SPIS TRESCI by 1N8rNn9Z

VIEWS: 13 PAGES: 57

									                    §1
           OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE


Gimnazjum w Jaszkotlu zwane dalej w treści Statutu ”gimnazjum” działa na
podstawie:
Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst. jedn. Dz.U. Nr 67
poz. 329 z 1996 r. z póź. zm.),
Konwencja o prawach dziecka
Konstytucja RP
Rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 1999r. (Dz.U. nr 14 poz. 131 1999r.)
Uchwały Nr VIII/33/99 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 12
marca 1999r. w sprawie utworzenia Gimnazjum w Jaszkotlu oraz postano-
wień niniejszego Statutu.


1.Nazwa i adres szkoły:
Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w brzmieniu:
              "Gimnazjum w Jaszkotlu"
Szkoła znajduje się w miejscowości Jaszkotle 27, 55-080 Kąty Wrocławskie
gmina Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie.


2.Gimnazjum używa pieczęci podłużnej;
               Gimnazjum w Jaszkotlu
              55-080 Kąty Wrocławskie
             tel./fax 0 prefiks 71 390-68-88
          Regon 932047253 NIP 896-12-17-348


3.Gimnazjum w Jaszkotlu może być nadane imię na wniosek Rady Peda-
gogicznej lub wspólny wniosek Rady Rodziców Rady Pedagogicznej i
przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. Imię szkole nadaje organ
prowadzący gimnazjum.
                                        1
4.Organem prowadzącym Gimnazjum w Jaszkotlu jest Gmina Kąty Wro-
cławskie
5.Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty we
Wrocławiu
6.Cykl kształcenia trwa 3 lata.
7.Gimnazjum w Jaszkotlu jest szkołą ogólnokształcącą. Językiem
wykładowym jest język polski.
8. Zajęcia odbywają się na jedną zmianę.
9. Do obwodu Gimnazjum w Jaszkotlu należą miejscowości: Baranowice,
Bliż, Bogdaszowice, Cesarzowice, Gadów, Krzeptów, Jaszkotle, Kębłowice,
Małkowice, Mokronos Dolny, Mokronos Górny, Nowa Wieś Wrocławska,
Pietrzykowice, Romnów, Rybnica, Sadków, Sadkówek, Sadowice, Samotwór,
Skałka, Smolec, Zabrodzie, Zybiszów.
10. Dowozy uczniów do szkoły organizuje gmina.
11.Czas rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw
świątecznych, ferii zimowych i letnich określa Minister Edukacji Narodowej w
drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.


                   §2


               Cele i zadania szkoły


1.Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów pr awa
Oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły, a w
szczególności zapewnia uczniom:
a)realizację prawa każdego obywatela do kształcenia się i prawa
dzieci do wychowania i opieki odpowiedniej do wieku i
osiągniętego rozwoju                                      2
b)poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy oraz
 umiejętności umożliwiających kontynuację nauki w szkołach
 ponadgimnazjalnych,
 2.W ramach swej działalności szkoła harmonijnie realizuje zadania w zakresie
 nauczania, kształcenia i wychowania.
 3.W zakresie nauczania szkoła zapewnia uczniom:
 1) Naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze
 zrozumieniem
 2) Poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie
 umożliwiającym, co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie
 kształcenia;
 3) Dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania
 przekazywanych treści;
 4) Rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności
 (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.);
 5) Rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;
 6) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość
 poznawczą samą w sobie, w sposób integralny prowadzący do lepszego
 rozumienia świata, ludzi i siebie;
 7) Poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;
 8) Poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie
 kultury europejskiej.
4.Szkoła stwarza uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:
1) Planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią
coraz większej odpowiedzialności;
2) Skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji
własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego
posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych
wystąpień;                                        3
3) Efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi
międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji
skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm;
4) Rozwiązywania problemów w twórczy sposób;
5) Poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych
źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
6) Odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz rozszerzenia potrzebnych
doświadczeń, nawyków;
7) Rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań;
8) Przyswajanie sobie metod i technik negocjacyjnych rozwiązywania
konfliktów i problemów społecznych.
 5.W zakresie pracy wychowawczej, wspierając obowiązki rodziców szkoła
 zmierza do tego, aby uczniowie:
 1) Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w
 wymiarze intelektualnym, psychicznym społecznym, zdrowotnym,
 estetycznym, moralnym, duchowym);
 2) Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na
 poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie;
 3) Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych
 przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji;
 4) Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze
 indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z
 dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych;
 5) Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia
 wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla własnego miejsca w
 świecie;
 6) Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego
 oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w
 państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw
 patriotycznych;

                                        4
   7) Przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych dokonywania
   wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się;


   8) Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i
   rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole
   wspólnotę nauczycieli i uczniów.


   Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez
a) umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia
  gimnazjum poprzez realizację programów nauczania zgodnie z obowiązującymi
  przepisami, realizację ramowych planów nauczania oraz atrakcyjny i nowatorski
  proces nauczania;
b) integrację wiedzy nauczanej w formie ścieżek edukacyjnych: prozdrowotnej,
  regionalnej , ekologicznej, czytelniczo – medialnej, filozoficznej, edukacji
  europejskiej, obrony cywilnej oraz kultury europejskiej na tle tradycji
  śródziemnomorskiej;
c) kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów i
  zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków i wieku uczniów ze
  szczególnym uwzględnieniem odpowiedniej bazy dla uczniów, systematycznym
  diagnozowaniem i monitorowaniem zachowań uczniów oraz realizacją Programu
  Wychowawczego Szkoły;
d) sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb: prowadzenie
  zajęć korekcyjno - kompensacyjnych oraz dydaktyczno wyrównawczych,
  organizowanie w razie potrzeby nauczania indywidualnego, organizowanie zajęć
  z uczniami niepełnosprawnymi;
e) umożliwienie rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez realizowanie
  indywidualnego toku lub programu nauczania, organizowanie ,konkursów
  szkolnych, wystaw, plenerów, rozgrywek sportowych ; prowadzenie kół
  zainteresowań i kół przedmiotowych; przygotowywanie uczniów do udziału w
  konkursach i olimpiadach pozaszkolnych;

                                          5
f) umożliwienie podtrzymania tożsamości religijnej poprzez prowadzenie lekcji
  religii lub etyki zgodnie z wolą rodziców (prawnych opiekunów) i
  obowiązującymi przepisami;
g) pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami Poradni
  Psychologiczno –Pedagogicznej, współpracę z Sądem Rodzinnym, Gminnym
  Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz innymi instytucjami wspomagającymi
  szkołę;
h) umożliwienie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku
  kształcenia poprzez organizowanie spotkań z przedstawicielami szkół
  ponadgimnazjalnych, udostępnianie informatorów o szkołach średnich i
  zawodowych oraz poradnictwo .


                    §3
             Program wychowawczy szkoły  Program wychowawczy jest wspólnym przedsięwzięciem nauczycieli, uczniów
  i rodziców.  1. Szkoła, realizując swój program wychowawczy, opiera się na ścisłej
  współpracy z:

  -Rodzicami
  -Samorządem Uczniowskim
  -Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kątach Wrocławskich
  -Instytucjami Kościelnymi
  -Instytucjami Kultury i Sztuki
  -Urzędem Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich
  -Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich
  -Komisariatem Policji w Kątach Wrocławskich
  -Strażą Pożarną
 - Obroną Cywilną
                                        6
Świadomy program wychowawczy w szkole uwzględnia:
-integralność wychowania z wiedzą i umiejętnościami
-spójność działań wychowawczych pomiędzy szkołą, rodziną i innymi
instytucjami
-oparcie wychowania na wartościach
-wskazanie na umiejętne korzystanie z wolności
-przygotowywanie do dokonywania moralnie świadomych i właściwych
wyborów oraz podejmowanie trafnych decyzji.2.Wizja szkoły

Jesteśmy szkołą nastawioną na wsparcie ucznia w rozwoju umysłowym,
emocjonalnym i społecznym. Pragniemy, aby nasi absolwenci byli ludźmi
mądrymi, twórczymi i dojrzałymi ze spójnym wewnętrznie systemem wartości,
dlatego uważamy, że:

-jesteśmy szkołą wspierającą tworzenie systemu wartości młodego człowieka
-wspieramy tworzenie się mądrego, zrównoważonego i odpowiedzialnego
człowieka


3.Cele programu wychowawczego

Celem naszej szkoły jest przygotowanie uczniów, czyli wykształcenie w nich:
- postawy zgodnie z przyjętymi powszechnie normami postępowania
odpowiadającej uniwersalnym wartościom.
- poczucia patriotyzmu i umiłowania dla symboli – godło, flaga państwowa,
hymn państwowy,
- wrażliwości na niesprawiedliwość i krzywdę innych
- poszanowania dla ustanowionego prawa szkolnego,
- rzetelnego wypełniania obowiązku ucznia
- szacunku dla pracy

                                       7
-umiejętności odpowiedzialnego kierowania swoim życiem, podejmowania
decyzji zgodnie z własnym uporządkowanym systemem wartości
-umiejętności współżycia i współdziałania społecznego
-umiejętności prowadzenia zdrowego stylu życia.
-reagowania na agresję i przemoc w stosunku do kolegów i pracowników szkoły
Aby zrealizować ten ambitny cel podzieliliśmy naszą pracę wychowawczą na
etapy ustalając cele szczegółowe, według których nasza szkoła:

-daje poczucie bezpieczeństwa
-daje możliwość poznania wartości ogólnoludzkich i chrześcijańskich(pojęcie
dobra i zła)
-uczy poszanowania praw człowieka zgodnie z Deklaracją Praw Człowieka,
Europejską Konwencją o Prawach Człowieka i Konwencją Praw Dziecka
-pozwala na samorealizację poprzez twórcze działanie
-daje możliwość współdziałania w grupie klasowej i szkolnej
-propaguje zdrowy styl życia
-pozwala na otwarcie się na świat, poznanie środowiska lokalnego, kraju i
świata.
4. Rola pedagoga szkolnego

Pedagog szkolny jest koordynatorem wszelkich działań wychowawczych na
terenie naszej szkoły. Na początku roku szkolnego pedagog zbiera informacje
od wychowawców i rodziców o zespołach klasowych pod kątem
zorganizowania różnych form pomocy. Pedagog organizuje pracę
wychowawczą szkoły trzema torami:

a)Praca z uczniami-zajęcia integrujące klasy, warsztaty mające na celu poznanie
własnych możliwości(odpowiedzialność za organizację i przebieg tych form
spoczywa na pedagogu i wychowawcach )
b)Praca z Rodzicami-spotkania szkoleniowe Rady Pedagogicznej i zespołu
wychowawców dotyczące przeciwdziałaniu agresji, umiejętności
przekonywania(odpowiedzialni-dyrektor, pedagog)


                                       8
c)Pedagog jest również łącznikiem gimnazjum z różnymi instytucjami
udzielającymi pomocy dzieciom i ich rodzicom. Ściśle współpracuje z Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną w Kątach Wrocławskich (opieka nad
dyspanserami, organizacja badań uczniów mających problemy z nauką i
zachowaniem, różnego rodzaju terapii indywidualnych, konsultacji, porad,
warsztatów)
Do zadań pedagoga szkolnego należy także konsultowanie się z Policją w
Kątach Wrocławskich, Sądem dla Nieletnich w Środzie Śl. i kuratorami tego
sądu w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym uczniom oraz w przypadku
łamania prawa. Pedagog współpracuje też z organem prowadzącym szkołę t. j. z
Urzędem Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich oraz z Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w celu organizowania pomocy socjalnej uczniom i ich
rodzinom.
Ważnym zadaniem pedagoga jest praca profilaktyczna w celu zapobiegania
destrukcyjnym zachowaniom młodzieży. Wiąże się to z badaniem sytuacji
wewnątrzszkolnej poprzez ankiety dotyczące poczucia bezpieczeństwa i
kontaktów uczniów ze środkami uzależniającymi, przeprowadzaniem
warsztatów edukacyjnych wśród uczniów, rodziców, nauczycieli, organizacją
spotkań ze specjalistami zajmującymi się sprawami patologii społecznej i
uzależnień oraz poradnictwem pedagogicznym dla uczniów i rodziców.

Pedagog jest też odpowiedzialny za funkcjonowanie w szkole systemu
postępowania dyscyplinarnego w przypadku łamania prawa szkolnego przez
uczniów. Organizuje i uczestniczy w Szkolnych Komisjach Wychowawczych,
kieruje sprawę do sądu w przypadku braku pozytywnych skutków oddziaływań
szkoły. Szczególną uwagę pedagog zwraca na uczniów wagarujących poprzez
kontrolę, ścisłą współpracę z wychowawcą, rodzicami lub prawnymi
opiekunami. Pedagog nadzoruje też wykorzystywanie zaplecza pochwał i
nagród, interweniuje w przypadku sytuacji spornych między uczniem i
nauczycielem (np. gdy uczeń czuje się niedoceniony). Wiąże się to ściśle ze
współpracą z Samorządem Uczniowskim, Dyrektorem, Wychowawcą. Pedagog
                                  9
też pracuje w zakresie przygotowania uczniów do wyboru dalszego kształcenia i
wyboru zawodu. Prowadzi i się tu poradnictwo indywidualne i grupowe dla
uczniów i rodziców, organizowane będą spotkania z przedstawicielami szkół
ponadgimnazjalnych w ramach preorientacji zawodowej.


5,Praca zespołu wychowawczego

Wychowawcy naszego gimnazjum tworzą zespół wychowawczy, w skład
którego wchodzą: dyrektor, pedagog, wychowawcy klas. Na spotkaniach nau-
czyciele wypracowują wspólne formy pracy profilaktycznej, wymieniają
informacje i doświadczenia wychowawcze, współpracuj ą przy wykorzystaniu
metod pochwał i nagród oraz kar wobec uczniów łamiących prawo.
Jednocześnie wszyscy chętni nauczyciele naszej szkoły poszerzają swoje
umiejętności wychowawcze uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach
zawodowych, Wychowawcy pracują nad sposobami wykorzystania
następujących tematów do skutecznej pracy wychowawczej z uczniami i
rodzicami:
a) agresja i przemoc - sposoby rozładowywania napięć
b) higiena pracy umysłowej
c) narkomania i AIDS (zagrożenia i formy pomocy)
d) konflikty i sposoby ich rozwiązywania i łagodzenia
 Oprócz tego wychowawcy czuwają nad realizacją obowiązku szkolnego,
badają przyczyny wagarów, odwiedzają domy wychowanków, których rodzice
nie utrzymują kontaktu ze szkołą prowadzą indywidualne rozmowy z uczniami
ujawniającymi stres szkolny, kierują uczniów do poradni psychologiczno
pedagogicznej(trudności w nauce, deficyty rozwojowe), rozpoznają warunki
życia uczniów z trudnościami w nauce kierują wnioski do dyrektora i pedagoga
o zorganizowanie pomocy uczniom z rodzin ubogich i wielodzietnych (zakup
odzieży, dożywianie, zakup podręczników)


6.Działalność Samorządu Uczniowskiego

                                      10
Dużą rolę współuczestniczenia w procesie wychowawczym szkoły odgrywa
Samorząd Uczniowski, którego praca wspiera działania wychowawcze
dyrektora, pedagoga, nauczycieli.
Samorząd Uczniowski oprócz reprezentowania interesów uczniów w zakresie
form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów, oceniania
klasyfikowania i promowania przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz
dyrektorowi wnioski takie jak:
-prawo do zapoznania się z programem nauczania jego treścią, celami i
wymaganiami stawianymi przez nauczyciela prowadzącego przedmiot
nauczania
-prawo do opracowania własnego regulaminu pracy
-prawo do współorganizowania życia szkolnego (działalność kulturalna,
rozrywkowa, sportowa)
-prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej

Samorząd Uczniowski na forum całej społeczności szkolnej organizuje imprezy
mające na celu:
-szacunek dla pracy nauczycieli i pracowników obsługi szkoły-
-uroczysty apel z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej (podziękowania
i inscenizacje artystyczne jako dar dla nauczycieli za ich trud w wychowaniu
i nauczaniu
-pamięć i hołd dla zmarłych z okazji Wszystkich Świętych (porządkowanie
zapomnianych grobów i symboliczne zapalenie znicza)
-oddanie hołdu Polakom walczącym o niepodległość(uroczysty apel z okazji
Narodowego Święta Niepodległości, inscenizacja literacko muzyczna z
wykorzystaniem poezji patriotycznej)
-zorganizowanie przez samorząd uczniowski konferencji na temat
poszanowania praw człowieka z okazji 60 rocznicy ustanowienia Deklaracji
Praw Człowieka
                                        11
- uczczenie tradycji Świąt Bożego Narodzenia (inscenizacja jasełkowa, wspólne
dzielenie się opłatkiem)
- wspólne obdarowanie się upominkami (wewnątrzklasowe mikołajki)
-zorganizowanie zabawy andrzejkowej(w ramach rekreacji i działalności
rozrywkowej
-urozmaicenie monotonnego życia szkolnego poprzez zorganizowanie wyborów
„miss i mistera gimnazjum”, imprez z okazji pierwszego dnia wiosny, dnia
dziecka itp.
-dbanie o wzorowy wystrój sali lekcyjnej poprzez udział w konkursie na
najładniejszą klasę w szkole
Praca Samorządu Uczniowskiego wspierana doradztwem opiekuna, dyrektora
wychowawców odnosi duży efekt wychowawczy wśród społeczności
uczniowskiej. Ona, bowiem jest bezpośrednim świadkiem i uczestnikiem
imprez organizowanych przez Samorząd Uczniowski, czerpie wzory zachowań

i akceptuje je. Oprócz rozrywki, jaką samorząd organizuje młodzieży uczniowie
uczą się poszanowania pracy, szacunku dla patriotycznych uniesień Polaków,
szacunku dla pamięci o zmarłych, szacunku dla polskich tradycji świątecznych
oraz wyrabiają w sobie poczucie estetyki i piękna do sztuki i literatury oraz
nawyków higieny w miejscu nauki.


7. Współpraca z rodzicami

Współpracę z rodzicami rozumiemy jako szeroko pojętą formę wspólnych
wysiłków szkoły i domu w celu wykształcenia odpowiedzialnej osobowości
młodego człowieka.

Formy współpracy z rodzicami:
- stałe konsultacje nauczycieli z rodzicami zgodnie z terminami zawartymi w
Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania oraz w razie potrzeby wywiady w
domach wychowanków sprawiających problemy wychowawcze i
zaniedbujących obowiązki szkolne
- interwencje nauczycieli w przypadkach nierealizowania obowiązku szkolnego


                                        12
(wagary, nieobecności nieusprawiedliwione) oraz agresywnego zachowania się i
stosowania przemocy w stosunku do kolegów i pracowników szkoły.


- pedagogizacja rodziców (higiena pracy umysłowej ucznia, warunki domowe
do nauki , narkomania, alkoholizm, nikotynizm, higiena osobista, problemy
wieku dojrzewania)


- pomoc rodziców w organizowaniu imprez szkolnych(zabawa andrzejkowa,
Dzień Dziecka, wycieczki)-pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych
przez Radę Rodziców w celu wsparcia funkcjonowania szkoły(organizowanie
imprez dochodowych pozyskiwanie sponsorów)


8.Współpraca z instytucjami świadczącymi pomoc uczniom i sąsiadującymi
placówkami lokalnymi.


Mimo tego, że panuje tendencja zrzekania się patronatu zakładów pracy nad
placówkami oświatowymi (zakłady opiekuńcze) Dyrektor Stacji Doświadczalnej
Oceny Odmian w Zybiszowie postanowił utrzymać opiekę nad naszą szkołą i
współpracować z nami. Formy współpracy Gimnazjum w Jaszkotlu z zakładem
opiekuńczym planujemy na zasadzie wzajemnych korzyści w zamian za pomoc
szkole my odwzajemniamy się pracą na rzecz zakładu opiekuńczego.

Ze strony SDOO Zybiszów możemy otrzymać:
- nieodpłatny transport w celu przewiezienia zakupionych pomocy naukowych
oraz innych towarów potrzebnych szkole,
- nieodpłatne naprawy wymagające obsługi fachowca (elektryk, hydraulik)
- nieodpłatne koszenie trawy na boisku szkolnym

Ze strony szkoły zakład opiekuńczy może oczekiwać pomocy w zbiórce plonów
oraz w zbieraniu kamieni z pól doświadczalnych Stacji Doświadczalnej Oceny
Odmian w Zybiszowie                                      13
Współpraca z organem prowadzącym szkołę i Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Kątach Wrocławskich.

- typowanie uczniów z rodzin najuboższych do zapewnienia bezpłatnych
posiłków w szkole
- organizowanie zakupu odzieży zimowej dla uczniów z rodzin wielodzietnych i
ubogich
- organizowanie zajęć rekreacyjnych na terenie szkoły w czasie ferii zimowych
dla dzieci pozostających w miejscu zamieszkania


Współpraca z: Sądem Rejonowym w Środzie Śląskiej w sprawie:


-braku nadzoru rodziców nad realizowaniem obowiązku szkolnego przez
podopiecznych
-zaniedbywanie przez rodziców podstawowych potrzeb dziecka-warunków do
nauki w domu, regularnych posiłków, warunków do odpoczynku
Współpraca z Komisariatem Policji w Kątach Wrocławskich


-przeprowadzenie pogadanki przez policjanta na temat bezpiecznego poruszania
się po drogach
-udział policjantów w przeprowadzeniu kursu i egzaminu na kartę rowerową
i motorowerową wśród uczniów gimnazjum
-interwencja policji w przypadkach agresji, kradzieży, wandalizmu, rozbojów.
9.Program zajęć wychowawczych

I Wychowanie jako integralna część procesu nauczania

a)organizacja zajęć dydaktycznych umożliwiająca uczniom ich wszechstronny
rozwój intelektualny, psychiczny, społecznych w szczególności:
-zapewnienie uczniom właściwej organizacji wszystkich zajęć edukacyjnych
uwzględniającej potrzebę zdobywania i poszerzania wiedzy pobudzanie i
rozwijanie zainteresowań prowadzących do poznania prawdy dobra i piękna.
                                        14
b)stworzenie uczniom warunków do rozwijania własnych zainteresowań,
pobudzanie ich do poszukiwania w sobie różnych pasji

c)przekazywanie treści wychowawczych w całym procesie edukacyjnym i
wychowawczym
d)zapewnienie uczniom pomocy w pokonywaniu trudności w nauce


Sposób realizacji:


-Zatrudnienie nauczycieli odpowiednio przygotowanych do prowadzenia zajęć
w sposób nowoczesny i uwzględniający potrzeby i zainteresowania uczniów,
-Działanie kół zainteresowań: przedmiotowych, sportowych, artystycznych


Osoby odpowiedzialne za realizację:
Dyrektor, nauczyciele przedmiotów, opiekunowie kół


II Wychowanie jako powinność każdego wychowawcy i nauczyciela


a)rozwijanie samodzielności uczniów nauka efektywnego współdziałania w
zespole

b)rozwijanie wśród uczniów wrażliwości i chęci niesienia pomocy swoim
słabszym kolegom potrzeba godzenia własnych potrzeb i ambicji z dobrem
innych

c)przygotowanie do współistnienia i współpracy w społeczności szkolnej,
koleżeńskiej, rodzinnej, wskazanie na potrzebę rozwijania umiejętności
słuchania innych
d)zapewnienie uczniom właściwego rozwoju kulturalnego i społecznego
e)zapewnienie uczniom możliwości właściwej rywalizacji zgodnie z zasadą fair
play

Sposób realizacji:
                                      15
- powierzanie uczniom zadań do samodzielnego wykonania na forum klasy
szkoły (np. organizacja imprezy)
- odwoływanie się do określonych wzorców bohaterów literackich
historycznych ,politycznych, sportowych
- aranżowanie sytuacji zmuszających uczniów do dokonania właściwego wy
boru
- udzielenie pochwał na forum klasy, szkoły
- pomoc w rozwiązywaniu konfliktów (mediacja)
- organizowanie wycieczek klasowych integracja w grupie)
- wyjazdy do kina, muzeum, teatru.
- organizowanie szkolnych konkursów przedmiotowych
- udział w rozgrywkach sportowych


Odpowiedzialni za realizację:
dyrektor szkoły Rada Rodziców, nauczyciele, pedagog szkolny, Samorząd
Uczniowski, bibliotekarz, nauczyciele wychowania fizycznego
III Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole

a)opieka nad uczniami podczas pobytu w szkole
b)współpraca z policją
c)współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami)

Sposób realizacji:
- Stała obecność nauczycieli podczas trwania zajęć edukacyjnych,
rozrywkowych sportowych oraz przerw między lekcjami
-pogadanki wychowawców na temat kulturalnego spędzania przerw oraz
cywilizacyjnego zachowywania się podczas zabaw
-spotkania z policjantem charakter prewencyjny)
-obowiązek zawiadamiania policji w przypadkach przemocy i agresywnych
zachowań
-zawiadamianie rodziców o stosowaniu agresji i przemocy przez dziecko
                                     16
Osoby odpowiedzialne za realizację:
Dyrektor szkoły, pedagog, wychowawcy
IV Współudział rodziców w procesie wychowawczym
a)pomoc i udział w organizacji różnych imprez szkolnych
b)wspieranie dzieci w ich dążeniach poprzez dawanie dobrego przykładu,
wspólne spędzanie czasu wolnego
c)proponowanie przez rodziców metod w rozwiązywaniu problemów dzieci
Sposób realizacji:
-prace rodziców na rzecz szkoły
-stały kontakt rodziców ze szkołą i poradnią psychologiczno - pedagogiczną.


Osoby odpowiedzialne za realizację:
Dyrektor szkoły, Rada Rodziców, pedagog, nauczyciele


V Współudział Samorządu Uczniowskiego

a)organizowanie imprez szkolnych
b)cywilizowane tworzenie codziennego życia szkolnego
c)pomoc w czuwaniu na d bezpieczeństwem uczniów w czasie przerw między
lekcjami


Sposób realizacji:
Systematyczne spotkania S. U. z opiekunem, dyrektorem, nauczycielami w celu
realizowania określonych żądań samorządu


Osoby odpowiedzialne za realizację:

opiekun Samorządu Uczniowskiego Zarząd Samorządu Uczniowskiego
11.System dowartościowania uczniów (nagrody).
                                       17
Punktem wyjściowym tego systemu jest założenie, że dziecko potrzebuje ciągłej
uwagi ze strony dorosłego oraz docenienia wysiłków, jakie wkłada w swoją
pracę. Nasza szkoła chce złamać smutną tradycję koncentrowania się na karaniu
za złe zachowanie, lecz zapobiegać takiemu zachowaniu poprzez pracę
wychowawczą i pozytywną rolę pochwały i nagrody za zaangażowanie ucznia
w życie szkoły.

Nasz program wychowawczy zawiera jasno sprecyzowane kryteria nagradzania
pracy uczniów oraz formy, w jaki sposób można to uczynić. Są to:

-pochwała ucznia przez wychowawcę na forum klasy
-pochwała opiekuna Samorządu Uczniowskiego na forum szkoły
-pochwała udzielona uczniowi przez dyrektora w obecności wszystkich uczniów
i nauczycieli
-wręczenie dyplomu w obecności całej społeczności szkolnej oraz Rady
Rodziców
-wręczenie nagrody rzeczowej przez dyrektora na forum szkoły
12. Sankcje i środki zaradcze podjęte przez szkołę w przypadku łamania
przepisów szkolnych przez uczniów.

Celem podjętych przez szkołę kar wychowawczych jest uzyskanie
konsekwentnego stylu postępowania dorosłych wobec uczniów. Doświadczenie
wskazuje, że tylko zdecydowany sposób postępowania ze strony zarówno
szkoły jak i rodziców może skutecznie oddziaływać na młodego człowieka w
przypadku popełniania przez niego świadomych błędów w postępowaniu.
Uczeń powinien znać zasady postępowania i wyraźne granice, których nie
wolno mu przekroczyć. Musi zdawać sobie sprawę, że za popełnione
przewinienia poniesie karę.
Cały system interwencji wychowawczych wychodzi z założenia, że nauczyciel
od początku pracy wspólnie z klasą jasno precyzuje normy i zasady zachowania
się w szkole. W przypadku łamania przepisów regulaminu szkoły (będącego


                                      18
 wyciągiem ze statutu) i niedotrzymania umów przez ucznia naturalną
 konsekwencją są kary, z którymi uczniowie są zapoznawani.
 Oto etapy sankcji wychowawczych naszego Gimnazjum
 1. Upomnienie wychowawcy na forum klasy
 2. Upomnienie dyrektora gimnazjum wobec społeczności klasowej
 3. Powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu dziecka -spotkanie
  pedagoga, wychowawcy i dyrektora z rodzicami ucznia
 4. Obniżenie oceny z zachowania na półrocze lub na świadectwie do oceny
 nieodpowiedniej lub nagannej.
 5. Zakaz udziału w imprezach zorganizowanych dla młodzieży - wycieczki,
 zabawy, wyjazdy do kina, teatru, zawody sportowe na czas określony.
 6. Wykonanie pracy społecznej na rzecz szkoły
 7. Przeniesienie ucznia do równoległego oddziału tej szkoły
 8. Przeniesienie do innego Gimnazjum za zgodą Kuratora Oświaty (w
  szczególnych przypadkach określonych w §.13 p 14..statutu)
 9. Skierowanie do ośrodka wsparcia wychowawczego.
 10.Usunięcie ze szkoły, jeśli uczeń nie podlega obowiązkowi szkolnemu
  (ukończone 18 lat)


                    §4

              Program opiekuńczy szkoły
 Opiekę nad uczniami Gimnazjum w Jaszkotlu sprawują dyrektor, pedagog
 oraz nauczyciele i wszyscy pracownicy szkoły
             Formy opieki nad uczniami:
1. Organizowanie dla uczniów z rodzin najuboższych - wielodzietnych,
 samotnych matek oraz patologicznych – pomocy rzeczowej w formie odzi9eży
 ze środków gminy oraz akcje zorganizowane przez nauczycieli.
2. Organizowanie dla uczniów z rodzin najuboższych, patologicznych
 dożywiania na terenie szkoły – drugie śniadanie w formie bułki słodkiej i soku
 refundowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
                                       19
3. Organizowanie dla dzieci z rodzin patologicznych, najuboższych pomocy w
 postaci wypożyczenia podręczników na cały rok szkolny (dzieci te, korzystają
 z tych podręczników, które zostały zakupione do biblioteki szkolnej z
 funduszy przeznaczonych na ten cel).
4. Kierowanie wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci z rodzin najuboższych.
5. Diagnozowanie potrzeb opiekuńczych i organizowanie pedagogicznej opieki
 nad uczniami wymagającymi szczególnej opieki.
6. Rozpoznanie warunków życia uczniów, zwłaszcza tych, którzy sprawiają
 problemy wychowawcze, pochodzą z rodzin patologicznych
7. Wizyty wychowawców, Dyrektora i pedagoga w domach uczniów
 sprawiających problemy wychowawcze, w rodzinach dysfunkcyjnych –
 przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz rozmowy z rodzicami w
 szkole.
8. Cotygodniowe konsultacje nauczycieli – udzielanie rodzicom porad
 pedagogicznych ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w
 wychowaniu dzieci.
9. Kierowanie w miarę potrzeb spraw uczniów zaniedbanych środowiskowo do
 odpowiednich sądów dla nieletnich i placówek opieki całkowitej.
10. Dbanie o realizację obowiązku szkolnego.
11. Prowadzenie indywidualnej opieki pedagogiczno – psychologicznej.
12. Organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i likwidowania
 mikrodefektów i zaburzeń rozwojowych.
13. Wysyłanie uczniów mających trudności w nauce na badania do Poradni
 Psychologiczno – Pedagogicznej w Kątach Wrocławskich.
14. Prowadzenie profilaktyki uzależnień – alkoholizmu, nikotynizmu,
 narkomanii i AIDS. Zapraszanie do szkoły fachowców (psychologów).
 Prowadzenie profilaktyki uzależnień przez pedagoga – Program Siedmiu
 Kroków oraz wychowawców.
15. Udzielanie uczniom pomocy w wyborze i kierunku dalszego kształcenia.
 Organizowanie spotkań uczniów z pracownikami Poradni Psychologiczno –

                                       20
  Pedagogicznej z działu orzecznictwa zawodowego – prowadzenie warsztatów
  zawodoznawczych.
16. Organizowanie warsztatów integrujących uczniów klas I. Prowadzącymi są
  psycholog i pedagog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
17. Organizowanie spotkań Rady Pedagogicznej z pracownikami Poradni
  Psychologiczno – Pedagogicznymi – szkolenia Rady Pedagogicznej.
18. Nawiązywanie współpracy z:
  -    Sądem Rejonowym w Środzie Śląskiej,
  -    Komendą Policji,
  -    Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,
  -    Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
  -    lekarzem i pielęgniarką,
  -    Komitetem Rodzicielskim,
  -    Radą Rodziców,
  -    „Monarem”.
19. Otoczenie opieką uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
20. Organizowanie spotkań wychowawców z rodzicami – zebrania z rodzicami.
21. Zwoływanie zespołów wychowawczych z kuratorem sądowym na czele.
22. Zajęcia świetlicowe oraz działalność kółek zainteresowań; kółko chemiczne,
    chórek szkolny, harcerstwo i SKS.
23. Działalność Samorządu Uczniowskiego, który jest inspiratorem wielu imprez
    szkolnych.
24. Dyżury nauczycieli przed i między lekcjami.                      §5               Program profilaktyczny
1. Profilaktyka uzależnień:
- realizacja programu p.t. „Drugi elementarz” Jerzego Melibrudy czyli program
siedmiu kroków,
                                        21
  a) dostarczanie uczniom informacji o alkoholu, narkotykach i nikotynie oraz o
zagrożeniach towarzyszących ich zażywaniu
  b) wskazywanie możliwości unikania tych zagrożeń i radzenia sobie z nimi
  c) pokazywanie perspektyw zdrowego stylu życia i drogi do satysfakcji
osobistych bez zażywania alkoholu i innych substancji uzależniających
  d) przedstawienie działania alkoholu i innych substancji odurzających oraz
konsekwencji ich używania i nadużywania, opis procesu prowadzącego do
uzależnienia, informacje dotyczące uzależnienia od alkoholu.
  e) ćwiczenie umiejętności odmawiania i podejmowania świadomych decyzji
dotyczących używania substancji uzależniających i opierania się naciskowi grupy.
W ramach profilaktyki planuje się również:
1. Spotkanie z przedstawicielem z Policyjnej Izby Dziecka we Wrocławiu
(przeprowadzenie pogadanek dla uczniów klas pierwszych w ramach programu
prewencyjnego „Izba Dziecka po raz pierwszy i ostatni”)
Tematyka zajęć:
- odpowiedzialność prawna nieletnich po ukończeniu 13 roku życia
- konsekwencje naruszania prawa i zasad społecznego współżycia
- zagrożenie demoralizacją,
- alkohol i inne środki odurzające w świetle obowiązujących przepisów
- instytucje i osoby służące nieletnim radą i pomocą
-zapoznanie uczniów z prawami człowieka na podstawie Deklaracji Praw
Człowieka, Europejskiej Konwencji o Prawach Człowieka i Konwencji Praw
Dziecka na zajęciach wiedzy o społeczeństwie, historii, języka polskiego
2. Warsztaty dla uczniów klas pierwszych przeprowadzone przez specjalistów do
  spraw uzależnień – program profilaktyczny p.t. „Tak czy Nie”
3. Pedagogizacja Rady Pedagogicznej i Rodziców – temat „Jak rozpoznać czy
  dziecko sięga po narkotyki”
4. Przeprowadzenie ankiety mówiącej o postawie wobec zażywania środków
  uzależniających wśród uczniów wszystkich klas.
5. Rozpoznanie warunków życia uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze –
  przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w ich domach.


                                        22
6. Diagnozowanie potrzeb opiekuńczo – wychowawczych i organizowanie opieki
  nad uczniami wymagającymi szczególnej pomocy wychowawczej -
  współpraca z poradnią psych. – ped., kuratorem sądowym, kuratorami
  społecznymi oraz policją.
7. Organizowanie posiedzeń zespołów wychowawczych w sytuacjach tego
  wymagających.
8. Organizowanie warsztatów integracyjnych dla uczniów klas pierwszych.
9. Współpraca ze służbą zdrowia – ochrona zdrowia uczniów.
10.Zapobieganie agresji i fobii szkolnej.
11.Realizacja ścieżki prozdrowotnej i ekologicznej
- Higiena ciała, odzieży, obuwia, miejsca pracy i wypoczynku .
- Bezpieczeństwo na drodze podczas gier i zabaw ruchowych; pierwsza pomoc w
niektórych urazach.
- Zabawy ruchowe i rekreacja, organizacja odrabiania lekcji i czasu wolnego;
prawidłowa postawa ciała.
- Rozpoznawanie własnych mocnych i słabych stron, zalet i wad; kształtowanie
właściwego stosunku do własnych pozytywnych i negatywnych emocji; radzenia
sobie w sytuacjach trudnych i umiejętność szukania pomocy; zachowania
sprzyjające i zagrażające zdrowiu.
- Podstawowe zasady i reguły obowiązujące w relacjach międzyludzkich.
- Problemy i potrzeby kolegów niepełnosprawnych, osób chorych i starszych.
- Poznawanie zagrożeń cywilizacyjnych oraz nabycie umiejętności właściwego
zachowania się w przypadku kontaktu z przedmiotami niebezpiecznymi
toksycznymi, łatwo palnymi, wybuchowymi niewybuchami i niewypałami.
- Ochrona przed zagrożeniami naturalnymi i cywilizacyjnymi.
- Przyczyny (namawianie i presja ze strony osób) i skutki używania środków
psychoaktywnych i nadużywanie leków oraz innych nałogów .
- Podstawowe funkcje rodziny z podkreśleniem miejsca dziecka w rodzinie
- Przekaz wartości i tradycji w rodzinie, wspólne świętowanie, spędzanie wolnego
czasu .

                                        23
- Więź rodzinna, związki uczuciowe i inne relacje w rodzinie; konflikty i ich
rozwiązywanie .
- Macierzyństwo i ojcostwo. Podstawowa wiedza dotycząca budowy i
funkcjonowania układu rozrodczego człowiek.
- Różnice i podobieństwa między chłopcami a dziewczętami. Identyfikacja
z własną płcią .Akceptacja i szacunek dla ciała.
- Zmiany fizyczne i psychiczne okresu dojrzewania. Zróżnicowane, indywidualne
tempo rozwoju.
- Higiena okresu dojrzewania.
- Prawo człowieka do intymności i ochrona tego prawa ; postawy asertywne.
- Istota koleżeństwa i przyjaźni, wzajemny szacunek, udzielanie sobie pomocy,
współpraca, empatia.
- Mass-media : zasady i kryteria wyboru czasopism, książek , filmów i
programów TV.
- Odpowiedzialność za własny rozwój - samowychowanie.


          Treści programowe ścieżki ekologicznej


- Wpływ codziennych czynności i zachowań w domu, szkole, miejscu zabawy i
pracy na stan środowiska naturalnego,
- style życia i ich związek z wyczerpywaniem się zasobów naturalnych.
- przykłady miejsc w najbliższym otoczeniu, w których obserwuje się korzystnie i
niekorzystne zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym,
- degradacja środowiska – przyczyny, wpływ na zdrowie człowieka oraz jej
związek formami działalności ludzkiej,
- Obszary chronione oraz ich znaczenie w zachowaniu różnorodności
biologicznej, zasady zachowania się na obszarach chronionych

              Statutowe organy szkoły

 Statutowymi organami Gimnazjum są:

                                        24
  1.Dyrektor Gimnazjum
  2.Rada Pedagogiczna
  3.Samorząd Uczniowski
  4.Rada Rodziców

  Do kompetencji dyrektora Gimnazjum należy:
-kierowanie działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą gimnazjum
- sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad pracą nauczycieli i wychowawców
- przewodniczenie Radzie Pedagogicznej
- realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, jeśli są zgodne z prawem
- powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii
organu prowadzącego szkołę oraz Rady Pedagogicznej
- zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z
odrębnymi przepisami
- przyznaje nagrody i wymierza kary pracowniom gimnazjum
-  dysponuje środkami finansowymi
-  opracowuje arkusz organizacyjny
-  dba o powierzone mienie szkoły
-  wydaje polecenia służbowe
-  dokonuje oceny pracy nauczycieli
-  mianuje nauczycieli
-  kontroluje realizowanie obowiązku szkolnego młodzieży
-  wydaje decyzje w sprawie realizowania obowiązku szkolnego poza szkołą
-  reprezentuje gimnazjum na zewnątrz
-  współpracuje z radą rodziców, radą pedagogiczną i samorządem
   uczniowskim
-  rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe między organami gimnazjum
-  przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród, kar stosowanych
   wobec uczniów
-  podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem
   warunków określonych odrębnymi przepisami

                                       25
-  prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami
-  wzbogaca bazę pomocy naukowych
-  stwarza serdeczną atmosferę pracy w gronie nauczycielskim
-  dba o bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły
-  jest przyjacielem uczniów
-  swoim przyjaznym stosunkiem do dzieci sprawia, że uczniowie chętnie
  uczęszczają do gimnazjum.
Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
-  zatwierdzanie planów pracy gimnazjum
-  zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów
-  podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pe-
  dagogicznych
-  ustalanie organizacji szkoleń rady pedagogicznej oraz tematyki tych szkoleń
-  ustalanie tematyki rad pedagogicznych w roku szkolnym
-  ustalanie regulaminu Rady Pedagogicznej Gimnazjum w Jaszkotlu
-  podejmowanie uchwał dotyczących życia szkoły
-  występowanie z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o
  odwołanie z funkcji dyrektora lub wicedyrektora
-  delegowanie przedstawicieli rady do komisji konkursowej na stanowisko
  dyrektora gimnazjum
-  opiniowanie tygodniowego podziału godzin
-  opiniowanie projektu planu finansowego szkoły
-  wykonywanie kompetencji przewidzianych dla rady gimnazjum zgodnie z
  art.52.2 ustawy o systemie oświaty,


Rada Pedagogiczna Gimnazjum w Jaszkotlu jest kolegialnym organem szkoły w
zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
W skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum. Rada
Pedagogiczna ustala REGULAMIN- swojej działalności, a jej posiedzenia są                                       26
 protokołowane. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w
 obecności, co najmniej 1 /2 członków rady.
 Członkowie rady są zobowiązani do nie ujawniania tematów będących
 przedmiotem posiedzeń rady. Uchwały Rady Pedagogicznej w Jaszkotlu mają
 charakter aktu prawnego.
 Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego należy:
 1. Reprezentowanie interesów uczniów w szkole w zakresie;
 a) oceniania, klasyfikowania i promowania
 b) form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu
 następujących zasad:
 -  maksymalna ilość sprawdzianów w ciągu tygodnia-3
 -  w ciągu jednego dnia może odbyć się tylko 1 sprawdzian
 -  sprawdzoną pracę nauczyciel zobowiązany jest oddać uczniowi w ciągu
   jednego tygodnia
2. Przedstawianie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi gimnazjum wnioski i
opinie w zakresie przestrzegania prawa uczniów takich jak:
 -  prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i
   stawianymi wymaganiami przez nauczyciela prowadzącego przedmiot
   nauczania
 -  prawo do współorganizowania życia szkolnego
 -  prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej
 -  prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej,
   rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami
   organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem
 -  prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
3. Opiniowanie pracy ocenianego nauczyciela w przypadku zwrócenia się
dyrektora gimnazjum do Samorządu Uczniowskiego z prośbą o wydanie takiej
opinii.
4. Samorząd Uczniowski opracowuje REGULAMIN swojej działalności i
przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej.

                                        27
 5. Samorząd Uczniowski zapoznaje Dyrektora i Radę pedagogiczną z
  regulaminem swojej działalności przez jego udostępnienie wymienionym
  organom.

 6. Samorząd Uczniowski opracowuje własny plan pracy na rok szkolny i
 zapoznaje z nim Dyrektora l Radę Pedagogiczną przez jego udostępnienie.
 7. Dyrektor może nie wyrazić zgody na formy i metody oraz problematykę ujęte w
 planie pracy Samorządu Uczniowskiego, jeśli one godzą w dobre imię szkoły lub
 są niezgodne z prawem.
Do kompetencji Rady Rodziców należy
1.Występowanie do rady pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami
 dotyczącymi spraw Gimnazjum w Jaszkotlu
2.Udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu
3.Działanie na rzecz poprawy bazy oświatowej i materialnej szkoły
4.Pozyskiwanie środków finansowych w celu wsparcia działalności szkoły
5.Współdecydowanie o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku
6.Współuczestniczenie w opracowaniu programu wychowawczego gimnazjum oraz
 uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną tego programu obejmującego
 wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym
7.Uchwalanie w porozumieniu z rada pedagogiczną programu profilaktyki
  dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów
8.Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
  wychowania szkoły.
9. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły
10. Określanie w porozumieniu z dyrektorem szkoły wzoru jednolitego stroju a także
  sytuacji, w których noszenie tego stroju nie jest wymagane.
11.Wydawanie opinii w sprawie ustalania przez rade pedagogiczną zestawu
  programów nauczania oraz szkolnego zestawu podręczników
12.Wytypowanie przedstawicieli(2 osoby) do składu komisji konkursowej na
  dyrektora gimnazjum.
13.Rada Rodziców opracowuje REGULAMIN swojej pracy, który ustala między
innymi:
a) kadencję, tryb, powoływanie i odwoływanie Rady Rodziców
b) organy Rady, sposób ich wybierania i zakres kompetencji
c) tryb podejmowania uchwał
                                        28
d) zasady wydatkowania funduszy
14.Regulamin Rady Rodziców jest zatwierdzany przez zebranie ogólne.

15.Dyrektor zawiesza wykonanie uchwały Rady Rodziców, jeśli jest ona sprzeczna z
  prawem.                     §6            Zasady rozwiązywania konfliktów


Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej w związku z tym wykonuje
uchwały o ile są zgodne z prawem oświatowym. Wstrzymuje wykonanie uchwał
sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący. Rozstrzyga
sprawy sporne wśród członków rady, jeżeli w regulaminie je pominięto Reprezentuje
interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet. Bezpośrednio
współpracuje ze społecznymi organami gimnazjum. Przyjmuje wnioski i bada skargi
dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jest negocjatorem w
sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielami a rodzicami. Dba o
przestrzeganie postanowień zawartych w statucie gimnazjum, w swojej działalności
kieruje się zasadami partnerstwa i obiektywizmu. Wnoszone sprawy rozstrzyga z
zachowaniem prawa oraz dobra szkoły. Jeżeli działalność statutowych organów
gimnazjum narusza interesy szkoły i nie służy jej rozwojowi, dyrektor, z
zachowaniem prawa wydaje stosowne zalecenia, informuje o bezprawnym
postępowaniu i rozstrzyga problem. Zawieszoną przez dyrektora niezgodną z
prawem uchwałę Rady Rodziców dyrektor uzgadnia z Radą Rodziców niezwłocznie.
Jeśli uzgodnienia nie przynoszą efektu dyrektor przekazuje sprawę do organu
prowadzącego szkołę.
W sprawach spornych ustala się, co następuje:
 -uczeń zgłasza swoje zastrzeżenie do przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
 za pośrednictwem przewodniczącego klasowego

                                        29
 - przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w uzgodnieniu z nauczycielem
 opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z
 przedstawicielem samorządu rozstrzyga sporne kwestie

 -sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, który w wypadku braku
 uzgodnienia przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu,
 którego decyzje są ostateczne.

                    §7

            Organizacja pracy w Gimnazjum

 1.Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych, przerw
 świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie
 organizacji roku szkolnego.
2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku
 szkolnym określa arkusz organizacji pracy szkoły opracowany przez dyrektora, z
 uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w
 sprawie ramowych planów nauczania- do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz
 organizacji zatwierdza organ prowadzący w porozumieniu z organem
 sprawującym nadzór pedagogiczny do dnia 30 maja danego roku.


3. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział. Liczba uczniów w
 oddziale w zasadzie nie powinna być większa niż 26. Uczniowie ci w
 jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich
 przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem
 wybranym z zestawu programów dopuszczonych do użytku szkolnego przez
 MENiS.
4.O składzie poszczególnych zespołów klasowych decyduje dyrektor w
 porozumieniu z rada pedagogiczną.
5. W Gimnazjum w Jaszkotlu oddział może być podzielony na grupy na takich
 zajęciach jak: wychowanie fizyczne, technika, informatyka, język obcy. O                                         30
 zasadach podziału decydują odrębne przepisy oraz możliwości finansowe organu
 prowadzącego.
6. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
 określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora gimnazjum na
 podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad
 ochrony zdrowia i higieny pracy.
7. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze
 prowadzone w Systemie klasowo - lekcyjnym.
 a) godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 b) Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania
 godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż l godzina zegarowa) zachowując ogólny
 tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.
8. Dyrektor gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z
 organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć takich jak:
 zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, koła
 zainteresowań, organizacji młodzieżowych, które mogą być prowadzone poza
 systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub między
 oddziałowych.
                     §8

                 Biblioteka szkolna

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i
 zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły,
 doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy
 pedagogicznej wśród rodziców.

                                        31
 a) biblioteka zajmuje jedno pomieszczenie na piętrze budynku przeznaczone na
 gromadzenie księgozbioru, wypożyczanie potrzebnej literatury oraz korzystanie z
 księgozbioru podręcznego.
 b) w pomieszczeniu biblioteki odbywają się zajęcia z przysposobienia
 bibliotecznego.
2. Do zadań bibliotekarza należy:
a) opracowanie REGULAMINU korzystania z biblioteki i czytelni
b) prowadzenie katalogu alfabetycznego i rzeczowego
c) określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności
 biblioteki dla ucznia przed w czasie i po lekcjach.
e) wypożyczanie czytelnikom potrzebnej literatury
f) prowadzenie poradnictwa dla uczniów w doborze literatury zgodnie z
 zainteresowaniami wypożyczającego
g) udostępnianie księgozbioru podręcznego do korzystania w czytelni
h) organizowanie konkursów czytelniczych
i) prowadzenie lekcji bibliotecznych
j) dokonywanie zakupów książek oraz potrzebnego sprzętu bibliotecznego
k) oprawa oraz konserwacja książek
l) współpraca z nauczycielami gimnazjum
ł) Przedstawianie Radzie Pedagogicznie j informacji o stanie czytelnictwa
 poszczególnych klas.
                     §9

                  Świetlica szkolna

 Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na warunki
 związane z dojazdem do domu, organizuje się świetlicą szkolną. Czas pracy
 świetlicy ustala dyrektor gimnazjum w porozumieniu z organem prowadzącym.

                                         32
Tematykę zajęć świetlicowych opracowują nauczyciele prowadzący świetlicę w
porozumieniu z dyrektorem gimnazjum. Opiekunowie świetlicy prowadzą
dokumentację pracy wychowawczej z młodzieżą w formie dziennika zajęć.                    §10

               Pracownicy gimnazjum

1. W Gimnazjum w Jaszkotlu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników
  administracji i obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w
  ust.1 określają odrębne przepisy.

3.W Gimnazjum w Jaszkotlu tworzy się następujące stanowiska obsługi: sprzątaczki,
  woźny, konserwator.

4. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza
  dyrektor gimnazjum. Dokument ten jest załącznikiem do umowy o pracę. Do
  zakresu czynności pracowników nie będących nauczycielami należy między
  innymi reagowanie i stanowcze przeciwstawianie się zachowaniu uczniów
  niezgodnemu z Regulaminem Szkoły (Regulamin Gimnazjum w Jaszkotlu § 4
  pkt. 1,2,3,4,8,9,12,13,27,28) oraz informowanie dyrektora, pedagoga lub
  nauczyciela o niewłaściwym zachowaniu ucznia.

5. Obsługę finansową zapewnia organ prowadzący.

6. Dla sprawnego zarządzania placówką tworzy się stanowisko sekretarza szkoły, dla
  którego zakres czynności opracowuje dyrektor.
                                        33
7. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, są
  odpwiedzialni za jakość swej pracy i bezpieczeństwo powierzonych ich opiece
  uczniów. Do obowiązków nauczycieli należy:
a) kontrolowanie systematycznie miejsca prowadzenia zajęć pod względem
 bezpieczeństwa i higieny pracy
b) zapewnienie uczniom bezpiecznego pobytu w szkole, ochrony przed przemocą,
uzależnieniami, demoralizacją przejawami patologii społecznej.
c) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie
d) przestrzeganie regulaminów pracy w pracowniach o zwiększonym ryzyku
e) usuwanie drobnych usterek lub zgłaszanie dyrektorowi o ich występowaniu
f) używanie wyłącznie bezpiecznego i sprawnego sprzętu podczas pracy z dziećmi
g) kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji
h) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem w celu zapewnienia
bezpiecznego pobytu uczniów w szkole. Dyżurami objęte są: korytarze, toalety,
szatnia, teren przed budynkiem szkoły oraz miejsce oczekiwania na autobus szkolny
po zakończonych zajęciach,
i) przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych
j) dbałość o poprawność językową uczniów
k) stosowanie zasad ocenienia zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami
l) podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych
ł) służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę
m) wzbogacanie warsztatu pracy i dbałość o powierzony sprzęt szkolny
n) aktywne uczestniczenie w szkoleniach rady pedagogicznej
o) stosowanie n o w a t o r s k i c h metod pracy i programów nauczania
p) wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie
różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych
r) współpraca z rodzicami ucznia - informowanie o postępach jak i zaległościach i
opóźnieniach w opanowaniu materiału nauczania oraz o przejawach agresywnego
zachowania i stosowania przemocy w stosunku do kolegów lub pracowników szkoły.


                                          34
s) obowiązek informowania policji lub sądu o naruszeniu przez ucznia zasad
współżycia społecznego, popełnieniu czynu zabronionego, używaniu alkoholu lub
innych środków odurzających
8.W Gimnazjum w Jaszkotlu nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe
 -zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych
 -zespół nauczycieli przedmiotów ścisłych oraz zespół wychowawczy złożony z
 wychowawców klas gimnazjalnych, pedagoga szkolnego i dyrektora gimnazjum,
  a szczegółowy zakres zadań poszczególnych zespołów nauczycielskich określa
  załącznik dołączony do niniejszego statutu.
9. Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z
nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej "wychowawcą"
a) dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej wychowawca opiekuje się tymi
 samymi uczniami przez cały okres kształcenia w gimnazjum
b) obowiązki wychowawcy oddziału powierza dyrektor. Wychowawca pełni swoją
 funkcję do chwili ukończenia szkoły przez klasę, nad którą sprawuje opiekę,
 chyba że Rada Rodziców złoży uzasadniony wniosek do dyrektora o zmianę
 wychowawcy lub sam nauczyciel poprosi o zmianę.
10. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki nad uczniami gimnazjum, a w
 szczególności:
a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia
b) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i w społeczeństwie
c) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez
wychowanka
d) diagnozowanie warunków życia i nauki swoich wychowanków
e) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami dziecka w celu rozwiązywania
problemów wychowawczych, informowanie o postępach dziecka!
f) współpraca z nauczycielami w celu koordynowania rozwoju intelektualnego i
 wychowawczego ucznia
g) współpraca z pedagogiem szkolnym i poradnią psychologiczno- pedagogiczną w
Kątach Wrocławskich

                                        35
h) interesowanie się postępami w nauce wychowanków
i) kontrolowanie realizowania obowiązku szkolnego wychowanków
j ) udzielanie porad w sprawie dalszej edukacji uczniów swojej klasy
k) tolerancja i poszanowanie godności wychowanków
l) uczestniczenie w zebraniach z rodzicami


                     §11
        WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
           KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA


1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. W związku z tym przeprowadza się
klasyfikację śródroczną (przed feriami zimowymi) i roczną.
Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie
nauczania, zachowania ucznia oraz ustaleń śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z
zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.
Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w
danym roku szkolnym oraz ustaleń rocznych ocen klasyfikacyjnych i rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zachowania.
2. Ustala się następującą skalę ocen klasyfikacji śródrocznej i rocznej:
   Celujący – 6
   Bardzo dobry – 5
   Dobry – 4
   Dostateczny – 3
   Dopuszczający – 2
   Niedostateczny – 1
3. Oceny bieżące z poszczególnych przedmiotów, które uczeń otrzymuje w trakcie
nauki służą do ustalenia ocen śródrocznych i rocznych. Obowiązuje taka sama skala
ocen bieżących, śródrocznych i rocznych.

                                         36
4. Rada Pedagogiczna ustala następujące kryteria uzyskiwania ocen z przedmiotów
edukacyjnych
   1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
     Posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program
      nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija
      własne uzdolnienia,
     Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu
      problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej
      klasy, rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania tej
      klasy,
     Osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
      zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finału na szczeblu
      wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym, lub posiada inne
      porównywalne osiągnięcia
   2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
     Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem
      nauczania w danej klasie,
     Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje
      samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem
      nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania
      zadań i problemów w nowych sytuacjach
   3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
      Nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych
        programem nauczania w danej klasie, ale potrafi właściwie
        wykorzystać zdobytą wiedzę,
      Potrafi samodzielnie rozwiązać typowe zadania teoretyczne lub
        praktyczne
   4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
                                         37
      Opanował podstawowe wiadomości i umiejętności pozwalające na
       rozwiązywanie prostych i typowych zadań teoretycznych i
       praktycznych o średnim stopniu trudności
    5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
      Ma braki w opanowaniu wiadomości objętych programem nauczania w
       danej klasie, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez
       ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej
       nauki,
      Rozwiązuje łatwe zadania teoretyczne i praktyczne
    6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
      Nie opanował wiadomości określonych programem nauczania w danej
       klasie, ma duże braki uniemożliwiające naukę w starszej klasie
      Nie potrafi rozwiązać łatwych zadań teoretycznych i praktycznych.
4.1 Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich
rodziców o:
  1) Wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych
   śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i
   dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie
   programu nauczania;
  2) Sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
  3) Warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
   klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
4.2 Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informują uczniów
oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach
oceniania zachowania oraz o warunkach trybie uzyskiwania wyższej niż
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.


5. Oceny są jawne dla ucznia i rodzica, Każda ocena powinna być umotywowana
przez nauczyciela. Motywacja powinna zawierać uwagi o jakości i poziomie wiedzy,
jaką wykazał się uczeń.

                                            38
6. Przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy
w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązaniu się z
obowiązków wynikających ze specyfikacji tych zajęć.
7. Rodzice mają prawo do uzyskania od nauczyciela pełnej informacji na temat
bieżących ocen dziecka w terminach ustalonych przez dyrektora, wychowawcę
i nauczyciela przedmiotu.
Ustala się następujące stałe terminy spotkań z rodzicami w celu przekazania
informacji o pracy uczniów oraz ich zachowań:
  a) w środku I semestru tj. około połowy listopada – informację o ocenach
   bieżących i zachowaniu
  b) na jeden miesiąc przed klasyfikacją śródroczną (około początku stycznia) –
   informację o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych na semestr
  c) na koniec pierwszego półrocza (przed feriami zimowymi) – informacja o
   uzyskanych ocenach śródrocznych z przedmiotów edukacyjnych i zachowania.
  d) w środku II półrocza (około połowy kwietnia) – informacja o bieżących
   ocenach i zachowaniu ucznia
  e) na jeden miesiąc przed klasyfikacją roczną (około połowy maja) informację o
   przewidywanych ocenach na świadectwie.
Oprócz tych spotkań odbywają się co miesiąc konsultacje dla rodziców, na których
nauczyciele informuje o aktualnych postępach w nauce oraz zachowania uczniów.
Szczegółowy terminarz konsultacji jest publikowany na tablicy informacyjnej.
8. Rodzice uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi w klasyfikacji
śródrocznej i rocznej są informowani przez wychowawców klas na miesiąc przed
planowaną klasyfikacją. Rodziców nieobecnych na zebraniach powiadamia się
telefonicznie. Datę i godzinę powiadomienia rodziców o przewidywanej ocenie
niedostatecznej wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym w tabeli 8 na
stronie 11”kontakt wychowawcy klasy z rodzicami”


9. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych
ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.

                                          39
Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na
promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
10. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę
klasyfikacyjną zachowania.
11. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w
szczególności:
  1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
  2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;
  3) dbałość o honor i tradycję szkoły;
  4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
  5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
  6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
  7) okazywanie szacunku innym osobom.
12. Ustala się następującą skalę ocen śródrocznych i rocznych zachowania:
   wzorowe
   bardzo dobre
   dobre
   poprawne
   nieodpowiednie
   naganne
13. Rada Pedagogiczna ustala następujące kryteria ocen zachowania:
  1) zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który:
     a) usprawiedliwi wszystkie godziny nieobecności w szkole
     b) kulturalnie zachowuje się w stosunku do nauczycieli, pracowników
       szkoły i kolegów.
     c) bierze aktywny udział w lekcjach,
     d) reprezentuje szkołę w konkursach przedmiotowych, zawodach
       sportowych, podczas występów artystycznych.
     e) aktywnie działa w Samorządzie Uczniowskim
     f) nie spóźnia się na lekcje

                                        40
   g) aktywnie działa w kołach zainteresowań
   h) przestrzega zarządzeń dyrektora szkoły
   i) szanuje sprzęt szkolny
   j) nie otrzymał więcej niż jedną uwagę w dzienniku lekcyjnym o niskiej
    szkodliwości czynu.
   k) Podczas realizacji projektu edukacyjnego czynnie uczestniczy w
    formułowaniu tematu projektu, aktywnie uczestniczył w kluczowych
    działaniach na poszczególnych etapach jego realizacji.
2) zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który:
   a) kulturalnie zachowuje się w stosunku do nauczycieli, pracowników
    szkoły i kolegów
   b) przestrzega zarządzeń dyrektora szkoły
   c) szanuje sprzęt szkolny
   d) nie otrzymał więcej niż trzech uwag w dzienniku lekcyjnym o niskiej
    szkodliwości czynu
   e) nie przekroczył trzech spóźnień śródlekcyjnych w semestrze
   f) nie usprawiedliwił nieobecności w szkole w ilości do 7 godzin w
    semestrze
   g) godnie reprezentuje szkołę w czasie wolnym od zajęć.
   h) pełnił aktywną rolę podczas realizacji projektu edukacyjnego,
    wspomagając członków zespołu.
3) zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który;
   a) kulturalnie zachowuje się w stosunku do nauczycieli, pracowników
    szkoły i kolegów
   b) przestrzega zarządzeń dyrektora szkoły
   c) szanuje sprzęt szkolny.
   d) nie otrzymał więcej niż 5 uwag w dzienniku lekcyjnym o niskiej
    szkodliwości czynu
   e) nie usprawiedliwił nieobecności w szkole do 10 godzin w semestrze
   f) nie przekroczył 5 spóźnień śródlekcyjnych

                                       41
   g) dostrzega błędy w swoim zachowaniu i poprawia je
   h) prawidłowo wypełniał swoje zadania w okresie realizacji projektu
    edukacyjnego, reagując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna
    projektu.
4) Zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który:
   a) nie wypełnia poleceń i próśb nauczycieli i pracowników szkoły
   b) niewłaściwie zachowuje się w stosunku do nauczycieli, pracowników
    szkoły i kolegów
   c) sporadycznie używa wulgarnych wyrażeń
   d) nie szanuje sprzętu szkolnego
   e) nie usprawiedliwił nieobecności w szkole w ilości do 20 godzin w
    semestrze
   f) nie otrzymał więcej niż 8 uwag w dzienniku lekcyjnym o niskiej
    szkodliwości czynu
   g) nie przekroczył 8 spóźnień śródlekcyjnych
   h) dopuścił się palenia papierosów.
   i) Wypełniał swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu edukacyjnego,
    lecz zdarzało mu się nie wywiązywać z przyjętych zadań, co było
    przyczyna opóźnień lub konfliktów w zespole.
5) zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który:
   a) nie przestrzega zarządzeń dyrektora szkoły
   b) często lekceważy polecenia nauczyciela
   c) często niszczy sprzęt szkolny
   d) pali papierosy
   e) poniża godność kolegów używając nieodpowiedniego słownictwa,
    używając siły lub stosując wymuszenie
   f) używa złośliwych komentarzy w odniesieniu do decyzji nauczyciela
   g) nie usprawiedliwił nieobecności w szkole do 50 godzin w semestrze
   h) nie przekroczył 30 spóźnień śródlekcyjnych                                      42
     i) nie otrzymał więcej niż 15 uwag w dzienniku lekcyjnym o niskiej
      szkodliwości czynu
     j) używa wulgarnego słownictwa.
     k) Często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu
      edukacyjnego lub odmawiał współpracy, co miało wpływ na przebieg
      przyjętego przez zespół harmonogramu pracy i wiązało się ze
      zwiększeniem obowiązków innych członków zespołu.
  6) zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który:
     a) nie przestrzega zarządzeń dyrektora szkoły
     b) stosuje agresje i przemoc fizyczną w stosunku do kolegów
     c) złośliwie niszczy sprzęt szkolny
     d) pali papierosy
     e) pije alkohol
     f) zażywa narkotyki
     g) narusza godność kolegów, pracowników szkoły, nauczycieli
     h) dopuszcza się kradzieży i rozbojów
     i) ma udokumentowany konflikt z prawem
     j) narusza nietykalność cielesną w stosunku do kolegów, pracowników
      szkoły, nauczycieli
     k) niszczy mienie innych osób
     l) nie usprawiedliwił nieobecności w szkole powyżej 50 godzin w
      semestrze
     m) przekroczył 30 spóźnień śródlekcyjnych
     n) otrzymał więcej niż 15 uwag w dzienniku lekcyjnym
     o) nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązywał się ze swoich
      obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu,
      a jego postawa była lekceważąca.
14. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wychowawca
klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia
15. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

                                           43
   1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
   2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły z
     zastrzeżeniem pkt. 15a i 15b
15a. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy
  programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej
  szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z
  zachowania.
 15b. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną
  ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo
  wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły.
16.1 Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny
klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych
przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie
nauczania.


16.2 Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może
zdawać egzamin klasyfikacyjny
16.3 Uczeń niesklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może
zdawać egzamin klasyfikacyjny - jest przeprowadzony na prośbę ucznia lub jego
rodziców skierowaną do dyrektora szkoły na 7 dni przed planowaną klasyfikacją.
16.4 Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej
nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada
Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny
16.5 Egzamin klasyfikacyjny zdaje także uczeń:
  a) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok
   nauki
  b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
                                          44
17. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, a egzamin
z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informatycznej i wychowania
fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
17.1 Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala się z uczniami i jego rodzicami.
17.2 Egzamin dla ucznia, o którym mowa w § 15 ust.2, 3 i 4pkt 1 przeprowadza
nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora
szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
17.3 W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze
obserwatorów – rodzice (opiekunowie prawni) ucznia.
17.4 Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający w
szczególności:
a) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10
b) termin egzaminu klasyfikacyjnego,
c) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
d) wynik egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
Do protokołu dołącza się pisemne prace uczniów i zwięzłe informacje o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
17.5 W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”
18.1 Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu
klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
jest ostateczną, z zastrzeżeniem ust 2 § 16 i § 17 Rozp. MENIS z dnia 7 września
2004R.
18.2 Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu
klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
18.3 Ustalona przez wychowawcą klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest
ostateczna z zastrzeżeniem § 17 Rozp. MENIS z dnia 7 września 2004r.
19.1 Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli
uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub

                                           45
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami
prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w
terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno wychowawczych.
19.2 W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z
zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona nie
zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor
powołuje komisję, która:
   a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych -
   przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie
   pisemnej
   i ustnej, oraz ustala roczną klasyfikację z danych zajęć,
   b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną
   ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością
   głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego
   komisji.
19.3 Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
19.4 W skład komisji wchodzą:
a) ocena z zajęć edukacyjnych:
   dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako
   przewodniczący
   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne
   dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący
   takie same zajęcia edukacyjne
b)ocena zachowania:
   dyrektor albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze jako
   przewodniczący
   wychowawca klasy
   wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej
   klasie
   pedagog
   psycholog
   przedstawiciel samorządu uczniowskiego
   przedstawiciel rady rodziców
19.5 Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz
roczna ocena zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena
                                        46
ustalona przez komisję jest ostateczną z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku
egzaminu poprawkowego.
19.6 Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
   a) w przypadku oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
- skład komisji
- termin sprawdzianu
- zadania (pytania) sprawdzające
- wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę
   b) w przypadku oceny zachowania:
- skład komisji
- termin posiedzenia komisji
- wynik głosowania
- ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu z ust 6pkt a
dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia.
19.7 Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu,
o którym mowa w ust 2pkt 1 § 17 Rozp. MENIS z dnia 7 września 2004r.w
wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie
wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
19.8 Przepisy ust 1 – 9 § 17 Rozp. MENIS z dnia 7 września 2004r.stosuje się
odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin zgłoszenia
zastrzeżeń wynosi
5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym wypadku ocena
ustalona przez komisję jest ostateczna.
20. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich
Obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonym w szkolnym planie nauczania
uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

                                          47
21.Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnia ocen, co najmniej
4,75 oraz co najmniej bardzo dobą ocenę z zachowania otrzymuje promocję do klasy
wyższej z wyróżnieniem. Dodatkowym wymogiem uzyskania świadectwa z
wyróżnieniem jest brak ocen dostatecznych w klasyfikacji rocznej
22. Do średniej ocen wliczana jest ocena z religii i z dodatkowych przedmiotów
edukacyjnych
23. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci olimpiad
przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę
klasyfikacyjną.
24. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z
jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy. W
wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin
poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
  1) Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem
   egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z
   których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
  2) Termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
  3) Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W jej skład
   wchodzą:
     a) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko
      kierownicze jako przewodniczący komisji.
     b) Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący.
     c) Nauczyciel prowadzący takie same albo pokrewne zajęcia jako członek
      komisji.
  4) Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5pkt. 2 § 19 Rozp. MENIS z dnia 7 września
   2004r.może być zwolniony z udziału pracy komisji na własną prośbę lub w
   innych szczególnych przypadkach. Dyrektor powołuje w jego miejsce innego
   nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.
  5) Z przeprowadzenia egzaminu poprawkowego sporządza się protokół
   zawierający w szczególności:

                                         48
     a) skład komisji,
     b) termin egzaminu poprawkowego,
     c) pytania egzaminacyjne,
     d) wynik egzaminu oraz uzyskaną ocenę.
   Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłe informacje o ustnych
   odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
  6) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
   poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w
   dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż
   do końca września.
  7) W czasie egzaminu poprawkowego mogą być obecni rodzice lub prawni
   opiekunowie ucznia w charakterze obserwatorów.
  8) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do
   klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
  9) Uczeń w ciągu nauki w Gimnazjum decyzją Rady Pedagogicznej może być
   jeden raz promowany do klasy wyższej, jeśli nie zdał egzaminu
   poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod
   warunkiem, że te zajęcia są zgodnie ze szkolnym planem nauczania
   realizowane w klasie programowo wyższej.


25. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub
informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia
ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.
W przypadku zwolnienia ucznia w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
26. Uczeń kończy Gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą
składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła                                           49
się w klasach programowo niższych uzyskał oceny wyższe od oceny niedostatecznej
oraz przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.
Jeśli średnia ocen wynosi minimum 4,75 oraz uczeń uzyskał ocenę z zachowania, co
najmniej bardzo dobrą to kończy on szkołę gimnazjalną z wyróżnieniem.
27. „ W pracy z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się tj.: z
obniżonym poziomem intelektualnym, ubogim zasobem wiedzy, brakiem motywacji
do nauki, opóźnieniami edukacyjnymi powstałymi we wcześniejszym etapie nauki
stosujemy następujące zasady oceniania wyżej wymienionych uczniów:
   Docenianie pracy i wysiłku dziecka i pozytywne ocenianie go,
   Dostosowanie wymagań do możliwości intelektualnych dziecka,
   Zadawanie łatwej konkretnej pracy na poziomie odtwórczym,
   Umożliwianie zaliczania przez ucznia elementarnych wiadomości z
   przedmiotów stanowiących problemy, przydzielając zadania o niskim stopniu
   trudności i oceniając pozytywnie,
   Indywidualizować charakter pracy z dzieckiem w ramach zajęć
   wyrównawczych i oceniać pozytywnie wszystkie wykonane przez ucznia
   zadania,
   Chwalić najmniejszy wysiłek i nagradzać dobrą oceną,
   Łagodnie oceniać brak poprawności ortograficznej jak i merytorycznej w
   pracach pisemnych,
   Mobilizować do korekty błędów i zachęcać do korzystania ze słownika
   ortograficznego, nagradzając pracę dodatkową dobrą oceną,
   Wydłużać czas w razie potrzeby na wypowiedzi ustne i pisemne, aby
   umożliwić dziecku otrzymanie dobrej oceny,
   Nagradzać dobrą oceną wykonywanie łatwych zadań,
   Zadania domowe dostosowywać do intelektualnych możliwości dziecka w celu
   nagrodzenia go pozytywną oceną i pochwałą,
   Pozytywnie podsumowywać pracę dziecka po każdym semestrze w celu
   docenienia jego wysiłku – informację taką należy koniecznie przekazać
   rodzicom.
                                        50
W pracy z dzieckiem dyslektycznym:
  Organizujemy pracę w zespole wyrównawczym prowadzonym przez
   nauczyciela uprawnionego do pracy z uczniem dyslektycznym i pozytywnie
   oceniamy jego pracę,
  Nie obniżamy ocen z prac pisemnych za niski poziom graficzny pisma,
  Oceniamy wyłącznie treść wypracowań,
  Oceniamy merytoryczną stronę pracy ucznia z przedmiotów ścisłych,
  Ustne wypowiedzi oceniamy częściej,
  Pozytywnie oceniamy wysiłki ucznia w starannym odwzorowywaniu liter w
   specjalnym zeszycie,
  Nie obniżamy ocen za błędy ortograficzne,
  Wydłużamy czas pracy ucznia w celu umożliwienia mu ukończenia pracy i
   uzyskania dobrej oceny,
  Za błędy ortograficzne w sprawdzianach (matematyka, geografia, chemia itp.)
   nie obniżamy ocen.
  Stosujemy pochwały choćby za mały „sukces kaligraficzny”.
                    §12


             Szkolny nadzór pedagogiczny

 Dyrektor Gimnazjum w Jaszkotlu opracowuje w porozumieniu z Radą
 Pedagogiczną zasady szkolnego nadzoru pedagogicznego.
 Celem szkolnego nadzoru pedagogicznego jest osiąganie wysokiego poziomu
 dydaktycznego i wychowawczego szkoły. Aby osiągnąć ten cel stosuje się
 następujące formy pracy:
 1. Stałe kontrolowanie przez nauczycieli systematycznej pracy uczniów
 2. Stały nadzór wychowawców nad właściwym zachowaniem się uczniów na
                                       51
terenie szkoły w czasie zajęć, przerw oraz wycieczek.
3. Współpraca pedagoga z wychowawcami i dyrektorem w sprawie nienagannego
uczęszczania uczniów do szkoły
4. Hospitowanie przez dyrektora zebrań wychowawców z rodzicami.
5. Sprawdzanie poziomu opanowania wiedzy przedmiotowej przez uczniów
poprzez organizowanie sprawdzianów kompetencji uczniów przez nauczycieli
przedmiotów.
6. Kontrolowanie poziomu dydaktycznego poszczególnych oddziałów gimnazjum
przez dyrektora - sprawdzian wyników nauczania.
7. Kontrolowanie przez dyrektora jakości pracy nauczycieli poprzez hospitowanie
lekcji.
8. Kontrolowanie przez dyrektora pracy biblioteki szkolnej.
9. Hospitowanie zajęć przysposobienia bibliotecznego.
10.Kontrolowanie przez dyrektora zajęć w świetlicy szkolnej.
11.Kontrolowanie skuteczności dyżurów nauczycieli w czasie przerw między
lekcjami.
                   §13
               Uczniowie Gimnazjum 1.Dyrektor Gimnazjum w Jaszkotlu przyjmuje do szkoły uczniów zgodnie z
 aktualnymi przepisami ustanowionymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 Warunkiem przyjęcia jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz
 zaświadczenie wydane przez Okręgowa Komisję Egzaminacyjną dotyczące
 wyników sprawdzianu kompetencji ucznia po szkole podstawowej. Spośród
 rekrutowanych uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki sprawdzianu oraz
 uzyskali w szkołach podstawowych świadectwa ukończenia szkoły z
                                       52
wyróżnieniem dopuszcza się utworzenie za zgoda rodziców zespołu klasowego o
zwiększonych wymaganiach edukacyjnych.
2. Na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów ucznia oraz po zasięgnięciu
opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dyrektor może zezwolić na
pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.
3.Uczeń Gimnazjum w Jaszkotlu ma prawo do:
 a) informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania
 b) posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotu i zachowania
 c) tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej
 d) poszanowania swojej godności
 e) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów
 f) swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra osobistego
osób innych
 g) życzliwego traktowania w procesie dydaktycznym, wychowawczym i opie-
kuńczym
 h) nietykalności osobistej
 i) bezpiecznych warunków pobytu w szkole
 j) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich
przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów
 k) korzystania z pomocy stypendialnej zgodnie z regulaminem w sprawie
przyznawania stypendiów szkolnych
 l) korzystania z pomocy materialnej(zapomogi pieniężne)zgodnie z regulaminem
przyznawania zapomóg
 ł) reprezentowania szkoły w przeglądach, konkursach, zawodach.
4. Uczeń Gimnazjum w Jaszkotlu ma obowiązek przestrzegania postanowień
zawartych w statucie, regulaminach, zarządzeniach a zwłaszcza:
a) należytego przygotowywania się do zajęć.
b) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych
c) niezakłócania przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie,
d) poszanowania wspólnego dobra szkolnego
e) szacunku dla pracy nauczycieli i pracowników obsługi szkoły

                                       53
f) dbania o ład i porządek w szkole
g) zmiany obuwia po wejściu do szkoły
h) noszenia jednolitego stroju zgodnie z wzorem ustalonym przez dyrektora w
porozumieniu z radą rodziców – obowiązek ten istnieje od 01 września 2007 roku
(wzór i kolor jednolitego stroju oraz zasady jego noszenia określa Regulamin
Gimnazjum w Jaszkotlu)
i) wystrzegania się szkodliwych nałogów(narkotyki, alkohol, nikotyna)
j) przestrzegania zasad kultury współżycia w gronie kolegów, nauczycieli,
pracowników obsługi szkoły, rodziców, gości szkoły
k) naprawiania wyrządzonych szkód materialnych
l) dbania o dobre imię gimnazjum podczas zajęć wyjazdowych(konkursy, zawody,
olimpiady, wycieczki)
ł) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora gimnazjum, rady
pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego.
m) usprawiedliwiania nieobecności w szkole w formie pisemnego oświadczenia
rodziców lub prawnych opiekunów podając przyczynę nieobecności lub
zaświadczenia lekarskiego w terminie trzech dni od dnia powrotu ucznia do szkoly.
n) przestrzegania ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych i
innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły - § 4 pkt. 24 Regulaminu
Gimnazjum w Jaszkotlu „w czasie trwania lekcji lub innych zajęć szkolnych
uczniowi nie wolno korzystać z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń
elektronicznych (aparat powinien być wyłączony) w przypadku niezastosowania
się do powyższego zakazu nauczyciel prowadzący lekcję lub inne zajęcia szkolne
ma prawo zarekwirować aparat, który zostanie oddany rodzicom ucznia oraz
obowiązek odnotowania w dzienniku lekcyjnym o naruszeniu przez ucznia
postanowień statutu i regulaminu szkolnym”.
5. Uczeń Gimnazjum w Jaszkotlu może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
a) bardzo dobrą naukę i pracę na przecz szkoły
b) wybitne osiągnięcia z przedmiotu wykraczające poza program nauczania -
c) godne reprezentowanie Gimnazjum w Jaszkotlu na olimpiadach przedmiotów
zawodach sportowych, konkursach

                                        54
d) pomoc nauczycielom w przygotowaniu imprez szkolnych, akademii, dekoracji
klasy i korytarza szkolnego
e) zaangażowanie uczniów w przygotowanie międzyszkolnych konkursów
przedmiotowych(konkursy recytatorskie, ortograficzne, sportowe i inne.
f) obronę najmłodszych "kolegów przed przemocą i znieważaniem
g) odwagę w przeciwstawianiu się złemu wpływowi ,negatywnym zjawiskom
mogącym mieć wpływ na prawidłowy rozwój psychiki dziecka.
6. Nagrody przyznaje dyrektor gimnazjum z własnej inicjatywy, na wniosek
wychowawcy klasy, nauczyciela przedmiotu, pedagoga szkolnego, samorządu
uczniowskiego, pracowników administracji i obsługi gimnazjum, rady rodziców,
osób spoza szkoły,
7. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów klas I-III gimnazjum
a) pochwała wychowawcy klasy na forum społeczności klasowej
b) pochwała opiekuna samorządu uczniowskiego na forum całej szkoły
c) pochwała dyrektora wobec wszystkich uczniów i nauczycieli
d) wręczenie dyplomu w obecności całej społeczności szkolnej przez dyrektora
gimnazjum
e) nagrody rzeczowe wręczane przez dyrektora w obecności całej szkoły


8. Nagrody finansowane są z budżetu gimnazjum i funduszu rady rodziców
9. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi
przepisami
10. Uczniom osiągającym bardzo dobre i dobre wyniki w nauce oraz wzorowe
zachowanie przyznaje się nagrody w formie książek i dyplomów.
11. Uczniom osiągającym wyróżniające wyniki sportowe przyznaje się w
obecności wszystkich uczniów i nauczycieli dyplomy lub puchary.
12. Ustala się następujące rodzaje kar:
a) upomnienie wychowawcy na forum klasy
b) upomnienie dyrektora gimnazjum wobec społeczności klasowej
c) nagana dyrektora wobec społeczności szkolnej,
d)pisemne lub ustne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,
e) obniżenie oceny z zachowania na świadectwie do nieodpowiedniej lub nagannej
                                        55
 f) zakaz udziału w imprezach rozrywkowych dla młodzieży oraz w wycieczkach
 szkolnych na czas określony przez dyrektora lub radę pedagogiczną.
 g) przeniesienie ucznia no równoległego oddziału tej szkoły
 h) przeniesienie ucznia do innego Gimnazjum za zgodą kuratora oświaty
 i) usunięcie ze szkoły jeśli uczeń nie podlega obowiązkowi szkolnemu
  (ukończone 18 lat)
  13. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor gimnazjum może wy
  stąpić do kuratora oświaty o przeniesienie do innego gimnazjum ucznia, który:
 a) umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu kolegi
 b) dopuszcza się kradzieży
 c) demoralizuje innych uczniów
 d) wchodzi w kolizję z prawem
 e) stale narusza postanowienia statutu Gimnazjum.
 14. Od każdej wymierzonej kary uczeń może odwołać się za pośrednictwem
 samorządu uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do dyrektora szkoły w
 terminie trzech dni roboczych.


 15. Szczegółowe zasady zachowania uczniów oraz ich prawa i obowiązki opisuje
 Regulamin Gimnazjum w Jaszkotlu, będący załącznikiem do statutu


            PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

 diagnozowanie osiągnięć uczniów po szkole podstawowej – sprawdzian wiedzy,
 umiejętności i nawyków (termin realizacji - wrzesień, październik)
 diagnozowanie osiągnięć po pierwszej klasie gimnazjum,
 diagnozowanie osiągnięć po drugiej klasie gimnazjum,
 udział uczniów zdolnych w konkursach przedmiotowych,
 samodzielnie opracowywanie niektórych tematów i referowanie ich pozostałym
 uczniom pod kierunkiem nauczyciela przedmiotu,
 zainteresowanie ucznia zdolnego lekturą uzupełniającą z inicjatywy nauczyciela
 przedmiotu,
 organizowanie samopomocy koleżeńskiej dla uczniów słabszych (rolę
 korepetytora pełni uczeń zdolny),
 praca w kołach przedmiotowych (chemia, fizyka, matematyka, język niemiecki,
 geografia, historia, chór, koło sportowe, biologia, ekologia, koło komunikacyjne)
                                          56
  umożliwienie pogłębiania wiedzy ucznia zdolnego konsultacje indywidualne z
  nauczycielem przedmiotu,
  udostępnienie dodatkowych materiałów, które poszerzą wiedzę ucznia zdolnego z
  danej dziedziny nauki.

                     § 14


Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami,


                     § 15


Regulaminy określające działalność organów gimnazjum jak też wynikające z celów i
zadań nie mogą być sprzeczne z zasadami niniejszego statutu jak również z przepisami
wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.


                     § 16


Gimnazjum w Jaszkotlu może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.
                     § 17


Gimnazjum w Jaszkotlu prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi
przepisami.
                     § 18


Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określa organ
prowadzący na mocy odrębnych przepisów.
                     §19
Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie gimnazjum jest Rada
Pedagogiczna.
                     §20
Nowelizacja statutu następuje w drodze uchwały.


Statut uzupełniono i znowelizowano listopad 2010r.


                                         57

								
To top