Med by CTDU87yv

VIEWS: 46 PAGES: 20

									               СПИСЪК
    на научните публикации на проф. Иван Дончев Смилов, д.н.м.,
 Ръководител Катедра по анестезиология и интензивно лечение – МФ – София

І. УЧАСТИЕ В МОНОГРАФИИ, КНИГИ И УЧЕБНИЦИ

1. Смилов Ив. – Отклонения в АКР и газовия състав на кръвта при увреден
  плод и новородено. Лечение. – В кн. “УВРЕДЕН ПЛОД И НОВОРОДЕНО”,
  ред. Ил. Щъркалев, ЦНМД, София, 1974, 33-44.
2. Смилов Ив. – Алкално-киселинни и газови изследвания на фетална кръв. В
  кн. “ДИАГНОСТИЧНИ И ЛАБОРАТОРНИ МЕТОДИ В АКУШЕРСТВОТО
  И ГИНЕКОЛОГИЯТА”, ред. Ил. Щъркалев, М. Ф., София 1978, 317-332.
3. Смилов Ив., Л. Митев. – Реанимация на дете родено в депресивно състояние
  /асфиксия/. Диагностични трудности при преценка на състоянието на
  роденото в асфиксия дете. – В кн. “ДИАГНОСТИЧНИ И ТЕРАПЕВТИЧНИ
  ТРУДНОСТИ В АКУШЕРСТВОТО И ГИНЕКОЛОГИЯТА”, ред. Б.
  Василев, М.Ф. София, 1979, 93-112.
4. Митев Л., М. Минчева – Саева, Ив. Смилов – ОБЕЗБОЛЯВАНЕ,
  РЕАНИМАЦИЯ И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ В АКУШЕРСТВОТО, ред. Л.
  Митев, М.Ф. София, 1981, ІІ-ро издание – 1986.
5. Смилов Ив. – Родов травматизъм на плода и новороденото. Реанимация и
  интензивни грижи при увредено новородено. В кн. АКУШЕРСТВО за
  средни мед. кадри, ред. Г. Стоименов, М.Ф. София, 1982, 346-351.
6. Практически подходи в анестезиологията. – О. Хинков, М. Щърбова-
  Славова, Б. Десева, И. Смилов, Б. Борисов, П. Демиров – издателство
  “Знание” ООД; София; 1995г.
7. Анестезиология и интензивно лечение – Университетско издателство “Св.
  Климент Охридски”; София; 1998г. – под редакцията на проф. Ив. Смилов и
  др.
8. Акушерство и гинекология – София; 1998г.; ред. Ал. Хаджиев, Ал. Яръков,
  И. Василев; съавтори – проф. Ив. Смилов, Ив. Ковачев. Глава: Обезболяване
  в акушерството и глава: Кръвопреливане.
9. Ив.Смилов и сътр. В Учебник по акушерство – ред. Ал. Хаджиев, Ил.
  Карагьозов, МФ – София, 1995г.
10. Ив. Смилов, Л. Митев – в кн. Гранични проблеми в акушерството и
  гинекологията, под ред. На проф. Ив. Славов, МФ – София, 1990, стр. 183-
  195.
11. Наръчник по анестезиология (практическо ръководство) – Медицинско
  издателство “АРСО”; София; 2000г. – под редакцията на проф. Ив. Смилов;
  съавтори – Ив. Ковачев, Б. Борисов, Ив. Траянов
12. Обезболяване в акушерството, ред. И. Смилов – София, 2002, АРСО.
13. Наръчник по интензивно лечение, ред. И. Смилов – София, 2004г., АРСО.
14. Трансфузионна терапия в АГ практика – И. Смилов, Ив. Ковачев – в кн.
  Трансфузионна терапия, ред. Проф. Т. Лисичков, СОФИ – Р – София, 2001г.,
  543-562.
15. 15.Тестове по анестезиология и интензивно лечение - Й.Траянов ,
  Ив.Смилов –изд. АРСО, София 2004 г.
16. Наръчник по анестезиология и интензивно лечение, ред. И. Смилов – София,
  2007г., АРСО.
ІІ. ДИСЕРТАЦИИ

17. Смилов Ив. – Проучвания върху промените на АКР и газовия състав на
  кръвта на плода и майката по време на раждането и в първия час от живота,
  Кандидатска дисертация. София, 1975 г.
18. Смилов Ив. – Обезболяване на раждането/ Въпроси на методиката и
  отражение върху майката, родилна дейност, плода и новороденото дете,
  Докторска дисертация, София, 1986г.

ІІІ. РЕАЛНИ ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНИ СПИСАНИЯ И СБОРНИЦИ

19. Смилов Ив. – Проучвания върху дишането, АКР и газовия състав в кръвта
  при деца, родени с цезарово сечение – І-ви Нац. Конгрес по анестезиология,
  София, 1975, Сборник материали, І-ва част, 37-40.
20. Кацулов Ат., Р. Арнаудова, Ив. Смилов, М. Димчева – Възможности на
  трансабдоминалната амниоцентеза и изследване на параметрите на
  околоплодната течност, за диагноза на състоянието на плода. – Национална
  конференция по проблеми на плода и новороденото, София, 30-31 март
  1977, Сборник материали, № 9, 1-6.
21. Смилов Ив., Алкално-киселинни изследвания при плода. Национална
  конференция по проблеми на плода и новороденото. София, 30-31 март
  1977, Сборник материали, № 9, 1-6.
22. Смилов Ив., Д. Новачев, Л. Митев, З. Ищенко, С. Григорова – Корекция на
  метаболитната ацидоза с “Трометамол” у новородени деца по време на
  обменно кръвопреливане. – Симпозиум – Опит с лекарствени средства и
  мед. апаратура на ГДР, в анестезиологията, реанимацията и интензивната
  терапия, 29-30, ІХ, 1978, София. Сборник материали, 136-139.
23. Хаджиев Ал., Ст. Иванов, Ал. Яръков, Ив. Смилов – Клинично приложение
  на акушерския монитор. Юбилейна научна сесия “100 години районна
  болница Свищов. Сборник статии, 30.ХІ – 1.ХІІ.1979, 319-323.
24. Пъневска М., Ив. Смилов – Някои наблюдения в пуерпериума след планово
  цезарово сечение, при епидурална, спинална и ендотрахеална анестезия. –
  Регионална Конференция по въпросите на Ц С, 12-13 юни 1987, Китен.
  Сборник материали.
25. Смилов Ив. – Регионална аналгезия в акушерството. – Регионална
  конференция по въпросите на Цезаровото сечение. С. Китен, 12-13 юни
  1987, Сборник материали.
26. Смилов Ив., М. Ангелова, Р. Куманова и др. – Количеството на еякулата у
  мъже при стерилните семейства. Акуш. и гинекол. 5, 1968, 442-446.
27. Смилов Ив., И. Гочков, Р. Куманова, М. Ангелова – Епидемичният паротит,
  като причина за мъжкото безплодие – Акуш. и гинекол. 5, 1968, 437-441.
28. Мирков К., Ив. Смилов – Относно два случая с яйчников карцином,
  протекъл с картината на остър корем. Акуш. и гинекол. 1, 1971, 82-85.
29. Мирков К., Ив. Смилов – Нашият опит от вагиналната хистеректомия. –
  Акуш. и гинекол. 2, 1971,121-125.                                       2
30. Иванов Ив., Ив. Смилов, Хр. Таракчиев – Диагностични трудности при
  някои патологични състояния на гениталния апарат у жени-носителки на
  интраутеринни контрацептивни песари. Акуш. и гинекол. 5, 1971, 391.
31. Новачев Д., Ив. Смилов, Др. Атанасов, В. Илиева – Нашият опит в
  профилактиката на Резус имунизацията с анти Д-гама глобулин. Акуш. и
  гинекол. 6, 1973, 469-473.
32. Смилов Ив., Л. Митев – Микрокръвни изследвания при плода и
  новороденото – І-ва част: рН метрия. – Акуш. и гинекол. 4, 1973, 269-276.
33. Митев Л., Ив. Смилов – Микрокръвни изследвания при плода и
  новороденото – ІІ-ра част: сравнение на рН с оценката по Алгар – Акуш. и
  гинекол. 5, 1973, 333-339.
34. Смилов Ив., Л. Митев – Микрокръвни изследвания при плода и
  новороденото – ІІІ-та част: газов анализ. Акуш. и гинекол. 5, 1973, 340-346.
35. Смилов Ив., Л. Митев – Микрокръвни изследвания при плода и
  новороденото – ІV-та част: метаболитни съставки – Акуш. и гинекол. 6,
  1973,430.
36. Смилов Ив – Парацервикалният блок, като средство за аналгезия по време
  на раждането – Акуш. и гинекол. 1, 1974, 81-85.
37. Мирков К., Н. Доганов, С. Крутилин, Ив. Смилов – Оперативно лечение на
  стресинконтиненцията при жени, чрез вагинопексия антериор- Акуш. и
  гинекол. 2, 1974,119-124.
38. Смилов Ив., Цв. Десподова – Спонтанните цереброменингеални
  кръвоизливи по време на бременността, раждането и следродовия период,
  със съобщение на наш. случай - Акуш. и гинекол. 3,1974,236-239.
39. Смилов Ив., Л. Митев. Относно критичните бележки на Ст. Стоянов във
  връзка с нашите статии “Микрокръвни изследвания при плода и
  новороденото” - Акуш. и гинекол. 4, 1974, 316 – 321.
40. Смилов Ив. – Отражение на притискането на пъпната връв върху АКР и
  газовия състав на кръвта на плода и новороденото дете - Акуш. и гинекол. 6,
  1974, 440-444.
41. Щъркалев Ил., Ив. Смилов, Л. Митев – Разликата между майчиното и
  феталното рН и ВЕЕСГ, като критерии за състоянието на плода при
  раждането - Акуш. и гинекол. 1, 1975, 1-6.
42. Смилов Ив., Д. Новачев, Л. Митев, З. Ищенко – Промени в АКР и газовия
  състав на кръвта на новороденото дете по време на обменно кръвопреливане
  - Акуш. и гинекол. 2, 1975, 93-99.
Към № 17 Проучвания върху дишането, АКР и газовия състав в кръвта, при
деца, родени с цезарово сечение, Смилов Ив., Л. Митев - Акуш. и гинекол. 4,
1976,259-264.
43. Митев Л., А. Димитров, Ив. Смилов – Аналгезия при изкуствено прекъсване
  на бремеността до 12-та седмица с Дроперидрол и Фентанил – Проблеми на
  Акуш. и гинекол. , томV, 1977, 69-79.
44. Арнаудова Р., Ив. Смилов, Л. Митев – Тежката дихателна недостатъчност,
  като причина за мозъчни кръвоизливи у недоносените деца. Акуш. и
  гинекол. 1, 1976, 57-62.
45. Смилов Ив., Т. Узунова, Б. Кютукчиев – Преценка за зрелостта на феталния
  бял дроб, чрез определяне на отношението лецитин/сфингомиелин в
  околоплодната течност и чрез пенестия тест на Клементс - Акуш. и гинекол.
  6, 1975, 429-435.                                        3
46. Смилов Ив., Л. Митев, Ж. Андреев – Остра чернодробна недостатъчност по
  време на бременността, вследствие на ДИС, при преждевременно отлепване
  на плацентата - Акуш. и гинекол. 6, 1976, 410 – 415.
47. Стоянов Е., Л. Митев, Ив. Смилов, А. Димитров, К. Велев – Проучване на
  ефекта на декураризиращите препарати Нивалин и Пимадин – І-ва част –
  отражение върху дишането и кръвообръщението, при гинекологични
  операции - Акуш. и гинекол. 1, 1978, 33-40.
48. Смилов Ив., Г. Йорданов, Ал. Хаджиев – Профилактика на неонатална
  асфиксия с Етимизол, при прилагане на опиати и седативи по време на
  раждане - Акуш. и гинекол. 3, 1978,181-185.
49. Стоянов Е., Ив. Смилов, Л. Митев, А. Димитров – Проучване на ефекта на
  декураризиращите препарати Нивалин и Пимадин при гинекологични
  операции – ІІ-ра част – отражение върху АКР и газовете в кръвта - Акуш. и
  гинекол. 2, 1978, 126-132.
50. Арнаудова Р., Ив. Смилов, С. Григорова, Ал. Янков, В. Макавеева – Лечение
  на синдорма на разстроено дишане на новороденото, чрез продължително
  позитивно налягане в дихателните пътища, осъществено с найлонова
  торбичка на Буйе -–Педиатрия, 6, 1979, 588-593.
51. Митев Л., Ив. Смилов – Изучение анальгетического эфекта анальгина в
  послеоперационный период при гинекологических операциях – Медико –
  Биологическая Информация /МБИ/, кн. 6 , 1978, 35-39.
52. Смилов Ив., Л. Митев – Изучение побочных действий анальгина в
  послеоперационый период при гинекологических операциях – Медико –
  Биологическая информация /МБИ/, София, кн. 6, 1978, 49-52.
53. Шумлева В., Ив. Смилов, Л. Митев, А. Димитров – Промени в АКР и
  газовете в кръвта на раждащи жени, при комбинирано медикаментозно
  обезболяване на раждането - Акуш. и гинекол. 1, 1979, 7-12.
54. Смилов Ив., В. Шумлева, Л. Митев, А. Димитров – Проучване върху АКС и
  кръвните газове у плода и новороденото дете, при медикаментозно
  обезболяване на раждането – Проблеми на акушерството и гинекологията, т.
  VІІІ, 1980, 22-32.
55. Смилов Ив., Л. Митев, А. Димитров – Алкално-киселинен статус и кръвни
  газове, по време на гинекологични операции. Влияние на анестезията -
  Акуш. и гинекол. 4, 1983, 316-322.
56. Маринова М., Ив. Смилов, М. Влайкова – Проучване на действието на
  препарата Етимизол, при остатъчна релаксация след анестезия, при
  гинекологично болни жени - Акуш. и гинекол. 1979, 4, 283-287.
57. Смилов Ив., Л. Митев – Отражение на интервалите “увод-раждане” и
  “маточна инцизия-раждане” върху състоянието на новородените деца при
  цезарово сечение - Акуш. и гинекол. 5, 1984, 404-412.
58. Смилов Ив. – Сравнителна оценка на инхалационните анестетици при
  цезарово сечение - Акуш. и гинекол. 1, 1985, 47-54.
59. Стоянов Е., Л. Митев, Ив. Смилов, А. Димитров, А. Гълъбов, К. Велев –
  Проучване на отражението на декураризиращите препарати галантамин и 4-
  аминопиридин върху АКС, дишането и кръвообращението – Проблеми на
  хирургията, МФ, София, т. ІV, 1978, 225-245.
60. Митев Л., А. Димитров, И. Смилов – Изследване на киселинността на
  стомашния сок и риска от Менделсон синдром при цезарово сечение - Акуш.
  и гинекол. 3, 1979, 203-207.                                      4
61. Йорданов Г., Б. Кютукчиев, Ив. Смилов, Др. Атанасов, Е. Скринска –
  Сравнителни проучвания на показатели от АКС, амниотичната течност,
  феталната ЕКГ, по време на раждането и тяхната връзка с клиничното
  състояние на майката, плода и новороденото дете - Акуш. и гинекол. 5, 1979,
  309-319.
62. Смилов Ив., Л. Митев, Е. Чакалова, Д. Атанасов – Клинично изпитване на
  препарата Хлофазолин в акушеро-гинекологичната практика. – Медико-
  Биологична информация /МБИ/, Фармахим, София, кн. 2, 1980, 6-9.
63. Смилов Ив., М. Маринова, Л. Аладжова – Увод в анестезия за цезарово
  сечение, сравнение на Тиопентал с Пропанидид. - Акуш. и гинекол. 2, 1980
  128-132.
64. Стоянов Е., Ив. Смилов, М. Маринова, М. Минчева, Л. Митев –
  Транскутанното електрическо нервно стимулиране като метод за
  обезболяване на раждане - Акуш. и гинекол. ХХ, 3, 1981, 185-190.
65. Маринова М., Ив. Смилов – Анестезия за цезарово сечение. Сравнение на
  Кеталар с Тиопентал - Акуш. и гинекол. 4, 1981, 289-294.
66. Смилов Ив., Е. Стоянов, Л. Митев, М. Маринова, М. Минчева – Саева –
  Обезболяване чрез ТЕНС в следоперативния период при гинекологични
  операции - Акуш. и гинекол. 3, 1981, 245-249.
67. Маринова М., Ив. Смилов – Транскутанна електрическа нервна стимулация
  – метод на обезболяване в акушерството - Акуш. и гинекол.4, 1980, 366-374.
68. Смилов Ив. – Анестезиологични и реанимационни проблеми при
  гериатрични пациентки в гинекологията - Акуш. и гинекол. 2, 1982, 144-149.
69. Смилов Ив., Л. Митев, А. Папалукас – Анестезия при цезарово сечение.
  Отражение на интервала “увод-раждане” върху майката, плода и
  новороденото. Акуш. и гинекол. 5-6, 1980, 456-461.
70. Стоянов Е., Ив. Смилов, Л. Митев, М. Минчева, В. Шумлева – Нашият опит
  с транскутанното електрическо нервно стимулиране /ТЕНС/ и
  медикаментозна аналгезия при нормално раждане – Проблеми на
  хирургията, МФ, София, ІХ, 1981, 41-56.
71. Смилов Ив., Р. Арнаудова – Интермитентно обдишване с балон при
  недоносени деца, поставени на продължително позитивно налягане по
  назален път - Акуш. и гинекол. ХХІ, 1, 1982, 47-50.
72. Мавроидис Д., Кесидис Д., Манталенакис С., Ив. Смилов, Л. Митев –
  Влияние на бета миметика ретодрин, върху зрелостта на феталния бял дроб -
  Акуш. и гинекол. ХІХ, 5-6, 1980, 461-464.
73. Атанасов Б., Ив.Смилов, Л. Митев – Промени в АКС при бременни жени,
  третирани с продължителна инфузия с Партусистен и Трометамол - Акуш. и
  гинекол. 2, 1982, 119-124.
74. Смилов Ив., К. Йорданов, Л. Митев – Влияние на кислорода, подаван на
  майката при цезарово сечение върху състоянието на плода и новороденото
  дете - Акуш. и гинекол. 4, 1982, 300-307.
75. Чакалова Е., Ив. Смилов, Л. Митев – Обезболяване в следоперативния
  период при АГ операции с Кеталар/Диазепам - Акуш. и гинекол. 3, 1983,
  185-189.
76. Райчева Р., К. Йорданов, Л. Митев, Ив. Смилов, М. Минчева – Нашият опит
  с епидурална аналгезия в акушерството и гинекологията - Акуш. и гинекол.
  3, 1982, 200-202.
                                       5
77. Смилов Ив., К. Йорданов, Л. Митев – Прилагане на морфин епидурално за
  обезболяване в следоперативния период при АГ операции - Акуш. и
  гинекол. 6, 1982, 472-476.
78. Чакалова Е., Ив. Смилов, М. Минчева – Саева – Рядко усложнение от
  епидурална аналгезия при гинекологична операция - Акуш. и гинекол. 5,
  1982, 418-422.
79. Йорданов К., Ив. Смилов, Л. Митев, М. Минчева – Хемодинамични промени
  при епидурална аналгезия за цезарово сечение - Акуш. и гинекол. 1, 1985,
  55- 59.
80. Смилов Ив., Е. Чакалова, Л. Митев, М. Сребрева, Ч. Чернев – Трудности и
  усложнения от епидурална аналгезия при гинекологични операции.
81. Йорданов К., А. Ниньо, Ив. Смилов, К. Плосков – Сравнително проучване на
  два увода в анестезия за планово цезарово сечение – Проблеми на
  акушерството и гинекологията, т. ХІІІ, 1985, 49-54.
82. Маринова М., Ив. Смилов, Л. Аладжова – Увод в анестезия за цезарово
  сечение. Сравнение на Алтезин с Тиопентал - Акуш. и гинекол. 2, 1985, 54-
  59.
83. Смилов Ив., Л. Аладжова, Р. Райчева – Парацервикален блок за
  обезболяване и дирижиране на раждането - Акуш. и гинекол. ХХV, 4, 1986,
  26-30.
84. Смилов Ив., Л. Митев, Р. Райчева, К. Йорданов, М. Минчева – Обезболяване
  на раждане чрез епидурална аналгезия. І-ва част: Ефект и отражение върху
  майката и родовата дейност. Акуш. и гинекол. 2, 1985, 48-53.
85. Смилов Ив., Р. Райчева, И. Савова, Л. Митев – Епидурална аналгезия при
  раждане. ІІ-ра част: Отражение върху плода и новороденото - Акуш. и
  гинекол.ХХІІ, 3, 1985, 40-46.
86. Митев Л., М. Минчева, М. Маринова, Ив. Смилов, К. Йорданов, Л.
  Млечкова – Приложение на Кеталар – Диазепам за обезболяване на раждане
  - Акуш. и гинекол.ХХІІІ, 4, 1984, 327-333.
87. Stoianov E., Smilov I., M. Marinova, M. Mintcheva, L. Mitev – Transcutaneous
  electric nerve stimulation /TENS/ - a method of pain relief in Obstetrics and
  gynecology – Anesthesiol. and Reanimat. 8, 1983, H 4, 213-219.
88. Смилов Ив., Л. Митев, И. Савова – Епидурална аналгезия при цезарово
  сечение. Сравнение с обща анестезия - Акуш. и гинекол. 3, 1984, 233-240.
89. Арнаудова Р., Ив. Смилов, И. Савова – Проучвания върху сърдечната
  честота и дишането при деца, родени чрез ЦС и епидурална аналгезия чрез
  кардиореспирограми – Проблеми на акушерството и гинекологията, т. ХІV,
  1986, 47-55.
90. Смилов Ив., Л. Митев, М. Минчева, Л. Млечкова, М. Сребрева, К. Йорданов
  – Нашият опит при 600 случая с епидурална аналгезия за цезарово сечение -
  Акуш. и гинекол. ХХV, 1, 1986, 1-6.
91. Смилов Ив., Л. Млечкова, М. Минчева – Спинална аналгезия при цезарово
  сечение - Акуш. и гинекол. 5, 1985, 21-29.
92. Йорданов К., Ив. Смилов, А. Ниньо, М. Минчева – Сравнително проучване
  на епидурална и обща анестезия при планово цезарово сечение. Акуш. и
  гинекол. 3, 1985, 31-39
93. Маринова М., Ив. Смилов, И. Савова, Л. Митев, М. Минчева-Саева –
  Пипекуриум бромид /ардуан/ сравнен с Панкурониум бромид /Павулон/ и
  техните отражения върху новородени чрез ЦС деца - Акуш. и гинекол.
  ХХVІ, 4, 1987, 48-51.


                                        6
94. Маринова М., Ив. Смилов, Л. Гергова, М. Минчева – Клинични изследвания
  на кетамин хлорид /Калипсол/, приложен в субанестетични дози при малки
  операции в акушерството и гинекологията - Акуш. и гинекол. ХХVІ, 6, 1987,
  51-56
95. Смилов Ив. – Реанимационни проблеми при бременни жени с прееклампсия
  - Акуш. и гинекол. 3, 1988.
96. Матеева Ев., Ив. Смилов – АКС и газов състав на кръвта на майката, плода и
  новороденото след приложение на централна електроаналгезия по време на
  раждане пер виас натуралес - Акуш. и гинекол. 3, 1988.
97. Смилов Ив. – Раждане без болка – сп. Здраве, бр. 1 ,1988, 20-21.
98. Смилов Ив., Б. Борисов – Приложение на Алфентанил /Rapifen/ като
  компонент на балансирана обща анестезия при гинекологични операции –
  сп. Безопасна анестезия, Янсен Фармацевтика, 1994, 14-18.
99. Смилов Ив., Ал. Янков, Б. Борисов – Приложение на Алфентинил /Rapifen/ в
  съчетание с Пропофол и райски газ /кислород за амбулатолна анестезия при
  прекъсване на бременност, сп. Безопасна анестезия, Янсен Фармацевтика,
  1994, 18-21.
100. Смилов Ив., М. Влайкова, М. Минчева, В. Трайкова, С. Георгиев, Е.
  Чакалова – Клинично изпитване на препарата Етомидат /Hypnomidate/ - сп.
  Безопасна анестезия, Янсен Фармацевтика, 1994, 21-24.
101. Георгиев С., Ив. Смилов, В. Трайкова – Диприван /Пронофол/ и
  приложението му в акушерството и гинекологията, сп. Акушерство и
  гинекология, 1991, кн.1, 46-49.
102. Смилов Ив., М. Влайкова, М. Минчева-Саева и др. – Клинично
  изпитване на препарата Хипномидат при гинекологични операции, сп.
  Акушерство и гинекология, 1991, кн. 2, 76-79.
103. Смилов Ив., А. Янков, С. Георгиев, Б. Борисов – Приложение на
  мидазоган и флуназепил за краткотрайна анестезия при прекъсване на ранна
  бременност - сп. Акушерство и гинекология,1993, кн. 2, 32-36.
104. Трайкова В., Ив. Смилов, С. Георгиев – Хемодинамични промени при
  нормална и при някои случаи на патологична бременност и методи за
  диагностика. Проблеми на акушерството и гинекологията, т. ХХ, 1994,14-22.
105. Smilov I., B. Borissov. Epidural morphin versus sufentanyl, vs clonidine for
  the menagement of postoperative pain after radical hysterectomy – Vienna 4-8
  Sept. 1995, Proceedings of 24 th central European Congress on Anesthesiology, p.
  521-525.
106. Smilov I., B. Borissov – A comparison of epidural morphine and epidural
  clonidine for posoperative pain relief after radical hysterectomy. The International
  Monitor. Spcial Abstract Issue April 1994, p. 30-35.
107. Petkov Y., Smilov I., Nikolov A.- A study over patient-controlled and
  continuous epidural analgesia during labour – 19th Annual ESRA Congress; Italy;
  Rome, 2000, Regional anesthesia and pain therapy, p. 206-210.
108. Tencheva Z., E. Hadjiolova, A. Velichkova, I. Smilov – Changes in DNA
  binding activity from glial alls following propofol treatment - Comptes rendus de
  l’ Academie Bulgare des Sciences, vol. 50, No 7-8, 1997, p. 93-97.
109. Ковачев Ив., А. Николов, Ив. Траянов, А. Димитров, Ив. Смилов, Ст.
  Иванов – Оценка на кислородния приток /DO2/ и кислородната консумация
  /VO2/ при пациентки с тежка прееклампсия, сп. Акушерство и гинекология,
  2002, кн. 3, 18-24.                                           7
110. Д. Бояджиев, И. Смилов, В. Рашков – Ларингеалната маска като подход
  при преодоляването на трудната интубация, Спешна медицина, кн. 2, 2003,
  61-64.
111. Смилов Ив., А. Янков, Б. Борисов – Приложение на рапифен
  (алфентанил) в съчетание с пропофол (диприван) и райски газ/кислород за
  амбулаторна анестезия при прекъсване на бременност в първия триместър –
  сп. Анестезиология и интензивно лечение, 1994, кн. 1, 5-8.
112. Смилов Ив., Б. Борисов – Приложение на алфентанил (Rapiphen) като
  компонент на балансирана обща анестезия при гинекологични оперативни
  интервенции със спедна продължителност, сп. Анестезиология и интензивно
  лечение, 1994, кн.1., 32-37.
113. Трайкова В., Ив. Смилов – Приложение на ларингеалната маска при
  планови гинекологични операции, сп. Анестезиология и интензивно
  лечение, 1994, кн. 2, 22-24.
114. Кунев Г., С. Георгиев, Ив. Смилов – Някои анестезиологични проблеми
  при лапароскопия, сп. Анестезиология и интензивно лечение, 1994, кн. 3, 20-
  24.
115. Хаджиолева Е., И. Смилов – Суфентанил – фармакологична
  характеристика и клинично приложение, сп. Анестезиология и интензивно
  лечение, 1994, кн. 4, 21-26.
116. Смилов Ив., А. Янков, С. Георгиев, Б. Борисов – Приложение на
  пропофол за венозна анестезия при амбулаторни гинекологични
  интервенции, сп. Анестезиология и интензивно лечение, 1995, кн. 1, 11-14.
117. Ковачев И., И. Смилов – Рокурониум (ORG 9426) – фармакологична и
  сравнителна характеристика. Ефекти при клинично приложение, сп.
  Анестезиология и интензивно лечение, 1995, кн. 1, 31-36.
118. Ковачев И., И. Смилов – Минимални стандарти, препоръчвани при
  анестезия в акушерството. Стандарти за регионална анестезия в
  акушерството, сп. Анестезиология и интензивно лечение, 1995, кн. 3., 31-35.
119. Ковачев И., И. Траянов, Ив. Смилов – Мивакуриум хлорид –
  фармакологична характеристика, клинични ефекти и взаимодействия, сп.
  Анестезиология и интензивно лечение, 1995, кн. 2, 10-14.
120. Георгиев С., И. Смилов, Д. Шуперлиева, А. Янков – Респираторен
  мониторинг по време на анестезия за диагностична гинекологична
  лапароскопия, сп. Анестезиология и интензивно лечение, 1995, кн. 4, 26-32.
121. Траянов И., И. Ковачев, И. Смилов – Мониториране на хемодинамиката с
  трансезофагеален Доплер, сп. Анестезиология и интензивно лечение, 1995,
  кн. 4, 47-49.
122. Янков А., И. Смилов, С. Георгиев – Интубация с краткодействуващия
  недеполяризиращ мускулен релаксант Mivacron, сп. Анестезиология и
  интензивно лечение, 1996, кн.1, 10-12.
123. Трайкова В., И. Смилов – Диприван (Пропофол) за увод в обща
  анестезия при цезарово сечение, сп. Анестезиология и интензивно лечение,
  1996, кн. 2, 48-49.
124. Ковачев И., И. Траянов, Н. Недев, И. Смилов, В. Костова – Ехографски
  методи за определяне на минутния обем на сърцето (МОС) и неговото
  непрекъснато мониториране за нуждите на анестезиологията и интензивната
  медицина, сп. Анестезиология и интензивно лечение, 1996, кн. 3, 18-24.
                                       8
125. И. Ковачев, И. Смилов, И. Траянов – Ропивакаин – фармакологична
  характеристика и клинично приложение, сп. Анестезиология и интензивно
  лечение, 1997, кн.1., 7-11.
126. С. Георгиев, И. Смилов, М. Сребрева, В. Николов – Проблеми на
  анестезията при бременна със затлъстяване, утежнена акушерска анамнеза и
  цезарово сечение, сп. Анестезиология и интензивно лечение, 1997, кн.1, 35-
  39.
127. Пл. Кенаров, Ив. Смилов, Кр. Христова – Пропофолът – какво ново за
  един добре познат анестетик, сп. Анестезиология и интензивно лечение,
  1997, кн.2, 50-54.
128. Г. Кунев, Ив. Смилов – Сравнение на обезболяването с Morphine и
  Chlophazoline в постоперативния период чрез системата РСА, сп.
  Анестезиология и интензивно лечение, 1997, кн.3., 19-22.
129. Борисов Б., Д. Узунова, И. Смилов – Приложение на трамадол за лечение
  на главоболие след спинална анестезия, сп. Анестезиология и интензивно
  лечение, 1997, кн. 3, 38-40.
130. Д. Шуперлиева, Ив. Смилов – Ремифентанил – нов фармакологичен клас
  опиоиди, сп. Анестезиология и интензивно лечение, 1997, кн. 4, 40-45.
131. С. Георгиев, И. Смилов, Д. Бояджиев, М. Пъневска – Сравнение на
  Diprivan с Brietal, Thiopental и Halothan в три анестезиологични протокола
  при гинекологични лапароскопии, сп. Анестезиология и интензивно
  лечение, 1998, кн. 1, 19-22.
132. Д. Бояджиев, И. Смилов, С. Георгиев – Миокардни ефекти на локалните
  анестетици, сп. Анестезиология и интензивно лечение, 1998, кн.1, 59-65.
133. С. Георгиев, Д. Узунова, И. Смилов, А. Янков – Brietal (Methohexital) –
  един нов стар венозен анестетик, сп. Анестезиология и интензивно лечение,
  1998, кн.2, 3-7.
134. В. Йовчев, Д. Шуперлиева, Ив. Смилов – Компютърно контролирана
  интравенозна инфузия (TCI) – нов метод в съвременната анестезиологична
  практика, сп. Анестезиология и интензивно лечение, 1998, кн.3, 32-37.
135. Хр. Найденов, Д. Шуперлиева, Д. Узунова, М. Сребрева, Ив. Смилов –
  Клинично приложение на ремифентанила за амбулаторна анестезия, интра-
  и постоперативно обезболяване, сп. Анестезиология и интензивно лечение,
  1998, кн. 4, 7-11.
136. Ч. Чернев, Д. Узунова, Д. Шуперлиева, И. Смилов, Хр. Найденов –
  Ниски дози ромифентанил за интраоперативно обезболяване в
  гинекологичната хирургия, сп. Анестезиология и интензивно лечение, 1998,
  кн. 4, 11-14.
137. М. Николова, И. Ковачев, И. Смилов – Isoflurane – приложение в
  акушерството и гинекологията, сп. Анестезиология и интензивно лечение,
  1999, кн. 1, 39-43.
138. И. Смилов, Н. Файтонджиева, И. Траянов – Следоперативно
  обезболяване с компютърноконтролирана инфузия на Remifentanil – TCI, сп.
  Анестезиология и интензивно лечение, 1999, кн. 3, 8-13.
139. И. Смилов, И. Траянов, Хр. Найденов, Н. Файтонджиева – Тотална
  интравенозна анестезия (ТИВА) с компютърноконтролирана инфузия на
  Remifentanil – TCI, сп. Анестезиология и интензивно лечение, 1999, кн.3, 21-
  25.
                                       9
140. Ю. Петков, И. Ковачев, И. Смилов – Нискомолекулни хепарини.
  Приложение на Clexane (Enoxaparin) в клиничната практика, сп.
  Анестезиология и интензивно лечение, 1999, кн. 3, 55-63.
141. Ч. Чернев, Д. Узунова, И. Смилов – Изофлуран по метода low-flow и
  ремифентанил в мануално контролирана инфузия, приложени за поддържане
  на анестезия, сп. Анестезиология и интензивно лечение, 1999, кн. 4, 3-6.
142. Ю. Петков, Д. Бояджиев, И. Смилов – Алфа-2-агонисти в
  анестезиологията. І. Основна характеристика, сп. Анестезиология и
  интензивно лечение, 1999, кн. 4, 21-29.
143. Ю. Петков, Д. Бояджиев, И. Смилов – Алфа-2-агонисти в
  анестезиологията. ІІ. Дексмедетомидин – суперселективен алфа-2-агонист
  или бъдещ нов клас анестетик, сп. Анестезиология и интензивно лечение,
  2000, кн. 2, 30-38.
144. П. Анчев, И. Смилов – Съвременни аспекти на антибиотичната терапия в
  отделенията за интензивно лечение. І. Продължителност, индикации, избор
  на антибиотик, сп. Анестезиология и интензивно лечение, 2000, кн. 3-4, 42-
  47.
145. Д. Узунова, И. Смилов – Amantadine sulfat (PK-Merz) – Един съвременен
  поглед, сп. Анестезиология и интензивно лечение, 2001, кн.1, 37-44.
146. В. Йовчев, И. Смилов – HELLP синдром – диагноза и поведение, сп.
  Анестезиология и интензивно лечение, 2001, кн. 2, 33-38.
147. И. Траянов, И. Ковачев, Е. Георгиева, А. Николов, И. Смилов –
  Приложение на Marcaine Heavy 0.5 % за спинална анестезия при планово
  цезарово сечение, сп. Анестезиология и интензивно лечение, 2001, кн. 3, 3-9.
148. Н. Файтонджиева, С. Георгиев, И. Смилов – Постоянна инфузия на
  profenid 100 mg за следоперативно обезболяване при гинекологични
  операции, сп. Анестезиология и интензивно лечение, 2001, кн. 3, 19-24.
149. М. Маринов, И. Смилов, С. Георгиев, П. Анчев – Трудна интубация, сп.
  Анестезиология и интензивно лечение, 2001, кн. 3, 35-44.
150. Н. Файтонджиева, С. Георгиев, И. Смилов – Компютърно-контролирана
  инфузия на sufentanil – TCI за следоперативно обезболяване при
  гинекологични операции, сп. Анестезиология и интензивно лечение, 2001,
  кн. 4, 17-22.
151. С. Георгиев, И. Смилов, Н. Файтонджиева – Неинвазивен мониторинг на
  хемодинамиката    при   гинекологични  лапароскопии    при   два
  анестезиологични протокола, сп. Анестезиология и интензивно лечение,
  2001, кн. 4, 22-28.
152. И. Ковачев, А. Николов, И. Траянов, В. Мазнейкова, В. Дяволов, И.
  Смилов, А. Димитров – Сравнителна оценка на параметрите на
  преднатоварването при пациентки с тежка прееклампсия, подложени на
  епидурална анестезия за Цезарово сечение, сп. Анестезиология и интензивно
  лечение, 2001, кн. 4-А, 10-19.
153. С. Георгиев, Н. Файтонджиева, И. Смилов, Д. Бояджиев – MARCAINE
  SPINAL HEAVY за спинална анестезия в гинекологичната практика, сп.
  Анестезиология и интензивно лечение, 2001, кн. 4-А, 32-38.
154. П. Анчев, И. Смилов – Захарен диабет, бременност и цезарово сечение –
  проблеми на анестезията и на периоперативното третиране. І. Особености на
  пред-анестезионната консултация и подготовка на пациентките за анестезия,
  сп. Анестезиология и интензивно лечение, 2001, кн. 4-А, 64-68.                                       10
155. И. Ковачев, А. Николов, И. Траянов, А. Димитров, И. Смилов – Оценка
  на кръвните газове при цезарово сечение за пациентки с тежка
  прееклампсия, сп. Анестезиология и интензивно лечение, 2002, кн. 1, 7-14.
156. С. Георгиев, И. Смилов, Н. Файтонджиева, М. Пъневска – Мониториране
  на кръвния поток на десцендентната аорта (кпда) и капнографията при
  гинекологични лапароскопии, сп. Анестезиология и интензивно лечение,
  2002, кн. 1, 26-34.
157. И. Траянов, Д. Узунова, И. Ковачев, И. Смилов – Севофлуран, сп.
  Анестезиология и интензивно лечение, 2002, кн. 1, 52-56.
158. Н. Файтонджиева, С. Георгиев, И. Смилов – Ремифентанил срещу
  Суфентанил – компютърно-контролирани инфузии за обезболяване в
  гинекологията, сп. Анестезиология и интензивно лечение, кн.2, 2002, 12-19.
159. П. Анчев, И. Траянов, И. Смилов – Ларингеална маска І. Основи при
  работа с ларингеална маска – история и развитие, устройство, предимства и
  недостатъци, тестове и подготовка за работа, сп. Анестезиология и
  интензивно лечение, 2002, кн. 3, 37-43.
160. П. Анчев, И. Траянов, И. Смилов – Ларингеална маска ІІ, основи при
  работа с ларингеална маска – увод и поддържане на анестезия, показания и
  противопоказания, специфични области на приложение, усложнения,
  модификации на класическата ларингеална маска, сп. Анестезиология и
  интензивно лечение, 2002, кн. 3, 43-52.
161. С. Георгиев, Л. Гергова, И. Смилов – Случай на масивен подкожен
  емфизем при оперативна лапароскопия, сп. Анестезиология и интензивно
  лечение, 2002, кн. 3, 52-55.
162. И. Траянов, Д. Узунова, П. Анчев, И. Смилов – Sevorane (Севофлуран) и
  ларингеална маска (LMA) за обща инхалационна анестезия със спонтанна
  вентилация, сп. Анестезиология и интензивно лечение, 2002, кн. 4 , 12-15.
163. Н. Файтонджиева, С. Георгиев, И. Смилов, А. Стефанова –
  Контролирани от пациента интравенозна и епидурална аналгезии за
  постоперативно обезболяване след абдоминална хистеректомия, сп.
  Анестезиология и интензивно лечение, 2002, кн. 5., 33-41.
164. В. Йовчев, И. Смилов – Анестезия при прееклампсия, сп. Анестезиология
  и интензивно лечение, 2003, кн.1, 48-56.
165. Д. Бояджиев, И. Смилов – Трудна интубация – какво ново ?, сп.
  Анестезиология и интензивно лечение, 2003, кн.2, 47-52.
166. Е. Георгиева, И. Смилов, С. Георгиев – Селективни и неселективни
  циклооксигеназни инхибитори, сп. Анестезиология и интензивно лечение,
  2003, кн. 2, 52- 61.
167. М. Маринов, В. Йовчев, И. Смилов – Линезолид – началото на успеха
  при пациенти с нозокомиална пневмония, сп. Анестезиология и интензивно
  лечение, 2003, кн. 3, 42-50.
168. Е. Георгиева, И. Смилов – Dynastat (Pfizer) – Първи парентерален СОХ-2
  инхибитор, сп. Анестезиология и интензивно лечение, 2003, кн. 3, 59-61.
169. Н. Файтонджиева, С. Георгиев, И. Смилов, В. Шумлева –
  Продължителна епидурална аналгезия и контролирана аналгезия в ранния
  следоперативен период след гинекологични операции, сп. Анестезиология и
  интензивно лечение, 2003, кн. 4, 14-23.
170. М. Маринов, И. Смилов – Физични принципи в анестезиологията, сп.
  Анестезиология и интензивно лечение, 2003, кн. 4, 52-65.                                      11
171. Smilov I., Anesthesia in high-risk obstetric patients. (Abstract) Der
  Anaesthesist Supp2. 1996; 45-46.
172. Узунова, Д., С. Георгиев, И. Смилов – Dynastat ( Parecoxib sodium ) –
  високо селективен СОХ 2 – инхибитор за постоперативно обезболяване в
  гинекологичната хирургия, сп. Анестезиология и интензивно лечение, 2004,
  кн. 1, 3-7.
173. Бояджиев, Д., И. Смилов, И. Траянов – Анестезия със севофлуран и Low
  flow – фармако-икономичен аспект, сп. Анестезиология и интензивно
  лечение, 2004, кн. 1, 34-41.
174. Траянов, И., И. Ковачев, Ю. Петков, И. Смилов – Levobupivacaine
  (Chirocaine ) – стереоселективен амиден локален анестетик, сп.
  Анестезиология и интензивно лечение, 2004, кн. 1, 50-55.
175. Н. Керемидчиева, И. Смилов – Трябва ли да се използва албумин за
  корекция на хипоалбуминемията при критично болни? сп. Анестезиология и
  интензивно лечение, 2004, кн. 2, 46-50.
176. А. Явашев, И. Смилов – Анестезия и интензивно лечение при
  прееклампсия – I част, сп. Анестезиология и интензивно лечение, 2004, кн. 2,
  51-59.
177. П. Анчев, Д. Узунова, С. Георгиев, И. Смилов – Декскетопрофен
  трометамол ( Дексофен ) – фармакологично представяне и клинично
  приложение, сп. Анестезиология и интензивно лечение, 2004, кн. 3, 3-8.
178. С. Георгиев, И. Смилов, П. Турлаков – Интервали на систоличното време
  – I част, сп. Анестезиология и интензивно лечение, 2004, кн. 3, 9-19.
179. С. Георгиев, И. Смилов, П. Турлаков – Интервали на систоличното време
  – I I част, сп. Анестезиология и интензивно лечение, 2004, кн. 3, 20-29.
180. И. Траянов, Ю. Петков, А. Николов, И. Смилов – Приложение на
  Levobupivacaine ( CHIROCAINE ) 0,5% за спинална анестезия при Цезарово
  сечение, сп. Анестезиология и интензивно лечение, 2004, кн. 4, 3-6.
181. Д. Узунова, Траянов И., Георгиев С., Смилов И. – Условия за поставяне
  на ларингеална маска ( ЛМ ) – сравнение на инхалационен увод в анестезия
  със Севофлуран и интравенозен увод с Пропофол, сп. Анестезиология и
  интензивно лечение, 2004, кн. 4, 29-32.
182. Д. Узунова, С. Георгиев, В. Йовчев, И. Смилов – NEODOLPASSE за
  постоператвно    обезболяване  в  гинекологичната   хирургия,  сп.
  Анестезиология и интензивно лечение, 2004, кн. 5, 3-7.
183. А. Николов, Л. Гърчева, И. Траянов, А. Димитров, П. Марков, И. Смилов
  – Приложение на автохемотрансфузията в акушеро-гинекологичната
  практика, сп. Анестезиология и интензивно лечение, 2004, кн. 5, 48-53.
184. Георгиева, И. Смилов – Dynastat ( PFIZER ) – първи парентерален СОХ-
  2 инхибатор, Suppl., 2004, 3-5.
185. Узунова, Д., С. Георгиев, И. Смилов – Dynastst ( Parecoxib sodium ) –
  високо селективен СОХ 2 – инхибатор за постоперативно обезболяване в
  гинекологичната хирургия, Suppl., 2004, 6-10.
186. Н. Керемидчиева, И. Смилов – Трябва ли да се използва двуазотният
  окис в съвременната клинична анестезия? сп. Анестезиология и интензивно
  лечение, 2005, кн. 1, 32-37.
187. Д. Узунова, И. Смилов – І. Будност по време на обща анестезия –
  история и същност на проблема, честота, рискови фактори и легални
  съображения, І І. Слухови евокирани потенциали ( AEP ), І І І. Биспектрален                                       12
  анализ на ЕЕГ ( BIS ), сп. Анестезиология и интензивно лечение, 2005, кн. 2,
  27-32.
188. К. Захариева, С. Георгиев, И. Смилов – Особености на амбулаторната
  анестезия в акушерството и гинекологията – Обща част І,         сп.
  Анестезиология и интензивно лечение, 2005, кн. 2, 41-56.
189. В. Йовчев, П. А нчев, Е. Тюфекчиева, И. Смилов – Спинална анестезия за
  амбулаторна хистероскопия, сп. Анестезиология и интензивно лечение,
  2005, кн. 4, 30-33.
190. Д. Гугутков, И. Смилов – Толеранс на острата анемия –
  анестезиологичен поглед, сп. Анестезиология и интензивно лечение, 2005,
  кн. 4, 42-50.
191. Н. Керемидчиева, И. Смилов – Предоперативна аналгезия – Preemptive
  Analgesia, сп. Анестезиология и интензивно лечение, 2005, кн. 4, 51-55.
192. Ц. Филипов, И. Смилов – Прекондициониране на миокарда посредством
  халогенни анестетици – основни положения и клинично приложение, сп.
  Анестезиология и интензивно лечение, 2005, кн. 5, 44-51.
193. И. Смилов, Е. Георгиева – Титрирано интравенозно приложение на
  Морфин, сп. Анестезиология и интензивно лечение, 2005, кн. 5, 52-63.
194. Ц. Филипов, И. Смилов – BIS R EEG – мониториране по време на
  анестезия – І и І І част, сп. Анестезиология и интензивно лечение, 2006, кн.
  3, 34-51.
195. Р. Батова, И. Смилов – Превенция на венозен тромбоемболизъм в
  хирургията и акушерството: насоки за клиничната практика, сп.
  Анестезиология и интензивно лечение, 2006, кн. 3, 52-62.
196. Г. Пенев, А. Явашев, И. Смилов – Съвременни аспекти при третирането
  на пациенти в септично състояние употреба на активиран Protein C,
  гликемичен контрол и санация на инфекциозното огнище, сп.
  Анестезиология и интензивно лечение, 2006, кн. 5, 51-56.
197. Г. Пенев, И. Смилов – Съвременни аспекти в терапията на
  прееклампсията и еклампсията, сп. Анестезиология и интензивно лечение,
  2007, кн. 1, 18-24.
198. И. Смилов, Р. Батова – Кръвотечения в плацентарния период, сп.
  Анестезиология и интензивно лечение, 2007, кн. 1, 25-28.
199. К. Захариева, И. Смилов – Парацервикален и пудендален блок в
  акушерството и гинекологията, сп. Анестезиология и интензивно лечение,
  2007, кн. 2, 26-32.
200. И. Смилов, Б. Младенов – Защо родилките предпочитат епидурална
  аналгезия при раждане: Ролята и вярванията за епидуралната аналгезия и
  паническия страх от болка, сп. Анестезиология и интензивно лечение, 2007,
  кн. 2, 33-36.
201. А Явашев, И. Смилов – Синдром на пропофолова инфузия – факти,
  интерпретация и терапевтични препоръки, сп. Анестезиология и интензивно
  лечение, 2007, кн. 3, 17-22.
202. Д. Гугутков, И. Смилов – Препоръки за безопасност при изпълнение на
  регионална анестезия на фона на повлияваща хемостазата терапия –
  последни данни, сп. Анестезиология и интензивно лечение, 2007, кн. 3,
  23-30.
203. И. Смилов, Б. Младенов – Съвременни методи за постоперативно
  обезболяване в Европа и потенциалното приложение на трансдермалната                                       13
  йонофоретична система с фентанил HCL, сп. Анестезиология и интензивно
  лечение, 2007, кн. 3, 34-38.
204. Ю. Петков, И. Смилов – Епидурална аналгезия за обезболяване на
  нормално раждане. Част І. Съвременни медикаментозни средства и техники
  на приложение, сп. Анестезиология и интензивно лечение, 2007, кн. 3, 49-61.
205. Ю. Петков, И. Смилов – Епидурална аналгезия за обезболяване на
  нормално раждане. Част І І. Влияние на съвременните техники на
  епидурално обезболяване върху организма на раждащата, плода,
  новороденото и хода на раждането, сп. Анестезиология и интензивно
  лечение, 2007, кн. 3, 62-75.
206. Ц. Филипов, И. Смилов, С. Георгиев – Сравнение на качеството на
  анестезията при две техники, обективизирано чрез биспектрален индекс, сп.
  Анестезиология и интензивно лечение, 2007, кн. 4, 3-13.
207. Н.Керемедчиева,И.Смилов-Анестезия при Цезарово сечение –последни
  тенденции, сп.Анестезиология и интензивно лечение , 2008 кн.2 ,31-35 .
208. Пенев,Г., И.Смилов – Лечение на сепсиса с ограничени ресурси-сп.
  Анестезиология и интензивно лечение ,2008, кн.3 ,34-38.
209.Н.Керемедчиева,И.Смилов – Бъдещето на етомидата в клиничната прак-
  тика, сп. Анестезиология и интензивно лечение ,2009 кн.2 , 25-28.
210.Гугутков,Д. , И.Смилов –Периоперативни проблеми при болестно затлъс-
  тели пациенти – сп.Анестезиология и интензивно лечение ,кн.2,28-31.
211.Пенев,Г.,И.Смилов – Приложение на HES 130/О,4 /Voluven / при опера-
  ции на абдоминалната аорта на пациенти с ренална дисфункция ,
  Сп. Анестезиология и интензивно лечение ,2009 ,кн.2 , 31-37.
212.Пенев.Г.,Смилов,И. – Ефективна продължителност на аналгезията при
  интратекална апликация на морфин в ортопедията – сп.Анестезиология
  и интензивно лечение ,2009 ,кн.3 , 3-6 .
213.Гугутков,Д. , И.Смилов – Анестетични подходи при диабетици –сп. Анес-
  тезиология и интензивно лечение ,2009 , кн.3 ,42-47.


ІV. ДОКЛАДИ НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ И КОНФЕРЕНЦИИ

1. Strakalev Il., Smilov I., Mitev L. – Fetal maternal pH and BDECF differences as
  criteria for assesment of fetal condition during labor. – 4th European Congress of
  Perinat. Med. Prague, august, 1974, Perinatal Medicine, ed; Stembera, 1975,
  Prague, 102-104.
2. Mincheva-Saeva M., L. Mitev, I. Smilov – Influence of muscle relaxants, used in
  Caesarean section on the condition of mother, fetus and new-born – 3rd National
  Cong. Of greec society of anesthesiologists, Thessaloniki, 11-13 May 1979. A
  Tomos Practicon, Athenes, 1980,109-112.
3. Marinova M, I. Smilov,L. Aladjova – Induction agents for caesarean section. A
  comparison of thiopental and sombrevin – 3rd International congr. of
  anesthesiologists, Wroclaw, Poland, 16-18 June, 1979, Abstracts, 55.
4. Smilov I., Mitev L., K. Jordanov – Investigation on pO2 in mothers undergoing
  caesarean section and in the new-born, by transcutaneous pO2 electrode – IVth
  International Congress of anesthesiologists, 27-30 September, 1981, Bucharest,
  Abstracts, C 53.
5. Минчева-Саева М., Ив. Смилов, К. Йорданов, Д. Атанасов –
  Анестезиологични и реанимационни проблеми при бременни жени с диабет


                                         14
  и цезарово сечение – ІV-та Национална конференция по анестезиология и
  реанимация, 22-23.10.1983, Пловдив, Сборник резюмета, 63.
6. Савова И, Р. Шишкова, Т. Чернев, И. Смилов – Сравнителна оценка на
  методите за обдишване на новородените с респираторен дистрес синдром –
  V-ти Национален конгрес по Акушерство и гинекология, 18-20.10.1985,
  Русе. Сборник резюмета, 193.
7. Smilov I, M. Mintcheva – Fetal – neonatal status following Caesarean section
  under spinal and general anesthesia – 10th European Congress of Perinatal
  Medicine, Leipzig, August 10-14, 1986, Abstracts, 141.
8. Smilov I., A. Hadjiev, G. Stoimenov, G. Jordanov – Ethymizol Prophylaxe der
  Neugebornen asphyxie nach Anvendung von Sedativa unter der geburt –
  Varnemunder Symposium uber Probleme der Perinatal medicine, Warnemunde,
  22-24, Sept. 1977.
9. Smilov I., Anesthesie intraveneuse avec Dormicum/Anexate pour des petites
  anesthesies en obstetrique – XXIere Semaine Medicale Balkanique, 2-5 Sept.
  1990, Varna, Resumes, 226.
10. Смилов И. – Анестезиологични и рианимационни проблеми при
  кръвотечения в перипарталния период – Регионална Конференция по
  въпросите на кръвотеченията в акушерството, с. Китен, 14-15.06.1988,
  Сборник доклади, 62-70.
11. Смилов Ив. – Влияние на обезболяването върху маточната активност и
  напредването на раждането – Регионална практическа конференция, с.
  Китен, 15-17, 1989, Сборник доклади, 89-94.
12. Пъневска М, Ив. Смилов – Някои наблюдения в пуерпериума, след планово
  цезарово сечение, при епидурална, спинална и ендотрахеална анестезия.
  Регионална конференция по въпросите на цезаровото сечение, 12-13.06.1987,
  с. Китен, Сборник материали.
13. Смилов Ив. – Регионална аналгезия в акушерството – Регионална
  конференция по въпросите на цезаровото сечение, с. Китен, 12-13.06.1987 г.,
  Сборник материали.
14. С. Георгиев, И. Смилов, Д. Бояджиев, М. Пъневска – Сравнение на Diprivan
  с Brietal, Thopental и Halothan в три анестезиологични протокола при
  гинекологични лапароскопии; доклад, І-ва национална конференция по
  миниинвазивна хирургия, Боровец, 24-26.10.1996, резюмета.
15. С. Георгиев, Смилов И. – Случай на усложнение след оперативна
  гинекологична лапароскопия, протекъл с перитонит, сепсис и ARDS-C. І-ва
  национална конференция по миниинвазивна хирургия, Боровец, 24-
  26.10.1996, Сборник резюмета.
16. Д. Шуперлиева, Д. Узунова, Хр. Найденов, Ч. Чернев, И. Смилов, Б.
  Борисов, С. Георгиев – Ремифентанил за продължително интраоперативно
  обезболяване. ІV-та национална конференция по анестезиология и
  интензивно лечение, Плевен, 28-30 май 1998. Сборник резюмета.
17. Д. Узунова, Д. Шуперлиева, М. Среброва, И. Смилов, Д. Бояджиев, Б.
  Руйчев – Ремифентанил за амбулаторна анестезия. ІV-та национална
  конференция по анестезиология и интензивно лечение, Плевен, 28-30 май
  1998. Сборник резюмета.
18. Хр. Найденов, Д. Шуперлиева, Д. Узунова, Е. Чакалова, И. Смилов, Л.
  Гергова, И. Ковачев – Ремифентанил/мидазолам за постоперативно
  обезболяване. ІV-та национална конференция по анестезиология и
  интензивно лечение, Плевен, 28-30 май 1998. Сборник резюмета.


                                       15
19. И. Траянов, И. Ковачев, С. Георгиев, И. Смилов, К. Вачкова – EMLA – нов
  топикален анестетик за дермална аналгезия. ІV-та национална конференция
  по анестезиология и интензивно лечение, Плевен, 28-30 май 1998. Сборник
  резюмета.
20. С. Георгиев, И. Смилов, К. Вачкова – Приложение на спинална анестезия –
  26G за липосукция в амбулаторната практика. ІV-та национална
  конференция по анестезиология и интензивно лечение, Плевен, 28-30 май
  1998. Сборник резюмета.
21. Д. Узунова, Д. Шуперлиева, М. Вучков, И. Смилов – Сравнение на
  компютърно-контролирана и мануално контролирана инфузия на Atracurium
  – мониторинг на невромускулния блок. VІІ-ми национален конгрес по
  анестезиология и интензивно лечение; Пловдив, 5-7.10.2000 г. Сборник
  резюмета.
22. Ю. Петков, Д. Бояджиев, И. Смилов, А. Николов – Продължителна
  епидурална инфузия с бупивакаин 0.125% - фентанил 0.0002% за
  обезболяване на нормално раждане. . VІІ-ми национален конгрес по
  анестезиология и интензивно лечение; Пловдив, 5-7.10.2000 г. Сборник
  резюмета.
23. Н. Файтонджиева, И. Смилов, С. Георгиев – Компютърно-контролирана
  инфузия на суфентанил (TCI) за следоперативно обезболяване при
  гинекологични операции. . VІІ-ми национален конгрес по анестезиология и
  интензивно лечение; Пловдив, 5-7.10.2000 г. Сборник резюмета.
24. Smilov I., M. Srebreva, I. Kovatchev, B. Borissov – Spinal anaesthesia with
  Bupivacain/Sufentanil for caesarean section. 11th World Congress of
  Anesthesiology, 14-20 April 96q Sydney, Australia, abstracts.
25. Smilov I., S. Georgiev – Haemodynamic monitoring during diagnostic
  gynaecological laparoscopy. Abstract from the JAMES YOUNG SIMPSON
  LEGACY – 4-6 Sept. 1997, Edinburg. European journal of anesthesiology – vol.
  14, 535, num. 5, sep. 1997.
26. Smilov I., I. Kovatchev, M. Srebreva, D. Shouperlieva – Combined
  spinal/epidural bupivacaine/sufentanil for labour analgesia (Abstract) EJA 1997;
  14:536, Edinburg 1997.
27. S.Georgiev, I. Smilov – Spinal anesthesia (with 26G spinal nidle) for liposuction,
  in outpatient surgery – Abstract from the 10th European Congress of
  Anesthesiology, German Congress of Anesthesiology (DAK 98), 45th Meeting of
  the German Society of Anesthesiology and Intensive Care Medicine – Frankfurt,
  June 30th – July 4th 1998, S 517.
28. Smilov I., D. Uzunova, M. Srebreva, D. Shouperlieva – Remifentanil for
  outpatient surgery; (Abstract) AINS 1998; 33; 449.
29. Hajdjiolova E., Smilov I. – Effects of propofol on DNA – binding proteins in glial
  cells (Abstract) AINS 1998; 33; 449.
30. Smilov I., D. Shouperlieva – Computerized total intravenous anaesthesia for
  elective gynecological surgery. ІІ-ри конгрес на анестезиолозите на р.
  Македония co мегународно учество Охрид ;май 2000; 36.
31. Petkov Y., Boiagiev D., Smilov I., - Continuous epidural analgesia with
  bupivacaine 0,125% - Fentanyl 0,0002% for labour and vaginal delivery .ІІ
  конгрес на анестезиолозите на р. Македония со мегународно учество Охрид,
  май 2000; 43.
                                          16
32. Smilov I., Naydenov H., Shouperlieva D., Traianov I. – Computerized TIVA fpr
  elective Gynecological surgery.12th World Congress of Anesthesiologists.
  Montreal, Canada, June 4-9 2000.
33. Naydenov H., Smilov I., Shouperlieva D., Uzunova D. – TCI compared with
  manually, controlled infusion of propofol and remifentanil for elective
  Gynecological surgery. 12th World Congress of Anesthesiologists. Montreal,
  Canada, June 4-9 2000.
34. Smilov I., Uzunova D., Shouperlieva D., Vuchkov – Comparative study between
  computer controlled and manually controlled infusion of Atrcurium – monitoring
  of neuromuscuar transmission – European Academy of Anesthesiology; 22nd
  Annual Meeting – Paris, France – 22-24 September 2000; poster – P102.
35. Smilov I., Faitondjieva N., Georgiev S. – Computer controlled infusion of
  Remifentanil and Sufentanil for postoperative analgesia in elective gynecology –
  European Academy of Anesthesiology; 22nd Annual Meeting – Paris, France, 22-
  24 September 2000; poster – P103.
36. Смилов И, Б. Борисов – Приложение на препарата Ondansetron в
  периоперативния период при гинекологични операции, Европейски конгрес
  по Анестезиология, Ерусалим, Израел 2-7.10.1994 г.
37. Смилов И., Б. Борисов – Сравнение на морфина, суфентанила и клонидина
  за обезболяване в следоперативния период при гинекологични операции, 26-
  ти централноевропейски конгрес по анестезиология, Виена, 4-9.09.1995 г.
38. Смилов И., Б. Борисов – Обезболяване чрез епидурален катетър в
  следоперативния период с Клонидин и морфин, І-ви конгрес по
  анестезиология, Охрид, 21-24 май 1996 г.
39. Smilov I., S. Botev – Present status of anaesthesiology and Intensive Care in
  Bulgaria, DAK, Hamburg, April 1995, Abstracts, p. 264.
40. Smilov I., Tchernev Tch., B. Borissov – The use of ondansetron in perioperative
  period of obstetrics patients operated on spinal anesthesia, 9 European Congress
  on Anesthesiology, 2-7.10.1994, Haig, Netherlands.
41. Траянов И., И. Ковачев, И. Смилов – Интрааортна балонна контрапулсация
  /ИАБК/ - метод за механично асистиране на циркулацията, VІ конгрес по
  Анестезиология и реанимация в Смолян, 1995, 36-41.
42. Смилов И., С. Георгиев – Приложение на пропофол за венозна анестезия при
  амбулаторни гинекологични интервенции, Юбилейна научна сесия – 75 г.
  Медицински факултет – гр. София.
43. Смилов И., . Георгиев – Респираторен мониторинг по време на анестезия за
  диагностична гинекологична лапароскопия – І-ви Национален конгрес по
  анестезиология и интензивно лечение – гр. Смолян 5-7.10.1995 г.
44. Смилов И., В. Трайкова, Ц. Тенчева, А. Величкова – Изследователски проект
  към НИФНИ на тема: Клинични и експериментални проучвания върху
  препарата Диприван с оглед приложението му в АГ практиката.
45. Смилов Ив. – 24 часова профилактика със Zinacef при планови
  гинекологични операции, Национална конференция по хирургия и
  анестезиология, В. Търново, 6-8 юни 1996, Сборник резюмета.
46. В. Трайкова, Ив. Смилов – Обезболяване и други методи на палиативната
  медицина, използвани в РБългария, Виена, 26-ти централноевропейски
  конгрес по анестезиология, 4-9.09.1995, Сборник резюмета.
47. I. Smilov, N. Faitondjieva, D. Uzunova, S. Georgiev – Target-contrilled infusion
  (TCI) with sufentanil, infusion with praecedex and infusion with profenid for                                         17
  postoperative pain sedation relief in gynaecology, Anaesthesiology and Intensive
  Care, number 52, August 2003, Supplement, p.43.
48. I. Smilov, D. Uzunova, I. Trayanov, S. Georgiev, D. Boiadjiev – Conditions for
  laryngeal mask airway insertion – comparison between volatile induction with
  sevofluran and intravenous induction with propofol for day-case anesthesia,
  Anaesthesiology and Intensive Care, number 52, August 2003, Supplement, p.51.
49. I. Smilov, D. Uzunova, I. Trayanov, S. Georgiev, V. Iovchev – Comparison of
  multiple-deep-breath volatile induction with sevoflurane to intravenous induction
  with propofol for ambulatory anesthesia in gynecological sugery, Anaesthesiology
  and Intensive Care, number 52, August 2003, Supplement, p.51.
50. Ivan Smilov – Target controlled infusion with sufentanyl , versus Patient –
  controlled infusion with morphin for postoperative pain relief after abdominal
  hysterectomy, 7-th SACA CONGRESS 2007, 22-24, 02.2007, Kathmandu,
  Nepal, Abstracts, p. 52.
51. I. Smilov, D. Uzunova – Comparison between two regimens for general
  anaesthesia in gynecological surgery using auditory evoked potentialis ( AEPs ) –
  ESA meeting 3 – 6 june 2006, Madrid, European journal of Anaesthesiology,
  Abstracts, p. 141.
52. I. Smilov, Y. Petkov, A. Nikolov – Patient controlled epidural analgesia in
  Labour: bupivacain / fentanyl, versus Levobupivacaine / fentanyl – 14 th World
  Congres of Anaesthesiologists, 2 – 8 March 2008, Cape Town, Abstracts, p. 236.
53. Смилов Ив. – Приложение на TCI в гинекологичната хирургия. VІІ
  национална конференция по анестезиология и интензивно лечение, Варна,
  3-6 октомври 2002, Сборник резюмета.
54. Ковачев Ив., Ив. Траянов, Ив. Смилов – Изследване в периоперативния
  период при пациентки с тежка прееклампсия и определяне на
  хемодинамичния им профил със значение за анестезията при цезарово
  сечение. VІІ национална конференция по анестезиология и интензивно
  лечение, Варна, 3-6 октомври 2002, Сборник резюмета.
55. Д. Узунова, И. Траянов, И. Смилов – Севофлуран за амбулаторна анестезия
  в гинекологичната хирургия. VІІ национална конференция по
  анестезиология и интензивно лечение, Варна, 3-6 октомври 2002, Сборник
  резюмета.
56. И. Траянов, Д. Узунова, И. Ковачев, Е. Георгиева, И. Смилов – SEVORANE
  ( СЕВОФЛУРАН ) за комбиниран инхалащонен / интравенозен увод при
  анестезия с минимален поток. VІІ национална конференция по
  анестезиология и интензивно лечение, Варна, 3-6 октомври 2002, Сборник
  резюмета.
57. Н. Файтонджиева, С. Георгиев, Ив. Смилов, В. Шумлева – Продължителна
  епидурална аналгезия и контролирана от пациента епидурална аналгезия в
  ранния постоперативен период след гинекологични операции.           VІІ
  национална конференция по анестезиология и интензивно лечение, Варна,
  3-6 октомври 2002, Сборник резюмета.
58. Ю. Петков, И. Смилов, А. Николов, А. Димитров – Контролирана от
  пациента епидурална аналгезия за обезболяване на нормално раждане – с
  или без поддържаща ( базална ) инфузия. VІІ национална конференция по
  анестезиология и интензивно лечение, Варна, 3-6 октомври 2002, Сборник
  резюмета.
59. Ковачев Ив., Ив. Траянов, Ив. Смилов – Може ли анализът на анионната
  празнина в кръвта да ни помогне за разграничаване на прееклампсията от


                                         18
  непротеинуричната свързана с бременността хипертензия ( НПСБАХ ) и да
  помогне за избора на анестезиологична техника при цезарово сечение? VІІ
  национална конференция по анестезиология и интензивно лечение, Варна,
  3-6 октомври 2002, Сборник резюмета.
60. Ив. Смилов, Н. Файтонджиева – Следоперативно обезболяване. VІІІ
  национален конгрес по анестезиология и интензивно лечение с
  международно участие, В. Търново, 29.09-02.10.2005, Сборник резюмета.
61. Д. Узунова, И. Смилов – Пропофол и севофлуран: сравнение на две техники
  за обща ендотрахеална анестезия в гинекологичната хирургия при
  използване на слухови евокирани потенциали ( СЕП ). VІІІ национален
  конгрес по анестезиология и интензивно лечение с международно участие,
  В. Търново, 29.09-02.10.2005, Сборник резюмета.
62. Д. Узунова, И. Смилов – Amantadine sulfat ( PK-MERZ ) при възстановяване
  от обща балансирана анастезия и обективизиране на неговото приожение
  чнез слухови евокирани потенциали ( СЕП ). VІІІ национален конгрес по
  анестезиология и интензивно лечение с международно участие, В. Търново,
  29.09-02.10.2005, Сборник резюмета.
63. Ю. Петков, И. Траянов, А. Николов, И. Смилов, А. Димитров –
  Контролирана от пациента епидурална аналгезия с Levobupivacaine
  (Chirocaine ) за обезболяване на нормално раждане – сравнение с RS-
  Bupivacaine ( Marcaine ). VІІІ национален конгрес по анестезиология и
  интензивно лечение с международно участие, В. Търново, 29.09-02.10.2005,
  Сборник резюмета.
64. Н. Файтонджиева, Д. Узунова, С. Георгиев, И. Смилов – Perfalgan намалява
  консумацията на морфин в гинекологичната абдоминална хирургия. VІІІ
  национален конгрес по анестезиология и интензивно лечение с
  международно участие, В. Търново, 29.09-02.10.2005, Сборник резюмета.
65. Ив. Смилов, Н. Файтонджиева – Следоперативно обезболяване.           ІІІ
  национална конференция за лечение на болката, Боровец, 29.06-01.07.2006,
  Сборник резюмета.
66. И. Смилов, Ю. Петков – Анестезия в акушерството. ХV национален конгрес
  по анестезиология и интензивно лечение с международно участие, Несебър,
  04.10-07.10.2007, Сборник резюмета.
67. Ив. Смилов, Н. Файтонджиева – Следоперативно обезболяване – техники и
  медикаменти. ХV национален конгрес по анестезиология и интензивно
  лечение с международно участие, Несебър, 04.10-07.10.2007, Сборник
  резюмета.
68. Филипов Цв., Георгиев С., Смилов И. – Сравнение на качеството на
  анестезията при две техники, обективизирано чрез биспектрален индекс. ХV
  национален конгрес по анестезиология и интензивно лечение с
  международно участие, Несебър, 04.10-07.10.2007, Сборник резюмета.
69. Е. Георгиева, С. Георгиев, Н. Файтонджиева, И. Смилов – Сравнителна
  оценка на Profol и Propofol, приложени за „малки” оперативни интервенции
  и манипулации в гинекологичната практика. ХV национален конгрес по
  анестезиология и интензивно лечение с международно участие, Несебър,
  04.10-07.10.2007, Сборник резюмета.
70. Smilov,I.-Target-controlled infusion with Sufentanil versus patient-controlled
  Infusion with morfin for post op pain relief after abdominal hysterectomy-
  7-th SACA Congress -2007 –Kathmandu- Nepal -abstracts ,p=52 .
71.Smilov,I. – Patient-controlled Epidural Analgesia in Labour: Levobupivacaine


                                          19
  /chirocaine/ versus racemic Bupivacaine /Marcaine/- 7-th SACA/ South Asian
  Confedaration of Anaesthesiologists – 22-24 february 2007 Kathmandu- Nepal
  ,Abstracts p.199.

  72.Smilov,I.,Y. Petkov –Labour Epidural Analgesia – Comparison between
  Intermitent Bolus /IB/ , Continuous ED infusion and PCEA with different
  analgesic solutions.Hong Kong Annual Scientific meting in anaesthesiology 22-
  23 November 2008 . Abstracts p. 56 .


V. РАЦИОНАЛИЗАЦИИ

1. Смилов Ив., Р. Арнаудова – Приспособление за интермитентно обдишване с
  балон при недоносени деца, поставени на продължително позитивно
  налягане по назален път – рег.№ 375/1979, протокол № 31/02.10.1979 на ТИС
  на МНЗ.
2. Смилов Ив. П. Бакалов – Приспособление и метод за интраутеринно
  инсталиране на простагландина, с цел прекъсване на бременност през втория
  триместър – рег. № 270/80, протокол № 22,10, 07,1980 на ТИС на МА.
3. Атанасов Б., Смилов Ив. – Метод за корекция на метаболитните нарушения
  при продължителна инфузия с партусистен при бременни жени – рег. №
  206/81, протокол № 19, т. 6. 28,05,1981 на ТИС на МА.
4. Смилов Ив. – Метод за епидурална аналгезия по време на раждане, рег. №
  315/83, протокол № 25 т. 25 14,07,1983, на ТИС на МА.
5. Смилов Ив. – Метод за обезболяване на раждане чрез транскутанно
  електрическо нервно стимулиране /ТЕНС/, рег. № 93/84, протокол № 8, т. 32,
  15,03,1984 на ТИС на МА – София.

VІ. УЧЕБНИ ФИЛМИ

1. Обезболяване при оперативно раждане – Киностудия МА – 1987 г.
  Сценарий: д-р Ив. Смилов, консултант : М. Минчева-Саева.
2. Обезболяване на нормално раждане – Киностудия МА – 1988 г. Сценарий:
  Ив. Смилов, консултант: М. Минчева-Саева.
                                       20

								
To top