Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

odluka o drugoj emisiji akcija po osnovu povećanja os.kapitala_ emisijom privatne ponude

VIEWS: 1 PAGES: 5

									     Na osnovu člana 277 Zakona o preduzećima(„Službeni glasnik Republike Srpske“broj
24/98,62/02,38/03 i 97/04) te člana 23 i 44 Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (Službeni
glasnik Republike Srpske“broj 92/06 i Člana 38 Statuta „Banja Laktaši“ A.D.Laktaši, Skupština
akcionarskog društva „Banja Laktaši“ Laktaši na sjednici održanoj 20.07.2007.godine,
donijela je                ODLUKU
  o drugoj emisiji akcija po osnovu povećanja kapitala, emisijom

              privatne ponude
                  Član 1. Osnovni kapital akcionarskog društva „Banja Laktaši“ Laktaši, ulica Karađorđeva broj 44
upisan u registar Osnovnog suda u Banja Luci po Rješenju broj U/I 1582/01 od
17.09.2001.godine, registarski broj uloška 1-130-00, u iznosu od 6.868.062,00 KM podjeljen na
6.868.062 običnih (redovnih) akcija klase A nominalne vrijednosti od 1,00 KM po akciji povećava
se za iznos od 6.000.000,00 KM, povećanjem broja akcija na 12.868.062 pri čemu nominalna
vrijednost po akciji iznosi 1,00 KM.

  Društvo je registrovano kod Komisije hartija od vrijednosti pod brojem 04-195-213.                  Član 2. Povećanje osnovnog kapitala privatnom ponudom vrši se radi:

1.Obezbjeđenja sredstava za finansiranje izgradnje otvorenog bazena sa objektima i pratećim
sadržajima u Laktašima u iznosu od 3.487.011,70 KM.

2.Sanaciju hotela „SAN“ u Laktašima u iznosu od 2.512.988,30 KM
                  Član 3.

 Osnovni kapital Društva nakon povećanja iznosi 12.868.062,00 KM, podjeljen na 12.868.062
običnih (redovnih) akcija A klase nominalne vrijednosti od 1,00 KM po akciji.                   Član 4.

Povećanje osnovnog kapitala Društva drugom emisijom akcija privatnom ponudom u iznosu od
6.000.000,00 KM uplatiće „Integral inženjering“d.o.o Laktaši ulica Majke Jugovića broj 6, matični
broj: 1255908, JIB 4401145050005, akcionar Društva sa 1.650.000 akcija, što u odnosu na
ukupan broj akcija Društva iznosi 24,024244 % ukupnog broja akcija.                   Član 5.Upis i uplatu akcija iz Člana 4 ove Odluke „Integral inženjering“d.o.o.Laktaši će izvršiti u roku od
30 dana od dana prijema Rješenja o odobrenju prospekta za emisiju akcija iz člana 1 ove Odluke
od strane Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.                   Član 6.Akcionari Društva imaju pravo preče kupovine akcija druge emisije srazmjerno procentu akcija
prve emisije koje posjeduju.

Pravo iz Stava 1 ovog Člana može ostvariti svaki akcionar koji u roku od 15 dana od dana
donošenja ove Odluke prijavi, pismeno kod Emitenta upis akcija druge emisije srazmjerno broju
akcija koje posjeduje i izvrši uplatu istih akcija u roku od 10 dana od dana prijema Rješenja o
odobrenju prospekta iz člana 5 ove Odluke.

Svaki akcionar koji izvrši upis akcija iz Stava 2 ovog člana biće pismeno pozvan od strane
Emitenta da izvrši uplatu u određenom roku.
                  Član 7.

Emitent će u roku od 3 dana završetka privatne ponude, Komisiji hartija od vrijednosti RS
dostaviti izvještaj o uspješnosti provedene privatne ponude.

Sa dokazom o visini uplate akcija druge emisije i zahtjev za upis druge emisije akcija u registar
Emitenta kod Komisije hartija od vrijednosti RS.                  Član 8.

U roku od 7 dana od dana završetka privatne ponude druge emisije akcija Emitent će objaviti
rezultate uspješnosti provedene emisije u listu „Glas Srpske“ sa podacima iz člana 54 Zakona o
tržištu hartija od vrijednosti.                  Član 9.

Kao datum presjeka oređuje se prvi neradni dan predaje urednog zahtjeva Emitenta Registru za
upis emisije i raspored akcija na akcionare sa prilozima koji su propisani opštim aktima Registra
o registraciji i prenosu harija od vrijednosti.                  Član 10.

U slučaju kada se kao rezultat izračunavanja pripadajućeg broja akcija, u srazmjeru sa
procentualnim učešćem u osnovnom kapitalu Emitenta koji akcionari imaju na dan presjeka,
iskaže razlomljeni broj akcija vrši se zaokruživanje na niži cijeli broj kod akcionara kod kojih je
razlomljeni broj akcija do 50 % cijele akcije, odnosno na viši broj akcija, ako je razlomljeni broj
akcija 50% ili više od 50 % cijele akcije.                  Član 11.

Odmah po upisu druge emisije akcija u registru Komisije hartija od vrijednosti, Emitent će
podnijeti zahtjev za upis akcija u Centralni registar hartija od vrijednosti RS i u registar Osnovnog
suda u Banja Luci.
                Član 12.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.                Član 13.

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se direktor Društva Pucar Miroslav, dipl.pravnik.                Član 14.

Ovlašćuje se Upravni odbor Društva da po zahtjevu Komisija hartija od vrijednosti RS otkloni

eventualne nedostatke.                Član 15.

Ova Odluka uz zahtjev za odobrenje prospekta druge emisije akcija dostaviće se Komisiji hartija
od vrijednosti u roku od 3 dana od dana donošenja.
Laktaši, dana 20.07.2007.g.

Broj:03-331/07

                              Predsjedavajući

                              Skupštine akcionara

                            ______________________

								
To top