Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

บทที่ 6 การจัดการไฟล์

VIEWS: 59 PAGES: 17

									                          บทที่ 6

                     การจัดการไฟล์

                    File Management

             การจัดการไฟล์ (File Management)
• การทางานในระบบคอมพิวเตอร์ ท้ งหมดจาเป็ นต้องมีการเก็บและนา ข้อมูลไปใช้งาน
                ั

• ขณะที่โปรเซสกาลังทางานข้อมูลจะเก็บไว้ในหน่วยความจา ถ้าเครื่ องคอมพิวเตอร์ ดบไม่วาด้วย
                                       ั  ่
  สาเหตุใดก็ตามข้อมูลทั้งหมดจะสู ญหายไป

• ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้ในหน่วยจัดเก็บข้อมูลสารอง ซึ่ งอาจจะเป็ นแผ่นดิสก์เก็ต
  ฮาร์ ดดิสก์ หรื ออุปกรณ์อื่น ๆ

• ในการจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อนามาใช้งานต่อไป จึงจาเป็ นต้องมีการกาหนดชื่อเพือ
                                              ่
  แทนกลุ่มข้ อมูล ซึ่งเราเรี ยกว่ าไฟล์ ข้อมูล

• นอกจากนี้ถาเราจัดเก็บข้อมูลไม่เป็ นระเบียบจะทาให้การค้นหาไฟล์ขอมูลที่ตองการได้ยากหรื อช้า
      ้                          ้    ้
                ั
  ดังนั้นถ้าเราจัดหมวดหมู่ให้กบไฟล์ขอมูลก็จะทาให้การค้นหาไฟล์ทาได้สะดวกหรื อรวดเร็ วขึ้น
                   ้

• การจัดให้ไฟล์เป็ นหมวดหมู่ก็คือการจัดเก็บในไดเร็ กทอรี่ (Directory) หรื อโฟลเดอร์ (Folder)ไฟล์ข้อมูล (File)
• หมายถึงสิ่ งที่บรรจุขอมูลต่าง ๆ ไว้ในที่เดียวกัน ซึ่ งอาจหมายถึงโปรแกรมหรื อข้อมูลที่เราต้องการ
            ้
      ้
  เก็บไว้ดวยกัน

• เมื่อเราต้องการค้นหาไฟล์ เราอ้างอิงด้วยชื่อไฟล์โดยไม่จาเป็ นต้องทราบว่าไฟล์น้ นถูกเก็บไว้ใน
                                        ั
  ส่ วนใดในดิสก์
  • OS จะมีโปรแกรมย่ อยทีชื่อ System Call ทาหน้ าทีจัดการงานทีเ่ กียวข้ องกับไฟล์์ เช่น การสร้าง
             ่             ่        ่
    ไฟล์ การลบไฟล์ การอ่าน/เขียนทับไฟล์

คาสังที่ใช้ในการจัดการไฟล์
  ่

  • DIR (DIRECTORY) ดูชื่อแฟ้ มข้อมูล, เนื้อที่บนแผ่นดิสก์, ชื่อแผ่นดิสก์

  • TYPE แสดงเนื้อหาหรื อข้อมูลในแฟ้ มข้อมูลที่กาหนด

  • COPY ใช้คดลอกแฟ้ มข้อมูลหนึ่ง หรื อหลายแฟ้ มข้อมูลจากแฟ้ มข้อมูลต้นทาง ไปยังแฟ้ มข้อมูล
       ั
    ปลายทาง

  • REN (RENAME) เปลี่ยนชื่อแฟ้ มข้อมูล (ข้อมูลข้างในแฟ้ มข้อมูลยังเหมือนเดิม)

  • DEL (DELETE) ลบแฟ้ มข้อมูลออกจากแผ่นดิสก์

  • MD (MAKE DIRECTORY) สร้าง subdirectory (ห้องย่อย) เพื่อจัดเก็บแฟ้ มข้อมูล

  • CD (CHANGE DIRECTORY) เป็ นคาสั่งในการเปลี่ยนไปใช้งาน subdirectory ที่ตองการ
                                      ้

  • RD (REMOVE DIRECTORY) ลบ subdirectory (ห้องย่อย) ที่สร้างด้วยคาสั่ง MD

  • TREE แสดงรายชื่อ directory ทั้งหมดในแผ่นดิสก์ ที่กาหนด

  • SYS (SYSTEM) เป็ นคาสั่ง copy แฟ้ มข้อมูลที่ใช้ในการเปิ ดเครื่ องลงในแผ่นดิสก์หรื อฮาร์ ดดิสก์ ที่
    ไม่มีระบบ

  • DISKCOPY (COPY DISKETTE) เป็ นคาสั่งที่ใช้ copy file ทั้งหมดจากแผ่นดิสก์จากแผ่นหนึ่งไป
              ้
    ใส่ อีกแผ่นหนึ่ง แต่ถาแผ่นดิสก์อีกแผ่น ยังไม่ได้ทาการ format ก็จะทาการ format ให้โดยอัตโนมัติ

  • $ ls [-altCF] [directory …] เป็ นการแสดงชื่ อไฟล์ที่มีอยูใน ไดเรกทอรี่ ที่ระบุ
                               ่

  • $ pwd คือคาสั่งที่ใช้เช็คว่าไดเรกทอรี่ ปัจจุบนอยูที่ตาแหน่งใด
                         ั ่

  • $ cd [ชื่อพาท] เป็ นการเปลี่ยนไดเรกทอรี่ ไป เป็ นไดเรกทอรี่ ที่ตองการ
                                   ้
• $ mkdir [ชื่อไดเรกทอรี่] คือคาสังที่ใช้ในการสร้างไดเรกทอรี่ ใหม่ข้ ึน
                 ่• $ rmdir [ชื่อไดเรกทอรี่] คือการลบไดเรกทอรี่ ที่มีอยู่

• $ rm [ชื่อไฟล์] คือการลบไฟล์ที่อางถึง
                 ้

• cat [ชื่อไฟล์] เป็ นการแสดงข้อความในไฟล์ที่เป็ นเท็กซ์ไฟล์ (Text Files : ไฟล์ตวอักษร) แสดงบน
                                        ั
  จอภาพ

• $ mv [ชื่อไฟล์ต้นทาง] [ชื่อไฟล์ปลายทาง] คือการย้ายไฟล์ (move) จากพาทใดๆที่อางอิงถึงไปยัง
                                       ้
  พาทปลายทาง

• $ more เป็ นการแสดงข้อความในไฟล์ทีละหน้าจอแล้วหยุดรอจนกว่าผูใช้จะกดคียช่องว่าง (space
                               ้     ์
  bar) จึงจะแสดงข้อมูลหน้า ถัดไปหรื อกด Enter เพื่อแสดงข้อมูลบรรทัดถัดไปทีละบรรทัด

• $ cp [ชื่อไฟล์ต้นฉบับ] [ชื่อไฟล์สาเนา] เป็ นคาสั่งคัดลอก (copy) ข้อมูลจากไฟล์หนึ่ง ไปยัง
        ้
  ปลายทางที่ตองการ  การตั้งชื่อไฟล์ข้อมูล
• ในการกาหนดชื่ อไฟล์ในแต่ละ OS นั้นมีความแตกต่างกันอยูบาง
                            ่ ้

• แต่โดยหลักการจะคล้ายคลึงกันคือ ชื่อไฟล์จะประกอบ 2 ส่ วนด้ วยกัน คือส่ วนทีเ่ ป็ นชื่อหลัก และ
  ส่ วนทีเ่ ป็ นนามสกุล (File extension) ทั้งสองส่ วนนี้จะถูกคันด้วยจุด (Period) เช่น readme.txt ,
                                 ่
  document.doc เป็ นต้น

• ตัวอย่างข้อกาหนดที่แตกต่างกันในแต่ละ OS

    – ระบบ MS-DOS ส่ วนที่เป็ นชื่ อหลักจะประกอบด้วยตัวอักษรไม่เกิน 8 ตัวอักษร และตาม
      ด้วยนามสกุลไม่เกิน 3 ตัวอักษร
      – ระบบ UNIX ถือว่าการตั้งชื่อด้วยอักษรตัวใหญ่ตวเล็กไม่เหมือนกัน (Case sensitive) เช่น
                             ั
        Readme.txt , readme.txt หรื อ README.TXT ถือว่าเป็ นคนละไฟล์

ตัวอย่ างชนิดของไฟล์ข้อมูล

  นามสกุล             ชนิดของไฟล์
.exe, .com    ไฟล์ของระบบ
.txt         ้
         ไฟล์ขอความ
.asm , .pas ไฟล์ภาษาแอสแซมบลี , ภาษาปาสคาล
.doc, ppt                 ้
         ไฟล์เวิร์ด, ไฟล์พาวเวอร์พอย

โครงสร้ างไฟล์ข้อมูล
  • การจัดโครงสร้างไฟล์ขอมูลที่ใช้กนอยูทวไปมีอยู่ 3 แบบ
             ้     ั ่ ั่

      – แบบไบต์ เรียงต่ อกันไป เช่น UNIX และ Windows เวลาอ่าน/เขียนก็จะทางานทีละไบต์

      – แบบเรกคอร์ ด (Record) โดยมีขนาดของเรกคอร์ ดคงที่ เช่น CP/M เวลาอ่าน/เขียนก็จะ
        ทางานทีละเรกคอร์ ด สาหรับเรกคอร์ ดสุ ดท้ายอาจจะไม่เต็มเรกคอร์ ดก็ได้

      – แบบต้ นไม้ (Tree) จะจัดเก็บเป็ นบล็อก ในแต่ละบล็อกจะประกอบด้วยเรกคอร์ ด โดยขนาด
        ของแต่ละเรกคอร์ ดอาจไม่เท่ากัน เช่น OS ในระบบ Mainframe เวลาอ่าน/เขียนก็จะทางาน
        โดยค้นไปตามการเชื่อมโยงของต้นไม้

    ไดเร็กทอรี (Directory)

  • ไดเร็กทอรี (Directory) หมายถึงสารบัญที่เก็บรวบรวมรายชื่อของไฟล์ต่าง ๆ ทั้งหมดไว้ เพื่อให้ผใช้
                                                ู้
                         ้
    สามารถค้นหา เรี ยกคืน และตรวจสอบข้อมูลที่ตองการได้

  • ไดเร็ กทอรี เป็ นไฟล์ประเภทหนึ่งซึ่ งมีอยู่ 2 ระบบ

      – ระบบไดเร็ กทอรี เดี่ยว (Single-Level Directory Systems)
       – ระบบไดเร็ กทอรี 2 ระดับ (Two-Level Directory System)

       – ระบบไดเร็ กทอรี หลายระดับ (Hierarchical Directory Systems)

            ่
    ระบบไดเร็กทอรีเดียว (Single-Level Directory Systems)
  • เป็ นระบบที่มีโครงสร้างง่ายที่สุด ภายในระบบจะมีอยูเ่ พียงไดเร็ กทอรี เดียว รวบรวมไฟล์ทุกไฟล์ไว้
                 ่
    ที่เดียวกัน และทุกไฟล์จะอยูในระดับเดียวกัน

  • การจัดเก็บในลักษณะนี้ทาให้เกิดปั ญหาดังนี้

       – ไฟล์ต่าง ๆ ที่มีอยูในไดเร็ กทอรี ไม่สามารถแยกเจ้าของไฟล์ได้
                 ่

       – ไฟล์หลากหลายชนิดต้องอยูปะปนกันทาให้ไม่สะดวกในการค้นหา
                   ่

       – ในกรณี ที่ตองการสร้างไฟล์ให้มีชื่อเหมือนที่มีอยูก่อนแล้วไม่สามารถทาได้ ซึ่ งถ้าสร้างไฟล์
             ้                  ่
         ให้มีชื่อเดียวกับที่มีอยูก่อนนั้น จะทาให้ไฟล์เก่าถูกเขียนทับลงไปโดยไม่ได้ต้ งใจ ทาให้
                     ่                         ั
         ข้อมูลสู ญหายได้

ระบบไดเร็กทอรี 2 ระดับ
(Two-Level Directory System)

  • แก้ปัญหาแบบแรกได้แต่ไม่เต็มร้อย

  • จะกาหนดให้ผใช้แต่ละคนสามารถสร้างไดเร็ กทอรี ยอยของตนได้เรี ยกว่า Sub-Directory หรื อได
        ู้                ่
         ่               ่
    เร็ กทอรี ยอย ในแต่ละสับไดเร็ กทอรี จะอยูภายใต้ไดเร็ กทอรี รากเดียวกัน (Root directory)

  • ภายในสับไดเร็ กทอรี ผใช้สามารถกาหนดชื่ อไฟล์ได้ตามใจโดยไม่ตองไปกังวลว่าจะไปซ้ ากับชื่อ
             ู้                  ้
    ใคร

  • แต่ ปัญหาก็คือกรณี ที่ผใช้มีไฟล์หลายประเภทจะไม่สามาถแยกประเภทของไฟล์ต่าง ๆ ได้ตาม
              ู้
    ต้องการ
    ระบบไดเร็กทอรีหลายระดับ
    Hierarchical Directory Systems

  • เพื่อแก้ปัญหาระบบไดเร็ กทอรี เดี่ยว OS จึงยอมให้มีการสร้างโครงสร้างไดเร็ กทอรี แบบหลายระดับ
               ู้                ่
    ขึ้นมา ซึ่ งกาหนดให้ผใช้แต่ละคนสามารถสร้างไดเร็ กทอรี ยอย (Sub-directory) ได้โดยไม่จากัด

  • ระบบไฟล์ในปั จจุบนใช้โครงสร้างไดเร็ กทอรี แบบนี้
            ั

  • เรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่า ระบบไดเร็กทอรีแบบโครงสร้ างต้ นไม้ (Tree Structure)

  ชื่อพาธ (Path name)
  • การอ้างอิงถึงไฟล์ใด ๆ ก็ตามจาเป็ นต้องระบุที่อยูของไฟล์น้ น ๆ ให้ถูกต้องว่าอยูในไดเร็ กทอรี ใด
                           ่     ั          ่
    หรื อสับไดเร็ กทอรี ใด

  • ในการกาหนดที่อยูหรื อเส้นทางที่จะเข้าถึงไฟล์น้ น ๆ เรี ยกว่า พาธ (Path)
           ่               ั

  • ดังนั้นถ้าต้องการอ้างถึงไฟล์ใด ๆ ในดิสก์จาเป็ นต้องระบุพาธให้ถูกต้องพร้อมชื่ อไฟล์

  • วิธีการอ้างถึงชื่อไฟล์น้ นมี 2 วิธี
                ั

      – การอ้างชื่อไฟล์แบบสัมบูรณ์ (Absolute path name)

การอ้างชื่อแบบสัมพัทธ์ (Relative path name)

การอ้างชื่อไฟล์แบบสัมบูรณ์ (Absolute path name)
  • เป็ นการอ้างถึงไฟล์โดยเริ่มจากราก (Root) เสมอตามด้วยชื่อสับไดเร็ กทอรี ยอยไล่ลงมาตามลาดับ
                                       ่
    ชั้นของไดเร็ กทอรี จนกระทังถึงไดเร็ กทอรี ที่บรรจุไฟล์อยู่ และจบลงด้วยชื่อไฟล์น้ น ๆ
                 ่                           ั

  • ตัวอย่างการอ้างถึงไฟล์ชื่อ Readme.doc ที่อยูภายใต้พาธ (Root user lib)
                         ่
      – Windows หรื อ MS-DOS         \user\lib\readme.doc

      – UNIX หรื อ Linux               /user/lib/readme.doc

การอ้างชื่อไฟล์แบบสัมพัทธ์ (Relative path name)
  • เป็ นการอ้างถึงไฟล์โดยที่ผใช้จะต้องเข้าใจในเรื่ องระบบไดเร็ กทอรี ปัจจุบน (Current directory)
                ู้                      ั
    เนื่องจากการอ้างถึงชื่อไฟล์จะเริ่มต้ นจากไดเร็กทอรีปัจจุบันแล้วไล่ไปตามลาดับชั้นของไดเร็ กทอรี
         ั ่            ั
    ที่ไฟล์น้ นอยูและจบลงด้วยชื่อไฟล์น้ น

  • ตัวอย่างการอ้างถึงไฟล์ชื่อ Readme.doc ที่อยูภายใต้พาธ (Root user lib) โดยที่ไดเร็ กทอรี
                         ่
       ั ่
    ปั จจุบนอยูที่ user

      – Windows หรื อ MS-DOS         \lib\readme.doc

      – UNIX หรื อ Linux               /lib/readme.doc

การทางานของระบบไฟล์ (File system Implementation)
  • โครงสร้างของระบบไฟล์ (File system layout)

      – ภายในดิสก์สามารถแบ่งออกเป็ นพาร์ ติชน (Partition) ในการเก็บข้อมูล และแต่ละพาร์ ติชน
                         ั                       ั่
        มีความเป็ นอิสระต่อกัน ทั้งยังสามารถกาหนดให้แต่ละพาร์ ติชนมี OS ที่ต่างกันได้
                                     ั่

      – ภายในดิสก์จะถูกแบ่งออกเป็ นเซกเตอร์ (Sector) เริ่ มต้นจาก เซกเตอร์ 0 ซึ่ งถือว่าเป็ น
        Master boot record (MBR) ที่เก็บค่าเริ่ มต้นของ OS สาหรับการบูตเครื่ องเมื่อเริ่ มใช้งาน
                             ั่     ่        ั่
        ตอนท้ายของเซกเตอร์ น้ ีจะเก็บตารางพาร์ ติชนซึ่ งระบุวาในแต่ละพาร์ ติชนมีแอดเดรส
        เริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดที่ใด

   ั
วิธีจดเก็บข้ อมูลของไฟล์ (Implementation File)
  • วิธีการจัดเก็บข้อมูลลงบนสื่ อจัดเก็บข้อมูลแบ่งออกเป็ น 3 แบบ

      – การจัดเก็บข้อมูลแบบต่อเนื่อง (Contiguous allocation)
      – การจัดเก็บข้อมูลแบบลิงค์ลิสต์ (Link List allocation)

      – ไอโหนด (I-nodes หรื อ Index nodes)

การจัดเก็บข้ อมูลแบบต่อเนื่อง (Contiguous allocation)
  • เป็ นวิธีการจัดเก็บข้อมูลของไฟล์แบบง่ายที่สุด แต่ละไฟล์จะถูกแบ่งออกเป็ นบล็อค แต่ละบล็อกมี
    ขนาดเท่ากัน และจะถูกเก็บลงบนดิสก์อย่างต่อเนื่ องทั้งไฟล์

ข้ อดีในจัดเก็บข้ อมูลแบบต่ อเนื่อง
  • ง่ายและสะดวกในการจัดเก็บ เนื่องจากการจัดเก็บจะจัดเก็บเรี ยงต่อกันไปจึงไม่ตองกังวลว่าบล็อก
                                        ้
    ต่อไปจะเก็บตรงไหน OS จะบันทึกเฉพาะแอดเดรสบล็อกแรกและแอดเดรสบล็อกสุ ดท้ายของแต่
                            ่
    ละไฟล์ก็เพียงพอสาหรับการค้นหาข้อมูลทั้งหมดที่อยูในไฟล์

  • สามารถสร้างประสิ ทธิ ภาพได้สูงสุ ดในการค้นหาข้อมูล เนื่องจากการจัดเก็บบล็อกข้อมูลเรี ยง
    ต่อเนื่องจึงไม่เสี ยเวลาในการค้นหาบล็อกทุก ๆ บล็อก เพียงแต่หาบล็อกแรกพบก็สามารถอ่านข้อมูล
       ั
    ได้ท้ งไฟล์

  • เหมาะสาหรับสื่ อที่มีการจัดเก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียว (Read Only Memory) เช่น CD-Rom เป็ นต้น

ข้ อเสียในจัดเก็บข้ อมูลแบบต่ อเนื่อง
  • กรณี มีการแก้ไขข้อมูลเดิม แล้วการแก้ไขทาให้ขนาดของไฟล์มีขนาดใหญ่ข้ ึน จึงจาเป็ นต้องย้าย
                                               ้
    ไฟล์ไปยังพื้นที่ใหม่ที่มีขนาดใหญ่พอที่จะบรรจุไฟล์ที่แก้ไขแล้ว ซึ่ งการทาแบบนี้จะทาให้ตอง
    เสี ยเวลาเพิ่มขึ้นในการหาพื้นที่ใหม่

  • ถ้าเกิดเหตุการณ์ในข้อแรกบ่อย ๆ อาจทาให้เกิดเนื้ อที่วางมากมายระหว่างไฟล์ขอมูลบนดิสก์ เมื่อมี
                             ่          ้
                                            ่
    การเก็บข้อมูลจนเต็มดิสก์จะทาให้เกิดปั ญหาสาหรับไฟล์ขนาดใหญ่ไม่สามารถหาเนื้ อที่วางในการ
                   ่
    เก็บข้อมูลได้ แม้จะมีเนื้อที่วางมากพอ แต่ไม่สามารถเรี ยกใช้ได้เพราะเนื้ อที่เหล่านั้นกระจัดกระจาย
    กันทัวทั้งดิสก์
      ่
             ิ
การจัดเก็บข้ อมูลแบบลิงค์ลสต์ (Link List allocation)
  • วิธีน้ ีมีการแบ่งไฟล์ออกเป็ นบล็อก ๆ เช่นเดียวกัน แต่การจัดเก็บเนื้อที่ของแต่ละบล็อกจะไม่
    ต่อเนื่องกัน แต่ละบล็อกจะถูกเชื่อมโยงกันด้วยพอยต์เตอร์ ตั้งแต่บล็อกแรกจนถึงบล็อกสุ ดท้ายของ
      ้
    ไฟล์ขอมูลนั้น ๆ

  • วิธีการจัดเก็บแบบนี้ทาให้ไม่เสี ยเนื้อที่วางภายในดิสก์ แต่ยงมีเนื้อที่วางภายในบล็อกสาหรับบล็อก
                        ่        ั      ่
            ้
    สุ ดท้ายของไฟล์ขอมูล

  • ข้ อเสี ยของวิธีการนี้คือ

      – เสี ยเวลาในการค้นหาข้อมูลของไฟล์มากกว่าแบบต่อเนื่อง เนื่องจากแต่ละบล็อกอยูกระจัด
                                            ่
        กระจายไปทัวดิสก์
             ่

      – เสี ยเนื้อที่ไปกับพอยต์เตอร์ ที่ทาหน้าที่ช้ ีไปยังบล็อกต่าง ๆ

ไอโหนด (I-nodes หรือ Index nodes)
  • เป็ นวิธีการที่ใช้กนใน UNIX โดยจะมีการสร้างตารางเล็กที่เรี ยกว่า I-nodeให้กบแต่ละไฟล์
            ั                            ั

  • I-node จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับไฟล์ไว้

  • นอกจากนั้นยังมีหมายเลขบล็อกแบบลิงค์ลิสต์ 4 แบบดังนี้

      – Direct Block ขนาด 10 หมายเลข เก็บจานวนบล็อกไว้ได้ 10 หมายเลข

      – Single indirect ขนาด 1 หมายเลข เก็บจานวนบล็อกไว้ได้ 256 หมายเลข

      – Double indirect ขนาด 1 หมายเลข เก็บจานวนบล็อกไว้ได้ 256*256 หมายเลข

      – Triple indirect ขนาด 1 หมายเลขเก็บจานวนบล็อกไว้ได้ 256*256*256 หมายเลข
โครงสร้ างไดเร็กทอรี่ (Directory Structure) ใน DOS

  • ไดเร็ กทอรี่ เป็ นที่เก็บรวบรวมไฟล์ขอมูลต่าง ๆ เข้าไว้ดวยกัน
                     ้         ้

  • ผูใช้ที่ตองการจะเข้าถึงไฟล์ขอมูลใด ๆ ก็จาเป็ นต้องต้องทราบว่าไฟล์น้ น ๆ อยูในไดเร็ กทอรี่ ใด และ
    ้   ้         ้                    ั   ่
    จะเข้าถึงได้จากเส้นทาง (Path) ใด

  • ดังนั้นไดเร็ กทอรี่ จาเป็ นต้องมีตารางบันทึกไฟล์ต่าง ๆ ไว้

  • โครงสร้างไดเร็ กทอรี่ ที่ใช้ใน DOS ภายในตารางจะมีองค์ประกอบดังนี้

      – ชื่อไฟล์ มีขนาด 8 Byte

      – ส่ วนขยาย มีขนาด 3 Byte

      – คุณสมบัติของไฟล์ (File Attribute) มีขนาด 1 Byte

      – กั้นไว้ มีขนาด 10 Byte

      – วัน-เวลาที่บนทึก มีขนาด 4 Byte
             ั

      – หมายเลขบล็อกแรกของไฟล์ มีขนาด 2 Byte

      – ขนาดของไฟล์ มีขนาด 4 Byte

โครงสร้ างไดเร็กทอรี่ในระบบ Windows (Directory Structure of Windows)

• ตารางไดเร็ กทอรี่ ในระบบ DOS มีชื่อเรี ยกว่า FAT-32

• เนื่องจากในระบบ DOS การตั้งชื่อไฟล์ไม่สามารถตั้งชื่อได้เกิน 8 ตัวอักษร เนื่ องจากข้อจากัดใน
  โครงสร้างของไดเร็ กทอรี่

• การทาให้ระบบสามารถกาหนดชื่อไฟล์ได้มากกว่า 8 ตัวอักษรเราเรี ยกไฟล์ที่มีชื่อยาวกว่า 8 ตัวอักษรว่า
  “Long File Name”
   • บริ ษทไมโครซอฟต์จึงได้พิจารณาหาทางออกให้สามารถตั้งชื่อไฟล์ที่มีขนาดเกิน 8 ตัวอักษร โดยมี
       ั
      วิธีการดังนี้

   • ปรับรู ปแบบของตารางไดเร็ กทอรี่ ดงรู ป
                     ั

 1        10      1 1 1            12           2         4   5 Characters          0       6 Characters            0    2 Characters


Sequence          คุณสมบัติ
                 Checksum

      • ในแต่ละฟิ ลด์ของตารางประกอบด้วยส่ วนต่าง ๆ ดังนี้

           – Sequence มีขนาด 1 Byte แต่ใช้เพียง 6 บิต สามารถแสดงลาดับที่ได้ 64 (26) ตาแหน่ง
              ดังนั้นสามารถเก็บชื่ อไฟล์ได้เท่ากับ 64*13=832 ตัวอักษร

           – 5 Characters of file name มีขนาด 10 Byte ใช้เก็บตัวอักษร 5 ตัวสลับกับช่องว่าง

           – คุณสมบัติของไฟล์ มีขนาด 1 Byte

           – 6 Characters of file name มีขนาด 12 Byte ใช้เก็บตัวอักษร 6 ตัวสลับกับช่องว่าง

           – 2 Characters of file name มีขนาด 4 Byte ใช้เก็บตัวอักษร 2 ตัวสลับกับช่องว่าง

      • นอกจากนั้นทุกไฟล์จะมีตารางแบบ DOS รวมอยูดวยขนาด 32 Byte ต่อ 1 ไฟล์
                           ่ ้
      ้
การจัดการเนือที่ว่างภายในดีสก์ (Disk space management)
  • มีอยู่ 2 วิธีในการจัดเก็บ

      – เก็บเป็ นไบต์ ติดต่ อกันไป

      – เก็บเป็ นบล็อค

ความน่ าเชื่อถือของระบบไฟล์ (File system reliability)
  • ข้อมูลมีความสาคัญมาก จาเป็ นต้องเชื่อถือได้วาจะไม่เสี ยหาย
                         ่

  • มีระบบกูคืนข้อมูลได้
       ้

    ่    ้
ปัญหาทีอาจเกิดขึน

  • ไฟดับ อาจทาให้การเก็บข้อมูลสู ญหายได้

การแก้ปัญหา
  • ในระบบ windows จะมีการ scan disk ทุกครั้งที่ไม่มีการ shut down เครื่ อง

  • ในระบบ Linux, Unix จะมีการตรวจสอบไฟล์ที่เป็ น i-node ตอนที่เปิ ดเครื่ อง

  เช่นเดียวกันกับ windows

  • Linux จะมีระบบไฟล์ที่เรี ยกว่า Ext3 ซึ่ งจะป้ องกันปั ญหานี้ได้ดี

การทาสารองข้ อมูล (Backups)
  • สารองทั้งหมดทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

  • สารองเฉพาะที่มีการเปลี่ยนแปลง
    ประสิทธิภาพของระบบไฟล์ (File System Performance)
      • การใช้แคช (Caching)

      • การอ่านบล็อกข้อมูลไว้ล่วงหน้า (Block Read Ahead)

      • การลดการเคลื่อนที่ของหัวอ่าน (Reducing Disk Arm Motion)

      • Log-Structure file System

    ระบบฐานข้ อมูล (Database System)
      • หมายถึงกลุ่มของข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้ เพื่อที่จะนาข้อมูลเหล่านี้มาใช้ภายหลัง

      • ระบบการจัดการฐานข้อมูลหรื อ DBMS (database Management System) ช่วยให้ผใช้เข้าถึงได้ง่าย
                                          ู้
        สะดวกและมีประสิ ทธิภาพ

    ระบบการจัดการฐานข้ อมูลหรือ DBMS (database Management System)

ฝ่ ายลงทะเบียน

                                              » ข้ อมูลนักศึกษา
                                                 (ชื่อ เลขทะเบียน ที่อยู่)
ฝ่ ายการเงิน               DBMS                       » ข้ อมูลการลงทะเบียน
                                              » ข้ อมูลการเงิน
                                              » ข้ อมูลการยืม-คืนหนังสือ


ฝ่ ายห้ องสมุด
ข้ อได้ เปรียบของระบบฐานข้ อมูล
  • ลดการเก็บข้อมูลที่ซ้ าซ้อน

  • รักษาความถูกต้องของข้อมูล

  • แบ่งปั นกันใช้ได้

  • การป้ องกันและรักษาความปลอดภัยให้กบข้อมูลทาได้สะดวก
                    ั

  • ความเป็ นอิสระของข้อมูล

ภาษาของระบบฐานข้ อมูล
  • ภาษากาหนดข้ อมูลหรือ DDL (Data Definition Language) เป็ นภาษาที่ผใช้ได้กาหนดโครงสร้าง
                                   ู้
   หรื อแบบแผนในการเก็บข้อมูล เช่น Create

  • ภาษาจัดการข้ อมูลหรือ DML (Data Manipulation Language) เป็ นภาษาที่ผใช้ใช้จดการกับข้อมูล
                                     ู้   ั
      ้
   ของผูใช้เอง เช่น Select, Delete

ผู้บริหารฐานข้ อมูล
  • ผูบริ หารฐานข้อมูล (DBA: Database Administrator) มีหน้าที่
    ้

     – กาหนดโครงสร้างหรื อรู ปแบบของฐานข้อมูล

     – กาหนดโครงสร้างของอุปกรณ์เก็บข้อมูลและวิธีเข้าถึง

     – มอบหมายขอบเขตอานาจหน้าที่ของการเข้าถึงของผูใช้
                            ้
   รูปแบบของระบบฐานข้ อมูล
    • ฐานข้อมูลแบบลาดับชั้น (Hierarchical Database Model)

    • ฐานข้อมูลแบบเครื อข่าย (Network Database Model)

    • ฐานข้อมูลแบบความสัมพันธ์ (Relational Database Model)

   ฐานข้ อมูลแบบลาดับชั้น


                      พนักงาน     ค่าตอบแทน            การมอบหมายงาน        สวัสดิการอัตราผลตอบแทน     ประวัติงาน           บาเหน็จบานาญ      ิ
                                  ประกันชีวต สุ ขภาพ
   ฐานข้ อมูลแบบเครือข่ าย

      โครงการ              โครงการ
        A                 B


หน่ วยงาน       หน่ วยงาน  หน่ วยงาน       หน่ วยงาน
   A           B      C           D

   ฐานข้ อมูลแบบความสัมพันธ์
     ระบบฐานข้ อมูลและ OS
      • DBMS จะทางานซ้อนอยูบนระบบไฟล์
                 ่

      • การเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลของ DBMS จะต้องเรี ยกใช้ รู ทีนต่าง ๆ ในระบบไฟล์        ่
ผู้ใช้ โปรแกรมทัวไป                             ผู้ใช้ ฐานข้ อมูล
         OS

         ระบบไฟล์และ DBMS            ั่
         ไฟล์ทวไป                          ฐานข้ อมูล

								
To top