วิธีติดตั้ง iPhone Application แบบ step by step by wnchokdee

VIEWS: 39 PAGES: 16

วิธีการติดตั้ง iPhone Application แบบ step by step และการใช้งาน Application ต่างๆ ใน iphone

More Info
									                วิธีติดตั้ง iPhone Application
1. ดาวน์โหลดโปรแกรม iTunes ที่ http://www.apple.com/itunes/download/
                                  ้
2. เปิ ดโปรแกรม iTunes เลือกเมนู iTunes Store ค้นหา Application ที่ตองการดาวน์โหลด โดยพิมพ์
  ชื่อ Application ในกล่องข้อความมุมบนขวา
                    รูปที่ 1 โปรแกรม iTunes
3. จากนั้นจะมีรายชื่ อของ Application แสดงขึ้นมา
                รู ปที่ 2 หน้ าแสดงรายชื่อ Application
4. คลิกที่ชื่อ Application เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น คําอธิบาย ภาพตัวอย่าง หรื อการจัด rating ของ
  Application
                รูปที่ 3 หน้ าแสดงรายละเอียดของ Application
5. คลิกปุ่ ม “Free App” เพื่อเริ่ มดาวน์โหลด เมื่อคลิกแล้วจะปรากฏหน้าต่าง Sign in ขึ้นมา กรอก
                          ้
  Apple ID และ Password และคลิกปุ่ ม “Get” (ผูใช้จะต้องมี Apple ID จึงจะสามารถดาวน์โหลด
  Application จาก iTunes Store ได้ ถ้ายังไม่มี Apple ID คลิกปุ่ ม “Create New Account”)
                 รูปที่ 4 หน้ า Sign in เข้ า iTunes Store
6. เมื่อดาวน์โหลดเรี ยบร้อยแล้ว Application จะปรากฏในเมนู Apps
                               ่
               รูปที่ 5 หน้ าแสดง Application ทีดาวน์ โหลด
7. เข้าเมนู Device เลือก Tab Apps
               รู ปที่ 6 หน้ า Sync Apps ภายในเมนู Devices
8. Tab Apps จะแสดงรายชื่อ Application ที่ดาวน์โหลดมาไว้ในเมนู Apps คลิกเลือก Application ที่
  ดาวน์โหลดให้ปรากฏเครื่ องหมายถูกด้านหน้า และคลิกปุ่ ม Apply เพื่อเริ่ ม Install Application
                         \
             รู ปที่ 7 หน้ า Sync Apps ภายในเมนู Devices (ต่ อ)
              ขั้นตอนการเริ่มใช้ งานโปรแกรม
1. คลิกเลือกโปรแกรม “TCICallChecker”
              รูปที่ 1 รูปของโปรแกม TCICallChecker
2. ในการเข้าใช้งานครั้งแรก จะปรากฏหน้าแสดงข้อกําหนดและเงื่อนไขการใช้งานโปรแกรม ถ้า
  ยอมรับ คลิกปุ่ ม “ยอมรับ” หรื อไม่ยอมรับ คลิกปุ่ ม “ปฏิเสธ”
             รู ปที่ 2 หน้ าแสดงเงื่อนไขการใช้ งาน
3. กรอกอีเมล์ รหัสผ่าน และหมายเลขโทรศัพท์ คลิกปุ่ ม “เริ่ มต้นการทํางาน”
            รู ปที่ 3 หน้ าเริ่มต้ นการทํางาน (เข้ าใช้ โปรแกมครั้งแรก)
    ้
  ถ้าผูใช้คลิกปุ่ ม “ปฏิเสธ” โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างแจ้งให้ผใช้ปิดโปรแกรมู้
          รู ปที่ 4 หน้ าแจ้ งเตือนการปิ ดโปรแกรม (ปฏิเสธเงื่อนไข)
4. ถ้าการเริ่ มต้นการทํางานสําเร็ จ จะปรากฏหน้าต่างเตือนการทํางานขึ้นมาว่า “การดําเนิ นงานสําเร็ จ
  โปรแกรมเริ่ มต้นการทํางานแล้ว” และเข้าสู่ หน้าแรกของโปรแกรม
             รู ปที่ 5 แสดงข้ อความเตือนการเริ่มการทํางาน
5. คลิกปุ่ ม “เริ่ มโปรแกรม” เพื่อเข้าสู่ หน้าหลักการทํางาน
                 รู ปที่ 6 หน้ าแรกของโปรแกรม
ขั้นตอนการเริ่มต้ นการทํางานของโปรแกรม
                                         ั
    คลิกที่ Tab ตั้งค่า เพื่อไปที่หน้า “ตั้งค่าการใช้งาน” โดยในหน้านี้มีเมนูท้ งหมด 4 เมนู
                   รูปที่ 7 หน้ าตั้งค่ าการใช้ งาน
              ้
  1) เริ่ มการทํางาน ผูใช้จะต้องกรอกอีเมล์ รหัสผ่าน และเบอร์โทรศัพท์ เมื่อกรอกเรี ยบร้อยแล้วคลิก
    ปุ่ ม “เริ่ มต้นการทํางาน”
                     รูปที่ 8 เริ่มต้ นการทํางาน
  ถ้าต้องการยกเลิกการทํางานของโปรแกรม คลิกปุ่ ม “ยกเลิกการทํางาน”
                   รูปที่ 9 ยกเลิกการทํางาน
                ั
2) กําหนดช่วงตรวจสอบ มีท้งหมด 2 รู ปแบบ คือ รอบบิล (กําหนดวันตัดรอบบิล) และกําหนดเอง
  (กําหนดวันเริ่ มต้นและวันสิ้ นสุ ด)
             รูปที่ 10 หน้ ากําหนดช่ วงตรวจสอบ
                 รูปที่ 11 หน้ าแก้ไขวันที่
  เมื่อกําหนดรู ปแบบและวันตรวจสอบแล้ว คลิกปุ่ ม “Done” เพื่อบันทึกข้อมูลรู ปแบบการตรวจสอบ
         ้                         ู้
3) การแจ้งเตือนผูใช้ เป็ นการกําหนดการแสดงหน้าต่างการแจ้งเตือนแก่ผใช้ (ลักษณะคล้ายกับ
           ้ ้
  นาฬิกาปลุก) โดยผูใช้ตองทําการกําหนดรู ปแบบการเตือนซํ้าและวันเวลาในการเริ่ มการแจ้งเตือน
               รูปที่ 12 หน้ าการแจ้ งเตือนผู้ใช้
                                          ู้ ื
     เมื่อกําหนดเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว คลิกปุ่ ม “Done” จะปรากฏหน้าต่างเพื่อให้ผใช้ยนยันการสร้างการ
                                            ้
แจ้งเตือน คลิกปุ่ ม “ตกลง” เพื่อสร้างการแจ้งเตือนใหม่ หรื อคลิกปุ่ ม “ยกเลิก” เมื่อไม่ตองการ
               รูปที่ 13 หน้ าต่ างยืนยันการสร้ างการแจ้ งเตือน
                 รูป 14 ตัวอย่างหน้ าต่ างแจ้ งเตือนผู้ใช้
                                  ้
  4) ความปลอดภัย การตั้งค่าการเข้าใช้งานโปรแกรมแบบอัตโนมัติโดยไม่ตองผ่านการใส่ รหัสผ่าน
           ้
   เพื่อยืนยันตัวผูใช้ในการเข้าใช้งานโปรแกรมครั้งถัดไป
                 รูปที่ 15 หน้ าตั้งค่ าความปลอดภัย
                                              ู้
   ถ้าตั้งค่าการเข้าใช้งานอัตโนมัติเป็ น “OFF” การเปิ ดโปรแกรมครั้งถัดไป จะปรากฏหน้าให้ผใช้
กรอกรหัสผ่านขึ้นมาก่อน
                            ่
             รู ปที่ 16 หน้ ากรอกรหัสผ่านเพือเข้ าใช้ งานโปรแกรม
ขั้นตอนการดูรายงานประมาณค่ าใช้ จ่าย
    การดูรายงานประมาณค่าใช้จ่ายจะต้องเชื่ อมต่อ Internet ก่อนทุกครั้ง ซึ่ งก่อนการดูรายงาน จะต้อง
ทําการกําหนดรู ปแบบตรวจสอบและทําการคํานวณข้อมูลการใช้งานก่อน
   1) คลิก Tab ค่าใช้จ่าย ถ้าไม่มีขอผิดพลาด จะแสดงข้อมูลประมาณค่าใช้จ่ายขึ้นมา
                   ้
                รูปที่ 17 หน้ าแสดรายงานประมาณค่ าใช้ จ่าย
  2) ถ้ายังไม่มีการเริ่ มต้นการทํางานหรื อกําหนดรู ปแบบการตรวจสอบ จะมีหน้าต่างแจ้งเตือนขึ้นมา
                รูปที่ 18 หน้ าต่ างแจ้ งเตือน “ไม่ มีข้อมูล”
ขั้นตอนการดูรายงานวิเคราะห์ การใช้ งาน
    รายงานวิเคราะห์การใช้งานมีประเภทรายงานทั้งหมด 4 ประเภท คือ
    - สายโทรออก
    - เปรี ยบเทียบโทรเข้า โทรออก ไม่ได้รับสาย
    - สายโทรเข้า
    - ไม่ได้รับสาย
             ั                          ั
และรู ปแบบการดูรายงานมีท้ งหมด 3 แบบ คือ ดูตามรอบบิล ดูตามช่วงเวลา และดูท้งหมด (การดูตามรอบ
                               ั    ้
บิลและช่วงเวลาจะต้องทําการเชื่ อมต่อ Internet ก่อน แต่การดูท้ งหมดไม่ตองทําการเชื่อมต่อ)
   1) คลิก Tab รายงาน จากนั้นตั้งค่าการดูรายงานและเลือกประเภทรายงาน
               รูปที่ 19 หน้ ารายงานวิเคระห์ การใช้ งาน
             ั
2) การแสดงผลรายงานมีท้ งหมด 2 แบบ คือ กราฟแท่งและกราฟวงกลม โดยการเปลี่ยนรู ปแบบการ
              ่
  แสดงผลให้คลิกปุ่ มที่อยูมุมขวาบน
              รูปที่ 20 หน้ ารายงานกราฟแท่ ง
             รูปที่ 21 หน้ ารายงานกราฟวงกลม
ขั้นตอนการคํานวณข้ อมูล
    การคํานวณข้อมูลคือการอัพโหลดข้อมูลการใช้งานเพื่อทําการคํานวณออกมาในรู ปแบบของรายงาน
วิเคราะห์การใช้งานและรายงานประมาณค่าใช้จ่าย (จะต้องเชื่อมต่อ Internet ก่อนทุกครั้ง) ก่อนการคํานวณ
จะต้องกําหนดรู ปแบบการตรวจสอบก่อน
   1) คลิก Tab คํานวณ คลิกปุ่ ม “คํานวณ” ถ้าการดําเนินงานสําเร็ จ จะมีหน้าต่างแจ้งการดําเนินงาน
    สําเร็ จปรากฏขึ้นมา
               รูปที่ 22 หน้ าต่ างแจ้ งเตือนการดําเนินงานสํ าเร็จ
  2) ถ้ายังไม่มีการเริ่ มต้นการทํางานหรื อกําหนดรู ปแบบการตรวจสอบ จะปรากฏหน้าต่างแจ้งเตือนการ
   ดําเนินงานผิดพลาด
               รู ปที่ 23 หน้ าต่ างแจ้ งเตือน “ไม่ มีข้อมูล”

								
To top