Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Medzin�rodn� marketing by u0bnRc

VIEWS: 0 PAGES: 3

									                   Medzinárodný marketing
            MEDZINÁRODNÝ MARKETING


Čo je medzinárodný marketing
 význam a funkcia medzinárodného marketingu pre firmu, základné rozhodnutia
v rámci medzinárodného marketingového prostredia

 Firma sa zaoberá medzinárodným marketingom vtedy, ak jej pole pôsobnosti
presahuje hranice štátu. Je to marketing produktov presahujúci národné hranice.
Podnik rozširuje svoje pole pôsobnosti vtedy, ak mu už domáci trh neposkytuje
dostatočné možnosti expanzie a má na to dostatočné prostriedky.

 Medzinárodný marketing tiež napomáha rozvoju technológií a ich prieniku do
miest a odvetví, v ktorých sa predtým nevyskytovali. Predmetom obchodu môže byť
i know-how či licencia, prípadne aj samotná značka produktu.

 Dôvody pre vstup na zahraničný trh:
    získanie výhody voči domácim konkurentom – väčší prísun kapitálu, väčšinou stabilnejší
              trh (dopyt, odbyt), …

    možnosť výroby v priaznivejších podmienkach zahraničného trhu – nižšie mzdy, dane,
              celkovo výrobné náklady, nižšie požiadavky na ekológiu, lepšia
              infraštruktúra či blízkosť dodávateľov

    predĺženie výrobného cyklu produktu – produkt môže znova očakávať rast predajnosti
              a tým pádom sa nemusí znižovať objem výroby, čo zasa prispieva
              k znižovaniu nákladov

 Pri vstupe na zahraničný trh treba prihliadať na miestne kultúrne špecifiká
a všetky ostatné jedinečné atribúty tohto trhu. Dôvodom je, že medzi krajinami
a národmi sú veľké rozdiely.


Základné rozhodnutia medzinárodného marketingu

 Sú nimi (v tomto poradí):
    skúmanie medzinárodného prostredia

    rozhodovanie o expanzií do zahraničia

    rozhodovanie, na ktoré trhy

    rozhodovanie, ako vstúpiť na trh

    rozhodovanie o marketingovom programe

    rozhodovanie o marketingovej organizácií                       1/3
                    Ruben Chačaturian
                   Medzinárodný marketing
 Faktory cudzieho prostredia:
   systém obchodu – colné tarify; dovozné kvóty; necolné bariéry (odmietanie zahraničnej
              značky obyvateľstvom); rozdielne špecifikácie, požiadavky, technické
              parametre a štandardy

   ekonomické prostredie – ekonomické spoločenstvá (napomáhajú obchodu); štruktúra
              priemyslu v krajine; dôchodkové štandardy (ovplyvňuje kúpnu
              silu, …)

   politicko-právne prostredie – niektoré štáty vítajú zahraničné investície, napomáhajú im
              a udeľujú vstupujúcim firmám daňové zľavy a iné výhody; iné štáty
              zasa na zahraničné podniky uvaľujú embargá a obmedzenia na vývoz
              ziskov; politická stabilita je pre firmu zväčša výhodou; menová
              politika a miera záujmu vlády na ekonomickej stabilite takisto
              ovplyvňujú investorov

   kultúrne prostredie – všeobecná mienka, názory, tradície, zvyky obyvateľov, …Vstup na zahraničný trh

 Firma môže vstupovať na zahraničný trh týmito spôsobmi:
   export        firma vyváža svoje prebytky podľa potreby, môže tak robiť sama
              (priamy export) alebo prostredníctvom sprostredkovateľov (nepriamy
              export)

   spoločné podnikanie (joint venture) – spájanie sa so zahraničnými partnermi za účelom
              spoločného podnikania

   priame investície


 Spoločné podnikanie (joint venture) môže prebiehať týmito spôsobmi:
   predaj licencie   povolenie vyrábať cudzej firme za využitia výrobného tajomstva,
              značky či patentu – a to za určitý poplatok

   zmluvná výroba    dohoda so zahraničnými výrobcami o vyrábaní produktov firmy pod
              značkou tejto firmy (využívajú sprostredkovatelia, ako obchodné
              reťazce supermarketov a pod.)

   zmluvný manažment – ak firma zabezpečuje manažment pre zahraničnú firmu, ktorá
              prispieva kapitálom, ide o zmluvný manažment – napríklad hotely
              Hilton

   spoločné vlastníctvo (spoločná majetková účasť) – firmy si delia účasť na investíciách,
              spoločne vytvárajú miestny podnik; môže nastať s ekonomických či
              politických dôvodov
                        2/3
                    Ruben Chačaturian
                     Medzinárodný marketing
Rozhodovanie o marketingovom programe

      Znamená to vynájdenie spôsobu, akým firma na vybraný trh vstúpi. Možnosťami
sú:
                           Produkt
                                         Vývoj nového
                    Bez zmeny       Prispôsobený
Promotion
                                          produktu
                   Jednoduché        Modifikácia
        Bez zmeny                            Invencia nového
                    rozšírenie        produktu
                                        produktu i nového
        Modifikácia      Modifikácia        Duálne
                                          promotion
        promotion       komunikácie       prevedenie


      Produkt sa môže v niektorých prípadoch prispôsobovať špecifickým požiadavkám
v danej krajine, no môže tiež ostať nezmenený a tak sa i predávať. Firma tiež môže
spozorovať dieru v zahraničnom trhu vlastnú práve pre tento trh a pokúsiť sa zaplniť
ju celkom novým produktom.

      Promotion sa musí vo väčšine prípadov prispôsobovať lokálnym zvyklostiam.
Niektoré      symboly,  farby  alebo   slovné  spojenia  môžu  v rôznych  kultúrach
predstavovať rôzne veci, preto treba predchádzať nedorozumeniam. Pri rovnakom
výrobku sa však promotion zväčša veľmi nevychyľuje.

      Tvorba ceny závisí od nákladov na operovanie na zahraničnom trhu. Často býva
vyššia kvôli prepravným nákladom a dlhšej trase od výrobcu k zákazníkovi
(sprostredkovatelia, …). Ceny sa tiež musia prispôsobiť možnostiam obyvateľov.

      Keďže od nich závisí najmä cena a náklady, voľba distribučných kanálov je pre
firmu veľmi dôležitá. Táto voľba závisí od množstva a dostupnosti veľkoobchodných
a maloobchodných jednotiek.


Marketingová organizácia
      Firmy môžu v zahraničí operovať tak, že si vytvoria svoje oddelenie exportu –
počiatočné štádium expanzie. Vtedy jednoducho vyváža svoje výrobky za hranice.
Neskôr vzniká medzinárodná divízia spoločnosti, ktorá sa vo veľkom zaoberá
obchodnými aktivitami v zahraničí. Môže zakladať prevádzky, investovať, uzatvárať
zmluvy s inými spoločnosťami. Multinárodné organizácie operujú na jednom
kontinente, kde stabilne pôsobia a obchodujú. Globálne organizácie vidia celý svet
ako jediný obrovský (globálny) trh, pričom sa snažia využiť všetky jeho možnosti.
                           3/3
                        Ruben Chačaturian

								
To top