2012 by paraastro

VIEWS: 159 PAGES: 5

									Op weg naar 2012

Laatste ronde, laatste kansen!

“Sinds 21 juni 2007 is het licht aan zet”, dat weten de zusjes Danielle en Yvonne, inmiddels bekend van de energetisch krachtige en succesvolle genezingsbijeenkomsten, die nationaal en inmiddels ook in het buitenland met grote regelmaat worden gehouden, zeker. Het licht, waar menigeen verlangend naar uitkeek en dat door anderen even heftig wordt gevreesd. Donkerheid en duisternis zijn door de energetische ingreep van hogerhand op 21 juni 2007 volgens de van energie sprankelende zusjes, die harmonie en aanstekelijk enthousiasme uitstralen en uitdragen, maar elkaar bovendien ook perfect aanvullen, definitief verslagen. De heersende negatieve krachten moeten het veld ruimen voor de realisatie van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde van 2012. De nachtelijke worsteling tussen de dualistische krachten, licht en donker, hebben Danielle en Yvonne destijds bewust meegemaakt. Velen hebben dromend aan deze strijd deelgenomen of onbewust geparticipeerd. Als teken, dat het zwaarste gedeelte van de felle strijd achter de rug is, vonden beide zusjes de ochtend na de lange, beslissende nacht witte bloemblaadjes, afkomstig uit een bos prachtige bloemen, in perfecte

harmonie een voor een na elkaar, blad voor blad, zachtjes neerge- gelegd. Geen willekeur van de vrije val, maar doelbewust en ordenend, blad voor blad systematisch afgepeld. Op de bewuste dag heeft volgens de zusjes op energetisch niveau in dit universum een ommekeer plaatsgevonden door middel van een energetische interventie. Wanneer er iets wijzigt in de energie, manifesteert zich de energetische wijziging volgens wetmatige bepaling later altijd zichtbaar in de materie. Het jaar 2012 is de materiele transformatie, het resultaat van de energetische switch van 21 juni 2007. Hemelse wetten komen volgens de zusjes terug op aarde. De transformatie zal volgens Danielle en Yvonne echter alles behalve vrijwillig verlopen omdat zielen, die in lagere trillingen leven, hun macht niet kwijt willen raken. Hoe de mensen zijn, zo is de maatschappij. Yvonne en Danielle weten: “Door de ingreep van boven is de wereld vanaf 21 juni 2007 niet ineens veranderd, maar dit gaat stapsgewijs. Vanaf september 2007 zijn er echter al grote sprongen vooruit te constateren. Men-

Op weg naar 2012
sen zijn inmiddels al aangesloten op hogere energieen.” Door de nieuwe energie en de daarmee gepaard gaande hogere trillingsfrequentie, zijn de spelregels gewijzigd. Door het inbrengen van hogere trillingen moet de lagere frequentie, die hierop niet kan reageren en niet mee De telepatische band met hogere dimensies hebben beide zusjes vanaf hun geboorte 24 jaar (Yvonne) en 26 jaar (Danielle) geleden. Beiden spreken duidelijke taal en nemen geen blad voor de mond. De uitspraken kunnen voor sommigen confronterend overkomen, maar er is volgens beiden geen tijd te verliezen. Iedereen zal in snel tempo moeten

“ Deelnemers van deze bijeenkomsten spreken van het aanwezig zijn van bijzonder krachtige, genezende en opbouwende energieën. “
kan trillen, wijken. Voor alles en iedereen zal deze nieuwe invloed inmiddels al in bepaalde mate voelbaar moeten worden. De uit zuivere intentie levende en bewuste mens zal de nieuwe invloed in zijn leven al kunnen ervaren door onvoorziene gelukkige toevalligheden en daardoor, dat dingen ineens wat gemakkelijker gaan en minder moeite kosten. Het negatief ingestelde individu kan volgens de zusjes onverwachte situaties en hindernissen op zijn weg kunnen vinden. Een teken, dat er beginnend op denkniveau iets moet worden veranderd. De energie volgt immers de gedachte. De kaarten zijn als het ware opnieuw geschud en een nieuw ronde, volgens de zusjes de laatste, is ingeluid. Dat is goed nieuws voor iedereen, die zich bewust is van het proces waarin mens en wereld zich op dit moment in de tijd bevinden. Egoisme zal moeten worden getransformeerd in onvoorwaardelijke liefde. Dat gaat echter niet vanzelf. Achterover leunen en afwachten wat er gebeurd is er niet bij. Nee, iedereen is gevraagd om verantwoordelijkheid te nemen voor gedachten, woorden en daden en te participeren in het individuele scheppingsproces en daarmee ook in het scheppingsproces van de nieuwe wereld. De zusjes Danielle en Yvonne, volwassen nieuwe tijdskinderen en volgens eigen uitleg lichtdragers met het weten uit de 11e sfeer, zijn onvermoeibaar dag en nacht in touw om de mensen bij te staan, te waarschuwen, te begeleiden en te helpen in deze belangrijke overgangsfase. Opmerkelijk, omdat het universum waarin wij leven uit 7 sferen bestaat. ontwaken, individuele mogelijkheden en talenten moeten beseffen en durven in te zetten. Vele nieuwe tijdskinderen incarneren nu volgens de zusjes omdat de veranderde energiefrequentie dit toelaat en gunstig is. Laten wij naar hun luisteren, proberen hun te begrijpen en niet af te schilderen als dwars omdat zij niet passen in kaders, die zijn gemaakt voor een maatschappij gebaseerd op andere vooringenomen standpunten. Oordelen en in hokjes stoppen heeft geen enkele zin. Het licht oordeelt niet. Het licht is. De zusjes geven heldere uitleg en hebben praktische tips voor iedereen. Geen zweverige aanpak, maar duidelijke taal vergezeld van grote moed en rotsvast vertrouwen. Danielle en Yvonne geven regelmatig genezingsbijeenkomsten in Nederland en ook in Belgie. Duitsland en de UK staan in de toekomst ook op het programma. Deze groepsgenezingen krijgen landelijk steeds meer bekendheid en worden steeds drukker bezocht. Deelnemers van deze bijeenkomsten spreken van het aanwezig zijn van bijzonder krachtige, genezende en opbouwende energieen. Transformatie vindt volgens Danielle en Yvonne plaats vanaf de eerste 3 sferen naar de sferen 4, 5 en 6. De eerste 3 sferen zijn volgens de zusjes driedi-

Op weg naar 2012
mensionale dimensies, zoals de wereld, die wij kennen ook bestaat uit drie dimensies. De schepping heeft in totaliteit 12 sferen, weten de zusjes en het universum waarin de aarde zich bevindt heeft 7 sferen. De bijbel spreekt ervan, dat de schepping in zeven dagen werd voltooid. De regenboog heeft 7 kleuren. aan alle mensen, die de intentie hebben naar waarheid te willen leven. Hierdoor kunnen deelnemers aan deze groepsgenezingen beter bewust reizen. De energietrilling krijgt een bredere reikwijdte, waardoor frequentieverschillen beter overbrugd kunnen worden. Tijdens deze bijeenkomsten worden extra beschermlagen in de aura geinstalleerd en

“ Alleen door kennis van de wetten van het universum kan de mens zijn lot zinvol invullen en bijdragen aan een gezonde schepping. “
Volgens de zusjes Danielle en Yvonne worden er tijdens deze bijeenkomsten lichtmolekulen ingebracht bij de aanwezigen. Deze DNA-aanpassingen zijn volgens de zusjes een geschenk van buitenaardse lichtwezens uit de achtste sfeer, dat mag worden doorgegeven wordt het hartchakra gevuld met licht. De zusjes scheppen de voorwaarden en omstandigheden voor de energieen om neer te kunnen dalen uit hogere sferen om de mensen te helpen en te genezen. Danielle en Yvonne kanaliseren de genezende energie en fungeren als doorgeefluik of als transformator tussen de sferen. Deelnemers aan deze bijeenkomsten spreken ervan deze als super te hebben ervaren. Een vrouw loopt sinds deelname niet meer op krukken en heeft geen pijn meer. Ook psychisch voelen deelnemers zich beter. Een man heeft geen medicijnen meer nodig en is in een keer gestopt met anti depressiva. Daarnaast brengt een groepsgenezing veel andere mooie resultaten en bijkomstigheden , zoals de blauwdruk van de ziel, die naar voren komt. Lichamelijke klachten kunnen verdwijnen, evenals psychische klachten kunnen afnemen en levensvreugde komt terug. Daarnaast bieden Danielle en Yvonne regelmatig cursussen aan. Door de cursus scheppingsleer ontvangen de deelnemers een krachtig instrument voor de komende tijd. Tijdens deze cursussen wordt geleerd hoe de beste omstandigheden kunnen worden geschapen voor de medemens en voor zichzelf. De zusjes zijn met deze cursus gestart omdat zij welzijn en welvaart aan iedereen willen brengen, die goede intenties heeft naar zijn medemens. De zusjes hierover: “De mensheid heeft de aarde in de afgelopen decen-

Op weg naar 2012
nia lukraak ingedeeld, zonder rekening te houden met de wetten van het universum. Oude hoogontwikkelde beschavingen hebben altijd gebouwd en geschapen met kennis van universele wetten. Alles heeft een betekenis en functie. Het is belangrijk dat de mens zich hiervan bewust wordt. Alleen door kennis van de wetten van het universum kan de mens zijn lot zinvol invullen en bijdragen aan een gezonde schepping. De planeet is tegenwoordig ziek te noemen. De mens lijdt aan allerlei ziektes, het milieu is zwaar vervuild. Veel mensen verkeren in levensgevaar of leven in armoede. De planeet verkeert in disbalans en dit omdat de mensen primitieve driften najagen en elkaar een lijdensweg toewensen.” Toegangsbewijs en toetssteen voor het binnengaan in de nieuwe wereld is een goed hart en oprechtheid, zuivere intentie. Datgene, wat door onzuivere intenties niet mee kan trillen op de nieuwe frequentie, blijft achter omdat het gevangen wordt gehouden in lagere frequenties. De zusjes staan, zoals zij zeggen, telepatisch in contact met lichtwezens en delen de gechannelde boodschappen met de medemens, die bereid is om te ontwaken en in vrede wil leven. Het energetisch al overwonnen negatieve zal deze wereld echter niet zonder slag en stoot verlaten. De wind of change zal door materie en maatschappij waaien. Danielle en Yvonne voorspellen op weg naar 2012 veel overlast door water en vuur en waarschuwen voor apokalytische toestanden. Volgens de zusjes zal de economie instorten. De gewaarschuwde mens is echter door de informatie in staat zich voor te bereiden en op zijn beurt anderen te waarschuwen. De zusjes leven getrouw de ontvangen boodschap: “Niemand is voorbereid. Jullie als geen ander.” Het masker gaat eraf en de werkelijke intentie van de mens zal in de materie zichtbaar worden. Toch heeft iedereen ook nu nog de kans om de juiste keuzes te maken. Voor de huidige schepping, gebaseerd op haat en nijd, op egoisme en ziekte, is de mens zelf verantwoordelijk. Hij is geen slachtoffer, maar heeft zich zelf tot slachtoffer gemaakt. Door zijn denken en de daarbij behorende houding heeft hij de huidige toestanden mee geschapen. De zusjes adviseren dan ook om op de eigen intuitie af te durven gaan en hierop te vertrouwen. Volgens de zusjes dringt de tijd. De mens is gevraagd zijn ware gezicht te tonen. Dat vergt lef, vertrouwen en durf. De zusjes dringen erop aan om te kiezen voor onvoorwaardelijke liefde. De mens wordt volgens Danielle en Yvonne gemani-

Op weg naar 2012
puleerd en moet zich hiervan bewust worden, deze toestand doorzien en achter zich laten. In de nieuwe wereld is voor Afrika volgens de zusjes een belangrijke rol weggelegd. Het tot nu toe in onze beleving zwarte continent zal tot bloei komen en honger en armoede zullen plaats maken voor gezondheid en welvaart. Volgens de oudere van beide zusjes, Danielle zal de wereldleraar, de Maitreya, zich in juni 2008 via de moderne media bekendmaken. Hij leeft volgens Danielle en Yvonne sinds 1977 op aarde, maar hij is hier niet geboren. De zusjes hebben symbolen ontwikkeld, die krachtige bescherming bieden in alle situaties, voor alle doeleinden en dimensies van het leven. Volgens de zusjes zijn er nog veel wolven in schaapskleren. De nieuwe energie zal hen echter beletten om door te gaan met hun praktijken. Niet alleen in het bedrijfsleven worden wij geconfronteerd met dit fenomeen, maar ook onder de zogenaamde spirituele hulpverleners werkt niet alles en iedereen volgens de wet van onvoorwaardelijke liefde, maar volgens de wetten van het eigen portemonai. De verantwoordelijkheid ligt ook hier bij de consument. Als hij afgaat op zijn intentie weet hij of zuiverheid en onvoorwaardelijke liefde de drijfveren zijn. Vaak zoekt de mens bevestiging en antwoord buiten zichzelf niet beseffend dat het antwoord in hemzelf reeds aanwezig is. Volgens de zusjes Danielle en Yvonne wordt het leven van de individuele mens maar voor 1/3 bestemd door het lot. Het tijdstip van overlijden ligt vast, ook het tijdstip van komen, van geboorte, is geprogrammeerd. Volgens de zusjes is daarnaast 1/3 mensengeluk en het laatste derde aards geluk. Het aardse geluk kunnen wij beinvloeden door de wetten van Feng Shui te kennen en in ons leven te integreren. Door het integreren van deze wetten in ons huis kunnen wij positieve invloeden activeren en negatieve elimineren. De boodschappen, die de zusjes met de mensheid willen delen, zijn als helpende

hand bedoeld voor de komende tijd. Wilt u de krachtige symbolen bestellen, een genezingsbijeenkomst bijwonen of deelnemen aan de cursus scheppingsleer kunt u per e-mail contact opnemen met Danielle en Yvonne. E-mail Website famous2angels@live.nl famous2angels.blogspot.com

Christa Lemmermann


								
To top