LPP skriva deckare by 6abV2O

VIEWS: 58 PAGES: 3

									Järna grundskolor
  Eneskolan
   Lokal pedagogisk planering
Ämne: Svenska        Åk: 8     Namn:               Vecka : 43- 50

Skriva deckarnovell

Varför ska vi arbeta med det här?
För att du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:    formulera dig och kommunicera i tal och skrift
    anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
    urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Det här ska du lära dig:

     vad som kännetecknar en deckarnovell
     vad textbindning är och hur man kan utveckla den
     vad som menas med begreppen: skrivprocess, tankekarta, disposition och röd tråd
     att ge respons
     att bearbeta din text
     att bifoga dokument i mejl

Så här kommer vi att arbeta:

43      Vi ser en film
44      LOV
45      Vi tittar på matris och går igenom skrivprocessen  DISPOSITION KLAR V 45!
46      Vi arbetar med utkastet
47      Vi arbetar med utkastet och ger varandra respons på fredagen
48      Bearbetar text
49      Skriva rent/bearbeta klart och lämna in       DECKARE LÄMNAS IN TIS !
50      Muntliga presentationer och respons från Charlotte

Så här kommer dina kunskaper att bedömas:
   Jag bedömer din färdiga deckarnovell och hur väl du bearbetat den från utkastet.
   Jag bedömer din respons som du ger till någon annan.
   Jag bedömer ditt muntliga framträdande
Järna grundskolor
  Eneskolan
Järna grundskolor
  Eneskolan
KUNSKAPSKRAV         SKRIVA DECKARE                      NAMN:

   E                    C                     A

6  Eleven kan skriva olika slags texter  Eleven kan skriva olika slags texter   Eleven kan skriva olika slags texter
   med viss språklig variation, enkel   med relativt god språklig variation,   med god språklig variation,
   textbindning samt i huvudsak      utvecklad textbindning samt        välutvecklad textbindning samt
   fungerande anpassning till texttyp,   relativt väl fungerande anpassning    väl fungerande anpassning till
   språkliga normer och strukturer.    till texttyp, språkliga normer och    texttyp, språkliga normer och
                       strukturer.                strukturer.
7
   De berättande texter eleven skriver   De berättande texter eleven skriver    De berättande texter eleven skriver
   innehåller enkla gestaltande      innehåller utvecklade gestaltande     innehåller välutvecklade
   beskrivningar och berättargrepp     beskrivningar och berättargrepp samt   gestaltande beskrivningar och
   samt dramaturgi med enkel        dramaturgi med relativt komplex      berättargrepp samt dramaturgi med
   uppbyggnad.               uppbyggnad.                komplex uppbyggnad
11                      Eleven kan ge utvecklade omdömen     Eleven kan ge välutvecklade och
   Eleven kan ge enkla omdömen om     om texters innehåll och utifrån      nyanserade omdömen om texters
   texters innehåll och uppbyggnad     respons bearbeta texter mot ökad     innehåll och uppbyggnad och
   och utifrån respons bearbeta texter   tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet  utifrån respons bearbeta texter mot
   mot ökad tydlighet, kvalitet och    på ett relativt väl fungerande sätt.   ökad tydlighet, kvalitet och
   uttrycksfullhet på ett i huvudsak                         uttrycksfullhet på ett väl
   fungerande sätt.                                 fungerande sätt.13
   Eleven kan förbereda och        Eleven kan förbereda och genomföra    Eleven kan förbereda och
   genomföra enkla muntliga        utvecklade muntliga redogörelser     genomföra välutvecklade muntliga
   redogörelser med i huvudsak       med relativt väl fungerande struktur   redogörelser med väl fungerande
   fungerande struktur och innehåll och  och innehåll och relativt god       struktur och innehåll och god
   viss anpassning till syfte, mottagare  anpassning till syfte, mottagare och   anpassning till syfte, mottagare och
   och sammanhang.             sammanhang.                sammanhang.

								
To top