Toxikologie by HC121107061418

VIEWS: 11 PAGES: 48

									Interakce toxické látky s
   organismem
     Biotransformace
     Exkrece
     Interakce TL s receptorem


     Toxikologie (C005)
       Toxikokinetika (ADME)

                         Tkáňová depa
      Místo účinku
                     volný podíl   vázaný podíl
 vázaný podíl    volný podíl
Absorpce        Volný podíl TL        Exkrece        Vázaný podíl     Metabolity
        TL na PP                Průchod přes
                             buněčnou
                             membránu
            Biotransformace
           Biotransformace
•  metabolická přeměna xenobiotika
•  nejčastěji probíhá v játrech (méně často v mozku, krevní plazmě, plicích ,
   tenkém střevě, ledvinách a kůži
•  zvýšení hydrofility toxické látky  snadnější exkrece
•  biotransformační rakce jsou enzymaticky katalyzované


1. fáze biotransformace - syntetická, velmi závislá na struktuře TL


2. fáze biotransformace - konjugační, závislá na přítomnosti funkčních skupin
  v molekule TL


           1. fáze           2. fáze
  Toxická látka        Metabolit          Konjugát
 Reaktivní funkční
 skupina        Sulfátová    OSO3H
            konjugace
                        Fenyl sulfát

           OH
                          COOH
     Fáze I                O
               Fáze II  O     OH
     P450
                            OH
    hydroxylace
                        OH
Benzen        Fenol

               Glucuronidová   Fenyl glukuronid
               Konjugace
                       Molekulová hmotnost a
                       polarita vzrůstá
                Toxická látka
Silně lipofilní        Lipofilní           Polární        Hydrofilní
Metabilicky stabilní

             1 fáze biotransformace
  Akumulace
             aktivace nebo inaktivace
  v tukové tkáni
             oxidace, redukce, hydrolýza

                        2 fáze biotransformace
               Polární           inaktivace
                            konjugační reakce

                             Hydrofilní

               Extracelulární tekutiny
     exkrece játry                    cirkulace v plazmě
                                          5
                               exkrece ledvinami
          1. fáze biotransformace
•    zavedení polární funkční skupiny do molekuly lipofilní tox. látky
     – - OH, -NH2, -SH, = CO, - COOH
•    reakce 1. fáze biotransformace: oxidace, redukce, hydrolýza

•    v 1. fázi biotransformace může docházet jak ke snížení tak ke zvýšení toxicity


Oxidace
  •  ztráta elektronu  ztráta vodíku, přijetí kyslíku
  •  enzymaticky katalyzované reakce
     – cytochrom P - 450              (CYP 450)
     – alkoholdehydrogenáza            (ADH)
     – ...............
     – ...............
                  Enzymy
Většinou (60 - 70 %) složené bílkoviny:

APOENZYM        - bílkovinná část
            - substrátová specificita (typ metabolizované látky)
KOFAKTOR        - nebílkovinná část (metaloproteiny, lipoproteiny, ......)
            - reakční specificita (typ reakce)

         E + S  [ES]  [EP]  P + E

enzym (biokatalyzátor) - snížení aktivační energie příslušné reakce

Faktory mající vliv na rychlost enzymaticky katalyzované reakce

 •  koncentrace substrátu (saturační křivka) a enzymu (lineárně)
 •  fyzikálně chemické vlastnosti prostředí - pH, teplota
 •  efektory - induktory a inhibitory
8
9
             Cytochrom P- 450
•   membránově vázané hemoproteiny obsahující Fe3+
•   nachází se hlavně v hladkém endoplazmatickém retikulu jaterních buněk
   (mikrozomální frakce jaterního homogenizátu)

•   účastní se metabolizmu endogenních látek (živiny) i xenobiotik (toxické látky,
   léky)
•   nespecifický enzym


Oxygenace katalyzovaná cytochromem P- 450

                    cyt P-450
     XH + O2 + NADPH +   H+          X-OH + H2O + NADP+


  NADPH (nikotinamid-adenin-dinukleotid-fosfát) - koenzym, donor vodíku                                         10
Cytochrom P- 450
    Oxidace katalyzované CYP- 450
1. Hydroxylace alifatického uhlovodíku

              CYP - 450
        CH3 – CH3         CH3 – CH3 – OH
         etan             etanol
              CYP - 450
    R – CH2 – CH3          R – CH – CH3

                        OH

              CYP - 450
    R – CH – CH3           R – C – CH3
      R               R    OH
     Oxidace katalyzované CYP- 450
2. Hydroxylace jádra aromatického uhlovodíku
  •  příklad zásadního zvýšení toxicity látky v první fázi biotransormace
  •  arenoxid je velmi reaktivní, váže se na dusíkaté báze v nukleových
    kyselinách (DNA, RNA) – podstata karcinogenního účinku aromátů
         CYP - 450    Benzen                        Fenol
                 Arenoxid
                 (epoxidická vazba)
                                       14
      Oxidace katalyzované CYP- 450
3. Hydroxylace postranního řetězce aromatického uhlovodíku
  •  hydroxylace probíhá přednostně na postranním řetězci
  •  Nevniká arenoxid – aromáty s postranním řetězcem jsou méně genotoxické
     než aromáty bez postranního řetězce
        P - 450             P - 450Toluen          Benzylalkohol          Kyselina benzoová
     Oxidace katalyzované CYP- 450
4. Epoxidace dvojné vazby
  •  při hydroxylaci dvojné vazby vzniká epoxid – potencionální genotoxicita
•  EH – epoxid hydroláza
•  ADH – alkohol dehydrogenáza, ADH – aldehyd dehydrogenáza
      Oxidace katalyzované CYP- 450
5. N-hydroxylace aminů
  •  vznik reaktivních aryl-hydroxylaminů – vysoká genotoxicita

                               nitrobenzen
anilin        fenyl –   nitrosobenzen
        hydroxylamin

                                    konjugát s
                                    GSH
•  GSH – glutathion
  Další oxidace katalyzované CYP- 450

•  dehalogenace
•  O,N,S - dealkylace
•  oxidativní deaminace
                    4-hydroxy
                    amfetamin
                       + NH3
    amfetamin


                fenylaceton
    Oxidace nekatalyzované CYP- 450
Dehydrogenace alkoholů a aldehydů
Alkohol dehydrogenáza (ADH)
  – metaloenzym obsahující Zn2+ složený ze dvou bílkovinných podjednotek
  – nachází se v cytosolu buněk - především v játrech, dále pak v žaludku,
    ledvinách, nosní sliznici a děloze
  – je nespecifický - katalyzuje oxidace celé řady primárních a sekundárních
    alkoholů
  – dětský plod nemá funkční ADH !!!
  – genetický polymorfismus – geneticky podmíněná různá míra funkčnosti ADH

                   ADH
      CH3 – CH3 – OH             CH3 – CH = O
        etanol                etanal
                           (acetaldehyd)
              NAD+      NADH
    Oxidace nekatalyzované CYP- 450
Dehydrogenace alkoholů a aldehydů
Aldehyd dehydrogenáza (ALDH)
  – enzym ADH 1 - cytosol, ADH 2 - mitochondrie - nejvíce jaterní buňky
  – genetický polymorfismus

                           OH
                  ALDH
     CH3 – CH = O             CH3 – C = O
     acetaldehyd             kyselina octová

              NAD+     NADH
      ADH                       ALDH
21
22
23
24
               Hydrolýza
 •   katalyzované enzymy přítomnými v játrech a ledvinách (rozpustná frakce)
    a v krevní plazmě, významná je i jejich přítomnost v žaludku


1. Hydrolýza esterů
                 Esteráza
                                +   kys. acetylsalicylová         kys. salicylová     kys. octová
   (Acylpyrin)
             Hydrolýza
2. Hydrolýza amidů
              Amidáza
                            + Lidokain              2,6 - Xylidin
 (lokální anestetikum)
                         dietylaminoacetát
            Redukční reakce
•  přidání H, odebrání O
•  katalyzováno reduktázami - CYP 450 reduktáza
•  jako kofaktor NADP+, ....


1. Redukce nitrosloučenin
          Redukční reakce
2. Redukce aldehydů


    CH3 – CH = O      CH3 – CH3 – OH
    acetaldehyd         etanol

3. Redukce kovových iontů

          AsV   AsIII    [zvýšení toxicity]


          SeVI   SeIV

          CrVI   CrIII    [snížení toxicity]
       2. fáze biotransformace
 •  TL se přes polární funkční skupinu váže na vysokomolekulární endogenní
   konjugační činidlo

 •  konjugát má obvykle menší biologickou aktivitu, vyšší rozpustnost ve
   vodě a vyšší molekulovou hmotnost než původní látka (metabolit z 1. fáze)


                     enzym
   A–X     +   B–Y              A–B    +   X–Y
Xenobiotikum s      Konjugační          Konjugát    Další
funkční skupinou     činidlo                   produkt
nebo produkt 1. fáze
biotransformace
         2. fáze biotransformace
1. Konjugace s kyselinou glukuronovou

•  konjugační činidlo – Uridin difosfát glukuronová kyselina (UDPGA)
•  enzym – UDP glukoronosyltransferása (UGTs)
•  funkční skupiny : -OH;-COOH; -NH2; -NH; -SH


                 B         Y

  Zbytek kyseliny
  glukuronové
        2. fáze biotransformace
1. Konjugace s kyselinou glukuronovou

  Nikotin
         2. fáze biotransformace
2. Sulfátová konjugace

•  konjugační činidlo – Fosfoadenosin fosfosulfát (PAPS)
•  enzym – sulfotransferása
•  funkční skupiny : alifat-OH, aromát-OH; aromát -NH2                       Y
             B
  Zbytek kyseliny
  sírové
         2. fáze biotransformace
2. Sulfátová konjugace
                         + PAP

             sulfotransferása
         + PAPs
   Fenol                  Fenylsulfát
         2. fáze biotransformace
3. Acetylace

•  konjugační činidlo – Acetylkoenzym A (Acetyl CoA)
•  enzym – cholin acetyltranferáza (ChAT)
•  funkční skupiny : alifat-NH2; aromát -NH2
                      B  Zbytek kyseliny
                        octové
           2. fáze biotransformace
4. Glycinová konjugace

•    konjugační činidlo – glycin
•    funkční skupiny : aromát -NH2; - COOH


5. Glutathionová konjugace

•    konjugační činidlo – gluthation (GSH)
•    funkční skupiny : epoxidy, organické halidy

5. Metylace

  •  funkční skupiny : aromát -OH; - NH2; - NH, - SH
  •  kovy
                     [Met]
               Hg22+          CH3Hg+
                     [Met]
             CH3  Hg+          (CH3)2 Hg
  Faktory ovlivňující biotransformaci
Inhibitory enzymů
•  látky snižující produkci enzymů
•  látky urychlující rozklad enzymů
•  látky ovlivňující průběh katalyzované reakce

Ireversibilní vs. reversibilní inhibice


Kompetitivní - ethanol, methanol, ethylenglykol × alkoholdehydrogenáza

Nekompetitivní - těžké kovy × - SH skupiny enzymů
                                     37
    Faktory ovlivňující biotransformaci
Induktory enzymů
 •  látky zvyšující produkci enzymů (zejména CYT P-450)
 •  urychlují vlastní biotransformaci a / nebo biotransformaci další látky


Příklady induktorů enzymatického systému CYP - 450
 •  Fenobarbital
 •  Benzo(a)pyren - spalovací procesy (cigarety)
 •  Ethanol
 •  PCB - zvětšení jater

 •  Dioxiny
                                       38
39
           Exkrece - vylučování
Vylučování ledvinami

  Ledvina - pánvička, dřeň a ledvinová kůra
  Nefron - glomerulus, distální a proximální tubulus, Henlova klička


Glomerulární filtrace

  •  průchod látek do M  4 000 rozpuštěných nebo dispergovaných v krevní
    plazmě snadný
  •  látky s M > 65 000 neprochází  neprochází látky vázané na plazmatické
    proteiny, krevní buňky

•    pohyb filtrátu zajišťován vzájemným působením hydrostatického a
    osmotického tlaku
          Vylučování ledvinami
Tubulární sekrece
 •  přechod látek z krve v peritubulárních kapilárách do primární moči v
   proximálním tubulu
 •  mechanismem přestupu přes buněčnou membránu je aktivní transport
 •  vylučování disociovaných kyselin a zásad - např. glukuronidy
 •  převod látky bez vody - uvolnění dalšího podílu vázaného na PP - posun
   rovnováhy

Tubulární reabsorpce

 •  98 - 99 % látek ve filtrátu reabsorbováno
 •  mechanismem přestupu přes buněčnou membránu zejména prostá difůze
 •  reabsorpce lipofilních látek, reabsorpce nedisociovaného podílu
 •  vliv pH moči na reabsorpci látek
   – Na2CO3 - moč alkalická - vylučování kyselých látek (glukuronidy,
     acylpyrin, berbituráry)
   – NH4Cl - moč kyselá - vylučování bazických látek (amfetaminy)
42
              Vylučování játry
•    zejména konjugáty kyseliny glukuronové, méně často nemetabolizovaný
    podíl toxické látky
•    velké polární molekuly (M > 300 ), i některé kovy (As, Pb a Hg)

•    zejména aktivní transport, méně často prostá difuse
•    enterohepatická cirkulace - prodloužení doby setrvání látky v organismu,
    často zvýšení toxicity             Vylučování plícemi
  •  látky s vysokou tenzí par v krvi (anestetika, rozpouštědla)
  •  prostá difuse z krve do vzduchu v alveolách
  •  význam pro vylučování lipofilních látek                                          43
44
    Vylučování mateřským mlékem
•  pH mléka je asi 6.6 - nižší než pH krve 7.4
•  vylučování bazických látek - kofein, nikotin, antihistaminika
•  zejména aktivní transport a prostá difuse
         Exkrece - charakteristiky
Biologický poločas

•  doba, za kterou klesne koncentrace látky v krvi na polovinu
•  vysoký u látek, které se pomalu metabolizují, nebo které se ukládají v depech


       T = ln2/k     k – vylučovací konstanta
                                        46
       Časová závislost koncentrace látky v těle

                             Absorpce (A)
                 100     (2)     Eliminace (E)      dCA    dCE
                                      (1)     >
% podané dávky v krevní plazmě
                          Celková koncentrace      dt    dt
                 80
                                         dCA    dCE
                                      (2)     =
                 60                        dt    dt
                             (3)           dCA    dCE
                 40                    (3)     
                                          dt    dt
                    (1)              (4)
                 20                       dCA
                                      (4)     =  0
                                          dt
                                čas
         Interakce TL s receptorem
Receptor

•    makromolekulární struktura, která má jedno, nebo více specifických
    vazebných míst pro toxickou látku
•    obsazení vyvolá charakteristický toxikologický efekt, který spouští řetězec
    dalších dějů vedoucích ke konečnému toxickému účinku


  Afinita

  •  souhrn všech vazebných možností tox. látky vytvořit komplex s molekulou
    receptoru


Vnitřní aktivita

•    schopnost toxické látky stimulovat receptor

								
To top