Писмо и приложение 2 - СДО by hirudov

VIEWS: 155 PAGES: 3

More Info
									Приложение №2
Изх.№ xxxx – xx – xxxx / 31.10.2012г.
                          ДО
                          http://hirudov.com                          994998999
                          Венцислав Цветков

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
  За мен е удоволствие да ви уведомя, че от 01.11.2012г. представляваното от Вас
дружество ще бъде обслужвано от дирекция „Средни данъкоплатци и осигурители” към
ТД на НАП София Адресът на дирекцията е:гр.София, ул. Гурко 12.
  Това прави ръководената от Вас компания една от най-значимите в ТД и Ви
гарантира преференциално и компетентно обслужване. Включването й в списъка на
Дирекция „Средни данъкоплатци и осигурители”, Ви осигурява своевременно
получаване на актуална информация и качествени професионални консултации.
   Изграждането и поддържането на коректни взаимоотношения с гражданите,
фирмите и работодателите са сред приоритетите на Националната агенция за
приходите. Едновременно с това нашите усилия остават насочени към предоставянето
на все по-компетентни и качествени услуги. С непрекъснатото оптимизиране на нашите
дейности по администрирането на данъците и осигуровките, с все по-широкия спектър
от електронни услуги, предоставяни от Националната агенция за приходите се
надяваме, че сме създали условия, които спестяват времеви и финансов ресурс на
нашите клиенти.
  За да предложи по-добро и компетентно обслужване на фирмите и ведомствата,
значими данъкоплатци и осигурители Националната агенция за приходите създаде към
Териториалните дирекции, дирекции „Средни данъкоплатци и осигурители”/СДО/.
Необходимата Ви информация във връзка със статута Ви на Среден данъкоплатец и
осигурител ще намерите в приложение към настоящето писмо. За повече информация и
при възникване на проблеми от административен и организационен характер, може да
се обърнете към Отдел „Услуги за клиенти” на телефон 02 9859 6075, 9859 6013,
9859 6074, 9859 6018 и към Директора на Дирекция „Средни данъкоплатци и
осигурители” в ТД на НАП София на телефон 02 9859 6001.

  В основата на взаимоотношенията с нашите клиенти ние поставяме ползотворния
диалог, навременната информация и взаимната коректност.
  Желая Ви професионални успехи!

         ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СДО :……………………
                            /А.Кестенова/
                         Приложение:
   Подаване на декларации, искания за удостоверения и уведомления за
регистриране на трудови договори:
  Данъчни декларации по Закона за Данък върху добавената стойност и по Закона
за корпоративното подоходно облагане се подават лично или от упълномощено лице
в дирекция СДО към ТД на НАП София или по електронен път, както и в офиса към
ТД на НАП по седалище и адрес на управление на фирмата.
  Справки по чл.73 от ЗДДФЛ се подават лично или от упълномощено лице в
дирекция СДО към ТД на НАП София на хартия или на магнитен носител в
съответствие с изискванията на ЗДДФЛ, както и в офиса към ТД на НАП по седалище и
адрес на управление на фирмата.
   Уведомления по чл.62 от КТ се подават лично или от упълномощено лице в
дирекция СДО към ТД на НАП София или по електронен път, както и в офиса към ТД
на НАП по седалище и адрес на управление на фирмата в тридневен срок от
сключването им и в седемдневен срок от прекратяване на правоотношение съгласно
чл.62, ал.3 от КТ.
   Декларации /образец 1,3 и 6 по Наредба Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието,
сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите,
осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица / се
подават в дирекция СДО към ТД на НАП София или по електронен път, както и в
офиса към ТД на НАП по седалище и адрес на управление на фирмата.
   Искания за издаване на документи от значение за признаване, упражняване или
погасяване на права или задължения се подават в дирекция СДО към ТД на НАП
София, както и в офиса към ТД на НАП по седалище и адрес на управление на
фирмата.
   Обслужване на клонове и поделения на дружествата и ведомствата,
обслужвани в дирекция СДО:
  Клонове и поделенията на лицата регистрирани в дирекция СДО към ТД на НАП
София могат да подават уведомления по чл.62 от КТ лично или от упълномощено лице
в офиса на ТД на НАП по седалище и адрес на управление на клона или в дирекция
СДО към ТД на НАП София в тридневен срок от сключването им и в седемдневен срок
от прекратяване на правоотношение съгласно чл.62, ал.3 от КТ.
   Декларации /образец 1,3 и 6 по Наредба Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието,
сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите,
осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица/ се
подават в офиса към ТД на НАП по седалище и адрес на управление на клона или в
дирекция СДО към ТД на НАП София.
  Внасяне на данъци и осигурителни вноски:
  Дължимите данъци и осигурителни вноски, включително и от клоновете и
поделенията на лицата регистрирани в дирекция СДО към ТД на НАП София следва да
се превеждат само по банковите сметки на дирекция СДО. Клоновете и поделенията на
лицата регистрирани в дирекция СДО посочват своя 13-разряден ЕИК в платежния
документ.
  Уведомяваме Ви за банковите сметки на дирекция СДО към ТД на НАП София, по
които следва да превеждате от 01.06.2012г. дължимите данъци и осигурителни вноски:  Вноски ДОО
  Банка: СИБАНК АД
  BIC: BUIBBGSF
  IBAN: BG52 BUIB 9888 8522 9437 00

  Вноски НЗОК
  Банка: СИБАНК АД
  BIC: BUIBBGSF
  IBAN: BG15 BUIB 9888 8622 9438 00
  Вноски ДЗПО
  Банка: СИБАНК АД
  BIC: BUIBBGSF
  IBAN: BG22 BUIB 9888 8822 9439 00

  Вноски РЕПУБЛИКАНСКИ БЮДЖЕТ
  Банка: СИБАНК АД
  BIC: BUIBBGSF
  IBAN: BG12 BUIB 9888 8193 9437 00  Информация за банковите сметки, както и друга важна информация, може да
намерите на Интернет страницата на НАП :www.nra.bg.
  До 31.10.2012 година подаването на данъчни и осигурителни декларации и
плащането на данъци и осигурителни вноски се извършва по досегашния ред.

								
To top