Theory and breeding methods for self and cross pollinated crops by HeMMu3

VIEWS: 6 PAGES: 7

									                                       มคอ. 3

                  รายละเอียดของรายวิชา

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา      สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

                  หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
                   ้
   1212 723 การปรับปรุงพันธุ์พืชชันสูง
2. จานวนหนวยกิต
  3 หน่วยกิต 3(3-0-0)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
  3.1 หลักสูตร
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
           ั
  ปรัชญาดุษฎีบณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  3.2 ประเภทรายวิชา
  หมวดวิชาเอก
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
          ู
  4.1 อาจารย์ผ้ รับผิดชอบรายวิชา
         ู
  4.2 อาจารย์ผ้ สอน
             ้
5. ภาคการศึกษา / ชันปี ที่เรียน
            ้
  ภาคเรี ยนที่ 1 ชันปี ที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถามี)
                    ่
  1201 331 การปรับปรุงพันธุ์ หรื อ อยูในดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
  ไม่มี
8. สถานที่เรี ยน
  อาคารเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
                            ้
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครังล่ าสุด
  21 ธันวาคม 2547
                                         1
                                                               มคอ. 3


                   หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
  วัตถุประสงค ของรายวิชา

2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
  มีการปรับปรุงเนื ้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ…..

                    หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา
    ทฤษฎี แ ละวิธี ก ารปรั บ ปรุ ง พัน ธุ์ พื ช ผสมตัวเองและผสมข้ า ม การใช้ ป ระโยชน์ จ ากเฮทเทอโรซี ส
ก า ร ก ล า ย พั น ธุ์ โ พ ลี พ ล อ ย ดี ก า ร เ ป็ น ห มั น ข อ ง เ พ ศ ผู้ กั บ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง พั น ธุ์
การใช้ เทคนิคทางเทคโนโลยี ชีวภาพมาประยุกต์ใช้ ในการปรับปรุงพันธุ์
   Theory and breeding methods for self- and cross-pollinated crops. Application of
heterosis, mutation breeding, polyploidy, male sterility and plant biotechnology for crop
improvement.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
    บรรยาย        สอนเสริม     การฝึ กปฏิบัติ/งาน    การศึกษาด้ วยตนเอง
                       ภาคสนาม/การฝึ กงาน
      ่
    45 ชัวโมง        ไม่มี         ไม่มี          ไม่มี


               ี
3. จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อาจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
   ่
  ชัวโมง/คน/สัปดาห์

                 หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
  1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
    - ตระหนักถึงจรรยาบรรณในฐานะนักวิชาการและผู้ผลิตด้ านการเกษตร
        ั
    - มีวินยต่อการเรี ยน ส่งมอบงานที่มอบหมายตามเวลาที่กาหนด
                        ้     ้   ่     ่
    - รับฟั งการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในชันเรี ยน ทังในกลุมและนอกกลุม

                                                                  2
                                                            มคอ. 3

         ั
      - มีสมมาคารวะให้ ความเคารพแก่ผ้ อาวุโส ู
   1.2 วิธีการสอน
      -       ใ ช ก า ร ส อ น แ บ บ สื่ อ ส า ร ส อ ง ท า ง                                 ้
                                           เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห นั ก ศึ ก ษ า มี ก า ร ตั ง ค า ถ
หรื อแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้ องกับคุณธรรม จริยธรรม ในโอกาสต่างๆ
                   ึ
      - ยกตัวอย างกรณีศกษา ตัวอย างที่ขาดความรับผิดชอบต อหน าที่และการประพฤติที่ผิดจรรยาบรรณนักน
      -          อ า จ า ร ย ป ฏิ บั ติ ต น เ ป น ตั ว อ ย า ง                  ใ ห ค ว า ม ส า คั ญ ต
ก า ร มี วิ นั ย เ รื่ อ ง เ ว ล า ก า ร เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห นั ก ศึ ก ษ า แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น แ ล ะ รั บ ฟั ง ค ว า ม คิ ด
การเคารพและให้ เกียรติแก อาจารย อาวุโส เป็ นต้ น
   1.3 วิธีการประเมินผล
      -        ป ร ะ เ มิ น ผ ล จ า ก พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่ แ ส ด ง อ อ ก ใ น ชั ้น เ รี ย น แ ล ะ ใ น โ อ ก า ส ที่ ห ลั ก สู ต ร /ค ณ
                               ั
ที่เกี่ยวข้ องทางด านคุณธรรมและจริยธรรม การมีสมมาคารวะต อผู อาวุโส และอาจารย
                    ั
      - การตรวจสอบการมีวินยต อการเรี ยน การตรงต อเวลาในการเข าชันเรี ยนและการส งรายงาน   ้
      - ประเมินการรับฟ งความคิดเห็นของผู อื่น โดยนักศีกษาอื่นๆ ในรายวิชา
      - นักศึกษาประเมินตนเอง
2. ความรู้
    2.1 ความรู้ ท่ ีต้องได้ รับ
      - มีความรู ความเข าใจเกี่ยวกับ……………..

   2.2 วิธีการสอน
    ใช กา ร สอ น ที่ เ น นผู เ รี ย น เป น ส า คั ญ       ได แก      ก าร ส อน บ ร ร ยา ย ร ว ม
โดยเน นให นัก ศึก ษาหาทางค นคว าหาข อมูล เพิ่ ม เติ ม การสอนแบบร วมมื อ กั น เรี ย นรู            (C
การสอนแบบศึกษาด วยตนเอง การค นคว าจากหนังสือ ตารา และทางอินเตอร เน็ต
   2.3 วิธีการประเมินผล
    การทดสอบย่อย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
    การค้ นคว้ าและจัดทารายงานที่ได้ รับมอบหมาย
    การจัดทารายงาน การนาเสนอรายงาน
3. ทักษะทางปั ญญา
   3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
                                  ้
     - สามารถคิดวิเคราะห แสดงความคิดเห็นต อปั ญหาทังในและนอกชันเรี ยน ้
     - สามารถศึกษาค้ นคว้ า เข้ าถึงแหล่งข้ อมูลทางวิชาการ ประมวลและทบทวนเอกสารทางวิชาการ การวิเคราะห์ข้อม
การเขียนเรี ยบเรี ยงงานทางวิชาการ
   3.2 วิธีการสอน
     - การสอนโดยใช ป ญหาเป นฐาน (Problem Based Learning : PBL)
                                                               3
                                             มคอ. 3

               ้
     - ฝึ กตอบปั ญหาในชันเรี ยนและการแสดงความคิดเห็นต อป ญหา และระดมสมองในการแก ไขป ญหา
     ึ
จากกรณีศกษาตามประเด็นป ญหาที่กาหนดไว แล ว
   3.3 วิธีการประเมินผล
                                  ้    ้
     - ประเมินจากการตอบป ญหาและการแสดงความคิดเห็นในชันเรี ยน ทังรายบุคคลและกลุ ม
     - ความก้ าวหน้ าในการจัดทาสัมมนา
     - รูปเล่มสัมมนาฉบับสมบูรณ์
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
   4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
    - มีความรับผิดชอบในการทางานที่ได รับมอบหมาย
    - สามารถปรับตัวในการทางานร วมกับผู อื่นได ในทุกสถานภาพ
    - วางตัวและร วมแสดงความคิดเห็นในกลุ มได อย างเหมาะสม
   4.2 วิธีการสอน
                ้      ้     ั        ั
    - จัดกิจกรรมเสริมในชันเรี ยนและนอกชันเรี ยนที่นกศึกษามีโอกาสปฏิสมพันธ กับนักศึกษาอื่น และบุคคลภายนอก
    - มอบหมายงานกลุ มและมี ก ารเปลี่ ย นกลุ มท างานตามกิ จ กรรมที่ ม อบหมาย เพื่ อ ให นัก ศึ ก
โดยไม ยึดติดกับเฉพาะเพื่อนที่ใกล ชิด
    - กาหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแต ละคนในการทางานกลุ มอย างชัดเจน
   4.3 วิธีการประเมินผล
                     ้
     - ประเมินการมีส วนร วมในชันเรี ยน
     - ประเมินความรับผิดชอบของนักศึกษาจากงานที่ได้ รับมอบหมาย
                          ้
     - ให นักศึกษาประเมินสมาชิกในกลุ ม ทังด านทักษะความสัมพันธ ระหว างบุคคลและด านความรับผ
     - ให นักศึกษาประเมินนักศึกษาอื่นๆในรายวิชา ด านทักษะความสัมพันธ ระหว างบุคคล
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
   5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
     - สามารถใช Power point ในการนาเสนองานที่ได รับมอบหมาย
     - สามารถคัดเลือกแหล งข อมูล
     - สามารถค นคว าหาข อมูล/ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางอินเตอร เน็ต
     - สามารถใช ภาษาไทยในการซักถาม ตอบ และรายงานได อย างเหมาะสม
   5.2 วิธีการสอน
     - ใช PowerPoint ที่น าสนใจ ชัดเจน ง ายต อการติดตามทาความเข าใจ ประกอบการสอนในชันเรี ยน    ้
     -
การสอนโดยมีการนาเสนอข อมูลและกระตุ นให นักศึกษาเห็นประโยชน จากการใช เทคโนโลยีสารสนเทศในการน
     - การแนะนาเทคนิคการสืบค นข อมูลและแหล งข อมูล

                                               4
                                            มคอ. 3

      - การมอบหมายงานที่ต องมีการสืบค นข อมูลด วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
                        ้
      - การมอบหมายงานที่ต องมีการนาเสนอทังในรูปเอกสารและด วยวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี
    5.3 วิธีการประเมินผล               หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

5.1 แผนการสอน
สัปดาห์             จานวน     จานวน        กิจกรรม
    หัวข้ อ/รายละเอียด                              ผู้สอน
  ที่                        ิ
              ชั่วโมงบรรยาย ชั่วโมงปฏิบัตการ การเรียนการสอนและสื่อที่ใช้
  2 แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
  กิจกรรมที่     ผลการเรี ยนรู *      วิธีการประเมิน สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนของการประเมินผล
       1.คุณธรรม จริยธรรม

        2. ความรู้        3. ทักษะทางปั ญญา
        4.
        ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
        5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
        การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
                                              5
                                                          มคอ. 3

               หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก

2. เอกสารและขอมูลสาคัญ

3. เอกสารและขอมูลแนะนา


             หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
      ให้ นักศึก ษาทุก คนประเมิ นประสิ ท ธิ ผลของรายวิ ช า ซึ่ง รวมถึ ง วิ ธี การสอน การจัดกิ จ กรรมในและนอก
ซึ่ง มี ผ ลกระทบต อการเรี ย นรู้ และผลการเรี ยนรู ที่ ไ ด รั บและเสนอแนะเพื่ อการปรั บปรุ ง รายวิช าด้ วยการประเ
และการประเมินผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
      ท าการการประเมิ น การสอน                                    ้
                         โดยคณะกรรมการประเมิ น การสอนที่ แ ต งตัง โดยคณะกรรมการบริ ห
และทาการสัมภาษณ์ ตัวแทนนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
      - หลั ก สู ต ร ก าห นด ให อา จาร ย ผู สอ นท บทว นแ ละ ปรั บ ปรุ ง ก ลยุ ท ธ แ ละ วิ ธี กา รสอ นจ าก ผ
แล วจัดทารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ.กาหนดทุกภาคการศึกษาภาควิชา
      - กาหนดให อาจารย ผู สอนเข ารับการฝ กอบรมกลยุทธ การสอน/การวิจยในชันเรี ยน และมอบหมาย     ั   ้
     ั    ้
ทาวิจยในชันเรี ยนอย างน อยภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา
      - มีการประชุมอาจารย ผู้สอนของหลักสูตรเพื่อหารื อปั ญหาการเรี ยนรู ของนักศึกษาและหาแนวทางแก ไข
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
      หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนทาหน าที่ทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดยการสุ่มประเ
        ้
คะแนน ทังคะแนนดิบและระดับคะแนนของรายวิชา ภายในรอบเวลาของหลักสูตร
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
      หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจาก
         - ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
         - ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร
         - การรายงานรายวิชาโดยอาจารย ผู สอน
      ภายหลั ง การทบทวนประสิ ท ธิ ผ ลของรายวิ ช า           อาจารย ผู สอนรั บ ผิ ด ชอบในการทบทวนเนื
แ ล ะ น า เ ส น อ แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พั ฒ น า ใ น ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง ร า ย วิ ช า เ ส น อ
เพื่อพิจารณาให ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับใช ในป การศึกษาถัดไป
                                                            6
มคอ. 3
  7

								
To top