GI��I THIE�U VE� CO�NG TY TH��I TRANG JOJO by euch4U

VIEWS: 7 PAGES: 32

									TAØI LIEÄU HUAÁN LUYEÄN NHAÂN
VIEÂN BAÙN HAØNG THÔØI TRANG
      HCM, THAÙNG 2/2006    GIÔÙI THIEÄU VEÀ COÂNG TY
I/ THAØNH LAÄP:


II/ CAÙC THÔØI ÑIEÅM:

III/ TAÀM NHÌN

IV MUÏC TIEÂU:

V/ KEÁT QUAÛ KINH DOANH

VI CAÙC BIEÅU TÖÔÏNG:
    GIÔÙI THIEÄU HÌNH AÛNH NHAÂN VIEÂN TÖ VAÁN THôøI TRANG

I/ Laø moät nhaø kinh doanh ñoäc laäp:
 -  Töï chuû trong hoaït ñoäng kinh doanh.
 -  Saùng taïo vaø thöøa höôûng keát quaû.
II/ Laø moät nhaø tö vaán chuyeân nghieäp :
 -  Am hieåu saâu saéc veà lónh vöïc thôøi trang.
 -  Tö vaán höôùng daãn taïo veõ ñeïp cho cuoäc soáng.
III/ Laø moät ñaïi dieän cho coâng ty;
 -  Ñöôïc coâng ty hoã trôï toái ña.
 -  Nhaø quaûn lyù chyeân nghieäp
 -  Uy tín cao cuûa coâng ty.
 -  Hình aûnh moät nhaân vieân cao caáp.
IV/ Thu nhaäp khoâng giôùi haïn :
 -  Laøm caøng nhieàu höôûng caøng nhieàu.
V/ Töï chuû veà thôøi gian:
 -  Töï saép xeáp quyõ thôøi gian.
 -  Khoâng goø boù veâ giôø giaác laøm vieäc.
 VI/ Laø moät nhaø kinh doanh khoâng caàn voán ñaàu tö
“NHAÂN VIEÂN TÖ VAÁN THÔØI TRANG LAØ MOÄT CUOÄC SOÁNG MAØ BAÏN
MONG                            MUOÁN”
             CAÙC BÖÔÙC THAÊNG TIEÁN

                         TRÖÔÛNG NHOÙM  QUAÛN LYÙ KHU
                          KINH DOANH     VÖÏC
                   ÖÙNG VIEÂN   SUPERVICE  BRANCH MANAGER
                  TRÖÔÛNG NHOÙM    (SV)      (BM)
                  PRESUPERVICE
          TÖ VAÁN CHÍNH    (PSV)
            THÖÙC
           FASHION
TÖ VAÁN TAÄP SÖÏ  CONSULTANT
 PRE-FASHION      (FC)
 CONSULTANT
   (PFC)
    ÑEÅ TRÔÛ THAØNH MOÄT NHAÂN VIEÂN TÖ VAÁN XUAÁT SAÉC


1. Phaûi xaùc ñònh roõ raøng muïc tieâu cuûa coânh vieäc. Ngoaøi vieäc coù ñöôïc 1
  nguoàn thu nhaäp taøi chính, coøn ñöôïc laøm trong moät taäp theå soâi ñoäng, reøn
  luyeän baûn thaân, ñöôïc huaán luyeän ñaøo taïo. Cô hoäi thaêng tieán cho baïn ôû
  phía tröôùc.
2. Ñoøi hoûi noå löïc cao, tích cöïc tieáp xuùc vôùi khaùch haøng, coù keá hoaïch cuï
  theå vaø thöïc hieän ñuùng keá hoaïch.
3. Tính kyû luaät luoân luoân ñöôïc ñeà cao, thôøi gian trong ngaøy daønh cho coâng
  vieäc laø bao nhieâu?
4. Luoân luoân hoïc hoûi, tìm toøi ñeå phuïc vuï khaùch haøng moät caùch toát nhaát.
5. Taäp trung saép xeáp coâng vieäc ñeå hoaït ñoäng coù hieäu qua.û
         QUAÙ TRÌNH TÖ VAÁN VAØ BAÙN HAØNG
     PHAÙT           L          TÌM
     TRIEÅN           Ö         KHAÙCH
     KHAÙCH                    HAØNG
     HAØNG            U         TIEÀM
                            NAÊNG
                  T
                  R
                  ÖÕ
   PHUÏC VUÏ
   KHAÙCH             T          THIEÁT LAÄP
                             CUOÄC HEÏN
  HAØNG HAÄU           H           ÑEÅ GIÔÙI
    MAÕI
                  OÂ          THIEÄU SAÛN
                              PHAÅM
                  N
                  G
       Böôùc 1:TÌM KHAÙCH HAØNG
       TIEÀM     T
              NAÊNG
              I
   THUYEÁT PHUÏC          N       vieäc XUÙC
  TÌM KHAÙCH HAØNG TIEÀM NAÊNG laø moät coâng TIEÁPcoù yù thöùc, coù
     KHAÙCH
chuû ñích vaø thöïc hieän thöôøng xuyeân lieân tuïc VAØ GIÔÙI
  TÌMHAØNG VAØ
     KHAÙCH HAØNG TIEM NAÊNG laø moät coâng vieäc quan troïng haøng
    HOAØN TAÁT                    THIEÄU SAÛN
ñaàu, bôûi vì, neáu khoâng coù moät löôïng khaùch haøng tieàmPHAÅM
     VIEÄC MUA                      naêng doài daøo ñeå
      BAÙN
tieáp xuùc thì ñieàu ñoù cuõng coù nghóa laø baïn seõ khoâng coù khaùch haøng ñeå
tö vaán vaø baùn saûn phaåm.
  TÌM KHAÙCH HAØNG TIEÀM NAÊNG laø moät hoaït ñoäng KIEÂN TRÌ, muoán
laøm thaät toát phaûi laøm THÖÔØNG XUYEÂN.
    AI CUÕNG COÙ THEÅ LAØ KHAÙCH HAØNG TÌM NAÊNG, do ñoù ÑÖØNG
NGAÏI TIEÁP XUÙCvì:
  -  Trau doài kyõ naêng giao tieáp
  -  Neáu baïn ñaõ coá gaéng heát söùc nhöng hoï khoâng mua, ñöøng ngaïi hoï seõ
    GIÔÙI THIEÄU NGÖÔØI KHAÙC CHO BAÏN.


         THEÁ NAØO LAØ KHAÙCH HAØNG TIEÀM NAÊNG?

 Moät ngöôøi ñöôïc goïi laø khaùch haøng tieàm naêng neáu coù caùc tieâu
chuaån sau:
 1. Coù ñuû khaû naêng taøi chính cho vieäc mua saûn phaåm XYZ.
 2. Coù nhu caàu mua saém quaàn aùo.
 3. Saün loøng cho cuoäc heïn.


        PHÖÔNG PHAÙP TÌM KHAÙCH HAØNG TIEÀM NAÊNG

  1. Qua caùc moái quan heä caù nhaân.
  2. Khai thaùc töø caùc moái quan heä caù nhaân.
  3. Maïnh daïn tieáp xuùc vôùi ngöôøi chöa quen bieát.
  4. Thoâng qua caùc trung taâm coù khaû naêng gaây aûnh höôûng lôùn.       CAÙC NGUOÀN ÑEÅ TÌM KHAÙCH HAØNG TIEÀM NAÊNG  1. Nôi baïn ñang soáng vaø haøng xoùm cuûa baïn.
  ………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
  …………………………………..
  2. Nôùi baïn ñang laøm vieäc hay ñaõ töøng laøm vieäc.
  …………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
3. Nhöõng ngöôøi baïn ñaõ vaø ñang hoïc chung.
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
4. Hoï haøng cuûa baïn vaø hoï haøng cuû vôï choàng baïn.
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
5. Nôi baïn coù moái quan heä laøm aên.
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
6. Nôi hoäi ñoaøn hay coäng ñoàng maø baïn hay lui tôùi tham döï.
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
7. Nôi baïn hay mua saém, tieâu tieàn thöôøng xuyeân.
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
8. Nôi baïn sinh hoaït caâu laïc boä.
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
                 THÖÏC HAØNH Baïn haõy choïn ra caøng nhieàu caøng toát (toái thieåu la 6) ngöôøi trong caùc
nguoàn treân, ghi vaøo DANH SAÙCH KHAÙCH HAØNG TIEÀM NAÊNG, goïi laáy
heïn ngay sau khoaù hoïc naøy.
        DANH SAÙCH KHAÙCH HAØNG TIEÀM NAÊNG
Ngaøy:………………………………
Teân Tö vaán:………………………………………………….
STT     TEÂN     ÑÒA CHÆ    ÑIEÄN  TUO  NGHEÀ
                    THOAÏI  ÅI  NGHIEÄP
                         PHA
                         ÙI
      DANH SAÙCH GOÏI XIN HEÏN KHAÙCH
Ngaøy:………………………………
Teân Tö vaán:………………………………………………….

     TEÂN       KEÁT QUAÛ ÑAÏT ÑÖÔÏC
          …………………………………………………………
           ……………………………………………
          …………………………………………………………
           …………………………………………….
          …………………………………………………………
           ……………………………………………
          …………………………………………………………
           ……………………………………………
          …………………………………………………………
           ……………………………………………
          …………………………………………………………
           ……………………………………………
          …………………………………………………………
           ……………………………………………
          …………………………………………………………
           ……………………………………………
          …………………………………………………………
           ……………………………………………
          …………………………………………………………
           ……………………………………………
          …………………………………………………………
           ……………………………………………
          …………………………………………………………
           ……………………………………………
          …………………………………………………………
           …………………………………………….
          …………………………………………………………
           ……………………………………………
          …………………………………………………………
           ……………………………………………
          …………………………………………………………
           ……………………………………………
          …………………………………………………………
           ……………………………………………
          …………………………………………………………
           ……………………………………………
          …………………………………………………………
           ……………………………………………
          …………………………………………………………
           ……………………………………………
       …………………………………………………………
        ……………………………………………
       …………………………………………………………
        ……………………………………………
       …………………………………………………………
        ……………………………………………
       …………………………………………………………
        ……………………………………………
       …………………………………………………………
        ……………………………………………
       …………………………………………………………
        ……………………………………………
       …………………………………………………………
        ……………………………………………
       …………………………………………………………
        ……………………………………………
       …………………………………………………………
        …………………………………………….
       …………………………………………………………
        ……………………………………………
       …………………………………………………………
        ……………………………………………
       …………………………………………………………
        ……………………………………………
       …………………………………………………………
        ……………………………………………
       …………………………………………………………
        ……………………………………………
       …………………………………………………………
        ……………………………………………
Böôùc 2: THIEÁT LAÄP CUOÄC HEÏN ÑEÅ
       GIÔÙI THIEÄU
       SAÛN PHAÅM
     * TIEÁP CAÄN QUA ÑIEÄN THOAÏI
    * TIEÁP CAÄN TRÖÏC TIEÁP  TIEÁP CAÄN QUA ÑIEÄN THOAÏI
    Muïc tieâu chuû yeáu cuûa giai ñoaïn tieáp caän qua ñieän thoaïi laø ÑEÅ
   ÑAÏT ÑÖÔÏC CUOÄC HEÏN ñeå giôùi thieäu saûn phaåm chöù khoâng phaûi
   ñeå baùn saûn phaåm qua ñieän thoaïi.

          CAÀN LAØM                   KHOÂNG NEÂN LAØM
   1. Phaûi chuaån bò chu ñaùo ,döïa vaøo daøn yù   1. Thay ñoåi thôøi gian goïi ñieän haøng ngaøy
    ñaõ chuaån bò tröôùc.                ñeå tieáp xuùc ñöôïc nhieàu khaùch haøng
                              hôn do hoï coù thôøi gian raõnh roãi khaùc
   2. Noùi chuyeän ôû moät nôi yeân tónh, traùnh     nhau.
    oàn aøo.
                             2. Haõy cho khaùch haøng bieát thôøi gian cuûa
                              baïn cuõng coù giaù trò,ñöøng quaù naøi eùp
   3. Chaøo hoûi vaø noùi chuyeän vôùi khaùch       moät cuoäc heïn khi khaùch haøng khoâng
    haøng, töï giôùi thieäu mình vaø neâu lyù do    coù höùng thuù.
    cuoäc goïi.
                             3. Khoâng neân giôùi thieäu daøi doøng veà
   4. Bieát raøêng khaùch haøng ñang saün loøng      saûn phaåm hay chuyeän khaùc.
    noùi chuyeän, nhö vaäy môùi ñaït hieäu quaû vì
    khaùch haøng khoâng bò phaân taâm.
                             4. Khoâng neân baùn saûn phaåm qua ñieän
                              thoïai.
   5. Gioïng noùi theå hieän söï nhieät tình, thoâng
    caûm vôùi khaùch haøng.
              BOÁN BÖÔÙC ÖÙNG     5. VÔÙI NHÖÕNG
                          PHOÙ Traùnh aäm öø qua ñieän thoaïi.
   6.          TÌNH HUOÁNG KHAÙCH HAØNG TÖØ CHOÁI
     Luoân mæm cöôøi trong luùc noùi chuyeän.
                             6. Khoâng neân sa ñaø vaøo chi tieát,hay cung
1.  Laéng nghe khaùch haøng.               caáp quaù nhieàu thoâng tin.
2.  Thoâng caûm vôùi khaùch haøng
3.  Traû lôøi caùc moái baän taâm cuûa khaùch haøng.
4.  Heïn gaëp.

          Caùc maãu ñoái thoaïi khi tieáp caän qua ñieän thoaïi

       MAÃU 1:
      Tö vaán: Chaøo chò, xin vui loøng cho noùi chuyeän vôùi chi Traâm aï!
      Khaùch haøng: Vaâng toâi ñaây.
      Tö vaán: Chaøo chi Traâm, em laø Höông ñaây, chò coù khoeû khoâng?
      Khaùch haøng: Chò vaãn khoeû caûm ôn em!
      Tö vaán: Chi Traâm ôi, em ñang laøm NV tö vaán vaø tieáp thi quaàn aùo
     thôøi trang cho coâng ty XYZ .Chò coù nghe veà XYZ chöa aï! XYZ laø moät
     nhaõn hieäu thôøi trang cao caáp baäc nhaát ôû VN ñaáy chò! Coâng ty em coù
     nhieàu quaân aùo thôùi trang maãu maõ raát ñeïp nhöng giaù caû raát phaûi
     chaêng. Vì vaäy em muoán giôùi thieäu nhöõng maãu maõ naøy cho chò xem
     ñaáy! Khi naøo thuaän tieän cho em gaëp chò ñöôïc khoâng aï! Coù theå tröa
     thöù….ñöôïc khoâng ? Hay toái thöù …… toát hôn?
    Em ñeán cô quan (hay nhaø) chò nheù, cho em xin laïi ñòa
chæ…………………..
  Caûm ôn chò! Em seõ ñeán ñuùng heïn aï!

  MAÃU 2:
 Tö vaán: Chaøo chò, cho em xin noùi chuyeän vôùi chò Thuùy aï!
 Khaùch haøng: Vaâng chò ñaây.
 Tö vaán: Chaøo chò Thuùy, em la Höông, Nv tö vaán vaø tieáp thò quaàn aùo
thôøi trang cuûa coâng ty XYZ. Chò Traâm laø khaùch haøng cuûa em coù giôùi
em ñeán gaëp chò, Chò coù vui loøng noùi chuyeän trong giaây laùt khoâng aï!
 Khaùch haøng: Ñöôïc thoâi, em muoán giôùi thieäu quaân aùo thôøi trang gì
vaäy?
 Tö vaán: Chò Thuùy ôi, coâng ty em laø moät nhaõn hieäu thôøi trang cao
caáp, coù nhieàu maãu maõ phuø hôïp nhieàu löùa tuoåi, raát ñeïp vaø laø thôøi
trang môùi nhaát giaù ca ûlaïi vöøa phaûi. Em muoán gaëp chò ñeå giôùi thieäu
caùc saûn phaåm naøy, khi naøo thì thuaän tieän aï? Coù theå tröa thöù….ñöôïc
khoâng ? Hay toái thöù …… toát hôn?
 Em ñeán cô quan (hay nhaø) chò nheù, cho em xin laïi ñòa
chæ…………………..
    Caûm ôn chò! Em seõ ñeán ñuùng heïn aï!


 MAÃU3:
 Khaùch haøng: Xin loãi toâi khoâng quan taâm ñeán thôøi trang!
 Tö vaán: Vaâng, em bieát raèng hòeân taïi coù theå chò chöa caàn mua saém
quaàn aùo, Nhöng chò coù theå daønh cho em 5-10 phuùt ñeå giôùi thieäu vôùi
chò caùc maãu maõ môùi ñoàng thôøi tö vaán veà caùch aên maëc phuø hôïp
cho chò, chi chæ xem maø khoâng caàn phaûi mua ñaâu aï! Coù theå tröa
thöù….ñöôïc khoâng? Hay toái thöù …… toát hôn?
 Em ñeán cô quan (hay nhaø) chò nheù, cho em xin laïi ñòa
chæ…………………..
    Caûm ôn chò! Em seõ ñeán ñuùng heïn aï!

 MAÃU 4
 Khaùch haøng: Toâi chöa coù tieàn hay toâi khoâng mang tieàn
 Tö vaán: Giaù caû saûn phaåm coâng ty em tuy toát nhöng raát phuø hôïp
tuùi tieàn, chò cöù xem vaø thöû tröôùc neáu vöøa yù maãu naøo thì khi caàn,
chò goi ñieän laø em mang ñeán nhaø ngay, khoâng nhaát thieát phaûi mua
ngay ñaâu aï! Hôn nöõa chò coøn ñöôïc tö vaán veà thôøi trang hoaøn toaûn
mieãn phí. Coù theå tröa thöù….ñöôïc khoâng ? Hay toái thöù …… toát hôn?
 Em ñeán cô quan (hay nhaø) chò nheù, cho em xin laïi ñòa
chæ…………………..
    Caûm ôn chò! Em seõ ñeán ñuùng heïn aï!
 MAÃU 5
 Khaùch haøng: Cöù göûi cho toâi thoâng tin, khi caàn toâi seõ goïi.
 Tö vaán:Taát nhieân laø em seõ göûi nhöõng catologuage cho chò, nhöng toát
nhaát laø chò cho em gaëp maët 5 –10 phuùt thoâi . Bôûi leõ caùc maãu maõ
neân xem taän maét vaø maëc thöû, hôn nöõa em coù theå tö vaán theâm cho
chò caùc trang phuïc phuø hôïp vôùi voùc daùng, nöôùc da…Chò khoâng baét
buoäc phaûi mua gì caû, khi naøo coù nhu caàu chò goïi em seõ ñeán ngay. Coù
theå tröa thöù….ñöôïc khoâng? Hay toái thöù …… toát hôn?
 Em ñeán cô quan (hay nhaø) chò nheù, cho em xin laïi ñòa
chæ…………………..
    Caûm ôn chò! Em seõ ñeán ñuùng heïn aï!

 MAÃU 6
 Khaùch haøng: Toâi raát baän
 Tö vaán: Em bieát chò raát baän, nhöng cuõng chính vì vaäy maø em goïi
ñieän thoaïi cho chò tröôùc. Coâng ty em vôùi chöông trình tö vaán vaø baùn
haøng taän nôi laø ñeå phuïc vuï caùc khaùch haøng baän roän nhö chò ñaáy!
Chò coù theå cho em 5-10 phuùt ñeå giôùi thieäu maø khoâng caàn phaûi mua.
Coù theå tröa thöù….ñöôïc khoâng? Hay toái thöù …… toát hôn?
 Em ñeán cô quan (hay nhaø) chò nheù, cho em xin laïi ñòa
chæ…………………..
    Caûm ôn chò! Em seõ ñeán ñuùng heïn aï!
         Maãu ñoái thoaïi khi tieáp caän tröïc tieáp

 Tö vaán: Chaøo anh, em teân Höông, laø NV tö vaán thôøi trang vaø tieáp thò
cho XYZ, tình côø coù coâng vieäc ôû khu vöïc naøy neân muoán gheù thaêm
vaø giôùi thieäu veà baûn thaân vaø XYZ vôùi anh.
  Hay: chaøo chò em teân laø Höông, laø nv tö vaán thôøi trang vaø tieáp thò
cho XYZ, gaàn ñaây em coù dòp laøm vieäc vôùi…………. vaø ñöôïc giôùi
thieäu veà chò, nay saün coâng chuyeän ôû khu vöïc naøy neân muoán ghe
thaêm vaø laøm quen vôùi chò.
 Tö vaán:coâng ty XYZ cuûa chuùng em laø moät nhaõn hieäu noåi tieáng, vôi
caùc maãu maõ ña da, phong phuù phuø hôïp vôùi nhieàu voùc daùng, löùa
tuoåi maø giaù caû laïi phaûi chaêng. Ñaëc bieät chuùng em coøn tö vaán cho
chò löïa choïn trang phuïc naøo phuø hôïp vôùi voùc daùng, maøu da, tuoåi taùc
vaø ngheà nghieäp cuûa chò nöõa.
  Keát thuùc: Neáu chò vui loøng daønh cho em theâm vaøi phuùt, thì chò seõ
thaáy Saûn phaåm cuûa XYZ thöïc söï laøm haøi loøng chò. Lieäu baây giôø coù
tieän khoâng hay ……………….. tieän hôn cho chò.

 THÖÏC TAÄP

  1. Phaân nhoùm thöïc taäp tieáp caân qua ñieän thoaïi caùc tình huoáng
     treân.
  2. Phaân nhoùm thöïc hieän tieáp caän tröïc tieáp.
  3. Sau khoùa hoïc, haõy vaän duïng nhöõng kyõ naêng tieáp caän ñaõ hoïc
     ñeå laáy ñöôïc ít nhaát moät cuoäc heïn sau ba laàn goïi.
          Böôùc 3:TIEÁP XUÙC VAØ GIÔÙI
               THIEÄU
               SAÛN PHAÅM


               Goàm 4 böôùc chính:
  1.  Chuaån bò tieáp xuùc khaùch haøng.
  2.  Tieáp xuùc khaùch haøng
  3.  Tìm vaø phaùt hieän nhu caàu ñoäng cô khaùch haøng
  4.  Giôùi thieäu saûn phaåm.         CHUAÅN BÒ CHO CUOÄC TIEÁP
                 XUÙC
          (TAÏO AÁN caùo soáng ñoâng nhaát cho Coâng ty. Dieän
 NV tö vaán laø hình aûnh quaûngTÖÔÏNG BAN ÑAÀU)
maïo, caùch öùng xöû cuûa NVTV laø thöôùc ño uy tín chaát löôïng vaø söï
thaønh coâng cuûa coâng ty.
    90% khaùch haøng coù söï ñaùnh giaù trong phuùt ñaàu gaëp maët, do ñoù
   ñaây laø phuùt gaëp maët quan trong quyeát ñònh söï thaøng coâng cuûa cuoäc
   tieáp xuùc.
     1. Chuaån bò tö lieäu ,duïng cuï,saûn phaåm: va ly phaûi saïch seõ goïn
       gaøng, sp saép xeáp ngay ngaén, ngaên naép. ñaày ñuû: cardvisite, album,
       thöôùc daây, staff-folder,…
     2. Ngoaïi hình ,tö theá ,taùc phong:
         Ñöøng bao giôø ñeå khaùch haøng phaûi ñoaùn xem NVTV laø ai?
         Gaây aán töôïng toát trong caùch aên maëc: Ñoàng phuïc saïch seõ,
          goïn gaøng, baûng teân.
         Veä sinh saïch seõ.
         Khoâng neân noùi quaù lôùn, hoaëc quaù nhoû.
     3. Goïi ñòeân nhaéc laïi cuoäc heïn:
        Neân goïi ñieän ñeã nhaéc laïi cuoäc heïn vôùi khaùch haøng.
            TIEÁP XUÙC KHAÙCH HAØNG


      I/ Gôïi môû ,taïo thieän caûm vôùi khaùch haøng:
    Chaøo chò Traâm,em laø Höông NVTV cuûa coâng ty XYZ, (trao cardvisit) nhö
ñaõ heïn tröôùc, em xin giôùi thieäu ñoâi neùt veà coâng ty XYZ: XYZ laø moät nhaõn
hieäu noåi tieáng, nay chuyeån giao coâng ngheä vaø baûo hoä ñoäc quyeàn taïi
VN.Laáy phöông chaâm chaát löôïng maãu maõ laø haøng ñaàu, phuïc vuï khaùch
haøng laø chính yeáu, nghieân cöùu voùc daùng , vaên hoaù vaø sôû thích cuûa
ngöôøi VN, coâng ty ñaõ taïo ra nhieàu saûn phaåm mong laøm haøi loøng quyù
khaùch.
      II/ Quan saùt ñaùnh giaù khaùch haøng, thu nhaäp thoâng tin thöïc teá:
    Ñaët caâu hoûi vôùi khaùch haøng, Ghi vaøo Phieáu thoâng tin khaùch haøng
 Tröôùc khi giôùi thieäu veà thôøi trang, cho pheùp em ñöôïc hoûi chò vaøi caâu:

           PHIEÁU THOÂNG TIN KHAÙCH HAØNG

   Tö vaán:…………………………………………………….maõ soá:……………………Ngaøy ,giôø heïn
   gaëp:……………………………………………
   Teân khaùch haøng………………………………………………………………………………………Ñieän
   thoaïi:…………………………………………
   Ñòa
   chæ:……………………………………………………………………………………………………………………
   ……………………………………………………………………..
   Ngaøy
   sinh:………………………………………………………………………………………………………………….
   Ngheà nghieäp:……………………………………………………………………… Thu nhaäp:  1( )
   2( )      3( )
   Ñòa chæ nôi laøm
   vieäc:……………………………………………………………………………………………Ñieän
   thoaïi:…………………………………………

   Chieàu cao:………………m……………Caân naëng:……………..kg Nöôùc da:    1( )   2( )
   3( )
                 THÖÏC TAÄP
   1. Haõy ñaùnh giaù 3 ngöôøi laøm ví duï.
   2. Tìm öu khuyeát ñieåm veà hình theå cuûa 2 ngöôøi trong nhoùm.
   3. Phaân nhoùm thöïc taäp tieáp xuùc khaùch haøng.     TÌM VAØ PHAÙT HIEÄN NHU CAÀU ÑOÄNG
          CÔ KHAÙCH HAØNG


Traû lôøi caâu hoûi: KHAÙCH HAØNG MUA SAÛN PHAÅM ÑEÅ LAØM GÌ ?
  1. MUA ÑEÅ MAËC:
     - Maëc trong tröôøng hôïp naøo?
      Maëc ñi laøm: phaûi xem ngheà nghieäp khaùch haøng laø gì ñeå löïa
      choïn saûn phaåm cho phuø hôïp:coù theå laø thôûi trang coâng sôû kín
      ñaùo,lòch söï ,maøu saùc nhaõ nhaën. Caùc ngheà nghieäp khaùc thì tuyø
      moâi tröôøng laøm vieäc maø coù löïa choïn thích hôïp.
      Maëc ñi chôi daïo phoá: (ñi chôi thoâng thöôøng,ñi mua saém…) choïn
      trang phuïc model vöøa phaûi,maøu saùc linh ñoäng.
      Maëc ñi döï daï hoäi: ( ñi tieäc ,ñi chôi maø coù thôøi gian chuaån bò kyõ
      löôõng)choïn boä trang phuïc sang troïng ,model caàu kyø ,noåi baät.
      Maëc ñi chôi daõ ngoaïi : choïn löïa saûn phaåm goïn gaøng ,thoaûi
      maùi,maøu saùc soâi ñoäng ,saëc sôû.
     - Maëc trong thôøi ñieåm naøo?
      Muøa naøo: noùng choïn aùo daây ,vaûi moûng,maøu saùng. Laïnh
      aùo khoaùc,kín,vaûi daày,maøu toái.
      Saùng hay toái: ban ñeâm löïa choïn maøu saéc sang troïng :maøu
      ñen,maøu xanh ñaäm,mau ñoû ñoâ…,caùc loaïi ñaàm daï hoäi...
  2. MUA LAØM QUAØ:
      Quaø taëng cho ai? Tìm hieåu nhö 1 ngöôøi khaùch haøng.
  Taâm lyù sôï khoâng vöøa,khoâng haøi loøngchaáp nhaän cho ñoåi traû haøng.
  3. MUA CHÆ ÑEÅ MUA: hieän taïi chöa coù nhu caàu mua quaàn aùo nhöng do:
 -  Chaïy theo thôøi trang
 -  Thích tieâu tieàn.
 -  Ñöôïc haõnh dieän.
 -  Thieän caûm.
 -  Bò haáp daãn bôûi saûn phaåm vaø khuyeán maõi.


           KHAÙI QUAÙT VEÀ THÔØI
            TRANG VIEÄT NAM
I/ CAÙC CHUÛNG LOAÏI THÔØI TRANG VIEÄT NAM.
   Raát muoân hình vaïn traïng, taïm chia laøm 4 nhoùm lôùn.
      1. SAÛN PHAÅM JEAN – AÙO THUN – QUAÀN KAKI:
    Ñaïi dieän: Maxx – NiNo –Nm, Focei, PT2000, Minh Nhaät, B20…
    Ñaëc ñieåm: Thôøi trang ñôn giaûn, deã söû duïng, saûn xuaát soá löôïng
    lôùn, maãu ít.
    Quy moâ: Ñaàu tö saûn xuaát lôùn, kyõ thuaät may vaø maãu maõ khoâng
    cao, nhaø ñaàu tö coù nguoàn goác xöôûng saûn xuaát xuaát khaåu.


      2. SAÛN PHAÅM MODEL:
 Ñaïi dieän:
         Elite, caùc shop baùn leû, saïp só An Ñoâng…
         Hi.T, Nguyeãn Long, TND…
 Ñaëc ñieåm: Thôøi trang chau chuoát, kieåu maãu ña daïng phong phuù saûn xuaát
 soá löôïng ít ñeán vöøa.
 Quy moâ: Ñaàu tö saûn xuaát vöøa phaûi, kyõ thuaät maãu maõ cao.
       Nhoùm Designer: Laø nhoùm caùc nhaø taïo maãu hay nhoùm caùc
       nhaø may.
    Ñaïi dieän: Xinh, Oxy, Blake anh White, ZIP…
    Ñaëc ñieåm, quy moâ: Cao caáp veà chaát löôïng maãu maõ, kyõ thuaät may
    cao, quy moâ saûn xuaát nhoû.
      3. NHOÙM COÂNG SÔÛ
    Ñaïi dieän: Vieät Tieán, Vieät Thaéng, Sanding, thôøi trang coâng sô…
     Ñaëc ñieåm: Maãu maõ ñôn giaûn, phuø hôïp vaên phoøng.
     Quy moâ: Ñaàu tö saûn xuaát trung bình.
       4. NHOÙM SAÛN PHAÅM TREÛ EM
     Ñaïi dieän: YF, Baby, caùc shop leû.
     Ñaëc ñieåm, quy moâ: Coøn raát ña daïng.
     Ngoaøi ra: coøn caùc nhoùm khaùc nhö: ñoà loùt, ñoàng hoà, maét kính, daây
     nòt, giaøy deùp…
   XYZ naèm ôû vò trí treân ñang chòu söï caïnh tranh cuûa nhoùm Designer ñang
phaùt trieån raát maïnh meõ.
II/ KHAÙI NIEÄM VEÀ THIEÁT KEÁ THÔØI TRANG
       1. ÑÒNH NGHÓA:
     Laø taïo neân nhöõng saûn phaåm phuïc vuï nhu caàu maëc trong ñoù chöùa
  ñöïng nhu caàu laøm ñeïp, tieän nghi, phong caùch…
       2. THIEÁT KEÁ THÔØI TRANG BAO GOÀM:
    a)    Taïo hình daùng saûn phaåm
                    Hình veõ nhìn töø xa mang tính myõ thuaät.
    b)    Phoái maøu saéc
    c)    Kyõ thuaät may: taïo cho saûn phaåm tieän nghi khi söû duïng, phoái
      hôïp cô theå.
    d)    Kyõ thuaät saûn phaåm: taïo cho saûn phaåm coù veû cao caáp, baét
      maét, laøm haøi loøng ngöôøi söû duïng.


                GIÔÙI THIEÄU SAÛN
                   PHAÅM
-  Naém ñöôïc nhu caàu.
-  Giôùi thieäu saûn phaåm ñuùng nhu caàu.
-  Muïc ñích trung gian quan troïng laø “thöû saûn phaåm”.
               KYÕ THUAÄT MAY

   1) Caùc ñöôøng may:                2)  Caùc loaïi daây keùo:
                           -   Daây keùo phao soá 3,soá 4,soá 5
  - Moät kim                    -   DK gioït nöôùc
  - Vaét soå : 4 oáng ,5 oáng ,6 oáng *       -   Daây keùo thöôøng
  - Kansai,ñaùnh boâng *
- Cuoán bieân
- Vieàn,dieãu *
                         4) Caùc loaïi coå:
 3) Caùc loaïi tuùi:               - Coå sô-mi,troøn ,tim,vuoâng.
- Tuùi moå :tuùi myõ,tuùi vieàn         - Coå ñan-tong
- Tuùi ñaép                   - Coå eùn
                         - Coå truï
- Tuùi haøm eách

                        6)  Caùc teân goïi khaùc:
 5) Ñoä daøi:                 -   Ben*
                        -   cup*
- Ngaén                    -   man seát
- Löûng                    -   khuy,nuùt
- Lôõ                     -   Ñoâ
- Daøi                     -   Bo
                        -   Ba geát
- Con                     -   Boï
- Saùt naùch                  -   Ngöïc(kích),Eo,moâng,ñaùy tröôùc ,ñaùy
                           sau,ñuøi,goái.oáng(xuoâng .bat,tuùm…)
 7)Caùc thoâng soá caùc size thöôøng duøng;
      XS   S     M    L   XL  XXL XXXL
 NGÖÏ   77,5   80    82.5   85   87.5  90  92,5
  C
  EO   59.5   62    64.5   67   69.5  72  74.5
 MOÂ   83.5   86    88.5   91   93.5  96  98.5
  NG
 8) Caùch ghi söûa haøng cho khaùch;
 - Khaùch maëc thöû.
 - NVBH duøng tay naém laáy phaàn thöøa sao cho khaùch caûm thaáy vöøa vaën
 - Phaàn thöøa phaûi laø nôi coù ñöôøng may vaø chia ñeàu cho hai beân.
 - Phaûi coù chuaån laø caùc voøng chuaån ,neáu khoâng phaûi ñònh laïi voøng
  chuaån.
 - Duøng thöôùc daây ño phaàn dö,nhaân 4.hay nhaân 2.
 - Ghi soá phaûi laø soá ño nguyeân voøng.
              KYÕ THUAÄT SAÛN PHAÅM
1) Kyõ thuaät saûn phaåm laø gì:
 - Laø ñoä tinh xaûo cuûa saûn phaåm.
 - Laø caùc trang trí ,tieåu tieát laøm cho saûn phaåm baét maét hôn luùc nhìn gaàn.
2) Caùc loaïi kyõ thuaät :
 - Boä nhaõn : nhaõn giaáy .coå ,hoâng, saét, nuùt..
 - In luïa
 - Ñính cöôøm
              BAÛO QUAÛN SÖÛ DUÏNG:
1) Caùc kyù hieäu:
  2)  Caùc löu yù ñoái vôùi khaùch haøng:
  -  Khoâng giaët maùy vôùi toác ñoä cao
  -  Khoâng giaët boät giaët coù ñoä taåy cao( omo,tide)
  -   Giaët haáp nhöõng saûn phaåm ñaëc bieät:nhung ,næ , keát cöôøm
  -  Phoûi
  -  Uûi
   1. Löïa choïn saûn phaåm ñeå giôùi thieäu
-  Giôùi thieäu veà saûn phaåm: döïa vaøo 5 thuoäc tính saûn phaåm.
   1. Kieåu daùng (coå, tay…)
   2. Maøu saéc (loaïi maøu, phoái hôïp…)           Thuyeát
                                  phuïc
                             Daãn chöùng veà öu ñieåm
   3. Chaát lieäu (môùi, beàn, ruõ, khoâng ruùt…)    Phuø hôïp vôùi nhu caàu
                             khaùch
   4. Kyõ thuaät may (treân xuoáng döôùi)
                             Phuø hôïp vôùi loaïi khaùch
   5. Kyõ thuaät saûn phaåm (tuaàn töï)

                CHOÏN LÖÏA TRANG PHUÏC
                   I. DAÙNG NGÖÔØI
          Ñoái Vôùi Ngöôøi Maäp:
       Chaát lieäu vaûi: meàm, ruõ vaø khoâng boùng saùng nhö tô taèm,
       mousseline, thun…
       Maøu saéc: caùc maøu ñaäm nhö: ñen, xanh ñaäm, tím, naâu, reâu…
       Neáu vaûi in neân choïn coù boá cuïc thaúng ñöùng, hoïa tieát nhoû vaø
       tieäp maøu vôùi neàn vaûi.
       Kieåu caét may: ñôn giaûn, traùnh nhöõng ñöôøng caét ngang.
    Ñoái Vôùi Ngöôøi Oám:
 Chaát lieäu vaûi: cöùng, thoâ hay boùng saùng nhö: xoâ, ñuõi tô taèm,
 cotton, kaki, satin, nhung, næ, vaûi da, phi…
 Maøu saéc: caùc maøu nhaït vaø töôi nhö: traéng, hoàng, vaøng kem, xanh
 trôøi, xaùm nheï…
 Neáu vaûi in neân choïn coù boá cuïc naèm ngang, hoïa tieát lôùn vaø noåi
 treân neàn vaûi.
 Kieåu caét may: coù theâm caùc chi tieát phuï, aùo quaàn ñoàng maøu.
    Ñoái Vôùi Ngöôøi Thaáp Gaày:
 Chaát lieäu vaûi: cöùng, thoâ hay boùng saùng, daây coù gaân vaûi, nhö :
 kaki, cotton, ñuõi, xoâ, boá, soie, phi boùng…
 Maøu saéc: töôi saùng, coù hoïa tieát lôùn.
 Kieåu caét may: coù theâm caùc chi tieát phuï, aùo quaàn ñoàng maøu.
    Ñoái Vôùi Ngöôøi Cao Maäp:
 Chaát lieäu vaûi: meàm, ruõ vaø khoâng boùng nhö: tô taèm, nhung,
 mousseline…
 Maøu saéc: caùc maøu trung gian vaø ñaäm nhö: xaùm, ñen, tím, xanh
 döông, naâu, reâu, ñoû baàm…
 Kieåu caét may: ñôn giaûn, aùo quaàn khaùc maøu.
                II. NÖÔÙC DA
    Ñoái Vôùi Ngöôøi Coù Maøu Da Ñen
 Da ñen hoàng: hôïp vôùi trang phuïc coù maøu traéng, xaùm, ñaø, xanh
 nhaït, kem..
 Da ñen xaïm: hôïp vôùi trang phuïc coù maøu traéng, vaøng kem, hoàng
 nhaït…
    Ñoái Vôùi Ngöôøi Coù Maøu Da Traéng:
 Da traéng xanh: hôïp vôùi trang phuïc coù maøu ñen, ñoû maän, naâu,
 vaøng ñaát, tím sen, daâu, hoàng caùnh sen…
 Da traéng hoàng: hôïp vôùi trang phuïc coù caùc loaïi maøu saéc khaùc
 nhau.
                III. COÅ VAI
    Ñoái Vôùi Ngöôøi Coù Coå Thaáp, Vai Ngang:
 Kieåu caét may neân coù coå troøn, traùi tim, chöõ U, chöõ V, khoâng coù
 coå aùo vaø thaáp xuoáng phía ngöïc.
 Khoâng neân vai aùo coù boàng cao, coù mieáng ñoän vai.
    Ñoái Vôùi Ngöôøi Coù Coå Cao, Vai Xuoâi:
 Kieåu caét may hôïp vôùi coå aùo cao, coå loï, coå thuyeàn vaø vai aùo
 xeáp ply, boàng cao, ñoän vai.
 Ñeïp vaø hôïp vôøi nhieàu kieåu trang phuïc khaùc nhau.
              IV. CAÙNH TAY
    Ñoái Vôùi Ngöôøi Coù Caùnh Tay To, Maäp:
 Neân maëc caùc kieåu trang phuïc coù tay daøi hoaëc tay löûng, kieåu ñôn
 giaûn.
 Khoâng maëc kieåu saùt naùch, tay lôõ hoaëc ngaén tay.
    Ñoái Vôùi Ngöôøi Coù Caùnh Tay Nhoû, Oám:
 Neân maëc caùc kieåu trang phuïc coù tay daøi hoaëc tay lôõ, tay ngaén,
 kieåu ñôn giaûn.
    Ñoái Vôùi Ngöôøi Coù Löng Daøi, Chaân Ngaén:
 Kieåu trang phuïc coù phaàn eo nhaán cao, hôïp vôùi caùc loaïi aùo ñaàm
 daøi, quaàn taây löng cao ñi vôùi giaày cao goùt.
 Khoâng neân maëc jupe quùa ngaén hay quaàn oáng roäng.
                V. CHAÂN
    Ñoái Vôùi Ngöôøi Coù Löng Ngaén, Chaân Daøi:
 Maëc ñeïp vaø hôïp vôùi taát caû caùc loaïi trang phuïc khaùc nhau.
    Ñoái Vôùi Ngöôøi Coù Ñoâi Chaân Maäp, To, Ngaén:
 Khoâng neân maëc quaàn thun boù, jupe ngaén.
 Hôïp vôùi caùc loaïi ñaàm daøi, quaàn oáng roäng ñi vôùi giaày goùt voâng
 cao.
    Ñoái Vôùi Ngöôøi Coù Ñoâi Chaân Gaày Vaø Cong:
 Khoâng neân maëc quaàn thun oáng boù, jupe ngaén.
 Hôïp vôùi aùo daøi, aùo ñaàm daøi, quaàn oáng xuoâng.
                 VI. EO
    Ñoái Vôùi Ngöôøi Coù Voøng Eo Lôùn, Buïng To:
 Khoâng neân maëc caùc loaïi trang phuïc oâm saùt ngöôøi.
 Hôïp vôùi caùc loaïi aùo ñaàm löûng hay daøi maëc chung vôùi aùo vest
 khoaùc nheï.
                     VII. NGÖÏC
       Ñoái Vôùi Ngöôøi Coù Ngöïc Nhoû:
     Aùo coù phaàn ngöïc taïo duùn.
     Aùo thun coå cao.
     Maëc theâm aùo khoaùc.
     Traùnh aùo coù coå roäng hay aùo daây, chaát lieäu moûng, ruõ.
                   VIII. HOÂNG
       Ñoái Vôùi Ngöôøi Coù Hoâng Nhoû:
     Quaàn löûng thun, daïng quaàn oáng roäng.
     Neân maëc daïng quaàn Jean coù tuùi thaáp daïng chöõ V.
     Maëc quaàn löng thaáp.
       Ñoái Vôùi Ngöôøi Coù Hoâng Quùa To:
     Khoâng neân maëc quaàn khoâng coù tuùi sau:
     Khoâng neân duøng chaát lieäu moûng, ruõ.
     Khoâng neân maëc quaàn löng quùa cao, thaét daây nòt boù saùt.
B/ HOØA SAÉC
     3 maøu cô baûn: vaøng, ñoû, xanh.
     2 maøu trung hoøa: traéng, ñen.
     Gam maøu hoàng töông phaûn:
           Vaøng >< Tím
           Xanh >< Cam
           Ñoû>< Xanh laù.
     Gam
     Tím   maøu laïnh: thu ñoâng.
     Gam maøu noùng: xuaân heø.
   Caùc loaïi hoøa saéc:
     Hoøa saéc noùng: keát hôïp nhieàu maøu saéc khaùc nhau trong ñoù gam
     maøu noùng chieám nhieàu nhaát(2/3) Hoøa saéc aám.
     Hoøa saéc laïnh: keát hôïp nhieàu maøu saéc khaùc nhau trong ñoù gam
     maøu laïnh chieám nhieàu nhaát (2/3) Hoøa saéc maùt.
     Hoøa saéc töông phaûn: keát hôïp nhöõng maøu töông phaûn>
     Hoøa saéc xaùm: coù pha nhieàu maøu trung hoøa.
           Maøu saùng taïo caûm giaùc ñaày ñaën.
           Maøu toái taïo caûm giaùc gaày ñi. C/ ÑÖÔØNG NEÙT
     1. Ñöôøng thaúng: taïo caûm giaùc nghieâm trang, cöùng raén:
       Ñöùng: taïo caûm giaùc cao hôn.
       Ngang: taïo caûm giaùc thaáp hôn. Ngöôøi thaáp khoâng neân söû duïng
       nhöõng ñöôøng ngang nhieàu.
     2. Ñöôøng cong: taïo caûm giaùc co thaét, giaûn nôû:
       Ñöôøng cong löôïn voâ: caûm giaùc oám.
       Ñöôøng cong löôïn ra: caûm giaùc maäp.
     3. Ñöôøng hoa vaên, zic zaéc caro…söû duïng tuøy theo töøng daùng ngöôi.
       Ngöôøi thanh maûnh: hôïp vôùi nhöõng hoa vaên trang trí to vaø coù
       ñöôøng cong nhieàu.
       Ngöôøi maäp: söû duïng nhöõng hoa vaên nhoû, haïn cheá söû duïng
       ñöôøng cong.

    Nhöõng kieåu daùng, maøu saéc, chaát lieäu vaûi cho caùc daùng ngöôøi treân
 coøn caàn söï hoã trôï cuûa kieåu toùc, nhöõng moùn trang söùc, daày deùp vaø caû
 muõ noùn, tuùi saùch. Taát caû seõ taïo neân moät veû ñeïp hôïp thôøi trang, lòch söï
 neáu bieát phoái hôïp moät caùch haøi hoøa cuøng vôùi phong caùch cuûa ngöôøi
 maëc.
   2. Thuyeát phuïc ñeå khaùch “maëc thöû saûn phaåm”, choïn löïa saûn phaåm
     cho khaùch maëc thöû
 -  Phuø hôïp size, traùnh eùp thöû voâ lyù.
 -  Maøu saéc: phuø hôïp khaùch haøng, neáu khoâng coù ñaëc bieät neân choïn maøu
   toái.
MAÃU ÑOÁI THOAÏI:
   Maãu aùo naøy ñang laø maãu môùi nhaát,coå aùo ñöôïc thieát keá nhö moät
chieác khaên choaøng, vöøa nhö moä chieác cavat, troâng lich söï nhöng cuõng khoâng
keùm phaàn model. Chaát lieäu thun linen coù ñoä co daõn toát ,theå hieän ñöôïc daùng
ngöôøi. Chaát lieäu toát, beàn vôùi thôøi gian. Maøu coám nhaõ nhaën, coù theå ñi chôi
hay döï tieäc ñeàu ñöôïc. Coøn coù nhieàu maøu saéc khaùc ñeå chon löïa. Kyõ thuaät
saûn xuaát cao caáp, taïo daùng phuø hôïp voùc daøng ngöôøi VN. Ñöôøng may, caùc
phuï lieäu….(tham khaûo baøi kyõ thuaät may ,kyõ thuaät saûn phaåm)
THÖÏC TAÄP
   1. Giôùi thieäu 3 maãu saûn phaåm sau buoåi hoïc naøy.
   2. Phaân tích veà kyõ thuaät may.
   3. phaân tích veà kyõ thuaät saûn phaåm
   4. caùc saûn phaåm ñoù phuø hôïp trong tröôøng hôïp naøo.
            Böôùc 4:THUYEÁT PHUÏC KHAÙCH
            HAØNG VAØ BAÙN SAÛN PHAÅMGoàm 3 böôùc chính:
        Thuyeát phuïc khaùch haøng
        Giaûi ñaùp thaéc maéc
        Keát thuùc vieäc mua baùn


               THUYEÁT PHUÏC KHAÙCH
               HAØNG

   1. Caùc daïng thuyeát phuïc

 -  Traán aùp, aùp löïc, doïa.
 -  Tö vaán, khuyeân duøng.
 -  Xu nònh, laéng nghe, huøa theo, taâng boác.
     Tuøy loaïi khaùch haøng maø choïn löïa moät xu höôùng thuyeát phuïc.
  2. Thuyeát phuïc khoâng taùch rôøi giai ñoaïn giôùi thieäu saûn phaåm
  3. Khi ñang maëc thöû saûn phaåm: “Chò cho em xem…”

-  Chænh söûa ngay nhöõng khieám khuyeát.
-  Giuùp khaùch nhöõng thao taùc caàn thieát khi söû duïng saûn phaåm.
-  Thuyeát phuïc nhöõng ñieàu khoâng vöøa yù hay “ traû lôøi thaéc maéc”
  4. Phaân tích cho khaùch haøng caùc vieãn caûnh ñeïp neáu hoï mua saûn
    phaåm

 Ñöôïc 1 saûn phaåm toát, beàn
 Caùc chöông trình khuyeán maõi.
5.Daãn chöùng veà caùc öu vieät cuûa saûn phaåm so vôùi saûn phaåm khaùc
6.Phaân tích veà söï phuø hôïp cuûa saûn phaåm ñoái vôùi khaùch haøng
7.Chuù yù taùc ñoäng ngöôøi cuøng ñi.
8.Thay ñoåi saûn phaåm thuyeát phuïc

   Moät khi nhaän thaáy thuyeát phuïc ñoái vôùi saûn phaåm naøy khoâng hieäu
quûa, ñöøng coá gaéng vaø choïn laïi moät saûn phaåm khaùc ñeå thuyeát phuïc.

             GIAÛI THÍCH THAÉC MAÉC CHO
                KHAÙCH HAØNG
MAÃU 1:
Khaùch haøng: toâi chöa caàn mua quaàn aùo,haõy ñeå khi naøo caàn toâi seõ
goïi laïi.
Tö vaán: thaät söï em thaáy chò maëc aùo naøy nhö vaäy laø raát hôïp, neáu coù theå
thì chò neân mua khi coù dòp ñi chôi hay döï tieäc seõ maëc.Aùo naøy coângty khoâng
coù nhieàu ñaâu aï, moät thôøi gian nöõa heát haøng thæ tieác laém ,em thaá chò
maëc nhö vaäy laø raát ñeïp! Hôn nöõa coâng ty ñang coù ñôït khuyeán maõi…. Öu
tieân cho khaùch haøng,khoâng coøn keùo daøi bao laâu ,saün dòp chò neân mua
ngay ñi aï.
MAÃU 2:
Khaùch haøng: kieåu naøy toâi khoâng thích.
Tö vaán: kieåu naøy ñang laø thôøi trang nhaát ,theo phong caùch cuûa boä söu taäp…
em thaáy chò maëc raát hôïp ,troâng thaät ñeïp,vöøa sang troïng laïi vöøa model,taïi
chò ít maët sp loaïi naøy neân troâng chöa quen maét,veà sau ai cuõng khen thì chò
seõ coù caùch suy nghó khaùc ngay!Chò haõy neân ñoåi phong caùch aên maëc 1 laàn
thöû xem ,seõ taïo ngay ñieàu môùi laï.
MAÃU 3:
Khaùch haøng: toâi khoâng thích maøu naøy.
Tö vaán: maøu naøy tuy laï nhöng ñang laø thôøi trang ,coâng ty em luoân tìm toøi
nhöõng gam maøu môùi nhaát cho sp.Hôn nöõa maøu naøy raát phuø hôïp vôùi nöôùc
da cuûa chò,phuø hôïp vôùi ñòa vò vaø coâng vieäc cuûa chò laém.Vôùi maøu naøy
chò laïi coù theå deã daøng trong vieäc phoái hôïp maøu,chò coù theå maëc aùo
(quaàn) maøu… hay maøu…thì troâng raát ñeïp.
MAÃU 4:
Khaùch haøng: toâi khoâng thích chi tieát naøy(coå aùo roäng quaù)
Tö vaán: coå nhö vaây laø vöøa ñaáy chò, nhö vaäy phuø hôïp vôùi fooïc aùo naøy
.Hôn nöõa nhö vaäy noåi baät laøn da vaø ngöïc troâng raát quyeán ruõ nhöng khoâng
keùm phaàn ñöùng ñaén! Em noùi thaät ñaáy ,khoâng gaït chò ñaâu,chò maëc ñeïp coù
nhieàu ngöôøi khen ñeå em coøn baùn ñöôïc haøng ,chöù moïi ngöôøi maø cheâ thì tuïi
em ñaâu coøn uy tín nöõa.
MAÃU 5:
Khaùch haøng: xuaát xöù nhaõn hieäu naûy ôû ñaâu?
Nhaõn hieäu ñoäc quyeàn töø USA – chaát lieäu, coâng ngheä, maãu maõ ñeàu do
coâng ty meï giaùm saùt. Môùi chuyeån giao coâng ngheä saûn xuaát taïi Vieät Nam .
MAÃU 6:
Khaùch haøng: saûn phaåm coù toát,beàn khoâng?
Tö vaán:
    Chaát löôïng laø haøng ñaàu, vaûi ngoaïi nhaäp, kyõ thuaät saûn phaåm toái ña,
chæ caàn moät saûn phaåm loãi laø thu hoài toaøn boä loâ haøng ñeå kieåm tra. Chò
cöù an taâm, khi söû duïng neáu coù gì khoâng haøi loøng seõ coù boä phaän kyõ
thuaät hoã trôï töùc thì.
MAÃU 7:
Khaùch haøng:
    Reû quùa:
Do ñaõ chuyeån giao coâng ngheä vaø trong thôøi gian xaâm nhaäp thò tröôøng ->
neân chöa ñaët lôïi nhuaän leân ñaàu.
    Maéc quùa:
Chaát löôïng cuûa nhaõn hieäu laø haøng ñaàu, caùc maët haøng töông töï ñeàu chæ
laø nhaùi, chaát löôïng vaûi khoâng cao, maãu maõ cho duø coù nhaùi nhöng khoâng
theå hoaøn chænh ñöôïc.
MAÃU 8:
-  Khaùch haøng: Haøng coù ñoåi ñöôïc hay khoâng?

-  Khi ñoåi laïi saûn phaåm khaùc trong voøng 3 ngaøy – chöa qua söû duïng, coøn
  nguyeân nhaõn giaáy.
-  Khoâng hoaøn laïi tieàn neáu khoâng coù nhöõng loãi cuûa nhaø saûn xuaát.


              KEÁT THUÙC VIEÄC MUA BAÙN
         I/ KYÕ THUAÄT
Tröïc tieáp: “ Vaäy chò laáy caùi naøy nheù”.
Giaùn tieáp: “ Laáy tuùi saùch chuaån bò tính tieàn”.
         II/ CAÙC TRÖÔØNG HÔÏP ÑAËC BIEÄT
Ñoái vôùi khaùch haøng phaân vaân giöõa nhieàu saûn phaåm maø khoâng töï quyeát
ñònh. Sales phaûi taäp trung vaøo moät saûn phaåm ñeå döùt ñieåm.
Ñoái vôùi khaùch haøng thích “ caâu chuyeän keùo daøi” trong luùc Sales baän roän,
caàn kheùo leùo baèng kyõ thuaät giaùn tieáp.
         III/ KYÕ THUAÄT BAÙN KEÁT HÔÏP
Tröôùc khi keát thuùc vieäc mua baùn, caàn phaûi bieát baùn theâm saûn phaåm
khaùc.
Choïn nhieàu saûn phaåm luùc thöû.
Aùp duïng caùc chöông trình khuyeán maõi.
Tö vaán veà caùi ñeïp cuûa moät boä saûn phaåm.
     Chò neân mua theâm quaân naøy ,maøu saéc vaø kieåu daùng thích hôïp taïo
neân moät boä trang phuïc thaät ñeïp.Neáu chò phoái hôïp vôùi quaàn (aùo )khaùc
khoâng phuø hôïp noù seõ maát ñi tính duyeân daùng cuûa boä saûn phaåm.Neáu
khoâng chòo neân choïn löïa quaàn (aùo) töông töï nheù.
         IV/ CAÙC GIAI ÑOAÏN KEÁT THUÙC
  Goùi saûn phaåm
Gaáp caån thaän, khoâng voø nhaøu naùt.
Keøm theo card visit coâng ty.
Goùi quøa neáu khaùch yeâu caàu, mieãn phí.
  Nhaän tieàn
Xeù bill tính tieàn, baám vaøo gioû xaùch.
Nhaän tieàn hai tay - caûm ôn.
Thoái tieàn, khoâng nhaän tieàn Tip - caûm ôn.
Löu yù caùc loaïi tieàn ñaëc bieät.

            CUOÁI CUØNG,NEÁU KHAÙCH
                KHOÂNG MUA


Tö vaán: Em caûm ôn chò nhieàu ñaõ toán thôøi gian vì tuïi em,chuùng em ñöôïc giôùi
thieäu saûn phaåm ñeán khaùch haøng laø ñaõ ñaït yeâu caàu cuûa coâng ty roài .Khi
naøo chò thích cöù goïi ngay cho em ,em seõ ñem nhöõng saûn phaåm môùi cho chò.
Chò nhôù nheù ,baát cöù khi naøo chò caàn laø seõ coù tuïi em ngay. Moät laàn nöõa
em caûm ôn chò.

              CAÙCH GHI HOÙA ÑÔN TÍNH
                TIEÀN CHO KHAÙCH
1.  Ghi teân khaùch haøng,ñòa chæ,teân tö vaán:
2.  Ghi teân maët haøng,maõ soá vaøo oâ “maët haøng”
3.  ghi giaù vaøo oâ “baùn sæ”
4.  ghi % giaûm giaù (neáu coù) vaøo oâ “baùn leû”
5.  ghi soá löôïng vaøo oâ “soá löôïng”
6.  tính thaønh tieàn sau khi ñaõ giaûm gía (neáu coù) ghi vaøo oâ “thaønh tieàn “.
7.  toång keát soá tieàn.
8.  ghi ngaøy giao haøng.
9.  khaùch haøng kyù teân
       Xeù lieân ñoû giao cho khaùch haøng.
               Böôùc 5: PHUÏC VUÏ KHAÙCH
                 HAØNG HAÄU MAÕI MUÏC TIEÂU: KHAÙCH HAØNG ÑAÕ MUA MOÄT LAÀN PHAÛI TRÔÛ
THAØNH KHAÙCH HAØNG THAÂN QUEN,TIEÁP TUÏC SÖÛ DUÏNG SAÛN
PHAÅM LAÂU DAØI.

  Thöôøng xuyeân lieân heä vôùi khaùch haøng :
    -   Hoûi thaêm veà saûn phaåm ñaõ mua.
    -   Giôùi thieäu saûn phaåm môùi.
    -   Sinh nhaät khaùch haøng
    -   Caùc chöông trình khuyeán maõi coâng ty.
Maãu ñoái thoaïi:
     Alo ,em laø Thaûo,nv tö vaán XYZ ñaây,chi Höông phaûi khoâng aï. Aùo
 chò vöøa mua maïc coù vöøa khoâng aï,moïi ngöôøi coù khen nhieàu khoâng
 chò.hoâm nay coâng ty em coù saûn phaåm môùi ,maáy maãu maø chò thích
 ñaáy,ñaëc bieát ñang coù khuyeán maõi…,chò daønh cho em 1 chut thôøi gian
 nheù….

                Böôùc 6:PHAÙT TRIEÅN KHAÙCH
                      HAØNG
  MUÏC TIEÂU: MOÄT NGÖÔØI KHAÙCH HAØNG ÑÖÔÏC PHUÏC VUÏ HAØI
LOØNG SEÕ GIÔÙI THIEÄU CHO TA 10 NGÖÔØI KHAÙCH HAØNG KHAÙC.

   -  Nhôø giôùi thieäu tröïc tieáp ngay sau khi baùn ñöôïc saûn phaåm .
- Goïi ñieän nhôø giôùi thieäu.
Maãu ñoái thoaïi: chò Traâm ôi, chò giao thieäp roâng coù nhieàu moái quan
heä ,chò coù theå giôùi thieäu giuùp em moät soá khaùch haøng ñöôïc khoâng
aï.Neáu khoâng phieàn chò coù theå goïi ñieän baùo tröôùc giuùp em 1 tieáng
nheù, em caûm ôn chò raát nhieàu.

								
To top