Pravci razvoja projektovanja is 26.ppt by g9F514

VIEWS: 0 PAGES: 26

									 Pravci razvoja
projektovanja IS
    ITERATIVNO – INKREMENTALNI
         RAZVOJ
Objektno-orijentisani pristupi kao osnovnu
paradigmu imaju iterativno-inkrementalni razvoj:
“PLANIRAJ MALO,
   ANALIZIRAJ MALO,
     PROJEKTUJ MALO,
          IMPLEMENTIRAJ MALO!”
Višestruko se ponavlja životni ciklus, pri čemu rezultat
svake iteracije predstavlja jedan relativno mali, po pravilu
korisniku značajan, deo projekta (inkrement).

KRITERIJUM:
Dva do tri meseca razvoja za jedan inkrement
              UML
       Unified Modeling Language
      – Jedinstveni jezik modelovanja
  Jezik za vizuelizaciju,
         specifikaciju,
             konstruisanje i
                dokumentovanje sistema

U čemu se ogleda jedinstvenost?
• Kombinovanje koncepata ranije korišćenih metoda;
• Isti koncepti i oznake mogu se koristiti u bilo kojoj fazi razvoja
 sistema;
• Može se na jedistven način primenjivati u različitim vrstama
 aplikacija: poslovnim, inženjerskim, aplikacijama u realnom
 vremenu
 ASPEKTI MODELA U UML-U
Za svaki aspekt daje se statički i dinamički opis sistema


                   ASPEKT
  ASPEKT             IMPLEMENTACIJE
PROJEKTOVANJA

  ASPEKT SLUČAJEVA KORIŠĆENJA ASPEKT                ASPEKT
 PROCESA              RAZMEŠTANJA
     ASPEKT PROJEKTOVANJA

• Aspekt projektovanja predstavlja realizaciju
 sistema u "objektnom prostoru stanja".

• Statički opis ovoga aspekta daje se preko
 Dijagrama klasa i Dijagrama objekata.

• Dinamički opis se daje preko Dijagrama
 interakcija, Dijagrama promene stanja i
 Dijagrama aktivnosti.
     ASPEKT IMPLEMENTACIJE

• Aspekt implementacije predstavlja komponente i
 fajlove preko kojih se sistem fizički ostvaruje.

• Statički opis ovoga aspekta daje se preko
 Dijagrama komponenti.

• Dinamički opis se daje preko Dijagrama
 interakcija, Dijagrama promene stanja i
 Dijagrama aktivnosti.
       ASPEKT PROCESA
• Aspekt procesa opisuje način odvijanja
 procesa u sistemu, "niti" procesa,
 konkurentnost i sinhronizacija.

• Koriste se isti dijagrami kao i u aspektu
 projektovanja i za statički i za dinamički
 opis, a najviše dijagrami aktivnosti
     ASPEKT RAZMEŠTANJA
• Aspekt razmeštanja predstavlja topologiju
 sistema, računarsko-komunikacionu mrežu.
 Pokazuje se kako su u ovoj mreži
 razmeštene komponente koje pretstavljaju
 fizičku realizaciju sistema
• Dijagrami razmeštaja se koriste za statički
 opis.
• Dinamički opis se daje preko Dijagrama
 interakcija, Dijagrama promene stanja i
 Dijagrama aktivnosti.
 ASPEKT SLUČAJEVA KORIŠĆENJA


• Opisuje se ponašanje sistema sa tačke
 gledišta korisnika prvenstveno, a koristi se u
 analizi i testiranju. Predstavlja funkcionalnu
 specifikaciju sistema.
• Statički opis ovoga aspekta daje se preko
 Dijagrama slučajeva korišćenja, a
 dinamički, prvenstveno tekstualno, a zatim i
 preko Dijagrama interakcija, Dijagrama
 promene stanja ili Dijagrama aktivnosti.
       MODEL SLUČAJEVA
        KORIŠĆENJA
• Pod terminom “slučaj korišćenja” podrazumeva se jedan specifičan
 način korišćenja IS, jedna “atomska” funkcija IS. Preko “slučaja
 korišćenja” opisuje se interkcija nekog objekta van sistema sa samim
 IS. Skup “slučajeva korišćenja” predstavlja sve pretpostavljene načine
 korišćenja sistema.

• Model slučajeva korišćenja je graf sa dve vrste čvorova: čvorovima
 koji predstavljaju aktere i čvorovima koji predstavljaju slučajeve
 korišćenja. Akter je objekat van sistema koji predstavlja tip (vrstu)
 korisnika. Akter može biti korisnik (čovek) ili neki drugi sistem. Treba
 praviti razliku između korisnika i aktera. Korisnik je čovek koji koristi
 sistem, dok je akter specifična uloga koju korisnik ima u komunikaciji
 sa sistemom.
    OPŠTI MODEL SLUČAJEVA KORIŠĆENJA
                 SI ST E M X


    Q1                           Q3


                   SK 1

    Q2                           Q4

             SK 2         SK 3Direktna komunikacija između dva aktera i dva konkretna slučaja
korišćenja (sa kojima komuniciraju akteri) se ne može predstaviti na
modelu (grafu). Međutim, moguće je definisati asocijaciju između klasa
slučajeva korišćenja i klasa aktera (apstraktni akteri i apstrakti slučajevi
korišćenja), da bi se jednostavnije prikazao neki složeni model.
      PRIMER SLUČAJA KORIŠĆENJA

          BANKOVNI AUTOMAT
           Podizanje novca
Komitent

             Ulaganje

                     Računar
                     banke
              Prenos


Operater
            Administracija
SLUČAJEVI KORIŠĆENJA- DIJAGRAM

      SAMOPOSLUGA      Kupac
  Kasir
         Prodaja        Logovanje

                 Menadžer
       Vraćanje artikala        Pokretanje kasa
SLUČAJEVI KORIŠĆENJA - VEZE

            <<extend>>  Upravljanje
       Prodaja
                    zalihama

             <<include>
  <<include>>     >  Registrovanje
   artikala       Plaćanje
          Plaćanje u       Plaćanje
           gotovom        katicom
   SISTEMSKI DIJAGRAM SEKVENCI ZA
    SLUČAJ KORIŠĆENJA “PRODAJA”
      KASIR


                      :System

          unesi stavku (prkod, kol)
Strukturirani
tekst za        kraj prodaje ( )
opis
slučaja
korišćenja      placanje (iznos)
           KONCEPTUALNI MODEL
            – DIJAGRAM KLASA
                            1   Sp ecifik. a rtika la
 Stav ka pro da je
           0 ..1                  cena
koli~ina
                               kod-atr ikla
                  1         1 ..*
                            *
       1 ..*
                            1     Pro d av nica
        1      K atalog a rtika la
    Pro d aja                       naziv
                         *      adr esa
datum
                                    1
vr em e         *
        1
                                  1 ..*
        1
    Pla} an je                           K asa
                            1
iznos
           Dijagram kolaboracije
unesiStavku(prkod,kol)
              1:[ nova prodaja ]kreiraj()
              3:napraviStavkuPr(spec,kol)
      :Kasa                             :Prodaja
           2: spec : =
           specifik(prkod)           1.1:kreiraj()
                                        3.1:napravi(spec,kol)
     :Katalog
                                     sl: Stavka
     artikala
                                     prodaje
           2.1: spec : =
           nadji(prkod)            3.2:
                             dodaj(sl)


   :Specifik.                :Stavka
   arikala                 prodaje
     KONAČNI DIJAGRAM KLASA
 Stavka prodaje                 1   Specifik. artikala
                            cena
koli~ina       0..1               kod-atrikla
ukupno-po-artik()        1        1..*
                         *

       1..*    Katalog artikala
                         1     Prodavnica
       1
                      *     naziv
             specifik()
   Prodaja                      adresa
datum
                               1
vreme        *
napraviStavkuPr()
                               *
 napraviPla}anje()
ukupno()                           Kasa
   1   1
                          krajProdaje()
    Pla}anje                 1 unesuStavku()
iznos                       pla}anje()
     FIZIČKI POGLED
server:Samopos.
   <<baza >>       :upiti
   :Prodaja

   :transakc.Klijent: POSterminal


            :POS-GUI
    IMPLEMENTACIJA
  - TROSLOJNA ARHITEKTURA
   KLIJENT
 (Prezentacioni sloj)  • korisnički interfejs


 POSLOVNI SLOJ
APLIKACIONI SERVER    • aplikaciona logikaIZVORI PODATAKA     • upravljanje podacima
         KARAKTERISTIKE
       TROSLOJNE ARHITEKTURE


• U troslojnom generičkom modelu jasno se odvaja
 upravljanje podacima, aplikaciona logika i korisnički
 interfejs.
• Prilagodljivost brzim promenema, kako u korisničkom
 (poslovnom), tako i u implementacionom (tehnološkom)
 okruženju.
• Suštinu ove arhitekture odražava srednji sloj koji se
 različito naziva: aplikacioni server, transakcioni server,
 server komponenti, server poslovnih pravila, čime se
 posebno ističe neka funkcionalnost ovoga sloja.
           IMPLEMENTACIJA
         - TROSLOJNA ARHITEKTURA
• jasno se odvaja upravljanje podacima, aplikaciona logika i korisnički
interfejs.
• prilagodljivost brzim promenema, u poslovnom i implementacionom
okruženju
• omogućava i transparentno povezivanje korisničkih aplikacija sa različitim
izvorima podaka na raznim platformama, a ne samo sa jednim serverom
baze podataka.
• koncept distribuiranih softverskih komponenti (CORBA, DCOM, Java
Beans) omogućava da se i komponente srednjeg sloja distribuiraju
• troslojna arhitektura je generička za višeslojne arhitekture koje postaju
opšteprihvaćeni standard. U njima se različite funkcije srednjeg sloja
(“middleware) raslojavaju, da bi se preko većeg broja slojeva, odnosno
većeg stepena indirekcije, omogućila veća modularnost, heterogenost i
elastičnost sistema
  Reinženjering                Razvoj
            Upravljanje
   poslovnih           .....  informacionih
            kvalitetom
    procesa                 sistema          Modeli (poslovnih)
            procesa            Standardi i
            modeliranje


 Upravljanje međusobno povezanim i međusobno
zavisnim poslovnim procesima ("process centered
 management approach") je osnova uspešnog
    funkcionisanja bilo koje organizacije
   Poslovni proces (PP) je sekvenca (nit)
 aktivnosti kojima se ostvaruje neki cilj sistema
   ili zadovoljava zahtev korisnika usluga
       ili rukovodstva sistema.
                  Praćenje realizacije
                  nekog ugovora,
                  Praćenje realizacije
                  narudžbenice
                  kupca,
                  Sprovođenje nekog
          poslovni
          proces     upravnog postupka
                  i slično.

ODNOS POSLOVNIH PROCESA I
POSLOVNIH FUNKCIJA
      ZAKLJUČAK –
 U KOJOJ SMO SITUACIJI DANAS?

• STANDARDIZACIJA I FORMALIZACIJA RAZVOJA
 SOFTVERA (IS)
• ZA KONVENCIONALNE METODE
 KARAKTERISTIČNO JE USVAJANJE TZV
 “DRŽAVNIH STANDARDA:
 – IDEF0X (BPwin) I IDEF1X(Erwin) pojedinih američkih
  ministarstava
 – SAADT – u Engleskoj
 – EUROMETHOD – Evropska zajednica
 – ……….
      ZAKLJUČAK –
  U KOJOJ SMO SITUACIJI DANAS?• OBJEKTNO-ORIJENTISANI PRISTUP
• JEDINSTVENI JEZIK MODELIRANJA (UML)
• JEDINSTVENI PROCES RAZVOJA

								
To top