_Market .doc by sushaifj

VIEWS: 53 PAGES: 117

									                    การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 1


4.     ศึ ก ษาต าแหน่ งทางการตลาดอั ต ลั ก ษณ์ ความโดดเด่ น ของลู ก ค้ า ในแต่ ล ะกลุ่ ม
และศึกษาวิ เคราะห์พฤติ กรรม ประเภทของลูกค้า (End User) ของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย

Chain Retailers หรือ ผู้ค้าปลีก คือ ผู้ท่สงซื้อสินค้าจากทังผูผลิต ผู้นาเข้า ผู้ค้าส่ง เพื่อจัดแสดงในร้าน
                     ี ั่       ้ ้
 ่
ซึงอาจมีจานวนน้อยสาขา หรือ หลายสาขา เป็นพันสาขา

ตาแหน่ งทางการตลาด (Market Positioning) อัตลักษณ์ และความแตกต่ าง
ต า แ ห น่ ง ท า ง ก า ร ต ล า ด ส า ห รั บ ช่ อ ง ท า ง ก า ร ต ล า ด ใ น ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า ค้ า ป ลี ก ร ะ ดั บ เ ช น
ห รื อ ที่ มี จ า น ว น ส า ข า จ า น ว น ม า ก นั ้ น
                                       ้
มีหลากหลายรูปแบบตามลักษณะและตาแหน่ งทางการตลาดของร้านค้านันๆ รวมไปถึง กลยุทธ์การตลาด
(Concept) และกลุ่มเป้าหมายของลูกค้ารายนันๆ เช่น ้

    กลุ่มลูกค้าระดับ Mass หรือลูกค้าที่มุ่งเจาะกลุ่มตลาดสาหรับลูกค้าในระดับวงกว้าง เช่น IKEA
    เป็นต้น
    กลุ่มลูกค้าระดับ Upper ซึงมีความหลากหลายในระดับตาแหน่ งทางการตลาด เช่น Pier1 Import ,
                ่
                         ่             ่ ั        ้
    Cost Plus World Market จะอยู่ในระดับทีค่อนข้างในระดับกลาง ส่วนลูกค้าทีจบกลุ่มระดับสูงขึน
    เช่น Pottery Barn , Crate & Barrel หรือ Restoration Hardware เป็นต้น
    กลุ่มลูกค้าระดับ Luxury ส่วนใหญ่แล้วจะเชื่อมโยงกับแบรนด์ หรือตราสินค้าในกลุ่มแฟชัน อาทิเช่น
                                            ่
    Armani Casa เป็นต้น

ตลาดร้านค้าปลีกระดับบนในต่างประเทศ (Boutique-Hi End Stores)
เป็ นต ล าดที่ ม ี ผู้ ซ้ื อ จ าน ว น มา ก แล ะมี ก า ลั ง ซื้ อ สิ น ค้ า ได้ ใ นระดั บ สู ง ลู ก ค้ า ตั ด สิ น ใจซื้ อ ง่ า ย
                                ่     ั
เนื่องจากส่วนใหญ่เจ้าของกิจการสามารถตัดสินใจสังซื้อได้ทนที่ แต่การเข้าถึงตลาดนี้ทาได้ค่อนข้างยาก
เ พ ร า ะ ลู ก ค้ า ก ลุ่ ม นี้ ใ น ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ส่ ว น ใ ห ญ่ เ ป็ น ข น า ด เ ล็ ก ห รื อ SME
เ ช่ น เ ดี ย ว กั บ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ส่ ง อ อ ก ใ น ก ลุ่ ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม ไ ล ฟ์ ส ไ ต ล์ จ า ก ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
 ่                          ้   ั
ซึงมักจะไม่ดาเนินการนาสินค้าเข้าเอง ทาให้ตองมีตวแทนหรือตัวกลางเพื่อนาเข้าสินค้าและกระจายสินค้า

ตาแหน่ งทางการตลาด (Market Positioning) อัตลักษณ์ และความแตกต่ าง
จั บ ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า ร ะ ดั บ บ น ซึ่ ง ต้ อ ง ก า ร ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง
                              ั่               ้
เป็ นตัว ของตนเองมากกว่าที่จะซื้อสินค้าที่สามารถหาซื้อ ได้ทวไปตาม Chain Stores ต่างๆ ดังนัน
                    การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 2


                               ั
จะสามารถกาหนดราคาขายได้ราคาค่อนข้างสูง ไปจนถึงสูงมาก แต่ลกษณะของสินค้าต้องมีความแตกต่าง
          ั                              ้
(Differentiated) มีลกษณะเฉพาะตัว (Unique) หรือมีความหรูหรา หาได้ยาก ผลิตได้น้อยชิน ผลิตได้ยาก

ลู ก ค้ า กลุ่ มนี้ มี ค ว ามเป็ นผู้ ป ระกอ บการสู ง มี ค วามเอื้ อ อาทรสู ง แล ะสามารถเข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ย
ท าให้ เ หมาะกับ การแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ พ ฤติ ก รรมลู ก ค้ า พฤติ ก รรมความต้ อ งการของตลาดได้ ดี
                         ั
รวมถึ ง สามารถเจรจาต่ อ รองถ้ า สิ น ค้ า มีป ญ หา ไม่ ไ ด้ ต ามที่ ค าดหวัง แตกต่ า งจากสิ น ค้ า ตั ว อย่ า ง
         ้
ลูกค้ากลุ่มนี้ตองการการดูแลเอาใจใส่เหมือนเพื่อนมากกว่าเพียงคู่คา   ้

ตลาดโรงแรม รีสอร์ทในต่างประเทศ
ตาแหน่ งทางการตลาด (Market Positioning) อัตลักษณ์ และความแตกต่าง

มีร ะดับ ราคา ขึ้น อยู่ ก ั บ นโยบายและงบประมาณของแต่ ล ะสถานประกอบการ ซึ่ ง โดยส่ ว นใหญ่
ส า ม า ร ถ ท า ก า ไ ร ไ ด้ ดี ใ น ห ม ว ด สิ น ค้ า ที่ ม ี คู่ แ ข่ ง น้ อ ย แ ล ะ ส า ม า ร ถ ต อ บ ส น อ ง ไ ด้ ร ว ด เ ร็ ว
ซึ่ ง จ า เ ป็ น ต้ อ ง เ ข้ า ไ ป ใ ห้ ค า แ น ะ น า ไ ป ม า ห า สู่ น า เ ส น อ ข้ อ มู ล แ ล ะ บ ริ ก า ร ค่ อ น ข้ า ง บ่ อ ย
    ้
อีกทังต้องการความรวดเร็วในการส่งมอบ ถ้าส่งมอบได้เร็วจะมีความได้เปรียบในช่องทางนี้

ตลาดห้ างสรรพสิ นค้าระดับบนในต่างประเทศ
ตาแหน่ งทางการตลาด (Market Positioning) อัตลักษณ์ และความแตกต่ าง
ระดั บ ราคาขายปานกลางไปจนถึ ง สู ง ขึ้ น อยู่ กั บ ระดั บ ทางการตลาดของห้ า งสรรพสิ น ค้ า นั ้น ๆ
ทั ้ ง นี้ รู ป แ บ บ ข อ ง สิ น ค้ า ใ น แ ต่ ล ะ แ ห่ ง มั ก จ ะ มี แ น ว ท า ง แ ล ะ ค ว า ม โ ด ด เ ด่ น เ ฉ พ า ะ ต น
 ้      ่                  ั
ผูผลิตทีทาการค้ากับลูกค้าในช่องทางนี้มกจะได้ความน่ าเชื่อถือ สามารถอ้างอิงไปยังลูกค้าในช่องทางอื่นๆ
ไ ด้ ไ ม่ ย า ก แ ต่ ก า ร ที่ จ ะ ส า ม า ร ถ ท า ก า ร ค้ า ร่ ว ม กั บ ห้ า ง ส ร ร พ สิ น ค้ า เ ห ล่ า นี้
จ า เ ป็ น ต้ อ ง มี ค ว า ม พ ร้ อ ม ใ น ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ทั ้ ง ด้ า น ก า ร ข า ย ก า ร ต ล า ด
ตลอดจนคุณภาพและมาตรฐานการผลิต

         ่
Importers: รับคาสังซื้อจากผู้นาเข้าจากต่ างประเทศ (Direct Importer)
ตาแหน่ งทางการตลาด (Market Positioning) อัตลักษณ์ และความแตกต่ าง
ผู้ซ้ือ จะท าการเปรีย บเทีย บราคาระหว่ า งผู้ผ ลิต แต่ ล ะรา ยก่ อ น และเปรีย บเทีย บในมิติข องคุ ณ ภาพ
                                  ้          ่
การประสานงาน การบริการ และความน่าเชื่อถือ หลังจากนันจึงจะตัดสินใจสังผลิตจากผูผลิตรายใดรายหนึ่ง  ้
น อ ก เ สี ย จ า ก ว่ า สิ น ค้ า ป ร ะ เ ภ ท นั ้ น รู ป แ บ บ นั ้ น มี ผู้ ผ ลิ ต ไ ด้ เ พี ย ง ร า ย เ ดี ย ว
           ่
ผู้ ซ้ื อ จะท าการสั ง ซื้ อ ก็ ต่ อ เมื่ อ ได้ เ ห็ น ต้ น แบบของสิ น ค้ า หรื อ ตั ว อย่ า งของสิ น ค้ า แล้ ว เท่ า นั ้ น
                    การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 3


แ   ล    ะ  สิ   น   ค้   า   ที่  สั ่ ง    ผ   ลิ  ต   ไ    ป
                 ี               ั
จาเป็ นต้องมีคุณภาพและรูปลักษณ์ท่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และมีลกษณะตามต้นแบบที่ตกลงกัน ทุกชิ้น
                          ่      ่ ้
หรือถ้าจะมีความแตกต่างจาเป็นต้องแจ้งกับลูกค้าก่อนทีจะทาการรับคาสังซือว่าจะมีความคลาดเคลื่อนอย่าง
ไ ร บ้ า ง มิ ฉ ะ นั ้ น ลู ก ค้ า มี สิ ท ธิ ์ ที่ จ ะ ไ ม่ รั บ สิ น ค้ า นั ้ น ไ ด้
ช่องทางการตลาดในกลุ่มนี้มกจะขึนอยู่กบกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าว่าวางตาแหน่ งทางการตลาดไว้อย่างไร
             ั   ้   ั
 ่
ซึงมีความแตกต่างและหลากหลายเป็นอย่างมาก

                  ้
ตลาดองค์กรต่างประเทศ ทังภาครัฐและเอกชน(Co- Domestic Branding/Co-CSR)
ตาแหน่ งทางการตลาด (Market Positioning) อัตลักษณ์ และความแตกต่ าง
ต า แ ห น่ ง ท า ง ก า ร ต ล า ด แ ล ะ ร า ค า ข อ ง สิ น ค้ า ขึ้ น อ ยู่ กั บ รู ป แ บ บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย แ ล ะ ง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ ง ห น่ ว ย ง า น นั ้ น ๆ ซึ่ ง จ า เ ป็ น ต้ อ ง อ า ศั ย ส า ย สั ม พั น ธ์
                    ้
การเชื่อ มโยงและแรงผลัก ดัน ทัง จากผู้ม ีอ านาจในการตัด สิน ใจ ทั ้ง ภาครัฐ เอกชน สถาบัน การศึก ษา
หรือองค์กรไม่แสวงหาผลกาไรต่างๆ

ตลาด Mail order / Mail Catalogue / Internet Marketing
ตาแหน่ งทางการตลาด (Market Positioning) อัตลักษณ์ และความแตกต่ าง
เนื่ องจากสามารถเปรี ย บเที ย บราคาได้ ง่ า ยมาก เพี ย งแค่ ค ลิ๊ ก เข้ า ไปดู ข้ อ มู ล ในส่ ว นของคู่ แข่ ง
   ิ
มีสนค้าใกล้เคียงกันเป็นจานวนมาก ทาให้เกิดการแข่งขันด้านราคาสูงมาก สามารถลอกเลียนแบบสินค้า วิธ ี
รูปแบบได้ง่าย และรวดเร็ว แต่สามารถลดต้นทุน และถ้าสามารถตอบสนองและบริการให้กบลูกค้าได้ดี     ั
         ่                                   ั ้
ก็จะเป็ นช่องทางทีต้นทุนต่ า และมีประสิทธิภาพสูงได้ในอนาคต ซึ่งควรที่จะทาควบคู่กนทังการตลาดแบบ
Online และ Offline

ตัวแทนขาย (Sales Representatives /Sales Reps) คือ บุคคล หรือกลุ่มบุคคล หรือบริษท ทีมฐานลูกค้า      ั ่ ี
แ ล ะ มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ ลู ก ค้ า ที่ ใ ก ล้ ชิ ด
แ ต่ ไ ม่ ต้ อ ง ก า ร ที่ จ ะ มี ส ต็ อ ก สิ น ค้ า ห รื อ รั บ ค ว า ม เ สี่ ย ง ใ น ก า ร ซื้ อ ข า ย ด้ ว ย ต น เ อ ง
จ ะ ใ ช้ วิ ธี ติ ด ต่ อ ใ ห้ ผู้ ซื้ อ แ ล ะ ผู้ ข า ย ไ ด้ มี โ อ ก า ส พ บ กั น เ ลื อ ก สิ น ค้ า กั น โ ด ย ต ร ง
                         ่   ่ ้
อานวยความสะดวกในการประสานงานเรืองคาสังซือ (Write order) ให้กบผูขาย         ั ้

ตาแหน่ งทางการตลาด (Market Positioning) อัตลักษณ์ และความแตกต่ าง
                    การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 4


                         ั
ตาแหน่ งทางการตลาดและระดับราคาสินค้า จะขึ้นอยู่กบฐานลูกค้าหลักของตัวแทนขาย (Sales Reps)
     ้
ในกลุ่มนันๆ แต่ส่วนใหญ่ โดยแบ่งได้ตามลักษณะรูปแบบของ Sales Reps ดังนี้

     1) Regional    Reps     หรื อ ตั ว แทนขายซี่ ง ดู แ ลเป็ นภู มิ ภาค หรื อ เมื อ ง เช่ น
                                              ้
      ตัว แทนขายในรัฐ เวอร์จ ีเ นีย ก็จ ะเซ็น สัญ ญากับผู้ค้า ว่ าจะดูแ ลลูก ค้าทัง หมด ที่อ ยู่ใ นรัฐ นัน     ้
      และได้ ค่ า Commission                         ่
                        ของลู ก ค้ า ทุ ก รายที่ ม ี ก ารสั ง สิ น ค้ า ซึ่ ง อยู่ ใ นรั ฐ นั ้น ๆ
           ั
      กลุ่มนี้มกจะดูแลลูกค้าในระดับบน Boutique Stores หรือลูกค้าระดับท้องถิน (Regional or   ่
            ้       ู
      Local) ดังนันจะทาให้ได้ลกค้าที่ซื้อได้ในราคาสูงแต่มีจานวนน้ อย
     2) Account Reps หรือ ตัวแทนขายซึ่งดูแลลูกค้ารายใหญ่และสาคัญ เช่น Reps สาหรับห้าง
      JC Penny และ Bed Bath & Beyond เป็ นต้น ก็จะดูแลลูกค้าสองรายใหญ่ น้ี
                    ี   ิ
      โดยที่ต้องมีความสัมพันธ์ท่ใกล้ชดกับ Buyers ของลูกค้ารายดังกล่าวจริงและพิสูจน์ได้ Sale
      Reps                 ใ น ก ลุ่ ม นี้ ท า ธุ ร กิ จ กั บ ลู ก ค้ า ร า ย ใ ห ญ่
      ต้ อ ง ก า ร ใ ห้ ไ ด้ เ กิ ด ธุ ร กิ จ ก า ร ค้ า ข น า ด ใ ห ญ่ มี จ า น ว น ก า ร สั ่ ง
            ่   ้ ่ ั           ่
      แต่ราคาทีขายจะขึนอยูกบลูกค้าแต่ละราย ซึงมักจะไม่ได้ราคาสูงมากนัก
     3) Showroom           Reps        ห รื อ ตั ว แ ท น ข า ย ซึ่ ง มี Showroom
      หรื อ ห้ อ งแสดงสิ นค้ า อยู่ ใ นแหล่ ง การค้ า ที่ ส าคั ญ ของตนเอง และเจ้ า ของสิ น ค้ า
                            ้ ่
       นาสินค้าไปจัดแสดงที่ Showroom เหล่านัน ทีอาจจะอยู่ใน Chicago , Los Angeles , Las
                                     ่
       Vegas , Atlanta , New York , Amsterdam , Dubai เป็ นต้น ซึงก็จะได้ค่า Commission
       และอาจเสียค่าใช้จ่ายร่วมกันในการทาการตลาด การประชาสัมพันธ์ ค่าจัดเลี้ยง หรือ จัดงาน
                        ่
       (Event) เพื่อเชิญชวนลูกค้าเข้ามาสังสินค้า เป็นต้น

            ี                      ่         ้   ั
       กลุ่มนี้มตาแหน่งทางการตลาดและกลุ่มราคาทีหลากหลาย ขึนอยู่กบคุณภาพสินค้า และรูปแบบ
       อั ต ลั ก ษ ณ์ ที่ โ ด ด เ ด่ น ข อ ง สิ น ค้ า แ ต่ ห า ก สิ น ค้ า มี ร า ค า ที่ ไ ม่ สู ง ม า ก แ ข่ ง ขั น ไ ด้
       และมีรู ป แบบคุ ณ ภาพที่โ ดดเด่ น ทางกลุ่ ม Sale            Reps       เองจะให้ ค วามสนใจ
                ่
       และสามารถเพิมอานาจการต่อรองในการเจรจาค่า Commission อีกด้วย

5. วิ เคราะห์แนวโน้ ม แนวทางการสัง ประเภทสิ นค้า (Trend & Objective) ของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม
                      ่
อุ ต สาหรรมไลฟ์ สไตล์ย ง คงอยู่ใ นด้า นบวกแม้ใ นสภาวะความไม่ม น คงทางเศรษฐกิจ ผู้ข าย (Vendor)
              ั                           ั่
ต่ า ง พ ย า ย า ม ป รั บ แ ผ น ธุ ร กิ จ เ พื่ อ ค ว า ม ส า เ ร็ จ ภ า ย ใ ต้ ส ถ า น ก า ร ณ์ เ ช่ น นี้ ร้ อ ย ล ะ 29
               การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 5


   ้              ้          ้                  ้
ของผูขายรายงานว่ายอดขายปี 2010 นันมากกว่าปี 2009 และผูขายคาดหวังว่าในปี 2011 ยอดขายจะสูงขึน
                ้  ่         ่ ้          ่
จากการสารวจพบว่าร้อยละ 72 ของผูขายทีคาดว่ายอดขายจะเพิมขึนจากปี 2010 ในขณะทีเพียงร้อยละ 5
    ้ ่
ของผูขายทีตอบแบบสอบถามคาดว่ายอดขายจะลดลง
 ่
ทีมา: Gifts and Decorative Accessories Trends and Forecasts Survey, 2011

“Teeing off on Green”

          ้
    นวัตกรรมนันมีค วามสาคัญต่อผู้ขายเนื่อ งจากพวกเขาพยายามหาทางลด Carbon Footprints
                ่       ้ ี
และพัฒนาสินค้าที่เป็ นมิตรต่อสิงแวดล้อม รวมทังวิธการดาเนินธุรกิจแบบ Green Business Solution
           ั ั                   ี     ่
จากการสารวจ ในปจจุบนร้อยละ 55 ของผู้ขายเสนอผลิตภัณฑ์ท่เป็ นมิตรกับสิงแวดล้อม และร้อยละ 67
                                 ่
คาดว่าสายผลิตภัณฑ์น้ีจะยังคงอยู่ในปี 2011 ในด้านมาตรการด้านสิงแวดล้อมสาหรับการดาเนินธุรกิจ
                     ้
(Green Business Practices) ร้อยละ 53 ของผูขายมีมาตรการเหล่านี้ เช่น
                การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 6


   “เราได้ เ ปลี่ ย นแปลงวัส ดุ ส าหรับ บรรจุ หี บ ห่ อ จาก bubble        wrap    เป็ น Geami
   คือ กระดาษห่ อ สิน ค้า ที่ส ามารถนามา recycle และ reuse            เรา recycle และ reuse
        ่
   ทุกอย่างทีสามารถทาได้”
   “Catalog ปี 2011 จะเสนอในรูปแบบดิจตอลเพื่อลดการใช้กระดาษ”
                    ิ
   “เราเปลียนเป็ นหลอดไฟ LED สาหรับ Display ทังด้านในและด้านนอก”
       ่                 ้
   “เราปลูกต้นไม้สองต้นแทนทุกต้นทีเราใช้ในการผลิตสินค้า”
                  ่
 ่
ทีมา: Gifts and Decorative Accessories Trends and Forecasts Survey, 2011            ่
     แล้วอะไรคือสิงที่ผู้ขายวางแผนในปี 2011? จากการสารวจพบว่าผู้ขายมีแผนการทาโดยเฉลี่ย 3
                   ่       ่ ่               ่
collection หรือ line ใหม่ในปี 2011 ซึงเป็นแนวโน้มทีเปลียนแปลงเพียงเล็กน้อยจากหลายทีผ่านมา ผู้ขาย 9
ใน 10      คน ตอบว่ า จะสร้ า ง collection     หรื อ line    เป็ นจ านวนเท่ า กั บ ปี 2010
                   การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 7


นอกจากนี้ผู้ขายมากกว่าครึง จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่กลุ่ม Generation X
                ่
ต่ อ มาคือ กลุ่ ม Younger Boomers และ Older Boomers ส่ ว นกลุ่ ม Generation Y
อยู่ ใ นล าดับ ถัด มาซึ่ง ร้อ ยละ 37 ของผู้ ข ายจะตัง เป้ าหมายในกลุ่ ม นี้ แ ละมากกว่ า 1
                           ้                   ใน 4
ของผูซอมีส่วนตลาดเด็กเป็ นกลุ่มเป้าหมาย
    ้ ้ื
 ่
ทีมา: Gifts and Decorative Accessories Trends and Forecasts Survey, 2011       ทิศ ทางการออกแบบยัง คงเป็ น สิ่ง ส าคัญ ส าหรับ ผู้ ข าย รู ป แบบ Modern          Contemporary
ที่ เ ป็ น ที่ ส น ใ จ แ ล ะ นิ ย ม ใ น ปี ที่ ผ่ า น ม า ยั ง ไ ด้ รั บ ค ว า ม นิ ย ม ม า ก ขึ้ น อี ก ใ น ปี 2 0 1 1
แ ล ะ แ ซ ง ห น้ า ทิ ศ ท า ง ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ แ น ว โ น้ ม อื่ น ๆ อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม
นี่ ไ ม่ ใ ช่ ส ไตล์ท่ีผู้ข ายคาดว่ า จะเป็ น ตัว น าเทรนด์ (Trendsetter)                     ้
                                         ผู้ข ายยัง คงคาดหวัง สไตล์ด ัง เดิม
(Traditional),       ย้อ นยุ ค (Retro)   และ จิต วิญ ญาณละความเชื่อ ทางศาสนา (Spritual/Religious)
เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ใ น ตั ว เ ลื อ ก ก า ร อ อ ก แ บ บ ล า ดั บ ต้ น ๆ ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม
                 การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 8


การออกแบบที่ก้า วผ่ า นมาจากปี ทีแ ล้ว และมาสู่ ปี น้ี ค ือ สไตล์ Americana         ั
                                            ที่ย ง คงได้ร ับ ความนิ ย ม
 ่               ั ั
ซึงอาจเป็ นเพราะสภาพเศรษฐกิจในปจจุบน
 ่
ทีมา: Gifts and Decorative Accessories Trends and Forecasts Survey, 2011
      ั ่                              ้
    สีสนทีสดใสยังคงครองความนิยมในปี 2011 จากการสารวจ 3 ใน 5 ของผูขายให้คะแนนสีสนสดใส ั
(Brights)                 ว่ า ส า คั ญ แ ล ะ ส า คั ญ ที่ สุ ด ร้ อ ย ล ะ 49
   ้      ้            ั                  ์
ของผูขายตอบว่าทังสีขาวดาและโทนอัญมณียงคงมีความสาคัญ 2 ใน 5 กล่าวว่าเอิรธโทนและ Metallics
    ่                        ่
ยังคงอยูในเรดาร์ และ 4 ใน 10 เห็นว่าโทนสีกลางๆ ยังคงอยูในตลาด
                    การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 9
 ่
ทีมา: Gifts and Decorative Accessories Trends and Forecasts Survey, 2011


      สาหรับผลิต ภัณ ฑ์ล ิขสิทธ์ 8 ใน 10 ของผู้ขายกล่ าวว่ามีผ ลิต ภัณฑ์เ หล่ านี้ อย่า งไรก็ต าม
สั ด ส่ ว นของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ล ิ ข สิ ท ธิ ท่ี ผู้ ข ายเหล่ า นี้ มี อ ยู่ ม ี ป ริ ม าณน้ อย มากกว่ า 9
                       ์                                       ใน 10
ข อ ง ผู้ ข า ย มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ล ิ ข สิ ท ธ์ น้ อ ย ก ว่ า ร้ อ ย ล ะ 10         ข อ ง ส า ย ผ ลิ ต ภั ณ์ ทั ้ ง ห ม ด
        ี
ผลิต ภัณฑ์ท่เ ป็ นที่นิยมในการผลิต และ/หรือ จาหน่ ายมากที่สุดในปี 2010 คือ ผลิต ภัณฑ์ช่ว งเทศกาล
(Holiday Products) ของตกแต่งบ้าน (Home Accent Pieces) และ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร (Tabletop)
    ่       ้                    ่
เป็นทีน่าสนใจว่าผูขายจานวน 6 ใน 10 วางแผนทีจะคงราคาขายเดิมในปี 2011 สาหรับสินค้าช่วงเทศกาล 2
       ้     ้
ใน 5 ของผูขายจะขึนราคาสินค้ากลุ่มนี้ในปี 2011
                    การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 10
 ่
ทีมา: Gifts and Decorative Accessories Trends and Forecasts Survey, 2011

        อิน เตอร์เ นทมีค วามส าคัญ ในอุ ต สาหกรรมนี้ แ ละผู้ ข ายได้เ ล็ง เห็น ในข้อ เท็จ จริง นี้ ร้อ ยละ 82
ของผู้ต อบแบบสอบถามกล่ าวว่ าพวกเค้ามี Online Catalog สาหรับผู้ค้าปลีกได้ใ ช้ ในกลุ่มนี้ 7 ใน 10
                  ่
สา ม า ร ถ ใ ห้ ผู้ ค้ า ป ลี ก สั ง สิ น ค้ า O nl i n e ไ ด้ ผู้ ข า ย ยั ง ข า ยสิ น ค้ า ต ร งยั ง ผู้ บ ริ โ ภ ค จ า ก ข้ อ มู ล
ผู้ ข ายมากกว่ า ครึ่ ง จ าหน่ ายสิ น ค้ า ตรงไปยั ง ผู้ บ ริ โ ภคทางอิ น เตอร์ เ นท ช่ อ งทาง               Online
สู่ ผู้ บ ริ โ ภคสามารถสร้ า งราย ได้ เ ป็ นสั ด ส่ ว นใกล้ เ คี ย งร้ อ ยละ 10            จากยอดขายทั ้ง หมด
                   ้        ่ ่ี
และยังคาดว่าสัดส่วนนี้จะสูงขึนใน 2011 อยูทประมาณร้อยละ 12
                  การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 11
 ่
ทีมา: Gifts and Decorative Accessories Trends and Forecasts Survey, 2011                 ่ ู้        ่
     ช่องทางจาหน่ายทีผขายจาหน่ ายมากทีสุดยังคงเป็ นร้านจาหน่ ายของขวัญ (Gift Specialty Store) 9
         ้
ใน 10 ของผูขายใช้ช่องทางจาหน่ ายนี้ และร้อยละ 44 ของผู้ขายเห็นว่าช่องทางนี้มความสาคัญมากทีสุด ี         ่
ช่ อ ง ท า ง อื่ น ๆ ที่ เ ป็ น ที่ นิ ย ม ไ ด้ แ ก่ ร้ า น จ า ห น่ า ย สิ น ค้ า ต ก แ ต่ ง บ้ า น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
ร้านจาหน่ ายสินค้าในสถานที่ท่องเที่ยว ร้านดอกไม้และต้นไม้ 3 ใน 5 ของผู้ซ้อใช้วธ ีจดจาหน่ ายนี้  ื  ิ ั
                            ้
มากกว่าร้อยละ 50 ของผู้ขายยังจาหน่ ายให้รานขายหนังสือ (Bookstore) ร้านเครื่องเขียน (Stationery)
และการ์ด ไม่เป็ นที่น่าแปลกใจที่ผู้ขายคาดว่าร้านจาหน่ ายของขวัญจะเติบโตมากที่สุดกว่าช่องทางอื่นในปี
2011        ซึ่ ง ผู้ ข ายมากกว่ าครึ่ ง คาดว่ า ช่ อ งทางนี้ จะเติ บ โต ต่ อ ไปในปี ถั ด ไปร้ อ ยล ะ 37
               การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 12


เ ห็ น ว่ า ก า ร ข า ย ต ร ง แ ก่ ผู้ บ ริ โ ภ ค จ ะ ม า เ ป็ น อั บ ดั บ ส อ ง
                ่ ั           ่
ตามด้วยร้านขายสินค้าตกแต่งบ้านทียงคงเป็นช่องทางจาหน่ายทีเติบโตเร็ว
 ่
ทีมา: Gifts and Decorative Accessories Trends and Forecasts Survey, 2011
                          การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 13


6. จัดทาแนวทาง ประเภทสิ นค้าเพื่อการนาเสนอลูกค้าในแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม
การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 14
การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 15
การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 16
การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 17
การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 18
การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 19
การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 20
การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 21
การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 22
               การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 23


7. ดาเนิ นการจัดทาแผนกลยุทธ์การตลาดเชิ งลึก
เพื่อการวิ เคราะห์โครงสร้างความสามารถในการแข่งขัน แยกตามประเภทสิ นค้าเพื่อเข้าสู่ตลาด

แผนกลยุทธ์การตลาดเชิ งลึก เพื่อการวิ เคราะห์โครงสร้างความสามารถในการแข่งขัน
โครงสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีผลเป็ นอย่างมากในการเสนอราคาให้ได้ตามเป้าหมายของผูซอนัน ้ ้ื ้
หมายถึง ต้องสามารถได้เป้าหมายทังราคาต้นทาง (Target FOB Price) และราคาปลายทางคือราคาขาย ณ
                 ้
ป ร ะ เ ท ศ ผู้ ซื้ อ ( Target              Retail               Price)
                         ื
ผู้ประกอบการต้องทราบโครงสร้างราคาขายของผู้ซ้อแต่ละรายเพราะการนาเสนอราคาFOB อย่างเดียว
โ ด ย ที่ ไ ม่ ท ร า บ ว่ า ผู้ ซื้ อ ต้ อ ง ก า ร ตั ้ ง ร า ค า ข า ย เ ท่ า ไ ห ร่
                        ั ่
อาจท าให้ผู้ป ระกอบการพลาดโอกาสในการได้ร บ สัง ซื้อ ได้เ พราะการท างานของผู้ซ้ือ ต่ า งประเทศนั ้น
มี ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ต า ม ลั ก ษ ณ ะ ธุ ร กิ จ
          ้                       ้
อย่างไรก็ตามทุกครังก่อนเข้าร่วมเจรจาธุรกิจหรือนาเสนอราคาของสินค้าผูประกอบการควรถามคาถามเหล่า
     ้ ้ื
นี้ไปยังผูซอ
         เป้าหมายของราคา FOB ( Target FOB Price)
         เป้าหมายของราคาขายRetail (Target Retail price)
         จ า น ว น ก า ร สั ่ ง ซื้ อ (       Order        Quantity)
          ่                  ้ ้ื       ู้
         ซึงมีผลโดยตรงในการกาหนดราคาข้อมูลจากผูซอเหล่านี้ช่วยให้ผประกอบการทางานง่
         ายขึนและสามารถบรรลุความต้องการของทังสองฝาย
           ้               ้    ่
         ราคาเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งทังจีน อินเดีย เวียดนาม ฟิ ลปปิ นส์ อินโดนีเซีย หรือ
                         ้             ิ
         ประเทศอื่นๆ
           การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 24
      การวิ เคราะห์โครงสร้างความสามารถในการแข่งขัน
          ้ ้ื
โครงสร้างราคาของผูซอต่างประเทศ (Price Structure for Import Goods)
    มีโครงสร้างดังต่อไปนี้


             PRICE STRUCTURE FOR
               IMPORT GOODS

                RETAIL PRICE                  ราคาขาย ณ ประเทศผู้ซื ้อ
                  Goods              Estimated Lander Cost                ราคาต้ นทุนโดยประมาณการ
                  Goods                  Freight                   ค่าขนส่ง
                 Duty Rate
                  Goods                    ค่าภาษี นาเข้ า
                 Goods
                Miscellaneous                      ่
                                        ค่าใช้ จายอื่นๆ
                  Goods                 FOB Price                              ้
                                        ราคาทีนาเสนอจากประเทศผูขาย
                                           ่
                  Goods

      Retail Price หมายถึง
          ่ ู้ ้ ื
      ราคาทีผซอกาหนดเป็ นราคาขายในประเทศของตนและตามสกุลเงินของประเทศนั ้
      นๆ เช่น สกุลดอลล่าร์ ยูโร เยน เป็นต้น
              การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 25


         ELC ย่ อ มาจาก      Estimated       Landed      Cost     หมายถึ ง
         ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ป ร ะ ม า ณ ก า ร ที่ ผู้ ซื้ อ ต้ อ ง ช า ร ะ ต่ อ สิ น ค้ า 1 ชิ้ น
         เมื่อนาสินค้าเข้ามาขายในประเทศของตนค่าใช้จ่ายที่ว่านี้ประกอบด้วยค่าสินค้า
         (FOB Price) และค่าขนส่งทางเรือ ทางอากาศ (Freight Charge)และ ภาษีนาเข้า
         ( Import            Duty) แ ล ะ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย อื่ น ๆ (Miscellaneous)
                   ั
         หากมีและไม่ได้รบสิทธิ ์ในการยกเว้นหรือลดหย่อนและELC อาจเรียกอีกอย่างว่า
                        ้         ่
         เป็นต้นทุนประมาณการของผูนาเข้าสินค้า ซึงจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
         Freight                          ห ม า ย ถึ ง
                           ื
         ค่าขนส่งทางเรือ หรือทางอากาศที่ผู้ซ้อต้องชาระจากท่าต้นเรือทางผู้ประกอบการ
         จนถึงท่าเรือปลายทาง
         Duty Rate หมายถึง อัตราภาษีนาเข้า ซึ่งผู้ซอต้องชาระ เมื่อนาสินค้าชนิดนันๆ
                                  ้ื                ้
         เ ข้ า ไ ป ข า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ ข อ ง ต น ใ น ก ลุ่ ม สิ น ค้ า ไ ล ฟ์ ส ไ ต ล์
         ส่ ว นใหญ่ ขอ งประเทศ ไทย ป ัจ จุ บ ั น ได้ ร ั บ สิ ท ธิ พิ เ ศ ษ ทางภาษี ศุ ล กากร
              ั                            ่
         โดยได้รบสิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีขาเข้าสาหรับสินค้าทีส่งออกไปยังประเทศผู้
            ิ
         ให้สทธิพเิ ศษๆ( GSP)
         Miscellaneous หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าขนส่งภายในประเทศของผู้ซ้อ
                                            ื
         (ถ้ามี)

      ้       ู ้ ้ื
เทคนิคการตังราคา FOB ให้จงใจผูซอ
       ตัวอย่าง
                             Target Retail
                                        $10
                     การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 26
    ู้ ้ ื       ู้           ่ ี ่ี
กรณีผซอต้องการให้ผประกอบการเสนอราคาสินค้า FOB ทีดทสุดของสินค้า
   ้ ้ื                ้
โดยผูซออยากกาหนดราคาขาย ที่ $10.00 ต่อชิน และต้องการทากาไรที่ 65% จากราคา ELC
       ู้          ่    ่
โดยปกติผประกอบการอาจมีราคา FOB อยูในใจอยูแล้ว แต่จะทราบได้อย่างไรว่าราคา FOB
 ้       ่ ู้ ้ ื
นันจะเป็ นราคาทีผซอต้องการ?
ราคาFOBเท่าไหร่จึงจะจูงใจผูซื้อ      ้
        ้
ก่อนอื่นผูประกอบการต้องคานวณหาราคา ELC (Estimated Lander Cost) ก่อนโดยต้องคานวณค่าขนส่ง
             ่                 ้
ค่าภาษี ค่าอื่นๆ เริมจากค่าขนส่ง (Freight) ผูประกอบการต้องสอบถาม Logistic ทีผซอระบุให้เป็ นผูขนส่ง     ่ ู้ ้ ื        ้
ซึ่ ง มี ส า ข า ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
                       ่      ้ ้ื
เพื่อทราบราคาค่าขนส่งทางเรือทีได้ตกลงกับผูซอปลายทางว่าราคาค่าขนส่งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (SCL)
                                        ้
และแบบไม่เ ต็มตู้ค อนเทนเนอร์ (LCL) เท่าไหร่ หลังจากนันผู้ประกอบการต้องค านวณขนาดของสินค้า
  ่
เมือบรรจุลงหับห่อแล้วมีขนาดต่อกล่อง Export Carton เท่าใด สามารถบรรจุได้ก่ชน สมมุตค่าขนส่งอยู่ท่ี $4  ี ้ิ      ิ
บ ร ร จุ ต่ อ คิ ว บิ ท ฟุ ต ( CBF)              สิ น ค้ า เ มื่ อ บ ร ร จุ หั บ ห่ อ เ ส ร็ จ แ ล้ ว มี ข น า ด 0.25
บรรจุต่อคิวบิทฟุตแต่เนื่องจากสินค้าทีผซอสนใจจัดอยูในประเภทสินค้าไลฟ์สไตล์ได้รบการยกเว้นภาษีนาเข้
                         ่ ู้ ้ ื      ่                    ั
า (Duty)        สิ น ค้ า ได้ ร ับ รองแหล่ ง ก าเนิ ด ของสิ น ค้ า         (Country         of     Origin)
จึ ง ไ ด้ ร ั บ ก า ร ย ก เ ว้ น ภ า ษี ห รื อ ล ด ห ย่ อ น ภ า ษี ข า เ ข้ า ป ร ะ เ ท ศ ผู้ ซ้ื อ แ ล ะ ไ ม่ มี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย อื่ น ๆ
โดยมีหลักการคานวณดังนี้

               Retail Price             $ 10              Target Price

               ELC                 $ 3.5              (10 x (1 -65%)

               Freight               $ 1.0              (0.25 x 4)
                                                 ได้ รับการยกเว้ นสาหรับสินค้ าส่งออกไ
               Duty                 0
                                                 ปยังประเทศผู้ให้ สทธิ์
                                                           ิ
               Miscellaneous            0                   ่
                                                 ไม่มีคาใช้ จ่ายอื่นๆ
                   การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 27


             FOB                   ?               ู
                                            ราคาที่ผ้ ซื ้อต้ องการ?ค าตอบคื อ ราคา        FOB        ต้ อ งไม่ เ กิ น กว่ า $2.5 ต่ อ ชิ้น จึง จะเป็ น ราคาที่จู ง ใจผู้ ซ้ื อ
หาก เป้ าหม าย ราค าข าย ขอ ง ผู้ ซ้ื อ ณ ร าค าขา ยที่ $10 อ ย่ า งไร ก็ ต ามร าค า               FOB
ที่ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ตั ้ ง ไ ว้ ก่ อ น ห น้ า นี้ สู ง ก ว่ า ก็ จ ะ ท า ใ ห้ ร า ค า ELC
สู ง ขึ้น เช่ น กัน และส่ ง ผลให้ ผู้ ซ้ือ ไม่ ส ามารถท าก าไรที่ 65% หากผู้ ป ระกอบการต้ อ งการขายสิน ค้ า
ก็จาเป็ นต้องกลับมาพิจารณาถึงราคาต้นทุนการผลิตว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายส่วนใดได้บางเพื่อให้ได้ราคาเป้า
                                                 ้
หมายของผูซอ   ้ ้ื
ใ น บ า ง ก ร ณี ที่ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร อ ย า ก น า เ ส น อ สิ น ค้ า ข อ ง ตั ว เ อ ง แ ต่ ยั ง ไ ม่ มี ข้ อ มู ล
ร า ย ล ะ เ อี ย ด จ า ก ผู้ ซื้ อ ทั ้ ง ด้ า น รู ป แ บ บ , ร า ค า ที่ ต้ อ ง ก า ร ป ริ ม า ณ ก า ร สั ่ ง ซื้ อ
      ้        ่ ั ี
สาหรับผูประกอบการทียงไม่มประสบการณ์มาก่อนและเป็นรายใหม่ หากเป็นกรณีน้ี ขอแนะนาดังต่อไปนี้
       ค้ น หาข้อ มู ล จากอิ น เตอร์ เ น็ ต (   Search    Engine      Yahoo,     Google)
       โดยเปิดเว็บไซด์ของผูนาเข้าสินค้าในกลุ่มไลฟ์สไตล์หรือกลุ่มสินค้าทีต้องการเพื่อหาว่าสินค้า
                   ้                        ่
       ตั ว ใ ด ใ น เ ว็ บ ไ ซ ด์ ที่ มี ลั ก ษ ณ ะ ใ น ก า ร ใ ช้ ง า น วั ส ดุ
       ข น า ด ใ ก ล้ เ คี ย ง กั บ สิ น ค้ า ที่ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร อ ย า ก น า เ ส น อ
                                      ้
       แล้ว ดูว่ าราคาขายที่ร ะบุ บนเว็บ ไซด์เ ป็ น ราคาเท่ าใด จากนัน ก็ ใ ช้ว ิธ ีก ารคิด ค านวณราคา
          ่      ่
       FOBทีควรจะเป็นทีได้กล่าวไปแล้วข้างต้น
       สอบถามจากตัว แทนของผู้ซ้อในประเทศ ( Buying Agent, Liason Offices)
                         ื
       ข อ ง ผู้ ซื้ อ มี ห น้ า ที่ ห ลั ก ใ น ก า ร ค้ น ห า สิ น ค้ า คั ด เ ลื อ ก ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
       แ ล ะ น า เ ส น อ แ ก่ ผู้ ซื้ อ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ
       ตั ว แ ทนผู้ ซ้ื อ มี ป ระ สบก ารณ์ แล ะ มี ค ว าม ช านา ญใน สิ น ค้ า หล ากห ล าย ประ เภ ท
        ่ ้
       ซึงผูประกอบการสามารถพูดคุยขอคาแนะนา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสินค้าได้
       ก า ร ไ ด้ มี โ อ ก า ส เ ดิ น ท า ง ไ ป ดู ต ล า ด ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ
       ใ น ก ร ณี ที่ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร บ า ง ร า ย ที่ ส า ม า ร ถ ตั ้ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น ส่ ว น นี้ ไ ด้
       เป็ น โอกาสที่ดีแ ละได้เ ปิ ด โลกทัศ น์ หลากหลายห้า งร้า นของผู้ ซ้ือ ที่อ ยู่ ใ นต่ า งประเทศ
       ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร จ ะ ไ ด้ รั บ ป ร ะ โ ย ช น์ ม า ก ม า ย เ ช่ น
       รูป แบบของสินค้า ที่ถู ก เลือ กซื้อ เข้า ไปวางจ าหน่ าย,คุ ณ ภาพอย่า งไรผลิต ณ ประเทศใด
          การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 28


ทาหีบห่ อ อย่างไร การวางจัดสินค้าหน้ าร้านเป็ นอย่างไรและที่ส าคัญ ราคาอยู่ใ นระดับใด
โ ด ย เ ฉ พ า ะ สิ น ค้ า ใ น ก ลุ่ ม ห รื อ ป ร ะ เ ภ ท ใ ก ล้ เ คี ย ง กั บ ข อ ง ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
สั ง เ ก ต แ ล ะ จ ด จ า ร า ค า ข า ย , ข น า ด ข อ ง สิ น ค้ า
 ้
ผูประกอบการจะได้แนวทางในการพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผูซอหรือหากสาม       ้ ้ื
   ้
ารถซือตัวอย่างสินค้าติดตัวกลับมาด้วย ก็จะทางานง่ายขึน      ้
               การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 29
8. จาแนกประเภทผลิ ตภัณฑ์ Life Style ทังหมด โดยแบ่งเป็ นกลุ่มสิ นค้า และรายการสิ นค้า
                   ้

เฟอร์นิเจอร์ (Furniture)            California King         Media Storage
Bathroom Furniture                               TV Stands
Bath Spacesavers                                Corner TV Stands
Bathroom Storage +                               Flat Panel TV Stands
Organization            Material                  Integrated Mount TV
Linen + Storage Cabinets           Cast Iron             Stands
Bathroom Mirrors + Medicine         Hardwood              Gaming Chairs
Cabinets                   Iron
Vanity Tables + Stools            Metal               Entryway Furniture
                       Pine                Benches
Bedroom Furniture              Wood                Coat Racks
Bedroom Specialty Storage          Wood Composite           Console Tables
Beds                     Yellow Meranti           Entry Table
   Upholstered Beds       Benches                   Entry Tables
   Wood +Metal Beds       Dressers + Chests              Free-Standing Coat Rack
   Canopy Bed          Headboards                 Umbrella Holder
   Day Bed            UpholsteredHeadboards            Umbrella Holders
   Panel Bed           Wood + Metal
   Platform Bed         Headboard Slipcovers            Home Office Furniture
   Roll-Away Bed         Jewelry Armoires              Bookcases + Shelving
   Sleigh Bed          Mattresses                 Classic Shelf
   Traditional Bed        Mirrors                   Drawers + Storage
   Size             Nightstands                 Small Bookcases
   Twin             Vanities                  Medium Bookcases
   Full             Entertainment + TV Stands          Large Bookcases
   Full/Queen                                Commercial Office
                  Audio Piers + Component
   Queen                                   Desks
                  Stands
   King                                   Entryway Furniture
                  Entertainment Centers
             การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 30


File Cabinets         Bars + Wine Racks              Coat Racks + Umbrella Stands
Media Storage         Bar Stools                 Screens + Room Dividers
Office Accessories           Upholstered             Entertainment + TV Stands
Office Chairs             Leather               Living Room Chairs
Ergonomic Chairs            Backless              Armchairs
Leather +Faux Leather         With Back              Armless Chairs
Mesh + Bungee             Swivel               Leather + Faux Leather
Steelcase Chairs        Buffets + Sideboards            Print + Patterned Chairs
Wood Chairs          Counter Stools               Living Room Tables
                    Upholstered             Accent Tables
                    Leather               Coffee Tables
                    Backless              Console + Hall Tables
Kids' Furniture            With Back              Side + End Tables
Beanbags                Swivel               Table Sets
Beds + Headboards       Dining Chairs                Ottomans
Benches                Upholstered Chairs         Leather + Faux Leather
Bookcases               Leather Chairs           Print + Patterned
Bin Organizers             Wood + Metal Chairs         Storage Ottomans
Chair + Table Sets       Dining Tables                Sofa + Loveseats
Chairs + Stools        Folding Tables + Chairs           Leather + Faux-
Dressers + Chests       Hutches                   Leather Sofas
Sofas + Chaises        Kitchen Carts + Islands           Futons + Sofa Beds
Step Stools          Microwave Carts               Chaise Lounges
Storage Bins + Baskets                           Upholstered Sets
Tables + Desks         Stepstools
Toy Chests
Wardrobe + Armoires      Living Room Furniture
                Fireplaces
Kitchen + Dining Room     Gaming Chairs
Furniture           Accent Furniture
Bakers' Rack + Pantry     Benches
                 การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 31


                        Hanging Arrangements        Clocks
                        Mixed Arrangements              Floor
                        Stems + Fillers               Mantle
                        Swags + Garlands               Table
                        Table Plants + Trees             Travel
                        Wreaths                   Wall
                    Flowering Plants              By Type
                        Green Plants                Alarm
                    Plant Stands + Planters               Atomic
                    Trees + Topiaries                  Digital
                    Candles + Candleholders               Oversized
                    Candles                   Decorative Storage
                        Candle Sets            Charging Valets
ของตกแต่งบ้าน
                        Flameless Candles         Baskets
Home Decor                   Floating Candles          Boxes + Trunks
Decorative Accents               Jar Candles            Display Cases
    Bookends                Novelty Candles          Jars + Bottles
    Decorative Bowls            Pillar Candles           Jewelry Boxes + Stands
    Decorative Platters           Soy Candles            Magazine Racks
    Decorative Trays            Taper Candles           Wine Racks
    Fireplace Accessories          Votive + Tealight
                                          Frames
    Fountains           Candleholders
                                          By Size
    Garden Stools              Candelabras
                                              4x4"
    Globes                 Candleholder Sets
                                              4x6"
    Piggy Banks               Candlesticks
                                              5x7"
    Sculptures + Figurines         Hurricanes + Lanterns
                                              8x10"
    Shelves                 Luminaries
                                              11x14"
    Storage Ottomans            Pillar
                                          By Type
                        Votive + Tealight
Artificial Flowers                                     Collage
                        Wall Sconces
                                              Collector + Display
     Centerpieces         Reed Diffusers
                                              Digital
     Floor Plants + Trees
                การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 32


    Document + Certificate     Lighting Sets                    Tabletop
    Gallery Matted         Novelty Lighting                   Urns
    Kids              String Lights                    Wall
    Novelty            Table Lamps                 By Material
    Photo Boxes          Tiffany-Style Lighting                Bamboo
    Poster             Vanity + Bath Lighting                Ceramic
    Quote + Inspiration                                 Clay
    Shadow Boxes          Mirrors                       Glass
    Signature                Door                    Metal
By Occasion                  Floor                    Rattan
    Baby                  Mirror Sets                 Recycled Materials
    Family                 Pub Mirrors                 Resin
    Friends                 Wall                    Stoneware
    Graduation           Pillows + Throws                   Terra Cotta
    Kids                  Solid Pillows                Wood
    Novelty            Striped + Patterned Pillows         Wall Art
    Wedding +           Throws                   Canvas
    Anniversary                                Drawings
                        Solid Throws
                        Striped + Patterned        Paintings
Lighting                    Throws               Photography
    Accent Lamps         Tapestries                 Posters
    Billiard Lamps                              By Subject
                   Vases
    Booklights +                                    Abstract
                   By Type
    Nightlights                                    Animals
                        Amphora
    Chandeliers                                    Architecture +
                        Bottle
    Desk Lamps                                     Cityscapes
                        Bouquet
    Floor Lamps                                    Beer + Liquor
                        Bud
    Kids' Lamps                                    Botanical + Flowers
                        Floor
    Lamp Bases                                     Coffee
                        Hurricane
Lamp Shades                                        Disney
                        Jars + Bottles
LED + Halogen                                       Fashion
                        Pots + Planters
Lighting Fixtures
                การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 33


    Food + Wine              Landscapes
    Humor                 Mirrored
    Inspirational +            Nautical
    Messages                Novelty
    Landscapes               Retro + Vintage
    Music + Movies             Sports
    Nautical                Travel + Maps
    People
    Pop Art
    Retro + Vintage       Wallpaper + Borders
    Romance               Botanicals + Flowers
    Rustic                Geometric
    Seasons               Novelty
    Sports + Recreation         Solid
    Still Life              Stripes + Patterns
    Sunrises + Sunsets      Wall Decor + Accessories
    Travel + Maps            Wall Décor
Tapestries                  Growth Charts
Wall Plaques                 Sculptures
Wall Sculptures               Shelves
Wall Signs                  Signs + Memo Boards
Wall Decals, Murals +            Tapestries
Wallpaper                  Tiles + Plaques
Wall Decals + Murals             Wall + Sconce
    Animals               Candleholders
    Architecture +
    Cityscapes
    Botanicals + Flowers
    Disney
    Favorite Characters
    Inspirational +
    Message
              การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 34


                     Ring Top
                     Rod Pocket
                     Tab Top              Energy-Efficient Curtains,
                 Tailored Pleat               Blinds + Draperies
                 Tie Top
                 By Material                 Kids' Curtains + Hardware
                 Cotton
                 Linen                    Window Hardware
                 Nylon                    Cornices + Shelves
                 Polyester                  Finials, Rings +
                 Rayon                    Holdbacks
                 Rayon from Bamboo              Drapery Rods
                 Vinyl
    ่
เคหะสิ งทอ
                                       Bedding Basics
(Home Textile )         By Type                   Bed Pillows
All Curtains + Blinds      Curtains + Draperies            Alternative down Pillows
Blinds + Shades         Energy-Efficient              Basic Pillows
     Blinds         Liners                   Contour Pillows
     Patio Screens +     Patio Window Panels             Decorative Pillows
     Blinds         Scarves                   Down Pillows
     Shades         Valances                  Mattress Toppers
Curtains + Draperies       Window Film                 Pillow
     Door Panels                             Pillow Protectors
     Tier Sets        Shop by Silhouette             Shams
     Window Films      Grommet Top                 Specialty Pillows
     Window Liners      Rod Pocket                 Travel Accessory Sets
     Window Panels      Tab Top                   Size(s)
     Window Sheers                            Twin
     Window Valances     By Length                  Full
     Casual Pleat      63"                     Queen
     Grommet Top       84"                     King
     Pinch Pleat       95/96"
              การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 35


                 Solid                    Polka Dots
                 Stripe                   Screen Print
Material                                   Scroll
All Down             Bed Skirt                  Shapes
All Feather           Size                    Solid
Buckwheat Hulls         Twin                    Stripe
Canvas              Twin Extra Long               Clear décor style selection(s) or
Cotton              Full                    Select décor style
Egyptian Cotton         Queen                    Casual
EPS Air Beads          King                    Global
Foam               California King               Modern
Hypoallergenic Polyester                           Natural
Latex              Pattern(s)                 Traditional
Memory Foam           Animal Icon
Microfiber            Animal Print                Decorative Pillows
Nylon              Basket Weave                Pattern
Organic Cotton          Block Print                 Animal Print
Pima Cotton           Camouflage                 Floral
Polyester            Checked                   Geometric
Wool               Color Block                 Novelty
                 Damask                   Plaid
Sheets + Pillowcases       Floral                   Polka Dots
Size               Geometric                  Scroll
Full               Herringbone                 Shapes
Queen              Houndstooth                 Solid
King               Large Print                 Stripe
Pattern             Leaf                    Down Bedding
Animal Icon           Letters                   Blankets + Throws
Floral              Novelty                   Comforters
Geometric            Paisley                   Featherbeds
Plaid              Plaid                    Pillows
Small Print           Polka Dot
             การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 36


                Hand Towels                 Bedding Collections
                                      Bed Skirts
Quilts + Coverlets       Monogrammed Towels             Blankets + Throws
Coverlets           Shower Curtains               Curtains + Blinds
Quilts             Towel Sets                 Decorative Pillows
Shams             Washcloths                 Duvets + Quilts
Size                                    Flannel Sheets
Twin              Kids' + Toddler Bedding           Room Décor
Full              Boys                    Rugs
Full/Queen           Bedding Collections             Sheets + Pillowcases
Queen             Bed in a Bag                Wallpaper
King              Blankets + Throws              Wall Art
                Curtains + Blinds              Wall Borders
Sheets + Pillowcases      Decorative Pillows             Wall Décor
Damask             Duvets + Quilts               Wall Murals
Egyptian Cotton        Favorite Characters             Storage
Organic            Rugs
Wrinkle-Free          Sheets + Pillowcases            Toddler Bedding
                                      Boys
Kids' Bath           Girls                    Girls
Bath Coordinates        Bedding Collections             Favorite Characters
Coordinate Collections     Bed in a Bag                Nap Mats
Lotion + Soap Pumps      Blankets + Throws
Shower Hooks          Curtains + Blinds              Tween + Teen Bedding
Soap Dishes          Decorative Pillows             Girls
Tissue Covers         Duvets + Quilts               Guys
Toothbrush Holders       Favorite Characters
Tumblers            Rugs                    Bath Coordinates +
Wastebaskets          Sheets + Pillowcases            Accessories
Bath Rugs                                 Coordinate Collections
Bath Towels          Kids' Bedding + Room Décor         Lotion + Soap Pumps
Beach Towels          Bed in a Bag                Soap Dishes
                การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 37


Tissue Covers             Solid
Toothbrush Holders          Stripe
Tumblers               Material
Wastebaskets             Acrylic
Bath Rugs               Cotton
Bath Mats               Polyester

All Slipcovers + Futon Covers
Chair Slipcovers           Chair Pads
Decorative Pillow Covers       Kitchen Linen Sets
Decorative Pillows          Kitchen Rugs
Dining Chair Slipcovers
Loveseat Slipcovers          Kitchen Towels
Ottoman Slipcovers
Recliner Slipcovers          Napkin Rings
Slipcover Sets
Sofa Slipcovers            Oven Mitts + Pot Holders
Wingchair Slipcovers
Dining Room Chairs          Placemats + Napkins
Furniture Throws
Futon Covers             Tablecloths
Loveseats
Ottomans               Table Runners
Pet-Friendly Slipcovers
Recliners
Sofas
Wing Chairs

Pattern
Floral
Letters
Shapes
              การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 38


                 Restaurant Style Dinnerware         Juice
                                       Multi-Purpose
                 Solid White Dinnerware           Water
                                       Top of Form
                 Bar Glasses
                                       Select material(s)
                 Coffee + Tea Drinkware           Acrylic
                 Cups + Saucers               Borosilicate Glass
                 Mugs                    Glass
                 Travel Mugs                 Leather
                                       Melamine
                 Stemware                  Plastic
ของใช้ในบ้าน                                 Polycarbonate
                 Champagne Flutes
เครื่งอใช้บนโต๊ะอาหารและเ     Goblets                   Recycled Glass
ครื่องครัว(Houseware,Dinn     Margarita Glasses              Select category(s)
                 Martini Glasses               Decanters
ing & Kitchenware)
                 Stemless Glasses              Drinkware Set
Dinnerware
                 Wine Glasses                Pitcher and Glass Set
Plates
                                       Pitcher and Glass Sets
Patterned Plates
                 Tumblers
Solid Color Plates
                 Beverage Glass               Select style(s)
                 Beverage Tumbler              Cocktail
Bowls
                 Drinking Glass Set             Dessert Wine
Patterned Bowls
                 Drinkware Sets               Margarita
Solid Color Bowls
                 Glass Set                  Multi-Purpose
                 Juice Glass                 Sangria
Dinnerware Sets
                 Juice Glasses                Water
Patterned Sets
                 Short Tumbler                Whiskey
Solid Color Sets
                 Tall Tumbler                Wine
                 Tumbler Set
Kids' Plates + Bowls
                 Tumblers                  Coffee + Tea Accessories
                 Select style(s)               Carafes
           การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 39


Glass           Glass                    French Press Pots
Stainless Steel      Plastic                   Portable Beverage Mug
Cups + Saucers       Porcelain                  Portable Beverage Mugs
Ceramic          Stainless Steel               Select material(s)
Earthenware        Stoneware                  Plastic
Glass           Select pieces in set(s)           Polypropylene
Porcelain         2                      Porcelain
Silicone          4                      Silicone
Steel           6                      Stainless Steel
Terra Cotta        8
              12+                     Service + Entertainment
Grinders          Sugar + Creamer               Beverage Serve Sets
Mugs            Select category               Beverage Dispensers
Select category(s)     Cream and Sugar Sets            Decanters
Beer Mugs         Creamer                   Pitchers
Coffee Mugs        Creamers
              Serveware Sets               Water Bottles
Select style(s)      Sugar Bowls                 Monogrammed Drinkware
Beer            Sugar Shakers                Beer Mugs
Cappucino         Sushi Trays                 Highballs
Coffee           Tea Pots                  Pilsner Glasses
Espresso          Select material(s)
Multi-Purpose       Acrylic                   Bar + Wine Accessories
Water           Ceramic                   Beverage Tubs
Bottom of Form       Earthenware                 Bottle Openers
              Glass                    Coasters
Select material(s)     Porcelain                  Cocktail Shakers
ABS            Stainless Steel               Corkscrews
Borosilicate Glass     Stoneware                  Flasks
Ceramic                                Ice Buckets
China           Travel Mugs                 Single-Bottle
Earthenware        Select category(s)             Wine Chillers
             การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 40


Vacuum Pumps +                               Serving Forks
Bottle Stoppers                               Serving Set
Wine Racks           Flatware + Cutlery Storage         Serving Spoons
Wine Totes           Flatware Caddies              Select material(s)
                Flatware Caddy               18/0 Stainless Steel
Flatware Sets          Flatware Drawer Organizer          18/10 Stainless Steel
Service for 2          Flatware Drawer Organizers         Ceramic
Service for 4          Knife Blocks                Pewter
Service for 8          Knife Storage                Plastic
Service for 12+                               Stainless Steel
Expansion Sets         Select material(s)             Select finish(s)
                Abaca                    Brushed
Brushed             Bamboo                   Matte
Frosted             Chrome                   Mirror
Hammered            Metal                    Polished
Matte              Plastic                   Shiny
Mirror             Rattan                   Whitewash
Pearlized            Stainless Steel               2
Polished            Wicker                   3
Satin              Wood                    4
Textured            Select finish(s)              5
Two Tone            Chrome                   6
Two-tone            Pewter                   10
Select material(s)       Stainless Steel
18/0 Stainless Steel                            Spreaders
18/10 Stainless Steel      Mongrammed Flatware             Select material(s)
Polycarbonate          Serving Flatware              18/10 Stainless Steel
Stainless Steel         Select category(s)             Stainless Steel
Select pieces in set(s)     Cake or Pie Servers             Zinc
4                Dessert Serving Sets            finish(s)
10               Flatware Serving Set            Matte
12+               Salad Server Sets              Polished
               การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 41


Shiny                Hard Anodized Aluminum           Select material(s)
                  Hard Enamel                 Aluminum
Steak Knives            Porcelain                  Cast Aluminum
13/0 Stainless Steel        Silicone                  Cast Iron
18/10 Stainless Steel        Stainless Steel               Hard Anodized Aluminum
High Carbon Stainless Steel     Steel                    Metal
Stainless Steel           Select pieces in set(s)           Stainless Steel
Select pieces in set(s)       2                      Stoneware
4                  3
6                  7                      Griddles
7                  8                      Double Burner Griddles
8                  9
9                  10                     Pans + Skillets
12+                 11
                  12+                     Aebleskiver Pans
                                        BBQ Cookware Pans
Cookware              Double Boilers + Steamers          Braisers
Cookware Accessories        Double Boilers               Broiler Pans
BBQ Rib Racks            Steamers and Multi-Pots           Combination Grill / Griddle
Cookware Lid            Tamale Steamers               Pans
Cookware Lids            Select material(s)             Crepe Pans
Dutch Oven             Aluminum                  Egg Poachers
Grill Presses            Copper                   Fry Pans and Skillets
Meat Presses            Polypropylene                Grill Pans
Non-Stick Dutch Oven        Silicone                  Non-Stick Fry Pan
Specialized Kitchen Tools      Stainless Steel               Non-Stick Fry Pans and Skillets
                  Steel                    Non-Stick Grill Pans
Cookware Sets            Dutch Ovens                 Non-Stick Omelette Pans
Select material(s)         Dutch Oven                 Non-Stick Pancake Pans
Aluminum              Dutch Ovens                 Non-Stick Roasters
Carbon Steel            Non-Stick Dutch Oven            Non-Stick Saucepans and
Copper               Bottom of Form               Sauciers
             การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 42


Non-Stick Waffle Pans      Turkey Fryers
Omelette Pans
Paella Pans           Select material(s)             Wok Pans
Pancake Pans          Aluminum                  material(s)
Saucepans and Sauciers     Carbon Steel                Aluminum
Skillet Pan           Copper                   Stainless Steel
Stovetop Deep Fryers      Hard Anodized Aluminum           Steel
Waffle Pans           Hard Enamel
Select material(s)       Metal                    Baking Tools
Aluminum            Plastic                   Baking Accessory Sets
Carbon Steel          Polypropylene                Baking Mats
Cast Aluminum          Stainless Steel               Batter Dispensers
Cast Iron            Steel                    Cake Candles
Copper                                   Cake Decorating Sets
Hard Anodized Aluminum     Roasters                  Candy Thermometers
Hard Enamel           Chili Roasters               Cookie Cutters
Metal              Non-Stick Roasters             Cookie Presses
Porcelain            Non-Stick Roasting Pan           Cooling Racks
Silicone            Roaster Ovens                Cream Chargers
Stainless Steel         Roasters                  Flour Sifters
Steel              Roasting Racks               Food Decorating Tools
                Roasting Sets                Measuring Bowls
Pots              Select material(s)             Measuring Cup Set
Select category(s)       Aluminum                  Measuring Cups
Bean Pots            Carbon Steel                Measuring Set
Calderos            Cast Aluminum                Measuring Sets
Microwave Cookware       Enamel                   Measuring Spoons
Non-Stick Stock Pots      Silicone                  Mixing Bowl Set
Steamers and Multi-Pots     Stainless Steel               Mixing Bowls
Stock Pots           Steel                    Mixing Spoons
Stovetop Deep Fryers                            Pastry Brushes
Tagines                                   Rolling Pins
           การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 43


Spatulas          Mixing Spoons                Solid Spoons
Spoonulas         Mortar and Pestles             Spoonulas
Stir Paddles        Pasta Servers                Select material(s)
Sugar Shakers       Pastry Brushes               Bamboo
Whisks           Perforated Spoons              Nylon
Select material(s)     Pizza and Cake Lifters           Plastic
Acrylic          Potato Mashers               Silicone
Bamboo           Rolling Pin                 Stainless Steel
Ceramic          Solid Spoons
Earthenware        Spatulas                  Tongs
Glass           Spoonulas                  Select material(s)
Melamine          Stir Paddles                Bamboo
Metal           Tongs                    Metal
Natural          Turners                   Silicone
Nylon           Whisks                   Stainless Steel
Plastic          Select material(s)
Polypropylene       Bamboo                   Food Prep
Porcelain         Maple                    Can + Jar Openers
Silicone          Metal                    Strainers + Sieves
Stainless Steel      Nylon                    Food Choppers
Steel           Plastic                   Fruit + Vegetable Tools
Stoneware         Silicone                  Avocado Slicers
Wood            Stainless Steel               Corers
              Stone                    French Fry Cutters
Cooking Utensils      Wood                    Fruit Sectioners
Tool + Gadget Sets     Zinc                    Garlic Presses
Select category(s)                           Manual Juicers
Basters          Spoons + Ladles               Mashers
Kitchen Tool Sets     Select category(s)             Melon Scoops
Ladles           Ladles                   Mortar and Pestles
Mashers          Mixing Spoons                Peelers
Meat Mallets        Perforated Spoons
            การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 44


Pitters            Combination Slicers and           Kitchen Scales
Potato Mashers        Graters                   Measuring Cups +
Rasp Graters         Egg Slicers                 Spoons
Ricers            Fruit Sectioners              Thermometers
Salad Dressing Makers     Mandolines                 Timers
Salad Spinners        Slicer Planes                Salt + Pepper Mills
Tongs             Slicers                   Trivets + Spoonrests
Vegetable Brushes       Select material(s)
Zesters            Marble                   Storage Basics
Select material(s)      Metal                    Shelving
Aluminum           Nylon                    Drawers + Carts
Bamboo                                  Plastic Totes
Cast Iron           Kitchen Knives               Storage Baskets + Bins
Granite            Cutting Boards               Storage Boxes
Iron             Cheese Boards                Soft-Side Storage
Marble            Chopping Blocks               Over the Door Storage
Metal             Cutting Board                Decorative Shelving
Nylon             Cutting Boards               Under-Bed Storage
Plastic            Cutting Mats                Shoe Organizers
Polypropylene         Pizza Boards
Silicone           Select material(s)             Laundry Room
Stainless Steel        Bamboo                   Laundry Centers
Stoneware           Glass                    Hampers + Sorters
Zinc             Plastic                   Garment Racks
               Polypropylene                Drying + Ironing
Graters            Porcelain                  Laundry Accessories
Mixing + Prep Bowls      Stainless Steel
Scoops            Wood                    Closet Systems + Storage
Slicers + Mandolines     Knife Sharpeners              Closet Systems
Select category(s)      Pizza Cutters                Hanging Storage
Avocado Slicers                              Portable Closets
Cheese Slicers        Measures + Timers              Hangers
             การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 45


                Cabinet Storage
Garage + Outdoor        Dining Storage
Garage Organization       Food Storage
Tool Cabinets +         Paper Towel Holders
Organizers           Storage Baskets
Sports Storage         Step Stools
Sheds + Outdoor         Trash Cans
Storage
                Specialty Storage
Desk + Office          Packaging + Moving
Desktop Organizers       Supplies
File Boxes + Cabinets
Safes              Craft Storage
                Craft Furniture
Entryway + Mudroom       Craft Product Organizers
Coat Storage
Benches
Mudroom Storage

Bathroom
Robe Hooks
Shelves
Space Savers
Cabinets

Kids + Baby
Toy Chests
Kids' Room Organization
Nursery Hampers

Kitchen Storage
Canisters
             การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 46


                Model Kits                 Dollhouses
                Outdoor                   Ethnic Dolls
                Science Kits                Fashion Dolls
                                      Horses
                                      Interactive Dolls
                Bikes                    Rag + Soft Dolls
                Kids' Bikes
                Balance Bikes                Dress Up + Pretend Play
                Boys' Bikes                 Dress-Up
                Girls' Bikes                Gardening + Housekeeping
                Licensed Bikes               Kitchens + Play Food
                Tricycles                  Music Toys
                                      Playhouses
ของเล่น (Toys)         Boys' Toys                 Pretend Electronics
Action Figure + Toys                            Puppets
Arts + Crafts         Building Sets + Blocks           Spy Gear
Kids' Crafts          Building Sets                Tents + Tunnels
Clay + Pottery         Magnetic Sets                Tools + Workshops
Drawing + Coloring       Marble Sets
Easels, Desks + Boards     Buckets + Tubs               Favorite Characters
Jewelry + Bead         Blocks                   Bakugan
Clothing +           Gears                    Barbie
Body Decoration        Model Kits                 Disney Cars
Doll Kits           Vehicles                  Disney Princess
Painting            Play Scenes + Figures            IronMan
Stamps + Stickers                             SpongeBob SquarePants
Story, Photo +         Dolls + Accessories             Star Wars
Scrapbook           Baby Dolls                 Toy Story
                Baby Doll Furniture +
Activities           Accessories                 Games + Puzzles
Cooking, Baking + More     Celebrity Dolls               Board Games
Magic             Collector Dolls               Card Games
            การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 47


Casino + Poker Games     Language                  Riding Toys
Classic Games        Science + Nature              Dolls + Accessories
Dice Games          Music                    Arts + Crafts
DVD-Based Games       Social Studies               Building Sets + Blocks
Handheld Games        Fine Arts                  Action Figures + Toys
Lawn Games          Foreign Language              Stuffed Animals
Party Games                               Bath Toys
Plug & Play         Shop by Type
Preschool Games       Learning Toys                Pretend Play
Rec Room Games        Learning Systems +             Kitchens + Play Food
Specialty Games       Software                  Tools + Workshops
Travel Games         Laptops + Organizers            Playhouses
TV + Game Show        Teaching Tools               Play Tents + Tunnels
Kids' Electronics      Shop by Age                 Dress-Up
Banks + Safes        Baby Toys
Boomboxes +         2-3 Years                  Riding Toys
CD Players          4-5 Years                  Shop by Type
Cameras           6-7 Years                  Powered
Dance Mats          8-9 Years                  Pedal
Handheld Games        10-12 Years                 Wagons
Laptops + Organizers     13-15 Years                 Rockers + Spring Horses
Learning Systems +                            Baby + Toddler
Software           Learning Tools
Plug & Play         Flash Cards                 Kids' Bikes + Scooters
Spy Gear           Learning Charts               Balance Bikes
Vehicles +          Learning Games               Boys' Bikes
Radio Control        Stickers + Incentives            Girls' Bikes
                                     Tricycles
Learning Toys        Preschool Toys               Scooters
Shop by Subject       Shop by Category
Math             Learning Toys                Protective Gear
Reading, Writing +      Games
             การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 48


Skateboards           Soccer                   Trains + Train Sets
                                      Racetracks
Outdoor Play          Tents + Tunnels               Slot Cars
Kids’ Camping                                Boats
Chairs             Toy Blasters                Collectibles + Die Cast
Sleeping Bags                                Farm Vehicles
Tents                                    Motorcycles
                Stuffed Animals + Toys           Rockets + Spaceships
Lawn Games           Animals                   Batteries
                Dogs + Cats                 Military Vehicles
Paintball            Teddy Bears
                Zoo + Safari                Robotics
Pools + Water Sports      Farm
Floats + Tubes         See All >                  NASCAR
Kiddie Pools
Learn to Swim          Shop by Category              Stationery
Water Toys           Battery Powered               Office / School Supplies
Water Trampolines        Dolls + Accessories             Writing
Waterslides           Online Play                 Pens
                Puppets                   Pencils + Sharpeners
                                      Crayons + Paint
Sand Toys            Vehicles + Remote Control          Markers + Highlighters
                Radio Control                Easels + Dry
Scooters, Skateboards +     Cars + Trucks                Erase Boards
Skates             Planes + Helicopters
                Boats                    Organization
Swing Sets +Gyms        Animals                   Calendars
                Other Vehicles               File Folders +
Team Sports                                 Accessories
Baseball            Vehicles                  Binders + Accessories
Basketball           Cars + Trucks                Planners
                Planes + Helicopters            Franklin Covey
               การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 49


Journals + Recordbooks       Tape + Adhesives              Thank You Cards
Bulletin Boards          Tape                    Notecards
                  Tape Dispensers               Greeting Cards
Paper               Glue + Adhesives              Place Cards
Printer Paper                                 Paper Crafting
Notebooks             Mail + Packing Supplies           + Hot Hues
Self-Stick Notes + Flags      Envelopes + Mailers             Printer + Photo Paper
Oversized Writing         Packing Supplies              Stationery Kits
Pads + Easels                                 Gift Wrap +
                  Education                  Accessories
Desk                Teacher Supplies
Calculators            Learning Games               Wedding Stationery
Charging Stations         Flash Cards                 Collections
Desk Organizers                                Favors
Clocks               School Spirit                Invitations
Executive Gifts          School Pride Accessories          Thank You Cards
                  Face Decorations
Office Tools + Accessories     Float + Banner               Journals + Recordbooks
Shredders             Decorations                 Binders + Accessories
Labels + Label Makers       Game Day Accessories            Bulletin Boards
Scissors              Homecoming                 Calendars
Trimmers                                    Charging Stations
Office Cleaner           Invitations                 Clocks
Laminators +            Wedding                   Computer Accessories
Accessories            Baby                    Crayons + Paints
Overhead Projectors        Kids'                    Desk Mats
Desk Mats             Birthday                  Desk Organizers
Stamps + Ink Pads         All Occasion                Easels + Dry Erase Boards
                  Graduation                 Envelopes + Mailers
Computer              Bridal Shower                File Folders + Accessories
Computer Accessories                              Flash Cards
                  Paper                    Franklin Covey
                การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 50


Glue + Adhesives           Drawing + Writing              Scrapbooking + Photo
In-Store Only School Supplies     Paper Crafting               Albums
Bottom of Form            Stamping                  Scrapbooking
Labels + Label Makers         Beading                   Adhesives
Laminators + Accessories                             Albums
Learning Games            Craft Storage                Album Kits
Markers + Highlighters        Totes                    Die Cuts + Punches
Notebooks               Storage                   Memory Books
Office Cleaner            Craft Furniture               Page Protectors + Refills
Online-Only School Supplies                            Paper + Chipboard
Overhead Projectors          Craft Tools + Supplies           Pens + Markers
Oversized Writing Pads +       Art Supplies                Scissors + Trimmers
Easels                Adhesives, Tape +              Stamping + Stickers
Packing Supplies           Glue
Pencils + Sharpeners         Chalk                    Photo Albums
Pens                 Engraving Tools               Brag Books
Planners               Craft Knives + Tools            Leather
Printer + Photo Paper         Clay + Pottery Tools            Patterned + Designed
Printer Paper             Edge Cutting Tools             Solid
Scissors               Eyelit Supplies               Theme
Self-Stick Notes + Flags       Fabric Embellishments
Shredders               Jewelry Making +              Party Planning
Stamps + Ink Pads           Beading Tools                Shop by Holiday
Tape                 Markers + Pens               Valentine's Day
Tape Dispensers            Paper + Photo Trimmers           Mardi Gras
Teacher Supplies           Quilting Accessories            St. Patrick's Day
Trimmers               Rulers                   Easter
                   Scissors + Trimmers             Costumes + Dress-up
Arts + Crafts             Wire + Tools                Christmas Décor
Adult + Teen Crafts
Craft Kits                                    Party Essentials
Paint + Accessories                                Arches + Entrances
               การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 51


Balloons              Party Lights
Banners              Photo Props                 Shop by Theme
Beads + Accessories        Piñatas                   BBQ
Centerpieces            Plates + Napkins              Beach Party
Costumes + Dress-up        String Lights                Casino
Cups + Glasses           Standing Decorations            Disco Party
Cutlery              Table Covers                Fab 50's
Games               Wall Decorations              Favorite Characters
Hanging Decorations                              Fiesta
Hats                Shop by Color                Halloween
Inflatables            Black & White                Hollywood
Invitations            Bold                    Luau
Party Accessories         Pastel                   Patriotic
Party Favors            Solid


                     ั
9. แผนกลยุทธ์การตลาดเชิ งลึกตามตลาดที่มีศกยภาพ
 และวิ เคราะห์โครงสร้างต้ นทุนเชิ งเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่ง

กระบวนการวิ เคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน
     หลักเกณฑ์ในการประเมินของผูซอ (Buyers Criteria)
                  ้ ้ื
     ความน่ าสนใจและความเป็นได้ของผลิตภัณฑ์ในตลาด ดีไซน์ รูปลักษณ์ (Products
     Competitiveness)
     ความพร้อมของผูผลิต(Factory / Vendor Capability)
            ้
     ราคา เมือเปรียบเทียบกับกลุ่มสินค้าในระดับเดียวกัน (Price in the range)
        ่
     ภาพลักษณ์ของสินค้า และบรรจุภณฑ์(Image & Packaging)
                   ั
     ชื่อเสียง คาแนะนา และการโฆษณาประชาสัมพันธ์(Recommendation ,PR & Advertising)
     ภาพลักษณ์ของประเทศ (Country of Origin Image/Brand)
                 การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 52


โ ด ย มี ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ต้ น ทุ น เ มื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ ป ร ะ เ ท ศ คู่ แ ข่ ง
 ่                                ู่
ซึงในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมประเทศไทยยังมีโครงสร้างต้นทุนทีสงกว่าประเทศคู่แข่ง ดังนี้
     ต้นทุนวัตถุดบ และความหลากหลายของวัตถุดบประเทศไทยมีต้นทุนสูงกว่าประมาณ 10-30%
           ิ              ิ
      ้ ่ ั        ิ      ่
     ขึนอยูกบประเภทของวัตถุดบ อาทิเช่น สิงทอ ผ้า โลหะบางประเภท เป็นต้น
     ต้ น ทุ น แรงงาน ขึ้น อยู่ก ับ แต่ ล ะภู ม ิภ าค ซึ่ง ประเทศไทยมีต้ น ทุ น แรงงานสู ง กว่ า อิน เดีย
     ประเทศจีนตอนกลาง เวียดนามและอินโดนีเซีย
     ต้ น ทุ น ค่ า ข น ส่ ง เ ป็ น ส่ ว น ที่ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
     ค่อนข้างเสียเปรียบประเทศคู่แข่งในด้านต้นทุนค่าขนส่งภายในประเทศรวมไปถึงค่าระวางเรือไ
     ปยังกลุ่มตลาดเป้าหมาย ซึงได้เปรียบเทียบดังตารางนี้
                 ่
                             การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 53


          Ocean Freight ค่าขนส่ง ระหว่างประเทศคู่แข่งไปยังตลาดเป้าหมายเปรียบเทียบกับไทย
                                               % Compare to
No.  Country     Sea Port      Destination     Sea Port
                                         40      Thailand           USD/CBM
1    Thailand   Laem Chabang                        2,600.00         -           44.83
2    China     Xiamen                         1,950.00      (25.00)            33.62
3   Indonesia    Belawan                         2,653.00        2.04           45.74
                       Germany      Hamburg
4    Vietnam    Ho Chi Minh                        2,428.00       (6.62)           41.86
5    India    Nhava Sheva                        2,000.00      (23.08)            34.48
6   Philippines    Manila                         2,550.00       (1.92)           43.97
1    Thailand   Laem Chabang                         500.00         0.00           8.62
2    China     Shenzhen                          490.00        -0.38           8.45
3   Indonesia     Jakata                          850.00        13.46          14.66
                       Japan       Tokyo
4    Vietnam    Ho Chi Minh                         480.00        -0.77           8.28
5    India    Nhava Sheva                        1,304.00        30.92          22.48
6   Philippines    Manila                          620.00         4.62          10.69
1    Thailand   Laem Chabang                        3,200.00         0.00          55.17
2    China     Shenzhen                         2,400.00        -30.77          41.38
3   Indonesia     Jakata                         2,365.00        -32.12          40.78
                        USA       OAKLAND
4    Vietnam    Ho Chi Minh                        2,000.00        -46.15          34.48
5    India    Nhava Sheva                        3,536.00        12.92          60.97
6   Philippines    Manila                         3,150.00        -1.92          54.31
                  การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 54


แผนกลยุทธ์การเชิ งลึกในกลุ่มตลาดที่ มีศกยภาพ
                    ั

กลุ่มสิ นค้าประเภทของตกแต่งบ้าน (Home décor/Home Accents)
จากตัว เลขของขนาดอุ ต สาหกรรมโดยรวมในปี 2010 ประมาณ 53.62 พัน ล้า นเหรีย ญสหรัฐ ฯ
โดยเพิ่ม ขึ้น จากปี 2009  ประมาณ 2.4    %   ซึ่ ง เป็ น ไปตามสภาวะตลาดโดยรวม
แ ล ะ ส ภ า ว ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ โ ด ย ร ว ม ข อ ง ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า ที่ เ ริ่ ม ฟื้ น ตั ว
 ่                       ั
ซึงสามารถแจกแจงตามช่องทางการจัดจาหน่ายหลักๆ ได้ดงนี้

1.  Discount department stores / Off-price retailers ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดที่ใหญ่ท่สุด                   ี
   คื อ มี สั ด ส่ ว น ป ร ะ ม า ณ 22%                 แ ล ะ มี อั ต ร า ก า ร เ ติ บ โ ต อ ยู่ ที่ 1.7%
                                                    ั
   แต่ เ ป็ น ช่ อ งทางที่ม ีก ารแข่ง ขัน สู ง สุ ด เช่ น กัน เนื่ อ งจากกลุ่ ม ลูก ค้า เหล่ า นี้ ม ก เป็ น ลูก ค้า รายใหญ่
   และมีจ านวนน้ อ ยราย ซึ่ง มัก เป็ น ที่ห มายตาและได้ ร ับ ความสนใจจาก Vendors                    ่
                                                            ทัว โลก
   โดยเฉพาะรายใหญ่จากประเทศจีน และอินเดีย

2.  Home accents/gift stores ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดรองลงมาเป็ นอันดับสอง คือประมาณ 19%
   ซึ่ ง เ ป็ น ช่ อ ง ท า ง ที่ เ ป็ น ลั ก ษ ณ ะ ลู ก ค้ า ร า ย เ ล็ ก แ ต่ มี จ า น ว น ม า ก ร า ย
        ้    ่ ี ู                               ้
   มีกาลังซือสินค้าทีมมลค่าและราคาสูงได้ จึงเป็ นกลุ่มลูกค้าที่เหมาะกับผูประกอบการไทยอีกกลุ่มหนึ่ง
   และมีข นาดของตลาดที่ใ หญ่ ม ากเช่ น เดีย วกัน คือ ประมาณ 10.42               พัน ล้า นเหรีย ญสหรัฐ ฯ
   ห รื อ ป ร ะ ม า ณ 312,600              ล้ า น บ า ท ซึ่ ง ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ส่ ง อ อ ก จ า ก ไ ท ย
   ไม่ ส ามารถเข้า ถึง กลุ่ ม ลู ก ค้า เหล่ า นี้ เนื่ อ งจากกลุ่ ม นี้ จ ะท าการซื้อ ขายผ่ า นผู้ น าเข้า (Importer)
    ่ ้
   ซึงผูประกอบการไทยส่วนใหญ่แล้วจะขายให้กบผูนาเข้าเป็นหลัก ั ้

3.  Direct-to-consumers อาทิเ ช่น Internet , TV shopping , Mail Catalogue
                 ่               ั ั
   เป็ นช่องทางการตลาดทีเติบโตอย่างรวดเร็วในปจจุบนโดยเป็ นช่องทางการตลาดทีมอตราการเติบโตสู      ่ ีั
        ั
   งสุ ด ในป จ จุ บ ั น คื อ ประมาณ 4.6%             และยั ง คงมี อ ั ต ราการเติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อง
                   ั ั
   และมีมูล ค่าของตลาดในปจจุบนประมาณ 6.68 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ ประมาณ 200,400
   ล้ า น บ า ท ซี่ ง ก็ เ ป็ น ต ล า ด อี ก ก ลุ่ ม ห นึ่ ง ที่ น่ า ส น ใ จ ส า ห รั บ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร จ า ก ไ ท ย
         ่ ้                      ี
   แต่จานวนสังขันต้นจะค่อนข้างมีจานวนน้อย แต่มความสม่าเสมอและเพิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง   ่
                  การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 55


4.  Lifestyle Stores อาทิเช่น Pottery barn , Pier1 Import , Crate & barrel เป็ นต้น
   ซี่ ง เ ป็ น ที่ รู้ จั ก กั น ดี กั บ ผู้ ส่ ง อ อ ก ทั ้ ง จ า ก ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย เ อ ง แ ล ะ ทั ่ ว โ ล ก
   ท า ใ ห้ ผู้ ผ ลิ ต ส่ ว น ใ ห ญ่ จ ะ ใ ห้ ค ว า ม ส น ใ จ กั บ ลู ก ค้ า ก ลุ่ ม นี้ เ ป็ น อ ย่ า ง ม า ก
                ู                            ่
   เนื่องจากการขายให้ลกค้ากลุ่มนี้นอกจากสามารถขายสินค้าได้ราคาทีเหมาะสมแล้ว ยังสร้างภาพพจน์
   แ ล ะ ค ว า ม น่ า เ ชื่ อ ถื อ ใ ห้ กั บ ผู้ ผ ลิ ต ไ ด้ อี ก ด้ ว ย (ส า ม า ร ถ เ ป็ น Reference)
   ไ ด้ เ นื่ อ ง จ า ก ผู้ ผ ลิ ต ที่ จ ะ ส า ม า ร ถ ท า ธุ ร กิ จ กั บ ลู ก ค้ า ใ น ก ลุ่ ม นี้ ไ ด้
   จ าเป็ น ต้ อ งมีศ ัก ยภาพและความพร้อ มในหลายด้ า น ได้แ ก่ ก าลัง การผลิต มาตรฐานโ รงงาน
   คุ ณ ภาพ สิ น ค้ า เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น ที ม งานนั ก อ อ กแบ บ การ พั ฒ นาผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ดี ไ ซ น์
   แ ล ะ ค ว า ม เ ร็ ว ใ น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร โ ด ย ที่ มู ล ค่ า ข อ ง ต ล า ด ใ น ช่ อ ง ท า ง นี้ มี ป ร ะ ม า ณ 5.38
   พั น ล้ า น เ ห รี ย ญ ส ห รั ฐ ฯ ห รื อ คิ ด เ ป็ น สั ด ส่ ว น ป ร ะ ม า ณ 10%
   ของช่องทางการตลาดในกลุ่มสินค้าประเภท Home Accents

5.  Traditional                          furniture                     stores
                                    ่ี ั ้
   เป็นช่องทางในรูปแบบของร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจรอ์ซงมีทงขนาดใหญ่ระดับประเทศ และระดับท้องถิน                 ่
   อาทิเช่น Ashley Furniture , Rooms to Go , Nebraska Furniture Mart , Etan Allen , Haverty’s
   เ ป็ น ต้ น มี มู ล ค่ า ต ล า ด ป ร ะ ม า ณ 5.17                 พั น ล้ า น เ ห รี ย ญ ส ห รั ฐ ฯ
   โดยที่ เ ป็ นช่ อ งทางการตลาดที่ ม ี ส ั ด ส่ ว นประมาณ 9             %       ของมู ล ค่ า ตลาด
       ี ั
   แต่ก็มอต ราการเติบโตที่ค่อนข้างสูงขึ้นอย่างต่ อเนื่องเป็ นอันดับ 2 รองจากกลุ่ม Internet /TV
   /Catalouge
   เนื่ อ งจากว่ า แต่ เ ดิม ลู ก ค้า กลุ่ ม นี้ ม ัก จะซื้อ สิน ค้า และขายสิน ค้า เฟอร์นิ เ จอร์ช้ิน ใหญ่ ท่ีม ีมูล ค่ า สู ง
   แต่ ห ลั ง จากที่ เ กิ ด วิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ และอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ มี ก ารซื้ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ใหม่ น้ อ ยลง
   ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร สิ น ค้ า ที่ เ ป็ น เ ฟ อ ร์ นิ เ จ อ ร์ ชิ้ น ใ ห ญ่ น้ อ ย ล ง
                                           ื
   กลยุทธ์เพื่อการรักษายอดขายของร้านค้าปลีกรายใหญ่เหล่านี้ ก็คอขายสินค้าที่เป็ นของตกแต่งบ้าน
   ห รื อ ชิ้ น เ ล็ ก ล ง มี มู ล ค่ า น้ อ ย ล ง เ พื่ อ ใ ห้ ลู ก ค้ า ตั ด สิ น ใ จ ไ ด้ ง่ า ย ขึ้ น
   ใ น ช่ ว ง ที่ ผู้ บ ริ โ ภ ค ข า ด ค ว า ม มั ่ น ใ จ ท า ง ด้ า น ร า ย ไ ด้
                                      ั
   แต่ความต้องการสินค้าประเภทของตกแต่งบ้านกลับมีสดส่วนในช่องทางนี้ทเี่ พิมขึน         ่ ้

ช่องทางการขายอื่นๆ ได้แก่
                การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 56


     Home Improvement centers /warehouse clubs เช่น Sam’s Club, Costco wholesale
      ั
     มีสดส่วนประมาณ 9% มูลค่าตลาดประมาณ 4.95 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
     Interior Designers มีสดส่วนประมาณ 4% หรือมูลค่าประมาณ 2.31 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
                ั
     Craft/Fabric stores มีสดส่วนประมาณ 3% หรือมูลค่าประมาณ 1.90 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
                ั
     Lamp/Lighting   stores/chains มีส ัด ส่ ว นประมาณ 2%           หรือ มูล ค่ า ประมาณ 1.41
     พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
     Department stores อาทิเช่น Bloomingdale’s , Dillard’s , JC Penny , Macy’s , Nieman
              ั
     Marcus เป็นต้น มีสดส่วนประมาณ 2% หรือมูลค่าประมาณ 1.34 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

 ่
ซึงในช่องทางของห้างสรรพสินค้าระดับบนในต่างประเทศ มูลค่าตลาดมีการหดตัวของสินค้าในกลุ่ม Home
Accents ลงเล็กน้อย

กลุ่ม Decorative Accessories
เช่น Candle holders (เชิงเทียน) Vases (แจกัน) Sculptures (งานประติมากกรรมตกแต่ง ) Storage
(กล่องเก็บของ) และ Collectibles (ของสะสม) เป็นต้น

จากตัว เลขของขนาดอุ ต สาหกรรมโดยรวมในปี 2010 ประมาณ 18.90 พัน ล้า นเหรีย ญสหรัฐ ฯ
โดยเพิ่ม ขึ้น จากปี 2009  ประมาณ 2.7     %   ซึ่ ง เป็ น ไปตามสภาวะตลาดโดยรวม
แ ล ะ ส ภ า ว ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ โ ด ย ร ว ม ข อ ง ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า ที่ เ ริ่ ม ฟื้ น ตั ว
 ่                       ั
ซึงสามารถแจกแจงตามช่องทางการจัดจาหน่ายหลักๆ ได้ดงนี้

1.  Home        accents/gift     stores      ซึ่ ง มี ส่ ว นแบ่ ง การตลาดประมาณ 35%
   ซึ่ ง เ ป็ น ช่ อ ง ท า ง ที่ เ ป็ น ลั ก ษ ณ ะ ลู ก ค้ า ร า ย เ ล็ ก แ ต่ มี จ า น ว น ม า ก ร า ย
        ้     ่ ี ู                    ่       ้
   มีกาลังซือสินค้าทีมมลค่าและราคาสูงได้ จึงเป็ นกลุ่มลูกค้าทีเหมาะกับผูประกอบการไทยอีกกลุ่มหนึ่ง
                ่
   และมีขนาดของตลาดทีใหญ่มากเช่นเดียวกัน คือประมาณ 6.71 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ
   201,300     ล้า นบาท ซึ่ง ผู้ป ระกอบการส่ ง ออกจากไทย ไม่ ส ามารถเข้า ถึง กลุ่ ม ลู ก ค้า เหล่ า นี้
   เ นื่ อ ง จ า ก ก ลุ่ ม นี้ จ ะ ท า ก า ร ซื้ อ ข า ย ผ่ า น ผู้ น า เ ข้ า (Importer)
    ่ ้                      ั ้
   ซึงผูประกอบการไทยส่วนใหญ่แล้วจะขายให้กบผูนาเข้าเป็นหลัก
                  การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 57


2.  Direct-to-consumers อาทิเ ช่น Internet , TV shopping , Mail Catalogue
                ่        ั ั                ่ ีั
   เป็ นช่องทางการตลาดทีเติบโตอย่างรวดเร็วในปจจุบนโดยเป็ นช่องทางการตลาดทีมอตราการเติบโตสู
        ั
   งสุ ด ในป จ จุ บ ั น คื อ ประมาณ 3.7%     และยั ง คงมี อ ั ต ราการเติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อง
                 ั ั
   และมีมูล ค่าของตลาดในปจจุบนประมาณ 3.93 พันล้านเหรียญสหรัฐ ฯ หรือ ประมาณ 200,400
   ล้านบาท เป็ นสัดส่วนถึง 20% ซี่งก็เป็ นตลาดอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจสาหรับผู้ประกอบการจากไทย
         ่ ้               ี           ่ ้
   แต่จานวนสังขันต้นจะค่อนข้างมีจานวนน้อย แต่มความสม่าเสมอและเพิมขึนอย่างต่อเนื่อง

3.  Discount department stores / Off-price retailers ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 19%
   แ ล ะ มี อ ั ต ร า ก า ร เ ติ บ โ ต อ ยู่ ที่ 1.2% แ ต่ เ ป็ น ช่ อ ง ท า ง ที่ มี ก า ร แ ข่ ง ขั น สู ง สุ ด เ ช่ น กั น
   เ นื่ อ ง จ า ก ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า เ ห ล่ า นี้ มั ก เ ป็ น ลู ก ค้ า ร า ย ใ ห ญ่ แ ล ะ มี จ า น ว น น้ อ ย ร า ย
    ่      ่          ั                  ่
   ซึงมักเป็ นทีหมายตาและได้รบความสนใจจาก Vendors ทัวโลก โดยเฉพาะรายใหญ่จากประเทศจีน
   และอินเดีย

4.  Lifestyle Stores อาทิเช่น Pottery barn , Pier1 Import , Crate & barrel เป็ นต้น
   ซี่ ง เ ป็ น ที่ รู้ จั ก กั น ดี กั บ ผู้ ส่ ง อ อ ก ทั ้ ง จ า ก ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย เ อ ง แ ล ะ ทั ่ ว โ ล ก
   ท า ใ ห้ ผู้ ผ ลิ ต ส่ ว น ใ ห ญ่ จ ะ ใ ห้ ค ว า ม ส น ใ จ กั บ ลู ก ค้ า ก ลุ่ ม นี้ เ ป็ น อ ย่ า ง ม า ก
                ู                            ่
   เนื่องจากการขายให้ลกค้ากลุ่มนี้นอกจากสามารถขายสินค้าได้ราคาทีเหมาะสมแล้ว ยังสร้างภาพพจน์
   แ ล ะ ค ว า ม น่ า เ ชื่ อ ถื อ ใ ห้ กั บ ผู้ ผ ลิ ต ไ ด้ อี ก ด้ ว ย (ส า ม า ร ถ เ ป็ น Reference)
   ไ ด้ เ นื่ อ ง จ า ก ผู้ ผ ลิ ต ที่ จ ะ ส า ม า ร ถ ท า ธุ ร กิ จ กั บ ลู ก ค้ า ใ น ก ลุ่ ม นี้ ไ ด้
   จ าเป็ น ต้ อ งมีศ ัก ยภาพและความพร้อ มในหลายด้ า น ได้แ ก่ ก าลัง การผลิต มาตรฐานโรงงาน
   คุ ณ ภาพ สิ น ค้ า เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น ที ม งานนั ก อ อ กแบ บ การ พั ฒ นาผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ดี ไ ซ น์
   แ ล ะ ค ว า ม เ ร็ ว ใ น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร โ ด ย ที่ มู ล ค่ า ข อ ง ต ล า ด ใ น ช่ อ ง ท า ง นี้ มี ป ร ะ ม า ณ 2.23
   พั น ล้ า น เ ห รี ย ญ ส ห รั ฐ ฯ ห รื อ คิ ด เ ป็ น สั ด ส่ ว น ป ร ะ ม า ณ 11%
   ของช่องทางการตลาดในกลุ่มสินค้าประเภท Home Accents

ช่องทางการขายอื่นๆ ได้แก่
     Craft/Fabric stores มีสดส่วนประมาณ 2.7% หรือมูลค่าประมาณ 529 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
                ั
     Department stores อาทิเช่น Bloomingdale’s , Dillard’s , JC Penny , Macy’s , Nieman
              ั
     Marcus เป็นต้น มีสดส่วนประมาณ 2.3% หรือมูลค่าประมาณ 435 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
                   การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 58


     Interior Designers มีสดส่วนประมาณ 2% หรือมูลค่าประมาณ 378 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
                ั
     Traditional                 furniture                  stores
                                        ้
     เป็ น ช่ อ งทางในรู ป แบบของร้ า นค้ า ปลีก เฟอร์ นิ เ จรอ์ ซ่ีง มีท ัง ขนาดใหญ่ ร ะดับ ประเทศ
             ่
     และระดับท้องถิน อาทิเช่น Ashley Furniture , Rooms to Go , Nebraska Furniture Mart ,
     Etan Allen , Haverty’s เป็ นต้น มีมูลค่าตลาดประมาณ 321 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
         ่          ่ ีั
     โดยทีเป็นช่องทางการตลาดทีมสดส่วนประมาณ 1.7% ของมูลค่าตลาด
     Home Improvement centers /warehouse clubs เช่น Sam’s Club, Costco wholesale
       ั
     มีสดส่วนประมาณ 0.09% มูลค่าตลาดประมาณ 170ล้านเหรียญสหรัฐฯ

กลุ่มสิ นค้าประเภท Accent Furniture เฟอร์นิเจอร์ชิ้นเล็กเพื่อการตกแต่ง
จากตัวเลขของขนาดอุตสาหกรรมโดยรวมในปี 2010 ประมาณ 14 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเพิมขึนจากปี     ่ ้
2009       ป ร ะ ม า ณ 3.3     %       ซึ่ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม ส ภ า ว ะ ต ล า ด โ ด ย ร ว ม
แ ล ะ ส ภ า ว ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ โ ด ย ร ว ม ข อ ง ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า ที่ เ ริ่ ม ฟื้ น ตั ว
 ่
ซึงสามารถแจกแจงตามช่องทางการจัดจาหน่ายหลักๆ ได้ดงนี้ ั

1.  Traditional                          furniture                     stores
                                     ่ี ั ้
   เป็นช่องทางในรูปแบบของร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจรอ์ซงมีทงขนาดใหญ่ระดับประเทศ และระดับท้องถิน                  ่
   อาทิเช่น Ashley Furniture , Rooms to Go , Nebraska Furniture Mart , Ethan Allen , Haverty’s
   เ ป็ น ต้ น มี มู ล ค่ า ต ล า ด ป ร ะ ม า ณ 3.74                 พั น ล้ า น เ ห รี ย ญ ส ห รั ฐ ฯ
   โดยที่ เ ป็ นช่ อ งทางการตลาดที่ ม ีส ั ด ส่ ว นประมาณ 26.72            %       ของมู ล ค่ า ตลาด
   แ ต่ ก็ มี อั ต ร า ก า ร เ ติ บ โ ต ที่ ค่ อ น ข้ า ง สู ง ขึ้ น
   เนื่ อ งจากว่ า แต่ เ ดิม ลู ก ค้า กลุ่ ม นี้ ม ัก จะซื้อ สิน ค้า และขายสิน ค้า เฟอร์นิ เ จอร์ช้ิ น ใหญ่ ท่ีม ีมูล ค่ า สู ง
   แต่ ห ลั ง จากที่ เ กิ ด วิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ และอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ มี ก ารซื้ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ใหม่ น้ อ ยลง
   ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร สิ น ค้ า ที่ เ ป็ น เ ฟ อ ร์ นิ เ จ อ ร์ ชิ้ น ใ ห ญ่ น้ อ ย ล ง
                                            ื
   กลยุทธ์เพื่อการรักษายอดขายของร้านค้าปลีกรายใหญ่เหล่านี้ ก็คอขายสินค้าที่เป็ นของตกแต่งบ้าน
   ห รื อ ชิ้ น เ ล็ ก ล ง มี มู ล ค่ า น้ อ ย ล ง เ พื่ อ ใ ห้ ลู ก ค้ า ตั ด สิ น ใ จ ไ ด้ ง่ า ย ขึ้ น
   ใ น ช่ ว ง ที่ ผู้ บ ริ โ ภ ค ข า ด ค ว า ม มั ่ น ใ จ ท า ง ด้ า น ร า ย ไ ด้
                                      ั
   แต่ความต้องการสินค้าประเภทของตกแต่งบ้านกลับมีสดส่วนในช่องทางนี้ทเี่ พิมขึน         ่ ้
                  การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 592.                                     ่
   Discount department stores / Off-price retailers ซึงมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 19.21 %
   แ ล ะ มี อ ั ต ร า ก า ร เ ติ บ โ ต อ ยู่ ที่ 2.3% แ ต่ เ ป็ น ช่ อ ง ท า ง ที่ มี ก า ร แ ข่ ง ขั น สู ง สุ ด เ ช่ น กั น
   เ นื่ อ ง จ า ก ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า เ ห ล่ า นี้ มั ก เ ป็ น ลู ก ค้ า ร า ย ใ ห ญ่ แ ล ะ มี จ า น ว น น้ อ ย ร า ย
    ่      ่          ั                   ่
   ซึงมักเป็ นทีหมายตาและได้รบความสนใจจาก Vendors ทัวโลก โดยเฉพาะรายใหญ่จากประเทศจีน
   และอินเดีย

3.  Lifestyle Stores อาทิเช่น Pottery barn , Pier1 Import , Crate & barrel เป็ นต้น
   ซี่ ง เ ป็ น ที่ รู้ จั ก กั น ดี กั บ ผู้ ส่ ง อ อ ก ทั ้ ง จ า ก ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย เ อ ง แ ล ะ ทั ่ ว โ ล ก
   ท า ใ ห้ ผู้ ผ ลิ ต ส่ ว น ใ ห ญ่ จ ะ ใ ห้ ค ว า ม ส น ใ จ กั บ ลู ก ค้ า ก ลุ่ ม นี้ เ ป็ น อ ย่ า ง ม า ก
                ู
   เนื่องจากการขายให้ลกค้ากลุ่มนี้นอกจากสามารถขายสินค้าได้ราคาที่เหมาะสมแล้ว ยังสร้างภาพพจน์
   แ ล ะ ค ว า ม น่ า เ ชื่ อ ถื อ ใ ห้ กั บ ผู้ ผ ลิ ต ไ ด้ อี ก ด้ ว ย (ส า ม า ร ถ เ ป็ น Reference)
   ไ ด้ เ นื่ อ ง จ า ก ผู้ ผ ลิ ต ที่ จ ะ ส า ม า ร ถ ท า ธุ ร กิ จ กั บ ลู ก ค้ า ใ น ก ลุ่ ม นี้ ไ ด้
   จ าเป็ น ต้ อ งมีศ ัก ยภาพและความพร้อ มในหลายด้ า น ได้แ ก่ ก าลัง การผลิต มาตรฐานโรงงาน
   คุ ณ ภาพ สิ น ค้ า เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น ที ม งานนั ก อ อ กแบ บ การ พั ฒ นาผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ดี ไ ซ น์
   แ ล ะ ค ว า ม เ ร็ ว ใ น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร โ ด ย ที่ มู ล ค่ า ข อ ง ต ล า ด ใ น ช่ อ ง ท า ง นี้ มี ป ร ะ ม า ณ 1.85
   พั น ล้ า น เ ห รี ย ญ ส ห รั ฐ ฯ ห รื อ คิ ด เ ป็ น สั ด ส่ ว น ป ร ะ ม า ณ 13.25%
   ของช่องทางการตลาดในกลุ่มสินค้าประเภท Home Accents

4.             ั
   Interior Designers มีสดส่วนประมาณ 8.6% หรือมูลค่าประมาณ 1.214 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

5.  Direct-to-consumers อาทิเ ช่น Internet , TV shopping , Mail Catalogue
                ่              ั ั
   เป็ นช่องทางการตลาดทีเติบโตอย่างรวดเร็วในปจจุบนโดยเป็ นช่องทางการตลาดทีมอตราการเติบโตสู ่ ีั
          ั
   งสุ ด ในป จ จุ บ ั น คื อ ประมาณ 4.99%          และยั ง คงมี อ ั ต ราการเติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อง
        ู         ั ั
   และมีมลค่าของตลาดในปจจุบนประมาณ 698 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 20,940 ล้านบาท
   ซี่ ง ก็ เ ป็ น ต ล า ด อี ก ก ลุ่ ม ห นึ่ ง ที่ น่ า ส น ใ จ ส า ห รั บ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร จ า ก ไ ท ย
           ่ ้                   ี           ่ ้
   แต่จานวนสังขันต้นจะค่อนข้างมีจานวนน้อย แต่มความสม่าเสมอและเพิมขึนอย่างต่อเนื่อง

ช่องทางการขายอื่นๆ ได้แก่
                  การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 60


     Department stores อาทิเช่น Bloomingdale’s , Dillard’s , JC Penny , Macy’s , Nieman
              ั
     Marcus เป็นต้น มีสดส่วนประมาณ 2.89% หรือมูลค่าประมาณ 405 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

กลุ่มสิ นค้าประเภทโคมไฟ (Lamps)
จากตัว เลขของขนาดอุ ต สาหกรรมโดยรวมในปี 2010 ประมาณ 5.15 พัน ล้า นเหรีย ญสหรัฐ ฯ
โดยเพิ่ ม ขึ้น จากปี 2009  ประมาณ 3     %    ซึ่ ง เป็ นไปตามสภาวะตลาดโดยรวม
แ ล ะ ส ภ า ว ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ โ ด ย ร ว ม ข อ ง ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า ที่ เ ริ่ ม ฟื้ น ตั ว
 ่                       ั
ซึงสามารถแจกแจงตามช่องทางการจัดจาหน่ายหลักๆ ได้ดงนี้

1.                                       ่
   Discount department stores / Off-price retailers ซึงมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 29.4 %
   แ ล ะ มี อ ั ต ร า ก า ร เ ติ บ โ ต อ ยู่ ที่ 1.2% แ ต่ เ ป็ น ช่ อ ง ท า ง ที่ มี ก า ร แ ข่ ง ขั น สู ง สุ ด เ ช่ น กั น
   ถึ ง แ ม้ ว่ า จ ะมี ข น า ด มู ล ค่ า ต ล า ด สู ง สุ ด ที่ ป ร ะ ม าณ 1,514        ล้ า น เ หรี ย ญ ส ห รั ฐ ฯ
   เ นื่ อ ง จ า ก ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า เ ห ล่ า นี้ มั ก เ ป็ น ลู ก ค้ า ร า ย ใ ห ญ่ แ ล ะ มี จ า น ว น น้ อ ย ร า ย
    ่       ่          ั                 ่
   ซึงมักเป็ นทีหมายตาและได้รบความสนใจจาก Vendors ทัวโลก โดยเฉพาะรายใหญ่จากประเทศจีน
   และอินเดีย

2.  Home Improvement centers /warehouse clubs เช่น Sam’s Club, Costco wholesale
    ั
   มีสดส่วนประมาณ 23.6 % มูลค่าตลาดประมาณ 1,215 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

3.  Home        accents/gift     stores     ซึ่ ง มี ส่ ว นแบ่ ง การตลาดประมาณ 8.5%
   ซึ่ ง เ ป็ น ช่ อ ง ท า ง ที่ เ ป็ น ลั ก ษ ณ ะ ลู ก ค้ า ร า ย เ ล็ ก แ ต่ มี จ า น ว น ม า ก ร า ย
        ้     ่ ี ู                   ่       ้
   มีกาลังซือสินค้าทีมมลค่าและราคาสูงได้ จึงเป็ นกลุ่มลูกค้าทีเหมาะกับผูประกอบการไทยอีกกลุ่มหนึ่ง
   และมีขนาดของตลาดที่ใหญ่มากเช่นเดียวกัน คือ ประมาณ 438ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ ประมาณ
   13,140     ล้า นบาท ซึ่ง ผู้ป ระกอบการส่ ง ออกจากไทย ไม่ ส ามารถเข้า ถึง กลุ่ ม ลู ก ค้ า เหล่ า นี้
   เ นื่ อ ง จ า ก ก ลุ่ ม นี้ จ ะ ท า ก า ร ซื้ อ ข า ย ผ่ า น ผู้ น า เ ข้ า (Importer)
    ่ ้                      ั ้
   ซึงผูประกอบการไทยส่วนใหญ่แล้วจะขายให้กบผูนาเข้าเป็นหลัก

4.  Lamp&  Lighting Stores/chains ซึ่ง มีส่ ว นแบ่ ง การตลาดประมาณ 7.8 %
   แ ต่ เ ป็ น ช่ อ ง ท า ง ที่ มี ก า ร แ ข่ ง ขั น สู ง
                   การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 61


   เนื่ องจากกลุ่ ม ลู ก ค้ า เหล่ า นี้ ม ัก เป็ น ลู ก ค้ า ซึ่ ง มีค วามรู้ แ ละเข้ า ใจเรื่ อ งตั ว สิ น ค้ า เป็ น อย่ า งดี
    ่       ้
   ซึงสามารถหาผูผลิตมาเปรียบเทียบได้มาก

5.  Direct-to-consumers อาทิเ ช่น Internet , TV shopping , Mail Catalogue
                ่         ั ั                   ่ ีั
   เป็นช่องทางการตลาดทีเติบโตอย่างรวดเร็วในปจจุบนโดยเป็ นช่องทางการตลาดทีมอตราการเติบโตสู
          ั
   งสุ ด ในป จ จุ บ ั น คื อ ประมาณ 9.9%       และยั ง คงมี อ ั ต ราการเติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อง
                 ั ั
   และมีมูลค่าของตลาดในปจจุบนประมาณ 330 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 9,900 ล้านบาท
   เป็ น สัด ส่ ว น 6.4% ซี่ง ก็ เ ป็ น ตลาดอีก กลุ่ ม หนึ่ ง ที่น่ า สนใจส าหรับ ผู้ป ระกอบการจากไทย
           ่ ้              ี              ่ ้
   แต่จานวนสังขันต้นจะค่อนข้างมีจานวนน้อย แต่มความสม่าเสมอและเพิมขึนอย่างต่อเนื่อง

6.  Lifestyle Stores อาทิเช่น Pottery barn , Pier1 Import , Crate & barrel เป็ นต้น
   ซี่ ง เ ป็ น ที่ รู้ จั ก กั น ดี กั บ ผู้ ส่ ง อ อ ก ทั ้ ง จ า ก ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย เ อ ง แ ล ะ ทั ่ ว โ ล ก
   ท า ใ ห้ ผู้ ผ ลิ ต ส่ ว น ใ ห ญ่ จ ะ ใ ห้ ค ว า ม ส น ใ จ กั บ ลู ก ค้ า ก ลุ่ ม นี้ เ ป็ น อ ย่ า ง ม า ก
                ู                         ่
   เนื่องจากการขายให้ลกค้ากลุ่มนี้นอกจากสามารถขายสินค้าได้ราคาทีเหมาะสมแล้ว ยังสร้างภาพพจน์
   แ ล ะ ค ว า ม น่ า เ ชื่ อ ถื อ ใ ห้ กั บ ผู้ ผ ลิ ต ไ ด้ อี ก ด้ ว ย (ส า ม า ร ถ เ ป็ น Reference)
   ไ ด้ เ นื่ อ ง จ า ก ผู้ ผ ลิ ต ที่ จ ะ ส า ม า ร ถ ท า ธุ ร กิ จ กั บ ลู ก ค้ า ใ น ก ลุ่ ม นี้ ไ ด้
   จ าเป็ น ต้ อ งมีศ ัก ยภาพและความพร้อ มในหลายด้ า น ได้แ ก่ ก าลัง การผลิต มาตรฐานโรงงาน
   คุ ณ ภาพ สิ น ค้ า เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น ที ม งานนั ก อ อ กแบ บ การ พั ฒ นาผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ดี ไ ซ น์
                         ่ ู              ี
   และความเร็วในการให้บริการ โดยทีมลค่าของตลาดในช่องทางนี้ มประมาณ 227 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
   หรือ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 4.4% ของช่องทางการตลาดในกลุ่มสินค้าประเภท Home Accents

ช่องทางการขายอื่นๆ ได้แก่
     Interior Designers มีสดส่วนประมาณ 5.4% หรือมูลค่าประมาณ 278 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
                ั
     Department stores อาทิเช่น Bloomingdale’s , Dillard’s , JC Penny , Macy’s , Nieman
              ั
     Marcus เป็นต้น มีสดส่วนประมาณ 3.9% หรือมูลค่าประมาณ 201 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
     Craft/Fabric stores มีสดส่วนประมาณ 2.9% หรือมูลค่าประมาณ 154 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
                ั

กลุ่ม Wall Décor
จากตัว เลขของขนาดอุ ต สาหกรรมโดยรวมในปี 2010 ประมาณ 6.15 พัน ล้า นเหรีย ญสหรัฐ ฯ
โดยเพิ่ม ขึ้น จากปี 2009  ประมาณ 2.5    %  ซึ่ ง เป็ น ไปตามสภาวะตลาดโดยรวม
                  การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 62


แ ล ะ ส ภ า ว ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ โ ด ย ร ว ม ข อ ง ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า ที่ เ ริ่ ม ฟื้ น ตั ว
 ่                       ั
ซึงสามารถแจกแจงตามช่องทางการจัดจาหน่ายหลักๆ ได้ดงนี้

1.                                      ่
   Discount department stores / Off-price retailers ซึงมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 29.27 %
   แ ล ะ มี อ ั ต ร า ก า ร เ ติ บ โ ต อ ยู่ ที่ 3.2% แ ต่ เ ป็ น ช่ อ ง ท า ง ที่ มี ก า ร แ ข่ ง ขั น สู ง สุ ด เ ช่ น กั น
   ถึ ง แ ม้ ว่ า จ ะมี ข น า ด มู ล ค่ า ต ล า ด สู ง สุ ด ที่ ป ร ะ ม าณ 1,802        ล้ า น เ หรี ย ญ ส ห รั ฐ ฯ
   เ นื่ อ ง จ า ก ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า เ ห ล่ า นี้ มั ก เ ป็ น ลู ก ค้ า ร า ย ใ ห ญ่ แ ล ะ มี จ า น ว น น้ อ ย ร า ย
    ่       ่          ั                  ่
   ซึงมักเป็ นทีหมายตาและได้รบความสนใจจาก Vendors ทัวโลก โดยเฉพาะรายใหญ่จากประเทศจีน
   และอินเดีย

2.  Direct-to-consumers อาทิเ ช่น Internet , TV shopping , Mail Catalogue
                ่              ั ั
   เป็ นช่องทางการตลาดทีเติบโตอย่างรวดเร็วในปจจุบนโดยเป็ นช่องทางการตลาดทีมอตราการเติบโตสู ่ ีั
         ั ั                      ั
   งสุดในปจจุบน คือ ประมาณ 5.1% และยังคงมีอตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็ นสัดส่วน 16%
   ซี่ ง ก็ เ ป็ น ต ล า ด อี ก ก ลุ่ ม ห นึ่ ง ที่ น่ า ส น ใ จ ส า ห รั บ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร จ า ก ไ ท ย
          ่ ้                   ี           ่ ้
   แต่จานวนสังขันต้นจะค่อนข้างมีจานวนน้อย แต่มความสม่าเสมอและเพิมขึนอย่างต่อเนื่อง

3.  Home        accents/gift     stores     ซึ่ ง มี ส่ ว นแบ่ ง การตลาดประมาณ 8.5%
   ซึ่ ง เ ป็ น ช่ อ ง ท า ง ที่ เ ป็ น ลั ก ษ ณ ะ ลู ก ค้ า ร า ย เ ล็ ก แ ต่ มี จ า น ว น ม า ก ร า ย
        ้     ่ ี ู                   ่       ้
   มีกาลังซือสินค้าทีมมลค่าและราคาสูงได้ จึงเป็ นกลุ่มลูกค้าทีเหมาะกับผูประกอบการไทยอีกกลุ่มหนึ่ง
   และมีขนาดของตลาดที่ใหญ่มากเช่นเดียวกัน คือ ประมาณ 438ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ ประมาณ
   13,140     ล้า นบาท ซึ่ง ผู้ป ระกอบการส่ ง ออกจากไทย ไม่ ส ามารถเข้า ถึง กลุ่ ม ลู ก ค้ า เหล่ า นี้
   เ นื่ อ ง จ า ก ก ลุ่ ม นี้ จ ะ ท า ก า ร ซื้ อ ข า ย ผ่ า น ผู้ น า เ ข้ า (Importer)
    ่ ้                      ั ้
   ซึงผูประกอบการไทยส่วนใหญ่แล้วจะขายให้กบผูนาเข้าเป็นหลัก

4.  Lifestyle Stores อาทิเช่น Pottery barn , Pier1 Import , Crate & barrel เป็ นต้น
   ซี่ ง เ ป็ น ที่ รู้ จั ก กั น ดี กั บ ผู้ ส่ ง อ อ ก ทั ้ ง จ า ก ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย เ อ ง แ ล ะ ทั ่ ว โ ล ก
   ท า ใ ห้ ผู้ ผ ลิ ต ส่ ว น ใ ห ญ่ จ ะ ใ ห้ ค ว า ม ส น ใ จ กั บ ลู ก ค้ า ก ลุ่ ม นี้ เ ป็ น อ ย่ า ง ม า ก
                ู                         ่
   เนื่องจากการขายให้ลกค้ากลุ่มนี้นอกจากสามารถขายสินค้าได้ราคาทีเหมาะสมแล้ว ยังสร้างภาพพจน์
   แ ล ะ ค ว า ม น่ า เ ชื่ อ ถื อ ใ ห้ กั บ ผู้ ผ ลิ ต ไ ด้ อี ก ด้ ว ย (ส า ม า ร ถ เ ป็ น Reference)
   ไ ด้ เ นื่ อ ง จ า ก ผู้ ผ ลิ ต ที่ จ ะ ส า ม า ร ถ ท า ธุ ร กิ จ กั บ ลู ก ค้ า ใ น ก ลุ่ ม นี้ ไ ด้
                การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 63


   จ าเป็ น ต้ อ งมีศ ัก ยภาพและความพร้อ มในหลายด้ า น ได้แ ก่ ก าลัง การผลิต มาตรฐานโรงงาน
   คุ ณ ภาพ สิ น ค้ า เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น ที ม งานนั ก อ อ กแบ บ การ พั ฒ นาผ ลิ ต ภั ณฑ์ ดี ไ ซ น์
                       ่ ู            ี
   และความเร็วในการให้บริการ โดยทีมลค่าของตลาดในช่องทางนี้มประมาณ 609 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
   หรือ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 9.9% ของช่องทางการตลาดในกลุ่มสินค้าประเภท Home Accents

และช่องทางการขายอื่นๆ ได้แก่
     Craft/Fabric stores มีสดส่วนประมาณ 6.4% หรือมูลค่าประมาณ 393 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
                ั
     Interior Designers มีสดส่วนประมาณ 3.2% หรือมูลค่าประมาณ 278 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
                ั
     Home Improvement centers /warehouse clubs เช่น Sam’s Club, Costco wholesale
      ั
     มีสดส่วนประมาณ 5.69 % มูลค่าตลาดประมาณ 350 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
     Department stores อาทิเช่น Bloomingdale’s, Dillard’s, JC Penny, Macy’s, Nieman
     Marcus เป็นต้น มูลค่าตลาดประมาณ 62 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

กลุ่มสิ นค้าประเภทดอกไม้ และต้นไม้ประดิ ษฐ์ (Permanent Botanicals/Artificial Flowers)
จากตัวเลขของขนาดอุตสาหกรรมโดยรวมในปี 2010 ประมาณ 1.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเพิมขึนจากปี   ่ ้
2009       ป ร ะ ม า ณ 0.5     %      ซึ่ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม ส ภ า ว ะ ต ล า ด โ ด ย ร ว ม
แ ล ะ ส ภ า ว ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ โ ด ย ร ว ม ข อ ง ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า ที่ เ ริ่ ม ฟื้ น ตั ว
 ่                        ั
ซึงสามารถแจกแจงตามช่องทางการจัดจาหน่ายหลักๆ ได้ดงนี้

1.                    ั
   Craft/Fabric stores /chains มีสดส่ วนถึงประมาณ 36.58 % หรือมูลค่ าประมาณ 695
               ั       ่
   ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอตราการเติบโตอยูท่ี 1.6%

2.                             ่
   Discount department stores / Off-price retailers ซึงมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 19.42 %
       ั                    ่ ี                ่
   และมีอตราการเติบโตอยู่ท่ี 1.6% แต่เป็ นช่องทางทีมการแข่งขันสูงสุดมีขนาดมูลค่าตลาดทีประมาณ
                             ั
   369 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เนื่องจากกลุ่มลูกค้าเหล่านี้มกเป็ นลูกค้ารายใหญ่ และมีจานวนน้ อยราย
    ่     ่       ั              ่
   ซึงมักเป็ นทีหมายตาและได้รบความสนใจจาก Vendors ทัวโลก โดยเฉพาะรายใหญ่จากประเทศจีน
   และอินเดีย

3.  Home Improvement centers /warehouse clubs เช่น Sam’s Club, Costco wholesale
     ั
   มีสดส่วนประมาณ 15.37 % มูลค่าตลาดประมาณ 292 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
                  การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 644.   Home        accents/gift     stores     ซึ่ ง มี ส่ ว นแบ่ ง การตลาดประมาณ 8.5%
    ซึ่ ง เ ป็ น ช่ อ ง ท า ง ที่ เ ป็ น ลั ก ษ ณ ะ ลู ก ค้ า ร า ย เ ล็ ก แ ต่ มี จ า น ว น ม า ก ร า ย
         ้     ่ ี ู                   ่       ้
    มีกาลังซือสินค้าทีมมลค่าและราคาสูงได้ จึงเป็ นกลุ่มลูกค้าทีเหมาะกับผูประกอบการไทยอีกกลุ่มหนึ่ง
    และมีขนาดของตลาดที่ใหญ่มากเช่นเดียวกัน คือ ประมาณ 188ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ ประมาณ
    5,640     ล้ า นบาท ซึ่ง ผู้ ป ระกอบการส่ ง ออกจากไทย ไม่ ส ามารถเข้า ถึ ง กลุ่ ม ลู ก ค้ า เหล่ า นี้
    เ นื่ อ ง จ า ก ก ลุ่ ม นี้ จ ะ ท า ก า ร ซื้ อ ข า ย ผ่ า น ผู้ น า เ ข้ า (Importer)
     ่ ้                      ั ้
    ซึงผูประกอบการไทยส่วนใหญ่แล้วจะขายให้กบผูนาเข้าเป็นหลัก

5.   Direct-to-consumers อาทิเ ช่น Internet , TV shopping , Mail Catalogue
                 ่         ั ั                   ่ ีั
    เป็ นช่องทางการตลาดทีเติบโตอย่างรวดเร็วในปจจุบนโดยเป็ นช่องทางการตลาดทีมอตราการเติบโตสู
           ั
    งสุ ด ในป จ จุ บ ั น คื อ ประมาณ 4.3%       และยั ง คงมี อ ั ต ราการเติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อง
                  ั ั
    และมีมูลค่าของตลาดในปจจุบนประมาณ 159 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 4,770 ล้านบาท
    เป็ น สัด ส่ ว น 8.36% ซี่ง ก็เ ป็ น ตลาดอีก กลุ่ ม หนึ่ ง ที่น่ า สนใจส าหรับ ผู้ป ระกอบการจากไทย
            ่ ้              ี              ่ ้
    แต่จานวนสังขันต้นจะค่อนข้างมีจานวนน้อย แต่มความสม่าเสมอและเพิมขึนอย่างต่อ เนื่อง

10. ศึกษาและวิ เคราะห์ประเภทของ Life Style จากประเทศไทยที่ มีความแตกต่ างและโดดเด่ น
            ้
   เป็ นที่ยอมรับจากทังในและต่างประเทศ
ของขวัญ ของตกแต่งบ้าน (Gifts & Accessories)
ในหมวดสิน ค้ า นี้ ถือ ว่ า เป็ น สิน ค้ า ที่เ ดิม ประเทศไทยมีศ ัก ยภาพและมีค วามโดดเด่ น เป็ น อย่ า งมาก
แ ต่ ห ลั ง จ า ก ที่ จี น ไ ด้ เ ข้ า มี บ ท บ า ท แ ล ะ ค ร อ บ ค ร อ ง ต ล า ด ส่ ว น ใ ห ญ่ ไ ป
ทิ ศ ท า ง ก า ร ป รั บ ตั ว ข อ ง สิ น ค้ า ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง ข วั ญ ข อ ง ช า ร่ ว ย ข อ ง ไ ท ย
   ี           ้
ก็มแนวโน้มที่ยากมากขึนในการที่จะแข่งขันกับประเทศคู่แข่ง ซึ่งได้แก่ จีน อินเดีย เวียดนาม อินโดนีเซีย
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม ยัง มีส ิน ค้ า บางรายการที่ย ัง ถื อ ว่ า มีโ อกาสแต่ จ าเป็ น ที่จ ะต้ อ งสร้า งความแตกต่ า ง
ทั ้ ง ใ น ด้ า น รู ป แ บ บ ดี ไ ซ น์ เ พิ่ ม ขั ้ น ต อ น แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต ใ ห้ ซั บ ซ้ อ น ม า ก ขึ้ น
    ั ่       ่ ู
แต่ยงอยูในต้นทุนทีไม่สงกว่าคู่แข่ง เกิน 20 % เช่น

Vases (แจกัน ) สินค้าในกลุ่ มนี้ ในช่ว ง 5-10 ปี ท่ผ่ านมาถือ เป็ น ยุค ทองของสินค้าประเภทแจกัน
                              ี
 ้                                          ั
ทัง ที่ผ ลิต จากไม้ต่ า งๆ เช่ น ไม้ม ะม่ ว ง หรือ ผลิต จากเซรามิค ส์ ก็ ต าม แต่ ใ นป จ จุ บ ัน ตลาดเริ่ม อิ่ม ตัว
                                         ้
และแนวโน้ มความต้องการผลิตภัณฑ์จากไม้มะม่วง ลดลงไปอย่างมาก อีกทังแจกันที่ผลิตจากเซรามิกส์
                    การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 65


ก็ ไ ด้ รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก คู่ แ ข่ ง ทั ้ ง จี น แ ล ะ เ วี ย ด น า ม เ ป็ น อ ย่ า ง ม า ก แ ต่ สิ น ค้ า ใ น ก ลุ่ ม นี้
                                                       ่
จ า เ ป็ น ต้ อ ง ป รั บ ตั ว เ พื่ อ เ ข้ า สู่ ต ล า ด เ ฉ พ า ะ ต ล า ด ที่ เ ล็ ก ล ง ป ริ ม า ณ ก า ร สั ง ขั ้น ต่ า ล ด ล ง
                         ้
และมีความซับซ้อนในการผลิตมากขึน และขายในราคาทีสงขึน          ู่ ้
       ตัวอย่างผลิ ตภัณฑ์ไลฟ์ สไตล์จากประเทศไทย ที่จาหน่ ายอยู่ในห้ างชันนาในต่างประเทศ
                                        ้
         การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 66
ตัวอย่างผลิ ตภัณฑ์ไลฟ์ สไตล์จากประเทศไทย ที่จาหน่ ายอยู่ในห้ างชันนาในต่างประเทศ
                                 ้
การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 67
         การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 68
ตัวอย่างผลิ ตภัณฑ์ไลฟ์ สไตล์จากประเทศไทย ที่จาหน่ ายอยู่ในห้ างชันนาในต่างประเทศ
                                 ้
                การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 69
Storage Box เป็ นประเภทสินค้าที่มปริมาณความต้องการใช้งานในตลาดเป็ นจานวนมากและต่อเนื่อง
                     ี
                             ้
แต่ ผู้ ส่ ง ออกจากไทยจะเสีย เปรีย บคู่ แ ข่ ง จากทัง ประเทศอิน เดีย จีน และเวีย ดนาม ในด้ า นค่ า ขนส่ ง
เนื่ อ งจาก เป็ นประเภทสิ น ค้ า ซึ่ ง กิ น พื้ น ที่ ใ นการขนส่ ง แล ะในตู้ ค อ นเทนเนอ ร์ ค่ อ นข้ า งมาก
   ิ       ่          ั         ่
แต่สนค้าจากไทยทีสามารถแข่งขันได้มกจะเป็ นสินค้าทีผลิตจากวัสดุผสมผสาน เช่น วัสดุธรรมชาติ บุบนไม้
             ื
หรือผ้าบุบนไม้ หรือวัสดุอ่นๆ เป็นต้น
                    การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 70
Home Accents/Home décor

Wall Décor เป็นกลุ่มสินค้าทีมขนาดตลาดทีใหญ่ และเป็นรายการทีผส่งออกไทยควรให้ความสนใจในกลุ่มนี้
                ่ ี          ่            ่ ู้
เนื่ อ งจากคุ ณ ลัก ษณะสิน ค้ า ที่ เ อื้ อ ต่ อ จุ ด เด่ น และเอกลัก ษณ์ ข องผู้ ป ระกอบการจากประเทศไทย
    ั
จากปจจัยดังต่อไปนี้
                               ่       ู     ่
       1. สินค้ากลุ่มในกลุ่ม Wall décor ซีงโดยปกติจะมีรปทรงทีค่อนข้างแบน (Flat) และปริมาตร
         (Volume)           ไ ม่ สู ง       ซึ่ ง ท า ใ ห้ ไ ม่ สู ญ เ สี ย พื้ น ที่ ใ น ก า ร ข น ส่ ง
         เ นื่ อ ง จ า ก ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี ข้ อ เ สี ย เ ป รี ย บ จ า ก คู่ แ ข่ ง ใ น ด้ า น ค่ า ข น ส่ ง
         ดั ง นั ้ น ถ้ า เ ป็ น ร า ย ก า ร สิ น ค้ า ที่ ไ ม่ มี ป ริ ม า ต ร ม า ก นั ก
               ้
         ก็จะทาให้ตนทุนค่าขนส่งไม่ส่งผลกระทบต่อราคาของสินค้าโดยรวมมากนัก
       2. ประโยชน์ใช้สอยของ Wall décor คือใช้ประดับตกแต่ง และไม่ได้มการใช้งานทีต้องสัมผัส   ี        ่
         ขั ด ถู ห รื อ ต้ อ ง ก า ร ค ว า ม ท น ท า น ใ น ก า ร ใ ช้ ง า น
                     ั
         ทาให้ส ามารถใช้ว ส ดุห รือ รูปแบบที่หลากหลายในการสร้างสรรค์ช้นงาน Wall décor     ิ
         เพื่อสร้างความโดดเด่น และสวยงามเมือนาไปตกแต่ง ่
           การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 71


3. เ ป็ น สิ น ค้ า ที่ เ น้ น จั ด แ ส ด ง ห รื อ โ ช ว์ ดั ง นั ้ น จึ ง ต้ อ ง ก า ร ค ว า ม แ ป ล ก
  แ ต ก ต่ า ง แ ล ะ โ ด ด เ ด่ น ท า ง ศิ ล ป ะ
  ซึ่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี จุ ด แ ข็ ง ใ น ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ค ว า ม โ ด ด เ ด่ น ท า ง ศิ ล ป ะ
                        ่
  ทาให้เป็นจุดแข็งอีกประการหนึ่งเพื่อทีจะสร้างความสามารถในการแข็งขันให้กบสินค้าประเ    ั
  ภทนี้ของไทยในตลาดโลก
ตัวอย่างผลิ ตภัณฑ์ไลฟ์ สไตล์จากประเทศไทย ที่จาหน่ ายอยู่ในห้ างชันนาในต่างประเทศ
                                 ้
                    การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 72
Picture      frame เป็ นอี ก หนึ่ ง หมวดสิ น ค้ า ที่ ป ระเทศไทยยัง คงมี ศ ั ก ยภาพในการแข่ ง ขัน อยู่
ทั ้ง ในด้ า นของความเชี่ ย วชาญ ศั ก ยภาพของเครื่ อ งจั ก รและโรงงานผลิ ต รวมไปถึ ง วั ต ถุ ดิ บ
แ ต่ อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม สิ น ค้ า ป ร ะ เ ภ ท นี้ เ นื่ อ ง จ า ก มี ป ริ ม า ณ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ที่ สู ง แ ล ะ ต่ อ เ นื่ อ ง
ท า ใ ห้ ป ร ะ เ ท ศ ผู้ ผ ลิ ต คู่ แ ข่ ง ต่ า ง ๆ ก็ ไ ด้ ใ ห้ ค ว า ม ส น ใ จ
                   การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 73


อี ก ทั ้ ง ส า ม า ร ถ ผ ลิ ต โ ด ย เ ค รื่ อ ง จั ก ร ใ น ก า ร ผ ลิ ต จ า น ว น ม า ก ไ ด้
ฉ ะ นั ้ น ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ข อ ง ไ ท ย เ อ ง ค ว ร พั ฒ น า แ ล ะ ป รั บ ตั ว
ไ ป สู่ ก า ร ผ ลิ ต ที่ อ า ศั ย แ ร ง ง า น ฝี มื อ เ พื่ อ ส ร้ า ง มู ล ค่ า เ พิ่ ม ไ ป ใ น ชิ้ น ง า น เ ช่ น
        ่
รูปแบบสินค้าทีจาเป็นต้องอาศัยการแกะด้วยมือ หรือขัดด้วยมือ เป็นต้น
Home textile
Thai Silk ผลิ ตภัณฑ์ไหมไทย ถือเป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่มช่อเสียงในฐานะไหมที่มคุณภาพอันดับต้นๆ
                                   ี ี ื              ี
ข อ ง โ ล ก ร อ ง จ า ก อิ ต า ลี ซึ่ ง โ ด ย คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง ผ้ า ไ ห ม ไ ท ย แ ล้ ว
เ ห ม า ะ ที่ จ ะ น า ไ ป พั ฒ น า เ ป็ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อ ง ต ก แ ต่ ง บ้ า น แ ล ะ เ ค ห ะ สิ่ ง ท อ เ ป็ น อ ย่ า ง ม า ก
เนื่ องจากมี ค วามเงางาม มี น้ าหนั ก แต่ ร ั ก ษาค่ อ นข้ า งยาก ไม่ ส ามารถซั ก ลงเครื่ อ งซั ก ผ้ า ได้
ดังนันจึงเหมาะทีจะนาไปพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ประเภทหมอน ผ้าม่าน ผ้าคลุมเตียง หรือกระเป๋า เป็ นต้น
   ้       ่

จึงถือว่าผลิตภัณฑ์ไหมไทยมีความเป็ นไปได้ทางการตลาดในระดับบน ซึงกลุ่มเป้าหมายต้องเน้นไปทีกลุ่ม
                                   ่              ่
Boutique    Retailers,     Traditional Furniture  Stores    หรือ Department    stores
ซึ่ ง ส า ม า ร ถ ซื้ อ ไ ด้ ใ น ร า ค า สู ง แ ล ะ อ ยู่ ใ น ต ล า ด บ น
                ู้       ้
แต่เนื่องจากกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ผประกอบการและผูส่งออกจากไทยยังไม่สามารถเข้าถึงได้มากนัก และรูปแบบ
ดี ไ ซ น์       ร ว ม ถึ ง ป ร ะ โ ย ช น์ ใ ช้ ส อ ย                 (Function)
         ั
ของผลิตภัณฑ์ยงคงไม่หลากหลายและเหมาะสมกับการใช้งานในต่างประเทศ เนื่องจากสินค้าหลายรายการ
          ่ ี       ่
ไม่ได้เป็นสินค้าทีมใช้หรือขายอยูในประเทศไทย เช่น Silk Duvet, Silk Quilt หรือ Silk Drapery เป็นต้น
                   การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 74


แ ต่ ใ น ป ั จ จุ บั น มี ลู ก ค้ า แ ล ะ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ต ล า ด ใ น เ รื่ อ ง ข อ ง ไ ห ม ไ ท ย จ า น ว น ม า ก
แต่ ค วามสามารถในการผลิต เพื่อ ป้อ นความต้อ งการให้ไ ด้คุ ณภาพที่สม่ าเสมอ ทังคุ ณ ภาพของเส้นไหม  ้
                    ั
การย้อมสี การทอ ยังคงเป็ นปญหาใหญ่ของอุตสาหกรรมไหมไทย ทาให้ปจจุบนต้องเน้ นที่ตลาดระดับบน  ั ั
และสร้า งความพร้อ มในการผลิต ควบคู่ไ ปกับ การพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ใ ห้ต รงกับ ความต้อ งการของตลาด
                ี
และสร้างเอกลักษณ์ให้มความโดดเด่นอย่างต่อเนื่องต่อไป
       -
       ตัวอย่างผลิ ตภัณฑ์ไลฟ์ สไตล์จากประเทศไทย ที่จาหน่ ายอยู่ในห้ างชันนาในต่างประเทศ
                                        ้
                การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 75
Decorative          pillows &      Throw     ห ม อ น อิ ง แ ล ะ ผ้ า ห่ ม ก ล า ง วั น
เป็ น กลุ่ ม สิน ค้ า ที่ป ระเทศไทยมีศ ัก ยภาพในการแข่ ง ขัน ในตลาดโลก เนื่ อ งด้ ว ยรู ป แบบแชะ ดีไ ซน์
                                ั ั
แต่ ทางด้านต้นทุนการผลิต เทคนิ คการผลิตและวัตถุ ด ิบในปจจุบนไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายใหญ่
อย่ า งเช่ น จีน และ อิ น เดีย แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามแนวทางการพัฒ นาเพื่อ เข้ า สู่ ช่ อ งว่ า งทางการตลาด
                   การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 76


คื อ ก า ร อ า ศั ย รู ป แ บ บ ดี ไ ซ น์ แ ล ะ เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ที่ แ ต ก ต่ า ง อ า ทิ เ ช่ น ล ว ด ล า ย มั ด ห มี่ ป ัก มื อ
ผสมผสานกับ การออกแบบในแนว Thai Modern Contemporary หรือ Modern Luxury
                  ่       ่ ี      ่
เพื่อจับกลุ่มลูกค้าในตลาดบนทีเน้นสินค้าทีมคุณภาพ ซึงมีความแตกต่างจากจีนและอินเดีย    ตัวอย่างผลิ ตภัณฑ์ไลฟ์ สไตล์จากประเทศไทย ที่จาหน่ ายอยู่ในห้ างชันนาในต่างประเทศ
                                    ้
Furniture

      Natural fibers
                   การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 77


      Rubber wood
       Dining set
ใ น ก ลุ่ ม สิ น ค้ า ป ร ะ เ ภ ท เ ฟ อ ร์ นิ เ จ อ ร์
ใ น ป ั จ จุ บั น สิ น ค้ า จ า ก ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ที่ มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร แ ข่ ง ขั น เ ริ่ ม ล ด น้ อ ย ล ง
เ นื่ อ ง จ า ก ศั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร ผ ลิ ต ต้ น ทุ น วั ต ถุ ดิ บ เ รื่ อ ง ถึ ง ค่ า ข น ส่ ง
 ่                          ้                   ิ
ซึงประเทศไทยมีต้นทุนสูงกว่าประเทศคู่แข่งทังจีน อินโดนีเซีย หรือแม้แต่ฟิลปปิ นส์ ในบางประเภทสินค้า
เ นื่ อ ง จ า ก ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ข อ ง วั ต ถุ ดิ บ ข น า ด ข อ ง ก า ลั ง ก า ร ผ ลิ ต
แ ต่ ทิ ศ ท า ง ก า ร ป รั บ ตั ว ข อ ง เ ฟ อ ร์ นิ เ จ อ ร์ จ า ก ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ที่ ยั ง ส า ม า ร ถ แ ข่ ง ขั น ไ ด้ อ ยู่
ควรที่จ ะมีล ัก ษณะแนวทางใกล้ เ คีย งกับ ทางประเทศฟิ ล ิป ปิ น ส์ คือ พัฒ นาการใช้ ว ัส ดุ ท่ีห ลากหลาย
โดยฟิ ล ิ ป ปิ น ส์ เน้ น ที่ ก ารใช้ เ ส้ น ใ ยธรรมชาติ แต่ ข องไทยเองควรผสมผสานทัง งานแกะ โลหะ    ้
เ ซ ร า มิ ค ส์ บ า ง ป ร ะ เ ภ ท ห รื อ แ ม้ แ ต่ ผ้ า ล ง ไ ป ใ น ชิ้ น ง า น
ซึ่ ง ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ ฟ อ ร์ นิ เ จ อ ร์ ส่ ว น ใ ห ญ่ ไ ม่ มี ค ว า ม คุ้ น เ ค ย ใ น ก า ร มี รู ป แ บ บ
ห รื อ ขั ้ น ต อ น ก า ร ผ ลิ ต ที่ ใ ช้ ห ล า ย ห ล า ย วั ส ดุ แ ล ะ ทั ก ษ ะ แ ร ง ง า น ที่ แ ต ก ต่ า ง กั น
   ั                                   ่
แต่ปจจัยเหล่านี้จะทาให้สร้างความแตกต่างและมีความเหมาะสมทีจะสามารถนาเสนอสินค้าไปสู่ตลาดในระดั
บบน อาทิเช่น Boutique Stores และ Traditional Furniture Stores เป็นต้น
การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 78
               การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 79


11. แนวทางในการวางกลยุทธ์การตลาด
  จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและวิ เคราะห์ความสามารถในการแข่งขันทัง 3 มิ ติ ได้แก่
                                  ้
  แนวโน้ มโอกาสทางการตลาด แนวโน้ มความต้ องการความโดดเด่นของผลิ ตภัณฑ์
  และความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน

กลุ่มสิ นค้าประเภท Gifts และ Home Décor
สัดส่วนตลาดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

  1) กฎเกณฑ์ทางประชากร
                          ้          ่
   โครงสร้างขนาดและอายุของประชากรเป็นตัวตัดสินพืนฐานในระดับของการใช้จายของสินค้ากลุ่มนี้
      เด็ก ( อายุ 0-14 ปี )
                                   ี
      ถึง แม้ว่า จานวนของเด็ก ต่ อ ครอบครัว จะลดลง แต่ พ่ อ แม่มแ นวโน้ ม ที่ใ ช้จ่า ยกับลูกมาก
      เ นื่ อ ง จ า ก เ ด็ ก มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ พ่ อ แ ม่ ม า ก ใ น ข ณ ะ ที่ Shopping
          ่       ้  ี ั
      สินค้าทีจะเจาะกลุ่มนี้ตองมีสสนจานวนมากและเป็นสินค้าประเภทการ์ตูน
      วัยรุน (วัยรุนตอนต้นและวัยรุนตอนปลาย อายุ 18-29 ปี )
         ่    ่          ่
      ผู้ บ ริ โ ภ ค ก ลุ่ ม นี้ เ ป็ น นั ก เ รี ย น แ ล ะ ค น โ ส ด อ า ศั ย อ ยู่ ต า ม ล า พั ง
      ใ ช้ เ ว ล า น อ ก บ้ า น ม า ก ก ว่ า ใ น บ้ า น ก ลุ่ ม นี้ ม อ ง ห า ค ว า ม อิ ส ร ะ ,
                                                   ่
      ความยืด หยุ่ น และความเป็ นส่ ว นตั ว ส่ ว นใหญ่ จ ะซื้ อ สิ น ค้ า ราคาถู ก , เป็ นแฟชั น ,
      ส ะ ด ว ก แ ล ะ ใ ช้ ง า น ไ ด้
                  ่                 ้
      มีแนวโน้มในการเปลียนของประดับตกแต่งบ้านบ่อยขึนประกอบกับเน้นสินค้าราคาถูกมากว่
      าคุณภาพ
      คนโสด ( อายุ 20-45 ปี )
                ่ ่                           ี
      กลุ่มนี้เป็ นกลุ่มทีเริมต้นสร้างบ้านหรือหาบ้านใหม่ รวมถึงเพศชายหรือหญิงที่มอาชีพอิสระ
             ่ ีั            ั ั่
      เน้นสินค้าทีมลกษณะใช้งานได้, มีหลายฟงก์ชนและเทรนรูปแบบการตกแต่งภายในล่าสุด
      คู่หนุ่มสาวหรือคู่สามีภรรยา ( อายุ 20-35 ปี )
                 ้                                     ่
      คนกลุ่ ม นี้ ท างานทัง คู่ แ ละไม่ ม ีบุ ต ร เป็ น ผลให้ ม ี อ านาจการใช้ จ่ า ยสู ง เน้ น แฟชั น
      ดี ไ ซ น์ ใ ห ม่ แ ล ะ ทั น ส มั ย
               การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 80


             ้   ่ ี      ิ       ่
     กลุ่มนี้เป็ นผูบริโภคทีมความสาคัญใช้สนค้าระดับพรีเมียมและของประดับตกแต่งระดับดีไซ
     น์เนอร์
    ครอบครัว ( พ่อแม่ อายุ 25-45 ปี )
    ค น ก ลุ่ ม นี้ จ ะ มี บุ ต ร ที่ ยั ง เ ล็ ก อ ยู่ เ น้ น แ ฟ ชั ่น แ ต่ ไ ม่ ม า ก เ ท่ า คู่ ห นุ่ ม ส า ว
           ่               ั ั่
    เน้นสินค้าทีให้ความสะดวกและมีฟงก์ชนมากว่าสินค้าทีดดราคาสูง     ่ ู ี
    คู่สามีภรรยาทีมอายุมาก ( วัยกลางคน อายุ 45-65 ปี )
             ่ ี
    ก ลุ่ ม นี้ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ผู้ สู ง อ า ยุ ยุ ค เ บ บี้ บู ม เ ม อ ร์ ลู ก ๆ อ อ ก จ า ก บ้ า น ไ ป
                                  ี
    คนกลุ่มนี้เ ป็ นวัยกลางคนและใช้เ วลาส่ ว นใหญ่ ท่บ้าน, สมาคมกับเพื่อ นๆและครอบครัว
           ี     ู      ่               ้   ่
    คนกลุ่มนี้มรายได้สง แต่จะเปลียนการตกแต่งบ้านและซือสินค้าทีละน้อยและเท่าทีจาเป็น       ่
                  ั ่              ่
    โดยสิ น ค้ า ดู ด ี ม ี ฟ ง ก์ ช ั น แต่ ไ ม่ เ ป็ นแฟชั น เน้ น รู ป แบบดั ้ง เดิ ม และความหรู ห รา
                   ั
    ชอบใช้เวลาส่วนใหญ่กบการตกแต่งภายในและอุปกรณ์ประดับสวน
    ผูสงอายุ ( มากกว่า อายุ 65 ปีขนไป )
     ู้                ้ึ
    ก ลุ่ ม นี้ เ ติ บ โ ต ร ว ด เ ร็ ว ม า ก ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ถ บ ยุ โ ร ป
    เ ป็ น ค น ที่ เ ก ษี ย ณ แ ล้ ว มั ก ย้ า ย ไ ป อ ยู่ บ้ า น ห ลั ง เ ล็ ก ๆ
    ค น ก ลุ่ ม นี้ จ ะ เ ป ลี่ ย น ข อ ง ต ก แ ต่ ง บ้ า น ต า ม ร ส นิ ย ม ข อ ง ต น เ อ ง
    น า น ๆ จ ะ เ ป ลี่ ย น ที แ ต่ สิ น ค้ า ที่ ซื้ อ โ ด ย ร ว ม จ ะ มี คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ร า ค า สู ง
                            ั ่                     ้
    เกณฑ์ ก ารซื้ อ ของสิ น ค้ า ต้ อ งดู ด ี ม ี ฟ ง ก์ ช ัน การตกแต่ ง บ้ า นเป็ น แบบแฟนซี ด ัง เดิ ม
             ่     ้ ิ
    เนื่องจากมีของทีสะสมมาทังชีวต การสะสมของจึงมีความสาคัญมากสาหรับกลุ่มนี้

            ้
2) กฎเกณฑ์ความชอบของผูบริโภค
                 ้    ่ ี
  ประกอบด้วยความแตกต่างระหว่างผูบริโภคทีมความสนใจในการตกแต่งบ้านและเหตุผลสาหรับการ
   ้
  ซือของตกแต่งบ้าน
    การใช้ของตกแต่งภายในบ้าน
    จ า ก ก า ร วิ จั ย ข อ ง เ อ เ ย่ น ซี ช า ว เ ด น ม า ร์ ค พ บ ว่ า ผู้ บ ริ โ ภ ค จ า น ว น
    65%ที่ ใ ห้ ค ว า ม ส น ใ จ ใ น ก า ร ต ก แ ต่ ง บ้ า น
                      ้
    มี ก ารเปลี่ ย นสิ น ค้ า บ่ อ ยครั ง ขึ้ น เนื่ องจากต้ อ งการบรรยากาศและมุ ม มองใหม่ ๆ
    ก ลุ่ ม นี้ จ ะ เ ลื อ ก สิ น ค้ า ที่ มี ร า ค า ถู ก ส่ ว น อี ก ก ลุ่ ม จ า น ว น 35%
                การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 81


       จ ะ เ ป็ น ก ลุ่ ม ที่ ซื้ อ สิ น ค้ า เ มื่ อ จ า เ ป็ น เ ท่ า นั ้ น
           ่ ้ื             ู่ ่           ้
       สินค้าทีซอส่วนใหญ่จะมีคุณภาพและราคาทีสงซึงต้องการใช้ให้ยาวนานขึน
     เหตุผลสาหรับการซือของตกแต่งบ้าน
                   ้
                ั
     สิน ค้า กลุ่ ม นี้ ม ก จะมีค วามส าคัญ ส าหรับ การประดับตกแต่ งและบรรยากาศภายในบ้า น
     ทั ้ ง นี้ สั ด ส่ ว น ข อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค ก็ ม า จ า ก ป ร ะ เ ภ ท ก า ร ใ ช้ ง า น ข อ ง สิ น ค้ า เ ช่ น
     ผู้ สู ง อ า ยุ มั ก ซื้ อ สิ น ค้ า ที่ ใ ช้ ง า น ไ ด้ ค ง ท น แ ล ะ มี คุ ณ ภ า พ ไ ม่ เ น้ น แ ฟ ชั ่น
     ในขณะที่ว ัย รุ่ น และกลุ่ ม ผู้ ห ญิง เน้ น การตกแต่ ง และบรรยากาศมากกว่ า การใช้ ง าน
       ่          ี
     ซึงกลุ่มหลังนี้มจานวนมากกว่า3) กฎเกณฑ์ราคาและคุณภาพ
  ถึ ง แ ม้ ว่ า แ น ว โ น้ ม สิ น ค้ า ร า ค า ถู ก จ ะ ม า
                         ่
  แต่ คุ ณ ภาพของสิ น ค้ า ที่ เ ป็ นแฟชั น ก็ ย ัง คงมี ค วามส าคั ญ ในเกณฑ์ ก ารตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
                               ี
  สินค้าในกลุ่มของขวัญและของชาร่วยเน้นสินค้าที่มคุณภาพดี จากสารวจตลาดของ The British
  Giftware         Association     (BGA    2005)    of     British    consumers
  กลุ่ ม ลู ก ค้ า ที่ซ้ื อ สิ น ค้ า ของขวัญ และของช าร่ ว ยจะพิ จ ารณาถึ ง คุ ณ ภาพเป็ น สิ่ง ส าคัญ ที่ สุ ด
  ส่ ว นคว ามส าคั ญ อื่ น ๆ ที่ ต ามมาคื อ ความคุ้ ม ค่ า , จ านว นขอ ง, ภาพลั ก ษณ์ , แฟชั น ,      ่
  ค า แ น ะ น า แ ล ะ ก า ร โ ฆ ษ ณ า
   ่                      ้
  ซึงการสารวจตลาดนี้เป็นตัวแทนของผูบริโภคในกลุ่มประเทศแถบยุโรปตะวันตกทังหมด        ้

       ้
  เกณฑ์การซือสาหรับของขวัญและของชาร่วย
        คุณภาพ
        คุมค่า
         ้
        มีสนค้าตลอดเวลา
         ิ
        แฟชัน/ ภาพลักษณ์
          ่
        คาแนะนา
        บรรจุหบห่อ
           ี
        การโฆษณา
                   การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 82


แนวโน้ มตลาด (Trends)
                ั                ้    ้
จากอัตราการว่างงานและปญหาทางการเงินทาให้คนชะลอการซือสินค้าชินใหญ่ เช่น บ้าน หรือ เฟอร์นิเจอร์
ผู้ บ ริโ ภคระดั บ ล่ า งถึ ง ระดับ ปานกลางหยุ ด การซื้ อ บ้ า น บางรายไม่ ส ามารถช าระค่ า บ้ า นที่ กู้ ม า
น อ ก จ า ก นี้ ท า ง ธ น า ค า ร ร ะ มั ด ร ะ วั ง ก า ร ป ล่ อ ย สิ น เ ชื่ อ บ้ า น แ ล ะ ก า ร ใ ห้ กู้ ยื ม
      ั           ี
มีผลให้อตราของผู้บริโภคที่มบ้านเป็ นของตัวเองลดน้ อยลงและกระทบต่อยอดขายของสินค้าหมวดนี้ คือ
    ้          ี    ่ ้
ถ้าผูบริโภคย้ายบ้านก็มแนวโน้มทีจะซือของตกแต่งบ้านมากขึน    ้

ความเป็ นตัวตน
     ู้                    ื
ทุกวันนี้ผบริโภคในยุโรปต้องการความแตกต่างจากผู้อ่น โดยการสร้างและแสดงออกมาเป็ นลักษณะเฉพาะ
ผู้บริโภคชาวยุโรปแสดงให้เ ห็นถึงสไตล์และความต้อ งการของตัว เอง สินค้าที่ใ ห้อ ารมณ์ ความรู้ส ึก
            ่   ่ ่ ู้       ้
การมองเห็น เสียง และกลินเป็นสิงทีผบริโภคกลุ่มนี้ตองการ

 ้
ผูบริโภคช่วงเวลาสัน  ้
ป ั จ จุ บั น นี้ ผู้ บ ริ โ ภ ค ก ลุ่ ม นี้ มี ม า ก ขึ้ น
เป็ นกลุ่ มผู้บริโ ภคที่มไ ลฟ์ ส ไตล์ซบซ้อ นและอาศัยอยู่ใ นบทบาทที่ต่ างกันจากเวลาหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง ณ
             ี       ั
เ ว ล า ห นึ่ ง เ ช่ น ผู้ บ ริ โ ภ ค ค น นี้ เ ป็ น นั ก ธุ ร กิ จ ต่ อ ม า เ ป็ น นั ก เ ล่ น กี ฬ า ถั ด ม า เ ป็ น พ่ อ แ ม่
แต่ ล ะบทบาทมีผ ลกระทบต่ อ การตัด สินใจเช่นชอบแบรนด์อ ะไร , ของอะไรที่จะซื้อ และราคาเท่ าไร
ก า ร แ ส ด ง อ อ ก แ บ บ นี้ ขึ้ น กั บ ตั ว บุ ค ค ล แ ล ะ พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ซื้ อ ต า ม บ ท บ า ท
ก ลุ่ ม นี้ จ ะ ถู ก พ บ ไ ด้ ใ น ทุ ก ร ะ ดั บ ชั ้ น ข อ ง สั ง ค ม โ ด ย เ ฉ พ า ะ อ ย่ า ง ยิ่ ง ก ลุ่ ม วั ย รุ่ น ,
              ่
คนโสดและคู่แต่งงานทีปราศจากบุตร

การอาศัยแบบขัดกัน
         ้    ่
เป็นพฤติกรรมของผูบริโภคทียากแก่การทานาย ดังนี้

      จานวนน้อยดีกว่า
      แนวโน้ ม นี้ ไ ม่ ใ ช่ เ ป็ นสิ่ ง แปลกใหม่ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในเวลาที่ เ ศรษฐกิ จ ถ ดถอย
       ้             ่ ู ี
      ผูบริโภคจะจับจ่ายของทีดมคุณค่าและความคงทนมากกว่าของจานวนมากหรือของทีแพงน้อยล    ่
             ้     ่ ี
      งเรียกได้ว่าซือของทีดกว่า (buy better )
      ของเก่าเป็นของใหม่
                    การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 83


            ี ิ                    ั ั
      ขณะนี้มศลปะในอดีตกลับมาเป็ นตัวเอกในปจจุบน เช่น สไตล์ Retro กลับมาเมื่อ 2-3 ปีทแล้ว            ่ี
      และสไตล์ ว ิ น เทจศตวรรษที่ 20                    ่                 ั
                                  ในเวอร์ ช ั น สมั ย ใหม่ ไ ด้ พ บในตลาดป จ จุ บ ั น
      สิ่ ง ที่ มี อ ยู่ ใ น อ ดี ต ไ ด้ ถู ก น า ก ลั บ ม า ส ร้ า ง ใ ห ม่ ร ว ม ถึ ง เ ท ค โ น โ ล ยี่ เ ช่ น กั น
       ่                  ้ ึ
      สิงเหล่านี้ได้ตอบสนองความรูสกเก่าๆในอารมณ์แบบสมัยใหม่
      สินค้าฟุ่มเฟือย
        ้         ่         ิ    ี       ู้
      ผูผลิตพยายามทีจะแต่งตัวให้สนค้าดูมราคาเพื่อให้ผบริโภคสามารถจับจ่ ายสินค้ากลุ่มนี้ได้มาก
                      ่                 ้   ิ
      ขึ้น แนวโน้ มของการเพิมตลาดกลุ่ มนี้ค ือนาไอเดียนันไปสู่จต วิญญาณและอารมณ์มากกว่า
                             ื     ่
      ตัวอย่างง่ายๆ การสะสมหรือความมีช่อเสียง สิงเหล่านี้เป็นแนวคิดของ Buying Better
  ั     ้
ปจจัยการซือแบ่งออกเป็ น 4 อย่าง
1)       มูลค่ามากกว่าราคา
                 ้
สิน ค้า ที่ท าจากงานฝี ม ือ ชัน เยี่ย ม,      มีร ายละเอีย ด,        เป็ น วัต ถุ ดิบ ที่ห ายากและเป็ น เอกลัก ษณ์
         ู้    ้ ึ         ่ ีั
    ช่วยให้ผบริโภครูสกว่าเป็นสินค้าทีมลกษณะพิเศษเป็นของเขาหรือเธอเท่านันและให้ความรูสกซึงประเมิ  ้      ้ ึ ่
    นไม่ได้และไม่สามารถแสดงออกมาเป็นราคาได้
2) การกระตุนทางปญญา ้   ั
ผู้ บ ริ โ ภ ค ก ลุ่ ม นี้ ม อ ง ห า สิ่ ง ที่ ซ่ อ น อ ยู่ แ ล ะ ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ส่ ว น ต น
           ้
หนึ่งในสิ่งเหล่านันคือ การผลัก ดันในเรื่องของความรู้ เพื่อ ที่จะเข้าใจแนวคิดที่อ ยู่เบื้อ งหลังสินค้าเหล่ านี้
ต้อ งรู้ถึงเนื้อ หาวัฒนธรรมของตัว สิน ค้า , รู้ประวัติศ าตร์เ บื้อ งหลัง , คุ ณภาพหรือ ลักษณะตัว สินค้า
ผู้ บ ริ โ ภ ค จ ะ ม อ ง ห า สิ น ค้ า ที่ ร ว ม เ อ า ฟ ั ง ก์ ชั ่น แ ล ะ ค ว า ม ง า ม เ ป็ น พื้ น ฐ า น ข อ ง แ น ว คิ ด นี้
นอกจากนี้ ไ อเดีย และสไตล์ ท่ี จ ับ คู่ ก ั บ สี ,        สิน ค้ า ที่ ม ีล ัก ษณะโครงสร้ า งและแนวคิ ด ที่ ช ัด เจน
    ่ ่ ู้
เป็นสิงทีผบริโภคชาวยุโรปต้องการ

3) ประสบการณ์มากกว่าเรืองราว   ่
สิ น ค้ า ที่ ใ ห้ อ า ร ม ณ์ ,        ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ แ ล ะ ร ส นิ ย ม แ ป ล ก ป ร ะ ห ล า ด
                ้         ู้     ี                ่
ร้านค้าปลีกจาเป็นต้องให้ขอมูลสินค้าในร้านเพื่อให้ผบริโภคได้มประสบการณ์จริงในการติดต่อซึงอาจนาไปสู่
สัญ ญาระยะยาวกับแบรนด์ ในทางเดีย วกัน ผู้ผ ลิต สามารถจัด หาเนื้ อ หา: มรดก, แหล่ ง ก าเนิ ด ,
             ่     ั ้  ่            ้        ิ
ความน่าเชื่อถือและเรืองราวให้กบผูบริโภค ซึงเป็นการนาเสนอมากขึนไม่ใช่เพียงแค่สนค้าเท่านัน  ้

     ้ ึ
4) ความรูสกผิดชอบ
                   การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 84


ผู้ บ ริ โ ภ ค เ ชื่ อ ใ จ ผู้ ผ ลิ ต ไ ด้ โ ด ย ดู จ า ก ก า ร พู ด ค ว า ม จ ริ ง ใ น เ รื่ อ ง ข อ ง จ ร ร ย า บ ร ร ณ ,
สั ง ค ม แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ที่ ก ร ะ ท บ ต่ อ สิ น ค้ า ข อ ง ผู้ ผ ลิ ต
ในระดับ สิน ค้า แนวโน้ ม นี้ จ ะเน้ น ในเรื่อ งของการใช้ว ัต ถุ ดิบ จากธรรมชาติ ,          น าของเก่ า มาท าใหม่
และนาของเก่ากลับมาใช้อกครัง   ี ้

      ้
แนวโน้ มของผูบริ โภคแบบคลาสสิ ค
      กลุ่มทีตดบ้าน
         ่ ิ
      จากภาวะเศรษฐกิ จ คนกลุ่ ม นี้ ม องหาเส้ น ทางที่ จ ะท าให้ ป ระหยัด ค่ า ใช้ จ่ า ยมากขึ้ น
      โ ด ย ก า ร ห า ค ว า ม บั น เ ทิ ง แ ล ะ ใ ช้ เ ว ล า ว่ า ง ที่ บ้ า น เ ช่ น
      ทานข้ า วในบ้ า นกั บ เพื่ อ นมากกว่ า การออกไปข้ า งนอก ท าให้ ใ ช้ เ วลามากขึ้น ในบ้ า น
           ั          ้
      มีผลให้จบจ่ายสินค้ากลุ่มนี้มากขึน

      ช่วงเทศกาล
                       ื
      มีบทบาทส าคัญมากกับผู้บริโภคที่ซ้อ สินค้าตกแต่งบ้าน, ของขวัญ และของชาร่วยต่ างๆ
       ้          ้     ่
      ผูบริโภคจะจับจ่ายมากขึนในช่วงครึงปีหลัง ช่วงเทศกาลคริตมาส, ปีใหม่, วาเลนไทน์ , อีสเตอร์,
                    ่
      วันพ่อและวันแม่ จะเป็นช่วงทีขายดีมากๆ

      ความสนใจเพิมขึนในการตกแต่งภายในบ้าน
              ่ ้
         ้          ี ่ี      ่
      เกิดขึนจากนิตยสารและทีวทแสดงรายการเกียวกับความคิดสร้างสรรในการตกแต่งภายในบ้าน,
      คาแนะนาในการปรับปรุงบ้าน, การออกแบบบ้าน, การสร้างบ้านและการออกรายการ Talk
      show                          ข อ ง ดี ไ ซ น์ เ น อ ร์
       ่        ่      ้ ่ ้                ่ึ
      สิงเหล่านี้ได้เพิมความสนใจการซือเพิมขึนและนาไปสู่การพัฒนาสีแบบใหม่ซงมีผลต่อวงจรของ
             ั่   ่       ็   ้  ่
      สินค้ากลุ่มนี้สนลง อยูประมาณ 3-5 ปีกทาให้ตองเปลียนใหม่

      แนวโน้มสุขภาพ
      แ น ว โ น้ ม สุ ข ภ า พ แ ล ะ มี ค ว า ม เ ป็ น อ ยู่ ดี ก า ลั ง เ ติ บ โ ต ขึ้ น
      ความเครียดของสัง คมมีผ ลทางบวกต่ อ ยอดขายสิน ค้า ที่เ กี่ย วกับ สุ ขภาพ เช่ น เทียนหอม
      เชื่อ ว่ า กลิ่น มีผ ลท าให้ สุ ข ภาพดี ได้ แ ก่ ให้ ค วามรู้ส ึก สงบ ให้ ค วามรู้ส ึก ผ่ อ นคลาย
               ้ ึ
      และให้ความรูสกเบิกบาน
                   การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 85


      การท่องเทียว ่
      วั น ห ยุ ด จ า น ว น ม า ก ข อ ง ป ระ เ ท ศ ก า ลั ง พั ฒ น า ท า ใ ห้ ค น เ ห ล่ า นี้ คุ้ น เ ค ย กั บ ศิ ล ป ะ
      ง า น ฝี มื อ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ใ น แ ต่ ล ะ ท้ อ ง ถิ่ น ห รื อ ป ร ะ เ ท ศ นั ้ น ๆ
             ั  ้         ่         ้ ่
      คนกลุ่มนี้มกจะซือสินค้าจากท้องถินหรือประเทศนันเมือเดินทางกลับมา

      ความนิยมการทาสวน
      ก า ร ท า ส ว น เ ป็ น ผ ล พ ล อ ย ไ ด้ จ า ก ค ว า ม ส น ใ จ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ข อ ง ช า ว ยุ โ ร ป
                                    ่
      เนื่องจากเป็นงานอดิเรกของคนเหล่านี้สวนเป็ นส่วนทีขยายออกมาจากตัวบ้านเป็ นสถานทีให้ค        ่
      ว า ม ส ง บ แ ล ะ พั ก ผ่ อ น เ ห ตุ ที่ มี ก า ร ท า ส ว น กั น ม า ก คื อ 1)
      ค่ า ใช้ จ่ า ยในการท าสว นตอ บส นอ งในทางบว กกั บ ไส้ เ ดื อ นและอ ากาศที่ แ ห้ ง 2)
      อั ต ร า ก า ร เ ป็ น เ จ้ า ข อ ง บ้ า น จ ะ ใ ช้ เ ว ล า ท า ส ว น ม า ก ก ว่ า ค น เ ช่ า บ้ า น 3)
      ร ะ ดั บ ร า ย ไ ด้ มี ส่ ว น ส า คั ญ กั บ สิ่ ง ที่ ไ ม่ จ า เ ป็ น แ ล ะ ง า น อ ดิ เ ร ก
              ี      ่ ้
      สินค้าเหล่านี้มแนวโน้มเพิมขึนจากรายการทีวโปรแกรม  ี

    ่
 แฟชันและการตกแต่งภายใน
     ่                ่
โดยทัวไปแล้วแนวโน้มแฟชันของโลกจะถูกนาไปใช้ในการตกแต่งบ้านเช่นกัน แต่จะมีระยะเวลาที่สนกว่า             ั้
(ประมาณ 6 เดือ น) เช่ น Zara Home, Missoni Home and Armani Casa
ร้ า น ค้ า เ ห ล่ า นี้ เ ป็ น ตั ว แ ท น แ ส ด ง สิ น ค้ า ใ น บ้ า น ไ ป สู่ สิ น ค้ า ต ก แ ต่ ง ภ า ย ใ น
ร้ า น ค้ า ก ลุ่ ม นี้ เ ข้ า ถึ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ มี ก า ร เ ซ็ ท Trend ใ ห ม่ อ ยู่ เ ส ม อ
      ้
จึงทาให้รานค้าเหล่านี้ประสบความสาเร็จ เนื่องจากพฤติกรรมของผูบริโภค ดังนี้        ้
      การวางแผนเรืองทีอยู่อาศัย
             ่ ่
      ความคิด ในเรื่อ งของ การวางแผน เป็ น รู ป แบบที่ป รากฏให้เ ห็น ในการมีชีว ิต ที่ท ัน สมัย
            ั
      สไตล์ส ถาปต ยกรรมกลางศตวรรษที่ 20 ได้กลายมาเป็ นเทรนในการตกแต่ งภายใน,
      ก า ร จั ด เ ลี้ ย ง ส า ห รั บ พื้ น ที่ ใ ห้ ดู ห รู ห ร า
                    ั ั่
      อุปกรณ์ตกแต่งได้กลายเป็ นฟงก์ชนหลากหลายและถูกใช้ในหลายๆห้องและหลายสถานทีมาก     ่
       ้
      ขึน เช่น ในสวน, ห้องน้า, ห้องนอน หรือ ห้องครัว
               การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 86 จุดใหญ่สุด
                   ึ
 เป็ นการใช้เ ทคนิคที่ทาให้ใหญ่ข้น เพื่อ แสดงถึงรายละเอียดของการแกะสลัก , การพิมพ์,
 ก า ร ท า แ ม่ พิ ม พ์ แ ล ะ เ นื้ อ ผ้ า ตั ว อ ย่ า ง ดี ไ ซ น์ เ น อ ร์ ชื่ อ Patricia
 ไม่ ก ลั ว ที่ จ ะใช้ ก ารรวมกั น ของเทคนิ ค เก่ า (การทอผ้ า ) และของใหม่ เ ข้ า ด้ ว ยกั น
 สไตล์ท่ีแ สดงออกอย่ า งเปิ ด เผย,    ความสว่ า ง,  สีแ บบแรกเริ่ม (สีท่ีไ ม่ ม ีก ารผสม)
          ่ ั               ่ี ้    ้ ึ
 และรูปแบบทีขดแย้งกันเป็นส่วนหนึ่งของเทรนด์ทกระตุนความรูสกและสร้างอารมณ์ให้ปรากฏ

 จุดเล็กสุด
 อ้างถึงรูปแบบสแกนดิเนเวี่ยน เป็ นรูปแบบง่ายๆ ใช้เ วลาน้ อ ยมาก เน้ นการใช้ภาพสีเ ดียว ,
       ่
 ใช้การเปลียนแปลงง่ายๆโดยมีอารมณ์เป็นส่วนร่วม

 ความขัดแย้ง
 แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ค ว า ม มื ด กั บ ส ว่ า ง ,         ค ว า ม เ ง า กั บ ด้ า น
 สิ่ ง นี้ คื อ ลั ก ษ ณ ะ ห ลั ก ๆ ใ น แ ผ่ น ที่ ผ ส ม สี ข อ ง ช า ว ยุ โ ร ป ต อ น เ ห นื อ
 ป ั จ จุ บั น มี ก า ร ร ว บ ร ว ม กั น อ ย่ า ง ก ว้ า ง ข ว า ง
 และเป็นส่วนหนึ่งในการใช้คอมพิวเตอร์ในเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ประกอบสินค้าดังกล่าว

 การรับรูแบรนด์
      ้
  ้            ้                    ี      ้
 ผูบริโภคชาวยุโรปตังแต่ระดับกลางถึงระดับสูงได้มการรับรูแบรนด์เพิมขึน ได้แก่ Ikea, Iittala,่ ้
 Wedgwood, Bodum, Alessi, Duralex, Dedon, Marimekko, Victorinox, Starck, Leonardo,
                     ี                  ิ่
 Rosenthal, ASA แบรนด์มความสาคัญมากขึ้น เมื่อมีสงที่จูงใจซื้อ , แสดงออกให้เห็น เช่น
 สิ น ค้ า ที่ ถู ก ใ ช้ เ ป็ น ข อ ง ข วั ญ ,              สิ น ค้ า ห รู ห ร า แ ล ะ มี ร า ค า แ พ ง
             ี
 การรับ รู้แ บรนด์มค วามแตกต่ า งกัน ในสินค้า แต่ ล ะกลุ่ มอย่า งสิน ค้าเซรามิค และเครื่อ งแก้ว
 แ บ ร น ด์ จ ะ มี ค ว า ม ส า คั ญ ม า ก ก ว่ า สิ น ค้ า ใ น ก ลุ่ ม อื่ น
          ้ ่ ่                ้     ่
 สาหรับจัดซือทีอยูตลาดล่างส่วนใหญ่จะซือสินค้าทีใช้งานได้และราคามาเป็ นอันดับแรกมากกว่า
 แ บ ร น ด์ แ ต่ จั ด ซื้ อ ก็ ย ั ง ค ง รู้ ว่ า แ บ ร น ด์ ไ ห น ที่ ร า ค า ต่ อ ร อ ง ที่ ดี ท่ี สุ ด ส า ห รั บ ค รั ว ,
         ่
 โต๊ะและเครืองใช้ในบ้าน

 การโฆษณา
              ี       ้             ่
 ช่องทางสื่อและงานเทรดแฟร์มความสาคัญกับผูผลิตสินค้ากลุ่มนี้มากเพื่อทีจะส่งเสริมการขายสิ
 น    ค้   า   ข   อ  ง   ผู้   ผ    ลิ   ต    เ   อ  ง
  ้                             ้
 ผูผลิตส่วนใหญ่จะใช้ความพยายามในการโฆษณาเพื่อเจาะไปยังจัดซือและผลักดันสินค้าเข้าสู่ช่
                   การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 87


                                           ื
       องทางการจัดจาหน่ าย ร้านค้าปลีกที่ขายสินค้าเหล่านี้ไปยังลูกค้ามักจะใช้ส่อ , แคตตาล็อค,
       อินเตอร์เน็ทและงานแฟร์เพื่อขายสินค้า
กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ (Furniture)
สัดส่วนตลาด แบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่

  1) สัดส่วนประชากร
   ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ใ น บ้ า น เ ป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ดี ข อ ง ป ร ะ เ ภ ท เ ฟ อ ร์ นิ เ จ อ ร์ ที่ จ ะ ซื้ อ
             ่
   โดยเฉพาะอย่างยิงเด็กในบ้านและอายุจะเป็นตัวตัดสินความต้องการเฟอร์นิเจอร์ในห้องนอนของเด็ก
   ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย นี้ จ ะ มี โ อ ก า ส เ ป ลี่ ย น เ ฟ อ ร์ นิ เ จ อ ร์ ม า ก ก ว่ า ผู้ ใ ห ญ่
   ป ร ะ ช า ก ร ก ลุ่ ม อื่ น เ ป็ น ตั ว แ ป ร ที่ จ ะ บ อ ก ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง เ ฟ อ ร์ นิ เ จ อ ร์ เ ช่ น
   ก ลุ่ ม วั ย รุ่ น จ ะ ซื้ อ เ ฟ อ ร์ นิ เ จ อ ร์ ที่ ค่ อ น ข้ า ง ทั น ส มั ย แ ล ะ ร า ค า ถู ก
                                 ี ี
   ขณะที่ผู้บริโภควัยกลางคนจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ท่มราคาแพงขึ้นด้วยสไตล์คลาสสิคและแบบดังเดิม                  ้
         ่
   ส่วนคนทีเกษียณจะมีความสนใจน้อยในการซือเฟอร์นิเจอร์ใหม่ ้

  2) สัดส่วนแบ่งตามสไตล์ของเฟอร์นิเจอร์
   ก ลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภ ค ดั ง ข้ า ง ต้ น มี ค ว า ม ช อ บ ข อ ง เ ฟ อ ร์ นิ เ จ อ ร์ ใ น ส ไ ต ล์ ท่ี แ ต ก ต่ า ง กั น เ ช่ น
   ผู้ บ ริ โ ภ ค วั ย รุ่ น มี ค ว า ม ส น ใ จ ใ น เ ฟ อ ร์ นิ เ จ อ ร์ ที่ ค่ อ น ข้ า ง ทั น ส มั ย
   ผู้ บ ริ โ ภคที่ ม ี อ ายุ สู ง ขึ้ น จะมี ค ว ามชอ บเฟอ ร์ นิ เ จอร์ ใ นสไตล์ ค ลาสสิ ค แล ะแบบดั ้ง เดิ ม
   ข ณ ะ ที่ ผู้ บ ริ โ ภ ค ที่ อ า ศั ย อ ยู่ ช น บ ท จ ะ มี ค ว า ม ช อ บ เ ฟ อ ร์ นิ เ จ อ ร์ ใ น ส ไ ต ล์ บ้ า น น อ ก
   สไตล์เฟอร์นิเจอร์ถูกจาแนกออกดังนี้
        สไตล์ค ลาสสิค : ตกแต่ งแบบดังเดิม , ตกแต่ งประดับ มากให้ดูโดดเด่น , ใช้ไม้เ นื้อ ดี,
                        ้
        กรุเป็นช่องๆ ,ฉลุ, แกะสลักขัดเงา
        สไตล์ชนบท : ตกแต่งใช้ไม้ธรรมชาติ เช่น สน เน้นงานฝีมอและความประณีต
                                  ื
                         ั ั่ ้
        สไตล์สมัยใหม่ : ตกแต่งแบบง่ายๆ มีฟงก์ชน ขึนกับ Trend ล่าสุด
        สไตล์ธรรมชาติ : รูปแบบพื้นฐาน, ง่าย เน้นมุมและขอบเป็ นวงกลม ใช้ไม้,เยื่อไม้, หิน,
                 ิ
        เซรามิค, และวัตถุดบอื่นๆ
        สไตล์ Avant guard : รูปแบบแฟชันล่าสุด เป็ นที่รู้จกของผู้ออกแบบเฟอร์นิเจอร์
                           ่       ั
          ั ิ                 ้ ึ       ี     ้
        ใช้วตถุดบหลากหลาย สินค้าส่วนใหญ่ให้ความรูสกว่า ‘โลกใบนี้น้เกิดอะไรขึน’
        การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 88


 สไตล์ Minimalist : รูปแบบแสดงออกถึงสิงเล็กๆ เรียบง่าย ใช้วตถุดบหลากหลาย
                    ่          ั ิ
   ั ั่
 มีฟงก์ชนหลากหลาย
 สไตล์ไฮเทค : ฟรีสไตล์ โทนสีกลางๆ และเรียบๆ เน้นโลหะและแก้ว
 สไตล์ Ethnic : เน้นประเทศทางทิศตะวันออกคือเอเชียและอัฟริกา ไม่มสไตล์ตะวันตก
                                  ี
                ิ
 สไตล์โคโลเนียล ความแปลก วัตถุดบจากต่างประเทศ เน้นสีสรรและเนื้อผ้า
การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 89
                    การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 90


แนวโน้ มตลาด (Trends)
การเปลียนรสนิยมนาไปสู่การเปลียนไลฟ์สไตล์ซงเป็ นตัวตัดสินประเภทของเฟอร์นิเจอร์ทใช้ในบ้าน ดังนี้
    ่           ่      ่ึ                  ่ี

                ้ ่
  1) ความกลมกลืนของพืนทีอาศัยอยู่
            ้ ่     ่
   แนวโน้มของพืนทีหลักทีอาศัยอยู่เป็ นการรวมเอาการทาอาหาร,รับประทานอาหารและการอาศัยอยู่
                      ั
   ด้ ว ยกั น เป็ น ผลมาจากหลายป จ จัย บางส่ ว นมาจากการให้ ค วามส าคั ญ ของบ้ า นเพิ่ ม ขึ้ น
                        ้
   บางส่วนมาจากภาวะเศรษฐกิจ ดังนันคนจึงเลือกใช้เวลาที่บ้านด้วยเหตุผลของการประหยัดเงิน
                   ้ ่                ้ื ่ ้
   แนวโน้มการรวมกันของพืนทีจะสามารถเห็นได้จากการใช้พนทีบานเป็ นสานักงานร่วมกับห้องนังเล่           ่
   น แ ล ะ ห้ อ ง รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร น อ ก จ า ก นี้ ยั ง ข ย า ย ไ ป ยั ง ห้ อ ง น อ น แ ล ะ ห้ อ ง น้ า
              ่           ้ ่
   คนส่วนใหญ่เลือกทีจะรวมกันเพราะเป็ นพืนทีส่วนตัวสาหรับพักผ่อนมากกว่าการนอนหรือการอาบ
   น้                                                      า
                    ึ              ่ี
   ด้วยความต้องการยืดหยุ่นนี้จงทาให้มองหาเฟอร์นิเจอร์ทเคลื่อนย้ายได้และเหมาะกับความต้องการ
      ้         ้             ่ ี
   ของผูบริโภค เช่น ตูและโต๊ะสามารถวางในห้องทีมสภาพแวดล้อมต่างกันได้

  2) รูปร่างของเฟอร์นิเจอร์ทเี่ น้นแนวทางผูหญิงมากขึน  ้       ้
   เ ฟ อ ร์ นิ เ จ อ ร์ ท่ี หุ้ ม ด้ ว ย ผ้ า ห รื อ ห นั ง ไ ด้ ก ล า ย เ ป็ น เ ฟ อ ร์ นิ เ จ อ ร์ ส า ห รั บ ผู้ ห ญิ ง ม า ก ขึ้ น
                      ้ ึ
   รูปร่างกลมยืนยันถึงความรูสกพักผ่อนและอุ่นสบาย
   โ ด ย เ ฉ พ า ะ เ ว ล า ที่ นั ่ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค จ ะ ห ลี ก เ ลี่ ย ง สิ่ ง ที่ แ ข็ ง แ ล ะ เ ย็ น เ ช่ น
   ตู้ ที่ ติ ด ก า แ พ ง จ ะ ใ ห้ ค ว า ม รู้ สึ ก ส บ า ย แ ล ะ ดู นุ่ ม น ว ล ขึ้ น โ ด ย เ น้ น มุ ม เ ป็ น ว ง ก ล ม
   ผู้ บ ริ โ ภ ค ค า ด ห วั ง เ ฟ อ ร์ นิ เ จ อ ร์ ที่ มี ฟ ั ง ก์ ชั ่ น ดี ก ว่ า แ ล ะ ดู ส บ า ย
    ่
   สิงนี้ส่งผลต่อการเติบโตของสินค้าประเภทไฟเพื่อสร้างอารมณ์เฉพาะในแต่ละส่วนของบ้านทีแตกต่า                 ่
   ง                                 กั                               น
                              ้     ้
   สินค้าประเภทไฟจานวนมากถูกสร้างขึนให้เป็นชินส่วนของเฟอร์นิเจอร์และสามารถเคลื่อนย้ายให้เข้
                ื
   ากับเฟอร์นิเจอร์อ่นเช่นกัน

     ้
  3) ผูชายแสดงความสนใจมากขึน     ้
   ใ น อ ดี ต ผู้ ห ญิ ง จ ะ แ ส ด ง ค ว า ม ส น ใ จ เ ฟ อ ร์ นิ เ จ อ ร์ ใ น บ้ า น แ ต่ ป ั จ จุ บั น เ ป ลี่ ย น ไ ป
   ส่ ว นหนึ่ ง มาจากการที่ ผู้ ช ายอาศั ย อยู่ ต ามล าพั ง ต้ อ งตั ด สิ น ใจและออกแบบภายในเอง
           ู้              ้                   ่
   นอกจากนี้ผชายแสดงความสนใจมากขึนในการทาครัวจึงเป็ นส่วนหนึ่งทีต้องแสดงบทบาทเป็ นเจ้าข
                 การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 91


  อ ง บ้ า น เ มื่ อ มี เ พื่ อ น ๆ ม า สั ง ส ร ร
   ่        ่                ้          ่
  ซึงคนกลุ่มนี้สนใจทีจะตกแต่งด้วยความปราณีตทางเทคนิคทังในห้องครัวและห้องนังเล่น

                    ่        ั
4) เฟอร์นิเจอร์ทเี่ ป็นมิตรกับสิงแวดล้อมมีอตราการเจริญเติบโตทีต่อเนื่อง  ่
  เ ฟ อ ร์ นิ เ จ อ ร์ ที่ เ ป็ น มิ ต ร กั บ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม อ ยู่ ใ น ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ทุ ก ก ลุ่ ม
  วัต ถุ ดิบที่นากลับมาใช้ใหม่เ ป็ นสิ่งสาคัญ ในการตัดสินใจซื้อ ของผู้บริโภคที่มจานวนเพิ่มมากขึ้นี
  ในบางประเทศจะมีป้ายทีระบุว่าสินค้านี้เป็นมิตรกับสิงแวดล้อมบนเฟอร์นิเจอร์ททาจากแหล่งธรรมช
                   ่             ่                  ่ี
  าติ ในบางกรณี ร้า นค้า ปลีก เฟอร์นิ เ จอร์ร ะบุ ว่ า สิน ค้า ชิ้น นี้ ถึง เกณฑ์ท่ีเ ป็ น มิต รกับ สิ่ง แวดล้อ ม
  ดัง นั ้น ไม้ ไ ผ่ จ ึ ง เป็ นสิ น ค้ า ที่ แ พร่ ห ลายมากเพราะเป็ นวัต ถุ ดิ บ ที่ อ้ า งอิ ง ถึ ง Trend   นี้
  เ มื่ อ มี ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร เ พิ่ ม ขึ้ น ส า ห รั บ เ ฟ อ ร์ นิ เ จ อ ร์ ที่ ม า จ า ก แ ห ล่ ง ป่ า ไ ม้
              ี
  สินค้ารีไซเคิลก็มความต้องการเพิมขึนเช่นกัน   ่ ้

5) สีสรร และ สไตล์
  สีข าวยัง คงเป็ น โทนสีท่ีโ ดดเด่ น และแพร่ ห ลาย หากมี Trend    เข้ า มาก็ จ ะมีส ีอ่ื น ปนมา
  ส ไ ต ล์ ที่ ค่ อ ย ๆ เ ป ลี่ ย น ม า เ ป็ น ก า ร ป ร ะ ดั บ ต ก แ ต่ ง ส ไ ต ล์ บ า ร อ ก
        ่    ิ       ้
  คือรูปแบบทีเป็ นวัตถุดบผ้าหรือหนังหุมเฟอร์นิเจอร์

         ่
6) การแลกเปลียนกับสิงทีดขน ่ ่ ี ้ึ
  ภ า ว ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ต ก ต่ า เ ฟ อ ร์ นิ เ จ อ ร์ ไ ด้ เ พิ่ ม ลั ก ษ ณ ะ พิ เ ศ ษ ม า ก ขึ้ น ใ น ร า ค า ที่ ถู ก ล ง
   ้
  ผูบริโภคมีความต้องการเฟอร์นิเจอร์เหล่านี้เพื่อสะท้อนให้เห็นรสนิยมส่วนตัวและยอมจ่ายเพิมขึนเล็           ่ ้
  ก น้ อ ย เ พื่ อ คุ ณ ภ า พ แ น ว โ น้ ม นี้ เ อ ง ผ ลั ก ดั น ใ ห้ ค น อ า ยุ 45-64
    ี         ้           ้
  ปีมความต้องการซือสินค้าเหล่านี้บนพืนฐานของคุณภาพมากกว่าราคา

       ิ
7) การใช้อนเตอร์เน็ตดีกว่า
  ขณะนี้เฟอร์นิเจอร์เป็ นหนึ่งในสินค้าที่ถูกซื้อในโลกของออนไลน์อย่างกว้างขวาง เช่น ในอังกฤษ
  26%           ข อ ง ผู้ ใ ช้ อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต ซื้ อ สิ น ค้ า เ ฟ อ ร์ นิ เ จ อ ร์ ใ น เ น็ ต แ ล ะ 21%
  ดูส ิค้า ในอินเตอร์เ น็ ต แต่ ซ้ือ ในร้านเฟอร์นิ เ จอร์ ขณะที่ 3% ดูส ิน ค้า ในร้า นและซื้อ ออนไลน์
   ้ ิ
  ทังนี้อนเตอร์เน็ตยังให้ความสาคัญมากในแหล่งข้อมูลและการสื่อสารสาหรับความคิดในเรื่องการออก
  แบบ
                 การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 92


     ั
8) ใช้กนมากในกลุ่มของนักออกแบบมืออาชีพ
   ้       ่       ้                           ่
  ผูบริโภคเพิมจานวนมากขึนเมื่อเกี่ยวข้องกับนักออกแบบมืออาชีพซึงคนเหล่านี้จะช่วยผูบริโภคในก            ้
  า ร เ ลื อ ก สิ น ค้ า โ ด ย เ ฉ พ า ะ อ ย่ า ง ยิ่ ง สิ น ค้ า ที่ มี มู ล ค่ า สู ง เ ช่ น ห้ อ ง ค รั ว กั บ ห้ อ ง น อ น
                   ี
  อย่างไรก็ตามนักออกแบบก็มส่วนช่วยในด้านของการออกแบบตกแต่งภายในสิงนี้รวมถึงให้คาแนะ          ่
             ่ ่ ี ่ี
  นาโดยรวมเอาสิงทีดทสุดของสินค้าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆและของตกแต่งให้เหมาะกับโต๊ะอาหารหรือโซ
  ฟ า ต า ม ที่ ลู ก ค้ า ต้ อ ง ก า ร
    ้
  ผูบริโภคจานวนมากต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในขบวนการออกแบบเพื่อแสดงถึงความเป็ นเจ้าของข
             ้       ่
  องแต่ละบุคคล ผูบริโภคไม่กลัวทีจะขอคาแนะนาจากมืออาชีพ
9) ปรับปรุงในช่วงตกต่า
  ถ้ า ผู้ บ ริ โ ภคไม่ สามารถซื้ อ สิ น ค้ า ชิ้ น ใหม่ ไ ด้ บางคนเลื อ กที่ จ ะปรั บ เปลี่ ย นชิ้ น ที่ ม ี อ ยู่
  หรือ ท าการปรับ เปลี่ย นห้ อ งให้ ดู ส ดใสปราศจากค่ า ใช้จ่ า ยที่สู ง เช่ น การเปลี่ย นขอบประตู ,
           ่ั       ่ ่ ้                  ่ ่
  ลูกบิดและทีจบประตู หรือเปลียนทีหุมเก้าอี้ รวมถึงการเปลียนสิงเล็กๆ เช่น โต๊ะกาแฟ

      ิ
10) สื่อมีอทธิพลมาก
       ่ ี
  บทบาททีมอานาจมากของสื่อในการตัดสินใจออกแบบตกแต่งภายในและทางเลือกของเฟอร์นิเจอร์ไ
  ด้ ข ย า ย เ ข้ า ไ ป สู่ ส ม า ชิ ก ใ ห ม่ ใ น ท วี ป ยุ โ ร ป
  การ คร อ บค ลุ ม ขอ ง สื่ อ ในเ รื่ อ งกา รอ อ ก แบบ บ้ า นเป็ นตั ว ผลั ก ดั น ให้ ท รั พ ย์ ส ิ น บู ม ขึ้ น
  มีก ารตอกย้ า และเน้ น ในเรื่อ งของมูล ค่ า ที่ดีท่ีสุ ด ของการปรับ ปรุ ง บ้า นใ นงบประมาณที่จ ากัด
  ถึ ง แ ม้ ว่ า ผู้ บ ริ โ ภ ค จ า น ว น ม า ก จ ะ มี ทุ น ที่ จ า กั ด
                        ่ ู ี ั
  แต่ความปรารถนาอยากได้อาศัยในบ้านทีดดยงคงมีอยูต่อไป     ่

      ่ ีั
11) ห้องทีมลกษณะพิเศษปรากฏออกมา
  บ้ า น ไ ด้ ก ล า ย ม า เ ป็ น ส่ ว น ส า คั ญ แ ล ะ ก า ร มี กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ เ พิ่ ม ขึ้ น ภ า ย ใ น บ้ า น
                         ่
  บางห้องอาจจะถูกใช้เป็ นห้องพิเศษ สิงนี้ได้ม ีผลกระทบต่อความสนใจของผู้เป็ นเจ้าของบ้าน เช่น
  ถ้ า เ ป็ น ค น ที่ ช อ บ ดู ที วี ม า ก ๆ ลู ก ค้ า จ ะ เ ป ลี่ ย น ห้ อ ง เ ป็ น โ ฮ ม ซี เ น ม่ า ,
  ห้ อ งอ าจ ถู ก เปลี่ ย นเป็ นศู นย์ ก ล าง ขอ งเท คโนโล ยี โ ดยมี ค อ มพิ ว เต อ ร์ แ ล ะเ กมส์ อ ยู่ ,
  ห้ อ ง อ า จ ถู ก เ ป ลี่ ย น เ ป็ น ห้ อ ง กี ฬ า ใ ช้ ส า ห รั บ เ ล่ น แ ล ะ ดู กี ฬ า
   ่
  สิงเหล่านี้จะนาไปสู่ประเภทของการตกแต่งและชนิดของเฟอร์นิเจอร์ทตองการ      ่ี ้
                 การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 93


กลุ่มผลิ ตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและในครัว (The Tableware, Kitchenware and household
articles)
สัดส่วนตลาดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

  1) สัดส่วนธุรกิจ
       ่
   โดยทัว ไปแล้ว จะแบ่ ง แยกความแตกต่ า งตามประเภทของการใช้ง าน คือ ประเภทมือ อาชีพ
   สิ น ค้ า ก ลุ่ ม นี้ เ น้ น ก า ร ใ ช้ ง า น ใ น ภั ต ต า ค า ร แ ล ะ โ ร ง แ ร ม
   อุตสาหกรรมประเภทจัดเลียงมีความต้องการสูงในเรื่องของคุณภาพ ความคงทน ป้องกันความร้อน
                 ้
   ป้ อ ง กั น บิ่ น แ ล ะ มี ม า ต ร า ฐ า น ค ว า ม ส ะ อ า ด สู ง ป ร ะ เ ภ ท ผู้ บ ริ โ ภ ค ใ ช้ เ อ ง
   รูปแบบของสินค้ากลุ่มนี้จะเรียบง่าย มีความคงทนและราคาสมเหตุสมผล

         ้
  2) สัดส่วนผูบริโภค
   ผู้ บ ริ โ ภ ค สิ น ค้ า ก ลุ่ ม นี้ มี แ น ว โ น้ ม ใ น ก า ร เ ป ลี่ ย น สิ น ค้ า ม า ก ก ว่ า แ บ บ แ ร ก
   ขึ้ น อ ยู่ กั บ รู ป แ บ บ ไ ล ฟ์ ส ไ ต ล์ แ ล ะ แ ฟ ชั ่ น ซึ่ ง เ กิ ด ขึ้ น เ ร็ ว ม า ก
   ดังนันผูผลิตและร้านค้าปลีกจึงใช้วธการดังเดิมในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคือข้อมูลอายุและรายได้ม
      ้ ้                ิี   ้
          ้
   าเป็นตัวชีนา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ประชากรยุโรป 497 ล้านคน
                 ่ ี
         จานวน 13% ทีมอายุ 15-24 ปี
                 ่ ี
         จานวน 29% ทีมอายุ 25-44 ปี
                  ่ ี
         จานวน 25% ทีมอายุ 45-64 ปี
                  ่ ี
         จานวน 17% ทีมอายุ 65 ปีขนไป   ้ึ

     ้ ู้
    ทังนี้ผบริโภคยังจาแนกออกเป็นหลายกลุ่ม ได้แก่

       Traditionalist
       ผู้ บ ริ โ ภ ค ก ลุ่ ม นี้ ซื้ อ สิ น ค้ า เ พื่ อ ใ ห้ ใ ช้ ไ ด้ เ ป็ น สิ บ ๆ ปี
                                      ั
       และจะไม่ ซ้ื อ ใหม่ ห ากไม่ ต รงตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ท่ี ใ ช้ ป ญ หาใหญ่ ข องคนกลุ่ ม นี้ ค ื อ
        ู้                     ่ ี
       ผูสงอายุและมักจะไม่ใช้โต๊ะรับประทานอาหารทีมขนาดใหญ่

       The Conservative well-educated
           การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 94


                             ี
  ผู้บ ริโ ภคกลุ่ มนี้ ส่ ว นใหญ่ ประกอบด้ว ยคู่ท่ม ีก ารศึกษาระดับ สูง , มีอ าชีพ การงานที่ดี
  และใช้ ชี ว ิ ต อย่ า งมีค วามสุ ข ในวัย เกษี ย ณ โดยทัว ไปอยู่ 2  ่          คน มีร ายได้ สู ง
  รู ป แ บ บ ก า ร ใ ช้ สิ น ค้ า ก ลุ่ ม นี้ ค่ อ น ข้ า ง เ ป็ น เ อ ก ลั ก ษ ณ์ เ น้ น ก า ร อ อ ก แ บ บ
    ั ่ี ี
  ใช้วสดุทมคุณภาพสูงและเป็นงานฝีมอ       ื

 The Modern ambitious
  ้
 ผูบริโภคกลุ่มนี้เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุ 30-60 ปี มีอาชีพการงานระดับกลาง-
 ระดับ สูง สิน ค้า ที่ใ ช้เ หมาะกับ สถานการณ์ ว ัน ต่ อ วัน เน้ น ความสะดวก อย่ า งไรก็ต าม
 กรณี โ อกาสพิเ ศษ คนกลุ่ ม นี้ จ ะใช้ ส ิน ค้ า ที่ม ีรู ป แบบเฉพาะ แนวสร้ า งสรร ทัน สมัย
              ่   ่
 และมีความพยายามทีจะใช้เครืองใช้บนโต๊ะอาหารทีหรูหรา    ่

 The conventional modernist
 ผู้ บ ริ โ ภ ค ก ลุ่ ม นี้ เ ป็ น เ พ ศ ห ญิ ง แ ล ะ เ พ ศ ช า ย อ า ยุ 30-50 ปี
                                      ี
 มีอาชีพการงานและรายได้อยู่ระดับปานกลาง เป็ นคนกลุ่มใหญ่ท่เน้นในเรื่องของคุณภาพ
          ่ ึ
 การออกแบบทีดงดูด และราคาทีถูกต้อง    ่

 The authentical
  ้            ่       ั้
 ผูบริโภคกลุ่มนี้เป็ นวัยรุนจนถึงกลางคนมีทงเพศหญิงและเพศชาย การศึกษาระดับสูง
      ่                 ่
 รายได้อยูระดับปานกลางถึงสูง เป็นกลุ่มคนทีค่อนข้างช่างคิดช่างเลือก
 ซือสินค้าทีใช้ประโยชน์ได้ คุณภาพสูง ปฏิเสธสินค้าทีฟุ่มเฟือยและมียหอ
   ้   ่                   ่       ่ี ้

 Experimentalist
  ้                               ่ ่ ่
 ผูบริโภคกลุ่มนี้เป็ นเพศหญิงและเพศชาย อายุ 20-35 ปี เป็นกลุ่มคนทีเพิงเริมทางาน
      ่                ่ ี ่ี ้      ่
 รายได้อยูระดับล่างถึงระดับปานกลาง สินค้าทีใช้มยหอตามแฟชัน,ชอบ, ถูกใจแล้วซือ, ้
 ราคาถูก

 The Hyper
  ้                                ่
 ผูบริโภคกลุ่มนี้เป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง อายุ 20-40 ปี อาศัยอยูตามลาพังหรือสองคน
 รายได้อยูระดับปานกลางถึงระดับสูง มีไลฟ์สไตล์แบบเปิ ดเผย มีแนวโน้วทีจะอยูนอกบ้าน
      ่                             ่ ่
                                ่ ้
 สินค้าเน้นการใช้เฉพาะบุคคลและรูปแบบคลาสิคกับ Retro ไม่เน้นยีหอ, สไตล์และวัตถุดบิ
                 การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 95


แนวโน้ มตลาด (Trends)

แนวโน้ ม ตลาด แบ่ ง ออกเป็ น 4         กลุ่ ม ได้ แ ก่ กลุ่ ม ประชากร, กลุ่ ม สั ง คมและวั ฒ นธรรม,
     ่
กลุ่มแฟชันและกลุ่มเทคนิค

1) กลุ่มประชากร ประกอบด้วย อายุ กับ ขนาดและรูปแบบของครอบครัว ดังนี้
     อายุประชากร
     ป ร ะ ช า ก ร ใ น ท วี ป ยุ โ ร ป มี อ า ยุ ม า ก ขึ้ น อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว
              ่
     โดยเฉพาะอย่างยิงประเทศแถบยุโรปตะวันตก ประมาณ 17% ของประชากรทีมอายุมากกว่า   ่ ี
          ้ึ
     65 ปีขนไป (2008) และในปี 2030 เกือบ 25% ของประชากรในทวีปนี้จะมีอายุมากกว่า 65
     ปี ในจ านว นที่ ม า กขึ้ น สิ่ ง นี้ จะน ามาซึ่ ง ผล ดี แ ละผล เสี ย ขอ งการขายสิ น ค้ า กลุ่ ม นี้
         ื                 ั
     ผลดีคอจะขายสินค้าได้บางตัวเช่น ที่จบของ ส่วนผลเสียคือ ผู้สูงอายุจะมีความชอบระยะสัน ,      ้
     สิ น ค้ า เ น้ น รู ป แ บ บ ค ล า ส สิ ค ม า ก ก ว่ า แ ฟ ชั ่ น
        ่
     โดยทัวไปจะใช้เวลาบนโต๊ะอาหารน้อยกว่าประชากรกลุ่มอื่น

     ขนาดและรูปแบบของครอบครัว
                        ั ั
     รูปแบบและขนาดของครอบครัว ปจจุบนมีขนาดลดลง เนื่องจากคนส่วนใหญ่มลูก 2-3 คน,        ี
     อั ต ร า ก า ร อ ย่ า ร้ า ง สู ง ,              อั ต ร า ก า ร แ ต่ ง ง า น ล ด ล ง
            ่่                             ็ ั
     การอาศัยอยูรวมกันจึงมีความสาคัญมากในยุโรปและคนส่วนใหญ่กมกจะอยู่ดวยกันก่อนแต่งงา   ้
     น ซึ่ ง จ ะ ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ทั ้ ง ผ ล ดี แ ล ะ ผ ล เ สี ย ข อ ง ก า ร ข า ย สิ น ค้ า
     ในแง่ล บครอบครัว ขนาดเล็กไม่ม ีค วามจ าเป็ นต้อ งใช้โ ต๊ ะ อาหารและเครื่อ งครัว ขนาดใหญ่
      ่
     สิงที่ผู้บริโภคกลุ่ มนี้ต้องการคือ ความรวดเร็ว ความสะดวก และอาหารที่พร้อมรับประทาน
        ้
     ดังนันจึงส่ งผลกระทบอย่างชัด เจนในเรื่อ งของเครื่อ งครัว และสินค้าที่ใ ช้ต ระเตรียมอาหาร
                                   ึ
     ในขณะเดียวกันสิน ค้าที่ประหยัดแรงงานจะขายดีข้น เช่ น ไมโครเวฟ และ เครื่อ งล้างจาน
     แนวโน้ ม นี้ ย ัง เพิ่ม ยอดขายให้ กับ สิน ค้ า ที่ม ีข นาดบรรจุ ภ ัณ ท์เ ล็ก และสิน ค้ า เฉพาะบุ ค คล
       ่      ู้      ่ ่
     สิงนี้จะทาให้ผผลิตมีโอกาสทีจะเพิมราคาต่อหน่วยสูงขึน     ้

2) กลุ่มสังคมและวัฒนธรรม
                           ้
กลุ่ ม ผู้บ ริโ ภคมีค วามหลากหลายและแตกต่ างมากขึ้น ทัง ในด้า นสัง คมและวัฒนธรรม ทัง จากอายุ , ้
ก า ร เ ติ บ โ ต ข อ ง ก ลุ่ ม ค น ที่ อ พ ย พ ,       ก า ร เ ติ บ โ ต ข อ ง ก ลุ่ ม ท่ อ ง เ ที่ ย ว
                    การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 96


ดั ง นั ้ น จึ ง เ ป็ น ก า ร ง่ า ย ที่ จ ะ ไ ด้ เ ค รื่ อ ง ป รุ ง แ ล ะ ส มุ น ไ พ ร ต่ า ง ๆ
จึ ง เ ป็ น ที่ ม า ข อ ง ก า ร ส ร้ า ง นิ สั ย ก า ร รั บ ป ร ะ ท า น แ ล ะ ก า ร ท า ค รั ว
ท า ใ ห้ มี ก า ร เ พิ่ ม ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง อุ ป ก ร ณ์ ท า ค รั ว แ ล ะ ก า ร รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร
ป ั จ จุ บั น ก า ร บ ริ โ ภ ค ข อ ง ค น ยุ โ ร ป เ น้ น ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง จ า ก ค น ก ลุ่ ม ใ ห ญ่
ซึ่ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร สิ น ค้ า ก็ เ พิ่ ม ขึ้ น ใ น รู ป แ บ บ ข อ ง เ อ ก ลั ก ษ ณ์ แ ล ะ ค ว า ม คิ ด ริ เ ริ่ ม ส ร้ า ง ส ร ร
แนวโน้มการเติบโตของกลุ่มสังคมและวัฒนธรรมได้แก่ 2 เรืองดังต่อไปนี้     ่

      ให้ความสาคัญกับสุขภาพ
      สุ ข ภ า พ แ ล ะ ค ว า ม เ ป็ น อ ยู่ มี แ น ว โ น้ ม ก ร ะ ท บ ต่ อ วิ ธี ก า ร เ ต รี ย ม อ า ห า ร
      วิ ธ ี ก ารปรุ ง อาหารแบบไขมั น ต่ าหรื อ ไม่ ม ี ไ ขมั น เช่ น การนึ่ ง ,             ย่ า งและผั ด
      นิ ย ม ม า ก ก ว่ า ก า ร ท อ ด ใ น น้ า มั น แ ล ะ อ บ
      ค ว า ม ส ะ อ า ด ก็ เ ป็ น ป ัจ จั ย ที่ ส า คั ญ เ ช่ น กั น จึ ง น า ไ ป สู่ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร สู ง ขึ้ น เ ช่ น
      ภ า ช น ะ พ ล า ส ติ ก ที่ ป้ อ ง กั น แ บ ค ที เ รี ย , ภ า ช น ะ ที่ เ ก็ บ ข อ ง แ ล ะ เ ขี ย ง เ ป็ น ต้ น
                  ิ    ่
      คนจานวนมากจึงใช้สนค้าทีเป็นพลาสติกมากกว่าสินค้าทีเป็นไม้       ่


      การทาครัวทีเป็นงานอดิเรก
             ่
      เ ป็ น ก า ร เ ติ บ โ ต ข อ ง สิ น ค้ า ที่ ใ ช้ ง่ า ย ขึ้ น แ ล ะ มี ฟ ั ง ก์ ชั ่ น ม า ก ขึ้ น
                ่ ่ ้        ี        ่
      ประกอบกับอัตราทีเพิมขึนของรายการทีวและนิตยสารทีเกี่ยวกับการปรุงอาหารมีผลให้ผผลิตสิ     ู้
      น ค้ า ไ ด้ พั ฒ น า แ ล ะ แ น ะ น า สิ น ค้ า ใ ห ม่ ผ่ า น ท า ง พ่ อ ค รั ว จ า ก สื่ อ ที วี
                 ่ ่    ่         ี
      รวมถึงธุรกิจค้าปลีกทีเกียวกับเครืองปรุงอาหารก็มจานวนเพิมขึน ่ ้

3) กลุ่มแฟชัน ่
แนวโน้มที่มาแรงของสินค้ากลุ่มนี้เป็ นลักษณะไม่เป็ นทางการหรือที่เรียกว่า Casual ผู้ผลิตทาตาม trend
โ ด ย ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ผู้ บ ริ โ ภ ค ซื้ อ สิ น ค้ า บ่ อ ย ขึ้ น นั ่น ห ม า ย ถึ ง มี ก า ร ผ ลิ ต สิ น ค้ า ต า ม Collection
ร ว ม ถึ ง สี สั น แ ล ะ ร า ค า มี ส่ ว น ส า คั ญ ใ น ก า ร เ ป ลี่ ย น เ ช่ น กั น สิ น ค้ า ที่ เ ป ลี่ ย น Collection
ขึนกับประเภทของผูบริโภคและแนวทางของไลฟ์สไตล์ดงนี้
 ้            ้                       ั

      อิทธิพลแถบเอเชีย
                     การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 97


        บ ท บ า ท ใ น ท วี ป เ อ เ ชี ย มี ค ว า ม ส า คั ญ ม า ก กั บ สิ น ค้ า ก ลุ่ ม นี้
          ่               ื ้              ี
        ซึงจะถูกออกแบบเป็ นงานฝี มอดังเดิมแบบเอเชีย สีท่ถูกใช้ในแนวจีนคือสีแดง สีทองและสีดา
        ส่ ว นสี ข าว เ ป็ นโทนสี ท่ี โ ดดเด่ น ในเ รื่ อ งขอ งเ ครื่ อ งล ายค รามแล ะภา ชนะดิ น เผ า
        น อ ก จ า ก นี้ ล ว ด ล า ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ล ข อ ง ช า ว เ อ เ ชี ย คื อ
        ถ้ ว ย ช า ม แ ล ะ จ า น ล า ย ค ร า ม ที่ มี ล ว ด ล า ย สี่ เ ห ลี่ ย ม จ ตุ รั ส แ ล ะ สี่ เ ห ลี่ ย ม ผื น ผ้ า
                 ่ ู
        รวมถึงสีเขียวทีดอ่อนนุ่มอย่างศิลาดล

      วัตถุดบจากธรรมชาติ
         ิ
      แ น ว โ น้ ม ที่ ม า แ ร ง คื อ วั ต ถุ ดิ บ ที่ ม า จ า ก ไ ม้ ,
                       ี
      กระดาษและไม้ไ ผ่ ประกอบกับ โทนสีท่ม ีจุด เด่ นและเป็ น ธรรมชาติ เช่ น สีข าว โทนสีท ราย
      และโทนสีหนิ

      สี
      สี ส ั น มี ส่ ว น ส า คั ญ ม า ก ใ น สิ น ค้ า ก ลุ่ ม นี้ แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ฤ ดู ท่ี ม ี 4   ฤ ดู
      เช่ น ฤดู ใ บไม้ ผ ลิ แ ละฤดู ห นาว โทนสี ท่ี เ ด่ น จะเป็ นสี ข าว , สี บี ท , สี เ ทาเงิ น และสี ท อง
      ผ ส ม ผ ส า น กั บ สี ม่ ว ง แ ล ะ สี ม่ ว ง แ ด ง ทั ้ ง นี้ เ น้ น สี เ ขี ย ว ,          สี ช ม พู
      รวมถึงเชดสีนีออนและโลหะประกายบนพืนผิวสินค้าด้วย    ้

      การจับคู่ผสมผสาน
        ้          ่                    ิ    ี
      ผูบริโภคมีความต้องการเพิมขึ้นที่สร้างสไตล์ของตัวเอง ซึ่งนาไปสู่สนค้าที่มความแตกต่างกัน
      ผู้ บ ริ โ ภ ค ส า ม า ร ถ จั บ สิ น ค้ า ต า ม ที่ ต้ อ ง ก า ร
                               ่
      การรวมเอาความแตกต่างของสินค้าเข้าด้วยกันจึงเป็นทีมาของการการจับคู่ผสมผสาน

4) กลุ่มเทคนิค
แ น ว โ น้ ม ก า ร ใ ช้ สิ น ค้ า เ ท ค นิ ค ม า ก ขึ้ น เ ช่ น ไ ม โ ค ร เ ว ฟ แ ล ะ เ ค รื่ อ ง ล้ า ง จ า น
ส่ ง ผ ล ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ใ ช้ ส ิ น ค้ า ที่ ส า ม า ร ถ ป รั บ เ ป ลี่ ย น ใ ช้ กั บ อุ ป ก ร ณ์ เ ห ล่ า นี้ ไ ด้ เ ช่ น
เครื่องใช้พลาสติกที่ถูกออกแบบสาหรับการปรุงอาหารในไมโครเวฟ ตลาดสินค้ากลุ่มนี้มความคงทนมาก               ี
   ้ ้              ่                           ี
ดังนันผูผลิตจึงต้องพยายามทีจะผลิตสินค้าในรูปแบบแปลกใหม่และมีดไซน์เพื่อจูงใจผูบริโภคให้ซอสินค้าตัว       ้       ้ื
ใหม่
               การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 98    ความสามารถในการแข่งขันด้านต้ นทุน

  ่
เมือเทียบศักยภาพในการแข่งขันด้านต้นทุน สามารถเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งได้ในหลากหลายมิติ
 ่
ซึงสามารถแบ่งออกได้เป็นประเภทหลักๆ ดังต่อไปนี้

  1.        ิ
    ต้นทุนวัตถุดบ (Material Cost)
  2.          ่
    ต้นทุนค่าแรงงานทัวไป (Non skill labour cost)
  3.           ื
    ต้นทุนค่าแรงงานฝืมอ (Skill labour cost)
  4.  ต้นทุนค่าขนส่งภายในประเทศ (Inland logistic and transporation cost)
  5.                          ี
    ต้นทุนการดาเนินงาน ค่าการตลาด และการดาเนินพิธการเพื่อการส่งออก

                ่    ่ ้                   ้
  โดยประเภทของต้นทุนข้างต้นมุงเน้นไปทีตนทุนการผลิตและการจัดจาหน่ ายสินค้าเท่านัน
    ั
  แต่ยงมีโครงสร้างต้นทุนในรูปแบบอื่น นอกเหนือจากต้นทุนการผลิต ได้แก่

                 ื
      - ต้นทุนด้านบุคลากรฝืมอด้านการออกแบบ
      - ต้นทุนด้านบุคลากรด้านการตลาดและการขาย

      เป็นต้น

 ่                   ่
ซึงถือว่าเป็นต้นทุนเพื่อการสร้างมูลค่าเพิม
              ั
และสร้างความแตกต่างให้กบผลิตภัณฑ์และภาพลักษณ์ขององค์กร

   ่
โดยเมือเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนในแต่ละประเภท

       ต้นทุนวัตถุดบ แบ่งเป็ นประเภทหลักๆ ได้แก่
             ิ
                   ้
      - ไม้ ประเทศไทยถือว่ายังมีขอได้เปรียบและยังสามารถแข่งขันได้โดยเฉพาะไม้ยางพารา
           ่ี ั
       หรือไม้ทยงสามารถนาเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน
        ่                                ิ
       ซึงเรายังคงแข่งขันกับประเทศจีนและมาเลเซียได้ แต่จะเป็นรองเพียงแค่อนโดนีเซีย
                                ้
       สาหรับไม้ในบางประเภท เพื่อการผลิตเฟอร์นิเจอร์เท่านัน
            ั     ้   ่         ่
      - พลาสติก ก็ยงถือว่ามีตนทุนทีไม่แตกต่างกับจีน ซึงเป็นคู่แข่งหลักในอุตสาหกรรมประเภท
       Houseware มากนัก
              การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 99


     - ผ้า และเส้นใย ต้นทุนของประเทศไทยสูงกว่าประเทศจีน อินเดีย และปากีสถาน ประมาณ
      10-50% แล้วแต่ประเภทของเส้นใย โดยเฉพาะเส้นใยธรรมชาติ ทังฝ้าย ไหม และลีนิน
                                      ้
           ่
      ส่วนผ้าทีผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์ประเภท โพลีเอสเตอร์ โพลีเอไมด์ และอคริลค ิ
         ้
      ยังมีตนทุนค่อนข้างใกล้เคียงกับประเทศคู่แข่ง
                                        ั ั
      ต้นทุนค่าแรงงานทัวไป (Non skill labour cost) เมือเทียบกับคู่แข่งในปจจุบน
               ่              ่
       ค่อนข้างใกล้เคียงกับจีน ในเมืองใหญ่ๆ ส่วนเมืองเล็กๆ
             ่                 ้     ่
       และเมืองทีเข้าไปในแผ่นดินใหญ่ของจีน ยังคงมีตนทุนค่าแรงทีถูกมาก ส่วนเวียดนาม
                                      ิ
       อินโดนีเซีย มีค่าแรงถูกกว่าประเทศไทย ประมาณ 10-30% ส่วนฟิลปปินส์
                             ู่             ้  ั ้
       มีค่าแรงใกล้เคียงกับไทย มาเลเซีย มีค่าแรงทีสงกว่าไทย ประมาณ 20-40% ขึนอยู่กบพืนที่
      ต้นทุนค่าแรงงานฝืมอ (Skill labour cost)
               ื
       ั ั                   ื  ้ื
      ปจจุบนประเทศไทยเองค่อนข้างขาดแรงงานฝี มอ แต่พนฐานของคนไทย
                           ื      ั
      สามารถฝึกฝนพัฒนาตนเองเพื่อเป็นแรงงานฝีมอได้ไม่ยาก แต่มกจะขาดความอดทน
            ่ ั้       ่ ่ ่
      การทางานทีตงใจ จดจ่อ และมุงมัน ซึงแตกต่างจากแรงงานประเทศคู่แข่งเช่น จีน
      เวียดนามและมาเลเซีย

                         ่  ั       ่
ส่วนในด้านต้นทุนด้านบุคลากรเพื่อการสร้างมูลค่าเพิมให้กบผลิตภัณฑ์ เพิมประสิทธิภาพการทางาน
ภาพลักษณ์องค์กรและตราสินค้า ได้แก่

   ต้นทุนด้านบุคลากรฝืมอด้านการออกแบบ เป็นข้อได้เปรียบของประเทศไทย
              ื
    ่            ่ ี ั
   ซึงสามารถหาบุคลากรทีมทกษะด้านการออกแบบและศิลปะได้ไม่ยาก
               ั                 ่
   เพียงแต่จาเป็นต้องได้รบการพัฒนา ฝึกฝน ไปสู่ระดับนานาชาติ ซึงอาศัยระยะเวลา ประสบการณ์
                   ่ ้   ่ ู
   และการได้ไปดูงานในต่างประเทศ ซึงมีตนทุนทีไม่สงมาก
   ต้นทุนด้านบุคลากรด้านการตลาดและการขาย เป็นจุดอ่อนของประเทศไทย
                        ่
   เพราะทักษะของคนไทยขาดความสามารถเรืองการขายและการตลาดเมือเปรียบเทียบกับประเทศคู่
                          ้                 ่ ี
   แข่ง ทาให้บุคลากรด้านนี้ค่อนข้างขาดแคลน มีตนทุนสูง และหาได้ยากในประเทศไทยทีมคุณภาพ
    ่                        ิ
   เมือเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่ง เช่น จีน อินเดีย ฟิลปปินส์ หรือเวียดนาม เป็นต้น
            การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 100
12. แผนกลยุทธ์ด้านตาแหน่ งทางการตลาด ได้แก่

   กลุ่มตลาดที่ เหมาะสม ตลาดเป้ าหมาย ประเภทของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
   กรอบช่วงราคาที่สามารถแข่งขันได้ ในแต่ละกลุ่มตลาด
   รูปแบบแนวทาง ประเภทของผลิ ตภัณฑ์
   แนวทางการบริ หาร แนวทางการออกแบบภาพลักษณ์ และตาแหน่ งทางการตลาด
           การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 101


1) กลุ่มตลาดที่หมาะสม ตลาดเป้ าหมายและประเภทของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
  ในแต่ละกลุ่มตลาด การประเมิ นความพร้อมผู้ประกอบการ (Criteria)
  ให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มตลาด สามารถแสดงได้ดงตารางต่อไปนี้
                       ั
                                 การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 102


    คุณลักษณะและความพร้อมที่เหมาะสมของผูส่งออกในแต่ละช่องทางตลาด (Sales Channel Criteria for Exporters)
                     ้

ช่องทางตล เงิ นทุนหมุ   เงิ นทุนหมุนเวี สามารถ                    ั
                           ทักษะและที สามารถวางแ งบประมาณ มีตวแทนขา ความสามารถใ ความสามาร
าด      นเวียนเพื่อ ยนเพื่อการผ  บริ หารจั  มงานในการ นวคิ ดในการ    ในการออกง ย     นการพัฒนาสิ น ถในการเปิ ดส
       การผลิ ตไว้ ลิ ตตามคาสัง
                   ่  ดการการ ขายกับลูกค้ ตลาด         านแสดงสิ น และกระจาย ค้าจากภูมิปัญ าขาในต่างปร
       จาหน่ าย  ซื้อ      ผลิ ตเพื่อ าในต่ างประ นาอัตลักษณ์    ค้าในต่างปร สิ นค้าในต่ า      ญา          ะเทศ
                     การส่งอ   เทศ    นาเสนอในระ ะเทศ           งประเทศ      อัตลักษณ์และวั
                     อก           ดับนานาชาติ (ประมาณ                  ฒนธรรม
                                      300,000                  การออกแบบไ
                                         บาทต่อครัง)
                                              ้             ด้ในระดับนาน
                                                           าชาติ

1. Interior           X      x      x     x         x         x          x
Firm
Project,
Hotels,
Resorts
2.                X      x      x
    ่ ้
รับคาสังซือ
   ้
จากผูนาเข้า
จากต่างประเ
ทศ (Direct
                                  การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 103


ช่องทางตล เงิ นทุนหมุ   เงิ นทุนหมุนเวี สามารถ                    ั
                           ทักษะและที สามารถวางแ งบประมาณ มีตวแทนขา ความสามารถใ ความสามาร
าด       นเวียนเพื่อ ยนเพื่อการผ  บริ หารจั  มงานในการ นวคิ ดในการ    ในการออกง ย     นการพัฒนาสิ น ถในการเปิ ดส
        การผลิ ตไว้ ลิ ตตามคาสัง
                   ่  ดการการ ขายกับลูกค้ ตลาด         านแสดงสิ น และกระจาย ค้าจากภูมิปัญ าขาในต่างปร
        จาหน่ าย  ซื้อ      ผลิ ตเพื่อ าในต่ างประ นาอัตลักษณ์    ค้าในต่างปร สิ นค้าในต่ า      ญา          ะเทศ
                     การส่งอ   เทศ    นาเสนอในระ ะเทศ           งประเทศ      อัตลักษณ์และวั
                     อก           ดับนานาชาติ (ประมาณ                  ฒนธรรม
                                       300,000                  การออกแบบไ
                                          บาทต่อครัง)
                                              ้             ด้ในระดับนาน
                                                            าชาติ

Importer)
3.         x       x      x      x     x         x         x          x
ตลาดร้านค้า
ปลีกระดับบ
นในต่างประเ
ทศ
(Boutique-Hi
End Stores)

4.         x       x      x      x     x         x         x          x          x
ตลาดห้างสร
                                  การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 104


ช่องทางตล เงิ นทุนหมุ   เงิ นทุนหมุนเวี สามารถ                    ั
                           ทักษะและที สามารถวางแ งบประมาณ มีตวแทนขา ความสามารถใ ความสามาร
าด       นเวียนเพื่อ ยนเพื่อการผ  บริ หารจั  มงานในการ นวคิ ดในการ    ในการออกง ย     นการพัฒนาสิ น ถในการเปิ ดส
        การผลิ ตไว้ ลิ ตตามคาสัง
                   ่  ดการการ ขายกับลูกค้ ตลาด         านแสดงสิ น และกระจาย ค้าจากภูมิปัญ าขาในต่างปร
        จาหน่ าย  ซื้อ      ผลิ ตเพื่อ าในต่ างประ นาอัตลักษณ์    ค้าในต่างปร สิ นค้าในต่ า      ญา          ะเทศ
                     การส่งอ   เทศ    นาเสนอในระ ะเทศ           งประเทศ      อัตลักษณ์และวั
                     อก           ดับนานาชาติ (ประมาณ                  ฒนธรรม
                                       300,000                  การออกแบบไ
                                          บาทต่อครัง)
                                              ้             ด้ในระดับนาน
                                                            าชาติ

รพสินค้าระดั
บบนในต่างป
ระเทศ
5.         x       x      x      x     x         x         x          x
งานแสดงสิน
ค้าในต่างประ
เทศ
6.                x      x      x     x
ตลาดองค์กร
ในต่างประเท
ศ
                                  การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 105


ช่องทางตล เงิ นทุนหมุ   เงิ นทุนหมุนเวี สามารถ                    ั
                           ทักษะและที สามารถวางแ งบประมาณ มีตวแทนขา ความสามารถใ ความสามาร
าด       นเวียนเพื่อ ยนเพื่อการผ  บริ หารจั  มงานในการ นวคิ ดในการ    ในการออกง ย     นการพัฒนาสิ น ถในการเปิ ดส
        การผลิ ตไว้ ลิ ตตามคาสัง
                   ่  ดการการ ขายกับลูกค้ ตลาด         านแสดงสิ น และกระจาย ค้าจากภูมิปัญ าขาในต่างปร
        จาหน่ าย  ซื้อ      ผลิ ตเพื่อ าในต่ างประ นาอัตลักษณ์    ค้าในต่างปร สิ นค้าในต่ า      ญา          ะเทศ
                     การส่งอ   เทศ    นาเสนอในระ ะเทศ           งประเทศ      อัตลักษณ์และวั
                     อก           ดับนานาชาติ (ประมาณ                  ฒนธรรม
                                       300,000                  การออกแบบไ
                                          บาทต่อครัง)
                                              ้             ด้ในระดับนาน
                                                            าชาติ

 ้
ทังภาครัฐแล
ะเอกชน(Co-
Domestic
Branding/Co
-CSR)
7. ตลาด      x       x      x      x     x
Mail order /
Mail
Catalogue /
Internet
Marketing
           การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 106


2) กลุ่มตลาดที่ เหมาะสม และกลุ่มเป้ าหมายของผู้ประกอบการส่งออกจากประเทศไทย ได้แก่

   Home accent/gift stores (Boutique Stores)
              ่
    เป็นรูปแบบของร้านทีจาหน่ ายสินค้าเฉพาะในหมวดของขวัญและของตกแต่งบ้าน
     ่                    ้
    ซึงอาจจาหน่ ายสินค้าหลากหลายประเภทครบทังหมดในหมวดสินค้าของขวัญและของตกแต่ง
    บ้าน    หรือขายเฉพาะหมวดใดหมวดหนึ่งก็ตาม      ่
                               ซึงส่วนใหญ่แล้วร้านค้าประเภทนี้
            ิ         ่
    จะเป็ นระดับภูมภาค หรือระดับท้องถิน (Regional and Local Stores)

   Direct-to-consumer Retailers
    เป็นช่องทางการขายอีกช่องทางหนึ่ง    ่
                      ซึงเป็นการค้าปลีกผ่านอินเตอร์เน็ต  แคตาล็อก
    หรือผ่านรายการโทรทัศน์ (Internet, Catalogs and TV shopping) หรือ ในรูปแบบของ
                                       ่
    Home Parties แต่ว่าสินค้าประเภทมือสอง (Secon-hand) หรือสินค้าใช้แล้วทีจาหน่ายผ่าน
              ่
    e-bay ไม่ได้ถูกรวมอยูในช่องทางนี้
    Home Parties:
                    ่          ่ ั
    เป็นรูปแบบการขายรูปแบบหนึ่งทีเป็ นรูปแบบเฉพาะทีใช้กนอย่างแพร่หลายในสหรัฐอเมริกา
                      ้
    คือจะมีการจัดงาน Party หรืองานเลียง แล้วก็จะมีการเชิญสมาชิกในเครือข่าย
                     ่       ่
    เข้ามาและมีการจัดจาหน่ ายสินค้า ซึงเป็ นธุรกิจทีสามารถทากาไรได้อย่างสูง
             ่ ี
    และเหมาะกับสินค้าทีมความแปลก น่าสนใจ มีเอกลักษณ์เฉพาะตน (Unique)

   Lifestyle stores
                       ่
   เป็นช่องทางการค้าปลีกอีกช่องทางหนี่งทีขายสินค้าประเภทของตกแต่งบ้าน ในราคาเต็ม
                     ่ ี           ้ ้ื
   คือราคาค่อนข้างสูง และเป็นสินค้าทีมระดับ โดยเน้นกลุ่มตลาดผูซอในระดับกลางถึงบน
    ่                ั่
   ซึงอาจจาหน่ ายสินค้าประเภทของใช้ทวไปในบ้าน(Housewares)
   เครืองใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก(Small appliances) อาหาร อุปกรณ์ประกอบอาหาร (Gourmet
     ่
        ้          ่                 ่ี ่
   food) เสือผ้า(Apparel) เครืองประดับ(Jewelry) และผลิตภัณฑ์ทใช้เกียวกับร่างกาย
                  ี็
   (Personal Care)หรืออาจจะไม่มกตาม อาทิเช่น Bed Bath & Beyond, Cost Plus World
   Market, Crate & Barrel, Ikea, Kirkland’s, Pier 1, Pottery Barn and Restoration
   Hardware.
   Traditional furniture stores/chains Furniture
             ่
    เป็นรูปแบบของร้านทีจาหน่ ายสินค้าเฉพาะในหมวดเฟอร์นิเจอร์
              การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 107


      ่                    ้
     ซึงอาจจาหน่ ายสินค้าหลากหลายประเภทครบทังหมดในหมวดสินค้าเฟอร์นิเจอร์
     หรือขายเฉพาะหมวดใดหมวดหนึ่งก็ตาม           ่
                              ซึงส่วนใหญ่แล้วร้านค้าประเภทนี้
            ิ         ่
     จะเป็ นระดับภูมภาค หรือระดับท้องถิน (Regional and Local Stores) อาทิเช่น Ashley
     Furniture HomeStores, Rooms To Go, Nebraska Furniture Mart, Ethan Allen,
     Haverty’s และ Robb & Stucky.
   Interior designers
                          ่
   เป็นช่องทางค้าปลีกโดยนักออกแบบ (Designers) ซึงจาหน่ ายสินค้าประเภทของตกแต่งบ้าน
       ั้              ้
   โดยมีทงบริการออกแบบตกแต่ง รวมไปถึงมีรานค้าปลีก หรือ
   ศูนย์ให้คาปรึกษาในการออกแบบ (Design Center) ของตนเอง

   Craft/fabric stores/chains
     เป็นลักษณะของร้านค้าปลีก สินค้าประเภทงานหัตถกรรม ผ้า
           ่ี
     หรืออุปกรณ์ทใช้ในการตกแต่งบ้าน ดอกไม้ประดิษฐ์ กระดาษห่อของขวัญ
          ่       ั           ่ ี ั้
     และสินค้าเกียวกับงานเย็บปกถักร้อย ผ้า และอื่นๆ ทีมทงรูปแบบสาขาเดียว
                 ่      ี ั้
     หรือเป็นแบบหลายสาขา ซึงช่องทางนี้มทงในรูปแบบ chain ระดับชาติ
             ิ          ่
     รวมไปถึงระดับภูมภาค หรือระดับท้องถิน (Regional and Local Stores) เช่น A.C. Moore &
     Craft, Garden Ridge, Hobby Lobby และ Michaels Stores.
   Department stores Full-line operations
              ่ ้     ่    ่
     เป็นรูปแบบค้าปลีกทีคุนตากันทัวไป ซึงคล้ายคลึงกับห้างสรรพสินค้า Central และ
                   ่ ั้               ิ
     Emporium ในประเทศไทย ซึงมีทงขนาดใหญ่ระดับประเทศ ระดับภูมภาค หรือระดับท้องถิน   ่
     เช่น Bloomingdale’s, Dillard’s, JCPenney, Macy’s, Neiman-Marcus, Belk และ Sears.

3) กรอบช่วงราคาที่สามารถแข่งขันได้ ในแต่ละกลุ่มตลาด
                              ้
  กระบวนการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลสิ นค้า และแนวทางการตังราคา
  ให้เหมาะกับแต่ ละกลุ่มตลาดดังนี้
   การเตรียมพร้อมด้านราคา (FOB/ EX / WORK/CIF/C&F)
   เมื่อผูประกอบการและผูซอสนใจทีจะทาธุรกิจร่วมกันราคาของสินค้า จึงเป็ นปจจัยทีสาคัญที่ผู้
       ้       ้ ้ื     ่                            ั   ่
   ป ร ะ ก อ บ ก า ร ค ว ร ต้ อ ง มี ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ถึ ง ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ เ งื่ อ น ไ ข
   รู ป แบบการซื้ อ ขาย(Purchasing        Term) เพื่ อ ก าหนดกลยุ ท ธ์ ไ ด้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
                    ั
   ในขณะเดี ย วกั น ราคาก็ เ ป็ น ป จ จัย ที่ ท าให้ ผู้ ซ้ื อ ตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า ของผู้ ป ระกอบการ
         การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 108


        ่    ้            ้ ้ื
หากราคาทีนาเสนอไปนันเกินจากงบประมาณของผูซอหรือมีความคลาดเคลื่อนเพราะเหตุผล
             ู้               ้
ใดก็ตามไม่เพียงส่งผลให้ผประกอบการไม่ประสบผลในการเจรจาซือขายแต่หากยังขาดความเ
     ้ ้ื    ่
ชื่อถือ ผูซอขาดความมันใจ เชื่อใจและอาจไม่ให้โอกาสอีกเลย


ความหมายและข้อกาหนดราคาซือขาย (Incoterm)  ้
  EXW                    (Ex             Work)           คื อ
    ่      ้          ้
   เงือนไขการซือขายเมื่อผูประกอบการผลิตสินค้าตามความต้องการของผูซอเสร็จแล้ว      ้ ้ื
   พ ร้ อ ม ส่ ง ม อ บ สิ น ค้ า แ ก่ ผู้ ซื้ อ ณ ส ถ า น ที่ ข อ ง ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
         ้                      ้
   โดยไม่ตองรับผิดชอบในการขนสินค้าขึนยานพาหนะไม่ต้องทาพิธการส่งออกและค่าใ      ี
                                ่
   ช้จ่ายต่างๆในการขนสินค้าจากสถานทีผลิตของผูประกอบการไปยังจุดหมายปลายท้
   างเป็นของผูซอ ้ ้ื
  FOB                   (Free             On          Board)
      ่        ้     ่ ู้            ้ั
   คือเงือนไขการซือขายทีผประกอบการเป็ นผูรบผิดชอบการผลิตสินค้าและราคาของสิ
   น ค้ า ร ว ม ก า ร ท า พิ ธี ก า ร ส่ ง อ อ ก , ก า ร ข อ ง ใ บ อ นุ ญ า ต ส่ ง อ อ ก
   จ่ายค่าขนส่งสินค้า จากคลังสินค้าของผู้ประกอบการไปจนถึงขึนไปบนเรือสินค้า ณ    ้
            ่             ้ื
   ท่าเรือต้นทางทีระบุไว้โดยผู้ซอ เช่น FOB Bangkok ก็หมายถึง ท่าเรือต้นทาง ณ
   กรุงเทพ
  CFR                   (Cost             +          Freight)
       ่        ้     ่ ู้            ้ั
   คือเงือนไขการซือขายทีผประกอบการเป็ นผูรบผิดชอบการผลิตสินค้าและราคาของสิ
   น ค้ า ร ว ม ก า ร ท า พิ ธี ก า ร ส่ ง อ อ ก
   การขอใบอนุญาตส่งออกและยังรวมถึงจ่ายค่าขนส่งสินค้าจากจากคลังของผูประกอบ          ้
                           ้ ้ื ่
   การถึงจุดหมายปลายทางของผูซอทีได้ตกลงกัน เช่น CFR Hamburg เป็นต้น
  CIF             (Cost,           Insurance      and      Freight)
        ่     ้          ้            ้ั
   คือเงือนไขการซือขายของผูประกอบการเป็นผูรบผิดชอบในการผลิตสินค้าและราคาข
   อ ง สิ น ค้ า ร ว ม ก า ร ท า พิ ธี ก า ร ส่ ง อ อ ก ก า ร ข อ ใ บ อ นุ ญ า ต ส่ ง อ อ ก
                        ้
   ค่าขนส่งสินค้าจากคลังของผูประกอบการจนสินค้าถึงจุดหลายปลายทางของผูซอสิน           ้ ้ื
                การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 109


              ่                         ่
            ค้าทีได้ตกลงกันและยังรวมถึงจ่ายค่าประกันภัยสินค้าจนกระทังสินค้าถึงจุดหมายปลา
                 ้ ้ื
            ยทางของผูซอ เช่น CIF Hamburg เป็นต้น

        ผู้ ป ระกอบการในกลุ่ ม ไลฟ์ สไตล์ ส่ ว นใหญ่ นิ ย มตัง ราคาเป็ น
                                   ้         FOB   Bangkok
                                           ื
        เนื่อ งจากสิน ค้ามีค วามหลากหลาย, ขนาดของสิน ค้าต่ างๆกัน , ผู้ซ้อ หลากหลายทัว โลก, ่
        ไ ม่ เ สี่ ย ง ต่ อ ค่ า ร ะ ว า ง สิ น ค้ า ที่ ไ ม่ แ น่ น อ น
                ั
        อย่างไรก็ตามปจจัยในการกาหนดราคาอาจมีความแตกต่างในแต่ละตลาดผูซอประเภทของผู้  ้ ้ื
        ซื้ อ กฎระเบี ย บ ความเคลื่ อ นไหวขอ งสกุ ลเงิ น อั ต ราแลกเปลี่ ย น ภาษี น าเข้ า
                                                   ่
        ความต้อ งการอื่น ๆจากของผู้ซ้ือ เอง เหล่ า นี้ ล้ว นส่ ง ผลกับ ทุ ก บาทที่น าเสนอในใบสัง ซื้อ
        ผูประกอบการจาเป็ นต้องมีความรูความเข้าใจเพื่อกาหนดราคาได้ตรงตามเป้าหมายและงบปร
         ้              ้
        ะมาณของผูซอ ้ ้ื

  4) รูปแบบแนวทาง ประเภทของผลิ ตภัณฑ์
      การเตรียมพร้อมด้านผลิ ตภัณฑ์ (Product)
        ้ั          ่ ี  ้     ่   ้
      “จงรูจกสินค้าของคุณ คนทีมความรูเชิงลึกทีสุดคือผูชนะ”
                ้    ่    ้ ้ื
      สินค้าถือว่าเป็นประตูด่านแรกทีจะนาพาผูซอเข้าสู่การเจรจาธุรกิจ
      ผูประกอบการในกลุ่มไลฟ์สไตล์ควรถามตัวเองอยูเสมอว่าอะไรคือจุดขายอันเป็นเอกลักษณ์
       ้                      ่
      (Unique Selling Point) ของสินค้าประเภทนันๆ  ้

          ่ี
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ทดี

                                   -มีความหลากหลาย (Varieties)

                                     ู
                                   -มีมลค่าเพิ่ม (Value added)

                                   -
                   จุดขาย
                                                   ่
                                   ผลิตจากวัตถุดิบที่เป็ นมิตรกับสิงแวดล้ อม
 สินค้ า(Product)          (Unique
                 Selling Point)           (Recycled Material)

                                   -มีความแตกต่างและสวยงาม

                                   (Nice Design and Differentiated)

                                   -การใช้ งานได้ ดี (Functional)
    การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 110
 ความหลากหลาย(Varieties) มีความหลากหลายทังในด้านของรูปแบบ สีสน  ้              ั
         ู้ ้ ื
 เพื่อให้ผซอสามารถเลือก เพื่อประกอบการตัดสินใจซือ        ้
 มู ล ค่ า เพิ่ ม (Value        added) การพั ฒ นาสิ น ค้ า เข้ า สู่ ต ล าดโล ก
      ้        ั
 หากผูประกอบการมีทศนคติแต่เพียงว่าต้องเป็ นสินค้า รูปลักษณ์พนๆและราคา     ้ื
 ถู ก (Mass) เท่ า นั ้ น จึ ง จะขายได้ อาจเป็ นคว ามคิ ด ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งนั ก
 เ พ ร า ห า ก เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ คู่ แ ข่ ง เ พื่ อ น บ้ า น ใ ก ล้ เ คี ย ง
 สิ น ค้ า จ า ก ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ไ ท ย อ า จ แ ข่ ง ขั น ไ ด้ ย า ก
 ด้ ว ย เ ห ตุ ผ ล ข อ ง ค่ า แ ร ง แ ล ะ วั ต ถุ ดิ บ
     ้             ่
 ดังนันไม่ว่าจะสร้างมูลค่าเพิมโดยการออกแบบหับห่อให้ดูสวยงามหรือเลือกวัส
    ่ี
 ดุทสามารถใช้งานได้นาน จึงเป็นการสร้างมูลค่าเพิมได้ทงสิน  ่    ั้ ้
 มีค วามแตกต่ า งและสวยงาม (Nice Design and Differentiated)
 โ ด ย ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ น อ ก จ า ก สิ น ค้ า มี ค ว า ม ส ว ย ง า ม แ ล้ ว
       ้
 หากผูประกอบการสามารถพัฒนาให้เกิดความแตกต่างจากสินค้าประเภทเดียว
 กั น ที่ อ ยู่ ใ น ต ล า ด แ ล ะ คู่ แ ข่ ง
 โดยอาจสร้า งความแตกต่ า งจากการใช้ว ัส ดุ รูป แบบเว้น วรรคด้ว ยเหล่ า นี้
        ั
 ก็เป็ นปจจัยในการจูงใจผูซอได้ ้ ้ื
 กา รใ ช้ ง า น ได้ ดี ( Functional)         ใ น สภ า ว ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ช ะ ล อ ตั ว
 ผู้ บ ริ โ ภ ค ย่ อ ม ต้ อ ง ซื้ อ ห า สิ น ค้ า ที่ ส า ม า ร ถ ใ ช้ ง า น ไ ด้ คุ้ ม ค่ า
             ้
 และหากผูประกอบการสามารถพัฒนาสินค้าให้สามารถใช้งานได้หลากหลายใน
              ิ่ ่
 สินค้าตัวเดียวกันก็ยงเพิมความสนใจต่อผูซอมากขึน ้ ้ื     ้
 ผลิ ต จากวั ต ถุ ท่ี เ ป็ นมิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม (Recycled          Material)
 น อ ก เ ห นื อ จ า ก ลั ก ษ ณ ะ ที่ ไ ด้ ก ล่ า ว ม า แ ล้ ว ข้ า ง ต้ น ทั ้ ง ห ม ด
 ห า ก ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ส า ม า ร ถ พั ฒ น า สิ น ค้ า
                    ่
 ผลิตจากวัสดุทเี่ ป็นมิตรกับสิงแวดล้อมเพื่อตอบรับกระแสลดภาวะโลกร้อนทีต่น         ่ ื
                  การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 111


                 ตั ว กั น ทั ่ ว โ ล ก ใ น ข ณ ะ นี้
                      ้                ่
                 สินค้าของผูประกอบการก็อาจเป็นทางเลือกหนึ่งทีอาจสามารถทาตลาดได้ในระ
                 ยะยาว


       การเตรี ย มความพร้ อ มด้ า นก าลั ง การผลิ ตสิ นค้ า (Production                   Capacity)
        และความสามารถในการผลิ ตสิ นค้า (Production Capability)
        ก า ร ท า ก า ร ค้ า กั บ ผู้ ซื้ อ ซึ่ ง ใ น ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ
        มี ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง อ ย่ า ง ม า ก กั บ ก า ร ท า ก า ร ค้ า ข า ย ต ล า ด ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ
        ก า ร ผ ลิ ต สิ น ค้ า เ พื่ อ จั ด จ า ห น่ า ย ภ า ย ใ น (Domestic                  Market)
        ห า ก ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ ส บ ป ั ญ ห า ใ น เ รื่ อ ง ก า ลั ง ก า ร ผ ลิ ต ผ ลิ ต สิ น ค้ า ไ ม่ ทั น
        เนื่ อ งจากขาดแรงงาน หาวัต ถุ ด ิบ ไม่ ไ ด้ห รือ วัต ถุ ด ิบ ราคาปรับ สู ง ขึ้น เครื่อ งจัก รมีป ญ หา   ั
        ผู้ ป ระกอบการบางรายอาจหาทางออกโดย การชะลอการการส่ ง สิ น ค้ า กั บ ผู้ ซ้ื อ
                         ่
        หยุ ด การจัด จ าหน่ า ยชัว คราว หรือ ปรับ ราคาขาย แต่ ใ นการท าการค้ า ระหว่ า งประเทศ
        เ มื่ อ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ต อ บ รั บ ใ บ สั ่ง ซื้ อ แ ล ะ เ งื่ อ น ไ ข ที่ ร ะ บุ ใ น สั ญ ญ า เ ช่ น
        ระบุว่าสินค้าจะผลิตเสร็จในระยะเวลาที่กาหนดตามปริมาณในใบสังซื้อและราคาที่ตกลงกัน  ่
          ้                ั ิ
        ผูประกอบการจะต้องปฏิบตตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ อย่างเคร่งครัด หากผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง
        เช่น ปริมาณของสินค้ามากไม่ส ามารถผลิต ได้ทน ขอเลื่อ นก าหนดส่ ง สินค้า ปญ หาเช่ นนี้
                                       ั                   ั
        ผู้ ซื้ อ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ บ า ง ร า ย ไ ม่ ส า ม า ร ถ รั บ ค ว า ม ล่ า ช้ า ข อ ง สิ น ค้ า ไ ด้
        เนื่องจากได้วางแผนประชาสัมพันธ์ไปแล้วหรือหากเป็ นสินค้าบางประเภททีจดจาหน่ ายเฉพา       ่ ั
        ะเทศกาลหากไม่ ม ีส ิน ค้ า วางจ าหน่ า ยในเวลาที่ก าหนด ก็ ไ ม่ ม ีโ อกาสการขาย เช่ น นี้
                            ่
        ผู้ ซื้ อ อ า จ ข อ ย ก เ ลิ ก ใ บ สั ง ซื้ อ พ ร้ อ ม เ รี ย ก ค่ า เ สี ย ห า ย กั บ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ไ ด้
                     ู้ ้ ื
        สุดท้ายอาจส่งผลให้ผซอไม่กลับมาซือขายอีกเลย  ้

ดั ง นั ้ น ก่ อ น ที่ จ ะ ท า ก า ร เ ส น อ ข า ย สิ น ค้ า กั บ ผู้ ซื้ อ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ
 ้
ผูประกอบการควรสารวจความพร้อมในด้านกาลังการผลิต และความสามารถในการผลิตสินค้านันๆ เช่น           ้
      ศึ ก ษ า ข น า ด ธุ ร กิ จ ข อ ง ผู้ ซื้ อ จ า น ว น ข อ ง ห้ า ง แ ล ะ ส า ข า ที่ มี อ ยู่ ใ น ป ั จ จุ บั น
       เ มื่ อ เ ที ย บ กั บ ข น า ด ธุ ร กิ จ แ ล ะ ก า ลั ง ก า ร ผ ลิ ต ข อ ง ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
                              ่
       แล้ ว สามารถบริ ห ารจั ด การปริ ม าณสั ง ซื้ อ ได้ ห รื อ ไม่ เช่ น หากผู้ ซ้ื อ มี ห้ า ง 1,000
              การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 112


         ่        ่
      สาขาทัวประเทศต้องการสังซื้อสินค้ าจากผู้ประกอบการ1 ราย เพื่อวางจาหน่ ายทุกสาขา
      และส่ ง มอบภายใน 30-45       วั น ผู้ ป ระกอบการสามารถผลิ ต สิ น ค้ า ได้ ห รื อ ไม่
      และกาลังการผลิตมีพอหรือไม่
     ใ น ก ร ณี ที่ เ ป็ น สิ น ค้ า ที่ พั ฒ น า ขึ้ น ม า ใ ห ม่
                 ่
     คนงานมีความชานาญเพียงพอทีจะผลิตสินค้าในปริมาณมากได้หรือไม่
     มาตรฐานของโรงงาน สามารถผ่านการตรวจสอบหรือไม่ (Factory Evaluation)

  5) แนวทางการบริ หาร แนวทางการออกแบบภาพลักษณ์ และตาแหน่ งทางการตลาด
    ตาแหน่ งทางการตลาดที่ เหมาะสมสาหรับผู้ประกอบการจากประเทศไทย
    และกลยุทธ์ในการวางตาแหน่ งทางการตลาด ในแต่ละกลุ่มตลาด

กลยุทธ์ในการวางตาแหน่ งทางการตลาดที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มตลาด
                           ่
เราสามารถแบ่งกลุ่มตลาดตามช่องทางการจัดจาหน่าย ซึงสามารถแบ่งได้ตามลักษณะของห้าง ร้าน
ระดับราคา และการบริการ ดังนี้
4.1) Mail Order Catalogue
                   ่                    ้
เป็นการจาหน่ายสินค้าตามแคตตาล็อค ซึงประกอบด้วยสินค้าหลายประเภท เช่น เสือผ้า อัญญมณี
ของใช้ในครัวเรือน ของแต่งบ้าน เครืองใช้ไฟฟ้า เป็ นต้น สินค้าจะถูกสังทางโทรศัพท์,เว็บไซด์
                 ่                 ่
                  ่ ่ ่ี      ั ้ ้ื
แล้วจะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ ไปตามทีอยูทระบุไว้ บริษทผูซอได้แก่ : OTTO Group (Europe, USA, ASIA)
3 SUISSES
                  การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 113


แคตตาล็อคในยุโรป เช่น LA BLANCHE PORTE, HEINRICH HEINE
แคตตาล็อคในอเมริกา เช่น EDDIE BAUER
แคตตาล็อคในเอเชีย เช่น OTTO SHUMISHO, SENSHUKAI ฯลฯ

แนวคิ ดทางกลยุทธ์
               ื
ในช่วงเวลา 1 ปี ผู้ซ้อจะออกแคตตาล็อคมากกว่า 1 เล่ม โดยจะมี แคตตาล็อคหลัก 2 เล่ม ( Main
catalogue      For    Spring/    Summer     and    Autumn/Winter)       ซึ่ง มีอ ายุ 10-12เดือ น
ส่ ว น เ ล่ ม อื่ น ๆ ที่ เ ห ลื อ จ ะ เ ป็ น แ ค ต ต า ล็ อ ค ย่ อ ย ซึ่ ง จั ด พิ ม พ์ ต า ม โ อ ก า ส ต่ า ง ๆ เ ช่ น
แคตตาล็อคสาหรับเทศกาลของขวัญสาหรับวันแม่ (Mother’s Day catalogue) เทศกาลคริสมาสต์ปีใหม่
(Christmas             catalogue)           ป ริ ม า ณ ก า ร สั ่ง ซื้ อ ส า ห รั บ ธุ ร กิ จ ผู้ ซื้ อ
ประเภทแคตตาล็ อ คจะไม่ ม ากนั ก แต่ จะมี ส ม่ า เสมอหากสิ น ค้ า ประเภทนั ้น ๆได้ ค ั ด เลื อ กลงใน
แคตตาล็อ คและมีผ ลตอบรับ ดี ผู้ ซ้ือ ต้ อ งการสิน ค้า ที่ม ีส ิน ค้ า ที่บ รรจุ หีบ ห่ อ แข็ง แรงทนแรงกระแทก
เ พื่ อ เ ห ม า ะ ใ น ก า ร ข น ส่ ง ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ อี ก ต่ อ ห นึ่ ง
                 ่        ้
เนื่ องจากปริ มาณในการสังซื้อแต่ละครังไม่มากนักอาจมีความเหมาะสมกับผู้ประกอบการขนาดเล็ก
ที่ มี ม าตรฐานของสิ นค้ า และโรงงาน ผู้ ป ระกอบการควรน าเสนอสิ นค้ า อย่ า งต่ อเนื่ อง
          ่
แต่ เน้ นที่ ความสมาเสมอและคุณภาพ วางตาแหน่ งทางการตลาดในเรื่องของ Quality & Reliability
เป็ นจุดขาย สาหรับตลาดกลุ่มนี้

4.2) Hypermarket, Discount Store, Supercenter
             ั้
เป็ นห้างค้าปลีก พื้นที่ต งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป เน้ นสินค้าราคาถู ก จาหน่ ายสินค้า อุ ปโภค –
บ ริ โ ภ ค ที่ จ า เ ป็ น ต่ อ ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น , เ สื้ อ ผ้ า , เ ฟ อ ร์ นิ เ จ อ ร์ , เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า
                                            ่
เน้นกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่หลากหลาย และมีสาขามากมายคลอบคลุมทัวประเทศ บริษทผู้ซ้อ ได้แก่        ั ื
TARGET, WAL – MART, KMART, METRO GROUP, CASINO, CARREFOUR, Tesco ฯลฯ
                   การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 114
แนวคิ ดทางกลยุทธ์

เ นื่ อ ง จ า ก ที่ ห้ า ง ค้ า ป ลี ก เ ห ล่ า นี้ มี ส า ข า ม า ก ม า ย ก ร ะ จ า ย ต า ม แ ห ล่ ง ชุ ม ช น ต่ า ง ๆ
ดั ง นั ้ น ก า ร สั ่ ง ซื้ อ ใ น แ ต่ ล ะ ค รั ้ ง จ ะ ป ริ ม า ณ ม า ก แ ล ะ ต้ อ ง ก า ร ใ ห้ จั ด ส่ ง ใ น ค รั ้ ง เ ดี ย ว
เพื่อ ไปยัง ศู น ย์ก ระจายสิน ค้ า กลาง ค่ อ นข้า งเข้ม งวดในเรื่อ งของการคัด กรองมาตรฐานในโรงงาน
และผู้ ผ ลิ ต สิน ค้ า ซึ่ ง อาจไม่ เ หมาะส าหรับ ผู้ ป ระกอบการขนาดเล็ ก ที่ ไ ม่ ม ีโ รงงานผลิ ต ของตนเอง
การนาเสนอสิ นค้าให้ กบลูกค้าในกลุ่มตลาดนี้ เน้ นเรื่องของความสามารถในการแข่งขันในการผลิ ต
                 ั
แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร ต้ น ทุ น เ ป็ น ห ลั ก แ ต่ อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม ห้ า ง ร้ า น แ ต่ ล ะ ร า ย เ อ ง
ก็ จ า เ ป็ น ต้ อ ง ส ร้ า ง ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง แ ล ะ แ น ว ท า ง ใ ห้ กั บ ต น เ อ ง
   ้
ดังนันการนาเสนอสิ นค้าควรให้ ความสาคัญในการออกแบบให้ มีความแตกต่ างหรือเฉพาะลูกค้ารา
  ้
ยนันๆ โดยเฉพาะ “Customized Design by Customers Objective”

4.3) Department Stores
                            ี
เป็ น ห้า งสรรพสิน ค้ า เน้ น จ าหน่ า ยสิน ค้า ที่ม ีย่ห้อ ในราคาระดับ กลาง – สู ง สิน ค้า มีค วามหลากหลาย
                  ั ื
จัดวางพื้นที่แบ่งเป็ นแผนก บริษทผู้ซ้อ ได้แก่ Macy’s, Hudson’s Bay, Bloomingdale’s, Harrods,
Printemps ฯลฯ
                 การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 115
แนวคิ ดทางกลยุทธ์

                                  ้
ห้างสรรพสินค้านอกจากเน้ นคุ ณ ภาพของสินค้าแล้ว บางครัง ยังต้อ งการความสวยงามของหีบห่อ ด้ว ย
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ค ว ร คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ หี บ ห่ อ ที่ แ ป ล ก ต า แ ล ะ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด มู ล ค่ า เ พิ่ ม
ป ริ ม า ณ ก า ร สั ่ ง ซื้ อ สิ น ค้ า ใ น ร ะ ดั บ ก ล า ง - ม า ก ขึ้ น กั บ จ า น ว น ข อ ง ส า ข า ที่ มี อ ยู่
ดั ง นั ้ น ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ไ ท ย ค ว ร ส ร้ า ง แ น ว คิ ด (Concept)
ห รื อ ตั ว ต น ขึ้ น ม า ใ น รู ป แ บ บ ข อ ง ก า ร ส ร้ า ง ต ร า สิ น ค้ า (Brand)
เพื่อสร้างความโดดเด่ นและแตกต่ างรวมไปถึงสื่ อประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย (Point of Purchase
Marketing Tools)

4.4) Importer
                        ื
เป็ นผู้นาเข้าสินค้าและไปจาหน่ ายต่อให้แก่ผู้ซ้อเช่นกัน Mail Order Company, Discount Stores,
Department Stores และ Drug Store ผู้ น าเข้า ประเภทนี้ ม ีจ ะซื้อ สิน ค้า ในปริม าณเยอะ
                   ่ี    ้                 ่
มีโกดังสินค้าเก็บสินค้าของตนเองข้อดีททาให้หางหรือร้านค้าปลีกตัดสินใจใช้บริการแทนทีจะนาเข้าเองเพรา
                  การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 116


ะ มี บ ริ ก า ร ส่ ง สิ น ค้ า โ ด ย ต ร ง ไ ป ที่ ห น้ า ร้ า น ห รื อ โ ก ดั ง สิ น ค้ า ข อ ง ผู้ ซื้ อ
โดยผู้ ซ้ื อ ไม่ ต้ อ งเสี ย ค่ า เดิ น ทางเพื่ อ ไปเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า เองและไม่ ต้ อ งเสี ย ค่ า ขนส่ ง ข้ า มประเทศ
ไ ม่ ต้ อ ง ร อ สิ น ค้ า น า น เ ป็ น เ ดื อ น ผ น ว ก กั บ จ า น ว น ก า ร สั ่ ง ซื้ อ ที่ ยื ด ห ยุ่ น
                                   ่ ู้ ้ ื
ถึงแม้ว่าราคาในสินค้าบางประเภทจะเท่ากันหรือแพงกว่าทีผซอนาเข้าโดยตรงเองแต่ในภาวะทีเศรษฐกิจไม่เ         ่
อื้ อ อ า น ว ย                      ผู้ ซื้ อ บ า ง บ ริ ษั ท
ต้อ งการประหยัด งบประมาณและค่ า ใช้จ่า ยในการเดิน ทางจึง เลือ กใช้บ ริก ารผู้น าเข้า สิน ค้า ประเภทนี้
   ้                      ่ ั้ ่
ชื่อผูนาเข้า เช่น “SHENU” และ “ CHIC” ทีตงอยูในหลายประเทศในยุโรป

แนวคิ ดทางกลยุทธ์

 ้        ่         ่ ้     ้
ซือสินค้าในปริมาณทีมาก ลักษณะของการสังซือ 1-2 ครัง ใน 1 ปี แต่สามารถแบ่งการส่งสินค้าเป็ นช่วงได้
อ า จ ไ ม่ เ ห ม า ะ ส า ห รั บ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ข น า ด เ ล็ ก
        ้                    ั
อย่างไรก็ตามผูประกอบการไทยสามารถนาเสนอสิ นค้าให้ กบผู้นาเข้าที่ เหมาะสมกับศักยภาพและค
วามเหมาะสมกับ ลัก ษณะรูป แบบแนวทางสิ น ค้ า ของตน               (Find   the   Right    Partner)
     ้
รวมไปถึงผูนาเข้ารายเล็กจากทางทวีปยุโรปได้

                ่
6) ปัจจัยในการกาหนดปริ มาณการสังซื้อสิ นค้า (Factor to Forecast Purchasing Volume)

      ี    ้ื
ในกรณีท่เป็ นผู้ซอประเภท Department Store, Hyper market, Discount Store, Super Center)
ส่ ว น ใ ห ญ่ จ ะ มี ก า ร ท า ง า น ที่ เ ป็ น ร ะ บ บ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ที่ ล ะ เ อี ย ด
ไม่ ว่ า จะเกี่ย วข้อ งกับ การเปลี่ย นสิน ค้า หน้ า ร้า น(Schematic    Changed), การจัด วางเรีย งสิน ค้ า +
การวางโชว์ (Merchandising+           Display) , การจั ด ล าดั บ สิ น ค้ า (Product  Adjacency)
              ่ ่ ี ่ี     ู   ่ ้
เพื่อให้แน่ใจว่าได้เสนอสิงทีดทสุด ให้แก่ลกค้าทีมาซือสินค้าในห้างร้าน

อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร บ า ง ร า ย อ า จ มี ค า ถ า ม ว่ า
 ้ ้ื ั               ้     ้ ่    ่    ั
ผูซอมีปจจัยใดบ้างในการกาหนดปริมาณการซือในแต่ละครัง ซึงโดยทัวๆ ไปมีปจจัยดังต่อไปนี้

      ค า น ว ณ ป ริ ม า ณ ก า ร สั ่ง ซื้ อ จ า ก จ า น ว น ข อ ง ส า ข า ข อ ง ห้ า ง ซึ่ ง นั บ ร ว ม ไ ด้ ณ
         ิ
      วันที่สนค้าขนส่งไปถึงเมือ งท่าปลายทางและขนส่งเข้าสู่ ศูนย์กระจายสินค้า ( Distribution
      Center) ของผูซอ้ ้ื
            การศึกษาวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาดเชิงลึก (Market Research) P a g e | 117


 คานวณปริมาณการสังซื้อจากความเคลื่อนไหวของสินค้าประเภทนันๆรายวันหรือรายสัปดาห์
             ่                         ้
 (Rate       Of       Sales       Per      Day       /       Week
 )เ พื่ อ น า ม า ห า ย อ ด สั ่ ง ร ว ม ใ ห้ เ พี ย ง พ อ ข า ย ส า ห รั บ ทุ ก ส า ข า ข อ ง ห้ า ง
          ่
 และต้ อ งการสั ง ปริ ม าณสิ น ค้ า ให้ พ อจ าหน่ ายภายในอี ก 3-6          เดื อ นข้ า งหน้ า
 หรือให้พอกับระยะเวลาในการส่งเสริมการค้าสินค้านันๆ    ้

								
To top