Nola 1 by TlCG8IO4

VIEWS: 4 PAGES: 3

									        ZER                   NOLA
–  Zenbaki  osoak.  Zenbakizko  Zenbaki osoak eta oso negatiboak
zuzenean adieraztea. Zenbaki osoen   ulertaraztea, eguneroko adibideak
arteko eragiketak. Zeinuen araua.    jarriz. Bankuetxean pertsona batek
Eragiketen hierarkia eta parentesiak  duen   dirua  (zorrak),  ibilbidea
erabiltzeko arauak kalkulu errazetan.  norantza batean edo aurkakoan,
                    gora- behera tipoko problemak
                    planteatuz, ibilbidekoak, etab.

                    Zenbakizko zuzenean adierazteko
                    erabil  dateke  Geogebra edo
                    Descartesen appletak. Lan taldean
                    egiteko lana aproposa.

                    Zenbaki osoen arteko eragiketen
                    esanahia azpimarratu. (+*+,+*-,-*-
                    ,+/+,+/-,-/+,-/-), adibide errealak
                    jarriz. Asma dezatela adibideak kasu
                    bakoitza ejemplifikatzeko.

                    Hierarkia azaldu eguneroko adibideak
                    jarriz. Parentesien eta kortxeteen
                    garrantzia azpimarratu, adibideak
                    jartzen. Trebatzeko ariketak egin, bai
                    lantaldeetan bai bakarka. Erabil
                    daiteke  Excell  programa   edo
                    kalkulagailua parentesiak lantzeko.


– Berretzaile arrunteko zenbaki     Adibide sinpleetatik abiatu arauak
osoen   berreketak.   Berreketa  lortzeko, bai oina berdina duten
adierazien   arteko   eragiketak.  berreketen arteko biderkadura eta
Idazkera zientifikoa, zenbaki handiak  zatiduretan.
adierazteko.
                    Ariketa mentalak. Biderkadura eta
                    zatidura sinpleak egiteko aplika
                    daitezkeen estrategiak.

                    Erabilera zientifikoaren beharra.
                    Eguneroko adibideak jarri, zenbaki
                    handiekin(Astronomia) eta txikiekin
                    (nanoteknologiak).

                  Ariketa sinpleak planteatu eragiketak
                  egin   dezaten.  Kalkulagailuaren
                  erabilera.
– Erro koadratuak. Erro hurbilduak Erro koadratuaren era kubikoen
estimatu eta lortzea.       esanahia gogora arazi. Berreketa eta
                  erroketen arteko erlazioa.

                    Estimatu  zenbaki  arrunten  erro
                    karratuak eta kubikoak. Taulak egin,
                    Ariketa   mentalak.   Lortutako
                    emaitzak egiaztatu, esan nola egin
                    den eragiketak.
–   Zatikien,  hamartarren   eta Zatikien esanahia azaldu. Koadroen
ehunekoen arteko erlazioak. Erlazio bitartez, Descartes edo beste tresna
horiek   nola  erabili  kalkulu- informatikoak erabil daitezke.
estrategiak   osatzeko  (buruzkoa,
idatzia edo kalkulagailua erabilita).  Zatiki proportzionalak (1/3 = 2/6).

                     Eguneroko problemak planteatu, bai
                     taldeka  bai  bakarka  ebazteko.
                     Planteatu ebazteko nahi adina datu
                     ez dituzten ariketak, baita ere datu
                     soberan dauzkatenak

                     Aurkez    dezatela  erabilitako
                     estrategia.

                     Denbora utzi problemak ebazteko.

                     Azter dezaten bakoitzak erabiltzen
                     dituzten estrategiak problemaren
                     ebazpenaren aurrean.


– Proportzionaltasun zuzena eta Azaldu   kontzeptuak   adibideak
alderantzizkoa. Taulen azterketa. erabiliz –bai  Fisikakoak,  bai
Proportzionaltasun-arrazoia.   Kimikakoak, Ekonomikoak, etab.).

                     Era askotako taulak aurkeztu, ikus
                     dezaten aldagaien arteko erlazioa.

                     Tauletik abiatuta,grafikok egin eta
                     interpretatu.

                     Excel erabil daiteke, bai taulak bai
                     grafikoak egiteko.


–   Igoerak  eta  beherapenak    Ehunekoen esanahia gogora arazi eta
ehunekoetan.    Igoerak     eta  gero,   eguneroko    problemak
beherapenak ehunekotan. Eguneroko     planteatu (igoerak, beherapenak,
bizitzako problemetan nola erabili.    jende multzo bat jakinda portzentia
                     desberdinak lortzea, etab.).

                    Ebatz ditzaten problemak taldeka eta
                    banaka, asma ditzaten problemak et
                    adieraz ditzaten besteei ebazpen
                    estrategiak
–    Hizkuntza     algebraikoa, Gaiari hasiera eman diezaioke Excell
propietateak   orokortzeko    eta erabiliz, bi zenbaki multzoen arteko
erlazioak sinbolizatzeko. Formulak erlazioa orokortzeko.
eta termino orokorrak, jarraibideak
eta erregulartasunak oinarri hartuta. Erabili eguneroko adibideak (altuera-
                    tenperatura,    ....)  erlazioak
                    inferitzeko.

                   Azpimarratu formulen garrantzia bi
                   aldagaien arteko erlazio adierazteko
                   garaian.

                  Taldeka asma ditzaten, taula edo
                  enuntziatuetatik  abiatuta,   bi
                  aldagaien  arteko  erlazioa; jar
                  dezatela formula moduan, bai grafiko
                  moduan eta interpreta dezatela.
– Lehen mailako ekuazioak. Esanahia Problemen bitartez aurkeztu lehen
eta elementuak.           mailako ekuazioak.

                   Hizkuntzatik  lengoaia  algebraikoari
                   pasabidea   landu,   enuntziatuak
                   aztertuz.

                   Lehen mailako ekuazioak ebazteko
                   eman    behar  diren  pausoak
                   justifikatu, eta ondoren algoritmoa
                   azaldu.

                   Problemen ebazpena egiteko, taldeka
                   eta bakarka lan egin.

                   Irakurmena   landu,  enuntziatua
                   jabetzeko eskemak egin, estrategiak
                   pentsatu eta ekuazioa planteatu.

                   Bereizi   planteamendua     eta
                   ebazpena(algoritmoa).

                   Erabil daiteke Derive, Mathematika
                   edo beste programa algoritmoak
                   aplikatzeko – baieztapen modura -.

                   Lortutako   emaitzak kritikatu,
                   baieztatu, eta emandako pausoak
                   azaldu besteen artean.

								
To top