OT�ZKY KE ST�TN�M MAGISTERSK�M ZKOU�K�M ZM UZEOLOGIE by 8BUCvL

VIEWS: 7 PAGES: 6

									OTÁZKY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM Z MUZEOLOGIE

OKRUH DĚJINY

Obecné a české dějiny sběratelství a muzejnictví

1. Předmět a periodizace historické muzeologie.
2. Psychologické, politické, ekonomické, kulturní a společenské předpoklady sběratelství a muzejnictví.
3. Sběratelství ve starověké Mezopotámii a Egyptě.
4. Antické sběratelství – Řecko a Řím.
5. Sběratelství v Číně a Japonsku.
6. Obecná charakteristika středověkých pokladových sbírek a sběratelů.
7. Středověké církevní pokladové sbírky u nás – příklady sbírek a sběratelů.
8. Středověké církevní pokladové sbírky v Evropě – příklady sbírek a sběratelů.
9. Středověké světské pokladové sbírky u nás – příklady sbírek a sběratelů.
10. Středověké světské pokladové sbírky v Evropě – příklady sbírek a sběratelů.
11. Předpoklady vzniku kabinetů – ekonomické, společenské, kulturní, kdo sbírá, co je předmětem
sběratelství.
12. Teoretikové sběratelství a jejich díla – Quicchenberg, Major, Neickelius, aj.
13. Habsburkové – sběratelé a jejich sbírky.
14. Sbírky v Německu – Wettinové, Wittelsbachové, Hohenzollernové, Kassel, aj.
15. Sbírky a sběratelé ve Francii – královské sbírky, Richelieu, Mazarin, Peiresc aj.
16. Sbírky a sběratelé v Itálii – papežské sbírky, Aldrovandi, Mercati, Imperato, Calceolari aj.
17. Sbírky a sběratelé v Anglii – královské sbírky, Tradescantové, aj.
18. Sbírky a sběratelé v Rusku – carské sbírky, Petr I. Veliký, Kateřina II.
19. Sbírky a sběratelé v dalších evropských zemích – Worm, Paludanus, Kristýna Švédská aj.
20. Šlechtické sbírky u nás – Lobkovicové, Černínové, Rožmberkové, Nosticové, Colloredo-
Mansfeldové, aj.
21. Sbírky vědeckých, učených a uměleckých společností u nás a v Evropě.
22. Francouzská revoluce a její význam pro muzejnictví.
23. Vývoj evropského muzejnictví v 19. století.
24. Vznik prvních muzeí v českých zemích na přelomu 18. a 19. století a jejich vývoj do roku 1918.
25. Regionální muzejnictví v českých zemích v 19. století a jeho vývoj do roku 1918.
26. Specializovaná muzea v českých zemích v 19. století a jejich vývoj do roku 1918.
27. Speciální muzea v Evropě v 19. století.
28. Transformace královských a šlechtických sbírek v muzea v 19. století a 20. století – Berlín,
Drážďany, Petrohrad, Vídeň, Paříž aj.
29. Muzejnictví v Československu v letech 1919 – 1939.
30. České muzejnictví v letech 1939 – 1948.
31. Československé muzejnictví v období komunismu.
32. České muzejnictví po roce 1989.
33. Mimoevropské muzejnictví v 19. a 20. století.
34. Evropské muzejnictví ve 20. století, základní tendence.


Úvod do studia muzeologie

1. Pojem muzeologie.
2. Systém muzeologie.
3. Základní pojmy a jejich charakteristika – muzeum, galerie, výstava, expozice, sbírkový předmět,
sbírka, sbírkový fond, exponát, námět výstavy, libreto výstavy, scénář výstavy, konzervace,
restaurování, preparace, depozitář, depozitární režim atd.
4. Muzeologické časopisy u nás a ve světě.
5. Muzeologické publikace u nás a ve světě.
6. Muzejní profesní a zájmová sdružení u nás a ve světě – AMG, ICOM, muzejní spolky.
7. Výuka muzeologie v ČR.
8. Výuka muzeologie v Evropě a ve světě.
9. Specializovaná muzeologická a konzervátorská pracoviště u nás a ve světě.
10. Muzejní profesní etické kodexy.
OKRUH SBĚRATELSTVÍ A SPRÁVA SBÍREK

Sbírkotvorná činnost muzeí

1.  Pojmy sbírka, sbírkotvorná, činnost, aj.
2.  Způsoby získávání předmětů do sbírek.
3.  Sbírkotvorný plán, jeho příprava.
4.  Kritéria výběru sbírkových předmětů.
5.  Tezaurace, selekce.


Muzejní dokumentace

1.  Vysvětlení základních pojmů (dokumentace, informace, dokument atd.).
2.  Vysvětlení pojmu muzejní dokumentace (širší a užší pojetí, primární a sekundární dokumentace).
3.  Kulturní dědictví, specifika muzejní dokumentace.
4.  Problematika dokumentace současnosti.
5.  Evidence a inventarizace sbírek.
6.  Dokumentace a evidence sbírek a výpočetní technika.


Základy práce s prameny a literaturou

1. Knihovny, archivy a muzea – shody a rozdíly v jejich fungování.
2. Platné právní předpisy pro oblast knihovnictví a archivnictví a další závazné normy pro provoz
knihoven a archivů.
3. Služby poskytované veřejnosti knihovnami a archivy.
4. Pomůcky pro čtenáře a badatele, usnadňující orientaci a přístup k fondům knihoven archivů.
OKRUH OCHRANA A BEZPEČNOST SBÍREK

Ochrana a bezpečnost sbírek a muzeí

1. Pojmy ochrana a bezpečnost.
2. Obecně rizikové faktory ohrožující sbírky.
3. Světlo – co je to světlo, jak poškozuje sbírkové předměty, ochrana.
4. Relativní vlhkost – co je to relativní vlhkost, jak poškozuje sbírkové předměty, ochrana.
5. Teplota – co je to teplo, jak poškozuje sbírkové předměty, ochrana.
6. Prach a polutanty – co je to prach a co polutanty, jak poškozují sbírkové předměty, ochrana.
7. Biologičtí škůdci – jaké druhy a jak ohrožují sbírkové předměty, ochrana.
8. Způsob měření jednotlivých faktorů, měřicí přístroje.
9. Protipožární opatření v muzeích – protipožární předpisy, hasební prostředky, protipožární opatření
v konstrukci budovy, elektronické protipožární systémy, samozhášecí systémy.
10. Elektronické zabezpečovací systémy – jejich účel a funkce.
11. Mechanické zábrany.
12. Ochrana sbírkových předmětů při transportu.
13. Depozitární fundus – základní parametry a požadavky.
14. Ochrana počítačů a dat v muzeích.
15. Ochrana zdraví pracovníků.
16. Bezpečnost práce pracovníků.
17. Hygienické parametry pracovišť.
18. Integrovaný záchranný systém a Modrý štít – co je to, jak tyto systémy fungují a základní
legislativa.


Muzejní legislativa

1. Základní pojmy – legislativa, právo, zákon, vyhláška.
2. Zákon 122/2000 Sb. a navazující předpisy – obsah zákona.
3. Zákon 20/1987 Sb. o památkové péči – obsah zákona a jeho aplikace v muzejní sféře.
4. Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví – obsah zákona a jeho aplikace v muzejní sféře.
5. Zákon 257/2001 Sb. o knihovnách – obsah zákona a jeho aplikace v muzejní sféře.
6. Zákon 121/2000 Sb. autorský zákon – obsah a jeho aplikace v muzejní sféře.
7. Zákon 101/2001 Sb. zákon o navrácení nezákonně vyvezených kulturních statcích – obsah a jeho
aplikace v muzejní sféře.
8. Zákon 71/1994 Sb. o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty – obsah a jeho aplikace v muzejní
sféře.
9. Zákon 214/2002 Sb. o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropského společenství.
10. Zákon 17/1991 Sb. o životním prostředí – obsah a jeho aplikace v muzejní sféře.
11. Zákon 114/1992 o ochraně přírody – obsah a jeho aplikace v muzejní sféře.
12. Obecné zákoníky (práce, občanský, hospodářský aj.) a jejich aplikace v muzejní sféře.
13. Mezinárodní normy na ochranu kulturního a přírodního dědictví – haagská úmluva aj.


Muzejní konzervace

1. Základní terminologie – konzervace, restaurování, preparace atd.
2. Aktivní a pasivní (přímá a nepřímá) konzervace – vysvětlení pojmů.
3. Obecný postup práce konzervátora při ošetřování předmětů.
4. Konzervátorská dílna a její konstrukce a vybavení.
5. Konzervace kovů a jejich slitin, suroviny a výroba.
6. Keramika – suroviny, výroba, konzervace a rekonstrukce.
7. Sklo – suroviny, výroba, konzervace a rekonstrukce.
8. Kámen – suroviny, poškození, čištění, zpevňování.
9. Dřevo – struktura, vlastnosti, příčiny poškození, zpevňování, sanace.
10. Papír – výroba, příčiny degradace celulózy, neutralizace, dezinfekce.
11. Kůže – struktura, zpracování, druhy kůží, konzervace.
12. Textil – rozdělení, zpracování, vlastnosti, druhy praní, skeletizace.
13. Kost – struktura, zpevňování, konzervace.
14. Konzervátorská literatura a časopisy.
OKRUH PREZENTACE

Muzejní výstavnictví

1. Specifika muzejního a obecného výstavnictví.
2. Základní terminologie – výstava, expozice, námět, libreto, scénář, exponát, diorama, interaktivní
výstava, multimediální výstava, aj.
3. Vývoj prezentace sbírkových předmětů.
4. Výstavní plán.
5. Příprava výstavy – námět – co je to, co by měl obsahovat.
6. Příprava výstavy – libreto – co je to, co by mělo obsahovat.
7. Příprava výstavy – scénář – co je to, co by měl obsahovat.
8. Ochrana sbírkových předmětů ve výstavách a expozicích.
9. Požadavky a parametry osvětlení výstav a expozic.
10. Požadavky na výstavní fundus.
11. Parametry a požadavky na texty a popisky – formální a obsahová stránka.
12. Architektonické a výstavní řešení, základní zásady.
13. Komunikace a výstavy a expozice - druhy.
14. Komunikace exponát návštěvník.
15. Muzejně výstavní jazyk.
16. Doprovodné akce k výstavám a expozicím.
17. Výstavní akce v elektronických médiích.
18. Technika ve výstavách a expozicích.
19. Propagace a reklama výstav a expozic.


Práce s veřejností

1. Vysvětlení základních pojmů (práce s veřejností, public relations, veřejnost, komunikace, produkt
atd.).
2. Dokumenty dotýkající se práce s veřejností s obecnou platností (Kulturní politika, Koncepce rozvoje
muzejnictví, Profesní etický kodex ICOM, Katalog prací a kvalifikačních předpokladů atd.) a dokumenty
muzeí (návštěvní řád, badatelský řád, knihovní řád, režim objektu atd.).
3. Muzejní profese v oblasti práce s veřejností (profesiogram podle ICTOP, CECA, Profesního etického
kodexu ICOM). Členění muzejních profesí. Profesní vzdělávání a profesionální a zájmová sdružení.
4. Kategorizace služeb muzea. Faktory ovlivňující návštěvu muzea a dojem z návštěvy.
5. Propagace muzea. Spolupráce s médii.
6. Kategorizace muzejního publika (děti, dospělí, senioři, handicapovaní atd.). Specifika přístupu
k jednotlivým skupinám.
7. Výzkumy muzejního publika. Zaměření, postup, nejčastěji užívané metody (dotazník, anketa,
rozhovor, pozorování, evaluace atd.).


Muzejní management

1.  Předmět, základní pojmy – management, marketing, aj.
2.  Hlavní funkce managementu – vedení, řízení, plánování, kontrola.
3.  Muzeum jako instituce (rozpočet, vnitřní normy, právní postavení).
4.  Řízení jednotlivých muzejních činností.
5.  Personální management.
6.  Logistika.
7.  Marketing, jeho jednotlivé části (propagace a reklama, goodwill, cenová politika, analýza swot aj.).
OKRUH ZE SPECIÁLNÍCH PŘEDNÁŠEK

Teoretická muzeologie

1. Vysvětlení pojmu teoretická muzeologie, systém.
2. Vývoj teoretické muzeologie, významní teoretikové – Quicchenberg, Major, Neickelius, Olearius,
Valentini, Linné, Graesse, Čermák, Lábek, Svoboda, Riviére, van Mensch, Gluzinski, Maroevic,
Stránský, Beneš, Neustupný.
3. Vysvětlení pojmu teorie selekce, obsah.
4. Vysvětlení pojmu teorie tezaurace, obsah.
5. Vysvětlení pojmu teorie prezentace, obsah.
6. Zásady výběru sbírkových předmětů, muzealita, muzealizace, axiologie, aktivní a pasivní selekce.
7. Dokumentace současnosti, základní principy, Samdok.
8. Sbírkotvorný plán, zásady přípravy, obsah.
9. Zásady členění sbírkových předmětů do sbírek.
10. Evidence sbírkových předmětů v muzeích.
11. Základní principy využití výpočetní techniky v evidenci.
12. Digitalizace sbírek a jejich prezentace.
13. Základní principy ochrany sbírkových předmětů a jejich konzervace.
14. Zásady prezentace sbírek, prezentační plán.
15. Základní zásady muzejního výstavnictví.
16. Nové trendy v muzeologii – ekomuzeologie, nová muzeologie, living history, holistický přístup aj.


Speciální muzeologie

1. Pojem speciální muzeologie.
2. Historie a muzeologie – muzealizace dějin.
3. Historické muzejní sbírky a jejich sestavy.
4. Problematika dokumentace současnosti.
5. Historická muzea a jejich povaha.
6. Archeologie v muzeích.
7. Etnografie v muzeích, muzea v přírodě.
8. Umění v muzeích (výtvarné umění, divadlo, film, tanec).
9. Zoologie v muzeích.
10. Botanika v muzeích.
11. Geologie v muzeích.
12. Typologické sbírky.


Vědecký výzkum a muzeologie

1. Vědecký výzkum v muzeologii – příklady pojetí různých autorů a pracovišť, členění podle užití metod
(historicko-srovnávací, teoretický, empirický).
2. Základní přístupy k vědeckému výzkumu (kvantitativní, kvalitativní), témata výzkumu a výzkumné
metody (dotazník, anketa, rozhovor, skupinový rozhovor, pozorování, test, obsahová analýza textu,
evaluace, experiment atd.).
3. Fáze přípravy a realizace vědeckého výzkumu. Postup badatele.


Muzejní pedagogika a muzejní psychologie

1. Definice a předmět muzejní pedagogiky a muzejní psychologie, jejich zařazení do systému věd. Role
a možnosti muzejní pedagogiky pro vzdělání a výchovu, cíle a oblasti, na které se zaměřuje.
2. Muzea a sociální inkluze (socializace, sociální učení a jeho druhy, sociální skupiny). Fyzická a
smyslová dostupnost muzeí.
3. Klasifikace návštěvníků podle aspektů vývojové psychologie. Dětská muzea a specifika dětského
návštěvníka.
4. Vývoj edukační funkce muzea, vznik muzejní pedagogiky.
5. Pracovní pole muzejního pedagoga, vzdělávání muzejních pedagogů.
6. Proces poznávání (rozumové poznávání – kognice, smyslové poznávání – percepce), imaginace,
motivace, kreativita.
7. Proces učení (jeho druhy, činitelé ovlivňující proces a výsledky učení, didaktické zásady (principy)
efektivního učení), poruchy učení.
8. Základní pedagogické principy a přístupy, kterých využívá muzejní pedagogika (principy aktivity,
názornosti, přiměřenosti atd.; objektové učení, kritické myšlení, konstruktivismus, dramatická
výchova, zážitková pedagogika artefiletika a další)
9. Východiska pro přípravu a realizaci edukačního programu – cíle, fáze realizace, metody, evaluace.
10. Vzdělávací strategie muzea.

								
To top