Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

G�NL�K DERS PLANI - DOC by cXVwb19

VIEWS: 484 PAGES: 2

									                           DERS PLANI
BÖLÜM I
 Dersin Adı             KİMYA
 Sınıf               10. SINIFLAR
 Ünitenin No/ Adı          3. KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
                  1.1. GÜÇLÜ ETKİLEŞİMLER
                  1.1.1. İyonik Bağların Sağlamlığı
                  1.1.2. İyonik Bağlı Bileşiklerin Özellikleri
                  1.1.3. Kovalent Bağların Oluşumu ve Orbital Örtüşmesi
Konu
                  1.1.4. Kimyasal Bağların iyonik-Kovalent Karakteri
                  1.1.5. Kovalent Bağların Polarlığı
                  1.1.6. Metalik Bağın Oluşumu
                  1.1.7. Metallerin Fiziksel Özelliklerinin Metalik Bağ ile Açıklanması
 Önerilen Süre           2 Ders saati
BÖLÜM II
                  1.1. Farklı iyonik bağların sağlamlığını, iyon yarıçapı ve yük büyüklüğü üzerinden irdeler.
                  1.2. İyonik bağlı bileşiklerin genel fiziksel özelliklerini bağın niteliği üzerinden açıklar.
                  1.3. Kovalent bağları, Orbitallerin örtüşmesi ve elektron ortaklığı ile ilişkilendirir.
Öğrenci Kazanımları         1.4. Verilen bileşik serilerinde bağların iyonik- Kovalent karakterini irdeler.
                  1.5. Kovalent bağların polarlığını, bağa katılan atomların elektronegatiflik farkı ile açıklar.
                  1.6. Metalik bağların oluşumunu açıklar.
                  1.7. Metalik bağların niteliği ile metallerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar
 Ünite Kavramları ve Sembolleri
 / Davranış Örüntüsü
 Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve     Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Buluş yoluyla öğretim, Sunuş yoluyla öğretim, Bilgisayar
 Teknikleri            destekli eğitim
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-  Ders kitabı: Ortaöğretim Kimya 10 (MEB Yay.)
Araç, Gereçler ve Kaynakça     MEB tarafından önerilen kitaplar, Periyodik Cetvel, Bilgisayar , Projeksiyon
Öğretme-Öğrenme Süreci:
 Dikkati Çekme
                  Önceki hafta yapılanlar kısaca hatırlatılacak.
 Güdüleme
                  Bu derste neler öğrenileceği önceden bildirilecektir.
 Gözden Geçirme
                  Bu derste öğrenilenleri günlük hayatta nasıl karşımıza çıkacağı hakkında bilgi verilecektir.
 Derse Geçiş
                  Öğrencilerin ön bilgileri yoklanacaktır.
 Bireysel Öğrenme Etkinlikleri
                  Öğrencilerin ilgisi ders çekildikten ve güdülenmeleri sağlandıktan sonra derse geçilecektir.
(Ödev, deney, problem çözme vb.)
                  Öğrencilerin not almaları sağlanacaktır.
 Grupla Öğrenme Etkinlikleri
                  ÖZET: Konunun özeti ders defterindedir.
  (Proje, gezi, gözlem vb.)
 Özet
                   Çeşitli iyonik bileşiklerin erime noktalarını içeren bir liste üzerinde, erime noktası ile iyonik bağın
                  sağlamlığı arasında bir ilişki kurulduktan sonra, örnek bileşiklerin katyon ve anyonlarının yük ve
                  yarıçapları irdelenerek iyonik bağın sağlamlığı/zayıflığı, bu parametreler üzerinden tartışılır. Seçilmiş
                  iyonik bileşiklerdeki sertlik, erime noktası yüksekliği, örgülü yapı karakteri ve katı/sıvı/çözelti hâlinde
                  iken elektriksel iletkenlik özellikleri, iyonik bağlanma ile ilişkilendirilir (2.1-2.2).
                   H2, H2O, HCl, gibi basit iki atomlu moleküller oluşurken, Orbitallerin elektron dolmuş hâllerini
                  gösteren temsili modeller kullanılarak, tek elektronlu Orbitallerin varlığı irdelendikten sonra, bu
                  Orbitallerin örtüşmesi sonucu elektronların eşlenmesi ve eşlenmiş elektron çiftinin oluşturduğu (-)
                  yüklü bulutun iki atomu bir arada tutması sürecinden Kovalent bağ açıklanır (2.3).
                   “Tam iyonik bağ” kavramının bir uç tanım olduğu, her bağın az veya çok Kovalent bir
Etkinlikler            karakterinden söz edilebileceği ifadesinin anlamı tartışılır. İdeal iyonik bağa en yakın bileşik örnekleri
                  üzerinde, bağa katılan elementlerin elektronegatiflik farkı incelenir. Kovalent bileşik örneklerinde aynı
                  fark gözden geçirilerek, bağın iyonikliği/kovalentliği ile elektronegatiflik farkı arasında ilişki kurulur.
                  Aynı tür atomlar arasındaki Kovalent bağlardan başlanarak az polar, polar, kısmen iyonik ve iyonik
                  bileşiklerden oluşan bir seri üzerinde elektronegatiflik farkları irdelenerek iyonik-Kovalent bağ
                  tiplerinin keskin bir sınırla ayrılıp ayrılamayacağı tartışılır (2.4- 2.5).
                   Metal kristal örgülerinde değerlik elektronlarının oluşturduğu elektron denizine gömülü katyonları
                  gösteren temsili resimler üzerinde, metallerin haddelenebilme, dövülebilme ve elektriksel iletkenlik
                  özellikleri, bağlanma mekanizması ile ilişkilendirilir. Bazı geçiş elementlerinin sertlik ve çok yüksek
                  erime noktası özellikleri, bu elementlerin yarı dolu d orbitallerini kullanarak Kovalent bağ
                  oluşturabilme yetileriyle açıklanır (2.6-2.7).
                  2.1 İyonik bağların oluşum mekanizması 7, 8 ve 9. Sınıflarda işlenmiştir.
                  [!] 2.1 NaF, NaCl, NaBr, NaI gibi iyonlarından biri ortak, diğeri de sadece çap bakımından farklı
                  iyonik bileşik serilerinde en sağlam iyonik bağın hangi bileşikte olacağı irdelenir. Ayrıca, MgO ve
                  MgCl2 gibi bileşiklerdeki iyonik bağların sağlamlığı, yüklerle ilişkilendirilir. MgO bileşiğinin çok
Dersin İşlenişinde Dikkat     yüksek erime noktasına sahip olması, bağın sağlamlığı ile açıklanır. Çaplar, yükler ve bağ sağlamlığı
edilmesi Gerekli Noktalar     ile ilgili karşılaştırmada kullanılmak üzere başka bileşik serileri verilir.
                   2.1 AlF3, AlCl3, AlBr3, AlI3 serisinde soldan sağa gidildikçe bağlar Kovalent karakter kazandığı
                  için erime-kaynama noktası gibi özelliklere, bağın sağlamlığı yanında bağın tipinin değişmesi de
                  katkıda bulunduğu için, iyonik bağların sağlamlık mukayesesinde böyle seriler kullanılmayacaktır.
                   2.2 İyonik bileşiklerin kristal örgüler oluşturması ve moleküllerinin bulunmayışı, 9. sınıfta
                   açıklanmıştır.
                    2.3 Bu düzeyde hibrit orbitaller kullanılmayacak, örneğin, H2O oluşumu açıklanırken, oksijenin
                   atomik orbitallerinin örtüşmeye katıldığı varsayılacaktır.
                   [!] 2.4-2.5 AgF, AgCl, AgBr, AgI ve NaF, MgF2, AlF3, SiF4, PF5, SF6, ClF7 serilerinde bağların
                   iyoniklik karakterden Kovalent karaktere seyri, elektronegatiflik farkları temelinde açıklanır.
                   ??? 2.4-2.5 Her bağın ya iyonik ya da Kovalent olması gerektiği, metal bileşiklerinin hep iyonik bağ
                   içerdiği şeklinde aşırı basitleştirici yaklaşımlardan kaynaklanan yanılgılar, bu düzeyde, uygun
                   örneklerle düzeltilmelidir.
                    2.6-2.7 Metalik bağlarla ilgili bant teorisine girilmeyecektir.
                   [!] 2.6-2.7 Metalik bağların hâkim olduğu katılarda, dış zorlamalarla atomların yeri değişince metalik
                   bağın kopmayacağı, bu yüzden metallerin esnek, dövülebilir ve haddelenebilir kristaller olduğu
                   vurgulanır. Metallerin düşük erime noktaları, metalik bağın karakteri ile ilişkilendirilir. Yüksek erime
                   noktalı ve sert geçiş metallerinin yapılarında Kovalent bağların bulunabileceği, elektron dizilimleri
                   üzerinden irdelenir
BÖLÜM III
 Ölçme-Değerlendirme
 Bireysel öğrenme etkinliklerine
  yönelik Ölçme-Değerlendirme
 Grupla öğrenme etkinliklerine
  yönelik Ölçme-Değerlendirme
                   Öğrenci katılım ve yorumları sözlü notu verilmesinde dikkate alınacaktır.
 Öğrenme güçlüğü olan
  öğrenciler ve ileri öğrenme
  hızında olan öğrenciler için ek
  Ölçme Değerlendirme
  etkinlikleri
 Dersin Diğer Derslerle İlişkisi
BÖLÜM IV
Plânın Uygulanmasına İlişkin        Plan düz anlatım, soru-cevap ve anladığını kâğıda dökme ile işlenecek. Bilgisayarda sunum
Açıklamalar                                    yapılacaktır.                                                 / / 2012

        Zekeriya ÖZGÜNER                               Cengiz AYDIN
         Kimya Öğretmeni                                Okul Müdürü

								
To top