emdadrsani dar foriyathaye pezeshki www persianprozhe ir

Document Sample
emdadrsani dar foriyathaye pezeshki www persianprozhe ir Powered By Docstoc
					  ‫‪PersianProzhe.ir‬‬     ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
‫امداد رساني در فوريتهاي‬
           ‫پزشكي‬
            ‫1‬
    ‫‪PersianProzhe.ir‬‬    ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                       ‫برق گرفتگي‬
‫برق، ن حوه ن صب و سايل‬    ‫مورد‬  ‫دا شتن اطال عات در‬
‫روشناايي و عميرنر بم ني اس اسنباق بررني بنراي‬
‫هي گان ضروري به ن ظر مي ر سد. آ موسش عدريجي ا ين‬
‫مسنالل اس سنارن نوانواني يكني اس ضنروري عنرين‬
        ‫موارد آموسشي عصر ما علقي مي شود.‬
‫بدن انسان هادي اريان برق است. اگر بدن انسان‬
‫به برق اعصال پردا كاد ماجر به عبور اريان برق‬
‫اس بدن فرد به س مرن خوا هد شد. در ار يان برق‬
‫كه م حل ورود و‬   ‫سوختگي پو ست‬   ‫بر‬  ‫عالوه‬  ‫گرفت گي‬
‫خروج اريان برق را شامل مي شود بافتها هم دچار‬
‫آ سرب مي شود. ا گر ار يان برق اس ر لب ع بور كرده‬
‫باشد ماجر به اختالل در سرستم رلب و اگر اس مغز‬
‫عبور كاد ماجر به مهار مركز عافس و ورفه عافسي‬
                        ‫خواهد شد.‬
      ‫برق گرفتگي به دو دسته عقسرم مي شود.‬
                   ‫۱- با ولتاژهاي باال‬
                ‫۲- با ولتاژهاي پالرن‬
‫در موارد با ول تاژ باال، حت يً بدن السم نر ست‬
        ‫ا‬
‫م ستقرم با سرم يا كا بل برق ع ياس دا شته با شد‬
‫بل كه مي كن ا ست در فا صله ٠۲ م تري هم ار يان برق‬
‫اس هوا ع بور ك اد و به بدن فرد مات قل شود و‬
‫با عث برق گرفت گي شود. در ا ين موارد هر چ قدر‬
‫ول تاژ برق و رطو بت هوا باال با شد م رزان انت قال‬
   ‫و آسربي كه به بدن وارد مي شود برشتر است.‬


             ‫2‬
    ‫‪PersianProzhe.ir‬‬     ‫پرشین پروژه دات آی آر‬


‫موارد ول تاژ پالرن بر شتر در خا نه اع فاق مي‬
                 ‫اف تد. مثال‬
‫ً فرد اس سرم ل خت و يا و سايل بر ري‬
‫مخصو صً آن د سته اس و سايل كه در آن ها آق ريخ ته‬
                     ‫ا‬
‫مي شود آ سرب مي بر اد.مي كن ا ست اس طر يق كل رد‬
             ‫برق برق گرفتگي ايجاد شود.‬
‫در برق گرفت گي با ول تاژ پالرن بدن فرد د چار‬
‫لرسش مي شود حال آن كه در موارد با ول تاژ باال‬
‫بدلرل گرفت گي ع الت، ما جر به اع صال دا لم با آن‬
                    ‫وسرله خواهد شد.‬
‫با ول تاژ‬  ‫برق گرفت گي‬    ‫كه در‬  ‫كيك هاي اول ره‬
‫عوانرم ان جام د هرم رعا يت‬     ‫مي‬  ‫پالرن در م ازل‬
‫فرد ك يك‬  ‫كه‬  ‫اوا نب احت راط ا ست. م ساللي ا ست‬
‫كا اده با يد ان ها را رعا يت ك اد. بدين عرع رب كه‬
‫عا ورتر كه ار يان برق به م صدوم مت صل ا ست نبا يد‬
‫به مصدوم دست بزنرم. ابتدا بايد اريان برق رطع‬
‫شود كه با ر طع كردن ف روس يا ك شردن دو شاخه اس‬
                   ‫پريز ميكن مي شود.‬
‫ب مد اس ر طع ار يان برق با يد بدن م صدوم را اس‬
‫اع صال به لواسم بر ري ادا كرد. فرد ك يك كا اده‬
‫با يد دم پايي ال ستركي به پا ك اد و يا ا گر س مرن‬
‫خرس است اس چاد روسنامه براي خشك كردن استفاده‬
‫ك اد و عو سط يك چوق و يا هر چ رزي كه غ رر ر سانا‬
‫ا ست فرد م صدوم را اس م حل كه برق در آن و اود‬
                     ‫دارد دور كاد.‬
‫ب مد اس ر طع ارع باط برق در اب تدا با يد عافس‬
‫مصدوم را كاترل كرد. اگر عافس نداشت بايد عافس‬
‫د هان به د هان ان جام شود. باالفا صله با يد ضربان‬

              ‫3‬
     ‫‪PersianProzhe.ir‬‬      ‫پرشین پروژه دات آی آر‬


‫نبض و اود‬   ‫صورعركه‬    ‫شود. در‬  ‫نبض كا ترل‬   ‫ر لب و‬
              ‫نداشت ماساژ رلبي ضروري است.‬
‫در هر نوع برق گرفت گي شخص با يد به بريار ستان‬
‫مات قل شود و با يد عا ٤۲ ساعت ع حت ن ظر با شد.‬
‫الب ته عا ر سردن به پز شك يك بار عافس م صاوعي و‬
         ‫هيچارن ٥ بار ماساژ رلبي السم است.‬
‫در برق گرفتگي با ولتاژ باال عا سماني كه اريان‬
‫برق ر طع ن شده ح تي ن يي عوان به م صدوم نزد يك شد‬
‫چون در فا صله ۶ م تري هم مي كن ا ست به فردي كه‬
          ‫مي خواهد كيك كاد برق ماتقل شود.‬
‫ن كاعي كه با يد در ها گام صاعقه رعا يت شود عا‬
          ‫باعث پرشگرري اس برق گرفتگي شود:‬
         ‫۱- دوري اس درختان و پايه هاي برق‬
                ‫۲- گريز اس روي ارعفاعات‬
           ‫۳- خوابردن روي سمرن يا ااي گود‬

                    ‫سوختگي هاي الکتريکي‬

 ‫و‬
‫اي واد‬    ‫واج‬    ‫و‬    ‫و‬  ‫و‬   ‫و‬
     ‫عبوور يريواق اورد اا اوالق ااتثو ا ااعو‬
‫يرااتهاي وخیم و اتي مرگ آور مي شود . يرياق ارد‬
‫مثکن است اا يک منبع تولیال ارد اا ولتاژ پايین (‬
‫و سايل الکتري کي خانگي ) يا ول تاژ ااج ( ایش اا‬
                ‫۱۱۱۰ و لت - مع ثوج‬
‫ا در کارخا نه ها يا در خیا ااق )‬
                   ‫و يا اات ثاج‬
‫ا اا صاعقه ( ارد اد گي )اا شال . وق تي‬
‫ير ياق ارد اا نق طه اي وارد االق مي شود اا م حل‬
‫دي گر که در آق االق اا ا مین ت ثاس دارد خارج مي‬
‫شود . ن قاط ورود و خروج ير ياق ارد اا االق آ سیب‬


                ‫4‬
    ‫‪PersianProzhe.ir‬‬      ‫پرشین پروژه دات آی آر‬


‫مي ای نال و آ سیب ا ين ن قاط اه صورت ا فره اي شبیه‬
‫اه م حل ورود گلو له اه چ شم مي خورد . اه غ یر اا‬
‫محل ورود و خروج يرياق ارد ،اافتهايي که در مسیر‬
‫اين دو نقطه قرار دارنال نیز تحت تأثیر يرياق ارد‬
‫و ارارت تول یال شاله تخر يب مي شونال اه طوري که‬
‫هرچه ولتاژ ارقي که وارد االق مي شود ایشتر ااشال‬
‫، سوختگي اي اد شاله عث یق تر و يراات هاي ااقي‬
‫ماناله وخیم تر خواهنال اود . عالوه ار اين ، يرياق‬
‫الکتري کي ضثن ع بور اا االق در اع صاب ( محی طي و‬
‫مرکزي ) ، ماهیچه ها و قلب تغییرات شیثیايي قاال‬
‫ا ختالل در وا کنش هاي‬    ‫تويهي اي اد مي ک نال و اا ع‬
‫توقف آنها مي شود‬      ‫االق شاله و يا اه طور کلي ااع‬
‫، در اسیاري اا موارد اگر چه سوختگي خاريي ( محل‬
‫ورود و خروج يرياق ارد ) اه طور فريبناله اي کوچک‬
‫است اما اين مقالار کوچک نبايال پوششي ار آسیب هاي‬
‫و خیم تر عث قي اا شال و ما را اه ا شتباه ایا نالااد‬
‫.اازار و سیثهاي ارد اا ولتاژ پايین که در خانه‬
‫ارد‬  ‫يا م حل کار يا فت مي شونال مي توان نال اا ع‬
‫سیثها و ا ازار الکتري کي‬      ‫گرفت گي ا شونال . اک ثر‬
‫تو سط رو کش هاي عايق پو شاناله شاله ا نال تا ان ساق‬
‫تثاس مستقیم اا ارد نالاشته ااشال . اسیاري اا ارد‬
‫گرفت گي ها نا شي اا خراب اودق کل یالها ، سائیاله‬
‫شالق روکش سیثها يا خرااي خود وسیله الکتريکي است‬
‫. کود کاق ای شتر در م عرض خ طر ارد گرفت گي قرار‬
‫دارنال چرا که دوست دارنال اا کلیالها ، سیثها و يا‬
                    ‫پريزها اااي کننال .‬
                ‫5‬
    ‫‪PersianProzhe.ir‬‬    ‫پرشین پروژه دات آی آر‬


‫آب يک هادي خوب يرياق ارد است لذا تثاس اا وسايل‬
‫الکتري کي اا د ست خیس يا ا ماني که ا ير پا ها خیس‬
    ‫است ، خطر ارد گرفتگي را افزايش مي دهال .‬

‫صاعقه يک من بع طبی عي تول یال الکتري سیته ( ير ياق‬
‫م ستقیم اا سرعت و ول تاژ فود ال عاده ا ياد ) ا ست‬
‫که اه طور عادي اراي ر سانالق خود اه ا مین اا‬
‫نزديکترين اائاله النالي که در آق اوالي ويود دارد‬
‫استفاده مي کنال و اگر شخصي در تثاس اا ، يا اتي‬
‫نزدي کي اه يک اا ئاله طبی عي مان نال در خت ، ارج يا‬
‫د کل اا شال صالمه شاليالي خوا هال د يال . الکتري سیته‬
‫تول یال شاله اه و سیله ارد آ سثاق ع ثرش فود ال عاده‬
‫کو تاه ا ست ا ما مي توا نال مو يب مرگ آ ني ( اه ع لت‬
‫ايست قلبي - تنفسي ) يا االاقل سبب اه آتش کشیالق‬
‫لباس شخص شود ( اما صالمات اافتهاي عثقي اه نسبت‬
‫سبکتر است ) . انااراين در اماق رعال و ارد اايال‬
         ‫اه سرعت اا محلهاي خطرناک دور شال .‬

 ‫عوارض تهاليال کنناله ياق مصالوم در صالمات الکتريکي‬

‫االق در ا ثر انقبا ضهاي‬  ‫اه‬   ‫ارد‬  ‫اا ورود ير ياق‬
‫الکتريکي سفت ( کزااي شکل ) عضالت تنفسي يا آسیب‬
‫مرا کز تنف سي در م غز ( در ا صل الن خاع ) اي ست‬
‫تنفسي عارض مي شود و پس اا مالتي قلب نیز اا ارکت‬
‫مي ايستال . البته اگر يرياق ارد اا خود قلب نیز‬
‫ع بور کرده اا شال اا اي اد انقبا ضات کر مي شکل و‬
‫غیرمؤثرو اسپاسثوديک در اطن ( فیبريالسیوق اطني )‬
‫ايست قلبي اولیه خواهیم داشت . پس اا ايست قلبي‬
‫- تنف سي ا گر در عرض ۴ تا ۶ دقی قه عثل یات اا یاء‬

              ‫6‬
    ‫‪PersianProzhe.ir‬‬     ‫پرشین پروژه دات آی آر‬


‫شروع نشود مرگ قطعي و اتثي خواهال اود . اما قبل‬
‫اا شروع عثلیات اایاء ااتالا اايال تثاس م صالوم را‬
              ‫اا يرياق ارد اا این ابريم .‬

                   ‫قطع يرياق کم ولتاژ‬

‫معقولترين کار قطع کلیال کنتور است . اگر دسترسي‬
‫سريع اه ف یوا ام کاق پذير ن بود دو شاخه را اا‬
‫پريز ایروق ایاوريال يا سیم روکش دار را اکشیال تا‬
‫اا پريز خارج شود و مطثئن شويال که خود در يک محل‬
‫اي خ طر و سالم قرار گرف ته ا يال . ا گر نتوان ستیال‬
‫يرياق ارد را اه اين ترتیب قطع کنیال روي يک ماده‬
‫عايق خشک مثل روانامه يا يک تخته چواي يا جستیک‬
‫ااي ستیال و اا يک و سیله چواي ال نال ( م ثل يارو )‬
‫من بع ارد را اا م صالوم دور کن یال . يا اين که يک‬
‫طناب را اه دور رانها يا د ست مصالوم ایانالاايال و‬
  ‫او را اه سثت خود اکشیال تا اا منبع دور شود .‬

‫تويه کنیال : اا اه کار اردق وسايل فلزي يا مرطوب‬
       ‫يا اا تثاس اا االق لخت مصالوم کامال‬
‫ا خودداري کنیال‬
‫. ا گر هیچ را هي و يود نالا شت گو شه ل باس م صالوم را‬
         ‫که خشک است اگیريال و او را اکشیال .‬

          ‫ارد گرفتگي اا يريانهاي پر ولتاژ‬

‫در مواردي که اا ارد گرفت گي ول تاژ ااج رو ارو‬
‫ه ستیال اه هیچ ع نواق اه م صالوم نزد يک ن شويال م گر‬
‫اينکه اا طرف پلیس يا شخص مسئولي اه شثا اطثیناق‬
‫داده شود که مي توان یال اه م صالوم نزد يک شويال .‬               ‫7‬
     ‫‪PersianProzhe.ir‬‬      ‫پرشین پروژه دات آی آر‬


‫تثاس اا ارد هاي پرولتاژ در خطوط فشارقوي هوايي‬
                    ‫معثوج‬
‫ا سبب مرگ آني مي شود . در چنین مواردي ضثن‬
‫اي اد سوختگي هاي شاليال ، در ا ثر ن یروي نا شي اا‬
‫اه م سااتي‬   ‫اسپا سم ناگ هاني ماهی چه اي ، م صالوم‬
‫شود . ا گر م صالوم‬      ‫مي‬  ‫پرت‬  ‫دور تر اا م حل ت ثاس‬
‫هثچناق در تثاس اا ارد ماناله اود يا اينکه کثتر‬
‫اا ۱۰ م تر اا خ طوط ف شار قوي فا صله دا شت هر گز‬
‫اه او‬  ‫ات ده یال ، ا تي‬     ‫که او را ن‬   ‫کو شش نکن یال‬
‫نزد يک هم ن شويال تا اين که ارد اه و سیله م سئولین‬
‫قطع شود چرا که ارد فشار قوي االت قوسي داشته و‬
‫مي توا نال م سافتهاي دور را ن یز ت حت تأثیر قرار‬
‫دهال در اين موارد مواد عايق ، ماننال چوب خشک يا‬
‫ل باس خ شک اه هیچ و يه ا فاظتي اراي شثا اي اد‬
‫نخواهال کرد . االفاصله اه پلیس خبر دهیال و ايااه‬
‫ناله یال ک سي اه م صالوم نزد يک شود و ا ماني ک ثک هاي‬
‫اولیه را شروع کنیال که اا طرف مسئولین يا مرايع‬
‫رسثي اه شثا اطالع داده شود که ارد قطع شاله است .‬

               ‫ارايااي مصالومین ارد گرفتگي‬

                         ‫شکايات وعالئم‬

‫مصالومي که دچار ارد گرفتگي مي شود مثکن است يکي‬
    ‫يا تثام شکايات و عالئم اير را داشته ااشال :‬

‫سوختگي هاي م حل ورود و خروج ير ياق ارد‬          ‫‪‬‬

                        ‫اا االق‬
‫ق طع راه هاي ع صبي که اه صورت ف لج ا نالام‬        ‫‪‬‬

                   ‫تظاهر مي کنال .‬


                 ‫8‬
    ‫‪PersianProzhe.ir‬‬     ‫پرشین پروژه دات آی آر‬


         ‫درد و اساس شالق ماهیچه ها‬     ‫‪‬‬

‫افزايش فشار خوق يا کاهش فشار خوق هثراه‬        ‫‪‬‬

      ‫اا عاليم و شکايات ناشي اا شوک‬
‫يا اي ست تنف سي ( مث کن‬      ‫م شکل شالق تنفس‬  ‫‪‬‬

‫ا ست ا ااق ورم ک نال و راه هوايي را م سالود‬
                      ‫نثايال)‬
   ‫ضراانات نامنظم قلب يا ايست قلبي.‬        ‫‪‬‬

‫پذيري ، ا گر م صالوم‬    ‫قراري و تحر يک‬   ‫اي‬  ‫‪‬‬

                  ‫هوشیار است .‬
                   ‫ایهوش شالق .‬  ‫‪‬‬

                ‫اختالجت اینايي .‬   ‫‪‬‬

‫شک ستگي ا ستخوانها ( اا يث له ستوق م هره‬       ‫‪‬‬

‫ها ) و دررفت گي مفا صل اه ع لت انقبا ضات‬
           ‫شاليال عضالت يا پرت شالق .‬
           ‫تشنج ( در موارد شاليال )‬    ‫‪‬‬


                     ‫مراقبت اا مصالوم‬

                ‫مراال مراقبتهاي اورژانس‬

‫مطثئن شويال که خود و مصالوم در يک منطقه‬       ‫‪‬‬

              ‫اي خطر قرار داريال .‬
‫اراي م صالوم يک راه هوايي مط ثئن ار قرار‬       ‫‪‬‬

‫موارد اي ست‬   ‫کن یال و ا گر جام ا ست ( در‬
‫قل بي - تنف سي ) عثل یات اا یاي قل بي -‬
      ‫تنفسي مقالماتي را شروع کنیال .‬
‫در صورت ويود ضايعات نخاعي و ستوق فقرات‬        ‫‪‬‬

‫، آسوویب هوواي سوور و شکسووتگي شوواليال ،‬               ‫9‬
    ‫‪PersianProzhe.ir‬‬    ‫پرشین پروژه دات آی آر‬


‫مراقبتهاي اولیه مراوط اه آنها را ان ام‬
                     ‫دهیال .‬
‫سوختگي هاي الکتري کي را ارا يااي کن یال .‬     ‫‪‬‬

‫خارج‬  ‫سوختگي‬  ‫االاقل دو م حل‬   ‫در ي ست وي‬
‫اا شیال : ي کي م حل ت ثاس اا من بع ا نرژي‬
  ‫الکتريکي و ديگري محل تثاس اا امین .‬
      ‫محل هاي سوختگي را سرد کنیال .‬     ‫‪‬‬

‫ار روي م ناطق سوخته پان سثاق ا ستريل خ شک‬     ‫‪‬‬

                  ‫قرار دهیال .‬
‫مرا قب شوک اا شیال . آق را در ماق کرده و‬      ‫‪‬‬

    ‫اکسیژق اا غلظت ااج ت ويز کنیال .‬
‫مصالوم را هر چه اودتر منتقل کنیال . اعضي‬      ‫‪‬‬

 ‫و‬    ‫و‬  ‫و‬     ‫و‬   ‫و‬
‫اا عووارض سووختگي ( مثول توورم راههواي‬
‫هوايي و در نتی ه خفگي ، نارسايي کلیه ،‬
‫ا ختالجت قل بي و شوک ) شروع تالري ي دار نال‬
‫. انااراين اايال مصالوم را سريعا اه مرکز‬
‫م هز منت قل کرد و او را ت حت ن ظر قرار‬
                     ‫داد .‬

‫تو يه کن یال : آ سیب هاي الکتري کي سبب تخر يب و سیع‬
‫آااد شالق مواد سثي ( مثل‬    ‫عضالت شاله ، که اين ااع‬
‫میوگ لواین ) اه دا خل خوق مي شود . ا ين مواد اا‬
‫راه خوق اه کل یه ها ر سیاله و در ادرار تر شح مي‬
‫شونال و ر نگ آق را قر مز مي کن نال و اا طر في اا‬
‫ر سوب در کل یه ها سبب نار سايي کل یه خواه نال شال .‬
‫انااراين اراي يلوگیري اا اين عارضه اه مصالومین‬
‫ارد گرفتگي که ادرار قرمز دفع مي کننال اايال ا م‬
‫ا يادي اا ماي عات دا خل ور يالي ( تريی ح ا ااوي اي‬

              ‫01‬
    ‫‪PersianProzhe.ir‬‬     ‫پرشین پروژه دات آی آر‬


‫کرانات ساليم ) تزريق کرد تا اا شسته شالق کلیه ها‬
             ‫، آسیب کلیوي تقلیل يااال .‬
              ‫11‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:7
posted:11/6/2012
language:Unknown
pages:11