PROCEDURA ORGANIZOWANIA by HC12110610196

VIEWS: 20 PAGES: 10

									                                        Załącznik nr 1
                                        do Zarządzenia 242a/2011/2012
                                        z dnia 20 marca 2012 roku.            PROCEDURA ORGANIZOWANIA
       POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
   w Szkole Podstawowej im hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Żółkiewce
PODSTAWY PRAWNE:
  1. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-
   pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
  2. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i
   opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i
   oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.
  3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i
   Nr 281, poz. 2781 z późn. zmianami).

                          § 1.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest świadczona dobrowolnie i nieodpłatnie uczniom,
  rodzicom i nauczycielom.
 2. Pomoc powyższa jest prowadzona we współpracy z:
       a. rodzicami,
       b. nauczycielami i innymi pracownikami szkoły,
       c. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, specjalistycznymi,
       d. innymi szkołami, przedszkolami i placówkami,
       e. podmiotami działającymi na rzecz dzieci, rodziny,
       f. placówkami doskonalenia nauczycieli.
 3. Pomoc udzielana jest na podstawie:
       a. opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,
       b. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie indywidualnego
         obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub nauczania
         indywidualnego,
       c. informacji przekazanych przez nauczyciela, wychowawcę lub specjalistę o potrzebie
         objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
 4. Pomoc udzielana jest i z inicjatywy:
       a. ucznia,
       b. rodziców,
       c. nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty,
       d. poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalistycznej,
       e. asystenta edukacji romskiej,
       f. pomocy nauczyciela
 5. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana może być w formie:
       a. klas terapeutycznych,
       b. zajęć rozwijających uzdolnienia,
       c. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
       d. zajęć specjalistycznych:
            korekcyjno-kompensacyjnych,
            logopedycznych,
            socjoterapeutycznych,
            innych o charakterze terapeutycznym,
       e. porad i konsultacji dla uczniów,
       f. porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń - dla nauczycieli i rodziców
       g. zajęć rewalidacyjnych - wyłącznie dla uczniów niepełnosprawnych
 6. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się niezwłocznie po stwierdzeniu u
   ucznia specjalnych potrzeb lub z początkiem roku szkolnego (klasy terapeutyczne).
 7. Wszystkie zajęcia są organizowane w szkole w zależności od jej możliwości finansowych.
 8. Udział ucznia w zajęciach wymaga zgody rodzica.
 9. Ogólny rejestr szkolny zajęć psychologiczno – pedagogicznych sporządza pedagog szkolny i
   czuwa nad stałą aktualizacją wiedzy o uczniach wymagających pomocy.
 10. Okres uczęszczania na zajęcia uzależniony jest od:
       a. zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych,
       b. złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia
         pomocą,
       c. o zakończeniu udzielania danej formy pomocy decyduje dyrektor szkoły na
         podstawie oceny efektywności działań (dokonanej przez zespół), na wniosek
         rodziców, nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze lub
         specjalistyczne.
 11. Liczba uczestników poszczególnych zajęć:
       a. klasy terapeutyczne – do 15 uczniów,
       b. zajęcia rozwijające uzdolnienia – do 8 uczniów,
       c. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – do 8 uczniów,
       d. zajęcia specjalistyczne:
             korekcyjno-kompensacyjne – do 5 uczniów,
             logopedyczne – do 4 uczniów,
             socjoterapeutyczne – do 10 uczniów,
             rewalidacja- zajęcia indywidualne.
 12. Czas trwania zajęć:
       a. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia i rewalidacja: 45
         min.
       b. zajęcia specjalistyczne: 60 min.
 13. Kwalifikacje prowadzących zajęcia:
       a. klasy terapeutyczne – nauczyciele właściwych zajęć edukacyjnych,
       b. zajęcia rozwijające uzdolnienia – nauczyciel posiadający kwalifikacje odpowiednie
         dla rodzaju prowadzonych zajęć,
       c. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – nauczyciele poszczególnych przedmiotów,
       d. zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne,
         socjoterapeutyczne – nauczyciel posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju
         prowadzonych zajęć,
       e. zajęcia związane z wyborem i kierunkiem kształcenia i zawodu- nauczyciele,
         wychowawcy, specjaliści, pedagog, psycholog,
       f. porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla uczniów, nauczycieli i rodziców -
         nauczyciele, wychowawcy, specjaliści,
       g. zajęcia rewalidacyjne – pedagog specjalny (oligofrenopedagog, tyflopedagog,
         surdopedagog, specjalista pedagogiki leczniczej).

                         § 2.
Postępowanie w przypadku stwierdzenia konieczności objęcia ucznia pomocą psychologiczno-
pedagogiczną.
  1. Przekazanie do dyrektora szkoły informacji o potrzebie objęcia danego ucznia pomocą poprzez
    złożenie wniosku na piśmie – wzór wniosku załącznik nr 1.
  2. Dyrektor powołuje niezwłocznie zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej składający
    się z nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniami, wyznacza osobę koordynującą
  jego pracę.
3. Zespół zakłada Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia – wzór karty załącznik nr 2.
4. Na podstawie zaleceń zespołu, dyrektor ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania
  pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin w których poszczególne formy
  będą realizowane.
5. Dyrektor informuje pisemnie rodziców ucznia o ustalonych formach, sposobach, okresie
  udzielania pomocy, rodzic wyraża zgodę na objęcie dziecka pomocą – wzór informacji załącznik
  nr 3.
6. Na podstawie ustaleń dyrektora zespół opracowuje Plan Działań Wspierających.
7. Plan działań zawiera:
  - cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno –
  pedagogicznej;
  - działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania
  uczniowi pomocy;
  - metody pracy z uczniem;
  - zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do
  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz psychofizycznych ucznia;
  - działania wspierające rodziców uczniów,
  - w zależności od potrzeb zakres współdziałania z PPP, w tym z poradniami specjalistycznymi,
  placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami
  działającymi na rzecz pomocy rodzinie, dzieci i młodzieży.
8. Spotkania zespołu zwołuje koordynator w miarę potrzeb.
9. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć rodzice ucznia oraz inne osoby o które wnioskuje
  rodzic lub dyrektor szkoły.
10. O terminie spotkania zespołu (po informacji otrzymanej od koordynatora zespołu) dyrektor
  informuje rodziców ucznia – wzór informacji załącznik nr 4
11. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych
  na spotkaniu.
12. Zespół dokonuje co najmniej raz w roku oceny efektywności pomocy udzielanej uczniowi w
  tym efektywności realizowanych zajęć, dotyczącej:
  a) danej formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej – po zakończeniu jej udzielania,
  b) pomocy psychologiczno pedagogicznej udzielanej w danym roku szkolnym przed
  opracowaniem arkusza organizacji szkoły na kolejny rok szkolny .
 Oceny efektywności pomocy psychologiczno pedagogicznej udzielanej uczniowi w danym roku
szkolnym zespół dokonuje do 15 kwietnia.
13. Podczas dokonywania oceny zespół określa wnioski i zalecenia dotyczącej dalszej pracy z
  uczniem, w tym zalecane formy , sposoby i okresy udzielania uczniowi dalszej pomocy
  psychologiczno – pedagogicznej.
14. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół dokonuje
  wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania, opracowuje Indywidualny Program
  Edukacyjno – Terapeutyczny – IPET uwzględniający zalecenia PPP, nie rzadziej niż raz w roku
  szkolnym dokonuje efektywności udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w miarę
  potrzeb dokonuje modyfikacji programu.
15. Po ukończeniu przez ucznia szkoły lub w przypadku przejścia ucznia do innej szkoły, oryginał
  Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia otrzymują rodzice. Kopia karty pozostaje w dokumentacji
  szkoły.
16. Za zgodą rodzica dyrektor szkoły przekazuje kopię karty do szkoły do której uczeń został
  przyjęty – wzór zgody załącznik nr 5.
17. Dokumentacja Zespołów ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej przechowywana jest w
  teczkach w gabinecie pedagoga szkolnego.
                                                           Załącznik nr 1
                                                           do Procedury organizowania pomocy psych.
                                                           pedagogicznej
                                                           w SP w Żółkiewce
                                                  Żółkiewka dn...........................
Dane wnioskodawcy:

..........................................

..........................................                                   Dyrektor Szkoły Podstawowej
                                   w Żółkiewce
                                   Pani Barbara Małysz
                                     WNIOSEK


        Proszę o objęcie dziecka/ ucznia .................................................................................

pomocą psychologiczno- pedagogiczną na terenie szkoły.


Krótkie uzasadnienie wniosku: ...................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
                                         ..............................................................
                                              (podpis wnioskodawcy)
                                Załącznik nr 2
                                do Procedury organizowania pomocy psych.
                                pedagogicznej
                                w SP w Żółkiewce


                       - wzór-

           KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA

INFORMACJE DOTYCZĄCE KARTY

DANE UCZNIA

Imiona i nazwisko ucznia:………………………………………………………………………

Data urodzenia:…………………….            Miejsce urodzenia:……………………….

ADRES ZAMIESZKANIA

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Miejscowość: ………………… Kod pocztowy: ………………. Województwo: …………………

DANE SZKOŁY

Nazwa szkoły ……………………………………………………………………………………………
Adres szkoły ………………………………………………………………………………………..……

Klasa / rok szkolny ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

DANE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu: ……………………………………… Adres e – mail: ………………………………


              PODSTAWA OBJĘCIA UCZNIA
           POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ

RODZAJ DOKUMENTU
  Orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego
   Data wydania orzeczenia: …………
   Numer orzeczenia:……………………..
  Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej
   Data wydania opinii: ………………
   Numer opinii:………………….
  Rozpoznanie dokonane przez zespół na podstawie wniosku
   Data rozpoznania: …………………
KATEGORIA SPECJALYCH POTRZEB

   niepełnosprawność
   niedostosowanie społeczne
   zagrożenie niedostosowaniem społecznym
   szczególne uzdolnienia
   specyficzne trudności w uczeniu się

    dysgrafia
    dysleksja
    dysortografia
    dyskalkulia

  zaburzenia komunikacji językowej
  choroba przewlekła
  niepowodzenia edukacyjne
  zaniedbania środowiskowe
  trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska
  edukacyjnego
  sytuacja kryzysowa lub traumatyczna
  inne: …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………    Formy, sposoby i efektywność udzielonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej

          Forma pomocy            Sposób udzielenia  Czas trwania
                          indywidualna/grupowa
     Zajęcia rozwijające zainteresowania

         Działania pedagogiczne

    Zindywidualizowana praca z uczniem

    Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

         Zajęcia specjalistyczne
         korekcyjno – kompensacyjne
         logopedyczne
         socjoterapeutyczne
         inne

       Porady i konsultacje dla uczniów

    Porady, konsultacje, warsztaty, szkolenia
       dla rodziców i nauczycieli

   Działania na rzecz zorganizowania pomocy
           materialnej

          Inne formy pomocy
Ustalone przez dyrektora formy, sposoby, okres i wymiar godzin

     Formy pomocy       Sposoby pomocy      Okres      Wymiar
                                       godzin
Data i podpis dyrektora ……………………………………………………..Podpisy członków zespołu:
Ocena efektywności pracy:
Terminy spotkań zespołu i podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach.
                                      Załącznik nr 3
                                      do Procedury organizowania pomocy psych.
                                      pedagogicznej
                                      w SP w Żółkiewce


……………………………..                                Żółkiewka, dn. ………………
 pieczątka szkoły


                                  Państwo

                                  …………………………………

                                  …………………………………                   INFORMACJA
  o ustalonej przez szkołę formie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla ucznia.


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żółkiewce informuje, że na rok szkolny 2012/2013 dla
Państwa dziecka ………………………………………………….
zostały ustalone następujące formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

 Proponowana forma pomocy       Sposób udzielenia pomocy  Okres udzielenia     Wymiar godzin w
                                  pomocy          tygodniu
Koordynatorem zespołu ds. pomocy dla Państwa dziecka jest Pani ………………………………

                                     ………………………………..
                                      (podpis dyrektora)Po zapoznaniu się z formami pomocy , wyrażamy zgodę na objęcie pomocą
psychologiczno – pedagogiczną naszego dziecka.
                                 ………………………………………………
                                    (podpisy rodziców)
Nie podpisanie zgody jest równoznaczne z niewyrażeniem zgody na uczęszczanie dziecka na
proponowane przez nas zajęcia.
                                      Załącznik nr 4
                                              do Procedury organizowania pomocy psych.
                                              pedagogicznej
                                              w SP w Żółkiewce


……………………………..                                        Żółkiewka, dn. ………………
 pieczątka szkoły


                                          Państwo

                                          ………………………………..
                                          ………………………………..      Uprzejmie informuje, że w dniu .......................... o godz. ........... w sali nr .......
Szkoły Podstawowej w Żółkiewce odbędzie się spotkanie zespołu ds. pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w sprawie analizy planu działań wspierających
(indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego) opracowanego
dla córki/syna ..........................................................................
Zapraszam do uczestniczenia w spotkaniu zespołu.
Przypominam, że na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego koordynator zespołu
 może zaprosić na spotkanie zespołu inne osoby, w szczególności:
lekarza, psychologa, pedagoga, logopedę lub innego specjalistę.
..............................................................               ……………………………
(czytelny podpis koordynatora zespołu)                             (podpis dyrektora)
                               Załącznik nr 5
                               do Procedury organizowania pomocy psych.
                               pedagogicznej
                               w SP w Żółkiewce
             ZGODA RODZICÓW UCZNIA
    NA PRZEKAZANIE KOPII KARTY INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA
       DO SZKOŁY DO KTÓREJ DZIECKO ZOSTANIE PRZYJĘTEWyrażam zgodę na przekazanie kopii Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia mojej
córki/syna……………………………….................................................. objętej/-ego
pomocą psychologiczno – pedagogiczną w Szkole Podstawowej w Żółkiewce do
…………………………………………………………………………………
 nazwa szkoły, do której dziecko zostanie przyjęte
Data:  ……………………..                        Podpis rodzica:


                                 …………………….

								
To top