Plan wynikowy z wychowania fizycznego dla klasy VI by HC121106103524

VIEWS: 56 PAGES: 5

									                               Wymagania programowe                  Ścieżki
Dyscyplina                                                     edukacyjne
           Tematyka                                            Działania
 Liczba                                                      wychowawcze
 godzin                       Podstawowe          Ponadpodstawowe
                                                           Planowane
                                                          sprawdziany

       1. Poruszanie się po boisku –  Porusza się prawidłowo      Posiada zmysł orientacji     Bezpieczeństwo
       doskonalenie w grach       we wszystkich kierunkach.     w przestrzeni, samodzielnie   i higiena na
       i zabawach            Uczestniczy w grach i zabawach  zaproponuje nowe ćwiczenia    zajęciach wf

       2. Podania i chwyty piłki    Uczeń w miarę poprawnie     Uczeń potrafi prawidłowo     Bezpieczeństwo
       sytuacyjne oburącz dołem     realizuje zadania lekcji     i celnie podać piłkę       podczas gier
       i kozłem                             współćwiczącemu oraz       i zabaw
                                        skutecznie odebrać podaną     ruchowych
                                        piłkę w miejscu i w ruchu.
       3. Chwyty piłki dolne      Chwyty piłki dolne z podłoża   Chwyty piłki dolne z podłoża   + dla najbardziej
       z podłoża i z powietrza      i z powietrza wykonuje z małymi i z powietrza wykonuje      aktywnego ucznia
                       błędami             prawidłowo technicznie
Mini piłka

 ręczna   4. Kozłowanie piłki w ruchu   Uczeń potrafi dobrze kozłować Uczeń potrafi swobodnie
                                                         Odpowiedzialn.
       ze zmianą kierunku i tempa    piłkę ręką sprawniejszą, drugąkozłować piłkę w zmiennych
                                                         za swój rozwój i
       ćwiczenia            ręką nie kozłuje swobodnie  kierunkach, akcentuje ruch
                                                         samodoskonalenie
/16 godz./                                 nadgarstka.
       5. Kozłowanie piłki w rytmie Uczeń wykonuje ćwiczenie     Uczeń wykonuje ćwiczenie       Pierwsza pomoc
       3 kroków           w wolnym tempie i z niewielkimi w szybkim tempie, płynnie,      w niektórych
                      błędami             praca NN i RR jest prawidłowa    urazach
       6. Rzuty do bramki z wyskoku. Potrafi wykonać rzut z wyskoku, Wykonuje prawidłowo          + dla najlepszego
                      popełnia jednak błędy techniczne technicznie rzut do bramki      strzelca
                                      z wyskoku
       7. Rzut do bramki       Technika rzutu do bramki     Rzuty do bramki z przeskokiem    Ocena za technikę
       z przeskokiem         z przeskokiem wymaga korekty   wykonuje precyzyjnie         i dokładność
                      nauczyciela           i poprawnie, w szybkim tempie    wykonania

       8. Atak szybki ze zmianą     W ataku porusza się niedokładnie Uczeń potrafi sprawnie
       miejsc              i w wolnym tempie         wyprowadzić atak szybki we    Terminologia
                                        fragmentach gry.         i nazewnictwo
       9. Poruszanie się w obronie   Uczeń wykonuje zadania lekcji   Poruszanie się w obronie jest  w piłce ręcznej
                                        bardzo sprawne, a obrona
                                        skuteczna
       10. Gra szkolna w piłkę ręczną  Uczeń bierze udział w grze    Uczeń jest aktywnym graczem   Zasada „Fair
                                        i potrafi zastosować poznane   Play”.
                                        wcześniej elementy techniczne,  Znajomość
                                        potrafi z pomocą nauczyciela   przepisów gry
                                        sędziować grę
       1. Indywidualne odbicia piłki  Uczeń potrafi odbić kilka razy  Uczeń poprawnie wykonuje     Sylwetki polskich
       sposobem górnym i dolnym     piłkę nad głową, lecz widać słabe ćwiczenie, dobrze panuje nad   siatkarzy i ich
                       opanowanie piłki         piłką              osiągnięcia

       2. Odbicia piłki sposobem    Uczeń umie kilka razy odbić    Przy odbiciach piłki uczeń ma
       górnym i dolnym – wiązane -   piłkę , lecz widać słabe     prawidłową postawę siatkarską, Organizacja czasu
       na zmianę            opanowanie piłki         widać dobre opanowanie piłki wolnego
       3. Odbicia piłki sposobem    Odbicia piłki w postawie       Odbicia piłki w postawie     Ocena za technikę
       górnym i dolnym w dwójkach    wysokiej i niskiej wymagają     wysokiej i niskiej nie      i dokładność
       przez siatkę           korekty nauczyciela         wymagają korekty nauczyciela   wykonania

       4. Zagrywka sposobem dolnym Wykonuje zagrywkę po instrukcji Wykonuje zagrywkę dolną          Ocena za technikę
       i górnym.          nauczyciela z małymi błędami  i górną poprawnie technicznie       i dokładność
                     technicznymi                                wykonania

Mini piłka  5. Przyjęcie piłki z zagrywki.  Podanie kierowane – atakujące    Podanie kierowane – atakujące Wykorzystywanie
       Podanie kierowane - atakujące.  wykonuje po instrukcji        wykonuje poprawnie      własnych
 siatkowa                   nauczyciela, z małymi błędami    technicznie          predyspozycji
                                                         sportowych
       6. Odbicia piłki w zespole    Uczeń stara się wykonywać      Umie prawidłowo odbijać piłkę Współpraca
/18 godz./  trójkowym z trzecim       zadania lekcji, popełnia jednak   i celnie dogrywa do      uczniów
       przebiciem przez siatkę     błędy, piłkę dogrywa niecelnie    współćwiczących.       w zespole, + dla
                                                         najlepiej
                                                         współpracujących

       7. Kierowanie piłki sposobem   Uczeń stara się wykonywać      Bez problemów podaje piłkę do Higiena ciała
       górnym w tył i w bok       zadania lekcji, ale popełnia błędy  tyłu i w bok         i miejsca pracy

       8.Gra szkolna .         Podczas pełnienia w grze roli    Aktywnie uczestniczy w grze   + za zwycięstwo
                       zawodnika wymaga opieki i      i skutecznie wykorzystuje    drużynowe,
                       wsparcia nauczyciela         poznane elementy techniczne,   znajomość
                                                          przepisów gry
       1. Podania i chwyty piłki    Uczeń umie podać piłkę oburącz    Uczeń potrafi prawidłowo i    + dla ucznia
       oburącz w ruchu         lecz nie czyni tego w postawie    celnie podać piłkę oburącz do  najbardziej
                       koszykarskiej, często podania    współćwiczącego oraz       zaangażowanego
                       wykonuje z nieodpowiednią siłą    skutecznie odebrać podaną    na lekcji
                                          piłkę w miejscu i w ruchu.
       2. Kozłowanie piłki slalomem   Kozłuje piłkę w wolnym tempie    Kozłuje w szybkim tempie,    Dbałość o higienę
       prawą i lewą ręką.        ręką sprawniejszą, wzrok       wzrokiem kontroluje, co dzieje  i estetykę miejsca
                       skierowany na piłkę         się na boisku, prawidłowa    do ćwiczeń
                                          praca RR
       3. Rzuty do kosza z miejsca   Rzuty do kosza wykonuje z      Uczeń potrafi wykonać celny   Przypomnienie
Mini piłka  z różnych pozycji.       błędami technicznymi z bliskiej   rzut do kosza z dowolnej     terminologii
                       odległości              odległości i dowolnej pozycji  i przepisów gry
 koszowa                                                      w piłkę koszową
       4. Rzuty do kosza z biegu po   Podczas rzutów występują błędy    Uczeń przyjmuje odpowiednią   Ocena za technikę
       podaniu partnera i kozłowaniu  w złapaniu piłki, słaba postawa   postawę do rzutu, ćwiczenie   i swobodę
/18 godz./                  i słaba celność rzutów        wykonuje w tempie        wykonania
                                          i bezbłędnie.
       5. Rzut do kosza         Uczeń stara się wykonać zadanie   Potrafi wykonać ćwiczenie  + dla uczniów,
       z zatrzymaniem w biegu      lekcji ale popełnia drobne błędy   bezbłędnie, zatrzymanie   którzy najlepiej
                                          pewne, duża celność rzutów  wykonują
                                                        ćwiczenie
       6. Prowadzenie piłki w trójkach Uczeń stara się współpracować   Uczeń potrafi prawidłowo     Kulturalne
       zakończone rzutem do kosza   w parze, rzuty na kosz są     i celnie podać piłkę do partnera uczestnictwo
       dowolnym sposobem        nieprecyzyjne i wykonywane    dowolnym sposobem,        w imprezach
                       z małą siłą            skutecznie odebrać podaną    sportowych,
                                        piłkę oraz wykonać celny rzut kulturalne
                                        do kosza.            kibicowanie
       7. Poruszanie się w obronie   Poprawnie wykona zadania     Uczeń swobodnie porusza się   Zasady i reguły
       i krycie„ każdy swego”     obrońcy po instrukcji nauczyciela w obronie i potrafi skutecznie  w relacjach
                                        „kryć” współćwiczącego      międzyludzkich
                                        i swojego kosza.
       8. Zwody i uwalnianie się    Ćwiczenie wykonuje niepewnie i Sprawnie i zwinnie wykonuje     Znaczenie ruchu
       od obrońcy           z drobnymi błędami        zwody              dla organizmu
       9. Gra szkolna w piłkę koszową Podczas pełnienia w grze roli      Uczeń sprawnie wykorzystuje   + za zwycięstwo
                      zawodnika wymaga wsparcia        poznane elementy gry szkolnej,  drużynowe
                      nauczyciela               zdobywa punkty dla zespołu,   znaczenie przerw
                                          potrafi z pomocą nauczyciela   w czasie gry
                                          sędziować grę.

       1. Sztafety wahadłowe       W miarę poprawnie realizuje     W sposób właściwy wykonuje   Pierwsza pomoc
       z piłkami.             zadania lekcji           zadania lekcji         w niektórych
                                                          urazach
       2. Prowadzenie piłki        Wykonuje prowadzenie piłki w    Prowadzenie piłki w szybkim   Ocena za
       z omijaniem przeszkód NP      wolnym tempie, wzrok        tempie, wzrokiem kontroluje co technikę
       i NL                skierowany na piłkę         jest na boisku         i swobodę
                                                          wykonania
      3. Strzały na bramkę z miejsca    Wykonuje strzały do bramki     Potrafi wykonać celny strzał na + dla
Mini piłka i rozbiegu.             z różnych odległości, z małą siłą  bramkę z miejsca i rozbiegu   najskuteczniejsze
                        i nieskutecznie                           go strzelca
 nożna
       4. Prowadzenie piłki w trójkach Umie prowadzić piłkę w trójkach    Uczeń potrafi prawidłowo
       zakończone strzałem       w średnim tempie, strzały do      i celnie podać piłkę do     Zasada „ Fair
/12 godz./  na bramkę.           bramki są nieprecyzyjne        partnerów dowolnym        Play”
                       wykonywane z małą siłą         sposobem i wykonać celny rzut
                                          do kosza.
chłopcy   5. Przyjęcia piłki wewnętrznym Element ten sprawia mu         Uczeń potrafi prawidłowo
       i zewnętrznym podbiciem.    trudności, wykonywany jest       podać i przyjąć piłkę
                      w wolnym tempie             wewnętrznym i zewnętrznym    Odpowiedzialn.
                                          podbiciem.            za swój rozwój i
       6. Starty do piłki z różnych    W miarę poprawnie realizuje     Uczeń potrafi oddać strzał    samodoskonalenie
       pozycji wyjściowych.        zadania lekcji           zarówno bezpośredni jak i po
                                          zatrzymaniu piłki
       7. Gra szkolna w piłkę nożną    Zna podstawowe przepisy gry.    Uczeń sprawnie wykorzystuje   Stosowanie się do
                        Współdziała w grupie        poznane elementy gry szkolnej,  zasad gry,
                                          zdobywa gole dla zespołu,    poszanowanie
                                          potrafi z pomocą nauczyciela   decyzji sędziego
                                          sędziować grę.
       1. Starty z różnych pozycji    Wykonuje zadania lekcji                    Konieczność
                                          Prawidłowo wykonuje zadania
       wyjściowych na sygnał       z niewielkimi błędami        lekcji, potrafi skorygowaćodpoczynku i
                                          błędy innych       regeneracji sił po
                                                       wysiłku fizyczn.
 Lekka    2. Biegi ze zmiana tempa      Uczestniczy w zajęciach     Jest aktywny na zajęciach   + za aktywność
                                                       na lekcji
atletyka   3. Bieg sztafetowy ze zmianą    Technika przekazywania pałeczki Uczeń sprawnie potrafi    Wpływ słońca,
       pałeczki sztafetowej        wymaga korekty nauczyciela   przekazać pałeczkę      wody i powietrza
  +                                      współćwiczącemu        na hartowanie
                                                       organizmu
       4. Start niski i bieg na krótkim  Przebiegnie dystans w wolnym  Przebiegnie dystans w szybkim Ocena za technikę
 atletyka  dystansie – 60 m          tempie, start niski z małymi  tempie, start niski poprawny startu niskiego
                        błędami technicznymi      technicznie          i czas biegu
terenowa
       5. Skok w dal sposobem       Technika skoku wymaga korekty    Uczeń prawidłowo odbija się   Ocena za technikę
       naturalnym.            nauczyciela. Skok wykonany na    jednonóż z deski, prawidłowo   wykonania
/18 godz./                   bliską odległość          wykonuje lot i lądowanie,    i długość skoku
                                          potrafi odmierzyć rozbieg.
       6. Rzut piłeczką palantową     Wykona rzut po instrukcji      Uczeń potrafi prawidłowo     Ocena za technikę
       z rozbiegu na odległość.      nauczyciela na bliską odległość   technicznie wykonać rzut     wykonania
                                          piłeczką palantową i uzyskuje  i długość rzutu
                                          wynik na miarę swoich
                                          możliwości.
       7. Rzut piłką lekarską oburącz  Wykona rzut po pokazie       Uczeń potrafi prawidłowo      Ocena za technikę
       znad głowy.           nauczyciela na bliską odległość,  technicznie wykonać rzut piłką   wykonania
                        technika wymaga korekty      lekarską i uzyskuje wynik na    i długość rzutu
                                         miarę swoich możliwości.

       8. Bieg na długim dystansie –  Uczestniczy na zajęciach      Aktywnie uczestniczy na      Wpływ zachowań
       umiejętne rozłożenie sił                      zajęciach             na stan środowisk
       w czasie biegu                                             przyrodniczego

       9. Marszobiegi w terenie     Bezpiecznie pokonuje przeszkody Bezpiecznie pokonuje       Wpływ zachowań
       z pokonywaniem przeszkód     terenowe w wolnym tempie    przeszkody terenowe       człowieka na stan
                                        w szybkim tempie         środowiska
                                                        przyrodniczego
       10. Gry i zabawy terenowe    Bierze udział w grach i zabawach Jest aktywny na lekcji, potrafi Wykorzystanie
                                        sam zaproponować nową      terenu do
                                        zabawę i ją przeprowadzić    organizacji zabaw
       1. Ćwiczenia zwinnościowo-    Uczestniczy w zajęciach,     Poprawnie wykonuje wszystkie Wzajemna
       gibkościowe w parach.      ćwiczenia wykonuje mniej lub   ćwiczenia, potrafi skorygować asekuracja
                        bardziej prawidłowo       błędy współćwiczącego      i pomoc na
                                                        lekcjach gimnast.
       2 Stanie na rękach z uniku    Uczeń potrafi wykonać stanie na Uczeń samodzielnie wykonuje Ocena za
       z zamachem jednonóż       rękach jedynie z pełną pomocą  stanie na rękach z dowolnej   dokładność
                        i asekuracją nauczyciela     pozycji wyjściowej, zna zasady i estetykę ruchu
                                        bezpieczeństwa podczas
                                        wykonywania ćwiczenia.
       3. Ćwiczenia równoważne na    Ćwiczenia równoważne       Potrafi utrzymać równowagę   Pierwsza pomoc
       przyrządach typowych       wykonuje przy pełnej asekuracji podczas ćwiczeń.         w niektórych
Gimnastyka  i nietypowych.          nauczyciela                           urazach

       4. Przeskok kuczny przez     Przeskok wykonywany        Uczeń samodzielnie wykonuje Przezwyciężanie
       skrzynię /4 – 5 części/     niepewnie, podczas ćwiczenia    przeskok kuczny, poprawnie własnych słabości
/18 godz./                   NN dotykają skrzyni                      i lęku
                                         odbija się od odskoczni i ląduje
                                         na materacu         Ocena za technikę
                                                       skoku
       5.Przerzut bokiem z postawy   Wykona przerzut bokiem      Stara się bezbłędnie łączyć  Świadome
       bokiem w rozkroku        z błędami i o NN ugiętych    przerzuty bokiem z miejsca.  dążenie do
       do postawy wyjściowej.                                     samodoskonalenia
                                                       i samokontroli
       6. Łączenie przewrotów      Uczeń wykonuje przewroty     Uczeń samodzielnie      Prawidłowa
       w przód i w tył, w różnych    z błędami technicznymi: przewrót i poprawnie wykonuje     postawa ciała –
       kombinacjach i do różnych    przez barki, rozłączenie nóg   przewroty zwracając uwagę na: dobór ćwiczeń
       pozycji końcowych        podczas przewrotu.        prawidłowe ułożenie głowy,  korygujących
                                        tułowia (w kołyskę), RR i NN wady postawy
       7. Przeskoki zawrotne przez   Ćwiczenia wykonuje niepewnie   Przeskoki zawrotne wykonuje Pojęcia:
       przyrządy gimnastyczne i na   i z ugiętymi NN         z prostymi NN, prawidłowo   skoczność,
       rożnych wysokościach                       i w szybkim tempie      zwinność
       1. Ćwiczenia rytmiczno –     Naśladuje ruchy nauczyciela bądź Rozwija poczucie rytmu, sam  Wpływ ćwiczeń
       taneczne w różnych        kolegi podczas wykonywania    wykazuje się pomysłami    fizycznych na
       płaszczyznach i pozycjach.    ćwiczeń rytmiczno tanecznych   podczas ćwiczeń rytmiczno   ładną i zgrabną
Gimnastyka                                   tanecznych          sylwetkę
artystyczna 2. Tworzenie małych układów    Wykonuje mały układ        Tworzy mały układ         + za najciekawszy
      gimnastycznych z dowolnym     gimnastyczny z przyborem      gimnastyczny z przyborem      układ z danym
      przyborem (piłką, obręczą,     naśladując ruchy nauczyciela    według własnej inwencji      przyborem
 /12 godz./ skakanką).             bądź współćwiczących
dziewczęta  3. Łączenie różnych form ruchu Ćwiczenia stara się wykonywać    Ćwiczenia wykonuje         Prawidłowa
       w szybkim rytmie (chód, bieg, poprawnie               w szybkim tempie i rytmicznie   postawa ciała
       podskoki, obroty)
       1. Podania i odbicia piłeczki  Odbija piłeczkę z bekhendu    Stosuje skuteczne odbicie
       z bekhendu           z małą dokładnością       piłeczki z bekhendu      Pierwsza pomoc
                                                       w niektórych
Tenis    2. Podania i odbicia piłeczki  Odbija piłeczkę z forhendu    Stosuje skuteczne odbicie   urazach
       z forhendu           z małą dokładnością       piłeczki z forhendu
stołowy
       3. Serwis piłeczki z forhendu  Uczeń serwuje z małymi błędami Serwis wykonywany jest w    Organizacja czasu
       i bekhendu           technicznymi          szybkim tempie i prawidłowo   wolnego
/4 godz./                                  technicznie
       4. Mini turniej gry w tenisa  Uczestniczy w grze, zna     Aktywnie uczestniczy w grze,  Znajomość
       stołowego            podstawowe przepisy       umie wykorzystać poznane    przepisów gry
                                       elementy techniczne       i punktowania
       1. Ćwiczenia gimnastyczne    Uczeń rozwija uczucie płynności Uczeń sprawnie i rytmicznie   Organizacja czasu
       w rytm muzyki.         w ćwiczeniach przy muzyce    naśladuje układ ćwiczeń     wolnego
                                       kształtujących sylwetkę, ma
R-M-T                                    świadomość celowości
                                       ćwiczenia.
/2 godz./  2. Improwizacja ruchowa przy  Wykonuje improwizacje ruchowe Uczeń wykonuje improwizacje    Wyzwalanie
       muzyce.             tworzone przez współćwiczących ruchowe według własnej      inwencji twórczej
                                       inwencji            poprzez realizacje
                                                       ich pomysłów
       1. Gry i zabawy z elementami  Uczestniczy w zabawach i grach  Aktywnie uczestniczy      Organizacja czasu
 Gry    rywalizacji - Dwa Ognie,                     w zabawach, pełni rolę     wolnego
       Unihokej                             sędziego, przestrzega zasady
i zabawy                                   i przepisy gier
       2. Gry i zabawy kształtujące  Uczestniczy w zabawach i grach  Aktywnie uczestniczy w grach  Bezpieczeństwo
ruchowe   poszczególne zdolności                      i zabawach           podczas zabaw
       motoryczne                                           i gier ruchowych
/ 8 godz./

								
To top