�vod do vysoko�kolsk�ho �t�dia 2010 by cXVwb19

VIEWS: 7 PAGES: 77

									Úvod
do vysokoškolského
štúdia 2010
Ondrej Kvasnica - Lucia Šimurdová
             a kolektív
Obsah
• Učebné zručnosti (opakovanie)
• Ľudský mozog
• Inteligencia
• Techniky zapamätávania
• Príprava na skúšanie
                 2
Učebné zručnosti (opakovanie)
Podľa postupnosti procesu učenia:
• Učebné zručnosti súvisiace s prípravou na učenie
• Učebné zručnosti súvisiace s procesom učenia sa
 o racionálne samostatne sa učiť – pripravovať sa na
  vyučovanie: používať efektívne techniky zapamätávania,
  ...
• Učebné zručnosti súvisiace s kontrolou učenia sa
 o efektívne sa pripravovať a úspešne skladať skúšky, ...

                              3
Ľudský mozog I.
Je riadiacou centrálou tela:
• riadi funkcie organizmov,
• riadi správanie,
• spája nové informácie z okolia so spomienkami,
• je sídlom emócií,
• robí z nás to, čím sme.
                          4
Ľudský mozog II.
• Váži cca 1300 g.
• Skladá sa z cca. 100 miliárd nervových buniek.
• Dĺžka nervovej siete je asi 100 tisíc km.
• Má kapacitu pamäte ako 200 poschodový počítač veľký ako
 Nemecko.
• Predstavuje 2-3% telesnej hmotnosti, ale spotrebováva 20%
 energie človeka.
• Jeho denný výkon je 25 W.                               5
Ľudský biopočítač  1. Mozgová kôra
          2. Thalamus
          3. Limbické laloky
          4. Hippocampus
          5. Amygdala
          6. Septálne pásmo
          7. RAS
          8. Hypothalamus
          9. Mozgový kmeň


                     6
Ľavá hemisféra
• rozum, úsudok, riadi pravú ruku,
• myslí logicky, objektívne,
• spracováva slová alebo texty (verbálne),
• lineárny, sekvenčný spôsob spracovania informácií,
• logicko-matematická, jazyková inteligencia,
• vníma postupne (digitálne).
                            7
Pravá hemisféra
• pocity, intuícia, kreativita, riadi ľavú ruku,
• myslí emocionálne, intuitívne, subjektívne ,
• spracováva obrazy (neverbálne),
• syntetické spracovanie informácií,
• vníma priestor (nie čas), priestorová, hudobná inteligencia,
• vníma celostne (analógovo).
                                 8
Intelektové schopnosti I.
Galton – popísal vlastnosti intelektu:
• Šírka – schopnosť poňať naraz väčší okruh otázok
• Hĺbka – schopnosť preniknúť do problematiky
• Samostatnosť – schopnosť nájsť problém a spôsob riešenia
• Kritickosť – schopnosť posúdiť vhodnosť a primeranosť
• Pružnosť – flexibilita riešení situácie
• Pohotovosť – schopnosť podať pohotovo a rýchlo
 primerané riešenie


                               9
Intelektové schopnosti II.
Inteligencia
• konvergentné,
• inteligenčný kvocient (IQ):
IQ = Mentálny vek / Fyzický vek * 100
Tvorivosť
• divergentné,
• ťažko sa testuje,
• malá vzájomná závislosť.

                    10
Mnohonásobná inteligencia
– 7 inteligencií podľa Gardnera:
1. jazyková,
2. logicko-matematická,
3. priestorová,
4. hudobná,
5. telesno-kinestetická,
6. interpersonálna,
7. intrapersonálna.                  11
Mnohonásobná inteligencia
– dotazník (1-5)
1. Moja knižnica s knihami patrí k najcennejšiemu, čo mám.
2. Predtým, ako začnem čítať, hovoriť alebo písať, v duchu
  počujem slová.
3. Zapamätám si viac z počutých správ z rádia alebo
  z rozhlasových relácií ako z televíznych správ alebo
  relácií.
4. Som majstrom v slovných hrách, ako sú napr. Scrable
  alebo lúštenie krížoviek.
5. Zabávam iných slovnými hračkami, ťažko vysloviteľnými
  slovami a nezmyslenými rýmami.

                               12
Mnohonásobná inteligencia
– dotazník (6-9)
6. Keď rozprávam, niekedy ma niekto zastaví a opýta sa na
  výraz, ktorý používam.
7. Slovenský jazyk, dejepis, a iné humanitné predmety mi
  v škole šli ľahšie ako matematika a prírodovedné
  predmety.
8. Keď cestujem, viac pozornosti venujem čítaniu reklám
  popri ceste ako prírodnej scenérii.
9. Svoje rozprávanie často okorením nejakými príbehmi, čo
  som čítal.                              13
Mnohonásobná inteligencia
– dotazník (10-15)
10. Naposledy som prečítal niečo, na čo som osobitne hrdý,
  a od iných sa mi za to dostalo uznanie.
11. Ľahko dokážem z hlavy zdvojnásobiť alebo strojnásobiť
  napríklad dávky receptu alebo iné miery.
12. Matematiku a prírodné vedy som mal v škole najradšej.
13. Často porážam priateľov v hrách , ako sú šachy, dáma,
  a v rôznych strategických hrách.
14. Rád robím experimenty typu „čo keby...“ , napr. čo keby
  sa zdvojnásobilo polievanie fikusu v mojej izbe.
15. Ľudia často hovoria, že mám hlavu ako počítač.

                               14
Mnohonásobná inteligencia
– dotazník (16-22)
16. Zaujíma ma ako fungujú veci okolo mňa.
17. Verím, že všetko sa dá racionálne vysvetliť.
18. Niekedy rozmýšľam v čisto abstraktných pojmoch.
19. Snažím sa nájsť logiku v tom, čo ľudia hovoria alebo robia
  doma i v práci.
20. Mám dobrý pocit, keď sa niečo meria, zaraďuje do
  kategórií, analyzuje alebo kvantifikuje.
21. Keď zavriem oči, často mám jasné vizuálne predstavy.
22. Veľmi citlivo vnímam farby.


                                 15
Mnohonásobná inteligencia
– dotazník (23-29)
23. Mám fotografický aparát alebo kameru a zaznamenávam
  si, čo okolo seba vidím.
24. Ľahko riešim skladačky a vizuálne hry.
25. Stáva sa, že v noci mávam živé sny.
26. Ľahko sa zorientujem na neznámom mieste.
27. Ľudia ma chvália za obrázky alebo náčrty, ktoré
  nakreslím.
28. V škole mi ľahšie šla geometria ako algebra
29. Ľahko si viem predstaviť, ako by niečo vyzeralo z vtáčej
  perspektívy.

                                16
Mnohonásobná inteligencia
– dotazník (30-35)
30. Najradšej čítam bohato ilustrovanú literatúru.
31. Pravidelne sa zaoberám najmenej jedným športom alebo
  fyzickou činnosťou.
32. Ťažko obsedím dlhé hodiny.
33. Mám rád ručné práce, ako napr. šitie, vyšívanie,
  vyrezávanie, stolárske práce alebo vytváranie modelov
  (makiet).
34. Najlepšie myšlienky mi často napadnú, keď som na dlhej
  vychádzke.
35. Svoj voľný čas najradšej trávim vonku.

                               17
Mnohonásobná inteligencia
– dotazník (36-40)
36. Pri rozhovore často používam gestá rúk a iné formy reči
  tela.
37. Aby som sa viac dozvedel o veciach, potrebujem sa ich
  dotknúť.
38. Mám rád strašidelné filmy, strašidelné jazdy v lunaparku
  alebo iné zážitky plné napätia.
39. Sám seba by som charakterizoval ako dobre
  koordinovaného človeka.
40. Novú zručnosť si potrebujem vyskúšať, nestačí mi o nej
  len čítať alebo ju vidieť na videu.

                                18
Mnohonásobná inteligencia
– dotazník (41-48)
41. Ľudia o mne hovoria, že mám pekný hlas.
42. Dokážem rozoznať falošný tón.
43. Moja zbierka CD, mp3 alebo mp4 je to najcennejšie čo
  mám.
44. Hrám na hudobnom nástroji.
45. Môj život by bol ochudobnený, keby nebolo hudby.
46. Často mi v mysli znie nejaká televízna zvučka alebo iná
  melódia.
47. Ľahko viem vyklepkávať takty nejakej hudby.
48. Ovládam melódie rôznych piesní alebo hudobných diel.

                               19
Mnohonásobná inteligencia
– dotazník (49-53)
49. Ak počujem melódiu raz alebo dva razy, zvyčajne ju viem
  zaspievať.
50. Často si vyklepkávam nejaký rytmus alebo si pospevujem,
  a pritom sa učím alebo niečo študujem.
51. Ľudia často chodia za mnou po radu.
52. Mám radšej kolektívne športy, ako napr. volejbal alebo
  futbal, než individuálne športy (ako napr. plávanie alebo
  beh).
53. Keď mám nejaký problém, radšej vyhľadám niekoho, kto
  mi s ním pomôže, ako by som hľadal riešenia sám.

                                20
Mnohonásobná inteligencia
– dotazník (54-60)
54. Mám aspoň troch blízkych priateľov.
55. Mám radšej spoločenské hry ako individuálnu zábavu
  alebo pozeranie videa.
56. Rád učím iných ľudí, čo viem, ako sa robí.
57. Ľudia o mne hovoria, že som rodeným vodcom.
58. Cítim sa príjemne uprostred davu.
59. Rád sa zapájam do spoločenských činností vo svojej práci,
  farnosti či miestnej komunite.
60. Večer by som trávil radšej s priateľmi na veselej oslave
  ako sám doma.

                                21
Mnohonásobná inteligencia
– dotazník (61-66)
61. Často trávim čas tým, že meditujem a premýšľam
  o dôležitých otázkach života.
62. Navštevoval som seba poznávacie semináre, aby som sa
  o sebe viac dozvedel.
63. Mám intuíciu a zvyčajne sa naplní.
64. Považujem sa za človeka, ktorá má silnú vôľu a je
  nezávislý.
65. Ľudia ma niekedy považujú za samotára.
66. Mám zvláštneho koníčka alebo záľubu, ktoré si udržiavam
  pre seba.

                               22
Mnohonásobná inteligencia
– dotazník (67-70)
67. Mám v živote niekoľko dôležitých cieľov, o ktorých
  pravidelne rozmýšľam.
68. Radšej by som strávil víkend na samote, ako by som išiel
  do známej turistickej lokality s mnohými ľuďmi.
69. Píšem si denník alebo osobný záznamník o udalostiach
  svojho života.
70. Som na voľnej nohe alebo vážne premýšľam o tom, že
  rozbehnem vlastnú živnosť.
                                23
Mnohonásobná inteligencia
– vyhodnotenie dotazníka
Jednotlivé položky sú usporiadané podľa typu inteligencie:
 1 - 10 jazyková
11 - 20 logicko-matematická
21 - 30 priestorová
31 - 40 telesnopohybová
41 - 50 hudobná
51 - 60 interpersonálna
61 - 70 intrapersonálna
Dotazník slúži ako pomôcka, aby ste začali rozmýšľať
o svojich najsilnejších a najmenej rozvinutých inteligenciách.

                                 24
   Typy inteligencie a učenie I.
Typ učiaceho
           uprednostňuje          je dobrý v       najlepšie sa učí
   sa
                         zapamätávanie si mien,    hovorením,
        čítanie, písanie, rozprávanie
 jazykový                      miest, dátumov a     počúvaním a keď
              príbehov
                           všedných vecí       vidí slová
                                        klasifikovaním,
                          matematike, logike,
 logicko-   pokusy, hľadanie riešení, prácu                kategorizovaním:
                         rozumových úvahách,
matematický        s číslami                     práca s abstraktnými
                          riešení problémov
                                       vzorcami riešení

           kreslenie, stavanie,
          navrhovanie, snívanie,      predstave vecí,      vizualizáciu,
priestorový     pozeranie obrázkov,     vyciťovaní zmien, čítaní  snívaním, prácou s
         sledovanie filmov, hru s      máp a grafov     farbami a obrázkami
             prístrojmi                                                  25
Typ učiaceho
         uprednostňuje        je dobrý v         najlepšie sa učí

   Typy inteligencie a učenie II.
   sa
                                    pohybom, dotykmi,
 telesno-   neustály pohyb, reč    telesných aktivitách    interaciou s priestorom,
 pohybový     tela, dotyky    (šport, tanec dramatizácia)  spracovaním inf. pomocou
                                       zmyslov
        spievanie, počúvanie   rozoznávaní tónov,
                                    v rytmoch, rýmoch
          hudby, hru na    zapamätávaní si tónov,
 muzikálny                                 melódiách,
         hudobný nástroj,    všímaní si rytmov,
                                       s hudbou
          pospevovanie      dodržiavaní času
        rozhovory s ľuďmi,   chápaní ľudí, vo vedení
                                     informovaním,
 inter-    mnoho priateľov,     iných, organizovaní,
                                  porovnávaním, spoluprácou,
personálny    zapájanie sa do   komunikácii, manipulácii,
                                      rozhovormi
           skupín       urovnávaní konfliktov


        samostatnú prácu,   chápaní seba, zameraní do     samostatnou prácou,
 intra-
         presadzovanie     seba na vlastné pocity,   individuálnymi projektmi,
personálny
        vlastných záujmov     sny, ciele a záujmy     vlastným prac. tempom
                                                 26
Proces učenia I.
•  Inteligencia je funkciou skúseností - k procesu učenia
  v ľudskom mozgu dochádza najlepšie vtedy, keď má
  bezprostredný zážitok (byť pritom). Len ťažko sa pre
  učenie uplatňujú tie skúsenosti, ktoré sú sprostredkované
  (ilustráciami alebo modelmi) alebo na symbolickej rovine
  (jazykové a matematické symbol).
•  Mozog človeka je orgán, ktorý vyhľadáva vzory, nie
  logicko-sekvenčne - neustále vyhľadáva vzory, aby
  porozumel prostrediu. Keď vyhľadá vzor, ukladá ho ako
  program, ktorý vyťahuje keď opäť vyhľadáva nový vzor.


                                27
Proces učenia II.
•  Väčšina užitočných informácií je uložená v
  programoch - „Učenie je získavanie užitočných
  programov“. Tvorivosť je schopnosť využívať staré
  programy v nových kombináciách.
•  Vplyv osobnosti - proces učenia závisí aj od toho, ako
  učiaci prijíma nové informácie, ako si ich organizuje
  v procese učenia, ako naučené využíva, ako sa rozhoduje
  a ako zorientuje iných učiacich sa.
                               28
Logické hádanky: Výťah
•  Jeden muž žije na desiatom poschodí a každý deň zíde do
  práce výťahom.
•  Ale keď sa večer vracia, ide na siedme poschodie výťahom
  a potom peši po schodoch na desiate poschodie.
•  Priamo na desiate poschodie ide výťahom iba ak je ešte
  niekto vo výťahu alebo ak v ten deň pršalo.
•  Prečo?
                                29
Logické hádanky:
Výťah - vyhodnotenie
•  Ten muž je trpaslík, je menší než ostatní ľudia, a preto
  nedočiahne, ani nevyskočí, na tlačidlo pre desiate
  poschodie. Ale môže požiadať ostatných vo výťahu, aby
  zapli jeho tlačidlo, alebo ho môže stlačiť dáždnikom.
                                30
Logické hádanky: Susedia (1-5)
•  Je rad piatich domov, pričom každý má inú farbu. V týchto
  domoch žije päť ľudí rôznych národností. Každý z nich
  chová iné zviera, rád pije iný nápoj a fajčí iné cigarety.
1. Brit býva v červenom dome.
2. Švéd chová psa.
3. Dán pije čaj.
4. Zelený dom stojí hneď vľavo od bieleho.
5. Majiteľ zeleného domu pije kávu.


                                 31
Logické hádanky: Susedia (6-13)
6. Ten, kto fajčí Pall Mall, chová vtáka.
7. Majiteľ žltého domu fajčí Dunhill.
8. Človek z prostredného domu pije mlieko.
9. Nór býva v prvom dome.
10. Ten, kto fajčí Blend, býva vedľa toho, kto chová mačku.
11. Ten, kto chová kone, býva vedľa toho, kto fajčí Dunhill.
12. Ten, kto fajčí Blue Master, pije pivo.
13. Nemec fajčí Prince.

                                32
Logické hádanky: Susedia (14-15)
14. Nór býva vedľa modrého domu.
15. Ten, kto fajčí Blend, má suseda, ktorý pije vodu.
•  Kto chová rybičky?
                            33
Logické hádanky:
Susedia - vyhodnotenie
             34
Logické hádanky: Záhradky (1-5)
•  Päť susedov má vedľa seba záhradky, na ktorých pestujú 3
  druhy plodín: ovocie (jabloň, hruška, orech, višňa),
  zeleninu (mrkva, petržlen, dyňa, cibuľa) a kvetiny (astra,
  ruža, tulipán, narcis).
1. Pestujú teda 12 rôznych odrôd.
2. Každý pestuje práve 4 rôzné odrody.
3. Každá odroda je aspoň na jednej záhradke.
4. Iba jediná odroda je na 4 záhradkách.
5. Iba na jednej záhradke sú všetky 3 druhy.

                                 35
Logické hádanky: Záhradky (6-13)
6. Iba na jednej záhradke sú všetky 4 odrody jedného druhu.
7. Hruška je iba na dvoch krajných záhradkách.
8. Peter býva uprostred a nepestuje narcisy.
9. Ten, kto pestuje astry, nepestuje zeleninu.
10. Ten, kto pestuje ruže, nepestuje petržlen.
11. Ten, kto pestuje orech, má zároveň dyňu a petržlen.
12. V prvej záhradke rastie jabloň a višňa.
13. Iba na dvoch záhradkách sa pestuje višňa.

                               36
Logické hádanky: Záhradky (14-20)
14. Samo má cibuľu a višňu.
15. Laco pestuje práve dve odrody ovocia.
16. Iba na dvoch záhradkách sa pestuje tulipán.
17. Jabloň rastie na jedinej záhradke.
18. Len na jednej z dvoch záhradiek susediacich so Zdenom
  rastie petržlen.
19. Samo nebýva na kraji.
20. Henrich nepestuje zeleninu ani astry.


                              37
Logické hádanky: Záhradky (21)
21. Peter má práve tri odrody zeleniny.
•  Kto má ktorú záhradku a čo na nej pestuje?
                         38
Logické hádanky:
Záhradky - vyhodnotenie
             39
Emocionálna inteligencia
– zdôrazňuje ju Goleman:
•  Silné emócie značne ovplyvňujú naše hodnotenia a náš
  pohľad na svet !
Môžeme ovládať svoje city?
•  Áno, ale lepšie nepriamo: oddialiť rozhodnutie, nedať sa
  strhnúť, ...
City treba vedieť:
•  identifikovať,
•  zvládnuť,
•  rozvíjať a vyjadrovať.


                                40
Pamäť
Sme tým, kým si pamätáme, že sme.
•  V tejto jednoduchej vete je vyjadrená asi najpodstatnejšia
  obava a zároveň motivácia ľudí v smere skúmania
  a zdokonaľovania svojej pamäte.
•  Pamäť je pojem, ktorý označuje množstvo navzájom
  prepojených procesov. Najvšeobecnejšie by sa dalo
  povedať, že umožňuje živým organizmom uchovávať
  informácie.
•  Možnosť mať k dispozícii vedomosti, zručnosti, návyky
  uľahčuje našu uspokojivú realizáciu v tomto svete.

                                 41
Proces používania pamäte
1. Zapamätanie – vštepenie, fixácia a upevnenie
  zážitku či úkonu v pamäti.
2. Uchovanie – stredný článok procesu; späté so
  zabúdaním.
3. Vybavenie – reprodukcia (recall) a znovupoznanie
  (recognition).
                           42
Typy pamäti I.
Zmyslová - senzorická, ultrakrátkodobá pamäť
•  je zložená z bezprostredných vnemov, ktoré nám
  sprostredkovávajú naše zmysly. Systém senzorickej,
  niekoľko sekúnd trvajúcej pamäti, je zabezpečovaný
  senzorickými oblasťami v mozgovej kôre. Zrakové
  spomienky trvajú asi desatinu sekundy, sluchové
  maximálne niekoľko sekúnd. Ak im nie je venovaná
  pozornosť, informácie sa strácajú.
                             43
Typy pamäti II.
Krátkodobá pamäť
•  udržuje informácie približne 20-90 minút. Jej sklad má
  kapacitu priemerne pre sedem údajov. U rôznych ľudí je to
  odlišné, norma je päť až deväť. Pri zoznamovaní ste si
  schopný v priemere zapamätať mená siedmych ľudí. Ak sa
  zoznamujete s ôsmym človekom, zapamätáte si ho, lebo
  jeho meno je nové a posledné počuté, ale meno prvého
  Vám zvyčajne vypadne z pamäti.
                                44
Typy pamäti III.
Dlhodobá pamäť
•  má takmer neobmedzenú kapacitu a uchováva informácie
  na dlhšie obdobie, od niekoľko hodín, až do konca života.
                                45
Druhy pamäti – rôzne delenia
•  podľa zámeru – neúmyselná a úmyselná;
•  podľa myšlienkových operácií – mechanická a logická;
•  podľa trvanlivosti – krátkodobá a dlhodobá;
•  podľa typu podnetu – motorická, názorná, slovno-
  logická, emocionálna, ...
                              46
Faktory ovplyvňujúce úroveň
pamäti
•  Stav zmyslových orgánov
•  Vek
•  Telesné zdravie
•  Životný štýl
•  Zdravá výživa – potrava pre telo a mozog
•  Spánok
•  Psychické zdravie
•  Sebaobraz
•  Motivácia


                        47
Stratégie na zlepšenie
krátkodobej pamäte I.
•  Dbajte na to, aby údaje, ktoré chcete prijať, zakódovať si
  do pamäti, boli zreteľné.
•  Kódujte informácie správne. Sústreďte sa, aby ste
  informáciu nezachytili povrchne, nepresne.
•  Používajte na kódovanie informácie všetky možné
  zmyslové kanály.
•  Prijímané údaje selektujte. Vnímajte , ktoré sú dôležité a
  zbavte sa nepodstatných.
•  Nezabúdajte, že Vaša krátkodobá pamäť má obmedzenú
  kapacitu 7+/- 2 údaje.

                                 48
Stratégie na zlepšenie
krátkodobej pamäte II.
•  Informácie si opakujte. Je to jedna z najlepších techník
  zapamätávania.
•  Organizujte materiál, ktorý si chcete zapamätať, ak si
  máte zapamätať rad čísel, zorganizujte si ho do rokov.
  Miesto dvanásťmiestneho čísla si budete musieť
  zapamätať len tri údaje o rokoch.
•  Využívajte tvorivosť a predstavivosť. Ak si potrebujete
  zapamätať súbor niekoľkých slov, vytvorte si z nich vetu
  alebo príbeh. Jednoducho si medzi nimi vytvorte
  zmysluplné spojenie. Ľahšie si totiž pamätáme materiál,
  ktorý má nejaký zmysel, ako navzájom neprepojené.

                                49
Stratégie na zlepšenie
krátkodobej pamäte III.
•  Trénujte si svoju krátkodobú pamäť kdekoľvek
  a kedykoľvek môžete.
•  Najdôležitejšie - dôverujte si! Presvedčte sa, že si
  dokážete zapamätať to, čo potrebujete. Pozitívne
  očakávania zvyšujú pravdepodobnosť, že sa Vám plány
  podaria.
                              50
Stratégie na prácu s informáciami
v dlhodobej pamäti I.
•  Údaje, ktoré si potrebujete zapamätať na dlhšiu dobu
  dobre prepracujte, pochopte.
•  Asociáciami, zmysluplnými spojeniami, môžete prepájať
  medzi sebou obrazy, zvuky, slová, udalosti, myšlienky.
  Nové informácie si spájajte s už nadobudnutými,
  uloženými v pamäti.
•  Organizujte si informácie, ktoré si chcete zapamätať,
  jednotlivé údaje asi ľahšie zapamätáte, ak si ich
  hierarchicky usporiadate, zatriedite do skupín.                               51
Stratégie na prácu s informáciami
v dlhodobej pamäti II.
•  Zostavovanie plánov, písanie zoznamov, pripravovanie si
  poznámok k prednáške, kreslenie grafov a používanie
  diárov, či už v knižnej alebo elektronickej forme,
  jednoducho organizovanie a plánovanie činností pomáha
  Vašej perspektívnej pamäti.
•  Informácie si najľahšie vybavíte z pamäti v rovnakom
  kontexte, ako ste ich do nej ukladali.
•  Kontext a emočné naladenie má veľkú moc.
                               52
Stratégie na prácu s informáciami
v dlhodobej pamäti III.
•  Informácie uložené v dlhodobej epizodickej a sémantickej
  pamäti si treba občas osviežiť.
•  Sprítomňujete si, opakujete informácie uložené vo Vašej
  pamäti. Opakovaním zamedzujete tomu, aby
  sa nenávratne stratili v hlbokých archívoch Vašej pamäti.
                                53
Techniky na uľahčenie
zapamätania I.
•  reprodukcia učebného materiálu vlastnými slovami,
  vlastné poznámky,
•  hľadanie súvislosti a vzťahov,
•  delenie prvkov (dlhé rady číslic),
•  vytváranie spojení,
•  mnemotechnické pomôcky – najúčinnejšie sú tie, ktoré si
  vytvoríme sami.
  Pravidlá: Jednoduchšie si zapamätáme situácie spojené so
  silnými emóciami; obraz v porovnaní s obyčajnými
  znakmi, farby alebo zvuky, rytmus (básničky).

                                54
Techniky na uľahčenie
zapamätania II.
•  mnemotechnika – vytváranie básničiek, viet, súvislostí a
  podobne, ktoré napomáhajú zapamätaniu nesúvisiacich a
  nelogických informácií.
•  akronym – vymyslená kombinácia písmen. Každé
  písmeno je pomôcka k zapamatávaniu si myšlenky.
  (Heuristika DITOR: Definuj problém! Informuj sa! Tvor
  riešenia! Ohodnoť riešenia! Realizuj riešenia!)
•  akrostika – vymyslena veta, kde prvé písmeno každého
  slova je pomôckou k zapamataniu si myšlenky. (Ladenie
  gitary: Emil Hodil Granát Do Atómovej Elektrárne)

                                55
Techniky na uľahčenie
zapamätania III.
Technika postupností (Derren Brown)
•  asociovať jednotlivé predmety do dvojíc, vytvoriť si v
  hlave čo najbizarnejšiu a najjasnejšiu predstavu
  kombinácií dvoch výrazov (na zapamätanie si veľkého
  množstva údajov).
•  3 základné prvky dokonalého obrazu v pamäti:
   o Obraz by mal byť živý (čo najviac detailov, emócií,
     vyvedený do extrému).
   o Prvky v obraze by mali na seba vzájomne pôsobiť.
   o Obraz by mal byť neobvyklý.

                               56
Techniky na uľahčenie
zapamätania IV.
Technika miest
•  asociovať jednotlivé predmety s dobre známym prostredím
  (byt, cesta domov, ...),
•  je tým eliminovaná hrozba pretrhnutia postupnosti.
                               57
Koľko si pamätáme? (P. Roy, 1992)
                  58
Ktorú časť výkladu si zvyčajne
pamätáte najviac?
Začiatok – stred – koniec?
•  najlepšie si pamätáme začiatok a koniec
                       59
Ebbinghausova krivka zabúdania
                 60
Závislosť zapamätania materiálu
od rozsahu materiálu
•  Čím rozsiahlejší materiál, tým dlhší čas potrebný na
  naučenie jedného slova:
     Počet slabík     Čas potrebný na
    predložených na     naučenie jednej
     zapamätanie      slabiky (v sek.)
        7            3
        12           14
        24           29
        36           42

                              61
Ako pamäti pomôcť? I.
•  Cvičme (trénujme, namáhajme) svoju pamäť –
  každodenné dvadsaťminútové cvičenie: zapamätanie si
  obrázkov, zoznamy ľudí, názvy ulíc, odchody vlakov,
  texty piesní, básne, vtipy, počítanie bez kalkulačky, cudzie
  slovíčka, lúštenie krížoviek, riešenie rébusov, hádaniek,
  sudoku, logické spoločenské hry, šach, vedomostné
  súťaže, orientácia poslepiačky, ...
                                  62
Ako pamäti pomôcť? II.
•  Pomôžme telu a sústreďme sa – pohyb (prekrvenie
  mozgu), strava (lecitín v arašidoch a sóji, vitamíny B
  v obilninách a strukovinách, káva iba 90´ a čokoláda 20´
  povzbudenie), spánok, uvoľnenie („Stres je zmizík
  pamäte“), cvičenia koncentrácie (používanie nedominantej
  ruky), ...
                                63
Cvičenia na trénovanie
krátkodobej pamäti I.
•  Prečítajte si pozorne nasledujúci zoznam slov a pokúste sa
  zapamätať sa ich čo najviac. Skúste to zvládnuť v priebehu
  minúty. Po minúte, nepozerajúc na predlohu, si
  zapamätané slová zopakujte alebo napíšte:


maslo      dom       pes       stolička
pero      okno       televízor    mapa
volant     srdce      slnko      kvet


                                 64
Cvičenia na trénovanie
krátkodobej pamäti II.
•  Prečítajte si pozorne nasledujúci zoznam slov a pokúste sa
  zapamätať sa ich čo najviac. Skúste to zvládnuť v priebehu
  minúty. Použite stratégiu viacnásobného kódovania.
  Okrem toho, že si slová prečítate, povedzte a zopakujte si
  ich nahlas. Po minúte, nepozerajúc na predlohu, si
  zapamätané slová zopakujte alebo napíšte:
mlieko     hrad       mačka      stôl
papier     dvere      rádio      kompas
brzda      oko       mesiac      strom

                                 65
Cvičenia na trénovanie
krátkodobej pamäti III.

            
            
            
               66
Cvičenia na trénovanie
krátkodobej pamäti IV.

            
            
            
               67
Cvičenia na trénovanie
krátkodobej pamäti V.
•  Pozerajte sa 10 sekúnd na písmená, potom ich napíšte:  MOQSUZACEGIK
•  Koľko ste si z nich zapamätali?
•  Aký postup ste si zvolili na zapamätanie uvedených čísel?
•  Čo vám pomohlo, aby ste si ich zapamätali čo najviac?


                                68
Cvičenia na trénovanie
krátkodobej pamäti VI.
•  Pozerajte sa 10 sekúnd na číslice, potom ich napíšte:         101100100001
•  Koľko ste si z nich zapamätali?
•  Aký postup ste si zvolili na zapamätanie uvedených čísel?
•  Čo vám pomohlo, aby ste si ich zapamätali čo najviac?


                                69
Príprava na skúšanie I.
• Najlepšou prípravou na skúšky je pravidelné štúdium,
 vrátane opakovania a učenia sa poznámok z výučby po
 každej prednáške.
• Tiež je nutné aspoň dva dni pred skúškou si vyčleniť na
 opakovanie celého učiva.
• Na začiatku prípravy na skúšku je vhodné vypracovať si
 reálny plán štúdia a v priebehu učenia sa ho snažiť
 maximálne dodržiavať.
                              70
Príprava na skúšanie II.
• Tiež je vhodné vytvoriť si grafické pomôcky, ktoré pomôžu
 učivo pochopiť a zapamätať si ho, napr.: časovú krivku,
 prehľadnú mapu alebo model teórie.
• Učivu, ktoré študent pokladá za najťažšie je potrebné
 venovať zvláštnu pozornosť. Slabé miesta treba vopred
 odhaliť a snažiť sa na nich najviac pracovať.
• Pred skúškou je potrebné dobre sa vyspať a absolvovať ju
 s plným žalúdkom.
                               71
Formy skúšania
• písomne,
• ústne,
• prakticky,
• cez internet,
• kombinované,
• a iné.
         72
Formy hodnotenia
z – zápočet
• na konci semestra, hodnotí sa: absolvoval – neabsolvoval.
kz – klasifikovaný zápočet
• na konci semestra alebo v skúškovom období ,
• hodnotí sa: klasifikačným stupňom.
s – skúška
• v skúškovom období po absolvovaní zápočtu,
• hodnotí sa: klasifikačným stupňom.

                               73
Klasifikačná stupnica
• Hodnotenie výsledkov študenta sa uskutočňuje šiestimi
 klasifikačnými stupňami:
A - výborne (vynikajúce výsledky) = 1
B - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5
C - dobre (priemerné výsledky) = 2
D - uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5
E - dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) = 3
FX - nedostatočne (vyžaduje sa ďalšia práca) = 4


                              74
Kreditový systém
• Za každý klasifikovaný predmet (A-E) prislúcha stanovený
 počet kreditov.
• Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok je
 vyjadrená počtom 60 kreditov, za semester 30 kreditov a za
 trimester 20 kreditov.
• Počet kreditov na pokračovanie v štúdiu na dennej forme
 je:
   o za prvý semester (v I. roku) Bc. štúdia – 15 kreditov,
   o za akad. rok Bc. alebo Ing. štúdia – 30 kreditov.


                                 75
Vážený študijný priemer
• používa sa na hodnotenie celkových študijných výsledkov
 študenta vo vymedzenom období,
• vypočíta sa tak, že v hodnotenom období sa zrátajú súčiny
 počtu kreditov a číselného hodnotenia pre všetky predmety
 zapísané študentom a výsledok sa vydelí celkovým počtom
 kreditov zapísaných študentom za dané obdobie.
                               76
Ďakujem
za pozornosť!

								
To top