full_SE2010_11 by xiaoyounan

VIEWS: 18 PAGES: 5

									Sveštenicima crkvi članica EHO i koordinatorima dijakonijskih
grupa EHO


“ŠKOLA EKUMENIZMA 2010-2011“ - informacije i poziv za
prijavljivanje


                                Novi Sad, 21. septembar 2010.
Poštovani,

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo o novom ciklusu ŠKOLE EKUMENIZMA Ekumenske
humanitarne organizacije iz Novog Sada i o upisu pete generacije polaznika. Cilj Škole je
doprinos jačanju duha tolerancije, međucrkvenog i međureligijskog dijaloga u zemlji i
regionu kroz međusobno upoznavanje učesnika i razvijanje prijateljskih odnosa među
pripadnicima raznih denominacija.

Kao i u prethodnim školskim godinama, predavanja i radionice će se održavati u EHO-centru
u ulici Ćirila i Metodija br. 21 u Novom Sadu. Teme će biti iz raznih oblasti teologije,
istorije, svehrišćanskog dijaloga, te nenasilnog delovanja i izgradnje mira. Predavači u Školi
ekumenizma su eminentni domaći i inostrani stručnjaci iz ovih oblasti. Vreme održavanja je
svake druge subote (od 10:00 - 14:00h) počev od 16. oktobra 2010. do 28. maja 2011.

Škola ekumenizma je namenjena vernicima i članovima crkava i verskih zajednica (sveštena i
laička lica) kao i aktivistima iz civilnog sektora, predstavnicima medija i studentima
Filozofskog i Teološkog fakulteta, kao i svima onima koji su na direktan ili indirektan način
uključeni u verski život na području Vojvodine ili zainteresovani za teme iz gore navedenih
oblasti.

Pored pohađanja predavanja, svaki/a polaznika/ca je dužan/a da do kraja školske godine
napiše (uz pomoć mentora iz Saveta Škole) prikladni esej. Tekstovi predavanja kao i najbolji
radovi polaznika će se krajem 2011 publikovati u Ekumenskom zborniku 2010/11 koji se
besplatno deli svim polaznicima i saradnicima Škole, kao i bibliotekama crkava i visoko-
obrazovnih ustanova u Srbiji i Evropi. Redovnim polaznicima biće uručen Sertifikat o
pohađanju škole. Takođe, u planu je organizovanje dve ekskurzije za polaznike i predavače -
posete verskim objektima i drugim mestima gde su ostvareni dobri primeri ekumenske prakse
i saradnje.

Za učestvovanje na predavanjima se neće tražiti participacija osim za ekskurzije. Učesnicima
koji putuju iz mesta van Novog Sada se nadoknađuju putni troškovi.

Predavači u prethodnim ciklusima od kojih su se mnogi stavili na raspolaganje za nastavak
saradnje:
dr. Roman Miz, prof. Mirko Đorđević, dr. Stanko Cvjetičanin, Stanislav Hočevar, Jakob
Pfeifer, Bathory Viera, Nebojša Tumara, Živica Tucić, Kiš Nandor, Martin Hovan, Ana
Kučak-Palik, dr Aleksandar Birviš, Aleksandar Mitrović, mr Radojčin Dragan, Martin Hovan,
mr Dragan Pejovski, Imam Fadil Murati, ef. Mirza Murati, dr Dimitrije Popadić, dr Ksenija
Magda, Marija Parnicki, dr Zilka Šiljak-Spahić, mr Ankica Dragin, dr. Svenka Savić, dr.                    Strana 1  od  5
Dubravka Valić – Nedeljković, Christoph Tapernoux, Pavle Šosberger, Pavle Vamošer, dr.
Igor Đurčik, Milan Šušljić, Svetozar-Saša Kovačević i drugi.

O izboru tema i predavača odlučuje Savet Škole ekumenizma u sastavu:
Roman Miz (Grkokatolička crkva), Martin Hovan (Metodistička crkva), Vladislav Ivičijak
(SEAVC), Nandor Kiš (Reformatorska crkva), 1 predstavnik Evangeličke hrišćanske crkve,
direktor EHO i koordinator Škole ekumenizma.

O tačnom rasporedu tema, predavača i ekskurzija učesnici će biti obavešteni blagovremeno.

Molimo Vas da predložite i potvrdite učešće vaših predstavnika i zainteresovanih
prijatelja telefonom, faksom ili mailom. Zainteresovani polaznik/ca bi trebalo da popuni
priloženu Prijavu i da je pošalje na sledeću adresu:
Ekumenska humanitarna organizacija
Ćirila i Metodija 21
21000 NOVI SAD (sa naznakom „za Školu ekumenizma“)
Tel/faks: 021/466-588, 469-616 , 466-911
ili na e-mail: teo@ehons.org

Molimo Vas da o ovome obavestite sveštenike i vernike ostalih crkava u Vašem mestu sa
kojima ste u kontaktu, te da stavite 1 primerak obaveštenja na oglasnu tablu u Vašoj crkvi. Za
sve potrebne informacije možete kontaktirati Teofila Lehotskog na gore navedene brojeve
telefona.

Zahvaljujemo na saradnji i pomoći.
S’ poštovanjem,


    Koordinator Škole                        Direktor EHO


    Teofil Lehotski                        Vladislav Ivičiak
Dokumenti u prilogu:

  -  Raspored Škole ekumenizma 2009/2010 (kao orijentacioni raspored tema za
    2010/2011)
  -  Prijavni obrazac za učesnike.
  -  Nastavni plan i program škole za 2010-2011 (draft)
                    Strana 2  od  5
               “Škola ekumenizma 2010/11“
    - edukacija o ekumenizmu za članove crkava, verskih zajednica, drugih
          organizacija ili za zainteresovane pojedince -

                 PRIJAVNI UPITNIK

I LIČNI PODACI

Ime:
Prezime:
Godina i mesto rođenja
Školska sprema:
Zanimanje:
Trenutno zaposlenje:
Kućna adresa:
Broj mobilnog telefona:
Telefon kod kuće:
Telefon na poslu:
E-mail adresa:
II OSTALI PODACI (ako to ne želite, na ovu grupu pitanja ne morate odgovoriti)

Vaša iskustva u radu u verskoj zajednici ili organizaciji, odnosno sekularnoj organizaciji
koja se bavi verskim pitanjima:

Član/ica sam crkve/verske
zajednice, odnosno uključen/a
u rad organizacije:
Adresa crkve / verske
zajednice/organizacije:

Moja uloga u crkvi/verskoj
zajednici/organizaciji je:
                   Strana 3  od  5
Šta Vas je podstaklo da se prijavite u Školu / kako ste saznali za Školu?
Da li ste učestvovali u nekoj sličnoj edukaciji do sada? Ako jeste navedite u kojoj i kada?
Da li ste i na koji ste način povezani s temom ekumenizma i interreligijskog dijaloga?
Navedite teme vezane uz ekumenizam koje Vas najviše zanimaju?
Dodatni komentar (neke posebne potrebe ili interesovanja ....)
Ime i prezime            Datum                 Potpis               Popunjeni upitnik vratiti na adresu:
               Ekumenska humanitarna organizacija
                    Ćirila i Metodija 21
           21000 NOVI SAD (sa naznakom „za Školu ekumenizma“)
               faks: 021/466-588, 469-616 , 466-911
                  ili na e-mail: teo@ehons.org
                    Strana 4  od  5
   Škola ekumenizma 2010-2011 draft
   Neke rokade predavača i termina su moguće u martu i februaru, konačni raspored biće dat blagovremeno
   Zeleno = potvrđeno žuto = može ali još nema konačnu potvrdu
 Br. Datum               Tema                Predavači/ce          Gde?
1.  16. 10.  Otvaranje i uvodna predavanja           dr. Roman Miz         EHO centar, Ćirila i
   2010.    (Vera i religija i Putevi spoznaje Boga)                     Metodija 21, Novi Sad
        Vizija ekumenskog dijaloga u Srbiji        prof. Mirko Đorđević

2.  23. 10.  Ekumenski pokret kod nas i u svetu            Martin Hovan
   2010    Svetski savet crkava
         Dogovor s mentorima oko eseja              Hovan, Ivičiak, Parnicka...
3.  06. 11.  Grkokatolička crkva                   dr. Roman Miz
   2010.   Slovačka evangelička a.v. Crkva             Vladislav Ivičiak
4.  20. 11.  Hrišćanska reformatska crkva               Kiš Nandor
   2010    Metodisti                        Ana Kunčak Palik i
                                     Lila Balovski
5.  04. 12.  Srpska pravoslavna crkva                 Stanko Cvjetićanin
   2010    Rimokatolička crkva                   Jakob Pfeifer
Pauza – Božić, Nova godina, krsne slave...
6.  05. 02.  Poseta Sinagogi i Jevrejskoj opštini NS (na       Biće poznato u novembru      Jevrejska ulica, Novi
   2011.   lokaciji)                                         Sad
         Protestantsko-evanđeoska crkva (poseta i         mr Aleksandar Mitrović      Petra Drapšina 42,
         predavanje na lokaciji)                                  Novi Sad
7.  19. 02.                               prof Svetozar Saša Kovačević
         Missa Oecumenica
   2011.                                moguća rokada
         Škola romologije (radni naziv)              dr Svenka Savić
                                                      EHO centar
8.  05. 03.  „Ad lib“ – tema će naknadno biti objavljena ... ili Nadbiskup Hočevar ...ili
   2011.   Baptistička crkva                  Ondrej Franka
         Politička teologija                 mr Nikola Knežević
9.  19. 03   Islamska zajednica Vojvodine (predavanje na     Mirza Murati ili Fadilj Murati     Futoška ulica, N.Sad
   2011    lokaciji)
         Alfa Kurs (predavanje na lokaciji Protestantsko   Dušan Beređi              ul. Novaka Radonjića,
         hrišćanske zajednice NS)                                  N.Sad
10.  02. 04.  Crkva i nenasilje                  Marija Parnicki            EHO centar
   2011    Teologija i praksa nenasilja u Menonitskoj crkvi Lane Stopher (MCC volonter)
11.  16. 04.  Ekskurzija:
   2011.   Hrišćanska reformatska crkva – svešt. Elemir Botoš
         Slovačka evangelička crkva – farar Vladmir Obšust
         Metodistička crkva – propov. Dragan Trajčevski
         Grkokatolička crkva – o.Roman Miz sve lokacije u krugu od 500m u centru NS
12.  30. 04.  Saradnja Reformata i Nazarena            Laslo Harangozo            EHO centar
   2011.
         Hrišćanska nazarenska zajednica             Srđan Franc
         Drugi dogovor s mentorima oko eseja           Miz, Hovan, Ivičiak,
                                     Parnicka...
13.  14. 05.  Ekskurzija 2 (Sremski Karlovcii Petrovaradin):                      Moguće spajanje
   2011.   Kapela mira, Patrijaršija, Bogoslovija, Tekije...                     termina ili pomeranje
                                                      termina
14.  28. 05.  EVALUACIJA                        M. Parnicki
   2010.   Zatvaranje i svečana dodela zahvalnica
15.  01.07.2  Zadnji rok za predaju eseja               Predavači, polaznici i ostali  Poštom / faksom/ lično ili
   011                                                 na teo@ehons.org
                           Strana 5    od   5

								
To top