Docstoc

1402Procena vrednosti M_A transakcija

Document Sample
1402Procena vrednosti M_A transakcija Powered By Docstoc
					PROCENA VREDNOSTI M&A
   TRANSAKCIJE
      Dragana Draganac
             UVOD

  Da bi preduzeće kupac uspelo da kreira vrednost za svoje
  akcionare, ono ne sme da preplati transakciju.

  Vrednost ciljanog preduzeća se mora valjano proceniti.

  Procenom dobijena vrednost je mnogo pouzdaniji
  pokazatelj od tekuće tržišne vrednosti.
PROBLEMI PROCENE VREDNOSTI
   M&A TRANSAKCIJE
 M&A projekat je isplativ samo ako se njime generiše
 pozitivna NSV.
 Međutim, proces investicione analize M&A poduhvata
 značajno je kompleksniji u odnosu na analizu
 konvencionalnog investicionog projekta, iz najmanje
 sledećih razloga:
 Pristup informacijama iz ciljanog preduzeća po pravilu je
 otežan, pogotovo kod neprijateljskih transakcija;
 Veoma kompleksna računovodstvena, poreska i druga
 zakonska regulativa M&A transakcija;
 Određene koristi, poput “strategijskog fita”, sinergije i sl.
 teško je ispravno kvantifikovati;
 Koristi kontrole je nemoguće precizno kvantifikovati.
PROBLEMI PROCENE VREDNOSTI
   M&A TRANSAKCIJE
  Kako bi se inputi u proceni učinili pouzdanijim, u
  prijateljskim transakcijama preduzeća ponuđači i njihovi
  savetnici sprovode proceduru detaljnog istraživanja i
  analize svih relevantnih aspekata poslovanja ciljanog
  preduzeća, kao što su pravni, marketing, finansijski,
  tehničko-tehnološki, menadžment, ekološki, i sl. aspekti.

  Ova procedura se naziva due diligence. Tri uobičajene
  komponente su: pravna, finansijska i tehničko-
  tehnološka.
    PREGLED METODA PROCENE
     VREDNOSTI PREDUZEĆA
A.   Metode procene zasnovane na pretpostavci likvidacije (Metod
    likvidacione vrednosti);
B.   Metode procene zasnovane na pretpostavci kontinuiteta poslovanja
    (going concern).
  B.1) Metode zasnovane na imovini preduzeća
  B.2) Metode zasnovane na prinosnoj moći
  B.2.1) Metode zasnovane na dobitku (Metode kapitalizacije dobitka)
  B.2.2) Metode zasnovane na novčanim tokovima (Metode
   diskontovanja novčanih tokova i Metode diskontovanja dividendi)
  B.3) Metode zasnovane na multiplikatorima
  B.3.1) Metode berzanskih multiplikatora
  B.3.2) Metode multiplikatora iz transakcija
  Dve najkorišćene metode kod procene vrednosti M&A transakcija su
   Metod diskontovanih novčanih tokova i Metod multiplikatora.
    METOD DISKONTOVANIH
     NOVČANIH TOKOVA
  Diskontovanje FCFF- ubedljivo najčešće korišćen
  metod procene vrednosti.

  Konačni rezultat procene vrednosti preduzeća je procena
  vrednosti sopstvenog kapitala
     Slobodni novčani tokovi za           Očekivana stopa rasta u periodu
     investitore (FCFF)               projekcije (gt)
                                                   Faza stabilnog rasta (konstantna
     Poslovni dobitak x (1-Tc)            Stopa reinvestiranja x           stopa rasta u beskonačnost- gn)

     - (Kapitalni izdaci – Amortizacija)       x stopa prinosa na sopstveni kapital

     - Promena u TOS
                                            Rezidualna vrednost =FCFFt+1 /(ke-gn)
     = FCFF                     npr.: FCFF3 = FCFF2 (1+gt)= FCFF1
                             (1+gt)2
Vrednost poslovnih
                   FCFF1     FCFF2      FCFF3     FCFF4      FCFF5....    FCFFt
sredstava

                                      Diskontovanje po WACC
+ gotovina i neposlovna
sredstva

= Vrednost preduzeća
- vrednost dugova
                   Cena sopstvenog kapitala    Cena duga             Ponderi

= Vrednost sopstvenog                        (stopa prinosa bez rizika +    zasnovani na tržišnim
kapitala                               premija za rizik) (1 – Tc)     vrednostima


   Stopa prinosa na ulaganja bez rizika
   (Rf):                                               Premija za rizik
                              Beta preduzeća

   - nema rizika neizvršenja
                          +                      x   Premija za prosečnu
                              Mera tržišnog rizika            riziko-investiciju
   - nema rizika reinvestiranja
                                                  Premija za      Premija za rizik
   - u istoj valuti i u istom iskazu kao i                            tržišni rizik     zemlje u koju
                       Delatnost    Poslovni     Finansijski
   novčani tok (realni ili nominalni)                               (prosečnu       se investira
                               leverage     leverage
                                                  akciju)
 PROSEČNA PONDERISANA CENA
   KAPITALA (WACC)
  Potrebno je pronaći podesnu diskontnu stopu kojom će
  se novčani tokovi svesti na sadašnju vrednost. To je
  WACC, koja na najbolji način uvažava rizik kome su
  izloženi novčani tokovi, koje investitori očekuju.
  WACC = kd*(1-Tc)*D/V + ke*E/V

 Tržišne vrednosti E, D i V je relativno lako utvrditi za
 otvorenu korporaciju.
 Međutim, kalkulacija cene duga i cene sopstvenog
 kapitala predstavlja izuzetno kompleksan zahvat.
 UTVRĐIVANJE CENE SOPSTVENOG
 KAPITALA PO CAPM METODOLOGIJI
 Sistematska komponenta rizika igra ulogu u
 determinisanju zahtevane stope prinosa.
 Stepen sistematskog rizika zavisi od granske pripadnosti,
 stepena poslovnog leveragea i stepena zaduženosti
 preduzeća.
                   D      
 Hamadina formula:   j   j u * 1  1 - Tc 
                   E      
 Zahtevana stopa prinosa na akcije se sastoji od tri
 komponente: a) stope prinosa na ulaganje bez rizika;
 b) premije za poslovni rizik; i c) premije za finansijski
 rizik.
                     D      
   R j  R f  (R m  R f ) *  j u * 1  1 - Tc 
                     E      
 Kada se hartije od vrednosti ne nalaze u javnom
 prometu, tada se za određivanje cena pojedinih izvora
 najčešće primenjuje neki od tzv. pristupa zidanja (build-
 up approach).
 Do cene kapitala konkretnog preduzeća se dolazi tako što
 se na određenu baznu diskontnu stopu dodaju različiti
 slojevi premije: premija za veličinu preduzeća, premija
 za finansijski rizik, za kvalitet menadžmenta, gransku
 pripadnost, i sl.
 Umesto pondera zasnovanih na tržišnoj vrednostima,
 često se koriste ponderi zasnovani na knjigovodstvenim
 vrednostima.
    DISKONTOVANJE FCFE

  Do vrednosti sopstvenog kapitala preduzeća može se
  doći indirektno, diskontovanjem FCFF uz pomoć WACC
  i oduzimanjem vrednosti dugova, ili direktno,
  diskontovanjem FCFE cenom sopstvenog kapitala.

  Ispravna primena bilo koje varijante DNT metoda daje
  isti rezultat.
 IZAZOVI PRIMENE DNT METODA
      KOD M&A
  Kod M&A transakcije, kupujući ciljano preduzeće, preduzeće, ali
   kupac stiče ne samo vrednost ciljanog preduzeća “takvog kakvo
   je”, već i vrednost eventualnih sinergija i drugih dobitaka koji će
   se realizovati kroz kombinovanje, ali i trpi troškove transakcija.
  Osnovna pravila za procenu vrednosti M&A transakcije na bazi
   DNT metoda su:
1.   U procenu uključiti samo inkrementalne novčane tokove, koje
    će preduzeće ponuđač ostvariti ukoliko se transakcija realizuje.
2.   Koristiti korektnu, riziku prilagođenu, diskontnu stopu.
3.   U procenu uključiti i troškove transakcija (troškove
    angažovanja pravnih i finansijskih savetnika, potpisničke
    provizije, berzanske provizije, i sl) i troškove implementacije
    merdžera.
 VREDNOST CILJANOG PREDUZEĆA ZA
      PREDUZEĆE PONUĐAČA
Vrednost ciljanog preduzeća za preduzeće ponuđača =
Vrednost ciljanog preduzeća kao samostalnog entiteta
+vrednost poslovnih sinergija
+SV poreskih ušteda
+SV ušteda od redukcije FCF problema
+SV ušteda u agencijskim troškovima (vrednost promene
  kontrole)
-transakcioni troškovi i troškovi implementacije merdžera
PROCENA SPECIFIČNIH KOMPONENTI
   VREDNOSTI KOD M&A
1.  Vrednost promene kontrole;
2.  Vrednost poslovnih sinergija;
3.  Vrednost finansijskih sinergija.

  Vrednost promene kontrole: Analogna je vrednosti ukupnih
   mogućnosti restrukturiranja na pentagonu. Predstavlja
   razliku između dobro vođenog ciljnog preduzeća nakon
   iskorišćavanja svih internih i eksternih prilika za kreiranje
   vrednosti i tekuće vrednosti ciljanog preduzeća.
  Razlika ove dve vrednosti biće utoliko veća ukoliko je
   menadžment tim ciljanog preduzeća bio neefikasniji i
   ukoliko je agencijski problem bio izraženiji. Promena
   kontrole ima veću vrednost kod loše vođenih preduzeća.
   VREDNOST PROMENE KONTROLE
  Kalkulacija novog FCFF počiva na promenjenom, većem
  nivou poslovnog dobitka uz pretpostavke povećanja
  prihoda od prodaje, smanjenje nivoa poslovnih rashoda,
  rasta ROI i ROE (što vodi rastu stope rasta FCFF). Rast
  FCFF je veći, ako preduzeće kupac sprovede i aktivnosti
  dezinvestiranja loših segmenata biznisa ciljanog
  preduzeća.
   VREDNOST PROMENE KONTROLE
 Ukoliko je nivo zaduženosti ciljanog preduzeća bio ispod
 nivoa zaduženosti koji menadžeri preduzeća ponuđača
 smatraju poželjnim, povećanjem zaduženosti ciljanog
 preduzeća proizvešće se rast cene dugova i rast bete, što
 će uvećati cenu akcijskog kapitala. Međutim, može i da
 opadne vrednost WACC.
 Promene nivoa zaduženosti proizvode promene poreskih
 ušteda na dugovima. Zbog uticaja povećanja zaduženosti
 na smanjenje poreske osnovice, projekcije novčanih
 tokova moraju uključiti i poreske uštede od dodatnih
 kamatnih plaćanja.
   VREDNOST POSLOVNIH SINERGIJA
  Podrazumeva promenu pretpostavki, uključenih u kalkulaciju
  pozicija FCFF i očekivanih stopa rasta ciljanog preduzeća.
  Efekti poslovne sinergije će se više odraziti na povećanje
  očekivanih FCFF kombinovanog entiteta, ako se percipira
  veći stepen sinergizma dva samostalna entiteta. Dozvoljeno je
  ukalkulisati samo sinergije, koje se realno mogu ostvariti,
  uključujući i procenu trenutka, od kog se razumno može
  očekivati da će se efekti sinergije ostvariti, i dužinu
  vremenskog perioda njihovog trajanja. Bitno je razmotriti i
  forme sinergije.
    VREDNOST POSLOVNIH SINERGIJA
  Dva osnovna oblika poslovnih sinergija:
1.  Povećanje tržišne snage, što se u kalkulacijama FCFF
   odražava na povećanje očekivanog rasta (povećanjem
   stope rasta prihoda od prodaje ili produženjem perioda
   rasta).
2.  Ekonomija obima, što podrazumeva ugrađivanje, u
   kalkulacije FCFF, pretpostavki redukcije učešća
   pojedinih vrsta troškova u prihodima od realizacije.
   Rezultat je veća stopa poslovnog dobitka novog
   preduzeća od prihodima ponderisanih stopa poslovnog
   dobitka pojedinačnih preduzeća.
  VREDNOST POSLOVNIH SINERGIJA
 Prilikom kalkulacije prosečne ponderisane cene kapitala
 kombinovanog entiteta (WACCPC) od ključnog značaja je
 ispravna kalkulacija beta pokazatelja.
 Beta pokazatelj bez dugova kombinovanog preduzeća
 (ßPCu) dobija se ponderisanjem postojećih beta
 pokazatelja bez dugova dvaju preduzeća (ßPu i ßCu)
 relativnim učešćima vrednosti svakog od preduzeća (Vp i
 Vc) u zbiru vrednosti dvaju preduzeća (Vp + Vc). Beta
 pokazatelj kombinovanog entiteta (ßPC) dobiće se
 primenom očekivanog racia zaduženosti kombinovanog
 entiteta na dobijeni prosečni ponderisani beta pokazatelj
 bez dugova (ßPCu): β * 1  D 1 - T 
           PCU 
                PC
                  C  
               EPC    
   VREDNOST POSLOVNIH SINERGIJA

  Diskontovanjem očekivanih FCFFPC sa WACCPC dobiće
  se vrednost kombinovanog entiteta.

  Na kraju, vrednost poslovne sinergije predstavlja razliku
  procenjene vrednosti kombinovanog entiteta i zbira
  vrednosti dvaju preduzeća kao samostalnih entiteta.
  VREDNOST FINANSIJSKIH SINERGIJA
 Transakcije motivisane ostvarenjem samo finansijskih
 sinergija diversifikacijom imaju značajno manje šanse za
 uspeh od transakcija motivisanih na ostvarenje poslovnih
 sinergija. Ovakve transakcije neće imati značajnijeg
 efekta na ukupnu vrednost preduzeća uključenih u
 kombinovanje - vrednost kombinovanog entiteta biće
 približno jednaka zbiru vrednosti preduzeća koja ulaze u
 M&A.
 Pošto su finansijske sinergije, po pravilu, manje
 značajne, i prema visini i kao motiv za kombinovanje,
 one se, često, ni ne procenjuju izolovano već „u paketu“
 sa drugim dobicima od kombinovanja.
Poreski efekti kombinovanja – ilustracija
                      PORESKI EFEKTI
       Poreski efekti se ne tretiraju kao finansijska sinergija već se
       „ugrađuju“ u procenu vrednosti poslovnih sinergija.
                         Preduzeće P  Preduzeće C  Preduzeće PC

              Prihodi        1.000     1.400     2.400

              Amortizacija     200      400      700

              Drugi rashodi     950      400      1.350

              Poslovni dobitak   -150     600      450

              Porez (30%)      0       180      135

              Neto novčani tok iz  50      820      1.015
              poslovne aktivnosti
              Poreski efekat                  45

       Visina poreskih ušteda po osnovu transfera poslovnih gubitaka i po
       osnovu ponovne procene vrednosti sredstava na koja se obračunava
       amortizacija iznosi 45.
   KORIŠĆENJE “UMRTVLJENE
      GOTOVINE”
  Izolovana procena vrednosti vrste sinergije, koja se može
  nazvati efekat korišćenja nekorišćenih novčanih tokova
  ili „umrtvljene gotovine“, podrazumeva procenu ukupne
  NSV projekata koji stoje neizvedeni u ciljanom
  preduzeću usled nedostatka kapitala.
    METOD MULTIPLIKATORA
 Polazi od pretpostavke da bi preduzeće trebalo da vredi po
  jedinici vrednosti (dinaru neto dobitka po akciji, toni
  proizvedenog cementa i sl) koliko i druga njemu najsličnija
  preduzeća, po pravilu:
  Vrednost = Fundament (broj jedinica vrednosti) x
  Multiplikator (vrednost jedinice)
 Postoje dve grupe multiplikatora:

1. berzanski multiplikatori  (vrednosti multiplikatora utvrđuje
  tržište kapitala)
2. multiplikatori iz transakcija (u upotrebi su multiplikatori iz
  skoro okončanih drugih M&A transakcija). Uključuju i
  plaćenu premiju, što nije slučaj sa berzanskim
  multiplikatorima.
   METOD MULTIPLIKATORA
 U oba slučaja neophodno je odrediti održivi broj jedinica
 vrednosti – fundament i na njega primeniti opravdanu
 vrednost odgovarajućeg multiplikatora.
 Primenom nekih od njih dobija se direktno vrednost
 sopstvenog kapitala, dok se kod drugih dobija ukupna
 vrednost preduzeća, iz koje je, da bi se došlo do
 vrednosti sopstvenog kapitala, neophodno isključiti
 vrednost dugova.
    METOD MULTIPLIKATORA

MULTIPLIKATOR – tržište, transakcije            FUNDAMENT – konkretno preduzeće
P/E                                            EPS
V/EBITDA                                        EBITDA
P/S                                    Prihodi od prodaje (S)
M/B                            Knjigovodstvena vrednost po akciji (B)

Plaćena cena/broj kreveta (hotelska preduzeća)                   Broj kreveta
Plaćena cena/godišnja prodaja u hektolitrima           Godišnja prodaja u hektolitrima
(pivare) cena/broj pretplatnika (kablovski distributeri,
Plaćena                                     Broj pretplatnika
mobilna telefonija)
       METOD MULTIPLIKATORA
  Za razliku od DNT metoda, ovaj metod procene daje „brze“ i
   „sirove“ rezultate. Smatra se da se upotrebljivost njegovih
   rezultata može unaprediti ukoliko se procenjivač pridržava bar
   nekih okvirnih koraka i pravila, kao što su sledeća:
1.   Ne oslanjati se samo na jedan multiplikator;
2.   Odabrati najrelevantnije multiplikatore;
3.   Uzeti održivu vrednost fundamenta;
4.   Pažljivo odabrati dovoljno veliki uzorak uporedivih
    preduzeća ili uporedivih transakcija;
5.   Izračunati prosečne vrednosti odabranih multiplikatora za
    odabrani uzorak preduzeća ili transakcija;
6.   Izvršiti   množenje    fundamenata    odgovarajućim
    multiplikatorima i doneti zaključak o vrednosti kapitala.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:9
posted:11/5/2012
language:Serbo-Croatian
pages:27