Defin�cia marketingu by 8BUCvL

VIEWS: 9 PAGES: 22

									    Definícia marketingu
Najvýznamnejšou definíciou marketingu je
 definícia Americkej Marketingovej Asociácie -
 Marketing je metóda, ako dostať produkt:
    k správnemu zákazníkovi,
    v správnom čase,
    za správnu cenu,
    na správne miesto,
    za účinnej podpory marketingových
 komunikačných nástrojov.
   Marketing ako metóda

Vo všeobecnosti sa marketing chápe ako
 manažérska metóda, prostriedok, ktorý
 umožňuje:
  kreatívnu realizáciu nápadov na trhu,
  maximálne uspokojenie potrieb a želaní
 spotrebiteľov prostredníctvom výmenného
 procesu,
  minimalizovanie rizík a neúspechu,
  zabezpečenie prosperity a úspechu.
Trojvrstvovosť marketingu v službách

Väčšina služieb závisí od poskytovateľa služby, s ktorým
 zákazník prichádza priamo do kontaktu
 (interaktívny marketing).
 Ak má byť zákazník spokojný, je dôležité, aby bol
 spokojný i poskytovateľ služby. Mal by si vážiť a mať
 rád svoju prácu, vykonávať ju čo najzodpovednejšie
 a najlepšie, aby jeho spokojnosť prešla i na zákazníka
 (interný marketing).
 Ak chce organizácia prosperovať a mať zákazníkov,
 musí dať o sebe vedieť a vo vzťahu k trhu vytvárať
 pozitívny a po všetkých stránkach dôveryhodný
 image (externý marketing).
  Charakter marketingu v službách

       organizácia


interný           externý

       interaktívny
zamestnanec         zákazník
          Základné otázky

    Výsledok služby v konečnom dôsledku závisí od kvality
    interakcie medzi poskytovateľom a zákazníkom, od funkčnej,
    technickej a subjektívne pociťovanej kvality. Riešenie týchto
    všeobecných úloh vytvára potrebu riešenia predovšetkým
    nasledovných otázok:
   Aká má byť ponúkaná služba?
   Komu službu ponúkame?
   Aké prostriedky si vyžaduje poskytnutie služby?
   Kde sa bude realizovať proces produkcie a
  spotreby služieb?
   Kedy sa bude realizovať proces produkcie a
  spotreby služieb?
      Marketingový mix

    produkt – ponúkaná služba,
    cena – predajná cena služby
  a podmienky,
    komunikácia – komunikačný program
  v rámci marketingu služby,
    distribúcia – distribučné a logistické
  funkcie zaisťujúce dostupnosť služby,
    človek.
           Produkt
  Marketing sa často realizuje v organizáciách
  verejného či neziskového sektora. Nedostatočnosť
  externých finančných zdrojov a vlastné podmienky
  pre podnikateľskú činnosť sú základnými dôvodmi
  pre existenciu komerčných aktivít organizácií
  verejného či neziskového sektora všade vo svete.
  Produkt potom môže mať nasledovné podoby:
  a)  hlavný produkt (poskytovanie
  vysokoškolského vzdelávania),
  b)  doplnkový produkt (produkt podmieňujúci
  poskytovanie základného produktu – ubytovanie
  v študentských domovoch),
  c)  komerčný produkt (podnikateľské aktivity
  fakulty – kurzy, školenia a pod.)
      Príklad pre služby
  Miestna hromadná doprava:
  1.  základný úžitok – preprava cestujúcich,
  2.  všeobecne použiteľný produkt - autobus,
  3.  očakávaný produkt – presnosť, pohodlie
  cestovania, vykurovanie autobusu v zime,
  4.  rozšírený produkt – publikovaný cestovný
  poriadok, hlásenie zástavok v turistickej sezóne,
  5.  potenciálny produkt – viac spojov v špičke,
  6.  niečo malé navyše – úsmev vodičov.
   Príklad pre verejné služby
  Sociálna starostlivosť pre starších občanov:
  1.   základný úžitok – starostlivosť o základné potreby
  ktoré si nevládzu sami obstarať,
  2.   všeobecne použiteľný produkt - dom dôchodcov,
  penzión pre dôchodcov, vývarovňa,
  3.   očakávaný produkt – lekár xx hodín denne,
  opatrovateľka xx krát hodín do týždňa, lacné jedlo xc krát za
  deň, pranie,
  4.   rozšírený produkt – rehabilitácia v dome, donáška jedla
  do domu,
  5.   potenciálny produkt – rozšírenie kapacít,
  6.   niečo malé navyše – stretnutie s osobnosťami mesta –
  primátor, vianočná pohľadnica alebo darček.
       Metódy cenotvorby
  Stanovenie cien prirážkou, ktorá spočíva v stanovení
  percentuálnej prirážky k určitému základu.
  Stanovenie cien z hľadiska miery návratnosti, kde sú ceny
  stanovené tak, aby bola zaručená požadovaná miera návratnosti
  investícií či aktív.
  Stanovenie cien pomocou konkurenčného porovnania,
  kde sa ceny odvíjajú z cien trhových vodcov.
  Stanovenie stratových cien je obvykle krátkodobým
  opatrením s cieľom získať určitú pozíciu na trhu či pripraviť
  podmienky pre zavedenie novej služby.
  Stanovenie cien na základe vnímanej hodnoty, kde ceny
  vychádzajú z vnímanej hodnoty služby poskytované určitému
  trhovému segmentu.
  Stanovenie cien na základe vzťahov, kde ceny vychádzajú
  predovšetkým z úvah o ďalšom potenciálnom zisku
  vyplývajúcom z dlhodobej spolupráce so zákazníkmi.
    Cenotvorba verejných služieb

  Verejné služby nemajú spravidla nákladovú cenu,
  alebo majú cenu dotovanú. To znamená, že
  organizácia musí venovať pozornosť ponukovej
  strane stanovenia cien, teda nákladom.
    Distribúcia služby

Rozlišujeme tri typy interakcie medzi
 poskytovateľom služby a zákazníkom:
   zákazník ide k poskytovateľovi,
   poskytovateľ ide k zákazníkovi,
   transakcia prebieha na diaľku.
Faktory ovplyvňujúce prístup k
      službe
 demografické faktory - vek. Mládež dá prednosť ceste
 do centra mesta za zábavou i do kina pred televíziou
 či videom, pretože im to umožňuje dostať sa z domu.
  ekonomické faktory - Ľudia s nižšími príjmami sú
 ochotní zaplatiť viac za doručenie služby domov
 alebo ich poskytnutie na mieste (oprava televízora v
 domácnosti, donáška občerstvenia, upratanie bytu).
 psychografické faktory (životný štýl) ovplyvňujú
 napríklad potrebu ľudí dopraviť sa z miesta bydliska
 do známej reštaurácie, galérie a pod.
 kultúrne faktory
i iné výhody
  Marketingová komunikácia
plán marketingovej komunikácie:
formulovanie cieľa,
definovanie cieľových segmentov – koho konkrétne
  chceme osloviť,
 analyzovať   problémy, ktoré chceme riešiť a
  alternatívy riešenia,
 napomáhať realizácii a tvorbe nástrojov kontroly
  v rámci internej a externej komunikácie,
 charakterizovať nástroje a formy tvorby imidžu,
 vytvoriť dostatočné personálne, finančné a
  organizačné zabezpečenie pre uskutočnenie
  marketingovej komunikácie.
    Komunikačný mix

 Pozostáva z nástrojov:
  public relations,
  propagácia,
  osobná komunikácia a
  podpora predaja.
   Ľudský faktor v službách
  Osoba samotného poskytovateľa služby musí
  pôsobiť na zákazníka dôveryhodne. To sa dá
  docieliť príjemným vzhľadom a
  vystupovaním, výrobnými komunikačnými
  schopnosťami, presvedčivosťou, celkovým
  výzorom – oblečenie, úprava, profesionálny
  prístup k potrebám zákazníka a pod. U
  poskytovateľov služieb je dôležitá ich
  kvalifikácia, vysoká odbornosť,
  komunikatívnosť, dôveryhodnosť, zdvorilosť,
  spoľahlivosť, vnímavosť a pod.
  Podmienky pre pracovníkov
  K tomu, aby pracovníci pristupovali k svojim
  pracovným povinnostiam zodpovedne, s dobrým
  nasadením, robili a správali sa tak, ako to vyhovuje
  zákazníkovi, je nevyhnutné vytvoriť im:
     výborné pracovné podmienky,
     spravodlivé a motivujúce finančné ohodnotenie
  (platenie personálu na základe provízie),
     morálne ohodnotenie,
     vytvorenie systému zberu a prenosu informácií
  a diskusný priestor v rámci organizácie o potrebách a
  očakávaniach zákazníka.
  Špecifické vlastnosti marketingu
      verejných služieb

     Na tradičných trhoch vystupujú
  kupujúci a predávajúci do vzájomného vzťahu
  na základe svojich slobodných rozhodnutí –
  majú slobodný výber. Verejné služby v
  mnohých prípadoch tento výber svojím
  užívateľom neumožňujú. Zákazníkom
  sociálnych služieb poskytovaných
  samosprávou nie je spravidla umožnený
  výber poskytovateľa služby. V mnohých
  prípadoch je výber poskytovateľom
  oznámený.
            Špecifiká
     Verejný sektor sa sústreďuje predovšetkým na
  naplňovanie spoločenských potrieb. Ciele organizácií pôsobiacich
  vo verejnom sektore je možné len ťažko kvantifikovať. Knižnica
  alebo múzeum plní predovšetkým úlohu vzdelávania. Vedľa tejto
  úlohy si môže ale aj nemusí stanoviť ako cieľ dosiahnutie čo
  najvyšších príjmov alebo počtu zákazníkov. Väčšina cieľov
  prináša okrem stanovených úžitkov ešte ďalšie, externé úžitky.
  Opatrovateľská služba nielen pomáha starším občanom a
  umožňuje im žiť v dôverne známom prostredí, ale i šetrí ďalšie
  finančné zdroje, nutné na investície. Prostriedky venované na
  dotovanie aktivít v oblasti využitia voľného času mládeže slúžia
  nielen bezprostredne mládeži, ale dokážu naplniť volný čas a
  odvrátiť mládež od škodlivých návykov napr. od užívania
  alkoholu a drog.
         Špecifiká

     V dôsledku externých úžitkov je
  preto u mnohých verejných služieb
  obtiažne identifikovať jediného
  užívateľa. Užívateľom vzdelávacích
  aktivít môže byť študent, jeho rodičia,
  ale i celá spoločnosť, ktorá tak získa
  kvalifikovanú pracovnú silu.
        Špecifiká

     Manažéri pôsobiaci v
  organizáciách poskytujúcich verejné
  služby, majú spravidla menšiu voľnosť v
  rozhodovaní a ovplyvňujú ich štatutárne
  stanovené štandardy. Marketing
  vzdelávacích inštitúcií (napríklad
  stredných škôl) tak musí počítať s
  celoštátne stanovenými štandardami.
         Špecifiká

     Mnohé prvky marketingu služieb
  verejného sektora musia byť upravené podľa
  potrieb špecifických skupín užívateľov.
  Informácie o nich nie sú často z etických
  dôvodov marketingových pracovníkov
  prístupné. Pokiaľ sa vôbec užíva cena, potom
  odráža skôr centrálne stanovené spoločenské
  hodnoty ako hodnotu pre zákazníka.

								
To top