Proxy Form B - Excel by j2ZmtbA

VIEWS: 12 PAGES: 25

									             แนวทางการประเมินคุณภาพ AGM ด้ วยแบบ AGM Checklist
                         ู้
    การประเมินตาม AGM Checklist นี้ ให้ผประเมินตอบคาถามในข้อต่างๆ ซึ่ งเป็ นคาถามให้เลือกตอบระหว่าง
                    ั    ั
"YES" หรื อ "NO" ตามข้อเท็จจริ งที่บริ ษทได้ปฏิบติ
           ่                            ั
     ทั้งนี้ เพือประโยชน์ในการประมวลผลการประเมินตามโครงการ AGM ของบริ ษทท่านได้ถูกต้องยิงขึ้น สมาคมฯ
                                               ่
                ั
จึงใคร่ ขอความร่ วมมือจากบริ ษทท่าน โดยการจัดทาและส่ งแบบประเมินตนเอง (AGM Self-Assenment) ตามไฟล์แนบ
และส่ งกลับมาที่ agm@thaiinvestors.com ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2553

    หากมีขอสงสัยเพิมเติม สามารถสอบถามได้ที่ : คัทลียา 086-307-9173 หรือ 086-307-9174
       ้    ่
                   ั
     วิธีการประเมิน : กรุ ณาพิมพ์ตวอักษร " T " ในคาถามแต่ละข้อ โดยเลือกตอบระหว่าง "YES" หรื อ "NO"
              กรณี คาถามประเภททางเลือก "ใช่" หรื อ "ไม่ใช่" ให้ใช้สีแดงเป็ นสี ของตัวอักษรในทางเลือกนั้น
    ตัวอย่ างการประเมิน

                         แบบ AGM Checklist

       ั                ั
ชื่ อย่อบริ ษท : ___TIA___________ ชื่ อบริ ษทภาษาไทย : ___สมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย___________________
  ้
ผูประเมิน : ____นายอาสา พิทักษ์ สิทธิ ___________ วันที่ประเมิน : ____26 เมษายน 2553___________________
วันสิ้ นสุดรอบระยะเวลาบัญชี : __31 ธันวาคม 2552____ เบอร์โทร : ____02-359-1255________________________
                                                 % ถ่ วง
                  หัวข้ อประเมิน                 YES NO
                                                  ้
                                                 นาหนัก

           ั                             ่
คาแนะนา : หากบริ ษทประสงค์ที่จะอ้างอิงข้อมูลประกอบบางส่วนที่ปรากฏอยูในรายงานประจาปี โปรดระบุเลขที่หน้า
อ้างอิงของข้อมูลนั้นๆ หรื อ ระบุหวข้อในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกัน ไว้ในหนังสื อนัดประชุม AGM ด้วย ทั้งนี้ การใช้ขอมูลใน
                 ั                                      ้
รายงานประจาปี เป็ นข้อมูลอ้างอิง โดยไม่ระบุเลขหน้า หรื อ ระบุหวข้อในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกันไว้ในหนังสื อนัดประชุมด้วย
                                  ั
ถือว่าการเปิ ดเผยข้อมูลในหนังสื อนัดประชุม AGM ยังไม่ครบถ้วน

A ก่ อนการประชุ มผู้ถือหุ้น                                          50
    ั                       ่
A1 บริษทควรจัดส่ งหนังสื อนัดประชุ มพร้ อมเอกสารที่เกียวข้องให้ ผ้ ูถือหุ้นอย่ างครบถ้ วน           5
      ั  ั              ั            ั
A1.1 บริ ษทได้จดส่ งหนังสื อนัดประชุมที่ระบุวน เวลา และสถานที่จดประชุม                   0.625
       ั  ั
A1.2 บริ ษทได้จดส่ งเอกสารต่อไปนี้ไปพร้อมกับหนังสื อนัดประชุม
              ั
   (1) แผนที่ของสถานที่จดประชุม                            T         0.625
   (2) รายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระ                          T         0.625
     (3) รายงานประจาปี (annual report)                                    T            0.625
     (4) แบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. (Proxy Form B.)                              T            0.625
     (5) มีขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริ ษทกาหนดให้เป็ นผูรับมอบฉันทะจากผู ้
        ้                 ั        ้                           T       0.625
       ้ ่     ู้ ้      ้
     ถือหุน เพือให้ผถือหุนได้ใช้ขอมูลดังกล่าวในกรณี ที่ประสงค์จะเลือกกรรมการ
           ้
     อิสระเป็ นผูรับมอบฉันทะ ดังต่อไปนี้
        (ก) ชื่ อ อายุ ที่อยู่ และ
        (ข) การมี/ไม่มีส่วนได้เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้
                             ู้ ้
     (6) คาอธิ บายว่ามีเอกสารหรื อหลักฐานใดบ้างที่ผถือหุนต้องนามาแสดงตนใน                  T            0.625
     การเข้าร่ วมประชุม
     (7) ข้อบังคับบริ ษทในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถือหุน
               ั                ้ ้                        T            0.625
[1]
                                                               ู้ ้
 แบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550 เป็ นแบบที่กาหนดรายการต่างๆ เพื่อให้ผถือหุนสามารถกาหนดทิศทางการ
              ่                      ู้ ้
ออกเสี ยงในแต่ละเรื่ องได้วา เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และแยกให้ผถือหุนสามารถใช้สิทธิ ออกเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลได้ในวาระการเลือกตั้ง
กรรมการ

                                                                    % ถ่ วง
                       หัวข้ อประเมิน                          YES NO
                                                                     ้
                                                                    นาหนัก
A2 บริษัทควรเปิ ดเผยข้ อมูลที่เพียงพอในแต่ ละวาระเพื่อประกอบการตัดสินใจของ                                 25
  ผู้ถือหุ้นในการใช้ สิทธิออกเสียง
A2.1 วาระการเลือกตั้งกรรมการ                                                        10
      ั           ้
A2.1.1 บริ ษทได้เปิ ดเผยข้อมูลของผูที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ ดังต่อไปนี้                               6
    ในหนังสื อนัดประชุม
     (1) ชื่ อและชื่อสกุล                                          T             1

     (2) ประวัติ (อย่างน้อยให้ระบุ อายุ การศึกษา การอบรมหลักสู ตรกรรมการ และ                     T         1

     ประสบการณ์ การทางาน)
                                                         T             1

                             ่
     (3) ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง (โดยระบุวาเป็ นกรรมการหรื อกรรมการอิสระ)
     (4) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา                                      T             1

     (5) การถือหุ้นในบริ ษท :
               ั                                         T             1

                                 ่
     ระบุ (ก) จานวนหุ้นและสัดส่ วนการถือหุ ้น หรื อ (ข) ระบุวาไม่มีการถือหุ้น
     (6) กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบริ หาร
                                  ้                      T             0.5

       ในกิจการอื่น หรื อไม่
                                ั
        ระบุ (ก) การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นที่เป็ นบริ ษทจดทะเบียน :
                   ั
        ชื่ อและตาแหน่งในบริ ษทจดทะเบียนนั้น
                             ั
       (ข) การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทจดทะเบียน : จานวนกิจการ
            ่                  ้
       (ค) ระบุวาไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบริ หารในกิจการอื่น
    (7) กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบริ หาร
                                 ้               T             0.5

    ในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษท หรื อไม่
                                  ั
    ระบุ (ก) ชื่ อและประเภทกิจการ รวมทั้งตาแหน่งในกิจการดังกล่าว
            ่                 ้
    หรื อ (ข) ระบุวาไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบริ หารในกิจการดังกล่าว
                   ั
A2.1.2 ในการประชุม AGM ครั้งนี้ บริ ษทมีการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม ให้ดารง         ใช่ ทาข้ อ
                                                      ไม่ ใช่ ข้ าม
                                                      ไปทาข้ อ
                                                A2.1.3
 ตาแหน่งกรรมการอีกวาระ หรื อไม่                                       A2.1.4

A2.1.3 ในวาระเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม ให้ดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระ                            2

   ั
บริ ษทได้เปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ ในหนังสื อนัดประชุม
    (ก) ระบุจานวนวาระ หรื อจานวนปี ที่กรรมการรายเดิมนั้นเคยดารงตาแหน่ง                          1

   (ข) ระบุจานวนครั้ง/สัดส่ วนการเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย                        1

          ่
    ในรอบปี ที่ผานมา
                   ั
A2.1.4 ในการประชุม AGM ครั้งนี้ บริ ษทมีกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดารง         ใช่ ทาข้อ
                                                      ไม่ใช่ ข้าม
                                                      ไปทาข้อ
ตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ หรื อไม่                               A2.1.5
                                                       A2.2

                                    ั
A2.1.5 ในวาระแต่งตั้งกรรมการเพื่อดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ บริ ษทได้เปิ ดเผย                       2

      ้
 ข้อมูลของผูได้รับการเสนอชื่ อเป็ นกรรมการอิสระ ดังต่อไปนี้ ในหนังสือนัดประชุ ม
    (1) ระบุนิยามกรรมการอิสระที่บริ ษทกาหนดขึ้น
                    ั                            T             0.75

        ่
    (2) ระบุวานิยามกรรมการอิสระ ตามข้อ (1) เท่ากับหรื อเข้มกว่าข้อกาหนดขั้นต่า        T             0.5

      ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไร
     (3) ระบุการมี/ไม่มีส่วนได้เสี ยในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริ ษท/บริ ษทใหญ่
                                     ั    ั              T      0.75

          ั      ั
       /บริ ษทย่อย/บริ ษทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
            ั           ่
       ในปั จจุบนหรื อในช่วง 2 ปี ที่ผานมา
        - เป็ น/ไม่เป็ น กรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
        หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
                  ้               ้
        - เป็ น/ไม่เป็ น ผูให้บริ การทางวิชาชี พ (เช่น ผูสอบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย)
                             ั
        - มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถ
        ทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื้ อ/ขาย วัตถุดิบ/สิ นค้า/บริ การ
               ้ื
        การยืม/ให้กูยมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี)
                            ั
A2.2 วาระพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ บริ ษทได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ใน                           5

หนังสื อนัดประชุ ม
    (1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน                         T             1.25
    (2) ค่าตอบแทนของกรรมการ
        (ก) องค์ประกอบของค่าตอบแทน                           T            1.25

       (ข) ค่าตอบแทนกรรมการที่จะขออนุมติในครั้งนี้ โดยแยกเป็ นค่าตอบแทนของ
                         ั                      T            1.25

        กรรมการและค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อยต่างๆ (เช่นคณะกรรมการ
       ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ
       คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เป็ นต้น)
                         ่
    (3) ข้อมูลเปรี ยบเทียบกับค่าตอบแทนในปี ที่ผานมา                    T            1.25

                        ้       ั
A2.3 วาระการแต่งตั้งและการพิจารณาค่าตอบแทนของผูสอบบัญชี บริ ษทได้เปิ ดเผยข้อมูล
                                                            5
ต่อไปนี้ ในหนังสื อนัดประชุ ม
    (1) ชื่ อผูสอบบัญชี และสานักงานสอบบัญชีที่สังกัด
         ้                                      T            0.75

    (2) เสนอรายชื่ อผูสอบบัญชี ไว้อย่างน้อย 2 คน
              ้                                 T            0.75

                                    ้     ั
    (3) การมี/ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อ ส่ วนได้เสี ยระหว่างผูสอบบัญชีกบบริ ษท/ั    T            0.75

    บริ ษทย่อย/ ผูบริ หาร/ ผูถือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
      ั    ้     ้           ้
    (4) จานวนปี ที่ผสอบบัญชี รายนั้นเป็ นผูสอบบัญชีให้บริ ษท (กรณี เสนอแต่งตั้ง
            ู้           ้          ั            T            0.75

     ้                            ้
    ผูสอบบัญชี รายเดิม) หรื อ สาเหตุการเสนอให้เปลี่ยนผูสอบบัญชี (กรณี เสนอให้
         ้
    เปลี่ยนผูสอบบัญชี)
          ั     ั      ั
    (5) บริ ษทท่านมีบริ ษทย่อย/ บริ ษทร่ วม หรื อไม่                  ใช่ ทาข้อ
                                                   ไม่ใช่ ข้าม
                                                   ไปทาข้อ
                                             A2.3 (5)(ก)
                                                    A2.3 (6)

                                                            0.5
            ่ ้       ั   ้         ั     ั
       (ก) ระบุวาผูสอบบัญชี บริ ษทและผูสอบบัญชีของบริ ษทย่อย/ บริ ษทร่ วม สังกัด
        สานักงานสอบบัญชี เดียวกัน หรื อไม่ ถ้าไม่ใช่ ให้ระบุเหตุผลประกอบด้วย

              ้
    (6) ค่าตอบแทนของผูสอบบัญชี
        (ก) ค่าตอบแทนของผูสอบบัญชี ที่จะขออนุมติในครั้งนี้
                 ้          ั                    T            0.375

                              ้          ่
       (ข) ข้อมูลการเปรี ยบเทียบกับค่าตอบแทนของผูสอบบัญชีในปี ที่ผานมา โดย       T            0.375

       แยกเป็ นค่าสอบบัญชี (audit fee) และค่าบริ การอื่น (non-audit fee)
     (7) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (audit committee) ต่อการเสนอ            T            0.75

        ้              ้
   แต่งตั้งผูสอบบัญชีและค่าตอบแทนของผูสอบบัญชี
                ั    ้
A2.4 วาระการจ่ายเงินปั นผล บริ ษทได้ระบุขอมูลต่อไปนี้ ในหนังสื อนัดประชุ ม                       5

    (1) นโยบายการจ่ายเงินปั นผล                              T            2

        ั
    (2) บริ ษทท่านมีการจ่ายเงินปั นผลในปี นี้ หรื อไม่                 ใช่ ทาข้ อ ไม่ ใช่ ข้ าม
                                              A2.4 (2) ไปทาข้ อ
      กรณี จ่ายเงินปั นผล :                             (ก) (ข) (ค) A2.4 (3

             ั
        (ก) ระบุอตราเงินปั นผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกาไรสุ ทธิ                           1
                                 ่
   (ข) ข้อมูลการเปรี ยบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปั นผลในปี ที่ผานมา    1

        ่
   (ค) ระบุวาอัตราการจ่ายเงินปั นผลเป็ น/ไม่เป็ นไปตามนโยบายการจ่าย    1

                       ั ั
   เงินปั นผลและระบุเหตุผลในกรณี ที่บริ ษทมีอตราการจ่ายเงินปั นผล
    ไม่เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
  กรณี ไม่จ่ายเงินปั นผล :
(3) ระบุเหตุผลที่บริ ษทไม่จ่ายเงินปั นผล
            ั                         T  3
                               แบบ AGM Checklist

       ั                ั
ชื่อย่อบริ ษท : _________________ ชื่ อบริ ษทภาษาไทย : ____________________________________________
  ้
ผูประเมิน : __________________________________ วันที่ประเมิน : ____________________________________
วันสิ้ นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชี : ___________________ เบอร์โทร : _______________________________________
                                                % ถ่ วง
                  หัวข้ อประเมิน                YES NO
                                                 ้
                                                นาหนัก
           ั                             ่
คาแนะนา : หากบริ ษทประสงค์ที่จะอ้างอิงข้อมูลประกอบบางส่ วนที่ปรากฏอยูในรายงานประจาปี โปรดระบุเลขที่หน้า
อ้างอิงของข้อมูลนั้นๆ หรื อ ระบุหวข้อในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกัน ไว้ในหนังสื อนัดประชุม AGM ด้วย ทั้งนี้ การใช้ขอมูลใน
                 ั                                      ้
รายงานประจาปี เป็ นข้อมูลอ้างอิง โดยไม่ระบุเลขหน้า หรื อ ระบุหวข้อในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกันไว้ในหนังสื อนัดประชุมด้วย
                                  ั
ถือว่าการเปิ ดเผยข้อมูลในหนังสื อนัดประชุม AGM ยังไม่ครบถ้วน
A ก่ อนการประชุมผู้ถือหุ้น                                                         50
    ั                          ่
A1 บริษทควรจัดส่ งหนังสื อนัดประชุ มพร้ อมเอกสารที่เกียวข้ องให้ ผู้ถือหุ้นอย่ างครบถ้ วน                          5
      ั    ั              ั          ั
A1.1 บริ ษทได้จดส่ งหนังสื อนัดประชุมที่ระบุวน เวลา และสถานที่จดประชุม                                  0.625
       ั    ั
A1.2 บริ ษทได้จดส่ งเอกสารต่อไปนี้ไปพร้อมกับหนังสื อนัดประชุม
   (1) แผนที่ของสถานที่จดประชุม  ั                                                  0.625
* หมายเหตุ อ้ างอิง
   (2) รายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระ                                                  0.625
* หมายเหตุ อ้ างอิง
   (3) รายงานประจาปี (annual report)                                                  0.625
* หมายเหตุ อ้ างอิง
   (4) แบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. (Proxy Form B.)                                            0.625
* หมายเหตุ อ้ างอิง
   (5) มีขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริ ษทกาหนดให้เป็ นผูรับมอบฉันทะจากผู้
        ้                 ั       ้                                    0.625
        ้ ่     ู้ ้      ้
   ถือหุน เพือให้ผถือหุนได้ใช้ขอมูลดังกล่าวในกรณี ที่ประสงค์จะเลือกกรรมการ
            ้
   อิสระเป็ นผูรับมอบฉันทะ ดังต่อไปนี้
        (ก) ชื่ อ อายุ ที่อยู่ และ
        (ข) การมี/ไม่มีส่วนได้เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้
* หมายเหตุ อ้ างอิง
                             ู้ ้
   (6) คาอธิ บายว่ามีเอกสารหรื อหลักฐานใดบ้างที่ผถือหุนต้องนามาแสดงตนใน                                0.625
   การเข้าร่ วมประชุม
* หมายเหตุ อ้ างอิง
   (7) ข้อบังคับบริ ษทในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถือหุน
               ั                ้ ้                                     0.625
* หมายเหตุ อ้ างอิง
[1]
                                                               ู้ ้
 แบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550 เป็ นแบบที่กาหนดรายการต่างๆ เพื่อให้ผถือหุนสามารถกาหนดทิศทางการ
ออกเสี ยงในแต่ละเรื่ องได้ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และแยกให้ผถือหุนสามารถใช้สิทธิ ออกเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลได้ในวาระการเลือกตั้ง
                                     ู้ ้
กรรมการ
[1]
                                                               ู้ ้
 แบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550 เป็ นแบบที่กาหนดรายการต่างๆ เพื่อให้ผถือหุนสามารถกาหนดทิศทางการ
              ่                      ู้ ้
ออกเสี ยงในแต่ละเรื่ องได้วา เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และแยกให้ผถือหุนสามารถใช้สิทธิ ออกเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลได้ในวาระการเลือกตั้ง
กรรมการ

                                                                     % ถ่ วง
                       หัวข้ อประเมิน                          YES NO
                                                                     ้
                                                                     นาหนัก
A2 บริษัทควรเปิ ดเผยข้ อมูลที่เพียงพอในแต่ ละวาระเพื่อประกอบการตัดสินใจของ                                 25
  ผู้ถือหุ้นในการใช้ สิทธิออกเสียง
A2.1 วาระการเลือกตั้งกรรมการ                                                        10
A2.1.1 บริ ษทได้เปิ ดเผยข้อมูลของผูที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ ดังต่อไปนี้
      ั           ้                                                    6
    ในหนังสือนัดประชุ ม
    (1) ชื่ อและชื่อสกุล                                                        1
* หมายเหตุ อ้ างอิง
    (2) ประวัติ (อย่างน้อยให้ระบุ อายุ การศึกษา การอบรมหลักสู ตรกรรมการ และ                               1
    ประสบการณ์การทางาน)
* หมายเหตุ อ้ างอิง
                                                                      1
                          ่
    (3) ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง (โดยระบุวาเป็ นกรรมการหรื อกรรมการอิสระ)
* หมายเหตุ อ้ างอิง
    (4) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา                                                    1
* หมายเหตุ อ้ างอิง
    (5) การถือหุ้นในบริ ษท :
               ั                                                       1
                                ่
    ระบุ (ก) จานวนหุ ้นและสัดส่ วนการถือหุ้น หรื อ (ข) ระบุวาไม่มีการถือหุ้น
* หมายเหตุ อ้ างอิง
    (6) กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบริ หาร
                                  ้                                    0.5
      ในกิจการอื่น หรื อไม่
                                ั
       ระบุ (ก) การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นที่เป็ นบริ ษทจดทะเบียน :
                   ั
        ชื่อและตาแหน่งในบริ ษทจดทะเบียนนั้น
                             ั
       (ข) การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทจดทะเบียน : จานวนกิจการ
             ่                  ้
        (ค) ระบุวาไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบริ หารในกิจการอื่น
* หมายเหตุ อ้ างอิง
    (7) กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบริ หาร
                                  ้                                    0.5
    ในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษท หรื อไม่
                                   ั
    ระบุ (ก) ชื่อและประเภทกิจการ รวมทั้งตาแหน่งในกิจการดังกล่าว
            ่                 ้
    หรื อ (ข) ระบุวาไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบริ หารในกิจการดังกล่าว
* หมายเหตุ อ้ างอิง
                                                              ไม่ใช่ ข้าม
                   ั
A2.1.2 ในการประชุม AGM ครั้งนี้ บริ ษทมีการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม ให้ดารง                 ใช่ ทาข้อ  ไปทาข้อ
                                                        A2.1.3
 ตาแหน่งกรรมการอีกวาระ หรื อไม่                                              A2.1.4
A2.1.3 ในวาระเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม ให้ดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระ                         2
   ั
บริ ษทได้เปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ ในหนังสื อนัดประชุ ม
    (ก) ระบุจานวนวาระ หรื อจานวนปี ที่กรรมการรายเดิมนั้นเคยดารงตาแหน่ง                       1
* หมายเหตุ อ้ างอิง
   (ข) ระบุจานวนครั้ง/สัดส่ วนการเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย                     1
          ่
    ในรอบปี ที่ผานมา
* หมายเหตุ อ้ างอิง
                   ั
A2.1.4 ในการประชุม AGM ครั้งนี้ บริ ษทมีกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดารง        ใช่ ทาข้อ
                                                    ไม่ใช่ ข้าม
                                                    ไปทาข้อ
ตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ หรื อไม่                              A2.1.5
                                                     A2.2

A2.1.5 ในวาระแต่งตั้งกรรมการเพื่อดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ บริ ษทได้เปิ ดเผย
                                    ั                       2
      ้
 ข้อมูลของผูได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการอิสระ ดังต่อไปนี้ ในหนังสื อนัดประชุ ม
    (1) ระบุนิยามกรรมการอิสระที่บริ ษทกาหนดขึ้น
                    ั                                      0.75
* หมายเหตุ อ้ างอิง
        ่
    (2) ระบุวานิ ยามกรรมการอิสระ ตามข้อ (1) เท่ากับหรื อเข้มกว่าข้อกาหนดขั้นต่า                  0.5
     ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไร
* หมายเหตุ อ้ างอิง
    (3) ระบุการมี/ไม่มีส่วนได้เสี ยในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริ ษท/บริ ษทใหญ่
                                    ั   ั                   0.75
         ั      ั
      /บริ ษทย่อย/บริ ษทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
           ั           ่
      ในปั จจุบนหรื อในช่วง 2 ปี ที่ผานมา
       - เป็ น/ไม่เป็ น กรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
       หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
                 ้              ้
       - เป็ น/ไม่เป็ น ผูให้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูสอบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย)
                            ั
       - มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถ
       ทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื้ อ/ขาย วัตถุดิบ/สิ นค้า/บริ การ
              ้ื
       การยืม/ให้กูยมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี)
* หมายเหตุ อ้ างอิง
A2.2 วาระพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ บริ ษทได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ใน
                      ั                                     5
หนังสื อนัดประชุ ม
    (1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน                                   1.25
* หมายเหตุ อ้ างอิง
    (2) ค่าตอบแทนของกรรมการ
        (ก) องค์ประกอบของค่าตอบแทน                                      1.25
* หมายเหตุ อ้ างอิง
       (ข) ค่าตอบแทนกรรมการที่จะขออนุมติในครั้งนี้ โดยแยกเป็ นค่าตอบแทนของ
                        ั                                  1.25
       กรรมการและค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อยต่างๆ (เช่นคณะกรรมการ
       ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ
       คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เป็ นต้น)
       กรรมการและค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อยต่างๆ (เช่นคณะกรรมการ
       ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ
       คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เป็ นต้น)
* หมายเหตุ อ้ างอิง
                         ่
    (3) ข้อมูลเปรี ยบเทียบกับค่าตอบแทนในปี ที่ผานมา                               1.25
* หมายเหตุ อ้ างอิง
                            ้   ั
A2.3 วาระการแต่งตั้งและการพิจารณาค่าตอบแทนของผูสอบบัญชี บริ ษทได้เปิ ดเผยข้อมูล
                                                          5
ต่อไปนี้ ในหนังสื อนัดประชุม
    (1) ชื่ อผูสอบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีที่สังกัด
          ้                                                0.75
* หมายเหตุ อ้ างอิง
    (2) เสนอรายชื่อผูสอบบัญชีไว้อย่างน้อย 2 คน
            ้                                             0.75
* หมายเหตุ อ้ างอิง
                                    ้     ั
    (3) การมี/ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อ ส่ วนได้เสี ยระหว่างผูสอบบัญชีกบบริ ษท/ั               0.75
    บริ ษทย่อย/ ผูบริ หาร/ ผูถือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
      ั    ้     ้           ้
* หมายเหตุ อ้ างอิง
    (4) จานวนปี ที่ผสอบบัญชีรายนั้นเป็ นผูสอบบัญชีให้บริ ษท (กรณี เสนอแต่งตั้ง
            ู้          ้        ั                           0.75
     ้                        ้
    ผูสอบบัญชี รายเดิม) หรื อ สาเหตุการเสนอให้เปลี่ยนผูสอบบัญชี (กรณี เสนอให้
        ้
    เปลี่ยนผูสอบบัญชี)
* หมายเหตุ อ้ างอิง
        ั      ั      ั
    (5) บริ ษทท่านมีบริ ษทย่อย/ บริ ษทร่ วม หรื อไม่                  ใช่ ทาข้อ
                                                   ไม่ใช่ ข้าม
                                                   ไปทาข้อ
                                             A2.3 (5)(ก)
                                                   A2.3 (6)

                                                          0.5
            ่ ้       ั   ้         ั     ั
       (ก) ระบุวาผูสอบบัญชีบริ ษทและผูสอบบัญชีของบริ ษทย่อย/ บริ ษทร่ วม สังกัด
        สานักงานสอบบัญชีเดียวกัน หรื อไม่ ถ้าไม่ใช่ ให้ระบุเหตุผลประกอบด้วย

* หมายเหตุ อ้ างอิง
              ้
    (6) ค่าตอบแทนของผูสอบบัญชี
        (ก) ค่าตอบแทนของผูสอบบัญชีที่จะขออนุมติในครั้งนี้
                 ้         ั                               0.375
* หมายเหตุ อ้ างอิง
                              ้          ่
       (ข) ข้อมูลการเปรี ยบเทียบกับค่าตอบแทนของผูสอบบัญชีในปี ที่ผานมา โดย                 0.375
       แยกเป็ นค่าสอบบัญชี (audit fee) และค่าบริ การอื่น (non-audit fee)
* หมายเหตุ อ้ างอิง
    (7) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (audit committee) ต่อการเสนอ                       0.75
        ้             ้
   แต่งตั้งผูสอบบัญชี และค่าตอบแทนของผูสอบบัญชี
* หมายเหตุ อ้ างอิง
                ั    ้
A2.4 วาระการจ่ายเงินปั นผล บริ ษทได้ระบุขอมูลต่อไปนี้ ในหนังสือนัดประชุ ม                      5
    (1) นโยบายการจ่ายเงินปั นผล                                         2
* หมายเหตุ อ้ างอิง
        ั
    (2) บริ ษทท่านมีการจ่ายเงินปั นผลในปี นี้ หรื อไม่                 ใช่ ทาข้อ ไม่ใช่ ข้าม
                                             A2.4 (2) ไปทาข้อ
                                             (ก) (ข) (ค) A2.4 (3
                                             ใช่ ทาข้อ ไม่ใช่ ข้าม
                                             A2.4 (2) ไปทาข้อ
     กรณี จ่ายเงินปั นผล :                             (ก) (ข) (ค) A2.4 (3

            ั
      (ก) ระบุอตราเงินปั นผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกาไรสุ ทธิ                           1
* หมายเหตุ อ้ างอิง
                                     ่
       (ข) ข้อมูลการเปรี ยบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปั นผลในปี ที่ผานมา                    1
* หมายเหตุ อ้ างอิง
            ่
       (ค) ระบุวาอัตราการจ่ายเงินปั นผลเป็ น/ไม่เป็ นไปตามนโยบายการจ่าย                   1
                           ั ั
       เงินปั นผลและระบุเหตุผลในกรณี ที่บริ ษทมีอตราการจ่ายเงินปั นผล
       ไม่เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
      กรณี ไม่จ่ายเงินปั นผล :
    (3) ระบุเหตุผลที่บริ ษทไม่จ่ายเงินปั นผล
               ั                                           3
* หมายเหตุ อ้ างอิง

                                                         % ถ่ วง
                    หัวข้ อประเมิน                   YES NO
                                                          ้
                                                         นาหนัก
A3 บริษัทควรเผยแพร่ เอกสารการประชุมบนเว็บไซต์ ของบริษัท เพื่อให้ ผู้ถือหุ้น                     10
  สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ โดยสะดวกและรวดเร็ว
      ั                          ั
A3.1 บริ ษทได้เผยแพร่ เอกสารการประชุมต่อไปนี้ บนเว็บไซต์ของบริ ษท ล่วงหน้าก่อนวัน
          ้
ประชุมเป็ นเวลาไม่นอยกว่า 30 วัน (ฉบับภาษาไทย)
   (1) แผนที่ของสถานที่จดประชุม
              ั                                           0.75
* หมายเหตุ อ้ างอิง
    (2) รายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระ                                      0.75
* หมายเหตุ อ้ างอิง
    (3) รายงานประจาปี (annual report) (ไม่ น้อยกว่า 7 วัน)                           0.75
* หมายเหตุ อ้ างอิง
    (4) แบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. (Proxy Form B.)                                0.75
* หมายเหตุ อ้ างอิง
                                                          0.75
    (5) มีขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริ ษทกาหนดให้เป็ นผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุ้น
       ้                ั        ้        ้

* หมายเหตุ อ้ างอิง
    (6) คาอธิบายว่ามีเอกสารหรื อหลักฐานใดบ้างที่ผถือหุ้นต้องนามาแสดงตนใน
                          ู้                               0.75
    การเข้าร่ วมประชุม
* หมายเหตุ อ้ างอิง
    (7) ข้อบังคับบริ ษทในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถือหุ้น
             ั                 ้                           0.75
* หมายเหตุ อ้ างอิง
     ั                           ั
A3.2 บริ ษทได้เผยแพร่ เอกสารการประชุมต่อไปนี้ บนเว็บไซต์ของบริ ษทในรู ปแบบที่เป็ น
ภาษาอังกฤษ ล่ วงหน้ าก่อนวันเป็ นเวลาไม่ น้อยกว่า 7วัน
    (1) รายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระ                              0.75
* หมายเหตุ อ้ างอิง
    (2) รายงานประจาปี (annual report)                              0.75
* หมายเหตุ อ้ างอิง
    (3) แบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. (Proxy Form B.)                        0.75
* หมายเหตุ อ้ างอิง
                                                  0.75
    (4) มีขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริ ษทกาหนดให้เป็ นผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุ้น
       ้                ั        ้        ้

* หมายเหตุ อ้ างอิง
    (5) คาอธิบายว่ามีเอกสารหรื อหลักฐานใดบ้างที่ผถือหุ้นต้องนามาแสดงตนในการ
                          ู้                       0.75
    เข้าร่ วมประชุม
* หมายเหตุ อ้ างอิง
    (6) ข้อบังคับบริ ษทในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถือหุ้น
             ั                 ้                   0.75
* หมายเหตุ อ้ างอิง
     ั                        ั
A3.3 บริ ษทได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริ ษทได้เผยแพร่ เอกสาร            0.25
                    ั
การประชุมตามข้อ A 3.1 บนเว็บไซต์ของบริ ษทแล้ว โดยระบุวนที่เผยแพร่ เอกสาร
                             ั
บนเว็บไซต์ ไว้ด้วย
* หมายเหตุ อ้ างอิง

                                                 % ถ่ วง
                    หัวข้ อประเมิน                  YES NO
                                                  ้
                                                 นาหนัก
A4 บริษัทควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ที่มี        10
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะดารงตาแหน่ งกรรมการ ก่อนที่บริษัทจะส่ งหนังสือนัดประชุม
      ั              ั   ู้
A4.1 บริ ษทได้เผยแพร่ บนเว็บไซต์บริ ษท ให้ผถือหุ้นทราบถึงสิ ทธิและวิธีการเสนอ            4
   เพิ่มวาระ รวมทั้งกาหนดระยะเวลาสิ้ นสุ ดการเสนอเพิ่มวาระเพื่อให้
              ่
  คณะกรรมการพิจารณาได้วาจะบรรจุ/ไม่บรรจุเป็ นวาระในหนังสื อนัดประชุม
* หมายเหตุ อ้ างอิง
A4.2 บริ ษทได้เผยแพร่ บนเว็บไซต์บริ ษท ให้ผถือหุ้นทราบถึงสิ ทธิและวิธีการเสนอชื่อบุคคล
      ั            ั   ู้                            4
เพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการหรื อกรรมการสรรหา
* หมายเหตุ อ้ างอิง
A4.3 บริ ษทได้แจ้งการเผยแพร่ ขอมูลตามข้อ A4.1 และ A4.2 ผ่านระบบข่าวของตลาด
     ั          ้                                   2
                 ู้
หลักทรัพย์ฯ ก่อนวันประชุมเพื่อให้ผถือหุ้นทราบล่วงหน้า
* หมายเหตุ อ้ างอิง

                                                 % ถ่ วง
                    หัวข้ อประเมิน                  YES NO
                                                  ้
                                                 นาหนัก
B วันประชุ มผู้ถือหุ้น                                       40
B1 บริษัทควรกาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคานึงถึง               5
ความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้ าประชุม
B1.1 บริ ษทไม่ได้จดประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรื อวันหยุดทาการของธนาคารพานิชย์ที่
     ั     ั                                       0.7
ติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป
* หมายเหตุ อ้ างอิง
     ั
B1.2 บริ ษทได้เริ่ มประชุมในช่วงเวลา 8.30 - 16.00 น.                        0.7
* หมายเหตุ อ้ างอิง
     ั       ั     ่                  ั
B1.3 บริ ษทได้ใช้สถานที่จดประชุมอยูในเขตกรุ งเทพ ปริ มณฑล หรื อท้องที่อนเป็ นที่          0.7
                  ั
      ตั้งสานักงานใหญ่ของบริ ษท
* หมายเหตุ อ้ างอิง
B1.4 สถานที่จดประชุม มีการคมนาคมที่สะดวกต่อการเดินทางของผูถือหุ้นที่
       ั                      ้                     0.7
   จะเข้าประชุม
* หมายเหตุ อ้ างอิง
     ั  ั
B1.5 บริ ษทได้จดให้มีบุคลากรหรื อเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ เพื่ออานวยความสะดวก             1.5
          ้
ในการตรวจสอบเอกสารผูถือหุ ้นแต่ละรายที่จะเข้าร่ วมประชุม
* หมายเหตุ อ้ างอิง
B1.6 บริ ษทได้จดให้มีอากรแสตมป์ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผถือหุ้นที่มอบ
     ั  ั                    ู้                      0.7
   /ได้รับมอบฉันทะ
* หมายเหตุ อ้ างอิง
[1]
   วันหยุดนักขัตฤกษ์ หมายถึง วันสาคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา เป็ นต้น


                                                 % ถ่ วง
                         หัวข้ อประเมิน             YES NO
                                                  ้
                                                 นาหนัก
B2 กรรมการและผู้บริหารบริษัททุกคนควรเข้ าร่ วมการประชุมผู้ถือหุ้น                  10
และร่ วมชี้แจง/ตอบข้ อซักถามต่ อที่ประชุ มผู้ถือหุ้น
B2.1 ตั้งแต่เริ่ มการประชุม บริ ษทได้มีการแนะนากรรมการ ผูบริ หาร และผูสอบบัญชีที่เข้า
                 ั            ้      ้              1.25
ร่ วมประชุม AGM ในครั้งนี้
* หมายเหตุ อ้ างอิง
B2.2 สัดส่ วนของกรรมการที่เข้าร่ วมประชุม > 90% ของกรรมการทั้งหมด                 1.25
* หมายเหตุ อ้ างอิง
        ้      ้
B2.3 กรรมการ ผูบริ หาร และผูสอบบัญชี ดังต่อไปนี้ เข้าร่ วมประชุม
   (1) ประธานกรรมการ                                       1.5
* หมายเหตุ อ้ างอิง
      (2) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                               1.5
* หมายเหตุ อ้ างอิง
        ั
    (3) บริ ษทมีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น หรื อไม่ (เช่น คณะกรรมการสรรหา          ใช่ ทาข้อ
                                                    ไม่ใช่ ข้าม
                                                    ไปทาข้อ
                                              B2.3 (ก)
    คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เป็ นต้น)               B2.3 (4)


       (ก) ประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่นทุกชุดเข้าร่ วมประชุม                          0.75
* หมายเหตุ อ้ างอิง
    (4) ผูบริ หารสู งสุ ดของบริ ษท (เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร (CEO) หรื อ
       ้           ั                                         1.25
         ้ั           ั              ้
    กรรมการผูจดการ (MD) ของบริ ษท หรื อชื่ อเรี ยกอื่นที่ทาหน้าที่ดานการบริ หาร
        ั
    ของบริ ษทในตาแหน่งสู งสุ ด)
* หมายเหตุ อ้ างอิง
    (5) ผูบริ หารสู งสุ ดด้านการเงินของบริ ษท
       ้                 ั                                   1.25
* หมายเหตุ อ้ างอิง
    (6) ผูสอบบัญชี ของบริ ษท
       ้        ั                                            1.25
* หมายเหตุ อ้ างอิง

                                                           % ถ่ วง
                   หัวข้ อประเมิน                    YES NO
                                                           ้
                                                           นาหนัก
B3 บริษัทควรประกาศแจ้ งข้ อมูลที่สาคัญให้ ผู้ถือหุ้นทราบ ตั้งแต่ เริ่มต้ นการประชุม หรือ                5
ก่ อนที่จะเริ่มวาระนั้นๆ
B3.1 บริ ษทได้ประกาศแจ้งจานวน/สัดส่ วน ผูถือหุ้นที่เข้าประชุมและผูถือหุ้นที่มอบฉันทะ
        ั               ้              ้                      2
ตั้งแต่เริ่ มต้นการประชุม
* หมายเหตุ อ้ างอิง
B3.2 บริ ษทได้ประกาศแจ้งวิธีปฏิบติในการนับคะแนน โดยแยกอธิบายวิธีการนับ
     ั           ั                                           2
      ้              ้
คะแนนของผูที่มาประชุมด้วยตนเอง และของผูรับมอบฉันทะ
* หมายเหตุ อ้ างอิง
B3.3 บริ ษทได้ประกาศแจ้งวิธีลงคะแนนเสี ยง
     ั                                                      1
    (เช่น cumulative voting หรือ 1 share : 1 vote)

* หมายเหตุ อ้ างอิง

                                                           % ถ่ วง
                   หัวข้ อประเมิน                    YES NO
                                                           ้
                                                           นาหนัก
B4 บริษัทควรดาเนินการประชุ มให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับบริษัทและวาระที่กาหนดไว้ใน                     5
หนังสื อนัดประชุ ม ซึ่งได้ จัดส่ งข้ อมูลให้ แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว
B4.1 บริ ษทได้ดาเนินการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับบริ ษท
      ั                          ั                            1.5
* หมายเหตุ อ้ างอิง
B4.2 บริ ษทได้ดาเนินการประชุมโดยเรี ยงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสื อนัดประชุม
     ั                                                      1.75
(ไม่มีการสลับวาระ)
* หมายเหตุ อ้ างอิง
     ั
B4.3 บริ ษทไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาอื่นนอกเหนื อจากที่ระบุไว้ในหนังสื อนัดประชุม        1.75
(ไม่มีวาระจร)
* หมายเหตุ อ้ างอิง

                                                  % ถ่ วง
                    หัวข้ อประเมิน                   YES NO
                                                   ้
                                                  นาหนัก
B5 บริษัทควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นมีส่วนร่ วมในระหว่างการประชุม                   5
B5.1 บริ ษทได้เปิ ดโอกาสให้ผถือหุ้นซักถาม/ แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ
     ั         ู้                                     5
      ั          ้
   บริ ษทได้ตอบคาถามของผูถือหุ้นอย่างครบถ้วนในประเด็นสาคัญ
* หมายเหตุ อ้ างอิง

                                                  % ถ่ วง
                    หัวข้ อประเมิน                   YES NO
                                                   ้
                                                  นาหนัก
B6 บริษัทควรจัดให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงอย่างโปร่ งใส และให้ ใช้ สิทธิออกเสียงใน         5
   เรื่องสาคัญ ๆ แยกออกจากกันเพื่อให้ สามารถใช้ สิทธิในแต่ ละเรื่องได้อย่างเป็ นอิสระ
B6.1 บริ ษทได้จดให้มีบตรลงคะแนนเสี ยง สาหรับผูถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสี ยง
      ั  ั   ั             ้                          2.5
                 ้
   โดยเฉพาะอย่างยิงสาหรับผูถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง
           ่
* หมายเหตุ อ้ างอิง
B6.2 ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริ ษทได้แยกเรื่ องให้ผถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสี ยง
                 ั         ู้                         2.5
   เลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
* หมายเหตุ อ้ างอิง

                                                  % ถ่ วง
                    หัวข้ อประเมิน                   YES NO
                                                   ้
                                                  นาหนัก
B7 บริษัทควรมีความโปร่ งใสในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง                         5
B7.1 บริ ษทได้ตรวจนับคะแนนเสี ยงและเปิ ดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในที่
     ั                                              2.5
       ้                ้
   ประชุมผูถือหุ ้น โดยระบุผลการลงคะแนนของผูถือหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
   และงดออกเสี ยง
* หมายเหตุ อ้ างอิง
B7.2 ไม่ มีผ้ ูถือหุ้นโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสี ยง                         2.5
* หมายเหตุ อ้ างอิง

                                                  % ถ่ วง
                    หัวข้ อประเมิน                   YES NO
                                                   ้
                                                  นาหนัก
C   ภายหลังการประชุ มผู้ถือหุ้น                                   10
C1 หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมบริษัทควรแจ้ งมติที่ประชุมและจัดทารายงานการ              10
   ประชุ มที่มีสาระสาคัญครบถ้ วน เพื่อให้ ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้และเผยแพร่
   รายงานดังกล่ าวต่ อผู้ถือหุ้นภายในเวลาที่เหมาะสม
C1.1 บริ ษทได้แจ้งมติที่ประชุมผูถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน
     ั            ้                                2
                 ั
   วันทาการถัดไป โดยมติดงกล่าวควรระบุผลของมติ (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ) และ
   ผลของการลงคะแนนเสี ยง (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสี ยง) ในแต่ละวาระ
* หมายเหตุ อ้ างอิง
                 ั ั         ้
C1.2 รายงานการประชุมของบริ ษทที่จดทาขึ้นได้ระบุขอมูลดังต่อไปนี้
   (ก) รายชื่ อกรรมการ/ผูบริ หารที่เข้าร่ วมประชุม
              ้                                    2
* หมายเหตุ อ้ างอิง
    (ข) ผลของมติ (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ) และผลของการลงคะแนนเสี ยง (เห็นด้วย/            2
                           ั   ้
    ไม่เห็นด้วย/งดออกเสี ยง) ในวาระที่ขอรับรอง/อนุมติจากผูถือหุ้น
* หมายเหตุ อ้ างอิง
    (ค) การเปิ ดโอกาสให้ผถือหุ ้นซักถาม ประเด็นอภิปรายที่สาคัญ และการชี้ แจง
              ู้                                   2
        ั
    ของบริ ษทโดยสรุ ป
* หมายเหตุ อ้ างอิง
C1.3 บริ ษทได้จดส่ งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วน
     ั  ั                             ั             1
ประชุม
* หมายเหตุ อ้ างอิง
     ั                      ั           ั
C1.4 บริ ษทได้เผยแพร่ รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริ ษท ภายใน 14 วัน นับแต่วน
                                                  1
ประชุม
* หมายเหตุ อ้ างอิง

                  ้                ั
      อนึ่ง ทางสมาคมส่งเสริ มผูลงทุนไทยใคร่ ขอความร่ วมมือบริ ษทจดทะเบียนทุกแห่ง กรุ ณาตอบแบบสอบถาม
ข้างล่างต่อไปนี้ เพือใช้รวบรวมเป็ นข้อมูลเชิงสถิติต่อไป
          ่
     ิ     ่
การปฏิบัตในหัวข้ ออืน ๆ ตามแนวทาง CG ที่ดี
                                            YES NO
      ั   ั                         ั
1. บริ ษทได้จดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่ อวิดีทศน์ และพร้อม
             ู้ ้
ให้บริ การเผยแพร่ แก่ผถือหุนที่สนใจ (เช่น จัดทาเป็ นแผ่น VCD หรื อเผยแพร่ เป็ น clip
              ั
file บนเว็บไซต์ของบริ ษท ฯลฯ)
2. บริ ษทได้ใช้ระบบ barcode หรื อ ระบบที่ช่วยในการลงทะเบียน และ/หรื อ นับคะแนน
       ั
     ่                ู้ ้
เสี ยงเพืออ านวยความสะดวกแก่ผถือหุนที่เข้าร่ วมประชุม
        ั  ั            ้             ่
3. บริ ษทได้จดให้มี inspector (เช่น ผูสอบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย) เพือ ท าหน้าที่ดูแล
           ้ ้
ให้การประชุมผูถือหุนเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้อง ตามกฎหมายและข้อบังคับบริ ษท   ั
                    ั
4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริ ษทได้แจกและเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงจาก ผูถือหุนทุก ้ ้
                   ู้ ้
รายที่เข้าร่ วมประชุม (ทั้ งกรณี ที่ผถือหุน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง)
                    ั
4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริ ษทได้แจกและเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงจาก ผูถือหุนทุก ้ ้
                   ู้ ้
รายที่เข้าร่ วมประชุม (ทั้ งกรณี ที่ผถือหุน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง)
                     ั
 5. ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริ ษทได้ใช้วิธีการลงคะแนนเสี ยงแบบ cumulative voting

								
To top