Plan wynikowy - DOC 1 by 160UmMOF

VIEWS: 0 PAGES: 13

									Plan wynikowy                     Klasa __________ Nauczyciel _____________________ Rok szkolny ___________

SPARKS 1                                             Nr akceptacji MENiS: 167/04


                              Hello!

 Cele ogólne
 Uczeń:
  wita się i żegna
  pyta o imię i przedstawia się imieniem
  odpowiada krótko na pytania, używając słów yes i no
  reaguje na proste polecenia wypowiadane po angielsku


  Tematyka
                                                        Zadania
  oraz zakres       Wymagania podstawowe           Wymagania ponadpodstawowe
                                                       sprawdzające
  materiału


 Lekcja 1      Uczeń:                    Uczeń:                  Odgrywanie
           używa wprowadzonych form powitania i     używa form powitania i pożegnania    scenek z zad. 2
 Powitania      pożegnania                  bez pomocy nauczyciela         str. 3
 i pożegnania     używa wprowadzonych słów:
 Hello, Goodbye    Mum, Dad, Julie w powitaniach
           i pożegnaniach
 Słownictwo      reaguje na polecenie listen
 Mum, Dad, Julie

 Lekcja 2      Uczeń:                    Uczeń:                  Łańcuszek –
           używa wprowadzonych form powitania i     używa form powitania i pożegnania    jedno po drugim
 Powitania      pożegnania                  bez pomocy nauczyciela         (w kółku lub w
 i pożegnania:    pyta o imię i odpowiada na takie pytanie                       rzędach) dzieci
 hello, goodbye    udziela krótkich odpowiedzi, używając                        zadają pytanie:
           słów yes i no                                    what’s your
 Przedstawianie    reaguje na polecenia: listen, stand up i                       name? Następne
 się         sit down                                       dziecko
 What’s your                                                odpowiada I’m …
 name?                                                   i pyta kolejną
 I’m …                                                   osobę

 Odpowiedzi:
 yes, no
 Lekcja 3      Uczeń:                    Uczeń:                  Kim’s game, TB
           używa form powitania i pożegnania      nazywa bohaterów książki        str. 83
 Przedstawianie    pyta o imię i odpowiada na takie pytanie   śpiewa piosenkę Hello, I’m …
 się I'm ...     udziela krótkich odpowiedzi, używając
 My name's ...    słów yes i no
 What's your     reaguje na polecenie listen
 name?        rozpoznaje imiona bohaterów książki
           powtarza tekst piosenki Hello, I’m …
 Powitania
 i pożegnania UWAGI
SPARKS 1                                                           1
                          Unit 1 How many apples?

 Cele ogólne
 Uczeń:
  używa liczebników 1-6
  podaje wynik dodawania
  nazywa wybrane owoce
  podaje nazwy owoców oraz ich ilość
  reaguje na pytania How many …?
  reaguje na polecenia proste polecenie wypowiadane po angielsku
  powtarza wierszyki i piosenkę


   Tematyka
                                                       Zadania
  oraz zakres        Wymagania podstawowe          Wymagania ponadpodstawowe
                                                      sprawdzające
   materiału


 Lekcja 1       Uczeń:                   Uczeń:                 Dyktando
             powtarza nazwy liczebników 1-6       recytuje wierszyk bez pomocy     liczbowe
 Liczebniki 1-6     rozpoznaje nazwy liczebników,        nauczyciela
             gdy je usłyszy               nazywa liczebniki i podaje ilość   Play Bingo, TB
             powtarza wierszyk z innymi uczniami     wydaje polecenia: clap, hop, count  str. 100
             i samodzielnie               (with me)
             reaguje na polecenia: clap, hop, count
             (with me)
 Lekcja 2       Uczeń:                   Uczeń:                 Test 1* zad. B
             powtarza nazwy liczebników 1-6       recytuje wierszyk bez pomocy
 Liczebniki 1-6     rozpoznaje nazwy liczebników,        nauczyciela
 oraz dodawanie     gdy je usłyszy               nazywa liczebniki i podaje ilość
 do 6          odczytuje działania dodawania        dodaje i odejmuje na głos
             podaje wynik dodawania           używa wyrażeń: this is number …,
             rozumie wyrażenia: this is number …,    Zabadella, please help me, what’s
             Zabadella, please help me, what’s      missing?
             missing?
 Lekcja 3       Uczeń:                   Uczeń:                 Gra Bingo
             rozpoznaje i nazywa owoce: apples,     zadaje pytania How many …?      z użyciem nazw
 Nazwy owoców      pears, bananas               śpiewa piosenkę How many apples?   owoców oraz
             podaje ilość owoców przedstawionych                        liczebników
             na obrazku
             odpowiada na pytania How many …?                         Test 1 zad. A
             powtarza tekst piosenki How many
             apples?

 Lekcja 4       Uczeń:                   Uczeń:                 Test 1 zad. C
             rozumie słowo yummy             używa słowa yummy
 Liczebniki i      nazywa poznane owoce            zadaje pytania How many …?
 nazwy owoców      podaje ilość owoców przedstawionych     śpiewa piosenkę How many apples?
             na obrazku
             odpowiada na pytanie How many …?
             powtarza piosenkę How many apples?


 Lekcja 5       Uczeń:                   Uczeń:                 Now I know – Już
             nazywa poznane owoce            zadaje pytania How many …?      potrafię, zad. 15
 Powtórzenie       podaje ilość owoców przedstawionych     i odpowiada na takie pytania     str. 17
 wiadomości,       na obrazku                 rozumie i śpiewa z pamięci piosenkę
 sprawdzenie       podaje nazwy liczebników 1-6        Six balloons in the air
 umiejętności      odpowiada na pytania How many …?
             rozumie słowa i wyrażenia: balloon, in
             the air, pop! goes one balloon
             powtarza tekst piosenki Six balloons in
             the air
* Testy dostępne są w Książce nauczyciela

SPARKS 1                                                          2
                            Unit 2 Blue paint

Cele ogólne
Uczeń:
 podaje nazwy wybranych trzech barw podstawowych i trzech pochodnych
 rozpoznaje i nazywa poznane zabawki
 rozpoznaje i nazywa liczebniki 1-6
 odpowiada na pytania o kolor
 odpowiada na pytania o zabawki
 nazywa zabawki i ich kolor
 powtarza wierszyki i śpiewa piosenkę


  Tematyka
                                                       Zadania
  oraz zakres        Wymagania podstawowe           Wymagania ponadpodstawowe
                                                      sprawdzające
  materiału


Lekcja 1       Uczeń:                    Uczeń:                 Test 2 zad. A
            rozpoznaje i nazywa liczebniki 1-6      opisuje mieszanie dwóch barw, np.
Liczebniki 1-6     podaje liczebnik 1-6 oraz określa ilość    red and blue is purple bez pomocy
            przedstawionych przedmiotów          nauczyciela
Nazwy kolorów:     rozpoznaje i nazywa poznane kolory      recytuje wierszyk Red paint, yellow
red, yellow, blue,   rozumie zasadę mieszania barw         paint
orange, green,     podstawowych
purple         potrafi przewidzieć barwę po zmieszaniu
            jej z inną i nazwać nowopowstały kolor

Lekcja 2       Uczeń:                    Uczeń:                 Make finger
            rozumie zwroty: I’m sorry, it’s a secret,   odtwarza dialog z historyjki bez   puppets,
Nazwy kolorów     point to (red), can you remember?       pomocy nauczyciela          TB str. 101
            powtarza zwrot Zabadella, please
It’s ...        help me
            nazywa poznane kolory
            powtarza dialogi z historyjki, słuchając
            nagrania
            odtwarza rolę z historyjki
            rozpoznaje nazwy kolorów wymienione
            w dialogach

Lekcja 3       Uczeń:                    Uczeń:                 Test 2 zad. B
            rozpoznaje i nazywa poznane zabawki      recytuje wierszyk z pamięci
Nazwy zabawek     powtarza wierszyk What’s this?                           Dyktando
            It’s a doll                                     obrazkowe,
            rozpoznaje i nazywa liczebniki 1-6 oraz                       TB str. 85
            kolory

Lekcja 4       Uczeń:                    Uczeń:                 Test 2 zad. C
            rozumie zwroty Happy Birthday i It’s     śpiewa piosenkę Happy Birthday
Nazwy kolorów     a birthday card                                   Dyktando
i zabawek       powtarza dialogi z historyjki                            obrazkowe
            podaje nazwy i kolory zabawek, np.                         z użyciem nazw
            a red doll                                     kolorów
            rozpoznaje i nazywa liczebniki 1-6 oraz
            kolory

UWAGI
SPARKS 1                                                          3
Unit 2 Blue paint

  Tematyka
                                                        Zadania
 oraz zakres        Wymagania podstawowe           Wymagania ponadpodstawowe
                                                       sprawdzające
  materiału


Lekcja 5      Uczeń:                    Uczeń:                   Now I know – Już
           powtarza tekst piosenki I’m flying a kite   śpiewa piosenkę z pamięci        potrafię, zad. 14
Powtórzenie:     rozumie i powtarza wyrażenia: I’m …      nazywa i pokazuje czynności:       str. 27
nazwy kolorów     flying a kite, bouncing a ball, driving a   I’m … (flying a kite, bouncing a ball,
i zabawek       car, dressing a doll             driving a car, dressing a doll)
           podaje kolory zabawek

Revision game    Uczeń:                    Uczeń:                   Ustne odpowiedzi
1           powtarza tekst piosenki i wierszyka      odtwarza z pamięci wierszyki       na pytania
           z lekcji 3 i 5 z rozdziału 1         i piosenki poznane w rozdziałach:    nauczyciela
Powtórzenie      nazywa poznane kolory, liczebniki 1-6     Hello, 1 i 2
wiadomości,      oraz zabawki                 nazywa kolor i ilość poznanych
sprawdzenie      rozumie wyrażenia: let’s count, now      przedmiotów i owoców bez pomocy
umiejętności     guess, what’s this, what’s number       nauczyciela
           (one)?, repeat oraz how many apples?


UWAGI
SPARKS 1                                                          4
                          Unit 3 Ten books

Cele ogólne
Uczeń:
 rozpoznaje i nazywa przybory szkolne
 czyta nazwy przyborów szkolnych
 pisze po śladzie nazwy kolorów przyborów szkolnych
 nazywa kolory przyborów szkolnych
 podaje ilość przyborów szkolnych
 powtarza wierszyki i piosenkę
 reaguje na proste polecenia wypowiadane po angielsku


  Tematyka
                                                       Zadania
 oraz zakres       Wymagania podstawowe          Wymagania ponadpodstawowe
                                                      sprawdzające
  materiału


Lekcja 1      Uczeń:                   Uczeń:                   Gra Bingo,
           rozpoznaje nazwy przyborów szkolnych    wydaje polecenia Zabadella says     TB str. 102
Nazwy przyborów   nazywa przybory szkolne           show me … (a pen)
szkolnych      powtarza wierszyk o przyborach       recytuje z pamięci wierszyk       Test 3 zad. B
           szkolnych                  o przyborach szkolnych
           rozumie znaczenie wyrażeń: what’s      zapisuje nazwy przyborów szkolnych
           this?, can you guess?, is it a (pen)?,   bez pomocy nauczyciela
           read the words, colour four pictures,
           Zabadella says show me a …
           czyta nazwy przyborów szkolnych
           pisze wyrazy po śladzie


Lekcja 2      Uczeń:                   Uczeń:                   Zgadywanka
           rozpoznaje i powtarza wyrażenia       podaje kolory przyborów szkolnych,    z kartami,
Nazwy przyborów   Is it ...? i Zabadella please help me!   np. the pen is blue           TB. str. 83
szkolnych      rozumie wyrażenia: where’s my …       zadaje pytania Is it a ...?       lub Ciuciubabka,
           (pen)?, I’m here, what colour is your …   czyta na głos dialogi z historyjki bez  TB str. 85
Is it …?       (ruler)?, wow, oh, no            pomocy nauczyciela
           powtarza treść historyjki, słuchając
           nagrania
           odtwarza rolę z historyjki
           rozpoznaje nazwy przedmiotów
           w pytaniach
           odpowiada na pytanie o kolor
           przyborów szkolnych

Lekcja 3      Uczeń:                   Uczeń:                   Test 3 zad. C
           rozpoznaje i nazywa liczebniki 1-10     zapisuje poznane nazwy przyborów
Liczebniki 1-10   powtarza wierszyk How many books?      szkolnych                Dyktando
           rozumie pytania: what number is it?,    recytuje wierszyk o książkach      z użyciem
           where’s number … (two)?, how many                          liczebników
           books?
           reaguje na polecenia: let’s count the
           books, read the words, show me …,
           now draw, repeat the chant
           odpowiada na pytanie how many
           books?
           czyta nazwy przyborów szkolnych

Lekcja 4      Uczeń:                   Uczeń:                   Test 3 zad. A
           rozumie zwroty: watch out, ouch!, how    czyta na głos dialogi z historyjki bez
Liczba mnoga     many (books) in the picture?        pomocy nauczyciela
           powtarza dialogi z historyjki
Nazwy przyborów   czyta nazwy przyborów szkolnych
szkolnych      podaje ilości przyborów szkolnych
SPARKS 1                                                         5
Unit 3 Ten books

  Tematyka
                                                       Zadania
 oraz zakres       Wymagania podstawowe          Wymagania ponadpodstawowe
                                                      sprawdzające
  materiału


Lekcja 4      Uczeń:                   Uczeń:                   Test 3 zad. A
           rozumie zwroty: watch out, ouch!, how    czyta na głos dialogi z historyjki bez
Liczba mnoga     many (books) in the picture?        pomocy nauczyciela
           powtarza dialogi z historyjki
Nazwy przyborów   czyta nazwy przyborów szkolnych
szkolnych      podaje ilości przyborów szkolnych

Lekcja 5      Uczeń:                   Uczeń:                   Gra Bingo, TB str.
           powtarza tekst piosenki Where oh      śpiewa piosenkę Where oh where’s     102
Powtórzenie     where’s my pencil sharpener?        my pencil sharpener?
wiadomości,     rozumie polecenia: write number …      zapisuje nazwy poznanych przyborów    Now I know – Już
sprawdzenie     (four), trace the words           szkolnych bez pomocy nauczyciela     potrafię, zad. 15
umiejętności     rozpoznaje i nazywa przybory szkolne                         str. 39
           pisze po śladzie i przepisuje nazwy
           poznanych przyborów szkolnych                            Słowniczek
           czyta nazwy poznanych przyborów                           obrazkowy –
           szkolnych                                      przybory szkolne i
                                                     liczebniki

UWAGI

Po rozdziale 3 można przeprowadzić test podsumowujący materiał z rozdziałów 1-3 (Summative test A, TB str. 93-94)
SPARKS 1                                                         6
                           Unit 4 Red hair

Cele ogólne
Uczeń:
 rozpoznaje i nazywa części ciała
 używa zwrotu it’s got … (two eyes, brown hair)
 rozumie kilkuzdaniowy opis wyglądu osoby lub zabawki
 powtarza wierszyki i piosenkę
 czyta nazwy części ciała
 pisze po śladzie i przepisuje nazwy części ciała
 reaguje na proste polecenia wypowiadane po angielsku


  Tematyka
                                                      Zadania
 oraz zakres      Wymagania podstawowe           Wymagania ponadpodstawowe
                                                     sprawdzające
  materiału


Lekcja 1      Uczeń:                   Uczeń:                  Test 4 zad. A i B
           rozpoznaje i nazywa części twarzy     recytuje wierszyk Ears, ears …
Nazwy części     powtarza wierszyk Ears, ears ...      zapisuje nazwy części twarzy
twarzy        rozumie znaczenie zwrotów: where’s
           Zabadella?, find Zabedella, just like
           me, not like me, touch your …, show
           your …, match the words with the
           pictures, what are these?
           czyta nazwy wprowadzonych części
           twarzy
           pisze po śladzie nazwy części twarzy
           rozpoznaje nazwy kolorów poznanych
           w rozdziale 2

Lekcja 2      Uczeń:                   Uczeń:                  Trace and colour,
           rozumie i powtarza wyrażenia it’s got   nazywa części twarzy, używając zwrotu  TB str. 103
Nazwy części     ... oraz Zabadella please help me!     It’s got ... bez pomocy nauczyciela
twarzy        rozumie zwroty: catch!, look, here’s    czyta na głos dialogi z historyjki   Do the puzzle,
           the nose, point to your … (eyes), what                       TB str. 104
It’s got …      has number (one) got?
           powtarza dialogi z historyjki
           odtwarza przed innymi uczniami rolę z
           historyjki
Lekcja 3      Uczeń:                   Uczeń:                  Make a puppet,
           rozpoznaje i nazywa części ciała      zapisuje poznane nazwy części ciała   TB str. 105
Nazwy części     czyta nazwy części ciała          recytuje wierszyk Wiggle your …
ciała        pisze po śladzie nazwy części ciała
           powtarza wierszyk Wiggle your …
           reaguje na polecenia: sit down, turn
           around, (arms) up! down!, cut out the
           … (legs), draw the face

Lekcja 4      Uczeń:                   Uczeń:                  Dyktando
           rozpoznaje oraz nazywa części ciała    czyta na głos dialogi z historyjki   obrazkowe –
Liczba mnoga     rozumie wyrazy i wyrażenia:                            Draw a monster
części ciała     a monster, help, run, come to the
           board                                       Połącz karty,
           powtarza dialogi z historyjki                           TB str. 84
           czyta nazwy części ciała
           podaje ilości, np. four arms
UWAGI
SPARKS 1                                                         7
Unit 4 Red hair

  Tematyka
                                                       Zadania
 oraz zakres       Wymagania podstawowe          Wymagania ponadpodstawowe
                                                     sprawdzające
  materiału


Lekcja 5      Uczeń:                  Uczeń:                   Now I know – Już
           powtarza tekst piosenki Let’s dance!   zapisuje poznane wyrazy          potrafię, zad. 14
Powtórzenie      rozumie zwroty: clap your hands,     śpiewa piosenkę Let’s dance!       str. 49
nazw części ciała   wave your arms, stamp your feet,
           nod your head, wiggle your …                            Słowniczek
           pisze po śladzie i przepisuje nazwy                        obrazkowy, TB
           poznanych części ciała                               str. 80, 82-83
           rozpoznaje i nazywa części ciała
           czyta poznane wyrazy


Revision game 2   Uczeń:                  Uczeń:                   Ustne odpowiedzi
           powtarza tekst piosenki i wierszyków   odtwarza z pamięci wierszyki i piosenki  na pytania
Powtórzenie      z lekcji 1 i 5 z rozdziału 3 oraz    poznane w rozdziałach 3 i 4        nauczyciela
wiadomości,      lekcji 3 z rozdziału 4          podaje kolor i ilość przedstawionych
sprawdzenie      rozpoznaje i nazywa poznane nazwy    przedmiotów bez pomocy nauczyciela
umiejętności     przyborów szkolnych, części ciała,
           kolorów i zabawek

UWAGI
SPARKS 1                                                         8
                           Unit 5 I like ice-cream!

Cele ogólne
Uczeń:
 rozpoznaje i nazywa produkty spożywcze
 nazywa produkty, które lubi i których nie lubi jeść, używając wyrażeń I like …, I don’t like …
 rozumie dialog o tym, co ktoś lubi i czego nie lubi jeść
 odpowiada na pytania dotyczące jedzenia
 powtarza wierszyki i piosenkę
 czyta nazwy produktów spożywczych
 pisze po śladzie i przepisuje nazwy produktów spożywczych


  Tematyka
                                                         Zadania
  oraz zakres       Wymagania podstawowe           Wymagania ponadpodstawowe
                                                        sprawdzające
  materiału


Lekcja 1       Uczeń:                    Uczeń:                    Gra z użyciem
            rozpoznaje nazwy produktów          recytuje wierszyk I like pizza       kart, np.
Nazwy produktów    spożywczych                 zapisuje nazwy produktów          „Nie wymawiaj
spożywczych      nazywa produkty spożywcze          spożywczych                słowa!”,
            powtarza wierszyk I like pizza                             TB str. 83
            rozumie znaczenie zwrotów: what do
            you like?, repeat the words, point to
            …, I like …, does … (Mark) like …
            (juice)?
            czyta nazwy wprowadzonych
            produktów spożywczych
            pisze po śladzie nazwy produktów
            spożywczych
Lekcja 2       Uczeń:                    Uczeń:                    Gra pamięciowa,
            rozumie i powtarza wyrażenia I like …    nazywa to, co lubi i czego nie lubi jeść  np. „Zapamiętaj
Nazwy produktów    i I don’t like …               czyta na głos dialogi z historyjki     kolejność”,
spożywczych      rozumie wyrażenia: great!, read the                           TB str. 83
            sentence, read and circle, what does
I like …        Zabadella like?                                     lub
I don’t like …     powtarza dialog z historyjki, słuchając
            nagrania                                        gra Bingo z
            odtwarza przed innymi uczniami rolę z                          użyciem wyrazów
            historyjki                                       przygotowanych
                                                        przez nauczyciela

Lekcja 3       Uczeń:                    Uczeń:                    Test 5 zad. A
            rozpoznaje i nazywa kolejne produkty     zapisuje poznane nazwy produktów
Nazwy produktów    spożywcze                  spożywczych                Play Bingo,
spożywczych      czyta nazwy nowopoznanych          recytuje wierszyk Bread and butter     TB str. 106
            produktów spożywczych
            pisze po śladzie nazwy produktów
            spożywczych
            rozumie pytania: what’s in the
            sandwich?, do you like sandwiches
            with … (ham and cheese) oraz
            odpowiada na takie pytania
            powtarza wierszyk Bread and butter


UWAGI
SPARKS 1                                                            9
Unit 5 I like ice-cream!

  Tematyka
                                                      Zadania
 oraz zakres       Wymagania podstawowe         Wymagania ponadpodstawowe
                                                     sprawdzające
  materiału


Lekcja 4      Uczeń:                  Uczeń:                   Test 5 zad. B
           rozpoznaje i nazywa poznane       czyta na głos dialogi z historyjki
I like …       produkty spożywcze            zapisuje zdania z wyrażeniami I like …  Draw and write,
I don’t like …    rozumie wyrażenia: now ask your     i I don’t like …             TB str. 106
           friend, write your friend’s name
           powtarza dialogi z historyjki
           czyta i przepisuje nazwy produktów
           spożywczych

Lekcja 5      Uczeń:                  Uczeń:                   Now I know – Już
           powtarza piosenkę Pizza party!      zapisuje poznane wyrazy         potrafię, zad. 14
Powtórzenie      rozumie wyrażenia: come to the party   śpiewa piosenkę Pizza party!       str. 61
wiadomości,      today, please give me cheese on my
sprawdzenie      pizza                                       Słowniczek
umiejętności     pisze po śladzie i przepisuje nazwy                        obrazkowy –
           poznanych produktów spożywczych                          str. 80, 83-84
           rozpoznaje, nazywa i czyta poznane
           wyrazy

UWAGI
SPARKS 1                                                         10
                          Unit 6 A pink parrot

Cele ogólne
Uczeń:
 rozpoznaje i nazywa zwierzęta domowe
 rozpoznaje i nazywa kolory
 opisuje zwierzę, podając jego kolor
 rozumie pytanie dotyczące posiadania zwierzątka domowego
 powtarza wierszyki i piosenkę
 czyta nazwy zwierząt domowych
 pisze po śladzie i przepisuje nazwy zwierząt domowych
 czyta nazwy wszystkich poznanych kolorów
 pisze po śladzie i przepisuje nazwy wszystkich poznanych kolorów


  Tematyka
                                                      Zadania
 oraz zakres       Wymagania podstawowe           Wymagania ponadpodstawowe
                                                     sprawdzające
  materiału


Lekcja 1      Uczeń:                   Uczeń:                  Test 6 zad. A
           rozpoznaje nazwy zwierząt domowych     recytuje wierszyk This is my parrot …
Nazwy zwierząt    nazywa zwierzęta domowe           pisze nazwy zwierząt domowych
domowych       powtarza wierszyk This is my parrot ...
           rozumie znaczenie wyrazów
           i wyrażeń: at the vet’s, a pet, here we
           are, this is my … (dog), it’s … (black
           and white)
           reaguje na polecenia: match the
           animals with the names, match the
           words and the pictures
           czyta nazwy zwierząt domowych


Lekcja 2      Uczeń:                   Uczeń:                  Test 6 zad. B
           rozumie, powtarza i czyta zdanie      zadaje pytanie have you got a pet?
Nazwy zwierząt    this is my … (dog)             czyta na głos dialogi z historyjki
domowych       rozumie wyrażenia: what’s in the
           box?, come to the front,
This is my (dog)   wow – thanks, have you got a pet?
           powtarza dialog z historyjki, słuchając
           nagrania
           odtwarza przed innymi uczniami rolę z
           historyjki
           przepisuje nazwy zwierząt domowych
Lekcja 3      Uczeń:                   Uczeń:                  TB str. 107
           rozpoznaje i nazywa wszystkie        zapisuje nazwy kolorów
Nazwy kolorów    poznane nazwy kolorów            recytuje wierszyk Here’s a dog …
           czyta nazwy wszystkich poznanych
           kolorów
           pisze po śladzie nazwy wszystkich
           poznanych kolorów
           rozumie wyrażenia: painting funny
           animals, say all the colours, can you
           see?
           powtarza wierszyk Here’s a dog …


UWAGI
SPARKS 1                                                         11
Unit 6 A pink parrot

  Tematyka
                                                      Zadania
 oraz zakres       Wymagania podstawowe           Wymagania ponadpodstawowe
                                                     sprawdzające
  materiału


Lekcja 4      Uczeń:                    Uczeń:                 Test 6 zad. C
           rozpoznaje i nazywa kolory          czyta na głos dialogi z historyjki
Powtórzenie     rozumie wyrażenia: here’s a beautiful    zapisuje zdania zawierające nazwy
wszystkich      parrot, the parrot ‘s in the water, take   kolorów: it’s … (black and red)
poznanych nazw    colour pencils, look at the box and
kolorów       read
           powtarza dialogi z historyjki
           czyta i przepisuje nazwy kolorów


Lekcja 5      Uczeń:                    Uczeń:                 Now I know – Już
           powtarza tekst piosenki My rabbit      nazywa czynności, które wykonują   potrafię, zad. 13
Powtórzenie     goes …                    zwierzęta z piosenki         str. 71
wiadomości,     rozumie wyrażenia: guess the pet, a     śpiewa piosenkę My rabbit goes …
sprawdzenie     rabbit goes thump, a fish goes        opisuje kolory zwierząt pełnym    Słowniczek
umiejętności     swimming all day, a parrot goes       zdaniem                obrazkowy
           squawk, a cat goes miaow, a dog                          str. 81, 84-85
           goes woof, a hamster goes running all
           day
           rozpoznaje, nazywa i czyta poznane
           wyrazy w prostych zdaniach, np.
           the cat is brown, black and white

UWAGI

Po rozdziale 6 można przeprowadzić test podsumowujący materiał z rozdziałów 4-6 (Summative test B, TB str. 98-99)
SPARKS 1                                                         12
                     Lekcje dodatkowe (okolicznościowe)

  Tematyka
                                                   Zadania
 oraz zakres     Wymagania podstawowe           Wymagania ponadpodstawowe
                                                  sprawdzające
  materiału


The Enormous  Uczeń:                   Uczeń:                Przedstawienie
Turnip      rozpoznaje i wypowiada wyrażenia      recytuje z pamięci rolę narratora
         i słowa występujące w bajce:
         it’s a turnip, it’s big, come and help,
         pull, a man, a woman, a mouse,
         the man puts a seed in the ground,
         it grows, we’ve got the turnip
         powtarza tekst bajki, słuchając
         nagrania
         odtwarza z pamięci jedną z ról


Merry      Uczeń:                   Uczeń:                Make a
Christmas!    rozpoznaje i nazywa przedmioty:       śpiewa kolędę            Christmas card,
         a Christmas tree, a Christmas card,                       TB str. 108
         a bauble, a candle, a star, a present
         rozpoznaje wyrażenia: Father                          Opisywanie
         Christmas, Merry Christmas, a paper                       ubranej choinki
         chain, a Christmas song                             (str. 75) oraz
         powtarza kolędę                                 kartki świątecznej
                                                 (ćwiczenie
                                                 dodatkowe)

Happy Easter!  Uczeń:                   Uczeń:                Opisywanie
         rozpoznaje i nazywa słowa: an egg,     śpiewa piosenkę Happy Easter!    obrazka na
         a flower, a rabbit, a basket                          str. 77
         rozpoznaje wyrażenia: Happy Easter!,
         spring is here, come and sing with me
         powtarza piosenkę Happy Easter!
The alphabet  Uczeń:                   Uczeń:                Gra z użyciem
         rozpoznaje i powtarza po angielsku     literuje poznane wyrazy       liter alfabetu, np.
         litery alfabetu                                 alphabet race
         pisze po śladzie litery, przepisuje je                     (Dwie drużyny
         i nazywa po angielsku                              stoją w rzędach
                                                 przed tablicą i
                                                 skreślają litery na
                                                 hasło
                                                 nauczyciela)
UWAGI
SPARKS 1                                                      13

								
To top