WALKOWIAK Andrzej by Y99Z7tP

VIEWS: 10 PAGES: 14

									     Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w
     Olsztynie
     Katedra Inżynierii Ochrony Środowiska

 Wpływ dżdżownic o określonej
  biomasie jednostkowej na
 zawartość materii organicznej w
   podłożu hodowlanym
mgr inż. Andrzej Walkowiak
       Uzasadnienie podjęcia badań
Niniejsze badania są fragmentem szerszego projektu
badawczego nt wpływu czynników fizycznych (stałego pola
magnetycznego) na wermikompostowanie osadów ściekowych.
Zainteresowanie tym tematem wynika również z faktu, iż coraz
większa ilość osadów ściekowych powstających w
oczyszczalniach ścieków wymusza prowadzenia odpowiedniej
gospodarki osadowej. Jedną z metod zagospodarowania osadów
ściekowych jest ich wermikompostowanie.
Liczne doniesienia literaturowe podają, iż wermikompostowanie
osadów ściekowych po stabilizacji tlenowej i higienizacji oraz
innych osadów organicznych nie stanowiących zagrożenia
sanitarno-epidemiologicznego daje pozytywne rezultaty [Kalisz i
in. 2000].
              Wstęp
Wermikulturą nazywany hodowlę dżdżownic w dużym
zagęszczeniu na różnych odpadach organicznych [Kostecka 1995].
Wymieniona autorka przywołując badania Fleckensteina i Graffa
podaje, że jedna dżdżownica jest w stanie przetworzyć codziennie
kilka razy więcej materii organicznej niż wynosi masa jej ciała
[Kalisz i in. 2000].
Gatunkiem dżdżownic znajdującym szerokie zastosowanie przy
przetwarzaniu materii organicznej na wermikompost jest Eisenia
fetida Sav.


Rys.2. Eisenia
Fetida Sav. [forma
dorosła i
niewybarwiona].
źródło: foto własne
    Parametry procesu wermikompostowania
• Warunki w jakich zachodzi proces wermikompostowania w
 znacznej mierze różnią się od technologii kompostowania. I tak,
 proces wermikompostowania przebiega w temperaturach niższych
 od 35oC. Optymalny zakres temperatur dla procesu
 wermikompostowania waha się od 22 do 25oC.
• Wilgotność podłoża powinna mieścić się w zakresie 70 - 75%, a
 odczyn od 6,8 do 7,2.
• Stężenie azotu amonowego nie może być wyższe od 0,5 mg/g
 substratu.
• Stosunek C : N winien kształtować się na poziomie 25 : 1.
  źródło: na podstawie literatury przedmiotu
              Cel badań
Celem badań jest ukazanie zależności pomiędzy średnią biomasą
jednostkową dżdżownic a jakością wyprodukowanego
wermikompostu. W niniejszych badaniach średnia biomasa
jednostkowa dżdżownic jest wypadkową różnej wilgotności
podłoży hodowlanych.
      Rys.3. Dżdżownica z wyraźnie wykształconym siodełkiem
         źródło: M. Tojza (2001)
               Badania przeprowadzono
    Metodyka badań     na dżdżownicy
               kalifornijskiej Eisenia
               Foetida Sav. Biomasa
               osobników, którymi
               obsadzono cztery obiekty
               badawcze o objętości
               2 dm3 każdy, wahała się
               od 0,2 do 0,35 g. W
               każdym obiekcie
               umieszczono 40
               dżdżownic. We
               wszystkich obiektach
               podłoże hodowlane
               stanowiły osady ściekowe
               o zawartości wody
Rys. 4. Stanowisko badawcze  wahającej się od 93 do
    źródło: foto własne  95% oraz trociny drzew
               liściastych.
            Metodyka badań c.d.
                 W trakcie trwania badań w
                  poszczególnych obiektach
                  hodowlanych utrzymywano
                  różną wilgotność:
                 • wariant I (obiekty 1a i 1b)
                  podłoże hodowlane zraszano
                  wodą w ilości około 50-75 ml,
                  utrzymując w ten sposób
                  wilgotność na poziomie 70%-
                  75%,
                 • wariant II (obiekty 2a i 2b)
                  podłoże hodowlane zraszano
                  wodą w ilości około 75-100 ml,
                  utrzymując w ten sposób
Rys.5. Przekrój podłużny przez
    obiekt hodowlany
                  wilgotność na poziomie 80%-
                  85%.
    źródło: foto własne
               Pytanie badawcze
Jaki wpływ na zawartość materii organicznej w przerabianym
przez dżdżownice podłożu hodowlanym ma biomasa
jednostkowa tych skąposzczetów?
Rys. 6. Eisenia Fetida
    Sav.
    źródło: foto własne
    Zmiany biomasy jednostkowej dżdżownic w
      trakcie półrocznego okresu badań

biomasa jednostkowa [g]

      1

     0,8
                                         -■- obiekt 1a
     0,6                                   -■- obiekt 1b
                                         -■- obiekt 2a
     0,4
                                         -■- obiekt 2b
     0,2

      0
                                       czas [m-ce]
             start  3 m-c (I przegląd)  6 m-c (II przegląd)
źródło: badania własne
   Zawartość materii organicznej w podłożach
          hodowlanych

materia organiczna
    [%}
   45             40%      40%      40%
     start; 40%
   40
   35
   30                             26%
                           25%
   25
                   19%        18%       19%
   20    I przegląd; 18%
                     12%
   15
         II przegląd; 10%
   10
    5
    0
          1a         1b       2a       2b     obiekty
źródło: badania własne
             Wnioski
1.  Dżdżownice o większej średniej biomasie jednostkowej,
   wywołanej nadmierną absorpcją wody, mniej intensywnie
   przerabiają osady ściekowe na wermikompost.
2.  Od czwartego miesiąca badań zauważono, iż populacja
   dżdżownic zaczyna degradować, w wyniku czego tempo
   przerabiania materii organicznej (osadów ściekowych)
   zmniejszyło się.
3.  Największą średnią biomasę jednostkową dżdżownic
   odnotowano dla obiektu, w którym wilgotność podłoża
   hodowlanego wahała się od 80 do 85% (obiekt 2b), a
   najmniejszą dla obiektu, w którym wilgotność była w
   zakresie 70 – 75% (obiekt 1a).
4.  Najlepiej przerobione zostało podłoże hodowlane (wyrażane
   spadkiem materii organicznej) z obiektu 1a, natomiast
   największa ilość materii organicznej po trzech i sześciu
   miesiącach badań znajdowała się w obiekcie 2b.
             Literatura
1.  Heinrich Z. 2007: Kierunki modernizacji małych oczyszczalni
   ścieków. Wykład otwarty, Olsztyn 19.04. 2007.
2.  Janiec W. 2007: Osady ściekowe do zagospodarowania. Rynek
   instalacyjny nr 1/2/2007, 13-14.
3.  Kalisz L., Kaźmierczuk M., Sałbut J., Nechay A., Szyprowska
   E. 2000. Wykorzystanie dżdżownic do przetwarzania osadów
   stabilizowanych tlenowo. Monografia Instytutu Ochrony
   Środowiska, Warszawa.
4.  Kostecka J. 1994. Wykorzystanie wermikultury do utylizacji
   odpadów organicznych w gospodarstwie miejskim i wiejskim.
   Zesz. Nauk. AR w Krakowie nr 310, Sesja naukowa 47, 11-20.
5.  Kostecka J. 1995. Wermikultura jako sposób na rozwiązanie
   problemu zagospodarowania osadów ściekowych w
   oczyszczalniach ścieków. I Międzynarodowa Konf Nauk.-
   Tech. Częstochowa, 294-303.
            Literatura
6. Kostecka J. 1996. Ograniczenia w zastosowaniu
  wermikompostów produkowanych z osadów ściekowych.
  Krajowa Konf. Nauk.-Tech. Częstochowa, 195-202.
7. Rościszewska M., Popek W., Nowosad B., Skalska M.,
  Petryszak A., Kostecka J., Lubowiedzka-Kulczycka A., Mazur
  K., Filipek-Mazur B. 1999. Hodowla dżdżownicy Eisenia
  Foetida (Sav.). Wyd. AR w Krakowie.
8. Tojza M. (2001)Dżdżownica Kalifornijska (Red Hybrid of
  California) Opis pod kątem zastosowania jako karmy dla ryb
  akwariowych.
9. Walkowiak A. 2007. Effect of Selected Environmental
  Parameters on Sewage Sludge Vermicomposting. Polish
  Journal of Natural Sciences nr 22, 83-91.
10. Zabłocki Z., Kiepas A., Scisłowska J. 1996. Kompostowanie
  odpadów roślinnych z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
  ścieków w Choszcznie przy wykorzystaniu dżdżownicy
  Eisenia fetida. Zesz. Nauk. AR w Krakowie nr 310. Sesja
  Naukowa 47, 93-100.
            Dziękuję za uwagę
Rys. 7. Kokon jajowy (powiększenie 10 krotne)  Rys. 8. Forma niewybarwiona

								
To top