; 1 Taklimat Umum KSSR
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

1 Taklimat Umum KSSR

VIEWS: 13 PAGES: 28

 • pg 1
									Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
                 1
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Gagasan ke-3 Ucapan Dasar Y.A.B. Perdana Menteri
dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006
 menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi
 penekanan kepada:
                   Penghasilan pelajar
Pembangunan             celik minda
 modal insan
                         Program
                         membangunkan
 Pembentukan                   akal manusia
  warga yang                  dalam
menguasai ilmu,                  melahirkan
 kemahiran dan                  insan Ulul al-bab
   maklumat
  Bahagian Pembangunan Kurikulum
  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Teras ke-2 PIPP


 Dasar         Membangunkan modal insan
            yang mempunyai pengetahuan
            dan kemahiran serta menghayati
            nilai-nilai murni Matlamat        Memastikan anak bangsa Malaysia
             dipupuk semangat menguasai ilmu
             pengetahuan, kemahiran dan
             kompetensi serta menerapkan nilai

  Bahagian Pembangunan Kurikulum
  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
   Kurikulum kebangsaan perlu dikaji
   semula bagi memastikan kurikulum
   yang holistik dan sentiasa relevan
   untuk melahirkan modal insan
   seimbang yang dapat menangani
   cabaran semasa dan masa depanBahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
                             •  Kurikulum
                               Standard
                                Sekolah
                                Rendah
                                (KSSR)
                   •     KBSR
                        •

            Kurikulum     (Semakan)           2011
            Bersepadu
             Sekolah
              Rendah           2003
Kurikulum
•

   Baru          (KBSR)
 Sekolah
 Rendah
                     1993
  (KBSR)
          1983


  Bahagian Pembangunan Kurikulum
  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
                  [ Akta Pendidikan 1996
        Peraturan-peraturan (Kurikulum Kebangsaan)
                     Pendidikan 1997 ]


“… SUATU PROGRAM PENDIDIKAN YANG TERMASUK
KURIKULUM DAN KEGIATAN KOKURIKULUM YANG
MERANGKUMI SEMUA PENGETAHUAN, KEMAHIRAN,
NORMA,  NILAI,  UNSUR  KEBUDAYAAN   DAN
KEPERCAYAAN UNTUK MEMBANTU PERKEMBANGAN
SESEORANG MURID DENGAN SEPENUHNYA DARI SEGI
JASMANI, ROHANI, MENTAL DAN EMOSI SERTA UNTUK
MENANAM DAN MEMPERTINGKATKAN NILAI MORAL
YANG DIINGINI DAN UNTUK MENYAMPAIKAN
PENGETAHUAN”
 Bahagian Pembangunan Kurikulum
 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Murid yang seimbang dari segi           Warga Negara Bertanggungjawab
intelek, rohani, jasmani dan
emosi                           • Berbudi
• Berilmu Pengetahuan TERAS PEMBANGUNAN KURIKULUM     • Bersatu padu
• Berketrampilan                      • Patriotik
• Percaya kepada Tuhan • Falsafah Pendidikan        • Adil
• Berakhlak Mulia      Kebangsaan           • Penyayang
• Berkeyakinan      • Dasar Pendidikan Kebangsaan  • Berbakti
• Murid yang Berdikari  • Wawasan 2020
                  • Rangka Rancangan Jangka
                   Panjang
Global Player           • Cabaran Abad Ke-21     Pekerja Berilmu
                  • Model Baru Ekonomi (MBE)  • Inovatif
• Daya Saing            • Teori Pembelajaran     • Kreatif
• Daya Tahan            • 4 Pillars of Education   • Dahagakan Ilmu
                   (UNESCO)          • Menguasai Kemahiran
• Kemahiran                            Teknologi Maklumat &
 Berkomunikasi          • Sumber ilmu yang muktabar   Komunikasi
• Jati Diri                           • Pencipta Teknologi
                                 • Belajar Sepanjang
                                  Hayat
   Bahagian Pembangunan Kurikulum
   KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Proses melakukan satu bentuk perubahan
yang   holistik  kepada  kurikulum
persekolahan sedia ada yang melibatkan
perubahan bentuk, organisasi, kandungan,
pedagogi, peruntukan masa, kaedah
pentaksiran,  bahan  dan  pengurusan
kurikulum di sekolah.


 Bahagian Pembangunan Kurikulum
 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
   BAHAN            BENTUK  ORGANISASI  KANDUNGAN
PENGURUSAN                       PERUNTUKAN
              PENTAKSIRAN  PEDAGOGI
 KURIKULUM                        MASA

Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
• Berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan
• Berasaskan Prinsip KBSR :

                        Pendidikan
               Pendekatan    yang saksama
               Bersepadu    untuk semua
                         murid
              Perkembangan    Pendidikan
              individu secara   seumur
               menyeluruh     hidup  Bahagian Pembangunan Kurikulum
  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
                       KOMUNIKASI

                      Kemahiran Asas
                   (Membaca, Menulis & Mengira)
                        Bahasa
                        Matematik
 MANUSIA DENGAN ALAM                         PERKEMBANGAN DIRI
  SEKELILINGNYA                             INDIVIDU
                       MURID
  Kerohanian, Nilai dan Sikap                    Kesenian dan Rekreasi
   Pendidikan Islam                            Muzik
   Pendidikan Moral                           Seni Visual
  Pendidikan Sivik &                        Pendidikan Jasmani &
   Kewarganegaraan                         Pendidikan Kesihatan

Kemanusiaan dan Persekitaran                      Kemahiran Hidup
      Sains                            Kemahiran Hidup
   Kajian Tempatan

   Bahagian Pembangunan Kurikulum
   KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
                   Tahap ll   pengukuhan dan aplikasi 3M dan
                   Sekolah   menaakul, kemahiran asas TMK,
                   Rendah    perkembangan sosioemosi,
                  (Tahun 4– 6)  kerohanian, fizikal, sikap dan nilai

           Tahap I    penguasaan kemahiran 3M dan menaakul,
           Sekolah    kemahiran asas TMK, perkembangan
           Rendah     sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sikap
          (Tahun 1–3)   dan nilai

           perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif,
Prasekolah      sahsiah, persediaan ke sekolah rendah serta pendedahan
           kemahiran 3M dan menaakul


 Bahagian Pembangunan Kurikulum
 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
KSSR digubal berasaskan standard kandungan
dan standard pembelajaran
 Standard Kandungan         Standard Pembelajaran

Penyataan spesifik tentang
                   Satu penetapan kriteria
 perkara yang murid patut
                   atau indikator kualiti
ketahui dan boleh lakukan
                    pembelajaran dan
  dalam suatu tempoh
                   pencapaian yang boleh
persekolahan merangkumi
                    diukur bagi setiap
  aspek pengetahuan,
                   standard kandungan.
  kemahiran dan nilai.

  Bahagian Pembangunan Kurikulum
  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
                 Memastikan semua murid mencapai
                 tahap yang ditetapkan dalam standard


                 Membolehkan pengetahuan, kemahiran
                 dan nilai diukur dengan jelas


                 Memberi fokus terhadap
                 keberkesanan pelaksanaan p&p


                 Mengenal pasti strategi penambahbaikan
                 (assessment for learning)


Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
                             MASA DALAM SEMINGGU (MINIT)
 BIL                MODUL
                            SK     SJKC     SJKT
MODUL TERAS ASAS
 1    Bahasa Malaysia               360     300     300
 2    Bahasa Inggeris               300     150     150
     Bahasa Cina                       360
 3
     Bahasa Tamil                             360
 4    Pendidikan Islam /Pendidikan Moral      180     120     120
 5    Pendidikan Jasmani              60      60      60
 6    Pendidikan Kesihatan             30      30      30
 7    Matematik                  180     180     180
MODUL TERAS TEMA
     Dunia Kesenian:
                            60     60      60
 8      • Dunia Seni Visual
       • Dunia Muzik               30     30      30
 9    Dunia Sains dan Teknologi           60     60      60
MODUL ELEKTIF
 10    B. Arab/BCSK/BTSK//B. Iban/B. Kadazandusun  90     -      -
     Perhimpunan                  30     30      30
               Jumlah          1380    1380    1380

   Bahagian Pembangunan Kurikulum
   KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
                               MASA DALAM SEMINGGU (MINIT)
BIL                  MATA PELAJARAN
                                SK    SJKC   SJKT
          MATA PELAJARAN TERAS
1    Bahasa Malaysia                    300    270   270
2    Bahasa Inggeris                    300    150   150
    Bahasa Cina                       -    300    -
3
    Bahasa Tamil                      -     -   300
4    Matematik                       180    180   180
5    Sains                         120    120   120
6    Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral           180    150   150
7    Pendidikan Jasmani                   60     60   60
8    Pendidikan Kesihatan                  30     30   30
9    Pend. Seni Visual                   60     60   60
10   Pend. Muzik                      30     30   30
11   Reka Bentuk & Teknologi/TMK              60     60   60
12   Sejarah                        60     60   60
         MATA PELAJARAN ELEKTIF
13   B. Arab/BCSK/BTSK/B. Iban/B. Kadazandusun/B. Semai   90     -     -
               Perhimpunan            30    30    30
                    Jumlah         1500   1500   1500
   Bahagian Pembangunan Kurikulum
   KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 Kurikulum
Pendidikan
Khas terdiri
 daripada:
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
      Bahan Kurikulum
• Dokumen Standard Kurikulum
  Bahan Sokongan Kurikulum
•  Buku Teks
•  Buku Panduan Pengajaran
•  Buku Panduan Kreativiti
•  Buku Panduan Keusahawanan
•  Buku Panduan TMKBahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
                    Kemahiran     Aplikasi
                    Berfikir      Teori
            Belajar             Kecerdasan
             Cara      Dalam      Pelbagai
                     P&P
            Belajar             Dalam P&P


                                   Penggunaan
 Pembelajaran                              TMK
  Masteri                                  Pengajaran
       Pembelajaran                     Berasaskan
       Akses Kendiri                     Kajian Masa
                         Pembelajaran
                 Pembelajaran    Secara     Depan
                   Secara   Konstruktivisme
                  Kontekstual
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
         Dijalankan secara berterusan untuk
         mengesan perkembangan dan
         pencapaian murid dalam pembelajaran
     Menggunakan
    kaedah penilian
        pelbagai       Bersifat autentik dan
                   holistikBahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
                           Modular berasaskan 6 Tunjang:
 Linear berasaskan 3 Bidang:  Reka Bentuk Kurikulum • Komunikasi
 • Komunikasi                     • Kerohanian, Sikap & Nilai
                           • Kemanusiaan
 • Manusia dan Alam Kelilingnya            • Perkembangan Fizikal & Estetika
 • Perkembangan Diri Individu             • Sains dan Teknologi
                           • Keterampilan Diri

 Sukatan Pelajaran
                    Bahan Kurikulum    Dokumen Standard Kurikulum
 Huraian Sukatan Pelajaran

Tahap I (Tahun 1, 2 & 3) dan                 Tahap I (Tahun 1, 2 & 3)
 • Mata pelajaran Teras, Wajib &   Organisasi Kurikulum  • Modul Teras Asas, Modul Teras
  Tambahan                           Tema & Modul Elektif.
Tahap II (Tahun 4, 5 & 6)                  Tahap II (Tahun 4, 5 & 6)
 • Mata pelajaran Teras, Wajib &               • Mata pelajaran Teras & Elektif
  Tambahan

   (Membaca, Menulis dan                    (Membaca, Menulis, Mengira
3M  Mengira)                Fokus      4M  dan Menaakul)

                               Elemen Kreativiti dan Inovasi,
Elemen Kemahiran Berfikir Secara
Kritis dan Kreatif             Elemen      Keusahawanan dan Teknologi Maklumat &
                               Komunikasi (TMK) secara eksplisit

   Bahagian Pembangunan Kurikulum
   KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Meningkatkan
kualiti pendidikan
rendah agar lebih           Guru memainkan
                    peranan yang   Kejayaan transformasi
relevan dengan                     kurikulum memerlukan
cabaran masa kini           penting bagi
                    mengupayakan   komitmen menyeluruh
dan abad ke-21;                     daripada semua pihak
                    P&P yang     termasuk penggubal dasar,
                    berkesan; dan  pengurus kurikulum, ibu
                            bapa serta pihak
                            berkepentingan.
   Bahagian Pembangunan Kurikulum
   KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
                 28

								
To top