Plan rozwoju by 1N8rNn9Z

VIEWS: 16 PAGES: 17

									 SZKOŁA PODSTAWOWA W PALMIEROWIE
    Palmierowo 7a, 89-240 Kcynia
        Tel.:52-5893750
 KONCEPCJA PRACY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

  W PALMIEROWIE

 W LATACH 2009-2014
            KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
    Rozwijanie systemu promocji w środowisku lokalnym.
  Cele szczegółowe           Zadania          Termin    Odpowiedzialni
                                 realizacji
Rozwinięcie promocji   Usprawnienie komunikacji między    Corocznie    dyrektor
ukierunkowanej na     dyrekcją, radą pedagogiczna i
ucznia i rodziców.    uczniami – tablica informacyjna,
             strona internetowa.
             szkoły.                Corocznie    nauczyciele
             Prezentacja rodzicom ciekawych
             zajęć szkolnych, wystaw, występów
             artystycznych.
             Zintegrowanie rodziców wokół     Corocznie    wychowawcy
             działań promujących szkołę (pomoc
             w organizacji imprez promujących,
             sponsoring).
Wzmocnienie poczucia   Powołanie zespołu do spraw      2009      dyrektor
identyfikacji ze szkołą  promocji szkoły.
             Utrzymywanie ścisłej współpracy    na bieżąco   dyrektor
             z prasą lokalną

Wykreowanie      Przygotowywanie na bieżąco        Systematycznie dyrektor,
pozytywnego wizerunku materiałów promocyjnych (foldery,            nauczyciele
szkoły w środowisku. prace uczniów, wystawy).

             Organizowanie imprez dla       Systematycznie nauczyciele
             społeczności szkolnej i środowiska          dyrekcja
             lokalnego .


                KRYTERIA SUKCESU
Rodzice i uczniowie identyfikują się ze szkołą.W szkole funkcjonuje dobry przepływ
informacji. Rodzice angażują się w imprezy organizowane w szkole.
Szkoła promuje się w mediach, na stronie internetowej oraz dokumentuje swoje osiągnięcia.
W szkole działa zespół do spraw promocji szkoły.
2.Doskonalenie jakości pracy szkoły przez zapewnienie wewnętrznego systemu jakości.
  Cele szczegółowe           Zadania          Termin   Odpowiedzialni
                                 realizacji
Zbudowanie sprawnego   Opracowanie procedur          2009/2010 zespół do spraw
systemu zarządzania    przeprowadzania ewaluacji            mierzenia jakości,
jakością.         wewnętrznej.                   rada pedagogiczna

             Opracowanie systemu badania efektów 2009/2010 zespoły WDN
             kształcenia.
             Przeprowadzanie dogłębnych analiz    corocznie  rada pedagogiczna
             wyników ewaluacji wewnętrznej.

             Diagnozowanie osiągnięć         dwa razy   dyrektor,
             edukacyjnych uczniów.          w roku    nauczyciele

             Analizowanie i zaspakajanie potrzeb   na bieżąco  dyrektor
             i oczekiwań uczniów, rodziców
             oraz nauczycieli.

                 KRYTERIA SUKCESU
W szkole opracowano organizację ewaluacji wewnętrznej. Rada pedagogiczna analizuje
wyniki mierzenia jakości pracy szkoły.W procesie wewnętrznej ewaluacji nauczyciele na
bieżąco diagnozują osiągnięcia edukacyjne uczniów.W szkole analizuje się potrzeby i
oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli.Szkoła gromadzi wyniki wewnętrznej
ewaluacji oraz efekty pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej.

            II. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
1.Zapewnienie funkcjonowania szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym.
 Cele szczegółowe          Zadania            Termin    Odpowiedzialni
                                 realizacji
Aktualizowanie   Znowelizowanie statutu i WSO.        2009/2010    zespól
prawa                                      zadaniowy,
wewnątrzszkolnego                                dyrektor
pod katem zgodności
z obowiązującym
stanem prawnym i
jego popularyzacja.
Zapewnienie dostępu  Utworzenie banku dokumentacji      2009/2010    bibliotekarz,
do dokumentów     prawnej w bibliotece szkolnej oraz w           dyrektor
wewnątrzszkolnych   pokoju nauczycielskim.
i prawa oświatowego.  Opublikowanie dokumentów prawa      2009      informatyk
            szkolnego na stronie internetowej.

            Wydanie zbioru prawa szkolnego      2010      pedagog
            w formie broszur oraz informacji na
            temat dostępu do dokumentów
Program szkoły     Monitorowanie realizacji programu    Corocznie    zespół do spraw
tworzy spójną całość  wychowawczego, profilaktycznego,             WSO, pedagog
            WSO, programu rozwoju szkoły.


               KRYTERIUM SUKCESU
Szkoła prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wewnętrzne prawo jest znane i akceptowane przez uczniów, rodziców i nauczycieli.
Prawo szkolne opublikowane jest na stronie internetowej szkoły.
2.Kształtowanie potencjału kadrowego pod względem merytorycznym i wychowawczym.
Cele szczegółowe       Zadania                  Termin    odpowiedzialni
                                    realizacji
Umiejętności i wiedza     Rozpoznanie potrzeb w zakresie      2009-2010   dyrektor
nauczycieli   sprzyjają  WDN- diagnoza.
efektywności    pracy
               Kontynuowanie szkoleń zgodnie       2009-2014   dyrektor
dydaktyczno-
               z potrzebami nauczycieli i szkoły.
wychowawczej
Stworzenie  optymalnych   Motywowanie nauczycieli do działań    2009-2014   dyrekcja,
warunków dla rozwoju     sprzyjających spełnianiu wymagań na           opiekunowie
zawodowego nauczycieli.    określony stopień awansu                stażu
               zawodowego.
               Doskonalenie współpracy stażysta –    Okres stażu  dyrektor
               opiekun.
               Podnoszenie i uzyskiwanie         2009-2014   nauczyciele
               dodatkowych kwalifikacji zgodnie
               z potrzebami szkoły(metody aktywne-
               praca metodą projektu)
               Udział w konferencjach          2009-2014   nauczyciele
               przedmiotowych                     przedmiotów
                KRYTERIUM SUKCESU
 Umiejętności i wiedza nauczycieli sprzyja efektywności pracy dydaktyczno –wychowawczej.
 W szkole efektywnie funkcjonuje WDN.Kadra pedagogiczna planuje swój rozwój.
 Nauczyciele podejmują różne formy doskonalenia.W szkole nauczyciele mają zapewnione optymalne
 warunki do rozwoju zawodowego.

               III. WYCHOWANIE I OPIEKA
            1.Budowanie pozytywnego klimatu w szkole.
   Cele szczegółowe           Zadania           Termin    Odpowiedzialni
                                   realizacji
Budowanie prawidłowych    Dbałość o przestrzeganie       systematycznie nauczyciele
relacji pomiędzy uczniami,  ustaleń statutu szkoły
nauczycielami.        i regulaminu WSO.
              Wpajanie uczniom zasad
              dobrego wychowania        na bieżąco   wychowawcy
              i kulturalnego zachowania
              w różnych sytuacjach
              życiowych.
              Motywujące metody oceniania.
              Stałe, konsekwentne
              przestrzeganie ustalonych
              kryteriów ocen.
              Ocenianie pracy ucznia za
              wkład i sposób wykonania jako
              dowartościowanie przy
              pomocy pisemnej lub ustnej
              recenzji zawierającej pozytywy
              wyrażonej stopniem,
              stosowanie oceniania
              kształtującego.
Podejmowanie działań    Organizacja i udział       zgodnie    dyrektor
służących integracji    w imprezach ( tradycje      z planem    nauczyciele
uczniów, nauczycieli,   świąteczne, wycieczki,
rodziców i pracowników   wyjazdowe szkolenia, biwaki,
administracji.       ogniska).
Kreowanie pozytywnego   Udział szkoły w życiu      w/g     nauczyciele, dyrektor
obrazu szkoły w środowisku społeczności lokalnej poprzez  harmonogramu
lokalnym.         udział w uroczystościach
              gminnych.
Uatrakcyjnienie przerw   Umożliwienie uczniom       2009-2014   dyrektor,
śródlekcyjnych.      czynnego spędzania przerw –           samorząd uczniowski
              gry i zabawy.
Kultywowanie tradycji   Organizowanie i aktywny     W/g      nauczyciele
szkolnej.         udział w uroczystościach     kalendarza
              o charakterze rocznicowym    imprez
              i patriotycznym
Kształtowanie odpowiednich Nauczyciele konsekwentnie            nauczyciele
postaw etycznych.     tworzą wartościowe
              środowisko wychowawcze.
              Organizowanie kontaktów     Na bieżąco   nauczyciel  plastyki
              z twórcami kultury naszego           i muzyki
              regionu ( spotkania).
              Umożliwianie uczniom      Na bieżąco   wychowawcy
              kontaktu z różnymi formami
              kultury.
              Aktywny udział w akcjach    Corocznie   wychowawcy,
              charytatywnych.                opiekun SU, opiekun
                                      PCK
Podejmowanie działań    Dbałość o płynny przepływ    na bieżąco   dyrektor
służących poprawie     informacji.
 komunikacji         Delegowanie uprawnień              dyrektor
 interpersonalnej.      i odpowiedzialności za
               tworzenie życzliwej atmosfery
               pracy.
 Tworzenie miłej i przyjaznej Zmiana kolorystyki wnętrz    2009-2014    dyrektor
 atmosfery w szkole poprzez pracowni i korytarzy.
 urozmaicenie aranżacji
 wnętrz oraz terenów     Zwiększenie ilości zieleni    Systematycznie wychowawcy
 przyszkolnych.        w szkole.
               Uczestnictwo w akcjach      Corocznie    nauczyciele przyrody
               ekologicznych.

                KRYTERIUM SUKCESU
  Szkoła jest postrzegana jako przyjazna uczniom o dobrych stosunkach interpersonalnych.
  Uczniowie rozwijają umiejętności współzawodnictwa podczas gier i zabaw.
  Uczniowie budują i akceptują tradycje i obrzędowość szkoły.
  Zmniejszanie się liczby negatywnych zachowań uczniów z perspektywy oczekiwań szkoły.
  2.Zapewnienie wielokierunkowego i wszechstronnego rozwoju ucznia w przyjaznym
i bezpiecznym środowisku.
            Formy realizacji     Termin       Osoby odpowiedzialne za
   Zadania                                realizację
  szczegółowe
 Zapewnienie    Włączenie do       Corocznie     dyrektor
 uczniom      działalności zadań
 poczucia      bezpieczeństwa
 bezpieczeństwa   rodziców
           Planowanie pracy     Każdego roku    dyrektor
           zgodnie z przepisami
           BHP
           Wymiana sprzętu     Według potrzeb   dyrektor
           szkolnego (ławki,
           krzesła),
           Przeglądy sprzętu i   corocznie     dyrektor
           pomocy dydaktycznych
           pod względem
           bezpieczeństwa
           Przeprowadzenie     raz w roku     dyrektor, nauczyciel techniki
           próbnej ewakuacji
           budynku

 Zapewnienie    Organizowanie szkoleń  2010        dyrektor
 uczniom      i kursów BHP dla
 pierwszej     nauczycieli
 pomocy
           Utrzymanie ścisłej    na bieżąco     dyrektor, wychowawcy
 przedmedycznej
           współpracy ze Służbą
 w nagłych
           Zdrowia oraz
 wypadkach
           higienistką szkolną
         Szkolenie w zakresie   raz w roku   Nauczyciel techniki,
         udzielania pierwszej           wychowania fizycznego,
         pomocy                  opiekun koła PCK
         Zakup koniecznych     dwa razy w roku dyrektor
         środków medycznych
         niezbędnych w czasie
         udzielania pierwszej
         pomocy.
Umożliwienie   Organizowanie       w zależności od  wychowawcy
pomocy      warsztatów i spotkań z  potrzeb
i wsparcie    psychologiem dla
w rozwiązywaniu  nauczycieli, uczniów i
problemów     rodziców
uczniów      Gromadzenie i       na bieżąco    wychowawcy
         upowszechnianie
         materiałów, tworzenie
         informatorów
         zawierających dane
         organizacji
         zwalczających agresję,
         przemoc w rodzinie,
         niosących pomoc
         uzależnionym.
         Pogłębienie wiedzy w   2010/2011     dyrektor
         zakresie zwalczania
         agresji niepożądanych
         zachowań uczniów
         przez nauczycieli,
         wychowawców i
         rodziców
Współpraca    Konsultacje z: PPP,    Według potrzeb  Dyrektor, wychowawcy
z organizacjami  PCK, Komendą Policji,
wspomagającymi  spotkania z władzami
szkołę      gminy, MOPS-em
w działaniach   Określenie kierunków
wychowawczych   współdziałania i
         pomocy.
Zwiększenie    Opracowanie                 zespół wychowawczy
skuteczności   skutecznego systemu
oddziaływań    diagnozowania
wychowawczych   zachowań uczniów
         Przeprowadzenie      Według potrzeb  wychowawcy
         spotkania z rodzicami z
         przedstawicielem PPP
         na temat „trudności
         wychowawcze-agresja i
         przemoc”
          Opracowanie i       Od 2009      wychowawcy, dyrektor
          wdrożenie programu
          przeciwdziałania
          agresji i przemocy;
          udział w akcji „Szkoła
          bez przemocy”
Profilaktyka    Prowadzenie zajęć     Według potrzeb   dyrektor, wychowawcy,
uzależnień i ich  terapeutycznych z              opiekunowie świetlicy
zwalczanie     klasą i grupą uczniów            sojoterapeutycznej
          w sytuacjach
          konfliktowych
Propagowanie    Organizowanie       zgodnie z  zespół wychowawczy
zdrowego stylu   warsztatów dla dzieci   planem
życia, kultury   agresywnych        wychowawczym
fizycznej i
         Pozyskiwanie środków    na bieżąco     dyrektor
działań
         na realizację programu
proekologicznych
         profilaktyki w szkole
          Przygotowanie       2010/2011     dyrektor
          nauczycieli do      wg potrzeb
          prowadzenia zajęć
          poświeconych
          profilaktyce uzależnień
          (szkoleniowe rady
          pedagogiczne)
          Organizowanie zajęć    wg potrzeb     pedagog
          warsztatowych dla
          uczniów z udziałem
          osób zawodowo
          zajmujących się
          zwalczeniem
          uzależnień
               KRYTERIUM SUKCESU
Szkoła zapewnia uczniom opiekę oraz pomoc psychologiczno- pedagogiczną.Zwiększa się
dyscyplina w szkole w porównaniu do lat ubiegłych. Uczniowie (w swojej opinii) czują się
bezpieczni na terenie szkoły. Uczniowie wyrażają się kulturalnie. Uczniowie znają i przestrzegają
zasady BHP i p.poż. W pracy z uczniami nauczyciele uwzględniają opinie poradni psychologiczno-
pedagogicznej. Szkoła jest wyposażona jest w sprzęt sportowy. Szkoła organizuje zawody sportowe.
Uczniowie uczestniczą w zawodach sportowych organizowanych przez inne podmioty.
3. Rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach działalności szkoły oraz
  współpracy ze środowiskiem lokalnym.
                            Termin       Osoby
Cele        Formy realizacji          realizacji     odpowiedzialne
szczegółowe
Integrowanie Przestrzeganie przez nauczycieli     raz w miesiącu   wychowawcy klas,
procesu    dyżurów dla rodziców                     dyrektor
wychowawczego Skutecznie włączać rodziców do      na bieżąco
       współtworzenia prawa szkolnego
          Organizowanie wspólnie
          spotkania rady pedagogicznej,   raz w roku
          władz samorządowych, rodziców
Angażowanie    Zachęcanie rodziców do      systematycznie Zarząd Rady
rodziców do    aktywnego uczestnictwa w             Rodziców
działania na    pracach rady rodziców
rzecz szkoły
          Współorganizowanie przez     systematycznie wychowawcy
          rodziców uroczystości szkolnych
          Systematyczne zbieranie opinii  corocznie   Rada    Rodziców,
          rodziców na temat działalności          dyrektor
          szkoły.


Wzmocnienie    Aktywny udział dyskusji             nauczyciele
roli szkoły w   i działaniach dotyczącej stanu
aktywizowaniu   edukacji w gminie.
społeczności
wokół       Współpraca z różnymi       Na bieżąco   dyrektor, pedagog
wspólnych     instytucjami działającymi na
działań na rzecz  terenie gminy na rzecz oświaty.
edukacji
i wychowania
młodzieży
Stymulowanie    Organizowanie zebrań, pogadanek  Według     Wychowawcy,
rodziców      i szkoleń na tematy związane   potrzeb    pedagog
w związku z    problemami
problemami     i zagrożeniami współczesnej
współczesnej    młodzieży.
młodzieży
               KRYTERIUM SUKCESU
Rodzice znają organizację i aktualne przepisy oświatowe.
Rodzice wyrażają opinie na temat funkcjonowania szkoły
Rodzice organizują lub współtworzą imprezy szkolne
Wychowawcy systematycznie przeprowadzają edukację rodziców na tematy związane z
wychowaniem
Szkole pomagają sponsorzy.
           FORMY REALIZACJI CELÓW
I. KSZTAŁCENIE
1. Kreowanie aspiracji edukacyjnych uczniów.
Cele        Formy realizacji          Termin    Osoby
szczegółowe                      realizacji  odpowiedzialni
Przeprowadzenie  Wypracowanie na podstawie      corocznie   dyrektor
diagnozy      diagnozy zainteresowań uczniów
zainteresowań   oferty zajęć dodatkowych
uczniów      Modyfikowanie i wzbogacanie     corocznie   dyrektor
          oferty zajęć dodatkowych
Założenie     Elektroniczna baza danych uczniów   2010/2011   Informatyk i
elektronicznej  szkoły                        dyrektor
bazy danych
dotyczących
uczniów.
              KRYTERIUM SUKCESU
Szkoła współpracuje z innymi placówkami z terenu gminy i powiatu.
Szkoła oferuje bogata ofertę zajęć pozalekcyjnych.
2. Podniesienie standardów uczenia się i nauczania.
Cele       Formy realizacji          Termin      Osoby
szczegółowe                      realizacji    odpowiedzialne
Gromadzenie    Bieżący monitoring, wywiady z Corocznie       Zespoły
opinii o     nauczycielami pod kontem WSO             przedmiotowe
szkolnych     z możliwościami i potrzebami
programach    uczniów
nauczania
Ewentualna    Wymiana doświadczeń         Według potrzeb
modyfikacja    konsultacji
programów
nauczania
Propagowanie i  Prowadzenie lekcji z        2009-2014    nauczyciele
wykorzystywanie  wykorzystaniem nowoczesnych
aktywizujących  metod nauczania (metoda
metod nauczania  projektów)
         Podejmowanie projektów       na bieżąco    Inicjatywy
         edukacyjnych sprzyjających              nauczyciele
         kształtowaniu umiejętności
         uczniów.
         Przystąpienie do projektów z    2009       Wyznaczeni
         EFS                         nauczyciele
         Kontynuacja projektów z EFS z    2009/2013    Koordynator,
         lat poprzednich                   realizatorzy
Szkolenia     Gromadzenie i udostępnianie     Na bieżąco    Zespoły
nauczycieli    materiałów szkolonych i               nauczycielskie
w zakresie    dydaktycznych w zakresie
stosowania    nowoczesnych metod pracy z
aktywnych     uczniem
metod pracy    Organizowanie lekcji        na bieżąco    Nauczyciele
z uczniem     koleżeńskiej w ramach WDN              dyplomowani
         z wykorzystaniem
         nowoczesnych metod .
         Dokumentowanie, gromadzenie     systematycznie  Zespoły nauczycieli
         i udostępnienie spostrzeżeń oraz
         wymiana doświadczeń w
         związku z wykorzystaniem
         nowoczesnych metod pracy
         z uczniem.
Przygotowanie   Współpraca zespołów         systematycznie  dyrektor ,
uczniów do    nauczycielskich                    nauczyciele,
sprawdzianu.                              wychowawca
Opracowanie    Analiza realizowanych        Dwa razy w    dyrektor, zespoły
terminarzu i   programów, planowania pracy     roku       nauczycieli
zakresu diagnoz  w zespołach przedmiotowych.
sprawdzających  Przeprowadzanie diagnozy      Maj, czerwiec   Nauczyciele
wiedzę i     dziecka 6-letniego oraz analiza i  każdego roku   oddziału
umiejętności   wnioski                        przedszkolnego,
uczniów.                                nauczyciel klasy I
Przeprowadzenie  Przeprowadzenie diagnozy      2009-2014     dyrektor
diagnoz w     badającej przygotowanie do              nauczyciele
poszczególnych  sprawdzianu( próbny egzamin)
zespołach     Analiza wyników diagnozy,      2009-2014     Zespoły nauczycieli
klasowych     realizacja wniosków

         Bieżące sprawdziany         Na bieżąco    nauczyciele
         wiadomości i umiejętności               poszczególnych
                                    przedmiotów
Opracowanie    Analiza wyników sprawdzianu     2012-2014     dyrektor
planu diagnoz   III klasy i po SP i oraz               nauczyciele klasy
badających    wewnętrznych sprawdzianów               III i VI
stopień
przygotowania
uczniów do
zdawania
sprawdzianu
zewnętrznego
               KRYTERIUM SUKCESU
Zwiększa się jakości procesów dydaktycznych w porównaniu do lat ubiegłych.
Zwiększa się ilość godzin lekcyjnych przeprowadzonych nowoczesnymi metodami
nauczania w stosunku do lat poprzednich, że szczególnym akcentem na nowoczesne
metody aktywizujące ucznia.Nauczyciele opracowują i wdrażają autorskie programy
wychowawcze.Wzrasta liczba nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe.
Wzrasta liczba uczniów w porównaniu do lat ubiegłych osiągających wyższe wyniki
nauczania.
3. Zapewnienie uczniowi rozwoju ukierunkowanego na jego sukces oraz
poznanie mocnych i słabych stron
                                   Osoby
Cele szczegółowe   Formy realizacji    Termin realizacji    odpowiedzialne
Indywidualizowanie  Analizowanie      IX-X          nauczyciele
procesu nauczania   osiągnięć        każdego roku      przedmiotów
           poszczególnych
           uczniów pod kątem
           rozpoznawania
           potrzeb
           edukacyjnych
           Opracowanie       2009/2010        Zespoły
           narzędzi pomiaru                nauczycielskie
           dydaktycznego
           pozwalających
           ocenić skuteczność
           procesów
           dydaktycznych
           i osiągnięć uczniów
           Zapewnienie      wg potrzeb      dyrektor
           potrzebującym
           uczniom pomocy
           wychowawców,
           nauczycieli,
           logopedy-zajęć
           wyrównawczych
Stworzenie      Zorganizowanie    wrzesień każdego   dyrektor, nauczyciele
warunków aby każdy  systemu        roku         przedmiotów
uczeń miał      zindywidualizowanej
możliwości      pomocy uczniom
osiągnięcia sukcesu  o specjalnych
           potrzebach
           edukacyjnych
Rozpoznanie potrzeb  Zebrania z      Kwiecień, maj     Dyrektor,
w zakresie uczniów  rodzicami,      każdego roku     wychowawcy
szczególnie      propozycje rodziców
uzdolnionych     i nauczycieli
           Prowadzenie kół    2009-2014       dyrektor
           zainteresowań                nauczyciele
           zgodnych
           z zapotrzebowaniem
           uczniów
           Zapewnienie      2009-2014       nauczyciele
           uczniom pomocy
           w przygotowaniu do
           konkursów

           Zwiększenie udziału  2009-2014       nauczyciele
           uczniów w       i lata następne    przedmiotów
           konkursach
           zewnętrznych
Inspirowanie     Zorganizowanie    2009         Nauczyciel j.
uczniów do      szkolnego konkursu  i kolejne lata    polskiego
samodzielnego     pięknego czytania
korzystania
z różnych źródeł   Organizacja      2009 i kolejne lata  nauczyciele
informacji      konkursów
           szkolnych z zakresu
           różnych
           przedmiotów
Motywowanie     Przyznawanie      co roku       Rada pedagogiczna
uczniów do      wyróżnienia
rozwijania      najlepszemu
zainteresowań i   absolwentowi szkoły
uzdolnień

           Nagradzanie wkładu   na bieżąco     dyrektor
           pracy
           i zaangażowania
           uczniów w
           działalność
           pozalekcyjną.
Promowanie      Umieszczanie      na bieżąco     nauczyciele
osiągnięć uczniów  materiałów
           informacyjnych na
           stronie internetowej
           szkoły i w lokalnej
           prasie
           Zorganizowanie     na bieżąco     Samorząd
           galerii prac                Uczniowski,
           uczniowskich -               nauczyciele
           wystawy                  przedmiotów
4. Rozwijanie umiejętności językowych uczniów.
                                Osoby
Cele szczegółowe   Formy realizacji    Termin realizacji  odpowiedzialne
Poszerzenie oferty  Stworzenie       2009
edukacyjnej w    możliwości       i kolejne lata   Dyrektor,
zakresie dydaktyki  rozwijania                 nauczyciele j. obcych
języków obcych    umiejętności                zgodnie z potrzebami
           zainteresowań
           uczniów podczas
           zajęć
           pozalekcyjnych.

           Rozwijanie       2009-2014      Nauczyciele języków
           zainteresowania              obcych
           kulturą codzienną
           innych narodów.

           Praktyczne
           wykorzystanie
           konwersacji w
           języku obcym.
Stworzenie      Prowadzenie zajęć   Na bieżąco     nauczyciele j. obcych
możliwości      z wykorzystaniem
doskonalenia     aktywizujących
umiejętności     metod nauczania .
językowych uczniów
            Nawiązanie       2011         Nauczyciele j.
            korespondencji lub             obcych
            za pomocą Internetu
            z zagraniczną
            młodzieżą.
Doposażenie       Gromadzenie      na bieżąco      nauczyciele j. obcych
pracowni językowej   i udostępnianie
            materiałów do nauki
            języków obcych
            Wzbogacanie      wg potrzeb      bibliotekarz na
            biblioteki szkolnej             wniosek nauczycieli
            w lektury niezbędne
            w kształtowaniu
            językowych uczniów

                KRYTERIUM SUKCESU
Poszerzanie oferty edukacyjnej w zakresie nauczania języków obcych.Podniesienie
standardu nauczania języków obcych w odniesieniu lat ubiegłych.Nauczyciele wzbogacają
bazę dydaktyczną do nauczania języków obcych.Zwiększa się ilości lekcji prowadzonych
metodami aktywnymi.
5. Rozwijanie technologii informacyjnej.
              Formy realizacji     Termin       Odpowiedzialni
Cele szczegółowe                   realizacji
Wyposażenie szkoły w    Modernizacja       Na bieżąco     nauczyciel
sprzęt umożliwiający    i konserwacja sprzętu            informatyki
stosowanie technik     komputerowego w
komputerowych        szkole.
Stworzenie warunków     Doprowadzenie sieci    2010        dyrektor
umożliwiających       internetowej do każdej
uczniom i nauczycielom   klasy
stały dostęp do Internetu  Wykorzystanie przez    na bieżąco     nauczyciele
              nauczycieli dostępu do
              Internetu w pracy
              dydaktycznej oraz jako
              element swojego
              warsztatu pracy
Wykorzystanie technik    Prowadzenie zajęć     na bieżąco w    nauczyciele
multimedialnych w      w pracowni        miarę możliwości
procesie dydaktycznym    informatycznej przez
              nauczycieli przez
              nauczycieli różnych
              przedmiotów
              Wykonanie pomocy     2009-2014     uczniowie pod
              dydaktycznych za               kierunkiem
              pomocą odpowiednich             nauczycieli
              programów
             Komputerowe         na bieżąco       nauczyciele,
             opracowanie świadectw,                informatyk
             sprawdzianów, analiz
             wyników nauczania
             Wyposażenie każdej      2010-2011        dyrektor
             klasy w komputer z
             dostępem do Internetu
               KRYTERIA SUKCESU
Modernizacja pracowni komputerowych.Poszerzenie ofert szkoły o nowe atrakcyjne zajęcia
z wykorzystaniem TIKZwiększanie liczby nauczycieli z zaawansowanymi umiejętnościami
wykorzystania komputera .
6.Doskonalenie wewnętrznego systemu oceniania, który wspiera rozwój
ucznia.
Cele szczegółowe   Formy realizacji    Termin realizacji   Osoby odpowiedzialne

Opracowanie WSO   Zapoznanie       IX 2009        dyrektor
zgodnie z nowym   nauczycieli
rozporządzeniem z  z Rozporządzeniem
7.09.2004r. MENiS  MEN i S
           z 7.09.2004r.
           w sprawie
           oceniania,
           klasyfikowania
           i promowania
           uczniów.
Zapoznanie      Zebranie        IX każdego roku    Dyrektor i nauczyciele
społeczności     z rodzicami,
szkolnej ze     spotkanie SU, lekcje
szkolnym systemem  przeznaczone
oceniania      omówieniu WSO
Integracja zespołu  Współpraca       na bieżąco       zespoły przedmiotowe
nauczycielskiego   nauczycieli przy
wokół zestawu    opracowaniu
wymagań       przedmiotowych
           wymagań ,
           sprawdzianów
           i narzędzi do
           badania kompetencji
           uczniów
Dostosowanie     Sporządzenie      na bieżąco       wychowawcy klas
wymagań       wykazu uczniów
edukacyjnych do   z dostosowanymi
zaleceń PPP     wymaganiami
           programowymi
Zapoznanie      Udział w naradach               dyrektor
nauczycieli ,    organizowanych
uczniów i rodziców  przez OKE
z zasadami       Szkoleniowe       wg potrzeb      dyrektor
oceniania       spotkanie rady
zewnętrznego      pedagogicznej
            Analiza wyników     corocznie
            sprawdzianu,
            formułowanie
            wniosków do
            dalszej pracy
Ewaluacja WSO     Opracowanie planu,    Maj-czerwiec     Zespół do WSO-
            narzędzi         każdego roku     A.Wojciechowska,A.Milik
            ewaluacyjnych,
            analiza, wnioski
                KRYTERIA SUKCESU
WSO jest znany i akceptowany przez społeczność szkolną.Nauczyciele, określając
wymagania współpracują ze sobą.WSO jest motywujący i pozytywnie wpływa na rozwój
ucznia.Przedmiotowe Systemy Oceniania wynikają z WSO.Nauczyciele znają zasady
oceniania zewnętrznego.
             II. WYCHOWANIE I OPIEKA
1. Budowanie pozytywnego klimatu w szkole
Cele (zadania)     Formy realizacji     Termin          Osoby
szczegółowe                                odpowiedzialne za
                                     realizację
Budowanie       Dbałość o         na bieżąco        nauczyciele
prawidłowych relacji  przestrzeganie                   i uczniowie
pomiędzy uczniami   ustaleń statutu szkoły
i nauczycielami    i regulaminu WSO
            Wpojenie uczniom     systematycznie      nauczyciele
            zasad dobrego
            wychowania,
            kulturalnego
            zachowania się
            w różnych sytuacjach
            życiowych
Podejmowanie      Organizacja i udział   Zgodnie z planami    dyrektor, wszyscy
działań służących   w imprezach,       pracy. Raz na dany    pracownicy, rodzice
integracji uczniów,  tradycjach        rok szkolny       uczniów
nauczycieli,      świątecznych,
rodziców        wycieczkach,
i pracowników     wyjazdowych
administracji szkoły  szkoleniach,biwakach
Kreowanie       Udział szkoły       wg harmonogramu     nauczyciele
pozytywnego obrazu   w życiu społeczności
szkoły w środowisku  lokalnej poprzez
lokalnym        udział i
            przygotowanie
            uroczystości lokalnej
            Promowanie szkoły     na bieżąco        dyrektor
            w środowisku                    wychowawcy
            lokalnym                      samorząd uczniowski
           Gromadzenie       systematycznie   nauczyciele
           i udostępnianie               wychowawcy,
           materiałów
           dotyczących realiów
           naszego regionu
Zapewnienie      Prowadzenie pomocy   2009-2014      Logopeda
równych szans     logopedycznej.
edukacyjnych     Poszerzenie oferty
wszystkim uczniom.  Prowadzenie zajęć    2009-2014      Nauczyciele klas I-
           wyrównawczych                III
           Prowadzenie       2009-2014      Nauczyciel
           gimnastyki                 wychowania
           korekcyjnej                 fizycznego
Uatrakcyjnienie    Rozwinięcie       2009-2014      Dyrektor,opiekun
przerw        działalności                samorządu
śródlekcyjnych    samorządu szkolnego
Kultywowanie     Organizowanie      zgodnie       Dyrektor
tradycji szkolnej   i aktywny udział    z kategoriami    nauczyciele
           w uroczystościach    uroczystości
           o charakterze
           rocznicowym
           i patriotycznym
Kształtowanie     Umożliwienie      systematycznie   nauczyciele
odpowiednich     uczniom kontaktu
postaw etycznych   z różnymi formami
           kultury
           Współdziałanie     Na bieżąco     wychowawcy
           z instytucjami
           i organizacjami
           propagującymi
           działalność społeczną
           i charytatywną
           Dbałość o płynny    systematycznie   dyrektor
           przepływ informacji
           i odpowiedzialności
           za tworzenie
           życzliwej atmosfery
           pracy
               KRYTERIA SUKCESU
Szkoła jest postrzegana jako przyjazna uczniowi w stosunkach interdyscyplinarnych.
Uczniowie budują i akceptują tradycje i obrzędowość szkoły.
W szkole zmniejsza się liczba negatywnych zachowań uczniów z perspektywy
oczekiwań szkoły.Uczniowie potrafią komunikować się, wykorzystując nowoczesne techniki
komunikacji W szkole zmienia się kolorystyka wnętrz i korytarzy.

								
To top