DaotaoISO VPI by u0bnRc

VIEWS: 6 PAGES: 3

									Phụ lục: 4


           CÁC KHÓA ĐÀO TẠO VỀ ISO 9000

KHOÁ 1: NHẬN THỨC CHUNG VỀ ISO 9001:2000
Mục đích khoá học:
Nhằm cung cấp cho các học viên:
 Kiến thức cơ bản về bộ tiêu chuẩn ISO 9000 và lợi ích của việc áp dụng hệ thống chất
 lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 đối với việc tăng cường khả năng cạnh tranh và cải
 tiến nội bộ tổ chức;
 Kiến thức và kỹ năng cần thiết để lựa chọn và triển khai áp dụng một hệ thống chất
 lượng phù hợp, có hiệu quả đối với tổ chức.
Nội dung:
 Khái niệm về chất lượng, đảm bảo chất lượng và hệ thống chất lượng;
 Giới thiệu bộ tiêu chuẩn ISO 9000;
 Khái quát các yêu cầu của ISO 9001:2000;
 Phân tích các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2000;
 Phương pháp triển khai áp dụng ISO 9001:2000;
 Thủ tục xin chứng nhận.
Đối tượng tham dự:
 Ban Giám đốc;
 Ban chỉ đạo Dự án ISO;
 Cán bộ quản lý;
 Các cán bộ nhân viên trong tổ chức.
Thời gian: 01 ngày


KHOÁ 2: XÂY DỰNG HỆ THỐNG VĂN BẢN
Mục đích khoá học:
Giúp cho các học viên sau khoá học sẽ:
 Nắm được các yêu cầu của hệ thống văn bản theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và các
 tiêu chuẩn liên quan;
 Nắm được các kỹ năng để thiết lập và viết các quy trình, hướng dẫn phù hợp với yêu
 cầu của tiêu chuẩn và hoạt động của tổ chức;

                     1/3
Phụ lục: 4


 Nắm được các yêu cầu của ISO 9001:2000 đối với việc xây dựng hệ thống văn bản.
Nội dung:
 Các nguyên tắc và cấu trúc của hệ thống văn bản chất lượng;
 Tiến trình xây dựng hệ thống văn bản chất lượng theo yêu cầu ISO 9001:2000;
 Các giai đoạn phát triển của quá trình chất lượng, 8 nguyên tắc của quản lý chất lượng;
 Cách viết Sổ tay chất lượng, Chính sách và Mục tiêu chất lượng, Kế hoạch chất lượng,
 các quy trình và hướng dẫn công việc;
 Kiểm soát các tài liệu hệ thống quản lý chất lượng;
 Làm bài tập tình huống và giải đáp câu hỏi.
Đối tượng tham dự:
 Ban chỉ đạo ISO
 Cán bộ quản lý
 Các cán bộ trực tiếp tham gia xây dựng hệ thống văn bản theo tiêu chuẩn ISO
 9001:2000 tại tổ chức
Thời gian: 01 ngày


KHOÁ 3: ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ
Mục đích khoá học:
 Khoá học nhằm đào tạo kỹ năng của một Đánh giá viên bao gồm lý thuyết và thực
 hành để thực hiện một cuộc đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu
 của tiêu chuẩn ISO 9001:2000;
 Các học viên tham dự và đạt tiêu chuẩn sẽ được cấp chứng nhận trở thành các đánh
 giá viên nội bộ có khả năng đánh giá hệ thống chất lượng của tổ chức mình và các đối
 tác trong quá trình sản xuất kinh doanh.
Nội dung:
 Giới thiệu các loại đánh giá chất lượng; khái niệm, mục đích đánh giá nội bộ, kỹ thuật
 đánh giá;
 Sự không phù hợp: khái niệm, phân loại;
 Các bước tiến hành một cuộc đánh giá chất lượng nội bộ:
 Chuẩn bị trước cuộc đánh giá;
 Hướng dẫn lập danh mục câu hỏi và kế hoạch đánh giá;
 Thực hiện đánh giá và báo cáo đánh giá;
                      2/3
Phụ lục: 4


 Vai trò và nghiệp vụ của đánh giá viên nội bộ, các kỹ thuật sử dụng và những nguyên
 tắc làm việc trong khi tiến hành đánh giá;
 Kĩ năng giao tiếp và yêu cầu về trình độ chuyên gia đánh giá chất lượng nội bộ;
 Thi cuối khoá và cấp chứng chỉ cho học viên đạt yêu cầu.
Đối tượng tham dự:
 Ban chỉ đạo ISO
 Cán bộ quản lý
 Các cán bộ được dự kiến trở thành đánh giá viên nội bộ của tổ chức
Thời gian: 02 ngày.
                     3/3

								
To top