INTERNE VRAELYS.pdf by censhunay

VIEWS: 1 PAGES: 42

									Vrydag, 17 Junie 2011]                        650

[No 17—2011] DERDE SESSIE, VIERDE PARLEMENT

                  NASIONALE VERGADERING
                ————————————————————————


                   INTERNE VRAELYS
                ————————————————————————

Let Wel:
        1. † Dui vertaalde weergawe van die vraag aan.
        2.  Dui ʼn vraag vir mondelinge beantwoording aan.
        3. ■ Dui ʼn skriftelike vraag aan wat vir mondelinge beantwoording oorgeplaas is op
           versoek van die betrokke lid (Reël 117).
        4. ◙ Dui ʼn vraag vir skriftelike beantwoording aan wat nog nie beantwoord is nadat 10
           werkdae verstryk het nie.


                            Inhoudsopgawe
Minister van Arbeid ......................................................................................................................... 652
Minister van Basiese Onderwys ....................................................................................................... 651
Minister van Binnelandse Sake ........................................................................................................ 654
Minister van Energie ........................................................................................................ 651, 667, 668
Minister van Finansies ............................................................................................................. 664, 666
Minister van Gesondheid ................................................. 651, 652, 653, 658, 659, 660, 661, 664, 665
Minister van Hoër Onderwys en Opleiding ............................................................................. 654, 664
Minister van Justisie en Staatkundige Ontwikkeling ....................................................................... 661
Minister van Kuns en Kultuur.................................................................................................. 656, 663
Minister van Landbou, Bosbou en Visserye .................................................... 653, 660, 664, 666, 668
Minister van Maatskaplike Ontwikkeling ........................................................................................ 662
Minister van Minerale Bronne ......................................................................................... 662, 664, 665
Minister van Openbare Ondernemings .................................................................................... 661, 667
Minister van Openbare Werke ......................................................................................................... 651
Minister van Polisie ................................................................................. 652, 657, 660, 661, 665, 667
Minister in die Presidensie: Nasionale Beplanningskommissie ...................................................... 666
Minister vir Samewerkende Regering en Tradisionele Sake ................................................... 657, 660
Minister vir die Staatsdiens en Administrasie.................................................................................. 668
Minister van Toerisme ..................................................................................................................... 663
Minister van Verdediging en Militêre Veterane .............................................................................. 651
Minister van Vervoer ....................................................................................... 653, 654, 655, 656, 661
Minister van Waterwese en Omgewingsake .................................................................... 651, 663, 666
Opsomming van vrae nie beantwoord ............................................................................................. 668
INTERNE VRAELYS: NASIONALE VERGADERING NO 17 ─2011
                        651            [Vrydag, 17 Junie 2011

         VRAE VIR SKRIFTELIKE BEANTWOORDING

                 VRYDAG, 17 JUNIE 2011

1573. Mnr M Swart (DA) vra die Minister van Openbare Werke:†

   Watter totale rentebedrag wat vir agterstallige rekeninge aangegaan is deur haar departement
   in die boekjaar 2010-11 aan die leweransiers oorbetaal is?             NW1713A

1574. Adv A de W Alberts (VF Plus) vra die Minister van Verdediging en Militêre
   Veterane:†

   Hoeveel (a) swartmense, (b) bruinmense, (c) Indiërs en (d) witmense tans in diens is by die
   staatsinstellings wat aan haar verslag doen ingevolge Bylae 1 tot 3D van die Wet op
   Openbare Finansiële Bestuur, Wet 1 van 1999?                   NW1730A

1575. Mev C Dudley (ACDP) vra die Minister van Basiese Onderwys:†

   (1)  (a) Wat die huidige stand van haar departement se ondersoek na korrupsie en die
       onbehoorlike gebruik van geld in die Oos-Kaapse Onderwysdepartement is wat
       nasionale ingryping ingevolge artikel 100 van die Grondwet van die Republiek van
       SA, 1996, gemagtig het, en (b) wanneer die ondersoek na verwagting voltooi sal
       word;

   (2)  of persone wat verantwoordelik bevind word aanspreeklik gehou en/of vervolg sal
       word; so nie, waarom nie; so ja, wat die tersaaklike besonderhede is? NW1739A

1576. Mev C Dudley (ACDP) vra die Minister van Energie:†

   In die lig van die feit dat die Koeberg-kernkragaanleg aangrensend tot die Milnerton-
   verskuiwingslyn gebou is en die toename in aardbewings wêreldwyd, wat ons gereedheid is
   om aardbewings, tsunami’s en stralingslekkasies die hoof te bied indien ʼn aardbewing (a) op
   dié verskuiwingslyn en (b) elders in Suid-Afrika sou plaasvind?          NW1740A

1577. Mev C Dudley (ACDP) vra die Minister van Gesondheid:†

   (1)  Of, met verwysing na sy antwoord op vraag 646 op 16 April 2010, die
       Medisynebeheerraad die agterstand van uitstaande registrasies, vanaf 2007 en die
       voorafgaande jare, van 1 682 medisynes teen Maart 2010 uitgewis het, insluitend
       die (a) 48 nuwe chemiese entiteite en (b) 1 634 generiese middels; so nie, waarom
       nie;

   (2)  of hy voornemens is om die verkorte hersieningsproses in werking te stel; so nie,
       waarom nie; so ja, wat die tersaaklike besonderhede is?        NW1741A

1578. Mnr J H van der Merwe (IVP) vra die Minister van Waterwese en Omgewingsake:†

   (1)  Wat die standaard gemiddelde hoeveelheid water is wat oor die afgelope vyf jaar aan
       inwoners in die (a) Dukuduku- en (b) St Lucia-gebiede in KwaZulu-Natal voorsien
       word;

                         INTERNE VRAELYS: NASIONALE VERGADERING NO 17─2011
Vrydag, 17 Junie 2011]                652

    (2)   of dié inwoners tans slegs 40% van hul gewone watervoorraad ontvang; so nie,
        waarom nie; so ja, (a) wat die redes vir dié waterkrisis is en (b) wanneer dit opgelos
        sal wees;

    (3)   of enige stappe gedoen is om seker te maak dat dié situasie nie weer sal ontstaan nie;
        so nie, waarom nie; so ja, watter stappe?                  NW1780A

1579. Mnr V B Ndlovu (IVP) vra die Minister van Polisie:†

    (a) Wat die vereistes is waaraan ʼn lid van die SA Polisiediens (SAPD) moet voldoen om na
    die rang van generaal bevorder te word, (b) hoeveel lede van die SAPD tans die rang van
    generaal beklee, (c) hoeveel lede van die SAPD aan die vermelde vereistes voldoen het
    voordat hulle na die rang van generaal bevorder is en (d) waarom die oorblywende lede na
    dié rang bevorder is sonder om aan die nodige vereistes te voldoen?       NW1781A

1580. Mnr V B Ndlovu (IVP) vra die Minister van Polisie:†

    Hoeveel beamptes van die SA Polisiediens (SAPD) gedurende die tydperk 1 Januarie 2010
    tot 31 Desember 2010 as gevolg van vergrype teen die tug (a)(i) strafregtelik vervolg en (ii)
    uit die SAPD geskors is en (b) gevolglik uit die Diens ontslaan is?        NW1782A

1581. Mnr R N Cebekhulu (IVP) vra die Minister van Arbeid:†

    (1)   Of sy voornemens is om die bevindings van die Regering se ondersoek na
        mangaanwaansin by die Assmang-smelter in Cato Ridge sal bekend maak; so nie,
        waarom nie; so ja, wanneer;

    (2)   of haar departement in die belang van die werkers optree wat in Assmang aan
        mangaan blootgestel word; so nie, waarom nie; so ja, wat die tersaaklike
        besonderhede is;

    (3)   of haar departement se inspekteurs Assmang besoek het; so nie, waarom nie; so ja,
        wat hulle aanbevelings is;

    (4)   of haar departement met werkers van Assmang betreffende die vordering van die
        departement se ondersoek geskakel het; so nie, waarom nie; so ja, wat die tersaaklike
        besonderhede is?                              NW1783A

1582. Mnr R N Cebekhulu (IVP) vra die Minister van Gesondheid:†

    (1)   Of enige sterfgevalle as gevolg van mangaanverwante siektes sedert 2000 in
        KwaZulu-Natal aangemeld is; so nie, wat die posisie in dié verband is; so ja,
        hoeveel;

    (2)   of sy departement die oorsprong van die gemelde mangaanverwante sterfgevalle
        ondersoek het; so nie, waarom nie; so ja, wat die tersaaklike besonderhede is?
                                              NW1784A
INTERNE VRAELYS: NASIONALE VERGADERING NO 17 ─2011
                         653            [Vrydag, 17 Junie 2011

1583. Mnr R N Cebekhulu (IVP) vra die Minister van Landbou, Bosbou en Visserye:†

   (1)  Of die besending van 85 trekkers en toerusting wat as deel van haar departement se
       meganiseringsprogram in die provinsies KwaZulu-Natal en Mpumalanga afgelewer
       is aan die ontvangers besorg is; so nie, waarom nie; so ja, watter (a) projekte deur die
       trekkers en toerusting voordeel word en (b) gemeenskappe onder die amakosi
       (tradisionele leiers) uit die projekte voordeel getrek het;

   (2)  of sy bevind het dat daar onreëlmatighede met die verkrygingsprosesse ten opsigte
       van die gemelde toerusting was; so nie, wat die posisie in dié verband is; so ja, wat
       die tersaaklike besonderhede is;

   (3)  of die onreëlmatighede ʼn uitwerking op die lewering van trekkers en toerusting aan
       die gemeenskappe gehad het; so nie, wat die posisie in dié verband is; so ja, wat die
       tersaaklike besonderhede is;

   (4)  of sy ʼn ondersoek na die vermelde onreëlmatighede ingestel het; so nie, waarom nie;
       so ja, wanneer die ondersoek voltooi sal word?              NW1785A

1584. Mnr M S F de Freitas (DA) vra die Minister van Vervoer:†

   (1)  Of enige bygewerkte vorderingsverslae deur die SA Polisiediens ten opsigte van
       Deloitte se Forensiese Verslag oor beweerde wederegtelike bedrywighede by
       Metrorail verskaf is; so ja, (a) wat die tersaaklike besonderhede van die bygewerkte
       vorderingsverslae is en (b) op watter datums die bygewerkte inligting verskaf is; so
       nie,

   (2)  of sy departement enige navraag in dié verband gedoen het; so nie, waarom nie; so
       ja, wat die gevolge was;

   (3)  of daar enige stappe gedoen is teen enige persoon of persone wat deur hierdie verslag
       betrek word; so nie, (a) waarom nie, (b) wat was die rang van elke sodanige persoon,
       (c) waar hulle gestasioneer was en (d) wat was die hoof funksies wat hulle verrig het;
       so ja, wat die tersaaklike besonderhede is?                 NW1786A

1585. Me E More (DA) vra die Minister van Gesondheid:†

   (1)  Of enige geslotebaantelevisie-sekerheidskameras (GBTV) by enige openbare
       hospitaal in enige provinsie buite werking is en in stand gehou en/of gemoderniseer
       moet word; so ja, vir elke vermelde hospitaal, (a) wat die naam van die hospitaal is,
       (b) hoe lank die stelsel al buite werking is, (c) wat dit sal kos om die stelsel in elke
       geval (i) te herstel en (ii) te verbeter en (d) wanneer die geslotebaantelevisie-
       sekerheidskameras (GBTV) weer ten volle in werking sal wees?         NW1787A

1586. Me E More (DA) vra die Minister van Gesondheid:†

   Of, met betrekking tot die beroepspesifieke bedeling (BSB) vir verbonde
   gesondheidspraktisyns, veral radiograwe, oorweging geskenk sal word aan (a) die peil van
   spesialisering wat in die beroep verwerf is, soos in (i) kernmedisyne, (ii) ultraklank en (iii)
   radioterapie en (b) enige nagraadse kwalifikasie reeds behaal, soos bestuursertifikate of
   grade; so nie, waarom nie; so ja, wat die tersaaklike besonderhede is?        NW1788A

                          INTERNE VRAELYS: NASIONALE VERGADERING NO 17─2011
Vrydag, 17 Junie 2011]                654

1587. Mev A T Lovemore (DA) vra die Minister van Binnelandse Sake:†

    (1)   Of enige (a) Etiopiese en (b) Somaliese asielsoekers toegang tot Suid-Afrika geweier
        word; so ja, (i) op grond waarvan, (ii) sedert watter datum en (iii) in opdrag van wie;

    (2)   of die Verenigde Nasies se Hoë Kommissaris vir Vlugtelinge (a) hiervan in kennis
        gestel is en (b) dié situasie goedgekeur het; so nie, waarom nie, in elke geval; so ja,
        wat die tersaaklike besonderhede in elke geval is;

    (3)   of dié asielsoekers versoek word om dokumente oor die eerste veilige land waar
        hulle aankom voor te lê; so ja, (a) op grond waarvan, (b) sedert watter datum, (c) in
        opdrag van wie en (d) wat die huidige vereistes vir toegang tot Suid-Afrika deur (i)
        Etiopiese en (ii) Somaliese asielsoekers is;

    (4)   of asielsoekers van enige ander land toegang tot Suid-Afrika geweier word; so ja, (a)
        op grond waarvan, (b) sedert watter datum en (c) in opdrag van wie?    NW1789A

1588. Dr J C Kloppers-Lourens (DA) vra die Minister van Hoër Onderwys en Opleiding:†

    (1)   Of sy departement ondersoek instel na die universiteit van (a) Limpopo en (b)
        Zoeloeland wat nie-geakkrediteerde programme aanbied; so nie, waarom nie; so ja,
        wat die tersaaklike besonderhede is;

    (2)   of sy departement voornemens is om ʼn oudit te doen van al die programme wat by
        ons 23 universiteite aangebied word; so nie, waarom nie; so ja, wat die tersaaklike
        besonderhede is?                             NW1790A

1589. Mnr M S F de Freitas (DA) vra die Minister van Vervoer:†

    (1)   Of daar tot enige voorwaardes ingestem is toe hy besluit het om hulp met die
        finansiering van die Gauteng-projek te verleen; so nie, waarom nie; so ja, wat die
        tersaaklike besonderhede is;

    (2)   of enige tydslyne in werking gestel is waarbinne dié voorwaardes nagekom moet
        word; so nie, waarom nie; so ja, (a) wat die tydslyne is en (b) aan watter
        voorwaardes dit gekoppel is;

    (3)   of enige strafmaatreëls in werking gestel is; so nie, waarom nie; so ja, (a) teen wie en
        (b) wat die tersaaklike maatreëls is wat in dié verband in werking gestel is? NW1791A

1590. Mnr M S F de Freitas (DA) vra die Minister van Vervoer:†

    (1)   (a) Watter bedrag (i) begroot is vir en (ii) uitgegee is op padveiligheid in die
        boekjare (aa) 2008-09, (bb) 2009-10 en (cc) 2010-11 en (b) op watter vermelde
        reeksitems die vermelde finansies in elke geval uitgegee is;

    (2)   of ʼn stelsel bestaan waarvolgens uitgawes/toekennings teen statistieke oor
        padveiligheid gemeet word; so nie, waarom nie; so ja, wat die tersaaklike
        besonderhede is?                          NW1792A
INTERNE VRAELYS: NASIONALE VERGADERING NO 17 ─2011
                        655            [Vrydag, 17 Junie 2011

1591. Dr S M van Dyk (DA) vra die Minister van Vervoer:†

   (1)  Of (a) ʼn ontleding van en (b) ʼn vergelyking tussen padongeluksyfers in die boekjaar
      (i) 2008-09, (ii) 2009-10 en (iii) 2010-11 gemaak is; so nie, waarom nie; so ja, (aa)
      wat die vernaamste bevindings van dié studie is en (bb) watter (aaa) planne, (bbb)
      remediërende stappe en (ccc) oplossings bestaan om die syfers te verminder;

   (2)  of enige van dié planne, remediërende stappe en oplossings in werking gestel is; so
      nie, (a) waarom nie en (b) wanneer dit in werking gestel sal word;

   (3)  of daar enige resultate bereik is met die inwerkingstelling van dié planne; so nie,
      wanneer die resultate na verwagting sigbaar sal wees; so ja, wat die tersaaklike
      besonderhede is?                             NW1793A

1592. Dr S M van Dyk (DA) vra die Minister van Vervoer:†

   (1)  (a) Watter mikpunte vir die Shova Kalula-fietsprojek gestel is sedert dit op 13
      Oktober 2001 van stapel gestuur is en (b) watter resultate ten opsigte van die
      bepaalde mikpunte bereik is;

   (2)  of enige ontleding in dié verband gedoen is; so nie, waarom nie; so ja, (a) wanneer
      en (b) wat die vernaamste (i) bevindings en (ii) aanbevelings is;

   (3)  of hy beoog om ʼn fietsvervaardigingsaanleg te bou; so nie, waarom nie; so ja,

   (4)  of ʼn uitvoerbaarheidstudie in dié verband gedoen is; so nie, waarom nie; so ja, wat
      die vernaamste (a) bevindings en (b) aanbevelings is?           NW1794A

1593. Dr S M van Dyk (DA) vra die Minister van Vervoer:†

   (1)  Of alle (a) verkeersbeamptes en (b) ander tersaaklike (i) beamptes of (ii)
      administratiewe beamptes van plaaslike owerhede wat betrokke is by die
      inwerkingstelling en toepassing van die stelsel vir die Administratiewe Beregtiging
      van Padverkeersoortredings (ABPVO) vaardigheidstoetse afgelê het betreffende hul
      kennis van die Wet op Administratiewe Beregtiging van Padverkeersoortredings,
      Wet 46 van 1998; so nie, (aa) waarom nie, en (bb) wanneer die vermelde persone
      getoets sal word; so ja, met betrekking tot elke vermelde plaaslike owerheid, (aaa)
      hoeveel eksamens afgelê is, (bbb) wanneer hulle afgelê is en (ccc) waar hulle afgelê
      is;

   (2)  wat is die (a) druip- en slaagsyfers, (b) slaagpunt en (c) gemiddeldes met betrekking
      tot elke toets of eksamen wat in elke vermelde plaaslike owerheid afgelê is;

   (3)  hoe word beamptes wat in die eksamen gedruip het, gehanteer ten opsigte van hul
      betrokkenheid by die ABPVO;

   (4)  of ABPVO-boeteboekies uitgereik is aan elke persoon wat die vermelde toetse of
      eksamens afgelê het; so nie, waarom nie; so ja, hoe lank voor of na die aflê van hul
      toets ʼn boeteboekie aan elke persoon uitgereik is ?            NW1795A
                         INTERNE VRAELYS: NASIONALE VERGADERING NO 17─2011
Vrydag, 17 Junie 2011]                656

1594. Mnr S B Farrow (DA) vra die Minister van Vervoer:†

    (1)   (a) Hoeveel treinongelukke plaasgevind het (i) in (aa) 2008, (bb) 2009 en (cc) 2010
        en (ii) gedurende die tydperk 1 Januarie 2011 tot op die jongste vermelde datum
        waarvoor inligting beskikbaar is en (b) in elke geval, (i) waar dit plaasgevind het, (ii)
        op watter datum en tyd elke vermelde ongeluk plaasgevind het, (iii) wat die
        omstandighede was en (iv) hoeveel mense beseer is en as gevolg van die ongeluk
        gesterf het;

    (2)   of enige ondersoek na elk van die vermelde ongelukke ingestel is; so nie, waarom
        nie; so ja, wat die uitkomste van elke vermelde ondersoek was;

    (3)   of enige persoon met betrekking tot enige vermelde treinongeluk aangekla, afgedank
        of vervolg is; so nie, waarom nie; so ja, wat die vermelde ampstitel van die persoon
        in elke geval was;

    (4)   watter stappe sy departement gedoen het om die getal ongelukke te verminder?
                                               NW1796A

1595. Mnr S B Farrow (DA) vra die Minister van Vervoer:†

    (1)   Wat die (a) datum, (b) tyd, (c) plek en (d) totale finansiële verlies was van
        lugvervoerrompverliese deur vliegtuie wat in Suid-Afrika geregistreer is (i) in (aa)
        2008, (bb) 2009 en (cc) 2010 en (ii) gedurende die tydperk 1 Januarie 2011 tot op die
        jongste vermelde datum waarvoor inligting beskikbaar is (aaa) binne en (bbb) buite
        Suid-Afrikaanse lugruimte;

    (2)   of ondersoeke na dié vermelde voorvalle van stapel gestuur is; so nie, waarom nie;
        so ja, wat die hoof (a) bevindings en (b) uitkomste van die ondersoeke in elke geval
        was?                                    NW1797A

1596. Mnr S B Farrow (DA) vra die Minister van Vervoer:†

    (1)   (a) Op watter datums die diensgelde van die (i) Lugverkeer en Navigasie-
        dienstemaatskappy Bpk. (ATNS) en (ii) Lughawensmaatskappy van Suid-Afrika
        (ACSA) die vorige keer verhoog is en (b) in elke geval, (i) met watter persentasie dit
        verhoog is, (ii) wat die fooi (aa) aanvanklik en (bb) na die verhoging was en (iii) hoe
        elke vermelde verhoging bereken is;

    (2)   of enige navorsing onderneem is oor die uitwerking wat die verhoging van fooie by
        elke instelling op die bedryf sal hê; so nie, waarom nie; so ja, in elke geval, (a) wat
        die (i) bevindings en (ii) aanbevelings van die navorsing was en (b) wat die verdere
        tersaaklike besonderhede is?                         NW1798A

1597. Dr A Lotriet (DA) vra die Minister van Kuns en Kultuur:†

    (1)   Of die Nasionale Erfenisraad en al sy komitees aangewys is; so nie, waarom nie, in
        elke geval; so ja, wat die tersaaklike besonderhede in elke geval is;

    (2)   of die raad en sy komitees ten volle funksioneer; so nie, waarom nie, in elke geval;
        so ja, wat die tersaaklike besonderhede in elke geval is;

INTERNE VRAELYS: NASIONALE VERGADERING NO 17 ─2011
                         657            [Vrydag, 17 Junie 2011

   (3)  of die Nasionale Erfenisraad ʼn databasis byhou van nasionale erfenisterreine wat
       privaat besit word; so nie, waarom nie; so ja, wat die tersaaklike besonderhede is?
                                              NW1799A

1598. Me D Kohler-Barnard (DA) vra die Minister van Polisie:†

   (1)  Of die regulerende owerheid vir die private veiligheidsbedryf (PSIRA) die
       agtergrondsinligting van individue nagaan voordat hulle ʼn private veiligheid-
       maatskappy registreer; so nie, waarom nie; so ja, wat die tersaaklike besonderhede
       is;

   (2)  aan watter standaard ʼn persoon moet voldoen om ʼn private veiligheidmaatskappy te
       registreer;

   (3)  of ʼn sekere private veiligheidmaatskappy (naam verstrek) deur PSIRA geregistreer
       is; so ja,

   (4)  of die agtergrondsinligting van die eienaar van die vermelde maatskappy (naam
       verstrek) nagegaan is; so nie, waarom nie; so ja, (a) wat die posisie is ten opsigte van
       aansoeke om registrasie van die private veiligheidsmaatskappye van persone teen
       wie klagte vir sameswering om ʼn kontant-in-transito-rooftog uit te voer, aanhangig
       gemaak is en (b) wat die verdere tersaaklike besonderhede is?         NW1800A

1599. Me D Kohler-Barnard (DA) vra die Minister van Polisie:†

   (1)  Of ʼn sekere persoon (naam en besonderhede verstrek) elke jaar sedert 2007 om ʼn
       vuurwapenlisensie aansoek gedoen het; so ja,

   (2)  of ʼn vuurwapenlisensie aan die gemelde persoon toegestaan is; so ja, (a) waarom dié
       vuurwapenlisensie toegestaan is en (b) watter regverdiging daar vir die besluit is om
       ʼn vuurwapenlisensie aan ʼn persoon toe te staan wat op strafregtelike aanklagte
       teregstaan?                                 NW1801A

1600. Me D Kohler-Barnard (DA) vra die Minister vir Samewerkende Regering en
   Tradisionele Sake:†

   (1)  Of enige (a) staatsinstelling en/of (b) munisipaliteit in KwaZulu-Natal enige
       kontrakte met ʼn sekere beslote korporasie (naam verstrek) aangegaan het; so ja, (i)
       watter staatsinstelling en/of munisipaliteit en (ii) wat die (aa) aard, (bb) geldelike
       waarde en (cc) verdere tersaaklike besonderhede van elke kontrak is;

   (2)  of dié staatsinstelling en/of munisipaliteit in kennis gestel is van die strafregtelike
       aanklagte waarop ʼn sekere lid van die beslote korporasie (naam verstrek) teregstaan
       voordat enige kontrak aangegaan is; so nie, wat die posisie in dié verband is; so ja,
       waarom hulle ten spyte van dié inligting ʼn kontrak aangegaan het?      NW1802A
                          INTERNE VRAELYS: NASIONALE VERGADERING NO 17─2011
Vrydag, 17 Junie 2011]                658

1601. Mnr M Waters (DA) vra die Minister van Gesondheid:†

    (1)   Of daar ʼn statutêre liggaam is wat die (a) invoer, (b) vervaardiging en (c) gebruik
        van alle mediese toestelle reguleer; so nie, (i) waarom nie en (ii) hoe die veiligheid
        en doeltreffendheid van elke mediese toestel verseker word; so ja, (aa) watter
        statutêre liggaam, (bb) hoeveel mediese toestelle in elk van die afgelope drie
        boekjare goedgekeur is, (cc) wat die huidige agterstand vir die goedkeuring van
        mediese toestelle is en (dd) hoeveel mediese toestelle tans op die Suid-Afrikaanse
        mark is;

    (2)   hoe sy departement verseker dat alle toestelle wat (a) die einde van hul rakleeftyd
        bereik het, (b) verval het en (c) internasionaal herroep is nie meer gebruik word nie?
                                              NW1803A

1602. Mnr M Waters (DA) vra die Minister van Gesondheid:†

    (1)   Of sy departement daarvan in kennis gestel is dat die Verenigde State van Amerika
        se Food and Drug Administration (FDA) die Gynecare TWT™ mediese toestel
        herroep het wat in heupvervangingsprosedures gebruik word; so nie, Wat die posisie
        in dié verband is; so ja,

    (2)   of sy departement van voorneme is om die toestelle in Suid-Afrika te herroep; so nie,
        waarom nie; so ja, wat die tersaaklike besonderhede is;

    (3)   of enige ander mediese toestel wat deur die FDA herroep is nog steeds in Suid-
        Afrika gebruik word; so ja, (a) watter toestel en (b) wat die doel van die toestel in
        elke geval is?                               NW1804A

1603. Mnr M Waters (DA) vra die Minister van Gesondheid:†

    (1)   Of die Raad vir Gesondheidsberoepe van Suid-Afrika (RGBSA) in die afgelope drie
        boekjare enige formele klagtes van die publiek teen ʼn gesondheidspraktisyn ten
        opsigte van (a) wanpraktyk, (b) te hoë fooie en (c) enige ander kategorie ontvang
        het; so ja, (i) hoeveel in elke geval, (ii) hoeveel gesondheidspraktisyns skuldig
        bevind is, (iii) wat die besluit in elke geval was en (iv) wat hul name was;

    (2)   of meer as een klagte gedurende die bogenoemde tydperk teen enige van die
        gesondheidspraktisyns ingedien is; so ja, (a) wat hul name is, (b) hoeveel klagtes
        teen hulle ingedien is en (c) wat die rede vir elke klagte was?     NW1805A

1604. Mev J F Terblanche (DA) vra die Minister van Gesondheid:†

    Of sy departement ingelig is dat die Wêreldgesondheidsorganisasie (WGO) se
    Internasionale Agentskap vir Navorsing oor Kanker (IANK) radiofrekwensies se
    elektromagnetiese velde onder Groep 2B, as moontlik kankerverwekkend vir mense,
    geklassifiseer het; so nie, wat die posisie in dié verband is; so ja, (a) watter stappe sy
    departement voornemens is om in dié verband te doen en (b) watter aanbevelings in die
    verslag vervat is?                                NW1806A
INTERNE VRAELYS: NASIONALE VERGADERING NO 17 ─2011
                         659            [Vrydag, 17 Junie 2011

1605. Mnr T D Lee (DA) vra die Minister van Gesondheid:†

   Of die Wêreldgesondheidsorganisasie (WGO) sy departement uitgenooi het om te reageer
   op die ondersoek van die WGO na lidlande met betrekking tot die registrasie van plaagdoder
   en bestuurspraktyke; so nie, wat die posisie in dié verband is; so ja, waarom Suid-Afrika nie
   gereageer het nie?                                 NW1807A

1606. Mnr T D Lee (DA) vra die Minister van Gesondheid:†

   (1)  Of sy departement volgehoue omvattende ondersoek na alle voedselprodukte in die
       boekjaar (a) 2006-07, (b) 2007-08, (c) 2008-09, (d) 2009-10 en (e) 2010-11 ingestel
       het ten einde die veiligheid daarvan te verseker en na te gaan dat die inhoud
       dieselfde is as dit wat op die verpakking gemeld word; so nie, (i) waarom nie en (ii)
       hoe sy departement verseker dat alle voedsel veilig is vir menslike gebruik en dat
       produkte dit bevat waarop vervaardigers aanspraak maak; so ja, (aa) watter proses
       gevolg word en (bb) hoe dikwels voedingsprodukte ontleed word;

   (2)  of sy departement bevind het in die boekjaar (a) 2006-07, (b) 2007-08, (c) 2008-09,
       (d) 2009-10 en (e) 2010-11 dat voedselprodukte (i) onveilig is en (ii) nie die korrekte
       hoeveelheid bestanddele bevat soos geadverteer nie; so ja, in elke geval, (aa) watter
       produkte, (bb) op watter grondslag die vermelde produk die omvattende ondersoek
       nie geslaag het nie en (cc) watter stappe teen die vermelde vervaardiger gedoen is?
                                              NW1808A

1607. Mnr T D Lee (DA) vra die Minister van Gesondheid:†

   (a) Hoeveel mense in sy departement aangewys is om te verseker dat alle voedselsoorte op
   die mark veilig vir gebruik is en dat die publiek nie mislei word nie, (b) wat hul onderskeie
   poste is en (c) by watter laboratoriums hulle hul bevind?              NW1809A

1608. Mev H Lamoela (DA) vra die Minister van Gesondheid:†

   (1)  Met verwysing na sy antwoord op vraag 980 op 15 Desember 2010, (a) watter
       vermelde hospitale (i) in die boekjare (aa) 2007-08, (bb) 2008-09, (cc) 2009-10 en
       (dd) 2010-11 en (ii) gedurende die tydperk 1 April 2011 tot die jongste vermelde
       datum waarvoor inligting beskikbaar is, nie finansiële bestuurders gehad het nie, (b)
       in watter provinsie elke vermelde hospitaal geleë is, (c) wat hul onderskeie
       begrotings in elke vermelde boekjaar was en (d) wie in die afwesigheid van ʼn
       finansiële bestuurder vir die finansies van elke vermelde hospitaal verantwoordelik
       was;

   (2)  of enige van die vermelde hospitale in die boekjare (a) 2007-08, (b) 2008-09, (c)
       2009-10 en (d) 2010-11 sy begroting oorskry het; so nie, wat in elke geval die
       posisie is; so ja, wat in elke geval die tersaaklike besonderhede is;

   (3)  of enige van die vermelde hospitale (a) in die boekjare (i) 2007-08, (ii) 2008-09, (iii)
       2009-10 en (iv) 2010-11 en (b) gedurende die tydperk 1 April 2011 tot op die jongste
       vermelde datum waarvoor inligting beskikbaar is, tekorte ondervind het; so nie, wat
       in elke geval die posisie is; so ja, wat in elke geval die tersaaklike besonderhede is;                          INTERNE VRAELYS: NASIONALE VERGADERING NO 17─2011
Vrydag, 17 Junie 2011]                660

    (4)   (a) waarom sy departement versuim het om in elke geval ʼn voltydse finansiële
        bestuurder aan te stel en (b) wanneer sy departement in elke geval so ʼn persoon sal
        aanstel?                                 NW1811A

1609. Mnr M H Steele (DA) vra die Minister vir Samewerkende Regering en Tradisionele
   Sake:†

    (1)   Hoeveel nuutverkose raadslede wat ná 18 Mei 2011 in saamgestelde munisipale rade
        dien, tans direkteure van maatskappye is wat (a) sedert 1 Januarie 2010 sake met
        munisipaliteite gedoen het en (b) steeds sake met munisipaliteite doen;

    (2)   hoeveel van die vermelde raadslede (a) dié botsing van belange verklaar en (b) uit
        hul direksieskappe bedank het;

    (3)   watter stappe hy van voorneme is om teen raadslede te doen wat nie uit
        direksieskappe van maatskappye wat sake met munisipaliteite doen, bedank nie?
                                             NW1812A

1610. Mnr M H Steele (DA) vra die Minister van Polisie:†

    (a) Wat die name van die drie verdagtes is wat volgens ʼn sekere memorandum
    (besonderhede verstrek) van die SA Polisiediens gesterf het, (b) wanneer elkeen van dié
    verdagtes gesterf het en (c) op grond van watter bewyse of bewerings hulle as verdagtes in
    elke saak beskou is?                               NW1813A

1611. Mev S V Kalyan (DA) vra die Minister van Gesondheid:†

    (1)   Of hy in kennis gestel is van ʼn klagte deur ʼn sekere persoon (naam verstrek) oor
        kunsmatige bymiddels en vervangingsmiddels vir suiwelprodukte; so ja,

    (2)   of hy ʼn ondersoek van stapel gestuur het om dié klagte te ondersoek; so nie, waarom
        nie; so ja, wat die tersaaklike besonderhede is?              NW1814A

1612. Mev S V Kalyan (DA) vra die Minister van Landbou, Bosbou en Visserye:†

    (1)   Of sy in kennis gestel is van ʼn klagte deur ʼn sekere persoon (naam verstrek) oor
        kunsmatige bymiddels en vervangingsmiddels vir suiwelprodukte; so ja,

    (2)   of sy ʼn ondersoek van stapel gestuur het om dié klagte te ondersoek; so nie, waarom
        nie; so ja, wat die tersaaklike besonderhede is?              NW1815A

1613. Mev S V Kalyan (DA) vra die Minister van Landbou, Bosbou en Visserye:†

    (1)   Of enige eksperimente en/of toetse op ʼn sekere produk (naam verstrek) uitgevoer is,
        wat as kaas verkoop is, voor dit aan die publiek beskikbaar gestel is; so nie, waarom
        nie; so ja, wat die tersaaklike besonderhede van sulke eksperimente en/of toetse is;

    (2)   (a) watter gesag die handelslisensie van dié produk gemagtig het en (b) op watter
        grondslag die gebruik van die woord “kaas” vir ʼn suiwelvrye produk toegelaat word?
                                             NW1816AINTERNE VRAELYS: NASIONALE VERGADERING NO 17 ─2011
                         661            [Vrydag, 17 Junie 2011

1614. Mnr M J Ellis (DA) vra die Minister van Gesondheid:†

   (1)  Of enige eksperimente en/of toetse op ʼn sekere produk (naam verstrek) uitgevoer is,
       wat as kaas verkoop is, voor dit aan die publiek beskikbaar gestel is; so nie, waarom
       nie; so ja, wat die tersaaklike besonderhede van sulke eksperimente en/of toetse is;

   (2)  (a) watter gesag die handelslisensie van dié produk gemagtig het en (b) hoe die
       gebruik van die woord “kaas” vir ʼn suiwelvrye produk toegelaat word?  NW1817A

1615. Mnr M J Ellis (DA) vra die Minister van Polisie:†

   Of die polisie se kommersiële misdaadeenheid ʼn ondersoek na die verkoop en
   wanvoorstelling van produkte onderneem het wat vette bevat wat ten volle met waterstof
   verbind is en as egte suiwelprodukte voorgehou word; so nie, wat die posisie in dié verband
   is; so ja, wat die (a) bevindings en (b) uitkomste van dié ondersoek was?     NW1818A

1616. Mr M J Ellis (DA) vra die Minister van Justisie en Staatkundige Ontwikkeling:†

   Of die Nasionale Vervolgingsgesag in 2010 ʼn ondersoek na die verkoop en wanvoorstelling
   van produkte wat ten volle gehidrogeneerde vette bevat maar wat as egte suiwelprodukte
   voorgehou word, ingestel het; so nie, wat die posisie in dié verband is; so ja, wat die (a)
   bevindings en (b) uitkomste van die ondersoek was?                NW1819A

1617. Mnr I O Davidson (DA) vra die Minister van Vervoer:†

   Of sy departement enige planne beraam het om die verwagte instroming van duisende
   afgevaardigdes na die 17th Conference of the Parties of the UN Framework Convention on
   Climate Change (COP17) in Desember 2011 te huisves; so nie, waarom nie; so ja, (a) watter
   planne en (b) wat die verdere tersaaklike besonderhede is?           NW1820A

1618. Mev D A Schäfer (DA) vra die Minister van Justisie en Staatkundige Ontwikkeling:†

   (1)  Watter maatskappy die tender vir die nuwe oudio-visuele hervattingstelsel (OVH)
       wat onlangs in Mitchells Plain bekendgestel is, bekom het, (b) wat die waarde van
       dié tender is en (c) hoeveel maatskappye vir die tender aansoek gedoen het;

   (2)  of die tender voortgesette onderhoud van die stelsel insluit; so nie, waarom nie; so ja,
       vir watter vermelde tydperk die gemelde maatskappy onderhoud moet verskaf?
                                              NW1821A

1619. Mnr P van Dalen (DA) vra die Minister van Openbare Ondernemings:†

   (1)  Of die Lughawensmaatskappy van Suid-Afrika (ACSA) deur politieke partye vir
       advertensieruimte in en om lughawegeboue gedurende die veldtog vir die plaaslike
       regeringsverkiesings in 2011 betaal is; so ja, (a) wat die naam van elke politieke
       party is, (b) wat die totale bedrag is wat aan die Lughawensmaatskappy van Suid-
       Afrika betaal is, (c) wat die aard van elke advertensie was en (d) wat die
       uiteensetting van die geld is ten opsigte van elke advertensie waarvoor betaal is;
                          INTERNE VRAELYS: NASIONALE VERGADERING NO 17─2011
Vrydag, 17 Junie 2011]                662

    (2)   of enige van dié politieke partye ʼn spesiale koers/afslag vir die plasing van dié
        advertensies ontvang het; so ja, (a) watter politieke partye ʼn spesiale koers/afslag
        ontvang het en (b) wat die totale monetêre waarde van dié spesiale koers/afslag is
        wat elke politieke party ontvang het?                   NW1822A

1620. Me M R Shinn (DA) vra die Minister van Minerale Bronne:†

    (1)   Of (a) haar departement en (b) enige van die instellings wat aan haar departement
        verslag doen met enige ander departemente beraadslaag het aangaande (i)
        kommentaar en/of (ii) professionele advies ter voorbereiding van die eis wat by die
        Verenigde Nasies (VN) ingestel is om Suid-Afrika se seebodem om die Prins
        Edward-eilande uit te brei; so nie, wat die posisie in dié verband is; so ja, (aa) met
        watter (aaa) departemente, (bbb) entiteite en (ccc) ander vermelde kenners en (bb)
        wat die tersaaklike besonderhede van die beraadslaging is;

    (2)   of enige ekoloë in diens van die Staat voor die indiening van dié eis by die VN
        geraadpleeg is; so nie, waarom nie; so ja, (a) wie dié ekoloë was en (b) wat die aard
        van hul opinies/advies was;

    (3)   of enige private wetenskaplikes ter voorbereiding van dié eis geraadpleeg is; so nie,
        waarom nie; so ja, (a) wie dié wetenskaplikes was, (b) wat die aard van hul insette
        was en (c) watter bedrag geld vir hul bydrae aan elk van dié wetenskaplikes betaal is;

    (4)   of Frankryk in verband met die (a) voorbereiding en (b) instelling van dié eis
        geraadpleeg is; so nie, wat die posisie in verband met gesprekke met Frankryk oor
        dié eis is; so ja, wat die besonderhede van Frankryk se inset is?    NW1825A

1621. Mev S P Kopane (DA) vra die Minister van Maatskaplike Ontwikkeling:†

    Of algemene beheermaatreëls betreffende inligtingstegnologie met betrekking tot die
    maatskaplike pensioenstelsel ontwerp is om die integriteit van die inligtingstelsel en die
    veiligheid van data te handhaaf; so nie, waarom nie; so ja, wat (a) die doelwit met die
    ontwerp daarvan was en (b) die verdere tersaaklike besonderhede is?       NW1826A

1622. Mev S P Kopane (DA) vra die Minister van Maatskaplike Ontwikkeling:†

    Of (a) hand- en (b) geoutomatiseerde beheer betreffende die besteding van die maatskaplike
    bystandstoelae ontwerp is om toe te sien dat transaksies gemagtig en volledig en akkuraat
    geprosesseer word; so nie, waarom nie; so ja, wat (i) die doelwitte met die ontwerp daarvan
    was en (ii) die verdere tersaaklike besonderhede is?                NW1827A

1623. Mev S P Kopane (DA) vra die Minister van Maatskaplike Ontwikkeling:†

    Of die SA Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid enige stappe gedoen het om in die vraag
    na vereiste bekwaamhede vir ʼn gerekenariseerde datagehaltebestuurstelsel te voldoen; so ja,
    (a) hoe hulle beplan om die situasie te verbeter, (b) hoe dit die voorsiening van omvangryke
    maatskaplike dienste beïnvloed en (c) wat die verdere tersaaklike besonderhede is?
                                              NW1828A
INTERNE VRAELYS: NASIONALE VERGADERING NO 17 ─2011
                         663             [Vrydag, 17 Junie 2011

1624. Mnr J F Smalle (DA) vra die Minister van Kuns en Kultuur:†

   (1)  Of die Cuban National Ballet School (CNBS) in 2012 in Suid-Afrika sal optree; so
       ja, (a) wanneer en (b) wat die aard van hul optrede sal wees;

   (2)  of die CNBS deur (a) sy departement of (b) enige instelling wat aan hom verslag
       doen, uitgenooi is; so ja, (i) watter instelling en (ii) waarom hulle deur dié instelling
       uitgenooi is?                                 NW1829A

1625. Mnr J F Smalle (DA) vra die Minister van Waterwese en Omgewingsake:†

   (1)  Of enige munisipaliteite in Limpopo uitstaande geld aan die Lepelle-Noord
       Waterraad (LNW) verskuldig is; so ja, (a) watter munisipaliteite en (b) wat die totale
       uitstaande skuld bedra;

   (2)  of watervoorsiening aan enige van die betrokke munisipaliteite afgesny is; so nie,
       wat die posisie in dié verband is; so ja, (a) aan watter munisipaliteite, (b) wanneer
       die watervoorsiening afgesny is en (c) vir hoe lank die watervoorsiening in elke
       geval onderbreek is;

   (3)  of haar departement oor enige maatreëls beskik om te verseker dat die uitstaande
       skulde ingevorder word; so nie, waarom nie; so ja, (a) watter maatreëls en (b) teen
       watter datum alle agterstallige skulde betaal moet wees;

   (4)  of enige stappe teen die munisipaliteite wat nog nie hul uitstaande skulde vereffen
       het, gedoen sal word; so nie, waarom nie; so ja, (a) watter stappe en (b) wat die
       verdere tersaaklike besonderhede is?                   NW1830A

1626. Mev J F Terblanche (DA) vra die Minister van Toerisme:†

   (1)  Hoeveel (a) hotelle, (b) herberge, (c) plattelandse wonings, (d) gastehuise, (e) bed-
       en-ontbyt-eenhede, (f) selfsorgverblyfeenhede, (g) karavaan- en kampterreine, (h)
       rugsakstapper-eenhede en jeugherberge en (i) wildreservaatherberge uitgewys is (i)
       in die boekjaar (aa) 2008-09, (bb) 2009-10 en (cc) 2010-11 en (ii) gedurende die
       tydperk 1 April 2011 tot op die jongste vermelde datum waarvoor inligting
       beskikbaar is omdat hulle die Toerismegraderingsraad van Suid-Afrika (TGRSA) se
       stergraderingstelsel onwettig gebruik;

   (2)  hoeveel in elke kategorie in elke jaar vervolg is omdat hulle die TGRSA se
       stergraderingstelsel onwettig gebruik;

   (3)  ten opsigte van elke kategorie, wat die (a) omvang van die boetes of strawwe is wat
       die instellings opgelê is wat oortree het en (b) totale geldwaarde van boetes en
       strawwe is wat alle instellings opgelê is?                NW1831A

1627. Mev J F Terblanche (DA) vra die Minister van Toerisme:†

   (1)  Hoeveel internasionale reise (a) hy, (b) beamptes van departemente en (c) amptelike
       afvaardigings van SA Toerisme onderneem het (i) gedurende die boekjaar (aa)
       2008-9, (bb) 2009-10 en (cc) 2010-11 en (ii) gedurende die tydperk 1 April 2011 tot
       op die jongste vermelde datum waarvoor inligting beskikbaar is;

                          INTERNE VRAELYS: NASIONALE VERGADERING NO 17─2011
Vrydag, 17 Junie 2011]                664

    (2)   met verwysing na elke vermelde reis, (a) hoeveel mense in die afvaardiging was, (b)
        wie deel van die afvaardiging uitgemaak het, (c) wat was die (i) vertrekdatum, (ii)
        terugkeerdatum en (iii) duurte, (d) by watter bestemmings aangedoen is en (e) wat (i)
        die totale koste en (ii) die uiteensetting van die koste is?        NW1832A

1628. Mnr N D du Toit (DA) vra die Minister van Landbou, Bosbou en Visserye:†

    Of, met verwysing na haar antwoord op vraag 1410 op 7 Junie 2011, sy daartoe in staat is
    om die totale gewig in tonne van perlemoen wat geoes is deur elke individu of regte-houer
    gedurende die tydperk 1 Julie 2010 tot 31 Oktober 2010 te verskaf; so nie, waarom nie; so
    ja, wat elke individuele (a) gewig in tonne en (b) elke regte-houer se toewysing van die
    totale toelaatbare vangste gedurende die gemelde tydperk was?          NW1833A

1629. Dr P J Rabie (DA) vra die Minister van Gesondheid:†

    Of die Medisynebeheerraad die farmaseutiese bedryf ten opsigte van die herroep van
    medisyne genader/geraadpleeg het ten einde toekomstige botsings met die Nasionale
    Verbruikersraad te voorkom wat ook die gesag verleen is om medisyne ingevolge die
    Consumer Protection Act, Wet 68 van 2008, te herroep; so nie, (a) waarom nie en (b) watter
    maatreëls ingestel sal word om te verseker dat dié bedryf genader/geraadpleeg word; so ja,
    (i) wat die besonderhede van die samesprekings/beraadslagings met die farmaseutiese
    bedryf is en (ii) watter maatreëls ingestel is om aandag aan dié situasie te skenk? NW1834A

1630. Dr P J Rabie (DA) vra die Minister van Hoër Onderwys en Opleiding:†

    (a) Wat die totale regskoste beloop om administratiewe kostes in die sektorale onderwys- en
    opleidingsowerheid vir dienste (Dienste-Seta) in te stel soos deur hom goedgekeur is en (b)
    wanneer hy voorsien dat die gedragskode in werking gestel sal word wat enige botsings van
    belange tussen Seta-raadslede en -bestuurders sal reguleer?            NW1835A

1631. Mnr M Swart (DA) vra die Minister van Finansies:†

    (1)   Of van (a) regeringsdepartemente, (b) provinsiale administrasies en (c)
        munisipaliteite vereis word om onafhanklike ouditkomitees te hê; so ja, watter stappe
        gedoen word om nakoming van dié vereiste te verseker; so nie,

    (2)   of die Nasionale Tesourie voornemens is om wetgewing wat die aanstelling van
        sulke komitees sal afdwing, in te dien; so nie, waarom nie; so ja, wat die tersaaklike
        besonderhede is?                               NW1836A

1632. Mnr E J Marais (DA) vra die Minister van Minerale Bronne:†

    Watter stappe tans teen die persone gedoen word wat doeltreffend as die eienaars van die 98
    uit bedryf gestelde myne (besonderhede verstrek) uitgeken is om die suksesvolle
    rehabilitasie van dié myne te kan verseker?                    NW1837A
INTERNE VRAELYS: NASIONALE VERGADERING NO 17 ─2011
                        665            [Vrydag, 17 Junie 2011

1633. Mnr P J C Pretorius (DA) vra die Minister van Polisie:†

   (1)  Of ʼn aanklag van (a) bedrog en/of (b) diefstal in September 2009 teen sekere
       beleggingsmaatskappye (name verstrek) by Hermanus se Speurafdeling van die SA
       Polisiediens (SAPD) ingedien is; so ja, (i) wie die aanklag ingedien het, (ii) wanneer
       die aanklag ingedien is, (iii) teen watter van dié vermelde maatskappye die aanklag
       ingedien is en (iv) wat die saaknommer is;

   (2)  of die aanklag ondersoek is; so nie, waarom nie; so ja, wat die uitslag van die
       ondersoek is?                             NW1838A

1634. Mnr P J C Pretorius (DA) vra die Minister van Minerale Bronne:†

   (1)  Of van haar departement se beamptes vereis word om by hul vertrek uit die
       departement ʼn onderneming te onderteken wat hulle daarvan weerhou om (a)
       eienaars, (b) direkteurs en/of (c) sleutelrolspelers van instellings te word wat by (i)
       prospektering of (ii) mynbou betrokke is; so nie, waarom nie; so ja, (aa) wat die
       (aaa) name en (bbb) range van die beamptes is wat in die afgelope drie jaar sulke
       ondernemings onderteken het en (bb) vir watter tydperk so ʼn beperking geldig is;

   (2)  of bevind is dat gewese beamptes van haar departement so ʼn beperkingsooreenkoms
       oortree het; so ja, (a) wat die naam van elke sodanige beampte is, (b) in watter (i)
       instelling en/of (ii) hoedanigheid vasgestel is dat hulle so ʼn beperkingsooreenkoms
       oortree het, (c) wanneer elke vermelde beampte so ʼn beperkingsooreenkoms oortree
       het en (d) watter stappe haar departement in elke geval gedoen het om so ʼn
       beperkingsooreenkoms af te dwing?                      NW1839A

1635. Mnr G R Morgan (DA) vra die Minister van Gesondheid:†

   (1)  Of sy departement aandag geskenk het aan ʼn nuwe studie deur die
       Wêreldgesondheidsorganisasie (WGO) na die moontlike uitwerking wat
       elektromagnetiese velde van radiofrekwensie op mense kan hê soos in die WGO se
       Internasionale Agentskap vir Kankernavorsing (IARC) se persverklaring (afskrif
       voorsien) op 31 Mei 2011 vervat is; so ja, wat die tersaaklike besonderhede is; so
       nie,

   (2)  of sy departement die studie sal ondersoek; so nie, waarom nie; so ja, wat die
       tersaaklike besonderhede is;

   (3)  of, met verwysing na sy antwoord op vraag 2088 op 16 September 2010, dit steeds
       sy beleidstandpunt is dat daar geen gesondheidsrisiko’s met die publiek se
       blootstelling aan selfoontorings en basisstasie gepaardgaan nie; so nie, waarom nie;
       so ja, wat die tersaaklike besonderhede is;

   (4)  of, met verwysing na sy antwoord op vraag 2088 op 16 September 2010, hy dit sal
       oorweeg om minimum bufferstrookvereistes vir selfoontorings en basisstasie op te
       lê; so nie, waarom nie; so ja, wat die tersaaklike besonderhede is;

   (5)  of sy departement die gevolgtrekkings van die WGO se studie met die Departement
       van Omgewingsake sal bespreek; so nie, waarom nie; so ja, wat die tersaaklike
       besonderhede van sodanige besprekings sal wees?            NW1840A

                          INTERNE VRAELYS: NASIONALE VERGADERING NO 17─2011
Vrydag, 17 Junie 2011]                666

1636. Mnr G R Morgan (DA) vra die Minister van Waterwese en Omgewingsake:†

    (1)   Of haar departement die Wêreldgesondheidsorganisasie (WGO) se nuwe studie oor
        die moontlike uitwerking van elektromagnetiese velde van radiofrekwensies op die
        mens, soos op 31 Mei 2011 in ʼn sekere persvrystelling vervat (afskrif verstrek),
        beoordeel het; so ja, wat die tersaaklike besonderhede is; so nie,

    (2)   of haar departement voornemens is om regulasies van omgewingsimpakevaluerings
        met betrekking tot die oprigting van selfoonmaste en –basisstasies in die lig van dié
        studie te hersien; so nie, waarom nie; so ja, wat die tersaaklike besonderhede is?
                                             NW1841A

1637. Dr D T George (DA) vra die Minister van Finansies:†

    (1)   Of die Nasionale Tesourie naas die Toevoertarief vir Hernubare Energie (Refit) ook
        ander maatreëls oorweeg om belegging in hernubare energie aan te moedig; so nie,
        waarom nie; so ja, (a) watter maatreëls en (b) wat die verdere tersaaklike
        besonderhede is;

    (2)   of hy ʼn aankondiging oor die stand van die ontwikkeling van finansiële maatreëls ter
        bevordering van beleggings in hernubare energie sal doen, aangesien hy voorheen
        Februarie 2011 as teikendatum vir die vrystelling van verkrygingsdokumentasie
        vasgestel het; so nie, waarom nie; so ja, wanneer?            NW1842A

1638. Mnr N D du Toit (DA) vra die Minister van Landbou, Bosbou en Visserye:†

    Of Suid-Afrika aan die Wêreldgesondheidsorganisasie (WGO) se jongste opname oor die
    registrasie en bestuurspraktyke van onkruiddoder deur WGO-lidstate deelgeneem het; so
    nie, waarom nie; so ja, wat die tersaaklike besonderhede is?        NW1843A

1639. Mnr G R Morgan (DA) vra die Minister van Waterwese en Omgewingsake:†

    (1)   Of haar departement die getal opvanggebiedbestuursagentskappe hersien; so nie,
        waarom nie; so ja, wat die tersaaklike besonderhede is;

    (2)   (a) wat die hoof uitdagings is wat die gevestigde opvanggebiedbestuursagentskappe
        in die gesig staar en (b) wanneer alle opvanggebiedbestuursagentskappe na
        verwagting ten volle bedryf sal word?                  NW1844A

1640. Mnr N J J van R Koornhof (Cope) vra die Minister in die Presidensie: Nasionale
   Beplanningskommissie:†

    (a) Watter bedrag na aanleiding van die bekendmaking van die diagnostiese verslag vir die
    raadplegende benadering begroot is, (b) hoe lank die proses sal neem en (c) wanneer die
    Visie 2030-dokument gereed sal wees?                      NW1845A
INTERNE VRAELYS: NASIONALE VERGADERING NO 17 ─2011
                         667            [Vrydag, 17 Junie 2011

1641. Mnr P D Dexter (Cope) vra die Minister van Energie:†

   Wat (a) die tersaaklike besonderhede van die kontrakte is wat haar departement met
   verskaffers ten opsigte van die installering van een miljoen sonwaterverhitters (SWVs) as
   deel van die bekendstelling van sy SWV-program aangegaan het wat teen 2014 voltooi moet
   wees, (b) die name van die maatskappye is met wie die kontrakte onderteken is, (c) die
   waarde van elke kontrak is en (d) die verdere tersaaklike besonderhede is?    NW1847A

1642. Mnr N S Nhanha (Cope) vra die Minister van Openbare Ondernemings:†

   Of die Regering van voorneme is om aan Denel se filiaalmaatskappy Denel Saab
   Aerostructures (DSA) ʼn verlenging ten opsigte van die R1,8 miljard waarborg toe te staan;
   so nie, wat die posisie in dié verband is; so ja, (a) vir hoe lank, (b) op watter voorwaardes en
   (c) watter maatreëls ingestel sal word om seker te maak dat die maatskappy reggeruk word?
                                              NW1849A

1643. Mnr N S Nhanha (Cope) vra die Minister van Openbare Ondernemings:†

   Of die Regering van voorneme is om die Denel se filiaalmaatskappy Denel Saab
   Aerostructures (DSA) te verkoop in die lig van die toenemende verliese wat deur die
   instelling ondervind word; so nie, wat die posisie in dié verband is; so ja, wat die tersaaklike
   besonderhede is?                                    NW1850A

1644. Mnr N S Nhanha (Cope) vra die Minister van Openbare Ondernemings:†

   Of sy departement besonderhede bekend sal maak van die gewelddadige stakings wat in Mei
   2011 by die Kusile- en Medupi-kragaanlegte uitgebreek het; so nie, wat die posisie in dié
   verband is; so ja, (a) hoeveel werkure verloor is, (b) wat die totale koste van die staking
   beloop, (c) watter skade deur die betogers aangerig is en (d) hoe die stakings die spertye van
   die projekte sal raak?                                NW1851A

1645. Mnr L Ramatlakane (Cope) vra die Minister van Polisie:†

   Of die SA Polisiediens met die Departement van Arbeid en al die tersaaklike aandeelhouers
   oorleg gepleeg het ten opsigte van die inwerkingstelling van die nuwe skofstelsel vir
   amptenare wat by die strafregistersentrums werk; so nie, waarom nie; so ja, wat hy bevind
   het die (a) voordele en (b) nadele van die nuwe skofstelsel is?         NW1852A

1646. Mnr L Ramatlakane (Cope) vra die Minister van Polisie:†

   (1)  Of hy bevind het dat sy departement aan die bepalings van artikel 15 van die
       Wysigingswet op Geregtelike Aangeleenthede, Wet 62 van 2000, voldoen, wat die
       polisie die mag gee om persone wat vir diefstal en die besit van dagga in hegtenis
       geneem is (besonderhede verstrek) op borgtog vry te laat; so nie, waarom nie; so ja,
       (a) hoe wyd dié artikel toegepas word en (b) wat die verdere tersaaklike
       besonderhede is;

   (2)  of die toepassing van dié artikel die getal geringe oortreders verminder het wat in
       gevangenisse of aanhoudingselle aangehou word; so nie, wat die posisie in dié
       verband is; so ja, wat die tersaaklike besonderhede is;


                          INTERNE VRAELYS: NASIONALE VERGADERING NO 17─2011
Vrydag, 17 Junie 2011]                668

    (3)   of die polisiebeamptes by verskeie polisiekantore oor die bepalings van dié artikel in
        kennis gestel is; so nie, waarom nie; so ja, wat die tersaaklike besonderhede is?
                                              NW1853A

1647. Mnr L Ramatlakane (Cope) vra die Minister vir die Staatsdiens en Administrasie:†

    Of alle senior bestuurders hul finansiële openbaarmakingsvorms voor die spertyd vir 2011
    voorgelê het; so nie, waarom nie; so ja, (a) wie nie hul openbaarmakingsvorms voorgelê het
    nie en (b) watter dissiplinêre stappe teen dié vermelde bestuurders gedoen sal word?
                                              NW1854A

1648. Mev H N Ndude (Cope) vra die Minister van Landbou, Bosbou en Visserye:†

    Of die Regering alle moontlike maatreëls ingestel het om te verhoed dat die nuwe E-coli-
    stam wat onlangs in Duitsland geïdentifiseer is die land binnekom; so nie, waarom nie; so ja,
    wat die besonderhede van die Regering se (a) voorbereidheid en (b) planne is om die
    bedreiging die hoof te bied?                           NW1855A

1649. Dr D T George (DA) vra die Minister van Energie:†

    Om watter redes die program vir die Toevoertarief vir Hernubare Energie (Refit) nie
    geїmplementeer word nie?                         NW1856A
       OPSOMMING VAN VRAE NOG NIE BEANTWOORD NIE          VRAE VIR MONDELINGE BEANTWOORDING

                 VEILIGHEID EN SEKURITEIT

                       GROEP 1

Vrae wat oorstaan van Woensdag, 23 Maart 2011.

 26. Me W Ngwenya (ANC) (bl 5)—Korrektiewe Dienste.†

 25. Me W Ngwenya (ANC) (bl 8)—Korrektiewe Dienste.†

 6. Mnr J Selfe (DA) (bl 8)—Korrektiewe Dienste.†
INTERNE VRAELYS: NASIONALE VERGADERING NO 17 ─2011
                        669            [Vrydag, 17 Junie 2011

         VRAE VIR SKRIFTELIKE BEANTWOORDING

             DONDERDAG, 10 FEBRUARIE 2011
◙20. Mnr S B Farrow (DA) (bl 5)—Vervoer.†

◙21. Mnr A P van der Westhuizen (DA) (bl 6)—Binnelandse Sake.†

◙24. Mnr M Waters (DA) (bl 6)—Gesondheid.†

◙29. Mev A Steyn (DA) (bl 7)—Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming.†

◙37. Mnr N J van den Berg (DA) (bl 9)—Kommunikasie.†

◙49. Dr A Lotriet (DA) (bl 12)—Binnelandse Sake.†

◙51. Mev A T Lovemore (DA) (bl 13)—Binnelandse Sake.†

◙56. Mev N W A Michael (DA) (bl 15)—Kommunikasie.†

◙57. Mev N W A Michael (DA) (bl 15)—Kommunikasie.†

◙58. Die Leier van die Opposisie (DA) (bl 15)—Minister in die Presidensie: Prestasiemonitering en
   –evaluering asook Administrasie in die Presidensie.†

◙59. Die Leier van die Opposisie (DA) (bl 15)—President van die Republiek.†

◙75. Dr J C Kloppers-Kleynhans (DA) (bl 19)—Hoër Onderwys en Opleiding.†

◙92. Mnr P J C Pretorius (DA) (bl 22)—Hoër Onderwys en Opleiding.†

◙98. Mnr T W Coetzee (DA) (bl 23)—Gesondheid.†

◙103. Mnr N J van den Berg (DA) (bl 24)—Kommunikasie.†

◙104. Mnr N J van den Berg (DA) (bl 24)—Kommunikasie.†

◙109. Me L D Mazibuko (DA) (bl 25)—Basiese Onderwys.†

◙118. Mev D A Schäfer (DA) (bl 27)—Finansies.†

◙124. Dr H C van Schalkwyk (DA) (bl 28)—Kommunikasie.†

◙127. Adv L H Max (DA) (bl 28)—Verdediging en Militêre Veterane.†

◙131. Adv L H Max (DA) (bl 29)—Binnelandse Sake.†

◙150. Mnr S C Motau (DA) (bl 32)—Minister in die Presidensie: Prestasiemonitering en -
   evaluering asook Administrasie in die Presidensie.†


                          INTERNE VRAELYS: NASIONALE VERGADERING NO 17─2011
Vrydag, 17 Junie 2011]                670

◙151. Mev S P Kopane (DA) (bl 32)—Maatskaplike Ontwikkeling.†

◙164. Mnr A M Mpontshane (IVP) (bl 35)—Hoër Onderwys.†

◙172. Mev J D Kilian (Cope) (bl 37)—Kommunikasie.†

◙173. Mev J D Kilian (Cope) (bl 37)—Kommunikasie.†

◙174. Mev J D Kilian (Cope) (bl 38)—Kommunikasie.†

◙181. Mnr L Ramatlakane (Cope) (bl 39)—Staatsdiens en Administrasie.†

◙201. Me B C Blaai (Cope) (bl 42)—Korrektiewe Dienste.†

◙202. Mnr N J J van R Koornhof (Cope) (bl 42)—Maatskaplike Ontwikkeling.†

◙211. Mev M N Matladi (UCDP) (bl 43)—Binnelandse Sake.†

◙212. Me N Y Vukuza-Linda (Cope) (bl 43)—Hoër Onderwys en Opleiding.†

◙217. Mnr P J Groenewald (VF Plus) (bl 44)—Landelike Ontwikkeling en Grondsake.

◙219. Mev Z B N Balindlela (Cope) (bl 45)—Binnelandse Sake.†

               VRYDAG, 18 FEBRUARIE 2011
◙220. Me N P Gcume (Cope) (bl 47)—Maatskaplike Ontwikkeling.†

◙226. Dr C P Mulder (VF Plus) (bl 48)—Hoër Onderwys en Opleiding.

◙227. Dr C P Mulder (VF Plus) (bl 48)—Internasionale Betrekkinge en Samewerking.

◙250. Mnr N J van den Berg (DA) (bl 54)—Kommunikasie.†

◙257. Mnr N J van den Berg (DA) (bl 56)—Kommunikasie.†

◙258. Mnr M H Steele (DA) (bl 57)—Hoër Onderwys en Opleiding.†

◙261. Dr P J Rabie (DA) (bl 57)—Energie.†

◙263. Dr J C Kloppers-Lourens (DA) (bl 58)—Hoër Onderwys en Opleiding.†

◙270. Mev D A Schäfer (DA) (bl 60)—Finansies.†

◙276. Dr H C van Schalkwyk (DA) (bl 61)—Kommunikasie.†

◙279. Adv L H Max (DA) (bl 62)—Verdediging en Militêre Veterane.†

◙281. Mnr S J F Marais (DA) (bl 62)—Energie.†


INTERNE VRAELYS: NASIONALE VERGADERING NO 17 ─2011
                       671            [Vrydag, 17 Junie 2011

◙282. Adv L H Max (DA) (bl 63)—Binnelandse Sake.†

◙294. Mnr A M Figlan (DA) (bl 66)—Maatskaplike Ontwikkeling.†

◙298. Mnr G G Boinamo (DA) (bl 67)—Vervoer.†

◙301. Mnr S C Motau (DA) (bl 67)—Minister in die Presidensie: Prestasiemonitering en -
   evaluering asook Administrasie in die Presidensie.†

◙309. Mnr N J van den Berg (DA) (bl 69)—Kommunikasie.†

◙321. Mev A T Lovemore (DA) (bl 72)—Binnelandse Sake.†

◙326. Mev M Wenger (DA) (bl 73)—Binnelandse Sake.†

◙332. Mnr S B Farrow (DA) (bl 75)—Vervoer.†

◙336. Mnr K S Mubu (DA) (bl 75)—Internasionale Betrekkinge en Samewerking.†

◙337. Mev P C Duncan (DA) (bl 76)—Internasionale Betrekkinge en Samewerking.†

◙339. Mev H Lamoela (DA) (bl 76)—Gesondheid.†

◙340. Mev H Lamoela (DA) (bl 76)—Gesondheid.†

◙344. Me E More (DA) (bl 77)—Openbare Werke.†

◙345. Mnr E J Marais (DA) (bl 77)—Binnelandse Sake. †

◙347. Mnr G R Morgan (DA) (bl 77)—Waterwese en Omgewingsake.†

◙348. Mnr G R Morgan (DA) (bl 78)—Samewerkende Regering en Tradisionele Sake.†

◙353. Mnr I O Davidson (DA) (bl 80)—Energie.†

◙354. Mnr I O Davidson (DA) (bl 80)—Energie.†

◙359. Mnr M Waters (DA) (bl 81)—Gesondheid.†

◙371. Adv A de W Alberts (VF Plus) (bl 84)—Staatsdiens en Administrasie.

◙381. Mev J D Kilian (Cope) (bl 86)—Kommunikasie.†

◙382. Mev J D Kilian (Cope) (bl 87)—Kommunikasie.†

◙383. Mev J D Kilian (Cope) (bl 87)—Kommunikasie.†

◙401. Mnr D A Kganare (Cope) (bl 90)—Landelike Ontwikkeling en Grondsake.†

◙403. Mnr D A Kganare (Cope) (bl 91)—Gesondheid.†

                        INTERNE VRAELYS: NASIONALE VERGADERING NO 17─2011
Vrydag, 17 Junie 2011]                672

               VRYDAG, 25 FEBRUARIE 2011

◙419. Mnr S J F Marais (DA) (bl 103)—Hoër Onderwys en Opleiding.†

◙427. Mnr L Ramatlakane (Cope) (bl 105)—Staatsdiens en Administrasie.†

◙436. Me L D Mazibuko (DA) (bl 107)—Hoër Onderwys en Opleiding.†

◙440. Mnr M J Ellis (DA) (bl 107)—Waterwese en Omgewingsake.†

◙444. Mnr N J van den Berg (DA) (bl 108)—Kommunikasie.†

◙449. Mev H Lamoela (DA) (bl 109)—Gesondheid.†

◙450. Mev P C Duncan (DA) (bl 110)—Gesondheid.†

◙451. Mnr S B Farrow (DA) (bl 110)—Vervoer.†

◙463. Mev A T Lovemore (DA) (bl 112)—Binnelandse Sake.†

◙464. Mev A T Lovemore (DA) (bl 112)—Binnelandse Sake.†

◙465. Mev A T Lovemore (DA) (bl 113)—Binnelandse Sake.†

◙474. Mnr S J Masango (DA) (bl 115)—Verdediging en Militêre Veterane.†

◙475. Mnr M Waters (DA) (bl 115)—Gesondheid.†

◙485. Mev D A Schäfer (DA) (bl 118)—Finansies.†

◙495. Mnr S J F Marais (DA) (bl 120)—Energie.†

◙496. Adv L H Max (DA) (bl 120)—Binnelandse Sake.†

◙498. Mnr J R B Lorimer (DA) (bl 120)—Internasionale Betrekkinge en Samewerking.†

◙505. Mnr J J van der Linde (DA) (bl 122)—Staatsdiens en Administrasie.†

◙507. Mnr A M Figlan (DA) (bl 122)—Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming.†

◙509. Mnr A M Figlan (DA) (bl 123)—Maatskaplike Ontwikkeling.†

◙513. Mnr G G Boinamo (DA) (bl 123)—Vervoer.†

◙516. Mnr S C Motau (DA) (bl 124)—Minister in die Presidensie. Prestasie-monitering en -
   evaluasie en Administrasie.†

◙518. Mev D Robinson (DA) (bl 124)—Minister in die Presidensie: Prestasie-monitering en
   evaluering asook Administrasie in die Presidensie.†


INTERNE VRAELYS: NASIONALE VERGADERING NO 17 ─2011
                       673            [Vrydag, 17 Junie 2011

◙520. Mnr S B Farrow (DA) (bl 125)—Vervoer.†

◙528. Dr S M van Dyk (DA) (bl 127)—Vervoer.†

◙532. Mnr N Singh (IVP) (bl 128)—Basiese Onderwys.†

◙535. Mnr K M Zondi (IVP) (bl 128)—Gesondheid.†

◙543. Mnr L S Ngonyama (Cope) (bl 129)—Internasionale Betrekkinge en Samewerking.†

◙544. Mnr L S Ngonyama (Cope) (bl 130)—Internasionale Betrekkinge en Samewerking.†

◙565. Me J D Kilian (Cope) (bl 133)—Kommunikasie.†

◙566. Mev J D Kilian (Cope) (bl 133)—Kommunikasie.†

◙567. Mev J D Kilian (Cope) (bl 133)—Kommunikasie.†

              MAANDAG, 7 MAART 2011
◙569. Me N P Gcume (Cope) (bl 151)—Maatskaplike Ontwikkeling.†

◙580. Me M Smuts (DA) (bl 154)—Kommunikasie.†

◙582. Me M Smuts (DA) (bl 154)—Hoër Onderwys en Opleiding.†

◙597. Mnr A M Figlan (DA) (bl 157)—Kommunikasie.†

◙604. Mnr G G Boinamo (DA) (bl 158)—Binnelandse Sake.†

◙606. Mnr D J Stubbe (DA) (bl 159)—Internasionale Betrekkinge en Samewerking.†

◙617. Mnr M Mnaqsela (DA) (bl 161)—Sport en Ontspanning.†

◙620. Mnr T W Coetzee (DA) (bl 161)—Vervoer.†

◙623. Mnr D C Smiles (DA) (bl 162)—Minister in die Presidensie: Prestasiemonitering en -
   evaluering asook Administrasie in die Presidensie.†

◙629. Mnr N J van den Berg (DA) (bl 163)—Kommunikasie.†

◙630. Mnr N J van den Berg (DA) (bl 163)—Kommunikasie.†

◙631. Mnr M Waters (DA) (bl 163)—Gesondheid.†

◙632. Mnr M Waters (DA) (bl 164)—Gesondheid.†

◙633. Mnr M Waters (DA) (bl 164)—Gesondheid.†

◙634. Me E More (DA) (bl 164)—Gesondheid.†

                        INTERNE VRAELYS: NASIONALE VERGADERING NO 17─2011
Vrydag, 17 Junie 2011]                674

◙635. Me E More (DA) (bl 164)—Gesondheid.†

◙639. Mev P C Duncan (DA) (bl 165)—Gesondheid.†

◙641. Mev H Lamoela (DA) (bl 165)—Gesondheid.†

◙653. Die Leier van die Opposisie (DA) (bl 169)—Openbare Werke.†

◙657. Mnr J Selfe (DA) (bl 169)— Verdediging en Militêre Veterane.†

◙660. Mev A T Lovemore (DA) (bl 170)—Binnelandse Sake.†

◙661. Mev A T Lovemore (DA) (bl 170)—Binnelandse Sake.†

◙662. Mev A T Lovemore (DA) (bl 170)—Binnelandse Sake.†

◙664. Mnr A P van der Westhuizen (DA) (bl 171)— Hoër Onderwys en Opleiding.†

◙666. Mnr M H Steele (DA) (bl 171)—Staatsdiens en Administrasie.†

◙672. Mnr S J Masango (DA) (bl 172)—Openbare Werke.†

◙675. Me A M Dreyer (DA) (bl 173)—Sport en Ontspanning.†

◙692. Mev D Robinson (DA) (bl 460)—Maatskaplike Ontwikkeling.† (Interdepartemente
   oorplasing op 15 April 2011)

◙693. Me A M Dreyer (DA) (bl 178)—Staatsdiens en Administrasie.†

◙695. Mnr J R B Lorimer (DA) (bl 179)—Samewerkende Regering en Tradisionele Sake.†

◙703. Dr J C Kloppers-Lourens (DA) (bl 181)—Hoër Onderwys en Opleiding.†

◙704. Dr J C Kloppers-Lourens (DA) (bl 181)—Hoër Onderwys en Opleiding.†

◙712. Dr C P Mulder (V F Plus) (bl 183)—Binnelandse Sake.

◙713. Dr C P Mulder (VF Plus) (bl 183)—Binnelandse Sake.

◙723. Mnr V B Ndlovu (IVP) (bl 185)—Openbare Werke.†

◙724. Mev J D Kilian (Cope) (bl 185)—Kommunikasie.†

◙747. Mnr D A Kganare (Cope) (bl 189)—Gesondheid.†

◙748. Mnr D A Kganare (Cope) (bl 190)—Gesondheid.†
INTERNE VRAELYS: NASIONALE VERGADERING NO 17 ─2011
                       675            [Vrydag, 17 Junie 2011

               VRYDAG, 11 MAART 2011
◙751. Me N P Gcume (Cope) (bl 214)—Maatskaplike Ontwikkeling.†

◙763. Me B C Blaai (Cope) (bl 217)—Korrektiewe Dienste.†

◙764. Me B C Blaai (Cope) (bl 217)—Korrektiewe Dienste.†

◙773. Me A M Dreyer (DA) (bl 219)—Binnelandse Sake.†

◙777. Me E More (DA) (bl 220)—Gesondheid.†

◙778. Mnr J Selfe (DA) (bl 220)—Korrektiewe Dienste.†

◙780. Mnr N J van den Berg (DA) (bl 220)—Kommunikasie.†

◙781. Mnr M Waters (DA) (bl 221)—Gesondheid.†

◙783. Mnr J Selfe (DA) (bl 221)—Korrektiewe Dienste.†

◙798. Mnr M Waters (DA) (bl 225)—Gesondheid.†

◙799. Mnr M Waters (DA) (bl 225)—Gesondheid.†

◙800. Me E More (DA) (bl 225)—Gesondheid.†

◙810. Dr H C van Schalkwyk (DA) (bl 227)—Kommunikasie.†

◙815. Mnr S J F Marais (DA) (bl 228)—Hoër Onderwys en Opleiding.†

◙816. Adv L H Max (DA) (bl 229)—Binnelandse Sake.†

◙836. Mev A T Lovemore (DA) (bl 233)—Binnelandse Sake.†

◙837. Mev A T Lovemore (DA) (bl 233)—Binnelandse Sake.†

◙842. Mnr I O Davidson (DA) (bl 234)—Minister in die Presidensie: Prestasiemonitering en –
   evaluering asook Administrasie in die Presidensie.†

◙846. Mnr S Mokgalapa (DA) (bl 235)—Internasionale Betrekkinge en Samewerking.†

◙851. Mnr S B Farrow (DA) (bl 237)—Vervoer.†

◙857. Mev M Wenger (DA) (bl 238)—Samewerkende Regering en Tradisionele Sake.†

◙860. Mev J D Kilian (Cope) (bl 239)—Kommunikasie.†

◙861. Mev J D Kilian (Cope) (bl 239)—Kommunikasie.†

◙874. Mnr T Botha (Cope) (bl 241)—Samewerkende Regering en Tradisionele Sake.†

                        INTERNE VRAELYS: NASIONALE VERGADERING NO 17─2011
Vrydag, 17 Junie 2011]                676

◙877. Mnr D A Kganare (Cope) (bl 242)—Gesondheid.†

◙881. Mnr L W Greyling (OD) (bl 243)—Energie.†

◙883. Mnr J J Mc Gluwa (OD) (bl 243)—Binnelandse Sake.†

◙884. Mnr M J Ellis (DA) (bl 243)—Minister in die Presidensie: Prestasiemonitering en –
   evaluering asook Administrasie in die Presidensie.†

                 VRYDAG, 18 MAART 2011

◙897. Mnr M H Hoosen (OD) (bl 282)—Openbare Werke.†

◙898.  Mev S U Paulse (OD) (bl 282)—Maatskaplike Ontwikkeling.† (Interdepartemente
    oorplasing op 18 Maart 2011)

◙899. Mev S U Paulse (OD) (bl 282)—Maatskaplike Ontwikkeling.†

◙909. Mnr M S F de Freitas (DA) (bl 284)—Vervoer.†

◙913. Mev S P Kopane (DA) (bl 285)—Maatskaplike Ontwikkeling.†

◙914. Mev S P Kopane (DA) (bl 285)—Maatskaplike Ontwikkeling.†

◙915. Mnr M Waters (DA) (bl 286)—Gesondheid.†

◙922. Mev H Lamoela (DA) (bl 287)—Gesondheid.†

◙923. Mev A T Lovemore (DA) (bl 287)—Binnelandse Sake.†

◙924. Mev A T Lovemore (DA) (bl 287)—Binnelandse Sake.†

◙927. Mnr I M Ollis (DA) (bl 288)—Arbeid.†

◙928. Mnr I M Ollis (DA) (bl 288)—Arbeid.†

◙929. Dr A Lotriet (DA) (bl 289)—Kuns en Kultuur.†

◙939. Mev A Steyn (DA) (bl 291)—Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming.†

◙940. Mev A Steyn (DA) (bl 291)—Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming.†

◙943. Dr D T George (DA) (bl 292)—Finansies.†

◙944. Dr D T George (DA) (bl 292)—Finansies. †

◙948. Mnr A P van der Westhuizen (DA) (bl 294)—Hoër Onderwys en Opleiding.†

◙962. Mnr M H Steele (DA) (bl 298)—Gesondheid.†


INTERNE VRAELYS: NASIONALE VERGADERING NO 17 ─2011
                        677            [Vrydag, 17 Junie 2011

◙966. Mev S V Kalyan (DA) (bl 298)—Waterwese en Omgewingsake.†

◙970. Dr J C Kloppers-Lourens (DA) (bl 299)—Hoër Onderwys en Opleiding.†

◙974. Dr H C van Schalkwyk (DA) (bl 301)—Staatsdiens en Administrasie.†

◙975. Dr H C van Schalkwyk (DA) (bl 301)—Staatsdiens en Administrasie .†

◙988. Mnr P D Mbhele (Cope) (bl 304)—Vervoer.†

◙997. Mnr P D Dexter (Cope) (bl 305)—Energie.†

                VRYDAG, 25 MAART 2011

◙1008. Mev S P Kopane (DA) (bl 332)—Maatskaplike Ontwikkeling.†

◙1013. Dr C P Mulder (VF Plus) (bl 333)—Internasionale Betrekkinge en Samewerking.

◙1014. Adv A de W Alberts (VF Plus) (bl 333)—Staatsdiens en Administrasie.†

◙1018. Mnr N Singh (IVP) (bl 334)—Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming.†

◙1020. Mnr P J Groenewald (VF Plus) (bl 334)—Verdediging en Militêre Veterane.

◙1028. Mnr P J C Pretorius (DA) (bl 336)—Waterwese en Omgewingsake.†

◙1029. Mnr A P van der Westhuizen (DA) (bl 336)—Hoër Onderwys en Opleiding.†

◙1031. Mnr P J C Pretorius (DA) (bl 337)—Staatsdiens en Administrasie.†

◙1033. Dr A Lotriet (DA) (bl 337)—Kuns en Kultuur.†

◙1036. Mnr M Swart (DA) (bl 338)—Gesondheid.†

◙1037. Mnr M Swart (DA) (bl 338)—Basiese Onderwys.†

◙1038. Dr W G James (DA) (bl 338)—Basiese Onderwys.†

◙1045. Mev A Steyn (DA) (bl 340)—Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming.†

◙1046. Mev A Steyn (DA) (bl 340)—Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming.†

◙1047. Mnr M Waters (DA) (bl 341)—Gesondheid.†

◙1048. Mnr M Waters (DA) (bl 341)—Gesondheid.†

◙1049. Mnr M Waters (DA) (bl 341)—Gesondheid.†

◙1050. Me E More (DA) (bl 341)—Gesondheid.†


                         INTERNE VRAELYS: NASIONALE VERGADERING NO 17─2011
Vrydag, 17 Junie 2011]                678

◙1051. Mnr E J Marais (DA) (bl 341)—Samewerkende Regering en Tradisionele Sake.†

◙1053. Mnr A C Steyn (DA) (bl 342)—Menslike Nedersettings.†

◙1057. Mev S V Kalyan (DA) (bl 343)—Justisie en Staatkundige Ontwikkeling.†

◙1068. Mnr D A Kganare (Cope) (bl 346)—Gesondheid.†

◙1072. Me D Carter (Cope) (bl 347)—Landbou, Bosbou en Visserye.†

                  VRYDAG, 1 APRIL 2011
◙1076. Me B C Blaai (Cope) (bl 377)—Vroue, Kinders en Mense met Gestremdhede.†

◙1077. Me B C Blaai (Cope) (bl 377)—Vroue, Kinders en Mense met Gestremdhede.†

◙1078. Me B C Blaai (Cope) (bl 377)—Korrektiewe Dienste.†

◙1079. Mnr S G Thobejane (ANC) (bl 377)—Binnelandse Sake.†

◙1082. Mnr A M Mpontshane (IVP) (bl 378)—Hoër Onderwys en Opleiding.†

◙1083. Adv A de W Alberts (VF Plus) (bl 378)—Energie. (Interdepartemente oorplasing op 21
    April 2011)

◙1084. Me M R Shinn (DA) (bl 378)—Kommunikasie.†

◙1088. Me D Kohler-Barnard (DA) (bl 379)—Polisie.†

◙1089. Mnr M Swart (DA) (bl 380)—Finansies.†

◙1097. Mnr P van Dalen (DA) (bl 382)—Energie.†

◙1098. Mnr P van Dalen (DA) (bl 382)—Energie.†

◙1099. Dr H C van Schalkwyk (DA) (bl 382)—Staatsdiens en Administrasie.†

◙1100. Mnr M Mnqasela (DA) (bl 382)—Binnelandse Sake.†

◙1101. Mnr M Mnqasela (DA) (bl 382)—Binnelanse Sake.†

◙1102. Mnr M Mnqasela (DA) (bl 383)—Binnelandse Sake.†

◙1103. Mev A T Lovemore (DA) (bl 383)—Binnelandse Sake.†

◙1104. Mev A T Lovemore (DA) (bl 383)—Binnelandse Sake.†

◙1105. Mev A T Lovemore (DA) (bl 383)—Binnelandse Sake.†

◙1108. Dr D T George (DA) (bl 384)—Finansies.†

INTERNE VRAELYS: NASIONALE VERGADERING NO 17 ─2011
                       679            [Vrydag, 17 Junie 2011

◙1109. Dr D T George (DA) (bl 384)—Finansies.†

◙1110. Mev H Lamoela (DA) (bl 384)—Maatskaplike Ontwikkeling.†

◙1112. Mev H Lamoela ( DA) (bl 385)—Maatskaplike Ontwikkeling.†

◙1120. Mnr I M Ollis (DA) (bl 386)—Openbare Werke.†

◙1122. Mnr I M Ollis (DA) (bl 387)—Arbeid.†

◙1124. Mnr D C Smiles (DA) (bl 387)—Basiese Onderwys.†

◙1126. Mnr D C Smiles (DA) (bl 388)—Basiese Onderwys.†

◙1128. Mnr E J Marais (DA) (bl 388)—Hoër Onderwys en Opleiding.†

◙1136. Mnr S J Masango (DA) (bl 390)—Verdediging en Militêre Veterane.†

◙1149. Die Leier van die Opposisie (DA) (bl 394)—Openbare Werke.†

◙1150. Die Leier van die Opposisie (DA) (bl 473)—Openbare Werke.† (Interdepartementele
    oorplasing op 08 April 2011)

               VRYDAG, 15 APRIL 2011
◙1151. Dr S M van Dyk (DA) (bl 420)—Finansies.†

◙1155. Me B C Blaai (Cope) (bl 420)—Vroue, Kinders en Mense met Gestremdhede.†

◙1156. Me B C Blaai (Cope) (bl 420)—Vroue, Kinders en Mense met Gestremdhede.†

◙1157. Me B C Blaai (Cope) (bl 421)—Vroue, Kinders en Mense met Gestremdhede.†

◙1158. Mnr P D Dexter (Cope) (bl 421)—Sport en Ontspanning.†

◙1164. Dr G W Koornhof (ANC) (bl 422)— Energie.†

◙1174. Mnr A M Mpontshane (IVP) (bl 424)—Hoër Onderwys en Opleiding.†

◙1176. Dr C P Mulder (VF Plus) (bl 424)—President van die Republiek.

◙1177. Dr C P Mulder (VF Plus) (bl 425)—Openbare Ondernemings.

◙1178. Dr C P Mulder (VF Plus) (bl 425)—Staatsdiens en Administrasie.

◙1181. Mev H Lamoela (DA) (bl 426)—Maatskaplike Ontwikkeling.†

◙1182. Mev A T Lovemore (DA) (bl 426)—Binnelandse Sake.†

◙1183. Mev A T Lovemore (DA) (bl 427)—Binnelandse Sake.†

                         INTERNE VRAELYS: NASIONALE VERGADERING NO 17─2011
Vrydag, 17 Junie 2011]                680

◙1184. Mnr M Mnqasela (DA) (bl 427)—Binnelandse Sake.†

◙1185. Dr S M van Dyk (DA) (bl 427)—Energie.†

◙1190. Mnr M S F de Freitas (DA) (bl 428)—Vervoer.†

◙1191. Mnr M S F de Freitas (DA) (bl 429)—Vervoer.†

◙1193. Mnr S B Farrow (DA) (bl 429)—Vervoer.†

◙1194. Mnr S B Farrow (DA) (bl 429)—Vervoer.†

◙1198. Mnr D C Ross (DA) (bl 430)—Vervoer.†

◙1201. Mev A T Lovemore (DA) (bl 431)—Binnelandse Sake.†

◙1202. Mnr M Mnqasela (DA) (bl 432)—Binnelandse Sake.†

◙1203. Mnr M Mnqasela (DA) (bl 432)—Binnelandse Sake.†

◙1211. Mev N W A Michael (DA) (bl 433)—Minister in die Presidensie: Prestasiemonitering en -
    evaluering asook Administrasie in die Presidensie.†

◙1214. Adv H C Schmidt (DA) (bl 434)—Finansies.†

◙1219. Mev S V Kalyan (DA) (bl 435)—Binnelandse Sake.†

◙1223. Mnr D C Smiles (DA) (bl 436)—Basiese Onderwys.†

◙1224. Mev S P Kopane (DA) (bl 436)—Maatskaplike Ontwikkeling.†

◙1227. Dr J C Kloppers-Lourens (DA) (bl 436)—Hoër Onderwys en Opleiding.†

◙1228. Dr J C Kloppers-Lourens (DA) (bl 437)—Hoër Onderwys en Opleiding.†

◙1229. Dr J C Kloppers-Lourens (DA) (bl 437)—Hoër Onderwys en Opleiding.†

◙1233. Mnr J J van der Linde (DA) (bl 437)—Arbeid.†

◙1234. Mnr J J van der Linde (DA) (bl 437)—Arbeid.†

◙1242. Mnr G R Morgan (DA) (bl 440)—Waterwese en Omgewingsake.†

◙1244. Mev H Lamoela (DA) (bl 440)—Maatskaplike Ontwikkeling.†

◙1245. Mev H Lamoela (DA) (bl 441)—Maatskaplike Ontwikkeling.†

◙1246. Mev N W A Michael (DA) (bl 441)—Kommunikasie.†

◙1248. Mnr J Selfe (DA) (bl 442)—Korrektiewe Dienste.†

INTERNE VRAELYS: NASIONALE VERGADERING NO 17 ─2011
                        681            [Vrydag, 17 Junie 2011

◙1251. Mev N W A Michael (DA) (bl 442)—Kommunikasie.†

◙1255. Dr L L Bosman (DA) (bl 443)—Waterwese en Omgewingsake.†

◙1256. Mnr A P van der Westhuizen (DA) (bl 443)—Hoër Onderwys en Opleiding.†

◙1257. Mnr A P van der Westhuizen (DA) (bl 444)—Hoër Onderwys.†

◙1258. Mnr A P van der Westhuizen (DA) (bl 444)—Hoër Onderwys en Opleiding.†

◙1259. Mnr E J Marais (DA) (bl 444)—Energie.†

◙1260. Dr S M van Dyk (DA) (bl 444)—Energie.†

◙1262. Me E More (DA) (bl 445)—Gesondheid.†

◙1263. Me E More (DA) (bl 445)—Gesondheid.†

◙1264. Mev S P Kopane (DA) (bl 446)—Gesondheid.†

◙1265. Mev P C Duncan (DA) (bl 446)—Gesondheid.†

◙1266. Dr L L Bosman (DA) (bl 446)—Waterwese en Omgewingsake.†

◙1268. Mnr M W Rabotapi (DA) (bl 447)—Waterwese en Omgewingsake.†

◙1271. Mev S P Kopane (DA) (bl 448)—Kommunikasie.†

              DONDERDAG, 21 APRIL 2011
◙1275. Me B C Blaai (Cope) (bl 475)— Vroue, Kinders en Mense met Gestremdhede.†

◙1278. Mnr A M Mpontshane (IVP) (bl 476)— Hoër Onderwys en Opleiding.†

◙1279. Mnr A M Mpontshane (IVP) (bl 476)— Hoër Onderwys en Opleiding.†

◙1282. Mev D A Schäfer (DA) vr(bl 477)—Justisie en Staatkundige Ontwikkeling.†

◙1283. Mev H Lamoela (DA) (bl 477)— Maatskaplike Ontwikkeling.†

◙1292. Mnr P J Groenewald (VF Plus) (bl 479)— Verdediging en Militêre Veterane.

◙1294. Adv A de W Alberts (VF Plus) (bl 479)— Finansies.†

◙1297. Dr D T George (DA) (bl 479)— Finansies.†

◙1299. Mnr J J van der Linde (DA) (bl 480)— Arbeid.†

◙1300. Mev A Steyn (DA) (bl 480)— Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming.†


                         INTERNE VRAELYS: NASIONALE VERGADERING NO 17─2011
Vrydag, 17 Junie 2011]                682

◙1301. Mev A Steyn (DA) (bl 480)— Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming.†

◙1302. Mev S V Kalyan (DA) (bl 480)— Wetenskap en Tegnologie.†

◙1303. Mnr A P van der Westhuizen (DA) (bl 481)— Hoër Onderwys en Opleiding.†

◙1304. Mnr A P van der Westhuizen (DA) (bl 481)— Hoër Onderwys en Opleiding.†

◙1305. Mnr A P van der Westhuizen (DA) (bl 481)— Hoër Onderwys en Opleiding.†

◙1307. Mnr I M Ollis (DA) (bl 482)— Arbeid.†

◙1309. Mnr G G Boinamo (DA) (bl 482)— Arbeid.†

◙1310. Dr S M van Dyk (DA) (bl 482)— Energie.†

◙1312. Mnr M Waters (DA) (bl 483)— Gesondheid.†

◙1313. Mnr M Waters (DA) (bl 483)— Gesondheid.†

◙1314. Mnr M Waters (DA) (bl 483)— Gesondheid.†

◙1315. Me E More (DA) (bl 484)— Gesondheid.†

◙1316. Mnr P van Dalen (DA) (bl 484)— Energie.†

◙1318. Mnr P van Dalen (DA) (bl 485)— Energie.†

◙1319. Dr S M van Dyk (DA) (bl 485)— Energie.†

◙1321. Mnr J F Smalle (DA) (bl 486)—Maatskaplike Ontwikkeling.† (Interdepartemente
    oorplasing op 21 April 2011)

◙1322. Mnr J F Smalle (DA) (bl 486)—Maatskaplike Ontwikkeling.† (Interdepartemente
    oorplasing op 21 April 2011)

◙1323. Mr J F Smalle (DA) (bl 486)—Maatskaplike Ontwikkeling.† (Interdepartemente
    oorplasing op 21 April 2011)

◙1326. Mnr D J Stubbe (DA) (487)— Gesondheid.†

◙1336. Mnr M H Steele (DA) (bl 489)— Maatskaplike Ontwikkeling.†

◙1337. Dr J C Kloppers-Lourens (DA) (bl 489)— Hoër Onderwys en Opleiding.†

◙1339. Mev A T Lovemore (DA) (bl 490)— Binnelandse Sake.†

◙1340. Mev A T Lovemore (DA) (bl 490)— Binnelandse Sake.†

◙1341. Mev A T Lovemore (DA) (bl 490)— Binnelandse Sake.†

INTERNE VRAELYS: NASIONALE VERGADERING NO 17 ─2011
                       683            [Vrydag, 17 Junie 2011

◙1346. Mnr M W Rabotapi (DA) (bl 492)— Openbare Werke.†

◙1348. Mnr D J Maynier (DA) (bl 492)— Verdediging en Militêre Veterane.†

◙1350. Mnr I O Davidson (DA) (bl 492)— Waterwese en Omgewingsake.†

◙1353. Mnr G R Morgan (DA) (bl 493)— Waterwese en Omgewingsake.†

                VRYDAG, 27 MEI 2011

◙1354. Me N D Ngcengwane (ANC) (bl 523)—Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming.†

◙1355. Me N D Ngcengwane (ANC) (bl 523)—Openbare Werke.†

◙1356. Me N D Ngcengwane (ANC) (bl 523)—Openbare Werke.†

◙1357. Mev D A Schäfer (DA) (bl 523)—Justisie en Staatkundige Ontwikkeling.†

◙1358. Mev D A Schäfer (DA) (bl 523)—Polisie.†

◙1359. Mnr J D Kilian (Cope) (bl 524)—Kommunikasie.†

◙1360. Mev J D Kilian (Cope) (bl 524)—Kommunikasie.†

◙1361. Mnr N J J van R Koornhof (Cope) (bl 524)—Finansies.†

◙1362. Mnr N J J van R Koornhof (Cope) (bl 525)—Minister in die Presidensie: Nasionale
    Beplanningskommissie.†

◙1365. Dr G W Koornhof (ANC) (bl 525)—Waterwese en Omgewingsake.†

◙1367. Mev S U Paulse (OD) (bl 526)—Maatskaplike Ontwikkeling.†

◙1368. Mnr M H Hoosen (OD) (bl 526)—Basiese Onderwys.†

◙1369. Mev S U Paulse (OD) (bl 526)—Maatskaplike Ontwikkeling.†

◙1370. Mnr J J Mc Gluwa (OD) (bl 526)—Vervoer.†

◙1371. Mnr L B Gaehler (UDM) (bl 526)—Openbare Werke.†

◙1372. Mnr P J Groenewald (VF Plus) (bl 527)—Verdediging en Militêre Veterane.

◙1373. Mnr P J Groenewald (VF Plus) (bl 527)—Verdediging en Militêre Veterane.

1374.  Mev C Dudley (ACDP) (bl 598)—Minister in die Presidensie: Prestasiemonitering en -
    evaluering asook Administrasie in die Presidensie.† (Interdepartementele oorplasing op
    03Junie 2011)

◙1375. Mev C Dudley (ACDP) (bl 527)—Verdediging en Militêre Veterane.†

                         INTERNE VRAELYS: NASIONALE VERGADERING NO 17─2011
Vrydag, 17 Junie 2011]                684

◙1376. Mev C Dudley (ACDP) (bl 527)—Energie.†

◙1381. Me B C Blaai (Cope) (bl 528)—Vroue, Kinders en Mense met Gestremdhede.†

◙1382. Mnr S B Farrow (DA) (bl 528)—Vervoer.†

◙1384. Me D Kohler-Barnard (DA) (bl 529)—Polisie.†

◙1385. Me D Kohler-Barnard (DA) (bl 529)—Polisie.†

◙1388. Me M R Shinn (DA) (bl 530)—Wetenskap en Tegnologie.†

1391. Dr P J Rabie (DA) (bl 634)—Arbeid.† (Interdepartementele oorplasing op 10Junie 2011)

◙1395. Mnr E J Marais (DA) (bl 531)—Openbare Werke.†

◙1396. Mnr A P van der Westhuizen (DA) (bl 531)—Openbare Werke.†

◙1397. Mnr M S F de Freitas (DA) (bl 531)—Vervoer.†

◙1398. Mnr M S F de Freitas (DA) (bl 532)—Vervoer.†

◙1399. Mnr M S F de Freitas (DA) (bl 532)—Vervoer.†

◙1400. Mnr P van Dalen (DA) (bl 532)—Polisie.†

◙1401. Me D Kohler-Barnard (DA) (bl 533)—Polisie.†

◙1402. Dr A Lotriet (DA) (bl 533)—Kuns en Kultuur.†

◙1405. Mev S V Kalyan (DA) (bl 534)—Waterwese en Omgewingsake.†

◙1406. Mev S V Kalyan (DA) (bl 534)—Justisie en Staatkundige Ontwikkeling.†

◙1407. Mev S V Kalyan (DA) (bl 534)—Waterwese en Omgewingsake.†

◙1408. Mnr G R Morgan (DA) (bl 535)—Waterwese en Omgewingsake.†

◙1409. Mnr G R Morgan (DA) (bl 535)—Minerale Bronne.†

◙1411. Mnr P van Dalen (DA) (bl 536)—Energie.†

◙1412. Adv A de W Alberts (VF Plus) (bl 536)—Staatsdiens en Administrasie.†

◙1413 Adv A de W Alberts (VF Plus) (bl 537)—Arbeid.†

◙1414. Adv A de W Alberts (VF Plus) (bl 537)—Waterwese en Omgewingsake.†
INTERNE VRAELYS: NASIONALE VERGADERING NO 17 ─2011
                       685            [Vrydag, 17 Junie 2011

               VRYDAG, 3 JUNIE 2011
1415. Me N D Ngcengwane (ANC) (bl 562)—Openbare Werke.†

1416. Mev C Dudley (ACDP) (bl 562)—Energie.†

1417. Mev C Dudley (ACDP) (bl 636)—President van die Republiek.† (Interdepartementele
   oorplasing op 10Junie 2011)

1418. Mev C Dudley (ACDP) (bl 562)—Landbou, Bosbou en Visserye.†

1419. Mnr N J J van R Koornhof (Cope) (bl 563)—Waterwese en Omgewingsake.†

1421. Mnr M H Hoosen (OD) (bl 563)—Basiese Onderwys.†

1422. Mnr J J Mc Gluwa (OD) (bl 563)—Internasionale Betrekkinge en Samewerking.†

1423. Mnr P Ntshiqela (Cope) (bl 563)—Kuns en Kultuur.†

1424. Mnr N J J van R Koornhof (Cope) (bl 564)—Waterwese en Omgewingsake.†

1425. Mnr N J J van R Koornhof (Cope) (bl 564)—Waterwese en Omgewingsake.†

1427. Me S K Plaatjie (Cope) (bl 564)—Wetenskap en Tegnologie.†

1429. Me B C Blaai (Cope) (bl 564)—Vroue, Kinders en Mense met Gestremdhede.†

1430. Me B C Blaai (Cope) (bl 565)—Vroue, Kinders en Mense met Gestremdhede.†

1431. Me B C Blaai (Cope) (bl 565)—Vroue, Kinders en Mense met Gestremdhede.†

1432. Me N Y Vukuza-Linda (Cope) (bl 565)—Basiese Onderwys.†

1433. Me N Y Vukuza-Linda (Cope) (bl 565)—Basiese Onderwys.†

1434. Me N Y Vukuza-Linda (Cope) (bl 565)—Basiese Onderwys.†

1435. Me D Carter (Cope) (bl 565)—Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming.†

1436. Me D Carter (Cope) (bl 566)—Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming.†

1437. Mev M A A Njobe (Cope) (bl 566)—Samewerkende Regering en Tradisionele Sake.†

1438. Mev M A A Njobe (Cope) (bl 566)—Menslike Nedersettings.†

1439. Me M R Shinn (DA) (bl 566)—Wetenskap en Tegnologie.†

1443. Mev A T Lovemore (DA) (bl 567)—Binnelandse Sake.†

1444. Mev A T Lovemore (DA) (bl 567)—Binnelandse Sake.†

                        INTERNE VRAELYS: NASIONALE VERGADERING NO 17─2011
Vrydag, 17 Junie 2011]                686

1445. Mev A T Lovemore (DA) (bl 568)—Binnelandse Sake.†

1446. Dr A Lotriet (DA) (bl 568)—Kuns en Kultuur.†

1447. Dr A Lotriet (DA) (bl 568)—Kuns en Kultuur.†

1448. Dr S M van Dyk (DA) (bl 568)—Openbare Ondernemings.

1449. Mev D Robinson (DA) (bl 569)—Vroue, Kinders en Mense met Gestremdhede.†

1450. Mev D Robinson (DA) (bl 569)—Vroue, Kinders en Mense met Gestremdhede.†

1451. Mev D Robinson (DA) (bl 569)—Vroue, Kinders en Mense met Gestremdhede.†

1452. Mev D A Schäfer (DA) (bl 569)—Finansies.†

1453. Mev D A Schäfer (DA) (bl 570)—Waterwese en Omgewingsake.†

1454. Mnr I M Ollis (DA) (bl 570)—Gesondheid.†

1455. Mnr I M Ollis (DA) (bl 570)—Landbou, Bosbou en Visserye.†

1456. Mnr I M Ollis (DA) (bl 570)—Kuns en Kultuur.†

1457. Dr H C van Schalkwyk (DA) (bl 570)—Basiese Onderwys.†

1458. Dr H C van Schalkwyk (DA) (bl 570)—Kommunikasie.†

1459. Dr H C van Schalkwyk (DA) (bl 571)—Samewerkende Regering en Tradisionele Sake.†

1460. Adv L H Max (DA) (bl 571)—Korrektiewe Dienste.†

1461. Adv L H Max (DA) (bl 571)—Verdediging en Militêre Veterane.†

1462. Mnr S J F Marais (DA) (bl 571)—Ekonomiese Ontwikkeling.†

1463. Mnr S J F Marais (DA) (bl 571)—Energie.†

1464. Mnr S J F Marais (DA) (bl 571)—Hoër Onderwys en Opleiding.†

1465. Adv L H Max (DA) (bl 572)—Binnelandse Sake.†

1466. Mnr J R B Lorimer (DA) (bl 572)—Menslike Nedersettings.†

1467. Mnr J R B Lorimer (DA) (bl 572)—Internasionale Betrekkinge en Samewerking.†

1468. Mnr J R B Lorimer (DA) (bl 572)—Justisie en Staatkundige Ontwikkeling.†

1469. Mnr D J Stubbe (DA) (bl 572)—Arbeid.†INTERNE VRAELYS: NASIONALE VERGADERING NO 17 ─2011
                        687            [Vrydag, 17 Junie 2011

1470. Mnr D J Stubbe (DA) (bl 572)—Minerale Bronne.†

1471. Mnr D J Stubbe (DA) (bl 573)—Polisie.†

1472. Mnr J J van der Linde (DA) (bl 573)—Openbare Ondernemings.†

1473. Mnr J J van der Linde (DA) (bl 573)—Staatsdiens en Administrasie.†

1474. Mnr J J van der Linde (DA) (bl 573)—Kuns en Kultuur.†

1475. Mnr A M Figlan (DA) (bl 573)—Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming.†

1476. Mnr A M Figlan (DA) (bl 573)—Wetenskap en Tegnologie.†

1477. Mnr A M Figlan (DA) (bl 574)—Maatskaplike Ontwikkeling.†

1478. Mnr N J van den Berg (DA) (bl 574)—Sport en Ontspanning.†

1479. Mnr N J van den Berg (DA) (bl 574)—Staatsveiligheid.†

1480. Mnr N J van den Berg (DA) (bl 574)—Toerisme.†

1481. Mnr G G Boinamo (DA) (bl 574)—Vervoer.†

1483. Mnr G G Boinamo (DA) (bl 575)—Vroue, Kinders en Mense met Gestremdhede.†

1484. Mnr S C Motau (DA) (bl 575)—Minister in die Presidensie: Prestasiemonitering en -
   evaluering asook Administrasie in die Presidensie.†

1485. Mnr M Waters (DA) (bl 575)—Gesondheid.†

1486. Mnr M Waters (DA) (bl 575)—Gesondheid.†

1487. Mnr M Waters (DA) (bl 575)—Gesondheid.†

1488. Mev S V Kalyan (DA) (bl 575)—Waterwese en Omgewingsake.†

1489. Mev S V Kalyan (DA) (bl 576)—Waterwese en Omgewingsake.†

1490. Mev S V Kalyan (DA) (bl 576)—Waterwese en Omgewingsake.†

1491. Mnr G R Morgan (DA) (bl 577)—Waterwese en Omgewingsake.†

1492. Mnr G R Morgan (DA) (bl 577)—Minerale Bronne.†

1493. Mnr G R Morgan (DA) (bl 577)—Waterwese en Omgewingsake.†

1494. Mnr I O Davidson (DA) (bl 578)—Waterwese en Omgewingsake.†

1495. Mnr S B Farrow (DA) (bl 578)—Vervoer.†

                         INTERNE VRAELYS: NASIONALE VERGADERING NO 17─2011
Vrydag, 17 Junie 2011]                688

1496. Mnr S B Farrow (DA) (bl 578)—Vervoer.†

1497. Mnr S B Farrow (DA) (bl 579)—Vervoer.†

1498. Dr W G James (DA) (bl 579)—Justisie en Staatkundige Ontwikkeling.†

1499. Dr W G James (DA) (bl 579)—Basiese Onderwys.†

1500. Dr W G James (DA) (bl 579)—Basiese Onderwys.†

                VRYDAG, 10 JUNIE 2011
1501. Mev C Dudley (ACDP) (bl 601)—Finansies.†

1502. Mev C Dudley (ACDP) (bl 601)—Energie.†

1503. Mev C Dudley (ACDP) (bl 601)—Basiese Onderwys.†

1504. Mnr N J J van R Koornhof (Cope) (bl 601)—Finansies.†

1505. Mev D Robinson (DA) (bl 602)—Handel en Nywerheid.†

1506. Mnr M H Hoosen (OD) (bl 602)—Gesondheid.†

1507. Me B N Dambuza (ANC) (bl 602)—Menslike Nedersettings.†

1508. Mev G M Borman (ANC) (bl 602)—Menslike Nedersettings.†

1509. Mnr G M Borman (ANC) (bl 602)—Menslike Nedersettings.†

1510. Mnr L W Greyling (OD) (bl 603)—Justisie en Staatkundige Ontwikkeling.†

1511. Mnr L W Greyling (OD) (bl 603)—Energie.†

1512. Adv A de W Alberts (VF Plus) (bl 603)—Gesondheid.

1513. Adv A de W Alberts (VF Plus) (bl 604)—Kuns en Kultuur.†

1514. Adv A de W Alberts (VF Plus) (bl 604)—Sport en Ontspanning.†

1515. Mnr M S F de Freitas (DA) (bl 604)—Vervoer.†

1516. Mnr M S F de Freitas (DA) (bl 604)—Vervoer.†

1517. Mnr M S F de Freitas (DA) (bl 605)—Vervoer.†

1518. Mev A T Lovemore (DA) (bl 605)—Binnelandse Sake.†

1519. Mnr J F Smalle (DA) (bl 605)—Handel en Nywerheid.†


INTERNE VRAELYS: NASIONALE VERGADERING NO 17 ─2011
                       689            [Vrydag, 17 Junie 2011

1520. Mnr J F Smalle (DA) (bl 605)—Handel en Nywerheid.†

1521. Dr D T George (DA) (bl 605)—Finansies.†

1522. Mnr M H Steele (DA) (bl 606)—Hoër Onderwys en Opleiding.†

1523. Mnr A P van der Westhuizen (DA) (bl 606)—Hoër Onderwys en Opleiding.†

1524. Mnr D C Ross (DA) (bl 606)—Energie.†

1525. Me E More (DA) (bl 606)—Gesondheid.†

1526. Me E More (DA) (bl 607)—Gesondheid.†

1527. Me E More (DA) (bl 607)—Gesondheid.†

1528. Mnr M H Steele (DA) (bl 607)—Korrektiewe Dienste.†

1529. Mnr S C Motau (DA) (bl 607)—Energie.†

1530. Mnr S C Motau (DA) (bl 608)—Energie.†

1531. Mnr S C Motau (DA) (bl 608)—Energie.†

1532. Dr A Lotriet (DA) (bl 608)—Kuns en Kultuur.†

1533. Mev A T Lovemore (DA) (bl 609)—Binnelandse Sake.†

1534. Mev A T Lovemore (DA) (bl 609)—Binnelandse Sake.†

1535. Mnr A M Figlan (DA) (bl 609)—Menslike Nedersettings.†

1536. Mnr A M Figlan (DA) (bl 609)—Menslike Nedersettings.†

1537. Mnr A M Figlan (DA) (bl 610)—Menslike Nedersettings.†

1538. Mnr E J Marais (DA) (bl 610)—Minerale Bronne.†

1539. Mnr E J Marais (DA) (bl 610)—Minerale Bronne.†

1540. Mnr M Swart (DA) (bl 610)—Samewerkende Regering en Tradisionele Sake.†

1541. Mnr M Swart (DA) (bl 610)—Minister in die Presidensie: Prestasiemonitering en –
   evaluering asook Administrasie in die Presidensie.†

1542. Mnr M Swart (DA) (bl 610)—Samewerkende Regering en Tradisionele Sake.†

1543. Mnr M Waters (DA) (bl 611)—Gesondheid.†

1544. Mnr M Waters (DA) (bl 611)—Gesondheid.†

                        INTERNE VRAELYS: NASIONALE VERGADERING NO 17─2011
Vrydag, 17 Junie 2011]                690

1545. Mnr M Waters (DA) (bl 611)—Gesondheid.†

1546. Mev J F Terblanche (DA) (bl 611)—Gesondheid.†

1547. Mev J F Terblanche (DA) (bl 611)—Gesondheid.†

1548. Mev J F Terblanche (DA) (bl 612)—Polisie.†

1549. Dr J C Kloppers-Lourens (DA) (bl 612)—Hoër Onderwys en Opleiding.†

1550. Dr J C Kloppers-Lourens (DA) (bl 612)—Hoër Onderwys en Opleiding.†

1551. Dr W G James (DA) (bl 612)—Basiese Onderwys.†

1552. Dr W G James (DA) (bl 612)—Basiese Onderwys.†

1553. Mnr G R Morgan (DA) (bl 612)—Waterwese en Omgewingsake.†

1554. Mnr G R Morgan (DA) (bl 613)—Waterwese en Omgewingsake.†

1555. Mnr G R Morgan (DA) (bl 613)—Waterwese en Omgewingsake.†

1556. Mev S V Kalyan (DA) (bl 613)—Waterwese en Omgewingsake.†

1557. Mev S V Kalyan (DA) (bl 614)—Landbou, Bosbou en Visserye.†

1558. Mnr N D du Toit (DA) (bl 614)—Landbou, Bosbou en Visserye.†

1559. Me D Kohler-Barnard (DA) (bl 614)—Handel en Nywerheid.†

1560. Me D Kohler-Barnard (DA) (bl 614)—Polisie.†

1561. Mnr P J Groenewald (VF Plus) (bl 614)—Polisie.

1562. Mnr P J Groenewald (VF Plus) (bl 615)—Polisie.

1563. Mnr N J J van R Koornhof (Cope) (bl 615)—Vervoer.†

1564. Mnr N J J van R Koornhof (Cope) (bl 615)—Waterwese en Omgewingsake.†

1565. Mnr P D Dexter (Cope) (bl 615)—Energie.†

1566. Mnr P D Dexter (Cope) (bl 615)—Energie.†

1567. Mnr P D Dexter (Cope) (bl 615)—Energie.†

1568. Mnr D A Kganare (Cope) (bl 616)—Gesondheid.†

1569. Mnr D A Kganare (Cope) (bl 616)—Gesondheid.†INTERNE VRAELYS: NASIONALE VERGADERING NO 17 ─2011
                      691            [Vrydag, 17 Junie 2011

1570. Mnr P B Mnguni (Cope) (bl 616)—Openbare Werke.†

1571. Mnr D C Smiles (DA) (bl 616)—Sport en Ontspanning.†

1572. Mnr T D Harris (DA) (bl 616)—Handel en Nywerheid.†
                       INTERNE VRAELYS: NASIONALE VERGADERING NO 17─2011

								
To top