖျဲ႔အစညး့ကို အကိ္ဳ့
မ်ဖစးေစေသာ တဖကးသတးစျတးစျဲသဵု့သပးခ္ကးေတျကို ဆကးလကးလုပးသျာ့
မညးဆိုလြ္ငး ေကအဲနးယူအတျငး့ ပိုမိုဆုတးယုတးကျဲၿပဲေသာ အေ်ခအေနသို႕
သာေရာကးရြိသျာ့လိမးံမညး၈ တပးမဟာႏြငးံခရုိငးရြိ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့အာ့လဵု့
စဥး့စာ့ေတျ့ေခ၍ႏုိငးလိမးံမညးဟု စာေရ့သူအေန်ဖငးံ တငး်ပလိုကးရပါသညး၈
ေနာငးလာမညးံ (ှ၂) ၾကိမးေ်မာကး congress တျငး ေခါငး့ေဆာငးသစးမ္ာ့
ေရျ့ခ္ယးတငးေ်မာကးရာတျငး      ေကအဲနးယူကိုကိုးယးစာ့်ပဳႏုိငးေသာေခါငး့
ေဆာငးမ္ာ့၇ ေကအဲနးယူ၌ ဘေဘာတရာ့လမး့စဥး၇ စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့ႏြငးံ
                                   25
                                  26
ဆဵု့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့အတုိငး့၇ ကရငးတမိ္ဳ့ သာ့လဵု့အတျကးႏြငးံ အနာဂတးကရငး
်ပညးတညးေထာငးႏုိငးေရ့အတျကး တကယးေတျ့ေခ၍ႏိႈငးၿပီ့ အေကာငးအထညး
ေဖ၍ေဆာငးရျကးႏိုငးေသာေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့၇ ပျငးံလငး့်မငးသာမႈရြိၿပီ့ ်ပညးသူ၌
လိုအပးမႈကိုေရြ႕တနး့တငးၿပီ့ ်ပညးသူအတျကး အ်ပညးံအဝတာဝနးယူႏိုငးမညးံ၇
တာွနးခဵႏိုငးမညးံ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ကို မြနးမြနးကနးကနးေရျ့ခ္ယးတငးေ်မာကး
ႏုိငးၾကပါေစဟု ေ်ပာရငး့နဲ႔ ဤစာကို ဤတျငးဘဲ နိဂဵု့ခ္ဳပးလိုကးပါသညး၈

ေက့္ဇူ့တငးလ္ကး၇

ေစာအယးထီ့ေကား

ႏုိငးဘာလ ၀ ရကး၇ ဿွှဿ ခုႏြစး
                                  26

								
To top