RA bibliotēkas jaunieguvumi 2008gada septembrī Vispārīgā nodaa .doc

Document Sample
RA bibliotēkas jaunieguvumi 2008gada septembrī Vispārīgā nodaa .doc Powered By Docstoc
					       RA bibliotēkas jaunieguvumi 2008.gada septembrī
Vispārīgā nodaļa (udk 0)

Pasaules mītu vārdnīca no A līdz Z / R.Viliss (galv.konsutants) ; No angļu val.tulk. N.Pukjans. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2005. - 223 lpp. : il.
ISBN 978-9984-362-05-2. - ISBN 9984-362-05-1.
Mitoloģija -- Pasaule.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 398
Fonds: HP. Plaukta indekss: 398.22(038)
Kultūras iestāžu darbība Latvijā : informatīvs apraksts / Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga
: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 2008. - 4 lpp. : diagr., tab. ; 30 cm.
ISBN 978-9984-06-342-3.
Latvija - Statistika - Seriālizdevumi.
Latvijas kultūra -- Statistiskie dati.
Fonds: L. Plaukta indekss: 008
Kristapsone, Silvija. Zinātniskā pētniecība studiju procesā : mācību grāmata augstskolu sociālo zinātņu studiju
programmu studentiem / Silvija Kristapsone ; red. Andris Mukāns. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2008
(SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 349, [1] lpp. : diagr., tab. ; 20 cm. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 54). -
Bibliogr.: 323.-330. lpp. (83 nos.). - S. Kristapsones mācību līdzekļa mērķis ir izskaidrot zinātniskās pētniecības
metodoloģijas jautājumus sociālo zinātņu nozarēs. Grāmata adresēta studentiem, maģistriem un interesentiem,
dodot iespēju studēt apkopotus un sistematizētus materiālus par šiem jautājumiem. Pēc autores domām, mācību
grāmata noderīga arī vidusskolu un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem, izstrādājot savus pirmos
zinātniskos darbus.
ISBN 978-9984-8280-0-8.
Pētniecība - Mācību līdzekļi augstskolām. Sociālās zinātnes - Pētniecība - Mācību līdzekļi augstskolām -
Metodoloģija. Sociālās zinātnes - Pētniecība - Mācību līdzekļi augstskolām - Statistiskās metodes. Pārskata
rakstīšana - Mācību līdzekļi augstskolām. Augstskolas - Nobeiguma darbi - Mācību līdzekļi augstskolām.
Zinātniskā darba vispārīgā metodoloģija -- Pētnieciskais darbs.
Fonds: AB1, L. Plaukta indekss: 001
Tāvu zemes kalendars.2009 : kulturvēsturiska un literara godagromota / Sast. un red.: J.Eļksnis, V.Unda. - 70.
goda gojums. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2008. - 375 lpp. : il.
ISBN 978-9984-291-54-3. - ISBN 9984-291-54-3.
ISSN 14072068*.
Kultūras mantojums.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 050Datorzinātne (udk 004)

Kijaško, Mihails, 1978-. Datoru tīkli : laboratorijas darbu uzdevumi / Mihails Kijaško; Rēzeknes
Augstskola.Inženieru fakultāte.Datorzinātņu un matemātikas katedra. - Rēzekne : RA Izdevniecība, 2008. - 123
lpp. : il. ; 20 cm. - Skaidr.vārdnīca: 117.-123.lpp.
ISBN 978-9984-7799-9-7.
Datortīkli - Drošības pasākumi. Datortīkli. TCP / IP (datortīkla protokols).
Datorzinātne -- Datortīklu drošība.
Fonds: AB, AB1, L. Plaukta indekss: 004
Šerkins, Valērijs, 1979-. Grafiskās lietotāju saskarnes : lekciju konspekti / Valērijs Šerkins; Rēzeknes
Augstskola. Inženieru fakultāte.Datorzinātņu un matemātikas katedra. - Rēzekne : RA Izdevniecība, 2008. - 222
lpp. : il.
ISBN 978-9984-440-01-9.
Grafiskā lietotāja saskarne (datorsistēmas). Lietojumprogramma. Programmēšana.
Datorzinātne -- Datorgrafika.
Fonds: AB, AB1, L. Plaukta indekss: 004
Zorins, Aleksejs. Datori un programmēšana I / Aleksejs Zorins; Rēzeknes Augstskola.Inženieru
fakultāte.Datorzinātņu un matemātikas katedra. - Rēzekne : RA Izdevniecība, 2008. - 128 lpp. : il. - Bibliogr.;
128.lpp. (10 nos.).
1.d.
ISBN 978-9984-7799-7-3.
Datorzinātne. Datori. Programmēšana. Programmēšanas valodas. C++ (programmēšanas valoda).
Operētājsistēmas (datori). Datortīkli - Drošības pasākumi. Datortīkli.
Datorzinātne -- Dators. Programmēšana.
Fonds: AB, AB1, L. Plaukta indekss: 004
Musatovs, Jurijs, 1979-. Datori un programmēšana II / Jurijs Musatovs; Rēzeknes Augstskola.Inženieru
fakultāte.Datorzinātņu un matemātikas katedra. - Rēzekne : RA Izdevniecība, 2008. - 112 lpp. : il. - Bibliogr.;
112.lpp. (8 nos.).
2.d.
ISBN 978-9984-440-00-2.
Programmēšana. Programmēšanas valodas. C++ (programmēšanas valoda).
Datorzinātne. Programmēšana.
Fonds: AB, AB1, L. Plaukta indekss: 004
Grabusts, Pēteris. Operētājsistēmas : mācību līdzeklis / Pēteris Grabusts; Rēzeknes Augstskola.Inženieru
fakultāte.Datorzinātņu un matemātikas katedra. - Rēzekne : RA Izdevniecība, 2008. - 95 lpp. : il. - Bibliogr.:
95.lpp.(11 nos.).
ISBN 978-9984-7798-8-1.
Operētājsistēmas (datori).
Datorzinātne -- Rēzeknes augstskola.
Fonds: AB, AB1, L. Plaukta indekss: 004
Grabusts, Pēteris. Datoru arhitektūra : mācību līdzeklis / Pēteris Grabusts ; red. Vita Ansone ; Rēzeknes
Augstskola. Inženieru fakultāte. Datorzinātņu un matemātikas katedra. - Rēzekne : RA Izdevniecība, 2008. -
139 lpp. : zīm., tab. ; 20 cm. - Bibliogr.: 139. lpp. (25 nos.).
ISBN 978-9984-7798-6-7 : 100 eks.
Datora arhitektūra - Mācību līdzekļi augstskolām.
Datorzinātne.
Fonds: AB, AB1, L. Plaukta indekss: 004
Meirāns, Ivars. Skaitliskās metodes : lekciju konspekts, metodiskie norādījumi un uzdevumi praktisko darbu
izpildei / Ivars Meirāns; Rēzeknes Augstskola.Inženieru fakultāte. Datorzinātņu un matemātikas katedra. -
Rēzekne : RA Izdevniecība, 2008. - 91 lpp. : il. - Bibliogr.: 89.lpp.(12 nos.).
ISBN 978-9984-440-02-6.
Skaitliskā analīze. Programmēšana.
Programmēšana -- Skaitļošana.
Fonds: AB, AB1, L. Plaukta indekss: 519
Teilāns, Artis, 1964-. Sistēmu objektorientētā modelēšana : mācību palīglīdzeklis / Artis Teilāns; Rēzeknes
Augstskola.Inženieru fakultāte. Datorzinātņu un matemātikas katedra. - Rēzekne : RA Izdevniecība, 2008. - 91
lpp. : il. - Bibliogr.: 89.-91.lpp. (22 nos.).
ISBN 978-9984-440-03-3.
Sistēmu inženierija. Datormodelēšana. Modelēšanas metodes. Objektorientēta programmēšana (datorzinātne).
Datorzinātne -- Matemātiskā modelēšana. Programmēšana.
Fonds: AB, AB1, L. Plaukta indekss: 004
Vulfs, Ģirts. Projektu vadība : metod. macību palīglīdzeklis / Ģirts Vulfs.Rēzeknes Augstskola.Inženieru
fakultāte. Datorzinātņu un matemātikas katedra. - Rēzekne : RA Izdevniecība, 2008. - 69 lpp. : il. - Bibliogr.:
69.lpp.(15 nos.).
ISBN 978-9984-7799-6-6.
Projektu menedžments.
Menedžments -- Projektu vadīšana.
Fonds: AB, AB1, L. Plaukta indekss: 004
Tipāns, Ēriks, 1975-. Algoritmi un datu struktūras : lekciju konspekti / Ēriks Tipāns; Rēzeknes
Augstskola.Inženieru fakultāte. Datorzinātņu un matemātikas katedra. - Rēzekne : RA Izdevniecība, 2008. - 30
lpp. : zīm.
ISBN 978-9984-440-04-0.
Datu struktūras (datorzinātne). Programmēšana (matemātika). Algoritmi.
Matemātika -- Skaitļošana.
Fonds: L. Plaukta indekss: 004
Fonds: AB, AB1. Plaukta indekss: 519
Rēzeknes Augstskola. Inženieru fakultāte. Prakses nolikums un metodiskie norādījumi [divas daļās].-
1.d.=Diplomprojektu izstrādāšanas un noformēšanas metodiskie norādījumi-2.d. : metod.norādījumi 2.līmeņa
prof.augstākās izglītības bakalaura studiju programmas"Programmešanas inženieris" studentiem / sast. Ēriks
Tipāns; RA.Inženieru fakultāte. Datorzinātņu un matemātikas katedra. - Rēzekne : RA Izdevniecība, 2008. - 42
lpp. - Bibliogr.: 37.lpp.(5 nos.).
1.d.,2.d. Prakses nolikums un metodiskie norādījumi.Diplomprojektu izstrādāšanas un noformēšanas metodiskie
norādījumi.
Metodoloģija. Izglītība, augstākā.
Zinātniskā darba vispārīgā metodoloģija -- Rēzeknes augstskola.
Fonds: AB, AB1, L. Plaukta indekss: 001
Tipāns, Ēriks, 1975-. Algoritmu teorija : lekciju konspekti / Ēriks Tipāns; Rēzeknes Augstskola.Inženieru
fakultāte. Datorzinātņu un matemātikas katedra. - Rēzekne : RA Izdevniecība, 2008. - 44 lpp. : zīm. - Bibliogr.:
44.lpp.(7 nos.).
ISBN 978-9984-440-05-7.
Algoritmi. Programmēšana (matemātika).
Matemātika.
Fonds: AB, AB1, L. Plaukta indekss: 510
Sergejeva, L. Datorprojektēšana ar Autodesk AutoCAD & AutoCAD Electrical : mācību līdzeklis / L.
Sergejeva, V. Mirtovs, M. Mezītis ; Rīgas Tehniskā universitāte. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2008 (RTU
tipogr.). - 78 lpp. : il. ; 21 cm. - Bibliogr.: 78. lpp. (8 nos.).
ISBN 978-9984-329-02-4 : 300 eks.
Datorizētā projektēšana - Mācību līdzekļi augstskolām.
Fonds: AB1. Plaukta indekss: 004
Ruķers, Māris. Fizisko personu datu aizsardzības likuma komentāri / Māris Ruķers ; aut. red. - Rīga : SIA "E -
Sabiedrības risinājumi", 2008 (SIA "Erante"). - 308 lpp. ; 24 cm. - Bibliogr. norādes parindēs. - M. Ruķera
grāmatā doti izsmeļoši katra "Fizisko personu datu aizsardzības likuma" panta, tās daļas un pat apakšpunkta
komentāri, kas līdz šim nebija pieejami plašākam lasītāju lokam. Pielikumos pievienoti Latvijas normatīvie akti,
Eiropas Savienības dokumentu precīzi tulkojumi un tiesu prakses materiāli. Grāmata adresēta juristiem,
ierēdņiem, advokātiem, studentiem, katram, kurš savā darbā kaut vai nedaudz saskaras ar personas datu vākšanu
un glabāšanu.
ISBN 978-9984-395-00-5.
Datu aizsardzība - Latvija - Tiesības un likumdošana. Datu aizsardzība - Eiropa - Tiesības un likumdošana. Datu
apstrāde - Latvija.
Datu aizsardzība -- Juridiskā atbildība -- Likumdošana.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 341
Kliedere, Inta. Lietišķā informātika : mācību līdzeklis / Inta Kliedere ; Juridiskā koledža. - 4., papild. izd. - Rīga
: Juridiskā koledža, 2008 (SIA "Elpa-2"). - 212, [2] lpp. : zīm., diagr., tab. ; 21 cm. - Bibliogr.: 212. lpp. (12
nos.). - I. Kliederes mācību līdzeklī doti patstāvīgi izpildāmi vingrinājumi ar skaidrojumiem. Sīki aplūkots darbs
ar Microsoft Office programmām: Word, Excel un PowerPoint. Grāmata adresēta koledžu un augstskolu
studentiem, arī vidējo un vidējo profesionālo skolu audzēkņiem, kā arī kvalifikācijas kursu klausītājiem.
ISBN 978-9984-96646-5.
Informācijas zinātne - Mācību līdzekļi.
Informātika. Datorzinātne.
Fonds: AB1. Plaukta indekss: 004Filozofija. Psholoģija. Loģika. Ētika (udk 1)

Lasmane, Skaidrīte. Ētika : jautājumi,risinājumi,atzinumi : : palīglīdzeklis skolotājiem / S.Lasmane ; A. Milts ;
A. Rubenis. - Rīga : Zvaigzne, 1992. - 240 lpp.
Ētika.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 17
Fonds: HP. Plaukta indekss: 17(07)
Ponomarjovs, Andrejs. Grāmatvežu un revidentu profesionālā ētika / Andrejs Ponomarjovs ; lit. red. Ruta
Puriņa ; vāka dizains: Andra Liepiņa. - Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2008 (Rēzekne : SIA
"Latgales druka"). - 86 lpp. : tab. ; 24 cm. - Bibliogr.: [85.]-86. lpp. (29 nos.) un norādes parindēs. - A.
Ponomarjovs grāmatā ir mēģinājis atbrīvot profesionālo ētiku no skepticisma un pārmērīga relatīvisma un
pierādīt, ka ētika ir grāmatveža un revidenta profesijas neatņemama sastāvdaļa. Tajā piedāvāti septiņi kāzusi
patstāvīgajai analīzei. Grāmata adresēta ekonomikas bakalauru, maģistru un profesionālo studiju programmu
studentiem, kas apgūst mācību kursus grāmatvedībā un revīzijā, kā arī interesentiem.
ISBN 978-9984-8255-0-2.
Profesionālā ētika - Mācību līdzekļi augstskolām. Grāmatveži - Profesionālā ētika - Mācību līdzekļi
augstskolām. Revidenti - Profesionālā ētika - Mācību līdzekļi augstskolām.
Grāmatvedība -- Profesionālā ētika.
Fonds: AB1, L. Plaukta indekss: 657
Megi, Braiens. Filozofijas vēsture : rietumu filozofijas aizraujoša vēsture 2500 gadu garumā - ceļš no senajiem
laikiem līdz mūsdienām / Braiens Megi ; no angļu val. tulk. Elīna Dzalbe ; red. Anna Rāte. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2000. - 240 lpp. : krās. il., ģīm. ; 28 cm. - Bibliogr.: 232.-233.lpp. - Filozofs, rakstnieks B.Megi
iepazīstina ar Rietumu filozofijas aizraujošo vēsturi 2500 gadu garumā -- no senajiem laikiem līdz mūsdienām.
Autorsizgaismo galvenās filozofiskās tēmas, pievēršas svarīgākajiem jautājumiem un analizē izcilo filozofu
nozīmīgākos darbus. Grāmata noderēs ikvienam -- no absolūta iesācēja līdz pieredzējušam studentam. - Tulk.
no izd.: The story of philosophy / Bryan Magee (London, 1998).
ISBN 978-9984-17-608-6.
Filozofija.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 1
Howell, David C. Fundamental statistics for the behavioral sciences / David C. Howell. - 5th ed. - Belmont, CA
: Thomson-Brooks/Cole, 2004. - xviii, 570 p. : ill. (some col.) ; 24 cm. - Includes bibliographical references (p.
537-541) and index.
ISBN 978-0-534-39951-1. - ISBN 0-534-39951-7.
Statistika.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 311
Myers, David G., 1942-. Social psychology / David G. Myers. - 2nd Canadian ed. - Toronto : McGraw-
Hill/Ryerson, 2004. - xv, 677 p. : ill. - Includes bibliographical references and index. - Includes registration
code for access to McGraw-Hill online resources (http://www.mhhe.com/myers8).
ISBN 978-0-07-091397-4. - ISBN 0-07-091397-8.
Psiholoģija, sociālā.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 159.9
Matlin, Margaret W. Cognition / Margaret W. Matlin. - 4th ed. - Fort Worth : Harcourt Brace College
Publishers, 1998. - xxi, 562 p. : ill. ; 25 cm. - Includes bibliographical references (p. 476-534) and indexes.
ISBN 978-0-15-504081-6. - ISBN 0-15-504081-2.
Psiholoģija.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 159.9
Santrock, John W. A topical approach to life-span development / John W. Santrock. - 3rd ed. - Boston :
McGraw-Hill, 2007. - xxxv, 669 p. : col. ill. ; 29 cm. - Includes bibliographical references and indexes.
ISBN 978-0-07-322876-1.
Psiholoģija.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 159.9
Nolen-Hoeksema, Susan, 1959-. Abnormal psychology / Susan Nolen-Hoeksema. - Boston, Mass. : McGraw-
Hill, 1998. - xxv, 646 p. : ill. (some col.) ; 29 cm. - Includes bibliographical references (p. 589-621) and index.
ISBN 978-0-697-23118-5. - ISBN 2-311-80697-6.
Psiholoģija.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 159.9
Adler, Ronald B.(Ronald Brian), 1946-. Understanding human communication / Ronald B. Adler, George
Rodman. - 8th ed. - New York : Oxford University Press, 2003. - xvii, 524 p. : ill. (some col.) ; 26 cm. -
Includes bibliographical references and index.
ISBN 978-0-19-521910-4. - ISBN 0-19-521910-4.
Psiholoģija.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 159.9
Groarke, Leo A., 1953-. Good reasoning matters! : a constructive approach to critical thinking / Leo A. Groarke
& Christopher W. Tindale. - 3rd ed. - Don Mills, Ont. : Oxford University Press ; New York, 2004. - xviii, 470
p. : ill. ; 23 cm. - Includes bibliographical references and index. - Rev. ed. of: Good reasoning matters by J.
Frederick Little, Leo Groarke, and Christopher Tindale.
ISBN 978-0-19-541904-7. - ISBN 0-19-541904-9.
Loģika.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 16
Cole, Michael, 1938-. The development of children / Michael Cole, Sheila R. Cole. - 4th ed. - New York :
Worth Publishers, 2001. - xxiii, 697 p.[1 v. (various pagings)] : ill. (chiefly col.) ; 29 cm. - Includes
bibliographical references and indexes.
ISBN 978-0-7167-3833-6. - ISBN 0-7167-3833-3.
Psiholoģija, bērnu.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 159.9
Flew, Anthony, 1923-. How to think straight : an introduction to critical reasoning / Antony Flew. - 2nd ed. -
Amherst, N.Y. : Prometheus Books, 1998. - 164 p. ; 23 cm. - Includes bibliographical references (p. 147-151)
and indexes. - "Originally published in the United Kingdom as Thinking about thinking and later reissued in the
United States of America as Thinking straight"--Foreword.
ISBN 978-1-573-92239-5. - ISBN 1-573-92239-0.
Loģika.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 16
Vērotājs un sabiedrība : fenomenoloģiski risinājumi : rakstu krāj. / sast. un priekšv. sarakst. Māra Rubene ;
redkol.: Andžela Alesa Bello, Maija Kūle, Rihards Kūlis, Māra Rubene, Andris Rubenis, Igors Šuvajevs, Ruta
Marija Vabalaite ; lit. red.: Māra Kiope (latv. val.), Imants Mežaraups (angļu val.) ; izmantota Māra Kūļa
grafika ; vāka dizains: Arnis Čakstiņš. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2008. - 252 lpp. ; 21 cm. - Bibliogr.
rakstu beigās. - Teksts latviešu, angļu val.
Saturs: I. Vērojuma epistemoloģiskie, estētiskie un sociālie vērsumi: Sociālā fenomenoloģija: ko spēj un ko
nespēj vērojums? / Maija Kūle. Daži vērojumi par vērojumu / Igors Šuvajevs. Koeksistences fenomenoloģija:
sociālā lauka pieredze Huserla un Merlo-Pontī filosofijā / Rinalds Zembahs. Parādību vērojums: starp kopizjūtu
un "nedarbīgo kopienu" / Māra Rubene. Vērojums, afektīvā pieredze un interpretācija: fenomenoloģisks ieskats
par mākslas darbu / Elga Freiberga. Skaņa fenomenoloģiskā skatījumā / Ineta Kivle. II. Dzīves pasaules un
socialitātes tematizācijas: Kants un dzīvespasaules (Lebenswelt) problēma / Rihards Kūlis. Intersubjectivity and
social life according Edmund Husserl and Edith Stein / Angela Ales Bello. Martina Heidegera "socialitāte"? /
Raivis Bičevskis. Pasauliskošana un "vietas tiesības" / Ella Buceniece. Huserla lasītājs Lūmanis: laika
problemātika starp fenomenoloģisko un sistēmteorētisko perspektīvu / Ivars Ijabs. Starp brīvību un vēsturi: Ž. P.
Sartrs par rakstnieka atbildību / Artis Svece. Runas un kopējības saistība Heidegera eksistenciālajā analītikā /
Linda Gediņa. Fenomenoloģiskā metod fenomenoloģijā un sociālajās zinātnēs / Lāsma Pirktiņa. III.
Komunikācija un citādības ētika: Kaimiņu būšana/koeksistences aporijas / Māra Rubene. Sabiedrība par spīti
vēsturei? Emanuela Levina sociālā filosofija / Ieva Lapinska. Justice and proximity in Levinas' theory / Rūta
Marija Vabalaite. Technē and the desire for good in Socrates' moral theory / Ivars Neiders. Komunikācijas
divkāršā kustība: Sērens Kirkegors / Velga Vēvere. Ētikas pamatprincipu "matēmatika" (Kierkegaard avec
Kant) avec Lacan / Ansis Zunde.
ISBN 978-9984-8252-5-0.
Fenomenoloģija. Fenomenoloģiskā socioloģija. Fenomenoloģija. Sociālās zinātnes - Filozofija.
Filozofija -- Fenomens -- Sabiedrība.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 1
Зимняя, И. А.(Ирина Алексеевна). Педагогическая психология : учеб. для студентов вузов,
обучающихся по пед. и психол. направлениям и специальностям / И. А. Зимняя. - Изд. 2-е, доп., испр. и
перераб. - М. : Логос, 2000. - 383 с. : табл. ; 21 см. - Библиогр.: с. 368-377 (253 назв.). - В книге освещены
история, предмет, задачи, структура и методы педагогической психологии. Рассмотрены
основополагающие проблемы образования, педагога и учащегося как его субъектов, учебной и
педагогической деятельности. - Указ.
ISBN 978-5-940100-18-8.
Pedagoģiskā psiholoģija.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 37
Hjūms, Deivids. Traktāts par cilvēka dabu : Ievads. Kopsavilkums. 2. grāmata "Par jūtām". Pārspriedums par
jūtām / Deivids Hjūms ; tulk. Aldis Lauzis ; sast., red. un priekšv. sarakst. Arnis Rītups ; māksl. Ilmārs
Blumbergs. - Rīga : Liepnieks un Rītups, 2008 (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - XVII, 583 lpp. : ģīm. ; 22 cm. -
(Ad fontes ; 6). - Bibliogr.: 569.-[582.] lpp. - Tulk. no izd.: Treatise of human nature. - Paral. latviešu, angļu val.
ISBN 978-9984-96098-2.
Emocijas (filozofija). Izziņas teorija. Ētika.
Filozofija -- Emocijas.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 1
Dekarts, Renē. Meditācijas par pirmo filozofiju : Meditationes de prima philosophia = Les méditations
métaphysiques / Renē Dekarts ; tulk. no latīņu un franču val., priekšv., IX-XXIII lpp., un koment., 463.-559.
lpp., uzrakst. Arnis Rītups ; tulk. red. Ināra Ķemere ; māksl. Ilmārs Blumbergs ; noform. izmantots fragm. no
Jana Baptista Vēniksa gleznotā Renē Dekarta portreta. - Rīga : Liepnieks & Rītups, 2008. - XXV, 702, [1] lpp. :
ģīm. ; 22 cm. - Bibliogr.: 627.-669. lpp. un norādes parindēs. - Teksts latviešu, latīņu un franču val.
ISBN 978-9984-96097-5.
Pirmā filozofija. Dievs - Ontoloģiskais pierādījums. Metodoloģija. Izziņas teorija.
Filozofija.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 1
Meli, blefs, avantūra / vāka māksl. Zanda Milzarāja. - Atkārt. izd. - Rīga : Didam, 2008. - 252, [1] lpp. : il. ; 20
cm. - Bibliogr.: 251. lpp. - Grāmatā apkopota neliela daļa no cilvēkiem zināmajiem mānīšanās, krāpšanas,
melošanas un psiholoģiskās (arī psiholoģiskā kara) ietekmēšanas veidiem. Lai labāk izprastu psiholoģiskā kara
un dažādu blefošanas veidu struktūru un vēsturi, grāmatā ievietoti daži pētījumi par meliem un melošanu. Vieni
no lielākajiem pētniekiem šajā nozarē ir Pols Ekmans un Jurijs Šerbatihs. Daži no šo zinātnieku pētījumiem
atstāstīti šajā darbā.
ISBN 978-9984-7554-8-9.
Patiesība un meli - Psiholoģiskie aspekti. Krāpšana - Psiholoģiskie aspekti. Maldināšana - Psiholoģiskie aspekti.
Manipulācija (psiholoģija). Ietekme (psiholoģija).
Ētika -- Sadzīves kultūra.
Fonds: AB. Plaukta indekss: 17
Rubenis, Andris, 1951-. Renesanses filosofiski maģiskais reālisms : mācību līdzeklis / Andris Rubenis ; red.
Juris Goldmanis ; māksl. Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008 (a/s "Preses nams"). - 212, [1] lpp. : il. ;
25 cm. - Bibliogr.: 212.-[213.] lpp. - Renesanses domātāju pasaules uztverē vienlaikus sadzīvoja gan stoiķu,
epikūriešu un Svēto Rakstu idejas, gan alķīmijas, maģijas, astroloģijas, kabalas, hermētisma un citu mācību
atziņas. A. Rubeņa grāmatas uzdevums ir rosināt lasītāju ielūkoties šajā unikālajā pasaules ainā un pavērt
iespēju ar citām acīm paskatīties uz it kā tik labi pazīstamajiem renesanses tēlotājmākslas un arhitektūras
šedevriem.
ISBN 978-9984-406-48-0.
Renesanse. Filozofija, renesanses. Ētika, renesanses.
Mākslas virzieni -- Renesanse. Filozofija -- Renesanse. Eiropas vēsture.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 7
Karlsons, Ričards. Neuztraucieties par nebūtiskām lietām!... : kā dzīvot mierpilnu dzīvi un neļauties stresam /
Ričards Karlsons ; no angļu val. tulk. Maija Treilona ; red. Anita Baumane ; māksl. Irēna Žguta. - Rīga :
Zvaigzne ABC, [2008] (a/s "Preses nams"). - 184 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Don't sweat the small stuff... and it's
all small stuff : Simple ways to keep the little things from overtaking your life.
ISBN 978-9984-404-44-8.
Stresa menedžments. Pašaktualizācija (psiholoģija). Sevis menedžments (psiholoģija).
Psiholoģija -- Stress.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 159.9
Špalleka, Rozvita. Māmiņ, vai tu mani mīli? : padomdevējs vecākiem bērnu audzināšanā / Rozvita Špalleka ; no
vācu val. tulk. Pēteris Grots ; māksl. Signe Cinīte. - Pārstr. izd. - Rīga : Aurora, [2008] (a/s "Preses nams"). -
192, [4] lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: Hast du mich noch lieb?.
ISBN 978-9984-99680-6.
Bērna audzināšana. Bērnu psiholoģija. Vecāki un bērns.
Pirmsskolas audzināšana. Psiholoģija, bērnu.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 373
Fābere, Adele. Kā sarunāties ar tīņiem : praktisks vecāku un pusaudžu attiecību ceļvedis / Adele Fābere, Eleina
Mezliša ; no angļu val. tulk. Antra Legzdiņa ; red. Diāna Graudiņa ; Ingunas Kļavas vāka dizains. - Rīga :
Zvaigzne ABC, [2008] (a/s "Poligrāfists"). - 196 lpp. : il. ; 25 cm. - Bibliogr.: 189.-191. lpp. - Oriģ. nos.: How
to talk so teens will listen & listen so teens will talk.
ISBN 978-9984-402-26-0.
Vecāki un pusaudzis. Vecāku funkcijas veikšana. Komunikācija ģimenē.
Psiholoģija -- Audzināšana ģimenē. Pedagoģiskā psiholoģija -- Vecāku atbildība.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 159.9
Kempbels, Ross. Kā mīlēt pusaudzi / Ross Kempbels ; no angļu val. tulk. Kārlis Ķaune ; iev., 5. lpp., aut. Rojs
un Faiona Kāsli ; māksl. Gints Veilands. - [Rīga] : Amnis, [2006]. - 113, [1] lpp. : ģīm. ; 19 cm. - Tulk. no izd.:
How to really love your teenager / Ross Campbell, (1981, USA).
ISBN 978-9984-597-66-9. - ISBN 9984-597-66-0.
Vecāki un pusaudzis. Pusaudžu psiholoģija.
Psiholoģija, bērnu -- Pusaudzis.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 159.9
Kempbels, Ross. Kā patiesi mīlēt savu bērnu / Ross Kempbels ; no angļu val. tulk. Ziedone Sērmūkša ; iev., 5.
lpp., aut. Bens Haidens ; māksl. Gints Veilands. - [Rīga] : AMNIS, 2007. - 130 lpp. : ģīm. ; 19 cm. - Tulk. no
izd.: How to really love your child / Ross Campbell, (USA, 1977).
ISBN 978-9984-597-59-1.
Vecāki un bērns. Bērna audzināšana. Ģimene.
Audzināšana -- Bērni.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 159.9
Kolmens, Pols. Vecāki un bērni. Kā runāt ar bērnu problēmu situācijās : [rokasgrāmata] / Pols Kolmens ; no
angļu val. tulk. Īrisa Vīka ; red. Ruta Puriņa ; māksl. Dainis Lapsa. - Rīga : Avots, 2004 (Rīga : Preses nams). -
530, [1] lpp. ; 21 cm. - Bibliogr.: 520.-[531.] lpp. - Oriģ. nos.: How to say it to your kids / Paul Coleman, 2000.
ISBN 978-9984-7573-0-8. - ISBN 9984-7573-0-7.
Vecāki un bērns. Komunikācija ģimenē.
Psiholoģija, bērnu -- Audzināšana ģimenē. Audzināšana -- Bērns.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 159.9
Neglītuma vēsture / sast. Umberto Eko ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds,
2008. - 453 lpp. : il. ; 25 cm. - Tulk. no izd.: Storia Della Bruttezza/ A cura di Umberto Eco, (Milano, 2007).
ISBN 978-9984-232-87-4.
Māksla -- Mākslas vēsture.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 7.01Reliģija. Teoloģija (udk 2)

Tulkojums: kultūrvēsturisks notikums. Valsts valodas komisijas raksti 4. sējums : Bībeles tulkojumi:teorija,
vēsture, mūsdienu prakse / Autoru kolektīvs.Valsts valodas komisija. - Rīga : Zinātne, 2008. - 214 lpp. - Šajā
Valsts valodas komisijas rakstu krājumā apvienotie raksti tapuši pateicoties divām 2007. gadā notikušām
starptautiskām konferencēm. Aplūkoto tematu loks bija gan Bībeles tulkošanas teorija un vēsture, gan sakrālo
tekstu tulkošanas lingvistiskie aspekti.
ISBN 978-9984-8082-8-4.
Tulkošana un interpretācija.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 81
Pasaules reliģiju enciklopēdiskā vārdnīca : kristietība / sast. un aut.: Inese Dreimane, Veronika Gesta, Laura
Hansone, Lija Ivaska, Zane Līcīte, Andris Priede, Jānis Priede, Anita Stašulāne, Didzis Stilve, Leons Gabriels
Taivans, Jānis Tervits, Vilis Vārsbergs ; atb. red. un priekšv., 3.-4. lpp., aut. Leons Gabriels Taivans ; zin. red.:
Jānis Priede, Anita Stašulāne ; lit. red.: Andrejs Senkāns, Anita Stašulāne ; Latvijas Universitāte ; māksl. Andra
Liepiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2008 (SIA "Latgales druka"). - 178 lpp. ; 24 cm.
1. sēj. A-Č.
ISBN 978-9984-8256-1-8.
Reliģijas - Enciklopēdijas.
Reliģija -- Vārdnīcas.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 2
Ceļš : Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes teoloģisks un kultūrvēsturisks izdevums Nr.58 / Aut. kol.;
Red.kol.:Juris Cālītis [u.c.]; Krājuma sast.: Dace Balode. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. - 198 lpp.
ISBN 978-9984-8256-9-4.
Reliģija -- Praktiskā teoloģija.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 20Sabiedrisko zinātņu teorija un metodes (udk 30)

Klinenberg, Eric. Fighting for air : the battle to control America's media / Eric Klinenberg. - 1st ed. - New York
: Metropolitan Books, 2007. - 339 p. ; 24 cm.
ISBN 978-0-8050-7819-0. - ISBN 0-8050-7819-3.
Mass Media.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 302.2
Kristapsone, Silvija. Zinātniskā pētniecība studiju procesā : mācību grāmata augstskolu sociālo zinātņu studiju
programmu studentiem / Silvija Kristapsone ; red. Andris Mukāns. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2008
(SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 349, [1] lpp. : diagr., tab. ; 20 cm. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 54). -
Bibliogr.: 323.-330. lpp. (83 nos.). - S. Kristapsones mācību līdzekļa mērķis ir izskaidrot zinātniskās pētniecības
metodoloģijas jautājumus sociālo zinātņu nozarēs. Grāmata adresēta studentiem, maģistriem un interesentiem,
dodot iespēju studēt apkopotus un sistematizētus materiālus par šiem jautājumiem. Pēc autores domām, mācību
grāmata noderīga arī vidusskolu un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem, izstrādājot savus pirmos
zinātniskos darbus.
ISBN 978-9984-8280-0-8.
Pētniecība - Mācību līdzekļi augstskolām. Sociālās zinātnes - Pētniecība - Mācību līdzekļi augstskolām -
Metodoloģija. Sociālās zinātnes - Pētniecība - Mācību līdzekļi augstskolām - Statistiskās metodes. Pārskata
rakstīšana - Mācību līdzekļi augstskolām. Augstskolas - Nobeiguma darbi - Mācību līdzekļi augstskolām.
Zinātniskā darba vispārīgā metodoloģija -- Pētnieciskais darbs.
Fonds: AB1, L. Plaukta indekss: 001Statistika (udk 311)

LR Ekonomikas ministrija. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību.2008.gada jūnijs / LR Ekonomikas
ministrija. - Rīga : LR Ekonomikas ministrija, 2008.gada jūnijs. - 146 lpp. : il.
ISSN 1407-4095.
Tautsaimniecība -- Latvija. Pasaules ekonomika. Statistika. Makroekonomika. Darbs. Darba ekonomika --
Nodarbinātība. Finanses. Maksājumu bilance. Privatizācija. Kvalitāte. Inovācijas. Uzņēmējdarbības vide --
Mazie un vidējie uzņēmumi. Enerģētika. Rūpniecības ekonomika. Eiropas Savienība -- ES struktūrfondi.
Tūrisma ekonomika -- Informācijas sabiedrība. Būvniecība.
Fonds: AB1, L. Plaukta indekss: 311
Latvijas statistikas ikmēneša biļetens.-2008.- Nr.7(170) : =Monthly Bulletin of Latvian Statistics.-2008.-
No.7(170) / LR Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, 2008, Augusts. - 110 lpp.
- (Latvijas statistika).
Nr.7(170).
ISBN 14070006.
ISSN 0800-2007.
Latvijas ekonomika. Statistika. Nacionālais kopprodukts. Finanses. Iedzīvotāju statistika. Darbs. Darba
ekonomika. Izmaksas. Cenas. Lauksaimniecības ekonomika. Mežsaimniecība. Zivsaimniecība. Rūpniecības
ekonomika. Investīcijas. Transporta un sakaru ekonomika. Tūrisma ekonomika. Ārējā tirdzniecība. Iekšējā
tirdzniecība. Starptautiskās ekonomiskās attiecības -- Statistiskie dati.
Fonds: L. Plaukta indekss: 311
Latvijas ārējā tirdzniecība : svarīgākās preces un partneri 2008.gada janvārī - jūnijā / LR Centrālā statistikas
pārvalde. - Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, 2008. - 4 lpp. : il. - (Latvijas statistika).
ISBN 9984-06-276-7.
Ārējā tirdzniecība -- Statistiskie dati -- Latvija. Eksports. Imports. Preces.
Fonds: L. Plaukta indekss: 339
Brase, Charles Henry. Understandable statistics : concepts and methods / Charles Henry Brase, Corrinne Pellillo
Brase. - 7th ed. - Boston : Houghton Mifflin, 2003. - xxiv, 750 p. : ill. (some col.) ; 27 cm.
ISBN 978-0-618-20554-7. - ISBN 0-618-20554-3.
Statistika.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 311
Howell, David C. Fundamental statistics for the behavioral sciences / David C. Howell. - 5th ed. - Belmont, CA
: Thomson-Brooks/Cole, 2004. - xviii, 570 p. : ill. (some col.) ; 24 cm. - Includes bibliographical references (p.
537-541) and index.
ISBN 978-0-534-39951-1. - ISBN 0-534-39951-7.
Statistika.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 311
Ministry of Economics Republic of Latvia. Economic Development of Latvia : report / Ministry of Economics
Republic of Latvia. - Riga : Ministry of Economics Republic of Latvia, 2008, June. - 153 p. : il.
ISSN 1407-4109.
Tautsaimniecība -- LatvijaFinansesStatistika.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 338
Lauku saimniecību struktūra Latvijā 2007.gada jūnijā : statistikas biļetens= Structure of Agricultural Farms of
Latvia in June 2007 / LR Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, 2007. - 76 lpp. :
diagr.,tab. - (Latvijas statistika).
ISBN 978-9984-06-335-5.
Statistika -- Latvija. Lauksaimniecības ekonomika -- Statistiskie dati.
Fonds: L. Plaukta indekss: 338.4
Latvijas lauksaimniecība 2007.gadā : īss statistisko datu krājums= Agriculture of Latvia in 2007 / LR Centrālā
statistikas pārvalde. - Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, 2008. - 36 lpp. - (Latvijas statistika).
ISBN 978-9984-06-347-8.
Lauksaimniecība -- LatvijaLauksaimniecības ekonomika -- Statistiskie datiStatistika.
Fonds: L. Plaukta indekss: 63Socioloģija (udk 316)

Sievietes un vīrieši Latvijā.2008 : [stat.krājums]= Women and Men in Latvia.2008 / LR Centrālā statistikas
pārvalde. - Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, 2008. - 64 lpp. : il. - (Latvijas statistika).
ISBN 978-9984-06-345-4.
Statistika -- Latvija. Sociālās grupas un slāņi. Sievietes stāvoklis sabiedrībā -- Vīrietis.
Fonds: L. Plaukta indekss: 311
Howell, David C. Fundamental statistics for the behavioral sciences / David C. Howell. - 5th ed. - Belmont, CA
: Thomson-Brooks/Cole, 2004. - xviii, 570 p. : ill. (some col.) ; 24 cm. - Includes bibliographical references (p.
537-541) and index.
ISBN 978-0-534-39951-1. - ISBN 0-534-39951-7.
Statistika.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 311
Seeing ourselves : classic, contemporary, and cross-cultural readings in sociology / edited by John J. Macionis,
Nijole V. Benokraitis. - Canadian ed. - Toronto : Pearson/Prentice-Hall, 2004. - xiii, 537 p. : ill. - Includes
bibliographical references.
ISBN 978-0-13-039121-6. - ISBN 0-13-039121-2.
Socioloģija.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 316
Thompson, Michael, 1947-. Best friends, worst enemies : understanding the social lives of children / Michael
Thompson and Catherine O'Neill Grace with Lawrence J. Cohen. - 1st ed. - New York : Ballantine Books, 2001.
- xvii, 299 p. ; 24 cm. - Includes bibliographical references (p. 275-287) and index.
ISBN 978-0-345-43809-6. - ISBN 0-345-43809-4.
Socioloģija -- Bērni.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 316
Knuttila, Murray. Introducing sociology : a critical approach / Murray Knuttila. - 3rd ed. - Don Mills, Ont. :
Oxford University Press ; New York, 2005. - ix, 372 p. : ill. ; 23 cm. - Includes bibliographical references: p.
[349]-363. - Includes index.
ISBN 978-0-19-542027-2. - ISBN 0-19-542027-6.
Socioloģija.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 316
Никишина, В. Б.(Вера Борисовна). Психодиагностика в системе социальной работы : учебное пособие
для вузов / В.Б.Никишина, Т.Д.Василенко. - Москва : Владос-Пресс, 2004. - 205 с. : табл.,ил. - (Учебное
пособие для вузов. Социальная работа). - Библиогр.: с.205 (10 назв.).
ISBN 978-5-305-00114-3. - ISBN 5-305-00114-5.
Sociālais darbs. Psiholoģija, sociālā. Pedagoģiskā psiholoģija.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 316
Кравченко, А. И.(Альберт Иванович). Социальная антропология : учеб. пособие для вузов / А. И.
Кравченко. - 2-е изд. - М. : Акад. проект, 2005. - 543 с. ; 21 см. - Библиогр.: с. 534-542. - В книге
излагаются базовые знания социальной антропологии: место антропологии в системе научного знания,
предмет, объект и методы исследования, ведущие персоналии, школы и направления.
ISBN 978-5-8291-0529-7.
Socioloģija -- Antropoloģija. Antropoloģija -- Socializācija.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 572Politika. Politoloģija (udk 32)

Jēkabsons, Ēriks, 1965-. Piesardzīgā draudzība: Latvijas un Polijas attiecības 1919. un 1920. gadā : monogrāfija
/ Ēriks Jēkabsons ; lit. red. Ruta Puriņa ; vāka dizains: Arnis Čakstiņš. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2007
(SIA "Latgales druka"). - 244 lpp. : il., ģīm., kartes ; 25 cm. - Bibliogr.: 223.-231. lpp. un norādes parindēs. -
Vēsturnieka Ē. Jēkabsona darbā mēģināts apkopot pieejamos Latvijas, Polijas un Lietuvas avotus un literatūru
un vispusīgi atspoguļot abu valstu attiecības, sākot ar pirmajiem sakariem 1919. gada martā un beidzot ar
Latvijas atzīšanu "de iure" 1921. gada sākumā. Autors apbalvots ar Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas
"Felix" veicināšanas balvu un Polijas Zelta nopelnu krustu.
ISBN 978-9984-8025-6-5. - ISBN 9984-8025-6-6.
Latvija - Polija - Militārās attiecības. Polija - Latvija - Militārās attiecības. Latvija - Vēsture, militārā - 1918-
1920. Latvija - Polija - Starptautiskās attiecības. Polija - Latvija - Starptautiskās attiecības.
Latvijas vēsture. Eiropas vēsture -- Polija. Starptautiskās attiecības -- Latvija -- Polija.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 947.43
Mācāmies uzņemt : imigrantu integrācija Latvijā un Polijā= Learning to welcome: The integration of
immigrants in Latvia and Poland / Autoru kolektīvs; Red.Dace Akule. - Rīga : Sabiedriskās politikas centrs
PROVIDUS, 2008. - 103 lpp.+104 p. - Pētījums par Eiropas savienības direktīvu izpildi attiecībā uz
ieceļotājiem Latvijā un Polijā. Priekšlikumi. - Paral. latv. un angļu val.
ISBN 978-9984-7927-3-6.
Imigrācija -- Latvija -- Polija. Integrācija -- Integrācija -- ES integrācija.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 32
Latvija 2020. Nākotnes izaicinājumi sabiedrībai un valstij / Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte.
Politikas zinātnes nodaļa ; zin. red.: Žaneta Ozoliņa, Inga Ulnicāne-Ozoliņa ; lit. red.: Gita Bērziņa (latviešu
val.), Māra Antenišķe (angļu val.) ; iev., 5.-6. lpp., aut. Žaneta Ozoliņa ; vāka dizains: Ieva Tiltiņa. - Rīga : LU
Akadēmiskais apgāds, 2008 (SIA "Latgales druka"). - 297 lpp. : tab. ; 24 cm. - Bibliogr. rakstu beigās. - Teksts
latviešu, angļu val.
Saturs: POLITISKĀS ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVAS: Latvijas demokrātija: pārmaiņu treji loki / Juris
Rozenvalds. Valdību stabilitāte un efektivitāte Latvijā / Daina Bāra. Laba pārvalde Latvijā - kādai tai jābūt? /
Iveta Reinholde. Does local democracy have a future? The case of local government in Latvia / Harald Koht.
Latvia: a model of political integrity? / Rasma Kārkliņa. ZINĀŠANU UN PILSONISKĀS SABIEDRĪBAS
STIPRINĀŠANA: Globalization of higher education institutions in Latvia / Daunis Auers. Augstākās izglītības
pieejamība Latvijā: valsts un pašvaldību loma studentu finansēšanā / Rita Kaša. Zinātne, tehnoloģija un
inovācija: kā Latvijai nepalikt perifērijā? / Inga Ulnicāne-Ozoliņa. Prognozes par jauno informācijas un
komunikāciju tehnoloģiju lomu protestu kustību darbībā pasaulē un Latvijā / Andrejs Berdņikovs. Pilsoniskā
sabiedrība Latvijā: nākotnes perspektīvas / Ivars Ijabs. Ethnic relations in Latvia in 2020: three scenarios / Nils
Muižnieks. REĢIONĀLĀ UN STARPTAUTISKĀ DIMENSIJA: Latvijas skatījums uz reģionālās drošības
izaicinājumiem / Žaneta Ozoliņa. Latvija un mūsdienu izaicinājumi starptautiskajai drošībai: vides drošība /
Kristīne Doroņenkova. Latvija un Eiropas drošības un aizsardzības politika / Ģirts Valdis Kristovskis.
Konvencionālais bruņojums un Eiropas drošības stūrakmeņa drupināšana. Vai nākamajā desmitgadē gaidāma
jauna bruņošanās sacensība? / Airis Rikveilis. Latvijas un Krievijas attiecības - 2020 / Toms Rostoks. Ātrāk,
augstāk, spēcīgāk. ANO nākotnes versijas un Latvijas vieta tajās / Gunda Reire.
ISBN 978-9984-8257-5-5.
Zinātne - Latvija - Kongresi, konferences utt.
Latvija - Prognozēšana - Kongresi, konferences utt. Latvija - Politika un pārvalde - 1991- - Kongresi,
konferences utt. Latvija - Starptautiskās attiecības - 1991- - Kongresi, konferences utt.
Politika -- Latvija. Konferences -- Latvijas Universitāte.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 32
Braving the New World : readings in contemporary politics / Edit. by Thomas M.J.Bateman, Roger Epp. - 3rd
ed. - Nelson : Thomson, 2004. - xiii, 316 p.
ISBN 978-0-17-641566-2.
Politika.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 32
Līvijs, Džoels. Sazvērestības teorijas, kas satrieca visu pasauli / Džoels Līvijs ; no angļu val. tulk. Ingrīda
Keviša ; atb. red. Anna Pavlovska ; lit. red. Brigita Šoriņa ; Kena Tomasa iev., 6.-7. lpp. - Rīga : Jumava, 2008
(Ķīna). - 142 lpp. : il. ; 19 cm. - Bibliogr.: 139. lpp.; Glosārijs: 140.-142.lpp. - Oriģ. nos.: The little book of
conspiracies.
ISBN 978-9984-384-48-1.
Sazvērestības.
Ārpolitika -- Sazvērestības.
Fonds: AB. Plaukta indekss: 327
Lapsa, Lato, 1969-. Mūsu vēsture, 1985-2005 / Lato Lapsa, Sandris Metuzāls, Kristīne Jančevska ; red. Pēteris
Jankavs ; Māra Jonova vāka dizains ; fotogr.: Normunds Mežiņš, Vitālijs Stīpnieks, Aigars Jansons, Boriss
Koļesņikovs, Ritvars Skuja, Elmārs Rudzītis, Ints Kalniņš, V. Filatovs, A. Fridenbergs, G. Maidanovs, B.
Koļesņikovs, I. Kalniņš, A. Āķis, M. Bērsons, UJ. Kustovs, A. Indriķis, V. Semenovs, Ž. Legzdiņš, B. Taknus,
L. Šaldajevs, V. Lisicins, I. Kuzmickis, I. Znotiņš, H. Burmeistars, V. Semjonovs, I. Kuzmickis, J. Poišs. - Rīga
: Atēna, 2008 (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 525 lpp., [72] lpp. il., ģīm., faks. ; 23 cm. - (Dzīvā vēsture). -
Bibliogr.: [524.]-525. lpp. - Grāmata ir jau otrais Latvijas vēstures sējums, bet jautājumu, kā redzams, kļūst tikai
vairāk. Par laimi, arī atbilžu - un sen aizmirstu faktu. Tā neļaus aizmirst nedz varoņus, nedz neliešus, nedz
vienaldzīgos. Šī nav garlaicīgā oficiozā "mācību grāmatu" vēsture, šī ir reālā, īstā, patiesā un interesantā vēsture.
2. sēj.
ISBN 978-9984-343-24-2.
Latvija - Vēsture - Otrās brīvvalsts periods, 1991-. Latvija - Vēsture - Otrās brīvvalsts periods, 1991-.
Latvijas vēsture.
Fonds: AB1, HP. Plaukta indekss: 947Ekonomika. Ekonomikas zinātnes (udk 33)

Gods, Uģis. Mikroekonomika : mācību līdzeklis / U. Gods. - 2., atkārt., preciz. izd. - Rīga : Biznesa augstskola
Turība, 2000. - 133 lpp. - (Uzņēmējdarbības b-ka ; 5). - Bibliogr.:131.lpp.(19 nos.).
1.d.
ISBN 978-9984-609-48-5.
Mikroekonomika.
Fonds: AB. Plaukta indekss: 330.101.542
Kudinska, Marina. Kreditēšana : mācību grāmata / Marina Kudinska ; Latvijas Komercbanku asociācija.
Konsultāciju un mācību centrs ; red. Larisa Vjatere. - Rīga : Latvijas Komercbanku asociācijas Konsultāciju un
mācību centrs, 2008 (SIA tipogr. "Pērse"). - 126 lpp. : diagr., sh., tab. ; 30 cm. - Bibliogr.: 126. lpp. (15 nos.).
ISBN 978-9984-97943-4. - ISBN 9984-97943-1.
Aizņēmumi - Mācību līdzekļi augstskolām. Kredīti - Mācību līdzekļi augstskolām. Uzņēmējsabiedrības -
Mācību līdzekļi augstskolām. Riska menedžments - Mācību līdzekļi augstskolām.
Kredīts.
Fonds: AB. Plaukta indekss: 336
Fonds: AB, AB1, L. Plaukta indekss: 336.7
Latvijas Banka. Bank of Latvia : Annual Report 2007 / Latvijas Banka. - Rīga : Latvijas Banka, 2008. - 131 p. :
ill.
ISSN 1407-1800.
Bankas -- Latvija.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 336.7
Latvijas Banka. Monetārais apskats.-2007.-Nr.4 : Monetary Review.-2007.-No.4 / Latvijas Banka. - Rīga :
Latvijas Banka, 2008. - 155 lpp. : il.
. Nr.4.
ISSN 14072815(4.
Bankas -- Latvija -- Statistiskie dati. Ārējā tirdzniecība. Maksājumu bilance. Cenas. Fiskālā politika.
Vērtspapīri. Nauda.
Fonds: AB1, L. Plaukta indekss: 336.7
Latvijas Banka. Monetārais apskats.-2008.-Nr.1 : Monetary Review.-2008.-No.1 / Latvijas Banka. - Rīga :
Latvijas Banka, 2008. - 139 lpp. : il.
. Nr.1.
ISSN 14072815(1.
Bankas -- LatvijaMaksājumu bilance -- Statistiskie datiCenasFiskālā politikaMonetārā politikaĀrējā
tirdzniecībaNaudaValūtaStatistika.
Fonds: AB1, L. Plaukta indekss: 336.7
Darbaspēka izmaksas un darba samaksa : informatīvs apskats / LR Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : LR
Centrālā statistikas pārvalde, 2006, Jūlijs. - 24 lpp. - (Latvijas statistika).
ISBN 978-9984-06-307-2.
ISSN 0802-4000.
Darbs. Darba ekonomika -- Latvija. Statistika.
Fonds: L. Plaukta indekss: 331
Darbaspēka apsekojuma galvenie rādītāji 2007.gadā : datu krājums= Labour Force Surveys : main indicators in
2007 / LR Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, 2008, Maijs. - 60 lpp. -
(Latvijas statistika).
ISBN 9789984063065(7.
Darbs. Darba ekonomika -- Statistiskie dati -- Latvija. Statistika.
Fonds: L. Plaukta indekss: 331
Latvijas makroekonomiskie rādītāji.-2008.-Nr.1 : ceturkšņa biļetens= Macroeconomic Indicators of Latvia.-
2008.-No.1 / LR Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, 2008. - 92 lpp. -
(Latvijas statistika).
Nr.1.
ISSN 1407-0014.
StatistikaIekšējā tirdzniecībaCenasMakroekonomikaFinansesĀrējā tirdzniecībaEksportsImports. Nacionālais
kopprodukts -- Statistiskie dati -- Latvija.
Fonds: L. Plaukta indekss: 330
Ienākumi un dzīves apstākļi Latvijā : statistikas datu krājums =Income and living conditions in Latvia / LR
Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, 2008. - 66 lpp. - (Latvijas statistika).
ISBN 978-9984-06-339-3.
ISSN 0802-2000.
Labklājība. Dzīves līmenis -- Mājoklis. Mājsaimniecības budžets. Nabadzība -- Statistiskie dati -- Latvija. --
Veselība -- Mājsaimniecība.
Fonds: L. Plaukta indekss: 330
Transports 2007.gadā : statistisko datu krājums= Transport in 2007 / LR Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga :
LR Centrālā statistikas pārvalde, 2008. - 104 lpp. : il. - (Latvijas statistika).
ISBN 978-9984-06-343-0. - ISBN 16911903.
Transports -- Statistiskie dati. Autotransports -- Statistiskie dati. Dzelzceļš -- Statistiskie dati. Gaisa transports --
Statistiskie dati. Ceļi -- Ceļu satiksmes negadījumi.
Fonds: L. Plaukta indekss: 629
Eiropas Savienības struktūrfondu gada grāmata 2007 / ES struktūrfondi; LR Finanšu ministrija. - Rīga :
SIA"Apgāds MANTOJUMS", 2008. - 48 c.
Projektēšana. Struktūrfondi. Komerciālās tiesības. Eiropas Savienība -- ES struktūrfondi. Uzņēmējdarbība -- ES
struktūrfondi.
Fonds: L. Plaukta indekss: 658
Statistikas zinātnisko pētījumu rezultāti 2008 : zinātniskie raksti / LR Centrālā statistikas pārvalde; Zin.red.:
O.Krastiņš, E.Vanags, I.Vanags. - Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, 2008. - 320 lpp. : il. - (Latvijas
statistika).
ISBN 978-9984-06-337-9.
Mājsaimniecība. Ekonomika - Latvija. Tirgvedība. Celtniecība - Statistika. Ekosistēmas. Mežsaimniecība -
Latvija. Projektu menedžments. Administratīvi teritoriālais iedalījums. Pašvaldības. Zīmolzinība (tirgvedība).
Demogrāfija. Sabiedrības veselība. Pakalpojumu industrija. Valsts pārvalde. Sievietes. Uzņēmuma pārvalde.
Cilvēku kapitāls. Karjeras attīstība. Skolvadība.
Latvija.
Statistika -- Krājums. Tautsaimniecība -- Latvija. Būvniecība. Pārtikas ražošanas ekonomika. Mārketings.
Nodokļi un nodevas. Notekūdeņi -- Ekosistēma. Mežsaimniecība. Valsts.Tauta.Teritorija -- Latvija. Veselība --
Statistiskie dati. Darba ētika -- Vadības stili. Menedžments -- Pašvaldības. Pakalpojumi -- Konjunktūra.
Sievietes stāvoklis sabiedrībā -- Valsts pārvalde. Izglītība -- Izglītības vadība.
Fonds: AB1, L. Plaukta indekss: 338
Lauku saimniecības Latvijā 2007.gadā : statistisko datu krājums= Agricultural farms of Latvia in 2007 / LR
Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, 2008. - 48 lpp. : il. - (Latvijas statistika).
ISBN 978-9984-06-338-6.
ISSN 0803-2000.
Lauksaimniecības ekonomika -- Statistiskie dati -- Latvija.
Fonds: L. Plaukta indekss: 338.43
Latvijas Banka. Latvijas maksājumu bilance.-2008.-Nr.1 : ceturkšņa biļetens= Latvia's Balance of Payments.-
2008.-No.1 / Latvijas Banka. - Rīga : Latvijas Banka, 2008. - 92 lpp.
Nr.1.
ISSN 1407-0642.
Maksājumu bilance -- Statistiskie dati -- Latvija.
Fonds: L. Plaukta indekss: 336.1
Kultūras iestāžu darbība Latvijā : informatīvs apraksts / Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga
: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 2008. - 4 lpp. : diagr., tab. ; 30 cm.
ISBN 978-9984-06-342-3.
Latvija - Statistika - Seriālizdevumi.
Latvijas kultūra -- Statistiskie dati.
Fonds: L. Plaukta indekss: 008
LR Ekonomikas ministrija. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību.2008.gada jūnijs / LR Ekonomikas
ministrija. - Rīga : LR Ekonomikas ministrija, 2008.gada jūnijs. - 146 lpp. : il.
ISSN 1407-4095.
Tautsaimniecība -- Latvija. Pasaules ekonomika. Statistika. Makroekonomika. Darbs. Darba ekonomika --
Nodarbinātība. Finanses. Maksājumu bilance. Privatizācija. Kvalitāte. Inovācijas. Uzņēmējdarbības vide --
Mazie un vidējie uzņēmumi. Enerģētika. Rūpniecības ekonomika. Eiropas Savienība -- ES struktūrfondi.
Tūrisma ekonomika -- Informācijas sabiedrība. Būvniecība.
Fonds: AB1, L. Plaukta indekss: 311
Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošā vārdnīca : vārdnīca / LR Ekonomikas ministrija; aut.kol.:K.Bērziņa,
G.Bērziņš, G.Blunavs, u.c. - Rīga : LR Ekonomikas ministrija, 2008. - 460 lpp. - Bibliogr.: 458.- 460.lpp.(50
nos.).
ISBN 978-9984-93708-3.
Tūrisms - Vārdnīcas. Enciklopēdijas un vārdnīcas.
Tūrisma ekonomika -- Terminoloģija -- Vārdnīcas. Valodniecība -- Viesmīlības nozare.
Fonds: L. Plaukta indekss: 338.48
Lexikon Tourismus : destinationen,gastronomie,hotellerie,reisemittler,reiseveranstalter,verkehrstrager /
hrsg.von W.Fuchs, J.W.Mundt und H.-D.Zollondz. - Munchen : Oldenbourg Verlag, 2008. - 804 S.
ISBN 978-3-486-25069-5.
Tūrisma ekonomika -- Profesionālā terminoloģija. Valodniecība -- Vācu valoda.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 338.48
Latvijas ārējā tirdzniecība : svarīgākās preces un partneri 2008.gada janvārī - jūnijā / LR Centrālā statistikas
pārvalde. - Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, 2008. - 4 lpp. : il. - (Latvijas statistika).
ISBN 9984-06-276-7.
Ārējā tirdzniecība -- Statistiskie dati -- Latvija. Eksports. Imports. Preces.
Fonds: L. Plaukta indekss: 339
Ragan, Christopher T. S., 1928-. Macroeconomics : with self-study questions created by Zuzana Fromm /
Christopher T.S. Ragan, Richard G. Lipsey. - 11th Canadian ed.,Study ed. - Toronto : Pearson/Addison Wesley,
2007. - xxiii,924 p. - Includes index.
ISBN 978-0-321-43998-7.
Makroekonomika.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 330.101.541
Lipsey, Richard G., 1928-. Macroeconomics : with self-study questions created by Zuzana Fromm / Richard G.
Lipsey, Christopher T.S. Ragan. - 10th Canadian ed.,Study ed. - Toronto : Pearson/Addison Wesley, 2001. -
xxix,899 p. - Includes index.
ISBN 978-0-321-12592-7.
Makroekonomika.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 330.101.541
Peterson, Steven(Steven D.). Business plans kit for dummies / by Steven D. Peterson, Peter E. Jaret with
Barbara Findlay Schenck. - 2nd ed. - Indianapolis, IN : Wiley Pub., 2005. - xvi, 337 p. : ill. ; 25 cm.
ISBN 978-0-7645-9794-7. - ISBN 0-7645-9794-9.
Ekonomiskā politika, pārvalde.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 338.2
Lipsey, Richard G., 1928-. Microeconomics / Richard G. Lipsey, Christopher T.S. Ragan. - 10th Canadian
ed.,Study ed. - Toronto : Addison Wesley, 2003. - xxix,863 p. - Includes index.
ISBN 978-0-321-12593-4.
Mikroekonomika.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 330.101.542
Mankiw, N. Gregory. Principles of microeconomics / N. Gregory Mankiw, Ronald D.Kneebone, Kenneth
J.McKenzie, Nicholas Rowe. - 2nd Canadian ed. - Toronto : Thomson/Nelson, 2002. - xxxix, 512 p. : col. ill. -
Includes index.
ISBN 978-0-03-034067-3.
Mikroekonomika.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 330.101.542
Baron, Robert A. Entrepreneurship : a process perspective / Robert A. Baron, Scott A. Shane, A.Rebecca
Reuber. - 1st Canadian ed. - Nelson, Canada : Thomson, 2008. - xviii, 398 p. : ill. - Includes bibliographical
references and index.
ISBN 978-0-17-629055-9.
Menedžments. Uzņēmējdarbība.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 658
Klein, Naomi, 1970-. No logo : taking aim at the brand bullies / Naomi Klein. - 1st Picador USA ed. - Canada :
Vintage Canada, 2000. - xxi, 490 p. : ill. ; 24 cm. - Includes bibliographical references (p. [479]-481) and index.
ISBN 978-0-676-97282-5. - ISBN 0-676-97282-9.
Uzņēmējdarbība -- Bizness. Ekonomiskā politika, pārvalde.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 658
Peirce, Jon. Canadian industrial relations / Jon Peirce, Karen Joy Bentham. - 3rd ed. - Toronto :
Pearson/Prentice Hall, 2007. - xviii,509 p. : ill.
ISBN 978-0-13-127793-9. - ISBN 0-13-127793-6.
Darbs. Darba ekonomika.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 331
Ministry of Economics Republic of Latvia. Economic Development of Latvia : report / Ministry of Economics
Republic of Latvia. - Riga : Ministry of Economics Republic of Latvia, 2008, June. - 153 p. : il.
ISSN 1407-4109.
Tautsaimniecība -- LatvijaFinansesStatistika.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 338
Lauku saimniecību struktūra Latvijā 2007.gada jūnijā : statistikas biļetens= Structure of Agricultural Farms of
Latvia in June 2007 / LR Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, 2007. - 76 lpp. :
diagr.,tab. - (Latvijas statistika).
ISBN 978-9984-06-335-5.
Statistika -- Latvija. Lauksaimniecības ekonomika -- Statistiskie dati.
Fonds: L. Plaukta indekss: 338.4
Latvijas lauksaimniecība 2007.gadā : īss statistisko datu krājums= Agriculture of Latvia in 2007 / LR Centrālā
statistikas pārvalde. - Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, 2008. - 36 lpp. - (Latvijas statistika).
ISBN 978-9984-06-347-8.
Lauksaimniecība -- LatvijaLauksaimniecības ekonomika -- Statistiskie datiStatistika.
Fonds: L. Plaukta indekss: 63
Auziņš, Armands. Zemes pārvaldības pamati : mācību grāmata / Armands Auziņš ; Rīgas Tehniskā universitāte.
Ģeomātikas katedra. Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra. - Rīga :
RTU Izdevniecība, 2008 (RTU tipogr.). - 107 lpp. : diagr., il., tab., kartes ; 30 cm. - Bibliogr.: 105.-107. lpp.(26
nos.). - A. Auziņa grāmatā iekļauti zemes pārvaldības teorētiskie un praktiskie jautājumi, kas atspoguļo gan
ārvalstu, gan Latvijas pieredzi, kā arī skaidroti daudzi ar zemes pārvaldības jomu saistīti jēdzieni un termini, kas
pamatā skar zemes kā ekonomiski vērtīga resursa un nekustamā īpašuma plānošanu un attīstību.
ISBN 978-9984-322-79-7 : 500 eks.
Zemes izmantošana - Plānošana - Mācību līdzekļi augstskolām. Reģionālā plānošana - Mācību līdzekļi
augstskolām. Zemes izmantošana, lauku. Zemes izmantošana, pilsētas.
Zemes īpašums -- Plānošana. Reģionālā politika -- Mērķi.
Fonds: L. Plaukta indekss: 711
Parkinsons, Marks. Veiksmīga darba meklēšana / Marks Parkinsons ; latviešu val. tulk. Kaspars Birznieks ;
vāka noformējums: Daina Birzniece. - Rīga : Multineo, 2008. - 109 lpp. : zīm. ; 21 cm. - Terminu alf. rād.: 108.-
109. lpp. - Oriģ. nos.: Your job search made easy.
ISBN 978-9984-99564-9 : 1000 eks.
Biznesa komunikācija. Lietišķā sarakste. Darbinieku izvēle. Darba intervijas. Darba meklēšana. Psiholoģiskie
testi. Rakstīšana.
Darbs. Darba ekonomika -- Darbinieka pieņemšana.
Fonds: AB1. Plaukta indekss: 331
Rācenāja, Ņina, 1970-. Darba meklētāja rokasgrāmata / Ņina Rācenāja. - Ŗīga : SIA"Biznesa augstskola
Turība", 2008. - 78 lpp. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 55). - Bibliogr.: 78.lpp.(9 nos.).
ISBN 978-9984-8281-0-7.
Darba meklēšana. Darba tiesības un likumdošana. Darba intervijas.
Darbs. Darba ekonomika. Darba tiesības.
Fonds: AB1. Plaukta indekss: 331Tiesības. Juridiskās zinātnes (udk 34)

Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos / sast. P.Valters. - 2.,papild.izd. - Rīga : SIA"Divergens", 2001. -
331 lpp.
ISBN 978-9984-92962-0. - ISBN 9984-92962-0.
Tiesības -- Terminoloģija.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 34
Liholaja, Valentija. Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija : likums, teorija, prakse / V. Liholaja. - Rīga : Tiesu
namu aģentūra, 2003. - 474 lpp. - (Juridiskā izglītojošā un zinātniskā literatūra). - Bibliogr.: 467.-474.lpp.
ISBN 978-9984-671-60-4. - ISBN 9984-671-60-7.
Krimināltiesības -- Noziedzīgs nodarījums.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 343
Fonds: HP. Plaukta indekss: 343.3/.7
Krastiņš, Uldis. Noziedzigs nodarījums : mācību grāmata / U. Krastiņš. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2000. -
260 lpp. - (Juridiskā mācību un izglītojošā literatūra). - Bibliogr.: 259.lpp.(16 nos.).
ISBN 9984-671-05-4.
KrimināltiesībasNoziegumi.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 343
Fonds: HP. Plaukta indekss: 343.3/.7(07)
Lešinska, Agnese. Izaicinājums būvēt likumīgi : būvniecības procesa rokasgrāmata visiem, kas būvē, izdod
būvatļaujas un dzīvo kaimiņos / Agnese Lešinska, Sandijs Statkus, Aiga Grišāne ; Sabiedriskās politikas centrs
Providus. - Rīga : Sabiedriskās politikas centrs Providus, 2008 (Jelgavas tipogr.). - 102 lpp., [1] lp. shēma : tab.
; 24 cm. - Bibliogr.: 99.-102. lpp. un norādes parindēs.
ISBN 978-9984-7926-9-9.
Celtniecības tiesības - Latvija. Būvatļaujas - Latvija. Būvinspekcija - Latvija - Tiesības un likumdošana.
Celtniecība -- Valsts celtniecības inspekcija. Juridiskās zinātnes -- Tiesību speciālās nozares.Jauktās tiesību
nozares. -- Būvnormatīvi.
Fonds: L. Plaukta indekss: 69
Eiropas Savienības struktūrfondu gada grāmata 2007 / ES struktūrfondi; LR Finanšu ministrija. - Rīga :
SIA"Apgāds MANTOJUMS", 2008. - 48 c.
Projektēšana. Struktūrfondi. Komerciālās tiesības. Eiropas Savienība -- ES struktūrfondi. Uzņēmējdarbība -- ES
struktūrfondi.
Fonds: L. Plaukta indekss: 658
Kriminālistikas un operatīvās darbības latviešu, angļu, vācu un krievu terminoloģijas skaidrojošā vārdnīca /
Latvijas Policijas akadēmija ; aut. un sast.: Anrijs Kavalieris (vad.), Jevgēņijs Konovalovs, Leonīds Makans,
Valentīna Skujiņa, Juris Baldunčiks, Ojārs Teteris, Daiga Lāce ; priekšv. sarakst. A. Kavalieris. - Rīga : Latvijas
Policijas akadēmija, 2007. - 392 lpp. ; 22x30 cm. - Palīgrād.: 311.-392. lpp. - Vārdnīcā ietverti aptuveni 2000
apzinātie kriminālistikā un operatīvajā darbībā latviešu valodā pašreiz biežāk lietotie termini un jēdzieni, dots
īss to skaidrojums un atbilstošie termini angļu, vācu un krievu valodā. Tā adresēta studentiem, policistiem,
izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras darbiniekiem, tiesnešiem, kā arī interesentiem. - Paral. latviešu, angļu, vācu,
krievu val.
Kriminālistika - Daudzvalodu - Vārdnīcas. Vārdnīcas, daudzvalodu.
Kriminālistika -- Vārdnīcas.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 343
Hackney Blackwell, Amy. The essential law dictionary / by Amy Hackney Blackwell. - 1st ed. - Naperville, Ill.
: Sphinx Pub., 2008. - 555 p.
ISBN 978-1-572-48650-8.
Valodniecība -- Angļu valoda. -- Juridiskais termins.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 802.0
LR likumi. Darba likums (stājas spēkā 2002.g. 1.jūn.) : ar grozījumiem,kas stājas spēkā līdz 2006.gada
25.oktobrim / LR likumi. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2007]. - 71 lpp.
ISBN 978-9984-366-55-5.
Darba tiesības -- Latvija.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 349
Civilprocesa aktuālie jautājumi : 2007. gada zinātniskās konferences materiālu krājums / Tiesu namu aģentūra. -
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2008 (a/s "Poligrāfists"). - 265, [2] lpp. ; 21 cm. - Bibliogr. rakstu beigās un
parindēs.
Saturs: Tiesneša objektivitāte un neitralitāte - sacīkstes principa realizācija: angloamerikāņu un kontinentālā
iztiesāšanas modeļa salīdzinājums / Maija Paļčikovska. Aktualitātes Civilprocesa likumā intelektuālā īpašuma
tiesību jomā / Ieva Viļuma. Apelācijas instances tiesas sprieduma likumīgais spēks un tā pārsūdzēšana kasācijas
kārtībā / Gvido Zemrībo. Senāta loma civilprocesā un izskatot prasības par nemantisko kaitējumu / Agris
Bitāns. Tiesas paziņojumi un izsaukumi, tiesas dokumentu izsūtīšana / Daina Ose. Prasības pieteikuma
iesniegšanas procesuālā kārtība un ar to saistītie aktuālie jautājumi / Aigars Sniedzītis. Notariālā akta kā
autentiska dokumenta pierādījums un izpildes spēks / Ilze Metuzāle. Šķīrējtiesu regulējums Latvijā: atsevišķi
problēmjautājumi / Gaļina Žukova. Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība Latvijā no Eiropas Savienības
civilprocesa viedokļa / Baiba Rudevska. Intelektuālā īpašuma aizsardzība un civilprocess / Mārcis Krūmiņš.
ISBN 978-9984-7903-7-4.
Civilprocess - Kongresi, konferences utt.
Civilprocesuālās tiesības -- Konference -- Krājums.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 347
Broka, Baiba. Juridiskā analīze un tekstu rakstīšana : mācību līdzeklis tiesību zinātņu studentiem / Baiba Broka,
Stīvens Džohansens ; Baibas Brokas, Daigas Iļjanovas, Edmunda Broka tulk., adapt. un piel. ; zin. red. un
priekšv. aut. Kalvis Torgāns ; māksl. Marina Selunska. - 3., papild. izd. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2008 (a/s
"Poligrāfists"). - 165 lpp. ; 22 cm. - Bibliogr. norādes parindēs. - Aut. priekšv. angļu val.
ISBN 978-9984-7904-8-0.
Juridisko dokumentu sastādīšana - Mācību līdzekļi augstskolām.
Juridiskās zinātnes -- Rakstīšana -- Analīze. Dokumentācija -- Dokumenti.
Fonds: AB1, HP. Plaukta indekss: 340
Eiropas Savienības tiesību piemērošana : rokasgrāmata praktizējošiem juristiem / Donāts Eberts, Ieva Freija,
Kristīne Jarve, Jūlija Jerņeva, Dace L. Lutere-Timmele, Debora Pāvila, Dana Rone, Ilona Rūķe, Normunds
Vasariņš ; zin. red. un priekšv. aut. Dace L. Lutere-Timmele ; māksl. Marina Selunska. - 2., papild. izd. - Rīga :
Tiesu namu aģentūra, 2008 (a/s "Poligrāfists"). - 395 lpp. : tab. ; 22 cm. - Bibliogr.: 390.-395. lpp. un norādes
parindēs. - Rokasgrāmata ir paredzēta praktizējošiem juristiem un īpaši tiesnešiem. Autori savos rakstos ir
centušies sintezēt publikācijas par Eiropas Savienības tiesībām un Latvijas tiesību mācību grāmatas un
komentārus. 1. izdevums iznāca 2007. gadā.
ISBN 978-9984-7904-1-1.
Tiesības - Eiropas Savienības valstis - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. Tiesu prakse - Latvija. Tiesu prakse -
Latvija.
Starptautiskās tiesības -- Eiropas Savienības tiesības.
Fonds: AB1, HP. Plaukta indekss: 341
Ruķers, Māris. Fizisko personu datu aizsardzības likuma komentāri / Māris Ruķers ; aut. red. - Rīga : SIA "E -
Sabiedrības risinājumi", 2008 (SIA "Erante"). - 308 lpp. ; 24 cm. - Bibliogr. norādes parindēs. - M. Ruķera
grāmatā doti izsmeļoši katra "Fizisko personu datu aizsardzības likuma" panta, tās daļas un pat apakšpunkta
komentāri, kas līdz šim nebija pieejami plašākam lasītāju lokam. Pielikumos pievienoti Latvijas normatīvie akti,
Eiropas Savienības dokumentu precīzi tulkojumi un tiesu prakses materiāli. Grāmata adresēta juristiem,
ierēdņiem, advokātiem, studentiem, katram, kurš savā darbā kaut vai nedaudz saskaras ar personas datu vākšanu
un glabāšanu.
ISBN 978-9984-395-00-5.
Datu aizsardzība - Latvija - Tiesības un likumdošana. Datu aizsardzība - Eiropa - Tiesības un likumdošana. Datu
apstrāde - Latvija.
Datu aizsardzība -- Juridiskā atbildība -- Likumdošana.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 341
Administratīvais process tiesā / Kristīne Aperāne, Gatis Bārdiņš, Inga Bērtaite, Inga Bite-Perceva, Marina
Borkoveca, Jautrīte Briede, Asnate Kalniņa, Dainis Lasmanis, Mārtiņš Paparinskis, Jānis Pleps, Sandijs Statkus,
Konstantīns Vaivods, Ieva Višķere ; zin. red. un iev. aut. Jautrīte Briede ; priekšv. sarakst. Valerijans Jonikāns. -
Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2008. - 774 lpp. ; 21 cm. - Bibliogr.: 706.-772. lpp. un norādes parindēs. - Grāmata
aptver svarīgākos administratīvās tiesas procesa jautājumus, ar kuriem nākas saskarties gan tiesnešiem, gan
administratīvā tiesas procesa dalībniekiem. Tā adresēta studentiem, tiesnešiem, advokātiem, juristiem
praktiķiem, tiesībzinātniekiem, valsts pārvaldes darbiniekiem un interesentiem.
ISBN 978-9984-7319-8-8. - ISBN 9984-7319-8-8.
Administratīvais process. tiesa - Latvija - administratīvais process. Administratīvais process - Latvija.
Administratīvā procesa tiesības.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 342
LR likumi. Komerclikums.Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likums / LR likumi. - Rīga : Firma "AFS",
2008. - 165 lpp. ; 20 cm.
ISBN 978-9984-7875-5-8.
Tirdzniecības tiesības - Latvija - Avoti.
Komerciālās tiesības -- Komerclikums.
Fonds: AB1. Plaukta indekss: 347
Kazaka, Sandra. Speciālā procesuālā aizsardzība / Sandra Kazaka. - Rīga : SIA"Biznesa augstskola Turība",
2008. - 382 lpp. - (Tiesību zinātņu bibliotēka ; 30). - Bibliogr.: 366.-382.lpp.(151 nos.).
ISBN 978-9984-8280-5-3.
Kriminālprocesa tiesības -- Kriminālprocess.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 343Valsts administratīvā pārvalde. Karalietas (udk 35)

Pirmā ģenerāle Latvijā - profesore Ārija Meikališa / sast. Ā. Meikališa ; red. G. Koļķēna ; priekšv. sarakst. A.
Kavalieris. - Rīga : Latvijas Policijas akadēmija, 2006 (Petrovskis & Ko). - 256 lpp. : il., ģīm., faks. ; 25 cm. -
(Latvijas Policijas akadēmijas zinātnieki). - Darbs ir Ā. Meikališas stāstījums un vērtējums par dzīvē paveikto,
tas ir viņas dzīves un darba gājuma atspoguļojums. Par Ā. Meikališu - Latvijas Policijas akadēmijas rektori,
profesori, tiesību zinātņu doktori, pirmo sievieti policijas ģenerāli Latvijā - stāsta viņas skolotāji, kolēģi,
tuvinieki, draugi. - Teksts latviešu, angļu, krievu, vācu val.
Ģenerāļi - Latvija - Biogrāfijas.
Policija.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 351Garīgo un materiālo dzīves vajadzību nodrošinājums (udk 36)

Никишина, В. Б.(Вера Борисовна). Психодиагностика в системе социальной работы : учебное пособие
для вузов / В.Б.Никишина, Т.Д.Василенко. - Москва : Владос-Пресс, 2004. - 205 с. : табл.,ил. - (Учебное
пособие для вузов. Социальная работа). - Библиогр.: с.205 (10 назв.).
ISBN 978-5-305-00114-3. - ISBN 5-305-00114-5.
Sociālais darbs. Psiholoģija, sociālā. Pedagoģiskā psiholoģija.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 316Izglītība. Audzināšana. Mācīšana (udk 37)

Piažē, Žans. Bērna intelektuālā attīstība / Ž.Piažē ; No franču val.tulk.S.Meinerte. - Rīga : Pētergailis, 2002. -
319 lpp. - (Cilvēks un sabiedrība).
ISBN 9984-673-59-6. - ISBN 200-0-12-010059-6.
Intelekta un personības veidošanās -- Bērni.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 37
Fonds: HP. Plaukta indekss: 37.03
Baldiņš, Alvars. Skolas un ģimenes sadarbība / Alvars Baldiņš , Astrīda Raževa. - Rīga : Pētergailis, 2001. - 81
lpp. : diagr.,tab. - (Mūsdienu skola). - Bibliogr.: 81. lpp. (19 nos.).
ISBN 9984-673-54-5.
Izglītība -- Latvija.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 37
Fonds: HP. Plaukta indekss: 37.018
Špona, Ausma. Pētniecība pedagoģijā / A. Špona ; Z.Čehlova. - Rīga : RaKa, 2004. - 204 lpp. : il. -
(Pedagoģiskā b-ka.Teorija.Pieredze.Prakse). - Bibliogr.: 203.-204. lpp. (29 nos.).
ISBN 978-9984-15-593-7. - ISBN 9984-15-593-5.
Pedagoģija -- Latvija.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 37
Fonds: HP. Plaukta indekss: 37.01
Geske, Rita. Bērna bioloģiskā attīstība / R.Geske. - Rīga : RaKa, 2005. - 314 lpp. : il. - Bibliogr.: 312.-314.lpp.
(99 nos.).
ISBN 979-9984-15-680-3. - ISBN 998415680X.
Medicīna -- Bērnu aprūpeBērni -- Zīdainis -- Mazgadīgais -- Pirmsskolas izglītība -- Sākumskola -- Pusaudzis.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 618
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. LSPA zinātniskie raksti, 2007 : ikgadējs izdevums sporta zinātnē /
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija ; zin. redkol.: Uldis Švinks, Leonīds Čupriks, Nikolajs Jaružnijs, Rasma
Jansone, Alvis Paeglītis, Jānis Lanka, Viesturs Lāriņš, Reins Haljands, Viktors Selujanovs, Valērijs Kļešņovs,
Tomass Gabriss ; priekšv., 3. lpp., aut. Andris Konrads. - Rīga : LSPA, 2008 (SIA "ISA plus Ltd"). - 205 lpp. :
il., diagr., tab. ; 21 cm. - Bibliogr. rakstu beigās. - Teksts latviešu, angļu val.
Saturs: Fiziskās sagatavotības pārbaudījumi LSPA / Ilze Avotiņa. Mūsdienu latviešu literārās valodas kultūra
praksē / Inta Budviķe. Paškontroles nozīmes pētīšana sporta divcīņveidos un pielietošana sieviešu boksā /
Vladimirs Demčenko, Anna Rahovska. Sirds asinsvadu un elpošanas sistēmas rādītāju dinamika aerobikā ūdenī
sievietēm (30-40 g.v.) / Tatjana Dzalbe. Kāju, muguras muskuļu attīstības vingrinājumi sporta stundā / Helmuts
Erdmanis. Sporta deju tiesnešu tiesāšanu ietekmējošie faktori / Nikolajs Jaružnijs, Ilze Bergholde. "FIT -
BALL" nodarbības iedarbība uz antropoloģiskajiem rādītājiem brieduma vecuma 1. perioda sievietēm / Nikolajs
Jaružnijs, Jūlija Boļševa. Aerobikas ūdenī vingrinājumu ar papildu pretestību ietekme uz antropometriskajiem
rādītājiem sievietēm (28-38 g.v.) / Nikolajs Jaružnijs, Alla Fomenko. Sporta deju treneru viedoklis par lēnā
valša tehniku un mācīšanu / Nikolajs Jaružnijs, Alīna Kļonova. Fitnesa saturs un līdzekļi / Nikolajs Jaružnijs
Ģimenes un pirmsskolas mācību iestāžu attieksme pret bērnu pareizas stājas veidošanu / Irina Kazakevicha,
Leonīds Žilinskis. Klientu sākotnējā testēšana fitnesa klubā "Atletika" / Ksenija Kostina, Vladimirs Demčenko.
"Pretējās" puses trenēšanas loma barjerskrējēju sagatavošanā / Viesturs Krauksts, Aļona Sukonnova.
Apakšdelmu muskuļu speciālās spēka izturības attīstīšana svarbumbu raušanā / Māris Lesčinskis, Leonīds
Čupriks. Mācīšanās stratēģijas klausīšanās attīstīšanai topošajiem sporta speciālistiem / Ludmila Malahova.
Lentu pārmetieni grupu vingrojumos / Ļubova Maļarenko, Olga Aleksejeva. Mugurkaulāja deformāciju
ārstēšanas principi un iespējas Latvijā / Lidija Mauriņa, Jānis Osītis. Health aspects of outdoor and indoor
physical education lessons / Władysław Pańczyk LSPA studentu tāllēkšanas rezultātu vērtēšana / Eduards
Popovs, Tatjana Ļisicina. 12-13 gadus vecu basketbolistu adaptācija pastiprinātām treniņa slodzēm / Jānis
Rimbenieks. Plecu joslas kustīguma attīstīšana ar netradicionāliem pašaizsardzības vingrinājumiem
basketbolistiem 15 gadu vecumā / Aleksandra Rižova, Vladimirs Demčenko. LSPA studentu un absolventu
apmierinātība ar sporta leksikas studiju kursu / Ieva Rudzinska. Spirometriskie rādītāji uz sauszemes un ūdenī 1.
studiju gada studentiem / Maija Rumaka, Imants Upītis, Līga Aberberga-Augškalne. Agresivitāte individuālajos
sporta veidos / Laima Saiva. Ģimene mūsdienu sieviešu un vīriešu skatījumā / Jurita Smiltiņa Nometnes
dalībnieku un pedagogu savstarpējā pozitīvā mijiedarbība / Ingrīda Smukā, Daina Krauksta. Jauno sportistu
morfofunkcionālā adaptācija fiziskām slodzēm / Jeļena Solovjova, Imants Upītis. Correction of boxer’s food to
develop rapidforce enduarance / Alexander Sotnik, Gennady Glazkov. Tehniskās sagatavošanas programma
kompleksajā peldējumā (13-14 gadus veciem peldētājiem) / Evita Sproģe, Jeļena Solovjova. Latvijas
handbolistu un basketbolistu fizisko īpašību izvērtējums / Jekaterina Strauta. Komandas saliedētības struktūras
dinamika 15-18 gadus veciem basketbolistiem / Žermena Vazne, Andris Rudzītis. Fizioterapeita darbs
habilitācijas komandā sākumskolā / Luīze Ventaskrasta, Viesturs Lāriņš.
ISBN 978-9984-92041-2.
Sports -- Zinātniskā darbība -- Krājums.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 796
Ventspils Tūrisma informācijas centrs. Ventspils - pilsēta ar rītdienu : [tūrisma ceļvedis] / Ventspils Tūrisma
informācijas centrs. - Ventspils : Ventspils pilsētas dome, 2008 (SIA "Balta eko"). - 21, [3] lpp. : krās. il., kartes
; 30 cm.
Ceļveži.
Ventspils (Latvija) - Ceļveži.
Ventspils -- Tūrisma maršruts.
Fonds: L. Plaukta indekss: 914
Izglītības iestādes Latvijā 2007./2008.mācību gada sākumā : informatīvs apraksts / LR Centrālā statistikas
pārvalde. - Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, 2008. - 8 lpp. : il.
ISBN 978-9984-06-344-7.
ISSN 0802-6000.
Izglītība -- Statistiskie dati -- Latvija.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 37
Vytauto Didžiojo universitetas. Atmintis, žmones ir idejos / Vytautu Didžiojo universitetas. - Kaunas : Vytautu
Didžiojo universitetas, 2008. - 188 p. : il.
ISBN 978-995-512-225-8.
Augstākā izglītība.Augstskolas -- Universitātes -- Lietuva.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 378
Lerner, Janet W. Learning disabilities : theories, diagnosis, and teaching strategies / Janet W. Lerner. - 9th ed. -
Boston : Houghton Mifflin, 2003. - xxix, 575, [80] p. : ill. ; 24 cm. - Includes bibliographical references (p.
[613-634]) and indexes.
ISBN 978-0-618-22405-0. - ISBN 061822405X.
Profesionālā orientācija.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 37
Mayer, Richard E., 1947-. Learning and instruction / Richard E. Mayer. - Upper Saddle River, N.J. :
Merrill/Prentice Hall, 2003. - xi, 516 p. : ill. ; 24 cm. - Includes bibliographical references and indexes.
ISBN 978-0-13-098396-1. - ISBN 0-13-098396-9.
Pedagoģiskā psiholoģija.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 37
Phillips, Kenneth H.(Kenneth Harold). Teaching kids to sing / Kenneth H. Phillips. - New York : Schirmer
Books ; Toronto : Maxwell Macmillan Canada ; New York : Maxwell Macmillan International, 1992. - xv, 392
p. : ill. ; 25 cm. - Includes bibliographical references and index.
ISBN 0-02-871795-3.
Atsevišķu priekšmetu mācīšanas metodika -- Mūzika.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 372
Norton, Donna E. The effective teaching of language arts / Donna E. Norton. - 5th ed. - Upper Saddle River,
N.J. : Merrill, 1997. - xvii, 590 p. : ill. (some col.) ; 25 cm. - Includes bibliographical references and indexes.
ISBN 978-0-13-507195-3. - ISBN 013507195X.
Atsevišķu priekšmetu mācīšanas metodika.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 372
Norton, Donna E. Through the eyes of a child : an introduction to children's literature / Donna E. Norton with
Saundra E. Norton. - 4th ed. - Englewood Cliffs, N.J. : Merrill, 1995. - xx, 713, R-12, A-15, I-55 p. : col. ill. ;
27 cm. + 1 computer disk (3 1/2 in.). - Includes bibliographical references (p. R1-R12) and index.
ISBN 978-0-02-388313-2. - ISBN 0-02-388313-8.
Atsevišķu priekšmetu mācīšanas metodika -- Bērnu literatūra.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 372
Psychology applied to teaching / Robert F. Biehler, Jack Snowman. - 1st Canadian ed. - Toronto : Houghton
Mifflin, 1999. - xxx, 652 p. : ill. (chiefly col.). - Includes bibliographical references and indexes.
ISBN 978-0-17-607360-2. - ISBN 0-17-607360-4.
Pedagoģiskā psiholoģija.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 37
Weber, Ellen, 1946-. MI strategies in the classroom and beyond : using roundtable learning / Ellen Weber. -
Boston : Pearson/A & B, 2005. - x, 182 p. - Includes bibliographical references and index. - Rev. ed. of:
Roundtable learning.1997.
ISBN 978-0-205-40825-2. - ISBN 0-205-40825-7.
Mācīšanas metodes un paņēmieni.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 371
Eliason, Claudia, 1945-. A practical guide to early childhood curriculum / Claudia Eliason, Loa Jenkins. - 7th
ed. - Upper Saddle River, N.J. : Merrill, 2003. - xvii, 555 p. : ill. ; 24 cm. - Includes bibliographical references
and indexes.
ISBN 978-0-13-094518-1. - ISBN 0-13-094518-8.
Pirmsskolas audzināšana.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 373
Crowther, Ingrid, 1944-. Creating effective learning environments / Ingrid Crowther. - 1st ed. - Nelson,Canada :
Thomson, 2003. - xiv, 273 p. : ill. - Includes bibliographical references and index.
ISBN 978-0-17-616978-7. - ISBN 0-17-616978-4.
Pirmsskolas audzināšana.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 373
Arends, Richard I. Learning to teach / Richard I. Arends. - 4th ed. - Boston : McGraw-Hill, 1998. - xi, 563 p. :
ill. (some col.) ; 26 cm. - Includes bibliographical references (p. 539-550) and indexes.
ISBN 978-0-07-006282-5. - ISBN 007006282X.
Audzināšana.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 37
Rēzeknes Augstskola. Inženieru fakultāte. Prakses nolikums un metodiskie norādījumi [divas daļās].-
1.d.=Diplomprojektu izstrādāšanas un noformēšanas metodiskie norādījumi-2.d. : metod.norādījumi 2.līmeņa
prof.augstākās izglītības bakalaura studiju programmas"Programmešanas inženieris" studentiem / sast. Ēriks
Tipāns; RA.Inženieru fakultāte. Datorzinātņu un matemātikas katedra. - Rēzekne : RA Izdevniecība, 2008. - 42
lpp. - Bibliogr.: 37.lpp.(5 nos.).
1.d.,2.d. Prakses nolikums un metodiskie norādījumi.Diplomprojektu izstrādāšanas un noformēšanas metodiskie
norādījumi.
Metodoloģija. Izglītība, augstākā.
Zinātniskā darba vispārīgā metodoloģija -- Rēzeknes augstskola.
Fonds: AB, AB1, L. Plaukta indekss: 001
Rubana, Inta Māra. Sociālās zinības 5. klasei : skolotāja grāmata / Inta Māra Rubana ; red. Ineta Rāte. - Rīga :
RaKa, 2006 (SIA "Izdevniecība RaKa"). - 102 lpp. : tab. ; 21 cm. - Bibliogr.: 100.lpp. (13 nos.). - Metodiskais
līdz. komplektizd. ar mācību grāmatu.
ISBN 978-9984-15-815-0. - ISBN 9984-15-815-2.
Sociālās zinātnes.
Atsevišķu priekšmetu mācīšanas metodika -- Sociālā pedagoģija -- Sociālā darba metodes.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 372
Sociālās zinības 4. klase : skolotāja grāmata; metod.līdzeklis / Romāns Alhimionoks, Ginta Avotiņa, Valts
Sarma, Ēriks Sīka ; red. Ilze Štālberga ; lit. red. Ineta Rāte. - Rīga : RaKa, 2006 (SIA "Izdevniecība RaKa"). -
75 lpp. : tab. ; 21 cm. - (Ar gudru ziņu). - Bibliogr.: 75. lpp. (19 nos.). - Metodiskais līdz. komplektizd. ar
mācību grām.
ISBN 978-9984-15-819-8. - ISBN 9984-15-819-5.
Sociālās zinātnes - Mācīšana un mācīšanās pamatskolām.
Atsevišķu priekšmetu mācīšanas metodika -- Sociālā darba metodes -- Sociālā pedagoģija.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 372
Зимняя, И. А.(Ирина Алексеевна). Педагогическая психология : учеб. для студентов вузов,
обучающихся по пед. и психол. направлениям и специальностям / И. А. Зимняя. - Изд. 2-е, доп., испр. и
перераб. - М. : Логос, 2000. - 383 с. : табл. ; 21 см. - Библиогр.: с. 368-377 (253 назв.). - В книге освещены
история, предмет, задачи, структура и методы педагогической психологии. Рассмотрены
основополагающие проблемы образования, педагога и учащегося как его субъектов, учебной и
педагогической деятельности. - Указ.
ISBN 978-5-940100-18-8.
Pedagoģiskā psiholoģija.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 37
Никишина, В. Б.(Вера Борисовна). Психодиагностика в системе социальной работы : учебное пособие
для вузов / В.Б.Никишина, Т.Д.Василенко. - Москва : Владос-Пресс, 2004. - 205 с. : табл.,ил. - (Учебное
пособие для вузов. Социальная работа). - Библиогр.: с.205 (10 назв.).
ISBN 978-5-305-00114-3. - ISBN 5-305-00114-5.
Sociālais darbs. Psiholoģija, sociālā. Pedagoģiskā psiholoģija.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 316
Блаженов, В. А.(Владимир Александрович). Географические детективы как средство развития
мышления учащихся : [пособие] / В. А. Блаженов. - Москва : Дрофа, 2007. - 127 с. : табл. ; 20 см. -
Библиогр.: с. 138-148.
ISBN 978-5-358-02282-9.
детективные рассказы с географическими задачами.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 91
Кунха, Стивен Ф. Как готовиться к олимпиаде по географии. По материалам National Geographic и
Всероссийской олимпиады / Стивен Ф. Кунха, А. С. Наумов ; [пер. с англ. В. А. Алексеевой]. - Москва :
АСТ, 2008. - 223 с. : ил. ; 20 см. - На обл. авт. не указаны.
ISBN 978-5-17-046919-2.
Ģeogrāfija -- Vidusskola.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 91
Kristapsone, Silvija. Zinātniskā pētniecība studiju procesā : mācību grāmata augstskolu sociālo zinātņu studiju
programmu studentiem / Silvija Kristapsone ; red. Andris Mukāns. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2008
(SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 349, [1] lpp. : diagr., tab. ; 20 cm. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 54). -
Bibliogr.: 323.-330. lpp. (83 nos.). - S. Kristapsones mācību līdzekļa mērķis ir izskaidrot zinātniskās pētniecības
metodoloģijas jautājumus sociālo zinātņu nozarēs. Grāmata adresēta studentiem, maģistriem un interesentiem,
dodot iespēju studēt apkopotus un sistematizētus materiālus par šiem jautājumiem. Pēc autores domām, mācību
grāmata noderīga arī vidusskolu un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem, izstrādājot savus pirmos
zinātniskos darbus.
ISBN 978-9984-8280-0-8.
Pētniecība - Mācību līdzekļi augstskolām. Sociālās zinātnes - Pētniecība - Mācību līdzekļi augstskolām -
Metodoloģija. Sociālās zinātnes - Pētniecība - Mācību līdzekļi augstskolām - Statistiskās metodes. Pārskata
rakstīšana - Mācību līdzekļi augstskolām. Augstskolas - Nobeiguma darbi - Mācību līdzekļi augstskolām.
Zinātniskā darba vispārīgā metodoloģija -- Pētnieciskais darbs.
Fonds: AB1, L. Plaukta indekss: 001
Špalleka, Rozvita. Māmiņ, vai tu mani mīli? : padomdevējs vecākiem bērnu audzināšanā / Rozvita Špalleka ; no
vācu val. tulk. Pēteris Grots ; māksl. Signe Cinīte. - Pārstr. izd. - Rīga : Aurora, [2008] (a/s "Preses nams"). -
192, [4] lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: Hast du mich noch lieb?.
ISBN 978-9984-99680-6.
Bērna audzināšana. Bērnu psiholoģija. Vecāki un bērns.
Pirmsskolas audzināšana. Psiholoģija, bērnu.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 373
Kempbels, Ross. Kā mīlēt pusaudzi / Ross Kempbels ; no angļu val. tulk. Kārlis Ķaune ; iev., 5. lpp., aut. Rojs
un Faiona Kāsli ; māksl. Gints Veilands. - [Rīga] : Amnis, [2006]. - 113, [1] lpp. : ģīm. ; 19 cm. - Tulk. no izd.:
How to really love your teenager / Ross Campbell, (1981, USA).
ISBN 978-9984-597-66-9. - ISBN 9984-597-66-0.
Vecāki un pusaudzis. Pusaudžu psiholoģija.
Psiholoģija, bērnu -- Pusaudzis.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 159.9
Kempbels, Ross. Kā patiesi mīlēt savu bērnu / Ross Kempbels ; no angļu val. tulk. Ziedone Sērmūkša ; iev., 5.
lpp., aut. Bens Haidens ; māksl. Gints Veilands. - [Rīga] : AMNIS, 2007. - 130 lpp. : ģīm. ; 19 cm. - Tulk. no
izd.: How to really love your child / Ross Campbell, (USA, 1977).
ISBN 978-9984-597-59-1.
Vecāki un bērns. Bērna audzināšana. Ģimene.
Audzināšana -- Bērni.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 159.9
Likona, Tomass. Bērna audzināšana : no dzimšanas brīža cauri pusaudža gadiem / Tomass Likona ; no angļu
val. tulk.: Kristīne Gurtaja, Inese Kleinupa, Ieva Žagante, Dina Dravniece ; māksl. Māra Kuplā. - Rīga : Avots,
2000 (a/s "Preses nams" poligr. grupa "Jāņa sēta"). - 523, [2] lpp. ; 21 cm. - Attīstības psihologs, profesors
Ņujorkas universitātē Kortlendā T.Likonaiepazīstina ar svarīgiem psihologu atklājumiem, kā arī ar mūžveco
pieredzi bērna audzināšanā. Grāmatā aplūkota bērna attīstība no zīdaiņa vecumalīdz pat morālajam briedumam,
analizētas uzvedības problēmas un sniegti praktiski padomi to risināšanai. - Oriģ. nos.: Raising good children /
Thomas Lickona.
ISBN 9984-7001-7-8.
Audzināšana -- Audzināšana ģimenē.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 37
Kolmens, Pols. Vecāki un bērni. Kā runāt ar bērnu problēmu situācijās : [rokasgrāmata] / Pols Kolmens ; no
angļu val. tulk. Īrisa Vīka ; red. Ruta Puriņa ; māksl. Dainis Lapsa. - Rīga : Avots, 2004 (Rīga : Preses nams). -
530, [1] lpp. ; 21 cm. - Bibliogr.: 520.-[531.] lpp. - Oriģ. nos.: How to say it to your kids / Paul Coleman, 2000.
ISBN 978-9984-7573-0-8. - ISBN 9984-7573-0-7.
Vecāki un bērns. Komunikācija ģimenē.
Psiholoģija, bērnu -- Audzināšana ģimenē. Audzināšana -- Bērns.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 159.9Etnoloģija. Etnogrāfija. Tikumi. Paražas. Tautu dzīve. Folklora (udk 39)

Pasaules mītu vārdnīca no A līdz Z / R.Viliss (galv.konsutants) ; No angļu val.tulk. N.Pukjans. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2005. - 223 lpp. : il.
ISBN 978-9984-362-05-2. - ISBN 9984-362-05-1.
Mitoloģija -- Pasaule.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 398
Fonds: HP. Plaukta indekss: 398.22(038)
Sievietes un vīrieši Latvijā.2008 : [stat.krājums]= Women and Men in Latvia.2008 / LR Centrālā statistikas
pārvalde. - Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, 2008. - 64 lpp. : il. - (Latvijas statistika).
ISBN 978-9984-06-345-4.
Statistika -- Latvija. Sociālās grupas un slāņi. Sievietes stāvoklis sabiedrībā -- Vīrietis.
Fonds: L. Plaukta indekss: 311
Kraukle, Daina. Latviešu ornaments / Daina Kraukle ; atb. red. Mārīte Gulbe ; māksl. Vita Lēnerte. - Rīga :
Jumava. SIA "J.L.V.", 2008 (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 85, [2] lpp. : zīm. ; 19 cm. - D. Kraukles grāmatā
iepazīsiet latviešu rakstu pamatelementus, kas ieraugām.
ISBN 978-9984-385-20-4.
Rotājumi un ornamenti - Latvija. Zīmes un simboli - Latvija.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 391
Urtāns, Juris, 1952-. Augšzemes ezeri : arheoloģija un folklora : monogr. / Juris Urtāns ; Latvijas Universitātes
Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Latvijas Kultūras akadēmijas zinātniskās pētniecības centrs ; teikas
sast. Ieva Vītola ; kopsav. angļu val. tulk. Māra Rūmniece ; māksl. Rihards Delvers ; uz 1. vāka J. Urtāna foto ;
uz 4. vāka Almas Ziemeles foto. - Rīga : Nordik, 2008 (a/s "Preses nams"). - 269, [2] lpp. : il., kartes ; 25 cm. -
Bibliogr.: 262.-[270.] lpp. - Arheologa un kultūrvēsturnieka J. Urtāna monogrāfija ir savdabīgs un oriģināls
skatījums uz viena Latvijas novada ezeriem, izmantojot un sastatot arheoloģijas un folkloras dotumus. Gaisa
izlūkošanā iegūtie attēli ļauj Augšzemes ezerus ieraudzīt no jauna skatu punkta. Grāmatā pirmo reizi vienuviet
apkopotas teikas par Augšzemes ezeriem. - Kopsav. angļu val.
ISBN 978-9984-7927-4-3.
Ezeri - Latvija - Folklora - Sēlija. Arheoloģiskie izrakumi - Latvija - Sēlija. Leģendas - Latvija - Sēlija.
Arheoloģija -- Sēlija. Folklora.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 902/904
Dāvanu saiņošana / Svetlana Lapina, Marisa Lupato ; tulk. Astra Šmite ; atb. red. Ieva Štamere ; lit. red. Māra
Mortuzāne. - Rīga : Jumava, 2008 (SIA "Latgales druka"). - 126, [1] lpp.(spirālies) : krās. il. ; 19 cm. - Oriģ.
nos.: Pacchi regalo per tutte le occasioni.
ISBN 978-9984-384-69-6.
Dāvanas.
Etiķete -- Dāvanas.
Fonds: AB. Plaukta indekss: 745
Celms, Valdis, 1943-. Latvju raksts un zīmes : baltu pasaules modelis, uzbūve, tēli, simbolika / Valdis Celms ;
lit. red. Anna Diļeva ; priekšv. Viss sākas no centra, 4.-5. lpp., sarakst. Jānis Sils ; māksl. Valdis Celms ; vāku
dizains: Gunta Celma. - Rīga : Folkloras informācijas centrs, 2008. - 272 lpp. : il., faks., sh., karte ; 30 cm. -
Bibliogr.: 268.-271. lpp. (172 nos.). - Mākslinieka dizainera un semiotikas pētnieka V. Celma grāmata ir par
latvju raksta zīmēm un to izpratni, kā arī lietojuma un jēgas atjaunotni mūsdienu un tradicionālās kultūras
situācijā. Vienlaikus tā ir arī grāmata par pašu rakstu - tiem principiem un likumībām, kas zīmes sakārto vienotā
veseluma kopainā.
ISBN 978-9984-390-19-2. - ISBN 9984-390-19-5.
Rotājumi un ornamenti - Latvija. Zīmes un simboli - Latvija.
Etnogrāfija. Simboli.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 391Matemātika. Dabaszinātnes (udk 5)

Šteiners, Kārlis. Augstākā matemātika.-II : lekciju konspekts inženier.un dabaszinātņu studentiem / K. Šteiners ;
B. Siliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1998. - 115 lpp.
2.d. Analītiskā ģeometrija.Lineārās telpas.Lineārās transformācijas.
ISBN 9984-04-884-5. - ISBN 978-9984-04-884-0.
Matemātika -- Augstākā izglītībaĢeometrija.
Fonds: AB. Plaukta indekss: 51
Fonds: AB. Plaukta indekss: 514 (07)
Fonds: AB, AB1, L. Plaukta indekss: 514(075)
Bikše, Jānis, 1939-. Augstākā ģeodēzija : mācību līdzeklis / Jānis Bikše ; iev., 3. lpp., aut. J. Štrauhmanis ;
Rīgas Tehniskā universitāte. Būvniecības fakultāte. Ģeomātikas katedra. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2007
(RTU). - 165 lpp. : il. ; 21 cm. - Bibliogr.: 164.-165. lpp. (12 nos.).
ISBN 978-9984-320-44-1 : 600 eks.
Ģeodēzija. Topogrāfiskās kartes.
Zeme - Veids - Mācību līdzekļi augstskolām - Mērīšana.
Ģeodēzija.
Fonds: AB, AB1, L. Plaukta indekss: 528
GEO Themenlexikon : in 20 Bänden / [Herausgeber Peter-Matthias Gaede ; Redaktionsleitung Gabriele Gassen
und Michael Schaper]. - Mannheim : Bibliographisches Institut, 2007. - 480 S. : il., kartes ; 25 cm. - Ietver rād.
Bd. 6. A-G. Naturwissenschaften und Technik : Begriffe,Methoden,Zusammenhange.
Bd. 1. Unsere Erde: Länder, Völker, Kulturen : Afganistan bis Irak -- Bd. 2. Unsere Erde: Länder, Völker,
Kulturen : Iran bis Norwegen -- Bd. 3. Unsere Erde: Länder, Völker, Kulturen : Oman bis Zypern -- Bd. 4.
Astronomie: Planeten, Sterne, Galaxien : A-Men -- Bd. 5. Astronomie : Planeten, Sterne, Galaxien : Mer-Z --
Bd. 6. Naturwissenschaften und Technik: Begriffe, Methoden, Zusammenhänge : A-G -- Bd. 7.
Naturwissenschaften und Technik: Begriffe, Methoden, Zusammenhänge : H-Pg -- Bd. 8. Naturwissenschaften
und Technik: Begriffe, Methoden, Zusammenhänge : Ph-Z -- Bd. 9. Medizin und Gesundheit: Diagnose,
Heilkunst, Arzneien : A-Ges -- Bd. 10. Medizin und Gesundheit: Diagnose, Heilkunst, Arzneien : Gew-Ohr --
Bd. 11. Medizin und Gesundheit: Diagnose, Heilkunst, Arzneien : Ok-Z -- Bd. 12. Psychologie: Denken,
Fühlen, Handeln : A-L -- Bd. 13. Psychologie: Denken, Fühlen, Handeln : M-Z -- Bd. 14. Philosophie: Ideen,
Denker, Visionen : A-Z -- Bd. 15. Religionen: Glauben, Riten, Heilige : A-Kir -- Bd. 16. Religionen: Glauben,
Riten, Heilige : Kis-Z -- Bd. 17. Geschichte: Epochen, Menschen, Zeitenwenden : A-Han -- Bd. 18. Geschichte:
Epochen, Menschen, Zeitenwenden : Har-Ostp -- Bd. 19. Geschichte: Epochen, Menschen, Zeitenwenden :
Ostr-Z -- Bd. 20. Atlas zur Geschichte: Epochen, Menschen, Zeitenwenden -- Bd. 21. Archäologie:
Hochkulturen, Grabungsstätten, Funde : A-Kep -- Bd. 22. Archäologie: Hochkulturen, Grabungsstätten, Funde :
Ker-Z -- Bd. 23. Kunst und Architektur: Künstler, Stile, Epochen : A-Got -- Bd. 24. Kunst und Architektur:
Künstler, Stile, Epochen : Gou-Orm -- Bd. 25. Kunst und Architektur: Künstler, Stile, Epochen : Orn-Z -- Bd.
26. Komponisten, Interpreten, Werke: A-Mar -- Bd. 27. Komponisten, Interpreten, Werke: Mas-Z -- Bd. 28.
Literatur: Schriftsteller, Werke, Epochen : A-God -- Bd. 29. Literatur: Schriftsteller, Werke, Epochen : Goe-Per
-- Bd. 30. Literatur: Schriftsteller, Werke, Epochen : Pes-Z Bd. 31. Wetter und Klima: Begriffe, Forschung,
Prognosen : A-Z -- Bd. 32. Der Mensch : Körper, Entwicklung, Gesundheit : A-Z -- Bd. 33. Tiere und Pflanzen:
Geschöpfe, Arten, Lebensräume : A-Hum -- Bd. 34. Tiere und Pflanzen: Geschöpfe, Arten, Lebensräume : Hun-
Rog -- Bd. 35. Tiere und Pflanzen: Geschöpfe, Arten, Lebensräume : Roh-Z.
ISBN 978-3-7653-9426-3.
Enciklopēdijas un vārdnīcas, vācu. Vides zinātnes.
Daba -- Vārdnīcas. Inženierzinības -- Terminoloģija.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 50
GEO Themenlexikon : in 20 Bänden / [Herausgeber Peter-Matthias Gaede ; Redaktionsleitung Gabriele Gassen
und Michael Schaper]. - Mannheim : Bibliographisches Institut, 2007. - 490.-960. S. : il., kartes ; 25 cm. - Ietver
rād.
Bd. 7. H-Pg. Naturwissenschaften und Technik : Begriffe,Methoden,Zusammenhange.
Bd. 1. Unsere Erde: Länder, Völker, Kulturen : Afganistan bis Irak -- Bd. 2. Unsere Erde: Länder, Völker,
Kulturen : Iran bis Norwegen -- Bd. 3. Unsere Erde: Länder, Völker, Kulturen : Oman bis Zypern -- Bd. 4.
Astronomie: Planeten, Sterne, Galaxien : A-Men -- Bd. 5. Astronomie : Planeten, Sterne, Galaxien : Mer-Z --
Bd. 6. Naturwissenschaften und Technik: Begriffe, Methoden, Zusammenhänge : A-G -- Bd. 7.
Naturwissenschaften und Technik: Begriffe, Methoden, Zusammenhänge : H-Pg -- Bd. 8. Naturwissenschaften
und Technik: Begriffe, Methoden, Zusammenhänge : Ph-Z -- Bd. 9. Medizin und Gesundheit: Diagnose,
Heilkunst, Arzneien : A-Ges -- Bd. 10. Medizin und Gesundheit: Diagnose, Heilkunst, Arzneien : Gew-Ohr --
Bd. 11. Medizin und Gesundheit: Diagnose, Heilkunst, Arzneien : Ok-Z -- Bd. 12. Psychologie: Denken,
Fühlen, Handeln : A-L -- Bd. 13. Psychologie: Denken, Fühlen, Handeln : M-Z -- Bd. 14. Philosophie: Ideen,
Denker, Visionen : A-Z -- Bd. 15. Religionen: Glauben, Riten, Heilige : A-Kir -- Bd. 16. Religionen: Glauben,
Riten, Heilige : Kis-Z -- Bd. 17. Geschichte: Epochen, Menschen, Zeitenwenden : A-Han -- Bd. 18. Geschichte:
Epochen, Menschen, Zeitenwenden : Har-Ostp -- Bd. 19. Geschichte: Epochen, Menschen, Zeitenwenden :
Ostr-Z -- Bd. 20. Atlas zur Geschichte: Epochen, Menschen, Zeitenwenden -- Bd. 21. Archäologie:
Hochkulturen, Grabungsstätten, Funde : A-Kep -- Bd. 22. Archäologie: Hochkulturen, Grabungsstätten, Funde :
Ker-Z -- Bd. 23. Kunst und Architektur: Künstler, Stile, Epochen : A-Got -- Bd. 24. Kunst und Architektur:
Künstler, Stile, Epochen : Gou-Orm -- Bd. 25. Kunst und Architektur: Künstler, Stile, Epochen : Orn-Z -- Bd.
26. Komponisten, Interpreten, Werke: A-Mar -- Bd. 27. Komponisten, Interpreten, Werke: Mas-Z -- Bd. 28.
Literatur: Schriftsteller, Werke, Epochen : A-God -- Bd. 29. Literatur: Schriftsteller, Werke, Epochen : Goe-Per
-- Bd. 30. Literatur: Schriftsteller, Werke, Epochen : Pes-Z Bd. 31. Wetter und Klima: Begriffe, Forschung,
Prognosen : A-Z -- Bd. 32. Der Mensch : Körper, Entwicklung, Gesundheit : A-Z -- Bd. 33. Tiere und Pflanzen:
Geschöpfe, Arten, Lebensräume : A-Hum -- Bd. 34. Tiere und Pflanzen: Geschöpfe, Arten, Lebensräume : Hun-
Rog -- Bd. 35. Tiere und Pflanzen: Geschöpfe, Arten, Lebensräume : Roh-Z.
ISBN 978-3-7653-9427-0.
Enciklopēdijas un vārdnīcas, vācu. Vides zinātnes.
Daba -- Vārdnīcas. Inženierzinības -- Terminoloģija.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 50
GEO Themenlexikon : in 20 Bänden / [Herausgeber Peter-Matthias Gaede ; Redaktionsleitung Gabriele Gassen
und Michael Schaper]. - Mannheim : Bibliographisches Institut, 2007. - 970.-1440. S. : il., kartes ; 25 cm. -
Ietver rād.
Bd.8. Ph-Z. Naturwissenschaften und Technik : Begriffe,Methoden,Zusammenhange.
Bd. 1. Unsere Erde: Länder, Völker, Kulturen : Afganistan bis Irak -- Bd. 2. Unsere Erde: Länder, Völker,
Kulturen : Iran bis Norwegen -- Bd. 3. Unsere Erde: Länder, Völker, Kulturen : Oman bis Zypern -- Bd. 4.
Astronomie: Planeten, Sterne, Galaxien : A-Men -- Bd. 5. Astronomie : Planeten, Sterne, Galaxien : Mer-Z --
Bd. 6. Naturwissenschaften und Technik: Begriffe, Methoden, Zusammenhänge : A-G -- Bd. 7.
Naturwissenschaften und Technik: Begriffe, Methoden, Zusammenhänge : H-Pg -- Bd. 8. Naturwissenschaften
und Technik: Begriffe, Methoden, Zusammenhänge : Ph-Z -- Bd. 9. Medizin und Gesundheit: Diagnose,
Heilkunst, Arzneien : A-Ges -- Bd. 10. Medizin und Gesundheit: Diagnose, Heilkunst, Arzneien : Gew-Ohr --
Bd. 11. Medizin und Gesundheit: Diagnose, Heilkunst, Arzneien : Ok-Z -- Bd. 12. Psychologie: Denken,
Fühlen, Handeln : A-L -- Bd. 13. Psychologie: Denken, Fühlen, Handeln : M-Z -- Bd. 14. Philosophie: Ideen,
Denker, Visionen : A-Z -- Bd. 15. Religionen: Glauben, Riten, Heilige : A-Kir -- Bd. 16. Religionen: Glauben,
Riten, Heilige : Kis-Z -- Bd. 17. Geschichte: Epochen, Menschen, Zeitenwenden : A-Han -- Bd. 18. Geschichte:
Epochen, Menschen, Zeitenwenden : Har-Ostp -- Bd. 19. Geschichte: Epochen, Menschen, Zeitenwenden :
Ostr-Z -- Bd. 20. Atlas zur Geschichte: Epochen, Menschen, Zeitenwenden -- Bd. 21. Archäologie:
Hochkulturen, Grabungsstätten, Funde : A-Kep -- Bd. 22. Archäologie: Hochkulturen, Grabungsstätten, Funde :
Ker-Z -- Bd. 23. Kunst und Architektur: Künstler, Stile, Epochen : A-Got -- Bd. 24. Kunst und Architektur:
Künstler, Stile, Epochen : Gou-Orm -- Bd. 25. Kunst und Architektur: Künstler, Stile, Epochen : Orn-Z -- Bd.
26. Komponisten, Interpreten, Werke: A-Mar -- Bd. 27. Komponisten, Interpreten, Werke: Mas-Z -- Bd. 28.
Literatur: Schriftsteller, Werke, Epochen : A-God -- Bd. 29. Literatur: Schriftsteller, Werke, Epochen : Goe-Per
-- Bd. 30. Literatur: Schriftsteller, Werke, Epochen : Pes-Z Bd. 31. Wetter und Klima: Begriffe, Forschung,
Prognosen : A-Z -- Bd. 32. Der Mensch : Körper, Entwicklung, Gesundheit : A-Z -- Bd. 33. Tiere und Pflanzen:
Geschöpfe, Arten, Lebensräume : A-Hum -- Bd. 34. Tiere und Pflanzen: Geschöpfe, Arten, Lebensräume : Hun-
Rog -- Bd. 35. Tiere und Pflanzen: Geschöpfe, Arten, Lebensräume : Roh-Z.
ISBN 978-3-7653-9428-7.
Enciklopēdijas un vārdnīcas, vācu. Vides zinātnes.
Daba -- Vārdnīcas. Inženierzinības -- Terminoloģija.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 50
Calculus / produced by the calculus consortium and initially funded by a National Science Foundation grant ;
Deborah Hughes-Hallett ... [et al.] ; with the assistance of Otto K. Bretscher, Adrian Iovita. - 3rd ed. - New
York : Wiley, 2002. - xx, 1004 p. : ill. ; 28 cm.
ISBN 978-0-471-40827-7. - ISBN 0-471-40827-1.
Matemātika.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 51
Calculus / Deborah Hughes-Hallett, Andrew M.Gleason,William G.McCallum [et al.]. - 3rd ed. - New York :
John Wiley&Sons, Inc., 2002. - 343 p. : ill. - (Student Solutions Manual). - Includes index.
ISBN 978-0-471-44192-2.
Matemātika.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 51
Essentials of physical anthropology / Robert Jurmain ... [et al.]. - 5th ed. - Belmont, CA : Wadsworth/Thomson
Learning, 2004. - xxiv, 431 p. : ill. (some col.), col. maps ; 26 cm. - Includes bibliographical references (p. 405-
414) and index.
ISBN 978-0-534-61434-8. - ISBN 0-534-61434-5.
Antropoloģija.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 572
Miller, Barbara D., 1948-. Cultural anthropology / Barbara D. Miller, Penny Van Esterik, John Van Esterik. -
2nd Canadian ed. - Toronto : Pearson A & B, 2004. - xxi, 454 p. : ill. (some col.), col. maps ; 26 cm. - Pieejams
arī kompaktdiskā. - Includes bibliographical references (p. [405]-431) and index.
ISBN 290-0-205-42886-0. - ISBN 0-205-36575-2.
Antropoloģija.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 572
Life, the science of biology / William K. Purves ... [et al.]. - 6th ed. - Sunderland, MA : Sinauer Associates,
2001. - xxxviii, 1044 p. : ill. (some col.), col. maps ; 29 cm. - Includes index.
ISBN 978-0-7167-3873-2. - ISBN 0-7167-3873-2.
Bioloģija.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 57
Gilbert, Scott F., 1949-. Developmental biology / Scott F. Gilbert ; with a chapter on plant development by
Susan R. Singer. - 6th ed. - Sunderland, Mass. : Sinauer Associates, 2000. - xviii, 749 p. : ill. (some col.) ; 29
cm. + 1 computer optical disc (4 3/4 in.). - Includes bibliographical references.
ISBN 978-0-87893-243-6. - ISBN 0-87893-243-7.
Bioloģija. Medicīna.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 57
Hickman, Cleveland P., Jr. Biology of animals / Cleveland P. Hickman, Jr., Larry S. Roberts, Allan Larson ;
original artwork by William C. Ober and Claire Garrison. - 7th ed. - Boston, Mass. : WCB/McGraw Hill, 1998.
- xxiii, 766 p. : ill. (some col.), col. map ; 28 cm. - Includes bibliographical references and index.
ISBN 978-0-697-28933-9. - ISBN 0-697-28933-8.
Zooloģija.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 59
Zorins, Aleksejs. Datori un programmēšana I / Aleksejs Zorins; Rēzeknes Augstskola.Inženieru
fakultāte.Datorzinātņu un matemātikas katedra. - Rēzekne : RA Izdevniecība, 2008. - 128 lpp. : il. - Bibliogr.;
128.lpp. (10 nos.).
1.d.
ISBN 978-9984-7799-7-3.
Datorzinātne. Datori. Programmēšana. Programmēšanas valodas. C++ (programmēšanas valoda).
Operētājsistēmas (datori). Datortīkli - Drošības pasākumi. Datortīkli.
Datorzinātne -- Dators. Programmēšana.
Fonds: AB, AB1, L. Plaukta indekss: 004
Musatovs, Jurijs, 1979-. Datori un programmēšana II / Jurijs Musatovs; Rēzeknes Augstskola.Inženieru
fakultāte.Datorzinātņu un matemātikas katedra. - Rēzekne : RA Izdevniecība, 2008. - 112 lpp. : il. - Bibliogr.;
112.lpp. (8 nos.).
2.d.
ISBN 978-9984-440-00-2.
Programmēšana. Programmēšanas valodas. C++ (programmēšanas valoda).
Datorzinātne. Programmēšana.
Fonds: AB, AB1, L. Plaukta indekss: 004
Meirāns, Ivars. Skaitliskās metodes : lekciju konspekts, metodiskie norādījumi un uzdevumi praktisko darbu
izpildei / Ivars Meirāns; Rēzeknes Augstskola.Inženieru fakultāte. Datorzinātņu un matemātikas katedra. -
Rēzekne : RA Izdevniecība, 2008. - 91 lpp. : il. - Bibliogr.: 89.lpp.(12 nos.).
ISBN 978-9984-440-02-6.
Skaitliskā analīze. Programmēšana.
Programmēšana -- Skaitļošana.
Fonds: AB, AB1, L. Plaukta indekss: 519
Teilāns, Artis, 1964-. Sistēmu objektorientētā modelēšana : mācību palīglīdzeklis / Artis Teilāns; Rēzeknes
Augstskola.Inženieru fakultāte. Datorzinātņu un matemātikas katedra. - Rēzekne : RA Izdevniecība, 2008. - 91
lpp. : il. - Bibliogr.: 89.-91.lpp. (22 nos.).
ISBN 978-9984-440-03-3.
Sistēmu inženierija. Datormodelēšana. Modelēšanas metodes. Objektorientēta programmēšana (datorzinātne).
Datorzinātne -- Matemātiskā modelēšana. Programmēšana.
Fonds: AB, AB1, L. Plaukta indekss: 004
Tipāns, Ēriks, 1975-. Algoritmi un datu struktūras : lekciju konspekti / Ēriks Tipāns; Rēzeknes
Augstskola.Inženieru fakultāte. Datorzinātņu un matemātikas katedra. - Rēzekne : RA Izdevniecība, 2008. - 30
lpp. : zīm.
ISBN 978-9984-440-04-0.
Datu struktūras (datorzinātne). Programmēšana (matemātika). Algoritmi.
Matemātika -- Skaitļošana.
Fonds: L. Plaukta indekss: 004
Fonds: AB, AB1. Plaukta indekss: 519
Tipāns, Ēriks, 1975-. Algoritmu teorija : lekciju konspekti / Ēriks Tipāns; Rēzeknes Augstskola.Inženieru
fakultāte. Datorzinātņu un matemātikas katedra. - Rēzekne : RA Izdevniecība, 2008. - 44 lpp. : zīm. - Bibliogr.:
44.lpp.(7 nos.).
ISBN 978-9984-440-05-7.
Algoritmi. Programmēšana (matemātika).
Matemātika.
Fonds: AB, AB1, L. Plaukta indekss: 510
Торф. Ресурсы, технологии, геоэкология : Peat. Resources, technologies, geoecology / В. И. Косов [и др.] ;
под ред. В. И. Косова ; Российская акад. наук, Науч. совет РАН по проблемам горных наук, Федеральное
агентство по образованию, Санкт-Петербургский гос. политехн. ун-т. - Санкт-Петербург : Наука, 2007. -
451 с. : ил., табл. ; 25 см. - Библиогр.: с. 431-451.
ISBN 5-02-025137-2.
Kurināmais. Kūdras ražošana. Kūdras purvi. Ekosistēmas. Vides ģeoloģija. Biotehnoloģija.
-- Kūdra.
Fonds: AB1. Plaukta indekss: 553
Суворов, А. К.(Александр Константинович). Геология с основами гидрологии : учебное пособие для
студентов, обучающихся по специальностям 320400 "Агроэкология" и 310100 "Агрохимия и
агропочвоведение" / А. К. Суворов. - Москва : КолосС, 2007. - 207 с. : ил., табл. ; 21 см. - Библиогр. в
конце кн. - Указ.
ISBN 978-5-9532045-0-7.
Ģeoloģija. Hidrosfēra.Ūdens.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 556
Кравченко, А. И.(Альберт Иванович). Социальная антропология : учеб. пособие для вузов / А. И.
Кравченко. - 2-е изд. - М. : Акад. проект, 2005. - 543 с. ; 21 см. - Библиогр.: с. 534-542. - В книге
излагаются базовые знания социальной антропологии: место антропологии в системе научного знания,
предмет, объект и методы исследования, ведущие персоналии, школы и направления.
ISBN 978-5-8291-0529-7.
Socioloģija -- Antropoloģija. Antropoloģija -- Socializācija.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 572
Хрисанфова, Е. Н.(Елена Николаевна). Антропология : учебник для студентов вузов, обучающихся по
биол. специальностям / Е. Н. Хрисанфова, И. В. Перевозчиков. - 4-е изд. - М. : Изд-во Моск. ун-та ;
Наука, 2005 (ППП Тип. Наука). - 399, [1] с. : ил., портр., табл. ; 24 см. - Библиогр.: с. 357-360. - Учебник
представляет собой краткое изложение и анализ основных проблем современной антропологической
науки, систематизированных по трем главным разделам: эволюционная антропология, возрастная и
конституционная антропология, популяционная антропология.
ISBN 5-02-010348-9. - ISBN 5-211-06049-0.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 572
Deksnis, Guntis, 1943-. Optimizācija un lēmumu pieņemšana / Guntis Deksnis. - Rīga : Drukātava, 2007 (SIA
"Drukātava"). - 133 lpp. : diagr., tab., zīm. ; 20 cm. - Bibliogr.: 132.-133. lpp. (25 nos.).
ISBN 978-9984-7982-5-7.
Matemātiskā optimizācija.
Programmēšana -- Lēmums.
Fonds: L. Plaukta indekss: 519Medicīna. Medicīnas zinātnes (udk 61)

Geske, Rita. Bērna bioloģiskā attīstība / R.Geske. - Rīga : RaKa, 2005. - 314 lpp. : il. - Bibliogr.: 312.-314.lpp.
(99 nos.).
ISBN 979-9984-15-680-3. - ISBN 998415680X.
Medicīna -- Bērnu aprūpeBērni -- Zīdainis -- Mazgadīgais -- Pirmsskolas izglītība -- Sākumskola -- Pusaudzis.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 618
Gilbert, Scott F., 1949-. Developmental biology / Scott F. Gilbert ; with a chapter on plant development by
Susan R. Singer. - 6th ed. - Sunderland, Mass. : Sinauer Associates, 2000. - xviii, 749 p. : ill. (some col.) ; 29
cm. + 1 computer optical disc (4 3/4 in.). - Includes bibliographical references.
ISBN 978-0-87893-243-6. - ISBN 0-87893-243-7.
Bioloģija. Medicīna.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 57
Gladding, Samuel T. Family therapy : history, theory, and practice / Samuel T. Gladding. - 2nd ed. - Upper
Saddle River, N.J. : Merrill, 1998. - xx, 507 p. : ill. ; 24 cm. - Includes bibliographical references and indexes.
ISBN 978-0-13-836396-3. - ISBN 013836396X.
Psihoterapija -- Psihoterapija.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 61
Nolen-Hoeksema, Susan, 1959-. Abnormal psychology / Susan Nolen-Hoeksema. - Boston, Mass. : McGraw-
Hill, 1998. - xxv, 646 p. : ill. (some col.) ; 29 cm. - Includes bibliographical references (p. 589-621) and index.
ISBN 978-0-697-23118-5. - ISBN 2-311-80697-6.
Psiholoģija.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 159.9
Carlson, Neil R., 1942-. Physiology of behavior / Neil R. Carlson. - 8th ed. - Boston : Pearson/A&B, 2004. - xx,
698 p. : ill. (chiefly col.) ; 28 cm. - Minimum system requirements: IBM PC, Windows or Macintosh. - Includes
bibliographical references and index.
ISBN 978-0-205-38175-3. - ISBN 0-205-38175-8.
Fizioloģija.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 612Inženierzinības. Tehniskās zinātnes (udk 62)

Калинин, В. М. Обследование и испытание конструкций зданий и сооружений : учеб. для студентов
сред. спец. учеб. заведений, обучающихся по специальности 2902 "Стр-во и эксплуатация зданий и
сооружений" / В. М. Калинин, С. Д. Сокова, А. Н. Топилин. - Москва : ИНФРА-М, 2005 (АООТ Твер.
полигр. комб.). - 335, [1] с. : ил., табл. ; 22 см. - Приведены сведения о надежности конструкций зданий в
процессе эксплуатации, рассмотрены проблемы и способы их решения при оценке безотказности и
долговечности объектов, изменяющих свои свойства под воздействием комплекса случайных внешних
факторов.
ISBN 978-5-16-002256-7. - ISBN 5-16-002256-2.
Betona konstrukcijas - Pārbaude. Materiālu stiprība. Betona konstrukcijas. Dzelzsbetona konstrukcijas. Dzelzs
un tērauda konstrukcijas. Ventilācija. Komunālā ūdensapgāde.
оценка параметров микроклимата в зданиях.
Būvtehnika. Būvkonstrukcijas.
Fonds: AB, AB1, L. Plaukta indekss: 624
Очистка сточных вод : биологические и химические процессы / Хенце М. ; Армоэс П. ; Ля-Кур-Янсен Й
; Арван Э. ; пер. с англ.Т. П. Мосоловой ; под ред. С. В. Калюжного. - Москва : Мир, 2006. - 480 с. -
Spildevandsrensning, biologisk og kemisk=Wastewater Treatment.Biological and Chemical Processes: Mogens
Henze, Poul Harremoes, Jes la Cour Jansen, Eric Arvin.
ISBN 978-5-03-003771-4. - ISBN 5-03-003771-3.
Notekūdeņi - Aktivēto dūņu process. Notekūdeņi - Attīrīšana. Notekūdeņi. Sanitārtehniskie darbi. Ūdens -
Attīrīšana.
Ūdensapgāde -- Ūdens.
Fonds: AB, AB1, L. Plaukta indekss: 628
Transports 2007.gadā : statistisko datu krājums= Transport in 2007 / LR Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga :
LR Centrālā statistikas pārvalde, 2008. - 104 lpp. : il. - (Latvijas statistika).
ISBN 978-9984-06-343-0. - ISBN 16911903.
Transports -- Statistiskie dati. Autotransports -- Statistiskie dati. Dzelzceļš -- Statistiskie dati. Gaisa transports --
Statistiskie dati. Ceļi -- Ceļu satiksmes negadījumi.
Fonds: L. Plaukta indekss: 629
Tepfers, Ralejs. Investigation of different types of fibers to strengthen cement paste,mortar and concrete / Ralejs
Tepfers; Chalmers University of Technology.Department of Civil and Environmental Engineering. - Report
No.2008:7. - Goteborg,Sweden : Chalmers University of Technology, 2008. - 52 p.
No.2008:7.
ISSN 1650-5166.
Inženierzinības -- Cements.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 62
Latvijas energobilance 2007. gadā : informatīvs apraksts / Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde. -
Rīga : Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 2008. - 8 lpp. : tab. ; 30 cm.
ISBN 978-9984-06-340-9.
Enerģijas patēriņš - Latvija - Statistika - Periodiskie izdevumi. Enerģijas resursi - Latvija - Statistika -
Periodiskie izdevumi.
Enerģija -- Bilance -- Statistiskie dati.
Fonds: L. Plaukta indekss: 620.9
Торф. Ресурсы, технологии, геоэкология : Peat. Resources, technologies, geoecology / В. И. Косов [и др.] ;
под ред. В. И. Косова ; Российская акад. наук, Науч. совет РАН по проблемам горных наук, Федеральное
агентство по образованию, Санкт-Петербургский гос. политехн. ун-т. - Санкт-Петербург : Наука, 2007. -
451 с. : ил., табл. ; 25 см. - Библиогр.: с. 431-451.
ISBN 5-02-025137-2.
Kurināmais. Kūdras ražošana. Kūdras purvi. Ekosistēmas. Vides ģeoloģija. Biotehnoloģija.
-- Kūdra.
Fonds: AB1. Plaukta indekss: 553Lauksaimniecība (udk 63)


Latvijas lauksaimniecība 2007.gadā : īss statistisko datu krājums= Agriculture of Latvia in 2007 / LR Centrālā
statistikas pārvalde. - Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, 2008. - 36 lpp. - (Latvijas statistika).
ISBN 978-9984-06-347-8.
Lauksaimniecība -- LatvijaLauksaimniecības ekonomika -- Statistiskie datiStatistika.
Fonds: L. Plaukta indekss: 63Uzņēmumu vadīšana. Ražošanas, tirdzniecības un transporta organizēšana (udk 65)

Vanags, Jānis. Būvuzņēmuma saimnieciskās darbības vērtēšana : mācību grāmata / Jānis Vanags ; Rīgas
Tehniskā universtāte. Inženierekonomikas fakultāte. Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas
un vadīšanas katedra ; zin. red. Ineta Geipele. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2007 (RTU tipogr.). - 187 lpp. : sh. ;
21 cm. - Bibliogr.: 186.-187. lpp. (45 nos.). - J. Vanaga mācību grāmatas mērķis ir sniegt zināšanas par
būvuzņēmuma saimnieciskās darbības analīzi, pielietojamajām metodēm un vērtēšanas darba organizāciju. Tā
satur informāciju par būvuzņēmuma saimniecisko darbību, tās vērtēšanu, ekonomiskās, tehniskās un vadības
apakšsistēmas darbības vērtēšanu, kā arī būvuzņēmuma finansu apakšsistēmas vērtēšanu un būvuzņēmuma
darbības vērtēšanas finansu rādītājiem.
ISBN 978-9984-325-41-5 : 300 eks.
Celtniecības industrija - Menedžments - Mācību līdzekļi augstskolām. Uzņēmējsabiedrības - Ekonomiskie
aspekti - Mācību līdzekļi augstskolām. Uzņēmējsabiedrības - Finanses - Mācību līdzekļi augstskolām.
Celtniecība. Būvniecība. Uzņēmējdarbība -- Saimnieciskā darbība uzņēmumā.
Fonds: AB1, L. Plaukta indekss: 69
Ponomarjovs, Andrejs. Grāmatvežu un revidentu profesionālā ētika / Andrejs Ponomarjovs ; lit. red. Ruta
Puriņa ; vāka dizains: Andra Liepiņa. - Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2008 (Rēzekne : SIA
"Latgales druka"). - 86 lpp. : tab. ; 24 cm. - Bibliogr.: [85.]-86. lpp. (29 nos.) un norādes parindēs. - A.
Ponomarjovs grāmatā ir mēģinājis atbrīvot profesionālo ētiku no skepticisma un pārmērīga relatīvisma un
pierādīt, ka ētika ir grāmatveža un revidenta profesijas neatņemama sastāvdaļa. Tajā piedāvāti septiņi kāzusi
patstāvīgajai analīzei. Grāmata adresēta ekonomikas bakalauru, maģistru un profesionālo studiju programmu
studentiem, kas apgūst mācību kursus grāmatvedībā un revīzijā, kā arī interesentiem.
ISBN 978-9984-8255-0-2.
Profesionālā ētika - Mācību līdzekļi augstskolām. Grāmatveži - Profesionālā ētika - Mācību līdzekļi
augstskolām. Revidenti - Profesionālā ētika - Mācību līdzekļi augstskolām.
Grāmatvedība -- Profesionālā ētika.
Fonds: AB1, L. Plaukta indekss: 657
Eiropas Savienības struktūrfondu gada grāmata 2007 / ES struktūrfondi; LR Finanšu ministrija. - Rīga :
SIA"Apgāds MANTOJUMS", 2008. - 48 c.
Projektēšana. Struktūrfondi. Komerciālās tiesības. Eiropas Savienība -- ES struktūrfondi. Uzņēmējdarbība -- ES
struktūrfondi.
Fonds: L. Plaukta indekss: 658
Latvijas Banka. Latvijas maksājumu bilance.-2008.-Nr.1 : ceturkšņa biļetens= Latvia's Balance of Payments.-
2008.-No.1 / Latvijas Banka. - Rīga : Latvijas Banka, 2008. - 92 lpp.
Nr.1.
ISSN 1407-0642.
Maksājumu bilance -- Statistiskie dati -- Latvija.
Fonds: L. Plaukta indekss: 336.1
Seitel, Fraser P. The practice of public relations / Fraser P. Seitel. - 8th ed. - Upper Saddle River, NJ : Prentice
Hall, 2001. - xxiii, 534 p. : ill. ; 26 cm.
ISBN 978-0-13-027679-7. - ISBN 0-13-027679-0.
Sabiedriskās attiecības (PR).
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 659.4
Needles, Belverd E. Managerial accounting / Belverd E. Needles, Jr., Susan V. Crosson. - 2002e. - Boston :
Houghton Mifflin Co., 2002. - xxxii, 621 p. : col. ill. ; 29 cm.
ISBN 978-0-618-10230-3. - ISBN 0-618-10230-2.
Finanšu menedžments.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 658.1
Hansen, Don R. Cost management : accounting and control / Don R. Hansen, Maryanne M. Mowen. - 5th ed. -
Mason, Ohio : Thomson/South-Western, 2006. - xxvii, 1004 p. : col. ill. ; 29 cm.
ISBN 978-0-324-23310-0. - ISBN 0-324-23310-8.
Finanšu menedžments.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 658.1
Fundamentals of Corporate Finance / Richard A.Brealy, Stewart C.Myers, Alan J.Marcus, Elizabeth M.Maynes,
Devashis Mitra. - 2nd Canadian ed. - Toronto : McGraw-Hill Ryerson, 2003. - xxxiii,829 p. : il.
ISBN 978-0-07-089866-0. - ISBN 0-07-089866-9.
Finanšu menedžments.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 658.1
Tuckwell, Keth J. Integrated marketing communications : strategic planning perspectives / Keith J.Tuckwell. -
Toronto : Pearson Prentice Hall, 2005. - xix, 423 p. : ill. - Glossary and index.
ISBN 978-0-13-140538-7.
Mārketings. Reklāma.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 658.8
Marketing / Charles W. Lamb, Jr., Joseph F. Hair, Jr., Carl McDaniel, A.J.Faria, William J.Wellington. - 3rd
canadian ed. - Nelson : Thomson, 2006. - xxix, 671 p. : col. ill. ; 28 cm. - Includes bibliographical references (p.
646-648) and index.
ISBN 978-0-17-641649-2.
Mārketings.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 658.8
Laudon, Kenneth C., 1944-. Management information systems : managing the digital firm / Kenneth C. Laudon,
Jane P. Laudon. - 2nd Canadian ed. - Toronto : Pearson/Prentice Hall, 2005. - xxi,525 p. : col. ill. - Includes
bibliographical references and index.
ISBN 978-0-13-121352-4.
Informācijas sistēmu menedžments.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 658.0
Anderson, Kristin, 1962-. Delivering knock your socks off service / Kristin Anderson, Ron Zemke. - Rev. ed. -
New York : AMACOM, 1998. - ix, 149 p. : ill. ; 24 cm.
ISBN 0-8144-7970-7. - ISBN 978-0-8144-7970-4.
Mārketings.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 658.8
Robbins, Stephen P., 1943-. Fundamentals of organizational behavior / Stephen P. Robbins, Nancy Langton. -
2nd Canadian ed. - Toronto : Pearson/Prentice Hall, 2004. - xxiii, 407 p. : col. ill. - Peejams arī kompaktdiskā. -
Glossary/subject index(p.389-400); Name and organization index(p.401-404).
ISBN 978-0-13-122816-0.
Menedžments.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 658
Fitzsimmons, James A. Service management : operations, strategy, and information technology / James A.
Fitzsimmons, Mona J. Fitzsimmons. - 4th ed. - Boston, Mass : McGraw-Hill/Irwin, 2004. - xx, 587 p. : ill.,
maps ; 27 cm. + 1 computer optical disc (4 3/4 in.). - Pieejams arī konpaktdiskā. - System requirements for
accompanying computer disc: Pentium based processor, Microsoft Windows 98/2000/XP, Microsoft Internet
Explorer 5.5 as default browser, Microsoft Office or equivalent. - Includes bibliographical references and
indexes. - Accompanying CD-ROM contains PowerPoint lecture slides, ServiceModel simulation software, an
Excel spreadsheet, chapter quizzes, and websites.
ISBN 978-0-07-286820-3.
Menedžments.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 658
Griffin, Ricky W. Business / Ricky W. Griffin, Ronald J. Ebert, Frederick A.Starke. - 4th Canadian ed. -
Toronto : Prentice Hall, 2002. - xxiii, 726 p. : col. ill. - Peejams arī kompaktdiskā. - System reguirements for the
Activebook experience: IBM or PC-compatible; 200MHz Pentium or higher processor; 64 MB of RAM;
Windows 95 or higher; Windows 2000, Windows ME, Windows NT 4.0 or higher; SoundBlaster or compatible
soundcard with speakers or headphones; Internet connection (56k modem or broadband connection; QuickTime
5.0 or higher; Internet Explorer 4.01sp2 version; Internet Explorer 5.5 or higher is recommended (activebook is
not compatible with any version of Netscape brower); Macromedia Shockwave Player v8.5; Monitor with 800 x
600 resolution: Macintosh: PowerPC processor-based Macintosh (G3 or higher recommended); 64 MB of
RAM; Mac OS 8.1 or later; Internet connection (56k modem or broadband connection); QuickTime 5.0 or
higher; Internet Explorer 5.0 or higher is recommended (activebook is not compatible with any version of
Netscape browser); Macromedia Shockwave Player v8.5; Monitor with 800 x 600 resolution. - Includes
bibliographical references and index.
ISBN 978-0-13-089696-4.
Rūpniecības menedžments -- Bizness.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 658.4
Anderson, David R.(David Ray), 1941-. An introduction to management science : quantitative approaches to
decision making / David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams. - 10th ed. - Cincinnati, Ohio :
South-Western College Pub., 2003. - xxiv, 881 p. : ill. ; 27 cm. - System requirements for accompanying
computer disk: Microsoft Windows 95/98/ME/NT4 or 2000. - Includes bibliographical references (p. [837]-838)
and index.
ISBN 978-0-324-14563-2. - ISBN 0-324-14563-2.
Menedžments.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 658
Kotler, Philip. Marketing management / Philip Kotler, Peggy Cunningham. - 11th Canadian ed. - Toronto :
Pearson/Prentice Hall, 2004. - xxix,702 p. : col. ill. - Includes bibliographical references and indexes.
ISBN 978-0-13-039713-3. - ISBN 013039713X.
Mārketings.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 658.8
Baron, Robert A. Entrepreneurship : a process perspective / Robert A. Baron, Scott A. Shane, A.Rebecca
Reuber. - 1st Canadian ed. - Nelson, Canada : Thomson, 2008. - xviii, 398 p. : ill. - Includes bibliographical
references and index.
ISBN 978-0-17-629055-9.
Menedžments. Uzņēmējdarbība.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 658
Klein, Naomi, 1970-. No logo : taking aim at the brand bullies / Naomi Klein. - 1st Picador USA ed. - Canada :
Vintage Canada, 2000. - xxi, 490 p. : ill. ; 24 cm. - Includes bibliographical references (p. [479]-481) and index.
ISBN 978-0-676-97282-5. - ISBN 0-676-97282-9.
Uzņēmējdarbība -- Bizness. Ekonomiskā politika, pārvalde.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 658
Hellriegel, Don. Organizational behavior / Don Hellriegel, John W. Slocum, Jr. - 10th ed. - Mason, Ohio :
Thomson/South-Western, 2004. - xxviii, 460 p.[1 v. (various pagings)] : col. ill. ; 29 cm. - Includes
bibliographical references and index.
ISBN 0-324-15684-7.
Menedžments.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 658
Vulfs, Ģirts. Projektu vadība : metod. macību palīglīdzeklis / Ģirts Vulfs.Rēzeknes Augstskola.Inženieru
fakultāte. Datorzinātņu un matemātikas katedra. - Rēzekne : RA Izdevniecība, 2008. - 69 lpp. : il. - Bibliogr.:
69.lpp.(15 nos.).
ISBN 978-9984-7799-6-6.
Projektu menedžments.
Menedžments -- Projektu vadīšana.
Fonds: AB, AB1, L. Plaukta indekss: 004
Geipele, Ineta. Stratēģiskie pārvaldības lēmumi: preces izplatīšana tirgū, mārketinga loģistika, merčendaizings :
mācību grāmata / Ineta Geipele, Kristīne Fedotova ; Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas fakultāte.
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra. - Rīga : RTU Izdevniecība,
2007 (RTU tipogr.). - 180 lpp. : sh., tab. ; 21 cm. - Bibliogr.: 170.-180. lpp. (163 nos.). - Mācību grāmatā
aplūkots mārketinga loģistikas jēdziens un būtība, preču izplatības kanālu jēdziens un būtība komercsabiedrības
darbības plānošanā, izplatības sistēmas pētīšanas kritēriji, izplatības kanāla stratēģijas novērtēšanas process,
merčendaizinga jēdziens, būtība un nozīme.
ISBN 978-9984-325-65-1 : 300 eks.
Tirdzniecības veicināšana - Mācību līdzekļi augstskolām. Tirgvedība - Mācību līdzekļi augstskolām. Loģistika -
Mācību līdzekļi augstskolām. Preču fiziskā sadale.
Mārketings. Preces -- Merčendaizings.
Fonds: AB1, L. Plaukta indekss: 658.8
Bahanovskis, V.(Vilhelms). Lietvedības instrukcija : lietu nomenklatūra, arhīva darbības noteikumi,
elektroniskie dokumenti / V. Bahanovskis. - Rīga : Kamene, [2008]. - 202 lpp. : tab. ; 31 cm. - Pieejams ari
kompaktdiskā.
ISBN 978-9984-7580-5-3. - ISBN 9984-7580-5-2.
Lietvedība. Arhīvi. Elektroniskie ieraksti.
Lietvedība.
Fonds: L. Plaukta indekss: 651
CD Lietvedība [CD ieraksts] / [V.Bahanovskis.Lietvedības instrukcija]. - [Rīga] : [Kamene], [2008]. - 1 disks. -
Pieejams arī grāmatā [V.Bahanovskis.Lietvedības instrukcija].
Lietvedība.
Lietvedība -- Elektroniskais resurss.
Fonds: AB1. Plaukta indekss: 651
Parkinsons, Marks. Veiksmīga darba meklēšana / Marks Parkinsons ; latviešu val. tulk. Kaspars Birznieks ;
vāka noformējums: Daina Birzniece. - Rīga : Multineo, 2008. - 109 lpp. : zīm. ; 21 cm. - Terminu alf. rād.: 108.-
109. lpp. - Oriģ. nos.: Your job search made easy.
ISBN 978-9984-99564-9 : 1000 eks.
Biznesa komunikācija. Lietišķā sarakste. Darbinieku izvēle. Darba intervijas. Darba meklēšana. Psiholoģiskie
testi. Rakstīšana.
Darbs. Darba ekonomika -- Darbinieka pieņemšana.
Fonds: AB1. Plaukta indekss: 331
Vestvuds, Džons. Kā rakstīt mārketinga plānu / Džons Vestvuds ; no angļu val. tulk. Antra Legzdiņa ; red. Ināra
Vjacira ; Aigara Truhina vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008 (a/s "Poligrāfists"). - 127 lpp. : zīm., diagr.,
tab. ; 22 cm. - (Bizness un karjera). - Oriģ. nos.: How to write a marketing plan.
ISBN 978-9984-406-27-5.
Tirgvedība - Menedžments.
Mārketings -- Plāns.
Fonds: L. Plaukta indekss: 658.8
Bendiksens, Pēters. Ievads kultūras un mākslas menedžmentā / Pēters Bendiksens ; no vācu val. tulk. un
priekšv., 10. lpp., aut. Ivars Bērziņš ; lit. red. Indra Ozoliņa ; māksl. Aivars Plotka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds,
2008 (Jelgavas tipogr.). - 382 lpp. ; 24 cm. - Bibliogr.: 367.-382. lpp. - Oriģ. nos.: Einführung in das Kultur-
und Kunstmanagement.
ISBN 978-9984-232-84-3.
Mākslas - Menedžments. Kultūra - Menedžments.
Māksla -- Biznesa kultūra. Menedžments -- Mākslas izglītība.
Fonds: AB1. Plaukta indekss: 7Ķīmijas tehnoloģija. Ķīmiskā rūpniecība (udk 66)

Tepfers, Ralejs. Investigation of different types of fibers to strengthen cement paste,mortar and concrete / Ralejs
Tepfers; Chalmers University of Technology.Department of Civil and Environmental Engineering. - Report
No.2008:7. - Goteborg,Sweden : Chalmers University of Technology, 2008. - 52 p.
No.2008:7.
ISSN 1650-5166.
Inženierzinības -- Cements.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 62
Platais, Ivars. Gāzapgāde : mācību līdzeklis / Ivars Platais, Pauls Graudiņš. - Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte,
2008 (RTU tipogr.). - 98 lpp. : il., tab. ; 25 cm. - Bibliogr.: 98. lpp. (9 nos.). - Grāmata adresēta gāzapgādes
nozares specialitāšu studentiem un strādājošajiem speciālistiem. Tajā apvienots un sistematizēts pamatzināšanu
materiāls par mūsdienīgām gāzapgādes sistēmām, būvmontāžas darbu veikšanas tehniku un tehnoloģiju, kā arī
par šo sistēmu tehnisko ekspluatāciju. Sevišķa vērība veltīta dabasgāzes piegādes un gāzapgādes sistēmu
ekspluatācijas drošuma prasībām.
1. d. Ogļūdeņražu deggāzes, to īpašības, metroloģija un sadedzināšana.
ISBN 978-9984-320-51-9 : 2000 eks.
Gāze - Analīze. Dabasgāze - Analīze. Gāze kā kurināmais. Gāzes skaitītāji. Gāzes piegāde.
Kurināmais -- Gāzes piegāde.
Fonds: AB, AB1, L. Plaukta indekss: 662Būvniecība (udk 69)

Noviks, Juris. Būvdarbi V : apmetēju darbi : : apšūšanas darbi : : flīzēšanas darbi / J. Noviks. - Rīga : ISAVE,
2003. - 288 lpp. : il. - (Individuālā būvētāja b-ka).
5.d. Apmetēju darbi,apšūšanas darbi,flīzēšanas darbi.
ISBN 978-9984-95459-2. - ISBN 9984-95453-6.
Būvniecība -- Apmetne -- Latvija.
Fonds: AB. Plaukta indekss: 69
Fonds: AB, AB1, L. Plaukta indekss: 69(075)
Vanags, Jānis. Būvuzņēmuma saimnieciskās darbības vērtēšana : mācību grāmata / Jānis Vanags ; Rīgas
Tehniskā universtāte. Inženierekonomikas fakultāte. Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas
un vadīšanas katedra ; zin. red. Ineta Geipele. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2007 (RTU tipogr.). - 187 lpp. : sh. ;
21 cm. - Bibliogr.: 186.-187. lpp. (45 nos.). - J. Vanaga mācību grāmatas mērķis ir sniegt zināšanas par
būvuzņēmuma saimnieciskās darbības analīzi, pielietojamajām metodēm un vērtēšanas darba organizāciju. Tā
satur informāciju par būvuzņēmuma saimniecisko darbību, tās vērtēšanu, ekonomiskās, tehniskās un vadības
apakšsistēmas darbības vērtēšanu, kā arī būvuzņēmuma finansu apakšsistēmas vērtēšanu un būvuzņēmuma
darbības vērtēšanas finansu rādītājiem.
ISBN 978-9984-325-41-5 : 300 eks.
Celtniecības industrija - Menedžments - Mācību līdzekļi augstskolām. Uzņēmējsabiedrības - Ekonomiskie
aspekti - Mācību līdzekļi augstskolām. Uzņēmējsabiedrības - Finanses - Mācību līdzekļi augstskolām.
Celtniecība. Būvniecība. Uzņēmējdarbība -- Saimnieciskā darbība uzņēmumā.
Fonds: AB1, L. Plaukta indekss: 69
Lešinska, Agnese. Izaicinājums būvēt likumīgi : būvniecības procesa rokasgrāmata visiem, kas būvē, izdod
būvatļaujas un dzīvo kaimiņos / Agnese Lešinska, Sandijs Statkus, Aiga Grišāne ; Sabiedriskās politikas centrs
Providus. - Rīga : Sabiedriskās politikas centrs Providus, 2008 (Jelgavas tipogr.). - 102 lpp., [1] lp. shēma : tab.
; 24 cm. - Bibliogr.: 99.-102. lpp. un norādes parindēs.
ISBN 978-9984-7926-9-9.
Celtniecības tiesības - Latvija. Būvatļaujas - Latvija. Būvinspekcija - Latvija - Tiesības un likumdošana.
Celtniecība -- Valsts celtniecības inspekcija. Juridiskās zinātnes -- Tiesību speciālās nozares.Jauktās tiesību
nozares. -- Būvnormatīvi.
Fonds: L. Plaukta indekss: 69
Būvniecība Latvijā 2008/02 : informatīvs apraksts / LR Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : LR Centrālā
statistikas pārvalde, 2008. - 8 lpp. - (Latvijas statistika).
ISBN 9789984063294(2.
Būvniecība -- Statistiskie dati -- Latvija.
Fonds: L. Plaukta indekss: 69
Būvniecība Latvijā 2008/03 : informatīvs apraksts / LR Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : LR Centrālā
statistikas pārvalde, 2008. - 8 lpp. - (Latvijas statistika).
ISBN 9789984063294(3.
Būvniecība -- Statistiskie dati -- Latvija.
Fonds: L. Plaukta indekss: 69Māksla. Izklaide. Sports (udk 7)

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. LSPA zinātniskie raksti, 2007 : ikgadējs izdevums sporta zinātnē /
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija ; zin. redkol.: Uldis Švinks, Leonīds Čupriks, Nikolajs Jaružnijs, Rasma
Jansone, Alvis Paeglītis, Jānis Lanka, Viesturs Lāriņš, Reins Haljands, Viktors Selujanovs, Valērijs Kļešņovs,
Tomass Gabriss ; priekšv., 3. lpp., aut. Andris Konrads. - Rīga : LSPA, 2008 (SIA "ISA plus Ltd"). - 205 lpp. :
il., diagr., tab. ; 21 cm. - Bibliogr. rakstu beigās. - Teksts latviešu, angļu val.
Saturs: Fiziskās sagatavotības pārbaudījumi LSPA / Ilze Avotiņa. Mūsdienu latviešu literārās valodas kultūra
praksē / Inta Budviķe. Paškontroles nozīmes pētīšana sporta divcīņveidos un pielietošana sieviešu boksā /
Vladimirs Demčenko, Anna Rahovska. Sirds asinsvadu un elpošanas sistēmas rādītāju dinamika aerobikā ūdenī
sievietēm (30-40 g.v.) / Tatjana Dzalbe. Kāju, muguras muskuļu attīstības vingrinājumi sporta stundā / Helmuts
Erdmanis. Sporta deju tiesnešu tiesāšanu ietekmējošie faktori / Nikolajs Jaružnijs, Ilze Bergholde. "FIT -
BALL" nodarbības iedarbība uz antropoloģiskajiem rādītājiem brieduma vecuma 1. perioda sievietēm / Nikolajs
Jaružnijs, Jūlija Boļševa. Aerobikas ūdenī vingrinājumu ar papildu pretestību ietekme uz antropometriskajiem
rādītājiem sievietēm (28-38 g.v.) / Nikolajs Jaružnijs, Alla Fomenko. Sporta deju treneru viedoklis par lēnā
valša tehniku un mācīšanu / Nikolajs Jaružnijs, Alīna Kļonova. Fitnesa saturs un līdzekļi / Nikolajs Jaružnijs
Ģimenes un pirmsskolas mācību iestāžu attieksme pret bērnu pareizas stājas veidošanu / Irina Kazakevicha,
Leonīds Žilinskis. Klientu sākotnējā testēšana fitnesa klubā "Atletika" / Ksenija Kostina, Vladimirs Demčenko.
"Pretējās" puses trenēšanas loma barjerskrējēju sagatavošanā / Viesturs Krauksts, Aļona Sukonnova.
Apakšdelmu muskuļu speciālās spēka izturības attīstīšana svarbumbu raušanā / Māris Lesčinskis, Leonīds
Čupriks. Mācīšanās stratēģijas klausīšanās attīstīšanai topošajiem sporta speciālistiem / Ludmila Malahova.
Lentu pārmetieni grupu vingrojumos / Ļubova Maļarenko, Olga Aleksejeva. Mugurkaulāja deformāciju
ārstēšanas principi un iespējas Latvijā / Lidija Mauriņa, Jānis Osītis. Health aspects of outdoor and indoor
physical education lessons / Władysław Pańczyk LSPA studentu tāllēkšanas rezultātu vērtēšana / Eduards
Popovs, Tatjana Ļisicina. 12-13 gadus vecu basketbolistu adaptācija pastiprinātām treniņa slodzēm / Jānis
Rimbenieks. Plecu joslas kustīguma attīstīšana ar netradicionāliem pašaizsardzības vingrinājumiem
basketbolistiem 15 gadu vecumā / Aleksandra Rižova, Vladimirs Demčenko. LSPA studentu un absolventu
apmierinātība ar sporta leksikas studiju kursu / Ieva Rudzinska. Spirometriskie rādītāji uz sauszemes un ūdenī 1.
studiju gada studentiem / Maija Rumaka, Imants Upītis, Līga Aberberga-Augškalne. Agresivitāte individuālajos
sporta veidos / Laima Saiva. Ģimene mūsdienu sieviešu un vīriešu skatījumā / Jurita Smiltiņa Nometnes
dalībnieku un pedagogu savstarpējā pozitīvā mijiedarbība / Ingrīda Smukā, Daina Krauksta. Jauno sportistu
morfofunkcionālā adaptācija fiziskām slodzēm / Jeļena Solovjova, Imants Upītis. Correction of boxer’s food to
develop rapidforce enduarance / Alexander Sotnik, Gennady Glazkov. Tehniskās sagatavošanas programma
kompleksajā peldējumā (13-14 gadus veciem peldētājiem) / Evita Sproģe, Jeļena Solovjova. Latvijas
handbolistu un basketbolistu fizisko īpašību izvērtējums / Jekaterina Strauta. Komandas saliedētības struktūras
dinamika 15-18 gadus veciem basketbolistiem / Žermena Vazne, Andris Rudzītis. Fizioterapeita darbs
habilitācijas komandā sākumskolā / Luīze Ventaskrasta, Viesturs Lāriņš.
ISBN 978-9984-92041-2.
Sports -- Zinātniskā darbība -- Krājums.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 796
Viena diena Latvijā, 1987*2007 : fotoalbums = One day in Latvia, 1987*2007 / tulk. angļu val. Aija Abens,
Vita Limanoviča, Kārlis Streips ; priekšv. sarakst.: Valdis Zatlers, Helēna Demakova, Jānis Krūmiņš, Viesturs
Koziols, Ilmārs Znotiņš, Gunārs Janaitis ; fotored. Ilmārs Znotiņš. - Rīga : Viena diena.lv ; Jāņa Rozes apgāds,
2008 (Jelgava : (Jelgavas tipogrāfija). - [512] lpp. : il., ģīm. ; 36 cm. - Fotoakcijā "Viena diena Latvijā" un
"Viena diena Latvijā. Pēc 20 gadiem" izcili fotomākslas meistari un amatieri ir dokumentējuši mūsu valsts
ikdienu - valstiski un personiski svarīgus notikumus un ikdienišķas norises, cilvēkus, vidi. Grāmatā iekļauta
vien neliela daļa no abās fotoakcijās fiksētā materiāla, par izvēles pamatkritēriju izraugoties fotogrāfiju kvalitāti
un atbilstību dokumentālajai ievirzei. - Paral. latviešu, angļu val.
ISBN 978-9984-232-85-0.
Fotomāksla - Albumi.
Latvija.
Fotografēšana -- Latvija.
Fonds: AB. Plaukta indekss: 77
Pilis : skaistākās un slavenākās / tulk. Margita Krasnais ; red. Māra Ņikitina. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2005
(Slovākija). - 183, [1] lpp. : krās. il. ; 30 cm. - Personu rād.: 182.-183.lpp. - Oriģ. nos.: Замки и дворцы : самые
красивые и знаменитые, 2002.
Saturs: ARHITEKTŪRAS VALODA. Priekšv. vietā / J. Maļeckis. Starp debesīm un zemi. Aizliegtā pilsēta / A.
Guseva. Potala / S. Dudko. Eskorials / A. Guseva. SAPNIS par PARADĪZI ZEMES VIRSŪ: Alhambra / A.
Guseva. Ambera ; Vēju pils ; Ūdens pils / T. Nazarova. KARAĻU SKAUDĪBAS OBJEKTS / J. Maļeckis. Vecā
pils. Mediči-Rikardi pils. Sinjorijas pils gūsteknis. Piti pils. Dodžu pils. Tā pils. Manierisms. ATMIŅAS par
ZELTA LAIKMETU: Palladio un palladisms / A. Černova. Harmonijas meklējumi / A. Guseva. Inigo Džonss /
A. Černova. TEIKSMAINĀ KARAĻU PASAULE / A. Ņizovskis. Bluā. Ambuāza. Šambora. Šenonso.
ABSOLŪTĀ SKAISTUMA VARA / A. Drozdovs. Fontenblo. Versaļa. Volevikonta. Lielais Trianons.
ZIEMEĻU PALMĪRA / M. Albedila. Pēterhofas lielā pils. "Monplezīrs". Carskoje Selo Lielā pils. Lielā
galerija. Dzintara istaba. Pavlovskas Lielā pils. PRIVĀTĀS DZĪVES SFĒRA / V. Bokova. Kuskova. Aktrises
liktenis. Arhangeļska. Jusupova bibliotēka. Ostankina. DZĪVĒ ĪSTENOTAIS SAPNIS / J. Maļeckis.
Linderhofa, Herrenkīmzē. Neišvānšteina.
ISBN 978-9984-372-02-0. - ISBN 9984-372-02-2.
Pilis.
Pilis un muižas -- Pasaules brīnumi.
Fonds: AB1. Plaukta indekss: 728
Visockis, Antanas, 1941-. Dailes albumas : reprodukcijas albums / Antanas Visockis; Vytenis
Rimkus(pratarmes aut.);Šiauliu universitetas. - Šiauliu, Lietuva : Všļ Šiauliu universiteto leidykla, 2006. - 174
p. : il.
ISBN 9986-387-07-8.
Glezniecība -- Lietuva.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 75
Graphics of Latvia : 100 authors, images, years : [album] / compiler and auth. of texts Anita Vanaga ; ed. Pēteris
Apinis ; ed.: Ginta Poriete ; Viesturs Pauls Karnups ; preface Ingrīda Blūma ; artwork Guntars Sietiņš ;
photogr.: Armands Lācis, Sergejs Akuraters, Uldis Briedis, Sergejs Budanovs, Jānis Buls, Māris Dedziņš, Jānis
Deinats, Atis Ieviņš, Gunārs Janaitis, Gvido Kajons, Boriss Mihailovs, Laimonis Stīpnieks, Leonīds Tugaļevs. -
Rīga : The President Guntis Ulmanis Fund ; Nacionālais apgāds, 2003 (Cēsis : (a/s Preses nams Jāņa sēta
Printing Group). - 119 lpp. : il.,ģīm. ; 33 cm. - Bibliogr.: 11.lpp. (32 nos.).
Auth.: Dina Ābele, Oļģerts Ābelīte, Andris Abiļevs, Māris Abiļevs, Baņuta Ancāne, Agate Apkalne, Māris
Ārgalis, Ineta Berkmane, Boriss Bērziņš, Andris Breže, Ilmārs Blumbergs, Juris Boiko, Vija Celmiņa, Ansis
Cīrulis, Aleksandrs Dembo, Lilija Dinere, Alise Dmitrijeva, Maija Dragūne, Mētra Drulle, Pauls Duškins,
Ervīns Eihmans, Laura Feldberga, Ernsts Hermanis Gētgenss, Ida Gožikova, Vita Grasa, Morics fon Grīnevalds,
Vladislavs Grišins, Naftolijs Gutmans, Kristaps Ģelzis, Helēna Heinrihsone, Ivars Heinrihsons, Atis Ieviņš, Ieva
Iltnere, Marija Induse-Muceniece, Ritums Ivanovs, Kārlis Johansons, Aleksandrs Junkers, Andrejs Kalnačs,
Reinholds Kalniņš, Marija Karkovska, Aldis Karkovskis, Jēkabs Roberts Kazaks, Marija Kļava, Ieva Krieviņa,
Gunārs Krollis, Ilze Krūmiņa-Karlsone Leonards Laganovskis, Ilze Lībiete, Lāsma Lagzdiņa, Ēriks Lapiņš,
Paulis Liepa, Jūlijs Madernieks, Vita Mālniece, Ieva Maurīte, Leonīds Mauriņš, Jānis Murovskis, Arturs
Ņikitins,Arta Ozola-Jaunarāja, Aija Ozoliņa, Kārlis Padegs, Rūdolfs Pērle, Ojārs Pētersons, Juris Petraškevičs,
Jānis Plēpis, Alfrēds Plite-Pleita, Ivars Poikāns, Ilze Preisa, Juris Putrāms, Janis Rozentāls, Pēteris Sidars,
Guntars Sietiņš, Otis Skulme, Aivars Sprūdžs, Edvīns Strautmanis, Niklāvs Strunke, Māris Subačs, Genādijs
Suhanovs, Romans Suta, Semjons Šegelmans, Linda Šikure, Gatis Šļūka, Kirils Šmeļkovs, Janis Kārlis
Šternbergs, Pauls Šterns, Aleksandrs Voldemārs fon Štrombergs, Zelma Tālberga, Jānis Ferdinands Tidemanis,
Bitmaps Tifs, Aigars Truhins, Konrāds Aleksandrs Kārlis Ubāns, Pēteris Upītis, Jānis Valters, Rolands Gvido
Valters, Sigismunds Ditrihs Johans Vidbergs, Fridrihs Vīksne, Valdis Villerušs, Aija Zariņa, Rihards Kārlis
Valdemārs Zariņš, Vilnis Zābers, Lolita Zikmane, Nele Zirnīte, Andris Zirnītis.
ISBN 979-9984-260-78-4. - ISBN 998426078X.
Grafiskās mākslas - Latvija - Albumi.
Grafika -- Latvija.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 76
Jovaiša, Marius. Unseen Lithuania : photoalbum / Marius Jovaiša. - Vilnius : UAB"MIA", 2007. - 291 p. : il.
ISBN 978-995-599-851-8.
Ģeogrāfija -- Lietuva. Fotomāksla -- Lietuva.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 914
Pure Senses : a meditative jorney in sound and vision / text-edit. Stefan Bockler. - Hamburg, Germany :
Classics GmbH ; e.a.r.BOOKS, 2003. - 108 S. : il. + CD-ROM.
ISBN 978-3-937406-08-4. - ISBN 3-937406-08-5.
Fotomāksla.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 77
Auziņš, Armands. Zemes pārvaldības pamati : mācību grāmata / Armands Auziņš ; Rīgas Tehniskā universitāte.
Ģeomātikas katedra. Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra. - Rīga :
RTU Izdevniecība, 2008 (RTU tipogr.). - 107 lpp. : diagr., il., tab., kartes ; 30 cm. - Bibliogr.: 105.-107. lpp.(26
nos.). - A. Auziņa grāmatā iekļauti zemes pārvaldības teorētiskie un praktiskie jautājumi, kas atspoguļo gan
ārvalstu, gan Latvijas pieredzi, kā arī skaidroti daudzi ar zemes pārvaldības jomu saistīti jēdzieni un termini, kas
pamatā skar zemes kā ekonomiski vērtīga resursa un nekustamā īpašuma plānošanu un attīstību.
ISBN 978-9984-322-79-7 : 500 eks.
Zemes izmantošana - Plānošana - Mācību līdzekļi augstskolām. Reģionālā plānošana - Mācību līdzekļi
augstskolām. Zemes izmantošana, lauku. Zemes izmantošana, pilsētas.
Zemes īpašums -- Plānošana. Reģionālā politika -- Mērķi.
Fonds: L. Plaukta indekss: 711
Lielbriedis, Raimo, 1962-. Kā fotografēt? / Raimo Lielbriedis ; red. Guna Pence ; māksl. Edgars Groševs ; foto
Raimo Lielbriedis. - Rīga : Neputns, 2008. - 76 lpp. : il., ģīm. ; 21 cm. - Grāmata ir Jaņa Rozentāla Rīgas
mākslas skolas fotogrāfijas pedagoga R. Lielbrieža pieredzē balstīts darbs fotogrāfijas mīļotājiem. Tā adresēta
profesionālas foto izglītības interesentiem. Darbā aplūkotas tehniskās iespējas, kompozīcija, gaisma,
ekspozīcija, eksponometrija un fotogrāfijas žanri.
ISBN 978-9984-8071-6-4.
Fotogrāfija - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.
Fotografēšana.
Fonds: AB. Plaukta indekss: 77
Muktupāvela, Laima, 1962-. Brālibrāli : balsu burvji brāļi Kokari / Laima Muktupāvela ; lit. red. Gundega
Blumberga ; Sarmītes Māliņas, Kristapa Kalna vāka dizains un fotosesija ; fotogr.: R. Balodis, D. Bušmanis, K.
Kalns, P. Maltenieks, K. Truše. - Rīga : Dienas grāmata. Laikraksts Diena, 2008. - 398, [2] lpp., [60] lpp. il.,
ģīm., faks ; 23 cm + piel. 1 CD. - Imanta un Gido Kokaru vadīto koru dalība konkursos un festivālos un
vieskoncerti ārvalstīs / sast. Arvīds Bomiks. - L. Muktupāvela grāmatā stāsta par dvīņubrāļiem diriģentiem
Imantu un Gido Kokariem, kuri pacēla latviešu kordziedāšanas tradīciju un padarīja to par pasaulē atpazīstamu
zeltgodalgotu zīmolu. Viņi mudināja dziedošo latviešu tautu iztaisnot piedienības saliekto muguru un parādīt
mums pašiem, cik stipri esam, kad dziedam.
ISBN 978-9984-7897-9-8.
Kordiriģenti - Latvija - Biogrāfijas.
Mūzika.
Fonds: AB. Plaukta indekss: 784
Bendiksens, Pēters. Ievads kultūras un mākslas menedžmentā / Pēters Bendiksens ; no vācu val. tulk. un
priekšv., 10. lpp., aut. Ivars Bērziņš ; lit. red. Indra Ozoliņa ; māksl. Aivars Plotka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds,
2008 (Jelgavas tipogr.). - 382 lpp. ; 24 cm. - Bibliogr.: 367.-382. lpp. - Oriģ. nos.: Einführung in das Kultur-
und Kunstmanagement.
ISBN 978-9984-232-84-3.
Mākslas - Menedžments. Kultūra - Menedžments.
Māksla -- Biznesa kultūra. Menedžments -- Mākslas izglītība.
Fonds: AB1. Plaukta indekss: 7
Rubenis, Andris, 1951-. Renesanses filosofiski maģiskais reālisms : mācību līdzeklis / Andris Rubenis ; red.
Juris Goldmanis ; māksl. Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008 (a/s "Preses nams"). - 212, [1] lpp. : il. ;
25 cm. - Bibliogr.: 212.-[213.] lpp. - Renesanses domātāju pasaules uztverē vienlaikus sadzīvoja gan stoiķu,
epikūriešu un Svēto Rakstu idejas, gan alķīmijas, maģijas, astroloģijas, kabalas, hermētisma un citu mācību
atziņas. A. Rubeņa grāmatas uzdevums ir rosināt lasītāju ielūkoties šajā unikālajā pasaules ainā un pavērt
iespēju ar citām acīm paskatīties uz it kā tik labi pazīstamajiem renesanses tēlotājmākslas un arhitektūras
šedevriem.
ISBN 978-9984-406-48-0.
Renesanse. Filozofija, renesanses. Ētika, renesanses.
Mākslas virzieni -- Renesanse. Filozofija -- Renesanse. Eiropas vēsture.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 7
Dāvanu saiņošana / Svetlana Lapina, Marisa Lupato ; tulk. Astra Šmite ; atb. red. Ieva Štamere ; lit. red. Māra
Mortuzāne. - Rīga : Jumava, 2008 (SIA "Latgales druka"). - 126, [1] lpp.(spirālies) : krās. il. ; 19 cm. - Oriģ.
nos.: Pacchi regalo per tutte le occasioni.
ISBN 978-9984-384-69-6.
Dāvanas.
Etiķete -- Dāvanas.
Fonds: AB. Plaukta indekss: 745
Klifs, Stefords. 1000 ideju mājai / Stafford Cliff ; no angļu val. tulk. Zane Rozenberga ; tulk. red. Guntis Kalns ;
fotogr. Kristians Saramons. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. - 208, [2] lpp. : krās. il. ; 31 cm. - Tulk. no izd.:
1000 home ideas.
ISBN 978-9984-409-89-4.
Interjers. Mājas aprīkojums.
Interjers.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 747
Andersons, Ingalds. Labiekārtots dārzs : [rokasgrāmata] / Ingalds Andersons ; tulk. Mudīte Treimane. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2005 (Bratislava). - 96 lpp. : il. ; 27 cm. - Oriģ. nos.: Bygg till trädgårdin / Ingald Andersson,
2005.
ISBN 978-9984-370-53-8.
Dārza celiņi - Rokasgrāmatas. Dārza konstrukcijas - Rokasgrāmatas. Dārzi - Dizains.
Ainavu arhitektūra -- Dārzs.
Fonds: AB. Plaukta indekss: 712
Neglītuma vēsture / sast. Umberto Eko ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds,
2008. - 453 lpp. : il. ; 25 cm. - Tulk. no izd.: Storia Della Bruttezza/ A cura di Umberto Eco, (Milano, 2007).
ISBN 978-9984-232-87-4.
Māksla -- Mākslas vēsture.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 7.01Valodniecība (80)

Die Unterrichtspraxis/Teaching German : a journal of the American association of Teachers of German / Edit.
Thomas A.Lovik. - New Jersey : American association of Teachers of German, 2006. - 144 p.
Vol.39.1-2.
Valodniecība -- Angļu valoda -- Vācu valoda.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 80
Die Unterrichtspraxis/Teaching German : a journal of the American association of Teachers of German / Edit.
Thomas A.Lovik. - New Jersey : American association of Teachers of German, 2007. - 110 p.
Vol.40.1.
Valodniecība -- Angļu valoda -- Vācu valoda.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 80
Die Unterrichtspraxis/Teaching German : a journal of the American association of Teachers of German / Edit.
Thomas A.Lovik. - New Jersey : American association of Teachers of German, 2007. - 111.-222. p.
Vol.40.2.
Valodniecība -- Angļu valoda -- Vācu valoda.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 80
Lexikon Tourismus : destinationen,gastronomie,hotellerie,reisemittler,reiseveranstalter,verkehrstrager /
hrsg.von W.Fuchs, J.W.Mundt und H.-D.Zollondz. - Munchen : Oldenbourg Verlag, 2008. - 804 S.
ISBN 978-3-486-25069-5.
Tūrisma ekonomika -- Profesionālā terminoloģija. Valodniecība -- Vācu valoda.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 338.48
Hackney Blackwell, Amy. The essential law dictionary / by Amy Hackney Blackwell. - 1st ed. - Naperville, Ill.
: Sphinx Pub., 2008. - 555 p.
ISBN 978-1-572-48650-8.
Valodniecība -- Angļu valoda. -- Juridiskais termins.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 802.0
Комарова, А. И.(Анна Игоревна). Английский язык для географических специальностей : English for
geographers : учеб. для студентов вузов. изучающих дисциплину "Иностр. яз." и обучающихся по
специальности "География" / А. И. Комарова, И. Ю. Окс, Ю. Б. Бадмаева. - М. : Academia, 2005 (ГУП
Сарат. полигр. комб.). - 299, [2] с. ; 22 см. - Библиогр. в конце кн. - Цель книги - научить студентов
быстро извлекать информацию при чтении аутентичных текстов и обсуждать научные темы, используя
самые употребительные языковые средства и основные термины специальностей.
ISBN 978-5-7695-2194-2.
Valodniecība -- Angļu valoda. Ģeogrāfija -- Terminoloģija.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 802.0Tulkošana. Interpretācija (udk 81)

Tulkojums: kultūrvēsturisks notikums. Valsts valodas komisijas raksti 4. sējums : Bībeles tulkojumi:teorija,
vēsture, mūsdienu prakse / Autoru kolektīvs.Valsts valodas komisija. - Rīga : Zinātne, 2008. - 214 lpp. - Šajā
Valsts valodas komisijas rakstu krājumā apvienotie raksti tapuši pateicoties divām 2007. gadā notikušām
starptautiskām konferencēm. Aplūkoto tematu loks bija gan Bībeles tulkošanas teorija un vēsture, gan sakrālo
tekstu tulkošanas lingvistiskie aspekti.
ISBN 978-9984-8082-8-4.
Tulkošana un interpretācija.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 81
Munday, Jeremy. Introducing translation studies : theories and applications / Jeremy Munday. - 2nd ed. - Milton
Park, Abingdon, Oxon : Routledge ; New York, NY, 2008. - 236 p. - Includes bibliographical references and
index.
ISBN 978-0-415-39693-6.
Tulkošana un interpretācija.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 81Literatūrzinātne. Daiļliteratūra (udk 82/89)

Lawrence, D. H.(David Herbert), 1885-1930. Sons and lovers : [and other stories] / D. H. Lawrence. - London :
Octopus/Heinemann, 1983. - 858 p.
Sons and lovers.-Women in love.-Love among the haystacks.-Lady Chatterley's lover.
ISBN 0-905712-76-5.
England - Social life and customs - 20th century - Fiction.
-- Angļu literatūra.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 820
Shakespeare, William, 1564-1616. The Complete Works / William Shakespeare. - Toronto, Canada : Leland
publishing Co., 1950. - 343 p. : ill. - (The Stratford Shakespeare).
Vol.1. Othello.Antony and Cleopatra.
-- Angļu literatūra. -- Dramaturģija.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 820
Shakespeare, William, 1564-1616. Macbeth / William Shakespeare; Edit. by Margaret Kortes. - Toronto,
Canada : HBJ(Harcourt Brace Jovanovich), 1988. - 265 p.
ISBN 0-7747-1270-8.
-- Angļu literatūra. -- Dramaturģija.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 820
James, Henry, 1843-1916. Washington Square / Henry James. - Mineola, N.Y. : Dover Publications, 1998. - iv,
166 p. ; 21 cm. - (Dover thrift editions).
ISBN 978-0-486-40431-8. - ISBN 0-486-40431-5.
Washington Square (New York, N.Y.) - Fiction.
Domestic fiction. Love stories.
-- Amerikāņu literatūra.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 820
Lawrence, D. H.(David Herbert), 1885-1930. The escaped cock / Edited with a commentary by Gerald M. Lacy.
- Los Angeles : Black Sparrow Press, 1973. - 170 p. ; 24 cm.
The escaped cock. Part I. Part II.--Letters relating to The escaped cock.--Appendix: Complete list of Lawrence
letters referring to The escaped cock.--The escaped cock, original short story version of Part I, reprinted from
the Forum, February, 1928. Commentary. Bibliography (p. 169-170).
ISBN 0-87685-171-5.
Biographical fiction.
-- Angļu literatūra.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 820
Eighteenth-century English literature : anthology / Edited by Geoffrey Tillotson, Paul Fussell, Jr. [and] Marshall
Waingrow. With the assistance of Brewster Rogerson. - New York : Harcourt, Brace & World, [1969]. - xxx,
1554 p. ; 25 cm. - Includes bibliographical references.
ISBN 0-15-520957-4.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 820
Twain, Mark, 1835-1910. Mark Twain on travel / edited by Terry Mort. - Guilford, Conn. : Lyons Press, 2005. -
xix, 278 p. ; 25 cm.
ISBN 978-1-592-28806-9. - ISBN 1-592-28806-5.
-- Amerikāņu literatūra. Literatūrzinātne -- Amerikāņu literatūra.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 820
Faulkner, William, 1879-1962. Light in August / William Faulkner. - Vintage Books ed. - New York : Vintage
Books, 1972. - 481 p.
ISBN 0-394-71189-0.
Mississippi - Fiction.
-- Amerikāņu literatūra -- Proza.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 820
Faulkner, William, 1879-1962. The sound and the fury / William Faulkner. - Modern Library ed. - New York :
Modern Library, [1956]. - 427 p.
Mississippi - Fiction.
Psychological fiction. Domestic fiction.
-- Amerikāņu literatūra -- Proza.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 820
Roy, Gabrielle, 1909-1983. The tin flute / by Gabrielle Roy;Translation from the French by Hannah Josephson.
- Toronto : McClelland and Stewart Ltd, 1969. - 274 p.
ISBN 0-7710-9105-2.
-- Kanādiešu angļu literatūra -- Proza.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 820
Woolf, Virginia, 1882-1941. The waves / Virginia Woolf. - London : Triad ; New York, 1977. - 200 p. ; 18 cm.
ISBN 978-0-586-04452-0. - ISBN 0-586-04452-3.
Psychological fiction.
-- Angļu literatūra -- Proza.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 820
Laurence, Margaret, 1926--1987. The stone angel / Margaret Laurence ; with an afterword by Adele Wiseman. -
Toronto, Ontario : McClelland and Stewart, 1988. - 316 p. ; 18 cm. - (New Canadian library).
ISBN 0-7710-9989-4.
-- Kanādiešu angļu literatūra -- Proza.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 820
Thackeray, William Makepeace, 1811-1863. The memoirs of Barry Lyndon, Esq. / William Makepeace
Thackeray ; edited with an introduction by Andrew Sanders. - Oxford : Oxford University Press ; New York,
1984. - xxxii, 349 p. ; 19 cm. - (The World's classics). - Bibliography: p. [xxiv]-xxvi.
ISBN 978-0-19-281667-2. - ISBN 0-19-281667-5.
-- Angļu literatūra -- Proza.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 820
Chopin, Kate, 1851-1904. The awakening / Kate Chopin. - New York : Dover Publications,Inc., 1993. - 116 p.
ISBN 978-0-486-27786-8. - ISBN 0-486-27786-0.
-- Amerikāņu literatūra -- Proza.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 820
Ryga, George, 1932-1987. The ecstasy of Rita Joe and other plays / George Ryga. - Toronto : Stoddart, 1995. -
xxiii, 236 p.
ISBN 978-0-7736-7327-4. - ISBN 077367327X.
-- Kanādiešu angļu literatūra -- Dramaturģija. -- Lugas.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 820
Eliot, George, 1819-1880. The mill on the Floss : intheir death they were not divited / George Eliot. - London :
Penguin Books ; New York, 1979. - vii, 534 p.
-- Angļu literatūra -- Proza.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 820
Adams, Richard, 1920-. Watership Down / [by] Richard Adams. - London : Puffin Books, 1983. - 478 p. : 2
maps.
-- Angļu literatūra -- Proza.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 820
Holtby, Winifred, 1898-1935. Anderby Wold / Winifred Holtby ; with a new introduction by Mary Cadogan. -
London : Virago, 1981. - xix, 310 p. ; 20 cm. - (Virago modern classics).
ISBN 0-86068-207-2.
-- Angļu literatūra -- Proza.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 820
Strachey, Lytton, 1880-1932. Eminent Victorians / Lytton Strachey ; with an introduction by Michael Holroyd.
- Harmondsworth, Middlesex, England : Penguin Books ; New York, N.Y., U.S.A., 1986. - 267 p. ; 20 cm. -
Includes bibliographies.
Cardinal Manning -- Florence Nightingale -- Dr. Arnold -- The end of General Gordon.
ISBN 0-14-018350-7.
Great Britain - History - Victoria, 1837-1901 - Biography. Great Britain - Biography.
-- Angļu literatūra -- Proza.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 820
Lee, Harper, 1926-. To kill a mockingbird / Harper Lee ; illustrations by David Johnson ; afterword by Timothy
S. Healy. - Pleasantville, NY : Reader's Digest Association, 1993. - 309 p. : ill. ; 24 cm.
ISBN 0-89577-435-6.
Southern States - Fiction.
Domestic fiction. Bildungsromane. Legal stories.
-- Amerikāņu literatūra -- Proza.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 820
Henry, O., 1862-1910. Tales of O. Henry / O.Henry. - Garden City, N.Y. : Doubleday&Company, Inc., [1969].
- viii, 565 p. ; 22 cm.
: $6.95.
United States - Social life and customs - Fiction.
-- Amerikāņu literatūra -- Proza.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 820
Stevenson, Robert Louis, 1850-1894. The great short stories / Robert Louis Stevenson. - New York :
Washington Square Press, Inc., 1961. - 370 p.
-- Angļu literatūra -- Proza.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 820
Doyle, Arthur Conan, Sir, 1859-1930. A study in scarlet / Arthur Conan Doyle ; line drawings by Joseph A.
Brown from original illustrations by George Hutchinson and James Greig. - New York : Quality Paperback
Book Club, 1994. - 131 p. : ill.
-- Angļu literatūra -- Proza.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 820
Doyle, Arthur Conan, Sir, 1859-1930. The sing of thefour / Arthur Conan Doyle. - New York : Quality
Paperback Book Club, 1994. - 125 p.
-- Angļu literatūra -- Proza.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 820
Greene, Graham, 1904-1991. The honorary consul / Graham Greene. - Middlesex,England : Penguin Books,
[1980]. - 268 p.
-- Angļu literatūra -- Proza.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 820
Middleton, Thomas, 1580-1627. The roaring girl / [by] Thomas Middleton and Thomas Dekker ; edited by
Elizabeth Cook. - London : A&C Black ; New York : W. W. Norton, 1997. - xli, 144 p. : ill. - Bibliography: p.
xl-xli.
ISBN 978-0-393-90085-9.
-- Angļu literatūra -- Lugas.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 820
Munro, Alice, 1931-. The moons of Jupiter : stories / by Alice Munro. - 1st ed. -
Harmondsworth,Middlesex,England : Penguin Books, 1986. - 233 p. - (Penguin * Short * Fiction).
ISBN 0-14-009239-0.
Social life and customs - Fiction.
-- Amerikāņu literatūra -- Proza.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 820
Cohen, Leonard, 1934-. The favorite game : a novel / leonard Cohen; Edit.Malcolm Ross. - Toronto :
McClelland&Stewart Inc., [1990]. - 223 p. - (New Canadian Library).
ISBN 0-7710-2211-5.
Domestic fiction. Jewish fiction. Bildungsromans. Love stories.
-- Amerikāņu literatūra -- Proza.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 820
Bunyan, John, 1628-1688. The pilgrim's progress / John Bunyan; With an afterword by F.R.Leavis. - [New
York] : New American Library, [1964]. - 300, [1] p. ; 18 cm. - Bibliogr.: p.301-302.
ISBN 071149002750.
Christian fiction.
-- Angļu literatūra -- Proza.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 820
Atwood, Margaret. Dancing girls and other stories / by Margaret Atwood. - Toronto : McClelland and Stewart,
1980. - 246 p.
The war in the bathroom.--The man from Mars.--Polarities.--Under glass.--The grave of the famous poet.--Rape
fantasies.--Hair jewellery.--When it happens.--A travel piece.--The replendant Quetzal.--Training.--Lives of the
poets.--Dancing girls.--Giving birth.
ISBN 076783002951. - ISBN 0-7704-1681-0.
-- Kanādiešu angļu literatūra -- Proza.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 820
Hardy, Thomas, 1840-1928. Far from the madding crowd / With an introd. by Richard C. Carpenter. - Toronto :
Bantam Books, [1982]. - ixi, 362 p.
Wessex (England) - Fiction.
Pastoral fiction. Didactic fiction. Love stories.
-- Angļu literatūra -- Proza.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 820
Golding, William, 1911-1993. Lord of the flies : a novel / William Golding. - London : Faber and Faber, [1988].
- 225 p.
ISBN 978-0-571-08483-8. - ISBN 0-571-08483-4.
Psychological fiction.
-- Angļu literatūra -- Proza.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 820
MacLennan, Hugh, 1907-1990. Each man's son / Hugh MacLennan. - Toronto : Macmillan Co., [1979]. - ix,
244 p. ; 22 cm.
ISBN 0-7705-0256-3.
-- Kanādiešu angļu literatūra -- Proza.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 820
Miller, Arthur, 1915-2005. Death of a salesman : certain private conversations in two acts and a requiem /
Arthur Miller ; with a new preface by Arthur Miller ; and an afterword by Christopher Bigsby. - New York :
Penguin Books, [1999]. - 139 p. - (Penguin plays).
ISBN 978-0-14-048134-1. - ISBN 0-14-048134-6.
Domestic drama.
-- Amerikāņu literatūra -- Lugas. -- Dramaturģija -- Angļu valoda.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 820
Chaucer, Geoffrey, m. 1400. The Canterbury tales / Geoffrey Chaucer; Transl. by Nevill Coghill. -
Harmondsworth [Eng.] : Pengiun Books, [1978]. - 526 p. ; 19 cm. - (Penguin Classics).
ISBN 0-14-044022-4.
-- Angļu literatūra -- Proza.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 820
Gibinss, Deivids. Atlantīda : aizraujošs piedzīvojumu romāns ar nopietnu vēsturisku pamatojumu / Deivids
Gibinss ; no angļu val. tulk. Uldis Sīlis ; red. Diāna Spertāle. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008 (a/s "Preses nams").
- 399, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Atlantis.
ISBN 978-9984-375-75-5.
Piedzīvojumu stāsti, angļu.
-- Angļu literatūra -- Proza.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 820Kafka, Franz, 1883-1924. The penal colony : stories and short pieces / Franz Kafka; tr. by Willa and Edwin
Muir. - 21st printing. - New York : Schocken Books, 1975. - 317 p. ; 21 cm.
Conversation with the supplicant.Meditation.The judgement.The metamorphosis.A country doctor.In the penal
colony.A hunger artist.
ISBN 0-8052-0418-0.
-- Vācu literatūra -- Vācu proza.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 830
Strindberg, August, 1849-1912. Ghost sonata / August Strindberg and When we dead awaken : a dramatic
epilogue in three acts / Henrik Ibsen ; translated and edited by Thaddeus L. Torp. - Arlington Heights, Ill. :
Harlan Davidson, Inc., 1977. - xv, 91 p. ; 19 cm. - Bibliography: p. 91.
ISBN 0-88295-112-2.
-- Dramaturģija -- Zviedru literatūra. -- Lugas -- Norvēģu literatūra. -- Dramaturģija -- Krājums.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 839.5
Brecht, Bertolt, 1898-1956. Saint Joan of the stockyards : a drama / Translated by Frank Jones. Introd. by
Frederic Grab. - Bloomington : Indiana University Press, [1970]. - 125 p. ; 21 cm. - Translation of Die heilige
Johanna der Schlachthofe.
ISBN 0-253-20127-6. - ISBN 0-253-17671-9.
-- Vācu drāma -- Lugas.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 830
Goethe, Johann Wolfgang, von. Faust : a tragedy : backgrounds and sources, the author on the drama,
contemporary reactions, modern criticism / Johann Wolfgang von Goethe ; translated by Walter Arndt ; edited
by Cyrus Hamlin. - 1st ed. - New York : Norton, 1976. - xi, 626 p. ; 22 cm. - Bibliography: p. 625-626.
ISBN 0-393-09208-9. - ISBN 0-393-04424-6.
-- Vācu drāma.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 830
Hesse, Hermann, 1877-1962. Narcissus and Goldmund / Hermann Hesse; Translated by Ursule Molinaro. - New
York : Farrar, Straus and Giroux, [1968]. - 315 p.
ISBN 978-0-374-50684-1.
-- Vācu proza.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 830Ionesco, Eugène, 1912-1994. The bald soprano and other plays / Eugène Ionesco; Translated by Donald M.
Allen. - New York : Grove Press, [1982]. - 160 p. - Translation of La cantatrice chauve.
ISBN 978-0-8021-3079-2. - ISBN 0-8021-3079-8.
-- Franču literatūra -- Dramaturģija. -- Proza -- Lugas.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 840
Camus, Albert, 1913-1960. The Outsider / Albert Camus; Transl. by Stuart Gilbert. - harmondsworth,England :
Penguin Books Ltd, [1971]. - 120 p. - (Penguin Modern Classics).
-- Franču literatūra -- Proza.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 840
Camus, Albert, 1913-1960. The fall : a novel / Albert Camus ; translated from the French by Justin O'Brien. -
New York : Vintage Books, [1991]. - 147 p. - Translation of: La chute.
ISBN 0-394-70223-9.
-- Franču literatūra -- Proza.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 840Chekhov. The party and other stories / Chekhov ; translated with an introduction by Ronald Wilks. -
Harmondsworth, Middlesex, England : Penguin ; New York, N.Y., U.S.A., 1985. - 234 p. ; 18 cm. - (Penguin
classics).
The party ; A woman's kingdom ; My life ; An unpleasant business ; A nervous breakdown.
ISBN 978-0-14-044452-0. - ISBN 0-14-044452-1.
-- Krievu literatūra -- Angļu valoda.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 882Rushdie, Salman. The satanic verses / Salman Rushdie. - London : Viking, 1988. - 547 p. ; 24 cm. - Source:
Copyright deposit, Nov. 17, 1988.
ISBN 0-670-82537-9.
-- Indijas literatūra -- Proza.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 891.4Arheoloģija. Priekšvēsture. Novadpētniecība (udk 90)

Štamgute, Inta, 1952-. Rīga 20.gs. sākuma pastkartēs : Emīlijas Augustes Naudiņas, Jura Naudiņa, Paulīnes
Naudiņas piemiņai = Rīga in Postkarten zu Beginn des 20.Jahrhunderts = Rīga на почтовых открытках начала
20 века = Rīga in early 20th century postcards / Inta Štamgute ; red.: Inta Štamgute, Māra Siliņa ; latviešu
teksta lit. red. Rūta Rašmeiere ; tulk.: Valdis Bisenieks (vācu val.), Ludmila Azarova (krievu val.), Rasma
Mozere (angļu val.) ; zin. rād.: Inta Štamgute, Māra Siliņa, Kristīne Našeniece ; māksl. Alnis Mitris ; dizains:
Ilizane Grīnberga ; priekšv., 25.-27.lpp., aut. Jānis Krastiņš. - Rīga : Puse, Dizaina un drukas apg., [2000]
("Preses nams" poligr. grupa "Jāņa sēta" : Rigess). - 2 savienotas grām. konteinerā (589, [1] lpp. teksts, 795 [3]
lpp. att.) : krās. il. ; 22 cm. - Bibliogr.: 587.-590.lpp. - Iekārtojumā neparastajā, bet lietojumā ērtajā izdevumā
lasītājs soli pa solim tiek izvadāts pa Rīgas 20.gadsimta sākuma ielām un laukumiem, ļaujot izbaudīt tālaika
pilsētvides noskaņu. Gūstams neatkārtojams Rīgas tēla valdzinājums. Celtnes, apstādījumi, kuģi, tramvaji, zirgi
un auto, cilvēki, veikalu reklāmas, skatlogi un lietas visapkārt - tas viss atklājas īpatnējā laikmeta atspulgā.
ISBN 9984-527-60-3.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 947.43
Deivijs, Stīvs. Neaizmirstamas vietas, kas jāredz, kamēr dzīvo / Stīvs Deivijs ; no angļu val. tulk. Andžela
Šuvajeva ; red.: Inese Liepiņa, Dzintra Stelpa, Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2004. - 256 lpp. : krās. il.,
k. ; 25 cm. - Oriģ. nos.: Unforgettable places to see before you die / Steve Davey 2004.
ISBN 978-9984-364-89-6.
Ievērojamākās vietas un neparasti objekti. Ievērojamākās vietas un neparasti objekti - Albumi. Pasaules kultūras
un dabas mantojums.
Fonds: AB. Plaukta indekss: 913
Ventspils Tūrisma informācijas centrs. Ventspils - pilsēta ar rītdienu : [tūrisma ceļvedis] / Ventspils Tūrisma
informācijas centrs. - Ventspils : Ventspils pilsētas dome, 2008 (SIA "Balta eko"). - 21, [3] lpp. : krās. il., kartes
; 30 cm.
Ceļveži.
Ventspils (Latvija) - Ceļveži.
Ventspils -- Tūrisma maršruts.
Fonds: L. Plaukta indekss: 914
Urtāns, Juris, 1952-. Augšzemes ezeri : arheoloģija un folklora : monogr. / Juris Urtāns ; Latvijas Universitātes
Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Latvijas Kultūras akadēmijas zinātniskās pētniecības centrs ; teikas
sast. Ieva Vītola ; kopsav. angļu val. tulk. Māra Rūmniece ; māksl. Rihards Delvers ; uz 1. vāka J. Urtāna foto ;
uz 4. vāka Almas Ziemeles foto. - Rīga : Nordik, 2008 (a/s "Preses nams"). - 269, [2] lpp. : il., kartes ; 25 cm. -
Bibliogr.: 262.-[270.] lpp. - Arheologa un kultūrvēsturnieka J. Urtāna monogrāfija ir savdabīgs un oriģināls
skatījums uz viena Latvijas novada ezeriem, izmantojot un sastatot arheoloģijas un folkloras dotumus. Gaisa
izlūkošanā iegūtie attēli ļauj Augšzemes ezerus ieraudzīt no jauna skatu punkta. Grāmatā pirmo reizi vienuviet
apkopotas teikas par Augšzemes ezeriem. - Kopsav. angļu val.
ISBN 978-9984-7927-4-3.
Ezeri - Latvija - Folklora - Sēlija. Arheoloģiskie izrakumi - Latvija - Sēlija. Leģendas - Latvija - Sēlija.
Arheoloģija -- Sēlija. Folklora.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 902/904Ģeogrāfija (udk 91)

Deivijs, Stīvs. Neaizmirstamas vietas, kas jāredz, kamēr dzīvo / Stīvs Deivijs ; no angļu val. tulk. Andžela
Šuvajeva ; red.: Inese Liepiņa, Dzintra Stelpa, Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2004. - 256 lpp. : krās. il.,
k. ; 25 cm. - Oriģ. nos.: Unforgettable places to see before you die / Steve Davey 2004.
ISBN 978-9984-364-89-6.
Ievērojamākās vietas un neparasti objekti. Ievērojamākās vietas un neparasti objekti - Albumi. Pasaules kultūras
un dabas mantojums.
Fonds: AB. Plaukta indekss: 913
Ventspils Tūrisma informācijas centrs. Ventspils - pilsēta ar rītdienu : [tūrisma ceļvedis] / Ventspils Tūrisma
informācijas centrs. - Ventspils : Ventspils pilsētas dome, 2008 (SIA "Balta eko"). - 21, [3] lpp. : krās. il., kartes
; 30 cm.
Ceļveži.
Ventspils (Latvija) - Ceļveži.
Ventspils -- Tūrisma maršruts.
Fonds: L. Plaukta indekss: 914
100 Ķīnas brīnumi / no angļu val. tulk. Edgars Katajs ; tulk. red.: Guntis Kalns, Māra Ņikitina, Dzintra Stelpa. -
Rīga : Zvaigzne ABC, [2007]. - 208 lpp. : krās. il., kartes ; 35 cm. - Tulk. no izd.: 100 wonders of China.
ISBN 978-9984-402-34-5.
Ievērojamākās vietas un neparasti objekti - Ķīna - Albumi. Ainava - Ķīna - Albumi. Pasaules kultūras un dabas
mantojums - Ķīna.
Ķīna - Vēsture. Ķīna - Vēsture.
Ģeogrāfija -- Ķīna -- Pasaules brīnumi.
Fonds: AB. Plaukta indekss: 915
Smilgys, Hubertas, 1948-. Terra sauleorum Šiauliai=Saules žeme=The Land of the Sun=Sonnenland :
fotoalbumas / Hubertas Smilgys; Red.Bronius Maskuliūnas. - Kaunas : Spindulys, 2004. - 95 p. : il.
ISBN 995-552-257-7.
Ģeogrāfija -- Lietuva -- Fotogrāfija.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 914
Paknys, Raimondas. Lietuvos peizažas : fotoalbumas / Raimondas Paknys; Tekst.Marcelijus Martinaitis. -
Vilnius : R.Paknio leidykla, 2004. - 143 p. : il.
ISBN 978-9986-8308-1-8.
Ģeogrāfija -- Lietuva. Fotomāksla -- Lietuva.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 914
Jovaiša, Marius. Unseen Lithuania : photoalbum / Marius Jovaiša. - Vilnius : UAB"MIA", 2007. - 291 p. : il.
ISBN 978-995-599-851-8.
Ģeogrāfija -- Lietuva. Fotomāksla -- Lietuva.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 914
Excursion to enchantment : a journey to the world's most beautiful places / prepared by the Special Publications
Division, National Geographic Society, Washington, D.C. - Washington, D.C. : The Society, 1988. - 196, [4] p.
: col. ill. ; 26 cm. - Bibliography: p. [199].
ISBN 0-87044-667-3. - ISBN 087044672X.
Ģeogrāfija.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 911
Селищев, Е. Н.(Евгений Николаевич). География для любознательных, или О чем не узнаешь на уроке /
Е. Н. Селищев. - Ярославль : Акад. развития, 2006 (Владимир : Владимирская книжная типография). -
239 с. : ил. ; 20 см.
ISBN 978-5-7797-0538-7. - ISBN 5-7797-0538-0.
Ģeogrāfija.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 91
Блаженов, В. А.(Владимир Александрович). Географические детективы как средство развития
мышления учащихся : [пособие] / В. А. Блаженов. - Москва : Дрофа, 2007. - 127 с. : табл. ; 20 см. -
Библиогр.: с. 138-148.
ISBN 978-5-358-02282-9.
детективные рассказы с географическими задачами.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 91
Кунха, Стивен Ф. Как готовиться к олимпиаде по географии. По материалам National Geographic и
Всероссийской олимпиады / Стивен Ф. Кунха, А. С. Наумов ; [пер. с англ. В. А. Алексеевой]. - Москва :
АСТ, 2008. - 223 с. : ил. ; 20 см. - На обл. авт. не указаны.
ISBN 978-5-17-046919-2.
Ģeogrāfija -- Vidusskola.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 91
Теория и методология географической науки : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности 012500 "География" / М. М. Голубчик [и др.]. - Москва : ВЛАДОС, 2005. - 463 с. : ил. ; 22
см. - Библиогр. в конце гл. и на с. 457-459.
ISBN 978-5-691-01454-3. - ISBN 5-691-01454-4.
Науки о Земле (геодезические, геофизические, геологические и географические науки). Географические
науки.
Ģeogrāfija -- Metodika -- Teorijas.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 91
Комарова, А. И.(Анна Игоревна). Английский язык для географических специальностей : English for
geographers : учеб. для студентов вузов. изучающих дисциплину "Иностр. яз." и обучающихся по
специальности "География" / А. И. Комарова, И. Ю. Окс, Ю. Б. Бадмаева. - М. : Academia, 2005 (ГУП
Сарат. полигр. комб.). - 299, [2] с. ; 22 см. - Библиогр. в конце кн. - Цель книги - научить студентов
быстро извлекать информацию при чтении аутентичных текстов и обсуждать научные темы, используя
самые употребительные языковые средства и основные термины специальностей.
ISBN 978-5-7695-2194-2.
Valodniecība -- Angļu valoda. Ģeogrāfija -- Terminoloģija.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 802.0
Назарова, Л. Д.(Людмила Дмитриевна). Нетрадиционные уроки по физической географии :
метод.пособие / Л.Д.Назарова. - Москва : Творческий центр"Сфера", 2008. - 141 с. : ил. - (Педагогика
будущего сегодня).
ISBN 978-5-9949006-3-5.
Ģeogrāfija -- Mācību metodes.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 911Biogrāfijas un līdzīgi pētījumi (udk 92)
Latgales kultūras darbinieki : biogrāfiska vārdnīca / sast. un pārskatus sarakst.: Jānis Paukšte, Anna Rancāne,
Ilona Salceviča, Irēna Vilčuka ; atb. red. Ieva Štamere ; māksl. Valdis Villerušs. - Rīga : Jumava, 2008 (SIA
"Jelgavas tipogrāfija"). - 447, [1] lpp. : ģīm. ; 23 cm. - Biogrāfiskajā vārdnīcā iekļautas Latgales ievērojamāko
kultūras darbinieku - literātu, mūziķu, mākslinieku, teātra darbinieku un citu - biogrāfijas. Izdevumu papildina
sastādītāju pārskati par galveno kultūras jomu attīstību Latgalē.
2. [sēj.]. L-Ž.
ISBN 978-9984-384-67-2.
Latgale (Latvija) - Kultūras vēsture. Kultūras darbinieki - Latvija - Latgale.
Latgales kultūra. Personālijas -- Latgale.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 947
Vēsture (udk 93/99)

World History : continuity&change / Gen.edit. William Travis Hanes III. - Austin : Holt, Rinehart and Winston,
1997. - 920 p. : ill.
ISBN 978-0-03-005572-0.
Pasaules vēsture -- Pasaule.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 93/99
Kenjons, Dž.Duglass. Aizliegtā vēsture : aizvēstures tehnoloģijas,ārpuszemes iejaukšanās un noklusētā
civilizācijas sākotne / Dž. Duglass Kenjons; No angļu val.tulk.Māra Rūmniece. - Rīga : Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "Izdevniecība Avots", 2008. - 550 lpp. : il. - Grāmatā izklāstīts pamatots pieņēmums, ka īstenībā
civilizācija ir daudz senāka, sniegti pārliecinoši pierādījumi par attīstītu tehnoloģiju pastāvēšanu aizvēsturē un
iezīmētas plašas, tomēr skaidras pasaules kultūras avota aprises. Alternatīvie argumenti, kas reiz šķituši
maznozīmīgi, tagad iegūst ticamību un cieņu.
ISBN 978-9984-8004-7-9.
Civilizācija - Vēsture. Civilizācija. Aizvēsture. Evolūcija. Augstās tehnoloģijas - Aizvēsture.
Fonds: AB. Plaukta indekss: 931Jēkabsons, Ēriks, 1965-. Piesardzīgā draudzība: Latvijas un Polijas attiecības 1919. un 1920. gadā : monogrāfija
/ Ēriks Jēkabsons ; lit. red. Ruta Puriņa ; vāka dizains: Arnis Čakstiņš. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2007
(SIA "Latgales druka"). - 244 lpp. : il., ģīm., kartes ; 25 cm. - Bibliogr.: 223.-231. lpp. un norādes parindēs. -
Vēsturnieka Ē. Jēkabsona darbā mēģināts apkopot pieejamos Latvijas, Polijas un Lietuvas avotus un literatūru
un vispusīgi atspoguļot abu valstu attiecības, sākot ar pirmajiem sakariem 1919. gada martā un beidzot ar
Latvijas atzīšanu "de iure" 1921. gada sākumā. Autors apbalvots ar Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas
"Felix" veicināšanas balvu un Polijas Zelta nopelnu krustu.
ISBN 978-9984-8025-6-5. - ISBN 9984-8025-6-6.
Latvija - Polija - Militārās attiecības. Polija - Latvija - Militārās attiecības. Latvija - Vēsture, militārā - 1918-
1920. Latvija - Polija - Starptautiskās attiecības. Polija - Latvija - Starptautiskās attiecības.
Latvijas vēsture. Eiropas vēsture -- Polija. Starptautiskās attiecības -- Latvija -- Polija.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 947.43
Štamgute, Inta, 1952-. Rīga 20.gs. sākuma pastkartēs : Emīlijas Augustes Naudiņas, Jura Naudiņa, Paulīnes
Naudiņas piemiņai = Rīga in Postkarten zu Beginn des 20.Jahrhunderts = Rīga на почтовых открытках начала
20 века = Rīga in early 20th century postcards / Inta Štamgute ; red.: Inta Štamgute, Māra Siliņa ; latviešu
teksta lit. red. Rūta Rašmeiere ; tulk.: Valdis Bisenieks (vācu val.), Ludmila Azarova (krievu val.), Rasma
Mozere (angļu val.) ; zin. rād.: Inta Štamgute, Māra Siliņa, Kristīne Našeniece ; māksl. Alnis Mitris ; dizains:
Ilizane Grīnberga ; priekšv., 25.-27.lpp., aut. Jānis Krastiņš. - Rīga : Puse, Dizaina un drukas apg., [2000]
("Preses nams" poligr. grupa "Jāņa sēta" : Rigess). - 2 savienotas grām. konteinerā (589, [1] lpp. teksts, 795 [3]
lpp. att.) : krās. il. ; 22 cm. - Bibliogr.: 587.-590.lpp. - Iekārtojumā neparastajā, bet lietojumā ērtajā izdevumā
lasītājs soli pa solim tiek izvadāts pa Rīgas 20.gadsimta sākuma ielām un laukumiem, ļaujot izbaudīt tālaika
pilsētvides noskaņu. Gūstams neatkārtojams Rīgas tēla valdzinājums. Celtnes, apstādījumi, kuģi, tramvaji, zirgi
un auto, cilvēki, veikalu reklāmas, skatlogi un lietas visapkārt - tas viss atklājas īpatnējā laikmeta atspulgā.
ISBN 9984-527-60-3.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 947.43
Davies, Norman, 1939-. The Isles : a history / Norman Davies. - Oxford : Oxford University Press ; New York,
1999. - xlii, 1222 p. : ill. (some col.), maps ; 25 cm. - Includes bibliographical references (p. [1059]-1090) and
index.
ISBN 978-0-19-514831-2.
Great Britain - History. Great Britain - Civilization - European influences. Ireland - Civilization - European
influences. Great Britain - Europe - Relations. Europe - Great Britain - Relations. Ireland - Europe - Relations.
Europe - Ireland - Relations. Ireland - History.
Eiropas vēsture -- Anglija.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 941.0
Latgales kultūras darbinieki : biogrāfiska vārdnīca / sast. un pārskatus sarakst.: Jānis Paukšte, Anna Rancāne,
Ilona Salceviča, Irēna Vilčuka ; atb. red. Ieva Štamere ; māksl. Valdis Villerušs. - Rīga : Jumava, 2008 (SIA
"Jelgavas tipogrāfija"). - 447, [1] lpp. : ģīm. ; 23 cm. - Biogrāfiskajā vārdnīcā iekļautas Latgales ievērojamāko
kultūras darbinieku - literātu, mūziķu, mākslinieku, teātra darbinieku un citu - biogrāfijas. Izdevumu papildina
sastādītāju pārskati par galveno kultūras jomu attīstību Latgalē.
2. [sēj.]. L-Ž.
ISBN 978-9984-384-67-2.
Latgale (Latvija) - Kultūras vēsture. Kultūras darbinieki - Latvija - Latgale.
Latgales kultūra. Personālijas -- Latgale.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 947
Rubenis, Andris, 1951-. Renesanses filosofiski maģiskais reālisms : mācību līdzeklis / Andris Rubenis ; red.
Juris Goldmanis ; māksl. Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008 (a/s "Preses nams"). - 212, [1] lpp. : il. ;
25 cm. - Bibliogr.: 212.-[213.] lpp. - Renesanses domātāju pasaules uztverē vienlaikus sadzīvoja gan stoiķu,
epikūriešu un Svēto Rakstu idejas, gan alķīmijas, maģijas, astroloģijas, kabalas, hermētisma un citu mācību
atziņas. A. Rubeņa grāmatas uzdevums ir rosināt lasītāju ielūkoties šajā unikālajā pasaules ainā un pavērt
iespēju ar citām acīm paskatīties uz it kā tik labi pazīstamajiem renesanses tēlotājmākslas un arhitektūras
šedevriem.
ISBN 978-9984-406-48-0.
Renesanse. Filozofija, renesanses. Ētika, renesanses.
Mākslas virzieni -- Renesanse. Filozofija -- Renesanse. Eiropas vēsture.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 7
Lapsa, Lato, 1969-. Mūsu vēsture, 1985-2005 / Lato Lapsa, Sandris Metuzāls, Kristīne Jančevska ; red. Pēteris
Jankavs ; Māra Jonova vāka dizains ; fotogr.: Normunds Mežiņš, Vitālijs Stīpnieks, Aigars Jansons, Boriss
Koļesņikovs, Ritvars Skuja, Elmārs Rudzītis, Ints Kalniņš, V. Filatovs, A. Fridenbergs, G. Maidanovs, B.
Koļesņikovs, I. Kalniņš, A. Āķis, M. Bērsons, UJ. Kustovs, A. Indriķis, V. Semenovs, Ž. Legzdiņš, B. Taknus,
L. Šaldajevs, V. Lisicins, I. Kuzmickis, I. Znotiņš, H. Burmeistars, V. Semjonovs, I. Kuzmickis, J. Poišs. - Rīga
: Atēna, 2008 (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 525 lpp., [72] lpp. il., ģīm., faks. ; 23 cm. - (Dzīvā vēsture). -
Bibliogr.: [524.]-525. lpp. - Grāmata ir jau otrais Latvijas vēstures sējums, bet jautājumu, kā redzams, kļūst tikai
vairāk. Par laimi, arī atbilžu - un sen aizmirstu faktu. Tā neļaus aizmirst nedz varoņus, nedz neliešus, nedz
vienaldzīgos. Šī nav garlaicīgā oficiozā "mācību grāmatu" vēsture, šī ir reālā, īstā, patiesā un interesantā vēsture.
2. sēj.
ISBN 978-9984-343-24-2.
Latvija - Vēsture - Otrās brīvvalsts periods, 1991-. Latvija - Vēsture - Otrās brīvvalsts periods, 1991-.
Latvijas vēsture.
Fonds: AB1, HP. Plaukta indekss: 947Cumings, Bruce, 1943-. Korea's place in the sun : a modern history / Bruce Cumings. - Updated ed. - New York
: W. W. Norton, 1998. - 527 p. : ill., maps ; 24 cm. - Previous ed.: 1997.
ISBN 978-0-393-31681-0. - ISBN 0-393-31681-5.
Vēsture -- Koreja -- Āzija.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 951
Varley, H. Paul. Japanese culture / Paul Varley. - 4th ed. updated and expanded. - Honolulu : University of
Hawaii Press, 2000. - 383 p. : ill. ; 24 cm. - Includes bibliographical references (p. [367]-371) and index.
ISBN 978-0-8248-2152-4. - ISBN 0-8248-2152-1.
Japan - Civilization.
Vēsture -- Japāna.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 952.0Finkel, Alvin, 1947-. History of the Canadian peoples ; v. 2 : 1867 to the present / Alvin Finkel, Margaret
Conrad. - 3rd ed. - Toronto : Addison Wesley Longman, 2002. - xx, 508 p. : ill., maps ; 25 cm.
ISBN 978-0-201-72582-7. - ISBN 0-201-72582-7.
Vēsture -- Kanāda.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 971
Leacock, Stephen, Butler, 1869-1944. Canada : the foundations of its future / Stephen Leacock; Ill. by Canadian
Artists. - Montreal, Canada : Privately printed [Gazette printing company, limited], 1941. - 257 p. : l., [xvii]-
xxx, 257 p., 4 l. incl. illus. (part col. incl. maps) plates (part col.) ; 27 cm.
Canada - History. [from old catalog].
Vēsture -- Kanāda.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 971

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:19
posted:11/6/2012
language:Unknown
pages:41
liningnvp liningnvp http://
About