Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

20110095T15 FINANCIAL by 3N6Q0ZC

VIEWS: 6 PAGES: 10

									                          61

11. ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
   11.1 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่ อรายงานทางการเงิน

         รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่ อรายงานทางการเงิน

       งบการเงินของบริ ษท  ั      บูติคนิวซิ ต้ ี    จากัด    (มหาชน)      ั
                                                ได้จดทาขึ้น
                    ั             ั
 ภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทซึ่ งกาหนดให้ฏิิบติตามหัักการบัชชีที่รับรองทัวไฏ      ่
          ้
 แัะบันทึกบัชชีดวยความระมัดระวัง
 ฏระกอบกับการใช้ดุัยพินิจในการฏระมาณการในการจัดทางบการเงิน
 เพื่อให้สะท้อนผัการดาเนินงานของบริ ษทฯ   ั
       คณะกรรมการบริ ษท  ั               ตระหนักถึงความสาคัชในด้านคุณภาพของงบการเงิน
 ด้วยการสอบทานข้อมูั                                      ทางการเงิน
 แัะจัดให้มีการเฏิ ดเผยข้อมูัที่สาคัชเพิมเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุฏระกอบงบการเงิน
                     ่
                              ้       ้
 แัะคาอธิ บายแัะการวิเคราะห์ เพื่อฏระโยชน์ของผูถือหุ ้นแัะผูังทุนทัวไฏในการใช้งบการเงิน
                                        ่
                      ั
       ในการนี้ คณะกรรมการบริ ษท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งฏระกอบด้วยกรรมการที่
เฏ็ นอิสระแัะไม่เฏ็ นผูบริ หาร
            ้                เฏ็ นผูดูแัเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินโดยตรง
                                ้
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ฏรากิในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่ งแสดงไว้ในรายงานฏระจาฏี นี้แั้ว
       จากโครงสร้างการบริ หารแัะระบบการควบคุมภายในดังกั่าว แัะผัการตรวจสอบของผูสอบ        ้
                        ั      ่          ั
บัชชีรับอนุ ชาต ทาให้คณะกรรมการบริ ษทเชื่ อได้วา งบการเงินของบริ ษท บูติคนิวซิ ต้ ี จากัด (มหาชน) ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ได้แสดงฐานะการเงิน ผัการดาเนินงาน แัะกระแสเงินสด
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัชตามหัักการบัชชีที่รับรองทัวไฏ      ่
                                  (นายฏณิ ธาน ฏวโรฬารวิทยา)
                                         ้ั
                                    กรรมการผูจดการวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ้                                ั
ผูรับมอบอำนำจ นำงสำวสุ นีย ์ ทิพย์อุดมลักษณ์ ตำแหน่งเลขำนุกำรบริ ษท………………..
                          62
    11. 2 ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุ ป
                     ่
       งบการเงินรวมในระยะ 3 ฏี ที่ผานมา                 ตามเอกสารแนบ 5
                               ่
       สรุ ฏฐานะการเงินแัะผัการดาเนินงานในระยะ 3 ฏี ที่ผานมา      ตามเอกสารแนบ 6
                         ่
       อัตราส่ วนทางการเงินในระยะ 3 ฏี ที่ผานมา             ตามเอกสารแนบ 7

                   ี่
   11.3ผู้ สอบบัญชี และนโยบายบัญชี ทสาคัญ
(1)   งบการเงิน
    1.1 ผู้สอบบัญชี และรายงานการตรวจสอบ
             ั    ั             ่
    งบการเงินของบริ ษทแัะบริ ษทย่อยในฏี 2554 แัะ 2553 ได้ผานการตรวจสอบจากนางจรรยาภรณ์
        ้                 ั                  ้
เตชะมนตรี กุั ผูสอบบัชชีรับอนุชาตทะเบียน 6720 บริ ษท สหการบัชชี พี เค เอฟ จากัด ซึ่ งผูสอบบัชชี
ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

     1.2 สรุ ปนโยบายการบัญชี ทสาคัญ   ี่
  1.   การรับรู ้รายได้แัะค่าใช้จ่าย มีดงนี้
                        ั
     - รายได้จากการขาย บันทึกรับรู ้รายได้เมื่อมีการส่ งมอบสิ นค้าแัะกรรมสิ ทธิ์
     - รายได้จากการขายตัวแทนจัดจาหน่าย
                                   ั
        บันทึกรับรู ้รายได้เมื่อตัวแทนจัดจาหน่ายขายสิ นค้าให้กบัูกค้า
     - รายได้จากการบริ การ บันทึกรับรู ้รายได้ตามอัตราส่ วนของงานที่ทาเสร็ จ
     - รายได้อื่นแัะค่าใช้จ่าย บันทึกรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
  2.   เงินสดแัะรายการเทียบเท่าเงินสด                            หมายถึง
      เงินสดในมือแัะเงินฝากสถาบันการเงินไม่รวมเงินฝากซึ่ งมีกาหนดรับคืนเกินกว่าสามเดือน
      แัะเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
  3.   ัูกหนี้การค้าแสดงมูัค่าที่จะได้รับ
        ั
      บริ ษทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ชจากจานวนเงินที่คาดว่าจะเรี ยกเก็บเงินไม่ได้จากฏระสบการณ์ใ
      นอดีต          สภาวะเศรษฐกิจ         แัะความสามารถในการชาระหนี้ของัูกหนี้
      หนี้สงสัยจะสู ชบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
  4.   สิ นค้าคงเหัือแสดงตามราคาทุนหรื อมูัค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแั้วแต่มูัค่าใดจะต่ากว่า
      ราคาทุนคานวณโดยวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน
 ้                                ั
ผูรับมอบอำนำจ นำงสำวสุ นีย ์ ทิพย์อุดมลักษณ์ ตำแหน่งเลขำนุกำรบริ ษท………………..
                          63

    มูัค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับฏระมาณการจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามัักษณะการฏระกอบธุ รกิจตามฏ
    กติหกด้วยค่าใช้จ่ายที่จาเฏ็ นต้องจ่ายไฏเพื่อให้ขายสิ นค้านั้นได้
      ั
  5. เงินังทุน
    5.1 เงินังทุนในหัักทรัพย์
           ั
        บริ ษทจัดฏระเภท
        แสดงมูัค่าแัะรับรู ้กาไร(ขาดทุน)จากการเฏัี่ยนแฏังมูัค่าของเงินังทุนในหัักทรัพย์ดั
        งนี้
        -
                          ่
          เงินังทุนในตราสารทุนที่ไม่อยูในความต้องการของตัาดจัดฏระเภทเฏ็ นเงินังทุนระย
                 ั                           ่
          ะยาวซึ่งบริ ษทถือเฏ็ นเงินังทุนทัวไฏ แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผือจากการด้อยค่า (ถ้ามี)
                            ่
        -                     เงินังทุนในตราสารทุนในความต้องการของตัาด
                                ั
          จัดฏระเภทเฏ็ นเงินังทุนระยะยาวซึ่งบริ ษทถือเฏ็ นหัักทรัพย์เผือขาย ่
                                 ั         ่     ้
          แสดงด้วยมูัค่ายุติธรรม กาไร(ขาดทุน)ที่ยงไม่เกิดขึ้นแสดงอยูในส่ วนของผูถือหุ ้น
        -                       เงินังทุนในหัักทรัพย์ที่จาหน่ายในระหว่างฏี
                       ิ ั
          คานวณต้นทุนโดยใช้วธีถวเฉัี่ยถ่วงน้ าหนัก
                  ั
    5.2 เงินังทุนในบริ ษทย่อยแัะบริ ษทร่ วม  ั
                   ั                  ั  ้
        - เงินังทุนในบริ ษทย่อยเฏ็ นการังทุนในกิจการที่บริ ษทถือหุ นมากกว่าร้อยัะ       50
                                    ั
          ของสิ ทธิ ในการออกเสี ยงทั้งหมดหรื อกิจการที่บริ ษทมีอานาจในการควบคุม
                    ั                  ั  ้
        - เงินังทุนในบริ ษทร่ วมเฏ็ นการังทุนในกิจการที่บริ ษทถือหุ นระหว่างร้อยัะ 20 ถึง
          ร้อยัะ                                      50
                                     ั
          ของสิ ทธิ ในการออกเสี ยงทั้งหมดหรื อกิจการที่บริ ษทมีอิทธิ พัอย่างเฏ็ นสาระสาคัชแต่ไ
          ม่ถึงกับควบคุม
                     ั
        - เงินังทุนในบริ ษทร่ วมที่แสดงในงบการเงินรวม
          แสดงตามวิธีส่วนได้เสี ยสุ ทธิ จากการด้อยค่า
          ในกรณี ที่มีการด้อยค่าของเงินังทุนจะรับรู ้ผัขาดทุนนั้นในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรว
          ม
                      ั     ั
        - เงินังทุนในบริ ษทย่อยแัะบริ ษทร่ วมที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ
          แสดงตามวิธีราคาทุนสุ ทธิ จากการด้อยค่า
          ในกรณี ที่มีการด้อยค่าของเงินังทุนจะรับรู ้ผัขาดทุนนั้นในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉ
          พาะกิจการ
  6. อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการังทุน


 ้                                ั
ผูรับมอบอำนำจ นำงสำวสุ นีย ์ ทิพย์อุดมลักษณ์ ตำแหน่งเลขำนุกำรบริ ษท………………..
                          64

   ที่ดินแัะต้นทุนพัฒนาที่ดินแสดงในราคาทุน
   อาคารชุ ดแสดงในราคาทุนหัังหักค่าเสื่ อมราคาแัะค่าเผื่อการด้อยค่า               (ถ้ามี)
   ค่าเสื่ อมราคาคานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยฏระมาณ 20 ฏี
  7. ที่ดินแสดงราคาทุน
                                    ่
   อาคารแัะอุฏกรณ์แสดงราคาทุนหัังหักค่าเสื่ อมราคาสะสมแัะค่าเผือการด้อยค่า(ถ้ามี)
   ค่าเสื่ อมราคาอาคารแัะอุฏกรณ์
                                     ั
   คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยฏระมาณของสิ นทรัพย์ ซึ่ งมีดงนี้

              อาคารแัะสิ่ งฏัูกสร้าง          20   ฏี
              เครื่ องตกแต่งติดตั้งแัะอุฏกรณ์     3,5   ฏี
              ยานพาหนะ                  5   ฏี
              สิ นทรัพย์อื่น               5   ฏี
  8.   สิ ทธิ การเช่า
             ่
     ซึ่ งแสดงรวมอยูในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นแสดงตามราคาทุนหัังหักค่าตัดจาหน่ายสะสมแัะค่
        ่
     าเผือการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัดจาหน่ายตัดตามอายุการเช่าเฏ็ นระยะเวัา       1-30 ฏี
     แัะบันทึกเฏ็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
  9.   สัชชาเช่า
     9.1 สัชชาเช่าการเงิน

           สัชชาเช่าซึ่ งได้โอนผัฏระโยชน์แัะความเสี่ ยงในกรรมสิ ทธิ์ ของสิ นทรัพย์ส่วนใ
               ั      ั
       หช่ให้แก่บริ ษท แัะบริ ษทมีความตั้งใจที่จะซื้ อสิ นทรัพย์เหั่านี้เมื่อสิ้ นสุ ดอายุสัชชาเช่า
       จะบันทึกเฏ็ นสัชชาเช่าการเงิน
       โดยเมื่อเริ่ มต้นทาสัชชาเช่าการเงินต้นทุนของสิ นทรัพย์จะบันทึกพร้อมกับการบันทึกหนี้
       สิ นที่เกิดจากการจ่ายค่าเช่าในอนาคต
       โดยไม่รวมส่ วนของดอกเบี้ยซึ่ งเฏ็ นค่าใช้จ่ายทางการเงิน
       ค่าใช้จ่ายทางการเงินนี้ จะบันทึกเฏ็ นค่าใช้จ่ายของงวดฏี ฏั จจุบนตามสัดส่ วนของยอดคงเห
                                      ั
       ัือของหนี้สิน
    9.2 สัชชาเช่าดาเนิ นงาน
       สัชชาเช่าสิ นทรัพย์ซ่ ึ งมีความเสี่ ยงแัะผัฏระโยชน์ในกรรมสิ ทธิ์ ของสิ นทรัพย์เฏ็ นของผู ้
       ให้เช่าจะบันทึกบัชชี                    โดยถือเฏ็ นสัชชาเช่าดาเนินงาน
       ค่าเช่าที่เกิดจากสัชชาดังกั่าวจะบันทึกเฏ็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
  10. ผัฏระโยชน์พนักงาน

 ้                                ั
ผูรับมอบอำนำจ นำงสำวสุ นีย ์ ทิพย์อุดมลักษณ์ ตำแหน่งเลขำนุกำรบริ ษท………………..
                          65

    10.1 ผัฏระโยชน์ระยะสั้น
         -
              บริ ษทแัะบริ ษทย่อยบันทึกเงินสมทบกองทุนทดแทนเฏ็ นค่าใช้จ่ายของรอบระยะเ
                 ั    ั
           วัาบัชชี
         -
              บริ ษทแัะบริ ษทย่อยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสารองเัี้ยงชีพเฏ็ นค่าใช้จ่ายของรอ
                  ั    ั
           บระยะเวัาบัชชี
    10.2 ผัฏระโยชน์ระยะยาว
            ั               ้
         บริ ษทมีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ตองจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรง
         งาน
              ั
         ซึ่ งบริ ษทถือว่าเงินชดเชยดังกั่าวเฏ็ นโครงการผัฏระโยชน์หัังออกจากงานสาหรับพนัก
         งาน
             ั
         บริ ษทคานวณหนี้สินตามโครงการผัฏระโยชน์หัังออกจากงานของพนักงาน
               ิ
         โดยใช้วธีคิดัดแต่ัะหน่วยที่ฏระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
         โดยผูเ้ ชี่ยวชาชอิสระ
         ได้ทาการฏระเมินภาระผูกพันดังกั่าวตามหัักคณิ ตศาสตร์ ฏระกันภัย
                            ้
         ซึ่ งหัักการฏระมาณดังกั่าวต้องใช้ขอสมมติฐานที่หัากหัาย
         รวมถึงข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดัด          อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
         อัตราการเฏัี่ยนแฏังในจานวนพนักงาน
         ผักาไรหรื อขาดทุนจากการฏระมาณการตามหัักคณิ ตศาสตร์ ฏระกันภัย          (Actuarial
         gains                   and                   losses)
         สาหรับโครงการผัฏระโยชน์หัังออกจากงานของพนักงานรับรู ้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเ
         สร็ จอื่น
                   ั
  11. เงินตราต่างฏระเทศใช้อตราแักเฏัี่ยน ดังนี้
                                 ั
    - รายการที่เกิดขึ้นระหว่างฏี แฏังค่าเฏ็ นเงินบาท โดยใช้อตราแักเฏัี่ยน ณ วันที่เกิด รายการ
    - สิ นทรัพย์แัะหนี้สิน              ณ         วันสิ้ นฏี แฏังค่าเฏ็ นเงินบาท
           ั
      โดยใช้อตราแักเฏัี่ยนตามฏระกาศของธนาคารแห่งฏระเทศไทย                      ณ
      วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
    - กาไรหรื อขาดทุนจากอัตราแักเฏัี่ยน
      บันทึกเฏ็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
  12. บริ ษทบันทึกภาษีเงินได้ที่ตองจ่ายชาระเฏ็ นค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวัาบัชชีตามอัตราภาษีที่
      ั             ้
    ฏระกาศใช้ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

 ้                                ั
ผูรับมอบอำนำจ นำงสำวสุ นีย ์ ทิพย์อุดมลักษณ์ ตำแหน่งเลขำนุกำรบริ ษท………………..
                          66

          ้                                    ้
  13. กาไรต่อหุ นขั้นพื้นฐาน คานวณโดยการหารกาไรสุ ทธิ ฏระจาฏี ของแต่ัะฏี ด้วยจานวนหุ นสามัชถัว
    เฉัี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออก ณ วันสิ้ นฏี ของแต่ัะฏี
                        ้
  14. นโยบายการบัชชีที่ใช้ดุัยพินิจของผูบริ หารแัะการฏระมาณการ
    เพื่อให้การจัดทางบการเงินให้เฏ็ นไฏตามหัักการบัชชีที่รับรองทัวไฏ ่
    ฝ่ ายบริ หารต้องใช้การฏระมาณการแัะตั้งข้อสมมติฐานหัายฏระการ
    ซึ่ งมีผักระทบต่อจานวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้      ค่าใช้จ่าย     สิ นทรัพย์แัะหนี้สิน
    แัะการเฏิ ดเผยข้อมูัเกี่ยวกับสิ นทรัพย์แัะหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
    ซึ่ งผัที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไฏจากจานวนที่ฏระมาณการไว้
    ทั้งนี้ฝ่ายบริ หารต้องใช้ดุัยพินิจแัะการฏระมาณการในส่ วนที่เฏ็ นสาระสาคัช
    ซึ่ งมีผักระทบต่อจานวนเงินแัะการเฏิ ดเผยข้อมูัในงบการเงิน ดังนี้
                ่
    14.1 ค่าเผือหนี้สงสัยจะสู ช
                  ั     ่
          บริ ษทได้ฏระมาณค่าเผือหนี้ สงสัยจะสู ช
          โดยฝ่ ายบริ หารพิจารณาจากจานวนที่คาดว่าจะเรี ยกเก็บเงินไม่ได้จากฏระสบการณ์ในอดีต
          สภาวะเศรษฐกิจ แัะความสามารถในการชาระหนี้ของัูกหนี้
                 ่
    14.2 ค่าเผือสิ นค้าั้าสมัย
              ั      ่
          บริ ษทฏระมาณค่าเผือสิ นค้าั้าสมัย
          โดยพิจารณาจากสิ นค้าที่จะมีการขายัดราคาตามราคาที่คาดว่าจะขายได้
          ซึ่งพิจารณาจากภาวะตัาดแัะข้อมูัการขายัดราคาในอดีต
             ่
    14.3 ค่าเผือการด้อยค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการังทุน
               ั       ่
          บริ ษทได้ฏระมาณค่าเผือการด้อยค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการังทุนเมื่อมูัค่าที่คาดว่าจ
          ะได้รับัดัง
                                  ั
          โดยในการพิจารณามูัค่าที่คาดว่าจะได้รับนั้นบริ ษทได้พิจารณาราคาฏระเมิน
          แัะฏั จจัยอื่นที่มีผัต่อราคา


     14.4     ่
         ค่าเผือการด้อยค่าของสิ ทธิ การเช่า
         สิ ทธิ การเช่า                     ซึ่ งจะทาการทดสอบการด้อยค่า
              ิ                         ั
         โดยใช้วธีฏระมาณมูัค่ายุติธรรมจากการคานวณมูัค่าฏั จจุบนของกระแสเงินสดที่คาดว่า
         จะได้รับ
     14.5  การด้อยค่า
                           ั
         สิ นทรัพย์คงเหัือตามบัชชีของบริ ษทมีการทบทวน                  ณ
                            ้
         ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินว่ามีขอบ่งชี้ เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่
                 ้     ั
         ในกรณี ที่มีขอบ่งชี้บริ ษทจะทาการฏระมาณมูัค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
     14.6  ฏระมาณการหนี้สิน
 ้                                ั
ผูรับมอบอำนำจ นำงสำวสุ นีย ์ ทิพย์อุดมลักษณ์ ตำแหน่งเลขำนุกำรบริ ษท………………..
                          67

                                       ั
         ฏระมาณการหนี้สินจะรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินเมื่อบริ ษทมีภาระหนี้สินที่เกิดขึ้น
         ซึ่ งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีต
         แัะมีความเฏ็ นไฏได้ค่อนข้างแน่ที่จะสู ชเสี ยทรัพยากรเชิ งเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชาระภาระผูก
         พันดังกั่าว โดยสามารถฏระมาณมูัค่าภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ
     14.7  มูัค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
         การฏระเมินมูัค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่ไม่มีการซื้ อขายในตัาดแัะไม่สาม
         ารถหาราคาได้ในตัาดซื้ อขายคั่อง
         ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุัยพินิจในการฏระมาณมูัค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
         โดยคานวณตามหัักเกณฑ์การฏระเมินมูัค่าที่เฏ็ นที่ยอมรับกันทัวไฏ  ่
                                          ่
         ซึ่ งตัวแฏรที่ใช้ในการคานวณมาจากการเทียบเคียงกับตัวแฏรที่มีอยูในตัาด
         โดยคานึงถึงสภาพคั่อง                        ข้อมูัความสัมพันธ์
         แัะการเฏัี่ยนแฏังของมูัค่าของเครื่ องมือทางการเงินในระยะยาว
(2)   คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานฐานะการเงิน - งบการเงินรวม

    2.1    ฐานะการเงิน
                    ั
         ณ. สิ้ นฏี 2554 บริ ษทฯมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้ น 695.17 ั้านบาท เพิ่มขึ้นจากฏี ก่อน 96.30
ั้านบาท หรื อ 16.08 % ซึ่งเฏ็ นการเพิมขึ้นของสิ นทรัพย์หมุนเวียน 44.65 ั้านบาท
                           ่
การเพิ่มขึ้นของสิ นทรัพย์หมุนเวียนเฏ็ นการเพิ่มขึ้นของสิ นค้าคงเหัือ 31.39 ั้านบาท หรื อ 24.59%

 ้                                ั
ผูรับมอบอำนำจ นำงสำวสุ นีย ์ ทิพย์อุดมลักษณ์ ตำแหน่งเลขำนุกำรบริ ษท………………..
                           68

เมื่อเทียบกับฏี 2553 ในขณะที่ัูกหนี้การค้าแัะัูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากฏี 2553 จานวน 16.52 ั้านบาท
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 51.65 ั้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารแัะอุฏกรณ์ 26.08
ั้านบาท ซึ่ งเฏ็ นการังทุนในการตกแต่งร้านสาหรับจุดขายที่เฏิ ดใหม่ สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
11.46                    ั้านบาทเนื่องจากการจ่ายเงินมัดจาค่าเช่าั่วงหน้าของร้านที่เฏิ ดใหม่
แัะอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการังทุนเพิ่มขึ้น                 13.07           ั้านบาท
ซึ่ งเกิดจากการซื้ อแัะขายออกไฏระหว่างฏี ของอาคารห้องชุด
                        ั
          หนี้สิน ณ สิ้ นฏี 2554 บริ ษทฯ มีหนี้สินรวม 296.82 ั้านบาท เพิ่มขึ้นจากฏี ก่อน 102.26
ั้านบาท หรื อ 52.56% ซึ่งเฏ็ นการเพิ่มขึ้นของหนี้สินส่ วนหมุนเวียน 88.14 ั้านบาท
                                ้ื
ซึ่ งส่ วนใหช่เฏ็ นการเพิ่มขึ้นของเงินเบิกเกินบัชชีแัะเงินกูยมจานวน                    82.97
ั้านบาทเนื่องจากนามาใช้เฏ็ นกระแสเงินสดในการดาเนินงานแัะการังทุน
แัะหนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น                   14.12              ั้านบาท
เฏ็ นการเพิ่มขึ้นของภาระผูกพันผัฏระโยชน์ของพนักงานหัังออกจากงาน 12.88 ั้านบาท
          ส่ วนของผูถือหุ ้น ณ สิ้ นฏี 2554 บริ ษทฯ มีส่วนของผูถือหุ น 398.35 ั้านบาท
                ้                  ั        ้ ้
                               ั
ัดังจากฏี ก่อน 5.96 ั้านบาท หรื อ 1.48% เนื่องจากบริ ษทฯ มีกาไรสุ ทธิ ในฏี 2554 จานวน 13.68 ั้านบาท
      ั               ่
ขาดทุนที่ยงไม่เกิดขึ้นจากหัักทรัพย์เผือขายัดัง 0.82 ั้านบาท จ่ายเงินฏั นผัสาหรับผัการดาเนินงานฏี
2553 จานวน 9.00 ั้านบาท แัะภาระผูกพันตามโครงการผัฏระโยชน์พนักงานจานวน 11.46 ั้านบาท
บริ ษทฯ จึงมีมูัค่าตามบัชชี ต่อหุ ้น ณ สิ้ นฏี 2554 เท่ากับ 33.20 บาท เมื่อเทียบกับฏี 2553 ซึ่ งเท่ากับ 33.69
    ั
บาท ัดัง 0.49 บาทต่อหุ น   ้

    2.2   ผลการดาเนินงาน
                  ั
         ในฏี 2554 บริ ษทฯ มีรายได้รวม 704.41 ั้านบาท เพิมขึ้นจากฏี ก่อน 80.12 ั้านบาท หรื อ
                                  ่
12.83 % เฏ็ นรายได้จากการขาย 524.43 ั้านบาท เทียบกับฏี ก่อนเพิ่มขึ้น 67.61 ั้านบาท หรื อ 14.80%
เนื่องจากการเพิ่มจุดขายสิ นค้า รายได้จากการบริ การ 155.41 ั้านบาท เทียบกับฏี ก่อนเพิ่มขึ้น 4.19 ั้านบาท
หรื อ 2.77 %
                   ั   ้
         ในฏี 2554 บริ ษทฯ มีตนทุนขายแัะบริ การรวม 351.62 ั้านบาท คิดเฏ็ น 51.72% ของ
รายได้จากการขายแัะการบริ การ เฏ็ นต้นทุนขาย 240.21 ั้านบาท คิดเฏ็ น 45.80% ของรายได้จากการขาย
เมื่อเทียบกับฏี   2553    ซึ่ งเท่ากับ  44.29%   เพิ่มขึ้น  1.51%              ่
                                         เมื่อเทียบกับฏี ที่ผานมา
เนื่องจากมีการให้ส่วนัดัูกค้าแัะร่ วมรายการส่ งเสริ มการขายกับห้างสรรพสิ นค้าเพิ่มขึ้น
แัะต้นทุนบริ การ 111.41 ั้านบาท คิดเฏ็ น 71.69% ของรายได้จากการบริ การ เมื่อเทียบกับฏี 2553 ซึ่ งเท่ากับ
67.47% เพิ่มขึ้น 4.22% เนื่ องจากการฏรับเพิ่มของต้นทุนสิ นค้าแัะการแข่งขันในฏั จจุบนที่มีคู่แข่งที่เพิ่มขึ้น
                                           ั
         ในฏี 2554 บริ ษทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายแัะบริ หารรวม 327.63 ั้านบาท เพิมขึ้นจากฏี
                    ั                          ่

 ้                                ั
ผูรับมอบอำนำจ นำงสำวสุ นีย ์ ทิพย์อุดมลักษณ์ ตำแหน่งเลขำนุกำรบริ ษท………………..
                          69

ก่อน           29.73          ั้านบาท          หรื อ         9.98%
ซึ่ งการเพิมขึ้นส่ วนใหช่เฏ็ นค่าใช้จ่ายในการเพิมจุดขายแัะการสื่ อสารเกี่ยวกับแบรนด์สินค้าไฏยังกัุ่มัูกค้า
      ่                  ่
เฏ้ าหมาย
                  ั
          ในฏี 2554 บริ ษทฯ มีกาไรสุ ทธิ 13.68 ั้านบาท ัดังจากฏี ก่อน 1.89 ั้านบาท หรื อ
12.14% โดยมีกาไรสุ ทธิ ต่อหุ ้น 1.14 บาท

    2.3  ความสามารถในการทากาไร
               ั   ั
        ในฏี 2554 บริ ษทฯ มีอตรากาไรขั้นต้น 48.28% อัตรากาไรจากการดาเนินงาน 1.97%
                                         ้ ้
อัตราเงินสดต่อการทากาไร (239)% อัตราส่ วนกาไรสุ ทธิ 1.94 แัะอัตราผัตอบแทนผูถือหุน 3.43%
โดยภาพรวมอัตราส่ วนความสามารถในการทากาไรในฏี 2554 ต่ากว่าฏี 2553

    2.4   สภาพคล่อง
                ั
        ในฏี 2554 บริ ษทฯ มีเงินสดแัะรายการเทียบเท่าเงินสด 1.51 ั้านบาทัดังจากฏี ก่อน
1.30 ั้านบาท
             ั
          บริ ษทฯ    มีกระแสเงินสดใช้ไฏในกิจกรรมดาเนินงาน       32.07    ั้านบาท
ซึ่ งกระแสเงินสดส่ วนใหช่ใช้ในการซื้ อสิ นค้าแัะการมัดจาร้านค้าที่เฏิ ดจุดขายใหม่ทาให้มีภาระผูกพันในกา
รจ่ายดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น
          บริ ษทฯ ั    มีกระแสเงินสดใช้ไฏในกิจกรรมการังทุน       42.41    ั้านบาท
ซึ่ งส่ วนใหช่เฏ็ นการังทุนในการตกแต่งแัะซื้ ออุฏกรณ์ในการเพิ่มจุดขายแัะการังทุนซื้ ออาคารชุด
          บริ ษทฯ  ั   มีกระแสเงินได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน      73.19    ั้านบาท
                    ้ื
ซึ่ งส่ วนใหช่เฏ็ นการจัดหาเงินโดยการกูยมจากสถาบันการเงินแัะบุคคัที่เกี่ยวข้องกัน 82.97 ั้านบาท
                ู้ ้
แัะมีการจ่ายเงินฏั นผัให้แก่ผถือหุ น 9.00 ั้านบาท
                            ั      ั
          สาหรับอัตราส่ วนสภาพคั่อง บริ ษทฯ มีอตราส่ วนสภาพคั่อง 1.05 เท่า
อัตราส่ วนสภาพคั่องหมุนเร็ ว 0.37 เท่า ระยะเวัาเก็บหนี้เฉัี่ย 95.63 วัน อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้า 2.45
เท่า ระยะเวัาการขายสิ นค้าเฉัี่ย 146.79 วัน ซึ่ งอัตราส่ วนสภาพคั่องโดยภาพรวมัดังจากฏี 2553
      ั
ทั้งนี้บริ ษทฯ                 มีการฏรับฏรุ งฏระสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่ อง
ในส่ วนเครดิตเทอมในการรับชาระหนี้ แัะการังทุนในการซื้ อสิ นค้าเพื่อัดความเสี่ ยงในการดาเนินงาน
 ้                                ั
ผูรับมอบอำนำจ นำงสำวสุ นีย ์ ทิพย์อุดมลักษณ์ ตำแหน่งเลขำนุกำรบริ ษท………………..
                          70

                     ั
    2.5 คุณภาพของสิ นทรัพย์ บริ ษทฯได้ฏระเมินมูัค่าของสิ นทรัพย์ตามมาตราฐานการบัชชีฉบับ
ที่ 36 เรื่ องการด้อยค่าของสิ นทรัพย์แัะมาตราฐานการบัชชีฉบับที่ 40 เรื่ องการบัชชีสาหรับเงินังทุน
                         ั
ในตราสารหนี้แัะตราสารทุน เพื่อให้สินทรัพย์ของบริ ษทฯแสดงในงบดุัด้วยมูัค่าที่ถูกต้อง

       ั
    บริ ษทฯ ใคร่ ขอชี้แจงฏระเด็นเพิ่มเติมอื่นๆ ดังต่อไฏนี้
         ั
    - บริ ษทฯไม่มีการเฏัี่ยนแฏังที่สาคัชที่เกิดขึ้นภายหัังวันที่ในงบการเงิน แัะผักระทบ
     ที่อาจจะมีต่อฐานะการเงินแัะผัการดาเนินงาน
    - บริ ษทฯไม่มีการฏรับโครงสร้างการถือหุ นของบริ ษทในกัุ่มที่มีผัต่อการดาเนินงาน
          ั                ้      ั
     ของบริ ษท    ั
           ั
    - บริ ษทฯ ไม่มีภาระผูกพันที่อาจมีผักระทบต่อฐานะการเงินแัะผัการดาเนิ นงานของ
      บริ ษทฯ   ั
            ั
    - บริ ษทฯไม่มีการค้ าฏระกันหนี้ให้บุคคัอื่น

(3)   ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
    1.   ค่าตอบแทนจากการสอบบัชชี
           ั     ั
        บริ ษทแัะบริ ษทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัชชีให้แก่
            ้        ั     ่
        - ผูสอบบัชชีของบริ ษทในรอบฏี ที่ผานมามีจานวนเงินรวม 465,000 บาท
    2.   ค่าบริ การอื่น
        - ไม่มี
 ้                                ั
ผูรับมอบอำนำจ นำงสำวสุ นีย ์ ทิพย์อุดมลักษณ์ ตำแหน่งเลขำนุกำรบริ ษท………………..

								
To top