DETAILED PROGRAM ENG by Nuvx7TP4

VIEWS: 28 PAGES: 12

									                DETAILED PROGRAM
             Day 1 – Sunday 9-th September 2012

14:00 – 22:00

Registration of attendees in accommodation places, receiving of conference proceedings,
accommodation

            Day 2 – Monday 10-th September 2012

07:00 – 09:00     breakfast

08:00 – 09:00     Registration of attendees in conference office

                    MAIN ROOM *
               * Session with simultaneous translation

09:00 – 09:30     Inauguration Ceremony – scheduled speeches

   Jan F. Lemański -        Chairman of Organizing Committee

   Marian Kwietniewski -      Committee of Water and Civil Engineering at PAN

   Marek M. Sozański -       Chairman of Scientific Committee

   Andrzej Królikowski -      Chairman of the Main Board of PZITS                  PLENARY SESSION I*

               * Session with simultaneous translation

09:30 – 11:00

Chairmen: Marian Kwietniewski, Jan F. Lemański, Andrzej Urbaniak

09:30 – 10.00 Uzdatnianie wody - spojrzenie w przyszłość
       Water treatment - a look at the future
       Peter Huck – University of Waterloo, Kanada
10:00 – 10:25 Quality of groundwater and their protection in Slovak Republic
       Jakość i ochrona wód podziemnych w Republice Słowacji
       Jozef Kris, Martina Hanková – Slovak Univeristy of Technology, Bratysława,
       Juraj Brtko – Water Research Institute, Bratysława
10:25 – 10:50 Bezpieczeństwo i niezawodność systemów zbiorowego
        zaopatrzenia w wodę
        Safety and reliability of collective water supply systems
       Janusz Rak – Politechnika Rzeszowska
10:50 – 11:00 discussion

11:00 – 11:30     coffee break
                 PLENARY SESSION II

11:30 – 13:30

Chairmen: Maria Elektorowicz, Marek M. Sozański, Kazuhiro Takamizawa

11:00 – 11:30  Restoration and Damages Caused by the Great East Japan Earthquake
        Usunięcie strat spowodowanych wielkim trzęsieniem ziemi w Japonii
        Chiaki Nakamura, Hiroaki Morita - Japan Institute of Wastewater Engineering
        Technology
11:30 – 11:50  Informatyczne narzędzia modelowania i symulacji dla potrzeb sterowania
        procesami w inżynierii środowiska
        Software tools of modelling and simulation for processes’ control of
        environmental engineering
        Andrzej Urbaniak – Politechnika Poznańska
11:50 – 12:20  Analysis of denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE) pattern of
        bacterial 16s rDNA provides informative microbial community changes in
        Contaminated groundwater
        Analiza modeli DGGE rDNA bakterii 16s dostarczających informacje o
        zmianie środowiska mikrobiologicznego w skażonych wodach
        podziemnych
        Kazuhiro Takamizawa, Kohei Nakamura, Yukari Harata – Gifu University, Japan
12:20 – 12:50  Zastosowanie technik membranowych w usuwaniu zanieczyszczeń
        organicznych ze środowiska wodnego – stan wiedzy
        Application of membrane techniques in the removal of organic
        impurities from water environment – state of the art
        Michał Bodzek, Krystyna Konieczny - Politechnika Śląska
12:50 – 13:00  dyskusja/discussion

13:30 – 14:30     lunch break

14:30 – 16:00     Debates in three parallel thematic sessions

                      “A” ROOM

                 THEMATIC SESSION I*
      PROTECTION AND QUALITY OF SURFACE AND GROUNDWATER

             * Session with simultaneous translation

Chairmen: Jan A. Oleszkiewicz, Anna C. Majewska

14:30 – 14:50  Tetrachloroethylene decrease by microorganisms in activated sludge
        Rozkład tetrachloroetylenu w osadzie czynnym za pomocą
        mikroorganizmów
        Katsuya Ohno, Kazuhiro Takamizawa – Gifu University, Japan, Hiroyuki Tanaka
        – IBIDEN Co. Ltd., Kohei Nakamura – IBIDEN GREENTEC Co. Ltd.
14:50 – 15:05  Gospodarka ściekowa a jakość wód
        Sewage management and the quality of surface water
        Łucja Fukas-Płonka, Marcin Janik – Politechnika Śląska w Gliwicach
15:05 – 15:20  Natural attenuation of BTEX contaminated groundwater: The Tomaszów
        Mazowiecki case study
        Samooczyszczanie wód podziemnych zanieczyszczonych BTEX w rejonie
        Tomaszowa Mazowieckiego
        Franklin Obiri-Nyarko, Tomasz Kasela – Hydrogeotechnika, Kielce,
        Grzegorz Malina – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
15:20 – 15:35  Dynamika zmian wybranych grup bakterii w rzece Warcie
        Dynamics of selected indicator bacteria groups in the Warta river
        Michał Michałkiewicz, Beata Mądrecka – Politechnika Poznańska
15:35 – 15:50  Ocena możliwości wystąpienia zjawiska kontaminacji w systemie
        dystrybucji
        Assessment of the possibility of the contamination phenomena in the
        water distribution system
        Joanna Bąk – Politechnika Krakowska
15:50 – 16:00  discussion

                     “B” ROOM

                THEMATIC SESSION II
             WATER PURIFICATION TECHNOLOGIES

Chairmen: Przemysław Andrzejewski, Janusz Łomotowski

14:30 – 14:45  Removal of MS2 bacteriophages in slow sand filtration process
        Usuwanie bakteriofagów MS2 w procesie filtracji powolnej
        Michał Zielina – Cracow University of Technology, Poland, Fusheng Li,
        Katsuno Takafumi – Gifu University, Japonia
14:45 – 15:00  Poprawa efektywności koagulacji poprzez zastosowanie recyrkulacji
        osadu pokoagulacyjnego
        Improvement of coagulation efficiency by recirculation of post-
        coagulation sludge
        Jolanta Gumińska – Politechnika Śląska w Gliwicach
15:15 – 15:30  Identyfikacja prekursorów tworzenia się kwasów halogenooctowych
        w wodzie zasilającej krakowskie sieci wodociągowe „Raba” i „Bielany”
        Identification of precursors to haloacetic acids formation in Krakow
        water distribution systems “Raba” and “Bielany”
        Agnieszka Włodyka-Bergier, Tomasz Bergier, Maciej Słoboda – Akademia
        Górniczo – Hutnicza w Krakowie
15:30 – 15:45  Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody „Szczekanica” w Piotrkowie
        Trybunalskim – projekt współfinansowany ze środków Unijnych.
        Modernization of water treatment plant "Szczekanica" in Piotrków
        Trybunalski supported with European Union funds
        Robert Ciołkowski – PWiK w Piotrkowie Trybunalskim
15:45 – 16:00  Dimetylohydroksyloamina – ‘nietypowy’ prekursor
        n-nitrozodimetyloaminy (NDMA)
        Dimethylhydroxylamine – ‘untypical’ n-nitrosodimethylamine (NDMA)
        precursor
        Przemysław Andrzejewski, Lilla Fijołek – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
        w Poznaniu
16:00 – 16:10  dyskusja/discussion

                     “C” ROOM

                THEMATIC SESSION III
     COMPUTER METHODS IN WATER SUPPLY AND WATER PROTECTION

Chairmen: Andrzej Urbaniak, Ewa Łukasik

14:30 – 14:45 Wdrażanie komputerowego modelu sieci wodociągowej w PWIK
       w Dąbrowie Górniczej
       The implementation of a computer model of the water distribution
       system in Dąbrowa Górnicza
       Henryk Bylka, Wojciech Góra – Politechnika Poznańska, Olimpia Korpeta,
       Andrzej Malinowski, Marta Sroczyk – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
       w Dąbrowie Górniczej
14:45 – 15:00  Systemy GIS i SCADA oraz model hydrauliczny jako podstawowe elementy
        zintegrowanej informatyzacji miejskiego systemu zaopatrzenia w wodę
        GIS and SCADA systems and a hydraulic model as the key objects sup-
        porting the complex management of communal water supply systems
        Jan Studziński – Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa
15:00 – 15:15  Green Computing, czyli co branża IT może zrobić dla ochrony środowiska
        Green computing or what information technology can do for
        environmental protection
        Marek Mika, Grzegorz Waligóra – Politechnika Poznańska
15:15 – 15:30  Nowe rozwiązania systemów sterowania, monitorowania i wizualizacji
        w gospodarce wodno-ściekowej
        New solutions of control, monitoring and visualization systems for water
        and wastewater engineering
        Mariusz Nowak – Politechnika Poznańska
15:30 – 15:45  Wielowarstwowy model numeryczny przepływu wód podziemnych
        w rejonie eksploatacji ujęcia Nowa Dęba
        Multilayer numerical groundwater flow model in the area of Nowa Dęba
        waterworks
        Tadeusz Szklarczyk, Ewa Kret, Sandra Johana Grajales Mesa, Aleksandra Kiecak,
        Grzegorz Malina – Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie
15:45 – 16:00  dyskusja / discussion

16:00 – 16:15 break

16:15 – 18:00     Debates in three parallel thematic sessions

                      “A” ROOM

                THEMATIC SESSION IV*
      PROTECTION AND QUALITY OF SURFACE AND GROUNDWATER

               * Session with simultaneous translation

Chairmen: Peter Huck, Jadwiga Królikowska

16:15 – 16:30  Czy Polsce grozi problem roku 2013?; ołów w wodach przeznaczonych do
        spożycia
        Will Poland be affected by the problem of 2013?; lead in drinking water
        Adam Postawa - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
16:30 – 16:45  Biomasa grzybów wodnych w wodach rzek Polski
        Water fungi biomass in Polish rivers Walters
        Andrzej S. Górniak, Adam Więcko, Adam Cudowski, Anna Pietryczuk –
        Uniwersytet w Białymstoku
16:45 – 17:00  Ocena jakości wód studziennych na obszarach wiejskich na przykładzie
        gminy Grabica
        Evaluation of water quality in wells at the rural areas - Grabica
        commune example
        Elwira Tomczak – Politechnika Łódzka
17:00 – 17:15  Wykorzystanie płatów fitolitoralu oraz wierzbowych stref buforowych w
        biologicznej rekultywacji Zbiornika Zemborzyckiego w Lublinie
        The use of phytolittoral patches and willow buffer zones in the biological
        reclamation of the Zemborzycki reservoir in Lublin
        Andrzej Poncet - Urząd Miasta, Lublin
17:15 – 17:30  Studium nad zastosowaniem testu ATP do optymalizacji działania stacji
        uzdatniania wody i sieci wodociągowej
        Study on the use of ATP test to optimize water treatment plants and
        water supply
        Franciszek Pistelok, Bogusław Wiera, Tomasz Stuczyński, Marcin Kopytko
        – SGS Ekoprojekt, Pszczyna
17:30 – 17:45  Ocena składu chemicznego wód piezometrycznych w rejonie składowiska
        odpadów z przerobu złomu
        Evaluation of the chemical composition of piezometric water in the
        vicinity of the landfill of iron scrap processing
        Tadeusz Marcinkowski, Wojciech Słomka, Kamil P. Banaszkiewicz,
        Iwona Pasiecznik, Agnieszka Sobianowska-Turek– Politechnika Wrocławska
17:45 – 18:00  discussion


                    “B” ROOM

                THEMATIC SESSION V

             WATER PURIFICATION TECHNOLOGIES

Chairmen: Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż - Walkowiak

16:15 – 16:30 Usuwanie pestycydów z roztworów wodnych w procesie adsorpcji
       Removal of pesticides from aqueous solution by adsorption
       Jadwiga Kaleta, Dorota Papciak, Alicja Puszkarewicz– Politechnika Rzeszowska
16:30 – 16:45 Badanie utleniania chlorofenoli na elektrodach węglowych z
       zastosowaniem metody woltamperometrycznej
       Studies on chlorophenols oxidation on carbonaceous electrodes with use
       voltammetric metod
       Andrzej Świątkowski, Krzysztof Kuśmierek, Witold Darlewski – Wojskowa
       Akademia Techniczna, Warszawa, Maciej Pakuła – Akademia Marynarki Wojennej
       w Gdyni, Stanisław Biniak – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
16:45 – 17:00 Analiza adsorpcji jonów chromianowych (VI) na węglach aktywnych
       Analysis of chromiumVI ions adsorption onto actived carbons
       Alicja Puszkarewicz, Jadwiga Kaleta, Dorota Papciak – Politechnika Rzeszowska
17:00 – 17:15 Porównanie skuteczności usuwania manganu (II) i azotu amonowego w
       procesie biofiltracji na złożach chemicznie aktywnych
       Comparison of removal efficiency of manganese (II) and ammonium
       nitrogen in the biofiltration process on the chemically active beds
       Dorota Papciak, Jadwiga Kaleta, Alicja Puszkarewicz – Politechnika Rzeszowska
17:15 – 17:30 Aktywacja złóż filtracyjnych do usuwania żelaza i manganu z wód
       podziemnych
       Process of activation of filtration materials for iron and manganese
       removal from groundwater
       Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż – Walkowiak, Łukasz Kołaski, Marek M. Sozański
       – Politechnika Poznańska
17:30 – 18:00 discussion


                    “C” ROOM

                THEMATIC SESSION VI
     COMPUTER METHODS IN WATER SUPPLY AND WATER PROTECTION

Chairmen: Mariusz Nowak, Zygmunt Kubiak

16:15 – 16:30  Modelowanie zmian mętności wody w procesie technologicznym
        uzdatniania wody za pomocą sztucznych sieci neuronowych
        Modelling of water turbidity changes in water treatment process with
        use of artificial neural networks
        Adam Rak – Politechnika Opolska
16:30 – 16:45  Wybrane zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu w branży IT
        Selected issues of corporate social responsibility in it industry
        Rafał Różycki, Sylwia Zdeb – Politechnika Poznańska
16:45 – 17:00  Nowe rozwiązania sensorów dla systemów ochrony środowiska i
        gospodarki wodnej
        New solutions of sensors for systems of environmental protection and
        water management
        Zygmunt Kubiak – Politechnika Poznańska
17:00 – 17:15  Wykorzystanie symulacji komputerowych do poprawy efektywności
        działania małych oczyszczalni ścieków typu SBR
        The use of computer simulations for improving the operation efficiency
        of small wastewater treatment plant with SBR technology
        Jakub Mazurkiewicz, Przemysław Zakrzewski – Politechnika Poznańska
17:15 – 17:30  Algorytmy sterowania procesem koagulacji z wykorzystaniem pomiaru
        prądu strumieniowego i liczby cząstek
        Coagulation control algorithms based on measurement of particle
        number and SCD
        Marcin Kłos – Politechnika Śląska w Gliwicach
17:30 – 17:45  Optymalizacja kosztów energii elektrycznej infrastruktury informatycznej
        Artur Mucha – Politechnika Poznańska
17:45 – 18:00  dyskusja/discussion


20:00 Social Event (Banquet), Presenting SEEN-PZITS AQUARINA im. Krzysztofa Lipińskiego
   Award Ceremony

Hosts: Arkadiusz Bachan, Jan F. Lemański, Rafał Lipiński            Day 3 –Tuesday 11th September 2012

07:00 – 09:00     Breakfast

09:00 – 11:00     Debates in three parallel thematic sessions                     “A” ROOM

                THEMATIC SESSION VII*
             WATER PURIFICATION TECHNOLOGIES

               * Session with simultaneous translation

Chairmen: Marek Gromiec, Krystyna Konieczny, Marian Kwietniewski


09:00 – 09:15 Pilot Submerged Membrane Electro-Bioreactor (SMEBR) for COD
       Nutrients and Heavy Metals Removal
       Pilotowe zastosowanie zanurzeniowego membranowego elektro-
       bioreaktora (SMEBR) do usuwania związków oznaczanych jako ChZT,
       biogenów oraz metali ciężkich
       Shadi Hasan, Maria Elektorowicz,– Concordia University, Montreal,
       Jan A Oleszkiewicz University of Manitoba, Winnipeg
09:15 – 09:30 Problemy z uzdatnianiem wody na filtrach kontaktowych w aspekcie
       zmienności jakości wody ujmowanej do produkcji ze zbiornika Czaniec
       w latach 2009-2011r
       Problems with water treatment in contact filters in terms of quality
       variability of water collected from reservoir Czaniec in the years
       2009-2011
       Waldemar Sawiniak– Politechnika Śląska w Gliwicach, Barbara Kotlarczyk,
       Katarzyna Nadolska – Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, Katowice
09:30 – 09:45 Isolation of salt and nitrate-tolerant biphenyl-degrading bacteria and
       their biphenyl degradation pathway
       Izolacja bakterii odpornych na zasolenie i azotany degradujących
       bifenyle oraz ścieżka destrukcji bifenyli tymi bakteriami.
       Young-Cheol Chang, Kazunori Takada, Ken Sawada, Shintaro Kikuchi – Muroran
       Univerisity, Japonia, Kazuhiro Takamizawa - Gifu University, Japonia
09:45 – 10:00 Adsorbability of DOM after coagulation, ozonation and chlorination
       Adsorbowalność (Rozpuszczalnej Materii Organicznej) DOM po
       koagulacji, ozonowaniu i chlorowaniu
       Fusheng Li – Gifu University, Japan, Yoshihiko Matsui – Hokkaido University
10:00 – 10:15 Zastosowanie roślinnych adsorbentów naturalnych do usuwania
       barwników
       Application of natural plant sorbents for removal dyes
       Elwira Tomczak, Władysław Kamiński – Politechnika Łódzka
10:15 – 10:30 Metale w wodzie do picia u konsumentów w świetle badań na terenie
       Poznania, Szczecina i Choszczna
       Metals in drinking water at consumers in the light of investigations con-
       ducted in the area of Poznań, Szczecin and Choszczno
       Józef Górski, Marcin Siepak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
10:30 – 10:45 Możliwości wykorzystania chlorosiarczanu żelaza (III) w procesie
       oczyszczania popłuczyn
       Use of iron(III) chloride sulfate in the treatment process of filter
       backwash water
       Janusz Łomotowski, Paweł Wiercik – Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
10:45 - 11:00 discussion                   “B” ROOM

               THEMATIC SESSION VIII
                WATER DISTRIBUTION

Chairmen: Henryk Bylka, Izabela Zimoch,


09:00 – 09:15 Korozja żeliwa w systemach dystrybucji wody. Analiza zmian jakości wody
       po okresach stagnacji w warunkach modelowych
       Corrosion of cast iron in water distribution systems. Analysis of water
       quality changes following stagnation periods. Model testing
       Tomasz Laskowski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
09:15 – 09:30 Ocena wykorzystania monitoringu sieci wodociągowej do określenia
       poziomu strat wody i ich obniżenia
       Estimation of usage of water monitoring system to determine and
       minimize water losses
       Florian G. Piechurski – Politechnika Śląska w Gliwicach
09:30 – 09:45 Wpływ średnicy ściekowego rurociągu tłocznego na korozję
       grawitacyjnych kanałów betonowych
       Impact of the wastewater pressure pipe diameter on gravitational
       concrete sewers corrosion
       Wojciech Dąbrowski, Michał Zielina, Barbara Dąbrowska – Politechnika
       Krakowska
09:45 – 10:00 Rola i znaczenie zbiornika sieciowego w kształtowaniu hydrauliki
       i jakości wody w systemie wodociągowym.
       Storage tank funcions and importance in generating hydraulic
       parameters and water quality in water distribution system
       Marian Kulbik – Politechnika Gdańska
10:00 – 10:15 HOBAS - dostawca instalacji dla wody, zbiorniki dla wody pitnej
       HOBAS - provider of water instalations and tanks for drinking water
       Jacek Głowacki – HOBAS, Dąbrowa Górnicza
10:15 – 10:30  Ocena awaryjności systemu dystrybucji wody z wykorzystaniem bazy
        danych typu GIS
        Unreliability assessment of water supply distribution system with
        application of GIS
        Beata Kowalska, Dariusz Kowalski – Politechnika Lubelska, Marian Kwietniewski,
        Katarzyna Miszta-Kruk,– Politechnika Warszawska,
10.30-10.45   Analiza bilansu wody oraz awaryjności wybranego systemu dystrybucji
        wody
        Analysis of water balance and reliability of chosen water distribution
        system
        Dariusz Kowalski, Beata Kowalska – Politechnika Lubelska, Marian Kwietniewski,
        Joanna Sygacz-Adamska – Politechnika Warszawska
10:45 – 11.00  Wpływ zmiany jakości wody zasilającej system dystrybucji wody na jakość
        wody u odbiorców
        The influence of changes in the quality of water supplying distribution
        system on water quality at consumer tap
        Agnieszka Szuster-Janiaczyk, Joanna Jeż-Walkowiak, Zbysław Dymaczewski,
        Marek M. Sozański – Politechnika Poznańska
11:00-11:15   Water network risk assessment
        Estymacja ryzyka sieci wodociągowej
        Andrzej Studziński, Katarzyna Pietrucha – Politechnika Rzeszowska                     “C” ROOM

                THEMATIC SESSION IX
     COMPUTER METHODS IN WATER SUPPLY AND WATER PROTECTION

Chairman: Roman Mielcarek, Jan Studziński

09.00-10.00   Prezentacja stacjonarnego systemu GC o nazwie CMS5000 /
        chromatograf gazowy / do kontroli wody pitnej po uzdatnianiu -
        dezynfekcji zw.
        THM trihalomethane continous monitoring of treated drinking water for
        Trihalomethane (THM) disinfection by-products using a CMS5000
        Monitoring System
        Krzysztof Pawłowski – Atut Lublin
09.15-09.30   Inteligentne systemy sterowania w inżynierii środowiska z
        wykorzystaniem predykcji bazującej na klasyfikatorze bayesowskim
        Intelligent control systems in environmental engineering with the
        prediction based on the bayesian classifier
        Tomasz Łukaszewski, Mariusz Nowak – Politechnika Poznańska
09.30-09.45   Radio kognitywne: elastyczne zarządzanie ekosystemem
        bezprzewodowym
        Cognitive radio: flexible management of the wireless ecosystem
        Ewa Łukasik – Politechnika Poznańska
09.45-10.00   Algorytmy sterowania i wizualizacja stanu dydaktycznych modeli
        obiektów wodociągowo-ściekowych
        The control algorithms and visualization of didactic models of water and
        wastewater facilities
        Roman Mielcarek – Politechnika Poznańska
10.00-10.15   Symulacyjny model procesu neutralizacji ścieków przemysłowych
        Simulation model of the industrial wastewater neutralization process
        Rafał Brodziak, Wojciech Góra, Andrzej Urbaniak, Przemysław Zakrzewski
        - Politechnika Poznańska
10.15-11.00   dyskusja/discussion
11:00 – 11:30     Coffee break

11:30 – 13:30     Debates in three parallel thematic sessions

                     “A” ROOM

                 THEMATIC SESSION X*
             WATER PURIFICATION TECHNOLOGIES

               * Session with simultaneous translation

Chairman: Grzegorz Malina, Michał Bodzek

11:30-11:45   Usuwanie kwasów halogenooctowych z wody w procesie ultrafiltracyjnej
        biodegradacji z wyko-rzystaniem enzymatycznych kapilarnych membran
        poliamidowych
        The removal of haloacetic acids from water by means of ultrafiltration
        biodegradation using polyamide capillary membranes
        Małgorzata Kowalska, Jolanta Bohdziewicz – Politechnika Śląska w Gliwicach
11:45 – 12:00  Usuwanie żelaza, manganu i arsenu z wód podziemnych okolic Lublina
        Removal of iron, manganese and arsenic from groundwater near Lublin
        Małgorzata Komorowska-Kaufman, Alina Pruss, Joanna Jeż-Walkowiak– Politechnika
        Poznańska, Adam Postawa, Katarzyna Wątor – Akademia Górniczo-Hutnicza
        w Krakowie
12:00-12:15   Usuwanie z wody kwasów fulwowych i humusowowych w procesie
        fotoutleniania wspomaganym filtracją membranową
        The removal of fulvic and humic acids from water - by means of
        photooxidation process enhanced with membrane filtration
        Mariola Rajca, Michał Bodzek – Politechnika Śląska w Gliwicach
12:15-12:30   Uzdatnianie wody wodociągowej dla potrzeb dializoterapii
        Drinking water treatment for dialysis
        Alina Pruss – Politechnika Poznańska, Jan Wojciechowski - Specjalistyczny Szpital
        Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Michał Marciniak B/Braun Avitum
        Poland, Radosław Kaczmarek – Kares Sp. Z o.o.
12:30-12:45   Ryzyko awarii w podsystemie dystrybucji wody miasta Rzeszowa
        Failure risk in water distribution subsystem of Rzeszow
        Krzysztof Boryczko, Barbara Tchórzewska – Cieślak,– Politechnika Rzeszowska
12:45-13:00   Odnowa wód pralniczych na przykładzie zakładu FHU Medij w Pępowie
        A case study on the recycling of laundry water based on the FHU Medij
        w Pępowie
        Wojciech Góra, Katarzyna Jaszczyszyn, Marcin Śląski, Marek M. Sozański
        – Politechnika Poznańska
13:00-13:15   Analiza pracy złoża filtracyjnego piaskowego i z warstwą antracytu w
        systemie oczyszczania wody basenowej
        Analysis of work of sand filter bed and with anthracite layer in the pool
        water treatment system
        Joanna Wyczarska-Kokot, Florian Piechurski – Politechnika Śląska w Gliwicach
13:15-13:30   discussion
                    “B” ROOM

               THEMATIC SESSION XI

  LAW, MANAGEMENT AND ORGANIZATION IN WATER PROTECTION AND WATER
                SUPPLY

Chairman: Janusz Rak, Zbigniew Siwoń

11:30-11:45  Sludge management in the European Union: directives and practice
       Gospodarka osadami w Unii Europejskiej: dyrektywy i praktyka
       Jan A. Oleszkiewicz – University of Manitoba, Winnipeg
11:45-12:00  Niezawodnościowa ocena eksploatacji sieci wodociągowej jako kryterium
       zarządzania ryzykiem
       Reliability test for evaluation of the water distribution network
       operation as a criterion of risk management
       Izabela Zimoch – Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, Katowice
12:00-12:15  Koszty funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę
       Capital and operating costs of water supply systems
       Ewa Rauba, Rafał Miłaszewski – Politechnika Białostocka
12:15-12:30  Ocena możliwości wykorzystania zasobów wodnych Małej Wisły
       w aspekcie odprowadzania wód z kopalń Górnośląskiego Zagłębia
       Węglowego
       Evaluation of possible use of the little vistula river water resources
       in terms of discharges from the mines of the upper silesian coal basin
       Krzysztof Korczak, Andrzej Dawidowski, Zbigniew Bzowski, - Główny Instytut
       Górnictwa, Katowice
12:30-12:45  Regulacje prawne normujące wartości dopuszczalnych stężeń oraz
       sposoby usuwania i unieszkodliwiania substancji farmaceutycznych
       wprowadzanych do oczyszczalni ścieków
       Laws and regulations normalizing the concentration values as well as
       methods improved removal and disposal of pharmaceuticals substances
       introducing into the sewage system plant
       Anna Zając, Izabela Kruszelnicka, Dobrochna Ginter-Kramarczyk,
        Joanna Zembrzuska, – Politechnika Poznańska
12:45-13:15  Ochrona wód w nowej dyrektywie w sprawie emisji przemysłowych
       Water protection in the new EU directive on industrial emissions
       Marek Górski – Uniwersytet Szczeciński
13:15-13:30  dyskusja/discussion
                    “C” ROOM

               THEMATIC SESSION XII

                  SEWAGE SLUDGE

Chairman: Łucja Fukas–Płonka, Tadeusz Marcinkowski

11:30-11:45  Gospodarka osadami ściekowymi w planowaniu przestrzennym gmin
       wiejskich i w małych miastach w aspekcie ochrony środowiska
       The sewage sludge management in spatial planning of rural
       communities and small towns in terms of environment protection
       Hanna Bauman-Kaszubska, Mikołaj Sikorski – Politechnika Warszawska
11:45-12:00  Ścieżka biodegradacji leków przeciwbólowych- ibuprofenu w ściekach
       COŚ w Poznaniu
       Biodegradation pathway of analgesic drugs- ibuprofen in wastewater
       plants COŚ in Poznań
       Joanna Zembrzuska, Izabela Kruszelnicka, Dobrochna Ginter-Kramarczyk –
       Politechnika Poznańska
12:00-12:15  Charakterystyka osadu dennego z basenu pływackiego
       Characteristics of bottom sediment from the swimming pool
       Aleksandra Korkosz, Marcin Niewiadomski, Jan Hupka – Politechnika Gdańska
12:15-12:30  Alternatywne metody pomiaru natężenia przepływu ścieków
       oczyszczonych
       Alternative methods of measuring the flow rate of treated sewage
       Joanna Bąk – Politechnika Krakowska
12:30-12:45  Analiza wpływu osadu czynnego na właściwości mechaniczne kompozytów
       polimerowo-drzewnych
       Analysis of the impact of acftiveted sludge on the mechanical properties of
       wood polymer composites
       Izabela Kruszelnicka, Dobrochna Ginter Kramarczyk, Arkadiusz Kloziński, Joanna
       Zembrzuska – Politechnika Poznańska, Stanisław Zajchowski – Uniwersytet
       Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
12:45-13:00  Biodegradacja wybranych oksyetylenowanych alkoholi przez przez
       zaadaptowane mikroorganizmy osadów czynnych.
       Biodegradation of alcohol ethoxylates by selected adapted
       microorganisms from activated sludge
       Dobrochna Ginter- Kramarczyk, Izabela Kruszelnicka, Joanna Zembrzuska -
       Politechnika Poznańska
13:00-13:15  Porównanie metod stabilizacji tlenowej i beztlenowej osadów
       pokoagulacyjnych.
       Comparison of methods for aerobic and anaerobic stabilizationof
       post-coagulation sludge
       Izabela Płonka, Barbara Pieczykolan – Politechnika Śląska w Gliwicach
13:15-13:30  Ewidencja danych w oczyszczalniach ścieków zgodna z wymaganiami
       prawnymi
       Legally compliant data logging for sewage treatment plants
       Artur Domaszewicz – Eko-Soft, Poznań

13:30 – 15:00    lunch break


15:00 – 16:45    further debates                     “A” ROOM

              THEMATIC SESSION XIII*
  LAW, MANAGEMENT AND ORGANIZATION IN WATER PROTECTION AND WATER
                SUPPLY

              * Session with simultaneous translation

Chairman: Marek Górski, Izabela Zimoch

15:00-15:15  Implikacje ekonomiczne wynikające z ramowej dyrektywy wodnej
       a finansowanie gospodarki wodnej w Polsce
       Economic implications resulting from the water framework directive
       and financing of water management in Poland
       Marek Gromiec – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
15:15-15:45   Aseismic Measures and Damage of Wastewater Facilities In the Great East
        Japan Earthquake and Tsunami
        Środki zapobiegawcze a szkody oczyszczalni ścieków podczas wielkiego
        trzęsienia we wschodniej Japonii
        Chiaki Nakamura, Masaaki Ozaki - Japan Institute of Wastewater Engineering
        Technology
15:45-16:00   Mapa ryzyka utraty bezpieczeństwa kanalizacji deszczowej. Działania
        prewencyjne na przykładzie miasta Krakowa
        Hazards mapping for a storm water sewer system - preventive actions in
        the city of Krakow
        Jadwiga Królikowska, Tadeusz Żaba – Politechnika Krakowska,
        Andrzej Królikowski – Podhalańska Wyższa Szkoła Zawodowa
16:00-16:30   Wastewater utility business continuity plan for large-scale earthquake
        Komunalny plan utrzymania ciągłości działania systemu wod-kan
        w przypadku wielkich trzęsień ziemi
        Koji Nakamura, Masaaki Ozaki - Japan Institute of Wastewater Engineering
        Technology
16:30-16:45   dyskusja/discussion

16:45-17:15      coffee break

17:15 – 18:15         Summary-Plenary Session

                   PLENARY ROOM

                * Session with simultaneous translation

Chairmen:               Maria Elektorowicz, Andrzej Królikowski, Marian
                    Kwietniewski, Jan F. Lemański, Jan Oleszkiewicz,
                    Marek M. Sozański, Kazuhiro Takamizawa,

Discussion panel, proceedings summary

19:00         supper


           Day 4 –Wednesday 12-th September 2012

07:30 – 09:00     Breakfast

08:00 – 14:00     Excursions

12:30 – 14:00     Lunch

14:00         Conference termination

								
To top