PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA PRZYRODY WK LASIE PIATEJ Prezentowany plan wynikowy przyrody dotyczy uczni�w z uposledzeniem umyslowym w stopniu lekkim by BPLKUZ1

VIEWS: 129 PAGES: 15

									                   PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA PRZYRODY W KLASIE PIĄTEJ


    Prezentowany plan wynikowy przyrody dotyczy uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, uczęszczających do klasy
piątej. Opracowany został w oparciu o program nauczania Mirosławy Wiechowskiej (numer w wykazie DKW – 4014 – 54/00). Przewiduje się,
że zaprojektowana tematyka będzie realizowana w wymiarze trzech godzin tygodniowo. Doskonałą formą umożliwiającą poznanie i zrozumienie
zależności istniejących w środowisku przyrodniczym, zainteresowanie światem, jego różnorodnością i pięknem są wycieczki tematyczne.
Stanowią one podstawę do dalszych rozważań i poszukiwań w oparciu o środki dydaktyczne wykorzystywane na zajęciach szkolnych. Poniżej
prezentowany plan pozwala na realizację ścieżek edukacyjnych, takich jak:
     edukacja regionalna;
     edukacja ekologiczna;
     edukacja prozdrowotna.
    Wymagania programowe zostały podzielone na wymagania podstawowe i rozszerzone. Ocena uzyskana przez ucznia z przedmiotu
uzależniona jest od stopnia opanowania przez niego wiadomości i umiejętności określonych wymaganiami programowymi. Przewiduje się
następujące zakresy dla poszczególnych ocen (zgodnie z WSO Zespołu Szkół nr 4 Specjalnych w Ełku):


86% - 100% - bardzo dobry
56% - 85% - dobry
                       wymagania podstawowe
26% - 55% - dostateczny
11% - 25% - dopuszczający
0% - 10% - niedostateczny
    Opanowanie przez ucznia wiadomości i umiejętności określonych przez wymagania ponadpodstawowe jest podstawą do wystawienia mu
oceny celującej. Plan wynikowy opracowała Krystyna Siwik, nauczycielka Zespołu Szkół nr 4 Specjalnych w Ełku.


                                   1
               PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA PRZYRODY W KL. V
DKW–4014–54/00                                    Plan wynikowy opracowała Krystyna Siwik -
Program: Mirosławy Wiechowskiej                         nauczyciel Zespołu Szkół nr 4 Specjalnych w Ełku


             ŚCIEŻKI                     WYMAGANIA PROGRAMOWE
LP TEMAT LEKCJI
             EDUKACYJNE            PODSTAWOWE                PONADPODSTAWOWE
1  O czym będziemy się             Wyjaśnia, co nazywamy przyrodą.
  uczyć na lekcjach              Wyjaśnia zasady pracy na lekcji przyrody.
  przyrody? W jaki
                         Wyjaśnia zasady uzyskiwania ocen.
  sposób będziemy
  pracować?
2  Z czego składa się              Wymienia elementy przyrody ożywionej.   Porównuje zmiany zachodzące w
  przyroda?                  Wymienia elementy przyrody nieożywionej.  przyrodzie nieożywionej ze zmianami w
                                              przyrodzie ożywionej.
3  Obserwacja jako    Edukacja regionalna –  Wymienia ogólne cechy obserwowanych     Na podstawie obserwacji dokonuje
4  podstawowe źródło   ogólna         obiektów.                  porównań.
  wiedzy o przyrodzie  charakterystyka                           Podejmuje próby wyciągania wniosków na
  (wycieczka)      geograficzna regionu.                        podstawie obserwacji.
5  Poznajemy                  Nazywa przyrządy służące przyrodnikowi.    Wymienia nazwy przyrządów, które są
6  przyrządy i pomoce              Określa przeznaczenie lornetki, lupy,     potrzebne na wycieczce terenowej oraz
  przyrodnika                 mikroskopu.                  określa ich przeznaczenie.
  (wycieczka)
7  Określamy kierunki              Nazywa i wskazuje główne kierunki świata.  Charakteryzuje sposoby wyznaczania
8  świata (zajęcia               W dowolny sposób wyznaczy kierunki     kierunków głównych.
  terenowe)                  główne.
9  Powtórzenie wiadomości
                                 2
              ŚCIEŻKI                     WYMAGANIA PROGRAMOWE
LP TEMAT LEKCJI
              EDUKACYJNE             PODSTAWOWE                PONADPODSTAWOWE
10  Mapa – znaki na                Odczytuje informacje zapisane w legendzie   Odszuka i wymieni 4 znaki leżące na
   mapie                     mapy.                     północ od Ełku.
                          Odczytuje obiekty przestawione na mapie,
                          wykorzystuje znaki.
11  Mapa – barwy na                Odczytuje informacje zapisane w legendzie   Odszukuje i odczytuje wysokości
12  mapie                     mapy.                     szczytów górskich.
                          Wskazuje i nazywa na mapie formy terenu.   Porównuje wysokości wzniesień, biorąc
                                                 pod uwagę kolor.
                                                 Odróżnia pagórek od góry.
13  Opisujemy krajobraz Edukacja regionalna –  Wymienia składniki krajobrazu.       Konstruuje dłuższą wypowiedź ustną (4 –
14  naszej okolicy   ogólna         Nazywa formy terenu występujące w      5 zdań) opisującą krajobraz okolicy.
   (wycieczka)     charakterystyka     krajobrazie okolicy.            Wskazuje przykłady „rzeźbiarzy”
             geograficzna regionu.                        krajobrazu (woda, wiatr, ogień).
                         Wskazuje elementy krajobrazu naturalnego.
                                               Wyjaśnia, w jaki sposób woda niszczy
                                               skały.
15  Powtórzenie wiadomości
16  Sprawdzian wiadomości
17  Omówienie i poprawa sprawdzianu
18  Region, w którym   Edukacja regionalna –  Nazywa i wskazuje region na mapie Polski.   Wyjaśnia pochodzenie nazwy regionu.
   żyję – położenie na  ogólna         Określa położenie na mapie Polski.
   mapie Polski     charakterystyka
              geograficzna regionu.
19  Mazury –                   Rozpoznaje, nazywa i pokazuje na mapie   Wskazuje elementy krajobrazu
   ukształtowanie                formy terenu występujące w krajobrazie   przekształconego przez człowieka.
   terenu                    Mazur.                   Wyjaśnia ukształtowanie terenu przez
                          Wskazuje elementy krajobrazu naturalnego.  lądolód.


                                  3
              ŚCIEŻKI                 WYMAGANIA PROGRAMOWE
LP TEMAT LEKCJI
              EDUKACYJNE        PODSTAWOWE                PONADPODSTAWOWE
20  Główne miasta             Nazywa miasta i wskazuje na mapie Polski.   Porównuje miasta pod względem
   mojego regionu            Określa położenie miast na mapie.       wielkości i wybrane miasta
                      Zapisuje nazwy miast.             charakteryzuje.

21  Naturalne krajobrazy         Nazywa i wymienia naturalne krajobrazy    Konstruuje dłuższą wypowiedź ustną (4 –
   regionu i jego cechy         regionu.                   5 zdań) opisującą naturalny krajobraz
                      Wymienia cechy charakterystyczne       regionu.
                      naturalnego krajobrazu.
22  Powtórzenie
23  Warunki życia na           Charakteryzuje warunki panujące na      Wymienia czynniki warunkujące życie na
   lądzie                pustyni.                   lądzie i wyjaśnia, dlaczego na obszarach
                      Charakteryzuje warunki panujące w       ubogich w roślinność żyje niewiele
                      wysokich partiach gór.            zwierząt.
                                             Wyjaśnia zależności organizmów żywych
                                             od rodzaju środowiska.
24  Jak powstaje gleba?          Wie, co to jest gleba.            Wymienia najważniejsze składniki gleby.
                      Wymienia składniki gleby.           Objaśnia znaczenie gleby.
                      Określa proces powstawania gleby.
25  Budowa gleby             Zna, rysuje i omawia schemat przekroju     Objaśnia, w jaki sposób powstaje
                      glebowego.                   próchnica.
                      Objaśnia, która warstwa jest najważniejsza z
                      punktu widzenia jej żyzności.
26  Z czego składa się          Wymienia składniki drzewa.          Rozpoznaje i nazywa drzewa liściaste i
   drzewo?                Określa przeznaczenie poszczególnych     iglaste.
                      części drzewa.
                              4
             ŚCIEŻKI                 WYMAGANIA PROGRAMOWE
LP TEMAT LEKCJI
             EDUKACYJNE         PODSTAWOWE               PONADPODSTAWOWE
27  Budowa krzewu            Wymienia składniki krzewu.          Rozpoznaje i nazywa krzewy liściaste i
                     Określa przeznaczenie poszczególnych     iglaste.
                     części krzewu.

28  Budowa rośliny           Rysuje i nazywa poszczególne części      Podaje przykłady roślin zielnych, opisuje
   zielnej               składowe rośliny.               je.
                     Określa funkcje każdej części.        Objaśnia, dlaczego roślina jest zielona.29  Wymagania życiowe          Wymienia i nazywa poszczególne części     Określa sposoby sadzenia roślin i
   truskawki              rośliny.                   pielęgnacji.
                     Określa warunki uprawy roślin.
                     Objaśnia wymagania życiowe roślin.
                     Podaje przykłady znaczeń uprawy roślin.30  Pelargonia i jej           Określa warunki hodowli pelargonii.    Potrafi zasadzić kwiat w doniczce.
   wymagania życiowe           Nazywa poszczególne części rośliny.    Zasadza kwiat doniczkowy i opiekuje się
                      Zna sposoby nawożenia ziemi doniczkowej.  nim przez okres roku szkolnego.
                      Rozpoznaje niektóre kwiaty doniczkowe.   Potrafi wyszukać informacje o kwiatach w
                                           czasopismach i atlasach.
                                           Dokonuje obserwacji.
31  Powtórzenie wiadomości
32  Sprawdzian wiadomości
33  Omówienie i poprawa sprawdzianu


                             5
             ŚCIEŻKI                      WYMAGANIA PROGRAMOWE
LP TEMAT LEKCJI
             EDUKACYJNE             PODSTAWOWE                PONADPODSTAWOWE
34  Poznajemy las i jego Edukacja regionalna –  Określa typ lasu w najbliższej okolicy.    Określa, w jaki sposób człowiek
   roślinność      ogólna         Rozpoznaje drzewa liściaste i iglaste.     oddziałuje na las w najbliższej okolicy.
35  Wycieczka      charakterystyka
                         Rozpoznaje krzewy.               Objaśnia, z czego powstaje ściółka leśna.
             geograficzna regionu.
                         Rozpoznaje jagody mchy.
                         Rozpoznaje i wskazuje piętra roślinności w
                         lesie.
                         Przyporządkowuje rośliny poszczególnym
                         piętrom.
                         Wyjaśnia jak należy zachować się w lesie.
36  Warunki życia w   Edukacja ekologiczna   Wskazuje zależności pomiędzy różnymi     Dostrzega zależności między roślinami
   środowisku leśnym.  – degradacja       grupami roślin leśnych.            leśnymi.
             środowiska –       Dostrzega i różnicuje warunki życia w     Dostrzega ochronę zasobów leśnych.
             przyczyny, wpływ na   różnych piętrach lasu.            Wyjaśnia, dlaczego lasy zaliczane są do
             zdrowie człowieka
                          Wskazuje zależności pomiędzy warstwą     najważniejszych bogactw naturalnych.
             oraz jej związek z
                          budowy lasu a życiem zwierząt.
             formami działalności
             ludzi.
37  Poznajemy grzyby   Edukacja         Wyjaśnia, dlaczego należy zbierać grzyby,   Wymienia objawy świadczące o zatruciu
   jadalne       prozdrowotna –      które dobrze znamy.              grzybami.
38  Grzyby trujące    ochrona przed      Rozpoznaje gatunki jadalne.
             zagrożeniami
                          Rozpoznaje grzyby trujące.
             naturalnymi.
                          Odróżnia gatunki jadalne od trujących.
39  Znaczenie grzybów               Objaśnia dobrą działalność grzybów.      Wymienia produkty żywnościowe, które
   w przyrodzie                 Dostrzega złą działalność grzybów.      powstają dzięki działalności grzybów.
                                                 Wyjaśnia, dlaczego nie należy spożywać
                                                 pokarmów, na których pojawiła się pleśń.


                                  6
             ŚCIEŻKI                    WYMAGANIA PROGRAMOWE
LP TEMAT LEKCJI
             EDUKACYJNE           PODSTAWOWE                PONADPODSTAWOWE
40  Ssaki najczęściej           Objaśnia cechy charakterystyczne ssaków  Wskazuje na zwierzęta leśne, które są
   spotykane w lesie           Wymienia nazwy pokarmów, którymi żywią   krewniakami domowego psa.
                      się poszczególni przedstawiciele ssaków.  Objaśnia, które zwierzęta są niebezpieczne
                      Rozpoznaje i wymienia kilka ssaków     dla człowieka.
                      leśnych.
41  Mieszkańcy lasu –           Wymienia i rozpoznaje nazwy kilku ptaków  Objaśnia, jakie jest znaczenie ptaków w
   ptaki                 leśnych.                  przyrodzie.
                      Wymienia normy pokarmowe, którymi
                      żywią się ptaki.
                      Wymienia ptaki, które pozostają na zimę, a
                      które odlatują.

42  Owady pożyteczne  Edukacja       Wymienia nazwy pożytecznych owadów.      Określa jak zbudowane jest mrowisko na
             prozdrowotna –    Objaśnia zadania matki mrówki i robotnic.   zewnątrz i w środku.
             ochrona przed
                       Określa nazwę mieszkania mrówek.       Objaśnia, dlaczego powinniśmy chronić
             zagrożeniami                            mrówki.
             naturalnymi.     Określa pożywienie mrówek.

43  Szkodniki lasów            Wymienia nazwy szkodników leśnych.       Objaśnia, w jaki sposób walczy się ze
                      Objaśnia, czym żywią się korniki.        szkodnikami lasów.
                      Objaśnia, czym żywią się prządki        Wskazuje, w jaki sposób należy zachować
                      pierścieniówki barczatki sosnowej, sówki    się po zastosowaniu środków zwalczania
                      choinówki.                   owadów – szkodników.


44  Co nam dają lasy?           Objaśnia, jakie korzyści czerpiemy z lasu.   Objaśnia, dlaczego mówimy, że lasy są
                                              wielkim bogactwem kraju.                               7
              ŚCIEŻKI                      WYMAGANIA PROGRAMOWE
LP TEMAT LEKCJI
              EDUKACYJNE             PODSTAWOWE                 PONADPODSTAWOWE
45  Ochrona lasów,    Edukacja ekologiczna   Objaśnia, dlaczego lasy trzeba chronić przed  Objaśnia, w jaki sposób odnawia się las.
   zwierząt i roślin w  – degradacja       zniszczeniem.                 Wie, co to są leśne szkółki.
   nim żyjących     środowiska –       Wyjaśnia, dlaczego nie wolno palić ognisk  Objaśnia, jaka jest rozbieżność między
              przyczyny, wpływ na   w lesie i w pobliżu lasu.           roślinami, a zwierzętami.
              zdrowie człowieka
                          Wie, dlaczego nie wolno pozostawiać w
              oraz jej związek z
                          lesie śmieci, butelek, kawałków szkła.
              formami działalności
              ludzi.
46  Zwierzęta chronione Edukacja          Objaśnia, na czym polega ochrona zwierząt.  Sporządza spis zwierząt chronionych w
   prawnie       prozdrowotna –       Wymienia kilka zwierząt prawnie       regionie.
             ochrona przed       chronionych.
             zagrożeniami
                          Objaśnia zwierzęta chronione w okolicy.
             naturalnymi.
47  Wycieczka do lasu –
   powtórzenie
   materiału
48  Sprawdzian pisemny
49  Omówienie i poprawa sprawdzianu
50  Woda – największe               Wskazuje na mapie zbiorniki wodne.       Wymienia nazwy zbiorników słodkich i
   środowisko życia                Pokazuje na mapie położenie zbiorników     słonych
                          wód słonych i słodkich.
51  Poznajemy warunki i              Porównuje zachowanie się przedmiotów w     Wyjaśnia, w jaki sposób oddychają
   przystosowanie do               powietrzu i w wodzie (opór, szybkość      zwierzęta żyjące w wodzie.
   życia w wodzie                 poruszania się, utrzymanie się na       Charakteryzuje przystosowania roślin do
52  Wycieczka                   powietrzu).                  życia w wodzie.
                          Wskazuje przystosowanie ryb do życia w     Wyjaśnia związek między głębokością
                          wodzie.                    zbiornika, a ilością organizmów żywych.


                                  8
             ŚCIEŻKI                     WYMAGANIA PROGRAMOWE
LP TEMAT LEKCJI
             EDUKACYJNE             PODSTAWOWE               PONADPODSTAWOWE
53  Życie zwierząt w               Wymienia i nazywa zwierzęta żyjące w   Wyjaśnia, jakie znaczenie ma fakt, że w
   wodzie                    wodzie (ryby).              zimie pod warstwą lodu woda nie jest
                          Wymienia i nazywa organizmy pływające w  zamarznięta.
                          wodzie, poddające się ruchom wody.
                          Objaśnia, które organizmy żyją na dnie
                          zbiornika.
54  Rośliny wodne                 Wymienia kilka roślin wodnych.        Charakteryzuje rośliny i cechy
                          Rozróżnia 3 grupy roślin żyjących w     charakterystyczne żyjące w zbiornikach
                          zbiorniku wodnym.              wodnych.
                          Objaśnia warunki życia poszczególnych
                          roślin na różnych głębokościach.
55  Poznajemy parki i  Edukacja ekologiczna   Wskazuje na mapie położenie najbliższych   Wymienia 2 nazwy parków narodowych i
   rezerwaty przyrody              parków (rezerwatów).             wskazuje ich położenie.
   w regionie                  Nazywa najbliższy rezerwat, park       Określa sposób zachowania się w parkach
                          krajobrazowy, park narodowy.         narodowych.
                          Objaśnia, co to jest park (rezerwat)     Wyjaśnia rolę parków, rezerwatów
                          przyrody.                  przyrody.
56. Rośliny                    Rozpoznaje i nazywa 4 rośliny        Rozpoznaje i nazywa wszystkie rośliny
  przemysłowe jako                przemysłowe.                 przemysłowe.
  element krajobrazu               Wymienia korzyści z uprawy roślin      Zna ich przeznaczenie w rolnictwie i
                          przemysłowych.                przemyśle przetwórczym.
                                                Wymienia nazwy chwastów.
57. Zwierzęta hodowlane              Rozpoznaje i nazywa 4 zwierzęta       Rozpoznaje i nazywa wszystkie zwierzęta
  jako element                  hodowlane.                  hodowlane.
  krajobrazu                                         Wie, jakie znaczenie mają dla człowieka i
                                                krajobrazu.


                                 9
             ŚCIEŻKI                      WYMAGANIA PROGRAMOWE
LP TEMAT LEKCJI
             EDUKACYJNE             PODSTAWOWE                PONADPODSTAWOWE
58. Cechy krajobrazu               Zna i nazywa cechy krajobrazu rolniczego.   Zna sposoby przekształcania krajobrazu
  rolniczego.                                         naturalnego w rolniczy.
  Dlaczego człowiek
  uprawia ziemię?
59. Krajobraz      Ekologiczna       Charakteryzuje krajobraz przemysłowy.     Wymienia nazwy przemysłu.
  przemysłowy     degradacja środowiska                         Zna przeznaczenie produktów
             – przyczyny oraz jej                          przemysłowych.
             związek z formami
             działalności ludzi.
60. Krajobraz miejski               Wyjaśnia, dlaczego krajobraz miejski to    Wymienia nazwy drzew i krzewów
                         dzieło człowieka.               rosnących w krajobrazie miejskim.
                         Wymienia kilka roślin i zwierząt krajobrazu  Wyjaśnia, dlaczego człowiek tworzy
                         miejskiego.                  krajobraz miejski.

61. Pozytywne                   Rozróżnia elementy krajobrazu         Wyjaśnia konieczność przekształcania
  przykłady                   przekształconego przez człowieka.       środowiska.
  oddziaływania                                        Ocenia zależność pomiędzy działalnością
  człowieka na                                        człowieka a stanem środowiska.
  przyrodę
62. Negatywne przejawy  Edukacja ekologiczna   Potrafi nazwać źródła zanieczyszczeń.     Potrafi wskazać kilka możliwości
  oddziaływania    – degradacja       Rozróżnia związki między działalnością    zapobiegania zanieczyszczeniom
  człowieka na     środowiska –       człowieka a degradacją środowiska.      środowiska.
  przyrodę       zaśmiecanie                              Wie, jaka działalność prowadzi do
             środowiska –                              degradacji środowiska.
             zatruwanie odpadami
                                                Wie, co to jest klęska ekologiczna.
             przemysłowymi.
                                 10
              ŚCIEŻKI                       WYMAGANIA PROGRAMOWE
LP TEMAT LEKCJI
              EDUKACYJNE              PODSTAWOWE                PONADPODSTAWOWE
63. Poznajemy zajęcia                Uczeń wymieni zajęcia mieszkańców        Wymieni zawody ginące i współczesne.
  mieszkańców                   swojego regionu.                Wykazuje szacunek dla starszych.
  naszego regionu
64. Kultura i tradycje   Edukacja regionalna.   Uczeń wyjaśnia, co to jest kultura regionu,   Wymieni piosenki i przyśpiewki
  regionu        Charakterystyka      tradycje regionalne.              regionalne.
              kulturowa,        Uczeń opisze wygląd stroju ludowego.      Wymieni najważniejsze zabytki.
              podstawowe
              nazewnictwo, główne
              symbole regionalne.
              Muzyka, architektura,
              sztuka, folklor.
65. Nasz udział w                  Uczeń dostrzega znaczenie podtrzymywania  Uczeń zaśpiewa piosenkę ludową.
  tworzeniu kultury i               tradycji regionalnej.           Wykona elementy sztuki ludowej np.
  tradycji regionu                                      palmę, wycinankę.

66. Tradycje i święta w  Edukacja regionalna.   Uczeń opisze tradycje i zwyczaje w swojej    Uczeń wyjaśnia związki łączące tradycję i
  mojej rodzinie     Lokalne i regionalne   rodzinie.                    zwyczaje rodzinne regionu.
              tradycje, święta,                             Narysuje drzewo genealogiczne.
              obyczaje i zwyczaje.

67. Wpływ przyrody na                Uczeń opisze wpływ świata roślin i zwierząt  Uczeń wymieni motywy roślinne i
  znaczenie tradycji i               na życie człowieka.              zwierzęce mające odzwierciedlenie w
  kultury naszego                                        sztuce.
  regionu
68 Powtórzenie materiału
69 Sprawdzian, poprawa sprawdzianu                                   11
             ŚCIEŻKI                 WYMAGANIA PROGRAMOWE
LP TEMAT LEKCJI
             EDUKACYJNE         PODSTAWOWE              PONADPODSTAWOWE
70 Budowa i rola             Nazywa męskie i żeńskie narządy       Wyróżnia zewnętrzne i wewnętrzne
  żeńskich i męskich          rozrodcze, pokazuje na schematach      narządy rozrodcze żeńskie.
  komórek i narządów          położenie narządów, nazywa komórki     Określa funkcję poszczególnych narządów
  rozrodczych              rozrodcze męskie i żeńskie.         układu rozrodczego.
                                           Wyjaśnia, dlaczego należy dbać o higienę.
71 Rozmnażanie jako           Wyjaśnia, dlaczego do powstawania      Wyjaśnia, na czym polega proces
72 jedna z                naszego życia potrzebna jest kobieta i   zapłodnienia.
  podstawowych             mężczyzna.                 Wyjaśnia, w których narządach powstają
  czynności życiowych          Nazywa organ, w którym rozwija się     żeńskie i męskie komórki rozrodcze.
  człowieka od             zapłodniona komórka jajowa.
  poczęcia do narodzin
                     Wyjaśnia pojęcie: ciąża.
73 Etapy rozwojowe            Uczeń wymieni etapy rozwoju człowieka.   Uczeń scharakteryzuje kolejne etapy
  człowieka                                     rozwoju człowieka.

74 Jakie są różnice w          Wskazuje różnice w budowie sylwetki     Wyjaśni związek zainteresowań z rolą w
  budowie fizycznej i          kobiety i mężczyzny.             rodzinie kobiety i mężczyzny.
  psychice kobiety i          Wskaże różnice w stroju, zainteresowaniach  Wyjaśni związek rozwoju muskulatury ze
  mężczyzny?              i sprawności kobiety i mężczyzny.       sprawnością.
                                           Wymieni kobiece i męskie cechy
                                            charakteru.

75 Dlaczego               Wymieni zmiany świadczące o rozpoczęciu   Wyjaśni przyczyny trądziku
  dojrzewanie to czas          się okresu dojrzewania.           młodzieńczego.
  wielkich zmian?            Wyjaśni, dlaczego niektórzy dojrzewają   Wskaże, jakie zmiany w psychice
                     wcześniej a inni później.          pojawiają się w okresie dojrzewania.                             12
            ŚCIEŻKI                    WYMAGANIA PROGRAMOWE
LP TEMAT LEKCJI
            EDUKACYJNE            PODSTAWOWE               PONADPODSTAWOWE
76 Co to jest i jak  Edukacja        Wymieni zmiany w zachowaniu zachodzące   Wyjaśnia, na czym polega koleżeństwo,
  przebiega rozwój  prozdrowotna.      w okresie dojrzewania.           przyjaźń.
  emocjonalny?    – wskazuje pozytywny  Wymieni i wskaże zmiany w          Wyjaśnia, na czym polega
            aspekt kontaktów z   zainteresowaniach związane z okresem    odpowiedzialność.
            rówieśnikami      dojrzewania.                Wskaże przykłady zadań i obowiązków, w
            – wymienia                             których młody człowiek wykaże się
            niebezpieczeństwa, na                       odpowiedzialnością.
            jakie narażony jest                        Wyjaśnia, dlaczego powinniśmy być
            młody człowiek                           tolerancyjni.
            podczas kontaktów z
            nieodpowiedzialnymi                        Wyjaśnia, dlaczego nie powinniśmy
            rówieśnikami lub                          oglądać brutalnych filmów.
            osobami
            uzależnionymi.

77 Na czy polega               Wymieni podstawowe zasady higieny,     Wyjaśnia, jakie kosmetyki potrzebne są do
  higiena okresu               jakich należy przestrzegać w okresie    pielęgnacji ciała.
  dojrzewania?                dojrzewania.                Wyjaśnia, jakie problemy może pomóc
                                             rozwiązać pielęgniarka, rodzic, pedagog,
                                             lekarz.

78 Pozytywny model              Rozumie i stosuje pozytywny model
  komunikowania się             komunikowania się.
  między                   Szanuje płeć przeciwną.
  dziewczętami i
  chłopcami
79 Powtarzamy wiadomości                               13
             ŚCIEŻKI                      WYMAGANIA PROGRAMOWE
LP TEMAT LEKCJI
             EDUKACYJNE             PODSTAWOWE               PONADPODSTAWOWE
80 Co to są choroby                Wymieni przyczyny chorób pasożytniczych.  Wyjaśnia pojęcie pasożyt.
  pasożytnicze?                  Wskaże ogólne zasady zapobiegania     Wymienia sytuacje i miejsca, w których
                          chorobom pasożytniczym.          może dojść do zarażenia się pasożytami.
81 Jak pasożyty                  Wymieni nazwy pasożytów człowieka.      Podzieli pasożyty na zewnętrzne i
  przystosowały się do              Wymieni reguły postępowania, które      wewnętrzne i poda ich przykłady.
  trybu życia?                  uchronią człowieka przed zarażeniem się   Wymieni cechy przystosowujące pasożyty
                          pasożytami (własny grzebień, wywóz      do ich trybu życia na przykładach
                          nieczystości, mycie owoców i warzyw).    owsików i tasiemca.
82 Powtarzamy wiadomości
83 Sprawdzian wiadomości
84 Poprawa sprawdzianu, omówienie
85 Poznajemy       Edukacja         Wymienia właściwości metali.         Objaśnia związek poszczególnych
  właściwości metali i  prozdrowotna.      Odróżnia metale od innych substancji.    właściwości metali z ich zastosowaniem.
  ich zastosowanie    – właściwe        Podaje przykłady wykorzystania metali.    Porównuje właściwości kilku metali.
             zachowanie się w
             przypadku kontaktu z
             nieznanymi
             substancjami.
86 Właściwości      Edukacja         Wymienia często spotykane niemetale.     Klasyfikuje niemetale pod względem
  niemetali i ich    prozdrowotna.      Odróżnia niemetale od innych substancji.   stanu skupienia.
  zastosowanie      – właściwe                              Omawia znaczenie najczęściej
             zachowanie się w                           występujących niemetali.
             przypadku kontaktu z
             nieznanymi
             substancjami.
                                 14
             ŚCIEŻKI                      WYMAGANIA PROGRAMOWE
LP TEMAT LEKCJI
             EDUKACYJNE             PODSTAWOWE               PONADPODSTAWOWE
87 Węgle kopalne i ich              Wymienia węgle kopalne.          Objaśnia związki poszczególnych
  zastosowanie                  Zna ich zastosowanie.           właściwości węgli kopalnych z ich
                                               zastosowaniem.
                                               Porównuje właściwości kilku węgli
                                               kopalnych.
88 Bogactwa naturalne               Wymienia bogactwa naturalne regionu.    Podaje przykłady zastosowania bogactw
  regionu i ich                 Zna przeznaczenie tych bogactw dla     naturalnych w gospodarce, przemyśle,
  zastosowanie                  człowieka.                 turystyce.
                                               Rozumie zależność bogactw od życia
                                               człowieka.
89 Wybrane zakłady    Edukacja ekologiczna   Uczeń wymienia zakłady produkcyjne w   Podaje przykłady świadczące o wpływie
  produkcyjne w     – degradacja       regionie.                 zanieczyszczeń środowiska a zdrowie
  regionie oraz ich   środowiska – jej     Rozumie ich wpływ na rozwój przemysłu w  mieszkańców.
  wpływ na rozwój    związki z formami    Polsce.
  przemysłu w Polsce  działalności ludzi.
90 Powtórzenie
91 Sprawdzian wiadomości
92 Omówienie i poprawa sprawdzianu
                                15

								
To top