1 odpowiedzi na pytania 2 i modyfikacja 2 by E0sMP6M

VIEWS: 10 PAGES: 16

									                                 UNIA EUROPEJSKA
                                 FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KOŃSKICH Sp. z o.o.
       Modliszewice ul. Piotrkowska 2E, 26 – 200 Końskie
 SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS: 0000298432
   NIP 6581925115  REGON 260207739 KAPITAŁ ZAKŁADOWY 43 180 350,00 PLN
    Rachunek bankowy BANK PEKAO S.A. Nr 13 1240 4416 1111 0000 4966 0979


 PWIK – JRP – ZAP/ZP6/2/331/11               Końskie, dn. 29.08.2011r.


              Otrzymują uczestnicy postępowania
              o udzielenie zamówienia publicznego.

 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa kanalizacji
 sanitarnej w miejscowościach Wincentów, Stary i Nowy Dziebałtów, Stary i Nowy Sokołów
 w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i
 Gminy Końskie”


 Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
 publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 223, poz. 1655z późn. zm.) udziela odpowiedzi do treści
 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w związku z otrzymanymi pytaniami.

 Pytanie 1.
 Czy Zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.01.2004. rozdz.2,
 Art.30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy
 przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane oraz przeliczeń
 statycznych, dopuszcza na w/w. zadaniu, zastosowanie:
     - rur kamionkowych kielichowych, wewnątrzglazurowanych o średnicy DN 200mm,
     L = 2500 mm, o normatywnej wytrzymałości N - 40 kN/m, system C
     z uszczelką S, produkowanych zgodnie z normą PN EN 295.
 Odp.
 Zamawiający wymaga zastosowanie rur kamionkowych spełniających wymagania normy PN EN
 295, co najmniej wewnątrz glazurowanych, posiadających średnice zgodne z dokumentacją
 projektową, spełniające warunki obliczeń wytrzymałościowych dla miejsca i poziomu ich
 posadowienia oraz uwzględniających metodę ich zabudowy, o konstrukcji rury i połączenia
 odpowiedniej do warunków i metody jej umieszczenia w gruncie.

 Pytanie 2.
 Czy Zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.01.2004. rozdz.2,
 Art.30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy
 przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, wymaga zastosowania
 w jednym zadaniu w ramach zaprojektowanego zakresu materiałowego rur i kształtek
 kamionkowych, glazurowanych, wyprodukowanych przez jednego producenta (z uwagi na
 różnice tolerancji w wymiarach), które produkowane są zgodnie z normą PN EN 295.
 Odp.  SEKRETARIAT      ZBYT    OCZYSZCZALNIA W    POGOTOWIE            JRP
  Tel. 041 372 3496           KORNICY      WODOCIĄGOWE        Tel. 041 372 9017
    041 372 4950                       994           041 241 3680
  Fax.041 372 2818  041 375 0450   041 375-60-03                   041 241 3681
                                              041 241 3580
Zamawiający wymaga zastosowania w ramach zaprojektowanego zakresu materiałowego rur i
kształtek kamionkowych wyprodukowanych przez jednego producenta dla danego zadania.
Pytanie 3.
Czy Zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.01.2004. rozdz.2,
Art.30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy
przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, wymaga żeby rury
kamionkowe przeciskowe były glazurowane, posiadały manszety z dodatkiem molibdenu i były
produkowane zgodnie z normą PN EN 295-7- wymagania dotyczące kamionkowych rur i złączy
przeznaczonych do przeciskania.
Odp.
Zamawiający wymaga zastosowanie rur kamionkowych do metod bezwykopowych, które
spełniają wymagania normy PN EN 295-7 „Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci
drenażowej i kanalizacyjnej - Wymagania dotyczące kamionkowych rur i złączy przeznaczonych
do przeciskania”, co najmniej wewnątrz glazurowanych, posiadających średnice zgodne z
dokumentacją projektową, spełniające warunki obliczeń wytrzymałościowych dla miejsca i
poziomu ich posadowienia oraz uwzględniających metodę ich zabudowy (siły działające na rury
przy metodzie bezwykopowej), o konstrukcji rury i połączenia odpowiedniej dla metod
bezwykopowych umieszczenia rurociągów w gruncie.

Pytanie 4.
Czy zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.01.2004.
rozdz..2, Art.30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych,
przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, wymaga ze względu
na istnienie wód gruntowych i konieczność utrzymania 100% szczelności kanału, żeby na w/w.
zadaniu, rury i kształtki kamionkowe, stosowane do budowy kanalizacji grawitacyjnej posiadały
szczelność na złączach 2,4 bara.
Odp.
Zamawiający wymaga zastosowanie rur kamionkowych spełniających wymagania normy PN EN
295, co najmniej wewnątrz glazurowanych, posiadających średnice zgodne z dokumentacją
projektową, spełniające warunki obliczeń wytrzymałościowych dla miejsca i poziomu ich
posadowienia oraz uwzględniających metodę ich zabudowy, o konstrukcji rury i połączenia
odpowiedniej do warunków i metody jej umieszczenia w gruncie. Połączenia będące integralną
częścią rurociągu kanalizacyjnego muszą gwarantować pełną szczelność dla wszystkich
warunków związanych z metodą i warunkami zabudowy w tym, również ze względu na
istnienie wód gruntowych.

Pytanie 5.
Czy Zamawiający zgodnie z Ustawą z dnia 21.03.1985. (Dz.U.2007r.Nr 19 poz 115. O drogach
publicznych) Art.39. p.3, lokalizując kanalizację sanitarną w pasie drogowym na bazie
zezwolenia zarządcy drogi, opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych
i jakościowych wymaga, ze względu na wpływ obciążeń dynamicznych na stan techniczny
nawierzchni dróg (zgodnie z normą PN-B-04500:1985 pkt 4.7), posiadania dopuszczenia do
stosowania w ciągach komunikacyjnych, na bazie posiadania Aprobaty Technicznej IBDiM.
która potwierdza wzrost wytrzymałości rurociągu na zmęczenie pod obciążeniem zmiennym 2,5-
10 kN (maks. częstotliwość 12 Hz), ilość cykli (6,4x104) po nasączeniu w: paliwie i środku
odladzającym- zgodnie z PN-B-04500:1985 pkt 4.7.
Odp.
Zamawiający wymaga zastosowanie rur kamionkowych spełniających wymagania normy PN EN
295, co najmniej wewnątrz glazurowanych, posiadających średnice zgodne z dokumentacją
projektową, spełniające warunki obliczeń wytrzymałościowych dla miejsca i poziomu ich
posadowienia oraz uwzględniających metodę ich zabudowy, o konstrukcji rury i połączenia
odpowiedniej do warunków i metody jej umieszczenia w gruncie. Wytrzymałość przewodu z rur
kamionkowych posadowionego w pasie drogowym musi być potwierdzona w tym przypadku
obliczeniami wytrzymałościowymi dokumentującymi stateczność rurociągu przy oddziaływaniu
wszystkich obciążeń, w tym również obciążeń dynamicznych pochodzących od ruchu kołowego.
Zamawiający stwierdza ponadto, że nie posiada podstawy prawnej co do stawiania wymogu
posiadania przedmiotowej Aprobaty Technicznej. Zatem przywołana w/w zapytaniu Aprobata
Techniczna nie jest dokumentem warunkującym zastosowanie rur kamionkowych do budowy
kanalizacji sanitarnej w ciągach komunikacyjnych objętych niniejsza inwestycją, tym bardziej,
że wymóg posiadania przez producenta przedmiotowej aprobaty, w świetle posiadanej przez
Zamawiającego wiedzy, mógłby wskazywać na konkretnego producenta systemu rur
kamionkowych co jest sprzeczne z obowiązującą Ustawą prawo zamówień publicznych (Art. 29
ust. 2). W związku z powyższym, zgodnie z Art. 30 ust. 1 i 6, Zamawiający do opisu przedmiotu
zamówienia użył odwołania do polskiej normy przenoszącej normy europejskie oraz wskazał
wymagania funkcjonalne jakie są istotne z punktu widzenia potrzeb inwestycji i Zamawiającego.
W świetle posiadanej przez Zamawiającego wiedzy taki opis nie ograniczy również uczciwej
konkurencji.

Pytanie 6.
Czy Zamawiający na w/w zadaniu wymaga zastosowania opisując przedmiot zamówienia za
pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących
normy zharmonizowane dla rur o średnicy DN 160 zastosowania rur i kształtek kamionkowych
glazurowanych.
Odp.
Odcinki rur DN 160 stanowiące odgałęzienia boczne sieci kanalizacyjnej do przyłączanych
posesji wykonywać zgodnie z projektem technicznym tj. z rur PVC.

Pytanie 7.
Czy Zamawiający uznaje za równoważne urządzenia pompy zatapialne do ścieków
z rozdrabniaczem w przepompowniach przydomowych, pompy z silnikiem w wykonaniu EX
z obudową żeliwną w stosunku do pomp z silnikiem EX z obudową ze stali nierdzewnej
opisanych w „Opis przydomowej przepompowni ścieków” stanowiących załącznik do SIWZ.
Podawanie w SIWZ wymagań z jakich materiałów powinna być skonstruowana pompa nie
powinno mieć miejsca, gdyż eliminuje to pompy być może lepsze jakościowo, lecz w wykonaniu
materiałowym innym niż w specyfikacji. Tak sporządzone SIWZ jest niezgodne z Ustawą z dn.
29 stycznia 2004 „Prawo zamówień publicznych (DZU z 2010 Nr 113, poz. 759) w Art. 30.1
pisze się że „Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych
jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy
innych państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy”.
Zatem sporządzający SIWZ powinien podać jakie cechy techniczne i jakościowe (twardość,
odporność na korozję itp. z podaniem np. Polskich Norm) powinny posiadać zastosowane
materiały użyte do budowy pompy, by pracowała niezawodnie przez długie lata. Ustawa
zakazuje opisywania przedmiotu zamówienia w sposób, który miałby utrudnić uczciwą
konkurencję, poprzez dokonywanie opisu wskazującego dany produkt, jak również szczegółowe
opisanie produktu, wpływające na konkurencję na rynku.
Odp.
Dopuszczalne są rozwiązania równoważne innych producentów pod warunkiem, że materiały i
urządzenia równoważne będą spełniać zapisy STWiORB, przy czym za równoważne parametry
uznaje się nie mniej korzystne jakościowo, parametrycznie, technologicznie i funkcjonalnie niż
opisane w STWiORB. Wszystkie materiały i urządzenia podlegać będą zatwierdzeniu Inżyniera
pod kątem zgodności z wymaganiami Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań z obudową żeliwną w stosunku do pomp
z silnikiem EX.

Pytanie 8.
Prosimy o podanie punku pracy pompy tj. wysokość podnoszenia i nominalne natężenie
przepływu ścieków.
W celu doboru pompy dla przepompowni ścieków projektant sieci powinien obliczyć wymagane
natężenia przepływu ścieków i opory przepływu ścieków przy podanym przepływie. Producenci
pomp podają charakterystyki ich pracy (zależność wysokości podnoszenia pompy i przepływu).
Charakterystyki pracy pomp firmy Wilo i innych producentów nie są identyczne i różnią się
między sobą. Nie stanowi to problemu dla doboru pomp gdyż firma Wilo jak i inni producenci
mają do dyspozycji serię pomp o różnej wysokości podnoszenia i wydajności. Projektant
pompowni ścieków w projekcie i specyfikacji technicznej powinien podać jeden punkt pracy
pompy określony przez wysokość podnoszenia i nominalne natężenie przepływu ścieków.
Wynika to z założonego przepływu oraz strat ciśnienia i różnicy geometrycznej między
rozpatrywanymi punktami. Podawanie w specyfikacji technicznej trzech punktów pracy (w tym
jednego punktu przy zerowej wydajności, przy którym pompa pracuje przy zamkniętym zaworze
tłocznym) jest nieprawidłowe z punktu widzenia metodyki doboru pompy i może wskazywać, że
opracowujący specyfikację techniczną chciał celowo wyeliminować możliwość doboru pompy
innego producenta niż założył w projekcie.
Odp.
Pompy do przydomowych pompowni ścieków należy dobierać wg parametrów
charakteryzujących ich punkt. Podany opis jest modelowy a dane opisujące punkt pracy zawarte
są w dokumentacji projektowej.

Pytanie 9.
Podane w SIWZ wymagania odnośnie maksymalnej mocy pompy nie są precyzyjnie, gdyż
w danych technicznych pomp podawane są różne moce i ich oznaczenia . Dla pomp
zintegrowanych z silnikiem podawana jest moc:
   P1 (KW) – oznaczające elektryczny pobór mocy przez silnik
   P2 (KW) – zapotrzebowanie mocy na wale pompy
   P (KW) – moc silnika elektrycznego pompy
Zapotrzebowanie mocy pompy na wale wynika z jej punktu pracy tj. jej wysokości podnoszenia
i przepływu. Pompa powinna pracować w całym zakresie charakterystyki, natomiast silnik
napędowy dobierany jest dla punktu maksymalnego przepływu, gdzie zapotrzebowanie mocy na
wale P2, przez sprawność silnika. Sporządzający SIWZ powinien precyzyjnie określić, który
rodzaj mocy go interesuje, aby można było porównać zapotrzebowania mocy dla pomp różnych
producentów.
Odp.
Zamawiający podaje wartości mocy nominalnej silników dla poszczególnych pompowni:
PS 1 – 10,5 kW
PS 2 – 3,5 Kw
PD 1 – 10,5 kW
PD 2 – 2,0 kW
PW 1 – 10,5 kW

Pytanie 10.
Czy w przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych Zamawiający będzie żądał -
akceptacji Autora projektu i Inżyniera Kontraktu oraz przeliczenia systemu kanalizacji
ciśnieniowej na specjalistycznym oprogramowaniu w celu sprawdzenia i optymalizacji pracy
systemu kanalizacji ciśnieniowej.
Odp.
Dopuszczalne są rozwiązania równoważne innych producentów pod warunkiem, że materiały i
urządzenia równoważne będą spełniać zapisy STWiORB, przy czym za równoważne parametry
uznaje się nie mniej korzystne jakościowo, parametrycznie, technologicznie i funkcjonalnie niż
opisane w STWiORB. Wszystkie materiały i urządzenia podlegać będą zatwierdzeniu Inżyniera
pod kątem zgodności z wymaganiami Zamawiającego.

Pytanie 11.
Czy nowobudowane przepompownie i tłocznie mają być wpięte do systemu monitoringu
i wizualizacji w technologii GPRS, a jeżeli tak to do jakiego?
Odp.
Nowo budowane przepompownie mają być wyposażone w system monitoringu i wizualizacji
pracujący w technologii GPRS. Obecnie komunikacja między przepompowniami ścieków a
sterownią w PWIK Końskie Sp. z o.o. odbywa się w technologii GPRS o nazwie Hydronet.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego systemu monitoringu i wizualizacji.

Pytanie 12.
Czy PWIK w Końskich Sp. z o.o. posiada Stację Dyspozytorską i czy nowe obiekty maja z nią
współpracować?
Odp.
PWIK Końskie Sp. z o.o. posiada Stację Dyspozytorską. Obecnie komunikacja między
przepompowniami ścieków a sterownią odbywa się w technologii GPRS o nazwie Hydronet.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego systemu monitoringu i wizualizacji.

Pytanie 13
W przypadku gdy zamawiający posiada system monitoringu czy jest możliwe zastosowanie
innego, drugiego systemu?
Odp.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego systemu monitoringu i wizualizacji.

Pytanie 14.
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych dla przepompowni i tłoczni
ścieków?
Odp.
Dopuszczalne są rozwiązania równoważne innych producentów dla pompowni i tłoczni ścieków
pod warunkiem, że materiały i urządzenia równoważne będą spełniać zapisy STWiORB, przy
czym za równoważne parametry uznaje się nie mniej korzystne jakościowo, parametrycznie,
technologicznie i funkcjonalnie niż opisane w STWiORB. Wszystkie materiały i urządzenia
podlegać będą zatwierdzeniu Inżyniera pod kątem zgodności z wymaganiami Zamawiającego.
Zgodnie z zapisami Art. 30 pkt. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Wykonawca, który
powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany
wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego.”

Pytanie 15.
Czy Zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.01.2004 rozdz. 2,
art. 30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy
przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, wymaga żeby rury
kamionkowe przeciskowe były obustronnie glazurowane oraz posiadały manszety z dodatkiem
molibdenu z uwagi na zbliżoną żywotność z materiałem kamionkowym i były produkowane
zgodnie z normą PN EN 295-7 – wymagania dotyczące kamionkowych rur i złączy
przeznaczonych do przeciskania.
Odp.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur kamionkowych spełniających wymagania normy PN
EN 295, co najmniej wewnątrz glazurowanych, posiadających średnice zgodne z dokumentacją
projektową, spełniające warunki obliczeń wytrzymałościowych dla miejsca i poziomu ich
posadowienia oraz uwzględniających metodę ich zabudowy, o konstrukcji rury i połączenia
odpowiedniej do warunków i metody jej umieszczenia w gruncie. Połączenia będące integralną
częścią rurociągu kanalizacyjnego muszą gwarantować pełną szczelność dla wszystkich
warunków związanych z metodą i warunkami zabudowy w tym, również ze względu na
istnienie wód gruntowych.

Pytanie 16.
Obecne rozwiązanie projektowe pompowni sieciowych uwzględnia zamontowanie na wlotach
grawitacji do pompowni krat koszowych do wyłapywania skratek. Czy można zrezygnować
z tego rozwiązania na rzecz np. większych przelotów swobodnych pomp?
Rysunki projektowe wykonane zostały schematycznie. Usytuowanie i obsługa krat oraz pomp
będzie utrudniona lub niemożliwa przy projektowanym rozwiązaniu. Kraty w rzucie z góry
nachodzą na prowadnice pomp i kołnierze rurociągów tłocznych. Na rysunkach krata jest
podwieszona na lince do stropu, nie zastosowano prowadnic. W jaki sposób przewidziana jest
obsługa krat – wyciąganie/opuszczanie na miejsce?
Z doświadczeń eksploatacyjnych wynika iż w pompowniach o średnicy 1,5m nie ma miejsca na
zastosowanie krat koszowych o wymiarach 0,5mx0,5mx0,5m i pomp bez kolizji. Do
rozwiązania nie została dostosowana płyta przykrywająca i właz.
Odp.
Zamawiający rezygnuje z wykonania na wlotach grawitacji do pompowni krat koszowych.
Przeloty swobodne pomp mają być zgodne z założeniami projektowymi.

Pytanie 17.
Dla przepompowni sieciowych wymieniono wyposażeniu sterowania sterownik typ WA 1000.
Czy można zastosować sterownik równoważny?
Odp.
Dopuszczalne są rozwiązania równoważne innych producentów pod warunkiem, że materiały i
urządzenia równoważne będą spełniać zapisy STWiORB, przy czym za równoważne parametry
uznaje się nie mniej korzystne jakościowo, parametrycznie, technologicznie i funkcjonalnie niż
opisane w STWiORB. Wszystkie materiały i urządzenia podlegać będą zatwierdzeniu Inżyniera
pod kątem zgodności z wymaganiami Zamawiającego.
Dopuszcza się zastosowanie sterownika równoważnego pod warunkiem, że będzie wyposażony
on w co najmniej ten sam zestaw funkcji programowalnych jak sterownik projektowany, to samo
wyposażenie jak np. ten sam język programowania, taki sam interfejs i złącza, parametry
pamięci, takie same standardy komunikacji. Również wartość napięcia zalania i wydajność
prądowa powinny zawierać się w zakresie tolerancji jak dla urządzenia projektowanego.

Pytanie 18.
W przepompowniach przydomowych zastosowano zawór napowietrzający, który ma zapobiegać
podsysaniu ścieków.
Czy jest zasadne aby każda przepompownia przydomowa była wyposażona w taki zawór – to
drogi i nietypowy jak dla przepompowni przydomowej element wyposażenia? Proszę podać ilość
pompowni, które będą wyposażone w taki element.
Odp.
Zawory napowietrzające w przepompowniach przydomowych zainstalować tylko w tych z
których przewód tłoczny wychodzi w dół. Rozwiązania te zawiera TOM II Projektu
Wykonawczego.

 Pytanie 19.
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie orurowania pompowni przydomowej ze
stali nierdzewnej 304?
Stal 304 jest typową stalą o wystarczającej odporności korozyjnej na środowiska agresywne,
z której wykonuje się orurowania przepompowni ścieków. W związku z tym nie jest uzasadnione
wykonywanie orurowania pompowni ze stali 316 przeznaczonej do aplikacji przemysłowych
o wysokim stopniu narażenia na silne środowisko agresywne (materiał ten został opisany
w niektórych pompowniach).
Odp.
Zamawiający dopuszcza wykonanie orurowania pompowni przydomowej ze stali 304.

Pytanie 20.
Czy Zamawiający dopuszcza zawory kulowe w wykonaniu standardowym, tj np. z żeliwa,
mosiądź niklowany?
Zawory odcinające w wykonaniu standardowym są powszechnie stosowane w przepompowniach
ścieków komunalnych. W związku z tym nie jest uzasadnione wykonywanie zaworów ze stali
316 przeznaczonych do aplikacji przemysłowych o wysokim stopniu narażenia na silne
środowisko agresywne (materiał ten został zastosowany w niektórych pompowniach).
Odp.
Zawór kulowy należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową ze stali nierdzewnej min.
AISI316 (1.4581) lub z żeliwa obsługiwany z poziomu terenu.

Pytanie 21.
Czy Zamawiający wymaga aby stopień ochrony IP65 dotyczył tylko sterownika, czy też dotyczył
sterownika oraz całej szafki sterującej. Biorąc pod uwagę fakt, że szafa pracuje na terenie
otwartym, zalecane jest drugie rozwiązanie.
Odp.
Zamawiający wymaga aby stopień ochrony min. IP65 dotyczył sterownika oraz całej szafki
sterującej.

Pytanie 22.
Prosimy o podanie przyjętego z STWiORB str. 50 i 51 wariantu obmiaru robót (obmiar w osiach
przewodów lub obmiar z odliczeniem średnic studni i kształtek.
Odp.
Długość kanałów należy obmierzać w metrach wzdłuż osi, odliczając średnice wewnętrzne
komór i studni rewizyjnych.

Pytanie 23.
Zgodnie z STWiORB str 32 i str 36 minimalna szer. wykopu w świetle obudowy wynosi dla rur
o średnicy 200 mm – 0,90 m + grubość obudowy, dla rur 250 mm – 0,95 + grubość obudowy
natomiast rysunki odtworzenia nawierzchni podają szer. wykopu 0,80 m co powoduje zaniżenie
wielkość robót drogowych przewidzianych do wykonania na kontraktach. Prosimy
o sprostowanie przedmiarów.
Odp.
Zamawiający modyfikując przedmiar robót dla odtworzenia nawierzchni drogowych, poszerzy
warstwy konstrukcyjne o 15 cm z wyjątkiem warstwy ścieralnej.

Pytanie 24.
Prosimy o podanie szer. ulic asfaltowych w których przewidziana jest odbudowa całej warstwy
ścieralnej oraz zarządców tych dróg.
Odp.
Szerokość ulic asfaltowych w których przewidziana jest odbudowa całej warstwy ścieralnej
wynosi 5 mb.
Wykaz dróg gminnych do odtworzenia całej szerokości warstwy ścieralnej
-Nowy Sokołów dz. Nr 744,774
-Stary Dziebałtów dz. Nr 715
Wykaz dróg powiatowych:
-Stary Dziebałtów dz. Nr 482, 217/1
-Stary Dziebałtów dz. Nr 690
-Nowy Dziebałtów dz. Nr 217/2
-droga Nowy Dziebałtów-Stary Sokołów-Nowy Sokołów


Pytanie 25.
Stwierdzamy niezgodność w przedmiarze robót dotyczącym miejscowości Brody zad 15 w ilości
studzienek rewizyjnych poz. 4 jest szt.1 powinno być szt.4.
Odp.
Należy przyjąć do wykonania 4 szt. studzienek rewizyjnych.
Pytanie 26.
W związku z koniecznością podłączenia budowanych przepompowni do istniejącego
monitoringu na obsługę którego PWIK Końskie ma podpisaną umowę z firmą zewnętrzna
prosimy o podanie kosztu włączenia od w/w systemu.
Odp.
Zamawiający dopuszcza włączenie nowo wybudowanych pompowni do nowego systemu
monitoringu, wobec czego nie podaje kosztów włączenia w istniejący system.

Pytanie 27.
Prosimy o podanie dokładnych charakterystyk projektowanych przepompowni.
Odp.
Charakterystyki projektowanych przepompowni umieszczone są w projekcie budowlanym tom4.

Pytanie 28.
Zgodnie z zapisami w projekcie elektrycznym wymagane jest prowadzenie przewodów
elektrycznych w rurze AROTA DVK 50mm na całej długości co nie ma odzwierciedlenia
w przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp.
Zasilanie pompowni przydomowych wykonać zgodnie z projektem tj, w rurze ochronnej arota, a
zamawiający modyfikuje przedmiar tej pozycji

Pytanie 29.
Czy Zamawiający przewiduje w ramach tego zamówienia konieczność wykonania wycinki
drzew?
Odp.
Zamawiający nie przewiduje wykonania wycinki drzew.

Pytanie 30.
W których pozycjach kosztorysu ofertowego należy ująć koszty związane z wycinką drzew.
Odp.
Kosztorys ofertowy („Przedmiar robót - do wypełnienia”) nie zawiera pozycji związanych
z wycinką drzew.

Pytanie 31.
Kto ponosi opłaty środowiskowe za ewentualną wycinkę drzew i krzewów?
Odp.
Ewentualne koszty związane z wycinką drzew ponosi Zamawiający, Wykonawca dokona
fizycznego usunięcia drzewostanu kolidującego z projektowaną kanalizacją.

Pytanie 32.
Czy zamieszczony przedmiar robót należy wycenić i załączyć do oferty?
Odp.
Tak, zamieszczony przedmiar robót (Przedmiar robót – do wypełnienia ) należy wycenić
i załączyć do oferty.

Pytanie 33.
Czy podstawy wyceny KNR, KNNR zapisane w przedmiarze robót są obowiązujące i nie
podlegają zmianom?
Odp.
Nie są obowiązujące.
Pytanie 34
W przedmiarze robót występują pozycje zawierające odwołanie do różnych podstaw nakładów
KNR. Prosimy o usunięcie kodów pozycji z przedmiaru robót, ponieważ te nakłady zwierają
różne jednostki obmiaru i rożne ilości robót (np. Układanie kabli jest jedną pozycją z sześcioma
obmiarami i dwoma jednostkami obmiarowymi)
Odp.
Zamawiający nie widzi podstaw do modyfikacji przedmiaru robót. Podane w przedmiarze
podstawy nakładów KNR obejmują zagregowane rodzaje robót związane z wykonaniem
określonego zakresu rzeczowego, dlatego też podane są różne jednostki obmiarowe.

Pytanie 35.
Czy Oferent może dodać do kosztorysu nową pozycje niewystępującą w przedmiarze robót?
Odp.
Oferent nie może dodać nowej pozycji do zamieszczonego Przedmiaru robót.

Pytanie 36.
Czy Oferent może usunąć z kosztorysu pozycje występującą w przedmiarze robót? Wycenioną
na podstawie własnej kalkulacji?
Odp.
Oferent nie może usuwać pozycji z zamieszczonego Przedmiaru robót.

Pytanie 37.
W jakich pozycjach kosztorysu ofertowego należy ująć tzw. Koszty ogólne (tj. ubezpieczenia
i zabezpieczenia robót, koszty zajęcia pasa drogowego, wycinka drzew, wytyczenia
i inwentaryzacji , organizacji ruchu, utrzymania zaplecza budowy i inne)
Odp.
Wszystkie koszty ogólne odnoszące się do niniejszego Kontraktu jako całości, należy rozdzielić
pomiędzy wszystkie pozycje wprowadzone w Kosztorysie ofertowym (Przedmiarze robót – do
wypełnienia) zgodnie z Opisem do Przedmiaru robót pkt 2 ppkt 2.2.

Pytanie 38.
Czy nakłady rzeczowe w poszczególnych pozycjach mają być zgodne z wersja papierową tablic
KNR, KNNR?
Odp.
Nakłady rzeczowe nie muszą być zgodne z wersją papierową tablic KNR, KNNR

Pytanie 39.
Czy rozliczenie kontraktu będzie ryczałtowe czy kosztorysowe?
Odp.
Zgodnie ze Wzorem Kontraktu – Klauzula 12 oraz Opisem do Przedmiaru robót rozliczenie
będzie obmiarowe zgodnie z Przedmiarem robót.

Pytanie 40.
Czy kosztorys ofertowy ma być załączony do oferty?
Odp.
Tak, Kosztorys ofertowy nazwany przez Zamawiającego „Przedmiar robót – do wypełnienia” ma
być dołączony do oferty.


Pytanie 41.
Czy pozycje Kosztorysu ofertowego mają mieć treść dokładnie zgodną z przedmiarem robót?
Odp.
Tak, należy wypełnić przygotowany przez Zamawiającego Przedmiar robót – do wypełnienia
i załączyć do oferty.

Pytanie 42.
Czy kosztorys ofertowy ma być uproszczony i zawierać tyle samo pozycji co przedmiar robót?
Odp.
Tak, należy wypełnić przygotowany przez Zamawiającego Przedmiar robót – do wypełnienia.

Pytanie 43.
Czy długości kanałów będą pomniejszone o ilości studni rewizyjnych pomnożone przez ich
średnice wewnętrzne? Jeżeli tak, to prosimy o zmniejszenie w przedmiarze ilości dotyczących
wykonania kanałów i przyłączy kanalizacyjnych.
Odp.
Długość kanałów podana w przedmiarze jest pomniejszona o średnice wewnętrzne studni
rewizyjnych.

Pytanie 44.
Czy długości kanałów będą pomniejszone o długości przewiertów? Jeżeli tak to prosimy
o zmniejszenie w przedmiarze ilości dotyczących wykonania kanałów i przyłączy
kanalizacyjnych, rurociągów tłocznych i sieci ciśnieniowej.
Odp.
Przedmiar zawiera odrębną pozycję dla kanałów wykonywanych metodą przewiertu.

Pytanie 45.
Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju materiału kanałów grawitacyjnych i przyłączy
kanalizacyjnych. W dokumentacji projektowej na profilach występują rury PEHD DUO.
W Specyfikacji technicznej ST -03 Kanalizacja sanitarna rury kamionkowe natomiast
w przedmiarze robót na kanałach rury kamionkowe a na przykanalikach rury PVC.
Odp.
Kanał główny wykonany ma być z rur kamionkowych, odgałęzienia przyłączanych posesji z rur
PVC, przewody tłoczne z rur PE.


Pytanie 46.
Czy zamawiający dopuści stosowanie materiałów o parametrach technicznych równoważnych
w stosunku do materiałów wymienionych w specyfikacjach technicznych, dokumentacji
projektowej i przedmiarze robót?
Odp.
Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów o parametrach technicznych równoważnych
w stosunku do opisywanych w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej
i przedmiarze robót, z tym ze Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego
rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Pytanie 47.
Czy zamawiający będzie żądał od wybranego Wykonawcy przed podpisaniem umowy
przedstawienia szczegółowych kosztorysów dla całości kontraktu?
Odp.
Zamawiający nie będzie żądał od wybranego Wykonawcy przed podpisaniem umowy
przedstawienia szczegółowych kosztorysów dla całości kontraktu.
Pytanie 48
Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego warunków zasilania
energetycznego sieciowych przepompowni ścieków.
Odp.
Zamawiający zamieści na stronie na stronie internetowej warunki zasilania energetycznego
sieciowych przepompowni ścieków.
Pytanie 49.
Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego opracowań projektowych
obejmujących zasilenie energetyczne energetycznego przydomowych przepompowni ścieków.
Odp.
Opracowania dotyczące zasilania energetycznego przydomowych pompowni ścieków, zostały
zamieszczone na stronie internetowej.

Pytanie 50.
Prosimy o szczegółowe opisanie systemu transmisji danych, oprogramowania i wizualizacji oraz
o określenie, z jakim istniejącym systemem transmisji danych będzie współpracował nowy
system?
Odp.
Nowo budowane przepompownie mają być wyposażone w system monitoringu i wizualizacji
pracujący w technologii GPRS. Obecnie komunikacja między przepompowniami ścieków a
sterownią w PWIK Końskie Sp. z o.o. odbywa się w technologii GPRS o nazwie Hydronet.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego systemu monitoringu i wizualizacji.

Pytanie 51.
Czy pompownie w sytuacjach awaryjnych maja być zasilane z agregatu prądotwórczego
i o jakiej mocy?
Odp.
Projektowane pompownie sieciowe muszą mieć możliwość zasilania awaryjnego z agregatu
prądotwórczego dobranego do potrzeb pomp.

Pytanie 52.
Czy w zakres niniejszego postępowania przetargowego wchodzi zakup agregatu prądotwórczego
czy nie?
Odp.
Nie.

Pytanie 53.
Zamawiający zapisał w Wymaganiach ogólnych, ze Wykonawca upewnił się w stopniu
wystarczającym, co do warunków gruntowych, a w szczególności co do poziomu wody
gruntowej. Stwierdził również, że posiada w dyspozycji badania geologiczno – inżynierskie,
które udostępni do wglądu. W związku z tym prosimy o:
  a) poziomu wody gruntowej na profile podłużne
  b) zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego operatów wodno – prawnych na
    przekroczenie rzek i cieków wodnych
Odp.
Zamawiający umieścił na stronie internetowej projekt geologiczny i projekt odwodnienia
wykopów.

Pytanie 54.
Prosimy o podanie użytkowników dróg i ulic na terenie robót objętych kontraktem.
Odp.
Zamawiający podaje zarządców dróg objętych robotami:
a) wykaz dróg gminnych:
-Nowy Sokołów dz. Nr 744,774
-Stary Dziebałtów dz. Nr 715
b) wykaz dróg powiatowych:
-Stary Dziebałtów dz. Nr 482, 217/1
-Stary Dziebałtów dz. Nr 690
-Nowy Dziebałtów dz. Nr 217/2
-droga Nowy Dziebałtów-Stary Sokołów-Nowy Sokołów


Pytanie 55
Kto ponosi opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych dróg powiatowych i
gminnych?
Odp.
Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych ponosi Zamawiający.

Pytanie 56.
Czy będą pobierane opłaty za zajęcie pas drogowy w trakcie prowadzenia robót w drogach
gminnych i powiatowych?
Odp.
Opłaty za zajęcie pasa drogowego będą pobierane i ponosi je Wykonawca.

Pytanie 57.
Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego aktualnych stawek za zajęcie pasa
drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych i powiatowych.
Odp.
Aktualne stawki opłat za zajęcie pasów drogowych i umieszczenie w nich urządzeń
zamieszczone są na stronach internetowych Zarządców dróg tj. Zarząd Dróg Powiatowych w
Końskich i Urząd Miasta i Gminy w Końskich.

Pytanie 58.
Prosimy o podanie kategorii dróg i ulic objętym kontraktem (rodzaj KR np. KR1, KR2 itp.)
Odp.
Informacje nt, KR jezdni w pasach dróg objętych kontraktem można uzyskać u administratorów
dróg. Informacje dotyczące warunków odtworzenia konstrukcji jezdni dróg powiatowych i
gminnych załączono do dokumentacji projektowej.

Pytanie 59
W specyfikacji odnośnie wadium w punkcie 11 podpunkt 3 f Zamawiający podał, że udzielona
gwarancja powinna zawierać m. im zdanie:
„Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., lub pełnomocnictw i nie
udowodnił, że wynikało to z przyczyn nieleżących po jego stronie.”
Sformułowanie „i nie udowodnił, że wynikało to z przyczyn nieleżących po jego stronie” jest
niezgodne z art. 46 ust. 4a Prawo zamówień publicznych, gdyż powinno być „chyba że
udowodni, że wynika z to przyczyn nieleżących po jego stronie”. Prosimy o zmianę powyższego
wyrażenia.
Odp.
Sformułowanie zawarte w SIWZ PPKT 3 f „i nie udowodnił” jest tożsame z zapisem z art. 46 ust
4a „chyba, że udowodni”
Pytanie 60
W projekcie branży elektrycznej są przyjęte kable YKY natomiast w przedmiarach YAKY. Jakie
kable przyjąć zgodnie z projektem czy przedmiarami?
Odp.
Należy przyjąć rodzaj kabla typu YKY zgodnie z projektem.

Pytanie 61
Pompownie przydomowe. W projekcie są kable
YKY 5x35 – 2819m
YKY 5x25 – 460 m
YKY 5x50 – 1251m
YKY 5x16 – 255m
natomiast w przedmiarze jest przyjęty kabel YKY 5x35 dł 2570m. Jakie ilości kabli przyjąć
zgodnie z projektem czy przedmiarami?
Odp.
Należy przyjąć następujące ilości kabli dla pompowni przydomowych:
YKY 5x35 – 2832 m
YKY 5x25 – 460 m
YKY 5x50 – 1191 m
YKY 5x16 – 315 m

Pytanie 62.
Zestawy rozdzielnic w projekcie jest 123 natomiast w przedmiarze 114. Ile przyjąć?
Odp.
Należy przyjąć wykonanie 133 szt. Rozdzielnic.


  Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 223, poz. 1655z późn. zm.) wprowadza modyfikację treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  1. W Tomie III – OPZ PRZEDMIARY ROBÓT - do wypełnienia, wprowadza się
    następującą modyfikację:
    a) w tabeli przedmiaru robót Dział I. Sieć grawitacyjna pkt.1 kolumna Rodzaj robót
      Opis roboty podstawowej
    zamiast zapisu „Wykonanie kanału z rur kamionkowych ø 250mm klasy 160 ,
    wewnętrznie glazurowanych, łączonych na uszczelkę gumową system F …..”
    wprowadza się zapis:” Wykonanie kanału z rur kamionkowych ø 250mm klasy min.
    160 i udokumentowanej obliczeniami wytrzymałościowymi, wewnętrznie
    glazurowanych, łączonych na uszczelkę gumową system F i/lub C……”
    b) w tabeli przedmiaru robót Dział I. Sieć grawitacyjna pkt.2 kolumna Rodzaj robót
      Opis roboty podstawowej
      zamiast zapisu „Wykonanie kanału z rur kamionkowych ø 200mm klasy 160 ,
      wewnętrznie glazurowanych, łączonych na uszczelkę gumową system F …..”
      wprowadza się zapis:” Wykonanie kanału z rur kamionkowych ø 200mm klasy min.
      160 i udokumentowanej obliczeniami wytrzymałościowymi,           wewnętrznie
      glazurowanych, łączonych na uszczelkę gumową system F i/lub C……”
    c) W tabeli przedmiaru robót Dział VI. Roboty elektryczne – zasilanie pompowni
      przydomowych pkt.1 kolumna Rodzaj robót Opis roboty podstawowe
      zamiast zapisu „ kabel YKY 5x35 mm2”
      wprowadza się zapis „ kabel YKY 5x35 mm2 w rurze arota” .
    d) W tabeli przedmiaru robót Dział VI. Roboty elektryczne – zasilanie pompowni
      przydomowych pkt.1 kolumna Ilość robót
      zamiast zapisu 2570
      wprowadza się zapis 2832.
  e) W tabeli przedmiaru robót Dział VI. Roboty elektryczne – zasilanie pompowni
   przydomowych pkt.1 kolumna Rodzaj robót Opis roboty podstawowe
   dodaje się pozycje ; „kabel YKY 5x25mm2 w rurze arota” w ilości 460 m, „kabel
   YKY 5x50 mm2 w rurze arota” w ilości 1191 m i „kabel YKY 5x16 mm2 w rurze
   arota” w ilości 315 m
  f) W tabeli przedmiaru robót Dział VI. Roboty elektryczne – zasilanie pompowni
   przydomowych pkt.1 kolumna Ilość robót ilość sztuk dla tablic zasilających
   zamiast zapisu 114
   wprowadza się zapis133
  g) W tabeli przedmiaru robót Dział VII. Roboty drogowe – odtworzenie nawierzchni
   pkt.1 kolumna Ilość robót
   zamiast wielkości 632
   wprowadza się 750
   oraz zamiast wielkości 1422
   wprowadza się 1540
  h) W tabeli przedmiaru robót Dział VII. Roboty drogowe – odtworzenie nawierzchni
   pkt.2 kolumna Ilość robót wprowadza się wielkość zamiast, 9602 zamiast 8844 i
   10866 zamiast.
   zamiast wielkości 4043
   wprowadza się 4800
   zamiast wielkości 8844
   wprowadza się 9602
   oraz zamiast wielkości 10108
   wprowadza się 10866.

  W załączeniu przedkładamy zmodyfikowany i ujednolicony Przedmiar robót – do
  wypełnienia który należy uzupełnić i załączyć do oferty.

2. W Tomie III – OPZ Dokumentacja Projektowa, Projekt Budowlany, TOM 4-
  „Pompownie ścieków – Zagospodarowanie terenu” wprowadza się następującą
  modyfikację:
  a) W punkcie 11.1 „POMPOWNIE SIECIOWE” w tiret1
   zamiast zapisu „- po dwie pompy z wirnikiem otwartym typu:
   PS1: FA 08.73W T17-2/22H
   PD1:FA 08.73W T17-2/22H
   PD2:FA 08.22W T12-2/11G
   PD3:FA 08.52W T17-4/8H
   PW1:FA 08.73W T17-2/22H
   wprowadza się zapis „ po dwie pompy z wirnikiem otwartym dla każdej pompowni
   wg projektu”
  b) W punkcie 11.1 „Pompownie sieciowe”
   wykreśla się tiret 2 „- kosz z kraty rzadkiej na dopływie”
  c) W punkcie 11.1 „Pompownie sieciowe” w tiret 8
   zamiast zapisu „prowadnice rurowe nierdzewne”
   wprowadza się zapis „prowadnice rurowe nierdzewne (po dwie prowadnice do
   pompy)”

  d) W punkcie 11.1 „Pompownie sieciowe” w tiret 32
   zamiast zapisu „sterownik typu WA 1000”
   wprowadza się zapis „sterownik wyposażony w moduł GPRS”
  e) W punkcie 11.1 „Pompownie sieciowe” w tiret 33
   zamiast zapisu „sonda pneumatyczna”
   wprowadza się zapis „sonda hydrostatyczna”
  f) W punkcie 11.1 „Pompownie sieciowe”
   wykreśla się tiret 34 „- szlauch do sondy”
   g) W punkcie 11.1 „Pompownie sieciowe” w tiret 36
     zamiast zapisu „- moduł GPRS”
     wprowadza się zapis „moduł GPRS współpracujący z istniejącym lub nowym
     systemem monitoringu”
   h) W punkcie 11.1 „Pompownie sieciowe” tiret 38
     zamiast zapisu „podłączenie zasilania awaryjnego”
     wprowadza się zapis „podłączenie do zasilania awaryjnego”.

   i) W punkcie 11.2. „PRZYDOMOWE POMPOWNIE ŚCIEKÓW” w tiret 1
     zamiast zapisu „pompa MTS40/27-3-400”
     wprowadza się zapis „pompa wg projektu”

W załączeniu przedkładamy zmodyfikowany i ujednolicony Projekt Budowlany, TOM 4-
„Pompownie ścieków – Zagospodarowanie terenu”.

  3. W Tomie III – OPZ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
   TOM ST-03 „Kanalizacja Sanitarna” wprowadza się następującą modyfikację:

   a) w punkcie 2.2.1 Rury i kształtki
     zamiast zapisu „Rury i kształtki muszą spełniać warunki określone w normie PN-EN
     545:2005 oraz PN-EN 545:2005/AC:2005 (U) Wymiary rur i kształtek są
     następujące: 80, 100, 125, 150, 200mm.
     wprowadza się zapis: „Rury i kształtki muszą spełniać warunki określone w normie
     PN-EN 295”
 W załączeniu przedkładamy zmodyfikowany i ujednolicony tekst Specyfikacji Technicznej
 Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych TOM ST-03 „Kanalizacja Sanitarna”

  4. W Tomie III – OPZ w Dokumentacji Projektowej, Projekt Budowlany, TOM III rev 1
   Opis przydomowej pompowni ścieków (m. Wincentów, Stary i Nowy Dziebałtów, Stary
   i Nowy Sokołów) wprowadza się następującą modyfikację:

   a) w tabeli pkt 1 A kolumna Parametry
     zamiast zapisu „PEHD z obliczeniami konstrukcyjnymi”
     wprowadza się zapis „PEHD z obliczeniami konstrukcyjnymi dla zagłębienia
     przykanalika < 1,9 m lub żelbet B45 dla zagłębienia przykanalika > 1,9 m”
   b) w tabeli pkt 3 G kolumna Parametry
     zamiast zapisu „stal nierdzewna”
     wprowadza się zapis „stal nierdzewna lub z żeliwa”.
   c) w opisie pkt.1 po słowach „Zbiornik kanalizacji ciśnieniowej”
     dodaje się zapis „dla zagłębienia przykanalika < 1,9 m”.
   d) w opisie pkt. 3e
     zamiast zapisu „zasilanie – trójfazowe lub jednofazowe w tym samym typoszeregu
     pomp”
     wprowadza się zapis „zasilanie – trójfazowe w tym samym typoszeregu pomp”
   e) w opisie dodaje się punkt 5 o treści „Zbiornik kanalizacji ciśnieniowej dla
     zagłębienia przykanalika > 1,9 m: zbiornik wykonany z żelbetu B45,
     wibroprasowany, mrozoodporność F50, wodoprzepuszczalność W8/W16, średnica
     wewnętrzna zbiornika 1000 mm, monolityczna dennica o wysokości 850 mm,
     elementy żelbetowe łączone na uszczelkę klinową, zbiornik zwieńczony pokrywą z
     otworem włazowym o średnicy 600 mm”.
   f) w opisie „Indywidualne pompownie ścieków wraz ze sterowaniem i infrastrukturą
     towarzyszącą” pkt. 1 a
     zamiast zapisu „zbiornik z PEHD, monolityczny z obliczeniami konstrukcyjnymi”
     wprowadza się zapis „zbiornik z PEHD, monolityczny z obliczeniami
   konstrukcyjnymi dla zagłębienia przykanalika < 1,9 m lub z żelbetu B45 dla
   zagłębienia przykanalika > 1,9 m”
  g) w opisie „Indywidualne pompownie ścieków wraz ze sterowaniem i infrastrukturą
   towarzyszącą” pkt. 1 d po słowach „konstrukcja zbiornika” dodaje się zapis
   „z PEHD”
  h) w opisie „Indywidualne pompownie ścieków wraz ze sterowaniem i infrastrukturą
   towarzyszącą” pkt. 3 e
   zamiast zapisu „zasilanie – trójfazowe lub jednofazowe w tym samym typoszeregu
   pomp”
   wprowadza się zapis „zasilanie – trójfazowe w tym samym typoszeregu pomp”.
W załączeniu przedkładamy zmodyfikowany i ujednolicony tekst Opis przydomowej
pompowni ścieków (m. Wincentów, Stary i Nowy Dziebałtów, Stary i Nowy Sokołów).

5. W Tomie III – OPZ Dokumentacja Projektowa, Projekt Budowlany, TOM I, „Projekt
  zagospodarowania terenu. Kanalizacja sanitarna” w pkt. 3. Wyroby ppkt.3.1 Wymagania
  dotyczące wyrobów stosowanych w sieci kanalizacyjnej wprowadza się następującą
  modyfikację:
  dodaje się zapis: Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano normy , aprobaty,
  specyfikacje techniczne i systemy odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy
  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), należy przyjąć
  że zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym .

  W załączeniu przedkładamy zmodyfikowany i ujednolicony tekst TOM I Projektu
  Budowlanego, „Projekt zagospodarowania terenu. Kanalizacja sanitarna”

								
To top