Docstoc

tay du ky_Q1__796

Document Sample
tay du ky_Q1__796 Powered By Docstoc
					TÊY DU KYÁ                                               1
                      MUÅC LUÅC

    MUÅC LUÅC ....................................................................................1
    Chûúng 1 ......................................................................................3
                              ì
   Hoa quaã sún, tiïn thaåch núã hêìu, Xaâ nguyïåt àöång, Hêìu
 vûúng cêìu àaåo....................................................................................3
    Chûúng 2 ....................................................................................10
    Thêëu triïët lyá, Böì Àïì truyïìn àaåo, Vïì chöën cuä, Ngöå Khöng
 trûâ yïu..............................................................................................10
    Chûúng 3 ....................................................................................23
    Chöën Thuãy cung àoâi thûúng, giaáp, maäo Núi U minh xoáa söí
 luên höìi. ...........................................................................................23
    Chûúng 4 ....................................................................................36
    Chï Bêåt maä, Ngöå Khöng trúã vïì àöång, Phong Tïì Thiïn, Thaái
 Baåch chiïu an..................................................................................37
    Chûúng 5 ....................................................................................47
    Phaá vûúân àaâo, Àaåi Thaánh tröåm linh àún, Loaån cung trúâi,
 chû thêìn bõ baåi trêån........................................................................47
    Chûúng 6 ....................................................................................57
    Quan Êm phoá höåi hoãi cùn do, Tiïíu Thaánh ra oai trûâ Àaåi
 Thaánh...............................................................................................57
    Chûúng 7 ....................................................................................65
    Àaåi Thaánh tröën khoãi loâ Baát quaái, Thñch ca nhöët yïu nuái
 Nguä haânh. ........................................................................................65

http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                2

    Chûúng 8 ....................................................................................72
    Nhû Lai taåo kinh tryïìn Cûåc Laåc, Quan Êm vêng chó xuöëng
 Traâng an...........................................................................................72
    Chûúng 9 ....................................................................................81
    Dinh Giang chêu, meå con gùåp gúä, Söng Höìng giang, chöìng
 vúå àoaân viïn.....................................................................................81
    Chûúng 10 ..................................................................................95
     Long Vûúng phaåm töåi Thiïn Taâo, Nguåy Trûng gúãi thú êm
 phuã. ...................................................................................................95
    Chûúng 11 ................................................................................108
    Xuöëng Êm ti, Thaái Tön huúãn sanh, Ài dêng dûa, Lûu Toaân
 gùåp vúå. ............................................................................................108
    Chûúng 12 ................................................................................120
    Trêìn Huyïìn Trang laâm chay thónh Phêåt, Quan Thïë Êm
 daåy saäi cêìu kinh. ...........................................................................120
    Chûúng 13 ................................................................................134
    Núi Höí huyïåt, Kim Tinh cûáu naån, Lûu Gia Trang, Tam
 Taång tuång kinh..............................................................................135
    Chûúng 14 ................................................................................144
    Nuái Lûúäng giúái, thêìn hêìu thoaát naån, Àûúâng Têy Phûúng,
 thêìy túá bùng ngaân. ........................................................................144
    Chûúng 15 ................................................................................160
    Nuái Xaâ Baân, caác thêìn giuáp sûác, Suöëi Ûng Sêìu, con ngûåa goâ
 cûúng. .............................................................................................160
http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                             3
                               CHÛÚNG 1
                 Hoa quaã sún, tiïn thaåch núã hêììu,
              Xaâ nguyïåt àöång, Hêìu vûúng cêìu àaåo.

            M ö îi m ö åt n g u ú n c h i a l a âm m û ú âi h a i h ö åi : T y á, s û ãu , d ê ìn , m e åo , t h ò n ,
t y å, n g     o å, m u âi , t h ê n , d ê åu , t u ê ët , h ú åi ; m ö îi m ö åt h ö åi c a i r a l a â m ö åt m u ö n t a ám t r ù m
 n ù m ,     t û â n û ãa h ö åi t y á g i a o q u a à ê ìu h ö åi s û ãu c a i l a â n ù m n g a ân b ö ën t r ù m n ù m l u ê n
 c h u y ï     ín , t û â t y á à ï ën h ú åi à ï ìu t h ï ë c a ã. À ê ìu h ö åi t y á, k h i t r o n g n h e å n ö íi l ï n m ú ã m a n g
  n g ö i   t r ú âi , c o á n h û åt , n g u y ï åt , t i n h , t h ê ìn g o åi l a â t û á t û ú ån g ; g i a o q u a h ö åi s û ãu , k h i
  n ù ån g   à u åc à o ån g l a åi l ö ån x u ö ën g l a âm n g ö i à ê ët , c o á n û ú ác , l û ãa , n u ái , à a á, à ê ët g o åi l a â
   n g u äh    a ân h ; g i a o à ï ë h ö i d ê ìn , k h i ê m d û ú n g h i ï åp t h e o h o áa s a n h n g û ú âi t a v a â
   m u ö n     v ê åt , p h ê n r a c o á t r ú âi , c o á à ê ët g o åi l a â t a m t a âi , m ú ã m a n g à ú âi B a ân c ö í.

         N ö   åi c u ö åc t h ï ë g i ú ái c o á b ö ën c o äi b ö å   c h ê u : T ê y n       g û u h a åc h ê u , N a m       t h i ï ån
b   ö åc h ê u ,       B ù æc c û l û c h ê u v a â À ö n g t h ù æn       g t h ê ìn c h ê u      . N g o a âi b i ï ín c a ã c  o á m ö åt
n  û ú ác t ï N      g a o l a i q u ö ëc , t r o n g b i ï ín c o á m     ö åt q u a ã n u ái k    ï u laâH o a q u a ãs ú n       . T rïn
n   u ái c o á m   û ú âi m a åc h n û ú ác v a â 3 s u ö ëi l ú án ;        t r ï n à ó n h n   u ái c o á m ö åt c u åc à a á    k ï u l a â
T    i ï n t h a åc   h , b ï ì c a o 3 t r û ú ån g , 6 t h û ú ác , 5      t ê ëc , b ï ì t r o ân    2 t r û ú ån g 4 t h û ú ác ,    coáh a i
m    û ú i b ö ën      à û ú ân g g ê n t r o n g à a á g o åi l a â h a i   m û ú i b ö ën k      h ñ , c h ñ n h a n g , t a ám    l ö î g o åi
l  a â C û ãu c u      n g b a ái q u a ái .
http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                                  4

       T û âth u ú ã      d û ån g    trú   âi à ê ët à ï ën n a y c u än      g l ê u , t h û ú ân g c h õ u k h ñ ê m , d û ú n g ,
n h û åt , n g u y ï åt t û      âl ê u   n ï n    c o áy álin h th ö n g ,      b e ân t h o å t h a i , à ï ën n g a ây s i n h r a m ö åt
 t r û án g à a á, n h ú n      h o áa   h ò n  h n ï n v o ä h ê ìu , t ê åp       c h a åy n h a ãy v a â l a åy b ö ën p h û ú n g , h a i
 c o n m ù æt c h i ï ëu h      a âo q  u a n   g t h ê ëu T h i ï n c u n g      .

          K h i à o   á N g o åc H      o a ân g n g û å t a åi V ê n     c u n g b û ãu   à i ï ån h  ö åi c h û    tiïn   , t h ê ëy   h a âo
q u a     n g c h i ï ëu   t ú ái , l i ï ìn  s a i h a i v õ à a åi t i ï n       laâT h i ï n    L y áN h   a än V a    âT h u   ê ån P h  o n g
 N h     ô à i x e m x   e át . H a i v    õ m ú ã c û ãa t r ú âi x e m       t h ê ëy n h û  v û âa n o   ái t r ï n    à ê y   n ï n v ï   ìt ê u
 l a åi .   N g o åc H o    a ân g p h a    án r ù çn g : " À o á l a â c a    ãm t i n h h o    a c u ãa    t r ú âi à  ê ët m   a âsinh     ra,
  c u än   g c h ù èn g g   ò l a å. "

        N o ái v ï ì T h a åc h H ê ìu ú ã t a          åi n u ái ê ëy , ù n h o a t r a ái , u ö ën g n û ú          ác s u ö ëi , l a âm b a ån
v ú ái v û ú ån , k h ó , h û ú u , n a i , t ö ëi n          g u ã t h a åc h n h a i , s ú ám c h ú i p h o n g             à ö ån g . N g a ây k i a
 t r ú âi n o án g n û åc b e ân r u ã n h a u x u ö            ën g n u ái t ù æm , à u âa v u i l ù ån t h e o n g          o ån s u ö ëi t ú ái g ö ëc ,
 t h ê ëy m ö åt h a n g à a á l ú án à ö í n û ú ác             r a n h û t h a ác , à ï ìu v ö î t a y k h e n r ù      çn g : " T h i ï åt n û ú ác
  à ö í n h i ï ìu q u a á, l a å l ù æm " . B ê ìy v o         ä h ê ìu n o ái : " N h û c o á a i g i o ãi v a âo t          r o n g h a n g r ö ìi r a
  à ù ån g m a â k h ö n g b õ v ï ët t ñ c h c h i           h ï ët , t h ò c h u án g t a l a åy m a â p h o n g         l a âm v u a " .

         D û át l ú âi , T h   a åc h H ê    ìu n h a ãy r a      x i n à i , l ö åi v a âo m    i ï ån g h a n g     , l ù ån v a âo k h o ãi
h   a n g m ú ã m ù æt x e m        k h ö n g     c o á n û ú ác   c h i h ï ët , t h ê ëy n h û än   g b ú â c o äi ,    à ö ìn g t r ö ën g v a â
c  o á c ê ìu s ù æt v a ân g ,     b e ân n h a     ãy l ï n à ê ìu      c ê ìu x e m t h ê ëy n û    ú ác d û ú ái c    ê ìu t r a âo l ï n t a å i
m    i ï ån g h a n g m a â c      h a ãy r a    n g o a âi . L a   åi t h ê ëy t o âa n h a â b ù çn    g à a ác o án      h û än g s a ãn v ê åt ,
h   o a q u a ã r ê ë t n h i ï ìu     , t r û ú ác    n h a â k h ù æc    m ê ëy c h û ä " P h û ú ác     à õ a H o a q      u a ã s ú n , T h u ây
L    i ï m À ö ån g " .

           T h a åc h H ê ìu m û ân g q u a á, n h a ãy r a n g o a âi . B ê ìy             v o ä h ê ìu h o ãi : " V ê åy       c h ú átro n g
ê ëy t h    ï í n a âo ? " T h a ån h H ê ìu t h u ê åt c h u y ï ån l a åi , r ö ìi n o         ái : " V ê åy t h ò c h u án g        t a à ï ìu v a âo
 à o ám     a â h û ú ãn g t h u á t h a n h n h a ân " . C h u án g h ê ìu h i ï åp             y áà e m n h a u v ö t         ú ái r ö ìi , à u a
 n h a u      d a ân h c a ái n o å, t r a n h c a ái k i a . T h a åc h H ê ìu n g            ö ìi c h ñ n h g i û äa k ï u         l ú án r ù çn g :
  " U Ãa !    C a ác a n h q u ï n r ö ìi s a o ? C a ác a n h c h ù èn g c h õ u               l a åy m a â t ö n t a l a âm        v u a s a o ? "
  C h u án    g h ê ìu n g h e n o ái à ö ìn g l a åy m a â x û n g h ö r ù çn g              : À a åi v û ú n g . T h a åc        h H ê ìu l ï n
   n g ö i  , x û n g h i ï åu l a â M y ä h ê ìu v û ú n g .
http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                                   5

          M y äh ê  ìu v û ú n g c u ân g b o ån v o ä h ê ìu           s ú ám m a i d a åo c h ú i n u ái H o a q u a ã, b a n
t ö ëi n g h ó ú ãà ö ån       g T h u ãy l i ï m , h û ú ãn g t h u á t h      i ï n n h i ï n à a ä à ù ån g b a t r ù m n ù m . N g a ây
 k i a m ú ã t i ï åc v       u i m û ân g , M y ä h ê ìu v û ú n g à       a n g ù n u ö ën g , x e át l e ä à ú âi , v u ân g s a n û ú ác
 m ù æt ! Q u ê ìn t h      ê ìn s ú å s ï åt , q u y â l a åy t ê u r ù çn g    : " V ò c ú á n a âo m a â À a åi v û ú n g k h ö n g v u i
  v ê åy ? " H ê ìu v        û ú n g n o ái r ù çn g : " T a c o á c      h u át v i ï åc l o x a , n ï n l o ân g b u ö ìn b û åc " .
  C h u án g h ê ìu t      ê u r ù çn g : " À ö ån g n a ây l a â p h        û ú ác à õ a , v u i c h ú i t h o n g t h a ã, h o a q u a ã
   c h ù èn g t h i ï ëu ,      k h ö n g a i b ù æt b u ö åc , c o á à i     ï ìu c h i m a â p h o ân g l o x a ? " H ê ìu v û ú n g
   n o ái : " T a l o l a   â l o k h i g i a â r ö ìi p h a ãi t h a ác , s   a o k h o ãi D i ï m v û ú n g c a i q u a ãn " .

      C h u án g h ê ìu n g h e n o ái à ï ìu u ã m ù åt . C o á m ö åt v i ï n h ê ìu n o ái l ú án r ù çn g : " L o ân g
À a åi v û ú n g m u ö ën p h a át à a åo t ê m c u än g c o á c h ö î à ù ån g , n h û P h ê åt , T i ï n , T h a án h , v a âo
 b a b ê åc ê ëy t h ò k h o ãi l u ê n h ö ìi , t h o å t a ây t r ú âi à ê ët , l o c h i D i ï m v û ú n g c a i q u a ãn " .

        H ê ìu v û ú n g       h o ãi : " B a b ê åc ê ëy     tòm ú ã à ê u ? " V i ï n           h ê ìu t h û a : " C    h ó    úãn ú i
c h ö ën t i ï n s ú n , c ö       í à ö ån g t r o n g t h ï ë g    i ú ái t h ö i " . H ê ìu v û ú n        g c a ã m û ân g n     o ái :    " V ê åy
 t h ò c a ác n g û ú i ú ã à      ê y , à ï í t a à i k i ï ëm      b a b ê åc ê ëy h o åc p h e áp          t r û ú ân g s i n h  r ö ìi    s e ä t a ái
 h i ï åp c u ân g c h u án g n     g û ú i " . C h u án g h ê ìu      l i ï ìn k i ï ëm h o a q u a ã,         s ú ám m a i b a ây    tiï  åc t i ï în
  c h ê n . N g a ây t h û á, H       ê ìu v û ú n g t h o å y ï ën     r ö ìi , l i ï ìn t û â g i a ä c h u  án g h ê ìu à i t ú ái     m e   á b i ï ín ,
  b e ã m ö åt n h a án h t o ân     g t h a ã x u ö ën g l a âm   b e â v a â m ö åt n h a án h l a        âm s a âo , c h ö ën g     r a    d o ân g
   n û ú ác m a â t h a ã, t h ù èn   g t ú ái p h ñ a B ù æc , t h   u ö åc v ï ì N a m T h i ï ån b          ö åc h ê u .

      H ê ìu v û ú n g b o ã b e â l ï n b ú â, t h ê ëy m ê ëy n g û ú âi à a n g à a án h l û ú ái , n g h ô t h ê ìm
r ù çn g : " T a h ò n h t û ú án g t h ï ë v ê ìy m a â k h ö n g m ù åc q u ê ìn a áo t h ò k h o á l ö ån l a åo c u ân g
 n g û ú âi t a , v ê åy t a p h a ãi l a âm o a i d û ä c h o c h u án g s ú å m a â g i û åt y p h u åc m ú ái à ù ån g " .

         N g h ô r ö ìi c h a åy t ú ái r a o a i l a âm d û ä, m ê ëy n g û ú âi ê ëy x e m t h ê ëy c a ã s ú å, v u ân g b o ã
c h a åy , c o á k e ã k h i ï ëp s ú å q u a á t e á x u ö ën g , b õ H ê ìu v û ú n g c û ú áp l ê ëy y p h u åc , c h a åy
 t h ù èn g v a âo r û ân g m ù åc v a âo , à i l ê ìn v ö c h ö ën d ê n c û t h a ân h t h õ . H ê ìu v û ú n g c ö ë c h ñ
 h o åc l ú âi ù n t i ï ën g n o ái v a â l ï î n g h ô a l o a âi n g û ú âi , à ù ån g m a â t ò m T i ï n , P h ê åt . L ê ìn l ê ìn
  à a ä à ù ån g t a ám n ù m , x e m t h ê ëy l o a âi n g û ú âi t o a ân t h a m d a n h v u å l ú åi , c h ù èn g t h ê ëy a i
  n o ái à ï ën à a åo c u ân g c h u y ï ån T i ï n , T h a án h c a ã. H ê ìu v û ú n g t û ú ãn g t h ê ìm ú ã à ê y à ï ën
   t h a ác c u än g c h ù èn g g ù åp b a b ê åc ê ëy , b e ân b o ã m a â à i k i ï ëm c h ö î k h a ác .
http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                                                      6

            H ê ìu v û ú      n g l ê ìn t ú ái b i ï ín T ê y d û ú n            g , th a ã b e     â q u a b      i ï ín , t ú ái      b ú â  à õ a p h ê        ån
T ê y n       g û u h a åc        h ê u . L ï n b ú â r ö ìi à i k h ù æp             m o åi n ú i    , n g h e       t r o n g r     û ân g     c o á t i ï ën    g
 n g û ú âi       c a n h û än g      l ú âi t i ï n n g û ä. H ê ìu v û ú n g           n g h e m û     ân g l ù æm      , m ú ái n      o ái m    ö åt m ò n          h
 r ù çn g :     " V ê åy t h ò      t a g ù åp t h ê ìn t i ï n r ö ìi ! " L ê åt         à ê åt c h a åy     v ö , th     ê ëy ö n g       t i ï ìu    à ö ën c u        ãi .
  H ê ìu v     û ú n g à ï ën       t r û ú ác m ù åt , v a ái m a â n o ái r ù çn        g : " À ï åt û     ãx i n r a      m ù æt t h ê     ìn t i    ïn".

         Ö n     g ti   ï ìu v    ö åi v a ân g b o ã b   u áa    x u ö ën  g , x a á l a åi m   a âr  ù çn g :     "K h ö n g       p h a ãi à ê u , t ö i
à ê y     laân g    û ú âi     n g h   e âo k h o á, à ö ën   c u   ãi c h a i   t a y , t h e âm    r û   ú åu n    h i ï îu n û ú      ác m i ï ën g , m a â
 t h ê ìn    tiïn      gò,     öng     l ê ìm r ö ìi ! " H   ê ìu    v û ú n   g n o ái : " U   Ãa ,    ö n g     k h ö n g p h        a ãi t h ê ìn t i ï n ,
 s a o    ö n g n     o ái n  h û än    g c h u y ï ån t h ê     ìn  t i ï n n   h û v ê åy ? " Ö    n g    t i ï ìu   h o ãi : " T ö       i n o ái c h u y ï ån
  t h ê ìn   tiïn    l a âm    s a o   ? "

             H ê ìu v û ú n g n o ái : " Ö n g n o ái g ù åp t i ï n t a                     h o ãi à a å o à û ú ân g s i n h ,               r a ãn h r a     n g
g i a ãn g        H u y ân h à ò n h , k i n h H u y ân h à ò n h l a â k i n                 h g i a ãn g à a åo t h ê ìn t i ï n                , m aâ ö      n g
 g i a ãn g       n ö íi , t h ò ö n g l a â t h ê ìn t i ï n c h û á g ò " . Ö n g                 t i ï ìu c û ú âi m a â r ù çn g : " T               ö i k h ö   n g
 n o ái g     i ê ëu ö n g , b a âi c a à o á k ï u l a â M a ãn g à ò n h p h                   û ú n g , c u ãa ö n g t i ï n d a               åy t ö i , ö     ín g
  c u än g      ú ã v ú ái t ö i m ö åt x o ám , ö ín g d a åy t ö i à ï í b u ö ìn                 c a c h ú i c h o g i a ãi k h u ê                y .T ö i à       ö ën
  c u ãi c    a n g h ï u n g a o c h ú i , k h ö n g d e â t h ê ëu t a i ö n                 g " . H ê ìu v û ú n g n o ái : " Ö                  n g ú ãm        ö åt
   x o ám     v ú ái t i ï n s a o k h ö n g t h e o n g a âi h o åc p h e áp                   s ö ën g à ú âi k h o ãi c h ï ët ? T                 h ê åt u ö    ín g
   q u a á! "

          Ö n   g t i ï ìu      th ú ãr a n o     ái r ù çn g : " R u    ãi c h o t ö i q u a á! M ö ì c ö i              c h a     h ö ìi c   o ân n h o ã ,
b ê y      g i ú âc  o ân m ö      åt m e å g i a â,     s ú ám k h u y a      c o á m ö åt m ò n h t ö i , l o à ö           ën c u    ãi à ö íi     g a åo m a â
 n u ö    i m e å,    v ò v ê åy       n ï n th e o      t i ï n c h û a   t i ï ån " . H ê ìu v û ú n g k h e n               r ù çn    g : "N    h û v ê åy
 ö n g    c u än g    l a â b ê åc     h i ï ìn , ú ã v    ú ái m e å c o á h    i ï ëu l ù æm ! N g a ây s a u c u än            g à ù     ån g t h   e o t i ï n .
  B ê y     g i ú âx   in chó       r ù çn g ö n g    t i ï n ú ãà ê u ,     à ù ån g t ö i t ú ái m a â h o åc à a åo          ".

       Ö n g t i ï ìu n o ái : " K            h ö n g m ê ëy x a , h o ân n u ái n ê ìy              tïn     l a â n u ái  L in h       à a âi p h û ú     n g
t h ö ën , t r o n g n u i á n ê ìy c o             á à ö ån g T a â n g u y ï åt t a m l i n h ,            tro   n g à ö ån     g ê ëy     c o áö n g t        iïn
 h i ï åu l a â: B ö ì À ï ì T ö í s û .              Ö n g t i ï n ê ëy à u ö íi n g û ú âi h o           åc t    roâc u äk     h ö n g      b i ï ët l a â b    a o
 n h i ï u m a â k ï í, n a y c o ân               c h û ân g b a b ö ën m û ú i m a â t h             ö i.     Ö n g m       u ö ën    tòm th ò th         e o
  c o n à û ú ân g n h o ã n a ây , à i             q u a h û ú án g N a m c h û ân g b a ãy              t a ám    d ù åm ,     th ò tú   ái à ö ån g " .
http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                                            7

      H ê ìu v û ú n g n g o á ö n g t i ï ìu m a â b i ï íu r ù çn g : " Ö n g à i g i u âm v ú ái t ö i c h o à ù ån g
g ù åp ö n g t i ï n t h ò t ö i c a ám ú n ö n g v ö c u ân g " . Ö n g t i ï ìu n o ái : " Ö n g b i ï íu v ê åy n g ù åt
 c h o t ö i l ù æm ! N ï ëu t ö i à i v ú ái ö n g t h ò a i h a ái c u ãi à ö íi g a åo m a â n u ö i m e å g i a â c h o
 tö i".

          H ê ìu   v û ú n g n g h      e ö n g t i ï ìu t h a n n o ái n h û v ê åy , r ö ìi g i a ä t û â à i m                      ö åt m    òn h ,
th e o     à û ú ân g    à a äc h ó , à i      b a ãy t a ám d ù åm , q u a ã c o á m ö åt c a ái à ö ån g , à i t ú ái t h ò                   t h ê ëy   c û ãa
à ö ån g     à o án g   c h ù åt , l ù ån g   l e ä n h û t ú â k h ö n g n g û ú âi t h ê ëp t h o a án g . N g o á l ï n                      c h o át   n u ái
 t h ê ëy   c o á t ê ëm     b i a , à ï ìm û     ú âi c h û ä r ù çn g : L i n h à a âi P h û ú n g t h ö ën s ú n , T a â n g                  u y ï åt    tam
 tin h   à ö ån g .    H ê ìu v û ú n g        l ê ëy l a âm v u i à e åp , l ù m l e m u ö ën v a âo m a â k h ö n g                       d a ám    g o ä
 c û ãa ,   r ö ìi l e o    t u ö ët l ï n n g    o ån t o ân g h a ái t r a ái m a â ù n .

           G i ê y p h u át n g h e t i ï ën g n g û ú âi t ù çn g h ù æn g , m ú                ã c û ãa b û ú ác r a m ö åt t r o â n h o ã, l a
lïn rù      çn g : " A i h a ái g i ö ën g g ò à o á v ê åy ? " H ê ìu v û ú n g                     v ö åi v a ä n h a ãy x u ö ën g m a â n o ái
r ù çn g :     " T ö i l a â n g û ú âi t ò m t h ê ìy t i ï n m a â h o åc à a åo , k h                 ö n g p h a ãi k e ã p h a á p h a ác h c h i " .
 T roân     h o ã h o ãi r ù çn g : " A n h t h i ï åt l a â n g û ú âi t ò m t h ê ìy                   h o åc à a åo s a o ? " H ê ìu v û ú n g
 th û a :      " P h a ãi " . T r o â n h o ã n o ái : " T h ê ìy m ú ái v û âa t h û ác d             ê åy , s û ãa s o a ån r a k h a ác h g i a ãn g
 k i n h ,     d a åy t ö i r a à ê y r û ú ác n g û ú âi t u n i ï åm , c o á k h i                 a n h à ê y c h û á a i " . H ê ìu v û ú n g
  c û ú âi m     a â r ù çn g : " P h a ãi r ö ìi , t ö i c h û á a i " . T r o â n h o ã b i ï íu           à i th e o .

      H ê     ìu v û ú n   g th e     o v    a âo t r o n g    à ö ån   g , n ù m     n g ù n   b a   ãy n ù æp    à i ï ån   n g o åc c u n g
c h ê u , n g h      i ï n t õ n   h r o ä  r a ân  g k ï ís a o     c h o     x i ï ët ! T   h ù èn g   à ï  ën t r û ú   ác à a âi     n g o åc , t h ê ëy
 ö n g B ö ìÀ        ïìT ö ís   û n g ö    ìi t   rïn cao , d     û ú ái    t h ú âi à ï   åtû ãà û   án g     h ê ìu h  ú n b a      c h u åc . H ê ìu
 v û ú n g x e     m t h ê ëy    n h a âo     v ö   l a åy l i a . M   i ï ån  g th ò n o    ái : " À ï   åt û  ãx in r a     m ù æt  t h ê ìy " .

         T ö í s û h o ãi : " N h a â n g û ú i ú ã x û á n a âo , t ï n h o å l a â c h i à o á? "

       H ê ìu v û ú n g t h û a r ù çn g : " T ö i ú ã b ï n À ö n g t h ù æn g t h ê ìn c h ê u , n u ái H o a q u a ã ,
à ö ån g T h u ãy l i ï m " . T ö í s û n a åt l ú án r ù çn g : " À u ö íi n o á r a , n o á l a â à û áa ù n n o ái t r ú á t r ï u ,
 t u h a ân h s a o à ù ån g ! "

     H ê ìu v û ú n g v û âa l a åy v û âa n o ái r ù çn g : " T h û a t h ê ìy ! T ö i n o ái t h i ï åt t h a â d a ám
à ê u x a ão t r a á" .
http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                                          8

       T ö ís û   n o ái : " N g û ú i       th i  ï åt t h a â s a o     n o ái ú ã b ï n    À ö   n g th ù   æn g    t h ê ìn  c h ê    u ; b ï n
ê ëy q u a t ú ái à ê     y , c a ác h h a i      c û ãa    b i ï ín , v a â   m ö åt c o äi N     a m     T h i ï ån    b ö   åc h ê u  , l a     âm s a o
 m a â à i à ù ån g ? "    H ê ìu v û ú n g       l a åy   m a âth û a r      ù çn g : " T ö i    th a   ãb e âq u a    h a   i c û ãa    b i ï  ín , t r e âo
 n o n l ù ån s u ö ëi ,  m û ú âi m ê ëy n       ù m     t r ú âi , t ò m m     ú ái t ú ái à ê y  , x  i n t h ê ìy    à o   a ái t û ú   ãn g "     .

       T ö í s û n o ái : " N g û ú i à i l ê u v ê åy t h ò p h a ãi . M a â n h a â n g û ú i d a n h t a án h l a â c h i ? "

      H ê ìu v û ú n g t h û a r ù çn g : " T ö i k h ö n g c o á t a án h c h i l a å, a i m ù æn g k h ö n g h ú ân ,
a i à a án h c u än g n h õ n " .

       T ö í s û n o ái : " T a k h ö n g h o ãi t a án h n ï ët , t a h o ãi t a án h d a n h l a â c u ãa m e å c h a à ù åt
k ia".

       H ê ìu v û ú n g n o ái : " T h û a t h ê ìy t ö i k h ö n g c o á c h a m e å" .

       T ö í s û n o ái : " N ï ëu k h ö n g c o á c h a m e å t h ò l a â c ê y b ê ìn s i n h n g û ú i h a y s a o ? "

      H ê ìu v û ú     n g     th û a r   ù çn g   : "T ö i      c h ù èn g p h a ãi c ê y s i n h , t h i ï åt l a â à a á s i n h à o á .
N g u y ï n t r ï n n      u ái   H o a q u     a ãc    o á h o ân   à a á, k h i ê ëy à a á n û át m a â s i n h t ö i r a " . T ö í s û
 n g h e t h ò m û ân g      th  ê ìm r ù çn   g : "    N o ái n h     û v ê åy t h ò l a â k h ñ t r ú âi à ê ët s i n h r a n o á. T h ö i ,
 n g û ú i c h ú â v ê åy ,   h a   äy à i q u   a ài      l a åi c o i   t h û ã n a âo ? "

          H ê ìu v û ú n g v u ân g       d ê åy c h a åy q        u a c h a åy l a    åi v a âi l ê ìn . T ö ì s û c û ú âi r ù çn           g : "B ö å
t  õ c h n g û ú i h y â h ú åm c o i h          ï åt n h û c o n         k h ó ù n b ê ìn      v ê åy . T h ö i à ï í t a c û á t h e o         b ö å v ê ån
m    a â à ù åt h o å c h o m i , m ú ái      t ñ n h à ù åt h o        å H ö ì, c h û ä H      ö ì m a â b o ã k h u y ï ín b ù çn g ,          t h ò c o ân
c  h û ä c ö í c h û ä n g u y ï åt , c ö í n     g u y ï åt n g h ô       a la ât r ù n g g      i a â, k h ö n g à ù ån g . T h ö i à ï           ít a c h o
m     i h o åT ö n , c h û äT ö n m         aâb o ãk h u y ï          ín b ù çn g , t h    ò c o ân c h û ä t û ã c h û ä h ï å, c h          û ätûãh ï å
n   g h ô a l a â c o n t r e ã t h ò c a ân g      n g a ây c a ân g        l ú án c a ân g k    h ö n , t ö ët l ù æm ! N h ê ët à õ n h           c h o m i
h   o å T ö n à o á" .

       H ê ìu v û ú n g n g h e n o ái l o ân g m û ân g p h ú ái p h ú ã c u ái l a åy m a â t h û a r ù çn g : " B û äa
n a y t ö i m ú ái b i ï ët h o å, x i n t h ê ìy t û â b i à a åi à û ác à ù åt t ï n c h o t ö i l u ö n t h ï í, p h o ân g k h i
 s a i k h i ï ën à ù ån g k ï u c h o d ï î" .

      T ö í s û n o ái : " T r o n g à a åo c o á m û ú âi h a i c h û ä à ï í c h i a r a l a âm c h û ä l o át c h o m ê ëy
n g û ú âi t u , l a â: Q u a ãn g . À a åi , T r ñ , H u ï å, C h ú n , N h û , T a án h , H a ãi , D ó n h , N g ö å, V i ï n ,

http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                             9

G i a áp , t r o n g m û ú âi h a i c h û ä à o á s ù æp d ö ìn t ú ái m i n h ù çm c h û ä N g ö å, à ù åt t ï n m i l a â T ö n
 N g ö å K h ö n g t ö ët c h ù n g ? N g ö å K h ö n g n g h ô a l a â b i ï ët t h ê ëu v i ï åc k h ö n g n h û n g " .

     H ê ìu v û ú n g c û ú âi r ù çn g : " T ö ët l ù æm ! T ö ët l ù æm ! " T û â à ê y m ú ái g o åi m ò n h l a â
N g ö åK h ö n g .

     Ê Ëy l a â:     P h a á n g u s a u m ú ái g o åi r ù çn g K h ö n g .
http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                           10
                         CHÛÚNG 2

              Thêëu triïët lyá, Böì Àïì truyïìn àaåo,
             Vïì chöën cuä, Ngöå Khöng trûâ yïu.
       N o ái v ï ì H ê ìu v û ú n g à ù ån g h o å t ï n r ö ìi , l a åy ö n g B ö ì À ï ì t ö í s û m a â t a å ú n . T ö í
s û t r u y ï ìn c h o c a ác h o åc t r o â, à e m N g ö å K h ö n g r a n g o a âi d a åy n g h i l ï î ú ã ù n , b i ï íu
 q u e át n h a â t û ú ái n û ú ác . N g ö å K h ö n g c u än g c u n g k ó n h c a ác t r o â c u ä, ù n ú ã t h e o b o ån v ú ái
 n h a u .

       Ú Ã à ù ån g ñ t l ê u v i ï åc l a âm q u e n t h u ö åc , c u än g x e m k i n h h o åc l u ê åt , l a åi t ê åp c h û ä
t h ù æp h û ú n g , k h i t h ú âi d o ån b ï ëp q u e át s ê n , l u ác p h a ãi t r ö ìn g h o a s û ãa k i ï ín g , ú ã v ê åy
 m a â c h õ u t ú ái b a ãy n ù m t r ú âi .

      N g a ây k i a t ö í s û g i a ãn g k i n h , c a ác h o åc t r o â à ï ìu h ê ìu h a å. N g ö å K h ö n g n g h e
g i a ãn g k i n h m ê ëy c h ö î h a y , t h ò t h ê ëm m ê åt c a âo t a y g a äi m ù åt , t r ú ån m ù æt n h û ú án g
 m a ây , c h õ u k h ö n g à ù ån g b e ân m u áa n h a ãy l ù n x ù n .

      T ö í s û x e m t h ê ëy , k ï u N g ö å K h ö n g m a â n o ái r ù çn g : " N g û ú i à û án g t h e o h a ân g ,
s a o d a ám n h a ãy m u áa v ö l ï î v ê åy ? "

      N g ö å K h ö n g t h û a : " K e ã à ï å t û ã n g h e t h ê ìy g i a ãn g d a åy h a y l ù æm , l o ân g t h a ân h
t û å n h i ï n b ù æt n h a ãy m u áa m a â k h ö n g h a y , x i n t h ê ìy t h a t ö åi " . T ö í s û n o ái : " N h ûhttp://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                11

n g û ú i b i ï ët c h ö î h a y , t a h o ãi n g û ú i n o ái t h û ã. V ê åy c h ú á n g û ú i ú ã à ê y à a ä à ù ån g b a o
 l ê u ? "

      N g ö å K h ö n g t h û a r ù çn g : " T ö i k h ö n g b i ï ët m ê ëy n ù m m ê ëy t h a án g , m a â à ï ìu
t ö i n h ú á n h û än g k h i t ö i à i à ö ën c u ãi t r ï n n u ái , g ù åp à a âo c h ñ n t h ò t ö i h a ái ù n n o , t ñ n h
 ù n à ù ån g b a ãy m u âa à a âo r ö ìi " .

      T ö í s û n o ái : " N u ái ê ëy t ï n l a â n u ái L a n g à a âo , h ï î n g û ú i ù n b a ãy m u âa t h ò l a â
à ù ån g b a ãy n ù m r ö ìi à o á. C o ân b ê y g i ú â n g û ú i m u ö ën h o åc t h û á c h i ? "

      N g ö å K h ö n g t h û a : " T û å y á t h ê ìy d a åy c h i t h ò t ö i c u än g h o åc " .

       T ö í s û n o ái : " T r o n g p h e áp à a åo c o á b a t r ù m s a áu m û ú i c û ãa , c û ãa n a âo c u än g c o á
à a åo l y á, k h ö n g b i ï ët y á n g û ú i m u ö ën h o åc p h e áp n a âo ? " N g ö å K h ö n g t h û a : " X i n t h ê ìy
 l i ï åu m a â d a åy " .

      T ö í s û n o ái : ' ' V ê åy t a d a åy n g û ú i h o åc p h e áp c h û t h u ê åt " .

      N g ö å K h ö n g t h û a : " P h e áp ê ëy r a l a âm    s a o ? " T ö í s û n o ái : " P h e áp ê ëy c o i v i ï åc
l a ân h d û ä à ï ìu b i ï ët t r û ú ác " .

      N g ö å K h ö n g t h û a : " V ê åy m a â à ù ån g s ö ën g à ú âi à ú âi c h ù n g ? "

      T ö í s û n o ái : " K h ö n g à ù ån g " .

      N g ö å k h ö n g t h û a : " T ö i k h ö n g c h õ u h o åc ! "

      T ö í s û n o ái : " V ê åy t a d a åy n g û ú i h o åc p h e áp c h û l û u , c h õ u k h ö n g ? "

      N g ö å K h ö n g h o ãi : " P h e áp ê ëy r a t h ï í n a âo ? "

       T ö í s û n o ái : " P h e áp c h û l û u l a â h o åc n h o l a âm  t h u ö ëc , l a âm  s a äi , l a âm  p h a át , à õ a
l y á, t h ú å v e ä, t u ån g k i n h , n i ï åm p h ê åt , v ê n v ê n " .

      N g ö å K h ö n g h o ãi : " P h e áp ê ëy c o á s ö ën g à ú âi c h ù n g ? " T ö í s û n o ái : " H o åc p h e áp
ê ëy m a â m u ö ën s ö ën g à ú âi , c o á k h a ác n a âo m a â t r ö ìn g c ö åt t ö v a ác h " .


http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                             12

       N g ö å K h ö n g n o ái : " T h ê ìy ö i ! T ö i l a â à û áa d ö ët n a át , c h ù èn g t h ê ëu l ú âi n o ái c a o
k y â, l a âm s a o m a â h i ï íu c h o à ù ån g " .

      T ö í s û n o ái : " N h û n g û ú i l a âm n h a â m u ö ën c h o c h ù æc , t r ö ìn g c ê y l a âm c ö åt ,
n g o a âi x ê y v a ác h t û ú ân g t h ò c h ù æc k h ö n g n g a ä, à ï ën k h i n h a â h û r ö ìi t h ò c ê y c ö åt
 t r o n g v a ác h p h a ãi h û m u åc " .

      N g ö å K h ö n g n o ái : " N h û v ê åy t h ò c h ù èn g b ï ìn , t ö i k h ö n g c h õ u h o åc " .

      T ö í s û n o ái : " D a åy n g û ú i p h e áp C h û t õ n h , c h õ u k h ö n g ? "

      N g ö å K h ö n g t h û a : " P h e áp ê ëy t h ï í n a âo ? "

      T ö í s û n o ái : " P h e áp ê ëy t õ c h c ö ëc n g ö ìi l a âm  t h i n h m a â d û ú än g t i n h t h ê ìn , g o åi l a á
th a m  t h i ï ìn " .

      N g ö å K h ö n g t h û a : " V ê åy m a â à ù ån g s ö ën g h o a âi c h ù n g ? "

      T ö í s û n o ái : " T h e o p h e áp ê ëy n h û à ê ët m ú ái v ö î à ï í v a âo l o â g a åc h " .

      N g ö å K h ö n g t h û a r ù çn g : " N g h ô a l a âm s a o v ê åy ? " T ö í s û n o ái : " À ê ët t u y v ö î
n ï n h ò n h t ê ëm g a åc h , m ú ái à ï í v a â o l o â c h û a h ê ìm c h o c h ñ n n ï ëu à e m r a m a â x a âi , b õ
 n û ú ác p h a ãi r a ä" .

      N g ö å K h ö n g n o ái : " T ö i k h ö n g c h õ u h o åc " .

      T ö í s û n o ái : " N g û ú i k h ö n g c h õ u h o åc c h û ä T õ n h t h ò t a d a åy n g û ú i c h û ä
À ö ån g " .

      N g ö å K h ö n g t h û a : " P h e áp c h û ä À ö ån g r a l a âm     s a o ? "

      T ö í s û n o ái : " P h e áp ê ëy c o á h ò n h , u ö ën m ò n h b e ã x û ú n g l u y ï ån h ú i t h ú ã, u ö ën g
t h u ö ëc k i m à ú n c h o k h o ãi b ï ån h , v a â à ù ån g s ö ën g l ê u " .

      N g ö å K h ö n g n o ái : " N h û v ê åy t h ò h a y ! C o á k h i s ö ën g à ú âi k h o ãi c h ï ët " .
http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                                13

      T ö í s û n o ái : " P h e áp ê ëy m a â à ù ån g t r û ú ân g s i n h c h ù èn g k h a ác n a âo m o â t r ù n g
d û ú ái n û ú ác "

      N g ö å K h ö n g c û ú âi m a â n o ái r ù çn g : " À o á t h ê ìy c u än g n o ái g i ê ëu m e åo h o a âi ! M o â
t r ù n g d û ú ái n û ú ác l a â l a âm s a o a å t h ê ìy ? "

      T ö í s û n o ái : " T r ù n g ú ã t r ï n t r ú âi b o án g r o åi x u ö ën g n û ú ác , c o i t h ú âi n h û c o á, m o â
c u än g n h û k h ö n g " .

        N g ö å K h ö n g n o ái : " N h û v ê åy t ö i c u än g k h ö n g h o åc " .

       T ö ís û    n a åt   m ö åt t i ï ën g    r ö ìi b û ú ác x u ö ën g g h ï ë, t a y c ê ìm c ê y t h û ú ác à i ï ím m ù åt
N g ö åK h ö n g      m aâ    n o ái r ù çn g :    " M ê ìy l a â k h ó à ö åt , p h e áp n a âo c u än g c h ï h ï ët . V ê åy m ê ìy
 à o âi g i ö ën g g ò    n û äa  ? " N o ái r ö    ìi k h o ã o ác N g ö å K h ö n g b a c a ái , r ö ìi c h ù æp t a y s a u à ñ t à i
 t h ù èn g v a âo p h   o ân g    à o án g c û ãa    l a åi .

          C o ân c a ác h o åc t r o â ú ã à o á a i a    i c   u än g t h  ê ët  k i n h ! K e ã t h ò o a án N g ö å K       h ö   n g , k        e ã
th ò    l o t h ê ìy g i ê ån . D u y m ö åt m ò n h         N g   ö åK h ö   n g     c h ù èn g h ï ì s ê ìu n a äo , l a åi   c û ú   âi g i ú    än
n û äa  , l a â v ò N g ö å K h ö n g b i ï t ë t h ê ìy        r a   d ê ëu ,  yáh     i ï íu c a n h b a l e án v a âo c û    ãa s    a u , v        ö
 p h o   ân g c h o t h ê ìy t r u y ï ìn p h e áp . N ï      n t   ö ëi a n h   t a   g i a ã n g u ã s ú ám , c h ú â c h o à    ï ën    c h û ân  g
 n g u    ã h ï ët , à ï ën c a n h b a l e án v a âo c û ãa      sa  u, thò    thê   ëy c û ãa h e á m ö åt t i ï ën g .

       N g ö å K h ö n g t h ù èn g v ö p h o ân g t h ê ìy , t h ê ëy t h ê ìy n ù çm d a y m ù åt v ö v a ác h m a â
n g u ã, N g ö å K h ö n g q u ò d û åa b ï n g i û ú ân g k h ö n g h ï ì à ö ån g d a ån , m ö åt h ö ìi T ö í s û t h û ác
 d ê åy , d u ö îi h a i c h ê n m a â n g ê m r ù çn g :

        À û ân g t û ú ãn g k i m       à ú n v i ï åc d ï î à u ö íi ,

        À a åo k h o á m u ö n à ú âi , à a åo c h ù èn g n g u ö i ,

        C h ù èn g g ù åp n g û ú âi t i ï n m a â t r u y ï ìn p h e áp ,

        À o åc k i n h m o ãi m i ï ån g l a åi k h ö m ö i .
http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                            14

       N g ö å K h ö n g c ê ët t i ï ën g t h û a r ù çn g : " T ö i c h û åc t h ê ìy n a äy g i ú â à a ä l ê u " . T ö í s û
b i ï ët l a â N g ö å K h ö n g , v u ân g c h ú â d ê åy n g ö ìi x ï ëp b ù çn g m a â n a åt r ù çn g : " C o n k h ó k i a ,
 s a o c h û ân g n a ây m a â c h û a n g u ã, v ö à ê y l a âm g ò ? "

      N g ö å K h ö n g t h û a : " L u ác b a n n g a ây t h ê ìy c o á d a åy t ö i c a n h b a v ö n g a ä s a u
c h o t h ê ìy t r u y ï ìn p h e áp , n ï n t ö i m ú ái d a ám v a âo h ê ìu " .

     T ö í s û n g ê îm n g h ô g i ê y p h u át r ö ìi n o ái r ù çn g : " T h ù çn g n a ây l a â t r ú âi s a n h t h a ân h ,
n ï n b a ân à ù ån g s û å m e åo m û åc r a d ê ëu c u ãa t a ! "

      N g ö å K h ö n g n o ái : " Ú Ã à ê y k h ö n g c o á s a áu t a i , x i n t h ê ìy t r u y ï ìn à a åo t r û ú ân g
s i n h , t ö i h a á d a ám q u ï n à a åi à û ác " .

      T ö í s û n o ái : " T h i ï åt n g û ú i c o á p h û ú ác , t a c u än g m u ö ën t r u y ï ìn . N g û ú i b a ân
à ù ån g s û å r a d ê ëu r ö ìi , t h ö i , l a åi g ê ìn t a t r u y ï ìn à a åo t r û ú ân g s i n h b ê ët l a äo " .

      N g ö å K h ö n g l a åy t a å, r ö ìi q u ò b ï n g i û ú ân g , v a ãn h t a i n g h e d a åy .

      T ö ís û n g ê m   n h û v ê ìy :

      N h i ï åm  n h ù åc c h o t h ö n g l a â p h e áp à a åo ,

      X a ác h ö ìn b i ï ën l u y ï ån t r u y ï ìn k h ö n g g i ê ëu ,

      G i ö ën g l i n h b a t h û á: T i n h , k h ñ , t h ê ìn ,

      G ò n g i û ä k h ñ t k h a o à û ân g s ú l ê åu .

      À û ân g c h o s ú l ê åu à ï í t r o n g m ò n h ,

      N g û ú i h o åc t a t r u y ï ìn à a åo r ê ët t i n h ,

      D a åy m i ï ån g à ï í l o ân g g h i n h ú á à u ã,

      B o ã à a ân g t a â d u åc , b û ú ác à a ân g t h i n h .

      B û ú ác à a ân g t h i n h c u än g t h ï m    c o áñ c h ,


http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                            15

       K h a á l ï n à a âi t h u ö ëc x e m     trùng lõch,

       T r ù n g t r o n g t h o ã b a åc n h û åc g a â v a ân g ,

       T h ò c o á r ù æn r u âa t h e o v ê ën v ñ t .

       T h e o v ê ën v ñ t m ú ái à ù ån g v e ån t o a ân ,

       T o âa s e n t r ö î l û ãa c h a n g c h a n g

       N ù m   h a ân h x ê y t r ú ã t h e o n g ö i à ù åt ,

       N ï n p h ê åt n ï n t i ï n à a ä r o ä r a ân g .

        K h i T ö ís û n g ê m        n h û än g à i ï ìu k h o á h i ï íu   n h û   v ê   åy , m a â N g ö å K h       ö n g ú ã c o äi
t   i ï n à a ä l ê u , v ê în l a â n g û ú   âi t r ú âi s i n h n û äa , n ï n t h  ö n g m     in    h l ù æm . N g h e r    ö ìi t h ò h i ï íu
l  i ï ìn , b e ân l a åy t a å ú n t h ê ìy  , r ö ìi l u i r a n h a â t r û ú ác ,   n g ö ìi  l ù åp    l a åi , l ê ìm t h ê ìm    m a â t h u ö åc
l  a âu h ï ët , t û â à o á s ù æp v ï ì s   a u , h ï îà ï m c a n h b a ,       n g a ây   à û   án g b o án g , t ê åp     l u y ï ån n h û
v   ê åy à ù ån g b a n ù m .

      N g a ây k i a T ö í s û g i a ãn g k i n h , n o ái v ï ì s û å b a áo û án g n h ú n q u a ã, l u ê ån s ú v i ï åc
b ï ì n g o a âi m a â t h ö i , m a â h o ãi : " N g ö å K h ö n g ú ã à ê u h e á? "

       N g ö å K h ö n g d a å: " T h û a t ö i ú ã à ê y " .

       T ö í s û n o ái : " B ê ëy l ê u m i l u y ï ån t ê p å d û ú ân g n a âo ? "

      N g ö å K h ö n g t h û a : " T ö i à a ä h o åc t h ö n g , t ê åp l u y ï ån c a ác n g h ï ì à ï ìu l a âu " . T ö í
s û n o ái : " G ö ëc c ö åi t u y s u ö ët r ö ìi , s o n g c o ân l o b a à i ï ìu t a i n a ån " .

       N g ö å K h ö n g s u y n g h ô h ö ìi l ê u r ö ìi t h û a r ù çn g : " À ï å t û ã c o á t h ê ëy t r o n g k i n h
n o ái , h ï î h o åc à ù ån g p h e áp t i ï n , s ö ën g t a ây t r ú âi à ê ët , t i n h t h ê ìn n o à u ã c h ù èn g c o á b ï ån h
 c h i , s a o l a åi c o ân b a à i ï ìu t a i n a ån ? "

     T ö í s û n o ái : " C a ái à a åo t i ï n l ú á l ù æm ! C û ú áp m a áy t a åo h o áa c u ãa t r ú âi à ê ët , c h o
n ï n q u ãy t h ê ìn c h ù èn g d u n g à o á. T u y s ö ën g l ê u s û ác k h o ãe t h ò m ù åc l o ân g , n ù m t r ù m
 n ù m n û äa n g û ú i s e ä b õ t r ú âi à a án h . N h û n g û ú i t r a án h k h o ãi t h ò s ö ën g à ú âi , b ù çn g t r a án h

http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                               16

k h      ö n g k h o ãi t h ò p h a ãi c h ï ët . R ö ìi n ù m t r ù m n ù m n û äa n g û ú i s e ä b õ t r ú âi à ö ët . L û ãa ê ëy
 c h   ù èn g p h a ãi l û ãa t r ú âi , m a â c u än g k h ö n g p h a ãi l û ãa n g û ú âi , t h i ï åt l a â l û ãa k h ñ ê m ú ã d û ú ái
 b a   ân c h ê n n g û ú i c h a áy l o â l ï n t ú ái t r ï n o ác . N g u ä t a ån g l a â: T a m , c a n , t ò , p h ï ë, t h ê ån ,
  à ï   ìu c h a áy r a t r o , u ö ín g c ö n g t u l u y ï ån n g a ân n ù m , m a â k h ö n g c o ân c h i h ï ët ! R ö ìi
  c aác h n ù m t r ù m n ù m n û äa , t r ú âi c h o c o á g i o á t h ö íi n g û ú i . G i o á ê ëy l a â k h ö n g p h a ãi g i o á
b ö ën p h û ú n g t r ú âi , ê ëy l a â g i o á à ö åc l ù æm , ú ã t r ï n m o ã a ác c u ãa n g û ú i t h ö íi d ö ån g x u ö ën g
 l u åc p h u ã l a â: À ú ãm , v õ , à a åi t r û ú ân g , t i ï íu t r û ú ân g , b a ân q u a n g v a â t a m t i ï u . T h ö íi l o â
 t h e o c û ãa k h i ï ëu t h ò t h õ t x û ú n g r ú âi r a ä. P h a ãi g i û ä l ê ëy h ö ìn , m a â t r a án h c h o k h o ãi b a
  à i ï ìu t a i n a ån ê ëy , k e ão m a â b o ã m ò n h ! "

       N g ö å K h ö n g n g h e n o ái r ú ãn o ác , b e ân q u y â x u ö ën g m a â t h û a r ù çn g : " T r ù m l a åy
t h ê ìy , x i n t r u y ï ìn p h e áp c h o t ö i , à ù ån g t r a án h k h o ãi b a à i ï ìu t a i n a ån ê ëy , t h ò t ö i c a ãm
 à û ác t h ê ìy t r o ån à ú âi " .

      T ö í s û n o ái : " C h u y ï ån ê ëy c u än g k h ö n g k h o á g ò . M ö åt l a â b a m û ú i s a áu p h e áp
t h i ï n c a n g , h a i l a â b a ãy m û ú i h a i p h e áp à õ a s a át , b u ån g n g û ú i m u ö ën h o åc p h e áp
 n a âo ? "

      “ T ö i r a án g g ù æn c ö n g h o åc b a ãy m û ú i h a i p h e áp à õ a s a át c h o r ö ån g x a âi " .

      T ö í s û n o ái : " N h û v ê åy l a åi à ê y c h o t h ê ìy t r u y ï ìn c h o " . B e ân k ï ì t a i m a â n o ái
n h o ã g i ö ën g g ò k h ö n g b i ï ët , b ú ãi N g ö å K h ö n g s ù én t h ö n g p h e áp t r û ú ác , n ï n d ï î h i ï íu
 n g a ây s a u , t ê åp l u y ï ån b a ãy m û ú i h a i p h e áp b i ï ën h o áa à ï ìu à ù ån g h ï ët .

      N g a ây k i a T ö í s û c u ân g c a ác b a ån h o åc t r o â à ï ìu x e m      c a ãn h v ê åt n g o a âi à ö ån g .

      T ö í s û h o ãi N g ö å K h ö n g r ù çn g : " N g û ú i l u y ï ån t ê åp c a ác p h e áp x o n g c h û a ? "

      N g ö å K h ö n g t h û a : " T ö i n h ú â ú n t h ê ìy d a åy , n a y t ö i t ê åp à a ä t h u ö åc h ï ët r ö ìi ,
v a â b a y c u än g à ù ån g n û äa " .

      T ö í s û b i ï íu : " N g û ú i b a y t h û ã c o i ? "

      N g ö å K h ö n g l a âm g i o ãi , n h a ãy l ï n h o ãn g à ê ët b a y b ö ín g à ù ån g h ú n b a d ù åm ,
r ö ìi b a y v ï ì à a áp x u ö ën g t r û ú ác m ù åt t h ê ìy , x a á m a â n o ái r ù çn g : " T h û a t h ê ìy , à ù çn g v ê n
 n h û v ê åy p h a ãi k h ö n g ? "

http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                                    17

       T ö í s û c û ú âi r ù çn g : " C h û a p h a ãi à ù çn g v ê n , ê ëy l a â v o ån g v ê n à o á, l ú âi x û a c o á
n o ái : T h ê ìn t i ï n s ú ám m a i ú ã b i ï ín B ù æc , c h i ï ìu t r ú ã l a åi T h û ú n g n g ö , p h e áp t h ê ìn t i ï n
 à ù çn g v ê n m ö åt n g a ây k h ù æp b ö ën b i ï ín . T h û ú n g n g ö l a â b a y g i a áp v o ân g t r ú ã v ï ì r a n h
 b i ï ín B ù æc " .

          N g ö å K h ö n g n o ái : " N h û v ê åy t h ò k h o á l ù æm ! "

          T ö í s û n o ái : " T r ï n à ú âi k h ö n g v i ï åc c h i k h o á, c h ñ n h b ú ãi n g û ú i c h ù èn g
siïng".

       N g ö å K h ö n g n g h e r o ä, r ö ìi l a åy t h ê ìy m a â t h û a r ù çn g : " X i n t h ê ìy l a âm                          ú n c h o
t r o át , m ú ã l û ú ån g t û â b i , d a åy t ö i p h e áp à ù çn g v ê n l u ö n t h ï í" .

      T ö í s û n o ái : " P h e áp t h ê ìn t i ï n à ù çn g v ê n t h ò n g ö i ì x ï ëp b ù çn g , c o ân m i à ù çn g
v ê n t h ò h a y n h a ãy d û ån g , v ê åy à ï í t a d a åy m i p h e áp n h a ãy ; g o åi l a â c ê n à ê íu v ê n l e å
 l ù æm " .

          N g     ö åK h ö    n g n g    h e     m û   ân g l a åy t a å, T ö í s û t r u y   ï ìn t h ê ìn  c h u á b i ï íu    n i ï åm c h u á
c h o    m    a u ,    h a i t a  y n ù æm     la   åi c h   o c h ù åt , n h a ãy t û n g l ï n     n h a âo m ö   åt c a ái x a  à ù ån g m û ú âi
 m u ö     n   t a ám    n g a ân    d ù åm   à û    ú ân g    , x o n g r ö ìi t h ê ìy t r o â à e   m n h a u   v a âo à ö ån   g . À ï m ê ëy
 N g ö   åK     h ö  n g t ê åp    l u y ï ån   la  âu t h    ö n g , t û â ê ëy T ö í s û k h ö n     g h a y n h    ù æc n h ú ã,   a n h t a m ù åc
  s û ác  n g    h in   h n g a n    g .

      B û äa n o å c a ác t r o â x u ám c h ú i d û ú ái c ö åi t o ân g , n o i á c h u y ï ån c u ân g n h a u , r ö ìi v ö î
v a i N g ö å K h ö n g m a â r ù çn g : " T r o â n a ây c o á p h û ú ác l ù æm ! V ê åy t h ê ìy d a åy t r o â b a ãy m û ú i
 h a i p h e áp b i ï ën h o áa , m a â t r o â à a ä l u y ï ån t ê åp h ï ët c h û a ? "

       N g ö å K h ö n g c û ú âi r ù çn g : " K h ö n g g i ê ëu c h i c a ác t r o â, t r û ú ác n h ú â ú n t h ê ìy d a åy ,
s a u t ö i t ê åp l u y ï ån g ù æn c ö n g , c h o n ï n p h e áp n a âo t ö i c u än g t i n h t h ö n g h ï ët c a ã
 t h a ãy " .

          C a ác t r o â n o ái : " À ê u , t r o â b i ï ën r a c ê y t o ân g t h û ã c o i ? " N g ö å K h ö n g l u y ï ån c h u á
lêm     d ê m r u ân g m ò n h m ö åt c a á i , t h o a åt h i ï ån r a c ê y t h ö n g r o ä r a ân g . C a ác t r o â à ï ìu l ê ëy
l a âm    l a å, l ê ëy l a âm h a y , à ö ìn g v ö î t a y c û ú âi n g ê ët !http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                              18

       T ö    ís û     n g h e c û ú âi r ö å,    c h ö ën g g ê åy r a m a â h o ãi r ù çn g : " A i l a âm g ò o m s o âm
n g o a âi n a   ây v ê    åy ? " N g ö å K h ö n    g n g h e h o ãi t h ê ët k i n h , h i ï ån n g u y ï n h ò n h l a åi n h ê åp
 t u åi v ú ái c   h u án g  ! M ê ëy t r o â s û ãa    a áo l a åi à û án g c h ù æp t a y m a â t h û a r ù çn g : " C h u án g t ö i t r o â
 c h u y ï ån c    h ú i    c h û á k h ö n g d a ám    l a âm r ê ìy " .

        T ö ís û q u ú ãr        ù çn g : " B ê y l a o á r e á o m s o âm , k h ö n g p            h a ãi c a ác h t u  h a ân h    n h  û
v   ê åy " . C a ác t r o â t h û a    : " K h ö n g d a ám g i ê ëu t h ê ìy , v a ã k h i n a äy             a n h e m tö i    b i ï íu   N g  ö å
K    h ö n g b i ï ën l a m â c       ê y t o ân g t h û ã c o i , n o ái r ö ìi k h ö n g t h ê ëy           N g ö åK h ö n g   , l a åi   th ê  ëy
c  ê y t o ân g à û án g s û ân        g s û ån g , c h u án g t ö i t h ê ëy p h e áp h a y n h           û v ê åy , v u ân g   c û ú   âi l ú    án
l  ï n , x i n t h ê ìy t h a t ö      åi c h o c h u án g t ö i " . N o ái r ö ìi r u ân g r u ân g c         u ái l a åy .

       T ö   í s û n o ái : " T h ö i c       h u án g b ê y   c h ú â d ê åy " .  R ö ìi k      ï u N g ö å K h ö n g q u ú ã r ù çn g :
" S a o n g û     ú i l a âm p h a ác h , b i     ï ën r a c ê y    t o ân g c h o c   h u án g      c o i ! T a h o ãi n g û ú i , v ñ n h û
 n g û ú i th ê    ëy a i g i o ãi t h ò n g û    ú i m u ö ën    h o åc , c o ân a i    t h ê ëy    n g û ú i g i o ãi t h ò c u än g m u ö ën
 h o åc , n h û     n g û ú i k h ö n g d a åy      th ò h o åg  i ï ët n g û ú i c o   ân g ò ?   "

       N g ö å K h ö n g q u y â l a åy m a â t h û a r ù çn g : " K e ã à ï å t û ã m ú ái d a åi m ö åt p h e n , x i n
t h ê ìy t h a l ö îi " .

        T ö í s û n o ái : " T a k h ö n g q u ú ã p h a åt c h i m i ! N h û n g m a â m i p h a ãi à i c h o
k h o ãi " .

      N g ö å K h ö n g n g h e n o ái k h o ác r o ân g m a â t h û a r ù çn g : " X i n t h ê ìy m ú ã l û ú ån g t û â
b i m a â d u n g t h û á, n ï ëu t h ê ìy q u y ï ët à u ö íi , t ö i b i ï ët à i à ê u ? "

        T ö í s û n o ái : " H ö ìi t r û ú ác m i ú ã à ê u b ê y g i ú â v ï ì c h ö î à o á" .

     N g ö å K h ö n g n h ú á s û åc l a åi t h û a r ù çn g : " T ö i ú ã À ö n g t h ù æn g t h ê ìn c h ê u , n u ái
H o a Q u a ã, à ö ån g T h u ãy L i ï m " .

        T ö í s û n o ái : " M i à i c h o k õ p t h ò c o ân h ö ìn , b ù çn g n a án l a åi ú ã à ê y t h ò t a k h ö n g
t h û á! "

      N g ö å K h ö n g b i ï ët t h ê ìy g i ê ån l ù æm , n ù n n ó t h ï ë c u än g k h ö n g r ö ìi , m ú ái l a åy t a å
t h ê ìy m a â à i , v a â t û â g i a ä c h u án g b a ån .


http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                                    19

        T ö ís û       n o ái : " N     ï ëu n g û ú i v ï ì x û á c  u ä, ù æt   n g û ú i l a âm v      i ï åc c h ù èn  g l a ân h , n g û ú i
l a âm d û ä t h ò m         a n g h o    åa m ù åc k ï å n g û ú i ,    so n g     t a c ê ëm n g û ú      i k h ö n g    à ù ån g x û n g l a â
 à ï å t û ã c u ãa t a ,      n ï ëu m i     n o ái n û ãa l ú âi t h ò t a  c u än g    à u ã h i ï íu , c h û  ân g à o á t a     l ö åt d a n g h i ï ìn
 x û ú n g m i, rö        ìi t a b ù æt     h ö ìn m i à e m g i a m      d û ú  ái à õ a n g u åc c h    o m a åt k i     ï ëp " .

        N g ö å K h ö n g n o ái : " T h ê ìy à a â n g h i ï m             c ê ëm , t ö i à ê u d a ám         h ú ãm ö i".

       N g ö å K h ö n g t û â t a å x o n g r ö ìi , b e ân c ê n à ê íu v ê n b a y m ö åt g i ú â r a t ú ái b i ï ín
À ö n g , r ö ìi b a y t h ù èn g v ï ì n u ái H o a Q u a ã. N g h e n h û än g c h i m k ï u v û ú ån h u á, l i ï ìn c ê ët
 t i ï ën g k ï u r ù çn g : " B ú á b ê y , b ú á b ê y t a à a ä v ï ì à ê y ! "

          N h û än   g k h     ó l ú án k h ó n h o ã, t r ï    n c ê y t r o n g b u åi r u ân    g r u ân g      n h a ãy r a k h ö n  g b i ï ët
m    u ö n n g a ân     n a âo     m a â k ï í x i ï ët , à û án g   v ê y x u n g q u a n g N          g ö åK h   ö n g à ï ìu l a åy      m û ân g
m     a â t h a n r ù çn   g " À       a åi v û ú n g ö i ! À a åi     v û ú n g à i s a o l ê u      d û ä v ê åy   ? C h u án g t ö i      ú ãn h a â
à   ú åi n h û k h a       át t r ö  n g n û ú ác , à o ái t r ö n    g c ú m . X û a r a ây b        õ m ö åt     c o n y ï u , t ú ái     c h i ï ëm
c  û á à ö ån g T h      u ãy L       i ï m , c h u án g t ö i à   a án h l i ï ìu m a ån g v ú      ái n o á m       a â k h ö n g l a åi ,    b õ n o á
g   i ï ët v a â b ù æt     r ê ët n    h i ï ìu , n ï ëu À a åi v û    ú n g k h ö n g v ï ì, ù æt       x û ás ú   ã à ï ìu v ï ì t a y     c h u án g
h  ï ët ! "

        N g ö å K h ö n g n g h e n o ái g i ê ån l ù æm m ú ái n o ái r ù çn g : " C o n y ï u n a âo d û ä v ê åy ?
À ï í t a k i ï ëm n o á t a t r a ã t h u â c h o " . B ê ìy k h ó n o ái : " N o á n û ú n g m ê y m a â t ú ái , t h e o g i o á
 t r ú ã v ï ì, c h u án g t ö i c o á b i ï ët à û ú ân g à ê u m a â c h ó " .

      N g ö å K h ö n g n o ái : " V ê åy à ï í t a à i t ò m n o á" . N o ái r ö ìi n h a ãy t u ö ët q u a h û ú án g
B ù æc , t h ê ëy n u ái K h a ãm N g u y ï n c a o c h ú án c h ú ã, l a åi c o á t i ï ën g n g û ú âi , l i ï ìn à a áp
 x u ö ën g t ò m k i ï ëm .

      G i û äa à ó n h n u ái , c o á c a ái à ö ån g T h u ãy T a n g , m ê ëy c o n y ï u n h o ã n h a ãy m u áa
n g o a âi c û ãa à ö ån g , t h ê ëy N g ö å K h ö n g t r ï n t r ú âi à a áp x u ö ën g , n ï n c h u án g n o á c h a åy v ö
 à ö ån g .

      N g ö å K h ö n g k ï u r ù çn g : " À û ân g c o á c h a åy , t a l a â c h u áa à ö ån g T h u ãy L i ï m à ê y ,
c h u ã b ê y l a â c o n m a H ö ín T h ï ë à ï ën p h a á h o a åi t a h o a âi , n a y t a à ï ën à a án h v ú ái c h u ã
 b ê y m ö åt p h e n c h o b i ï ët t a âi c a o t h ê ëp " .http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                          20

       L u ä q u y ã n g h e n o ái l ê åt à ê åt c h a åy v a âo à ö ån g m a â b a áo r ù çn g : " À a åi v û ú n g ú i !
H o åa à a ä t ú ái r ö ìi ! N g o a âi c û ãa à ö ån g c o á m ö åt c o n k h ó à ö åt x û n g l a â c h u áa à ö ån g T h u ãy
 L i ï m , n o á n o ái À a åi v û ú n g h a â h i ï ëp c o n c h a áu n o á h o a âi , n a y n o á t ò m à ï ën à ê y à a án h
 b a áo t h u â à o á" .

      H ö ín T h ï ë c û ú âi r ù çn g : " T a c o á n g h e b ê ìy k h ó n o ái c h u ã n o á à i t u , t r o n g t h ï ë
h ù æn t i ï ëc b ê ìn n ï n n a y v ï ì à o á. B ê y t h ê ëy n o á ù n m ù åc r a t h ï í n a âo , v a â c ê ìm à ö ì b i n h
 k h ñ c h i à o á? " .

      T i ï íu q u y ã n o ái : " N o á k h ö n g c o á c ê ìm c a ái c h i h ï ët , à ê ìu s o ái s o åi b ê ån a áo h o e
h o e , b u ö åc s ú åi d ê y l û n g v a ân g à i à ö i g i a ây à e n , n û ãa i n t u n i ï åm , n û ãa g i ö ën g t h ï ë
 g i a n , m u áa h a i t a y k h ö n g , à û án g l a âm k h ó n g o a âi c û ãa .

      H ö ín T h ï ë m a v û ú n g n g h e r ö ìi , l i ï ìn m ù åc a áo c ê ìm s i ï u d ê în b ê ìy q u y ã r a c û ãa
m a â h o ãi r ù çn g : " N a âo , t h ù çn g n a âo x û n g c h u ã à ö ån g T h u ãy L i ï m à ê u ? "

      N g ö å K h ö n g n g h e n o ái t r ú ån m ù æt m a â c o i , n g o á t h ê ëy M a V û ú n g à ê ìu à ö åi
k i m k h ö i à e n , m ò n h m a n g g i a áp s ù æt , c h ê n à i h i a ö , m ò n h c a o b a t r û ú ån g , l û n g
 l ú án m û ú âi v ê y , t a y c ê ìm c ê y s i ï u s a án g g i ú ái .

       N g ö å K h ö n g t r a ã l ú âi r ù çn g : " C o n m ù æt m ê ìy b ù çn g c a ái c h ê n t û ú ån g , k h ö n g
t h ê ëy t a o à ê y s a o ? " M a V û ú n g c û ú âi m a â r ù çn g : " M i h ò n h t h u â v ù æn v o ãi , t u ö íi t a ác
 n h o ã n h o i , à i t a y k h ö n g n o ái c h u y ï ån c h ö ën g t r ú âi , e c h u át n û ãa x û ú n g c h ö n d û ú ái
 à ê ët " .

      N g ö å K h ö n g m ù æn g r ù çn g : " M i l a â à ö ì m a d a åi , n a âo c o á t h ê ëy x a ; m i c h ï t a o
n h o ã, t a o l ú án m i c o i ; m i c h ï t a o t a y k h ö n g , t a o à a án h c h o m i b i ï ët " . N o ái r ö ìi
 n h a ãy x ö ëc t h o i t r o n g m ù åt H ö ín T h ï ë m a v û ú n g m ö åt c a ái .

      M a V û ú n g l ê åt à ê åt à ú ä m a â n o ái r ù çn g : " K h o a n à a ä, t a c a o m i t h ê ëp , t a à a án h
à a o , m i à a án h t a y , t a c o á g i ï ët m i h o å c u än g c û ú âi t a k h ö n g g i o ãi . À ï í t a b o ã à a o
 à a án h m i c h o b i ï ët s û ác " . N o ái r ö ìi a âo t ú ái à a án h à u âa .

      M a V û ú n g t h ò d ò n h d a ân g , t r ú ã x ê y c h ê åm c h a åp . N g ö å K h ö n g t h ò n h o ã t h o á
q u a l a åi l e å l a ân g . D ï ån c h o M a V û ú n g m ö åt à ê ëm m u ö ën x e åo à u âi . M a V û ú n g t u án g


http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                                          21

t h ï ë p h a ãi l ê ëy à a o m a â c h e ám . N g ö å K h ö n g t r a án h k h o ãi , l i ï ìn n h ö í m ö åt n ù æm l ö n g b o ã
 v ö m i ï ån g n h a i n h o ã p h u n l ï n , b i ï ën r a h a i b a t r ù m c o n k h ó , v ê y p h u ã l ê ëy M a
 V û ú n g .

          B ê ìy k h ó a áp v ö     c o n th   ò trò, co n      t h ò c ù æn ,  c o ân     N g   ö åK     h ö n  g th ò g iû   åt c    ê y à   a o ,
r ö  ìi v e åt k h ó r a , c h e ám      M a V û      ú n g m ö    åt à a o à û át      l a âm     h a  i à    o a ån .  R i ï ët v ö   à ö   ån g g    i ï ët
h ï   ët b ê ìy y ï u n h o ã, r ö ìi     d u ân m     ò n h t h ê u    l ö n g l a åi .    C o   ân m      ê ëy   c o n    k h ó b õ M    a    V û ú  n g
b ù    æt k h i t r û ú ác , t h ò N g    ö åK h ö   n g à e m       r a , r ö ìi n ö   íi l û    ãa à    ö ët  à ö ån g    T h u ãy T   a n  g c h     a áy
h ï     ët . M ú ái n o ái v ú ái m ê ëy    c o n k  h ó r ù çn g :

        " C h u án g b ê y n h ù æm        c o n m ù æt l a åi , à ù ån g t a o l a âm               p h e áp v ï ì à ö ån g c h o m a u " .

      N o ái r ö ìi c ê n à ê íu v ê n p h u át n ö íi t r ê åt g i o á b a y h ï ët . V ï ì s a x u ö ën g t r û ú ác c u ãa
à ö ån g T h u ãy L i ï m , b i ï íu c h u án g h ê ìu m ú ã c c n m ù æt r a c o i t h û ã.

       B ê ìy k h ó m ú ã c o n m ù æt r a , t h ò t h ê ëy à ö ån g c u ä c u ãa m ò n h r o ä r a ân g . M û ân g r ú ä
v ö c u ân g , d ù æt n h a u v a âo à ö ån g . B ê ìy k h ó t r o n g à ö ån g r a t i ï ëp r û ú ác c h a âo m û ân g , r ö ìi
 b a ây t i ï åc t h ï ët à a äi .

       M ú ái h o ãi v i ï åc à a án h v ú ái H ö ín T h ï ë m a v û ú n g t h ù æn g p h u å d û ú ân g n a âo ? N g ö å
K h ö n g t h u ê åt h ï ët à ê ìu à u ö i ; b ê ìy k h ó k h e n r ö ìi l a åi h o ãi : " C h ù èn g h a y À a åi v û ú n g à i
 h o åc ú ã à ê u m a â g i o ãi l ù æm v ê åy ? "

        N g ö å K h ö n g t o ã c a ån c h u y ï ån m ò n h t ê ìm              s û h o åc à a åo c h o b ê ìy k h ó n g h e h ï ët .

        B ê ìy k h ó n o ái : " À a åi v û ú n g c o á p h û ú ác l ù æm               n ï n h o åc m ú ái à ù ån g t a âi p h e áp n h û
v ê åy " .

     N g ö å K h ö n g c û ú âi m a â r ù çn g : " B ê y ö i ! B ê y g i ú â m ò n h c o á h o å m ú ái l a â t û ã t ï ë
c h o c h ú á! "

        B ê ìy k h ó h o ãi : " H o å c h i à o á À a åi v û ú n g ? "

        N g ö å K h ö n g n o ái : " T a n a y h o å T ö n t ï n l a â N g ö å K h ö n g " .
http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                           22

       B ê ìy k h ó c û ú âi r e á l ï n m a â r ù çn g : " À a åi v û ú n g t ï n l a â À a åi T ö n , c o ân c h u án g t ö i
l a â T i ï íu T ö n , T ö n T ö n h ï ët c a ã b ê ìy ! "

      N o ái r ö ìi b a ây t i ï åc ù n m û ân g n û äa .

      Ê Ëy l a â:

      Q u ï c u ä t r ú ã v ï ì m û ân g à ù ån g h o å,

      H a n g t i ï n c o ân à ú åi t h u ú ã b i ï n t ï n .
http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                                              23
                                      CHÛÚNG 3

                 Chöën Thuãy cung àoâi thûúng, giaáp, maäo
                  Núi U minh xoáa söí luên höìi.
       N o ái     v ï ì M y ä h ê ìu v û ú n g t û â d e åp a n à ö ån g T h u ãy T a n g , g i ï ët H ö ín T h ï ë m a
v û ú n g r ö ìi ,      l ê ëy à ù ån g à a o l ú án , b i ï íu b ê ìy k h ó b e ã t r e l a âm g û ú m , v a åt c ê y l a âm g i a áo ,
 m ö îi n g a ây t      h û ú ân g d a åy c h u án g n o á h o åc n g h ï ì v o ä, p h ê n l a âm à ö åi n g u ä, t ê åp n h û b i n h
 à a án h g i ù åc v     ê y .

        N g     a ây k i  a T     ö n N g ö åK h      ö n      g th a   n r ù çn g    : "C     h u án g    ta úãà ê y     , l a âm c h  ú i s   i n h
t h i ï åt ,   hoù  åc k h i     v u   a c h i m v u a        th    u á, n o    á n o ái t a   t ê åp    b inh    l a âm p h a   ãn , n o á à e  m b     in h
 g i a p h   a åt  c h u án g     ta  , c h û ân h ê ëy       c ê  ìm t ê ìm        v ö n g   v a   åt n h o   ån m a â c û å s   a o c h o l    a åi b  in h
 k h ñ. V    ê åy  th ò p h    a ãi  s ù æm à ö ì t h i ï    åt m       ú ái à ù   ån g , n g  ù åt k    h ö n g    b i ï ët à ê u  m a â k i ï ëm    ". M    ê ëy
  c o n k h   ó n    h o ãn g  h e     n o ái t h ò s ú å n   g ö    ìi c u á r   u ã.

        L u   ác ê ëy b ö ën c o n k h ó g i a â, h a i c o                   n k h ó à o ãà u ö i, h a i c          o n v û ú nå c a án v a á, à ï ìu
t h û a r ù çn g       : " N h û À a åi v û o n g m u ö ën d u                   ân g k h ñ g i ú ái t h i ï åt t h ò          c o á k h o á c h i . T a åi n u ái
 n ê ìy p h ñ a       N a m c a ác h h a i t r ù m d ù åm , m                   e á b i ï ín ê ëy c o á n û ú ác N           g a o L a i c o á t h i ï ëu g ò
 l a â à ö ìn g s     ù æt v ú ái t h ú å r e ân . À a åi v û ú n g à                   ï ën à o á m u a à ö ìn g s ù         æt , m û ú án t h ú å r e ân à ö ì
  b inh khñ.         À a åi v û ú n g à e m v ï ì d a åy t ê åp                  c h u án g t ö i c h o l a âu v        i ï åc c h i ï ën t r a n h , n h û
  v ê åy c h u án   g t a ú ã n u ái n ê ìy r ê ët n ï n b ï ìn v û                   än g . "
http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                      24

         N g ö å K h ö n g n g h e n o ái m û ân g l ù æm , v ö åi v            a ä t u ö ët q u a h û ú án g N a m , n g o á t h ê ëy
c  h ú å b u áa à ö n g d ê ìy , l ê ìu à a âi c h ê ët n g ê ët , l a åi c           o á t h a ân h t r ò k h o à u ån g . T ö n N g ö å
K    h ö n g n g h ô t h ê ìm r ù çn g : " C h ù æc t r o n g k h o               n ê ìy c o á à ö ì b i n h k h ñ c h ú á c h ù èn g
k   h ö n g , m a â m u a t h ò h o å k h ö n g b a án , t h ö i , m             ò n h l ê åp k ï ë k i ï ëm ñ t m o án t h ò h a y
h   ú n " . N o ái r ö ìi h ú áp h ú i b ï n h û ú án g T ö ën m a â t h              ö íi r a , n ö íi m ö åt t r ê ån g i ö n g à a á b a y
c  a át c h a åy , s ê åp n h a â l ï ìn k h ï n , c a ã n û ú ác N g a o              L a i à ï ìu t h ê ët k i n h , k e ã à o án g c û ãa
n    g û ú âi c h o ãi n h a , a i l o p h ê ån n ê ëy .

        K h i ê ëy     N g ö åK h ö     n g n h a ãy x u ö ën       g m ú ã k h o b i n h k h ñ , x e m t h ê ëy à u ã m û ú âi
t a ám t h û á k h ñ g     i ú ái , t h û á n  a âo c u än g n h i ï ìu     . N g ö å K h ö n g m û ân g q u a á m ú ái n g h ô r ù çn g :
 " M ö åt m ò n h t a      m a â l ê ëy à   ù ån g b a o n h i ï u      , p h a ãi d u ân g p h e áp t h ê ìn t h ö n g m ú ái à ù ån g " .
 T ñ n h r ö ìi n h ö í   m ö åt n ù æm        l ö n g b o ã v a âo m      i ï ån g n h a i n h o ã p h u n r a n i ï åm c h u á r ö ìi l a
  b i ï ën , h ö b i ï ën  . . . B i ï ën r    a k h ó k h ö n g b        i ï ët b a o n h i ï u , a áp v a âo v a ác h ï ët b i n h k h ñ
  tro n g k h o ; N g     ö åK h ö n g      b a y b ö ín g l ï n       m ê y t h ê u c a ác k h ó à e m v ï ì à ö ån g , r ö ìi d u ân
  m ò n h m ö åt c a ái    th ê u l ö n g      l a åi , t h ò b i n h k  h ñ b o ã t r û ú ác à ö ån g r ê ët n h i ï ìu !

      K h i ê ëy N     g ö    åK h ö n g     k ï u l ú án  r ù çn g : " C h u án g b ê y h a äy r a h ï ët à ê y m a â l a än h
à ö ì b in h k h ñ " . B      ê ìy   k h ó n h a   ãy r a ; c o   n t h ò d a ân h g û ú m , c o n m a n g c u n g h ú n b ö ën
 m u ö n b a ãy n g a ân       c   o n k h ó,   c o n n a âo     c u än g à ï ìu c o á c ê ìm b i n h k h ñ h ï ët t h a ãy , m u áa
 m e n n h a ãy n h o át     c o   i b ö å v û âa  l o ân g l ù æm   .

       R a ån g n g a ây N g ö å K h ö n g d i ï în b i n h t ê åp v o ä o a i t h ï ë l ê îy l û ân g , c a ác c h u áa v u a
y ï u v u a t h u á h ï ët t h a ãy m û ú âi h a i à ö ån g à ï ìu t ú ái h a ân g à ê ìu , l a åi T ö n H ê ìu v û ú n g l a âm
 c h u áa , t h û ú ân g n ù m c ö ën g l ï î v a â p h a ãi t ú ái c h ê ìu , p h ê n p h i ï n t ê åp v o ä, c û á t h û á n a åp
 lû ú n g .

      T û â à ê y n u ái H o a Q u a ã à ö ìn l u äy à ù åt g i ù n g , q u ê n b i n h r e ân t ê åp , x e m              m û ú ân g
t û ú ån g n h û n û ú ác v ù n m i n h v ê åy .

      B û äa n o å N g ö å K h ö n g n o ái v ú ái b ö ën c o n k h ó à ö åt r ù çn g : " N a y c h u án g b ê y
n g h ï ì v o ä à a ä t h ö n g , v i ï åc b i n h à a ä t h u ö åc ! N g ù åt c ê y s i ï u à a o c u ãa t a n h e å l ù æm , c ê ìm
 c h ù èn g v û âa t a y , k h ö n g b i ï ët l a âm s a o c h o x û án g ? "

     B ö ën k h ó à ö åt t h û a r ù çn g : " À a åi v û ú n g l a â t h ê ìn t i ï n d u ân g à ö ì p h a âm t u åc
k h ö n g x û án g l a â p h a ãi . M a â k h ö n g b i ï ët À a åi v û ú n g à i d û ú ái n û ú ác à ù ån g c h ù n g ? "

http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                                25

N g ö å K h ö n g n o ái : " T a t û â à ù æc à a åo à ï ën n a y , k h ö n g p h e áp c h i m a â k h ö n g b i ï ët , n ù m
 p h e áp à ö ån c u än g t h ö n g , l ï n t r ú âi x u ö ën g à ê ët n h û c h ú i , v a âo l û ãa x u ö ën g s ö n g c u än g
 d ï î. S a á c h i à i d û ú ái n û ú ác m a â k h ö n g à ù ån g " .

       B ö ën k h ó à ö åt t h û a r ù çn g : " N ï ëu À a åi v û ú n g c o á t h ê ìn t h ö n g d i ï åu p h a áp t h ò d ï î
q u a á. V a ã d û ú ái c ê ìu s ù æt n ê ìy , t h ö n g t ú ái À ö n g H a ãi L o n g C u n g ; À a åi v û ú n g x u ö ën g
 x i n v ú ái L o n g V û ú n g t h i ï ëu c h i à ö ì b i n h k h ñ x û án g à a án g " .

         N g ö å K h ö n g n g h e n o ái m û ân g m a â r ù çn g : " T h ö i , à ï í t a à i t h û ã c o i " .

       N o ái      r ö ìi n h a ãy l a åi c ê ìu s ù æt b ù æt ê ën n i ï åm c h u á t h u ãy à ö ån , r ö ìi n h a ãy u âm x u ö ën g
c ê ìu , l ù ån t ú     ái à a áy b i ï ín à i m ö åt h ö ìi g ù åp q u y ã D a å X o a t u ê ìn b i ï ín , c a ãn l a åi m a â h o ãi
 r ù çn g : " V ê åy       c h ú á ö n g à i à ê u ? N o ái c h o t ö i h a y , à ù ån g t ö i b a áo v ú ái L o n g v û ú n g
 n g h i n h t i ï ëp     " .

       N g ö å K h ö n g n o ái : " T a l a â t h a án h t r ú âi s i n h t ï n l a â T ö n N g ö å K h ö n g , t a q u e n
l ú án v ú ái L o n g v û ú n g , n a y à ï ën L o n g à ò n h t h ù m v i ï ën g . "

       R ö    ìi à   o áq u y ãD    a åX o     a v ï ì t ê u l a åi , À ö   n g     H a ãi L o n g V û ú n g l a â N g a o Q u a ãn g
v ö åi v a ân g      r a    n g h in h   t i ï ëp    m a â n o ái r ù çn g :   "T h    ó n h t h û ú ån g t i ï n v a âo à ï ìn s e ä à a âm
 à a åo " . K h      i n   a âo à i ï ån   traâ    n û ú ác x o n g r ö ìi ,     N g   a o Q u a ãn g h o ãi r ù çn g : " C h ù èn g h a y
 t h û ú ån g t   i ï n    h o åc à a åo  h ö ìi    n a âo , x i n c h o t ö i   biï   ët ? "

       N g    ö åK h ö n g n o        ái : " T a à i t u h ö ìi      n h o ã, h o åc à ù ån g p h e áp t r û ú ân g s i n h , n a y t a
t ê åp l u y ï ån     t û ú án g b i n h       à ù ån g b a ão t o a ân s    ú n à ö ån g , n g ù åt k h ö n g c o á c a ái b i n h k h ñ c h i
 à ù ån g t a c    ê ìm c h o x û án g        , n g h e n o ái t a åi q   u ú ái c u n g à ê y n h i ï ìu b û ãu b ö ëi , n ï n à ï ën x i n
 m ö åt m o án     k h ñ g i ú ái c h o       n ù ån g n ï ì à ï í c ê ìm    tay".

          N g a o Q       u a ãn g t r u y ï ìn q u ê n      à e m m ö       åt c ê y s i ï u à a o r a . T ö n N g      ö åK h ö n g
n o ái :    "T a k h ö n       g d u ân g s i ï u à a o , x       i n à ö íi m       o án k h a ác " . N g a o Q u a ãn g b a     ão k h i ï n g
 c h ó a    b a r a . T ö     n N g ö å K h ö n g n h a ãy         x u ö ën g x     a ác h c h ó a b a m u áa t h û ã m ö åt h    ö ìi , r ö ìi à ï í
 x u ö ën    g m a â n o ái      r ù çn g : " C a ái n ê ìy n h e     å l ù æm , c ê  ìm c h ù èn g x û án g t a y ; x i n à ö íi        c ê y k h a ác
  c h o   t h i ï åt n ù ån g    " . N g a o Q u a ãn g c û       ú âi r ù çn g :      " T a åi t h û ú ån g t i ï n k h ö n g c o     i c h o k y ä,
  trïn    c a án c h ó a    b a c o á à ï ì c h û ä r ù çn g :     N ù ån g b a        n g a ân s a áu t r ù m c ê n , x i n t h  û ú ån g t i ï n
  coi l  a åi , c h ù èn g    p h a ãi n h e å à ê u " . N g ö        åK h ö n g    n o ái : " T h i ï åt n h e å l ù æm , c ê ìm c   h ù èn g v û âa

http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                           26

t a y " . N g a o Q u a ãn g k h ö n g d a ám n o ái n h ê y , p h a ãi t r u y ï ìn k h i ï n g c ê y P h û ú n g t h i ï n
 h o åa k ñ c h r a , c ê y k ñ c h ê ëy n ù ån g t ú ái b a ãy n g a ân h a i t r ù m c ê n .

       L u ác ê     ëy T ö n     N g  ö å K h ö n g l ê ëy k ñ c h à i t h û ã v a âi à û ú ân g r ö ìi c ù æm c ê y k ñ c h
x u ö ën g g i û äa        s ê n c h  ê ìu   m a â n o ái r ù çn g : " N h e å l ù æm , n h e å l ù æm " . N g a o Q u a ãn g t h ê ët
 k i n h m a â r ù çn       g : "T r  o n g    c u n g t ö i c o á m ö åt c ê y k ñ c h ê ëy l a â n ù ån g h ú n h ï ët , k h ö n g
 c o ân c ê y n a âo      n ù ån g h   ú n   n û äa ! "

      N g ö å K h ö n g c û ú âi r ù çn g : " T a åi L o n g C u n g t h u ú ã n a y c o á t i ï ën g à ö ìn l a â n h i ï ìu
b û ãu b ö ëi l ù æm , d u â g i a á b a án b a o n h i ï u t ö i c u än g h û ú ân à u ã" .

         N g a o Q u a ãn g n o ái : " T h i ï åt t ò n h k h ö n g c o ân m o án n a âo n ù ån g h ú n n û äa " .

       N o    ái r ö ìi b   e ân b û ú   ác v a âo t r o n g v û âa m a y g ù åp L o n g b a â v a â L o n g n û ä à ï ìu t ê u
r ù çn g : " T ö     i coi    b ö åö n g    t h a án h à o á m a ån h l ù æm , k h ö n g p h a ãi t ê ìm t h û ú ân g , v a ã c u åc s ù æt
 t h ê ìn t r ê n     d ù çn à  a áy b i ï ín    , s a o m ê ëy b û äa r ê ìy n o á l a åi c h o ái h a âo q u a n g , h a y l a â s ö ë n o á
 v ï ìt a y ö n    g t h a án    h à o ác h    ù n g ? "

          N g a o    Q u a ãn g n o ái : " Ê Ëy l a â k h i t r û ú   ác v u    a À a åi V o ã à i t r õ t h u ãy    , d u   ân g c u åc s ù æt
ê ëy    l a âm t r a ái  d o â m a â d o â b i ï ín c h ö î s ê u c h ö     î c a ån   , r ö ìi à ï í l u ö n l a åi à o  á d ù çn    à a áy b i ï ín
c h    o b ú át s o án    g , a i c ê ìm t a y c h o n ö íi m a â d        u ân g  " . L o n g b a â n o ái : " D    u ân g    à ù ån g h a y
 k h   ö n g c u än g     t ö ët , m i ï în l a â c h o p h û át ö ín g à    i, à ù    ån g ö ín g r a c h o k h o ãi    c u n  g , b ê ët q u a á
 ö ín   g à e m v ï    ì m û ú án t h ú å r e ân m a â d u ân g . "

      N g a o Q u a ãn g y t h e o l ú âi , r a n o ái v ú ái N g ö å K h ö n g . . . N g ö å K h ö n g n o ái : " V ê åy
x i n à e m r a à ê y c h o t ö i c o i t h û ã? "

      N g a o Q u a ãn g l ù æc à ê ìu m a â r ù çn g : " T r ú âi ú i ! C ê y à o á b i ï ët m ê ëy m u ö n c ê n , a i
m a â k h i ï n g c h o n ö íi ? X i n T h û ú ån g t i ï n r a à o á m a â x e m "

         T ö n N g ö å K h ö n g n o ái : " V ê åy t h ò x i n ö n g d ê în t ö i à i . "

      R ö ìi N g a o Q u a ãn g d ù æt N g ö å K h ö n g r a g i û äa r u án b i ï ín , t h ò t h ê ëy h a âo q u a n g
c h i ï ëu s a án g l o âa . N g a o Q u a ãn g c h ó m a â n o ái r ù çn g : " N o á c h i ï ëu h a âo q u a n g à o á! "http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                                                  27

        T ö n N g ö å K h ö n g x ù n t a y a áo , l a åi n ù æm l u ác l ù æc m ö åt c a ái , c o i l a åi t h i ï åt l a â c ê y
c ö åt s ù æt , b ï ì l ú án c a ã ö m , b ï ì d a âi h ú n h a i t r û ú ån g .

        N g ö å K h ö n g r a án l u ác l ù æc m a â n o ái r ù çn g : " C ê y n a ây l ú án m a â d a âi q u a á, p h a ãi
n h o ã m ö åt c h u át t h ò d ï î n h ö í" . N o ái v û âa d û át l ú âi n o á t h u n b ú át l a åi ñ t t h û ú ác , N g ö å
 K h ö n g l a åi n o ái : " P h a ãi n h o ã b ú át m ö åt c h u át t h ò t ö ët l ù æm " . R ö ìi b ï ì t r o ân n o á c u än g n h o ã
 l a åi m ö åt c h u át .

           T ö n N g ö å K h ö n g t h ê ëy            v ê  åy t h ò m û ân       g l ù æm      , b e ân l u ác    l ù æc   n h ö íl ï n m        ö åt c a  ái ,
coi      l a åi t h ò t h ê ëy h a i à ê ìu c o á b          õt v   a ân g , c o ân     b a o n       h iïu thò s      ù æt h   ï ët , c h ñ n h      g i û äa c     o á
k h ù    æc m ö åt h a ân g c h û ä r ù çn g : " N          h û      y ák im c ö        b ö ín g    , t r o ån g n h   û át v    a ån t a m t h      i ï n n g      u ä
 b a á   c ê n " . N g h ô a l a â: T h û ú ác b a           ãn g     c o á b õt v a    ân g , t h      e o y ám ò n     h m    u ö ën c h i t       h ò à ù ån     g
 n ê ëy    , n ù ån g m û ú âi b a n g a ân n ù m             tr  ùm cên.

         T ö n N g ö åK         h ö n g      m û ân g m a    ân g h ô rù        çn g   : " C h ù æc    t h i ï ëc b a ãn g n ê       ìy t a     m u ö    ën
s a o t   h ò à ù ån g v ê åy !       " n ï n    v û âa à i v û âa      û ú ác r ù çn       g :   " C h ú ác h     i n h o ã l a åi c h u át      n û äa   thò t    ö ët
 l ù æm ?   " N o ái r ö ìi c o i       l a åi c o   ân d a âi m ö åt    t r û ú ån g h        a i   t h û ú ác , b  ï ì t r o ân b ù çn g m        i ï ån g   tö m    aâ
 th ö i.   T ö n N g ö åK h        ö n g c     ê ìm v û âa t a      y b e ân m       u áa     à a án h v u    ân v u åt , r ö ìi c ê ìm       à i   r i ï ët v  ï ì
 T h u ãy    T in h c u n g ,       L a âm c      h o c a ã à ï ìn   L o n g c u          n g    l ú án n h o   ã à ï ìu b a y t o ác t      r a án .

        R u âa , t r a ån h , c u a , c o i à a â r u át c ö í,

        C a á, t ö m , n g a o , t h ê ëy t h a ãy d u ân m ò n h .

        K h   i ê   ëy T ö n       N g ö å K h ö n g v ê ìm            t h i ï ët   b a ãn g n g ö ìi t a åi c u         n g T h u ãy       T in h    m aâ
n o ái r ù çn g :    "T   ö i r ê ët    c a ám ú n h i ï ìn l ê n l          ù æm " .     N o ái r ö ìi c û ú âi r ù çn g          : " P h a ãi   k h ö n g      c o á
 t h i ï ët b a ãn g   th   ò thöi    , n a y c o á k h ñ g i ú ái c ê         ìm t a y      , m a âk h ö n g c o áy            g i a áp t h ò    c u än g k    h o á
 c o i l ù æm , v   ê åy    x in h    i ï ìn l ê n g i u áp l u ö n c           h o tö      i m ö åt v ê åt ê ëy n û äa         t h ò v u ö n    g t r o ân     ú n
  n g h ôa".

          N g a o Q u a ãn g n o ái : " T h i ï åt t ö             i k h   ö n g    c o á g i a pá d û " . N        g ö åK      h ö  n g n o ái :     " M ö åt
n g û    ú âi k h a ác h k h ö n g l e ä c h õ u ú n h a             i n g   û ú âi    c h u ã, n ï ëu k h ö n g         c o ág    i a áp   th ò tö i     q u y ï ët
 k h ö   n g r a k h o ãi c h ö î n a ây " . N g a o Q                u a ãn   g th    ê ëy n o ái c û án g t h         ò súåb      e ân  n ù n n ó       r ù çn g :
 " T ö    i t h i ï åt t ò n h k h ö n g c o á n ï n k h              ö n g    b iï  ët l a âm s a o , x i n          T h û ú     ån g   tiïn ài        k i ï ëm
  c h ö  î k h a ác c o á l e ä c u än g à ù ån g " .

http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                             28

      N g ö å K h ö n g n o ái : " M a n g ú n m ö åt c h u ã c h o d ï î, à i t ò m       c u än g m ê ët c ö n g , s a o
s a o c u än g n h ñ n c h o t ö i m ö åt b ö å" .

      N g a o Q u a ãn g n o ái : " T h i ï åt t ö i k h ö n g c o á à ö ì m ú ái c h o x û án g à a án g , p h a ãi c o á
t h ò t ö i d û n g l i ï ìn c h ù èn g à ï í c h o T h û ú ån g t i ï n h o ãi l ê u " .

      N g ö å k h ö n g n o ái : " N o ái v ê åy , à ï í t a à ê åp m ö åt b a ãn g c o i c o á h a y k h ö n g ? "

       N g a o Q u a ãn g h o a ãn g h ö ìn m a â t h û a r ù çn g : " K h o a n à a ä, k h o a n à a ä! À ï í t ö i
h o ãi l a åi l i ï åt à ï å c o i , n ï ëu c o á t h ò à e m d û n g l ê åp t û ác ! " N g ö å K h ö n g h o ãi : " L õ n h à ï å ú ã
 à ê u ? "

       N g a o Q u a ãn g t h û a r ù çn g : " B a e m t ö i l a â: N a m H a ãi l o n g v û ú n g l a â N g a
K h ê m , B ù æc H a ãi l o n g v û ú n g l a â N g a o T h u ê ån , T ê y H a ãi l o n g v û ú n g l a â N g a o
 N h u ê ån " .

       N g ö å K h ö n g n o ái : " T ö i c h ù èn g h ï ì à i à ê u v ò x a x ö i l ù æm , l ú âi t u åc c o ân n o ái
r ù n ç g : L a âm ú n t h ò l a âm ú n c h o t r o át , b i ï ët à ê u t h ò c u än g b i ï ët k i a , t a h a á p h a ãi l a âm
 q u e n c u ân g t r ú âi n h û v ê åy s a o ? V ê åy t h ò c ê åy h i ï ìn l ê n g i u áp l u ö n c h o t r o át " .

      N g a o Q u a ãn g n o ái : " T ö i c o á d a ám b a ão T h û ú ån g t i ï n à i n h i ï ìu c h ö î à ê u , b ú ãi
t ö i c o á t r ö ën g s ù æ t v a â c h u ö n g v a ân g , h ï î c o á v i ï åc c ê ìn , t h ò à a án h t r ö ën g s ù æt v a â d ö ån g
 c h u ö n g v a ân g t h ò c a ác e m t ö i c h a åy à ï ën l ê åp t û ác " .

      T ö n N g ö å K h ö n g n o ái : " N h û v ê åy t h ò x o n g l ù æm , h a äy à ö ån g c h u ö n g g i o án g
t r ö ën g l ï n c h o m a u " .

     R ö ìi N g a o Q u a ãn g t r u y ï ìn g i o án g t r ö ën g à ö ån g c h u ö n g , g i ê y p h u át q u a ã c o á b a
v õ L o n g v û ú n g à ï ìu c h a åy à ï ën .

       N g a o K h ê m   n o án g n a ãy h o ãi r ù çn g : " C h ù èn g h a y À a åi c a c o á v i ï åc g ò c ê ìn g ê ëp
l ù æm  v ê åy ? "

      N g a o Q u a ãn g n o ái : " À û ân g n o ái l ú án , n ï ëu h o å n g h e à ù ån g t h ò k h o á l o ân g , c o á
ö n g t h a án h t r ú âi s i n h ú ã n u ái H o a Q u a ã, t ú ái l a âm q u e n , h o ãi x i n m ö åt m o án à ö ì b i n h
 k h ñ , t a à û a m o án n a âo t h ò h ù æn c u än g c h ï n h e å, t u án g t h ï ë t a p h a ãi c h ó c ê y c ö åt s ù æt d ù çn

http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                             29

r u án b i ï ín l a â T h ê ìn t r ê n t h i ï ët , m a â h ù æn l ê ëy l ï n t h ê u n h o ã l a âm t h i ï ët b a ãn g c ê ìm t a y ,
 b ê y g i ú â t r ú ã v ï ì c u n g x i n t h ï m y g i a áp , t a t h i ï åt t ò n h k h ö n g c o á, n a y m ú âi c a ác e m
 à ï ën m a â t h û ú ån g n g h õ , n ï ëu a i c o á t h ò c u án g à i c h o r ö ìi , à ù ån g h ù æn v ï ì c h o r a ãn h " .

       N g a o K h ê m n ö íi g i ê ån n o ái r ù çn g : " N o á c o á m ö åt m ò n h , c h u y ï ån g ò m a â s ú å ,
b ö ën a n h e m t a à i ï ím b i n h b a o p h u ã, r ö ìi b ù æt n o á h a ân h h ò n h , l a åi c o á à ï í v ê åy c h o n o á
 à ù ån g " .

     N g a o Q u a ãn g n o ái : " T h ö i t h ö i à û ân g t ñ n h b ù æt , c ê y t h i ï ët b a ãn g n o á c ê ìm      à o á
à û a r a t h ò n a át t h õ t t a n x û ú n g , à ê åp x u ö ën g c u än g h û t h a ân h b ï í l u äy " .

      N g a o N h u ê ån n o ái : " T h e o l ú âi à a åi c a n o ái à o á t h ò n h õ c a c u än g c h ù èn g n ï n c û å
à õ c h l a âm c h i , a n h e m m ò n h à e m à ö ì à ê åu l a åi m a â t ö ën g l ö i n o á à i c h o r ö ìi ; s a u
 m ò n h l a âm b i ï íu t ê ëu v ú ái t h i ï n à ò n h ù æt c o á b i n h t r ú âi g i ï ët n o á" .

     N g a o T h u ê ån n o ái : " N h û v ê åy t h ò h a y h ú n , t ö i c o á m ö åt à ö i h i a à a åp m ê y
m ú ái à i à ê y , c u än g t h ñ c h o n o á" .

        N g a o N h u ê ån n o ái : " T ö i à a n g m ù åc g i a áp v a ân g , c u än g c ú ãi r a m a â t ö ën g c h o
r ö ìi " .

       N g a o K h êm     n o ái : " T ö i c u än g c ú ãi c a ái m a äo v a ân g c a án h p h u ån g n a ây b o ã t h e o
à o á l u ö n t h ï í" .

        N g a o Q u a ãn g n o ái : " V ê åy b ö ën a n h e m    m ò n h à e m v a âo m a â b ö ë t h ñ c h o r ö ìi " .

     B a v õ L o n g v û ú n g ê ëy v ê n g l ú âi à ï ìu c ú ãi à ö ì c u ãa m ò n h à e m à ï ën r a m ù æt
N g ö å K h ö n g m a â n a åp .

      L u ác ê ëy T ö n N g ö å K h ö n g à ö åi m a äo , m a n g h i a , m ù åc g i a áp n a i n õ t x o n g ,
x a ác h t h i ï ët b a ãn g v û âa m u áa v û âa n o ái r ù çn g : " T û å s ú ám m a i à ï ën b ê y g i ú â t ö i l a âm
 n h o åc c a ác ö n g q u a á, v ê åy t ö i k i ï ëu " . N o ái r ö ìi à i t h ù èn g .

         B ö ën v õ L o n g v û ú n g t h ê ëy v ö l ï î n h û v ê åy t h ò à ï ìu b ê ët b ò n h , n ï n x u ám    n h a u
l a âm    b i ï íu à ù ån g c a áo N g ö å K h ö n g , v a â c o á y á h o ãi c h o t û ú ân g c ö åi r ï î. . .


http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                                           30

     C o ân N g ö å K h ö n g r e ä n û ú ác v ï ì t ú ái c ê ìu s ù æt , l i ï ìn n h a ãy l ï n c ê ìu , m ò n h m ê íy
k h ö q u a án h .

                 L u  ác ê ëy b ê ìy k h       ó à     û ú n   g c h ú â à ú åi ,    con   t h ò à û án g à ê ìu c ê    ìu , c o n    thò     d o âm
x u ö      ën      g n û     ú ác , t h ê ëy N g ö    åK  h ö n    g n h a ãy l ï n ,   m òn h    m ù åc g i a áp v a ân g   l a åi c o á m   a n g     h ia,
 à ö åi       m     a äo  c o i t ö ët l ù æm !     C h     u án g    n o á m û ân g q   u ê ën  q u y át m a â n o ái r ù çn  g : "B ê     y g iú      âc o i
 o a i         n  g h i    x û án g à a án g m      ö åt   v õ À    a åi v û ú n g " .   T ö n   N g ö å K h ö n g à ù æt    y á c ê ìm    c ê y t    h i ï ët
  b a ãn  g         n ú i    à o á r ö ìi t h o át l  ï n    c a o   m a â n g ö ìi .

       C o ân b ê ìy k h ó t h ê ëy d û ån g t h i ï ët b a ãn g t r û ú ác s ê n , t h ò x u ám n h a u l a åi ö m l u ác
l ù æc m a â k h ö n g c u åc k õ t c h u át n a âo , c u än g n h û k i ï ën l e o c ö åt à a á. C h u án g n o á n o ái r ù çn g :
 " C h a ö i ! C ê y n a ây n ù ån g h ú n h o ân n u ái m a â À a åi v û ú n g x a ác h n h û c h ú i , t h i ï åt l a â s û ác
 n g û ú âi q u a á l e ã" .

               T ö n N g ö å K h ö n g n h a ãy x u ö ën g n o ái v ú ái b ê ìy k h ó r ù çn g : " V ê åt q u y á t ò m c h u ã
q u       y á, b û ãu b ö ëi n a ây ú ã à a áy b i ï ín v h ù èn g b i ï ët m ê ëy n g a ân n ù m , L o n g v û ú n g k h ö n g
b i    ï ët d u ân g v a â k h ö n g b i ï ët l a âm c h i c h o n ö íi , n ï n n o á c h o t a , t a à ï ën à o á t h ò t h ê ëy
 h a    âo q u a n g c h o ái s a án g , d a âi h ú n h a i t r û ú ån g , l ú án t r u át m ö åt ö m , t a c h ï d a âi v a â l ú án ,
 n o       á l i ï ìn n g ù æn v a â n h o ã b ú át , t a b a ão n h o ã n û äa , n o á n h o ã l a åi c o ân b ê y l ú án , c h ñ n h g i û äa
  c o    á k h ù æc m ö åt h a ân g c h û ä r ù çn g : " N h û y á k i m c ö b ö ín g , t r o ån g n h ê ët v a ån t a m t h i ï n
  n g      u ä b a á c ê n " , c h u án g b ê y d a n g r a , t a b i ï íu n o á b i ï ën h o áa c h o m a â c o i " . N o ái r ö ìi
b i    ï íu t h i ï ët b a ãn g r ù çn g : " N h o ã, n h o ã, n h o ã r i ï ët " . T h ñ t h i ï ët b a ãn g n h o ã v a â n g ù æn , c o ân
 b ù      çn g c ê y k i m . N g ö å K h ö n g l i ï ìn l ê ëy g i ù æt v a âo m e áp t a i !

         B ê ìy k h ó t h ê ëy h o a ãn g k i n h m a â r ù çn g : " X i n À a åi v û ú n g                               l ê ëy r a l  a âm       n û äa
c h ú i " . T ö n N g ö å K h ö n g m o ác k i m r a , à ï í t r ï n b a ân t a y m a â b i ï íu                              r ù çn g : " L   ú án ,       l ú án ,
 l ú án ! " C ê y k i m ê ëy l ú án v a â d a âi n h û k h i t r û ú ác . L u ác ê ëy N g ö å K h ö n                             g à ù æc y á,    n h a   ãy r a
 n g o a âi à ö ån g , t a y c h ö ën g t h i ï ët b a ãn g , m i ï ån g n i ï åm t h ê ìn c h u á, h o áa                           m ò n h r a     c a o     l ú án
  à û án g n h o án g l ï n m a â b a ão r ù çn g : " C a o , c a o , c a o n û äa " . T û ác t h ò                             m òn h c a      o m      u ö n
  t r û ú ån g , à ê ìu l ú án b ù çn g h o ân n u ái T h a ái S ú n ! R ù n g b e án n h û g û                               ú m ! M ù     æt l o   âa t ú å
   c h ú áp ! C o ân c ê y t h i ï ët b a ãn g c a o t h ê ëu t ú ái m ê y !

     K h i ê ëy b a ãy m û ú i h a i à ö ån g y ï u v û ú n g x e m t h ê ëy k i n h h ö ìn à ï ìu t ú ái c u ái
à ê ìu m a â k h ê m p h u åc . T r o n g g i ê y p h u át T ö n N g ö å K h ö n g t h ê u n g u y ï n h ò n h n h û


http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                                              31

c u ä, t h ê u t h i ï ët b a ãn g l a åi b ù çn g c ê y k i m g i ù æt l ï n m e áp t a i , r ö ìi v ö à ö ån g ,                                 b a ãy m     û ú i
 h a i à ö ån g y ï u v û ú n g à ï ìu t ú ái r a m ù æt . N g ö å K h ö n g c o á y á k h o e m a ä g i                                     a áp , t r    u y ï ìn
 à a án h t r ö ën g d i ï în b i n h , c o â g i a áo s a án g l o âa , y q u a n r û åc r ú ä. N g ö å K h ö n g                                 l a åi p h  o n g
  c h o b ö ën c o n k h ó g i a â l a âm T û á k i ï ån t û ú án g , h a i c o n k h ó à o ã à u ö i , p h o n                                  g l a âm     M aä
  L û u n h õ n g u y ï n s o a ái , p h o n g c h o h a i c o n v û ú ån c a áo l a âm B ù n g B a                                       n h õ tû     ú án g
   q u ê n . G i a o b i n h q u y ï ìn c a ác v i ï åc c h o T û á k i ï ån t û ú án g t h ö ën g q u a ãn .

        C o ân    N g ö    åK h ö n g th ò ú ãk h       ö n g c û á à ù çn g v ê n g i a á v o ä c h ú i                  h o a âi , k ï ët     b a ån v ú ái
s  a áu v õ M a       V û ú    n g l a â: 1 ) N g û u         m a v û ú n g , 2 ) G i a o m a v û ú                      n g , 3 ) B        a ân g m a
v   û ú n g , 4 )    S û à   a âv û ú n g , 5 ) N h         ô h ê ìu v û ú n g , 6 ) N g ö å n h u n g v                      û ú n g . C    o ân N g ö å
K    h ö n g x û    n g la     â M y ä h ê ìu v û ú n g        , t h û ú ân g c h ú i v ú ái m ê ëy c o n y                    ï u ê ëy , h    a y l u ê ån
c  h i ï ën t r a n   h , à a   âm t h ï ë s û å, k h i à        ö ëi t û ãu , l u ác t h û ú ãn g h o a , s ú ám                  à i t ö ëi v ï    ì, k e ã l u i
n   g û ú âi t ú ái .

       N g    a ây k i a T ö n     N g   ö åK h ö n g b       a ây    t i ï åc m ú âi s a áu       v õ  M a    V û    ú n g   à ï   ën ù n u ö ën g ;
m a än t i ï åc    r ö ìi s a áu c o n     y ï   u g i a ä t û â, c   o ân    N g ö åK h ö n g         th ò   say    lù  æm , à    û a    s a áu y ï u r a
 k h o ãi à ö ån   g , t h ò t r ú ã l a åi   n g   ö ìi d û åa c ê ìu     s ù  æt m a â n g h ô m o         n g   lu n  g ,    g i ê y   l ê  u n g u ã m o ân ,
 n g a áy n h û    s ê ëm . T û á k i    ï ån   t û ú án g d a ân     b i   n h à û án g à o á m         a âh  ê ìu k   h ö   n g d  a ám     n o ái l ú án .

         N g ö åK h ö n g n g u ãq         u ï n    c h iïm     b a  o t h ê ëy h    a i n      g û ú âi , m    ö åt   n g û ú âi c ê ìm      v o ân g ,
m ö åt    n g û ú âi c ê ìm g i ê ëy c o á       c h û    äT ö n N    g ö    åK h ö n g    . H a      i n g û ú    âi x ö     ëc t ú ái t r o ân g      v o ân g
 v ö c    ö í, b ù æt h ö ìn N g ö å K h ö n        g d   ù æt à i . T   ú ái    m ö åt c a ái   t h a ân    h k ia,      h ö ìn     N g ö åK h ö n      g v û âa
 tón h  , n g o á l ï n t h ê ëy t ê ëm b         a ãn g   à ï ìb a    c h   û ä r ù çn g :   U M       in h g     i ú ái ,    h ö ìn N g ö å K      h ö n g
 s û åc  n h ú á l a åi , m a â h o ãi r ù çn g      : "C    h ö î n a ây    la  â c o äi ê m     p h u   ã, s a o d      ù æt t  a t ú ái à ê y m       a â l a âm
  g ò?"

     H a i q u y ã V ö           t h û ú ân g n o ái : " B ú ãi n g û ú i t ú ái s ö ë, n ï n t a v ê n g c h ó à i b ù æt
n g û ú i".

      H ö ìn N g ö å K h ö n g n o ái : " T a n g o a âi v o ân g t a m                        g i ú ái , k h ö n g t h u ö åc n g u ä h a ân h ,
T h ê åp à i ï ån s a o v ö p h e áp d a ám s a i b ù æt t a l ê ån ? "

      H a i q u y ã V ö t h û ú ân g k h ö n g t r a ã l ú âi , c û á v i ï åc k e áo l ö i à i . H ö ìn N g ö å K h ö n g
n ö íi g i ê ån , m o ác c ê y k i m t r o n g m e áp t a i r a , à ï í t r ï n b a ân t a y , n i ï åm c h u á r ö ìi d ö ìi c ê y


http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                                    32

k i m l ï n m ö åt c a ái , l i ï ìn h o áa r a t h i ï ët b a ãn g v ö c u ân g l ú án , à ê åp h a i q u ãy m ö åt c a ái à ï ìu
 n a át t h ê y , r ö ìi b û át v o ân g q u ù n g à i , x a ác h t h i ï ët b a ãn g x ö n g v ö p h a á t h a ân h ê ëy .

      L a âm c h o N g û u à ê ìu k h i ï ëp v ñ a , c h a åy à ö í m ö ì h ö i , M a ä d i ï ån k i n h h ö ìn t e á
s ö i n û ú ác m i ï ën g .

       C o ân q     u y ã s û á t h ò b a áo v ú ái T h ê åp à i ï ån r ù çn g : " C o á T h i ï n L ö i g i a án g h a å p h a á
à ï ìn à a âi " . T h      ê åp à i ï ån à û ú n g h ö åi n g h õ , n g h e b a áo n h û v ê åy , b e ân à e m n h a u r a
 x e m , t h ê ëy b ö      å t û ú án g N g ö å K h ö n g d û ä t ú ån l ù æm , l i ï ìn à ö ìn g b e â k ï u l ú án r ù çn g : " X i n
 T h û ú ån g t i ï n       x û n g t ï n à a ä! "

       T ö   n N      g ö å K h ö n g n o ái : " C h u án g b a y b i ï ët l a â T h û ú ån g t i ï n s a o c o ân s a i b ù æt
ta? T a la      âth a    án h t r ú âi s a n h , t a t ï n l a â T ö n N g ö å K h ö n g , ú ã à ö ån g T h u ãy L i ï m , n u ái
H o a Q u a       ãà ê   y . C o ân c h u án g b a y l a â g i ö ën g c h i à o á, n o ái c h o m a u , k e ão à ï í t a à ê åp
 c h ï ët b ê y    g iú  â! "

        T h    ê åp à i ï ån    à ö ìn g x a á m   aân    o ái   r ù çn g : " C h u án g   tö i  l a â:  N h   ê ët à i ï ån   T ê ìn Q u   a ãn g
v  û ú n g , N       h õ à i ï ån  S ú ãQ u a n g     V û    ú n    g , T a m à i ï ån T     ö ën g    À  ïëv  û ú n g , T    û á à i ï ån N   g u ä
Q   u a n g v    û ú n g , N    g u ä à i ï ån D i    ïm     L   a v û ú n g , L u åc     à i ï ån   B   òn h   À ù èn g v    û ú n g , T  h ê ët
à   i ï ån T h a    ái S ú n v û      ú n g , B a át à  i ï ån    À  ö T h õ v û ú n g ,     C û ãu   d i  ï ån  B i ï ån T h   a ân h v û ú   n g ,
T  h ê åp à i ï   ån C h u y ï      ín L u ê n v û ú    n g   " .

       H ö ìn N g ö å K h ö n g n o ái : " C a ác n g û ú i l a â v û ú n g v õ s a o k h ö n g h i ï íu à a åo l y á ,
l a âm t r a ái p h e áp t r ú âi ? T a à ê y b û åc k h o ãi t h ê ìn t i ï n , s ö ën g t a ây t r ú âi à ê ët , r a n g o a âi t a m
 g i ú ái , n h a ãy k h o ãi n g u ä h a ân h , s a o c a ác n g û ú i c o ân s a i q u ãy à ï ën b ù æt t a ? "

      T h ê åp à i ï ån n o ái : " X i n T h û ú ån g t i ï n b ú át g i ê ån , t r o n g t h i ï n t h i ï ëu c h i n g û ú âi
t r u ân g t ï n t r u ân g h o å, v ê åy n ï n q u y ã V ö t h û ú ân g n o á l ê ìm l ú ä r ö ìi à o á! "

      T ö n N g ö å K h ö n g n o ái : " À û ân g n o ái t r ú á t r ï u , l ê ëy b ö å s i n h t û ã r a c h o t a x e m
t h û ã! " T h ê åp à i ï ån n o ái : " X i n m ú âi T h û ú ån g t i ï n l ï n à i ï ån m a â x e m s ö í" .

       T ö n N g ö å K h ö n g x a ác h t h i ï ët b a ãn g l ï n S u m L a à i ï ån , h ö ëi P h a án q u a n d ê n g
s ö í b ö å, l ê åt b ö å H o ãa t r u ân g l a â l o a âi n g û ú âi , t r a k h ö n g c o á t ï n h o å. T r a V o ã t r u ân g l a â
 l o a âi c o á c a án h c u än g k h ö n g . T r a M a o t r u ân g l a â l o a âi c o á l ö n g c u än g k h ö n g c o á. T r a


http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                                                                   33

L ê n t r u ân g l a â l o a âi                        c o á v a ãy c u än g k h      ö n     g .     T r a l o a âi C ö n        t r u ân g l a â:        C a áo ,    C h      ê ëu ,
 B û ú ám , O n g c u än g k                        h ö n g t h ê ëy . T r a t        ú ái   lo a   âi v i ï n h ê ìu l a â: V        û ú ån , K h ó        , coi t      ú ái    c h ö î
 à ï í c h û ä h ö ìn s ö ë m ö åt                      n g a ân b a t r ù m n ù        m      c h  u åc h i ï åu , d û ú ái c        o á m ö åt h a ân         g c h û   är ù    çn g :
  T ö n N g ö åK h ö n g n a                          ãi t h õ t h i ï n s a ãn t h     a åc  h h     ê ìu , c a i t h o å t a m       b a á t h ê åp n         h õ tu ï    ëth    i ï ån
  c h u n g ( N g h ô a l a â: T                       ö n N g ö åK h ö n g           la  âc o    n k h ó à a á t r ú âi s       a n h , s ö ës ö          ën g à ù     ån g      b a
   t r ù m b ö ën m û ú i h a i                      t u ö íi m ú ái c h ï ët ) .

                      H ö  ìn N g     ö åK h  ö n g x e m       th ê    ëy , l i ï ìn      l ê ëy v i ï ët  c h    ê ëm m    û åc  b ö    i l  ia     b ö i     lõa m aâ
n o         ái       r ù çn g :   T a c   h ù èn g   c ê ìu s ö ën g  m ê    ëy t r ù m        t u ö íi à o á" .   À    a äb ö i   tïn   m    ònh  ,    m a âc      o ân b ö i
 c h   o              c a ác t   h û áV   û ú ån ,    K h ó k i a n   û äa .     B ö i rö    ìi q u ù n g v       iï  ët n e ám    s ö  ím    aân   o   ái r ù çn   g : "T û â
 n a    y             v ï ìs a    u c h   u án g b    ê y k h ö n g    à ù   ån g à o âi       t a n û äa à a   ! "      N o ái  r ö ìi    h û  ú i   th    i ï ët b  a ãn g r a
  k h      o         ãi à i ï ån     S u m    L a,   t r ú ãv ï ìd û ú   n g      t h ï ë.

    C o ân T h ê åp à i ï ån M i n h v û ú n g k h ö n g d a ám l e âo l a åi , à ö ìn g q u a c u n g T u áy
V ê n m a â c a áo v ú ái À õ a T a ån g v û ú n g B ö ì t a át , t h û ú ån g n g h õ d ê n g b i ï íu c a áo v ú ái t h i ï n
 à ònh.

      H ö ìn T ö n N g ö å K h ö n g v ï ì t ú ái d û ú n g t h ï ë, t h ê ëy v ê ëp c h ú n r ö ìi g i ê åt m ò n h
t h û ác d ê åy , m ú ái h a y l a â c h i ï m b a o .

      K h i ê ëy T û á k i ï ån t û ú án g n o ái r ù çn g : " À a åi v û ú n g s a y l ù æm h a y s a o , m a â n g u ã
c h o t ú ái m ö åt n g a ây m ö åt à ï m l ê ån ? " C a ã b ê ìy k h ó à ï ìu h o ãi t h ù m n h û v ê åy .

                      T ö n N g ö åK         h ö n    g n o ái : " T a c h i ï m b a o t h ê ëy h a                 i n g û ú âi à ï ën       b ù æt t a , d ê în           t ú ái
U             M     i n h g i ú ái ; t a n        g h ô    r a l a â c h ö ën ê m t i , t a n ö íi g i ê ån l              i ï ìn à ê åp h a i         n g û ú âi ê ëy c          h ï ët .
R ö              ìi   t a x ö n g v a âo         S u m      L a à i ï ån c a äi c o å v ú ái m û ú âi v u                 a M i n h v û ú        n g t a b i ï íu              h o å
 à e     m             b ö åtûãs i n h c        h o t   a x e m , r ö ìi t a b ö i b ö å v i ï n h ê ìu                   h ï ët . T û â n a y       c h u án g t a           à ï ìu
 à ù    ån g            s ö ën g h o a âi k      h o ãi    c h ï ët , l a åi k h o ãi b õ l o D i ï m v û ú n                g s a i b ù æt à i        n û äa " . B ê ìy           k h ó
  n g     h e            n o ái à ï ìu q u y      â l a åy   t a åú n . T û âà o áv ï ìs a u k h ó k h ö n g                   c o á s ö ë n û äa .

       N o ái v ï ì T h ê åp à i ï ån M i n h v û ú n g q u a t ê u v ú ái À õ a T a ån g v û ú n g c a ác v i ï åc ,
r ö ìi l a âm b i ï íu v ù n s a i T ê ìn Q u a ãn g v û ú n g à e m b i ï íu l ï n t h i ï n t a âo t ê ëu c a áo .

      N g a ây k i a N g o åc H o a ân g à a n g n g û å t a åi L i n h T i ï u à i ï ån , c a ác t h a án h t h ê ìn v a â
c a ác t i ï n c h ê ìu c h û åc . X a ãy c o á T h ê ìn H o a ân g T ï ë c h ê n n h ê n t ê u r ù çn g : " C o á À ö n g

http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                                  34

H a ãi l o n g v û ú n g N g a o Q u a ãn g à ï ën d ê n g b i ï íu " . N g o åc H o a ân g t r u y ï ìn c h o v a âo .
 N g a o Q u a ãn g q u y â l a åy d ê n g s ú á. T i ï n à ö ìn g t i ï ëp s ú á d ê n g l ï n . N g o åc H o a ân g x e m
 v ù n b i ï íu n h û v ê ìy :

          " T h u ãy n g û ú n h a å g i ú ái ú  ãÀ ö    n g      T h     ù æn g t h ê ìn c h ê u       À ö n g    h a ãi T i ï íu    lo n g
N g a o       Q u a ãn g d ê n g s ú á. À ö ån g   T h u   ãy L       iï  m n u ái H o a Q u a         ã, y ï u     t i ï n T ö n     N g ö å
 K h ö n     g k h i d ï í T i ï íu l o n g , n g h    in h    n g a    n g     t h u ãy g i ú ái , t r û ú  ác x i n     b i n h k h ñ ,     t u án g
 n û ú ác    n ï n à a ä n a åp T h ê ìn t r ê n ,   s a u     h o ãi    y    q u a n , b û ác t h i ï ët      l ù æm p  h a ãi d ê n g     k h ö i
  g i a áp .   R ê ët n ï n v ö p h e áp , c o ân m    u ö ën     l a âm      h o a ân h , x i n t h ê u      c h a ân g     l a åi t h i ï n   à ò n h
  th ò m   ú ái b ò n h a n t h u ãy p h u ã. "

          N g o åc H o a ân g x e m s ú á r ö ìi p h a án r ù çn g : " T h ö i , L o n g T h ê ìn h a äy v ï ì c o äi , à ï í
t r ê îm    s a i t û ú án g à i b ù æt T ö n N g ö å K h ö n g " .

         N g a o Q u a ãn g t a å ú n r ö ìi l u i v ï ì b i ï ín .

     X a ãy t h ê ëy c a ác à a åo à ö ìn g T i ï n ö n g t ê u r ù çn g : " C o á T ê ìn Q u a ãn g v û ú n g v ê n g
l ï ån h U M i n h g i a áo c h u ã À õ a T a ån g v û ú n g à e m v ù n b i ï íu à ï ën d ê n g . "

      R ö ìi N g o åc n û ä t h ê u s ú á d ê n g c h o T h û ú ån g                      À ï ë, T h û ú ån g À ï ë x e m            b i ï íu
c h û ú n g n h û v ê ìy :

         " U  M i n h g i a áo c h u ã À õ a T a ån g v û ú n g t ê u r ù çn g : " T r ú âi c o á t h ê ìn , à ê                    ët c o á q u ãy ,
t h a y à ö íi ê m d û ú n g . C ê ìm c u än g t h a ác , T h u á c u än g s i n h , t r ú ã x o a y t r o n g m                          a áy , ê ëy l a â
 à a åo l y á, v ö ën b ú ãi l u ê n h ö ìi , v ê åt n a âo à û ú åc s ö ën g à ú âi , n g û ú âi c u än g k h ö n g                      c o ân m a äi .
 N a y t a åi n u ái H o a Q u a ã, à ö ån g T h u ãy L i ï m , t r ú âi s a n h k h ó à a á b a t r ù m n ù m                             r ö ìi , t ï n
  l a â N g ö å K h ö n g m u ö n v a ân p h e áp l a å, à a án h q u y ã V ö t h û ú ân g t a n n a át , m                             ù æn g v u a
  T h ê åp à i ï ån o m s o âm , l a åi b o i b ö å V i ï n h ê ìu , k h i ï ën t u y ï åt à û ú ân g s a n h t û ã,                       n a y B ê ìn
   t ù n g d ê n g s ú á, x i n B ï å H a å n h ê åm n g ö n , s a i t h i ï n b i n h x u ö ën g b ù æt H ê ìu                           T ö n , th ò
   À õ a p h u ã k h o ãi b ï ì h o åa h a åi . "

       T h û ú ån g À ï ë x e m r ö ìi p h a án r ù çn g : " T ê ìn Q u a ãn g v û ú n g h a äy v ï ì ê m p h u ã à i ,
à ï í t r ê îm s a i t h i ï n t û ú án g x u ö ën g b ù æt N g ö K h ö n g " . T ê ìn Q u a ãn g v û ú n g v ê n g l ï ån h
 t a å ú n r a v ï ì.http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                                        35

      K h i ê ëy T h û ú ån g À ï ë p h a án h o ãi r ù çn g : " T h a åc h H ê ìu s a n h b a o g i ú â, h o åc v ú ái
a i m a â t a âi p h e áp l ù æm v ê åy ? "

         T h i ï n L y á N h a än v a â T h u ê ån P h o n g N h ô t ê u r ù çn g :

       " N g u y ï n trû ú      ác t    r ï n c  h o át n u ái H o a    Q u a ãc    o á k h ö ëi à      a á, c a ãm ê m d û ú n g n h ê åt
n g u y ï åt m a â t h o å t h a i ,      s a  u à a án    û át r a m ö åt c  a ái t r û án  g à a á, t r û      án g à a á ê ëy n ú ã r a c o n k h ó
 à a á. C h u y ï ån ê ëy c a ác h       c h  û ân g b   a trùm n ù m       m û ú i    n ù m n a y        , c o n â n o á h o åc v ú ái a i m a â
 d i ï åu p h a áp t h ê ìn t h ö n    g n     h û v ê   åy t h ò c h u án g    tö i k h   ö n g b i ï ët     ".

         T h û ú ån g À ï ë p h a án h o ãi r ù çn g : " T h ê ìn t û ú án g n a âo c h õ u à i t h ê u c o n y ï u h ê ìu
ê ëy ? "

          T h a ái B a åc h k i m      tin h      q u ò t ê u r ù çn g : " P h a âm       l o a âi  n g      û ú âi h a y l a â   v ê    åt , h ï î c o á
k h i ï ëu    t u c u än g t h a ân h t    iïn, T    h a åc h h ê ìu l a â v ö ën t r ú âi      sanh,       m     a â t u t h ï ë c u än   g    l ê u n ù m
 à a ä l a âu    b i ï ët t h ê ìn t h ö n  g b i ï     ën h o áa . X i n B ï å H a å d        ú âi v ï    ìp    h o n g c h û ác      c ê  ìm ú ã t a å i
 th i ï n   c u n g , n ï ëu c o ân n    g a n g      t r a ái t h ò t r õ t ö åi c u än g d ï   î. C h ú      áb   ê y g i ú âs a i t     hi  ï n t û ú án g
 à i b ù æt   t h ò t h ê ët c ö n g , m    a â t ö åi  n g h i ï åp c h o v ê åt l i n h c      o ác ö n     g    t u l u y ï ån " .

     T h û ú ån g À ï ë k h e n p h a ãi , t r u y ï ìn V ù n K h u ác t i n h q u ê n t a ã c h i ï ëu s a i T h a ái
B a åc h k i m t i n h l a än h c h i ï ëu à i c h i ï u a n . . . T h a ái B a åc h k i m t i n h p h u ån g l ï ån h .

      K h i T h a ái B a åc h à ï ën t r û ú ác à ö n å g T h u ãy L i ï m n o ái v ú ái m ê ëy c o n k h ó r ù çn g :
" T a l a â T h i ï n s û á à e m c h i ï ëu c h ó x u ö ën g d ê y , m ú âi À a åi v û ú n g n g û ú i l ï n t r ú âi
 n h ê åm c h û ác , n g û ú i v a âo b a áo c h o m a u , b i ï íu À a åi v û ú n g r a à ê y m a â h ê ìu c h ó " .

      C a ác t i ï íu h ê ìu v a âo b a áo , T ö n N g ö å K h ö n g m û ân g r ú ä c û ú âi r ù çn g : " M ê ëy b û äa
r a ây t a m u ö ën l ï n t r ú âi c h ú i , m a â n a y c o á t h i ï n s û á x u ö ën g r û ú ác " . N o ái r ö ìi s û ãa a áo
 m a äo r a n g h i n h t i ï ëp .

       K h i ê ëy T h a ái B a åc h k i m t i n h v a âo à ö ån g , à û án g g i û äa n g o á r a à o åc c h i ï ëu m a â
t r u y ï ìn r ù çn g : " T a l a â T h a ái B a åc h k i m t i n h v ê n g c h ó T h û ú ån g À ï ë c h i ï u a n , v ú ái
 T ö n N g ö å K h ö n g l ï n t h i ï n à ò n h l a än h c h û ác " .

      T ö n N g ö å K h ö n g c h ù èn g h ï ì t a å ú n , l i ï ìn c û ú âi m a â r ù çn g : " Ö n g c o á c ö n g k h o á
n h o åc , à ï í t r e ã d o ån t i ï åc à a äi ö n g " .

http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                           36

      T h a ái B a åc h n o ái : " T a v ê n g t h a án h c h ó c h ù èn g d a ám   t r ï î l ê u . H ê ìu v û ú n g k i ï ëp
t h e o t a l ê åp t û ác " .

       T ö n N g ö å K h ö n g t r u y ï ìn r ù çn g : " V ê åy t h ò T û á k i ï ån ú ã l a åi c o i d i ï în b i n h t ê åp
v o ä g i û ä à ö ån g c h o n g h i ï m . T a l ï n t r ú âi d o å à a ân g , s a u s e ä b ê y t h e o c h o t i ï ån " .

      T û á k i ï ån t û ú án g v ê n g l ú âi , T ö n N g ö å K h ö n g à ù çn g v ê n t h e o T h a ái B a åc h .

      Ê Ëy l a â:

      G ù æn g c ö n g t u l u y ï ån à a ä h i n h h i ï ín ,

      X e m     s ö í t h ê ìn t i ï n t h ê ëy h o å t ï n
http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                                         37
                                    CHÛÚNG 4

              Chï Bêåt maä, Ngöå Khöng trúã vïì àöång,
             Phong Tïì Thiïn, Thaái Baåch chiïu an.
        L u ác ê ëy T ö n N g      ö åK h     ö n   g c ê n à       ê íu v ê n m a      u q u a á,   T h a   ái B a åc     h th e o     k h    ö n g
k õ p , a n h t a b a y t r û ú ác          t ú ái   c û   ãa N a m       T h iïn, m u      ö ën x ö ëc     b õ    ö n g      T ù n g   T rû    ú ãn g
 t h i ï n v û ú n g d ê în t a ám        v õ T    h i     ï n q u ê n     , L a â B a ân g    th i ï n   q u ê   n , L û      u t h i ï   n q   u ê n ,
 T r û ú n g t h i ï n q u ê n , À       a âo t h    i ï   n q u ê n ,       T u ê n t h i ï n   q u ê n ,   T ê ët  th i ï n      q u ê n ,   m ê   ëy v õ
  ê ëy d ê în t h i ï n b i n h à o án      l a åi .

         T ö n N g    ö å K h ö n g n o ái : L a        äo K    im   tinh    l a â ö n g g i a â x a ão       t r a á,     à a ä t h ó n h L a äo
T ö n     l ï n à ê y ,   s a o c o ân à ï í n g û ú âi        n g ù   n t r ú ã! "   X a ãy t h ê ëy T h a ái B        a åc h      k i m t i n h v û âa
 t ú ái ,  T ö n N g ö å    K h ö n g n ö íi g i ê ån l        a âm    b ö åd û äm     a â r ù çn g : " S a o ö n       g g a      åt t ö i h û ã? Ö n g
 n o ái  T h û ú ån g À      ïëchiïu an, thónh           töi     l ï n l a än h    c h û ác . S a o c o ân       d ù ån     k e ã n g ù n à a ân g
  à o án   n g o ä, k h ö n   g c h o t ö i v a âo ? "

       T h a ái B a åc     h k im t i n h       c û ú âi  rù   çn g : " H ê     ìu v û ú n g c      h ú án ï n     g i ê ån   , v   ò thuúãn a       y
H ê ìu v û ú n g c h û        a t û ân g à ï ën      c o äi  T h     i ï n à a ân   g , c a ác v õ     T h i ï n t   û ú án g     k   h ö n g q u e        n
 m ù åt l e ä n a âo d a ám      c h o v a âo ,     c h û ân g   n    g û ú âi l a än   h c h û ác r ö   ìi , t h ò v a    âo r a     ai   c a ãn " . T ö         n
 N g ö åK h ö n g n o       ái : " N h û v ê      åy t h ò     t  a k h ö n g       n o ái l a âm c   h i " . T h   a ái B     a åc  h k im tin      hhttp://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                          38

n ù æm t a y d ù æt m a â n o ái r ù çn g : " H ê ìu v û ú n g h a äy v ö v ú ái t a " . N o ái r ö ìi k ï u l o án l ï n
 r ù çn g : " M ú ã c û ãa c h o m a u ! T a v ê n g c h ó à o âi t i ï n t r u n g g i ú ái v ï ì à ê y " .

       N o ái v û    âa d û át t h ê ëy c û ãa t r   ú âi à a ä m    ú ã, T h a ái   B a åc h d ê    în T ö n N g ö å K h     ö n g v       ö
k h o ãi N a m T h        i ï n m ö n , r ö ìi t h ù èn    g à ï ën d   i ï ån L i n  h T i ï u .     T ö n N g ö åK h ö n g     k h ö n    g
 q u y â, à û án g l o   án g t a y m a â n g h e !         T h a ái B  a åc h k i m      tin h q u   y â t ê u r ù çn g : " T ö    i v ê n  g
 t h a án h c h ó , à o   âi y ï u t i ï n à ï ën à o      á" . T h û ú    ån g À ï ë p   h a án h o ãi    r ù çn g : Y ï u t i ï n  laâai?         "
  T ö n N g ö åK h ö      n g b a ái v a â n o ái r ù çn   g : " L a äo    T ö n ú ãà  ê y " .

       C a ác v õ t h ê ìn t i ï n à ï ìu h o a ãn g m a â n o ái r ù çn g : " C o n k h ó r û ân g v ö p h e áp
q u a á! S a o k h ö n g q u y â l a åi t u n g h ö m a â l a åi d a ám x û n g L a äo T ö n n û äa ? "

      T h û ú ån g À ï ë p h a án r ù çn g : " T ö n N g ö å K h ö n g l a â y ï u t i ï n c h û a t û ân g b i ï ët
p h e áp , t r ê îm r ö ån g d u n g c h o m ö åt p h e n , c h ù èn g n ú ä l a âm t ö åi " . C a ác t i ï n h ö ëi l a åy t a å
 ú n . N g ö å K h ö n g d a å, r ö ìi b a ái m ö åt c a ái m a â t h ö i , k h ö n g c h õ u l a åy !

      K h i ê ëy T h û ú ån g À ï ë p h a án h o ãi : " H a i b ï n v ù n v o ä c a o k h u y ï ët c h û ác n a âo , t h ò
b ö í T ö n N g ö å K h ö n g l a âm c h û ác ê ëy ? "

     V ö K h u ác t i n h q u ê n t ê u r ù çn g : " C h û ác n a âo c u än g à u ã h ï ët , d u y k h u y ï ët c o á
m ö åt c h û ác B ê åt m a ä ö n , l a â C h a án h n g û å m a ä g i a ám m a â t h ö i " .

          T h û ú ån g À ï ë p h a án r ù çn g : " V ê åy t h ò b ö í T         ö n N g ö å K h ö n g l a âm         c h û ác B ê åt m a ä
ö n " . C a ác t i ï n c u ái t a å ú n , T ö n N g ö å K h ö n g                   d a å, r ö ìi c u än g b a ái     m ö åt c a ái n û äa !
 T h û ú n g À ï ë d a åy M ö å À û ác t i n h q u ê n à û a                 T ö n N g ö å K h ö n g v a        âo s ú ã n g û å m a ä
 g i a ám , c o á c h û ác v i ï åc t r o n g s ú ã ê ëy r a t i ï ëp ,               c o ân M ö å À û ác t i n h        q u ê n t r ú ã v ï ì.
  R ö ìi à o á G i a ám t h û âa , G i a ám p h o á, À i ï íu b ö å, L û            åc s ô b ö ën n g û ú âi à ï ìu        t h ó n h B ê åt M a ä
  ö n l a â T ö n N g ö å K h ö n g n g ö ìi t r ï n l a åi à e m s ö            í b ö å c h o n g û ú âi x e m        x e át . T ö n N g ö å
   K h ö n g p h a ãi t h û ác t ö ëi n g a ây s a án g à ï m m a â s ù n             s o ác v i ï åc ê ëy . C o ân c h   û ác À i ï íu b ö å l o
   l u áa v a â c o ã c h o n g û åa ; c h û ác G i a ám t h û âa , G i a ám          p h o á t h ò t h ñ n h t u ân g B      ê åt M a ä Ö n s a i
    k h i ï ën , C o ân L û åc l o p h ê ìn t ù æm n g û åa .

      T ö n N g ö å K h ö n g r a t a âo n g û åa , t h ê ëy n g û åa x ï ëp t a i c u ái à ê ìu h ï ët , ú ã à o á c o i
c ö n g g i û ä v i ï åc à ù ån g n û äa t h a án g , n g û åa m ê åp m a ån h v ö c u ân g , n ï n G i a ám t h û âa ,
 G i a ám p h o á, À i ï ín b ö å, L û åc s ô d o ån t i ï åc ù n m û ân g . L u ác t r o n g t i ï åc T ö n N g ö å K h ö n g

http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                                              39

h o ãi c a ác q u a n r ù çn g : " T a l a âm B ê åt M a ä Ö n l a â c h û ác c h i à o á? " C a ác q u a n n o ái : " C h û ác
 ê ëy l ú án h ú n h ï ët t r o n g s ú ã N g û å m a ä" .

         T ö n N g ö å K h ö n g h o ãi : " V ê åy c h û ác n a ây n h ù çm                        p h ê ím    t r ê åt t h û á m ê ëy ? "

         C a ác q u a n n o ái : " K h ö n g c o á p h ê ím                c h i h ï ët " .

         T ö n N g ö å K h ö n g h o ãi : " N h û v ê åy l ú án h ú n h ï ët t h a ãy h a y s a o ? "

      C a ác q u a n n o ái : " C h û á n ê ìy l a â t h ê ëp h e ân n h o ã m o ån h ú n h ï ët , n o ái c h o p h a ãi , t û â
ö n g s u n g b ö í v a âo à ê y , m a y m a â n g û åa m ê åp t ö ët t h ò à ù ån g t i ï ën g k h e n , c o ân n g û åa
 ö ëm o t h ò b õ l a q u ú ã, n ï ëu n g û åa b ï ån h n h i ï ìu , l a åi c o ân b õ p h a åt n û äa c h ú á" .

        T ö n N g ö å K h ö n g n g h e n o ái t h ò n ö íi g i ê ån n g h i ï ën r ù n g m a â n o ái r ù çn g : " V ê åy
t h ò k h i d ï î l a äo T ö n l ù æm ! L a äo T ö n k h i t r û ú ác ú ã n u ái H o a Q u a ã x û n g v û ú n g , n a y
 l a åi b ù æt t a g i û ä n g û åa , t h i ï åt k h i n h b a åc t a q u a á l e ä! T h ö i t a v ï ì k h ö n g t h e âm ú ã n û äa "

        N o ái r ö ìi h u â m ö åt t i ï ën g , l ê ëy c ê y k i m t r o n g t a i r a , d ö ìi l ï n m ö åt c a ái h o áa r a
t h i ï ët b a ãn g , c ê ìm v a â m u áa v a â à i r a c û ãa N a m T h i ï n . C a ác t h i ï n t û ú án g b i ï ët l a â B ê åc
 m a ä ö n , n ï n k h ö n g n g ù n c a ãn .

          T ö   n N g ö å K h ö n g r a k h o ãi N             a m      T h iï   n M ö n        , v ï ì t ú ái n  u ái H   o a    Q u  a ã,    x a ãy
t h ê ëy    T û á  k i ï ån t û ú án g v a â c a ác y ï u v            û ú  n g à a    n g d iï      în b i n h , c     oá N h     ó  h ê ìu    v û   ú n g
 à a n g   c o i     t ê åp v o ä. T ö n N g ö å K h ö n g             k ï   u l ú án    r ù çn g :      " L a äo T ö n    à a ä  v ï   ìà ê y  " .    C a ác
 y ï u v    û ú n    g v a â c a ã b ê ìy k h ó r a r û ú ác v         a âo   à ö ån g    à e m r       û ú åu à a äi m    û ân g   m   a ân o   ái r  ù çn g :
  " À a åi  v û ú   n g à i à a ä m û ú âi l ù m n ù m , n            a y    m ú ái v    i n h q u      y c ö ë à ö ån g   " .

      T ö      n N g ö    åK h ö n   g n o ái : " T a     à i   m ú ái   c o án   û ãa    t h a  án g , à ê u t ú ái     m û ú iø lùm n ù m
l ê ån ? " N h      ô h ê ìu v   û ú n g   n o ái " À a åi    v û ú    n g c h    û a r   o ä,   c h ú   á t r ï n t r ú âi m   ö åt n g a ây t h ò d û ú ái
 d û ú n g th      ï ë m ö åt   n ù m ,   t r ï n t r ú âi m    û ú  âi l ù m     n g a   ây  l a âm     û ú âi l ù m n ù    m d û ú ái t h ï ë à o á" .
 T ö n N g ö       åk h ö n g   k h e n   p h a ãi , r ö ìi  c h o    N h ô   h ê ìu   v û   ú n g     c a i trõ T û ák     i ï ån t û ú án g .

         T û á k i ï ån t û ú án g h o ãi : " C h ù èn g h a y À a åi v û ú n g l a âm                        c h û ác c h i t r ï n t r ú âi ? "

      T ö n N g ö å K h ö n g l ù æc à ê ìu m a â n o ái r ù çn g : " T h ö i , à û ân g h o ãi l a âm c h i !
T h û ú ån g À ï ë k h ö n g b i ï ët d u ån g n g û ú âi , n o ái c a ân g m ù æc c ú ä, p h o n g c h o t a l a âm c h û ác

http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                                         40

B ê åt m a ä ö n , t a k h ö n g b i ï ët n ï n m ú ái n u ám n ù æm ú ã à o á t ú ái m û ú âi l ù m n g a ây , s a u h o ãi
 r a m ú ái r o ä c h û ác h e ân m o ån l ù æm , n ï n L a äo T ö n n ö íi x u n g x ö b a ân b o ã c h û ác m a â v ï ì
 à ê y " .

       C a ác k h ó n o ái : " À a åi v û ú n g ú ã à ö ån g t r ú âi à ê ët p h û ú ác , l a âm v u a s a n g t r o ån g
b i ï ët d û ú ân g n a âo , m a â b ó b a åc c h o l a âm c h û ác c h ù n n g û åa . T h ö i à ï í c h u án g t ö i à e m
 r û ú åu t h ï m c h o À a åi v û ú n g g i a ãi k h u ê y " .

      L u ác N g ö å K h ö n g à û ú n g u ö ën g r û ú åu , x a ãy t h ê ëy T i ï íu h ê ìu v a âo b a áo r ù çn g :
" C o á À ö åc G i a ác q u y ã v û ú n g x i n v a âo r a m ù æt " .

        T ö n N g ö åK     h ö   n g    t r u y ï ìn   c h   o v   a âo     . À ö å G i a ác   q u y ãv  û ú n g    v a  âo l   a åy , r ö ìi t h  û a
r ù çn g :  " T ö i t h u ú ãn   a y    n g   h e À a åi     v û  ú n g    c    h i ï u h i ï ìn ,   m a âtö   i c h û   a c   o ád    õ p à ï ën , n    a y
 tö i n g  h e À a åi v û ú     n g    c h  õ u t û ú ác     tr   ú âi m    ú   ái v i n h q u y    , n ï n   tö i à   ï ën    d ê  n g c h o À       a åi
 v û ú n g    , k ñ n h m û ân  g s    û åm     a y m ù    æn ,   n ï ëu     À    a åi v û ú n g n   h ê åm  le, th   ò tö    i x  in th e o h     ê ìu
 b ï n tû   ú án g " .

       T ö n N g ö å K h ö n g m û ân g r ú ä, l ê ëy a áo m ù åc v a âo l i ï ìn p h o n g c h o À ö åc G i a ác
q u y ã v û ú n g l a âm c h û ác T i ï n p h o n g . À ö åc G i a ác q u y ã v û ú n g t a å ú n r ö ìi h o ãi r ù n ç g :
 " C h ù èn g h a y À a åi v û ú n g ú ã t r ï n t r ú âi l a âm c h û ác c h i , h e ân l ê u m ú ái v ï ì à ö ån g ? "

      T ö n N g ö å K h ö n g n o ái : " T h û ú ån g À ï ë k h i n h b a åc n g û ú âi h i ï ìn , p h o n g c h o t a
l a âm  B ê åc m a ä ö n " .

      À ö åc G i a ác q u y ã v û ú n g n o ái : " À a åi v û ú n g t h ê ìn t h ö n g l û åc à a åi , l e ä n a âo l a âm
c h û ác c h ù n n g û åa , à a án g l e ä l a âm c h û ác T ï ì T h i ï n À a åi T h a án h m ú ái à a án g " .

      T ö n N g ö å K h ö n g n o ái : " P h a ãi p h a ãi ! " . R ö ìi t r u y ï ìn c h o T û á k i ï ån t û ú án g d û ån g
m ö åt c ê y c ú â t r û ú ác à ö ån g , c o á b ö ën c h û ä l a â T ï ì T h i ï n À a åi T h a án h v a â l u ö n l u ö n c ê ëm
 k h ö n g c h o k ï u À a åi v û ú n g n û äa ; c a ã t h a ãy à ï ìu v ê n g l ï ån h .

       B û äa s a u T h û ú ån g À ï ë l ê m t r i ï ìu , T r û ú n g t i ï n s û d ê în G i a ám t h û âa , G i a ám
p h o á t ú ái q u y â l a åy t ê u r ù çn g : " B ê åt M a ä Ö n l a â T ö n N g ö å K h ö n g c h ï c h û ác n h o ã, h ö m
 q u a à a ä t r ö ën m ê ët r ö ìi " . K ï ë T ù n g T r û ú ãn g t h i ï n v û ú n g v a â c a ác t h i ï n t û ú án g v a âohttp://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                                         41

t ê u r ù çn g ; " K h ö n g b i ï ët c ú á n a âo B ê åt M a ä Ö n r a k h o ãi c û ãa N a m T h i ï n , h ö m                                      q u a
 à ï ën b û äa n a y k h ö n g t h ê ëy t r ú ã l a åi ! "

         T h û ú ån g À ï ë p h a án r ù çn g : " C             a ác k h a n h h a äy l u i v ï ì, à ï í t r ê îm s a i t h i ï n b i n h
b  ù æt n o á" . T h a ác t h a áp L y á T h i ï n V û                  ú n g , N a T r a T a m T h a ái T û ã à ö ìn g t ê u r ù çn g :
"   C h u án g t ö i t u y b ê ët t a âi x i n à i b ù æt                 c o n q u ãy ê ëy ? " T h û ú ån g À ï ë à e åp y á, p h o n g c h o
L    y á T h i ï n V û ú n g l a âm c h û ác H a ân g               M a À a åi n g u y ï n s o a ái , p h o n g c h o N a T r a l a âm
T   a m à a ân g H a äi h ö åi à a åi t h ê ìn , d ê în                 t h i ï n b i n h x u ö ën g b ù æt N g ö å K h ö n g v ï ì t r õ t ö åi .
H     a i c h a c o n v ê n g l ï ån h . K h i ê ëy                 T h a ác t h a áp L y á T h i ï n V û ú n g v ï ì à i ï ím t h i ï n
b    i n h v a â p h o n g c h o C û å lin h th ê                ìn l a âm t i ï n p h o n g , t û ú án g c a ån h l a â N g û À ö í ,
D     û ú åc X a , à ö ìn g d ê în t h i ï n b i n h t ú              ái n u ái H o a Q u a ã m a â h a åi t r a åi , L y á T h i ï n V û ú n g
s  a i C û å l i n h t h ê ìn à i k h i ï u c h i ï ën .

         C û ålin h     t h ê ìn   v ê n   g l ï ån h , v a     ác b u áa    à ö ìn g    t ú ái   t r û ú ác à ö  ån g    T h u  ãy L i ï m t h ê ëy
c a ác    q u ê ìn h ê ìu    à a n g     th ñ     v o ä, n h a ãy    m u áa    t r û ú ác   c û ãa     à ö ån g . C    û å  lin h    t h ê ìn h e át l ï n
 r ù çn g   ; " T i ï íu y ï   u , c h   u án g   b ê y h a äy v     a âo b a   áo c h o    B ê åt    M a äÖ n h      a y   : T a    l a â À a åi t û ú án g
 c o äi  tiïn , v ê n g    l ï ån h     T h û    ú ån g À ï ë à    ï ë b ù æt   n o á, b a   ão n    o á p h a ãi m     a u   r a m     a â à ê ìu h a ân g ,
  k e ão  c h ï ët c h u âm     b ê y   g i ú â"   .

       T i ï íu y ï u v a âo b a áo r ù çn g ; " C o á t û ú án g t r ú âi s a i x u ö ën g , b i ï íu T ï ì T h i ï n À a åi
T h a án h r a à ê ìu h a ân g b ù çn g k h ö n g t h ò b õ g i ï ët c h ï ët h ï ët c a ã à ö ån g ! " T ö n N g ö å K h ö n g
 t r u y ï ìn l ê ëy g i a áp m ù åc v a âo , r ö ìi x a ác h t h i ï ët b a ãn g r a t r û ú ác à ö ån g .

      K h i ê ëy C û å l i n h t h ê ìn h o ãi l ú án r ù çn g : " C o n k h ó k h ö ën à o á c o á b i ï ët t a h a y
c h ù n g ? " .

      T ö n N g ö å K h ö n g n o ái r ù çn g : " N g û ú âi l a â t h ê ìn v ù åt ú ã à ê u , h a äy x û n g t ï n c h o
l a äo T ö n b i ï ët à a ä" .

       C û ålin h       th ê  ìn n  o ái : " C   o n k h ó     x ê ëc t h i ï åt , m i k h ö n g b i ï ët t a s a o ? T a l a â T i ï n
p h o n g c u ãa L y        áT h   i ï n   V û ú n    g tïn la     â C û å l i n h t h ê ìn . N a y v ê n g l ï ån h t h a án h c h ó à ï ën
 b ù æt n g û ú i , n g      û ú i    m a   u c ú ãi    g i a áp m    a â à ê ìu h a ân g t h ò k h o ãi t r u l u åc , n ï ëu n g û ú i c û â
 n g a ån h m ö åt t i ï    ën g ,   th ò    n g û ú i   s e ät a n  x û ú n g " .
http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                                              42

         T ö n N g ö å K h ö n g n ö íi g i ê ån                n o ái  l ú án r ù çn g : " T h ê ìn v ù åt à û ân g k h o e m i ï ån g , t a
m     u ö ën à ê åp c ê y t h i ï ët b a ãn g c h o r              ö ìi à ú     âi , s ú å n g ù åt k h ö n g a i b a áo t i n . T h ö i , t a t h a
n   g û ú i v ï ì b a áo v ú ái T h û ú ån g À ï ë r                ù çn g :     " T a åi T h û ú ån g À ï ë k h ö n g b i ï ët d u ån g h i ï ìn .
L    a äo T ö n t a âi p h e áp v ö s o n g , s a o l               a åi c h   o l a âm c h û ác g i û ä n g û åa ? N g û ú i h a äy c o i b ö ën
c  h û ä t r ï n c ê y c ú c u ãa t a k i a k ò a !                  N h û     T h û ú ån g À ï ë p h o n g c h o t a c h û ác ê ëy t h ò t a
c  h ù èn g d ê ëy b i n h , b ù çn g k h ö n g t h                 ò ta     p h a á à ï ën L i n h T i ï u , e c h o n g û å n g a i v a ân g
k   h ö n g v û än g , l o g ò l a â b ù æt t a " .

          C û å l i n h t h ê ìn n    g h e n o      ái n g   o ál ï n t h ê      ëy c ú â à   ï ìb ö    ën c h û ä n     h û   v ê åy , t h   ò c û ú âi m a â
r ù çn   g :   " C o n k h ó n a ây        m u ö ën      lo a  ån T h i ï n          c u n g   h a y     s a o , m     aâ n   o á d a ám      x û n g T ï ì
 T h    i ï n    À a åi T h a án h ! V     ê åy t a     à û a     h ù æn m ö åt        b u áa c  h o r    ö ìi à ú âi " .     N o    ái r ö ìi c   h e ám l i ï ìn ,
 T ö   n N   g ö åK h ö n g g iú         t h i ï ët b  a ãn g     r a à ú ä, c a      án b u áa    c u ãa    C û ålin h      b õ   à ê åp g a   äy h a i ! C û å
  lin  h th     ê ìn h ï ët h ö ìn c h a    åy r i ï ët !

      N g ö å K h ö n g c û ú âi n o ái ; " K h ö n g a i t h e âm g i ï ët à ê u , t h u ãn g t h ù èn g m a â c h a åy ,
h a äy v ï ì b a áo t i n l a åi c h o y l ú âi c u ãa t a n o ái n g h e ? "

      C o ân C û å l i n h t h ê ìn c h a åy v ï ì t r a åi t h û a r ù çn g : " B ê åt M a ä Ö n                                     s û ác m a ån h t a âi
c a o , t ö i s u át t h ï ë p h a ãi c h õ u t ö åi " .

      L y á T h i ï n V û ú n g n ö íi g i ê ån q u ú ã r ù çn g : " N g û ú i l a âm                                 m ê ët o a i t a , h a äy c h e ám
à ê ìu c h o r a än h " .

       N a T r a t h û a r ù çn g : " X i n p h u å v û ú n g b ú át g i ê ån , t h a t ö åi c h o C û å l i n h , à ï í t ö i
r a t r ê ån t h ò r o ä t a âi c a o t h ê ëp " . L y á T h i ï n V û ú n g y l ú âi .

      N o ái v      ï ì N    a T r a     n a i n õ t       x ö n g     t ú ái    à ö ån g T h      u ãy      L i ï m , l u ác ê ëy T ö n N g ö å
K h ö n g c h û a         k õp    v a âo à   ö ån g , v ò C      û ålin     h m     ú ái c h a åy , k     ï ëN      a T r a l û ú át t ú ái . T ö n N g ö å
 K h ö n g t h ê ëy       m ö    åt t û ú án  g n h o ãc o       i b ö å    v a åm      v ú ä, l û ú át     t ú ái    n h û b a y , l i ï ìn h o ãi r ù çn g :
 " N g û ú i laâc o       n n   h a âai,    t ú ái c h a n h       r a n h    v i ï   åc c h i à o á v      ê åy ?   "

       N a T r a n ê åt l ú án r ù çn g : " Y ï u h ê ìu c h ú á v ö l ï î, t a l a â N a T r a t a m t h a ái t û ã c o n
c u ãa L y á T h i ï n V û ú n g , n a y v ê n g c h ó à ï ën b ù æt n g û ú i v ï ì n a åp " . T ö n N g ö å K h ö n g
 c û ú âi r ù çn g : " N h o ã ö i ! T û ú án g b ê åu m i ï ån g c o ân h ö i s û äa , t a g i ï ët k h ö n g à a ân h , n g û ú ihttp://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                                             43

h a äy c o i c ê y c ú â c u ãa t a k i a , r ö ìi v ï ì t ê u v ú ái T h û ú ån g À ï ë p h o n g t a c h û ác ê ëy , t h ò t a
 c h õ u à ê ìu , b ù çn g k h ö n g t h ò t a à a án h p h a t ú ái L i n h T i ï u à i ï ån ! "

     N a T r a n g o á l ï n t h ê ëy c ú â à ï ì b ö ën c h û ä. . . N ö îi g i ê ån n a åt r ù çn g : " N g û ú i t h ê ìn
t h ö n g b a o n h i ï u , m a â d a ám x û n g ö n g t h a án h l ú án b ù çn g t r ú âi , t a q u y ï ët c h e ám m ö åt
 g û ú m c h o t a án m a ån g " .

         T ö n N     g ö å K h ö n g n o ái : " T             a à û án g t r ú t r ú         à ê  y , m   i g i o ãi    c h e ám    m ê ëy g û ú m
t h ò c h e ám " . N        a T r a n ö íi g i ê ån , h e             át l ú án r ù çn g : " B     i ï ën  , h ö    b i ï ën " .   L i ï ìn   b i ï ën r a b a
 à ê ìu s a áu t a y ,      à ï ìu c ê ìm s a áu m o án               b i n h k h ñ l a â: G û       ú m    c h e    ám y ï u    , à a o    c h e ám y ï u ,
 t r a ái c ê ìu y ï u ,      d ê y t r o ái y ï u , c h a ây             h a ân g y ï u , b a án     h x    e h o   áa l û ãa .    S a áu t   a y c ê ìm s a áu
  m o án , à a án h v a       ãi v ö m ù åt N g ö å K h ö            n g .

           N g ö åK h    ö n g     g i ê åt  m ò     n h m      a ârù  çn g :  "C h a   t h ù çn g n h o ã c u än g b i ï ët b           i ï ën h o áa ,
s o n g      à û ân g l a áu   t a áu ,   h a äy   c o  i th ê     ìn t h   ö n g   c u ãa t a    à ê y ! " L i ï ìn h e át l ï n m          ö åt t i ï ën g :
 " B iï    ën " . T û ác t h    ò biï    ën r a    b a     à ê ìu    s a áu  tay,    vaâb a    c ê y t h i ï ët b a ãn g , c û á h a i          t a y c ê ìm
 m ö åt     c ê y t h i ï ët  b a ãn g     x ö ëc   t ú  ái à ê   åp N a      T r  a, hai     à a ân g à a án h v ú ái n h a u v            a n g t r ú âi
  à ö ån g    à ê ët !

           À a án h à ï ën b a m û ú i h i ï åp , N                 a T r a m i ï ån g        n i ï åm c h u á. . . B i ï ën s a áu          m o án b i n h
k h ñ ê ëy       r a m u ö n m u ö n n g a ân m o án                  n û äa , b a y l i ï ån      g à ê ìy t r ú âi c û á t r ï n à a        án h x u ö ën g .
 T ö n N       g ö å K h ö n g c u än g q u ù èn g t h               i ï ët b a ãn g l ï n ,        b i ï ën r a t r u ân g t r u ân g         à i ï åp à i ï åp ,
 t h i ï ët b   a ãn g c û å à u ã v ú ái m u ö n n g a ân               b i n h k h ñ c u ãa      N a T r a . T ö n N g ö åK h                ö n g l e åt a y
  n h ö ím    ö åt c a ái l ö n g , b i ï ën r a h ò n h g             i a ã à ï í à a án h c ê      ìm c h û ân g v ú ái N a T r a           , c o ân h ò n h
  t h ê åt n  h a ãy v o ân g s a u l û n g N a T r                  a , x a án g t r ï n       v a i t a ã m ö åt t h i ï ët b a ãn         g , N a T r a
   h o a ãn g     k i n h c h a åy t u ö ët .

      L y á T h i ï n V û ú n g t h ê ëy c o n c h a åy v ï ì h ú át h a ãi t h ò h o ãi r ù çn g : " N o á t h ê ìn t h ö n g
d û ú ân g n a âo , m a â c o n l a âm k h ö n g l a åi , n ï n c h a åy v ê åy ? " N a T r a t h u ê åt l a åi . . .

       L y á T h i ï n V û ú n g n o ái : " N h û v ê åy t h ò c h ù èn g à a án h v ú ái n o á l a âm c h i ? H a äy v ï ì
t ê u l a åi , à ù ån g x i n t h i ï n b i n h t h ï m m a â b ù æt " . N a T r a v ê n g l ú âi , c h a c o n à ö ìn g
 t h ê u b i n h v ï ì h ï ët .
http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                                   44

       N o ái   v ï ì T ö n N g ö å K h ö n g t h ù æn g t r ê ån t r ú ã v ï ì à ö ån g , c a ã à ö ån g y ï u v û ú n g
à ï ìu t ú ái c h   u ác m û ân g , t r o n g t i ï åc ê ëy c o á s a áu v õ M a V û ú n g t u å h ö åi , T ö n N g ö å
 K h ö n g n o ái    : " T a x û n g l a âm T ï ì T h i ï n À a åi T h a án h , s a áu a n h e m c u än g x i n À a åi
 T h a án h l u ö n   t h ï í? "

     N g û u M a V û ú n g n o ái l ú án r ù çn g : " H i ï ìn à ï å n o ái p h a ãi , t a x û n g l a âm                              B òn h
T h i ï n À a åi T h a án h " .

      G i a o M a V û ú n g n o ái : " T a x û n g l a âm P h u ác H a ãi À a åi T h a án h " .

      B a ân g M a V û ú n g n o ái : " T a x û n g l a âm H ö ín T h i ï n À a åi T h a án h " .

      S û À a â v û ú n g n o ái : " T a x û n g l a âm              D i S ú n À a åi T h a án h " .

      N h ô H ê ìu V û ú n g n o ái : " T a x û n g l a âm T h ö n g P h o n g À a åi T h a án h " .

      B a ãy v õ À a åi T h a án h n g a n g t a ân m u ö ën x û n g g ò t h ò x û n g , k h ö n g k ï í g ò t r ú âi
à ê ët .

       N o ái v ï ì c h a c o n L y á T h i ï n V û ú n g v ï ì t ê u r ù çn g : " C h u án g t ö i v ê n g c h ó
x u ö ën g b ù æt y ï u h ê ìu , v ò n o á t h ê ìn t h ö n g n ï n c h u án g t ö i à a án h k h ö n g l a åi , x i n B ï å H a å
 s a i t h ï m b i n h t û ú án g n û äa , h o ù åc m a y c o á c û å l a åi c u ân g c h ù n g ? "

      T h û ú ån g À ï ë p h a án r ù çn g : " S a á c h i m ö åt c o n y ï u ê ëy , t a âi p h e áp b a o n h i ï u m a â
p h a ãi x i n t h ï m b i n h t û ú án g n û äa ? "

      N a T    r a t ê u r ù çn g :      "X in B    ï å H     aå m    i ï în   t ö åi t ö  i m     ú ái d   a ám t ê u :    T ö n N    g ö å
K h ö n g à ê åp     C û å l i n h t h ê ìn     m ö åt t h   i ï ët  b a ãn g    c h  a åy n g a    y ,    tö i c   u än g b õ à a    án h n h   ù çm
 v a i n ï n b a åi    t ê íu . N o á l a åi à   ï ìc ú âb ö    ën c  h û äT    ï ìT    h i ï n À    a åi   T h a án    h . N o áb a  ão t ê u     x i n
 p h o n g c h û ác   ê ëy , t h ò n o á à ê   ìu h a ân g ,   b ù çn   g k h   ö n g     th ò n o   áà a   án h t ú   ái L i n h T i   ïu àiï   ån " .

      T h û ú ån g À ï ë n g h e t ê u g i ê åt m ò n h m a â p h a án r ù çn g : " L o a âi y ï u n g h i ï åt d a ám
l o a ån n g ö n q u a á l e ä, c a ác t h i ï n t û ú án g p h a ãi b ù æt c h o à ù ån g n o á m a â t r u l u åc c h o m a u . "

      T h a ái B a åc h K i m t i n h t ê u r ù çn g : " Y ï u h ê ìu h a y n o ái b û ú án g , c h ú á k h ö n g b i ï ët
c h û ác n a âo l ú án n h o ã, n ï ëu s a i t h i ï n b i n h t h i ï n t û ú án g à i b ù æt n o á t h ò n h o åc c ö n g , m a â

http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                                                           45

k h ö n g c h ù æc l a â b ù æt à ù ån g , x i n B ï å H a å m ú ã l û ú ån g r ö ån g , h a å c h ó c h i ï u a n , p h o n g
 à a åi c a ái c h û ác m ú ái à ù åt à ú ä c h o n o á, c u än g k h ö n g t ö ën l û ú n g b ö ín g c h i , t h i ï åt m a â c o á
 d a n h m a âk h ö n g c o áv õ".

                   T h û ú ån g À ï ë p h a án h o ãi : " S a o r ù çn g k h ö n g v õ ? "

       T h a               ái B a åc h     K im     tinh    têu     r ù çn g :   "T h u  ú ãn a y     c o á c h û ác    T ï ìT   h i ï n    À a   åi T h      a án h
b a o g i ú â, n                a y p h o     n g c   h o n o    ál a âc   o ád a n   h m a   âk h ö n   g c o áv õ ,      c h ù èn g    v a âo    n g  a åc h       n a âo
 h ï ët , c u än g               k h ö n g      c o áq   u y ï ìn   cai     trõ ai   , cho     noáy ï    n l o ân g ,     k h o ãi    s a n h    m ö    ëi l o    a ån " .
 T h û ú ån g À                  ï ë y t ê ëu  , d a åy    v i ï ët  chiï   ëu , r ö ìi   sai K   im tin     h à i c h i     ï u a n     m ö åt   l ê ìn    n û äa  .

                     T h a ái   B a åc h K i m T i n h à ï ën n u ái H o a                 Q u a   ã, t h ê ëy    p h o n g c a ãn h k h a ác h ú n                 k h i
trû            ú   ác , n g o a    âi à ö ån g l ê îy l û ân g s a át k h ñ , t r û ú ác            d i n h    v u ân g   v u åt g i o á o a i , y ï u t i n h x              a ác h
b u      áa          c ê ìm à a     o , v û ú ån k h ó t r û ú n g c u n g m u              áa g ê åy   , c h u án    g n o á t h ê ëy T h a ái B a åc h K                 im
 tin          h       t ú ái t h ò    x ö ëc r a l a âm b ö å c h ê ìm h ê ìm ! T              h a ái B    a åc h K     i m t i n h n o ái : " C h u án g               b ê y
 v a   âo             b a áo v ú      ái À a åi T h a án h , r ù çn g t a l a â T h             iïn s     ûá p h u   ån g s ù æc à ï ën à ê y , b a ão                  À a åi
 T h       a      án h r a m        a â t i ï ëp c h i ï ëu ? " C a ác y ï u v a âo b          a áo . . .

       T ö n N g ö                   åK   h ö n   g n o     ái : " N h û v      ê åy t h ò   t ö ët l ù æm !    T h a  ái B a åc h K i m t i n h k h i
t r û ú ác v ú âi t a m a                  âp h  o n g    c h û   ác n h o ã t h ò    m ù åc l o ân    g , s o n g    t a c u   än g b i ï ët à a ân g l ï n t r ú âi ,
 n a y à ï ën n û äa c h                   ù æc   p h o  n g c     h o t a c h û     ác l ú án " .  N o ái r ö ìi    tru y ï     ìn q u ê n d a ân h ê ìu , l i ï ìn
 r a t r û ú ác à ö ån g x                 a ám    ö åt  c a ái m      a â n o ái : " X   i n m ú âi  L a äo t i n h     v a âo    à ö ån g ? "

                    T h a ái B a åc h v a âo à û án g g i û äa à ö ån g n g o á r a m a â t r u y ï ìn r ù çn                         g : "K      h i t r û ú ác À a åi
T h a án              h c h ï c h û ác n h o ã t r ö ën v ï ì! B ú ãi c ú á ê ëy n ï n s a i L y á T h i ï n                           V û ú n      g v a âN a T r a
 x uö ën             g v ê ën t ö åi . L y á T h i ï n V û ú n g V a â N a T r a v ï ì t ê u r ù çn g : À                             a åi T h   a án h d û ån g c ú â
  ìT
 à ï              ï ì T h i ï n À a åi T h a án h , m u ö ën p h o n g c h û ác ê ëy t h ò m ú ái à ê ìu                               h a ân  g . C a ác t û ú án g
   äm
  v o               u ö ën à i à a án h , t ö i t ê u à ö i b a l ê ìn , t r û ú ác x i n t ö åi c h o À                            a åi T h     a án h , s a u x i n
p h o n               g y l ú âi , c h o à ù ån g k h o ãi b ï ì c h i n h p h a åt . T h û ú ån g À ï ë y t ê ëu                         b e ân    t r u y ï ìn c h ó à i
 m ú âi " .

       T ö n N g ö å K h ö n g c û ú âi r ù çn g : " L ê ìn t r û ú ác à a ä m ê ët c ö n g , l ê ìn n ê ìy c o ân g i u áp
n û äa , t ö i r ê ët c a ám ú n , m a â k h ö n g b i ï ët t r ï n t r ú âi c o á c h û ác T ï ì T h i ï n À a åi T h a án h h a y
 k h ö n g ? "


http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                                  46

        T h a ái B a åc h K   im    tin h   n o ái   : " B ú ãi c o á n     ï n tö i   m ú ái     t ê u     x i n p    h o n g , n g û ú âi
à û ân g   n g h i n a n , h a äy    lïn  m a âl  a än h    c h û ác " . T ö n     N g ö åK    h ö n g     c ê ìm     l a åi à  a äi y ï ën , T h a ái
 B a åc h    c ö ë t û â. R ö ìi   T ö n    N g  ö å K     h ö n g c ê n       à ê íu v   ê n b      a y    th e o      T h a ái B a åc h .
 K h i   l ï n t ú ái c û ãa N a m    T h   iïn,    c a ác    T h i ï n t û ú án  g v o ân g     t a y n   g h i n   h t i ï ëp     . T h a ái B a åc h
  K im   t i n h v a âo t ê u r ù  çn g :  "T ö i    v ê n    g c h ó à o âi B    ê åt M a ä Ö    n à ï  ën à o     á" .

      T h û ú ån g À ï ë à o âi T ö n N g ö å K h ö n g à ï ën t r û ú ác m ù åt m a â p h a án r ù çn g : " N a y
t r ê îm p h o n g c h o k h a n h c h û ác T ï ì T h i ï n À a åi T h a án h à a ä t ö åt b û åc r ö ìi , t û â n a ây s ù æp
 s a u à û ân g s i n h s û å m a â p h a åm t ö åi ! "

          T ö n N g ö å K h ö n g d a å, r ö ìi b a ái m a â n o ái r ù çn g : " T a å ú n ! " T h û ú ån g À ï ë t r u y ï ìn
c   h o L ö í B a n v a â T r û ú n g B a n c ê ët m ö åt c a ái d i n h c h o T ï ì T h i ï n À a åi T h a án h t a åi b ï n
v   û ú ân à a âo . T r o n g d i n h c h i a l a âm h a i p h o ân g , m ö åt p h o ân g k ï u l a â A n T ó n h T û ,
m     ö åt p h o ân g g o åi l a â N i n h T h ê ìn T û , t h û ú ân g c o á t i ï n ú ã l a åi c h ê ìu c h û åc . T h û ú ån g À ï ë
b  a n c h o T ï ì T h i ï n À a åi T h a án h h a i v e á n g û å t û ãu , m û ú âi c a ái b ö n g v a ân g , l a åi s a i N g u ä
à  ê íu t i n h q u ê n à û a T ï ì T h i ï n v ï ì v û ú n g p h u ã. T ï ì T h i ï n À a åi T h a án h m ú ã r û ú åu à a äi
N    g u ä à ê íu t i n h q u ê n v a â c a ác v õ T i ï n , b a äi t i ï åc r ö ìi a i v ï ì n h a â n ê ëy , c o ân T ï ì T h i ï n
À    a åi T h a án h ú ã à o á t h a n h n h a ân k h o a ái l a åc !

       Ê Ëy l a â:

       À ù ån g n h ú â k h o a ái l a åc m u ö n à ú âi ,

       K h o ãi m ù æc l u ê n h ö ìi s a áu n e ão .
http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                              47
                          CHÛÚNG 5

           Phaá vûúân àaâo, Àaåi Thaánh tröåm linh àún,
           Loaån cung trúâi, chû thêìn bõ baåi trêån.
          N o ái v ï ì T ö n N g ö å K h ö n g l a âm c h û ác T ï ì T h i ï n À a åi T h a án h , k h ö n g t h u ö åc
n  g a åc h n a âo , c h ù èn g b i ï ët p h ê ím c h i , t h ê ëy t r û ú ác c û ãa c o á à ï ì n ù m c h û ä T ï ì T h i ï n À a åi
T    h a án h P h u ã, t h ò t i n l a â c h û ác ê ëy , n g a ây ù n t ö ëi n g u ã, c o á h a i v õ t i ï n l a åi c h ê ìu h ê ìu ,
d  a åo c h ú i k h ù æp c a ã t h i ï n c u n g , m ö åt m ò n h t h o n g t h a ã, g ù åp T a m T h a n h t h ò k ï u
b   ù çn g t û ú án g c ö n g , t h ê ëy T û á À ï ë t h ò c h a âo r ù çn g B ï å H a å! C o ân C û ãu D i ï ån l a â c h ñ n s a o
B     ù æc à ê íu , n ù m t û ú án g N g u ã p h û ú n g , b ö ën v õ T h i ï n v û ú n g , N h õ t h ê åp b a át t u á, L u åc
d    i n h , L u åc g i a áp , n ù m ö n g N g u ä l a äo , c a ác v õ t h i ï n t h ê ìn à ï ìu q u e n b i ï ët , k ï u b ù çn g
a   n h e m ! N a y t ú ái h û ú án g À ö n g , m a i c h ú i p h ñ a B ù æc , c û á v i ï åc d a åo c h ú i h o a âi , c a ác
v     õ t h i ï n t h ê ìn à a â l a át m ù åt !

      N g a ây k i a T h û ú ån g À ï ë l ê m t r a âo , c o á T i n h D û ú n g H û áa C h ê n q u ê n t ê u
r ù çn g : " T ï ì T h i ï n À a åi T h a án h m ö îi n g a ây d a åo k h ù æp c a ác n ú i , ú ã k h ö n g ù æt s a n h s û å ,
 x i n B ï å H a å c ê ëp c h o n o á c o i m ö åt v i ï åc m a â c ê ìm c h ê n , à ï í k h o ãi l o s a n h t ï å" .

      T h û ú ån g À ï ë n a åp t ê ëu , b e ân à o âi T ï ì T h i ï n À a åi T h a án h v a âo c h ê ìu , T ï ì T h i ï n
à ï ën b a ái r ö ìi t ê u r ù çn g : " C h ù èn g h a y B ï å H a å à o âi L a äo T ö n à ï ën b a n t h û ú ãn g v ê åt
 c h i ? "


http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                                       48

       T h û ú ån g À ï ë p h a án r ù çn g : " T r ê îm t h ê ëy k h a n h ú ã k h ö n g , c h ù èn g c o á p h ê ìn c h i
c a i t r õ c h o v u i , n ï n à o âi k h a n h v a âo à ê y , t r ê îm g i a o v û ú ân B a ân à a âo c h o k h a n h
 c a i t r õ , c o i g i û ä c h o t h û ú ân g , c h ú á n ï n s ú h ú ã à ï í c h u án g p h a á p h a ác h " .

           T ï ìT h   i ï n m û ân g      r ú ä, t a å ú  n r      ö ìi l u i r a . V ï ì g ê ìn t ú   ái p h u ã, g h      e á v û ú ân B a ân   à a âo ,
m ú ái      à ï ën c û ãa    n g o ä, c o á T     h ö íÀ õ    a g     i û ä v û ú ân ê ëy à o án l a åi      h o ãi r ù çn g    : " À a åi T h a án   h à i
 à ê u     à ê y ? " T    ï ìT h i ï n n      o ái : " T a      m    ú ái v ê n g c h ó v û ú ân n      a ây , n ï n     à ï ën m a â t r a     x e át " .
 T h ö    í À õ a l a âm     l ï î, r ö i ì k ï   u c a ác l     û åc     s ô r a d ê în T ï ì T h i ï n      v a âo v û ú   ân , T h ö í À õ a     c u än g
  th e o     h ê ìu , T ï   ìT h i ï n à i       c o i k h    ù æp      h ï ët , r ö ìi h o ãi T h ö í À    õ a v û ú ân     n a ây c o á m ê ëy     c ê y
  à a âo ?

          T h ö íÀ      õ a t h û a r ù çn g : " N ö åi v û ú ân           c ö ån g h ï ët t h a ãy l a â b a n g a ân s a áu t r ù m c ê              y ,
p h ñ a t r û ú ác m          ö åt n g a ân h a i t r ù m c ê y b ö n            g t r a ái n h o ã, b a n g a ân n ù m m ú ái c h ñ n m               ö åt
 k y â, ù n n o á t h      ò t h a ân h t i ï n , n h e å m ò n h m a            â t h ï m s û ác . C o ân g i û äa v û ú ân m ö åt n g a ân h               a i
 trùm c ê y , b ö          n g t r a ái c o á t û ân g , t r a ái n g o åt        l ù æm , s a áu n g a ân n ù m m ú ái c h ñ n m ö åt k y â,                ùn
 n o áth ò b a y n        h û c h i m m a â t r û ú ân g s i n h b               ê ët l a äo . C o ân p h ñ a s a u m ö åt n g a ân h a i t r ù           m
  c ê y , c h ñ n n g       a ân n ù m m ú ái c h ñ n m ö åt k y â,               t r a ái c o á g ê n m a âu t ñ a , n h o ã h ö åt h ú n h ï ët ,            ùn
  n o á t h ò s ö ën g      b ù çn g t r ú âi à ê ët " . T ï ì T h i ï n             n g h e n o ái t h ò m û ân g t h ê ìm , à ï ëm y s ö ë r              ö ìi
   t r ú ã v ï ì p h u ã.

       T û â à o á v ï ì s a u k h ö n g à i c h ú i à ê u h ï ët , h ï î n ù m b a b û äa t h ò r a v û ú ân à a âo
m ö åt l ê ìn , à i t h ò c o á T h ö í À õ a v a â L û åa s ô v ú ái T i ï n l a åi t h e o h ê ìu .

        N g    a ây k i    a t h ê ëy v û     ú ân à a âo    c o    á t r a ái c h ñ n , t ò m t ê m m u ö ën n ï ëm c h o b i ï ët m u âi ,
n g ù åt q u a n      h ê ìu     th e o h o a    âi , l a âm s    a o     m a â ù n l e án c h o à ù ån g . T ï ì T h i ï n k i ï ëm k ï ë m a â
 n o ái r ù çn g :    "T h ö    i , c a ác n g    û ú i r a n       g o   a âi c û ãa m a â g i û ä c û ãa v û ú ân , à ï í t a ú ã n h a â m a át m a â
 n g h ó m ö åt     c h u át "  . A i n ê ëy     à ï ìu v ê n      g   l ï ån h m a â l u i r a h ï ët .

       C h û ân g à o á T ï ì T h i ï n l a åi n h a â m a át c ú ãi à ö ì y p h u åc r a , n h a ãy p h o ác l ï n c ê y
à a âo , l û åa t r a ái n a âo c h ñ n m u âi t h ò h a ái m a â ù n t û ú i , l a âm m ö åt b u ån g l û á l û â m ú ái n h a ãy
 x u ö ën g , b ê ån a áo à ö åi l a åi x o n g r ö ìi , r a c û ãa k ï u T i ï n l a åi v ï ì p h u ã.

          T û â à o á s ù æp s a u , b ù æt b e án , l a âm             t h ï ë à o á h o a âi , l a âm   r i ï ët g ê ìn h ï ët v û ú ân à a âo !
http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                                   49

        N g a ây k i a    V û ú n g     M ê îu n     û ú n g n û ú n       g ú ãc   u n g   D iïu trò ta     åi h û ú án g    T ê y    (B a â
n a ây   l a â c h u áa m ê ëy     v õ tiïn     n û ä) , à   ï ën k y â à a âo     c h ñn   s û ãa   s o a ån l a âm h    ö åi B a ân  à a âo ,   b e ân
 s a i  b a ãy n a ân g t i ï    n b ê ån b a   ãy s ù æc   a áo , l a â: T h a    n h y    t i ï n    n û ä, H u y ân h    y t i ï n  n û ä, T   a åo y
 tiïn    n û ä, T ö ë y t i   ï n n û ä, H      ö ìn g y    t i ï n n û ä, T    û ãy t    i ï n  n û ä, L u åc y t    i ï n n û ä,   x a ác h    g ioã
 lam    à i h a ái t r a ái B   a ân à a âo .

       K h i b a ãy n a ân g t i ï n à ï ën c û ãa v û ú ân , t h ò t h ê ëy c o á T h ö í À õ a , L û åc s ô v a â T i ï n
l a åi g i û ä c û ãa . B a ãy n a ân g t i ï n n o ái : " C h u án g t ö i v ê n g l ï ån h V û ú n g M ê îu à ï ën à ê y h a ái
 à a âo v ï ì l a âm h ö åi " .

      T h ö í À õ a n o ái : " K h o a n v a âo à a ä, c a ác c ö ! X û a k h a ác n a y k h a ác . V a ã T h û ú ån g
À ï ë c o á s a i T ï ì T h i ï n À a åi T h a án h c a i t r õ v û ú ân n a ây , c h ú â c h u án g t ö i t h û a l a åi à a ä" .

       T h ê ët t i ï n h o ãi : " T ï ì T h i ï n À a åi T h a án h b ê y g i ú â ú ã à ê u ? "

       T h ö í À õ a n o ái : " À a åi T h a án h ú ã t r o n g v û ú ân , à û ú n g n g u ã t r o n g n h a â m a át " .

       T h ê ët t i ï n n o ái : " C h u án g t ö i à i c o á g i ú â k h ù æc , c h ù èn g d a ám t r ï î l ê u , x i n ö n g
d ù æt v a âo n h a â m a át m a â r a m ù æt , c h ú á b i ï ët c h û ân g n a âo n g a âi d ê åy m a â c h ú â! "

       T h ö íÀ õ a      n g h e c a ác    t i ï n n o   ái p   h a ãi , l i ï ìn d ù æt T h ê ët t i ï n n û ä v a âo n h a â m a át , t h ê ëy
a áo m a äo à ï í à o á m        a âk h ö n   g b i ï ët À     a åi  T h a án h à i à ê u , k i ï ëm c u ân g v û ú ân m a â c h ù èn g
 t h ê ëy ! T e á r a À a åi     T h a án h ù    n v u ån g     n o    r ö ìi b i ï ën h ò n h r a n h o ã c o ân h a i t ê ëc , c h u n n ù çm
 t r o n g h ö åt à a âo m      a â n g u ã, n  ï n k i ï ëm     k h   ö n g à ù ån g .

         C o ân T h ê ët t i ï n n û ä n o án g v ï ì n            ï n n o ái    r ù çn g : " C h u án g t ö i v ê n g l ï ån h        V û ú n g
M    ê îu à ï ën à ê y , m a â k i ï ëm À a åi T h a án h              c h ù èn g    à ù ån g , l e ä n a âo d a ám v ï ì k h ö n g !       " T i ï n
l  a åi n o ái : " À a åi T h a án h h a y d a åo à a ä q u            e n , c h ù    æc l a â à i t ò m b a ån , c a ác c ö v ê n g         c h ó th ò
h   a ái l ê ìn à i , c h û ân g À a åi T h a án h v ï ì, c            h u án g t ö    i s e ä t h û a l a åi " . T h ê ët t i ï n n û ä y       l ú âi , r a
v   û ú ân t r û ú ác h a ái à ê ìy b a g i o ã. R ö ìi l a åi           v û ú ân s  a u k h ö n g t h ê ëy à a âo c h ñ n , c o ân           n h û än g
t  r a ái x a n h , l a â b õ T ï ì T h i ï n ù n h ö ín !

       T h ê ët t i ï n n û ä n o ái : " L a å n a ây , h ö åi n a ây l a â h ö åi l ú án , c h a án h c h ñ n n g a ân n ù m ,
s a o v û ú ân n a ây k h ö n g c o á t r a ái c h ñ n , h a ái s a o c h o à ê ìy m ö åt g i o ã. B ú ãi v û ú ân s a u t r a ái
 ñ t , n ï n h a ái à ù ån g b a ãy g i o ã m a â t h ö i . B a t h û á à a âo v ò s a o l a åi c h ñ n m ö åt l û ú åt ? L a â v ò


http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                                        50

b a n g a ân n ù m c h ñ n m ö åt t h û á, h a ái h a i g i o ã, h ö åi n h o ã; s a áu n g a ân n ù m                               c h ñ n m ö åt t h û á
 n û äa , h a ái h a i t h û á à ù ån g s a áu g i o ã t h ò h ö åi t r u n g , à ï ën c h ñ n n g a ân n ù m                           c h ñ n m ö åt t h û á
 n û äa , à ù ån g b a ãy g i o ã n ï n c h ñ n n g a ân n ù m t h ò à a åi h ö åi .

                 K h i   T h ê ët   tiïn    n û ä k i ï ëm k h ù æp v û ú ân , t h ê ëy      p h ñ a n a m t r a ái à   a âo    ú ãt r ï    n n h a ân h
n û ãa         x   a n h n    û ãa à   o ã. T h    a n h y t i ï n n û ä k e áo n h a ân h       ê ëy x u ö ën g , H u y   ân h     y t i ï   n n û ä h a ái
 r ö ìi ,    T      h a n h      y ti    ïn nû    ä b u ö n g n h a ân h à a âo b ê åt l ï      n, T ïìT h iïn teán       h a   âo x u ö    ën g , g i ê åt
 m ò n   h         t h û ác  d ê åy ,   h i ï ån    h ò n h r u át t h i ï ët b a ãn g h e át l ú  án r ù çn g : " C h u án g    b ê   y laây     ï u q u a ái
  ú ãà ê      u    ? S a o      d a ám    c a ãg   a n h a ái à a âo t r ö åm " .

        T h         ê ët   t i ï n n û ä h a äi k i n h à ö ìn       g q u y â x u ö ën g m a â t h û a r ù çn g : " C h u án g t ö i k h ö n g
p h a ãi y ï u            q u   a ái , t h i ï åt l a â T h ê ët t i ï n    n û ä v ê n g l ï ån h V û ú n g M ê îu h a ái à a âo l a âm h ö åi , c o á
 tròn h T h ö             íÀ    õ a , v a âo k i ï ëm À a åi T       h a án h k h ö n g à ù ån g , c h õ e m t ö i s ú å t r ï î n ï n p h a ãi
 h a ái l ê ìn , x          in    À a åi T h a án h b ú át g i ê ån       v a â t h a t ö åi " .

      T ï ì T h i ï n n g h e r o ä t h ò à ö íi g i ê ån l a âm v u i m a â n o ái r ù çn g : " T h ö i , c a ác t i ï n n g a
c h ú â d ê åy . C h ù èn g h a y V û ú n g M ê îu l a âm t i ï åc à a äi a i ? "

                 T h ê ët t i ï n n û ä t h û a r ù çn g : " L ï å t h          û ú ân g t h ò m ú âi P h ê åt    T ö íb ï   n T ê     y P h û   ú n g ,
Q u a n             Ê m b ï n N a m H a ãi , S u ân g Ê n b                ï n À ö n g h u ï , H u y       ân h L i n    h b ï     n B ù æc   àõa,
 H u y ân           h G i a ác ú ã T r u n g û ú n g v a â T a m T              h a n h , T û á à ï ë, T h a ái  Ê Ët , B a   át t i ï n    , À õa   t a ån g
 v û ú n          g , T h ê åp à i ï ån , T û á H a ãi l o n g v û ú            n g , v a â c a ác v õ t h ê ìn    tiïn ti    nh tu     á, à ö ìn g    h ö åi
  t ï ì, r û        ú ác T h û ú ån g À ï ë q u a p h o á B a ân à a âo            " .

      T ï ì T h i ï n h o ãi : " C o á t h ó n h t a c h ù n g ? " T h ê ët t i ï n t h û a : " C h u án g t ö i k h ö n g
n g h e n o ái " . T ï ì T h i ï n n o ái : " T a l a âm c h û ác T ï ì T h i ï n À a åi T h a án h l a åi c o á c ö n g g i û ä
 v û ú ân s a o k h ö n g m ú âi t a d û å t i ï åc " .

               T h ê ët t i ï n n û ä t h û a r ù çn g : " L ï å c u ä t h ò v ê åy , c h ú á k y â n a ây k h ö n g b i ï ët t h ï ë
n a âo ? "

               T ï ì T h i ï n n o ái : " P h a ãi , t h ö i , c a ác c ö à û án g c h o v û än g à a ä" .

      N o ái r ö ìi n i ï åm c h u á l a âm p h e áp à õ n h t h ê n , c h ó c a ác t i ï n n g a m a â n o ái r ù çn g :
" À û án g à o á, à û án g à o á! " T h ê ët t i ï n n û ä à û án g n h û t r ú âi t r ö ìn g . T ï ì T h i ï n t h ê ëy c a ác


http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                          51

t i ï n n û ä t r ú t r ú d û ú ái c ö åi à a âo , l i ï ìn n h a ãy v a âo n h a â m a át m ù åc a áo à ö åi m a äo , r ö ìi c ê n
 à ê íu v ê n à i p h o á h ö åi t r û ú ác , x a ãy g ù åp X ñ c h C û ú ác à a åi t i ï n ; T ï ì T h i ï n s i n h r a m ö åt
 k ï ë, l i ï ìn b a ái m a â h o ãi r ù çn g : " C h ù èn g h a y ö n g à a åo à i à ê u ? "

       X ñ c h C û ú ác à a åi t i ï n n o ái : " T ö i à i p h o á h ö åi B a ân à a âo " .

      T ï ì T h i ï n n o ái : " T h û ú ån g À ï ë k h e n t ö i c o á t a âi c ê n à ê íu v ê n h a y l ù æm , n ï n
s a i t ö i à o án c a ác t h ê ìn t i ï n m a â d ù ån r ù çn g : " L ï å n a ây p h a ãi h ö åi t ï ì t a åi à ï ìn T h ö n g
 m i n h ; t ê åp l ï î x o n g r ö ìi , s e ä h ö åi B a ân à a âo l u ö n t h ï í" .

       X ñ c h C û ú ác n g ú ä l a â t h i ï åt c a ãi l ï å, n ï n q u a y l a åi à i q u a T h ö n g m i n h à i ï ån .

          C o ân T ï ì T h i ï n t h ê ëy X ñ c h C û ú     ác à i x a r ö ìi n i ï åm c h u     á. . . B i ï ën h ò n h r a X ñ c h
C û ú ác , r ö ìi r i ï ët q u a h ö åi B a ân à a âo . K h       i v a âo t ú ái B û ãu c a ác , t h      ê ëy t i ï åc d o ån c h ó n h t ï ì ,
 n h û än g à ö ì m y ä m i ï ìu k ï í à a â k h ö n g x         i ï ët , m a â k h ö n g c o á r û      ú åu v ú ái à a âo , v a â c h û a
 t h ê ëy a i d û å t i ï å c . T ï ì T h i ï n m u ö ën l a âm       l e án b a m i ï ën g , x a ãy c      o á m u âi r û ú åu b ï n p h ñ a
  À ö n g p h ê ët q u a t h ú m n û åc m u äi , T ï ì T          h i ï n b û ú ác q u a t h ê ëy       h u ä r û ú åu r ê ët n g o n t h ò
  b ù æt t h e âm , n g ù åt c o á q u a n c a n h , b i ï ët l a  âm s a o à ù ån g ! L i ï ìn n h       ö í l ö n g b o ã v a âo m i ï ån g
   n h a i n h o ã p h u n r a , h o áa r a c o n b u ö ìn          n g u ã b a y à ê åu t r ï n m       ù åt q u ê n c a n h , q u ê n
   l i ï ìn n g u ã g u åc h ï ët .

         L u ác n a ây T ï ì T h i ï n l a âm l ö ån g , l û åa m ê ëy n g o án       n h ê ët h a       ån g b û n g     q u a p h ña
À    ö n g m a â ù n , n ï n c ö í b a ân l ú ä h ï ët . T ï ì T h i ï n ù n à ö ì n o     n ö ëc , u ö      ën g r û ú åu s      a y m ï ìm !
N     g h ô r ù çn g : " K h ö n g x o n g , k h i m ò n h g i û ä v û ú ân t h ò l û       åa à a âo n      g ê ët ù n h ï   ët , n a y l a åi
ù  n v u ån g l a âm l ú ä h ï ët c ö í b a ân , k h u i h ï ët m ê ëy c h i n h            r û ú åu m       a â u ö ën g !    N ï ëu à ï ën
c  h û ân g k h a ác h t ú ái , t h ò c h u án g b ù æt c h ù èn g s a i , c h i b ù çn g        l e án l e án     v ï ìd i n h   m ò n h m aâ
n   g u ã, d ê ìu c o á l ê åu r a c u än g d ï î c h ö ëi " . L a âm t u ö ìn g t ó n h      t a áo r i ï ët      v ï ìp h u ãT     ïìT h i ï n ,
n   h ù çm l u c á s a y b a n g u â, à i l a åc q u a c u n g À ê u s u ê ët .

       K h i ê ëy T ï ì T h i ï n t h ê ëy b a ãn g à ï ì À ê u s u ê ët c u n g t h ò s û åc n h ú á r ù çn g : " C u n g
À ê u S u ê ët l a â c h ö î T h a ái T h û ú ån g l a äo q u ê n ú ã, n ï ëu v ê åy m ò n h à a ä à i l a åc x a r ö ìi ! X û a
 r a ây c u än g l ê u à ï ën ö n g n a ây , s ù én d õ p g h e á t h ù m l u ö n t h ï í" .

       N o ái r ö ìi s û ãa b û ú ác v a âo , c h ù èn g d e â ö n g T h a ái T h û ú ån g m ù æc g i a ãn g k i n h t r ï n
l ê ìu v ú ái ö n g N h i ï n À ù n g , c a ác à ï å t û ã à ï ìu à û án g h ê ìu n g h e g i a ãn g , n ï n T ï ì T h i ï n

http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                                 52

v a âo c    u n g À      ê u S u ê ët k h ö n g      t h ê ëy    m ö åt n g û ú âi , l i ï ìn à i t h  ù èn g     v a âo   p h   o ân g , t h ê ëy
 tro n g     n ù m c     a ái b ê ìu à û ån g n h û    än g t h    u ö ëc k i m à ú n . T ï ì T h i ï     n m    û ân g q   u a   á n o ái r ù çn g :
 " T û âm     òn h th   a ân h t i ï n t ú ái n a y    , b i ï ët   t h û á t h u ö ëc n a ây l a â q u y á,  s o n   g c h û   a à   ù ån g l u y ï ån
 c h ï ëm    a â c û áu   n g û ú âi , m a y g ù åp      v ê åt n   a ây , m a â k h ö n g c o á c h u ã,    v ê åy    m ò n  h u    ö ën g t h û ã ñ t
  v iï n " .    N o ái r  ö ìi t r u át b ê ìu t h u ö ëc     b o ãv  a âo m i ï ån g n h a i n u ö ët .

       T ï    ì T h i ï n l a âm m      ö åt h ú    i s a åc h   t r ú n t r o n  g b ê ìu c h ù èn g c o ân h u ú ân n a âo h ï ët ,
n h ú âth u ö     ëc d a ä r û ú åu h ï ët     say g   i û åt m ò    n h n g ê îm n    g h ô r ù çn g : " K h ö n g x o n g r ö ìi , h o åa
 l ú án b ù çn g     t r ú âi , k h ö n g p   h a ãi d ï   î! N ï ëu     T h û ú ån g À    ï ë h a y à ù ån g ù æt t a án h m a ån g c h ù èn g
 c o ân ! C h i     b ù çn g c h a åy v ï   ì à ö ån g    T h u ãy   L i ï m m a ât    r ö ën " .

       N o ái r ö ìi n h a ãy t ú ái T ê y T h i ï n M ö n , t a ân g h ò n h r a k h o ãi c û ãa , c ê n à ê íu v ê n
n h a ãy x u ö ën g H o a Q u a ã S ú n , k ï u l ú án r ù çn g : " C h u án g b ê y ö i ! T a à a ä v ï ì à ê y ! " Y ï u
 t i n h v a â q u ê ìn h ê ìu q u y â l a åy m a â t h û a r ù çn g : " À a åi T h a án h n ú ä n a âo b o ã c h u án g t ö i l ê u
 q u a á v ê åy ! "

      T ï ì T h i ï n n o ái : " K h ö n g b a o l ê u m a â! " V û âa n o ái v û âa à i v a âo à ö ån g , T û á k i ï ån
t û ú án g l a åy m û ân g r ö ìi h o ãi r ù çn g : " À a åi T h a án h à a ä ú ã t r ï n t r ú âi m ö åt t r ù m m û ú âi m ö åt
 n ù m , c h ù èn g h a y l a âm c h û ác c h i v ê åy ? "

      T ï ì T h i ï n n o ái : " T a n h ú á à ê u b a b ö ën t h a án g , m a â d û ú ái t h ï ë n a ây à ï ën m ö åt
t r ù m m û ú âi m ö åt n ù m ! N o ái c h o p h a ãi , c h u y ï ën n a ây k h a á. T h û ú ån g À ï ë h ê åu à a äi v a â
 p h o n g c h o T ï ì T h i ï n À a åi T h a án h " .

           L a åi t h u ê åt h ï ët c a ác c ö n g c h u y ï ån t û â k h i à           i c h o à ï ën v ï ì à ê y . Y ï u q u ãy v a â
q u ê ìn    h ê ìu m û ân g r ú ä, r o át r û ú åu n û ú ác d û âa d ê n g l ï n             . T ï ì T h i ï n h ú áp m ö åt m i ï ën g , r ö ìi
 p h u n     p h e âo p h e âo , n h ù n m ù åt m a â r ù çn g : " U ö ën g k h            ö n g à ù ån g ! H ö ìi s ú ám t a l a åi c u n g
 D iïu      t r ò u ö ën g n h û än g q u y ân h t û ú n g t i ï n t û ãu ,               h ú i t h ú m n g a át , v õ n g a åt n g a âo ,
  th û ú n    g h a åi c h o c h u án g b ê y b i ï ët l a âm s a o m a â u ö ën             g c h o à ù ån g à ö ì q u y á ê ëy ! V ê åy t h ò
  t a l e án    l ï n t r ö åm v ï ì v a âi h u ã c a ác n g û ú i u ö ën g m ö åt à            û áa m ö åt c h u át c u än g à ù ån g t r û ú ân g
  sinh".

      Y ï u q u ãy v a â q u ê ìn h ê ìu t a å ú n , T ï ì T h i ï n À a åi T h a án h r a k h o ãi c û ãa à ö ån g l a âm
p h e áp t a ân g h ò n h , c ê n à ê íu v ê n l e án v ö c u n g D i ï u t r ò , t h ê ëy q u ê n c a n h c o ân n g u ã!


http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                                      53

T ï ì T h i ï n l û åa h a i h u ã l ú án c ê åp n a ác h , c o ân h a i t a y x a ác h h a i h u ã n û äa l a â b ö ën h u ã, r ö ìi
 t a ân g h ò n h à e m v ï ì à ö ån g , l a âm h ö åi t i ï n t û ãu u ö ën g v ú ái y ï u q u a ái v a â q u ê ìn h ê ìu .

           N o ái v ï ì T h ê   ët t i ï n n û ä t ú   ái m û ú âi h a i g i     ú â m ú ái t a n p h e áp à õ n h           t h ê     n , à ö     ìn g
x a ác h    g ioãh o a l a m         v ï ì t ê u v ú ái V     û ú n g M ê îu r ù    çn g : " C h u án g t ö i h a ái h a         i v    û ú ân à    a âo
 t r û ú ác     y s ö ë, à ï ën v û    ú ân à a âo s a u     k h ö n g c o ân m ö       åt t r a ái . C h ù æc T ï ì T h i ï n       À a  åi T h a    án h
 ù n v u    ån g h ï ët . C h õ    e m tö i à û ú n        g k i ï ëm à a âo , x    a ãy à ê u À a åi T h a án h n h         a ãy     r a h a     ân h
  h u n g     m u ö ën à a án h ,   h o ãi h ö åi n a ây      m ú âi a i , c h u án g      t ö i n o ái t h e o l ï å c u ä, r ö ìi     À a    åi T h a     án h
  l a âm p  h e áp à õ n h t h ê   n , à ï ën b ê y g        i ú â c h u án g t ö i m     ú ái t ó n h h ö ìn v ï ì à ù ån g " .

       L u ác ê ëy V û ú n g M ê îu n g h e n o ái n ö íi g i ê ån , l i ï ìn v a âo t ê u v ú ái T h û ú ån g À ï ë. . .
X a ãy c o á q u ê n c a n h v a âo t ê u : " K h ö n g b i ï ët a i ù n v u ån g l ú ä c ö í b a ân h ï ët , v a â u ö ën g
 r û ú åu , l a åi l ê ëy m ê ët h ï ët b ö ën h u ã q u y ân h t û ú n g l ú án " .

      K ï ë T û á à a åi t i ï n s û v a âo t ê u r ù çn g : " T ö i c h ï ë t h u ö ëc C û ãu c h u y ï ín k i m à ú n ,
à ù ån g l a âm h ö åi À ú n n g û ú n , c h ù èn g b i ï ët ù n t r ö åm ú ã à ê u m a â t r u át h ï ët n ù m b ê ìu . X i n
 T h û ú ån g À ï ë c h o n g û ú âi t r a x e át " .

     T h û ú ån g À ï ë n g h e t ê u l ê ëy l a âm l a å? X a ãy t h ê ëy t i ï n l a åi v a âo t ê u r ù çn g : " T ï ì
T h i ï n À a åi T h a án h à i d a åo h ö m q u a t ú ái b û äa n a y c h û a v ï ì" .

         T h û ú ån g À ï ë s a n h n g h        i! K ï ëX     ñ c h C û ú ác     à a åi t i ï n v a âo t   êu   r ù çn g   : "H    ö m    q u a
tö i  v ê n g l ï ån h V û ú n g M ê îu p           h o á h ö åi   B a ân à a âo ,     g ù åp T ï ì T h i ï n    À   a åi T h   a án h    n o  ái v ú ái
tö i   r ù çn g : B ï å H a å d a åy t ö i à ï ën        T h ö n g    m in h à i ï    ån d i ï în l ï î r ö ìi s  e äp   h o áh    ö åi B   a ân   à a âo ,
tö i   t r ú ã l a åi à ï ìn T h ö n g m i n h        h ö m q    u a t ú ái n a y   , m a â c h ù èn g t h     ê ëy    tin   g iaá    n g û   ån ï n
tö i    p h a ãi à ï ën à ê y à a äi l ï ån h " .

      T h û ú ån g À ï ë k i n h h a äi p h a án r ù çn g : " T r ê îm k h ö n g t r u y ï ìn c h ó à o âi h i ï ìn
k h a n h , c h ù æc l a â N g ö å K h ö n g n o á g a åt k h a n h à o á. V ê åy t h ò L i n h q u a n à i x e át b ù æt
 N g ö å K h ö n g v ï ì à ê y c o i n a âo ! "

      G i ê y l a át L i n h q u a n à i x e át r a r o ä c ú á ê ëy , t r ú ã v ï ì m a â t ê u r ù çn g : " C a ác v i ï åc ê ëy
à ï ìu n ú i T ö n N g ö å K h ö n g h ï ët ; n a y n o á à a ä t r ö ën v ï ì n u ái H o a Q u a ã à ö ån g T h u ãy
 L i ï m , à a n g l a âm t i ï åc t i ï n t û ãu ú ã d û ú ái l a â r û ú åu n o á ù n t r ö åm à o á" .http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                                              54

       T h û ú ån g      À ï ën g h e q u            a n  ö íi t r   ê ån l ö i à ò n h , h       a åc h ó    à o âi b ö   ën v õ T h i ï n t û ú án g ,
L y áT h i ï n V û ú        n g , N a T r a ,             N h  õ th ê   åp b a át t u á, C û ãu        D i ï ån    tin h q   u ê n , N g u äP h û ú n g
 y ï ët à ï ë, b ö ën v õ      C ö n g t a âo , c          a ác v    õ T h    i ï n t h ê ìn d ê în       m û ú âi    m u ö n     t h i ï n b i n h x u ö ën g
 v ê y n u ái H o a Q      u a ã, b ù æt c h o           à û ú   åc T ö    n N g ö åK h ö n g          à e m     v ï ìtrõ    t ö åi .

         K h i ê ëy c h û         t h ê ìn    t û ú án  g d ê   în m û ú âi      m u ö n b in h         x u ö ën   g v ê y     n u ái H o a     Q u a ã,
L y áT    h i ï n V û ú n g         truyï      ìn t r ï   n b u ãa    l û ú ái k h   ù æp t r ú i â , g o åi      laâT h    i ï n l a  , d û ú ái b u   ãa l û ú ái
 k h ù æp    à ê ët , g o åi l a â À      õ a v    o än g ,    trïn     c h ñ n l ú áp     l û ú ái , d û ú ái      chñn    l ú áp l û   ú ái , c ö ån g   l a åi l a â
 m û ú   âi t a ám l û ú ái . T        r û ú ác     sai m     ê ëy v    ò s a o d    û ä t ú ån , k e áo b        in h   t ú ái t r û  ú ác à ö ån g     T h u ãy
  L iïm     k h i ï u c h i ï ën    .

      K h     i t ú ái à ö ån      g , C     û ãu D i    ï ån t i n h q      u ê n k ï   u r    ù çn g :   " À a åi T h a án h ú ã à ê u ? C h u án g
t a v ê n g c     h ó à ï ën à o        âi À    a åi T h a     án h v ï ì t r ú    âi , n ï ëu  b ê  ët t u ê n     t h ò b õ g i ï ët c a ã à ö ån g " . T i ï íu
 y ï u v ï ì b     a áo l a åi . . . T      ïì T    h i ï n   à a n g n h ê      åu v ú ái     T û   á k i ï ån    t û ú án g q u ê n v a â c a ác Y ï u
 v û ú n g , n   g h e b a áo c        h ù èn    g h ï ìs    ú å s ï åt , l a åi    n g ê m   th ú    r ù çn g   :

        N g o ãa n g u ï t i ï åc r û ú åu l a åi n g ê m                   th i,

        B a o q u a ãn n g o a âi t a i t i ï ën g t h õ p h i .

      N g ê m à ù ån g h a i c ê u , c o á q u ê n v a âo b a áo r ù çn g : " C û ãu D i ï ån h u n g t h ê ìn n h u åc
m a å l ù æm ! "

       T ï ì T h i ï n c û ú âi r ù çn g : " K ï å n o á à û ân g b a áo l a âm                           c h i , c û á à o án g c û ãa c h o c h ù åt " .
N o ái r ö ìi n g ê m h a i c ê u n û äa :

        T h ú r û ú åu s a n h v u i n g ê m                   l a åi n h ê åu ,

        C ö n g d a n h c h ó t ñ n h k i ï ëp c u ân g c h ê ìy .

      K ï ë t i ï íu y ï u v a âo h ú át h a ãi b a áo r ù çn g : " À a åi T h a án h ö i ! K h ö n g x o n g ! C h ñ n
v õ h u n g t h ê ìn p h a á h û c û ãa à ö ån g r ö ìi " .

      T ï ì T h i ï n n ö íi g i ê ån n o ái r ù çn g : " T a s a y q u a á, t h ö i À ö åc G i a ác q u y ã v û ú n g d ê în
b a ãy m û ú i h a i c h u áa à ö ån g r a t r û ú ác , c o ân t a v ú ái T û á k i ï ån t û ú án g t h e o s a u " . À ö åc
 G i a ác q u y ã v û ú n g v ê n g l ï ån h d ê în b a ãy m û ú i h a i c h u áa à ö ån g x ö n g r a , b õ C û ãu D i ï ån

http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                                    55

c h ê ån à a án h n ö ì p h a ãi t h ö ëi l a åi , r a k h ö n g k h o ãi à ö ån g ! K ï ë T ï ì T h i ï n x a ác h t h i ï ët b a ãn g
 t ú ái h e át l ú án r ù çn g : " T r a án h T r a án h " . À ö åc G i a ác v a â b a ãy m û ú i h a i c h u áa à ö ån g t r a án h
 v e åt h a i b ï n . T ï ì T h i ï n x ö n g r a à a án h C û ãu D i ï ån p h a ãi l u i r a c û ãa à ö ån g .

       C û ãu D i ï ån n o ái r ù çn g : " B ê åt M a ä Ö n k h ö n g s ú å c h ï ët , n g û ú i p h a åm                       t ö åi t r ú âi :

       1 . ) Ù n v u ån g B a ân à a âo ;

       2 . ) U ö ën g l e án r û ú åu n g û å t û ãu ;

       3 . ) Ù n v u ån g c ö í b a ân c u ãa V û ú n g M ê îu ;

       4 . ) L e án u ö ën g t h u ö ëc k i m         à ú n c u ãa L a äo q u ê n ;

      5 . ) Ù n t r ö åm       n g û å t û ãu à e m v ï ì l a âm          t i ï åc , n a y c o ân c û å c h ö ën g c h o t h ï m               t ö åi
n û äa s a o ?

      " T ï ì T h i ï n c û ú âi n g ê ët n o ái r ù çn g : " N ù m                à i ï ìu à o á q u a ã c o á, t a k h ö n g t h e âm
c h ö ëi ; m a â b ê y g i ú â c h u án g b ê y m u ö ën c a ái g ò ? "

     C û äu D i ï ån n o ái : " N a y T h û ú ån g À ï ë s a i c h u án g t a x u ö ën g b ù æt n g û ú i , n g û ú i
m a u c h õ u p h e áp , k e ão l i ï n l u åy c a ã à ö ån g " .

      T ï ì T h i ï n n ö íi g i ê ån n o ái r ù çn g : " C h u án g b ê y l a â à ö ì k h ö ën , t a âi p h e áp b a o
n h i ï u m a â n o ái l ú án l ö ëi ! T a à ê åp m ö åt c ê y c h o r ö ìi à ú âi " .

       C û ãu D i ï ån h ö ín c h i ï ën , b õ T ï ì T h i ï n m a ån h m e ä q u a , C û ãu D i ï ån à a án h k h ö n g
l a åi v u åt c h a åy h ï ët , v ï ì t r a åi t h û a r ù çn g : " H ê ìu y ï u m a ån h b a åo v ö c u ân g , c h u án g t ö i
 à a án h k h ö n g l a åi " .

        L y áT      h iïn V û ú n g s a i b ö      ën v õ T      h i ï n V û ú n g    d ê   în N h      õ t h ê åp b a át t u á k e áo b i n h
r a v ê y p h u      ã. T ï ì T h i ï n c h ù èn g h       ï ìn a o     n u án g , d ê în b   ö ën    t û ú án   g m a ån h v a â À ö åc G i a ác
 q u y ãv û ú n g        v ú ái b a ãy m û ú i h a i      à ö ån g   c h u ãr a c û åà õ    ch.     À a án   h t û â g i ú â t h ò n c h o à ï ën
 m ù åt t r ú âi l ù  ån , À ö åc G i a ác q u y ã v        û ú n g     v a â b a ãy m û ú    i h    a i c h     u áa à ö ån g à ï ìu b õ t h i ï n
  t h ê ìn b ù æt h ï    ët , t r û â r a c o á T û á k i ï n    t û ú án g    c h a åy k h o ãi .http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                       56

         C ú n à o á T ï ì T h i ï n à û ú n g à a án h v ú ái T û á v õ T          h i ï n v û ú n g , L y áth i ï n V û      ú n g
v  a â N a T r a t h a ái t û ã, T ï ì T h i ï n n h ö í m ö åt n ù æm l ö n g            b o ã v ö m i ï ån g n h a i n h o ã p     h u n
r  a , h o áa h ò n h T ï ì T h i ï n v ö s ö ë, à ï ìu c ê ìm t h i ï ët b a ãn           g t r ú å c h i ï ën v ú ái m ò n h . T    û áv õ
T    h i ï n v û ú n g , L y á T õ n h N a T r a à ï ìu b a åi t ê íu ! T ï ì T         h i ï n d u ân m ò n h t h ê u l ö n g       l a åi ,
v   ï ì t ú ái c û ãa à ö ån g , t h ê ëy T û á k i ï ån t û ú án g d a ân q u ê n          n g h i n h t i ï ëp . T û á k i ï ån t û   ú án g
k   h o ác b a t i ï ën g , r ö ìi c û ú âi b a t i ï ën g .

      T ï ì T h i ï n h o ãi : " V ò c ú á n a âo à a ä k h o ác l a åi c û ú âi ? " T û á k i ï ån t û ú án g t h û a r ù çn g :
" K h o ác l a â k h o ác b a ãy m û ú i h a i c h u áa à ö ån g v a â q u y ã v û ú n g b õ b ù æt , c o ân c û ú âi l a â
 m û ân g À a åi T h a án h t h ù æn g t r ê ån m ú ái v ï ì" .

       T ï ì T h i ï n n o ái : " S û å c h i n h c h i ï ën t h ù æn g b a åi l a â v i ï åc t h û ú ân g , h ú i n a âo m a â
b u ö ìn b û åc . C h u án g t a ù n c h o n o , n g u ã c h o k h o ãe , m a i b ù æt T h i ï n V û ú n g l a åi m a â
 b a áo t h u â" . C h u án g à ï ìu t h ó n h l ï ån h .

       N o   ái v  ï ìL y áT     õ n  h t h ê u b i n h , c a ác T h i ï n V û ú n g v ï ì d û n g y ï u q u a ái h ö í h a n g
r ê ët n h i ï ìu  , m     a â b ù æt  k h   ö n g à ù ån g m ö åt c o n k h ó . L y á T h i ï n V û ú n g t r u y ï ìn T h i ï n
 b inh treo       lu  åc l a åc t    h e    o T h i ï n l a À õ a v o än g , h ï î n g h e r u n g l u åc l a åc t h ò à o án b ù æt ,
 à û ân g c h o    y ï   u h ê ìu   trö    ën t h o a át .
http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                               57
                                  CHÛÚNG 6

                  Quan Êm phoá höåi hoãi cùn do,
               Tiïíu Thaánh ra oai trûâ Àaåi Thaánh.
        N o ái v ï ì Q    u a n Ê m       B ö ì T a át ú ã n u ái P h ö í À a â t a åi N      a m    H a ãi . K h i V  û ú    n g   M ê îu
m    ú âi p h o á h ö åi , t h   ò Q u a n Ê       m à i v ú ái à ï å t û ã l a â L y á M ö åc     T r a    p h a áp d a n h   H u  ï åN  g a ån ,
à   ö ìn g à ï ën c u n g     D iïu trò,         t h ê ëy c ö í b a ân à a ä l ú ä h ï ët ! T u y   c o  á m ê ëy v õ T h i   ïn   tiïn   , m aâ
k  h ö n g a i n g ö ìi t     i ï åc , c û á b a    ân l u ê ån c h u y ï ån T ï ì T h i ï n . . .     Q u   a n Ê m ra m      ù æt  c a ác  tiïn,
c  a ác t i ï n à a áp l ï î,     r ö ìi t h u ê åt    c h u y ï ån l a åi . . .

      Q u a n Ê m n o ái : " N ï ëu k h ö n g d û å t i ï åc t h ò c a ác v õ t h e o b ê ìn t ù n g v a âo c h ê ìu
T h û ú ån g À ï ë c o i t h ï í n a âo ! "

       C a ác    t i ï n y l ú âi , t h e o à ï ën T h         ö n g m i n h à i ï ån , c o á b ö ën v õ T i ï n s û v a â X ñ c h
c û ú ác à a åi    t i ï n n g h i n h t i ï ëp . Q u a          n Ê m v a â c a ác t i ï n b û ú ác v a âo , t h ò c o á T h a ái
 T h û ú ån g l a    äo q u ê n v a â V û ú n g M ê îu            c o ân ú ã à o á. C h a âo h o ãi v ú ái n h a u r ö ìi , Q u a n Ê m
 q u ò t ê u r ù çn   g : " B ê y g i ú â t ñ n h h ö åi n a        ây l a âm s a o ? "

      T h û ú ån g À ï ë p h a án r ù çn g : " K y â h ö åi n a âo c u än g v u i , k y â n ê ìy b õ y ï u h ê ìu q u ê ëy
r ö ëi ? N ï n t r ê îm g i ê ån s a i m û ú âi m u ö n t h i ï n b i n h à i b ù æt n o á, c h û a t h ê ëy t r ú ã v ï ì ,
 k h ö n g b i ï ët t h ù æn g h a y l a â b a åi " .http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                                            58

        Q u   a n   Ê m n o     ái r ù çn   g : "V     ê åy t h   ò H u   ïå  N g   a ån    x u  ö ën   g n   u ái H    o a Q u a  ãth ù m c o i
t h ù æn g p h    u å th    ï ë n a âo !    N ï ëu    g ù åp    à a án h   th ò   tr  úåc    h i ï  ën ,   rö  ìi v ï   ìb a   áo t i n " . H   u ï å N g a ån
 v ê n g l ú âi     x a ác  h t h i ï ët     c ö n    g i a án g    h a å.  T ú ái   n u  ái H    o a    Q  u a    ãth ê  ëy T    h iïn la   À õ a v o än g
 b u ãa g i ù n g   , li    ï ìn k ï u    l ú án   r ù çn g :    "T a   laâN   h õ    T h   a ái  T û    ãL    y áM    ö åc   T r a x i n   v a âo t h a ám
  th ñ n h " .

     L y á T h i ï n V û ú n g m ú ã c û ãa d i n h . H u ï å N g a ån v a âo l a åy c h a v a â r a m ù æt b ö ën v õ
T h i ï n v û ú n g .

       L y á T h i ï n V û ú n g h o ãi : " C o n ú ã à ê u t ú ái à ê y ? "

       H u    ïåN g    a ån    t h û a r ù çn   g : "C     o n    t h e o B ö ì T a át p h o á h ö åi B a ân à a âo , t h ê ëy h û h ï ët
c ö í b a ân , n   ï n B ö     ìT   a át v a âo c h     ê ìu T   h û ú    ån g À ï ë. T h û ú ån g À ï ë t h u ê åt c h u y ï ån . . . , n ï n B ö ì
 T a át s a i c     on ài     th  a ám t h ñ n h      ". À    a n g     n o ái n û ãa c h û ân g , k ï ë c o á q u ê n v a âo b a áo r ù çn g :
 " T ï ìT h i ï    n d ê în    h ê  ìu t i n h à ï     ën k h    iïu   c h i ï ën " .

       H u ï å N g a ån t h û a r ù çn g : " B ö ì T a át d a åy c o n à i t h a ám v a â t r ú å c h i ï ën , c o n x i n r a
t r ê ån c o i y ï u q u a ái t h ï ë n a âo ? "

       L y á T h i ï n V û ú n g n o ái : " C o n à i t h ò p h a ãi c h o c ê ín t h ê ån " .

       H u ï å N g a ån h u ú t h i ï ët c ö n r a k h o ãi c û a ã , r ö ìi h o ãi r ù çn g : " T ï ì T h i ï n l a â a i ? "

       T ï ì T h i ï n n o ái : " L a äo T ö n à ê y ! C o ân n g û ú i l a â a i à o á? "

     H u ï å N g a ån n o ái : " T a l a â h o åc t r o â Q u a n Ê m b ö ì t a át , c o n t h û á h a i c u ãa L y á
T h i ï n V û ú n g t ï n l a â M ö åc T r a t û å H u ï å N g a ån à ê y " .

       T ï ì T h i ï n n o ái : " S a o n g û ú i k h ö n g ú ã N a m H a ãi m a â t u , à ï ën à ê y l a âm                                    g ò?"

       H u ï å N g a ån n o ái : " T a v ê n g l ï ån h t h ê ìy à i t h a ám                               t h ñ n h , t h ê ëy n g û ú i k h i ï u
c h i ï ën , n ï n t a r a m a â b ù æt n g û ú i " .

       T ï ì T h i ï n n o ái : " M i c h ú á k h o e t a âi , t a à ê åp m i m ö åt c a ái c h o b i ï ët " .
http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                                       59

      H u ï å N g a ån g i ú c ö n r a à ú ä, à a án h à ù ån g s a áu m û ú i h i ï åp H u ï å N g a ån c h a åy
d a âi . T ï ì T h i ï n t h ê u q u ê n v ï ì à ö ån g .

      C o ân H u ï å N g a ån c h a åy v ï ì t h ú ã d ö ëc m a â r ù çn g : " T ï ì T h i ï n t h i ï åt c o á t a âi , c o n c û å
à a â k h ö n g l a åi " . L y á T h i ï n V û ú n g h o a ãn g k i n h t r u y ï ìn v i ï ët b i ï íu c ê ìu c û áu , s a i À a åi
 L û åc q u y ã v û ú n g t h e o H u ï å N g a ån v ï ì t r ú âi d ê n g b i ï íu .

       K h i     ê ëy H u ï å N g      a ån v ï   ì t h u ê åt   c h u y ï ån c h o Q u a n Ê m n g h e Q u a n Ê m c o ân
s u y n g h ô. C       o ân À a åi L û    åc q u y    ãv û ú n g     d ê n g s ú á T h û ú ån g À ï ë c o i r ö ìi p h a án r ù çn g : " S a á
 g ò m ö åt c o n        q u y ãm a âm      û ú âi m    u ö n T    h i ï n b i n h l a âm k h ö n g l a åi , m a â p h a ãi x i n t i ï ëp
 c û áu ! B ê y g     i ú âtñn h s a i      à a åo b   i n h n a âo   ? "

       Q u a n Ê m c h ù æp t a y t ê u r ù çn g : " B ï å H a å c h ú á l o ! B ê ìn t ù n g d ê n g m ö åt v õ
t h ê ìn , b ù æt y ï u h ê ìu n h a áy m ù æt " .

            T h û ú ån g À ï ë p h a án h o ãi : " B ö ì T a át c û ã a i ? " Q u a n Ê m t ê u                      r ù çn g :    " N g û ú âi    ê ëy
k ï u     B ï å H a å b ù çn g c ê åu r u ö åt . N h õ L a n g h i ï ìn t h a án h t ï n D û ú n                       g T i ï în     , k h i tr    û ú ác
 g i ï ët    s a áu c o n y ï u , l a åi c o á s a áu n g û ú âi a n h e m b a ån t a åi M a i S ú                        n , saÜ     n c o á1 2     0 0
 t h ê ìn      t h a ão à ê ìu , t h ê ìn t h ö n g q u a ãn g à a åi , b ê y g i ú â ú ã t a åi v a âm Q                 u a án C     h ê u , v a      c o á
  t a án h    k i ï u , n h û s a i à i à a án h t h ò à i , n ï ëu à o âi v ï ì t r a âo m a â s a i t h ò                   c h ù æc k   h ö n g c h     õu !
  X in    B ï å H a å x u ö ën g c h i ï ëu s a i v a , t h ò c h ù æc v a p h u ån g m a ån g . "                      T h û ú ån     g À ï ëy     l ú âi
   tru y ï    ìn v i ï ët c h i ï ëu à i ï ìu b i n h r ö ìi s a i À a åi L û åc q u y ã v û ú n g à i .

        K h i À      a åi L û åc q   u y ã v û ú n g t ú ái v a âm       Q u     a án C h   ê u , à ï ën t r û ú ác d    i n h , N h õ L a n g
h i ï ín t h a án h t     i ï ëp s û á, r   ö ìi t h i ï ët h û ú n g a án       q u ò    à o åc c   h i ï ëu n h û v ê ìy : "       T ï ì T h i ï n À a åi
 T h a án h l a â T ö       n N g ö åK     h ö n g ú ã t a åi à ö ån g      T h u   ãy L i ï   m n u ái H o a Q u a         ã, h ö åi B a ân à a âo
 n o áp h a áraär ú      âi , T h i ï n     B in h T h i ï n T û ú       án g b    õ à a âx    û än g v û än g . X i n       h i ï ìn k h a n h r a
  s û ác c u ân g n g      h ôa àïåg     i u áp c ö n g T r õ b ò n       h, tr   ê îm s e     äp h o n g , c h ó n h      à ö ën r ö ìi t a b a n
  t h û ú ãn g . "

           N h õ L a n g h    i ï ín t h a án h v ê n g l ú âi        taåú n     ; r ö ìi n   o ái    r ù çn g : " V ê åy T h i ï n       sûáv ï ì
t r û ú ác    t ê u l a åi , r ù çn g    t ö i p h u ån g c h ó à ï ì b       inh."     N o ái r ö    ìi k   ï u s a áu a n h e m : K h         û ú ån g
 t h a ái u    áy , T r û ú n g t h    a ái u áy , G i a o t h a ái u áy      , L y á    t h a ái u áy     , Q    u a ác h T h ê n t û ú án g      q u ê n ,
 T r û åc   K i ï ån t û ú án g q     u ê n , b a ão à e m 1 2 0 0         t h ê ìn    t h a ão à  ê ìu    c h o s a Ü n , à e m c u n         g t ï n
  k h ñ g    i ú ái t h e o , à ö ìn   g n ö íi g i o á, b a y q u a         n u ái H     o a Q u     a ã,   t h ê ëy T h i ï n l a À õ a        v o än g

http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                                                  60

b u ãa g i ù n g , N h õ L a n g h i ï ín t h a án h k ï u l ú án r ù çn g : " T a l a â N h õ L a n g h i ï ín t h a án h
 c h ê n q u ê n , v ê n g c h ó à e m q u ê n t r ú å c h i ï ën " . L y á T h i ï n V û ú n g n g h e b a áo t r u y ï ìn
 m ú ã c û ãa d i n h n g h i n h t i ï ëp . N h õ L a n g h i ï ín t h a án h v a âo h o ãi v i ï åc c h i n h c h i ï ën t h ï í
  n a âo ? L y á T h i ï n V û ú n g t h u ê åt c h u y ï ån l a åi , N h õ L a n g h i ï ín t h a án h c û ú âi r ù çn g : " À ï í
  n o á g i o ãi n o á t h ê ìn t h ö n g v ú ái t ö i . C a ác ö n g h a äy m ú ã T h i ï n l a À õ a v o än g r a , h ï î à a án h
   à ê u v ê y à o á m a â t h ö i , x i n T h a ác T h a áp t h i ï n v û ú n g h a y l a â T a m T h a ái T û ã c ê ìm
   k i ï ën c h i ï ëu y ï u à û án g t r ï n m ê y s o i x u ö ën g , à ù ån g t ö i c o i m a â t h e o n o á, d ê îu n o á
    b i ï ën r a v ê åt c h i c u än g b i ï ët , à û ân g c h o n o á s ê îy k h o á l o ân g " .

        N h   õ L a n g h iï     ín t h a án h d ù ån         c a    ác t h ê ìn t h a ão       à ê ìu    c ö åt    c h o á, c ê  ìm     o á l a åi , c h ú â k h i
h ö  ín c h i ï ën     s e äth a ãra.     D ù ån r ö ìi d ê      în s     a áu t û ú án g t ú       ái à ö    ån g T   h u ãy L i        ï m k h i ï u c h i ï ën .
T h   ê ëy b ê ìy    k h ó à o án g     b in h n h û r ö        ìn g    u ö ën g k h u ác ,         trû   ú ác c û   ãa à ö ån g        d û ån g c ú â à ï ì c h û ä
T ï    ìT h i ï n    À a åi T h a án    h , N h õ L a n       g h        i ï ín t h a án h n      o ái :    "L o a    âi y ï u h       ê ìu v ö l ï î, m u ö ën
à õ  c h t h ï ív    ú ái t r ú âi ! "

       K h i ê ëy t i ï íu h ê ìu v a âo b a áo , T ï ì T h i ï n n a i n õ c h c ê ìm t h i ï ët b a ãn g x ö n g r a h o ãi
r ù çn g : " N g û ú âi l a â t i ï íu t û ú án g ú ã à ê u , d a ám c a ã g a n à ï ën à ê y k h i ï u c h i ï ën ? "

       N h õ L a n g h i ï ín t h a án h n a åt r ù çn g : " M i c o á m ù æt m a â k h ö n g n g û ú i , t a l a â c h a áu
k ï u T h û ú ån g À ï ë b ù çn g c ê åu , c h û ác C h i ï u h u ï å t õ n h h i ï ín v û ú n g , l a â N h õ L a n g h i ï ín
 t h a án h c h ê n q u ê n , v ê n g c h ó à ï ën b ù æt n g û ú i à ê y " .

       T ï    ìT h i ï n    n o ái : " Ú    Ât a   c o án g h     e e m T         h û ú ån g     À ï ë m u ö ën c h ö           ìn g , x u ö     ën g p h a âm
t r ê ìn k ï ët à    ö i v ú ái   D û ú n g     q u ê    n , sin     h à ù ån g       m ö åt t r    a i t ï n l a âD û ú n          g T i ï în s       û ác m a ån h
 n h ö í n u ái G     i a o S   ú n , c o áp     h a ãi   laâm i     à o ác h ù       n g ? M       i laâc o n n ñt n h            a ãy m u äi       t a k h ö n g
 n ú ä x u ö ën g     tay, t    a tha ch     o m    i v ï ìk ï      u L y áT       h i ï n V    û ú n g r a à ê y c             û å c h i ï ën "  .

           N h õ L a n    g n ö íi   g i ê ån    m ù æn g     r ù   çn g    : "Y ï u      h ê ìu c a â x ö ëc , t a c h e ám                m ö åt à a o " .
H ai       à a ân g à a án h    n h a u ,    ba tr    ùm h i     ï åp     s û  ác c u än g    c ê ìm à ö ìn g . N h õ L a n g                 h i ï ín t h a án h
 h o áa     m ò n h c a o      m u ö n     t r û ú ån   g , t o ác    à  o ã,     m ù åt x a  n h , n a n h d a âi , m u äi l ú án                , c ê ìm à a o
 l ú án    b ù çn g h o ân    n u ái c h    e ám b     ö íT ï ì    T h      iï  n. T ï ìT      h i ï n c u än g b i ï ën h ò n h                 c a o m u ö n
  trû ú   ån g , c ê ìm t h    i ï ët b a ãn  g l ú án     n h û n    u ái    T h    a ái S ú n   c û å v ú ái N h õ L a n g h i ï ín                t h a án h .

         L u ác n ê ìy b i n h y ï u h o a ãn g v ñ a h ï ët c h ú ân v ú ân , t û ú án g k h ó r u n e n t h ö i c a â
t h o åt !

http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                                              61

      C h û ân g ê ëy s a áu t û ú án g c u ãa N h õ L a n g h i ï ín t h a án h m ú ái t h a ã c h o á v a â o á r a , t r ï n
n h a ân h o á l i ï ån , d û ú ái g ö ëc c h o á r ê m , b i n h t û ú án g s ù n n a â, l a âm c h o b ê ìy k h ó q u ù n g
 g û ú m n e ám g i a áo , c o n v o åt v ö r û ân g , c o n n h a ãy v a âo à ö ån g .

       T ï ìT h     i ï n t h ê åt    k h ö  n g    s u át c h i N     h õ L     a n g h i ï ín     t h a án  h ,     s o n  g t h ê ëy q u    ê ìn   h ê ìu
v ú ä t a n , p h a ãi      h i ï ån n g   u y ï   n   h ò n h c h a åy       v ï ì    t i ï ëp c û áu !   N h õ     L a    n g    h i ï ín t h a án  h à    u ö íi
 th e o . T ï ìT h i      ï n k h ö n   g m    u ö    ën c û å b ú ãi n     o án g     b ê ìy k h ó n   ï n r i    ï ët   v ï ì,    a i d e âv ï ìg   ê ìn   c û ãa
 à ö ån g , b õ s a áu     t û ú án g c   u ãa N     h  õ L a n g à o án         l a åi   m a â r ù çn g :   "C o n     k  h ó k    h ö ën c h a åy    à ê  u ? "

      P h ê ìn c h o á v ú ái o á n o á v a ãi t h e o , T ï ì T h i ï n t u án g t h ï ë, t h ê u t h i ï ët b a ãn g g i ù æt v a âo
m e áp t a i , r ö ìi b i ï ën r a c o n s e s e ã b a y l ï n n g o ån c ê y m a â à ê åu ! S a áu t û ú án g k i ï ëm
 k h ö n g à ù ån g .

      K ï ë N h õ L a n g h i ï ín t h a án h c h a åy à ï ën h o ãi r ù çn g : " C a ác e m                                  r û ú åt t ú ái à ê u m a â
m ê ët n o á" .

         S a áu n g û ú âi n o ái : " C h u án g t ö i v ê y n o á t a åi à ê y , k h ö n g b i ï ët n o á b i ï ën à i à ê u
m ê ët ! " .

            N h õ L a n g h i ï ín t h a án h t r ú ån m ù æt n g o á l ï n , t h ê ëy t r ï n n g o ån c ê y c o á y ï u k h ñ ,
b     i ï ët l a â T ï ì T h i ï n b i ï ën r a s e s e ã ê ëy , l i ï ìn h i ï ån n g u y ï n h ò n h l a åi , r ö ìi d u ân m ò n h b i ï ën
r   a c o n b u â c ù æt , b a y l ï n m ö í s e s e ã, s e s e ã s ú å b a y b ö în g h o áa r a c o n c o â n g a â b a y l ï n
m      ê y . B u â c ù æt b i ï ën r a h a åc b i ï ín b a y t h e o . C o â n g a â h o a ãn g k i n h x e åt x u ö ën g s u ö ëi
h    o áa r a c o n c a á. H a åc b i ï ín b a y t h e o x u ö ën g s u ö ëi k h ö n g t h ê ëy c o n n g a â, t h ò c h ù æc
c   o n n g a â à a ä b i ï ën r a t ö m c a á, l i ï ìn h o áa r a c o n s e áo m a â x o m , c o n c a á t h ê ëy c o n s e áo
x     o m l i a x o m l õ a , t h ò n g h i l a â N h õ L a n g b i ï ën r a , l i ï ìn l ö åi t h ö ëi l a åi . C o n s e áo t h ê ëy
c  o n c a á c h a ây m a â à u ö i k h ö n g à o ã, b i ï ët l a â T ï ì T h i ï n l i ï ìn c h a åy t h e o m a â m ö í. C o n
c  a á t h ê ëy c o n s e áo s a o c h ê n k h ö n g à o ã, b i ï ët c h ù æc l a â N h õ L a n g t h e o m ò n h l i ï ìn l ù ån
x    u ö ën g b i ï ën r a c o n r ù æn n û ú ác , n h a ãy v o åt l ï n b ú â, l u ãi v ö c o ã r ê åm .

           C o n c o â s e áo m ö í h u åt ,         l a åi t h ê ëy    r ù æn n û ú    ác n     h a ãy l ï n b ú â, t h ò c       h ù æc l a â T ï ì T h i ï n
h o áa     r ù æn m a â t r ö ën , s e áo l i ï ìn        h o áa r a     h a åc x a ám       th  e o m ö í r ù æn n û ú ác ,           r ù æn n û ú ác c h a åy
 v o åt    l ï n t r i ï ìn n u ái h o áa r a c h i       m n ù æt n       û ú ác , à ê åu      th  e o m e ák h e , N h õ L            a n g h i ï ín t h a án h
 t h ê ëy    T ï ì T h i ï n b i ï ën r a v ê åt        h e ân m o       ån , t h ò k h     ö n   g t h e âm h o áa r a v ê          åt k h a ác l a âm c h i ,
  l i ï ìn   h i ï ån h ò n h n g û ú âi l ê ëy          c u n g m        a â b ù æn .    C h     i m n ù æt n û ú ác l e å        m ù æt , l i ï ìn n h a âo

http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                                                62

x u ö ën g c h ê n n u ái , h o áa r a m ö åt c a ái m i ï íu T h ö í À õ a , c a ái m i ï ån g l a âm c û ãa , h a i h a âm
 r ù n g l a âm c a án h c û ãa , c a ái l û ú äi l a âm c ö ët T h ö í À õ a , c ù åp m ù æt l a âm c û ãa s ö í, c o ân c a ái
 à u ö i k h ö n g b i ï ët l a âm s a o p h a ãi h o áa l a âm c ö åt c ú â d û ån g s a u m i ï îu ! N h õ L a n g h i ï ín
  t h a án h t ú ái g ù åp m i ï îu T h ö í À õ a s a u m i ï îu c o á d û ån g c ú â; N h õ L a n g n g ê îm n g h ô c û ú âi
  r ù çn g : " C o n k h ó n o á g a åt t a à ê y ! T a k h i n a âo m ù æc k ï ë, t h u ú ã n a y m i ï îu T h ö í À õ a à ú âi
   n a âo d û ån g c ú â s a u l û n g , T ï ì T h i ï n g a åt t a c h u n v a âo à ï í n o á c ù æn . T a k h ö n g t h e âm
   v ö c û ãa , t a à a án h p h a á c h o h û g a äy c a án h , r ö ìi t a s e ä v a âo " . T ï ì T h i ï n n g h e n o ái n g h ô
    r ù çn g : " N ï ëu à ï í n o á à ê åp p h a á c û ãa , t h ò g a äy r ù n g à u i m ù æt m ò n h c o ân g ò " . N g h ô r ö ìi
    v u ân g b i ï ën m ê ët ! N h õ L a n g h i ï ín t h a án h k i ï ëm h ï ët s û ác k h ö n g à ù ån g !

             K ï ë b ö ën T h a ái U Áy , h a i t û ú án g q u ê n c h a åy t ú ái h o ãi r ù çn g : " A                              n h b ù æt à ù ån g T ï ì
T h       i ï n c h û a v ê åy ? " N h õ L a n g h i ï ín t h a án h c û ú âi m a â t h u ê åt c h u y ï                             ån v ê åy v ê åy . . . S a áu
 n g     û ú âi à ï ìu s û ãn g s ú â! N h õ L a n g h i ï ín t h a án h n o ái : " V ê åy c a ác e m ú                                ã à ê y c o i c h û ân g ,
 à ï   í t a l ï n m ê y k i ï ëm n o á" . N o ái r ö ìi n h a ãy l ï n n û ãa c h û ân g , t h ê ëy L                                 y áT h iïn V û ú n g
  v a   â N a T r a à a n g ú ã t r ï n m ê y s o i k i ï ën g . N h õ L a n g h i ï ín t h a                                      án h n o ái : " T h i ï n
  V û    ú n g c o á t h ê ëy y ï u h ê ìu c h ù n g ? " L y á T h i ï n V û ú n g n o ái : " N o á k h                                 ö n g c o ál ï n à ê y ,
   t a      à a n g s o i g û ú n g m a â t ò m n o á" . N h õ L a n g h i ï ín t h a án h t h u ê åt                                   c h u y ï ån l a åi , L y á
T h        i ï n V û ú n g n g h e n o ái , t h ò c ê ìm k i ï ën g m a â s o i , r ö ìi c û ú âi n g ê ët                                m a â r ù çn g : " C o n
 k h      ó n o á q u a v a âm Q u a án c h ê u l a â c h ö î C h ú n q u ê n ú ã k i a k ò a , C h ú n                                 q u ê n t r ú ã v ï ì b ù æt
 n o     á c h o m a u " . N h õ L a n g h i ï ín t h a án h n g h e n o ái x a ác h à a o à i r i ï ët .

           N o ái    v ï ì T ï ì T h i ï n g ê ìn t ú ái v a âm Q u a án c h ê u , l i ï ìn g i a ã h ò n h l a âm N h õ L a n                                    g
h i ï ín     t h a án h   , à i t h ù èn g v a âo c û ãa m i ï ëu , Q u y ã s û á n g ú ä l a â c h u ã v ï ì, k e áo r a l a âm l ï î r û ú                                     ác
 v a âo .    T ï ìT h       i ï n n g ö ìi g i û äa b a ão à e m s ö í b ö å r a x e m , t h ê ëy à ï ì L y á H ö í à e m t a m s a n                                     h
 c u án g      traãl ï  î, T r û ú n g L o n g c ê ìu g i a à a åo b ò n h a n , k e ã t ú ái c ê ìu c o n , n g û ú âi x i n c û                                    áu
  b ï ån h   . À û ú     n g x e m s ö í b ö å, k ï ë b a áo g i a g i a v ï ì n û äa ! Q u y ã s û á n g h e b a áo c h a åy r                                             a
  s û än g    s ú â! N     h õ L a n g h i ï ín t h a án h h o ãi : " C o á T ï ì T h i ï n t ú ái à ê y k h ö n g ? " Q u y ã s                                         û á
   th û a  r ù çn g :      " C o á m ö åt g i a g i a h ò n h d u n g n h û v ê åy , à û ú n g x e m b ö å s ö í ú ã t r o ãn g " .

       N h õ L        a n g   h i ï ín    t h a án h n g h  e n    o ái x    ö n g v a    âo . T    ï ìT    h i  ï n x e m    t h ê ëy h i ï   ån h      òn h
m a â n o ái r ù çn g      : "N    h a ân      g û ú i à û ân g    l a áu   t a áu  , m i ï îu     n a ây   v ï   ìL a    äo T ö n  r ö ìi ! " N h     õ L    a n g
 h i ï ín t h a án h c      h e ám     m ö    åt à a o , T ï ì T   h iï    n àû     a t h i ï ët    b a ãn  g r   a à   ú ä. H a i   n g û ú âi à a     án h   v ú ái
 n h a u r a k h o        ãi c û   ãa , v    û âa à a án h v û     âa c   h a åy    à ï ën c   h ê n      n u  ái H   o a Q u   a ã! À a ä s û       ác c   ê ìmhttp://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                                 63

à ö ìn g t h ò c h ú á, l a åi c o ân s a áu n g û ú âi t r ú å c h i ï ën v a â t h i ï n b i n h t h i ï n t û ú án g p h u ã v ê y .
 L u ác n a ây À a åi L û åc q u y ã v û ú n g v ï ì t ê u . . .

       T h û ú ån g À ï ë v ú ái Q u a n Ê m , T h a ái T h û ú ån g , V û ú n g M ê îu v a â c a ác t i ï n c o ân ú ã
l a åi à ï ìn b a ân l u ê ån , T h û ú ån g À ï ë n g h e À a åi L û åc q u y ã v û ú n g t ê u c h u y ï ån t h ò h o ãi
 r ù çn g : " N h õ L a n g h i ï ín t h a án h à a án h c a ã n g a ây s a o k h ö n g n g h e t i n t h ù æn g b a åi ? "

          Q u a n Ê m          c h ù æp t a y t ê u r ù     çn g : " X i n B ï å H a å, n g û    å r a c û ãa    N a m T h    i ï n v ú ái
T   h a ái T h û ú ån g à a         åo t ö í à e ã x e m t h ù    æn g p h u å d û ú ân g n a âo " .       T h û ú ån g    À ï ëk h e  n p h a ãi ,
l  i ï ìn n g û å r a N a m            T h iïn M ö n , m ú        ã c û ãa t r ú âi x e m x u ö ën g   , t h ê ëy L   y áT h iïn     V û ú n g
c  ê ìm k i ï ën g à û án g          t r ï n m ê y v ú ái N a        T r a . C a ác t h i ï n b i n h  t h i ï n t û   ú án g t h ò v    ê y p h u ã
T    ï ì T h i ï n , c o ân N      h õ L a n h h i ï ín t h a      án h v ú ái s a áu n g û ú âi e m      v ê åy à a án   h T ï ìT h   iïn, m aâ
c   u än g t r ê åt v u ö åt l a      âm k h ö n g x u ï í!

     Q u a n ê m n o ái v ú ái T h a ái T h û ú ån g r ù çn g : " T ö i t i ï ën c û ã N h õ L a n g l a â t h ê ìn
t h ö n g q u a ãn g à a åi , m a â c o ân b ù æt k h ö n g à ù ån g T ï ì T h i ï n . T h ö i , à ï í t ö i g i u áp N h õ
 L a n g m ö åt p h e áp à ù ån g b ù æt n o á c h o r ö ìi " .

             T h a ái T h û ú ån g h o ãi : " B ö ë t a át l a âm      s a o m a â g i u áp ? "

     Q u a n Ê m n o ái : " T ö i q u ù n g c a ái T õ n h b ò n h x u ö ën g à ê åp à ê ìu c o n k h ó , d ê ìu
k h ö n g c h ï ët c u än g t e á n h a âo t h ò N h õ L a n g b ù æt à ù ån g " .

              T h a ái T h û ú ån g n o ái : " C a ái t õ n h b ò n h c u ãa B ö ì T a át b ù çn g n g o åc , n h û à a án h
n h ù çm         t h ò t ö ët , r u ãi c o á t r ê åt b ï í u ö ín g ! T h ö i , à ï í t ö i g i u áp c h o " .

              Q u a n Ê m h o ãi : " À a åo t ö í d u ân g v ê åt c h i ? "

               T h a ái T h û ú ån g   c ú ãi c a ái v o ân g      trong tay       t a ã m a â r ù çn g : " C a ái v ê     åt n a ây b ù çn g
g a       n   g , t ö i t ê ím l u y ï ån    à a ä l i n h l ù æm   , n h ú â à e o      t r o n g m ò n h , n ï n r ê ët        q u y á! N û ú ác
 n g    ê     m k h ö n g û ú át , l û ãa      c h a áy k h ö n g     m ï ìm , q u ù    n g à u ån g v ê åt c h i t h ò n     o á q u ê ën c h ù åt
 c û    án     g n ï n g o åi l a â K i m      C a n g t r a át , m    ö åt t ï n r i ï  n g l a â K i m C a n g s a âo .        N ù m t r û ú ác ,
  tö  i        q u a k h o ãi c û ãa H a  âm c ö ëc c u än g       n h ú â n o á, m    ú ái à ö å n û ú ác T ê y V û åc         t h a ân h P h ê åt
n h i        ï ìu l ù æm . À ï í t ö i q u    ù n g x u ö ën g c h     o m a âc o i " .     N o ái r ö ìi q u ù n g x u ö ën g   .http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                                                               64

          K h          i T ï     ìT h i ï n à û ú n            g m ï t r ê ån , c h ù èn g d e â K i m C a n g s a âo r ú át n h ù                         çm     à ê ìu ,
T ï ì    T h iïn            teán      h a âo , b ö å n h û           c h ï ët h u åt , l ö ìm c ö ìm c h ú â d ê åy , b ê ìy c h o á n h a ãy                         v ö c ù æn
 x e á,    trò k e        áo l ù       n g n h ù n g , n          ï n T ï ì T h i ï n n ù çm d û ú ái à ê ët l a c h o á, v û âa l a v                              û âa c h ú â
 d ê åy   , b õ N          h õ L       a n g h i ï ín t h a        án h v a â s a áu a n h e m x u ám l a åi b ù æt T ï ì T h i ï n à e                            â x u ö ën g
  l ê ëy  n g o e áo          s ù æt    m o ác e o ï ëc h ,            x o ã t i ï n t h ù çn g t r o ái l a åi h ï ët t h ï ë v u ân g v ê îy .

        K h               i ê ëy T h a ái        T h    û ú ån g t h ê u        K im C     a n g     s a   âo ,     rö  ìi m ú     âi T h û ú ån g À ï ë v ú ái
V û ú n g M                    ê îu , Q u a n        Ê m      v ï ì à i ï ån    L i n h T i ï     u . C     o ân    b  ö ën      T h a  ái U Áy v a â h a i t û ú án g
 q u ê n d ê în                  T ï ì T h i ï n        v a    âo t r a åi . C a    ác T h i ï n     V û ú   n g     v a   â T    h i ï n    t û ú án g à ö ìn g k h e n
 r ù çn g : " T h               i ï åt l a â n h ú â c     ö n    g l a o T i ï íu      t h a án h , m    ú ái b   ù æt   à ù    ån g     y ï u  h ê ìu " .

      N h õ L a n g h i ï ín t h a án h n o ái : " N h ú â h ö ìn g p h û ú ác c u ãa T h û ú ån g À ï ë v a â o a i l û åc
c a ác ö n g , c h ú á t ö i c o á t a âi c h i m a â k h e n n g ú åi " .

      S a áu n g û ú âi e m                          b a ån t h û a r ù çn g : " X i n a n h à ï í c h u án g t ö i d ê în y ï u h ê ìu n a åp
c h o T h û ú n g À ï ë" .

        N h õ                L a n g h   iï    ín t h    a án h   n o ái : " C    a ác  e m c h û a c o á s ù æc p h o n g , k h ö n g n ï n c h ê ìu
T h û ú ån g À                  ï ë, à ï í s a  i     t h ê ìn    L u  åc à i n h     l u åc   g i a áp g i a ãi n o á l ï n t h i ï n t a âo , c o ân c a ác e m
 v a âo n u ái n a               ây t r û â c h    o     h ï ët   y ï u     q u a ái . C   o ân   t a t h e o c a cá v õ T h i ï n t û ú án g l ï n À ï ë à ò n h
 l a än h t h û ú ãn               g , seäv ï     ìp    h ê n   p h a   át c h o n    h a u   " .

         S a áu n g û ú âi à ï ìu v ê n g l ï ån h , à i x u ö ën g H o a Q u a ã S ú n .

       C o           ân       N h õ L     a n g h       i ï ín t h a án h à        i v ú ái T h      i ï n T       û ú án    g T h i ï n     B i n h       v ï   ì t ú ái
T h ö n g m            i       n h à i ï ån .     T h i ï n       s û á t ê u r ù çn g     : "N h õ L a       n g v a      âT h    i ï n B in h     T h i ï n       T û   ú án g
 b ù æt à ù ån g       T          ï ìT h i ï n     g i a ãi v     ï ì" . T h û ú ån g       À ï ë t r u y ï ìn     À a åi     L û åc     q u y ãv û ú   n g , L u     åc à    i n h ,
 L u åc g i a áp     ,           v ú ái c a ác    t û ú án g       t r ú âi , d ê în T ö       n N g ö åK      h ö n g        t ú ái   à a âi t r a äm   y ï u m       a âp    h ê n
  th ê y m u ö              n    à o a ån .
http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                                    65
                                  CHÛÚNG 7

                 Àaåi Thaánh tröën khoãi loâ Baát quaái,
                Thñch ca nhöët yïu nuái Nguä haânh.
      K h i ê ëy c h u án g t h ê ìn d ê în T ï ì T h i ï n t ú ái à a âi t r a äm y ï u , t r o ái v a âo c ö åt h a ân g
y ï u , g û ú m c h e ám m e ã g û ú m , g i a áo à ê m m e ã g i a áo , h o ãa t i n h à ö ët k h ö n g c h a áy ,
 T h i ï n L ö i à a án h k h ö n g s ú ân ! À a åi L û åc q u y ã v û ú n g v a â c a ác T h i ï n t û ú án g t ê u l a åi . . .

      T h û ú ån g À ï ë p h a án r ù çn g : " K h ö n g b i ï ët y ï u h ê ìu h o åc p h e áp h ö å t h ê n ú ã à ê u
m a â à ù ån g n h û v ê åy ! B ê y g i ú â l i ï åu l a âm s a o ? "

      T h a   ái T h   û ú ån g   têu     r ù çn g : " C   o n    k h ó ê   ëy ù n b    a ân à a     âo , u  ö ën g n g û å t û ãu , l a åi n u ö ët
h ï ët n ù m b    ê ìu t   h u ö ëc k  i m    à ú n c u ãa     t ö  i , n ï n     n o áth a   ân h m    ò n h     v a ân g r ö ìi l a âm s a o g i ï ët
 c h o c h ï ët !  V ê åy     x in B   ï åH    a åg i a o n    o ác   h o tö i     b o ãv ö    l o âb a  át q u   a ái , d u ân g l û ãa p h e áp m a â
 h ê ìm n o á, h  ï îc h   a ãy t h u   ö ëc  k i m à ú n     r a    h ï ët , t h   ò n o áp   h a ãi r a     tro  ".

       T h û ú ån g À ï ë p h a án r ù çn g : " V ê åy t h ò g i a o T ï ì T h i ï n c h o L a äo q u ê n k h i ï ín
s a át " . T h a ái T h û ú ån g v ê n g c h ó . . .

       R ö ìi T h û ú ån g À ï ë v ú ái N h õ L a n g h i ï ín t h a án h l ï n à i ï ån , t h û ú ãn g m ö åt t r ù m
b ö n g v a ân g , m ö åt t r ù m v e n g û å t û ãu , m ö åt t r ù m h ö åt h û ú ân à ú n v a â g ê ëm t h ï u c h ê u
 b a áu . . . N h õ L a n g h i ï ín t h a án h t a å ú n , r ö ìi l a än h p h ê ìn t h û ú ãn g l u i v ï ì m i ï ëu c u ä.


http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                                               66

C o ân T h a ái T h û ú ån g v ï ì c u n g À ê u S u ê ët m ú ã t r o ái                          c h   o T ï ìT h i ï n , b       o ãv ö      lo âb a  át q u a ái
 à ê åy n ù æp l a åi , t r u y ï ìn L u åc à i n h L u åc g i a áp v a â m ö åt                       à a  åo s ô c o i c h u åm        l û ãa   c h o à    u ã b ö ën
 m û ú i c h ñ n n g a ây à ï m . N g u y ï n l o â b a át q u a ái                            laâ     t a ám c u n g : C      u n g       C a ân ,      c u n g
  K h a ãm , c u n g C ê ën , c u n g C h ê ën , c u n g T ö ën , c u                           n g      L y , c u n g K h      ö n ,     c u n g    À o a âi ,
  m a â c u n g T ö ën ú ã t r ï n g i o á. T ï ì T h i ï n n e áp b ï n c u                        n g     T ö ën c h o k h o   ãi l û ãa    , t u y      k h ö n g
   l û ãa t h ò m ù åc l o ân g , c h ú á c u än g b õ k h o ái u n h a i c o n                       m    ù æt n ê u h ï ët , n ï   n t h    a ân h m      ù æt l û ãa
   t r o ân g v a ân g ! .

         À u ã b ö ën m         û ú   i c h ñ n     n g  a ây à a åo s ô d ú      än ù    æp r a c o i , t r o n g     y á t û ú ãn g       T ï ìT h iïn
t  i ï u r ö ìi , c o ân t h u          ö ëc  k i m à    ú n    c h a ãy r a c a ã k     h ö   ëi . A i d e â T ï ì T h     i ï n à û ú n        g d u åi c o n
m    ù æt , n g h e t i ï ën g         d ú   ä n ù æp  l a ãn    c a ãn , t r ï n m     i ï ån    g l o â t r ö ën g l ö în  g ! T ï ìT h          i ï n v u ân g
n  h a ãy t h o át r a , à a          án g   a äloâr    ú át   x u ö ën g t r u n g     g i  ú ái , s a u t h a ân h H      o ãa d i ï åm         s ú n , l a âm
à   a åo s ô p h a ãi à o åa .

            K h i th òn h l ò n h          À a åo s ô      à ê åy n ù æp  k h   ö n g k õ p . C o ân L        u åc d i n h L u åc g i a áp a            l a åi
n ù æm     T    ï ìT h i ï n m a âk e       áo , T ï ì T     h i ï n v u åt    lù  n c u â! L u ác ê ëy T ï       ì T h i ï n n h û c o åp s u át             r o å;
 T h a     ái T    h û ú ån g n o án g m         u äi c h a     åy t h e o n    ñu   l a åi , b õ T ï ì T h i ï       n x ö n g a ä s ê ëp ! R ö ìi            l ê ëy
 th i ï  ët b   a ãn g r a r i ï ët t ú ái       th i ï n c     u n g l o a ån    à a   ã! C h ñ n v ò s a o l       o à o án g c û ãa , b ö ën T h             iïn
 V û ú    n g    c h a åy t a n .

        T ï ì T h i ï n à a án h           à ï ën c h ö î n a âo t h        ò t a n c h ö î n ê ëy ,        k h ö n g a i d a    ám    c û å, à a án h t ú ái
L   i n h T i ï u b û ãu à i ï ån ,           n h ú âc o áb ö åh a åö         n g H û åu T h a án h          c h ú n q u ê n       l a â V û ú n g lin h
Q    u a n g i û ä à i ï ån , t h ê ëy           T ï ì T h i ï n l o a ån         à a ã. L i n h q u a n         r u át r o i v a   ân g c a ãn l a åi h o ãi
r  ù çn g : " C o n k h ó k h ö ën              à i à ê u ? C o át a           à ê y k h ö n g à ù       ån g n g a n g d       o åc " . T ï ì T h i ï n
k   h ö n g t h e âm n o ái l a åi ,           h û ú i t h i ï ët b a ãn g         à ê åp n h ê ìu , L i n       h Q u a n l ê ëy       s û ác c h ö ën g c û å ,
c  h û a b i ï ët h ú n t h u a .

           K h   i ê ëy      H û  åu T h a án h c h ú n         q u ê   n c h o à o âi 3 6         v õ lö i    c ö n g t ú ái v ñ T        ï ìT h iïn
h ö      ín c h i ï ën   . T   ï ìT h     i ï n k h ö n g n a       o n u   án g h o áa r a b a         à ê ìu s a  áu t a y c ê ìm t h         i ï ët b a ãn g
 à a  án h n h û        c h   o n g    c h o án g . L i n h      Q u a n       v a â 3 6 v õ lö      i c ö n g     v ê y n g o a âi x       a k h ö n g
 d a   ám x a áp      l a åi .   T h û   ú ån g À ï ë k i n h       h a äi ,   l i ï ìn t r u y ï ìn c    h ó sai D      u D i ï åc l i n h         q u a n v a â
D u       ê åt H a ân   h c     h ú n    q u ê n , à ö ìn g q      u a T      ê y P h û ú n g à       ù ån g t h   ó n h P h ê åt T ö í        N h û L a i
 c û    áu g i a á.http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                  67

       N o ái v ï ì h a i v õ t h i ï n s û á à ù çn g v ê n à ï ën L ö i ê m t û å, c ê åy b ö ën v õ K i m c a n g ,
v a â t a ám v õ B ö ì t a át ; d ê în t ú ái t r û ú ác t o âa s e n , h a i v õ à a ãn h l ï î r ö ìi , T h ñ c h C a h o ãi :
 " T h û ú ån g À ï ë s a i n h õ t h a án h à ï ën à ê y c o á v i ï åc c h i ? "

      H a i v õ t h u ê åt c h u y ï ån v a â b a åc h r ù çn g : " B ú ãi c o á s û å g ê ëp r u át n h û v ê åy , n ï n
p h a ãi c ê ìu P h ê åt T ö í t û â b i c û áu g i a á" .

       T h ñ c h C a n o ái : " C a ác v õ B ö ì T a át ú ã à ê y , à ï í t a à i c û áu g i a á" .

        D ù ån r ö ìi k   ï u Ê    ËN a n g  t ö n g i a ã v a â C a D i ï ëp t ö n g i a ã à i t h e o , h o áa h a âo q u a n g
b a y g ê ìn t ú ái L i n     h T i    ï u b û ãu   à i ï ån , n g h e k h u a k h ñ g i ú ái à i ï ëc t a i , ê ëy l a â 3 6 v õ l ö i
 c ö n g v ê y à a án h       T ï ì  T h iïn     m a â k h ö n g à a ä n g û áa ! T h ñ c h C a d a åy l ö i c ö n g b a äi
 c h i ï ën , r ö ìi k ï u T  ï ìT h   i ï n r a   h o ãi .

       T ï ì T h i ï n h i ï ån n g u y ï n h ò n h , l û ú át t ú ái h e át l ú án r ù çn g : " N g û ú i l a â k e ã t h ê åt t h a â
ú ã x û á n a âo t ú ái à ê y k h u y ï n g i a ãi ? "

       T h ñ c h C a c û ú âi r ù çn g : " T a ú ã n û ú ác C û åc l a åc h i ï åu T h ñ c h C a n h û l a i , n g h e
à ö ìn n g û ú i n g a n g d o åc l a âm p h a ãn c u n g t r ú âi , n ï n t a à ï ën h o ãi t h ù m c h o b i ï ët ,
 c h ù èn g h a y n g û ú i s i n h t a åi à ê u , t h a ân h à a åo n ù m n a âo , v ò c ú á c h i m a â s a n h l o a ån n h û
 v ê åy ? "

       T ï ì T h i ï n n o ái : " N g û ú i m u ö ën r o ä c ö åi r ï î c u ãa t a , t h ò n g h e t a c a à ê y " .

       C a r ù çn g :

       T h i n h k h ö n g t r ú âi à ê ët n û át s a n h t a ,

       H o a Q u a ã n o n t i ï n t h i ï åt c û ãa n h a

       Ú Ã à ö ån g T h u ãy L i ï m         t a âi t o át c h u án g

       H o åc t h ê ìy T ê y T h ö í p h e áp c a o x a

       L u y ï ån c h û ú ác s ö ën g à ú âi t a ây n h û åc n g u y ï åt ,

       R a c ö n g g i u áp c h u án g k h i ï ëp y ï u m a

http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                                                68

                V ò ú ã t r u n g t h ê ìn c h ï s i ï ín t h ö í,

                D ö ëc l ï n t h û ú ån g g i ú ái n g û å c h û ú n g t o âa

                H ú n t h u a c u ö åc t h ï í l o ân g k h ö n g c h a át ,

                D ú âi à ö íi n g ö i t r ú âi c h ñ à a ä s a

                C o á à û ác c o á t a âi t h ò c o á v õ ,

                A i t h u a g ò n h û ú ån g n g h i ï åp h o a ân g g i a .

                 T h   ñch     C a n g h     e r ö ìi c û ú  âi r ù çn    g : "N g û ú i b       ê ët q u a  á m ö åt c o n    k h ó t h    a ân h   tinh,
s a o        d     a ám    c û ú  áp n g ö i       T h û ú ån g    À ï ë?    V a ã T h û ú ån g       À ï ëtu    t ú ái 1 5 5 0   k i ï ëp ,  m ö îi   k i ï ëp
 à ï ìu         n    h i ï ìu   n ù   m , n g û     ú i c ö n g à    û ác b    a o n h i ï u , p h       o ân g m  u ö ën t r a n   h n g ö i    b a áu ?    S a o
 n g û   ú        i k h      ö n g    s ú åc h ï  ët , p h a ãi l o    v i ï åc   t u h a ân h , n ï    ëu c o ân    l a âm t h o ái  d o åc n g    a n g ,   g ù åp
  k e ãà    a      åo c a     o th    ò u ö ín g    m a ån g ? "

       T ï ì T h i ï n n o ái : " T u n h i ï ìu k i ï ëp t h ò m ù åc d ê ìu , k h ö n g l e ä l a âm v u a h o a âi h u ãy .
L ú âi t u åc n o ái : N g ö ìi l ê u c o ân d ú âi c h ö î, n g ö i b a áu c u än g à ö íi t h a y . N g û ú i h a äy b a ão
 T h û ú ån g À ï ë d o ån à ö ì à i m a â n h û ú ân g n g ö i c h o t a , b ù çn g k h ö n g t h ò t a à a án h m a äi " .

      T h ñ c h C a n o ái : " N g û ú i t r û â p h e áp t r û ú ân g s a n h v a â b i ï ën h o áa r a , c o ân p h e áp
c h i h a y n û ãa c h ù n g , m a â d a ám n h û ú ân g n g ö i T h û ú ån g À ï ë? "

       T ï ì T h i ï n n o ái : " T a c o á p h e áp r ê ët n h i ï ìu , 7 2 p h e áp h u y ï ìn c ö n g , l u y ï ån à ù ån g
t r û ú ân g s a n h b ê ët t û ã, v a â c ê n à ê íu v ê n c u än g h a y , n h a ãy m ö åt n h a ãy h ú n 1 0 8 0 0 0
 d ù åm . T a âi p h e áp n h û v ê åy l a âm v u a t r ú âi k h ö n g x û án g h a y s a o ? "

      T h               ñ c h C a     n o ái :  " V ê åy t h ò t a à       a án h   c u ö   åc v ú ái n g û ú i , n ï ëu n g û ú i n h a ãy k h o ãi
b a ân t a y h                û äu c u ãa   t a , t    h ò n g û ú i h ú n ,      t a b   a ão T     h û ú ån g À ï ë n h û ú ån g t h i ï n c u n g c h o
 n g û ú i, k h                o ãi b ï ì c  h i n h   c h i ï ën , c o ân n g       û ú i   n h a  ãy k h ö n g k h o ãi b a ân t a y t a , t h ò n g û ú i
 trú ãv ï ìtru              n g g i ú ái     tu ñt    k i ï ëu n û ãa s e ä l ï    n tr   a n h     à o a åt " .
http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                              69

       T ï ì T h i ï n n g h e n o ái c û ú âi t h ê ìm r ù çn g : " T h ñ c h C a t h i ï åt q u ï m u âa q u a á! L a äo
T ö n n h a ãy m ö åt c a ái 1 0 8 . 0 0 0 d ù åm , s a á c h i b a ân t a y , d ê ìu b a o l ú án , l a åi n h a ãy k h ö n g
 k h o ãi " . N g h ô r ö ìi h o ãi l ú án r ù çn g : " N g û ú i l a âm c h u ã v i ï åc ê ëy c h ù æc k h ö n g ? "

           T h ñ c h C a n o ái : " C h ù æc " . N o ái r ö ìi x o âe b a ân t a y h û äu r a , b ù çn g l a á s e n .

      T ï ì T h i ï n c ê ët t h i ï ët b a ãn g , r ö ìi c o g i o â n h a ãy q u a ! L a l ú án r ù çn g : " T a q u a
k h o ãi r ö ìi " .

           N g o á q u a n h q u ê ët t h ê ëy n ù m c ê y c ö åt à o ã n h û t h õ t , t r ï n n g o              ån c o á m ê y x a n h .
T ï     ì T h i ï n n o ái : " M ò n h n h a ãy x a q u a á, t ú ái à ê y c u ân g à û ú ân g r ö ìi , t h                ò T h ñ c h C a b a ão
T h      û ú ån g À ï ë n h û ú ân g n g ö i c h o m ò n h c h ù æc l ù æm ! S o n g m ò n h                        p h a ãi l a âm d ê ëu ,
 p h    o ân g s a u à ö ëi n a åi v ú ái T h ñ c h C a " . N g h ô r ö ìi n h ö í l ö n g h o áa v i ï ët              m û åc , à ï ì t a åi c ê y
 c ö  åt g i û äa , t a ám c h û ä r ù çn g : " T ï ì T h i ï n À a åi T h a án h à a áo t h û ã n h û át d u               " . N g h ô a l a â: T ï ì
T h      i ï n à i c h ú i t ú ái c h ö î à o á. À ï ì r ö ìi l a åi à a ái x u ö ën g g ö ëc c ö åt t h û á n h ê            ët m ö åt v u än g , r ö ìi
 c ê  n à ê íu v ê n t r ú ã l a åi , t e á r a c u än g c o ân à û án g t r o n g b a â t a y T h ñ c h C                   a m a â n o ái r ù çn g :
 " N   g û ú i l a â c o n k h ó à a ái v ê ët ! R a k h ö n g k h o ãi b a ân t a y t a m a â c o ân m                 u áa m o ã! "

      T ï ì T h i ï n n o ái : " N g û ú i c o á t h e o t a à ê u m a â b i ï ët , t a à i t ú ái c h ê n t r ú âi , t h ê ëy
n ù m c ê y c ö åt à o ã, t r ï n n g o ån c o á m ê y x a n h , t a c o á l a âm d ê ëu , n g û ú i k h ö n g t i n à i
 m a âc o i ? "

           T h ñ c h C a n o ái : " T a c h ù èn g à i à ê u h ï ët , n g û ú i h a äy c u ö ëi à ê ìu x u ö ën g m a â
c o i ? "

      T ï ì T h i ï n t r ú ån m ù æt d o âm x u ö ën g , t h ê ëy n g o án t a y g i û äa c u ãa T h ñ c h C a c o á à ï ì
t a ám c h û ä: T ï ì T h i ï n À a åi T h a án h à a ão t h û ã n h û át d u , d û ú ái c ö ån g t a y c a ái c o ân b o åt ,
 n û ú ác à a ái !

           T ï ìT     h i ï n   h o a ãn   g k i n h n o ái r ù çn g : " K y â k h      ö n g , k ò a ! T a à ï ì t a ám c h û ä à o á n ú i
c ê y     c ö   åt c h  ö ën g t   r ú âi ,   s a o l a åi ú ã n ú i t a y n o å! C h ù    æc h o å c o á p h e áp t i ï n t r i , l a âm v ê åy
 à ù ån   g g    a åt m   òn h ,   ta ch     ù èn g h ï ì t i n , à i c o i l a åi m ö åt   n û äa " . N o ái r ö ìi n h a ãy l ï n m ö åt c a á i
 b õ T    h ñ   c h C    a l ê åt  b a ân    t a y x u ö ën g à ê ët , n ù m n g o án        t a y T h ñ c h C a h o áa r a n ù m h o ân
  n u ái  N g     u äH  a ân h ,   c h u åp    à e ât r ï n l û n g T ïìT h iïn À      a åi T h a án h ! C a ác v õ l ö i t h ê ìn v a â Ahttp://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                                     70

N a n , C a D i ï ëp c h ù æp t a y k h e n r ù çn g : " H a y l ù æm ! " T h ñ c h C a b a ão A N a n , C a D i ï ëp
 t û â g i a ä r a v ï ì.

       X a ãy t h ê ëy T h i ï n B ö ìn g T h i ï n H û åu c h a åy à ï ën t ê u r ù çn g : " X i n P h ê åt T ö í n a án
c h ú â T h û ú ån g À ï ë r a m ù æt " . T h ñ c h C a n g o á l a åi t h ê ëy x e r ö ìn g t a án p h u ån g h û ú n g b a áu
 n h a åc t r ú âi ,

       T h û ú ån g À ï ë n g û å r a t a å ú n r ù çn g : " N h ú â P h ê åt T ö í t r û â à ù ån g y ï u h ê ìu , x i n n a án
l a åi d û å t i ï åc , n g o ã d u ân g l ï î m o ån t a å ú n " .

      T h ñ c h C a c h ù æp t a y t ê u r ù çn g : " L a äo t ù n g v ê n g c h ó t ú ái t r ú å l û åc v ú ái c h û
t h ê ìn , c o á c ö n g l a o b a o n h i ï u m a â p h o ân g c a ãm t a å" .

       T h û ú ån g À ï ë t r u y ï ìn m ú âi c a ác t h ê ìn t i ï n à ö ìn g p h o á h ö åi t a å ú n P h ê åt T ö í, l a åi
t r u y ï ìn t i ï n n û ä d o ån y ï ën , b a ân à a âo , n g û å t û ãu , c u ân g à ö ì t r ê n t u q u y á b a áu k h ö n g b i ï ët
 b a o n h i ï u .

       G i ê y p h u át c a ác t h ê ìn t i ï n à ï ën t r û ú ác P h ê åt T ö í m a â b a åc h r ù çn g : " P h ê åt T ö í t û â
b i à a åi à û ác t r û â à ù ån g y ï u h ê ìu , c h u án g t ö i c a ãm t a å. X i n P h ê åt T ö í à ù åt t ï n h ö åi n a ây l a â
 h ö åi c h i , t h e o d e âo c u ö åc n ê ìy " .

         T h ñ c h C a n o ái : " N a y t r ï n t r ú âi à a ä a n , t h ò à ù åt A n t h i ï n h ö åi c u än g à ù ån g " .

           C a ác   t h ê   ìn t i ï n     à ï ìu  k h e n h a     y ! L u ác n g û å y ï ën    c o át i ï n n û äc a v    a n g , n h a åc t r ú âi
t r ö îi    c h ù åp .  V û ú      n g M     ê îu d    ê în c a ác    t i ï n n g a à ï ën d     ê n g b a ân à a âo , m       a â b a åc h r ù çn g :
 " K h    i t r û ú ác    b õ   y ï u h ê     ìu p h     a á h ö åi b a    ân à a âo . N a y n h    ú âN h û L a i trû ân      o á, l a åi l a âm h ö åi
 A n     th i ï n ,   töi      c h ù èn g    b i ï ët    l ê ëy c h i    t a å ú n , n ï n r û ãa    t a y h a ái ñ t t r a á i   b a ân à a âo à e m
  d ê n  g l ê ëy t h    a ão "   . T h ñ c    h C a       c h ù æp t a  y t a åú n . V û ú n g      M ê îu d a åy t i ï n n      g a c a m u áa .

           G iêy lêu c o áN a m C                  û åc t i ï n ö n g c ú äi h û ú u à ï ën r a m ù æt T h û ú ån g À ï                ë, r ö ìi
à ï ën     t r û ú ác m ù åt P h ê åt T ö í m a             â b a åc h r ù çn g : " K h i t r û ú ác t ö i n g h e L a äo q u ê n d ê în               y ï u
 h ê ìu     v ï ì m a â à ö ët , t û ú ãn g h o åa             t a án à a â t i ï u r ö ìi , k h ö n g d e â n o á t h o a át r a à û ú åc ,           à a án h
 p h a   á c u n g t r ú âi l a âm c h o k i n h               à ö ån g T h û ú ån g À ï ë, n a y n h ú â P h ê åt T ö í t r õ a n , l a åi          t h i ï ët
  A n    t h i ï n h ö åi , n ï n t ö i à e m              c o ã t h o a åt b ö n g h û ú n g , k i m à ú n c h ê u b ñ c h , x i n                N h û
  L a i    n h i ï åm l ï î m o ån " T h ñ c h              C a t h ê u l a än h . K ï ë X ñ c h c û ú ác à a åi t i ï n à ï ën r a               m ù æt


http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                   71

T h û ú ån g À ï ë, r ö ìi b a åc h v ú ái P h ê å t T ö í r ù çn g : " N h ú â ú n P h ê åt T ö í t r õ à ù ån g y ï u h ê ìu ,
 t ö i x i n d ê n g h a i t t r a ái g i a o l ï , ñ t t r a ái l a äo t a áo g o åi l a â c h u át t a å ú n " .

          T h ñ c h C      a c u än g l a än h , r ö ìi d a åy Ê ËN a n g C a D i ï ëp t h ê u l ï î v ê åt , à ù ån g t û â t a å r a
l u i v ï ì. X a ãy t h        ê ëy L i n h Q u a n à i t u ê ìn v ï ì b a áo r ù çn g : " T ï ì T h i ï n l o á à ê ìu r a k h o ãi
 n u ái ! " T h ñ c h C      a n o ái : " K h ö n g h ï ì c h i " . L i ï ìn l ê ëy m ö åt t ú â g i ê ëy t r o n g t u ái r a c o á à ï ì
 s a áu c h û ä v a ân g        l a â: A Án m a n i b a át d i h ö ìn g . S a i A N a n t ö n g i a ã à i d a án t r ï n c h o át
  n u ái N g u ä H a ân h      , n ù m h o ân n u ái t û å n h i ï n c h ù æc c û án g , n h û t r ï n c o á c ê u à ê ìu , d û ú ái c o á
  r a ân g c ù èn g r u át        v ö v ê åy ! T u y l o á à ê ìu l o á t a y r a , m a â d ê åy k h ö n g n ö íi . X o n g r ö ìi
   T h ñch C a g i a ä     t û â T h û ú ån g À ï ë v a â c a ác t h ê ìn t i ï n r a v ï ì, t u y v ê åy m a â l o ân g c u än g t û â
   b i, sai T h ö íÀ õ      a v a â N g u ä P h û ú n g Y ï ët À ï ë c a n h g i û ä T ï ì T h i ï n , d ù ån c o á à o ái t h ò c h o
    ù n s ù æt c u åc ! K h   a át t h ò n ê ëu à ö ìn g t i ï u r a c h o u ö ën g ! C h ú â h ï ët t ö åi s e ä c h o n g û ú âi à ï ën
    c û áu . D ù ån x o n g      r ö ìi v ï ì c h u âa L ö i Ê m , b ï n b û ú ác C û åc L a åc .
http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                          72
                                    CHÛÚNG 8

                Nhû Lai taåo kinh tryïìn Cûåc Laåc,
               Quan Êm vêng chó xuöëng Traâng an.
        N o ái v ï ì   P h ê åt T    ö ítû   âta   å N g o åc À ï ë v ï ì à ï ën L ö i Ê m b û ãu s a ái , à ï í c a á c v õ B ö ì
T a át K i m c a n g         c ê ìm t   r a ân g   p h    a n b û ãu s a ái r a t i ï ëp g i a á. N h û L a i l ï n n g ö ìi t o âa s e n ,
 h a âo q u a n g s a án      g l o âa .  C a ác   B ö     ì T a át K i m c a n g c h ù æp t a y l a âm l ï î h o ãi : " P h a á c o äi t r ú âi ,
 l a âm r ö ëi b a ân à a    âo h ö åi ,    laâa i   v ê  åy ? "

         N h û L a i p h a án c a ác v i ï åc à ê ìu à u ö i , h ï ët t h a ãy n g h e n o ái à ï ìu m û ân g r ú ä l u i
c h ê ìu .

            N g a ây k i a P h ê åt T ö í k ï u c a ác v õ Ê ËL a , Y ï ët À             ï ë, B ö ì T a át , K i m C a n g m a â n o ái
r ù çn g :     " T û â t h ê u à ù ån g y ï u h ê ìu t ñ n h l a åi à ù ån g n ù m             t r ù m n ù m d û ú ái p h a âm . N a y t a
 c o ám ö        åt b û ãu b ö ìn , k ï u l a â V u l a n b ö ìn c o á à u ã t r a ái          n g o n b ö n g l a å c h o c a ác n g û ú i
 h û ú ãn g        n h ú â, y á c a ác n g û ú i m u ö ën c h ù n g ? " H ï ët t h a ãy          c h ù æp t a y t a å ú n . P h ê åt T ö í b i ï íu
  Ê ËN a n      g C a D i ï ëp p h ê n p h a át c h o à a åi c h u án g . H ï ët            t h a ãy c a ãm t a å r ö ìi , x i n N h û L a i
  g i a ãn g    d a åy . N h û L a i g i a ãn g t a m t h û âa k i n h p h e áp             c h a án h q u a ã r ö ìi n o ái v ú ái c h u án g
   r ù çn g :   " T a x e m t r o n g b ö ën c o äi à a åi b ö å c h ê u , c o n            n g û ú âi l a ân h d û ä k h a ác n h a u . T a åi
   À ö n g       T h ù æn g t h ê ìn c h ê u k ñ n h t r ú âi à ê ët , c o á l o ân g h     i ï ìn , T ê y n g û u h a å c h ê u k h ö n g
    th a m   a ái ; B ù æc C û l û c h ê u h a y s a át s a n h v o ån g n               g û ä, c o ân N a m T h i ï ån b ö å c h ê u


http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                                                73

t h a m d ê m d u åc , h a y à ê m c h e ám , m i ï ån g l û ú äi h u n g d û ä à ö åc a ác . N a y t a c o á b a t a ån g
 c h ê n k i n h k h a á k h u y ï n n g û ú âi l a ân h " .

          C h û v õ B ö ì T a át c h ù æp t a y h o ãi : " B a t a ån g k i n h t h ï ë n a âo ? "

         N h û         L a i n o ái : " M ö åt t a ån      g n o ái v ï    ì v i ï åc t r ú âi , m ö åt t a ån g      n o ái    v ï ì t r ú âi à ê ët ,       m ö t
t  a ån g n o ái v ï        ì v i ï åc à ê ët , c o ân m ö     åt t a ån g t h    ò c û áu m a à ö å q u ãy . B         a t a ån     g c ö ån g l a åi l        aâ2 5
b    ö åc a i r a m        ö åt m u ö n n ù m n g a         ân m ö åt t r   ù m b ö ën m û ú i b ö ën c          u ö ën    ( 1 5 .1 4 4 ) th i           ï åt l a â
p   h e áp c h u n        h ê n t h a án h t h i ï ån . T         a m u ö ën    c h o v ï ì À ö n g à ö å, e         t h i ï   n h a å n g u d a åi           c h ï
b  a i p h e áp P        h ê åt , c h ù èn g b i ï ët k       i n h d u l     a â c h a án h t ö n g . P h a ãi        à ù ån   g m ö åt n g û ú           âi t a âi
p   h e áp g i o ãi      q u a À ö n g À ö åk h u             y ï n d a åy     c h u án g s a n h , s e ä à ù     ån g c      o á c ö n g à û ác           n h û
n    o n . A i m u         ö ën l a än h à i ? "

      Q u a n Ê m B ö ì T a át n o ái : " T ö i t u y b ê ët t a âi , x i n q u a À ö n g À ö å k i ï ëm                                            m ö åt
n g û ú âi à i t h ó n h k i n h "

            N h û     L a    i c a ã à e åp n o ái :   "Q u a n       Ê m t h ê ìn t h ö n g b i ï ën h          o áa à i     à ù ån g      . N h û      c o á
à i     th ò    à i t  rïn     m ê y , m a âc h ú      áà i c a o     l ù æm , n g û ú i t u y c o á l o         ân g m     a â c u än      g k h o     áà i
 à ù   ån g ,    n a y    t a    c h o n g û ú i n ù m       p h e áp   b a áu " . L i ï ìn d a åy Ê ËN a n         g C a      D i ï ëp       l ê ëy c a    âsa
 v a   âC û   äu h u    ú ân    t ñ c h t r û ú ån g à ù   ån g c h o     n g û ú âi t h ó n h k i n h b ï ìn          l o ân g    à i, k      h i b ê ån      a áo
  c a  âs a   k h o ãi    à o åa    l u ê n h ö ìi , c ê ìm    tñch t    r û ú ån g k h o ãi b õ h a åi . Q u a        n Ê m       l a åy m        a â l a än h  .

           N h û     L a i l ê ëy b a     c a ái c ö n h i l     a â c a ái v o ân g , n o ái r ù çn   g : "    B a c a ái      c ö     n h  i n ê ìy n h û
m ö åt ,      c a ái n ê    ìy à o åc c h u    á b a l ê ìn t h ò      b i ï ën h o áa m a â t r û â y     ï u .     N h û g ù       åp  y ï   u t h ò n h ú â
 p h e áp     n ê ìy k     h u y ï n d a åy       n o á p h a ãi à   i t h e o n g û ú âi l ê ëy k        inh     l a âm h o      åc   tro    â. N h û n o á
 k h ö n    g c h õu        th ò c h o n o    á à ö åi c a ái n ê ìy    t r ï n à ê ìu t û å n h i ï n      d ñ n  h v a âo t h       õt  g ú    är a k h ö n g
  à ù ån g   . N o ák      h ö n g v ê n g        p h u åc t h ò à    o åc c h u á c h o n o á n h û       át à ê    ìu c h õ u    k h    ö n    g n ö îi , t h ò
  n o ám    ú ái à ê ìu      v a âo p h e áp   ta".

          Q u a n Ê m          l a än h r ö ìi l a âm   l ï î l u i r a , k ï u H u ï å N g a ån à i t h e o .

      Q u a n Ê m g o ái a áo c a â s a l a åi , à û a H u ï å N g a ån c ê ìm , l a åi c ê ë t k i m                                 c ö , t a y c ê ìm
t ñ c h t r û ú ån g , x u ö ën g k h o ãi L i n h S ú n .
http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                                  74

       T ú ái g ê ìn n u ái c o á N g o åc c h ê n q u ê n K i m                      À a än h à a åi t i ï n r û ú ác v a âo p h a t r a â
h o ãi : " C h ù èn g h a y B ö ì T a át à i à ê u ? "

         Q u a n Ê m              n o ái : " T ö i v ê n g c h ó N h û L a i à ï ën À ö n g À ö å t ò m                n g û ú âi l ê ëy
k i n h "

         À a åi t i ï n h o ãi : " C h û ân g n a âo n g û ú âi l ê ëy k i n h à i t ú ái ? "

       Q u a n Ê m n o ái : " C h û a b i ï ët c h û ân g à ö å h a i b a m û ú i n ù m t h ò t ú ái " L i ï ìn t û â
g i a ä à a åi t i ï n à i n û ãa c h û ân g m ê y , n g o á x u ö ën g s ö n g L û u S a t h ê ëy b a n g û ú âi c h ï ët
 c h ò m .

       Q u a n Ê m n o ái v ú ái H u ï å N g a ån r ù çn g : " N g û ú âi p h a âm k h o á q u a c h ö î n ê ìy
à ù ån g m a â l ê ëy k i n h " . X a ãy t h ê ëy n ö íi s o án g g i o á, m ö åt c o n y ï u r ê ët x ê ëu x a , h e át l ú án
 m ö åt t i ï ën g n h a ãy l ï n b ú â c ê ìm b û ãu t r û ú ån g x ö ëc l a åi à a án h Q u a n Ê m ,

      H u ï å N g a ån c ê ìm c ö n c h ê ån l a åi n a åt r ù çn g : " Q u a ái v ê åt c h ú á c h a åy " H a i n g û ú âi
h ö ín c h i ï ën h ú n m û ú âi h i ï åp c h û a p h ê n h ú n t h u a .

         Y ï u ê ëy à ú ä l a åi r ö ìi h o ãi r ù çn g : " N g û ú i ú ã à ê u m a â d a ám                 à ï ën c û å v ú ái t a ? "

      H u ï å N g a ån n o ái : " T a l a â N h õ T h a ái T û ã c u ãa L y á T h i ï n V û ú n g l a â M ö åc T r a
à ê y , n g û ú i s a o d a ám à o án à û ú ân g ? "

       Q u a ái ê ëy n o ái : " T a n h ú á n g û ú i t h e o N a m                     H a ãi Q u a n Ê m t u h a ân h , s a o l a åi
à ï ën l a âm c h i ? "

         M ö åc T r a n o ái : " T r ï n k i a l a â t h ê ìy t a à o á" .

          Q u     a ái ê  ëy n g h        e n o ái l i ï ìn c h a åy t ú ái t r û ú ác    m ù åt Q u a n Ê m     c u ái à ê ìu l a åy     th û a
r  ù çn g : " X     in th       a t ö åi     c h o t ö i t h u á t h i ï åt : N g u y ï n    t r û ú ác t ö i h ê ìu N g    o åc À ï ë l a âm    c h û ác
Q    u y ï ån L    iïm          à a åi t û    ú án g , n h ê n h ö åi b a ân à a âo l ú   ä t a y l a âm b ï í à e ân    lû u ly n ï n       N g o åc
À    ï ë b ù æt t ö   åi à a    án h 8 0      0 r o i , à a ây x u ö ën g h a å g i ú ái ,     b i ï ën r a x ê ëu x a ,    c o ân b a ãy n g   a ây c o á
g   û ú m b a      y à ï       ën à ê m       h ö n g t ö i m ö åt l ê ìn , à a u à    ú án q u a á c h û ân g . L    a åi t h ï m à o   ái l a ån h
c  h õ u k h ö     n g n        ö îi , n ï   n l a âm s o án g g i o á b ù æt n g û ú âi    q u a l a åi m a â ù n t h   õ t , n a y r u ãi    p h a åm
n   h ù çm B ö      ì T a át    ".

http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                                                       75

                Q u a  n Ê     m   n o ái : " N g û ú i à a ä c           o á tö   åi l   a åi ù n t h    õ t n g û    ú âi t a ,   t ö åi c a ân g     th ï m
n ù ån   g        . N ay      ta l   a än h s ù æc P h ê åt T ö í q u           a À ö      n g    À ö å tòm      n g û ú  âi l ê ëy   k in h . T a       m u ö ën
 n g û         ú   i à ú åi   à ê y    t h e o n g û ú âi l ï n T ê y             P h û    ú n   g th ó n h     k in h ,     t a k ï   u g û ú m b       a y à o á
 k h ö    n      g à ê m      n g  û ú i n û äa . S a u n a ây n ï             n c ö    n g     h ï ët t ö åi ,   à ù ån g  p h u åc     c h û ác c u ä,     n g û ú i
  n g h      ô     th ï ën a   âo ? "

       Q u a ái ê ëy               n o ái : " T ö     i x i n    q u  y y l a âm       l a ân   h . T û  â t r û ú ác à ï ën n a y m ê ëy n g û ú âi à i
l ê ëy k i n h q u a à                ê y à ï ìu b      õ tö i    ù n    h ï ët , c o  ân c a     ái à ê ìu   b o ã c h ò m x u ö ën g s ö n g , k h ö n g
 d e â m ê ëy s o å ê ëy k               h ö n g c h      òm c û     án ö   íi t r ï n m     ù åt   n û ú ác .   T ö i l ê ëy l a âm l a å, l ê ëy d ê y x o ã l a åi
 t r e o c h ö î t r ö ën g             k ia, tñn h       r a c h    ñ n   n g û ú âi à    i l ê ëy    k i n h   b õ h a åi r ö ìi " .

        Q u a n ê m                  n o ái : " N   g û    ú i k h a á à e m m ê ëy c               a ái à o á t r e   o t r ï n c h o át          n u ái , à ú åi
n g û ú âi l ê ëy k i n h                t ú ái s e ä c o   áv i   ï åc d u ân g " . Q u a ái v ê åt           v ê n g l ú âi d    a åy d ö î, c a ãi a       ác q u y y .
 Q u a n Ê m th ñ p                    h a át c h o    c o n     y ï u ê ëy r ö ìi . L ê ëy s ö            n g L û u s a       l a âm h o å, n ï      n à ù åt h o å
 S a , à ù åt t ï n t h a án               h g o åi l a    âN g     ö å T õ n h . K h i ê ëy N g            ö åT õ n h à û      a Q u a n Ê m            v aâH u ïå
  N g a ån k h o ãi s ö n g                r ö ìi , r ù n   l o ân   g k h ö n g ù n a i n û äa .           D u ân g t r a ái      c ê y à ú äd a åm         a â à ú åi k e ã
  th ó n h k i n h .

         C o ân Q           u a n Ê m v a â H u ï å N g a ån à i m ö åt h ö ìi l ê u x a ãy t h ê ëy n u ái                              c a o     c h ú án c h ú ã ,
h ú i d û äb a y l              ï n n u ái m õ t m u â, à i q u a k h ö n g à û ú åc . Q u a n Ê m t ñ n h                                   à ù çn   g v ê n m aâ
 q u a n u ái . X a ãy               à ê u t r ê ån g i o á t h ö íi t ú ái , h i ï ån r a m ö åt c o n y ï u t i n h à ê ìu                         h e o     t û ú án g d û ä
 t a y c ê ìm C a âo               c o ã ( à i n h b a ) à ê åp l a åi Q u a n Ê m , c o á M ö åc T r a c a ãn l a åi                           h e át    m ö åt t i ï ën g
  l ú án r ù çn g : " À            ö ì y ï u q u a ái à û ân g v ö p h e áp , c o i g ê åy s ù æt à ê y n e â" . C o                              n t    i n h t r a ã l ú âi
  r ù çn g : " H o âa T            h û ú ån g n a ây k h ö n g b i ï ët s ú å c h ï ët , c o i c a âo c o ã t a à ê y " .

       H a i n g û ú âi à a án h d û ú ái c h ê n n u ái , c h û a b i ï ët h ú n t h u a ; Q u a n Ê m ú ã n û äa
l û ân g b o ã b ö n g s e n x u ö ën g c a ãn n g a n g , h a i n g û ú âi à a án h k h ö n g à ù ån g n û äa ; c o n t i n h
 t h ê ët k i n h m ú ái h o ãi : " N g û ú i l a â H o âa T h û ú ån g ú ã à ê u h o áa b ö n g s e n m a â d o åa b ú åm ? "

       H u ï å N g a ån n o ái : " N g û ú i l a â t h u á t h a i p h a âm m ù æt t h õ t , n ï n k h ö n g b i ï ët t a . T a
l a â h o åc t r o â P h ê åt Q u a n Ê m , t h ê ìy t a b o ã b ö n g s e n m a â t a k h ö n g b i ï ët " .

      C o n t i n h h o ãi : " Q u a n Ê m ú ã N a m                                H a ãi l a â m ö åt v õ P h ê åt q u e át b a t a i , t r û â t a ám
n a ån p h a ãi k h ö n g ? "


http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                                    76

      H u ï å N g a ån n o ái : " V ê åy c h ú á a i ? " C o n t i n h n g h e n o ái , b o ã c a âo c o ã l a åy H u ï å
N g a ån m a â h o ãi t h ù m r ù çn g : " C h ù èn g h a y Q u a n Ê m ú ã à ê u , x i n a n h l a âm ú n d ù æt t ö i
 r a m ù æt ! "

        H u ï å N g a ån n g û ú ác m ù åt c h ó m a â n o ái r ù çn g : " N g û ú i c o i c o á p h a ãi l a â P h ê åt B a â
k h ö n g ? " C o n t i n h n g o á t h ê ëy c u ái à ê ìu l a åy m a â n o ái l ú án r ù çn g : " X i n P h ê åt B ö ì T a át
 t h a t ö åi " .

      Q u a n Ê m h i ï ån x u ö ën g m a â h o ãi r ù çn g : " N g û ú i l a â Ö n g C h a än g t h a ân h t i n h ,
h a y l a â h e o r û ân g s a n h q u a át , m a â à o án t a v ê åy ? "

         C o n t i n h n o ái : " T ö i k h ö n g p h a ãi h e o r û ân g , c u än g k h ö n g p h a ãi Ö n g C h                            a än g
(  h e o r û ân g l ê u n ù m q u a á, m o åc n a n h b o á h a âm , t u åc s ú å n h û h u âm , k ï u t û n g b                                  ù çn g
Ö     n g C h a än g ) t ö i l a â T h i ï n B ö ìn g n g u y ï n s o a ái ú ã s ö n g N g ê n ( T h i ï n H a â) b ú ãi                             say
r  û ú åu à i l a åc v a âo c u n g N g u y ï åt m a â c h o åc H ù çn g N g a , b õ ö n g L i n h Q u a n b ù æt                                g i a ãi
v   ï ì T h û ú ån g À ï ë, T h û ú ån g À ï ë b ù æt t ö åi à a án h t ö i h a i n g a ân d u âi , r ö ìi à a ây x u                              ö ën g
T     r u n g G i a i . T ö i à i à ê ìu t h a i l a åc à û ú ân g n h ù çm h e o r û ân g n a ái , m ú ái r a t h ê n                               thïí
n   h û v ê åy . T ö i t û ác g i ê ån c ù æn h e o n a ái c h ï ët t û ú i , v a â g i ï ët b ê ìy h e o r û ân g t u y ï åt                          t ö åc .
C    h i ï ëm c û á h o ân n u ái n ê ìy , ù n t h õ t n g û ú âi à ú ã à o ái , k h ö n g d e â n a y g ù åp P h ê åt B ö ì                        T a át ,
x    i n c û áu à ö å l a âm ú n " .

         Q u a  n Ê     m h o ãi : " N    u ái n ê ìy g o åi l a â g ò ? " C o n          tin h n o   ái : " N u ái n     ê ìy g o   åi l a â n u ái
P  h û ú ác L ù n     g ,    c o á m ö åt c a ái   à ö ån g g o åi l a â à ö ån g V ê n        S a n , ch    u ã à ö ån g ê   ëy g o åi      l a â M a äo
N   h õ T h ú th     ê ëy    tö i c o án g h   ï ì v o ä, v ú âi t ö i t ú ái l a âm n g      û ú âi l ú án    tro n g n h   a â. Ú Ã c     o i g i u áp
v  i ï åc g ê ìn m     ö åt  n ù m , n a ân g      ê ëy t ú ái s ö ë g i a t a âi v ï ì t ö     i, ú ãk h ö     n g ù n m      a äi n u ái    lú ãn o n
m   o ân , t u án g  c u ân    g p h a ãi ù n    n g û ú âi c h o q u a b û äa , x i n         B ö ì T a át    c û áu à ö å m    a â l a âm    ú n " .

        Q u a n Ê m n o ái :         " N g û ú âi x û a r ù çn g    : M u ö    ën c    o á à û ú ân g à i t ú ái , t h ò à û ân g l a âm
m ê ët à û ú ân g l u i . N ï ëu m           ê ët à û ú ân g à i t ú ái ,   th ò p h    a ãi   c u ân g à û ú ân g . K h i n g û ú i ú ã c o äi
 t r ï n à a â p h a åm p h e áp , t h         ò n a y p h a ãi à o åa m      a âk h ö    n g   b o ã l o ân g h u n g , l a åi g i ï ët n g û ú âi
 h a åi v ê åt , t h ò m ö åt t ö åi s i n     h h a i , ê ëy l a â m u ö ën      c u ân g   à û  ú ân g à o á" .

       C o n t i n h n o ái : " C o ân c u ân g c h ù èn g c o ân c u än g k h ö n g c ê ìn . N ï ëu c û ã ù n t h õ t
n g û ú âi t h ò t h ê ëy n g a áp g i o á, h e ân c h i n g û ú âi t a n o ái : Y t h e o p h e áp q u a n t h ò à a án h
 c h ï ët , y t h e o p h e áp P h ê åt t h ò à o ái c h ï ët . L a â p h a ãi l ù æm m a â. T ñ n h b ï ì à i p h û ác c h o

http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                                  77

x o n g t h ï . T h a â b ù æt c h u án g à i à û ú ân g , ù n m ú ä t û ú i b e áo l ù æm , c ê ìn g ò 2 t ö åi , 3 t ö åi ,
 n g a ân t ö åi , m u ö n t ö åi n a â" .

      Q u a n Ê m n o ái : " L o ân g n g û ú âi m u ö ën p h a ãi , t r ú âi c u än g t h u ê ån t h e o . N h û
n g û ú i t u t h e o p h e áp , t a c u än g c o á m o án n u ö i m ò n h à û ú åc , t r a ái c ê y , r a u , g a åo , ù n
 c u än g n o l o ân g , l û åa p h a ãi ù n m ú ä n g û ú âi t a m ú ái s ö ën g ? "

     C o n t i n h n g h e n o ái n h û t ó n h g i ê ëc c h i ï m b a o , l a åy Q u a n Ê m m a â n o ái r ù çn g :
" T ö i m u ö ën g i a ãi n g h i ï åp m a â à i t u , s o n g m ù æc l ê ëy t ö åi t r ú âi , c ê ìu s a o c h o k h o ãi ? "

       Q u a n Ê m n o ái : " T a v ê n g s ù æc P h ê åt T ö í, x u ö ën g c o äi t r ê ìn m a â t ò m k e ã t h ó n h
k i n h . N ï ëu n g û ú i c h õ u l a âm à ï å t û ã n g û ú âi t h ó n h k i n h , m a â t ú ái T ê y P h û ú n g t h ò
 p h û ú ác à u ã t r û â t ö åi , t a c û áu n g û ú i n a ån k h o ãi t a i q u a " . C o n t i n h n o ái : " C h õ u t h e o ,
 c h õ u th e o "

        Q u   a n Ê m t h ñ p h a át ( t h ï ë p h a át ) x o n g r ö ìi c û á t h e o d e âo à ù åt h o å, g o åi l a â T r û ,
à ù åt t ï n t    h a án h l a â N g ö å N ù n g , g i û ä t h e o p h e áp P h ê åt , p h a ãi ù n c h a y c û ã m ù ån v a â c û ã
 n g u ä u ê ín    ( n ù m m o án n h û à ö ì m ù ån l a â: H a ân h , h e å, t o ãi , n e án , k i ï åu v a â n g o â) ú ã à ú åi
 t h ê ìy t h ó n  h k i n h à i t ú ái " .

      Q u a n Ê m d ù ån r ö ìi l i ï ìn à i v ú ái H u ï å N g a ån . À i m ö åt h ö ìi l ê u t h ê ëy m ö åt c o n
r ö ìn g b a åc h b õ t r e o t a åi c û ãa t r ú âi . R ö ìn g b a åc h t h ê ëy Q u a n Ê m , l i ï ìn c a ã k ï u x i n c û áu .
 Q u a n Ê m h o ãi : " N g û ú i l a â r ö ìn g ú ã à ê u m a â b õ t r e o ú ã à o á? " .

        R ö ìn g b    a åc h n    o ái : " T  ö i la â    T h a ái    T û ãc o n    L o n g    v û ú   n g N g a o     T h ê ån ú ã b i ï ín
T ê y . B ú ãi t ö i      n ö íi l û  ãa à ö ët     t r a ái c  h ê u t    r û ú ác à ï ìn   , cha    töi    g i ê ån t ê u  v ú ái v u a T r ú âi ,
 r ù çn g t ö i n g ö î n     g h õch   . N ï n       T h û ú   ån g À    ï ët r e o t ö  i g i û ãa  t h i  n h k h ö n g    à a án h b a t r ù m
 r o i , v a â à ú åi ñ t n   g a ây x   û ã t r a äm   . X in     P h ê åt   B ö ì T a át  c û áu m   a ån g   l a âm n h ú n   " .

     Q u a n Ê m n g h e n o ái l i ï ìn à ù çn g v ê n ú ái H u ï å N g a ån m a â l ï n t r ú âi , c ê åy K h û u
T h i ï n S û v a â T h û ú ån g t h i ï n s û d ù æt n g a âi v a âo à i ï ån .

      Q u a n Ê m t ê u r ù çn g : " T ö i v ê n g s ù æc P h ê åt T ö í, x u ö ën g À ö n g À ö å t ò m k e ã
t h ó n h k i n h , g ù åp r ö ìn g c o á t ö åi b õ t r e o , n ï n t ö i v a âo t ê ëu , x i n B ï å H a å t h a t ö åi r ö ìn g ê ëy
 m a â c h o t h e o t ö i , à ù ån g à ú ä g o át k e ã t h ó n h k i n h r a c ö n g m a â c h u ö åc t ö åi " .


http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                                             78

      T h  û ú ån g    À ï ën g    h e t    ê ëu ,    r u y ï ìn    t û ú án g    t r ú âi m    ú ã  t r o ái n g   h i ï åt   lo n   g (    r ö ìn g   d û ä)
g i a o c h o    B ö ìT    a át . Q u   a n     Ê m     t û â t a å,   r ö ìn g  n h o ãc u    än g      l a åy t a  åú n ;    Q u    a n    Ê m   d ê în
 r ö ìn g n h o  ã x u ö ën   g n u ái    d ù ån    r ù  çn g : " N     g û ú i     úã k h e     n a    ây , à ú åi    t h ê ìy   th    ón h    k i n  h à i
 n g a n g q u   a , seä   h o áa t h    a ân h   n g   û åa k i m       à ú äg   o át " . R ö    ìn g     c o n v   ê n g    l e åê  n h    ú ãà o   ám aâ
  c h ú â.

      C o ân Q u a n Ê m à i v ú ái M ö åc T r a , à i h e ân l ê u m ú ái t ú ái n ù m                                     h o ân n u ái . N g o á
t h ê ëy h a âo q u a n g m u ö n t r û ú ån g , h ú i ê ëm n g a ân t r u ân g .

      H u ï å N g a ån h o ãi : " N u ái N g u ä H a ân h m a â c o á h a âo q u a n g , c o á k h i t a åi b u âa c u ãa
P h ê åt T ö í"

     Q u a n Ê m n o ái : " P h a ãi , T ï ì T h i ï n À a åi T h a án h p h a á h ö åi B a ân à a âo , p h a ãn t h i ï n
c u n g n ù m x û a , n ï n b õ n u ái à e â t a åi à o á" .

     T h ê ìy t r o â l ï n n u ái , t h ê ëy l a á b u âa s a áu c h û ä c h ê n n g ö n l a â: A Ám , M a , N i , B a át ,
D i , H ö ìn g . Q u a n Ê m x e m r ö ìi t h a n t h ú ã c h ù èn g x i ï ët , l i ï ìn n g ê m m ö åt b a âi k ï å.

      T h ú r ù çn g :

      T h û ú n g h a åi y ï u h ê ìu b o ã p h e áp c ö n g ,

      N ù m    x û a l a âm      l o a ån c ê åy s û ác h u ân g

      K ï í t û â P h ê åt T ö í d ù çn n ù m            n u ái ,

      B a o t h u ú ã r a n g o a âi l a åi c o äi À ö n g .

      À a åi T h a án h     n ù çm s ê ëp d û         ú ái   c h  ê n n u ái c a ã k ï u r ù çn g : " A i n g ê m t h ú t r ï n n o n
m a â n g a åo t a à o á? " Q     u a n Ê m n g          h e     h o   ãi l i ï ìn à i l ê ìn x u ö ën g m a â x e m , n g o á t h ê ëy d û ú ái
 c h ê n n u ái , c o á t h ê ìn    n u ái v a â T h ö        íÀ   õ a     c a n h g i û ä. C a ác t h ê ìn à ï ìu n g h i n h t i ï ëp Q u a n
 Ê m v a â d ù æt à ï ën t r û    ú ác m ù åt À a åi         T h  a án   h .

      Q u a n Ê m t h ê ëy À a åi T h a án h n ù çm d û ú ái n u ái l o á à ê ìu r a , m i ï ån g n h o áp n h e áp
l i a m a â c u åc c û åa k h ö n g à ù ån g . N g a âi m ú ái h o ãi r ù çn g : " H o å T ö n c o á b i ï ët t a c h ù n g ? "
 À a åi T h a án h t r ú ån c ù åp m ù æt l û ãa t r o ân g v a ân g , g ê åt à ê ìu m a â n o ái l ú án : " L a âm s a o m a â

http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                                       79

k h ö    n g     b i ï ët ! N g a âi ú ã N a m     H a ãi n u ái   P h ö    í À a â, c a ã l a ân      c a ãth  û ú n g , c û áu   k h ö   í c û áu n a ån ,
 laâQ     u a    n T h ï ëÊ m B ö ìT a        át . C a ám     ú n l     ù æm , c a ám ú        n l ù æm   ! T ö i n ù çm     à ê y    c o i m ö åt
 b û äa    b ù  çn g m ö åt n ù m , k h ö n     g a i n g o      án g a   ân g t ú ái . C h ù       èn g h a    y B ö ì T a át à  i à ê   u m a âg h e á
 à ê y  ? "      Q u a n Ê m n o ái : " T       a v ê n g     s ù æc      P h ê åt , à i x     u ö ën g    À ö n g À ö å    tòm    k e ã th ón h
  k i n  h ,   à i n g a n g q u a à ê y n        ï n g h e ám     a âth    ù m à o á" .

       À a åi T h a án h n o ái : " P h ê åt N h û L a i n o ái g a åt , à e â t ö i d û ú ái n u ái n ê ìy . G ê ìn n ù m
t r ù m n ù m , c û åa m ò n h k h ö n g à ù ån g . X i n B ö ì T a át l a âm p h û ú ác , c û áu l a äo T ö n m ö åt
 p h e n " .

     Q u a n Ê m n o ái : " N g û ú i l a âm                   t ö åi à ê ìy t r ú âi , n ï ëu c û áu n g û ú i r a , q u e n t h o ái
y ï u c a ân g k h ö n g n ï n l ù æm " .

           À a åi T h a án h n o ái : " T ö i à a ä ù n n ù n c h û âa l ö îi , x i n n g a âi c û áu à ö å, t ö i c h õ u à i
tu " .

       Q u a n       Ê m n     g h e n o    ái q u a   á à ö îi m û ân      g ,   m ú    ái n o ái   v ú ái À a åi T h a án h       r ù çn g :
" N g û ú i m u ö        ën l a âm    p h a ãi t h  ò t r ú âi    c u än g à ö å c    h o   , n g     û ú i à a   ä q u y ï ët t u h a ân h ,    à ú åi t a
 x u ö ën g À a åi À       û ú ân g    tòm m ö    åt t h ê ìy    th ó n h k in     h ,   d ù ån    g h e ám    a â c û áu , t h ò n g û ú  i t h e o
 l a âm à ï å t û ã, g      iû ä p h e  áp P h ê åt      m a âà  i t ú ái T ê y      P h   û ú n    g th ó n    h k i n h v ï ì, c u än g      t h a ân h
  c h a án h q u a ã" .

           À a åi T h a án h n o ái : " T ö i c h õ u , t ö i c h õ u " .

           Q u a n Ê m n o ái : " N g û ú i d ö ëc l o ân g t u n i ï åm , t a à ù åt t ï n t h a án h c h o " .

           À a åi T h a án h n o ái : " T ö i t ï n l a â N g ö å K h ö n g k h o ãi m ê ët c ö n g à ù åt n û äa " .

        Q u a n Ê m n g h e n o ái m û ân g r ù çn g : " K h i t r û ú ác t a c o á à ö å h a i n g û ú âi t u , c u än g
l o át c h û ä N g ö å. N a y n g û ú i c u än g l o át c h û ä N g ö å n û äa , t r u ân g p h a ái v ú ái n h a u , t ö ët l ù æm ,
 t ö ët l ù æm " . N o ái r ö ìi t û â g i a ä r a v ï ì.

           N h û À a åi T h a án h l a â: T h ê ëu t a án h s a án g l o ân g t h e o à a åo P h ê åt .

           C o ân Q u a n Ê m       t h ò : R a c ö n g h ï ët s û ác k i ï ëm               t h ê ìy T h ê ìn .


http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                                    80

          Q u a n Ê m c u ân g M ö åc T r a à i x                  u ö ën g À ö n g à ö å. N g        a ây    k i a à ï ën à ê ët T r û ú ân g
A n     l a â n û ú ác À a åi À û ú ân g , h a i t h ê ìy t r o            â h i ï ån h ò n h r a h a i t      h ê ìy      c h u âa g h e ã l a á t m a â à i
 l ö ån     v ú ái n g û ú âi v a â t ú ái c h ú å T r û ú ân g A             n , t h ò t r ú âi à a ä t ö ëi ,   m ú     ái à i n g a y v a âo m i ï îu
 T h ö    í À õ a . Ö n g À õ a h ï ët h ö ìn , b i n h m a                 m ê ët v ñ a , b i ï ët l a â P h   ê åt   Q u a n Ê m g i a ã d a ån g ,
  ra l   a âm l ï î r û ú ác v a âo . T h ö í À õ a à i b a áo                v ú ái T h a ân h H o a ân g      v a   â t h ê ìn c a ác m i ï îu , à ï ìu
  v a âo   r a m ù æt m a â r ù çn g : " X i n P h ê åt B ö ì T             a át t h a t ö åi c h u án g t ö     i, v    ò s û å r û ú ác t r ï î" .

           Q u a n Ê m      n o ái :  " C a ác n g     û ú i à û    ân g l ê åu t i ï ën g , t a v ê n g s ù æc P h ê         åt T ö í, à i t ò m
k e ãth      ón h k in h , t     a nguå     n h ú ât r o   n g m iï     îu ñ t n g a ây , à ú åi t ò m à ù ån g k e ã t h           ó n h k in h , t a
 s e ätû   â g i a ä. C a ác t h    ê ìn ú ã à    ê u v ï ìà  o á, c o ân      ö n g À õ a d o ån r a ú ã à ú ã n g o a âi T h           a ân h H o a ân g
 (T h a    ân h H o a ân g b      ö ín x û    ál a âö n g   t h ê ìn ú   ã à ò n h l ú án t r o n g t ó n h s ú ã t a åi ) . C         o ân h a i t h ê ìy
 tro âg     i a ã d a ån g , ú ã m    i ï îu T   h ö íÀ õ a    t h û ú ân g     b û äa à i d o å t i n .
http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                              81
                          CHÛÚNG 9

            Dinh Giang chêu, meå con gùåp gúä,
          Söng Höìng giang, chöìng vúå àoaân viïn.
          Q u a n Ê m t ò m k e ã t h ó n h k i n h l a åi , b ê y g i ú â n g h ô a c h o r o ä s û å t ñ c h T r û ú ân g
A     n : N g u y ï n t h a ân h T r û ú ân g A n t a åi q u ê ån H i ï åp T ê y ; c a ác à ú âi v û ú n g t h û ú ân g l ê åp
k    i n h à ö t a åi à o á, l a â t û â n h a â C h ê u , n h a â T ê ìn , n h a â H ú án c h o à ï ën n h a â À û ú ân g , v ò s û á
ê  ëy t ú ái b a c h ê u ( t ó n h ) , à ê ët à a i t ö ët l ù æm , n ï n t r ï n b ú â h u ï k i ï ín g n h û g ê ëm t h ï u ,
c   o ân d û ú ái s ö n g t h ò g i a áp t a ám m ö ëi n û ú ác , n ï n t h u y ï ìn b e â à ö n g à a ão . N ú i ê ëy t h õ t û á
k    h ö n g x û á n a âo h ú n , n h ù çm l u ác v u a À û ú ân g T h a ái T ö n ( T h ï ë D ê n ) t r õ v ò , x û n g
h     i ï åu T r i n h N g u ú n n ù m t h û á m û ú âi b a l a â n ù m Ê Ët t y å. L u ác ê ëy t h a ái b ò n h l ù æm , t a ám
p   h û ú n g c ö ën g s û á, b ö ën b i ï ín l a âm t ö i .

      N g a ây k i a v u a T h a ái T ö n l ê m t r i ï ìu , v ù n v o ä t r ù m q u a n c h ê ìu c h û åc . T h û âa
t û ú án g l a â N g u åy T r û n g t ê u r ù çn g : " N a y t h i ï n h a å t h a ái b ò n h , t a ám p h û ú n g l ù ån g l e ä ,
 x i n B ï å H a å b a n p h e áp m ú ã h ö åi k h o a t h i , k e án k e ã t a âi h i ï ìn m a â g i u áp v i ï åc n û ú ác n h a â"

       V u a T h a ái T ö n p h a án r ù çn g : " K h a n h t ê u r ê ët p h a ãi " . K h e n r ö ìi t r u y ï ìn t ö ën g
b a ãn g v ù n , r a o t r o n g c a ác p h u ã, c a ác c h ê u , c a ác h u y ï ån , c h ù èn g l u ê ån q u ê n d ê n c h i
 h ï ët , a i v ù n c h û ú n g t h ö n g t h a ái , à ù ån g v a âo t h i t a åi à ê ët T r û ú ân g A n .


http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                               82

          K h i ê ëy c o á m ö åt n g û ú âi ú    ã g ê ìn b i ï ín    ( H a ãi C h ê u ) h o å T r   ê ìn    t ï n N    g o åc ,   t ï n c h û ä
Q u a n    g N h u åy t h ê ëy b a ãn g v ù n          t h ò m û ân   g l ù æm , v ï ì t h û a v ú     ái m     e åla  âT r û    ú n g T h õ
 r ù çn g :    " N a y T r i ï ìu c h a åy c h ê u       t r i k h ù æp   s û á, m ú ã h ö åi t h i t a åi    T r   û ú ân g    A n .    C o n c o á
 c ö n g   ù n h o åc ñ t n h i ï ìu , c u än g m       u ö ën v a âo     k h o a û án g c û ã, m a y      n h   ú âà û   ác c h a     m e åm a â
  th i à ö   î l a âm q u a n t h ò v i n h h i ï ín       T ö n g m   ö n , n ú ã m a ây à e åp m      ù åt ,    n ï n  c o n v    a âo t h û a
  c h o m     e å r o ä m a â l o v i ï åc l ï n à û ú  ân g " .

       T r û ú n g T h õ n o ái : " C o n m û ú âi n ù m à e ân s a ác h , à i û án g c û ã à a ä à a ân h . S o n g
à û ú ân g x a á x a x ö i , p h a ãi g i û ä g ò n d e â d ù åt . M a y t ï n à ï ì b a ãn g h ö í, m a u v ï ì k e ão m e å
 à ú åi t r ö n g " .

       T r ê ìn Q u a n g N h u åy h ö ëi t i ï íu à ö ìn g s û ãa s a n g r û ú n g t r ù æp , r ö ìi l a åy m e å m a â à i ,
h e ân l ê u m ú ái t ú ái T r û ú ân g A n , v a âo t r û ú ân g t h i à ö î. R ö ìi v a âo t h i t r û ú ác à i ï ån , b a b a âi
 v ù n s a ác h à ï ìu h a y .

      V u a T h a ái T ö n c h ê ëm à ö î l ê ëy à ê åu T r a ån g n g u y ï n , c ú ãi n g û åa k h o e q u a n b a
b û äa à i n g a n g c û ãa n g o ä T h û âa t û ú án g l a â Ê n K h a i S ú n . X a ãy b õ t r a ái c ê ìu t h ï u ( t r a á i
 l ù n ) q u ù n g n h ù çm t r ï n m a äo .

          N g u y ï n Ê n T h û âa t û ú án g c o á m ö åt n g û ú âi c o n g a ái t ï n g o åi Ö n K i ï ìu , h i ï åu l a â
M      a än À û ú ân g K i ï ìu , d u n g n h a n à e åp à e ä, Ê n T h û âa t û ú án g c û n g c o n l ù æm , c h o ú ã
t  r ï n l ê ìu q u ù n g t r a ái c ê ìu d u y ï n m a â b o ái d u y ï n ( k e án c h ö ìn g ) x a ãy t h ê ëy T r ê ìn
Q     u a n g N h u åy c ú ãi n g û åa à i n g a n g . Ö n K i ï ìu b i ï ët l a â T r a ån g n g u y ï n k h o a m ú ái , à a ä
c   o á t a âi l a åi t h ï m l õ c h s û å; Ö n K i ï ìu à e åp n ï n m ú ái g i e o c ê ìu , t h ò c o á d a ân n h a åc n ö íi
l  ï n , m û ú âi m ê ëy c o n à o âi r a n ù æm d ê y c û ú n g r û ú ác T r a ån g n g u y ï n v a âo p h u ã. V ú å
c   h ö ìn g t h û âa t û ú án g k h e n à ù ån g r ï î à ö n g r a ân g , t r u y ï ìn d o ån à u ö ëc h o a g a ä t i ï íu t h ú
c    h o q u ö ëc t r a ån g . V ú å c h ö ìn g l a âm l ï î x o n g r ö ìi , s ù æt c ê ìm ù n n h õ p . R a ån g n g a â y v u a
n    g û å v ù n v o ä v a âo c h ê ìu , v u a T h a ái T ö n p h a án h o ãi r ù çn g : " T r ê ìn Q u a n g N h u åy à ö î
T     r a ån g t ê n k h o a , n h ù æm b ö í c h û ác c h i c h o x û án g à a án g ? "

      T h û âa t û ú án g N g u åy T r û n g t ê u r ù çn g : " T ö i t r a c a ác c h ê u c a ác p h u ã c o á k h u y ï ët
m ö åt c h û ác T r i c h ê u t a åi G i a n g c h ê u , x i n b ö í T r a ån g n g u y ï n v a âo c h û ác à o á. V a u
 T h a ái T ö n p h o n g T r ê ìn Q u a n g N h u åy l a âm c h û ác T r i c h ê u , t r u y ï ìn p h o á n h ê åmhttp://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                                         83

G i a n g C h ê u l ê åp t û ác T r ê ìn Q u a n g N h u åy t a å ú n , v ï ì d i n h l u ê ån b a ân v i ï åc à i p h o á
 n h ê åm , v ú å c h ö ìn g l a åy t a å c h a m e å s û ãa s a n g x e n g û åa r a à i .

      N h ù çm t i ï ët t h a án g b a c a ãn h t ö ët , g i o á h o âa à û a l i ï îu l u åc , m û a n h o ã r û ú ái h o a
h ö ìn g , m a ãn g x e m p h o n g c a ãn h t ö ët t û ú i , x a ãy t h ê ëy à a ä k ï ì n h a â c u ä. H a i v ú å c h ö ìn g
 v a âo n h a â l a åy m e å, T r û ú n g t h õ r ê ët m û ân g .

        T r ê ìn Q u a n g N h u åy t h û a r ù çn g : " C o n n h ú â à û ác m e å, t h i à ö î T r a ån g n g u y ï n .
À i n g a n g c û ãa T h û âa t û ú án g h o å Ê n , T i ï íu t h ú g i e o c ê ìu n h ù çm t r e ã, n ï n à õ n h x o n g
 à ö i l û áa , v u a l a åi p h o n g c h û ác T r i c h ê u . C o n t r ú ã v ï ì n h a â r û ú ác m e å à i t h e o p h o á
 n h ê åm " .

      T r û ú n g t h õ m û ân g l ù æm s û ãa s o a ån l ï n à û ú ân g ; c u ân g n h a u à i à ù ån g v a âi n g a ây
g h e á q u a án L û u t i ï íu n h õ m a â n g h ó ; T r û ú n g t h õ n h u ö ëu âm b ï ån h , n o ái v ú ái c o n r ù çn g :

     " T r o n g m ò n h m e å k h ö n g y ï n , ú ã n a án v a âi n g a ây d û ú än g b ï ån h " . T r ê ìn Q u a n g
N h u åy v ê n g l ú âi ú ã à o á.

          R a ån g n g a ây m a     i T r ê ìn Q     u a n g N   h u    åy t h ê ëy    c o   á n g   û ú âi    x a  ác h     c a á c h a âi  v a ãy
v  a ân g à i b a án , l i ï ìn k ï u      v a âo q u a án    m u a c h   o   m e åù n ,     m u  a r ö     ìi t h  ò th     ê ëy   c o n c a án    h a áy
m    ù æt t h ò t h ê ët k i n h m ú    ái n o ái : " N    g h e à ö ìn    r  ù çn g : C   o n    c a á,     c o n   r ù   çn m     a â n h a áy   c o n
m    ù æt , l a â k h ö n g p h a ãi v ê    åt t ê ìm t h û  ú ân g " . R  ö ìi    h o ãi n g   û ú âi   b a án  : "C    o n     c a  á n ê ìy ö n g     b ù æt
t  a åi à ê u ? "

        Ö n g c h a âi n o ái : " T ö i c h a âi t a åi s ö n g H ö ìn g g i a n g , c a ác h p h u ã m û ú âi l ù m
d ù åm " .

       T r ê ìn Q u a n g N h u åy l i ï ìn à e m c a á ê ëy t h a ã à i , r ö ìi v ï ì t h u ê åt c h u y ï ån l a åi c h o
m e å r o ä. T r û ú n g t h õ n o ái : " P h o án g s a n h l a â c o á p h û ú ác , m e å r ê ët b ù çn g l o n â g " .

       N g a ây k i a T r ê ìn Q u a n g N h u åy v a âo t h û a v ú ái m e å r ù çn g : " Ú Ã à ê y b a n g a ây ,
m a â v i ï åc v u a g ê ëp l ù æm , c o n t ñ n h n g a ây m a i d ú âi g o át , s o n g c h ù èn g r o ä m e å k h a á h a y
 c h û a ? "

      T r û ú n g t h õ n o ái : " T r o n g m ò n h m e å c h û a k h o ãe ; t r ú âi n ù æn g g ù æt , r a án à i e
p h a ãi b õ n h t h ï m , v ê åy t h ú âi c o n m û ú án p h ö ë, v a â à ï í t i ï ìn c h i p h ñ l a åi à ê y , m e å ú ã n a án

http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                                            84

ñ t n g a ây , h a i v ú å c h ö ìn g à i p h o á n h ê åm                    t r û ú ác à i k e ão t r ï î. À ú åi s a n g t h u m a át m e ã
 s a n g r û ú ác m e å v ï ì c u ân g " .

                 T r ê ìn Q u a n g N h u åy l u      ê ån b a ân   v ú ái v ú å, m     û ú án    p h    ö ëc   h o m e åú    ã v a â à ï í b a åc   t i ï ìn .
H a i          v   ú å c h ö ìn g l a åy m e å r a à i     p h o án h ê   åm , n g a ây     à i à   ï m      n g  h ó h ú n m      ê ëy b û äa m     ú ái t ú ái
 b ï ën       à     o â H ö ìn g g i a n g , x a ãy t h       ê ëy g h e    à o â c u ãa   L û u     H ö   ìn g    v ú ái L y á  B û u , h a i      n g û ú âi
 à o án  r        û ú ác , ê ëy c u än g t h ú âi b ó v      ê ån s u y    c u ãa Q u a   n g N     h u   åy b    i ï íu t i ï íu   à ö ìn g à û a     g a án h
  à ö ìc    h      o c h u ã à o â c ê ët . V ú å c h ö ìn     g à ö ìn g    b û ú ác x u  ö ën g    à o â.

         L û u H ö ìn g t h ê ëy Ê n t i ï íu t h ú m ù åt n h û t r ù n g r ù çm , m ù æt n h û s a o n h a áy ,
m i ï ån g c û ú âi n h û b u áp b ö n g û ú ám n ú ã; l û n g d i ï åu n h û n h a ân h l i ï îu à û ú n g h o ù çn g ,
 h ò n h d u n g c a á l ù ån n h a ån s a , d i ï ån m a åo h u ï n h û ú ân g n g u y ï åt t h e ån . L û u H ö ìn g l i ï ëc
 t h ê ëy , k h o á d ê åp l û ãa l o ân g , m ú ái t ñ n h k ï ë v ú ái L y á B û u , c h e âo q u a k h u ác v ù æn g m a â à ê åu ;
  n û ãa à ï m g i ï ët t i ï íu à ö ìn g , r ö ìi à ê åp c h ï ët Q u a n g N h u åy , q u ù n g t h ê y x u ö ën g s ö n g .
  T i ï íu t h ú t h ê ëy c h ö ìn g n h û v ê åy , c u än g l i ï ìu m a ån g n h a ãy t h e o ; L û u H ö ìn g n ñ u l a åi
   m a â n o ái r ù çn g : " N a ân g t h u ê ån v ú ái t a t h ò t h ö i , b ù çn g n g h õ c h m a ån g t a c h ù åt l a âm h a i
   k h u ác " . T i ï íu t h ú t h ê ët t h ï ë, p h a ãi c h õ u à ú ä c h o x u ö i ; L û u H ö ìn g c h e âo t u ö ët q u a
    s ö n g , g i a o c h i ï ëc à o â ê ëy c h o L y á B û u l a âm c h u ã, c o ân n o á à ö åi m a äo m ù åc a áo c u ãa
    Q u a n g N h u åy , l ê ëy b ù çn g c ê ëp d ù æt t i ï íu t h ú à i p h o á n h ê åm G i a n g C h ê u .

       T h û ú n g h a åi t h ê y            t i ï íu   à ö ìn g    t r ö i t h e o d o ân g n û ú ác , c o ân t h ê y Q u a n g N h u åy
c h ò m x u ö ën g à a áy s ö n g .              Q u ãy      D a åX   o a à i t ò m n g o á t h ê ëy , v ï ì à ï ën b a áo l a åi v ú ái L o n g
 v û ú n g r ù çn g : " T ö i à i t u            ê ìn t ú    ái v a âm     H ö ìn g G i a n g , k h ö n g b i ï ët a i à ê åp c h ï ët n g û ú âi
 h o åc t r o â, b o ã t h ê y c h ò m x           u ö ën g     à a áy  n û ú ác " .

        V u a L o n g V û ú n g t r u y ï ìn k h i ï n g t h ê y à ï ën , x e m t h ê ëy t h a n r ù çn g : " N g û ú âi
n ê ìy c o á l a âm ú n c û áu t a , k h ö n g b i ï ët b õ a i g i ï ët b o ã, l e ã t h û ú ân g m a n g ú n t h ò p h a ãi
 t r a ã, n a y t a c û áu l a åi m a â à ï ìn b ö ìi " .

     T û ác t h ú âi v i ï ët t h ú s a i D a å X o a à ï ën H ö ìn g c h ê u m a â à û a c h o T h a ân h h o a ân g ,
T h ö í À õ a , p h a ãi l ê ëy h ö ìn ( l ê ëy v ñ a ) t u á t a âi ê ëy , m a â g i a o l a åi c h o t a .

     T h a ân h h o a ân g , T h ö í À õ a m i ï îu H ö ìn g c h ê u s a i T i ï íu q u y ã l ê ëy v ñ a T r ê ìn
Q u a n g N h u åy m a â g i a o c h o Q u ãy d a å x o a . D a å X o a à e m v ï ì, v u a L o n g V û ú n g


http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                                                85

t h ê ëy h ö ìn m û ân g l o ân g m ú ái h o ãi : " T u á t a â i t ï n h o å l a â c h i à o á, q u ï q u a án ú ã à ê u , t ú ái
 à ê y c o á s û å g ò , m a â b õ n g û ú âi t a à a án h g i ï ët ? "

        H ö ìn Q u a     n g      N h u åy     thûa      r ù çn g :     " T ö i l a â T r ê ìn N g o åc t ï            n c h  û äQ u a n g     N h u åy ,
q u ï ú ã H a ãi c h ê u ,        v   ï ìh u y ï    ån H o ù       çn g N ö      n g . T h i à ö í Q u ö ëc t r a ån           g , b  ö í c h û ác T r   i c h ê u
 t a åi G i a n g c h ê u ,       v     ú å c h ö ìn   g tö i      à i p h o       á n h ê åm , t ï n l a ái à o â l a â        L û u    H ö ìn g , t h    ê ëy v ú å
 t ö i c o á n h a n s ù æc ,       n  ï n l a âm     m û u        à ö åc , à    a án h t ö i c h ï ët b o ã t h ê y ,          x in   À a åi V û ú n   g c û áu
  t ö i l a âm p h û ú ác " .

         V u a L o n g V û ú n g n g h e r o ä n o ái r ù çn g : "                           N g      a ây t r û ú ác ö n g p h o án     g s a n h      c o n
c  a á c h a âi v a ân g , ê ëy l a â t ö i à o á, n a y ö n g m ù æc n                             a ån   , l e ä n a âo t ö i c h ù èn g       c û áu ö   n g " .
T    r u y ï ìn à e m t h ê y Q u a n g N h u åy à ï í t r ï n g i û ú                           ân g    , c a åy m i ï ån g b o ã h ö      åt c h ê u      à õn h
n   h a ãn v a âo , t h ê y t û ú i h o a âi k h ö n g r a ã, c h ú â m a ãn                          h a   ån s e ä c h o s ö ën g l a åi m       a â b a áo  c û âu ,
l  a åi n o ái v ú ái Q u a n g N h u åy r ù çn g : " H ö ìn c u ãa ö                              n g      s e ä ú ãø t a åi à ï ìn , m     a â l a âm   c h û ác
v   i ï åc " . H ö ìn Q u a n g N h u åy t a å ú n .

       B ê   y g iú    â n o ái    Ê n     t i ï íu   th ú     c ö    ëo a   án L û   u H ö ìn g m u       ö ën    l ö åt d a ù n t h õ t n o á à i ,
m ú ái l a â d a   ä g i ê ån  . S o n     g ú    ã v ú ái    c h ö   ìn g     m ò   n h à a   ä c o á n g h e án k     h ö   n g b i ï ët g a ái t r a i , c u ân g
 c h ù èn g à a   ä l a âm    th in h      c h   õu à    ú ä, à    i c    h û ân   g m ö     åt b u ö íi à a ä à    ï ën    G i a n g c h ê u . N h a âtú
 t h ú l a åi r a   r û ú ác   v a âo ,    c a ác   v i ï   n q u     a n    d o ån    y ï ën    m a â à a äi t ê n     q u  a n .

       L û u H ö ìn g n o ái : " T ö i à ï ën à ê y n h ú â s û ác c a á c ö n g g i u áp à ú ä" . C a ác v i ï n q u a n
n o ái : " Q u a n l ú án d a n h c a o h ú n t h i ï n h a å c h ù æc l a â c o i d ê n n h û q u a n , ñ t v i ï åc h a ân h
 p h a åt k i ï ån t h û a , c h u án g t ö i n h ú â à û ác . N g a âi n o ái k h i ï m l a âm c h i " .

       Y ï ën t i ï åc x o n g r ö ìi a i v ï ì d i n h ê ëy .

       T h a án g n g a ây t h ê ëm             t h o a át à a ä m ê ëy n ù m              r ö ìi , b û äa k i a L û u H ö ìn g c o á c ö n g s û å
à i xa.

        C o ân T i ï íu        th ú      ú ã n h a â m ö åt           m òn h n h ú á       c h ö ìn g h       ï ët s û ác , t h û ú n     g n ö íi m e å
c   h ö ìn g b ï ån h h o a     ån k h ö       n g k e ã d û ú än          g n u ö i. B u ö        ìn r a n h a     â m a át s a u v û ú ân        m a â k h o ác
l  e án . G i ê y l ê u à      a u b u      ån g x ê y x ê îm              t e á n h a âo . X      a ãy n g h e      t i ï ën g n o ái b ï n    t a i r ù çn g :
"  M a än g à û ú ân g K         i ï ìu n    g h e t a d ù ån ;            T a l a âs a o N      a m C û åc ,       v ê n g l ï ån h Q u a       n Ê m B ö ì
T   a át à e m c h o n a       ân g m       ö åt à û áa c o n           n ê ìy , n g a ây s       a u p h a ãi    t ê ìm t h û ú ân g , d     a n h t i ï ën g

http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                   86

l ú án l ù æm   . N ï    ëu L û u H ö ìn g v ï ì t ú ái c h ù æc g i ï ët à û áa n h o ã à i , n a ân g p h a ãi h ï ët l o ân g b a ão
 h ö å. C h ö    ìn g n     a ân g g ù åp L o n g v û ú n g c û áu s ö ën g , n g a ây s a u m e å c o n g ù åp g ú ä, c h ö ìn g
 v ú ås u m      v ê ìy   , t r a ã t h u â b a áo o a án . T h ö i n h ú á m ê ëy l ú âi t a d ù ån , t ó n h d ê åy c h o m a u " .
  N o ái r ö ìi  à i th     ù èn g .

            T i ï íu t h ú t ó n h d ê åy , n h ú á à u ã m o åi l ú âi , t h ò à a ä s i n h à ù ån g m ö åt t r a i , n a ân g n g ö ìi
b ö ìn g c o n m a â k h o ác . T r o n g l o ân g l o s ú å k h ö n g b i ï ët t ñ n h l a âm s a o . K ï ë L û u H ö ìn g
 t r ú ã v ï ì t h ê ëy t h ù çn g n h o ã à o âi à e m à i g i ï t ë . T i ï íu t h ú n o ái : " B û äa n a y t r ú âi t ö ëi , à ï í m a i
 l i ï ån g x u ö ën g s ö n g " . T h ú âi m a y r a ån g à ö n g L û u H ö ìn g à i v i ï åc q u a n k h ê ín c ê ëp .
  T i ï íu t h ú n g h ô r ù çn g : " N ï ëu à ï í L û u H ö ìn g v ï ì n û äa t h ò t h ù çn g n h o ã k h ö n g c o ân , c h i
  b ù çn g t h a ã t r ö i s ö n g c h ù èn g m a y t h ò c h ï ët . N ï ëu P h ê åt t r ú âi p h o â h ö å t h ò x u ö i n g û ú âi
   g ù åp m a â n u ö i . L a åi e s a u c h ù èn g b i ï ët m a â n h ò n m ú ái c ù æn n g o án t a y , l ê ëy m a áu v i ï ët
   m ö åt b û ác t h ú . V i ï ët t ï n h o å c u ãa c h a m e å c ù n c û ú ác m o åi à i ï ìu , r ö ìi c ù æn à û át n û ãa n g o án
    c h ê n u át b ï n t a ã c o n m a â l a âm d ê ëu . C ú ãi a áo l o át m ö ì h ö i m a â b o åc t h ù çn g n h o ã. R ö ìi
    b ö ìn g r a m e á s ö n g c a ái , t h a n k h o ác m ö åt h ö ìi , m u ö ën b o ã d û åa m e á m a â b o ã v ï ì. X a ãy
     t h ê ëy t ê ëm v a án t r ö i t ú ái . T i ï íu t h ú l o ân g m û ân g , l a åy t h i n h k h ö n g m a â v a ái : " X i n t r ú âi
     P h ê åt c û áu à ö å c o n t ö i " . R ö ìi à ï í c o n n ù ç m t r ï n t ê ëm c ê y , l ê ëy d ê y t h e ão b u ö åc p h o n g
      t h ú t r û ú ác b u ån g . R ö ìi x ö ï m r a d o ân g n û ú ác , t h a n k h o ác m a â v ï ì. C o ân t ê ëm v a án ê ëy
      t r ö i x u ö i t h e o n û ú ác c a ác h p h u ã à a ä x a , r ö ìi m ù æc c a ån d û åa b û åc , n g a y t r û ú ác c û ãa
       c h u âa K i m S ú n , c u än g t h u ö åc v ï ì c h ê u ê ëy .

          N g u y ï n ö n g c h u ã c h u âa K i m S ú n l a â P h a áp M i n h h o âa t h û ú ån g , t u l ê u n ù m
c   u än g à a ä g ê ìn t h a ân h . N g a ây k i a n g ö ìi t r o n g l i ï u , n g h e t i ï ën g c o n n ñ t k h o ác ! L ê ëy
l  a âm s û å l a å t ò m à ï ën m a â x e m , t ú ái m e á s ö n g t h ê ëy t h ù çn g c o n n ñ t m ú ái à e ã n ù çm t r ï n
t   ê ëm c ê y , m a â t ê ëp v a âo b û åc . P h a áp M i n h l i ï ìn v ú át , t h ê ëy t r ï n b u ån g c o á p h o n g t h ú ,
x    e m h ï ët à ê ìu à u ö i , m ú ái t û ú ân g g ö ëc n g o ån , l ê ëy t ñ c h t r ö i s ö n g à o á, à ù åt t ï n G i a n g
L     û u , c ê ët a áo v a â t h ú , m û ú án v u á n u ö i b ï n t û å. M ù åt n h ê åt m ù åt n g u y ï åt n h û t h o i
l  i ï ån g , G i a n g L û u 1 8 t u ö íi r ö ìi , P h a áp M i n h h o âa t h û ú ån g t h i p h a át q u y y c h o
G     i a n g L û u à ù åt t ï n t h a án h l a â H u y ï ìn T r a n g , t u h a ân h c ö n g q u a ã, t a án h t r ú âi à a ä p h u á ,
k    i n h l u ê åt à ï ìu t h ö n g .

      N g a ây k i a n h ù çm t i ï ët t h a án g b a , c a ác s a äi n h o ám d û ú ái c ö åi t o ân g m a â h o án g
m a át . H o ãi k i n h h a åc h l u ê åt c u ân g n h a u . T u åi t h ê ìy c h u âa r û ú åu t h õ t k h o e t a âi , b õ
 H u y ï ìn T r a n g v ê ën n a ån ( h o ãi c h u y ï ån m ù æc , k h o á n o ái ) .

http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                                                87

      M ê ëy s a äi a á c t ù n g t r a ã l ú âi k h ö n g à ù ån g , g i ê ån m a â r ù çn g : " M ê ìy l a â à ö ì s u ác
s a n h , k h ö n g b i ï ët m e å c h a , c h ù èn g t h ö n g t ï n h o å, l a åi c o ân l a m â p h a ác h g ò n a â! "

       H u y ï ìn T r a n g b õ c h u án g m ù æn g m ê ëy l ú âi , v a âo c h u âa q u y â b a åc h v ú ái t h ê ìy m a â
r ú i n û ú ác m ù æt : " N g û ú âi s i n h t r o n g t r ú âi à ê ët , n h ú â k h ñ ê m d û ú n g . L e ä n a âo c o á t h ê n
 t h ï í m a â k h ö n g c o á c h a m e å! X i n t h ê ìy l a âm ú n c h o t ö i b i ï ët h o å t ï n c h a m e å" .

      C û á l a åy h o a âi m a â h o ãi n h û v ê åy , P h a áp M i n h h o âa t h û ú ån g n o ái : " N g û ú i m u ö ën
t û ú ân g s û å t ñ c h c h a m e å, t h ò à i t h e o v ö l i ï u " .

         H u y ï ìn T r a n g t h e o t h                 ê ìy b      e án g o át . P h a áp M i n h l ï n t r ï n t r i n h , l ê ëy h ö åp n h o ã
g i ú ã r a l ê ëy p h o n g t h ú m a â à o                    åc , m      ú ái b i ï ët t ï n h o , å t ï n c h a m e å, v a â s û å t ñ c h o a án c û âu ,
 à o åc r ö ìi n g a ä l ù n m a â k h o ác ,                     b a åc h     v ú ái t h ê ìy r ù çn g : " C û âu c h a m e å k h ö n g t r a ã, s a o
 p h a ãi l a âm n g û ú âi ! M û ú âi t a ám                      n ù m      n a y , k h ö n g b i ï ët c h a m e å, n a y m ú ái r o ä l a â m e å
  c o ân . B ê ëy l ê u h o ãi t h ù m n g û                     ú âi t   a n o ái : T h ï ë c h a m e å c h ï ët h ï ët n ï n t h a ã t r ö i s ö n g ,
  n ï ëu t h ê ìy k h ö n g c û áu v ú át d û                 ú än g      n u ö i , t h ò à ï å t û ã k h ö n g c o ân t a án h m a ån g , x i n c h o
   t ö i à i t ò m m e å t ö i à a ä, r ö ìi t ö                i seä     n g ö ìi k y â, v a â t u b ö í c h u âa c h i ï ìn m a â b a áo à a áp ú n
   t h ê ìy n u ö i d û ú än g " .

                P h a áp    M i n h    h o âa    t h û ú ån g n o ái :    " N    g û ú i    m u ö    ën à i    t ò m m e å,   t h ò p h a ãi à e m     th ú
v a âc a     ái       a áo t h    e o . G   iaãà   i p h u á q u y ï ën        m    a â v a âo    d in    h tû      G i a n g c  h ê u t h ò m ú ái     g ù åp
 m e å" .         H    u y ï ìn    T r a n  g v ê    n g l ú âi t h ê ìy     d a  åy , g i a    ã l a âm    s a äi   à i p h u áq   u y ï ën , t h ù èn g  à ï ën
 G i a n   g          c h ê u   , m a y     n h ù  çm d õ p L û u        H ö    ìn g à i     k h o  ãi , c u   än g l a â t r ú   âi k h i ï ën , m e  åc o n
  à û ú åc      g    ù åp n h    a u .

        C o           ân Ê n t i ï íu t h ú à ï m t r û ú ác n ù çm c h i ï m b a o t h ê ëy t r ù n g k h u y ï ët l a åi t r o ân ,
g i ê åt m ò n h             t h û ác d ê åy , b a ân r ù çn g : " M e å c h ö ìn g t u y b ù åt t i n t û ác , c o ân c o n t h ò t h a ã t r ö i
 s ö n g , n ï ëu             c o á a i v ú át m a â n u ö i , t h ú âi n a y à a ä m û ú âi t a ám t u ö íi , c o á k h i t r ú âi c h o g ù åp
 g ú ä, c u än g           k h ö n g b i ï ët c h û ân g " .

      À û ú n g n g ö ìi n g h ô m ö åt m ò n h , n g h e n g o a âi c û ãa c o á t h ê ìy à i p h u á q u y ï ën ;
T i ï íu t h ú b û ú ác r a m a â h o ãi : " T h ê ìy ú ã à ê u m a â à ï ën à ê y ? "

       H u y ï ìn               T r a n g n o ái ; " T ö i ú ã c h u âa K i m                     S ú n , à ï å t û ã P h a áp         M i n h h o âa
t h û ú ån g " .

http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                                    88

      T i ï íu t h ú n o ái : " N h û v ê åy t h ò b û ú ác v a âo à ê y , b i ï íu d o ån c ú m c h a y m a â à a äi " .
N g h e l ú âi ù n t i ï ën g n o ái , x e m n ï ët à û án g t û ú án g n g ö ìi , g i ö ën g c h ö ìn g m ò n h n h û t a åc ,
 c h ù èn g n h û än g g i ö ën g h ò n h d a ån g m a â t h ö i .

       T i ï íu t h ú s i n h n g h i , c ö ë y á s a i t h ï ë n û ä g i a à i n h à i r a h ï ët t h a ãy , m ú ái h o ãi s a ä i
n h o ã r ù çn g : " T h ê ìy t u h ö ìi c o ân n h o ã, h a y m ú ái t u à ê y ? T ï n h o å l a â c h i , c h a m e å c o ân
 h a y m ê ët ? "

      H u y ï ìn T r a n g n o ái : " T ö i k h ö n g p h a ãi m ú ái à i t u , c u än g k h ö n g p h a ãi t u h ö ìi
c o ân n h o ã, t ö i n o ái r a t h ò c û âu s ê u n h û b i ï ín , o a n l ú án b ù çn g t r ú âi , t ö i b õ c h u án g g i ï ët
 c h a m a â c û ú áp m e å, n ï n t h ê ìy t ö i b i ï íu à i à ï ën p h u ã m a â k i ï ëm m e å t ö i " .

       T i ï íu t h ú h o ãi : " B a â g i a â t h ê ìy t ï n h o å c h i ? "

     H u y ï ìn T r a n g n o ái : " M e å t ö i h o å Ê n t ï n Ö n K i ï ìu , c h a t ö i l a â T r ê ìn Q u a n g
N h u åy , c o ân t ö i t ï n t ö åc l a â G i a n g L û u , H u y ï ìn T r a n g t ï n t h a án h " .

       T i ï íu t h ú n o ái : " T a t h i ï åt l a â Ö n K i ï ìu , m a â n g û ú i c o á v ê åt c h i l a âm t i n ? "
H u y ï ìn T r a n g n g h e x û n g t h i ï åt m e å l i ï ìn q u y â d û ú ái à ê ët m a â k h o ác r ù çn g : " N ï ëu m e å
 c h ù èn g t i n c o n , t h ò c o á a áo v a â t h ú l a âm c h û án g " . N o ái r ö ìi l ê ëy a áo v a â t h ú d ê n g l ï n ,

      T i ï íu t h ú x e m q u a ã t h i ï åt , m e å c o n ö m n h a u k h o ác r o ân g , r ö ìi b i ï íu c o n à i
c h o m a u k e ão m a â l ê m h a åi , H u y ï ìn T r a n g n o ái : " M û ú âi t a ám n ù m n a y k h ö n g b i ï ët
 m ù åt m e å, n a y m ú ái g ù åp à ù ån g , b i ï íu c o n à i v ö åi s a o c h o à a ân h ? "

       T i ï íu   th ú n   o ái   : "C o n     p h a  ãi n g ù n l u åy m a â v ï ì c h u âa , n ï ëu à ï í t h ù çn g q u ãy v ï ì à ê y
ù æt l a â n o á g i ï  ët c o n      c  h ï ët ! À   ï ím   e å g i a ã b ï ån h , n o ái r ù çn g h ö ìi t r û ú ác c o á v a ái m ö åt t r ù m
 à ö i g i a ây . X    in à e    m      à ï ën c  h u âa    K i m S ú n m a â h u ú ân n g u y ï ån ( c u án g t r a ã l ï î) c h û ân g
 ê ëy m e å s e ä n o   ái c h u    y ï   ån k ñ n   v ú ái   con".

       H u y ï ìn T r a n g v ê n g l ú âi r a v ï ì a m                t û å.

       C o   ân t i ï íu    th ú n    û ãa   m û ân g n    û ãa    s ú å, n g a ây k i a g i a ã b  ï ån h , b    o ãc ú m    b o   ãn   û ú ác ,
n ù çm l i ï åt   trïn gi      û ú ân g ;    L û    u H ö ìn g   v ï   ì d i n h h o ãi l a âm s a o v    ê åy ? T  i ï íu t h ú    n o   ái :   "T ö i
 h ö ìi n h o ã  c o á v a ái    th ñ m     ö åt   trùm à ö    i g   i a ây v ú á c h o t h ê ìy c h    u âa , h ö   ìi c a n h    b a    c h   i ï m
 b a o t h ê ëy   ö n g s a     äi c ê ìm     à a   o à ï ën à   o âi   g i a ây ; t h û ác d ê åy l i ï ìn   s in h b   ï ån h " . L   û u    H   ö ìn g

http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                                         89

n o ái : " C h u y ï ån n h o ã m o ån s a o k h ö n g n o ái s ú ám , à ï í m a â n ù çm l i ï ìu " . N o ái r ö ìi t r u y ï ìn
 q u ê n r a o c h o d ê n s û å: M ö îi n h a â p h a ãi n ö åp m ö åt à ö i g i a ây v a â m ö åt à ö i v ú á t h ê ìy
 c h u âa , h a ån n ù m n g a ây c h o k õ p .

      C a ác h n ù m n g a ây d ê n s û å n a åp à u ã s ö ë. T i ï íu t h ú n o ái v ú ái L û u H ö ìn g r ù çn g :
" G i a ây t u y à u ã s ö ë r ö ìi , k h ö n g b i ï ët à ê y c o á c h u âa n a âo à ù ån g à i h u ú ân n g u y ï ån ? "

     L û u H ö ìn g n o ái : " À ê y c o á h a i k i ï ín g c h u âa l a â c h u âa K i m S ú n , v ú ái c h u âa
T i ï u S ú n , m u ö ën à i c u án g c h u âa n a âo t û å y á" .

         T i ï íu t h ú n o ái : " N g h e à ö ìn c h u âa K i m                         S ú n t û ã t ï ë l ù æm       à ï í à i c h u âa K i m
S ú n " .

       L û u      H ö ìn g     s a i h a i t ï n l y án h s ù æm s û ãa g h e t h u y ï ìn ; T i ï íu t h ú d ù æt t h ï ë n û ä
x u ö ën g g h e       m aâà     i t r a ã l ï î, c o ân H u y ï ìn T r a n g v ï ì c h u âa b a åc h h ï ët s û å t ò n h c h o t h ê ìy
 r o ä. P h a áp M      in h h    o âa t h û ú ån g r ê ët m û ân g , b û äa s a u t h ê ëy t h ï ë n û ä v a âo c h u âa b a åc h r ù çn g :
 " C o áp h u n h     ê n à ï     ën c u án g " .

           C a ác s a äi r a       n g o a âi n g h i n h t i ï ëp  . T     i ï íu    th ú     v a âo l a åy   P h ê åt   b i ï íu t h ï ë n û ä b û n g
m ê m        g i a ây à ï í t r û  ú ác c h u âa m ú ái t h ù æp       n h    a n g     l a åy    v a ái , r ö ìi   g i a o     c h o H o âa T h û ú ån g
 p h ê n      p h a át g i a ây v    ú á c h o m ê ëy t h ê ìy , H        u y    ï ìn   T r a     n g t h ê ëy c      a ác s a   ä i l a än h g i a ây v ú á à i
 t a ãn ,  l i ï ìn q u y â l a åy       m e å; T i ï íu t h ú b a ão       H  u y ï    ìn T      r a n g c ú ãi     v ú ám     a â c o i c h ê n , t h ê ëy
  c h ê n   t r a ái m ê ët n û       ãa n g o án u át , m e å c o      n    n ñu    n h a      u m aâ k h      o ác , r   ö ìi l a åy t a å ú n H o âa
  T h û ú   ån g n u ö i d û ú      än g c o n m ò n h .

     P h a áp M i n h h o âa t h û ú ån g n o ái : " N a y m e å c o n g ù åp g ú ä, m û ân g r ö ìi v ï ì p h u ã c h o
m a u , k e ão n g û ú âi d û ä h a y t i n m a â m ù æc h o åa ! "

        T i ï íu     th ú    n o ái  : "C o n ö i! M eåà         û a c    h o c o n m ö åt c h i ï ëc v o ân g v a ân g c o n à i
q u a H ö ìn g c        h ê u    p h ñ   a T ê y b ù æc c h û ân g      m ö åt     n g a ân r û ú äi d ù åm c o á t i ï åm V a ån h o a v ö ën
 c h ö î b a â n ö åi      con    laâT     r û ú n g t h õ n g u åà   o ám a      â t h ù m b a â; v a â à û a c h i ï ëc v o nâ g r ö ìi c o n
 c ê ìm p h o n g       th ú   n ê ìy    à i x u ö ën g T r û ú ân    g A n      , p h ñ a b ï n t a ã t h a ân h v u a c o á d i n h q u a n
  t h û âa t û ú án g    Ê n   K h a     i S ú n l a âö n g n g o    a åi c o      n à o á, c o n t r a o t h ú n ê ìy c h o ö n g n g o a åi
  à ù ån g ö n g n     g o a   åi t ê     u v u a x i n p h e áp ,    à e m        q u ê n t ú ái v ê y b ù æt L û u H ö ìn g , m ö åt l a âhttp://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                             90

c û u á m e å, h a i l a â b a áo c û âu c h a , m e å k h ö n g d a ám   ú ã l ê u s ú å n o á n g h i n g a åi " . N o ái r ö ìi t û â
 g i a ä m a â x u ö ën g g h e .

      C o ân H u y ï ìn T r a n g l a åy t h ê ìy , q u a H ö ìn g c h ê u m a â à i t ò m b a â n ö åi , à ï ën t i ï åm
V a ån h o a h o ãi t h ù m L û u T i ï íu N h õ l a â n g û ú âi c h u ã t i ï åm r ù çn g : " N ù m t r û ú ác q u a n
 T r i c h ê u c o á m û ú án p h ö ë c h o b a â m e å ú ã, b ê y g i ú â c o ân s û ác k h o ãe h a y k h ö n g ? "

       L û u T i ï íu N h õ n o ái : " N ù m t r û ú ác ú ã p h ö ë t ö i , s a u t ö ëi h a i c o n m ù æt , b a b ö ën
n ù m k h ö n g t r a ã t i ï ìn p h ö ë, n a y ú ã t r o n g l o â g ö ëm b ï í p h ñ a N a m ; t h û ú ân g n g a ây x i n
 ù n q u a b û äa . Ö n g q u a n ê ëy à i l ê u l ù æm , k h ö n g b i ï ët c ú á n a âo à o á, b i ï åt t i n b i ï åt t ñ c h
 à ï ën n a y " .

      H u y ï ìn T r a n g n g h e n o ái , t ò m v a âo l o â g ö ëm h o ãi t h ù m . T r û ú n g T h õ n o ái :
" T i ï ën g m ê ìy g i ö ën g t i ï ën g c o n t a o l a â T r ê ìn Q u a n g N h u åy ! "

       H u y ï ìn T r a n g n o ái : " T ö i k h ö n g p h a ãi T r ê ìn Q u a n g N h u åy , t h i ï åt l a â c h a áu
n ö åi c u ãa b a â; Ö n K i ï ìu t i ï íu t h ú l a â m e å" .

      T r û ú n g T h õ h o ãi : " S a o c h a m e å c h a áu c h ù èn g à ï ën à ê y ? "

       H u y ï ìn T r a n g t h û a : " C h a t ö i b õ q u ê n d û ä g i ï ët r ö ìi , b ù æt m e å t ö i l a âm   v ú å. M e å
t ö i c o á g ú ãi l ú âi t h ù m B a â n ö åi , v a â g ú ãi m ö åt c h i ï ëc v o ân g à ê y n e â" .

       T r û ú n g T h õ c ê ìm c h i ï ëc v o ân g k h o ác l ï n m a â n o ái : " C o n t a v ò c ö n g d a n h m a â
r a t h ï ë ê ëy ! B ê ëy l ê u t û ú ãn g l a â b a åc h n g a äi v o n g ê n . H a y à ê u b õ n g û ú âi t a g i ï ët . N h ú â
 t r ú âi p h o â h ö å c h a áu s û ác k h o ãe m a â t ò m b a â" .

      H u y ï ìn T r a n g h o ãi b a â: " V ò c ú á n a âo m a â b ï ån h c o n m ù æt ? " T r û ú n g t h õ n o ái :
" B a â n h ú á ö n g v a â c h a áu l ù æm , k h o ác h o a âi n ï n t ö ëi m ù æt à i ! "

      H u y ï ìn T r a n g n g h e n o ái , q u y â l a åy t r ú âi m a â v a ái r ù çn g : " X i n t r ú âi p h ê åt t h û ú n g
t ö i , 1 8 n ù m c h û a b a áo c û âu c h o c h a m e å, n a y m e å t ö i s a i à i t ò m b a â n ö åi ; P h ê åt t r ú âi
 t h û ú n g à ï ën x i n c h o b a â t ö i s a án g m ù æt r a " . V a ái r ö ìi l e l û ú äi m a â r a â c o n m ù æt c h o b a â.

      T r o n g m ö åt g i ê y T r û ú n g T h õ t h ê ëy à ù ån g m a â h o ãi r ù çn g : " Q u a ã t h i ï åt l a â c h a áu
b a â, n ï n g i ö ën g T r ê ìn Q u a n g N h u åy l ù æm , H u y ï ìn T r a n g m û ân g r ú ä, d ù æt b a â v ï í t i ï åm

http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                                                     91

V a ån h o a , l ê ëy t i ï ìn m û ú án p h ö ë c h o b a â ú ã. L a åi à û a t i ï ìn d u ån g c h o b a â m a â n o ái r ù çn g :
 " T ö i à i n g o a âi m ö åt t h a án g r ö ìi t r ú ã v ï ì à ê y " . L a åy t a å ú n r ö ìi r a à i , l ê u n g a ây m ú ái t ú ái
 d i n h T h û âa t û ú án g , n o ái v ú ái q u ê n r ù çn g : " C o á s a äi n h o ã à ï ë n p h u ã m a â t ò m b a â c o n " .

     Q u ê n h ê ìu v a âo b ê îm c u ân g T h û âa t û ú án g , T h û âa t û ú án g n o ái : " L a å n ê ìy , m ò n h
k h ö n g b a â c o n v ú ái a i h ï ët , s a o c o á s a äi à ï ën t h ù m ? "

       P h u n h ê n n o ái : " H ö ìi h ö m t ö i c h i ï m b a o , t h ê ëy c o n v ï ì v i ï ën g , c o á k h i t h ú
r ï î g ú ãi v ï ì c h ù n g ? " T h û âa t û ú án g b i ï íu v ú âi h o âa t h û ú ån g v a âo , H u y ï ìn T r a n g b û ú ác
 v ö , l a åy ö n g b a â m a â k h o ác , r ö ìi m ú ái t r a o t h ú , T h û âa t û ú án g c o i t h ú r ö ìi k h o ác l ú án .

         P h u n h      ê n      h o ãi :     "T h   ú c o ác h       u y ï ån c h i m         aâö n g      k h o   ác t h   ê ët t h a n h à i       v ê åy ? "
T h    û âa t û ú án g n     o ái :     " S a äi    n ê ìy    l a â c h a áu      n g o a åi c u ãa     m òn h ,        rïîm    ò n h   b õ t h ù çn g c h       e âo à o â
g i  ï ët , r ö ìi b ù æt c     o n   m òn h        l a âm    v ú å" . P h      u n h ê n n g h       e n o ái     k h o ác    r o án  g l ï n , T h û âa       t û ú án g
 k h  u y ï n r ù çn g :       " P   h u n h     ê n p    h i ï ìn n a      äo l a âm c h i , à       ï ím a i      v a âo   t ê u    c h o v u a h a y      , à e m
b i   n h r a b ù æt n o      ár ö   ìi c û áu    c o n    v a â b a áo      c û âu c h o r ï î"     .

          S a án  g n g a ây        T h     û âa t û ú án g       v a âo    têu   r ù çn  g : "   R ï    î t ö i l a â T r ê ìn Q u         a n g N     h u åy ,
v ê n g     l ï ån h    à i p h o    án h      ê åm G i a n g          c h ê  u , b õ    t ï  n l a    ái à   o â l a â L û u H ö ìn g          à a án h   c h ï ët ,
 c û ú áp    c o n     t ö i l a âm      v ú    å, l ê ëy b ù çn g        c ê ëp    g iaã  l a âm    Q u     a n   g N h u åy , l a âm q u         a n 1 8      n ù m
 n a y ,   r a ây c   o átin v ï      ì, t h     i ï åt l a â l o a ån     l ù æm  , x in    B ï   åH a     åc h   o tö i à e m b in h          m a âr a     à a án h
  b a áo c  û âu " .

      V u a T h         a ái    T ö n n g h          e t ê u     g i ê ån   l ù æm , c ê ëp      q u ê n n g û ån ù m               s a áu m u ö n c h o
T h û âa t û ú án g à          i à     a án h , T h       û âa t û ú      án g v   ê n g l ï ån h        l a än h b i n h v ï ì p            h u ã, r ö ìi k e áo r a
 G i a n g c h ê u , à         i h     e ân l ê u m         ú ái t ú ái    m eás   ö n g H ö ìn       g G i a n g à o án g t r            a åi , c h o m ú âi l e án
 q u a n À ö ìn g t r i         à ï  ën t o ã h ï ët        s û åtòn h    , sai    ài ïm m a         â b ù æt v ê y c a án h n o         á.

      C o ân       T h û    âa t û   ú án g      l e án  q u a      s ö n g l ú án     h û ân g     à ö n g à e m b i n h t ú ái v ê y d i n h ,
L û u H ö ìn g        c o ân    à a n    g n g      u ã. X     a ãy   t h ê ëy n g h e      t i ï ën g     s u án g , c h i ï n g t r ö ën g g i o án g l ï n
 q u ê n t r a âo a       áp t ú    ái n h   a âtû    , L û     u H     ö ìn g t r ú ã t a     y k h ö     n g k õ p , b õ q u ê n b ù æt t r o ái m e âo ,
 T h û âa T û ú án      g tr    u y ï ìn    b ù æt    t u åi n   o ád   ê în r a p h a áp       t r û ú ân  g .

     T h û âa t û ú án g c h o à o âi T i ï íu t h ú r a m ù æt , T i ï íu t h ú h ö í t h e ån k h ö n g r a , l ê ëy
d ê y à i t h ù æt c ö í. H u y ï ìn T r a n g n g h e q u ê n n o ái l ê åt à ê åt c h a åy v a âo m ú ã d ê y à e m

http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                                      92

x u ö ën g , l a åy m e å m a â k h o ác v a â n o ái r ù çn g : " N a y ö n g n g o a åi à e m b i n h à ï ën , à a ä b ù æt
 à û áa d û ä m a â t r a ã o a án c h o c h a t ö i , s a o m e å à i t û å a ái ; n ï ëu m e å t h a ác , t ö i k h ö n g s ö ën g
 l a âm c h i ? "

          T h û âa t û ú án g n    g h e tin      c u än g   b û     ú ác v a âo k h u y ï n g i a ãi . T i ï íu t h ú n o            ái : " P h ê ån
à  a ân b a â c o n g a ái t h ò m       ö åt c h ö  ìn g à ï ën      th  a ác m a â t h ö i , c h ö ìn g t ö i n o á b õ L û u             H ö ìn g n o á
g   i ï ët à i , l e ä n a âo t ö i t h    e o n o á,     v ò coá   th a    i n g h e án , l i ï ìu m ò n h e t u y ï åt t û å c u           ãa c h ö ìn g ,
c  u ân g c h ù èn g à a ä p h a ãi       th ú âà û   áa o a án ,    n a    y c o n t ö i k h ö n l ú án , c h a b ù æt à ù ån g              à û áa t h u â
m    a â b a áo c û âu , t ö i c o ân     m ù åt m    u äi n a âo   m   a â r a m ù æt c h a , t h a â l i ï ìu m ò n h m a â à           a áp n g h ô a
h   o å T r ê ìn d û ú ái c h ñ n s     u ö ëi ! "

       T h û âa t û ú án g n o ái : " C o n c h ù èn g p h a ãi c h ï c h ö ìn g m a â b o ã t i ï ët . Ê Ëy l a â g ù åp
b i ï ën , t u án g p h a ãi t u ân g q u y ï ìn , n a âo c o á l ö îi c h i m a â h ö í t h e ån " .

       N o ái r ö ìi c h a c o n k h o ác o âa . H u y ï ìn T r a n g c u än g k h o ác , T h û âa t û ú án g k h u y ï n
d ö î r ù çn g : " T h ö i , h a i m e å c o n b ê y c h ù èn g k h o ác l a âm c h i h o a âi , n a y b ù æt à û áa t h u â r ö ìi ,
 à ï í l o m a â x û ã" .

             X a ãy t h ê ëy q u a n     À ö ìn g t r i    b ù æt L y á B      û u g i a ãi t ú ái ;    T h û âa t û ú     án g m û ân      g l ù æm
tru y   ï ìn      d ê în à ï ën p h a áp   t r û ú ân g , à    e m L û u         H ö ìn g v a â L y      á B û u ra      m a â k h a     ão m ö åt
trùm      ,    c h u án g n o á k h a i t h  i ï åt h ï ët . T  h û âa t û ú án    g t r u y ï ìn l ê ëy     à i n h à o án    g L y áB û        u trïn
l û âa   b ù   çn g c ê y m a â l ù æt t h    õt (xûãb a á    à a o ) r ö ìi      c h e ám b ï u à ê     ìu m a â r ù n         k e ãg i a n    h u ân g ,
 r ö ìi  d ê   în L û u H ö ìn g t ú ái        k h u ác s ö n    g T r ê ìn Q       u a n g N h u åy     n ù m trûú      ác , m ö í l     ê ëy t i m
 g a n   m     a â t ï ë Q u a n g N h u åy    , à o åc v ù n     t ï ë r ö ìi à ö   ët , b a n g û ú âi c    a ã t i ï ën g k h      o ác o âa .

        Q u y ãD a åX o a à e m v ùn             t ï ëv ï ìd ê n g c h o         L o n g V û ú      n g , L o n     g V û ú n g        x e m
r  ö ìi , s a i N g u ú n s o a ái T r a ån h m ú            âi h ö ìn Q u a n g N h       u åy v a âo c u     n g , L o n    g V û ú n g        t h ê ëy
m    ù åt m û ân g m a â n o ái r ù çn g : " M û          ân g c h o ö n g l ù æm        ! N a y c o á      P h u n h ê      n v a âC ö n       g tûã
v   ú ái ö n g n h a åc c u ãa ö n g , m ö í g a          n t i m L û u H ö ìn g           t ï ë ö n g t a åi   m e ás ö n   g c a ái , n a y        c h o
ö   n g t r a ái c h ê u n h û y á v a â t r a ái c         h ê u t ê íu b a ân v ú ái        m û ú âi c ê y      h a ân g t ö   ët , m ö åt s ú    åi à a i
n  g o åc v a â à û a ö n g v ï ì s u m h i ï åp             v ú ái v ú å c o n " .

     H ö ìn Q u a n g N h u åy t a å ú n ; L o n g V û ú n g s a i D a å X o a à e m                                   th ê y Q u a n g
N h u åy l ï n m a â h u ú ân h ö ìn l a åi .


http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                                                      93

         C o ân T i ï íu t h ú c u án g r ö ìi k h o ác t h a n t              h a ãm t h i ï ët , v u ân g           n h a ãy x u ö ën g                   s ö n g ,
H   u y ï ìn T r a n g n h a ãy t h e o k e áo l a åi , a i n ê ëy x                u ám l a åi k h u y ï n           g i a ãi , x a ãy t h ê             ëy       th ê y
Q   u a n g N h u åy n ö íi l ï n t ê ëp l a åi m e á s ö n g ; T i ï íu                th ú n h òn q u a ãth            ê y c h ö ìn g , h ö                ëi    q u ê n
v  ú át l ï n ö m t h ê y m a â k h o ác l ú án , a i n ê ëy l ê ëy                  l a âm l a å, a áp l a åi m          a â c o i . T r ê ìn         Q          u a n g
N    h u åy t ó n h l ê ìn , l ö ìm c ö ìm n g ö ìi d ê åy , a i n ê ëy                h a äi k i n h l ê ëy l         a âm l a å! T r ê ìn           Q          u a n g
N    h u åy m ú ã m ù æt t h ê ëy v ú å v a â c h a v ú å, v ú ái s a äi n             h o ã à ö ìn g n g ö ìi k          h o ác b ï n m ò n             h       , m ú ái
h  o ãi r ù çn g : " L a âm c a ái g ò l a å v ê åy ? "

          T i ï íu t h ú n o ái h ï ët t û å s û å c h o c h ö ìn g n g h e , r ö ìi h o ãi t h ù m r ù çn g :                         " C h ù èn g h a y
v ò cúá     n a âo m a â m ò n h s ö ën g l a åi ? " Q u a n g N h u åy n g h e r o ä, l i ï ìn t a å ú n                                 c h a v ú å, v a â
 t h u ê åt    c h u y ï ån c h o v ú å c o n n g h e r ù çn g : " N h ú â t h a ã c a á v a ân g t a åi t i ï åm                               V a ån H o a ,
 c h ù èn g      n g ú â l a â r ö ìn g s ö n g ê ëy , k h i t h ù çn g ù n c û ú áp à a án h c h ï ët m a â x ö                           t h ê y x u ö ën g
  n û ú ác ,      n h ú â v u a r ö ìn g ( L o n g V û ú n g ) ê ëy c û áu t a , à ï ën n a y à û a l ï n                                v a âc h o à a i
  n g o åc ,     h a ân g , c h ê u , b u ö åc v a âo l û n g t a à o á, k h ö n g d e â s i n h c o n à a ä b ê y                          l ú án , n h ú â ú n
   c h a à ï    ën b a áo c û âu , c h i x i ï ët n ö îi v u i m û ân g , t h i ï åt h ï ët s u y t ú ái t h a ån h " A                        i n g h e c u än g
   m û ân g  r ú ä, T h û âa t û ú án g t r u y ï ìn d o ån t i ï åc m a â à a äi q u a n q u ê n .

       B û äa s a u à ö ìn g k e áo b i n h v ï ì, à i n g a n g t i ï åm                   V a ån H o a , T r ê ìn Q u a n g N h u åy
t r u y ï ìn d û ân g b i n h , d ù æt c o n à i t ò m m e å.

        C o ân T r û ú n g T h õ c h i ï m b a o t                h ê ëy c ê y      k h ö  n m        a â tröí b ö n      g ,     s a án  g n g a ây
n g h e q u a å k ï u i n h o ãi s a u h e â, b e ân n o ái                 r ù çn g : " C   o ák h    i ch      a áu à a â v ï ì  à o     á" . G      iêy lêu
 t h ê ëy c h o c o n Q u a n g N h u åy v a âo l a åy m                 û ân g t o ã h    ï ët m   o åi à     i ï ìu , n ñ u n    h a      u m     a â k h o ác ,
 r ö ìi t ñ n h n ú å t h û ú ån g n i ï n t r a ã t ê ët , k e ã x e           n g û ú âi n g    û åa v   ï ìtú    ái T r û ú ân g      A n      . À    ï ën d i n h
  r ö ìi , h a i v ú å c h ö ìn g d ù æt m e å v a â c o n v a âo              r a m ù æt   P h u     n h ê      n t r o n g p     h u   ã; P h      u n h ê n
  m û ân g r ú ä d o ån t i ï åc à a äi à ù çn g .

     T h û âa t û ú án g n o ái : " T i ï åc n a ây l a â t i ï åc à o a ân v i ï n ( s u m                         h i ï åp ) ù n u ö ën g c u ân g
n h a u h ó h a å" .

      B û äa s a    u T    h û âa t û ú án g    v a âo   c h ê ìu   , tê  u r o ä c a ác v i ï    åc ,    v a   âx in c h o T       r ê ìn Q              u a n g
N h u åy l a âm q u      a n    t a åi t r a âo ; v  u a    T h a ái   T ö n    n h ê åm l ú âi ,     p   h o   n g Q u a n g          N h u åy              l a âm
 H a ân l ê m h o åc       sô   , c o i v i ï åc     tro   ng tr    a âo ,   p h a án r ö ìi b      a äi    c  h ê ìu , a i v ï       ì d i n h              n ê ëy .
 H u y ï ìn T r a n g      v ï  ì n h a â l a åi c h    a m   e å, à e   m b    a åc t i ï ìn l a âm      c  h u   âa l a åi , v a â à     ï ìn ú n              t h ê ìy


http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                        94

x o n g , r ö ìi v ï ì t h ù m k h ö n g c h õ u ú ã t h ï ë, n ï n c h a m e å b i ï íu v a âo c h u âa H ö ìn g p h û ú ác
 m a â t u c h o g ê ìn ; H u y ï ìn T r a n g à i t u r ö ìi , s a u T i ï íu t h ú ú ã n h a â u ö ën g t h u ö ëc à ö åc m a â
 c h ï ët ï m . C h u y ï ån ê ëy c h ù èn g n o ái c h i c h o k y ä.
http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                                 95
                           CHÛÚNG 10

                  Long Vûúng phaåm töåi Thiïn Taâo,
                  Nguåy Trûng gúãi thú êm phuã.
      B ê y g i ú â n o ái c h u y ï ån g ê ìn t h a ân h T r û ú ân g A n , c o á s ö n g K i n h n û ú ác t r o n g
l ù æm , d û åa m e á s ö n g c o á n h a â ö n g c h a âi l a â T r û ú n g L a äo , g ê ìn r û ân g c o á n h a â L y á À õ n h
 l a â Ö n g T i ï ìu , h a i n g û ú âi ê ëy h o åc g i o ãi m a â k h ö n g t h i , c û á v i ï åc n g û t i ï ìu v u i t h u á.

          N g a ây k i a h a i n g û ú âi u    ö ën g r û ú åu    tro n g    q u a   án , r ö ìi d ù   æt n h a u    v ï   ì; à i    d o åc
à û     ú ân g T r û ú n g L a äo n o ái v ú ái    L y á à õng     r ù çn g :    "A n h      L y á, t ö i    n g h ô  n h û     v ê ìy  , k e ã
g i   a ân h d a n h v ò d a n h b o ã m a ån g    , n g û ú âi c    û ú áp l ú   åi b o ã   l ú åi l i ï ìu m    ònh, m     a n  g ú n      v u a
 n h     û b o åc r ù æn m a â à i , ù n l ö åc c h   u áa n h û t ö    m h u âm      m a   â n h u ã, t ñ n  h l a åi t h   u a    c h u án   g ta
 h ï   ët t h a ãy , n o n x a n h n û ú ác b i ï     ëc , t h o n g   th a ã th  a ãn h    t h ú i , l a åc    l e ão q u  a n     g a ây ,    tu y
  k h    ö n g v i n h m a â k h o ãi n h u åc " .

      L y á À õ n h n o ái : " A n h T r û ú n g p h ê n p h a ãi l ù æm , n h û n g v ê åy m a â n û ú ác b i ï ëc à o á
c o ân t h u a n u ái x a n h à ê y " .

        T r û ú n g L a äo n o ái : " T ö i l a åi e n o n n h ú n k h ö n g b ù çn g n û ú ác t r ñ " .

      L y á À õ n h n o ái : " T h ö i , a n h v ú ái t ö i l a âm           t h ú l i ï n v õ n h t h û ã n a âo , ( t h ú l i ï n
v õ n h l a â m ö îi n g û ú âi l a âm m ö åt c ê u n ö ëi n h a u ) " .

        T r û ú n g L a äo n o ái : " N h û v ê åy h a y l ù æm " . L i ï ìn n g ê m              t r û ú ác n h û v ê ìy :

http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                              96

   T r û ú n g L a äo n g ê m : T h u y ï ìn x ö n g d o ân g b ñ c h t r o n g s û ú n g s ú ám ,

   L y á À õ n h n g ê m : N h a â ú ã n o n x a n h d û åa b a á t o ân g

   T r û ú n g : R i ï n g m ï ën b ï n c ê ìu c h i ï ìu n û ú ác n h a ãy

   L y á: R ê ët û a t r ï n à a ãn h s a án g m ê y à ö n g ,

   T r û ú n g : T h u y ï ìn c o ân n ù çm    n g û äa x e m    h a ân g n h a ån

   L y á: N e ão t ù æt à i n g a n g l o án g t i ï ën g h ö ìn g

   T r û ú n g : G a án h l ú åi d a n h k i a t a c h ù èn g c o á

   L y á: B i ï ín d o ân g s ö n g n o å t ú á à a ân h k h ö n g ,

   T r û ú n g : B ï n t h u y ï ìn t h û ú ân g m a án g c h a âi n h û g ê ëm ,

   L y á: T r ï n à a á n ù n g m a âi b u áa t ú å b o n g

   T r û ú n g : T r ù n g r a ån g l a âu l a âu t r ù m    c a á n g o án g .

   L y á: R û ân g s ê u t h ù m   t h ù èm  m ö åt m ò n h x ö n g

   T r û ú n g : T ö m   n h i ï ìu à ö í r u ú åu n a ân g s a y v ú ái

   L y á: C u ãi t h a ån h t h ï m   v e t r e ã u ö ën g c u ân g

   T r û ú n g : G h e c h ú ãa n h e m      n h i ï ìu t h u ãy t h u ã

   L y á: T i ï åc v ê ìy b ê åu b a ån n h û än g s ú n ö n g

   T r û ú n g : À ö î t h u y ï ìn à a án h t û äu k ï u t h ï m      c h e án

   L y á: D e åp b u áa l a âm   b a n h h ö ëi h o å c h u n g

   T r û ú n g : S ù æc n û ú ác p h a t r a â, t r a â à e åp m i ï ån ghttp://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                              97

     L y á: À a âo n o n n ê ëu c h a áo , c h a áo n o l o ân g

     T r û ú n g : L a án h à ú âi l u i b û ú ác l a âm    c ê m    à i ï ëc

     L y á: D ê ëu n o å c h ö n t ï n g i a ã d a åi k h u ân g .

      T r û ú n g L a äo n o ái : " T ö i n a äy g i ú â l a âm       h ö ín n g ê m  t r û ú ác , n a y n h û ú ân g l a åi
c h o a n h l a âm à ê ìu t h û ã n a âo ! "

     L y á À õ n h n o ái : " L e ä t h û ú ân g t r ï n n u ái d û ú ái s ö n g . T ö i l a âm   à ê ìu t h u ê ån l ù æm " .

     L y á À õ n h n g ê m : N o n n u ái t r ù n g g i o á d a åo c h ú i à û ân g l ù èn k h û á

     T r û ú n g L a äo n g ê m : B i ï ín h ö ì q u a l a åi n û ú ác t r o n g x a n h

     L y á: T h a ãn h t h ú i c o á s ö ë à a â v u i v e ã

     T r û ú n g : P h a ãi q u ê ëy k h ö n g n g h e c u än g t h a ái b ò n h

     L y á: X e m   n g u y ï åt t a n ù çm  l ï ìu c o ã r a ác h ,

     T r û ú n g : C h e m û a m ò n h m a án g a áo t ú i l a ân h ,

     L y á: T a án h û a t o ân g t r û ú ác n ï n d a n h t ö ët

     T r û ú n g : Y Á à e åp c o â l e k ï ët b a ån t h a n h

     L y á: T r o n g d a å k h ö n g m ú c ê ìu l ú åi l ö åc

     T r û ú n g : N g o a âi t a i c h ù èn g h û án g t i ï ën g t r a n h h a ân h

     L y á: X u ê n s a n g n h ù æm    l i ï îu t h e o à û ú ân g l ö å

     T r û ú n g : H e â à ï ën x e m    s e n d û åa m e á k i n h

     L y á: S û ú n g x u ö ën g g a â s u n g d ê ìu x a áo l u ö åc

     T r û ú n g : C u ác à ú m    c u a m ê åp m ù åt n h a m        c a n h

http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                            98

      L y á: B o án g x ê y n g u ã n û ú án g n ù çm    n h û ât û ã

      T r û ú n g : T r ú âi l ù ån g l ù n q u a y u ö ën ê ëp s a n h

      L y á: T a ám  t i ï ët n o n c a o n h û l a äo c u åi

      T r û ú n g : B ö ën m u âa s ö n g r ö ån g t h ï í ö n g H o a ân h

      L y á: R ê ìu n g û ú âi g a án h c u ö íi h a m   t h i k h o áa

      T r û ú n g : Û a k e ã g i e o c ê u l a án h t h õ t h a ân h

      L y á: N g o a âi n g o ã b ö n g r û ân g t h ú m   p h û n g p h û ác

      T r û ú n g : T r û ú ác t h u y ï ìn n û ú ác b i ï ín n h a ãy m i n h m i n h

      L y á: B a c ö n g c h ù èn g à ö íi l û ú äi r ò u n g u y ï åt

      T r û ú n g : M u ö n l û ú ån g k h ö n g b u ö n g m i ï ån g l û ú ái k ò n h .

      H a i n g û ú âi v a â n g ê m  v a â à i . T ú ái n g o ã t e ã m ú ái b a ái n h a u m a â t û â g i a ã,

      T r û ú n g L a äo n o ái c h ú i r ù çn g : " A n h L y á ö i ! À i l ï n r û ân g p h a ãi c o i c h û ân g
h u âm c o åp c h o l ù æm . N ï ëu a n h c o á l e ä n a âo à i n û äa ù æt l a â t ö i : N g a ây m a i à ê ìu c h ú å t h i ï ëu
 n g û ú âi q u e n , à o á a n h a â! " .

        L y á À õ n h n g h e n o ái c a ã g i ê ån r ù çn g : " C h u á t h ê åt à ö åc a ác l ù æm ! B ê åu b a ån t û ã t ï ë ,
n g û ú âi t a c h õ u c h ï ët t h ï ë c h o n h a u . S a o c h u á l a åi r u ãa t ö i n h û v ê åy ? T ö i n o ái c h o m a â
 g i û ä h ö ìn : N ï ëu h u âm d û ä ù n t ö i , t h ò s o án g t h ê ìn n h ê ån c h u á" .

      T r û ú n g L a äo n o ái : " À ú âi n a âo s o án g t h ê ìn n h ê ån t ö i à ù ån g "

      L y á À õ n h n o ái : " B i ï ët c h û ân g ú ã à ê u . T r ú âi k h i g i o á k h i m û a , n g û ú âi k h i
p h û ú ác k h i h o åa , s a o c h u á c h ù æc l a â c h ò m x u ö ìn g k ò a ? "

      T r û ú n g L a äo n o ái : " T u y a n h n o ái n h û v ê åy , m a â k h ö n g c h ù æc g ò , c h ú á n g h ï ì
l a âm  ù n c u ãa t ö i v û än g l ù æm "


http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                                              99

     L y á À õ n h n o ái : " C h u á l a âm ù n c h ê n t r ú âi m ù åt n û ú ác , h i ï ím                                n g h e âo q u a á à ö íi ,
m a ån g c o á b a p h ê n , s a o c h u á g o åi l a â v û än g ? "

         T r û ú n g L a äo          n o ái : " A n h k h ö n g h i ï íu , à ï í t ö           i c ù æt n   g h ô a c     h o a n h      n g h e ,     t a åi
c h ú å T r û ú ân g A n , p            h ñ a b ï n T ê y , c o á ö n g t h ê ìy b o ái             lin h l ù    æm ! M ö       îi n g a ây    à e m     c h o
 t h ê íy m ö åt c o n c a á C            h a âi V a ân g , t h ò c o i c h o m ö åt q             u e ã. C h       ó h û ú án   g n a âo    c a án h    i ï ìu ,
 v a äi t r ù m c h a âi k h ö n         g s a i m ö åt . B û äa n a y t ö i c o á à i              coi q u e      ã, b i ï íu   t ö i b u ãa     l û ú ái  trïn
  n g o ån S ö n g K i n h p           h ñ a À ö n g q u a m e áb ï n T ê y , c                h a âi t h ò     t r u án g ,   q u a ãn h    û l ú âi   n o ái ,
  c h ú ã t ö m c a á k h ê ím           g h e . À ï í m a i r a c h ú å g ù åp a n h              s e äm u   a r û ú åu        u ö ën g  c h ú i,     b ê y
   g i ú â x i n k i ï ëu " .

        T h   i ï åt l ú âi    x û a n o ái k h ö n g s a i : T r ï n à û ú ân g n o ái c h u y ï ån t r o n g b u åi c o á
n g û ú âi . N     g u y ï n    c o á q u ãy D a å X o a ú ã t a åi S ö n g K i n h à i t u ê ìn d û ú ái n û ú ác . N g h e ö n g
 c h a âi n o ái   r ù çn g : V     a äi t r ù m c h a âi k h ö n g s a i m ö åt , t h ò l ê åt à ê åt v ï ì c u n g T h u ãy t i n h m a â
 b a áo r ù çn g  : " B ï åH      a å ö i ! C o á h o åa , c o á h o åa ! "

       L o n g v û ú n g s ö n g K i n h l i ï ìn h o ãi : " C o á h o åa g ò ? "

        D a åX o a      n o    ái : "  N g o a âi c h ú å T r û ú ân g A n c o á ö n g t h ê ìy b o ái h a y l ù æm ! M ö îi b û äa
ö n g c h a âi à e m        c h    o th     ê ìy b o ái k i a m ö åt c o n c a á c h a âi l ú án , t h ò c o i q u e ã c h ó c h ö î c h o ,
 v a äi t r ù m c h a âi     k h ö      n g  s a i m ö åt . N ï ëu t h û ú ân g t h û ú ân g n h û v ê ìy , t h ò h ï ët b i n h t û ú án g
 l ê ëy a i m a â g i u áp      à û    ú åc   v u a ? "

         L o n g V û ú n g n g h e n o ái                 g i ê ån l ù æm , r u áy     g û ú m     v ña ra      à i , q u y ï ët à ï ë T r û ú ân g
A    n à ù ån g g i ï ët t h ê ìy b o ái g i o ãi .             C o á R ö ìn g c o n       , R ö ìn    g c h a áu   , t û ú án g T r a ån h , q u a n
C    u a , q u ê n S û C h a áy , t h û âa t û                ú án g C h a âi à ö ìn     g h e â    r a t ê ëu :    " X i n c h u áa c ö n g b ú át
g   i ê ån , l ú âi h u y ï ín b o ã q u a c h ú á k               h a á n g h e . N ï ëu      c h u áa    c ö n g à     i x u ö ën g c h ú å, t h ò n ö íi
g   i ö n g tö ë m ê y m û a . S ú å d ê n ú                ã T r û ú ân g A n k       h ö ën h     a åi , c o á k    h i t r ú âi b ù æt t ö åi c h ù èn g
k  h ö n g ? T h a â b i ï ën r a T u á t a âi à               ï ën c h ú å T r û ú ân      g A n      c o i th û    ã. Q u a ã n h û t h ú âi g i ï ët ,
b  ù çn g k h ö n g t h i ï åt t h ò t h ö i " .

       L o n g V û ú          n g     n h ê ån   l ú âi b o   ãg û ú m v a     â c h ù èn g    l a âm m û a g i o á,         l ï n   b ú  âg iaãT u á
t a âi a áo t r ù æn g à i x        u ö ën   g c h ú    å T r û ú ân    g A n , th ê    ëy t h i ï n     h a å à û án g v ê åy m        a âc  o i    q u e ã. T u á
 t a âi h o ãi t h ù m r o ä,         th ê   ìy b o ái    ê ëy l a â  V i ï n T h u      ã T h a ân h  , c h u áö n g laâq         u a n     th   i ï n v ù n
 V i ï n T h iïn C a n           g ,   h òn h d     u n g x    i n h t ö ët , t h   ï í t h ö ën g    o a i n g h i, T u       á t a âi   q u  y ï ët v a âo

http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                                          100

V i ï n T h u ã T h a ân h c h a âo h o ãi . À a äi t r a â x ö n g x a ä, m ú ái h o ãi t h ù m ö n g b o ái c h u y ï ån
 c h i ? T u á t a âi n o ái : " T ö i b o ái b û äa n a âo m û a ? " V i ï n T h u ã T h a ân h g i e o q u e ã à o a án r ù çn g .

         " M ê y c h e à ó n h n u ái , m u â t o ãa n o n À o a âi ,

         H o ãi t h ù m    m û a r û ú ái , c h ù æc t a åi n g a ây m a i . "

         T u á t a âi h o ãi : " M a i g i ú â n a âo , n û ú ác d ê n g l ï n m ê ëy t h û ú ác m ê ëy t ê ëc ? "

       V i ï n T h u ã T h a ân h n o ái : " G i ú â T h ò n t h ò k e áo m ê y , g i ú â T y å n ö íi s ê ëm , g i ú â N g o å
m û a , c u ö ëi g i ú â M u âi t a ån h . N û ú ác d ê n g b a t h û ú ác b a t ê ëc , c o á l e ä r a b ö ën m û ú i t a ám
 g i o åt b ö ën p h ê n b ö ën l y " .

       T u á t a âi c û    ú âi r ù çn g  : " L ú âi n a    ây k h ö n g     p h a ãi   n o   ái c   h ú    i , n g a ây     m a i   q u a ãc o    ám û a ,
g i ú â k h ù æc v a â n û       ú ác d ê n    g y n h û      l ú âi à o a án   , th ò    t a    t h  û ú   ãn g b a åc       n ù m    c h u åc   l û ú ån g
 c h ù èn g s a i . N ï ëu      k h ö n g     m û a , h a y      l a âm û a   m a âk    h ö   n g     y    l ú âi à o a    án , t a   n o ái t h i  ï åt c h o
 t h ê ìy h a y , p h a á n      a át c û ãa  t h ê ìy , v a â   x e á t ê ëm v     a ãi t r  eo   t û ác    t  h ò à u ö íi      k h o ãi   c h ú åT   r û ú ân g
  A n , k h ö n g c h o      ú ãà ê y g      a åt c h u án g    n û äa " .

       V i ï n T h u ã T h a ân h m û ân g m a â à a áp r ù çn g : " T ö i d a ám                             c u ö åc , t ö i d a ám         c u ö åc " .
T u á t a âi l i ï ìn k i ï ëu r a v ï ì.

       C a ác T h u ãy t h ê ìn t h ê ëy L o n g V û ú n g v ï ì à ö ìn g r a n g h i n h t i ï ëp m a â h o ãi t h ù m
r ù çn g : " C h u á c ö n g à i k i ï ëm t h ê ìy b o ái à ù ån g k h ö n g ? "

          L o n g V û ú n g       n o ái : " C o á, c o á, t h ê ìy      b o ái ê ëy k h u a m o ã k i              ï ëm   t i ï ìn ,    t a h o ãi   th û ã
c h û ân g      n a âo t r ú âi m û a     v a â n û ú ác d ê n g l ï n       m ê ëy t h û ú ác , n o á n o ái             g i ú â T h òn       k e áo m    ê y ,
 g i ú âM    u âi t a ån h , n û ú ác    l ï n c a o b a t h û ú ác b a         t ê ëc c o á l e ä b ö ën p h ê n             t a ám l y , t     a c u ö åc    v ú ái
 n o á r ù çn   g : "H ï îq u a ãn     h û l ú âi , t a t h û ú ãn g n       ù m m û ú i l û ú ån g b a åc                , n ï ëu s a i       m ö åt   c h u át
  th ò t a    p h a á n h a â, x e á b a   ãn g à u ö íi r a k h o ãi c h      ú å T r û ú ân g A n "

      C a ác t û ú án g c û ú âi m a â r ù çn g : " C h u áa c ö n g l a â v õ t h ê ìn c o i t a á c a ái s ö n g m a â h a y
v i ï åc m û a g i o á, n ï ëu c o á m û a k h ö n g m û a t h ò C h u áa c ö n g b i ï ët t r û ú ác , t h ê y ì b o ái b i ï ët
 s a o m a â à ù ån g m a â n o ái b û ú án g k ò a , m û ú âi p h ê ìn n o á p h a ãi t h u a h ï ët c a ã m û ú âi " .http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                                 101

      N o ái c û ú âi c h û a d û át t i ï ën g t h ò n g h e t i ï ën g k ï u : " L o n g V û ú n g m a u r a t i ï ëp
c h i ï ëu t r ú âi " .

       L o    n g V û   ú n    g t h ê ët k i n h    l ê åt à ê åt r a  t i ï ëp c h i ï ëu ,     n g o á l ï n m ê y t h ê ëy t h ê ìn L û åc
S ô m ù åc a     áo v a ân  g ,   t a y c ê ìm p h     o n g c h i ï ëu     c h ó b a y x u      ö ën g c u n g T h u ãy t i n h . L o n g
 V û ú n g à     ù åt b a ân   m   a â l a åy m a â l a   än h c h i ï ëu .    L û åc S ô à i v      ï ì l ê åp t û ác , L o n g V û ú n g m ú ã
 c h i ï ëu c h  ó ra xe     m ,    t h ê ëy t r o n g  c h i ï ëu c h ó    d a åy n h û v ê ìy       :

       R ö ìn g t a ám       s ö n g v ê n g l ï ån h , y t h e o g i ú â k h ù æc b a n ,

       N g a ây m a i k h ö n g à ù ån g t r ï î, m û a t a åi s û á T r û ú ân g A n

       " H e ån g i ú â T h ò n k e áo m ê y , g i ú â T y å n ö íi s ê ëm , g i ú â N g o å m û a ,

       c u ö ëi g i ú â M u âi t a ån h , n û ú ác d ê n g b a t h û ú ác , b a t ê ëc , b ö ën p h ê n , t a ám                      ly " .

      L o n g V û ú n g t h ê ët k i n h h ö ìn v ñ a , n o ái v ú ái c a ác t û ú án g r ù çn g : " T r ï n à ú âi c o á
n g û ú âi l i n h q u a á, t h ö n g t r ú âi t h ê ëu à ê ët , c h ù æc m ò n h p h a ãi c h õ u t h u a " .

     Q u ê n s û C h a áy t ê u r ù çn g : " X i n c h u áa c ö n g à û ân g l o , m u ö ën ù n n o á c u än g
k h ö n g k h o á, t ö i d u ân g m ö åt k ï ë t h ò n o á c û án g h o ån g à i " .

       L o n g V û ú n g h o ãi : " Q u ê n s û c o á k ï ë c h i ? "

      Q u ê n s û C h a áy t ê u r ù çn g : " M û a s a ái g i ú â v a â b ú át n û ú ác , t h ê ìy k h ö n g y l ú âi
à o a án , s a o n o á c u än g p h a ãi t h u a " . L o n g v û ú n g y k ï ë.

      B û äa s a u k ï u T h i ï n l ö i , T h ê ìn g i o á, B a â c h ú áp , A n h m ê y , à ö ìn g k e áo t ú ái
T r û ú ân g A n . T r u y ï ìn g i ú â T y å m ú ái k e áo m ê y , g i ú â N g o å m o ái n ö íi s ê ëm , g i ú â M u âi
 m û a , g i ú â T h ê n t a ån h , n û ú ác c o á b a t h û ú ác l e ã b ö ën p h ê n , r ö ìi t r u y ï ìn c a ác t h ê ìn v ï ì
 h ï ët .

       L o n   g V û ú n      g h    o áa T u á t a âi n h û t r û      ú ác , t ú ái    c h ö îV      i ï n T h u  ã T h a ân h . T u á t a âi
k h ö n g h o ãi      g ò h ï ët ,   à ê åp   n g h i ï n g q u ù n g v i      ï ët , x e á t  ê ëm v a     ãi t r e o . V    i ï n T h u ã T h a ân h
 n g ö ìi t r ï n    g h ï ë l a âm     th i   n h , n h û k h ö n g h a       u k h ö n g      b i ï ët .  T u á t a âi g   i ê ån p h a á c û ãa l ê ëy
 v a án x ö ëc l a    åi g i a á m   a âm    ù æn r ù çn g : " M a ây l a â    à ö ìm õ,      n o ái g a     åt c h u án g   m a â ù n t i ï ìn , c o i

http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                                           102

q u e ã k h ö n g l i n h , à ù åt à i ï ìu n o ái b ê åy . à o a án s a ái g i ú â, d û n û ú ác , c o ân n g ö ìi l a âm                                    tón h
 k ò a . À i m a u m a u k e ão t a à ê åp c h ï ët " .

        V i   ï n T     h u ã T h a ân h       c û ú âi      h a ã   h a ã r ù çn g   : "K h ö n g      s ú å,     k h ö n g   s ú å,   tö i k h   ö n g
p h a åm t ö åi       c h ï  ët , e c h o a i         c h ï ët    k ò a    , ö n g g a    åt a i c h ú á ö    n g g    a åt t ö i   s a o    à û ú åc ,   ö n g
 k h ö n g p h      a ãi T     u á t a âi a áo t r    ù æn g ,     ö n g     l a â R ö ìn  g B a åc h s ö      n g K     i n h ,  k h ö n   g d a ám     c a ãi
 l ï ån h t r ú âi ,   t r a áo    g i ú â b ú át n û    ú ác , p     h a åm     t ö åi g ê ìn    c h ï ët c h e ám   , l a åi   c o ân m  ù æn g   tö i s a o   ?".

      T u á t a âi n g h e n o ái n h ú ãn t o ác g a áy , v ú ä m ê åt h ï ët h ö ìn , b u ö n g t ê ëm v a án c û ãa , x ö ëc
a áo q u y â l a åy m a â n o ái r ù çn g : " X i n t h ê ìy c h ú á t r a ác h , h ö ìi n a äy t ö i g i a ã n g ö å n o ái c h ú i , t ö i
 t û ú ãn g l a âm c h ú i , c h ù èn g n g ú â s a n h t h i ï åt . T ö i à a ä p h a åm l u ê åt , l a åy t h ê ìy x i n c û áu
 m a ån g t ö i .

      V i ï n T h u ã T h a ân h n o ái : " T ö i c û áu ö n g s a o à ù ån g , n h û n g c h ó c h ö î c h o ö n g
c ê ìu k h ê ín h o åa m a y " .

        T u á t a âi n o ái : " X i n t h ê ìy c h ó c h ö î l a âm                   ú n " .

       V i ï n T h u ã T h a ân h n o ái : " G i ú â N g o å m a i ö n g s e ä b õ N g u åy T r û n g x û ã t r a ãm ,
m a â N g u åy T r û n g l a âm T h û âa t û ú án g p h o â H o a ân g À ï ë b ê y g i ú â, ö n g c ê ìu H o a ân g À ï ë
 n o ái g i u âm , c o á k h i c u än g à û ú åc " .

       T u á t a âi l a u n û ú          ác m ù æt   tû    âta år a     à ê y , m ù åt    n h û åc à a ä c h e án , v ê ìn g t r ù n g l ö ë m o åc ,
L o n g V û ú n g k h ö n g               v ï ìp h   u ã,     ú ã l û än   g à û ãn g n    û ãa l û ân g , à ú åi t ú ái c a n h b a h i ï ån v a âo
 c u n g c ê ëm t h ê ëy v ñ a                v u a T  h a    ái T ö n      à i d a åo ,    L o n g V û ú n g h i ï ån h ò n h n g û ú âi r a
 t r û ú ác m ù åt m a â n o ái r ù çn           g : "X   in      B ï åH    a å c û áu t ö i   l a âm p h û ú ác " .

         H ö ìn     T h a ái T  ö n      h o ãi : " N g û ú i         l a â a i à o á? N       o ái c h o t a r    o ä à ù ån g t a      c û áu c h o   " .
L o    n g v û ú n    g n o ái :     "B    ï å H a å t h i ï åt R ö          ìn g , c o ân t ö      i l a â r ö ìn g c o    á t ö åi . T r ú âi   sai N g u      åy
T r     û n g l a âtö   i h i ï ìn c   u ãa    B ï å h a å, g i ú â N        g o åm a i c h e       ám t ö i . H ö ìn      T h a ái T ö n     n o ái : " N h   û
 v ï  ì p h ê ìn N g     u åy T r û   n g     c h e ám n g û ú i ,            t h ú âi t r ê îm c  û áu à û ú åc . T h      ö i n g û ú i    y ï n d a åm       aâ
 v ï  ì" L o n g v     û ú n g m      û ân   g r ú ä q u a á c h û ân          g , l a åy t a å m   a â à i v ï ì t h ù èn    g .

       V u a T h a ái T ö n t h û ác d ê åy , n h ú á à i ï ìm c h i ï m b a o ê ëy r o ä r a ân g , à ï ën s a án g l ê m
t r i ï ìu , c a ác q u a n c h ê ìu c h û åc . V u a T h a ái T ö n x e m r o ä t û â n g û ú âi , b ï n v ù n t h ò :


http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                                   103

P h o ân g H u y ï ìn L i n h , À ö î N h û H ö ëi , T û â M                  ê åu C ö    n g , H û áa K ó n h          T ö n g v   a âV û ú n g
 K h u ï , c o ân b ï n v o ä t h ò : M a ä T a m B û ãu ,                À o a ân C        h ñ H i ï ìn , Ê n K         h a i S ú    n , T ròn h
 G i a ão K i ï m , L û u H ö ìn g C ú , H u ê ët T r ò C                 u n g , T      ê ìn T h û ác B a ão .        A i n ê ëy      à u ã m ù åt ,
  m a â t h i ï ëu T h û âa t û ú án g N g u åy T r û n g ! V u a              T h a ái T     ö n v ú âi T û â M ê       åu C ö n g       l ï n à i ï ån
  m a â p h a án r ù çn g : " T r ê îm n ù çm c h i ï m b a o              l a å l ù æm !     T h ê ëy m ö åt n g û       ú âi à o án    t r ê îm m a â
   l a åy x û n g r ù çn g L o n g v û ú n g p h a åm t ö åi t h             i ï n t a âo    , t r ú âi s a i N g u åy         T r û n g    x û ã t r ê îm ,
   l a åy x i n t r ê îm c û áu , t r ê îm h û áa l ú ã l ú âi , b û äa          n a y v ò       c ú á n a âo N g u åy      T r û n g     k h ö n g à i
    c h ê ìu v ê åy ? "

       T û â M ê åu C ö n g t ê u r ù çn g : " B ê å h a å à a ä h û áa l ú ä, t h ò p h a ãi à o âi N g u åy T r û n g v a âo
c h ê ìu , à û ân g c h o N g u åy T r û n g à i à ê u , m a än n g a ây n a y t h ò c û áu L o n g v û ú n g ù æt
 à û ú åc " .

        V u a T h a ái T ö n m û ân g l ù æm , m ú ái s a i h o a ån q u a n à i m ú âi N g u åy T r û n g .

      C o ân N g u åy T r û n g à i c o i t h i ï n v ù n ( c o i s a o ) h ö ìi h ö m , x a ãy n g h e t i ï ën g
h a åc k ï u , n g o á t h ê ëy x û á t r ú âi h i ï ån x u ö ën g , t r u y ï ìn c h i ï ëu c h ó r ù çn g : " G i ú â N g o å m a i
 N g u åy t h û âa t û ú án g p h a ãi t h i ï ëp m a â c h e ám R ö ìn g B a åc h t a åi s ö n g K i n h " .

      N g u åy T r û n g l a åy t a å ú n v ï ì d i n h t ù æm g ö åi . L o m a âi g û ú m p h e áp n ï n c h ù èn g
à i c h ê ìu , x a ãy t h ê ëy s û á v a âo m ú âi , t r o n g l o ân g l o s ú å, k h ö n g d a ám c a äi l ï ån h p h a ãi s û ãa
 s a n g m a äo a áo v a âo c h ê ìu , b û ú ác t ú ái s ê n s o n , l a åy v u a m a â c h õ u t ö åi .

         T h    a ái T    ö n p h a án r ù çn g : " T r ê îm    th a   k h a n h     k h   o ãi t ö åi "   . M ö åt l a át b a äi c h ê ìu r      ö ìi ,
b  a áq u a n    à ï ìu     v ï ì h ï ët , v u a T h a ái T ö n   c ê ìm    m ö åt m      ò n    h N g u   åy T r û n g ú ã l a åi m a â t h      ö i,
m    ú âi v a âo    à ï ìn    t r o n g l u ê ån b a ân v i ï åc  n û ú ác  , q u a à      ê ìu    g iúâN     g o å, v u a t r u y ï ìn m y ä      n û ä
l  ê ëy c ú â s ù    æp t r    ï n b a ân x o n g x a ä, N g u åy     T r û  n g l a åy    t a å,    r ö ìi n g  ö ìi l a åi à a án h c ú â, d u åc d       ù åc
g   ê ìn n û ãa    g i ú â   m a â c h û a t h ù æn g b a åi . N    g u åy   T rû n g     g u    åc à ê ìu      t r ï n b a ân m a â n g a áy p      h o
p   h o .

       V u a T h a ái T ö n k h ö n g k ï u , à ï í c h o N g u åy T r û n g n g u ã, c h û ân g m ö åt l a át
N g u åy T r û n g t h û ác d ê åy , q u ò d û ú ái à ê ët l a åy v u a m a â t ê u r ù çn g : " T ö i à a án g t ö åi t h a ác ,
 k h i b ê ìn t h ê ìn n g u ã q u ï n k h ö n g b i ï ët c o á à i ï ìu c h i t h ê ët l ï î. X i n B ï å H a å t h a t ö åi c h o
 tö i".


http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                             104

      V u a T h a ái T ö n c û ú âi r ù çn g : " K h a n h c o á t ö åi c h i m a â n g a åi , t h ö i , d ê åy m a â
à a án h c ú â" .

        N g u åy   T rû    n g     l a åy    t a å ú n r ö ìi s ù æp c ú â à a án h n û äa . X a ãy n g h e t i ï ën g l a l ú án n g o a âi
c û ãa à ï ìn , t h ê ëy    T ê   ìn   T h u    ác B a ão x a ác h à ê ìu r ö ìn g B a åc h c h a ãy m a áu r o ân g r o ân g , q u ò t a åi
 s ê n m aâtêu r       ù çn g     :  "M u      ö n t ê u B ï å h a å! C o á t h ê ë y s ö n g k h ö c u ân g b i ï ín c a ån , v i ï åc
 n ê ìy l a å l ù æm t h   i ï åt  c h   û a t   û ân g .

       V u a T h a ái T ö n h o ãi : " V ê åt à o á ú ã à ê u ? "

      T ê ìn T h u ác B a ão t ê u r ù çn g : " À ê ìu r ö ìn g t r ï n t r ú âi r ú át x u ö ën g t a åi n g a ä t û , n ï n
t ö i p h a ãi à e m d ê n g c h o B ï å h a å" .

      V u a T h a ái T ö n t h ê ët s ù æc , p h a án h o ãi N g u åy T r û n g r ù çn g : " T h û âa t û ú án g b a ân
c h u y ï ån ê ëy à ù ån g k h ö n g ? "

       N g u åy T r û n g q u y â l a åy t ê u r ù çn g : " T ö i m ú ái t h i ï ëp à i c h e ám                   à o á" .

      V u a T h a ái T ö n t h ê ët k i n m ú ái h o ãi : " K h i k h a n h n g u ã, t a y k h ö n g c h u y ï ín
à ö ån g , c u än g k h ö n g c o á g û ú m à a o , v ê åy l a âm s a o m a â c h e ám à ù ån g r ö ìn g ê ëy ? "

       N g u åy T r û n g t ê u r ù çn g : " T ö i v ê n g c h i ï ëu t h û ú ån g à ï ë h ö ìi h ö m t r u y ï ìn g i ú â
N g o å n a ây t h i ï ëp x u ö ën g c h e ám r ö ìn g c o á t ö åi . B ï å H a å à o âi t ö i h ê ìu c ú â n ï n à i k h ö n g
 à ù ån g , t u án g p h a ãi t h i ï ëp x u ö ën g l ê ëy g û ú m p h e áp c h e ám k õ p g i ú â" .

       V u a   T h a ái T ö n n g h e           n o ái : "  N û ãa m û ân g n        û ãa b u ö ìn , m û ân g l a â à ù ån g t ö i h i ï ìn
c o á p h e áp b u   ö ìn l a â v ò l ú âi h û áa          k h ö n   g x o n g , p h a      ãi g û ú ån g g a åo m a â t r u y ï ìn c h o T ê ìn
 P h u ác B a ão r    ù çn g : " À e m à ê ìu           r ö ìn g    t r e o t a åi c h ú    å T r û ú ân g A n m a â r ù n l ï t h û á" . L a åi
 b a n t h û ú ãn g   N g u åy T r û n g . H           ai tûú    án g t a å t û â v ï ì h   ï ët .

         V u a T h a ái T ö n v a âo c u n g t r o n              g l o ân g b u ö ìn b     û åc , b ê ìn t h ê ìn t h a   o t h û ác n ù çm
à ï   ën c a n h h a i , x a äy n g h e t i ï ën g k h o ác              n g o a âi c û ãa c u n     g , T h a ái T ö n c a ân    g k i n h h a äi ,
m   ú m a ân g n g o á t h ê ëy L o n g v û ú n g t a y                  v õ n à ê ìu , m a áu   c h a ãy d ê ìm d ï ì, k ï    u T h a ái T ö n
m   a â à o âi à ï ìn t h û ú ân g m a ån g , n o ái r ù çn g             : "À ï m h ö m        q u a c h õ u c û áu t a      c h ù æc c h ù æn ,
s a   o l a åi s a i T h û âa t û ú án g c h e ám t a ? " N              o ái r ö ìi l a å i n ñ u T    h a ái T ö n , b i ï íu à  i x u ö ën g ê m
t i    c h o D i ï m v û ú n g p h ê n x û ã. V u a T                 h a ái T ö n c û án g      h o ån g à ö î m ö ìi h   ö i h ö åt d ê ìm

http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                           105

m ò n h , L o n g v û ú n g n ñ u c û án g k h ö n g b u ö n g , x a äy t h ê ëy b ï n p h ñ a N a m c o á n g û ú âi
 b a ân à i t ú ái , t a y c ê ìm n h a án h d û ú n g l i ï îu m a â q u e át t h i n h k h ö n g , L o n g v û ú n g n g o á
 t h ê ëy t h ê ët k i n h , ö m à ê ìu c h a åy m ê ët .

      N g u y ï n l a â Q u a n Ê m B ö ì T a át ú ã t a å i m i ï îu T h ö í t h ê ìn n g h e t i ï ën g q u y ã k h o ác
t h ê ìn r ï n n ï n t ú ái à u ö íi m a r ö ìn g m a â c û áu T h a ái T ö n k h o ãi h a åi . C o ân h ö ìn L o n g
 v û ú n g à i x u ö ën g k i ï ån d û ú ái D i ï m l a .

           K h i T h a ái T ö n g i û åt m ò n h t h û ác d ê åy , l a h o a ãn g r ù çn g : " C o á q u y ã , c o á q u y ã " .

           B a c u n g , s a áu v i ï ån , T h a ái g i a ám , c u n g n g a a i n ê ëy s ú å m a â t h û ác l u ö n à ï ën
s a án g .

             R a ån  g n g a ây t r ù m q       u a n c h ê ìu c h û åc , k h ö n g t h ê ëy      v u a n g û å r a , c h ú â t ú ái m ù åt
n h û      åt 3 s a âo     , m ú ái c o á c h i ï ëu      c h ó r a t r u y ï ìn l a åi : " N a y m ò n    h T r ê îm k h ö n g k h o ãe , c a ác
 q u a     n k h o ãi        à i c h ê ìu . N h û     v ê åy , b a ãy n g a ây c a ác q u a n à ï ìu        l o s ú å. N h û än g q u a n l ú án
 v a âo       th ù m ,     x a ãy t h ê ëy T h a ái    h ê åu à o âi n g û å y v a âo t r õ b ï ån h ,     c a ác q u a n n h o ám c û ãa à ï ìn ,
  à ú åi      n g û åy     m a â h o ãi t h ù m n      h e å n ù ån g , n g û å y r a n o ái : " B ï ån    h B ï å H a å m a åc h à i k h ö n g
  c h a  án h , à i      y ï ëu m a â m a u ,       c h o n ï n n o ái c u ö ìn g v a â t h ê ëy q        u y ã m a åc h n h a ãy 9 c a ái r ö ìi
   n g û    ân g l a åi .    N g u ã t a ån g à a ä t  u y ï åt r ö ìi , s ú å c h û ân g t r o n g 7 b û   äa " .

     C a ác q u a n n g h e à ï ìu s û ãn g s ö ët . L a åi n g h e T h a ái h ê åu t r u y ï ìn r ù çn g : " V u a à o âi
T û â M ê åu C ö n g , T ê ìn T h u ác B a ão v a â K h u ê ët T r ò C u n g " . B a ö n g v ê n g c h ó v u a v a âo
 c u n g m a â l a åy .

       V u a T h a ái T ö n g û ú ån g n o ái r ù çn g : " C a ác k h a n h ö i ! T r ê îm t h u ú ã m û ú âi c h ñ n
t u ö íi : À a án h N a m , d e åp B ù æc , c h i n h À ö n g , p h a åt T ê y , k h ö n g h ï ì t h ê ëy t a â m a c h i
 h ï ët , n a y l a åi t h ê ëy q u y ã , m ú ái l a â l a å c h o " .

      K h u ê ët T r ò C u n g n o ái : " B ï å H a å g ê ìy d û ån g g i a n g s a n , g i ï ët n g û ú âi c a ã v a ån ,
m a â c o ân s ú å m a s a o ? "

       T h a ái T ö n p h a án r ù çn g : " K h a n h c h ù èn g t h ê ëy n ï n k h ö n g t i n , c h ú á t r ú âi t ö ëi t h ò
m a q u y ã k h o ác n g o a âi c û ãa c u n g , v a ác g a åc h n g o ái l i ï ån g v a âo n û ú âm n û ú åp . B a n n g a ây
 h ú ãi c o ân p h a á, b a n à ï m l a âm l ö ån g q u a á c h û ân g ! "


http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                                        106

     T ê ìn T h u ác b a ão t ê u r ù çn g : " X i n B ï å H a å a n l o ân g , à ï m                        n a y K h u ê ët T r ò C u n g
c a n h c û ãa v ú ái t ö i , c o i m a q u y ã t h ï ë n a âo c h o b i ï ët " .

        V u a T h a ái T ö n m û ân g l ù æm ! C a ác q u a n l a åy t a å r a v ï ì.

        À ï m    ê ëy    T ê ìn T h u ác B a ão     c ê ìm b u áa , K       h u ê ët T r ò C      u n g c ê ìm       g i  a ãn , c u n â g n h a u
nai    n õ t h ù èn   h o âi     g i û ä c û ãa c u n g   k h ö n g t h ê ëy       taâm a , n ï       n v u a T h      a ái T     ö n n g u ã à ù ån g .
R a ån   g n g a ây    v u a     à o âi h a i t û ú án g    v a âo t h û ú ãn g      p h a án r ù çn   g : " T r ê îm        b ï   ån h c h ù èn g n g u ã
 h ú n    m ê ëy à  ï m ,      h ö ìi h ö m n h ú â h    a o s û ác h a i k      h a n h , n ï n     t r ê îm n g      u ãth      ù èn g g i ê ëc , t h ö i
 h a i   k h a n h  lu i v    ï ìm a ân g h ó c h o       k h o ãe , t ö ëi n a   ây s e ä à ï ën g      i u áp d u âm     ".

        H a i t û ú án g t a å ú n v ï ì p h u ã.

       T û âê      ëy t h  û ú ân g à ï m t ú ái c a n h c û ãa . V u a t h ê ëy h a i t û ú án g k h o á n h o åc n h û v ê åy
t h ò c a ãm à ö     ån g n    o ái r ù çn g : " T r ê îm t h ê ëy h a i k h a n h k h o á n h o åc , t r ê îm c h ù èn g a n l o ân g .
 T r ê îm m u ö      ën à o    âi t h ú å k h e áo v a âo v e ä c h ê n d u n g h a i n g û ú âi d a án t a åi c û ãa , c h o k h o ãi
 n h o åc c ö n g      c a n h    g i û ä" .

      C a ác q u a n v ê n g l ï ån h , à o âi h a i t h ú å k h e áo t û ác t h ú âi . H a i t û ú án g n a i n õ t n h û
x û a . H a i t h ú å c û á t h e o m a â v e ä, h ò n h d u n g n h û s ö ën g . T u y d a án v a âo c û ãa m a â a i n ê ëy
 c u än g l ê ìm , y ï n à û ú åc h a i b a à ï m , r ö ìi l a åi n g h e g a åc h n g o ái q u ù èn g v a âo c û ãa s a u l ö åp
 à ö åp .

     S a án g n g a ây , v u a à o âi c a ác t ö i v a âo m a â p h ê n r ù çn g : " C û ãa t r û ú ác m ú ái ï m , n g o ä
s a u n o á l a åi l i ï ån g g a åc h , n h û v ê åy t r ê îm n ù çm s a o ï m ? "

     T û â M ê åu C ö n g t ê u r ù çn g : " K h ö n g l e ä v e ä h ò n h h a i t û ú án g n û äa ? V ê åy x i n c h o
N g u åy t h û âa t û ú án g c a n h g i û ä n g o ä s a u "

        T h a ái T ö n y l ú âi t r u y ï ìn N g u åy T r û n g c a n h g i û ä.

       À ï m ê ëy N         g u åy T r û   ng nai      nõt,   c ê ìm    c ê y   g û    ú m c h e   ám      R ö    ìn g B a åc h      n g a ây
t r û ú ác m a â g i û ä c û ãa       sau, thiï     åt c u än g   o a i  linh,     q u y ãk   h ö    n g d a ám      l i ï ån g    , t u y c û ãa    t r û ú ác
 c û ãa s a u l ù ån g l e ã,        m a â b ï ån h    v u a c   a ân g  th ï m    . N g a    ây    k ia T h a    ái H ê åu       à o âi c a ác    q u a n
 v a âo m a â l o t h o ái !       V u a T h a    ái T ö n    g iao   v i ï åc   n û ú ác    c  h o T û âM        ê åu C      ö n g . P h    a án r ö ìi


http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                        107

t ù æm r û ãa t h a y à ö ì c h ú â g i ú â b ù n g ; N g u åy T r û n g n ù æm a áo m a â t ê u r ù çn g : " X i n B ï å H a å
 a n l o ân g , t ö i c o á m ö åt à i ï ìu b a ão h ö å m ò n h r ö ìn g s û ác k h o ãe " .

      T h a ái T ö n g û ú ån g p h a án : " B ï ån h à a ä g ê ìn m i ï ìn , m a â c û áu l a âm             s a o à û ú åc ? "

      N g u åy T r û n g t ê u r ù çn g : " T ö i c o á m ö åt p h o n g t h ú x i n t r a o c h o B ï å h a å, n h û
à ï ë n Ê m p h u ã t h ò t r a o c h o T h ö i G i a ác l a â P h a án q u a n " .

      T h a ái T ö n h o ãi : " T h ö i G i a ác l a â a i ? "

       N g u åy T r û    n g têu rù     çn g : "   T h ö i G i a áp      l a â t ö i v u a t r û ú ác , b a n   à ê ìu n g ö ìi   T ri
h u y ï ån T û â c h ê u ,      s a u l ï n c  h û ác T     h õ L a n g b     ö å l ï î. K h i c o ân s ö ën g l a âm    b a ån h û äu  v ú ái
 t ö i t h i ï ët l ù æm , n a  y t h a ác x u    ö ën g   l a âm P h a án     q u a n c o i s ö í d û ú ái M i n    h v û ú n g .   T ö i
 c h i ï m b a o g ù åp     h o a âi , y ï u     d ê ëu   n h a u n h û      s ö ën g , n ï ëu B ï å H a å t r a   o t h ú ê ëy ,     sao
  P h a án q u a n c u än g    n g h ô tònh     töi m     a â k i ï ëm c a  ác h à û a h ö ìn n h ê åp x a ác " .

      T h a ái T ö n b o ã t h ú v a âo t a y a áo , r ö ìi n h ù æm           m ù æt m a â b ù n g .

       B a c u n g , s a áu v i ï ån , T h a ái T û ã v a â c a ác q u a n à ï ìu k h o ác t h a n m a â l i ï åm                th ê y ,
à ï í q u a n t a âi t a åi à ï ìn B a åc h h ö í, c a ã t r a âo t h o å c h ï ë c û t a n g .
http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                                   108
                                  CHÛÚNG 11

                Xuöëng Êm ti, Thaái Tön huúãn sanh,
                Ài dêng dûa, Lûu Toaân gùåp vúå.
        N o ái v ï ì  v u a T    h a ái T     ö n t h ê ëy v ñ       a à i d a åo , r       a k h o ãi l ê ìu N g u ä P h u ån g . T h ê ëy
v u a n g û åth ó n h      v u a à    i s ù n   ; T h a ái T ö n          t h e o d o äi m     ö åt h ö ìi b i n h g i a à ê u m ê ët , c o ân
 m ö åt m ò n h g i û äa     à ö ìn g    n ö åi ,   k h ö n g b i ï ët       n g o äm a âà i,       s ú å h ï ët h ö ìn h ï ët v ñ a , x a ãy n g h e
 t i ï ën g k ï u l ú án h  e át r ù çn   g : "T    ê u H o a ân g à         ï ë à i l a åi n g o    ã n ê ìy " .

       V u a T h a ái T ö n n g o á n g o a ái , t h ê ëy n g û ú âi ê ëy à ö åi m a äo t h e ã n g a n g , b u ö åc à a i
d a t ê y t a y c ê ìm h ö ët n g a â, m ù åc a áo à õ a r ö ån g , q u ò b ï n à û ú ân g m a â n o ái r ù çn g : " T ö i
 r û ú ác t r ï î, x i n B ï å H a å t h a t ö åi t ö i " .

         V u a T h a ái T ö n h o      ãi : " V    ê åy c   h ú ák h   a n h    laâa  i à o á? " N     g û ú âi ê ëy   têu   r ù çn g : " K h i
tö i s   ö ën g p h o â v u a t r û ú ác ,       l a âm   T r i     h u y ï ån   T û   âc h ê   u ; s a u l   ï n c h û ác     T h õ    l a n g b ö å l ï î,
tö i h   o å T h ö i t ï n G i a ác , n      a y t h     a ác x   u ö ën g    Ê m    p h u   ã l a âm c h  û ác P h a án    q u a   n . N g u y ï n
h ö m     t r û ú ác t ö i c o á t h ê ëy v     i ï åc r  ö ìn g   m a ài      c a áo  , n ï  n b i ï ët b û   äa n a y c    o áB ï   å H a å x u ö ën g
 à ê y ,   t ö i m ú ái t i ï ëp g i a á" .

     V u a T h a ái T ö n à ú ã d ê åy m a â n o ái r ù çn g : " C a ám ú n t h ê ìy c o á c ö n g r û ú ác T r ê îm ,
m a â N g u åy t r û n g l a åi c o á g ú ãi p h o n g t h ú c h o t h ê ìy à ê y , m a y g ù åp t ò n h c ú â" . N o ái r ö ìi


http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                           109

à û a p h o n g t h ú c h o T h ö i G i a ác . T h ö i p h a án q u a n t i ï ëp t h ú m a â à o åc ; t r o n g t h ú n o ái
 n h û v ê ìy :

       T h ú g ú ãi c h o :

       Q u a n À a åi À ö A Án l a â a n h h o å T h ö i x e m                    r o ä,

       N h ú á x û a l a âm       b a ån , h ò n h d a ån g n h û t h û ú ân g ,

       S a u c a ác h ê m       d û ú n g , v ù æn g l ú âi d a åy d ö î,

       C a ãm    t ò n h c h ù èn g r o ä, c h o t h ê ëy c h i ï m             b a o ,

       M ú ái h a y a n h c h û ác t r o ån g q u y ï ìn c a o ,

       h i ï ìm    v ò n ö íi k e ã u n g û ú âi h i ï ín ,

       N a y T h a án h H o a ân g h ê ìu k i ï ån ,

       N h ú â h u y n h t r û ú ãn g n g h ô t ò n h ,

       C o á p h û ú n g c h i c h o à ù ån g h u ú ân s i n h ,

       N h ú â ú n ê ëy c ê ìm        b ù çn g t a ái t a åo .

       E m b a ån l a â N g u åy T r û n g c u ái d ê n g

        T h  ö i   p h a án  q u a n x    e m   t h ú m    û ân  g m a ân     o ái r ù çn g : " Q u ê n n h ê n T a âo h o å N g u åy
t h i ï ëp c h e    ám   R ö ìn g    B a åc h   tö i  c u än g  h a y    r ö ìi , l a  åi n h ú â ú n à ú ä à ê ìu c o n c h a áu t ö i t r ï n
 d û ú n g th    ï ë,  n a y g   ú ãi t h ú   c ê åy   tö i n   h û   v ê åy , m      a â B ï å H a å c o ân l o l a âm c h i ? S a o s a o
 t ö i c u än g   lo   c h o B     ï åH a åh  u ú ân   s in h   m a    âtrõ n û ú     ác " .

      V u a T h a ái T ö n n o ái c a ám ú n , x a ãy t h ê ëy c ù åp À ö ìn g t û ã a áo x a n h , k e ã c ê ìm
p h û ú án , n g û ú âi c ê ìm l ö ån g k ï u r ù çn g : " V u a D i ï m v û ú n g c h o t h ó n h H o a ân g À ï ë" .

       V u a T h a ái T ö n à i t h e o T h ö i p h a án q u a n v a â h a i t ï n À ö ìn g t û ã, n g o á t h ê ëy
t r û ú ác c û ãa t h a ân h , t r e o m ö åt t ê ëm b a ãn g d a âi à ï ì b a ãy c h û ä v a ân g r ù çn g :


http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                                                            110

         U    m i n h à õ a g i ú ái q u ãy m ö n q u a n ,

         N g h ô a l a â: T ö ëi m ú â c o äi à ê ët c û ãa h ö ìn m a .

          À ö  ìn g t û ã a    áo x a     n h   r u n g c ê y p h û ú án m a â d ù æt v u a ;                          T h a ái T ö n v a âo k h o ãi c û ãa
t h a ân h   , n g     o á t h ê ëy      h ö ìn  a n h l a â K i ï ën T h a ân h , h ö ìn e m l a â N                          g u ú n K i ï ët à ö ìn g r e á l ï n
 r ù çn g :     "T h   ï ëD ê n      x u ö ën    g à o á, T h ï ë D ê n x u ö ën g à o á" . B ï n                          t h ò N g u ú n K i ï ët , b ï n t h ò
 K i ï ën     T h a    ân h a áp     l a åi n    ñu  h ö ìn T h a ái T ö n m a â à o âi t h û ú ân                         g m a ån g , h ö ìn T h a ái T ö n
  à a án h    k h ö   n g k h o       ãi , b õ     i q u ãy k e áo l ö i , T h ö i p h a án q u a
                                  h a                                                n k ï u q u ãy s û á n a n h b a åc
  m ù åt x   a n h      n a åt N g     u ú n   K i ï ët , K i ï ën T h a ân h c h a åy h ï ët .

           H ö ìn T h a ái T ö n à i k h o ãi û ú ác v a âi d ù åm à û ú ân g , t h ê ëy à ï ìn                                        à a âi l ú åp n g o ái x a n           h ,
l ê ìu    à a âi r û åc r ú ä, h ö ìn T h a ái T ö n à a n g n g o á, x a ãy n g h e t i ï ën g n                                            g o åc l e n k e n , m           u âi
 h û ú    n g b a át n g a át , h a i c ù åp x a ác h l ö ìn g à e ân à i t r û ú ác , m û ú âi v u a                                          M i n h c h u áa r a t i          ï ëp
 r û ú  ác T h a ái T ö n . H ö ìn T h a ái T ö n k h i ï m n h û ú ân g q u a á c h û ân g k h                                             ö n g d a ám à i t r û ú            ác ,
  m û  ú âi v u a n o ái : " B ï å H a å l a â v u a m û ú âi c o äi D û ú n g t h ï ë, c o ân c h                                           u án g t ö i l a â v u a c           o äi
  Ê m     t i , n ï n a n h e m t ö i c u n g k ñ n h B ï å H a å l a â t h i ï åt t ò n h , x i n à û                                      ân g k e á n e á" .

       H ö ìn       T h a ái T ö n n o ái :          " T r ê îm c o      á t ö åi     v a âo     h ê ìu d û      ú ái b   ï å, à ê u d a ám        lu ê   ån n g û ú âi
q u ãy ê m d û         ú n g " . À ö ìn g v a          âo t ú ái à ï ìn       S u m       L   a , n g ö ìi      n h û     c h u ã k h a ác h      n o ái     c h u y ï ån
 m ö åt l a át , r ö     ìi v u a N h û át d i ï ån            l a â T ê ìn Q     u a ãn      g v    o ân g t a y       m a   â h o ãi r ù çn g : "      M a      R ö ìn g ú ã
 s ö n g K i n h        à i c a áo r ù çn g : " B          ï å H a å h û áa     c û áu      r ö ìi   l a åi g i ï ët    à i,    l a â v ò c ú á n a âo      v ê åy   ? " .

          H ö ìn T h a ái T ö n n o ái r ù çn g :                "T rê   îm      c h i ï m       b a    o th     ê ëy r ö ìn g      c ê ìu   c û  áu t h    i ï åt    coá
h û áa l    ú âi , c h ù èn g n g ú â t ö åi à a án g h a             ân h h    ò n    h v ï ìp h       ê ìn      N g    u åy T r û n      g x û   ãtr  a äm .     T r    ê îm
 à o âi N     g u åy T r û n g v a âo à a án h c ú â v                ú ái t r   ê îm     , N g u åy        T    r û n   g x u ê ët v       ña m   a âc    h e ám   L o    n g
 V û ú n    g ; ê ëy l a â N g u åy T r û n g c o á               p h e áp       h   a y m aâ         c u   än g     t a åi L o n g       v û ú  n g     à a  án g      t ö åi
  c h ï ët ,   c h ú á t r ê îm c o á s a i g i ï ët ú ã à ê u          , s a o      v   u o a n m          a âk    i ï ån    t r ê îm ? "

        M û ú âi       v u a t r a ã l ú âi r ù çn g      : "C o     n r     ö ìn g     ê ëy    h ö ìi m ú ái         à ê ìu    th a   i , c h u án g t ö       i c    u än g
r o ä à õn h s ö ë c        u ãa n o á l a â s a u c h         ï ët v ï    ìt a     y N     g u åy     T r û n g ,         c h u  án g     tö i c o á h a y       trû      ú ác ,
 n g ù åt n o á c a áo       m a äi , n ï n p h a ãi v          ú âi B   ï åH       a åx     u ö ën    g à ö ëi n a        åi c h    o b    a c o äi c ö n g        à ö     ìn g ,
 c h ú á c h u án g à      a ä c h o n o á à i à ê ìu          th a i   h ö ìi      s ú ám    , n   a y n h o åc        c ö n    g B     ï åH a ån g û åà        ï ën     x in
  t h a t ö åi t r û ú ác      h ö ìn " .


http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                         111

                   N o ái r ö ìi s a i T h ö i p h a án q u a n à e m b ö å t û ã r a t r a c o i B ï å H a å c o ân     t r õ v ò m ê ëy
k y ã.       T        h ö i p h a án q u a n v ê n g l ï ån h v a âo s o a ån b ö å m ê ëy v u a c a ác n û ú ác       m a â c o i l e án
 trû ú    ác          à i , t h ê ëy à ï ì r ù çn g : " V u a T h a ái T ö n n û ú ác À a åi À û ú ân g n g ö ìi n g     ö i m û ú âi b a
 n ù m             m a än s ö ë" . T h ö i p h a án q u a n x e m t h ê ëy t h ê ët k i n h , l ê ëy v i ï ët c h ê ëm       m û åc t h ï m
 h a i        n     g a n g v ö c h û ä n h û át , k h i t r û ú ác n h û át t h ê åp t a m n i ï n ( m û ú âi b a n ù m      ). B ê y g i ú â
  t h a ân        h      t a m t h ê åp t a m n i ï n ( b a m û ú i b a n ù m ) . R ö ìi ö m b ö å ê ëy r a t r ò n h     ; m û ú âi v u a
  x e m            t h ê ëy s ö ë b a m û ú i b a n ù m t h ò t h ê ët k i n h m ú ái h o ãi r ù çn g : " C h ù èn g       h a y B ï åH aå
   l ï n     n       g ö i n a y à a ä m ê ëy m û ú i n ù m r ö ìi ? "

       H ö ìn T h a ái T ö n n o ái : " T r ê îm l ï n n g ö i m ú ái à ù ån g m û ú âi b a n ù m " . M û ú âi v u a
m û ân g m a â n o ái r ù çn g : " B ï å H a å y ï n l o ân g c h ù èn g c a n c h i m a â n g a åi . S ö ë c o ân s ö ën g
 à ù ån g h a i m û ú i n ù m n û äa m ú ái g i a â, n a y à ö ëi n a åi à a ä r ö ìi , c h o à û a h ö ìn v ï ì n h ê åp
 x a ác " .

                 H ö ìn T h a ái T ö n n o ái : " T ö i à ö åi ú n " .

                 M û ú âi v u a s a i T h ö i p h a án q u a n v a â C h ê u t h a ái u áy à u a v ï ì.

     H ö ìn T h a ái T ö n à û án g d ê åy , b a ái t a å m û ú âi v u a v a â h o ãi t h ù m                   r ù çn g : " C h ù èn g
h a y n ö åi t r o n g c u n g t r ê îm , c o á a i t ú ái s ö ë c h ù n g ? "

                 M û ú âi v u a n o ái : " H ï ët t h a ãy à ï ìu b ò n h a n , s o n g e e m     g a ái B ï å H a å v ù æn s ö ë" .

      H ö ìn T h a ái T ö n n o ái : " T r ê îm v ï ì D û ú n g t h ï ë k h ö n g b i ï ët l ê ëy c h i m a â t a å ú n
v u a , x i n d ê n g d û a h ê ëu l ê ëy t h a ão " .

     M û ú âi v u a n o ái : " D û ú ái n ê ìy c a ác t h û á d û a à u ã h ï ët , c o ân t h i ï ëu m ö åt t h û á d û a
h ê ëu m a â t h ö i " .

        H ö ìn T h a ái T ö n n o ái : " T r ê îm            v ï ì t ú ái s a i n g û ú âi d ê n g x u ö ën g t û ác t h ò " . N o ái r ö ìi
g i a ä t û â d ú âi g o át .

      C h ê u t h a ái u áy c ê ìm c ê y p h û ú án d ê în h ö ìn à i t r û ú ác , T h ö i p h a án q u a n h ö å g i a á
t h e o s a u , h ö ìn T h a ái T ö n r a k h o ãi à ï ìn , r ö ìi c o i k h ö n g p h a ãi à û ú ân g c u ä, n o ái v ú ái
 p h a án q u a n r ù çn g : " N g o ä n ê ìy c o á k h i s a ái t h ò p h a ãi ? "


http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                              112

       T h ö i p h a án q u a n n o ái : " K h ö n g s a ái à ê u , à û ú ân g x u ö ën g Ê m p h u ã k h i x û a
t r ú ã v ï ì k h ö n g à ù ån g , n a y à û a B ï å H a å à i v ï ì n g o ã n ê ìy m ö åt l a â c h o t h ê ëy v i ï åc Ê m
 p h u ã; h a i l a â d ï î à i h ú n " .

     H ö ìn T h a ái T ö n à i t h e o à û ú åc ñ t d ù åm à û ú ân g , n g o á t h ê ëy m ö åt h o ân n u ái c a o ,
m ê y à e n m u â m õ t , h ö ìn T h a ái T ö n h o ãi : " N u ái c h i à o á? " .

       T h ö i p h a án q u a n n o ái : " Ê Ëy l a â n u ái B ö ë ê m " . H ö ìn T h a ái T ö n t h ê ët k i n h n o ái
r ù çn g : " N u ái n h û v ê åy t r ê îm à i s a o à û ú åc " .

      T h ö i p h a án q u a n n o ái : " X i n B ï å H a å à û ân g n g a åi , c h u án g t ö i b a ão h ö å, k h ö n g
c o áh ï ìc h i " .

      H ö ìn T h a ái T ö n v a â à i v a â r u n l ù åp c ù åp , q u a k h o ãi n u ái ê ëy , r ö ìi à i n g a n g q u a
m u ú âi m ê ëy d a äy n h a â, à i t ú ái à ê u c u än g n g h e t i ï ën g k h o ác v a n g t a i , q u ãy m a g h ï
 g ú ám , h ö ìn T h a ái T ö n l ê ëy l a âm l a å m a â h o ãi r ù çn g : " C h ù èn g h a y c a ác c û ãa n ê ìy l a â s ú ã c h i
 à o á? "

       T h ö i p h a án q u a n n o ái : " Ê Ëy l a â m û ú âi t a ám    t ê ìn g à õ a n g u åc ( c û ãa r a åc ) " .

      H ö ìn T h a ái T ö n h o ãi : " 1 8 c û ãa n g u åc ê ëy ê ëy h a ân h n h û än g t ö åi g ò ? " T h ö i p h a án
q u a án n o ái r ù çn g : " X i n B ï å H a å n g h e t ö i n o ái :

           N g u åc r u át g ê n , n g u åc u t u â, n g u åc h a n g l û ãa , b ú ãi v ò k h i c o ân s ö ën g l a âm d û ä d û
n  g a ân t ö åi , t h a ác x u ö ën g v a âo t r o n g m ê ëy n g u åc n ê ìy . N g u åc c û a h a i , n g u åc k e áo l û ú äi ,
n    g u åc l ö åt d a , b ú ãi v ò c h ù èn g t h a ão , c h ù èn g n g a y , k h ö n g t i ï ët h a ån h , m i ï ån g h i ï ìn l o ân g
à     ö åc , à o åa v a âo à ê y , n g u åc c ö ëi x a y , n g u åc c ö ëi à a á, n g u åc x e c a án , b ú ãi v ò m ê ët l e ä c ö n g
b      ò n h l a âm k h u ê ët l ê ëp , n o ái g i a n n o ái d ö ëi , h a åi n g û ú âi n g a y . N g u åc n û ú ác à a á, n g u åc m ö í
x  e ã, n g u åc r u át r u ö åt b ú ãi v ò l û ú ân g t h ù n g t r a âo à ê ëu h a y l a âm t h i ï ëu , m u a c ê n g i a â b a án
c   ê n n o n , m ù æc t ö åi v a âo n g u åc n ê ìy . N g u åc v a åt d ê ìu , n g u åc t ù m t ö ëi , n g u åc n g u åc n u ái
à    a o , b ú ãi v ò d û ä t ú ån h u n g h ù n g h a y h i ï ëp à a áp , c o à ê ìu r u át c ö í t h a ãm n h û v ê y .
N       g u åc a o m a áu , n g u åc m a än à ú âi , n g u åc m a áu c ê n , b ú ãi v ò g i ï ët n g û ú âi l ê ëy c u ãa l a âm
m       û u à ö åc , h a åi v ê åt l a âm h a ân g t ö åi n ù ån g t h a y , m ù æc à o åa n g a ân n ù m k h ö n g t h o a át
k     h o ãi , c h ò s ê u t r o n g k i ï ëp k h ö í à ú âi à ú âi , n g a ây k ï u t r ú âi à ê ët k h ö n g a i c û áu , h e áo r u ö åt
k   h ö g a n u ã m ù åt m a ây .

http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                             113

       N g û ú âi à ú âi c h ú á k h a á ú ã t a â t ê y

       T h ê ìn q u ãy c ö n g b ò n h t û å t h u ú ã n a y

       L a âm  d û ä à ï ën s a u à ï ìu t r a ã q u a ã

       K e ã t h ú âi g ù åp s ú ám   k e ã t h ú âi c h ê ìy .

      H ö ìn T h a ái T ö n n g h e n o ái , l o ân g s ú å h a äi h u ân g , à i m ö åt h ö ìi l ê u g ù åp q u ãy c ê ìm
p h u ú án q u y â d û åa l ö å m a â n o ái r ù çn g : " T ö i l a â k e ã g i û ä c ê ìu à ï ën r û ú ác " .

       P h a án q u a n b i ï íu q u y â c h ú â d ê åy , c ê în h ö ìn v u a à i t r ï n c ê ìu v a ân g , h ö ìn T h a ái
T ö n l ï n c ê ìu r ö ìi , t h ê ëy b ï n k i a c o á m ö åt c a ái c ê ìu b ù çn g b a åc , b e ân h o ãi P h a án q u a n
 r ù çn g : " N h û än g n g û ú âi g ò à û ú åc à i c ê ìu ? "

     T h ö i p h a án q u a n n o ái : " N h û än g n g û ú âi h i ï ìn l a ân h t r u n g h i ï ëu , n g a y t h ù èn g
c ö n g b ò n h , t h ò c o á q u ãy p h u ú án d ê în q u a c ê ìu " .

      H ö ìn T h a ái T ö n n g o á t h ê ëy b ï n n o å c o á m ö åt c a ái c ê ìu , d û ú ái s ö n g s o án g m a áu
l a o x a o , t r ï n m a n g g i o á l u n g v u ân v u åt , n g h e t i ï ën g n g û ú âi k h o ác k ï í, g h ï g ú ám
 d u ân g m ò n h .

       H ö ìn T h a ái T ö n h o ãi : " C ê ìu ê ëy t ï n c h i ? "

      T h ö i p h a án q u a n n o ái : " T ï n l a â c ê ìu N a åi h a â ( k h ö n g b i ï ët l a âm     s a o ) n h û B ïå
H a å v ï ì D û ú n g g i a n , p h a ãi t h u ê åt c h u y ï ån c a ái c ê ìu n a ây c h o r o ä" .

          B ï ì m ù åt h ú n b a n g o án , b ï ì d a âi m ê ëy t r ù m t ê ìm , c ê ìu c a o t r ù m t h û ú ác c o á d û ,
s   ö n g t h a ãm n g a ân t r u ân g k h ö n g x i ï ët , t r ï n k h ö n g t a y v õ n , d û ú ái c o á q u y ã h ú â, b ï n
c  ê ìu t h ê ìn t û ú án g d û ä d ù çn , d û ú ái n û ú ác t ö åi n h ê n l ù ån h u åp , t r ï n m e á t r e o n g u y ï n à ö ì
a  áo t ñ m q u ê ìn h ö ìn g , d û ú ái s ö n g c h û än g g a ái x ù çn g c h û ãi c h a m ù æn g m e å, c h o á b ù çn g
à    ö ìn g r ù æn b ù çn g s ù æt g i a ân h ù n t h ê y , n û ú ác l a â m a áu , s o án g l a â d o âi , d ú ån x a o l ê ëp m ù åt .
H     ö ìn T h a ái T ö n t h ê ëy c a ân g t h a ãm t h i ï ët , t h e o P h a án q u a n q u a k h o ãi c ê ìu v a ân g , à i
m     ö åt h ö ìi l ê u à ï ën t h a ân h U ö ín g T û ã ( t h a ác o a n ) n g h e t i ï ën g n o ái s a åo s û å r ù çn g : " L y á
T    h ï ë D ê n t ú ái à o á, L y á T h ï ë D ê n t ú ái à o á" . V a â n g h e t i ï ën g k ï u o a n h ú äi o a n .


http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                                                                114

        H ö ìn T h             a ái T   ö n    n g   h e   k ï u      r u n l ï n r e át r e át , x a ãy t h ê ëy b ê ìy q u y ã c u åt à ê ìu , c u åt
t a y , x ö ëc t ú ái à o              án à  û ú   ân g    n ñu    h ö ìn     T h a ái T ö n m a â à o âi t h û ú ân g m a ån g . H ö ìn T h a ái T ö
 h o a ãn g , q u ï n x               û n g   t r   ê îm   , c   ûán o     ái x i n t h ê ìy c û áu t ö i , x i n t h ê ìy c û áu t ö i , m i ï ån g t h ò
 n o ái , t a y t h ò n ñ             u P h   a án    q u  a n   m a ân      u áp .

                  T h ö i p h a án q u a n          n o ái :       "T ö i k   h ö n g    q u   y ï ìn    cai    trõ    n h û än g m            a v ö c h       u ã, b     i ï ët
c û áu            l a âm s a o ? Ê Ëy l a â h ö ìn           o a n       s a áu m  û ú i b     ö ën    c o äi   x û n  g h u    ân g , b a ãy            m û ú i h a      i à a    ãn g
 ù n c             û ú áp c h ï ët c h û a t ú ái          s ö ë,     k h ö n g    a i b ù   æt h     ö ìn   c h o    à ê ìu    th a i n ï          n h o åv ö         th a   ân h
 U ö ín           g T û ã m a â ú ã l a âm m a           t h û ú       n g m a    à o ái ,    k h  ö n g    g a åo  k h ö   n g t i ï ìn ,           B ï åH a åp       h a ãi  b ö ë
  th ñ ñ           t n h i ï ìu , t ö i n o ái g i u âm         m ú      ái à û ú åc  ".

                 H ö ìn T h a ái T ö n n o ái : " T r ê îm                 à i m ò n h k h ö n g x u ö ën g à ê y , t i ï ìn à ê u c h o c o á" .

       T h ö i p h a án q u a n n o ái : " T r ï n D û ú n g g i a n c o á m ö åt n g û ú âi h a y g ú ãi t i ï ìn b a åc
x u ö ën g à ê y , B ï å H a å v i ï ët g i ê ëy m û ú ån à ú ã m ö åt k h o , c o á t ö i b a ão l a än h , à ù ån g p h ê n
 p h a át c h o l u ä m a à o ái t h ò m ú ái ï m " .

                 H ö ìn T h a ái T ö n h o ãi : " N g û ú âi ê ëy t ï n c h i ? "

      T h ö i p h a án q u a n n o ái : " N g û ú âi ê ëy h o å T û ú án g t ï n L û ú n g ú ã K h a i P h o n g , t a åi
à ê ët H a â N a m . T û ú án g L û ú n g c o á g ú ãi m û ú âi b a k h o b a åc t a åi à ê y , B ï å H a å t a åm m a â
 t h ñ c h o c ö h ö ìn , r ö ìi v ï ì D û ú n g g i a n t r a ã c h o T û ú án g L û ú n g c u än g à û ú åc .

           H ö ìn T h a            ái T ö n m û ân g l ù æm , v i ï ët g i ê ëy                  x o n g r ö ìi , à û a                c h o P h a án q u       a n      m û ú ån
t a åm      m ö åt k h o ,           c ê åy T h a ái U Áy c h i a c h o o a n                        h ö ìn U ö ín g T û       ã.         T h ö i p h a án      q u    a n n o ái
 l ú án    r ù çn g : " C h u           án g b ê y l a än h v a ân g m a â c h i d                     u ån g , à ï í c h o H             o   a ân g à ï ë à i v      ï ì,    b ú ãi s ö ë
 N g    a âi c o ân s ö ën g             l ê u l ù æm . T a v ê n g l ï ån h m û                     ú âi v u a m a â à û          a        h ö ìn n g a âi n       h ê   åp x a ác ,
  à ù ån   g n g a âi l a âm           c h a y l ú án c h i s i ï u à ö å c h u án g                     b ê y , b ê y k h ö           n    g à û ú åc c a ãn       n g   ù n m aâ
  s a n  h s û å n û äa " .

                  C a ác   q u y ãD a åX o a la           än h      b a åc m a â l u i ;      P h a    án q u a n b i ï            íu T h     a ái U   Áy r u n g c ê                y
p h u          ú    án d ê în    h ö ìn d ù æt T h a ái          T ö   n r a k h o ãi t h         a ân h       U ö ín g T û ã.             R a   t ú ái   à û ú ân g b ù çn       g
 p h ù     èn      g à i q     u a m ö åt à ö îi x a ,           ài     t ú ái 6 à û ú ân g       lu ê n      h ö ìi t h ê ëy à            ö n g   à a ão    l ù æm , n h û än        g
 l a âb       u     åc t h a ân   t i ï n à ê ëu c h i ï ëu         h a   âo q u a n g ; v ò        q u a n       t û ú ác l û n g           m a n   g à a    i n g o åc , t h ê             ìy
  tu ,   k        e ã t h ï ë,  t h u á c h a åy , c h i m           b  a y , n g û ú âi n g       h e âo ,      k e ã g i a âu , b            ê ìy y  ï u ,    luäq u y ã, tö            ëp

http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                                     115

n a âo t h e o à a ân g ê ëy , c û á t h e o 6 n g a ä m a â à i , h ö ìn T h a ái T ö n h o ãi r ù çn g : " G i ö ën g g ò à o á
 v ê åy ? "

             T h ö i p h a án q u a n n o       ái : " B ï å H a å t h ö n g m i n h n g h e n o ái q u a t h ò n h ú á, s                 a u     v ï ì
D û       ú n g t h ï ë t h u ê åt l a åi m a â r     ù n à ú âi . C h ö î n ê ìy g o åi l a â 6 à a ân g à i à ê ìu t h a i . N g û                 ú âi    tu
 h a     ân h c ö n g q u a ã t h ò v ï ì à a ân       g T i ï n . N g û ú âi n g a y v u a t h ò v ï ì à a ân g S a n g . N g û                  ú âi     coá
 h i   ï ëu t h ò v ï ì à a ân g P h û ú ác .           K e ã c ö n g b ò n h t h ò v ï ì à a ân g N g û ú âi , k e ã c o á à û ác t               hò      vïì
  à a     ân g G i a âu . À û áa h u n g d û       ä t h ò v ï à a ân g Q u y ã, h a y l a â à a ân g V ê åt . V ê åy t h ò 6                    à a   ân g
  ê ëy     l a â à a ân g T i ï n , à a ân g S a     n g , à a ân g P h û ú ác , à a ân g G i a âu , à a ân g N g û ú âi , à a ân g                   V   ê åt .
M      a â B ï å H a å à i v ï ì à a ân g S a n         g " .

       H ö ìn T h a ái T ö n g ê åt à ê ìu b û ú ác t ú ái , T h ö i p h a án q u a n à û a à ï ën c û ãa à a ân g
S a n g , l a åy v u a m a â n o ái r ù çn g : " C h ö î n ê ìy l a â c h ö î à ê ìu t h a i . T ö i x i n à i v ï ì, à ï í C h ê u
 t h a ái u áy à û a m ö åt à ö íi n û a " .

           H ö ìn T h a ái T ö n        r ù çn g : " N h    o åc c ö n g t h ê ìy     à û   a x a l ù æm     ". T h ö i    p h a án    q u a n
n o ái :     "B ïåH aåv ï ìD û ú n         g th ï ë p h a    ãi l a âm c h a y l ú    án c   h o s i ï u      n h û än g h ö    ìn o a n    , sao
 s a o     c u än g n h ú á, n ï ëu d û       ú ái Ê m p h     u ã k h ö n g t i ï ën g     v a   n g s i ï ët ,  t h ú âi t r ï n    D û ú n    g th ï ë
 c o áp    h û ú ác t h a ái b ò n h , n     h û c o á v i ï åc     c h i c h ù èn g l a ân   h ,    p h a ãi c h û  âa c a ãi , à ú âi    n ê ìy n   g û ú âi
  ú ãh i   ï ìn h ê åu , t h ú âi à ú âi s     a u c ú n g h i    ï åp l ê u d a âi " .

      H ö       ìn T h a ái   T ö n tû   âg i a äP   h a án q u a n à i t h e o      T h a ái U Áy     b û ú ác v ö c û ãa , t h ò T h a ái
U Áy t h ê ëy      m ö åt c o     n n g û åa   t h ù æn g   r ö ìi m ú âi T h a ái T ö     n l ï n n g     û åa , c o ân T h a ái U Áy d i ï ìu
 à ú ãh a i b ï      n . N g û    åa c h a åy   n h û t    ï n b ù æn ; à ï ën m e á s ö     n g , t h ê ëy    c ù åp c a á c h a ây v a ân g g i ú ã
 t r ï n m ù åt      n û ú ác . H    ö ìn T h a   ái T ö n   n g o á t h ê ëy d û ân g n g     û åa c o i m     ï.

          T h a ái U Áy n o ái : " B ï å H a å à i c h u át n û äa , v ö t h a ân h c h o k õ p g i ú â" .

      H ö ìn T h a ái t ö n c û á l a âm t h i n h c o i m a äi , T h a ái U Áy n ù æm h a i g i o â m a â n o ái l ú án :
" K h ö n g c h õ u à i , à ú åi c h û ân g n a âo n û äa " . N o ái r ö ìi x ö x u ö ën g n g û åa , n h a âo d û ú ái s ö n g
 m ö åt c a ái à u ân g , ê ëy l a â x ö n h ê åp v a âo x a ác à o á.

       C o ân n ö åi t r a âo v ù n v o ä v a â H o a ân g H ê åu , À ö n g c u n g T h a ái T û ã à ö ìn g n h o ám
t a åi à ï ìn B a åc h h ö í m a â k h o ác t h a n b ï n l i n h c û ãu v u a T h a ái T ö n , n h i ï ìu ö n g l u ê ån b a ânhttp://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                               116

t ö n À ö n g c u n g t û ác v õ . N g u åy T r û n g n o ái : " K h o a n à a ä c a ác ö n g , à ú åi n ö åi n g a ây n a y
 t h ò v u a s ö ën g l a åi " .

      H û áa K ô n h T ö n c a ãi r ù çn g : " T h û âa t û ú án g n o ái s a i l ù æm , t û â x û a r ù çn g : " N û ú ác
à ö í k h o á h ö ët à ê ìy , n g û ú âi t h a ác à ê u s ö ën g l a åi , ö n g n o ái c h i l ú âi h u y ï în n h û v ê ìy " .

     N g u åy t r û n g n o ái : " C h ù èn g d ê ëu c h i t h ê ìy , t ö i h ö ìi n h o ã c o á h o åc p h e áp t i ï n , b o ái
k h o a l i n h l ù æm , l a âm s a o B ï å H a å c u än g s ö ën g l a åi m a â t h ö i " .

      À û ú n g c a ãi l ê íy v ú ái n h a u , x a ãy n g h e t i ï ën g l a l ú án t r o n g q u a n t a âi r ù çn g :
" N g ö åp n û ú ác c h ï ët à i , n g ö åp n û ú ác c h ï ët à i " .

          L a âm      c a ác  q u a n v ù n v o ä h ï ët     h ö ìn , H o a ân g   H ê åu , C   u n g     p h i v ú ä m ê åt l a án    h x a
lin h c    û ãu ,    c h ù èn g     d a ám l a åi g ê ìn . N h    ú â c o á T û â M ê åu    C ö n g     n g a  y t h ù èn g , N g u åy      t h û âa
t û ú án g     a n h    h u ân g  , H u ê ët t r ò C u n g d     a ån g g a n , T ê ìn    T h u ác     B a ão    l ú án m ê åt , a áp l a  åi b ï n
 lin h c    û ãu à     û án g v    ê y , T ê ìn T h u ác B     a ão v a â H u ê ët T    rò C u n     g k ï    u l ú án m a â n o ái     r ù çn g :
 " B ï åH     a åc o   ân n o ái     c h u y ï ån c h i x i n n  o ái c h u án g t ö i b   i ï ët , à û  ân g c   o á l a âm m a q u a ân      g m aâ
 n h a át b   a áq u   a n " .

    N g u åy T r û n g n o ái : " C h ù èn g p h a ãi h ö ìn m a à ê u , ê ëy l a â B ï å H a å s ö ën g l a åi à o á ,
m a u m a u l ê ëy b u áa b û át n e áo , c a åy n ù æp s ù n g l ï n " .

      D ú ã r a r ö ìi t h ê ëy v u a n g ö ìi n h ù æm              m ù æt , m a â m i ï ån g c o ân n o ái : " N g ö åp n û ú ác
c h ï ët à i , a i v ú át T r ê îm à o á" .

       T û â M ê åu C ö n g v a â N g u åy T r û n g à ú ã d ê åy m a â n o ái r ù çn g : " B ï å H a å s ö ën g l a åi
r ö ìi , k h ö n g h ï ì g ò à ê u , c o á c h u án g t ö i h ö å g i a á" .

      V u a T h a ái T ö n m ú ã c o n m ù æt m a â n o ái r ù çn g : " T r ê îm k h ö ën n a ån q u a á, m ú ái
c h a åy k h o ãi h ö ìn m a d û ú ái Ê m p h u ã, l a åi b õ t e á s ö n g c h ï ët t r ö i " .

        C a ác q u a n n o ái : " B ï å H a å c o á t e á s ö n g ú ã à ê u " .

      V u a T h a ái T ö n p h a án r ù çn g : " T r ê îm n o ái d ö ëi h a y s a o , t r ê îm à û ú n g c û ú äi
n g û åa t ú ái m e á s ö n g , m a äi c o i c ù åp c a á c h a ây v a ân g g i ú ã d û ú ái s ö n g , b õ C h ê u T h a ái U Áy
 b ê ët n h ê n x ö T r ê îm x u ö ën g n û ú ác , m a y c h ú á k h ö n g c h ï ët à i c o ân g ò " .

http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                    117

      N g u åy T r û n g n o ái : " B ï å H a å c h û a t ó n h . M a u à o âi n g û å y v a âo h ö ët t h u ö ëc c h o
à õ n h t ê m t h ê ìn " . U ö ën g v a âi h ú áp n û ú ác t h u ö ëc r ö ìi l ê ìn l ê ìn ù n c h a áo ù n c ú m b i ï ët à u ã
 v i ï åc .

     T û â h ö ìi b ù n g à ï ë n k h i s ö ën g l a åi , à a ä t r o ån b a n g a ây à ï m . B û äa à o á t ö ëi r ö ìi , c a ác
q u a n x i n v u a n g u ã s ú ám c h o k h o ãe , b a á q u a n a i n ê ëy v ï ì d i n h .

      R a ån g m a i v ù n v o ä b o ã h ï ët à ö ì t a n g , m ù åc à i ï ìu à o ã v a âo à ï ìn c h ê ìu c h û åc . V u a
T h a ái T ö n c u än g k h o ãe , v ö åi v a ã l ê m t r i ï ìu . C a ác q u a n v ù n v o ä q u y â t ê u r ù çn g :

        " C h ù èn g h a y B ï å H a å c h i ï m         b a o t h ê ëy n h û än g à i ï ìu c h i , m a â b e ân l ê u m ú ái
tón h ? "

           V u a T h a ái T ö n à o åc h ï ët v i ï åc à i h ê ìu t r a d û ú ái Ê m p h u ã, c h o c a ác q u a n
n g h e , l a åi n o ái : " K h i t r ê îm t û â g i a ã m û ú âi v u a T h ê åp d i ï ån , c o á h û áa s û å d ê n g d û a h ê ëu
 m a â t a å ú n , t û â r a k h o ãi à ï ìn S u m l a , t h ê ëy n h û än g t ö åi n h ê n d û ú ái Ê m p h u ã, l a â l o a âi
 c h ù èn g t h a ão c h ù èn g h a y , k h ö n g l ï î k h ö n g n g h ô a , h o a âi h u ú ãn l u áa g a åo , l û ú ân g g a åt
  n g û ú âi t a , g i a å g i a â g i a å n o n , c ê n c a o ê n t h ê ëp , t h a m d ê m ú ã d ö ëi , l a âm d û ä h a åi n g û ú âi ,
  c a ác t ö åi ê ëy à ï ìu b õ x a y g i a ã n ê ëu d ê ìu , x e ã c û a à ö ët x a ác , c a ã m u ö n c a ã t r i ï åu , x e m t h ê ëy
   c u än g t h û ú n g . à i n g a n g q u a t h a ân h U ö ín g T û ã l a â t h a ân h c h û áa q u ãy t h a ác o a n , b õ l u ä
   c ö h ö ìn à o án T r ê îm , n h ú â T h ö i p h a án q u a n b a ão l a än h , m û ú ån m ö åt k h o v a ân g b a åc
    c u ãa T û ú án g L û ú n g m a â p h ê n p h a ác c h o l u ä o a n h ö ìn à ù ån g c h u án g n o á t r a án h à û ú ân g
    T r ê îm à i v ï ì m ú ái à ù ån g . T h ö i p h a án q u a n d ù ån T r ê îm , v ï ì D û ú n g t h ï ë l a âm c h a y
     l ú án , c h o s i ï u r ö îi c ö h ö ìn " .

             C a ác q u a n     n g h e r o ä à ê ìu à u ö i , a i c u än g m û ân g r ú ä, v ö i å c h a åy c ö n g v ù n       c h o
c a     ác q u a n t ó n h b i     ï ët , à ù ån g d ê n g s ú á m a â m û ân g , v u a l a åi x u ö ën g c h i ï ëu c h ó n h û än     g tuâ
 tö  åi n h e å à ï ìu t h a .        C o án h ú n 4 0 0 t u â x û ã t û ã, t h a v ï ì x û á m ö åt n ù m , à ù ån g t h ù m v      i ï ën g
c h      a m eåa n h e m       c h ö ìn g v ú å, v a â g ú ãi g ê ëm n h a â c û ãa x o n g r ö ìi , à u án g m ö åt n ù m       p h a ãi
 tû   åu m a â c h õ u t ö åi .      L a åi x u ê ët t i ï ìn b a åc b ö ë t h ñ c h o k e ã à o ái v a â c o n n ñ t m ö ì c ö i . L a  åi t h a ã
3     n g a ân 6 t r ù m c        u n g n g a r a n g o a âi c h o k i ï ëm à ö i b a ån . T û â ê ëy t r o n g n g o a âi         à ï ìu
m     ï ën à û ác . L a åi n g      û å c h ï ë l ú âi k h u y ï n d ö î, t r e o b a ãn g k h ù æp x û á m a â d a åy d ê n , l ú âi    n g û å
c h      ï ë t r o n g b a ãn g n     h û v ê ìy :

        Ê m d û ú n g r ö ån g r a äi , n h ê åt n g u y ï åt h ù çn g c h i ï ëu m o åi n ú i ,

http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                           118

         B ú â c o äi l ö ån g k h ú i , t r ú âi à ê ët k h ö n g d u n g à a ãn g v a åy

         À ö åc l o ân g b a ây k ï ë, m a n g t a i c u än g n ö åi à ú âi n a ây ,

         H a y t h ñ ñ t c ê ìu , à ù ån g p h û ú ác h o áa c h ú â k i ï ëp k h a ác

         N g a ân l ú âi d ö ëi t r a á, c h i b ù çn g g i û ä p h ê ån t h i ï åt t h a â,

         M u ö n m ö ëi t h a m        l a m , k h o á s a án h t h e o b ï í c ê ìn k i ï åm

         L o ân g l o l a âm     p h û ú ác , l û åa l a â r a án s û ác x e m        k i n h ?

         Y Á m u ö ën h a åi n g û ú âi , c o á p h a ãi h o a âi c ö n g à o åc s a ác h .

         C a ã v a â t h i ï n h a å a i t h ê ëy l ú i â n g û å c h ï ë c u än g c a ãm           à ö ån g m a â l a âm  l a ân h .

      V u a T h a ái T ö n l a åi t r e o b a ãn g r a o k h ù æp m o åi n ú i , a i c h õ u x u ö ën g Ê m p h u ã
m a â d ê n g d û a t h ò l a än h b a ãn g .

      V u a l a åi x u ê ët m ö åt k h o v a ân g b a åc , s a i N g a åc q u ö ëc c ö n g l a â H u ê ët T r ò K ó n h
À û ác ( C u n g ) à ï ën k h a i p h o n g p h u ã m a â t r a ã c h o T û ú án g L û ú n g .

           B ê y g iú  â n o ái q u a L û u       T o a ân l a â n g    û ú âi n h a â g i a âu ú ã Q u a ãn g     C h ê u , v ú ål a âL y á
T u áy      L i ï n , t ñ n   h n g û ú âi k h ù èn g       k h a ái , L y á T    u áy L i ï n l ê ëy t r ê m v a ân   g m a âb ö ëth ñ c h o
 t h ê ìy    s a äi , L û u T     o a ân b ù æt l ö îi v   ú å, n o ái c u än g      n h i ï ìu à i ï ìu : " S a o k h ö  n g g i û ä p h ê ån à a ân
 b a âb    ï u à o âi r a      c û ãa , l a åi à e m   v ê åt t r a n g s     û ác ( n û ä t r a n g ) m a â c h o     n g û ú âi " . L y á T u áy
  L iïn      t û ác m ò n h     t h ù æt c ö í m a â c    h ï ët , b o ã l a åi   m ö åt t r a i , m ö åt g a ái k h o    ác c h e âo c h e åo t ö ëi
  n g a ây   . L û u T o a    ân t û ác m ò n h m      ú ái l a än h b a ãn    g à i d ê n g d û a c h o k h u      ê ët c o n m ù æt .

       K h i       v u a   T h a ái T   ö n n g û å, t h ê ëy L û u T o a ân l a än h b a ãn g v a âo c h ê ìu , t ò n h
n g u y ï ån d ê n      g d û    a d û ú ái  Ê m p h u ã. V u a T h a ái T ö n t r u y ï ìn c h o L û u T o a ân r a q u a án
 K im à òn h ,       à ê ìu   à ö åi c ù åp     d û a h ê ëu , t r o n g t a y a áo à û ån g g i ê ëy t i ï ìn v a ân g b a åc , r ö ìi
 u ö ën g t h u ö ëc     à ö åc  m a âc h ï   ët .
http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                                  119

      H ö ìn L û u T o a ân à ö åi d û a x u ö ën g Ê m p h u ã, n o ái c u ân g q u y ã x û á r ù çn g : " V ê n g
l ï ån h H o a âø n g à ï ë à i x u ö ën g d ê n g d û a " . Q u y ã x û á d ù æt v a âo à ï ìn S u m L a m a â r a m ù æt
 D i ï m c h u áa .

        H ö ìn L û u T o a ân n o ái : " H o a ân g à ï ë d a åy t ö i d ê n g c ù åp d û a c h o B ï å H a å m a â t a å
ú n " .

        M û ú âi v u a k h e n r ù çn g : " V u a T h a ái T ö n c o á à û ác n ï n n o ái c h ù èn g s a i l ú âi " .

       K h e n   r ö ìi    h o ãi  t ï n h o å n g û ú âi d ê n g d û a , L û u T o a ân t ê u r ù çn g : " T ö i h o å L û u
t ï n H o a ân g ,   d ê n    ú ãQ u     a ãn g C h ê u , b ú ãi v ú å t ö i l a â L y á T u áy L i ï n t h ù æt c ö í m a â c h ï ët , b o ã
 h a i à û áa c o n    d a åi    k ï u    k h o ác n g a ây à ï m n ï n t ö i t û ác m ò n h b o ã c u ãa b o ã c o n , m a â à i
 d ê n g d û a c h   o g ù    åp v ú   å" .

        V u a D iïm       v û ú n g t r u y ï ìn l ï ån h d ê în h ö ìn T u áy L i ï n r a m ù æt , c h o g ù åp m ù åt
c h ö ìn g .

      L a åi t r u y ï ìn P h a án q u a n à e m b ö å r a x e m , t h ê ëy s ö ë v ú å c h ö ìn g L û u T o a ân s a u
t h a ân h T i ï n h ï ët t h a ãy , m ú ái s a i q u y ã s û á q u ú ân h ö ìn c a ã h a i .

      Q u y ã s û á t ê u r ù çn g : " L y á T u áy L i ï n c h ï ët à a ä b a t h a án g , t h ê y à a ä r a ã r ú âi , h u ú ân
h ö ìn s a o à ù ån g " .

      V u a D i ï m v û ú n g n o ái : " À û ú ân g n g û å m u ö åi L y á N g o åc A n h n a y à a ä m a än s ö ë .
V ê åy t h ò m û ú ån x a ác t h ï ë v a âo " .

        Q u y ã s û á v ê n g l ú ái d ê în h a i h ö ìn à e m v ï ì D û ú n g t h ï ë.

      Q u y ãs û    áv ê n g        l ï ån h    D i  ïm     v û ú n g d   ê în h a i h    ö ìn    à i  k h o ãi Ê   m   p h u ã l ï n à ï ën
T r û ú ân g A n , à     e m h ö      ìn L û     u T    o a   ân x ö v a âo    q u a án K   im     à òn   h laâc h   ö î x a ác , r ö ìi à e m
 h ö ìn L y á T u áy L    i ï n v a      âo t h a    ân h   v u  a . N g o áth    ê ëy e m g    a ái   v u a    T h a ái T  ö n l a â L y á N g o åc
 A n h t e á x u ö ën g  , l i ï ìn b     ù æt h ö    ìn à    i,  r ö ìi x ö h ö ìn   L y á T u áy   L  i ï n   v a âo x a ác   .
http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                  120
                              CHÛÚNG 12

           Trêìn Huyïìn Trang laâm chay thónh Phêåt,
            Quan Thïë Êm daåy saäi cêìu kinh.
       N h û än g t h ï ë n û ä t ê ëy n g û å m u ö åi à a n g n g o a ån k i ï ín g v u ân g t e á x u ö ën g c h ï ët
t û ú i , t h ê ët k i n h c h a åy v a âo m a â b a áo c u ân g H o a ân g H ê åu . H o a ân g H ê åu k i n h h a ãi v a âo
 t h u ê åt c h o v u a n g h e .

        V u a T h a ái T ö n g ê åt à ê ìu m a â t h a n r ù çn g : " C h ï ët t h i ï åt r ö ìi à o á c h ú á k h ö n g p h a ãi
g i o á m a áy c h i à ê u , t r o n g k h i t r ê îm k i ï ëu m û ú âi v u a m a â v ï ì, c o á h o ãi t h ù m g i a q u y ï ën
 t h ï í n a âo ?

      M û ú âi v u a r ù çn g : " A i n ê ëy b ò n h y ï n h ï ët , s ú å m ö åt m ò n h n g û å m u ö åi s ö ë c h ù èn g
b a o l ê u , t h i ï åt q u a ã n h û v ê åy " .

      N o ái r ö ìi   c u ân g n   h a u th a    n k     h o ác k e áo à ï ën m a â x e m , t h ê ëy N g o åc A n h c o ân h ú i
t h ú ã n h û s ú åi c    h ó, T h a    ái T ö n b     a ão    H o a ân g H ê åu v a â c u n g n g a à û ân g k h o ác , e N g û å
 m u ö åi g i û åt m ò n   h , l i ï ìn    b û ú ác l a  åi à    ú ä à ê ìu N g o åc A n h m a â k ï u r ù çn g : " N g û å m u ö åi ú i !
 N g û å m u ö åi ú i !  T ó n h d    ê åy , t ó n h     dê  åy " .

       N g o åc A n h c û åa m ò n h m a â k ï u r ù çn g : " M ò n h k h o a n à i à ú åi t ö i v ú ái ! À ú åi t ö i
v ú ái ! "

http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                             121

          V u a T h a ái T ö n n o ái : " N g û å m u ö åi , t r ê îm            à ú åi n a äy g i ú â à ê y " .

          N g o åc A n h m ú ã m ù æt m a â c û å r ù çn g : " A i n ñ u t ö i v ê åy ? "

          V u a T h a ái T ö n n o ái : " H o a ân g h u y n h , H o a ân g t ê íu c h ú á a i ' .

          N g o åc A n       h n o ái : " T ö i    p h a ãi l a â e m  v u a ú ãà ê u m a âc o áH o        a ân g h u y n h , H o a nâ g
t ê íu ? T     ö i h o åL y     á t ï n T u áy L i    ï n , v ú åL û u     T o a ân l a â d ê n ú ã Q u a ãn    g C h ê u . B ú ãi v ò t ö i
 b ö ëth ñ       c h o t h ê ìy    s a äi m ö åt c ê y   t r a âm , c h ö ìn    g t ö i m ù æn g h o a âi , t ö i     t û ác m ò n h m a â t û å a ái .
 N a y H       o a ân g À     ï ë s a i c h ö ìn g      tö i d ê n g   d û a d û ú ái Ê m p h u ã.         V u a D iïm v û ú n g
  th û ú n g      h a åi , c h   o v ú å c h ö ìn g    t ö i t r ú ã v ï ì,    c h ö ìn g t ö i à i m a u t ö    i c h a åy t h e o k h ö n g
  k õp , tö     i r u ãi c h ê   n v ê ëp t e á, s a o     c a ác n g û ú i    k h ö n g b i ï ët p h e áp , d a ám      l a åi k ï u t ö i k i a ? " .

     V u a T h a ái T ö n n o ái v ú ái c u n g n g a r ù çn g : " T h ê ëy n g û å m u ö åi b õ t e á h ï ët h ö ìn ,
n ï n m ú ái n o ái s a ãn g " . T r u y ï ìn t h ï ë n û ä à ú ä v a âo c u n g à i ï ån , n g û å y à i ï ìu t r õ t h u ö ëc
 th a n .

     R ö ìi v u a v a âo l ê m t r i ï ìu c o á q u a n v a âo c û ãa t ê u r ù çn g : " N g û ú âi d ê n g d û a l a â
L û u T o a ân à a â s ö ën g d ê åy r ö ìi , c o ân à û án g h ê ìu n g o a âi n h o ä" .

     V u a T h a ái T ö n t h ê ët k i n h , t r u y ï ìn à o âi v a âo r a m ù æt , h o ãi t h ù m                        c ö n g v i ï åc
d ê n g d û a .

            L û u T o a ân t ê u r ù çn g : " T ö i à ö åi d û a x u ö ën g               Ê m p h u ã, g ù åp q u ãy s û á d ê în t ö i
à ï ën       D i ï m v û ú n g , m û ú âi v u a c o á g ú ãi l ú âi c a ám ú n ,             v a â k h e n B ï å H a å k h ö n g t h ê ët t ñ n ;
 l a åi    h o ãi t ï n h o å, t ö i t ê u t h i ï åt v a â t h u ê åt c h u y ï ån             v ú å t ö i t h a ác o a n , n ï n t ö i t ò n h
 n g u     y ï ån d ê n g v u a x u ö ën g Ê m p h u ã h o åa m a y g ù åp                  v ú å, v u a D i ï m v û ú n g s a i q u ãy
  d ù æt     h ö ìn v ú å t ö i v a âo , l a åi t r a b ö å m a â n o ái r ù çn g : " S        ö ë v ú å c h ö ìn g t ö i s a u à ù ån g t h e o
  t i ï   n n ï n c h o q u ãy à û a h a i à û a t ö i v ï ì d û ú n g t h ï               ë, t ö i à i t r û ú ác v ú å t ö i à i s a u , t ö i
   s ö ën   g l a åi à ê y , c o ân v ú å t ö i n h ê åp v a âo à ê u k h ö n g b i            ï ët " .

      V u a T h a ái T ö n p h a án h o ãi : " V u a D i ï m                   v û ú n g c o á n o ái v ú å n g û ú i l a âm         s a o
k h ö n g ? "

     L û u T o a ân n o ái r ù çn g : " V u a D i ï m v û ú n g k h ö n g n o ái v ú å t ö i l a âm s a o , à ï ìu
t ö i n g h e q u ãy s û á n o ái L y á T u áy L i ï n c h ï ët à a ä l ê u , t h ê y t h ò r a ä h ï ët . V u a D i ï m

http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                               122

v û ú n g n o ái À û ú ân g n g û å m u ö åi l a â n g û ú âi g ò ? C u än g k h ö n g b i ï ët n h a â c û ãa ú ã à ê u m a â
 k i ï ëm ! "

       V u a   T h    a ái T ö n    n g h e t   êu    t h i ï åt  t h a â,  tro n g    l o ân  g m û ân g l ù æm , p h a án v ú ái c a á c
q u a n r ù çn g   : "K     h i t r ê îm    h u ú ân  h ö   ìn , v u     a D i   ïm v û     ú n g     c o á n o ái v ú ái t r ê îm : " S ö ë n g û å
 m u ö åi c h ù èn  g d   a âi . K h i     n g û åm u  ö åi    teác h  ï ët g i  ê ëc t a åi  v û ú     ân h o a , T r ê îm l a åi à ú ä à ê ìu m a â
 k ï u , n g û åm   u ö  åi t ó n h l ê  ìn c u än g    n o   ái n h û    L û u   T o a ân    m ö   åt c a ác h " .

     N g u åy T r û n g n o ái : " S û å t h a y h ö ìn à ö íi x a ác n g h e c u än g c o á n g û ú âi , x i n m ú âi
Q u ö ëc m u ö åi r a à ê y c o i t h û ã n o ái c h i c h o b i ï ët " .

     V u a T h a ái T ö n p h a án r ù çn g : " T r ê îm                    m ú ái s a i N g û y à e m           t h u ö ëc , b ê y g i ú â
k h ö n g b i ï ët r a t h ï í n a âo ? "

     N o ái r ö ìi s a i h o a ån q u a n v a âo c u n g , m ú âi n g û å m u ö åi r a m ù æt . B ê y g i ú â n o ái v ï ì
N g o åc A n h , t h ê ëy N g û å y à e m t h u ö ëc m ú âi u ö ën g .

       N g o åc    A n h     n o ái : " A i à ê u m a â u ö ën g t h u ö ëc k i a ? " D a y l a åi c û å v ú ái C u n g n g a
t h ï í n û ä r ù çn g  : "N     h a â n g û ú âi t a k h o a ãn k h o a át m a át m e ã c o á à ê u m a â p h o ân g v a ân g
 n g o a ác h n h û     h u y  ân h à a ãn g . C û ãa c o á r ù çn n h û s ù æc c h ö ìn b ö n g , t ö i b i ï íu b u ö n g r a ,
 à û ân g c o á n ñ u   n û äa    à a ! "

      X a ãy t h ê ëy c u n g n g a v a â t h a ái g i a ám                ( h o a ån ) h ú n b ö ën , n ù m         n g û ú âi a áp l a åi d ù æt
v a âo b ï å n g o åc .

      V u a T h a ái T ö n h o ãi r ù çn g : " N g û ú i b i ï ët m ù åt c h ö ìn g k h ö n g ? "

     N o ái : " H o ãi c a ái g ò l a å v ê åy ? V ú å c h ö ìn g t ö i h ö ìi c o n t r a i c o n g a ái ú ã v ú ái n h a u
m ê ëy m ù åt c o n , l a âm s a o m a â k h ö n g b i ï ët m ù åt k ò a " .

      V u a T h a ái T ö t r u y ï ìn h o a ån q u a n , d ù æt x u ö ën g s ê n c h ê ìu .

       N g o åc   A n    h t h ê ëy L û u T o a ân , c h a åy l a åi n ñ u c h ö ìn g m a â t r a ác h r ù çn g : " T i a á n o á
à i n g o ä n a âo    v ê åy    , m a â c h ù èn g à ú åi t ö i . B a áo h a åi t ö i c h a åy t h e o , v ê ëp t e á n h a âo à ê ìu
 n h a âo o ác , b õ    m ê    ëy n g û ú âi l a âm n g a n g b ù æt l a åi , k h ö n g t h a ã t ö i r a . K h ö n g b i ï ët h o å
 l a âm c a ái g ò v  ê åy h     a ã? " .

http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                                             123

          L û u T o a ân n g h e t i ï ën g n o ái g i ö ën g v ú å. N g ù åt l a å m ù åt n ï n c h ù èn g d a ám                               n h òn .

           V u a T h a ái T ö n c û ú âi m a â r ù çn g :

          C h a ác à ê ët l ú ä n o n n g û ú âi c o á t h ê ëy ,

          T h a y h ö ìn à ö íi x a ác t h ï í k h ö n g n g h e .

       N h û       v ê åy    , t h ò c h ù æc l a â     v ú ån g û ú i m           a â x a ác e   m   T r    ê îm   . T u y     n g û å m u ö åi t h a ác
m a âth ê n th ï        íh ú   äi c o ân . B ú ãi n g      u ú âi c o á c ö n g          k h o ád ê    n g d û     a ,  m ú ái à    ù ån g d u y ï n l a ân h
 à o á! . T h ö i , n      h û än    g g i a t a âi c u ãa      n g û å m u ö åi , T        r ê îm c h    o n g û     ú âi   c h ú ãv  ï ì n h a â, c u än g n h û
 T r ê îm g a ã e m       c h    o à o á, v a â n h i ï     u s û u t h u ï ë, h        a i v ú åc    h ö ìn g    v ï   ìx û ác u   ân g n h a u " .

      L û      u t o a ân v a â N g o åc A n h à ö ìn g l a åy t a å, c u ân g n h a u m û ân g r ú ä r a v ï ì. À ï ën
t h a ân h Q u       a ãn g C h ê u , t h ê ëy n h a â c û ãa n h û x û a , h a i c o n m a ån h g i o ãi . T û â ê ëy v ú å
 c h ö ìn g g i     a âu c o á l ú án , b ö ë t h ñ c h o k e ã n g h e âo . H û ú ãn g p h û ú ác t h a n h n h a ân , m u ö n d ê n
 à ï ìu m ï ën      à û ác .

          B ê y g      i ú â n o ái v ï ì T û       ú án g    L û ú    n g      ú ã p h u ã K     h a  i P h o     n g , v ú å laâ T       r û ú   n g
T h     õ c h u y ï n n    g h ï ì à ö íi n û ú ác        v a âb   a án c h     ê åu   b a án l u . L     i ï uå   b ï ìà u    ã ù n x a âi , d û t i   ï ìn b    a åc
 b a    o n h i ï u c u     än g b ö ë t h ñ . V a       âh a y     m u a      g i  ê ëy t i ï ìn v a    ân g   b a åc à   ï í à ö ët h o a âi . N     ï n    c o á
 tiï  ën g à ö ìn n g      h e áo t h û á n h û át        v a âh   i ï ìn l    a ân h    c u än g t h û     án h   ê ët . D  eâsau laâö n g         b a á  h ö å
 c h   û áa b a åc c h û      áa v a ân g .

            K h i U ê ët    T rò C u     n g à ï    ën p h    u ãK    h a i P h    o n g     h o ãi r a    t ï n h o å, m ú ái     c h ú ãc  h u y ï n
v a ân g       b a åc t ú ái n   h a â. L a    åi t h ï m      n g û   åa x    e q u a n     s ú ã  t a åi t ú ái  n û äa . T u y l ï ìu       trah   t r a åi l a á
 m a âà      ö n g q u a ád      in h q u     a n . H   a i ö n      g b  a â t h ê ët k   in h   n h û c ê    m n h û d a åi , q       u y âd û    ú ái à ê ët
 m a âl     a åy n g a y . U      ê ët T r ò    C u n g    n o ái :    "H   a i ö n g   b a âc    h ú â d ê åy   , ta tu y l a âK h       ê m s a   i m ù åc
  l o ân g   , c h ú áö n g      c o á t ö åi    chi m    a â s ú å.     T ö   iv ê n g l   ï ån h    T h iïn    t û ã, à e m b a åc      traãc h     o ö n g
  à ê y " .

      T û ú án g L û ú n g r u n l ê åp c ê åp à a áp r ù çn g : " T ö i c o á c h o v a y c h o m û ú ån ú ã d 0 ê u
m a âd a ám l a än h t i ï ìn b a åc v a ân g v o ân g v ö c ú á? "

      U ê ët T r ò C u n g n o ái : " T a c o á h o ãi t h ù m r o ä l a â h a i ö n g b a â k h o á. S o n g c o á l o ân g
l a ân h b ö ë t h ñ , n ï n d û ú ái Ê m p h u ã c o á c ê ët t h ï ë b a åc v a ân g c h o .

http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                                        124

      B ú ãi T h i ï n t û ã s ö ën g d ê åy n o ái : " C o á m û ú ån k h o v a ân g b a åc c u ãa T û ú án g L û ú n g
d û ú ái Ê m p h u ã, c o á T h ö i p h a án q u a n b a ão c û ã r o ä r a ân g . N ï n n a y t ñ n h à u ã m a â t r a ã
 c h o , s a o s o c u än g p h a ãi l a än h à i à ù ån g t a v ï ì t ê u l a åi " .

       H a i v      ú åc h ö   ìn g l    a åy m      a äi m a â n o ái r ù çn g : " N ï ëu t ö i l a än h c u ãa n a ây t h ò t ö i m a u
c h ï ët . T u y t ö       i c o áà   ö ët g   i ê ëy   t i ï ìn v a ân g b a åc , ê ëy l a â U m i n h , B ï å H a å n o ái m û ú ån d u ú ái
 Ê m p h u ãth ò         sûåq u    a ãq u   y ï ët    r ö ìi , n g ù åt t ö i k h ö n g l ê ëy t ñ c h c h i l a âm c ú á, g i ï ët t h ò t ö i
 c h õ u c h ï ët , c     h ú átö i     d a ám    l a än  h ú ãà ê u " .

         U ê ët T r ò C u n g k h ö n g b i ï ët l a âm                s o , p h a ãi v ï ì c u å s ú á c h o v u a r o ä.

         V u a T h a ái T ö n g á k h e n r ù çn g : " T h i ï åt l a â k e ã h i ï ìn l a ân h " .

           N o ái r ö ìi t u y ï ìn c h o U ê ët T r ò C u n g à e                 m     b a åc ê   ëy m a â l ê åp m ö åt k       i ï ín g     c h u âa
c h o h a       i ö n g b a â n h ú â p h û ú ác , t r o n g c h u âa d o ån                h a i b a ân      t h ú â s ö ën g , c u än g n   h û r     a ã b a åc
 k ia. U     ê ët T r ò C u n g v ê n g l ï ån h , m u a n ù m m û                    ú i m ê îu à         ê ët m û ú án t h ú å c ê ët    c h u  âa , g o i å
 laâc h u     âa T û ú án g q u ö ëc . B ï n t a ã l ï n c ö ët T û ú án                  g c ö n g      ( T û ú án g L û ú n g )         m a ây     à ê åm
 m ù æt t o       n h û t a åc . B ï n h û äu l ï n c ö ët T r û ú n g                  T h õ, d a       à e n a áo r a ác h , n h     û th    û ú ân g .
  C h u âa   c a o k h ö n g b i ï ët m ê ëy t ê ìn g l i v o ân g l ï                   n t r ï n k         h u ö ëc . C o á d û ån g      b ia    àaác o á
  k h ù æc c    h û ä l a â U ê ët T r ò C u n g c o i l a âm , h o a ân t h a                ân h v ï ì t ê   ëu c h o v u a h a y .

         V u     a T h a ái    T ö m    û ân g      p h a  án r ù çn g : " C    a ác q u a   n v ê n g      l ï ån h T  rê  îm , t r e     o b a ãn
th ó n h    t h ê   ìy c h u âa    à ù ån g    l a âm   c h a   y c h o c ö h     ö ìn s i ï u    r ö îi " . C   a ác n ú i   lû    åa t h ê ìy    c h u âa
d ê n g    t ú ái  à ö n g lù     æm . V u     a T h     a ái T    ö n t r u y ï ìn   c h o q u    a n T h a ái      s û áP h o  ád   u y ï åt ( D    u ú åt )
 c h o ån    m ö   åt t h ê ìy x     û án g à    a án g    l a âm    t h ê ìy c a ã m   a â à û án g   à a ân g c    h a y . P h   o  á d u y ï åt     d ê n g
 s ú ác a  n r ù     çn g :

         " P h e áp c u ãa n û ú ác T ê y v û                ác k h ö n g b i ï ët t ö i c h u áa c h a c o n . B ê ìy r a s a áu à a ân g
l u ê n h ö ìi , b a à i ï ìu h a ân h t ö åi l a â:               À a o n u ú ác l û ãa à ù ån g h o a âi d u å n g û ú âi n g u n h ù æc t o åi
 k i ï ëp x û a , h û ú ãn g p h û ú ác à ú âi k h                 a ác . M i ï ån g à o åc l ù n h l i ï ëu , c h o k h o ãi t h ï ë k h o ãi x ê u .
 H u ö ën g c h i s ö ën g l ê u t h a ác y ï íu                    l a â l e ä t û å n h i ï n , n h ê n à û ác h a ân h h ò n h t a åi n ú i v u a
  c h u áa . N a y k e ã t u åc n o ái r ù çn g : P                  h ê åt à õ n h , l ê ìm b i ï ët c h û ân g n a âo ? H u ö ën g c h i à ú âi
  t a m h o a ân g n g u ä à ï ë, à a åo P h ê åt                 c h û a t r u y ï ìn , t h ò v u a s a án g t ö i n g a y t r õ n û ú ác l ê u
   d a âi l ù æm . K ï í t û â v u a M i n h à ï ë               n h a â H a án m ú ái c o á P h ê åt r a à ú âi , v u a M i n h à ï ë l a äp
   c h u âa m a â k h ö n g t h ê ëy p h û ú ác . B                 ï å H a å c o ân n o i d ê ëu l a âm c h i ? "

http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                                       125

       V u a T h a ái T ö n x e m               s ú á r ö ìi , à û a c h o c a ác q u a n c o i m a â t h û a n g h õ .

      C o á q u a n T ï í t û ú án g T i ï u V o ä t ê u r ù çn g : " À a åo P h ê åt b a ây t û â n h a â H ú án , k h u ï n
l a ân h r ù n d û ä c u än g l a â c o á ñ t c h o t r i ï ìu à ò n h l e ä n a âo d a ám b o ã, P h ê åt c u än g l a â t h a án h .
 N g û ú âi c h ï t h a án h , l a â n g û ú âi v ö p h e áp , x i n l a âm t o åi m a â r ù n à ú âi " .

        P h  o áD     u y ï åt   c a ãi l e ä r ù çn g : " L ï î l a â t h ú â c h a m e å v a â t h ú â v u a . À a åo P h ê åt b o ã c h a
m e åm a âà       i tu     , k h ö    n g b i ï ët t ú ái v u a c h u áa . T r o ån g n g û ú âi d ê n h ú n c h a m e å. Ö n g
 k h ö n g p h     a ãi l   a â t h ê ìy    s a äi , s a o l a åi t r o ån g c a ái à a åo k h ö n g c h u áa k h ö n g c h a , ê ëy l a â ö n g
 b ê ët t r u n g    b ê ët    h i ï ëu   à o á" .

       T i ï u V o ä c h ù æp t a y m a â n o ái : " M ê ëy c û ãa n g u åc à ï í d a ân h c h o n h û än g k e ã n h û
v ê ìy " .

      V u a T h a ái T ö n à o âi q u a n T h a ái b ö åc l a â T r û ú n g À a âo N g u y ï n , v a â q u a n
r u n g T h ú l a â T r û ú n g s ô H o a ân m a â h o ãi : " T r ê îm l ê åp c h u âa b ö ë t h ñ c o á à a án g h a y
 k h ö n g ? "

        H a   i ö     n g ê   ëy t ê u    r ù çn g : " À a åo P   h ê     åt l a â t h  a n   h tõn     h hiï   ìn l a ân h c h o n ï n v u a V o ã
À ï ën h a âC      h ê     u c h    i a b a     à a åo t r û ú ån g   tro   n g à ú       âi l  a â: à a  åo N h     o , à a åo P h ê åt , à a åo T i ï n
 g o åi l a â t a m    g   i a áo .   À a åi H    u ï å t h i ï ìn s û l   i n  h h i ï în      , N    g u äT    ö ív a   â À a åt M a h i ï ån h ò n h . T û â
 x û a à ï ën n     a y     tam     g i a áo  l a â t r o ån g h ú n   h ï   ët , l e ä n   a âo     d a ám    b o ãà    i!"

       V u a T h a ái T ö n m û ân g r ù çn g : " H a i k h a n h t ê u h i ï åp y á t r ê îm ! A i c o ân n o ái n û äa
t h ò l a âm t ö åi c h ù èn g t h a " . M ú ái s a i N g u åy T r û n g , T i ï u V o ä, T r û ú n g À a âo N g u y ï n ,
 à i c h o ån m ö åt t h ê ìy c a ã, b a ö n g q u a n v ê n g l ï ån h v ï ì.

         À ï ën b û äa s a u b a ö n g c h o               ån l û åa t      r o n g c a ác s a äi ,           c o á m ö åt H o âa T h û ú ån g t a âi
à   û ác s o n g t o a ân , H o âa T h û ú ån g ê ëy              l a âa i ? L     a â ö n g P h ê åt K           i m T h i ï ìn b ú ãi à i c h ê ìu t r ï î
m    a â p h a ãi à o åa . Q u a n Ê m c h o x u ö                  ën g à ê ìu    t h a i . M ú ái l o åt       l o ân g m e å b õ t h a ã t r ö i s ö n g ,
g  ù åp P h a áp M i n h v ú át l ï n m û ú án                    v u án u ö    i t a åi c h u âa , ù         n c h a y h ö ìi d û át s û äa . À ï ën
m    û ú âi t a ám t u ö íi t h ï ë à ö å ( c a åo à ê ìu )              q u y y .    Ö n g b a âc h a m             e å ù n l ö åc T r i ï ìu à ò n h , m a â
H   o âa T h û ú ån g H u y ï ìn T r a n g c h ù                 èn g m ï ën       c ö n g d a n h ,          v u i t h e o P h ê åt p h a áp . T a âi
c  a o à û ác t r o ån g k i n h s a ác h g ö ìm t h                ö n g .http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                   126

      B û äa s a u v u a l ê m t r i ï ìu , b a ö n g d ù æt H u y ï ìn T r a n g v a âo à ï ìn à ö ìn g l a åy , b a
ö n g t ê u r ù çn g : " T ö i v ê n g l ï ån h c h o ån c a ác s a äi , c o á m ö åt h o âa t h û ú ån g n ê ì y t a âi à û ác
 h ú n h ï ët l a â T r ê ìn H u y ï ìn T r a n g " .

      V u a T h a ái T ö n n g ê îm n g h ô h ö ìi l ê u , p h a án h o ãi r ù çn g : " P h a ãi l a â c o n q u a n
h o åc s ô T r ê ìn Q u a n g N h u åy h a y k h ö n g ? " H u y ï ìn T r a n g l a åy v u a m a â t ê u r ù çn g :
 " T ö i à o á" . V u a T h a ái T ö n k h e n r ù çn g : " L û åa t h i ï åt c h ù èn g l ê ìm " .

          L i ï ìn p h o n g H u y ï ìn T r a n g l a âm c h û ác : " T h i ï n h a å À a        åi x i ï ín À ö        t ù n g
C a n g " . N g h ô a l a â: T h ê ìy c a ã c a ác s a äi t r o n g t h i ï n h a å. H u y ï ìn T r a n     g l a åy t a å ú n      . V u a
 b a n c h o c a ái a áo C a s a d ï åt n g u ä s ù æc v a â m u ä t ò l û . T r u y ï ìn à ï ën            c h u âa H o áa     s a n h
 c h o ån n g a ây t ö ët m a â g i a ãn g k i n h c h û án g à a ám . H u y ï ìn T r a n g l a åy          t a å n û äa , v u   a c h o
  à û a à ï ën c h u âa H o áa s a n h . À ï ëm à ù ån g m ö åt n g a ân h a i t r ù m t h ê ìy         c h u âa , c h i a      ra ba
  n h a â m a â ú ã. S û ãa s a n g x o n g x a ã, c h o ån n g a ây v a âo à a ám l a â n g a ây         Q u y á M a äo     n h ù çm
   m ö ìn g b a t h a án g c h ñ n n ù m K ó T y å, n i ï n h i ï åu T r i n h Q u a n g t h û        á m û ú âi b a r       a h a ån
   t û â n g a ây v a âo à a ám à ï ën n g a ây r ö ìi l a â b a ãy c a ái t h ê ët , b ö ën m û ú i c h ñ     n b û äa , t u ån g    k in h
    v a â t h ñ t h û åc c h o s i ï u à ö å c ö h ö ìn .

       N g a ây m ö ìn g b a v u a T h a ái T ö n v a â c a á c q u a n t û åu à ï ën c h u âa H o áa s a n h t h ù æp
h û ú n g l a åy P h ê åt . T h ê ìy H u y ï ìn T r a n g d ù æt c a ác s a äi r a l a åy m û ân g v u a . R ö ìi d ê n g
 v ù n t ï ë c ö h ö ìn . V u a T h a ái T ö n x e m r o ä v ù n t ï ë n h û v ê ìy :

      À û ác t h a án h m i n h m ö n g ,

      C û ãa t h i ï ìn l ù ån g l e ä

      S ö ën g t r ï n à ú âi t a án h q u ãy h u n g h ù n g ,

      T h a ác x u ö ën g à ê ët h ö ìn m a q u a ån h q u e ä

      N h ú á c a ác l i n h x û a

      M a än g t h a m d a n h t h a m     l ú åi ,

      K h ö n g l o l ú åi p h û ú ác à ö i à a ân g


http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                          127

   C û áx û n g b a áx û n g v û ú n g

   B a o q u a ãn m ê ët c o ân h a i l e ä

   T h û ú n g ö i ! X ö n g p h a c h i ï ën t r ê ån

   L i ï ìu t h ê n m u äi à a ån à û ú ân g t ï n ,

   V u ân g v ê îy g i a n g h ö ì,

   B o ã m a ån g c h ê n t r ú âi g o ác b ï í,

   N a y c h u áa t a ,

   X e m   t h a ân h U ö ín g t û ã,

   K h a á t h û ú n g m a à o ái m ö åt à o a ân ,

   V ï ì c o äi D û ú n g t r ê ìn ,

   C o ân n h ú á h ö ìn o a n n h i ï ìu k e ã

   L ê åp m ö åt t r û ú ân g T h u ãy L u åc ,

   À a äi à ù çn g c h u án g q u ãy x a g ê ìn ,

   N h o ám   n g a ân s a äi t r ò k i n h ,

   S i ï u r ö îi v o n g h ö ìn g i a â t r e ã

   N h ú â ú n t i ï ëp d ê în

   V a än g s a n h c o äi P h ê åt t h a ãn h t h ú i ,

   B o ã t h o ái h a ân h h u n g ,

   P h o â h ö å d ê n t r ú âi s û ác k h o ãe ,http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                                                    128

                 C o á l i n h x i n h û ú ãn g .

       V u a x e m q u a v u i l o ân g l ù æm , n o ái v ú ái c a ác s a äi r ù çn g : " M ê ëy t h ê ìy à û ân g b ï
t r ï î, x o n g v i ï åc r ö ìi t r ê îm c ö n g à û ác . K h ö n g b o ã q u a à ê u " . C a ác s a äi l a åy t a å ú n . V u a
 q u a n r a v ï ì, c o ân m ê ëy t h ê ìy l o c u án g .

        B ê              y g    iú ân h ù   æc v i ï åc Q u a        n Ê m       ú ã m i ï îu T h ö í À õ a     b ê ëy l  êu, m      a âtòm     k e ãth ón h
k i n h c h û                a à   ù ån g . N      a y n g h e v        u a c    h o ån H u y ï ìn T r a n g        l a âm   t h ê ìy    c a ãm     a â c h û án g
 à a ám c h a y               , l  ê ëy l a âm      m û ân g r ú ä,       t h ê ìy    t r o â g i a ã t h ê ìy c h u âa   g h eã  l a át , à   e m g     ê åy , a áo à i
 b a án t a åi T             r û ú    ân g A n     , m ê ëy t h ê ìy      c h u âa      c o á t i ï ìn , t h ê ëy h a i  s a äi à ê  ìu t r ê   ìn à i b     ö å g h e ã l a át
  à ê ìy m ò n h             , m     a â c ê ìm    q u ê ìn a áo C a        s a r   û åc r ú ä.

      L i ï ìn h o ãi t h ù m                      g i a á m ê ëy , Q u a n Ê m              n o ái : " A Áo n ù m     n g a ân l û ú ån g c o ân g ê åy
h a i n g a ân " .

      S a äi a ác t ù n g g i ê ån m ù æn g r ù çn g : " H a i s a äi l a át n o ái k h u ân g , a áo v ú ái g ê åy t ú ái b a ãy
n g a ân l û ú ån g b a åc ! D ê ìu b ê ån m a â s ö ën g à o âi h a y l a â t h a án h P h ê åt , c u än g k h ö n g t ú ái g i a á
 n ê ìy ! À i b a án à ê u t h ò à i b a án c h o r a ãn h " .

       Q u a n Ê m k h ö n g n o ái l a åi , c û á à i v ú ái M ö åc T r a , h e ân l ê u t ú ái c û ãa À ö n g h u ï ,
g ù å T ï í t û ú án g T i ï u V o ä c h ê ìu v ï ì, q u ê n n a åt à û ú ân g i n h o ãi , Q u a n Ê m k h ö n g t r a án h
 m a n g a áo à i n g a n g .

      T i ï u V o ä t h ê ëy a áo c o á n g ú âi , l i ï ìn s a i q u ê n h o ãi g i a á, Q u a n Ê m c u än g n o ái g i a á
à o á, T i ï u V o ä h o ãi : " C o á c a ái c h i q u y á l ù æm , m a â t h a ác h g i a á c a o ? "

                 Q u     a n Ê m n        o ái : " A   Áo C a     s a n    ê ìy , c   o á c h ö î q u y á, c o á c h ö î k h ö n g         q u y   á, k h i à o âi
t i ï ìn        ,    k h i    c h ù èn g à o      âi t i ï ìn "  . T i ï     u V o      ä h o ãi   s a o l a â q u y á? S a o l a åi k h ö n        g q u    y á? Q u a n
 Ê m            n o ái :     " M ù åc a áo       n ê ìy c   h ù èn g     à o åa     l u ê n   h ö ìi , c h ù èn g s a à õ a n h u åc ,         c h ù èn    g b õ à ö åc
 h a åi  ,         c h ù èn  g b õ h u âm           b e o ,    ê ëy l a   âq u y    á à o á;   n ï ëu k e ã p h a âm p h u t h a m           d ê m       g ê y h o åa
  k h ö    n      g ù n       c h a y l a åi       n g a åo    P h ê åt    chï     kinh,      t h ò c h ù èn g h ï ì t h ê ëy à ù ån g       a áo n    a ây , ê ëy l a â
  k h ö      n     g q u    y á" .

                 T i ï u V o ä h o ãi : " S a o c o á t i ï ìn ? S a o l a åi k h ö n g t i ï ìn ? "http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                                                     129

      Q u a n Ê m n o ái : " K h ö n g g i û ä p h e áp P h ê åt . ú ã c h ù èn g h i ï ìn l a ân h , m a â m u ö ën
m u a a áo v a â g ê åy t h ò à u ã 7 0 0 0 l û ú ån g b a åc m ú ái b a án , ê ëy l a â c o á t i ï ìn . N h û n g û ú âi à û ác
 h a ån h c h ê n t u t h ò t ö i c h o h ï ët t ñ c h t r û ú ån g C a s a , ê ëy l a â k h ö n g t i ï ìn à o á" .

       T i ï u V o ä n g h e n o ái t h ö n g , m û ân g l ù æm , b i ï ët k h ö n g p h a ãi k e ã t ê ìm                                            t h û ú ân g ,
l i ï ìn x u ö ën g n g û åa b a ái m a â n o ái r ù çn g :

       " T ö i th              ê ët l ï î x i n t h ê    ìy m i ï în c h ê ëp      , B    ï åH   a åtö i       l o ân g l a ân    h t r o ån g  P h ê åt à û     ú n g
l ê åp à a ân g T h u              ãy L u åc ( T h u     ãy l a â n û ú ác , L       u åc   laâb     ö å, l a    âm v i ï åc v        ú át v o n g    t r ï n b    ú âv aâ
 d û ú ái s ö n g ) n             h o ám h ú n n g        a ân s a äi m a â t h      ê ìy    c a ã  laâT r       ê ìn H u y ï      ìn T r a n g    , à a án g     m ù åc
 C a s a n ê ìy , v a             â c ê ìm t ñ c h t r      û ú ån g ê ëy , x i n      th ê   ìy t h   e o tö       i à ï ën B ï       åH a åc o i   t h ï í n a âo  ? "

         Q u a n Ê m c h õ u à i , T i ï u V o ä d ù æt v a âo T h i ï n t û ã t ê u r a ân h c ö n g v i ï åc t ñ c h
t r û ú ån g C a s a , v u a m û ân g l ù æm h o ãi g i a á b a o n h i ï u , h a i s a äi à û án g d û ú ái t h ï ìm k h ö n g
 l a åy , t r a ã l ú âi r ù çn g : " T ñ c h t r û ú ån g h a i n g a ân l û ú ån g , C a s a n ù m n g a ân l û ú ån g " .

               V u a h o ãi : " C a s a c o á c h i b a áu , m a â g i a á m ù æc n h û v ê åy ? "

                Q u a n     Ê m n o ái :    " A Áo C a       s a n ê ìy       c u  ãa t    i ï n    n û   ä d ï åt ,    l a åi t h ï u b ö n   g s e     n v a â
à ñ      n    h n h û än g       h ö åt c h ê u ;     b ö ën g o   ác b ö ën h       ö åt    c h  ê u c    h i   ï ëu b a     n à ï m s a án g      n h û     b a n
 n g   a       ây , c h ñ n h     g i û äa c o á c h    ê u n h û     y á, v a â c h     ê u    n g   ù n g      io   á, v i ï ìn    b ù çn g v a ân g ,    n u át  b ù çn g
 n g       o   åc , m ù åc v     a âo k h o ãi à   o åa l u ê n      h ö ìi , l a åi    th  ï m      s a án   g     l a án g ,   b u iå c h ù èn g à   o án g    v a âo ,
  c u  ãa         P h ê åt c h ï   ëra, m u ö n     à ú âi t r u y   ï ìn à ï í" .

               V u a n g h e n o ái m û ân g l ù æm , h o ãi : " C o ân c ê y g ê åy b a áu t h ï í n a âo ? "

      Q u a n ê m n o ái : " G ê åy n a ây b ù çn g c ê y m ê y c u ãa t i ï n , g ê åy d a âi c h ñ n l o án g ,
M u åc L i ï n t ò m m e å, c u än g n h ú â n o á m a â p h a á n g u åc m ö n , a i c ê ìm g ê åy n a ây t h ò à i T ê y
 P h û ú n g à û ú åc "

                V u a n     g h e n o ái r ö ìi , d ú ã a áo r a      x e m      q u a ã l a â v ê åt b a áu , m ú ái               p h a án r ù çn g : " C h ù èn        g
g i ê ëu         c h i t h ê     ìy , n a y t r ê îm l a âm T h u         ãy L u     åc t a åi c h u âa H o áa s a n               h c o á t h ê ìy c a ã g i a ãn        g
 k inh          l a â T r ê ìn      H u y ï ìn T r a n g n g û ú âi       à û ác h      a ån h l ù æm , n ï n m u a h                a i v ê åt n a ây c h o t h ê            ìy
 c a ã, x          i n t h ê ìy      n o ái t h i ï åt g i a á b a o n     h iïu?        " H a i t h ê ìy c h ù æp t a                y : " M ö P h ê åt ! N h        û
  n g û ú         âi c o á à û   ác h a ån h , t ö i c h o k h ö n g          c h ù èn     g l ê ëy t i ï ìn " . N o ái r ö ìi             d ú âi g o át , v u a t r u y ï             ìn


http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                                 130

T i ï u V o ä k e áo l a åi m a â p h a án r ù çn g : " T h ê ìy n o ái g i a á b a ãy n g a ân l û ú ån g b a åc , T r ê îm m u a
 h ï ët , t h ê ìy c h ù èn g ù n t i ï ìn , t e á r a T r ê îm y ã l a âm v u a m a â à o a åt c u ãa n ê ìy s a o p h a ãi .
 T r ê îm x i n t r a ã y g i a á, t h ê ìy k h ö n g à ù ån g c h ö ëi t û â" .

      H a i t h ê ìy b a ái m a â n o ái r ù çn g : " C h u án g t ö i c o á l ú âi n g u y ï ìn c h o n g û ú âi à û ác
h a ån h , n a y B ï å H a å h i ï ìn l a ân h n h ê n à û ác , k ó n h P h ê åt c h u ö ån g T ù n g , c h u án g t ö i x i n
 d ê n g c h o t h ê ìy c a ã g i a ãn g k i n h , q u y ï ët k h ö n g d u ân g t i ï ìn b a åc " .

       V u a n g h e n o ái h ï ët l ú âi n h û v ê åy , t r u y ï ìn d o ån t i ï åc c h a y m a â à a äi à ù çn g . Q u a n
Ê m   c h ù èn g c h õ u d u ân g . G i a ä t û â l u i g o át , à i v ï ì m i ï îu T h ö í T h ê ìn .

       V u a T h     a ái   T ö n lê   m   t r i ï ìu , s a i N g u åy T r û n g m ú âi H u y ï ìn T r a n g v a âo à i ï ån
m a â p h a án r ù çn g     : "  T r ê îm c   h ù èn g b i ï ët l ê ëy g ò m a â t a å ú n p h a áp s û , h ö ìi s ú ám m a i T i ï u
 V o ä d ù æt h a i s a   äi v    a âo c u án  g a áo C a s a v a â t ñ c h t r û ú ån g . T h i ï åt a â v ê åt b a áu , n ï n m ú âi
 p h a áp s û à ï ën à   ù ån   g T r ê îm    b a n c h o " .

      H u y ï ìn T r a n g l a åy t a å ú n , v u a p h a án r ù çn g : " P h a áp s û m ù åc a áo n a ây v a âo c h o
T r ê îm n h ù æm t h û ã" . H u y ï ìn T r a n g m ù åc C a s a , c ê ìm t ñ c h t r û ú ån g o a i n g h i r û åc r ú ä ,
 c h ê u n g o åc l a âu l a âu , x e m h ò n h n h û P h ê å t t û ã, n ö åi t r a âo v ù n v o ä k h e n v a n g .

         V u a T h a ái T ö n m û ân g q u a á, t r u y ï ìn               h a   i à ö åi n g û å l ê m q u ê n         t h e o H u y ï ìn
T r a n g , d a åo c h ú å d û ú ân g n h û q u ö ëc t r a ån g k h               o e      q u a n , g i a â t r e ã g a ái t r a  i coi nhû coi
 h ö åi , k e ã k h e n r ù çn g : " N h û L a i g i a án g t h ï ë,                n g   û ú âi g o åi l a â L a H a án x       u ö ën g p h a âm ,
 H u y ï ìn T r a n g v ï ì c h u âa H o áa S a n h , c a ác s a               äi r    a r û ú ác m ú ái n g o á t h ê ëy      , n g ú älaâÀ õa
  t a ån g à ï ën a m , H u y ï ìn t r a n g v a âo c h u âa , t h ù æp              h û    ú n g l a åy P h ê åt , ñ t n g a ây      à ï ën à ê ìu c a ái
  t h ê ët n û äa . V u a v a â H o a ân g H ê åu v ú ái c a á c q u a            n v     ù n v o ä à ö ìn g t ú u âi n g h        e k inh thiïn
   h a å à ö ìn v a n g à i c o i n h û k i ï ën c o ã.

        C o ân Q u a n Ê m         n o ái v ú ái H   u ï åN     g a ån r ù çn g : " T h ê ìy t r o â t a g i a ã d a         ån g     à i coi,
m ö åt l a  â x e m h ö åi l ú án t h      ï ë n a âo , h a i    l a âc o   i K i m T h i ï ìn c o á p h û ú ác m ù åc a áo            C a   s a , b a
 laân g h    e g i a ãn g k i n h c     h i c h o b i ï     ët " . B   a t h ê ìy t r o â v a âo c h u âa x e m t h ê ëy             n  g h i t i ï ët
 k h ö n g    n h û ú ån g c a ãn h T     ê y P h û ú n    g . H u      y ï ìn t r a n g t u ån g k i n h à ö å v o n g .          R ö   ìi g i a ãn g
 k i n h a  n b a n g , r ö ìi l a åi n    g h e g i a ãn g     n h ê n     q u a ã, k h u u ï n l a ân h r ù n d û ä.
http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                                  131

      Q u a n Ê m b û ú ác l a åi v ö î b a ân h o ãi l ú án r ù çn g : " H o âa T h û ú ån g n ê ìy , b i ï ët g i a ãn g
k i n h t h ê ëp m a â g i a ãn g n ö îi k i n h c a o k h ö n g ? "

      H u y ï ìn T r a n g n g h e n o ái m û ân g r ú ä, b û ú ác x u ö ën g b a ái m a â n o ái r ù çn g : " K e ã à ï å
t û ã c a m t h ê ët l ï î, x i n s û p h u å t û â b i t h û ú n g , c h u án g t ö i g i a ãn g k i n h t h ê ëp m a â t h ö i , c ú á
 k i n h c a o c h û a t û ân g t h ê ëy " .

      Q u a n Ê m n o ái : " M ê ëy c u ö ën k i n h t h ê ëp à ö å k h ö n g à ù ån g v o n g h ö ìn , ê ëy l a â
l a âm v i ï åc q u a t a n g l ï ì m a â d ö ëi t h ï ë t a c o á b a t a ån g k i n h c a o c u ãa p h ê åt T ö í, c û áu
 n g û ú âi k h ö í n a ån , à a ä s i ï u à ö å v o n g l i n h , l a åi c o ân t h a ân h c h a án h q u a ã" .

        H a  i à a    ân g à  û ú     n g n o     ái c h u y ï ån   , q u a n t h ù æp h û ú n g t h ê ëy v ê åy v a âo t ê u r ù çn g :
" P h a áp s û     à û ú    n g g   i a ãn   g k in    h , b õ hai    t h ê ìy c h u âa l a át ú ã à ê u , v ö k e áo x u ö ën g g i a ân c a äi
 l ê îy " . V u a     d a  åy b ù    æt v    a âo , h   a i s a äi à û     án g t r ú t r ú k h ö n g b a ái , n g û ú ác m ù åt m a â n o ái
 r ù çn g : " B ï   åH a   å h o ãi   tö i      c h u y  ï ån c h i à o    á? "

        V u a h o ãi : " P h a ãi h a i t h ê ìy b a án a áo h ö m                    t r û ú ác k h ö n g ? " H a i t h ê ìy n o ái :
" P h a ãi " .

       V u a p h a án r ù çn g : " T h ê ìy à i c o i g i a ãn g k i n h , t h ò v a âo m a â d u ân g à ö ì l ú åt , s a o
l a åi c a äi l e ä v ú ái P h a áp s û ? "

      Q u a n Ê m n o ái : " P h a áp s û c u ãa B ï å H a å t u ån g k n h t h ê ëp q u a á c h û ân g , s i ï u à ö å
h ö ìn s a o n ö îi , t ö i c o á b a t a ån g k i n h c a o c u ãa P h ê åt T ö í, à ö å m ú ái n ö îi v o n g " .

        V u a m û ân g h o ãi : " K i n h c a o ê ëy ú ã à ê u ? "

       Q u a n Ê m n o ái : " Ú Ã t a åi c h u âa L ö i Ê m , b ï n T ê y P h û ú n g n û ú ác T h i ï n T r u ác ,
l a â k i n h c u ãa P h ê åt T ö í, h a y t r û â t a i n a ån , l a åi à ö å v o n g h ö ìn " .

         V u a n o ái l ï n         g i a ân g n g ö ìi g i a ãn g , Q u a n Ê       m v a âH u     ï å N g a ån à    ö ìn g b   û ú ác l ï n
g i   a ân , r ö ìi à ù çn g v ê n          l ï n n û ãa l û ân g , h i ï ån h ò n h Q        u a n Ê m     B ö ì T a át ,   tay c ê    ìm b ò n h
 d û    ú n g l i ï îu c o ân H u        ï å N g a ån c ê ìm g ê åy s ù æt à û án g       h ê ìu , v u a   t ö i v a âc a    ác s a äi à     ï ìu t h ê ët
k i   n h , r u ân g r u ân g q u        y â l a åy à ö ìn g n i ï åm : N a m m ö           Q u a n T h   ï ëÊ m b ö     ì t a át v a   n g t r ú âi ,
 v u   a t r u y ï ìn t h ú å v e ä      h o åa h ò n h , h o åa v û âa r ö ìi Q u a         n Ê m v a    â M ö åc T r a      b i ï ën    m ê ët , s a
 x u   ö ën g m ö åt l a á t h i ï åp      , t r ï n à ï ì c h û ä n h û v ê ìy :

http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                        132

      T o ã c u ân g c h u áa À a åi À a ân g ,

      K i n h t a åi c a ãn g T ê y P h a n g

      D ù åm  à a ä x a m û ú âi v a ån ,

      À û ú ân g t h ï m    l e ã t a ám  n g a ân

      K i n h c a o v ï ì n û ú ác c a ã,

      H ö ìn q u ãy k h o ãi t h a ân h c a n

      A i c o ác ö n g à i th ó n h ,

      N g a ây s a u h o áa P h ê åt v a ân g .

      V u a x e m l a á t h i ï åp r ö ìi , t r u y ï ìn c a ác t h ê ìy c h u âa d e åp à a ám , à ú åi t h ó n h c a o
t ù n g v ï ì t ú ái , r ö ìi s e ä l a âm c h a y . L a åi p h a án h o ãi c a ác s a äi r ù çn g : " A i c h õ u à i q u a T ê y
 p h u ú n g m a â t h ó n h k i n h c a o c h o t r ê îm ? " .

      H o ãi v û âa d û át t i ï ën g , P h a áp s û q u y â t ê u r ù çn g : " T ö i t u y d ú ã, x i n t ò n h n g u y ï ån
à i t h ó n h k i n h c a o , à ù ån g c ê ìu k h ê ín c h o g i a n g s a n b ï ìn b ó " .

      V u a n g h e m û ân g l ù æm , à ú ä H u y ï ìn t r a n g d ê åy m a â p h a án r ù çn g : " P h a áp s û c o á
l o ân g t r u n g n g h ô a , , T r ê îm x i n g a á t i ï ën g a n h e m " . N o ái r ö ìi l a åy H u y ï ìn t r a n g b ö ën
 l a åy m a â k ï u b ù çn g N g û å à ï å l a â t h ê ìy t h a án h .

        H u y ï ìn T r a n g c u än g l a åy à a áp , m a â n o ái r ù çn g : " T ö i c o         á t a âi    à û ác c h i , m a â B ï å
H a å à a äi t ö i q u a á l e ä, t ö i h ï ët l o ân g h ï ët s û ác , à i c h o t ú ái T ê y P h         û ú n     g m a â t h ó n h , n ï ëu
 t h ó n h k h ö n g à ù ån g k i n h , c h ï ët t h ò c h õ u c h ú á k h ö n g h ï ì t r ú ã l        a åi , b      ù çn g t ö i n o ái d ö ëi ,
 p h a ãi à o åa à õ a n g u åc c h u n g t h ê n " . L a åi t h ù æp h û ú n g t h ï ì t r û ú       ác b a         ân , x i n P h ê åt l a âm
  c h û án g , v u a T h a ái T ö n m û ân g r ú ä p h a án r ù çn g : " À ï í T r ê îm v ï ì c           u n g       v i ï ët à i ï åp ( g i ê ëy )
  c ê ëp c h o N g û å à ï å, t ú ái n û ú ác n a âo t r ò n h à i ï åp ê ëy , t h ò n û ú ác à o á c     u än g      p h a ãi c h o à i , à ú åi
   c h o ån n g a ây l a ân h , T r ê îm s e ä à û a N g û å à ï å" . N o ái r ö ìi t û â g i a ä v ï ì c     u n g  .
http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                          133

       C o ân H u y ï ìn T r a n g t r ú ã v ï ì c h u âa H ö ìn g P h û ú ác , c a ác s a äi h a y t i n ê ëy c a n
r ù çn g : " T h ê ìy ö i ! N g h e n g û ú âi à ö ìn à û ú ân g q u a T ê y P h û ú n g n h i ï ìu h u âm b e o y ï u
 q u ãy , s ú å à i à ù ån g c h ú á v ï ì k h ö n g à ù ån g à o á t h ê ìy a â"

        H u y ï ìn T r a n g n o ái : " T ö i à a ä t h ï ì r ö ìi , k h ö n               g t h ó n h k i n h v ï ì, t h ò à o åa à õ a
n g u åc ; à û ú ân g à i t ù m t ù m m u â m u â, k h o n g b i ï ët c h û                  ân g l a ân h d û ä; c a ác h à ö i b a n ù m ,
 h o ù åc n ù m b a ãy n ù m c h i à o á, c o i c h û ân g m ê ëy c ê y                   t o ân g t r û ú ác c û ãa n u ái , t r ú ã n g o ån
 q u a à ö n g t h ò t a v ï ì à o á, n ï ëu k h ö n g v ê åy t h ò c a ác n                 g û ú i à û n â g t r ö n g à ú åi l a âm c h i ,
  c a ác t r o â n ï n n h ú á" . B û äa s a u v u a l ê m t r i ï ìu , à u ã m                 ù åt v ù n v o ä. T r u y ï ìn v i ï ët à i ï åp
  t h i ö n g h a ân h , à o án g ê ën x ö n g x a ã.

      Q u a n K h ê m        t h i ï n g i a ám        t ê u r ù çn g : " N a y n h ù çm       n g a ây n h ê n c h u y ï n , x u ê ët
h a ân h t ö ët l ù æm " .

       K ï ëq u   a n c o i     c û ãa    v a  âo t ê u r    ù çn g : " C o á  N g û åà ï åP h   a áp s û v a âo r a m ù æt " . V u a
v ú âi v a âo à i ï ån    m aâp  h a án     r ù çn   g : "N g    û åà ï åö i. N    g a ây n a y x   u ê ët h a ân h t ö ët l ù æm , T r ê îm
 c ê ëp à i ï åp t h ö   n g h a   ân h v     a âc    h o c a ái    b ò n h b a át  v a ân g , à e m     t h e o m a â d u ân g , l a åi c ê ëp
 th e o h a i t ï n   t u ân g g   i a ã, v   a âm     ö åt c o n   n g û åa k i m    m a âà ú äc h ê   n " .

     H u y ï ìn T r a n g l a åy t a å ú n , v u a v a â c a ác q u a n à û a t ú ái a ãi , c o ân c a ác s a äi ú ã c h u âa
H ö ìn g p h û ú ác , à e m q u ê ìn a áo t h e o à û a . V u a T h a ái T ö n h o ãi : " N g û å à ï å h i ï åu c h i ? "

       H u y ï ìn T r a n g t ê u r ù çn g : " T ö i l a â n g u ú âi t u h a ân h , k h ö n g d a ám x û n g h i ï åu " .
T h a ái t ö n n o ái : " T r ê îm n g h e Q u a n Ê m n o ái b ï n T ê y P h û ú n g c o á k i n h T a m T a ån g
 ( 3 t a ån g ) à ù åt h i ï åu c h o N g û å à ï å l a â T a m T a ån g à a ân h k h ö n g " .

       N o ái r ö ìi à û a c h e án r û ú åu , H u y ï ìn T r a n g l a åy t a å, r ö ìi b û n g c h e án r û ú åu m a â t ê u
r ù çn g : " B ï å H a å c h o h i ï åu h a y l ù æm , c o ân r û ú åu n a ây l u ê åt c h u âa c ê ëm n h ù åt t h u ú ã n a y ,
 t ö i c h ù èn g d a ám d u ân g " .

      V u a p h a án r ù çn g : " N g a ây n a y c h ù èn g p h a ãi n h û n g a ây t h û ú ân g , v a ã l a åi l a â r û ú åu
n û ú ác d û âa n û äa . N g û å à ï å u ö ën g m ö åt c h e án l a â n h ê åm l ï î T r ê îm à û a " .

      N o ái r ö ìi c u ái x u ö ën g h ö ët b u åi c a át m a â b u án g v ö c h e án r û ú åu . T a m T a ån g k h ö n g
h i ï íu y á g ò c u ái à ê ìu n g ê îm n g h ô . V u a c û ú âi m a â h o ãi r ù çn g : " N g û å à ï å à i c h û ân g n a âo


http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                       134

v ï ì? " T a m T a ån g n o ái : " C h û ân g l ö ëi b a n ù m t h ò t ö i v ï ì t ú ái " . V u a p h a án r ù çn g : " L ê u
 n ù m c h a ây t h a án g , d ù åm h ù èn à û ú ân g x a , n g û å à ï å u ö ën g c h e án r û ú åu n ê ìy l a â:

     T h a â m ï ën à ê ët x û á m ò n h m ö åt n ù æm ,

     C h ú á t h a m v a ân g n û ú ác k h a ác n g a ân c ê n .

       T a m T a ån g n g h e r ö ìi , m ú ái n g h ô r a s û å b u án g c a át v ö r û ú åu , u ö ën g c a ån c h e án
t û ác t h ò . V u a T h a ái T ö n t û â g i a ã v ï ì c u n g ; c o ân T a m T a ån g l ï n y ï n g i u åc n g û åa .
http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                           135
                          CHÛÚNG 13

             Núi Höí huyïåt, Kim Tinh cûáu naån,
           Lûu Gia Trang, Tam Taång tuång kinh.
     N o ái v ï ì T a m T a ån g t û â n g a ây m û ú âi h a i t h a án g c h ñ n , n i ï n h i ï åu T r i n h Q u a n g
n ù m t h û á m û ú âi b a . V u a À û ú ân g T h a ái T ö n v a â c a ác q u a n v ù n v o ä à ö ìn g à û a t h ê ìy
 T a m T a ån g r a k h o ãi a ãi T r û ú ân g A n , r ö ìi v u a q u a n g i a ã t û â t r ú ã v ï ì.

      C o ân t h ê ìy T a m T a ån g l ï n y ï n t h ù èn g t ú ái , h a i t ï n t u ân g g i a ã à i t h e o ; n g û ú âi
c h ù èn g c h o n g h ó c h ê n , n g û åa k h ö n g d û ân g v o á, m ù åt t r ú âi c h e n l ù ån , g h e á v a âo c h u âa
 P h a áp V ê n .

       N ù m     t r ù m s a äi t r o n g c h u âa P h a áp V ê n à ö ìn g r a n g h i n h t i ï ëp v a âo à a äi à ù çn g
t r a â n û ú ác , l a  åi m ú âi d u ân g c ú m c h a y , ù n u ö ën g x o n g r ö ìi , c a ác s a äi h o ãi t h ù m s a u
 t r û ú ác . T a m     T a ån g t h u ê åt c h u y ï ån : " V ê n g l ï ån h H o a ân g à ï ë, q u a T ê y P h û ú n g m a â
 th ó n h k i n h c    a o " .

       M ê ëy t r ù m s a äi à ï ìu l ù æc à ê ìu , k e ã n o ái : À û ú ân g x a b i ï ín r ö ån g k h o á à i , n g û ú âi
r ù çn g : S ú å y ï u n u ái c o åp r û ân g h a y à o án .

       T a m T a ån g l a âm t h i n h k h ö n g n o ái , c û á g ê åt à ê ìu m a â c h ó c a ái t i m    m ò n h , c a ác
s a äi l ê ëy l a âm l a å m a â h o ãi r ù çn g : " C h ù èn g h a y t h ê ìy r a d ê ëu c h i à o á? "

http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                                          136

       T a m         T a ån  g n o ái : " L o ân g t û ú ãn g P h ê åt t h ò c o á P h ê åt , t a án h s ú å m a t h ò g ù åp m a ,
t ö i t h ï ì t a åi      c h u âa    H o áa S a n h , l a âm s a o c u än g h ï ët l o ân g m ú ái à ù ån g , q u y ï ët à ï ën T ê y
 P h û ú n g l a åy         P h ê  åt , x i n à e m k i n h k ï å v ï ì c h u âa , t r û ú ác c ê ìu h o a ân g à ï ë v û än g b ï ìn , s a u
 à ö å o a n h ö ìn       s i ï u    r ö îi " .

           C a ác s a äi n g h e n o ái à ï ìu k h e n n g ú åi .

             Q u a n    g a ây s a u c ú m        n û    ú ác   x o n g r ö       ìi , T a   m    T a ån    g m ù åc a áo C a â s a m a â l a åy
P h ê       åt , v a ái r ù  çn g : " T ö i l a â T       r ê ìn     H u   y ï ìn T r     a n g ,      à i    t h ó  n h k i n h T ê y à ö å, b ú ãi x a ác
 p h a     âm m ù æt t h      õt, n ï n k h ö n g       b iï  ët P h     ê åt s ö ën g   r a t h     ï ín   a âo !   À ï å t û ã n g u y ï ån l ú âi n a ây ; t û â
 r a ây     s ù æp s a u ,    t h ê ëy c ö ët P h ê åt     th ò     l a åy  h o a âi , g ù    åp t h a    áp c   h u âa    t h ò q u e át m a äi , x i n P h ê åt t û â
  b i h      ó x a ãc h o    t ö i n a ån k h o ãi t    ai q    u a ,     n h e å g o át     t ú ái T   ê y   P h û    ú n g th ón h k in h v ï ìÀ ö n g
  à ö å" .

       L a åy r ö ìi b û ú ác x u ö ën g , g i a ä t û â c a ác s a äi m a â à i . M ö åt t h ê ìy g i u åc n g û åa t h ù èn g
x ö n g , h a i t ú ái m a u c h ê n d o n g r u ö îi . T h a án g c h ñ n t r ú âi t h u l a ån h l e ão , à i ñ t n g a ây t ú ái
 x û á C u än g c h ê u .

        Q u a n t r o n g t h a ân h C u än g c h ê u , r a r û ú ác v a âo t h i ï ët à a äi . S a án g d ê åy g i a ã t û â à i
n û äa , à o ái t h ò ù n , k h a át t h ò u ö ën g , t ö ëi t h ò n g h ó , s a án g t h ò à i , h e ân l ê u m ú ái t ú ái a ãi c h o át ,
 g o åi l a â H a â c h ê u v ï å.

       Q u      a n T    ö ín g b i n    h t   r ê ën   a ãi ê ëy , c u ân g c a ác s a äi t i ï ëp n g h i n h , r û ú ác v ï ì n g u ã t a åi
c h u âa P h û       ú ác n   g u y ï n . T     a m   T   a ån g n g h e g a â g a áy c a n h t û , t û ú ãn g à ê u g ê ìn s a án g . C o á
 m ö åt t h ê ìy       n o án  g v i ï åc ,    l a âm    h  a i t ú á c û åc t h ê n , t h ê ìy t r o â k i ï ëu c a ác s a äi r a à i , t h ê ëy
 t r ù n g r a ån     g l a âu    l a âu , s û ú   n g   s a    p h a y p h a áy .

          À i c h û ân g v a âi m û ú i d              ù åm , à a â b ù åt m o ái à û ú ân g m o ân , n u ái c a o t r û ú ác m ù åt
c h ê ìn v ê ìn , p h a ãi v a åc h c o ã l ê ìn h                ö ìi à i t ú ái , à ï m h ö m t ù m t ö ëi à û ú ân g x a á g ê åp g h ï ìn h ,
 k h ö n g c o á a i m a â h o ãi t h ù m à a                 ân g , c û á n h ù æm h û ú án g T ê y à i m a äi . T h ê ìy t r o â à i t ê ìm
 q u ê ën , c u ân g n h a u s u åp x u ö ën g                  m ö åt c a ái h ê ìm ! N g h e t i ï ën g k ï u l ú án r ù çn g : " B ù æt n o á
  à e m à ê y c h o m a u " . B a t h ê ìy                     t r o â n g h e q u a m ê ët v ñ a , x a ãy à ê u g i o á t ú ái a âo a âo , c o á
  n ù m s a áu c h u åc y ï u c o n , x a ác h                  c ö í t h ê ìy t r o â à e m n a åp . T a m T a ån g s ú å r u n l ï n p h a át
   r e át , l e án x e m c h u áa à ö ån g r a t h               ï í n a âo , t h ê ëy m ö åt m ò n h m a v û ú n g n g ö ìi t r ï n , h ò n h
   t h u â d û ä t ú ån , t i ï ën g v a n g n h û                 s ê ëm , m ù æt s a án g t ú å s a o , c ù åp n a n h c o n g v o ân g ,

http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                             137

h a âm     r ù   n g c h o m c h o ãm , r ê u h a i c h i a n h û c h u ö åt , t a y n ù m v ê ëu t ú å h u âm , k h ö n g
 p h a   ãi n   g û ú âi t a r û ân g , ê ëy l a â ö n g c h u áa n u ái . T a m T a ån g t h ê ëy ö ëi t ù m m a ây m ù åt , h a i
 n g û    ú âi  t h e o b u ãn r u ãn t a y c h ê n , M a V û ú n g t r u y ï ìn t r o ái h ï ët c a ã b a , r ö ìi x u ám n h a u
  l a âm    th  õt.

     X a ãy t h ê ëy c o á T i ï íu q u ãy v a âo b a áo v ú ái M a V û ú n g r ù çn g : " C o á H u ân g s ú n
Q u ê n v a â À ù åc x û ã S ô h a i ö n g à ï ën v i ï ën g À a åi v û ú n g " .

       M a V û ú n g g ê åt à ê ìu b û ú ác r a n g h i n h t i ï ëp T a m T a ån g l i ï ëc t h ê ëy n g û ú âi à i
t r û ú ác à e n t h u i n h û m o åi , c ê åu v ö s a u m ê åp u á n h û v o i . M a V û ú n g r û ú ác v a âo
 n g ö ìi , c u ân g n h a u n o ái c h u y ï ån .

           H u ân g S ú n Q u ê n k h e n r ù çn g : " D ê ìn t û ú án g q u ê n m ê ìn ù n k h a á l ù æm " .

           M a V û ú n g h o ãi r ù çn g : " C o ân h a i a n h x û a r a ây k h a á k h ö n g ? "

           H u ân g S ú n Q u ê n v a â À ù åc x û û S ô à ö ìn g n o ái r ù çn g : " C u än g t h û ú ân g , à u ã à ê ëp
à ö íi . "

       C o ân h a i n g û ú âi t u ân g g i a ã b õ t r o ái k h o ác v a n g . H u ân g S ú n Q u ê n t h ê ëy h o ãi
r ù çn g : " B a t h ù çn g n ê ìy ú ã à ê u m a â b õ b ù æt v ê åy ? "

           M a V û ú n g n o ái : " C h u án g n o á à i n a åp t h õ t c h o t ö i " .

           À ù åc X û ã S ô c û ú âi r ù çn g : " T ñ n h à a äi k h a ác h k h ö n g v ê åy ? "

           M a V û ú n g n o ái : " À ï í b i ï íu l a âm   t h õ t h ï ët , d u ân g m ö åt b û äa c h o v u i " .

     H u ân g S ú n Q u ê n c a ãn r ù çn g : " L a âm           h a i t h ù çn g d u ân g à ú ä b ê y g i ú â, m ö å à ï í
d a ân h m a i s a án g " .

       M a V û ú n g t r u y ï ìn t i ï íu q u ãy r ù çn g : " À e m h a i t h ù çn g x ê ëu t û ú án g , m ö í b u ån g
l ê ëy à ö ì l o ân g , v a â d ê n g t h u ã c ê ëp t û ác t h ò v ú ái h a i t a y h a i c ù èn g , c o ân b a o n h i ï u
 x û ú n g t h õ t , b ê y c h i a t a m c h i a t û á v ú ái n h a u " . T i ï íu q u ãy c û á y l ú âi , t ú å l a âm h a ân g
 m ö åt t h û á.http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                                          138

       T a m t a ån g t h ê ëy ù n m a â n g a án , n h û c o åp ù n d ï , c h û a t û ân g t h ê ëy k e ã ù n t h õ t
n g û ú âi , n ï n T a m T a ån g s ú å r u n c h ï ët à i ï ën g .

      À ï ën c h û ân g r a ån g à ö n g n h û át , m ê ëy c o n y ï u q u a ái à i t a ãn r ö ìi , c o ân T a m
T a ån g n ù çm m ï n h û c h ï ët g i ê ëc .

       C o á ö n g g i a â c h ö ën g g ê åy à i t ú ái , à ê ìu b a åc t ú å t h u án g h o n g , l ê ëy t a y p h u ãi m ê ëy
s ú åi d ê y , d a åy l i ï ìn à û át h ï ët , t h ö íi m ö åt h ú i t r ï n m ù åt , T a m T a ån g l i ï ìn t ó n h d ê åy t û ác
 t h ò . C h ù æc ö n g g i a â m ú ã t r o ái c h o m ò n h , l i ï ìn q u y â t a å ú n c û áu n a ån .

      Ö n g g i a â n o ái : " T h ö i n h a â n g û ú i c h ú â d ê åy , x e m à i x e át l a åi , c o i c o á m ê ët v ê åt g ò
c h ù n g ? "

     T a m T a ån g n o ái : " H a i n g û ú âi à i t h e o t ö i à ï ìu b õ y ï u ù n h ï ët , h a i g o ái à ö ì v ú ái
c o n n g û åa k h ö n g b i ï ët ú ã à ê u ! " .

       Ö n g g i a â c h ó m a â n o ái r ù çn g : " M ö åt c o n n g û åa k i a k ò a , h a i g o ái à ö ì ú ã à o á" .

       T a m T a ån g t h ê ëy à ö ì k h ö n g m ê ët , m û ân g r ú ä q u a á c h û ân g , m ú ái h o ãi ö n g g i a â
r ù çn g : " C h ù èn g h a y c h ö î n a ây k ï u x û á c h i ? B a n g û ú âi ê ëy l a â v ê åt g ò t h a ân h q u a ái ? "

       Ö n g        g i a â n o ái : " À ê y t h i ï åt        n u ái   S o n g     x o a ,     c h ö în   a ây l a  âh a n   g c o åp ( H ö   í h u y ï åt )
c o n y ï u à     e        n l a â g ê ëu n g û åa , c o ân         q u   ãy m ê    åp l a â t     rêu r    û ân g ,   c o ân   M a V û ú n   g , D ê ìn
 t û ú án g q u ê     n      t h i ï åt l a â T i n h c o åp ,        m ê  ëy c o n       q u ãy    n h o ã,    à ï ìu  laâ th   u ád û ätro n  g r û ân g ,
 n g û ú âi t u h    a    ân h d a å t h ù èn g l o ân g n          g a y    , n ï n   t r ú âi k     h i ï ën   n o ák  h ö n   g ù n th õt.   T h ö i à i
  th e o t a r a       à   û ú ân g l ö å, c h o k h o ãi c        h ö ën     h a n g    h u âm "  .

       T a m    T a Ï      n g    b u ö åc     h a i g o    ái l ï n y ï n d ù æt n g û åa à i t h e o l ê åp t û ác , m ö åt h ö ìi t ú ái
à û ú ân g l ö å,    T a m        T a  ån g l i    ï ìn l a åy    t a å ö n g g i a â, v û âa c u ái à ê ìu n g h e t r ê ån g i o á t h o a ãn g
 q u a , c h ú âd   ê åy k i      ï ëm     ö n g   g iaâà ê u      m ê ët ! T h ê ëy c ú ãi h a åc b a y c a o v o âi v o åi , t r ï n m ê y
 b ö în g r ú át x  u ö ën g       m ö    åt t ê ëm    g i ê ëy ,  c o á b ö ën c ê u t h ú r ù çn g :

       T a s a o T h a ái B a åc h ú ã t r ï n t r ú âi ,

       T h û ú n g x o á t n g û ú âi l a ân h x u ö ën g c û áu n g û ú i


http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                         139

       À û ú ân g t r û ú ác h ú äi c o ân n h i ï ìu n g u y h i ï ím ,

       C u än g à û ân g t h ê ëy k h o á n h o åc m a â l ú i .

        T a m T a ån g x e m r o ä, l a åy t h i n h            k h ö n g m aâ t   a å ú n , l u ác   tr  û ú ác n g û åa c o än g
t h ê ìy , b ê y g i ú â t h ê ìy d ù æt n g û åa , à i c o á m ö        åt m ò n h , n o n    c a o r û ân g r  ê åm   , t r e âo à e âo t r e âo
 a ãi , v õ n à a á v õ n c ê y , à i h ê ët t h ú t h ê ët n g        h i ï åp , à a ä l ê u   k h ö n g t h ê  ëy   x o ám t h ê ëy l a ân g
 c h i h ï ët , t r o n g l o ân g à a ä à o ái k h a át , l a åi t h ï     m t h ò à û ú ân g   x a á g ê åp g h  òn  h.

            À û ú n g k h i n g h e âo n g ù åt , c h i x i ï ët t h ú ã t h a n , x a ãy g ù åp h a i h u âm c u än g s a Ü n
à     o ái , c o åp n g ö ìi t r û ú ác m ù åt , r ù æn r û ú åt s a u l û n g , b ï n k i a c h o á s o ái n h ù n r ù n g , p h ñ a n o å
h    e o r û ân g h a ã m i ï ån g , t h û ú n g h a åi c h o t h ê ìy T a m T a ån g , k h a ác n a âo m ù æc n ú å t û á
g      i ù n g , k h ö n g b i ï ët t r a án h n g o ä n a âo , s ú å q u a á t r e âo l ï n l û n g n g û åa , b ú ãi n o á à a â l ú ä
m       o án g , n g û åa c h ú ã t h ê ìy k h ö n g n ö îi l i ï ìn q u y å, p h a ãi b û ú ác x u ö ën g d ù æt à i , n o á à a â
n   ù çm v a å, k e áo h o a âi k h ö n g d ê åy , n g h ô l a åi m ò n h c o á m ö åt n g û ú âi m ö åt n g û åa , t û b ï ì v ê åt
d     û ä r ê ët à ö n g , t ñ n h c o ân m ö åt p h e áp c ö n g b ò n h , n g ö ìi x ï ëp b ù çn g g i û äa l ö å, m ò n h à o ái n o á
c  u än g à o ái , c o n n a âo t ú ái t r û ú ác t h ò à ù ån g p h ê ìn , c h ï ët t h a ân h s ö ën g k h o á t h a ân h , d a n h
ê  ëy à ï í s a u c o ân c o á t i ï ën g . A i n g ú â r ù æn s a u l û n g p h o án g t r a ái , c o åp t r û ú ác m ù åt n h a ãy
n    g a n g , h e o r û ân g v û âa h ö åc v û âa l ù n , c h o á s o ái v û âa l a v û âa c h a åy .

       X a ãy t h ê ëy m ö åt n g û ú âi v a åm v ú ä, t a y c ê ìm c h ó a s ù æt , l û n g d ù æt c u n g t ï n , ú ã b ï n
k i a n u ái à i q u a , t h i ï åt l a â t a y c a ãn d o än g , n g û ú âi ê ëy à i c ê ìm t ú ái , T a m T a ån g t h ê ët k i n h
 q u y â x u ö ën g , c h ù æp t a y m a â n o ái r ù çn g : " X i n À a åi v û ú n g c û áu t ö i v ú ái " .

      N g û ú âi ê ëy q u ù n g c ê y c h ó a x u ö ën g à ê ët , à ú ä T a m T a ån g d ê åy m a â n o ái r ù çn g :
" X i n t h ê ìy c h ú á h a äi k i n h , t ö i l a â n g û ú âi s ù n b ù æn , h i ï åu T r ê ën S ú n t h a ái b a ão , h o å L û u
 t ï n c h û ä B a á K h ê m , q u y ï ët à i s ù n c o åp v ï ì ù n , n a y l a åi g ù åp t h ê ìy v û âa t ú ái " .

       T a  m T     a ån    g n o ái : " T ö i v ê n g l ï ån h À a åi À û ú ân g H o a ân g à ï ë, q u a T ê y P h û ú n g
l a åy P h ê åt   th ó n    h    k i n h , à i m ú ái t ú ái à ê y , b õ t h u á d û ä p h u ã v ê y b ö ën p h ñ a , n h ú â T h a ái
 B a ão l û ú át   t ú ái ,    n   ï n t h u á d û ä c h a åy à i , t h i ï åt l a â ú n c û áu t û ã h u ú ân s a n h k h ö n g b i ï ët
 n g a ây n a âo  à a áp     n   g h ôa".

      L û u B a á K h ê m n o ái : " T ö i l a â n g û ú âi s ù n b ù æn , b ù æt r ù æn v ï ì u ö ën g r û ú åu ,
t h û ú ân g n g a ây s ù n c o åp l ê ëy d a , t h u á d û ä à a ä s ú å t ö i , t h ê ëy m ù åt t h ú âi c h a åy h ï ët , t h ê ìy ú ã

http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                             140

t r o n g t r a âo à i t ú ái , t ö i l a â n g û ú âi n g u å c o äi n g o a âi , c u än g l a â m ö åt n û ú ác v ú ái n h a u ,
 k h ö n g h ï ì c h i m a â s ú å, x i n t h ê ìy g h e á l ï ìu t r a n h n g ú i n g h ó , n g a ây m a i t ö i à û a k h o ãi
 n u ái n ê ìy " .

      T a m T a ån g m û ân g b i ï ët l a â d û ú ân g n a âo , l i ï ìn à û án g d ê åy t a å ú n , r ö ìi d ù æt n g û åa
à i t h e o b e án g o át .

       À i q u a v û âa k h o ãi n u ái , n g h e g i o á t h ö íi v o v o . L û u B a á K h ê m n o ái : " C h ö î g ñ
t h ö íi à ù çn g k i a , c h ù æc m e âo r û ân g ú ã à o á, t h ê ìy n g ö ìi à ê y m a â à ú åi , t ö i b ù æt n o á k e ão s ê íy
 à i".

      T a m T a ån g n g h e n o ái s ú å r u n , k h ö n g d a ám à i t ú ái n û äa . L û u B a á K h ê m x a ác h
c h ó a c h a åy à ï ën n h û g i ö n g ; c o åp t h ê ëy m ù åt t h ê ët k i n h , c h a åy d o n g à u ö i m ö åt n û ú ác .

        L û u B a á K h ê m h e át l ú án n h û s ê ëm v a n g t r ú âi : " À ö ì c h o á c h ï ët n a â, c h a åy à i
à ê u c h o k h o ãi ! " V a â n o ái v a â r û ú åt n h û g i o á n h û g i ö n g , c o åp m ö åt n û ú ác n g o a ái l a åi v ú á
 l i ï ìn , B a á K h ê m à û a c h ó a à ú ä n g a n g , à a án h t u n g h o a ân h m ö åt t r ê ån .

       T a m T a ån g c h û a t h ê ëy à i ï ìu ê ëy , n a y x e m                 q u a x u ê ët h a ån d ê ìm     m òn h .

         C o ân B a á K h ê m    à a án   h v ú    ái c o åp      m o åt g i ú â, c o   åp c h u åp t h ò n g û ú âi    t r a ân g , n g û ú âi
à  ê m t h ò c o åp b ù æt , m ö åt     h ö ìi     c o åp    m ï åt .    B a áK h ê m à       ê m c h ï ët t û ác t h ò    l ö n g l a á x ö ìm
x  a âm , m a áu m e l a i l a án g     . L û    u B a     áK h ê    m n ù æm t a i c     o åp l ö i r a t ú ái l ö å, m  ù åt k h ö n g s ù æc
m    ï åt , m ò n h c h ù èn g à ö í m    ö ìh  ö i, n    o ái v ú   ái T a m T a ån g     r ù çn g : " M a y q u a á à     ö íi m a y ! S ù n
m    ö åt c o n m e âo r û ân g , à a   äi k h   a ác h    m ê ëy   n g a ây c u än g k    h ö n g h ï ët , ê ëy l a â t h  ê ìy c o á p h û ú ác
à   û ác n ï n c o á l ö åc ù n " .

       T a m T a ån g k h e n r ù çn g : " T h a ái B a ão t h i ï åt ö n g t h ê ìn n u ái ! M a ån h l a â c o åp c o ân
th u a ! "

       L û u B a á K h ê m n o ái : " H a y h o g ò m a â t h ê ìy k h e n , t ö i s ù n c o åp n h û m u ö n b ù æt
t h o ã" . N o ái r ö ìi t a y t r a ái c ê ìm c ê y c h ó a , t a y m ù åt n ù æn t a i c o åp m a â l ö i , T a m T a ån g d ù æt
 n g û åa à i t h e o m ö å h ö ìi l ê u m ú ái t ú ái c û ãa .

     L û u B a á K h ê m b u ö n g c o åp x u ö ën g à o á, k ï u b ê ìy t r e ã m a â d ù ån r ù çn g : " C h u án g
b ê y h a äy l o åt l ê ëy d a , c o ân t h õ t x a âo à e m u ö ën g r û ú åu " . N o ái r ö ìi m ú âi T a m T a ån g v a âo

http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                                               141

n g ö ìi t r o n g n h a â k h a ác h , l i ï ìn t h û a c h o m e å h a y r ù çn g : " H o âa T h û ú ån g n ê ìy ú ã v ú ái
 v u a , à i t h ó n h k i n h n ú i c a ãn h P h ê åt , c o n m ú ái v ï ì n g h ó m a át r ö ìi m a i à û a H o âa
 T h û ú ån g l ï n à û ú ân g " .

        B a â         m e å n g h e        n o ái m û ân g       r ù çn g :    "M ai    l a â n g a ây g i a áp      n ù m     c u  ãa c h a m ê ìy ,
t h ó n h H o âa             T h û ú ån g      t u ån g k i n h s     i ï u à ö    å. C ê ìm      t h ê ìy ú ã m ö åt b     û äa , s  a án g     m ö ët s e ä à û a
 à i". L û u B             a áK h ê m         laâk e ãn g a n     g t a ân g     , m a âc    o á h i ï ëu v ú ái m     e å l ù æm    . N    g h e l ú âi m e å
 n o ái , l i ï ìn c        ê ìm t h ê ìy       ú ã l a åi t u ån g k      inh. C   o i t r ú âi     à a ä x ï ë c h i ï ìu ,   treãn    h o ã  l a u b a ân d o ån
  t i ï åc , b û n g         m ê ëy t ö å l     ï n h ú i n g h i       n g u át ,    n g u y ï n   l a â t h õ t c o åp m    ú ái x a   âo .

      L û u B a á K h ê m à û án g d a åy m ú âi r ù çn g : " X i n t h ê ìy d u ân g b a m i ï ën g l o át l o ân g ,
à ú åi c ú m c h ñ n s e ä ù n l u ö n m i ï ån g " .

      T a m T a ån g c h ù æp t a y n o ái : " T ö i g i û ä g ò n n g u ä g i ú ái k h ö n g h ï ì n o ái d ö ëi b a o
g i ú â, ù n c h a y h ö ì m e å m ú ái s a n h , c h ù èn g d a ám d u ân g à ö ì m ù ån .

      L û B a á K h ê m n g h e n o ái n g ê îm n g h ô h ö ìi l ê u , r ö ìi t h û a r ù çn g : " T ö i t û å b e á t ú ái
l ú án , k h ö n g t û ân g v i ï åc ù n c h a y , n o ái v ê åy t ö i m ú âi l ú ä t h ê ìy , c h ù èn g k h ö n g n ï n l ù æm !
 X i n n o ái v a åt c h a y c h o r o ä, à ù ån g t ö i d o ån c h o t h ê ìy d u ân g .

               T a m T a ån g n o ái : " M u ö ëi v ú ái c ú m                   c u än g à ù ån g , à û ân g c o á k i ï ëm          v ê åt c h i " .

       L û u B a á K h ê m h o ãi : " M u ö ëi k h ö n g p h a ãi à ö ì m ù ån s a o t h ê ìy ? " M e å B a á K h ê m
n g h e h o ãi , k ï u c o n m a â b i ï íu r ù çn g : " C o n ö i ! M e å c o á s ù æm à ö ì c h a y , b i ï íu v ú å c o n r a
 m a â n ê ëu " .

                V ú åB     a áK h  ê m b û      ú ác l a åi ,  b a   âm e åd    ù ån à a    ân h   r a ân h . L i ï ìn l u ö åt r a u        d o ån c ú m          ,
s ù æp       d    o ån t r ï   n b a ân     t û ã t ï ë.   M ú âi t h   ê ìy   d u ân g    à ú ãd   a å,   T a m T a ån g n g ö ìi l a åi ,        n i ï åm k i n    h
 c u án  g         c ú m r     ö ìi m  ú ái c ê ìm      à u äa m    a â  ù m . B     a áK h    ê m     m u ác t h õ t h ê ìm à e m          l a åi , k e ã ù    n
 c h a    y       n g û ú âi     ù n m   ù ån ; c h    u ã d u ân g   th   õt kha    ác h d u   ân g    r a u , ù n u ö ën g à a ân g h         o a ân , n û ú       ác
  n ö i        x  o n g x a   ã.

               À ï m    ê ëy T a m T a ån g n ù çm            n h û c h ï ët , n g u ã t r û â b ò t ú ái s a án g k h ö n g h a y .

      B û äa s a u d o ån c ú m c h a y k ï u t h ê ìy d ê åy à a äi à ù ån g t û ã t ï ë, r ö ìi c ê ìu t h ê ìy t u ån g
k i n h s i ï u à ö å c h o c h a m ò n h . T a m T a ån g r û ãa t a y r û ãa m ù åt r ö ìi , à û án g t h ù æp h û ú n g

http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                                           142

b a ái    P h ê åt , n ö åi n h a â à ö ìn g q u ò l a åy , t h ê ìy à ö ët s ú á t u ån g k i n h                   , c ö        n g v i ï åc x o n g r ö ìi ,
 m ù åt      t r ú âi c h e n l ù ån , n g u ã m ö åt à ï m t h û ác d ê åy , v ú å B a á K h ê m                     n o    ái v ú ái c h ö ìn g r ù çn g :
 " H ö    ìi h ö m t ö i t h ê ëy c h a v ï ì, n o ái b ê ëy l ê u m ù æc t ö åi , ú ã d û ú ái                     à õ a        n g u åc k h ö n g à ù ån g
  à ê ìu     t h a i , n a y n h ú â H o âa T h û ú ån g t u ån g k i n h n ï n t i ï u h ï ët                      t ö åi ,     v u a D iïm v û ú n g
  c h o    à ê ìu t h a i t û ã t ï ë, l a âm c o n c h a áu n h a â g i a âu , c h u án g b ê y p                   h a ãi       t a å ú n t h ê ìy , c h ù èn g
   n ï n    l a âm d ö ëi t r a á, t ö i g i û åt m ò n h t h û ác d ê åy m ú ái h a y g i ê ëc c h i                 ï m       b a o " .

     L û u B a á K h ê m n o ái : " V ñ a t a h ö ìi k h u y a c u än g t h ê ëy n h û v ê åy , k h ö n g p h a ãi
m ö ån g m õ , h a äy t h û a l a åi c h o m e å r o ä m a â m û ân g . "

           B a âm eåB a áK        h ê m à a n g n g ö ìi ,    t h ê ëy d ê u    c o     n th  u ê åt     c h  u y ï ån , m e å B a á        K h    ê m
n o ái    r ù çn g : " H ö ìi k h u      y a t a c u än g t h ê ëy à     i ï ìm ê ëy " .  M     e åc o    n m    û ân  g r ú ä c û ú âi v a n         g ,   k ï u
 treãd     ê åy t û ác t h ò . H ö     ëi d o ån c ú m c h o s ú       ám , b a â m e     ån  o ái v   ú ái T   a m     T a ån g r ù çn g :         "B   a åc h
 H o âa     T h û ú ån g ! N h ú      â t u ån g k i n h s i ï u à    ö å, v o n g h     ö ìn   m ú   ái à ù  ån g    à ê ìu t h a i , c h u        án g   tö i
 x in    l a åy t a å ú n , k h ö n      g b i ï ët l ê ëy c h i à a áp     n g h ôa".

      T a m T a ån g n o ái : " T ö i c û á t h e o p h e áp P h ê åt , t u ån g k i n h s i ï u à ö å m a â t h ö i ,
à û ân g l a åy t a å m a â c h i , l i n h t a åi c h u ã c h û á t ö i k h ö n g g i o ãi " .

      L û u B a á K h ê m n o ái : " B a m e å c o n t ö i t h ê ëy c h i ï m b a o n h û m ö åt , n h ú â k i n h
t h ê ìy n ï n v o n g à ù ån g à ê ìu t h a i " .

      T a m T a ån g n g h e r o ä m û ân g r ù çn g : " Ê Ëy l a â p h û ú ác c h u ã c h ú á t ö i k h ö n g c o á t a âi
c h i , c u än g n h ú â k i n h P h ê åt h i ï ín l i n h , l a åi v ú ái l o ân g n g û ú âi t h a ân h k ó n h " .

         L û u B a áK h ê m          à ï í b a åc , r ù çn g t ö i c ö n g à û ác c h o t h ê ìy .

      T a m T a ån g t û â r ù çn g : " T ö i l a â t h ê ìy s a äi , k h ö n g l a än h b a åc l a âm                             c h i , n h û t û ú ãn g
t ò n h à û a ñ t d ù åm à û ú ân g , h ú n l a âm l ï î t a å n g a ân l û ú ån g b a åc " .

      L û    u B    a áK    h ê m    h ö ëi v ú   å d o ån c ú m     n û ú ác à a     äi t h ê ìy    , r ö ìi      s û ãa  s o a    ån g o ái c ú m
k h ö , l a åi d    ù æt n  g û åa    c h o  ù n c h o    u ö ën g , k ï u   b a b ö ën à       û áa à ê   ìy t ú á v     a ác m     a ác    t h ö n g c ê ìm
 c h ó a t h e o     m ò   nh.   T a m    T a ån g g   i a ä t û â, l ï n  y ï n g i u åc     n g û åa .     B a áK      h êm      v ú   ái g i a t û ú án g
 th e o à û a     à o án    trû   ú ác s a  u, ài tr    o ån n û äa n g a   ây , n g o á t h    ê ëy n u    ái c a o        c h ú án    c h    ú ã.http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                                      143

      À i m ö åt à ö îi n û äa , B a á K h ê m n o ái v ú ái T a m T a ån g r ù çn g : " B a åc h                                        H o âa
T h û ú ån g , c û á à û ú ân g n a ây à i t ú ái , c h u án g t ö i x i n k i ï ëu t r ú ã v ï ì" .

    T a m T a ån g n g h e n o ái t h ê ët k i n h h ö ìn v ñ a , x u ö ën g n g û åa n ù n n ó v ú ái B a á
K h ê m r ù çn g : " X i n T h a ái B a ão l a âm ú n r a án à û a t ö i m ö åt à ö îi n û äa " .

       B a  áK h    ê m    n o  ái : " B ú ãi H o âa      T h   û ú  ån g c h û a     r o ä, t ö i  x in b a    åc h l a  åi c h o r a ân h , n u ái
n ê ìy c a o l   ú án   h ú  n a ác      n u ái , g o åi l a â  L û    ú än    g G i ú ái S   ú n . N û     ãa b ï n    À ö n    g n ê ìy , v ï ì r a n h
 à ê ët À a åi À  û ú  ân g   , p h   ñ a b ï n T ê y t        h u  ö åc    v ï ì n û ú ác    À a ác À    a ác . C o    åp p h    ñ a b ï ín d û ä q u a á ,
 n o ák h ö n g   k ï  íà ï    ën t ö   i . P h a ãi c h i d    a ám    à  i ngang,      t ö i c u än   g à û a    t h ê ìy    ñ t b û äa " .

      T a m T a ån g n g h e n o ái s û ãn g s ö ët , n ù æm t a y n ñ u a áo B a á K h ê m , g i o åt l u åy c h û áa
c h a n , k h o á l i ï åu b ï ì l u i t ú ái . H a i n g û ú âi à a n g d u åc d ù åc , x a ãy n g h e t i ï ën g k ï u d û ú ái
 c h ê n n u ái v a n g t r ú âi : " C h a c h a ã l a â m a y ! T h ê ìy t ö i à a â à i t ú ái " .

     T a m T a ån g n g h e t i ï ën k ï u n h û s ê ëm , b ù æt m o åc o ác c u ân g m ò n h . L û u B a á
K h ê m k h ö n g b i ï ët a i k ï u , à û án g l o án g t a i n g h e t h û ã.
http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                   144
                         CHÛÚNG 14

          Nuái Lûúäng giúái, thêìn hêìu thoaát naån,
         Àûúâng Têy Phûúng, thêìy túá bùng ngaân.
     K h i ê ëy T a m T a ån g v a â L û u B a á K h ê m à û ú n g à û án g n g ê ín n g ú , l a åi n g h e
k ï u n û äa r ù çn g : " T h ê ìy t a à a â t ú ái à o á" .

      M ê ëy à û áa à ê ìu t ú á n o ái : " T i ï ën g k ï u l ú n á à o á c h ù æc l a â c o n v û ú ån g i a â t r o n g h ö åp
à a á d û ú ái c h ê n n u ái " .

      L û u B a áK h ê m     n o ái : " P h a ãi à o á, p h a ãi à o á" .

      T a m T a ån g h o ãi : " S û å t ñ c h c o n V û ú ån g i a â l a âm     s a o m a â ú ã t r o n g h ö åp à a á? "

         L û u B a á K h ê m n o ái : " H o ân n u ái n ê ìy k h i t r û ú ác      g o åi l a â n u    ái N g u ä H a ân h S ú n .
B ú ãi v u a À û ú ân g à a án h T ê y l i ï u r ö ìi c a ãi t ï n l a å i l a â n u ái       L û ú än g g    i ú ái , ö n g g i a â b a â c a ã
 n o ái l a åi l u ác V û ú n g M a än g S o a án n h a â H ú án , t h ò h o ân n u       ái n ê ìy ú ã t    r ï n t r ú âi r ú i x u ö ën g
 à ê y , à e â m ö åt c o n v û ú ån t h ê ìn d û ú ái c h ê n n o n , n ù çm t        r o n g h ö åp       à a á. N g h e à ö ìn c o á
  t h a án h t h ê ìn ú ã g i û ä, c h o n o á ù n s ù æt c u åc , v a â u ö ën g n û ú ác  à ö ìn g , c h      õ u à û ån g n ù m t r ù m
  n ù m , à ï ën g i ú â c o ân s ö ën g , c h o n ï n t i ï ën g k ï u d û ú ái c        h ê n n o á,   c h ù æc l a â c o n V û ú ån
   g i a â. K h ö n g h ï å g ò à ê u , t h ê ìy à i v ú ái t ö i m a â c o i t h û ã" .

     T a m T a ån g n g h e l ú âi à i t ú ái c h ê n n u ái , c h û ân g b a b ö ën d ù åm à u ú ân g . T h ê ëy
c o n k h ó à ö åt n ù çm t r o n g h ö åp à a á l o á c ö í r a t h o â t a y n g o ù æt m a â h o ãi r ù çn g : " S a o t h ê ìy

http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                                   145

t r ï î b ê y g i ú â m ú ái à ï ën ? T h ê ìy t ú ái à ê y x o n g l ù æm , x i n l a âm                      p h û ú ác c û áu t ö i r a , t ö i
 t h e o t h ê y t ú ái t ê y p h û ú n g t h ó n h k i n h v ï ì À ö n g À ö å" .

    T a m T a ån g n g o á t h ê ëy c o n k h ó ê ëy m o ã d a âi m ù åt t r ú n , m ù æt l û ãa t r o ân g v a ân g .
C ê y m o åc t r o n g t a i , m ö ëc à ú m t r ï n t r a án .

           Ê Ëy l a â:

           À ê ìu x e m       h ï ët t o ác u m      s u âm  c o ã,

           M e áp t h ê ëy k h ö n g r ê u x u å x ö åp r ï u .

     L û u B a á K h ê m d a ån l ù æm , n h ö í d u âm c ê y c o ã r o n g r ï u . K h ó ê ëy n o ái r ù çn g :
" X i n c h u á l a âm ú n m ú âi h o âa t h û ú ån g l a åi t ö i n o ái c h u y ï ån " .

       T a m T a ån g n g h e n o ái , b û ú ác t ú ái h o ãi r ù çn g " N g û ú i k ï u t a l a âm                       c h i à o á? " K h ó
ê ëy h o ãi : " T h ê ìy p h a ãi H o âa T h û ú ån g à i t h ó n h k i n h c h ù n g ? "

      T a m T a ån g n o ái : " T a v ê n g l ï ån h v u a À û ú ân g , à i t h ó n h k i n h T ê y à ö å, m a â
n g û ú âi h o ãi l a âm c h i ? "

            K h ó     ê ëy n o ái r ù   çn g :     "T ö i laâT ï ìT h i ï n      À a åi  T h a án h , n ù m t r ù m        n ù m    tr  û ú ác
à a án    h    t r ú âi ,   b õ N h û L       a i à   e â c ö í x u ö ën g à ê y ,    n g h ó    t ö åi m ò n h c u än g à    a án g ,   khi    ê ëy
 Q u     a n    Ê m    B ö ì T a át à      i tòm      k e ã th ón h k i n h ,   n g a âi g   h e á t h ù m t ö i h ö ìi     lêu,    töi   c ê ìu
 k h ê    ín  n g a âi    c û áu g i u áp ,      Q u a   n Ê m d ù ån t ö i r ù çn  g : "À     ú åi t h ê ìy t h ó n h k i n   h t ú ái   c û áu   tö i
  r ö ìi   th  e o l a âm      à ï åt û ãà ï    ën T ê   y P h û ú n g . T ö i b ê    ëy l ê u   h ù çn g t r ö n g , t h ê ìy   b ê y g    iú âm    ú ái
  à ï ën  ! "

     T a m T a ån g n g h e q u a m û ân g l ù æm , n o ái r ù çn g : " N g û ú i à a ä c h õ u h ö ìi t ê m , t a
c u än g m u ö ën l a âm p h û ú ác . N g ù åt k h ö n g r i ï ìu b u áa , b i ï ët c û áu l a âm s a o ? " .

      À a åi T h a án h n o ái : " K h ö n g c ê ìn r ò u b u áa l a âm c h i . C o á s a áu c h û ä b u âa d a án t a åi
t r ê n c h o áp n u á, x i n t h ê ìy g ú ä l a á b u âa ê ëy , t h ò t ö i c h ú â d ê åy m a â t h ö i " .

      T a m T a ån g d a y l a åi n o ái v ú ái B a á K h ê m r ù çn g : " V ê åy t h ú âi T h a ái B a ão à i l ï n
c h o át n u ái v ú ái t ö i ' . L û u B a á K h ê m n o ái : " B i ï ët t h i ï åt h a y k h ö n g m a â à i c h o m ï åt " .

http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                146

À a åi T h a án h n g h e n ö íi n o án g n o ái l ú án r ù çn g : " T ö i n o ái t h i ï åt t ò n h , k h ö n g p h a ãi d ö ëi
 t r a á" . L û u B a á K h ê m d ù æt T a m T a ån g v õ n à a á t r e âo n o n à i m ö åt h ö ìi l ê u , m ú ái t ú ái t r ï n
 c h o át n u ái .

      N g o á t h ê ëy h a âo q u a n g m u ö n n g o ån , h ú i ê ëm n g a ân t r u ân g , c o á m ö åt t ê ëm à a á
v u ö n g , t r ï n d a án b u âa L u åc t û å, l a â c ê u : A u ân , m a , n i , b a ác , d i , h ö ìn g , s a áu c h û ä b a åc
 b ù çn g v a ân g .

           T a m T a n    g q u y â l a åy v a ái r ù çn g : " À ï å t û ã l a â T r ê ìn H u y ï ìn T r a n g , v ê n g l ï ån h
c h    u áa à i c ê ìu k i n    h v ï ì À ö n g À ö å, p h a ãi p h ê ìn t ö i g ú ä b u âa L u åc t û å m a â c û áu t h ê ìn h ê ìu ,
 th  ò x in c h o n h û        l ú âi , à ù ån g d u ân g n g û ú âi b a ão h ö å. N ï ëu n o á q u e n t h o ái d û ä m a â g a åt k e ã
 tu     h a ân h , x i n P h   ê åt T ö í h i ï ín l i n h , c h o g ú ä l a á b u âa k h ö n g à ù ån g " . V a ái l a åy r ö ìi à û a
 t a   y n h e å n h e å, m    a â g ú ä l a á b u âa , x a ãy c o á t r ê ån g i o á t h ú m , t h ö íi l a á b u âa v a ân g l ï n m ê y
b a    åc , n g h e t i ï ën g    n o ái t h i n h k h ö n g r ù çn g : " T a l a â t h ê ìn g i û ä g ò n À a åi T h a án h , n a y à a â
m    a än h a ån , t a à e m       b u âa d ê n g l a åi N h û L a i " .

        T a m T a n g v a â L û u B a á K h ê m n g h e n o ái t h ê ët k i n h l i ï ìn d a åy , r ö ìi l e o x u ö ën g
n o ái , l a åi g ê ìn h ö åp à a á d û åa c h ê n n o n . T a m T a n g n o ái v ú ái À a åi T h a án h r ù çn g : " T a g ú ä
 l a á b u âa r ö ìi , n g û ú i t ñ n h t h ï ë l a âm s a o m a â r a à o á? "

      À a åi T h a án h m û ân g r ú ä n o ái r ù çn g : " X i n t h ê ìy c h a åy c h o x a , k e ão t ö i d ê åy , à a á
à e â m a â c h ï ët " .

      L û u B a á K h ê m n g h e n o ái , d ù æt T a m T a ån g c h a åy d a âi , c h û ân g b a ãy t a ám              d ù åm
à û ú ân g m ï åt q u a à û án g d û ân g l a åi m a â n g h ó .

     À a åi T h a án h k ï u l ú án r ù çn g : " C h a åy c h o x a n û äa " . H a i t h ê ìy t r o â c h a åy r i ï ët
m ö åt h ö ìi x a ãy n g h e t i ï ën g ê ìm ê ìm , d û ú ân g t h ï í à ö í t r ú âi l ú ä n u ái .

       T a m T a ån g à û ú n g k i n h h a äi t h ê ëy À a åi T h a án h à ï ën t r û ú ác m ù åt . Q u y â l a åy m a â
n o ái r ù çn g : " B a åc h c h o t h ê ìy r o ä, t ö i à a ä r a à ê y l a åy t h ê ìy b ö ën l a åy " . R ö ì i b a ái B a á
 K h ê m m a â n o ái r ù çn g : " C a ám ú n a n h à û a t h ê ìy à ï ën à ê y , l a åi n h ö í g i u âm r o n g r ï u
 t r ï n m ù åt " . .
http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                            147

       N o    ái r ö ìi l i  ï ìn   m a n g g      o ái ,   à i d ù æt n g û åa c h o t h ê ìy , c h ù èn g n g ú     âc o n    n g û åa ê ëy
t h ê ëy À a åi    T h a án h      trê   ìn t r u ö ìn  g m      ù åt m a ây d û ä t ú ån , n g û åa s ú å q u a á c h ê n  r u n   c ê ìm c ê åp ,
 à û án g c h ù   èn g v û än     g v     a ân g . N  g u y    ï n l a â À a åi T h a án h k h i t r û ú ác l a âm B     ê åt m   a äö n , g iûä
 n g û åa r ö ìn   g c h o      T h  û ú ån g À     ï ë.   N a y n g û åa p h a âm t h ê ëy m ù åt , s a o         c h o  k h o ãi g i û åt
  m ònh.

      T a m T a n g t h ê ëy À a åi T h a án h t h i ï åt t ò n h , k h ö n g l a âm k i ï u c a ác h , l i ï ìn k ï u
m a â h o ãi r ù çn g : " T r o â ö i , n o ái t h û ã t ï n h o å c h o b i ï ët ? " À a åi T h a án h n o ái : " B a åc h H o âa
 T h û ú ån g , t ö i t h i ï åt h o å T ö n " .

       T a m T a ån g n o ái : " à ï í t h ê ìy à ù åt t ï n t h a án h c h o , m ú ái l i ï åu b ï ì k ï u g o åi " .

       À a åi T h a án h n o ái : " T ö i à a ä c o á t ï n t h a án h , g o åi l a â N g ö å K h ö n g " .

      T a m T a n g m û ân g r ù çn g : " T ï n ê ëy t ö ët l ù æm , t a t h ê ëy t û ú án g n h a â g a ã g i ö ën g b ö å
t h ê ìy r u âa , l ê ëy c h û ä ê ëy l a âm t ï n n g o a âi , g o åi l a â T ö n H a ân h G i a ã" .

       À a åi T h a án h n o ái : " T ö ët l ù æm , t ö ët l ù æm ! H a ân h g i a ã t ï n m ú ái , x i n c û á à o á m a â
k ï u " .

       L û u B a á K h ê m t h ê ëy T ö n H a ân h G i a ã m a n g g o ái m u ö ën à i c h ù èn g p h a ãi n o ái
g a åt .

       B a á K h ê m n o ái v ú ái T a m T a ån g r ù çn g : " B a åc h H o âa T h û ú ån g , k i ï ëm h o åc t r o â
t ö ët l ù æm , t ö i h ï ët s û ác v u i m û ân g , à a ä c o á n g û ú âi t u ây t u ân g , t ö i x i n t r ú ã l a åi " . T a m
 T a ån g c u än g t û â g i a ä k e ã t ú ái n g û ú âi l u i .

      H a ân h G i a ã m ú âi T a m T a ån g l ï n y ï n , m ò n h m a n g g o ái à i t h e o s a u n g û åa ;
m ö åt h ö ìi l ê u q u a k h o ãi n u ái L û ú än g g i ú á c o á m ö åt c o n c o åp à o ái , n h a ãy r a h a á m i ï ån g
 à ê åp à u ö i , h a â h a â x ö ëc t ú ái .

       T a m T a ån g n h ú á l ú âi B a á K h ê m                n o ái , n g ö ìi t r ï n y ï n n g û åa m a â r u n .

       T ö n H a ân h G i a ã c û ú âi r ù çn g : " T h ê ìy s ú å n o á h a y s a o ? Ê Ëy l a â n o á n a åp q u ê ìn a áo
c h o t ö i à o á" . L i ï ìn à ï í g o ái à ö ì x u ö ën g , m o ác c ê y k i m t r o n g l ö î t a i r a , c ê ìm t r o n g t a y
 d ö ìi l ï n l ú án g ê ìn b ù çn g m i ï ån g c h e án , c ê ìm t h i ï ët b a ãn g m a â c û ú âi r ù çn g : " V ê åt b a áu n a ây

http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                                                  148

h ú n n û ãa n g a ân n ù m , c h ù èn g h ï ì x a âi à ï ën , n a y à e m r a à a án h t h û ã m a â k i ï ëm a áo
 q u ê ìn " . R ö ìi c h ó c o åp m a â n o ái r ù çn g : " T a o à ö ë m ê ìy c h a åy k h o ãi " . C o åp t h ê ët k i n h m o åp
 x u ö ën g H a ân h G i a ã à ê åp b ï í à ê ìu .

       T a m         T a ån g   th ê  ëy t h ê ët    k in   h n h a         âo x  u ö ën g     n g û åa ,    c ù æn     m o án g t a y m a â t h a n
r ù çn g : " T r ú âi         ú i! H   ö m     q u a L    û u     T h a ái      B a ão     h ú n    n û ãa n g    a ây    m ú ái à a án h à ù ån g m ö åt
 h u âm , b û äa n        a y T ö    n H    a ân h G    iaãm      ú ái à ê      åp m    ö åt h e  âo m a â c     h ï ët    t û ú i c o n c o åp ! Ê Ëy l a â
 k e ã m a ån h h ú        ãi c o ân  k e ãm     a ån h h  ú n ,     a n h h      u ân g    c u än g   c o áa n h     h u   ân g n û äa " .

           T ö n H a ân h G i a ã k e áo c o åp             l a åi     n o ái    r ù çn g : " X      i n t h ê ìy    n g ö   ìi n    g h ó c h ê      n à ú åi t ö i
m a y      q u ê ìn a áo " . N o ái r ö ìi n h ö í m ö             åt c   a ái lö     n g , t h ö íi      m a â l a âm    p h e   áp ,    m i ï ån g h     ö : " B i ï ën
 b i ï ën   ! " H o áa r a m ö åt c o n d a o p h a                  y ,    l ê ëy     d a o l ö åt    d a h u âm     , c ù æt     la  âm h a i t ê      ëm , c u ö ën
 m ö åt    t ê ëm c ê ët , r ö ìi c o ân m ö åt t ê ëm l             a âm     c h ù    n g m a âb      ê åu , b û ác   d ê y     c ö   í r u âa l a âm     s ú åi d ê y
  lû n g   . R ö ìi t h û a v ú ái T a m T a ån g                  r ù  çn g :    " T h ö i th      ê ìy l ï n     n g û åa     m     a â à i, à ù  ån g k i ï ëm
  x o ám     m û ú ån k i m m a y a áo " .

      N o ái r ö ìi t h ê u t h i ï ët b a ãn g , c o ân n h o ã t ú å c ê y k i m c u át , l i ï ìn à ï í t r o n g l ö î t a y
m a n g g o ái à i t h e o s a u n g û åa , T a m T a ån g h o ãi : " C ê y t h i ï ët b a ãn g à a án h c o åp , n h a â
 n g û ú i b o ãà i à ê u " .

            H a ân h G i a ã c       û ú âi r ù çn g : " N g u y ï          n th     ê ìy k    h ö n g r o ä, à ï í t ö i b a åc h l a åi            c h o    r a ân h :
C êy     th    i ï ët b a ãn g n a    ây ú ã d û ú ái L o n g v û            ú n g       g o åi   l a â N h û y á k i m c ö b ö ín g .             C u än  g n h ú â
 c o án    o á,     n ï n tö i m ú       ái d a ám à a án h t r ú âi .         N o á    b i ï ën      h o áa v ö c u ân g . M u ö ën t o              th ò   n o áto ,
 m u ö    ën     n h o ãth ò n o á     n h o ã, t ö i m o ái t h ê u            l a åi    m a â   c ê ët t r o n g l ö î t a i , t ú ái c h û         ân g n    a âo c o á
  v i ï åc    m   ú ái l ê ëy r a . D    u â m ò n h m u ö ën l ú án            c h û    ân g n    a âo , t h ò n o á l ú án t h e o c h û ân           g n ê    ëy " .

     T a m T a ån g n g h e n o ái m û ân g t h ê ìm                               m a â h o ãi r ù çn g : " H ö ìi n a äy c o åp t h ê ëy n h a â
n g û ú i s a o k h ö n g d a ám c û å? "

       T ö n         H a ân  h G i a ã n o ái : "    T ö i laâà        ï åtû     ãk h ö n g d a     ám     d ê ëu t h ê ìy , c h ù èn g k ò c o åp s ú å
m a âth ö i, d         ê ìu r ö    ìn g g ù åp t ö i     c u än g k h      ö n g      d a ám c u åc        k õ c h , t ö i c o á p h e áp à a án h r ö ìn g
 t h ê u c o åp ,       l a åi c o   á t a âi t a át b i ï ín   x ö n o n        , tö    i b i ï ën h o áa        à u ã à i ï ìu , c ö ån g b a ãy m û ú i h a i
 p h e áp , à ö ån       t h ö íà  ù çn g v ê n c o ân       à û ú åc ,     s a ág     ò à a án h c o åp        m a âk h e n " .
http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                                  149

      T a m T a ån g n g h e n o ái l o ân g m û ân g , k h ö n g s ú å y ï u t i n h b ù æt n û äa . L i ï ìn l ï n
y ï n g i u åc n g û åa , à i m ö åt h ö ìi l ê u , v û ân g ö l ù ån g k h u ê ët n o n À o a âi , b o án g t h o ã m o åc l ï n
 h û ú án g C h ê ën , t h ê ëy x a x a c o á v û ú ân r ê åm c h ù æc c h ö î ê ëy c o á n h a â n g û ú âi .

          T ö n H a    ân h G i a ã n o ái : " T h ê ìy         v a âo à o á n g u ã n  h ú âà ú    åi s a án g s e    äà i     c h o t h ù  èn g
b u ö íi "   . T am T      a ån g n o ái p h a ãi , g i u åc         n g û åa à i t h e o     T ö n H     a ân h G i a ã   b û ú    ác v a âo k     ï u
 c h u ãn    h a âm ú ãc   û ãa . Ö n g g i a â n g h e k          ï u c û ãa , c h ö ën g      g ê åy à   i ra, m ú ã    c û ãa     d o âm t h   ê ëy
 t û ú án g    d õ k ò, tú    å T h i ï n L ö i m ú ái x u        ö ën g . Ö n g g i a â ê     ëy t a y     c h ê n b u ãn   r u ãn   , m ù åt m     u äi
  à i ï ën g   x a n h , m     i ï ån g l a b a âi h a ã i r ù çn g     : " C o á q u ãy t ú ái ,  c o á q u ãy    t ú ái ! " .

       T a m T a ån g t h ê ëy v ê åy n o ái r ù çn g : " X i n c h u ã n h a â à û ân g s ú å, n o á k h ö n g p h a ãi y ï u
q u ãy , ê ëy l a â h o åc t r o â t ö i " .

       Ö n g g i a â ê ëy t h ê ëy t h ê ìy T a m T a ån g m ù åt m a ây v u i v e ã, l ú âi n o ái h i ï ìn l a ân h , l i ï ìn
h o ãi r ù çn g : " T h ê ìy l a â n g û ú âi n h ê n à û ác s a o à e m ù n c û ú áp à ï ën n h a â t ö i " .

       T a m T a n g n o ái : " T ö i l a â s a äi n û ú ác À û ú ân g , à i t h ó n h k i n h b ï n T ê y À ö å, l ú ä
à û ú ân g t r ú âi t ö ëi , n g u ã à ê åu n h a â l a ân h , x i n ö n g c h u ã l a âm ú n g i u áp k e ã l ú ä c h ê n t r a ái
 b û ú ác " .

      Ö n g c h u ã n h a â n o ái : " T h ê ìy t h i ï åt n g û ú âi n û ú ác À û ú ân g , t ö i à a ân h c h o n g u ã
à ê åu . C o ân b ö åt T h ê ìn t r u ân g à o á, c h ù æc k h ö n g p h a ãi ú ã n û ú ác À û ú ân g " .

       T ö n H a ân h G          iaã h  e át   l ú án    r ù çn g : " T h ù çn g g i a â n     a ây q u a án g     n h a ãn , n ï n c o i
c h ù èn g t h ê ëy n g û ú âi ,       t h ê ìy   ta    úãn   û ú ác À û ú ân g , c o ân t a l       a â à ï å t û ã, k  h ö n g n û ú ác p h a ãi
 n û ú ác à û ú ân g n û ú ác m         ê åt c  hi   h ï ët .   T a l a â T ï ì T h i ï n À a åi     T h a án h , n ù     çm t r o n g h ö åp à a á
 b ê ëy l ê u , n h a â n g û ú i      c u än g   tû  ân g x    e m , n h ò n t h û ã p h a ãi h a     y k h ö n g p     h a ãi ? "

     Ö n g g i a â ê ëy n h ú á t r û åc n o ái r ù çn g : " T ö i c o i t h ò c u än g g i ö ën g v û ú ån g i a â, v ò c ú á
n a âo m a â r a à ù ån g ? "

      T ö n H a ân h G i a ã t h u ê åt c h u y ï ån l a åi , ö n g g i a â n g h e r o ä, l i ï ìn m ú âi T a m T a ån g
v a âo t r o n g , à a äi t r a â à a äi n û ú ác , r ö ìi h o ãi t h ù m H a ân h G i a ã r ù çn g : " À a åi T h a án h n e â, ö n g
 à ù ån g b a o n h i ï u t u ö íi ? "

         T ö n H a ân h G i a ã h o ãi l a åi r ù çn g : " M a â m a ây m ê ëy t u ö íi à o á? "

http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                                          150

          Ö n g g i a â n o ái : " N h ú â t r ú âi n h ú â p h ê åt , t ö i s ö ën g à ù ån g m ö åt t r ù m                           ba".

      T ö n H a ân h G i a ã n o ái : " C o i b ö å m a ây g i a â c o âm , m a â t u ö íi k h ö n g b ù çn g t h ù çn g
c h a áu n ö åi t a à o á! T u ö íi t a s ù æp t r û ú ác k h ö n g t ñ n h l a âm c h i , k ï í t û â n ù çm t r o n g h ö åp à a á
 à ï ën n a y , n ù m t r ù m n ù m c o á l e ã" .

       Ö n g g i a â n o ái : " T ö i c o á n g h e ö n g n ö åi t ö i n o ái l a åi r ù çn g , h o ân n u ái n a ây t r ï n
t r ú âi r ú át x u ö ën g , à e â m ö åt v õ t h ê ìn h ê ìu n ù çm c h o t ú ái à ú âi n a ây m ú ái x u ê ët t h ê n r a
 à ù ån g ! "

       A i n ê ëy n g h e n o ái à ï ìu c ê ët t i ï ën g c û ú âi v a n g , ö n g g i a â ê ëy c u än g h i ï ìn l a ân h ,
h ö ëi t r e ã d o ån c ú m c h a y m a â à a äi .

          T ö n H a ân h G i a ã h o ãi : " C h a áu h o å c h i à o á v ê åy ? "

          Ö n g g i a â n o ái : " T ö i l a â h o å T r ê ìn " .

          T a m T a ån g n g h e n o ái m û ân g r ù çn g : " N ï ëu v ê åy t ö i c u än g à ö ìn g t ö n g v ú ái ö n g
à o á" .

          Ö n     g g iaân g h e n       o ái à ö ìn g t a án     h , l a i å m û ân     g r ú äh ú     n x û a , T      ö n H     a ân h G i  a ã n o ái :
" L a    äo T r ê     ìn q u a ái g ò à o     á, x i n l a âm ú        n m ö åt p h e      n , ta nù       çm v a å n ù    m tr     ùm n ù m       n a y ,
 k h ö    n g c o    á t ù æm g ö åi g ò h      ï ët , x i n h ê m       g i u âm v a âi    b ö ìn n û ú       ác , t h ê ìy t   r o ât a   t ù æm m ö   åt h ö ìi ,
 à ï ën    c h û ân  g g ê ìn à i s e ä t       a åú n lu ö n th        ï í" . Ö n g g      i a â h ö ëi c    h a áu h ê m       n û ú  ác à e m r     a c h ö î
  v ù æn   g , th ê    ìy t r o â t ù æm r û ãa     x o n g r ö ìi .

     T ö n H a ân h G i a ã l a åi n o ái v ú ái ö n g g i a â r ù çn g : " T h ï ë n ê ìy p h a ãi l a âm ú n l u ö n t h ï í ,
c h o m û ú ån c h ó v a â k i m " . Ö n g g i a â l ê ëy k i m , c h ó à e m r a t r a o c h o H a ân h G i a ã.

       H a     ân h G i     a ãn g o áth   ê ëy    c a ái a áo    laác   u ãa T a m    T a   ån g m ú      ái c ú ãi   r a à o á l ê ëy m a â m ù åc
v a âo m ò n h        , r ö ìi m     ú ã c a ái c  h ù   n d a c o    åp r a   , n g ö ìi   c h ö ìm     h ö ím     m a âl  a âm t h ú å k h e áo , m a y
 c a ái q u ê ìn       d a âi l ù  æm , b ê ån      tú  ái n a ác h     m ù åc    v a âo t  û ã t ï ë,   l a åi t r û    ú ác m    ù åt T a m T a ån g m a â
 t h û a r ù çn g       : "T h ê    ìy n h ù æ m    tö   i b û äa n   a y v     ú ái h ö m   q u a    r a t h ï    í n a âo ?  "

       T a m T a ån g k h e n r ù çn g : " T h i ï åt p h a ãi n g û ú âi H a ân h G i a ã n ï n ù n m ù åc n h û
v ê ìy , t h ö i , c a ái a áo l a á n ê ìy , c h o n h a â n g û ú i l u ö n t h ï í" .

http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                               151

       T ö n H a ân h G i a ã m û ân g r ù çn g : " T ö i à ö åi ú n t h ê ìy l ù æm " . N o ái r ö ìi c h o n g û åa ù n
c o ã, à ï ën k h u y a m ú ái n g h ó n g ú i .

      V û âa r a ån g n g a ây s a u , t h ê ìy t r o â t h û ác d ê åy , ö n g g i a â d o ån c ú m                       n û äa , t h ê ìy t r o â
ù n u ö ën g x o n g r ö ìi , à ö ìn g t o ã v i ï åc c a ám ú n .

         T ö n H a ân h     G iaãd ù      æt à û ú ân g à i t r û ú ác ,    T r ê ìn    H u y ï ìn T    r a n  g c     ú ãi n g û åa t h e o
s a u , à i m a än t h u q        u a à ö n    g , à a â h ï ët m û a t ú ái      n ù æn g  . T h ê ìy t r    oâà û   ú n   g à i d û åa n u ái ,
 g ù åp s a áu t h ù çn g ù n        c û ú áp   à o án à û ú ân g t h ù èn g     v a ác g    i a áo , à û áa   c ê ìm     g  û ú m , k e ã c ê ëp
 c u n g b a t ï n x a ác h        b u áa , à  ö ìn g h e át l ú án r ù çn g :    " L a äo     H o âa T h û   ú ån g    à i     à ê u ? H a äy à ï í
  g o ái à ö ì l a åi à o á, v a â d    ê n g c o     n n g û åa m a â t h ï ë m a  ån g h a     i n g û ú âi " .  T a m     T    a ån g n g h e n o ái
  t h ê ët k i n h , t e á n h a âo  x u ö ën g      n g û åa .

      T ö n H a ân h G i a ã h a i t a y à ú ã d ê åy , m a â n o ái v ú ái t h ê ìy r ù çn g : " K h ö n g h ï ì g ò à ê u ,
c h u án g n o á n a åp a áo q u ê ìn c h o t h ê ìy t r o â m ò n h à o á" .

     T a m T a ån g h o ãi : " N h a â n g û ú i l a än g t a i s a o v ê åy ? N o á b a ão m ò n h n a åp g o ái à ö ì
c h o n o á, c h ú á p h a ãi n o á à e m q u ê ìn a áo c h o m ò n h à ê u ! "

      T ö n H a ân h G i a ã c û ú âi r ù çn g : " Ê Ëy l a â t h ê ìy t h i ï åt t h a â, k h ö n g p h a ãi t ö i à i ï ëc l a ác ,
x i n t h ê ìy c o i à ö ì g i û ä n g û åa , à ï í t ö i r a s û ác c h ö ën g n g ù n " .

      N o ái r ö ìi T ö n H a ân h G i a ã b û ú ác t ú ái , x a á s a áu t h ù çn g ù n c û ú áp m a â h o ãi r ù çn g :
" C h ù èn g h a y c a ác c h a c ê ìm g û ú m v a ác g i a áo m a â à o án à û ú ân g t h ê ìy s a äi l a âm c h i ? "

      T h ù çn g c ê ìm g û ú m n o ái r ù çn g : " T a l a â v u a n u ái , t h ê u t h u ï ë à û ú ân g r û ân g , n h a â
n g û ú i m u ö ën à i q u a p h a ãi n a åp t i ï ìn m a äi l ö å" .

      T ö n H a ân h G i a ã n o ái : " T a c u än g l a â v u a n u ái l ê u l ù æm , s a o k h ö n g n g h e t i ï ën g
c a ác c h a ? "

      T h ù çn g     c ê ìm g û    ú m     n o ái   r ù çn g : " N h a â n g û ú i à ê ìu k h ö n g t h ê ëy m ù åt , s o n g
c u än g n g h e d a     n h , à a äm    ö åt  t u åi v   ú ái n h a u , c h ù èn g g i ê ëu c h i t ï n h o å. T a h i ï ån l a â N h a ãn
 K h a án H ó c o ân      n ù m n g    û ú âi   k ia   h i ï åu l a â N h ó T h ñ n h N ö å, B ó X u á A Ái , T h i ï åt T h û ú ân g
 T û , Y Á K i ï ën D    u åc , H ê n     B ö  ín Û u    " .


http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                                   152

      T ö   n H a ân   h G     iaã  n g    h e    n o ái    c û ú âi r ù  çn g : " V      ê åy   t h ò b ê y l a â g i ù åc c o ã c h û a à a án g
v u a r û ân g  ,à a ä g ù  åp T    ö n     th  ê ìn   c o ân     x û n g t     i ï íu q u    y ã,    c a ái t ö åi à o án à û ú â n g à o á, c h u án g
 b ê y p h a ãi   t ñ n h    c h o    x o  n g   , th    ö i h   a äy à e m        à ö ìt   a n g     v ê åt à o á à ù ån g t a t ñ n h ï m c h o .
 À êy chia    r a l a âm     b a  ãy p   h ê   ìn t  a d u    n g t o a ân     s a áu m     a ån g  " .

       L u ä ù n c û ú áp à ö ìn g o á l ú án r ù çn g : " H o âa T h û ú ån g n ê ìy v ö d u y ï n q u a á! M ò n h
c h û a c h i a c u ãa n o á, n o á m u ö ën c h i a c u ãa m ò n h " . À ö ìn g h ï m ö åt t i ï ën g v ú ái n h a u , a áp
 l a åi c h e ám à ê m H a ân h G i a ã.

      T ö n H a    ân h G i a ã k h ö n           g th    e âm   n o ái    l a åi , à  û án g c     h ö ën g n a ån h l a âm t h i n h à ï í ù n
c û ú áp a áp à ê åp à   ê ìu , n h û t h ê ìy            c h u    âa g o ä m o     ã. S a áu     t h ù çn g   ê ëy n o ái r ù çn g : " H o âa T h û ú ån g
 n ê ìy à ê ìu n h o ã,    c ú ás a o s o åc u            án g   q u a ác h û    ân g ! G     û ú m      c h e ám k h ö n g t r ê ìy , b u áa b û ãa
 k h ö n g b ï í, c ê y    à ê åp s a n g s a ãn           g , k   h ö n g h ï      ì h ê ëm   c h u át   n a âo ! "

      T ö n H a ân h G i a ã c û ú âi r ù çn g : " B ê y à a án h à a ã m o ã, à ï í t a l ê ëy k i m                              c h o c h u án g
b ê y c o i t h û ã" .

       S a áu t h ù çn g ù n c û ú áp n o ái r ù çn g : " B ö å t h ê ìy c h u âa n ê ìy b i ï ët l ï í à a ån , n ï n m ú ái
s ù æm  k i m , c h u án g t a k h ö n g m ù æc b a n c u a , h o âa t h û ú ån g à û ân g q u e n l ï í ö ëc " .

       T ö n H a ân h G i a ã m o ác t r o n g l ö î t a i l ê ëy c ê y k i m n h o ã, d ö ìi l ï n m ö åt c a ái h o áa r a
t h i ï ët b a ãn g t û ác t h ò , c ê ìm g i ú l ï n m a â n o ái r ù çn g : " C h u án g b ê y à û ân g c h a åy , à ï í t a
 à a án h t h û ã m ö åt h e âo " .

        M ê ëy t h ù çn g ù n c û ú áp t h ê ët k i n h , c h a åy q u ï n t ï n q u ï n t u ö íi . T ö n H a ân h G i a ã
r û ú åt t h e o n h û n g û åa , à ê åp c h ï ët h ï ët s a áu t h ù çn g , l i ï ìn l ö åt a áo q u ê ìn , v a â l ê ëy t i ï ìn b a åc
 c û ú âi h a h a ã, t r ú ã l a åi t h û a v ú ái t h ê ìy r ù çn g : " T ö i g i ï ët h ï ët ù n c û ú áp r ö ìi , x i n t h ê ìy l ï n
 n g û åa " .

      T a m T a ån g n o ái : " C h u án g n o á t u y l a â ù n c û ú áp , g i a ãi t ú ái q u a n c o á g i ï ët c o á t h a ,
n g û ú i c o á t a âi c a o , à a án h à u ö íi à i m ú ái p h a ãi , l e ä à ê u g i ï ët s a áu m a ån g , s a o g o åi l a â H o âa
 T h û ú ån g ? "

      T ö n H a ân h G i a ã n o ái : " N ï ëu t ö i k h ö n g g i ï ët n o á, t h ò n o á l a åi g i ï ët t h ê ìy " .http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                                                153

      T a m T a ån g n o ái : " T a l a â n g û ú âi t u n i ï åm , p h a ãi g i û ä v i ï åc h i ï ìn l a ân h , t h a â c h õ u
c h ï ët c u än g û n g , c h ú á k h ö n g d a ám s a át n h ê n h a åi v ê åt " .

      T ö n H a ân h G i a ã t h û a r ù çn g : " T ö i l a â à ï å t û ã k h ö n g d a ám g i ê ëu t h ê ìy , n ù m t r ù m
n ù m t r û ú ác , t ö i x û n g v u a x û n g c h u áa , g i ï ët n g û ú âi c h ù èn g b i ï ët b a o n h i ï u , n ï ëu n o ái
 n h û t h ê ìy , t ö i c h ù èn g l a âm k h ö n g à ù ån g T ï ì T h i ï n à a åi t h a án h " .

       T a m T a ån g n o ái : " B ú ãi v ò n g û ú i k h ö n g k ï í t r ú âi à ê ët , n ï n P h ê åt à a ây n ù çm
d û ú ái c h ê n n u ái h ú n m ê ëy t r ù m n ù m ; n a y à a ä t u h a ân h , p h a ãi c a ãi a ác t u ân g t h i ï ån .
 N ï ëu k h ö n g c h û âa t h o ái d û ä, t h ò k h ö n g à ù ån g l a â H o âa T h û ú ån g , à i s a o c h o t h ê ëu t ê y
 p h û ú n g " .

         T a  m      T a ån g c    ù çn     r ù çn g h o a âi ,      caãc    a n h     c a ã b u ö íi . N g u y ï   n H    a ân h G      iaãla    â c ö ët
k   h ó , t a án h      k h ö n g c h     õu   a i n g ê ìy , t h ê      ëy T a     m T     a ån g n o ái n h o ã n o ái   to ,    c a â r i ï ìn  g c a    â t o ãi ,
n   ñ n h o a âi       k h ö n g à ù     ån g    , t r ú ån c o n        m ù æt    g i ö åc    m a â n o ái r ù çn g :   "T h   ê ìy n o ái      tö i     l a âm
k  h ö n g à ù       ån g H o âa T     h û    ú ån g , à i k h ö      n g t ú      ái T ê  y P h û ú n g , thöi       t h ê ìy    c h ù èn g    n o ái    c ù çn
r  ù çn l a âm c      h i , à ï ítö i     trú    ã v ï ì c h o r a ãn h     " .

     T a m T a ån g c h û a k õ p n o ái l a åi , T ö n H a ân h G i a ã n o ái l ú án r ù çn g : " T ö i à i à o á" .
V u ân g n h a ãy l ï n m ö åt c a ái , b a y t h ù èn g v ï ì h û ú án g À ö n g .

       C o ân       T a m T      a ån g b ú v ú q u a ån h q u e ã, g ê åt à ê ìu m a â t h a n r ù çn g : " C a ái n g û ú âi
l a âm s a o , c        h ù èn g b i    ï ët n g h e l ú âi d a åy d ö í, m ò n h m ú ái n o ái ñ t l ú âi ñ t t i ï ën g , n o á l i ï ìn à i
 m ê ët d a ån g       m ê ët h ò n     h . T a åi s ö ë m ò n h k h ö n g c o á h o åc t r o â, m ù åc y á ú ã à i c u än g p h a ãi " .
 L i ï ìn n g ê m        h a i c ê u     r ù çn g :

        À a ä à a ân h l i ï ìu m a ån g t ò m              k i n h P h ê åt ,

        L û åa p h a ãi c ê ìu n g û ú âi d e åp l u ä m a .

       T a m       T a ån   g l ê yë      g o ái à ö   ìg a  ác l ï   n l     û n g n     g û åa , m ö åt  tay thò chö       ën g     g ê åy ,    m ö åt
t a y c ê ìm c        û ú n g    n g û åa      d ù æt à i .   N g   h ó v    û âa   k h o ác     v û âa t h a n ,  à i t h ê ët t h ú       th  ê ët n g h     i ï åp ,
 û ú ác c h û ân g       m ö åt    l a át , t h   ê ëy b a â  g ia   âb ï n     n u   ái b û ú   ác r a , t a y c    ê ìm c a ái a áo     g ê    ëm v a ãi      c u ãa
 t h ê ìy c h u âa      v a âm   ö åt c a ái    m a äo , T    a m     T a ån   g n     g o áth   ê ëy , d ù æt n g  û åa t r a án h b ï     n   à û ú ân g   .http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                                      154

      B a â g i a â ê ëy n o ái r ù çn g : " P h ê åt ú ã t a åi T ê y P h û ú n g , c h u âa À a åi L ö i Ê m , v ï ì
n û ú ác t h i ï n t r û ú ác , à û ú ân g x a m û ú âi m u ö n t a ám n g a ân d ù åm , k h ö n g p h a ãi l a â g ê ìn ,
 k h ö n g k e ã t u ây t u ân g , à i m ö åt n g û a å m ö åt m ò n h s a o t ú ái "

      T a m T a ån g n o ái : " T ö i c o á m ö åt n g û ú âi à ï å t û ã m a â t a án h d û ä n h û y ï u , t ö i
k h u y ï n d a åy v a âi l ú âi , m a â n o á k h ö n g c h õ u p h e áp , b o ã à i m ê ët , t ö i k h ö n g b i ï ët t ñ n h
 l a âm s a o ! "

       B a    â g i a â n o ái : " T a c o á m ö åt c a ái a áo v a ãi g ê ëm , v a â m ö åt c a ái m a äo v a ân g , ê ëy l a â c u ãa
c o n t a l ï      n c h û ác H o âa T h û ú ån g b a n g a ây m a â t õ c h , t a m ú ái q u a c h u âa n o á m a â k h o ác
 m ö åt h ö ìi ,     r ö ìi à e m a áo m a äo n ê ìy v ï ì, à ï í l a âm d ê ëu t ñ c h , n h û t h ê ìy c o á à ï å t û ã, t a x i n
 c u án g h ï ët    v ê åt n ê ìy " .

      T a m T a ån g n o ái : " T ö i c u än g c a ám                   ú n b a â, n g ù åt v ò h o åc t r o â t ö i à a ä t r ö ën r ö ìi ,
n ï n k h ö n g d a ám l a än h " .

         B a â g i a â n o ái : " N o á à i v ï ì p h ñ a n a âo à o á? "

         T a m T a ån g n o ái : " N g h e n o á h u á m ö åt t i ï ën g , r ö ìi b a y v ï ì h û ú án g à ö n g " .

           B a âg i a ân o  ái : " T a     c u  än g ú ã p h ñ a à ö n      g , c h   ù æc l a â n o á g h e    án h a   ât a à o   á, t a c o á m ö åt
ñt      c ê u t h ê ìn c h u á,    g o åi l  aâÀ    õnh têm c h ú n         n g ö n    . T h ê ìy p h a ãi     h o åc   t h u ö åc     l o ân g à û ân g
n o     ái c h o a i h a y h     ï ët , à ï   ít a     à i k ï u n o á, l a âm      s a o   n o á c u än g t r ú  ã v ï ì,   t h ê ìy c     h o n o á m ù åc
 a áo     ê ëy , à ö åi m a äo    n ê ìy ,   s a o     c u än g p h a ãi g a  åt c h o       n o á à ö åi , n h  û n o    án g h e      l ú âi t h ò t ö ët ,
 b ù   çn g c a äi l ú âi t h ò      n i ï åm    c h   u á à õn h t ê m , n      i ï ìn v   a ân g t r ï n m     a äo b   o áp r i ï    ët v ö m a ân g
  t a  n g , n o á s ú å n h û ác      à ê ìu  th ò    p h a ãi c h õ u p h e áp    " .

      T a m T a ån g n g h e n o ái l i ï ìn l a åy t a å ú n . B a â g i a â t r u y ï ìn t h ê ìn c h u á r ö ìi l i ï ìn h o áa
r a h a âo q u a n g b a y v ï ì p h ñ a m ù åt t r ú âi .

      T a m T a ån g b i ï ët l a â Q u a n Ê m h i ï ån x u ö ën g t r u y ï ìn t h ê ìn c h u á, l i ï ìn l a åy t h i n h
k h ö n g m a â t a å ú n , r ö ìi l ê ëy a áo m a äo c ê ët v a âo t r o n g g o ái , n g ö ìi x ï ëp b ù çn g b ï n l ö å, t ê åp
 m ê ëy c ê u t h ê ìn c h u á c h o n h u ê ìn .

      C o ân T ö n H a ân h G i a ã t û â k h i g i ê ån t h ê ìy , b a y v ï ì À ö n g h a ãi , n h a ãy à u ân g
x u ö ën g b i ï ín , v a âo v i ï ën g L o n g v û ú n g .

http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                  155

      N g a o Q u a ãn g h o ãi r ù çn g : " N g h e À a åi T h a án h à a ä m a än h a ån r ö ìi , c o á k h i v ï ì
à ö ån g T h u ãy L i ï m m a â s û ãa s a n g n u ái H o a q u a ã? "

       T ö n H a ân h G i a ã n o ái : " T ö i c u än g c o á y á à o á, n g ù åt v ò l a âm         H o âa T h û ú ån g l ú ã
r ö ìi " .

      N g a o Q u a ãn g h o ãi r ù çn g : " V ò c ú á n a âo l a âm H o âa T h û ú ån g ? " T ö n H a ân h G i a ã
n o ái : " T ö i c u än g n h ú â Q u a n Ê m b ö ì t a át , b i ï íu t h e o t h ê ìy T a m T a ån g t h ó n h k i n h ,
 n ï n à a ä l a âm H o âa T h û ú ån g r ö ìi , à ù åt t ï n l a â H a ân h G i a ã" .

      N g a o Q u a ãn g n o ái : " T ö i m û ân g c h o À a åi T h a án h , à a ä b o ã t a â t h e o c h a án h , t h ò
t h a ân h P h ê åt v ï ì t i ï n , s a o c h ù èn g t ú ái T ê y P h û ú n g , l a åi t r ú ã v ï ì À ö n g h a ãi ? "

       T ö n H a ân h G i a ã c û ú âi r ù çn g : " T a åi t h ê ìy T a m T a ån g l a å l ù æm , t ö i g i ï ët m ê ëy
t h ù çn g ù n c û ú áp , t h ê íy n h i ï ëc t ö i k h ö n g b i ï ët b a o n h i ï u . T a án h t ö i k h ö n g c h õ u
 n g ê ìy n g a â, n ï n t ñ n h v ï ì q u ï c u ä, t i ï ån à û ú ân g v a âo u ö ën g n û ú ác , v a â t h ù m v i ï ën g
 n g û ú âi x û a " .

      N g a o Q u a ãn g n g h e n o ái , t r u y ï ìn à e m t r a â n û ú ác à a äi à ù çn g . T ö n H a ân h G i a ã
t h ê ëy b û ác t û ú ån g t r e o p h ñ a b ï n k i a , l i ï ìn h o ãi r ù çn g : " B û ác h o åa à ö ì c h i à o á? "

           N g a o Q u a ãn g n o ái : " T ñ c h n ê ìy À a åi T h a ân h      c h û a r o ä, à ï í t ö i c ù æt n g h ô a      c h o
r  a ân h : Ö n g t i ï n n ê ìy l a â H u y ân h T h a åc h C ö n g . N g         û ú âi n h o ã n ê ìy l a â T r û ú n g L û      ú n g
à   ú âi H a án , H u y ân h T h a åc h C ö n g à i t r ï n c ê ìu H a        å b õ l a âm r ú át d e áp , b i ï íu T r û       ú n g
L    û ú n g l û ú åm l ï n . T r û ú n g L û ú n g l ê ëy d e áp t r a o        l i ï ìn , H u y ân h T h a åc h C ö n g     à û a
c   h ê n r a b i ï íu m a n g l u ö n t h ï í. R ö ìi à i v a âi b û ú ác , c    u än g l a âm r ú át x u ö ën g c ê ìu . H u         y ân h
T    h a åc h C ö n g b i ï íu T r û ú n g L û ú n g l û ú åm n û äa ,           l a âm b a l ê ìn n h û v ê åy , T r û       ú n g
L     û ú n g t r a o à u ã v û âa b a . S a u H u y ân h T h a åc h C ö n      g c h o T r û ú n g L û ú n g b a c          u ö ën
b     i n h t h ú , à ï ën l ú án l a âm q u ê n s û p h o â v u a H a án      C a o T ö í g o m th i ï n h a å v ï ì        m ö åt
m      ö ëi , v u a p h o n g à ï ën c h û ác L û u h ê ìu À ï ën s a u T r   û ú n g L û ú n g t û â c h û ác t h e o T       i ï n ,
l  a â ö n g X ñ c h T o ân g T û ã. N ï n n g û ú âi v e ä t û ú ån g T õ k       i ï ìu t a m t ê ën l y á.

       N g h ô a l a â: T a åi s ö n g T õ , T r û ú n g L û ú n g d ê n g d e áp b a l ê ìn . N ï ëu À a åi T h a án h
c h ù èn g n g h e l ú âi t h ê ìy , v ñ n h û T r û ú n g L û ú n g k h ö n g c h õ u d ê n g d e áp , t h ò l a âm q u y ã
 k h o á t h a ân h P h ê åt t h a ân h T i ï n " .

http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                   156

       T ö n H a ân h G i a ã n g h e n o ái , n g ö ìi n g ê ím          n g h ô m ö åt h ö ìi .

      N g a o Q u a ãn g t h ê ëy v ê åy t h ò n o ái r ù çn g : " À a åi T h a án h c h ú á v u ân g v ù çn g , p h a ãi
t ñ n h c h o s ê ën s û ú át , n ï ëu v u i à ê u c h u ác à o á, t h ò u ö ín g c ö n g t u " .

       T ö n H a ân h G i a ã n o ái r ù çn g : " Ö n g à û ân g n o ái n h i ï ìu l ú âi , t ö i x i n k i ï ëu à i l ê åp
t û ác " . N o ái r ö ìi n h a ãy l ï n m ù åt b i ï ín , x a ãy g ù åp Q u a n Ê m .

     Q u a n Ê m h o ãi r ù çn g : " N g ö å K h ö n g ! S a o n g û ú i c h ù èn g t h e o T a m T a ån g ,
q u a c a ãn h P h ê åt t h ó n h k i n h ? H a äy c o ân x u ö ën g b i ï ín l ï n m ê y l a âm c ö n g v i ï åc c h i
 à o á? "

        T ö   n H a ân    h G i a ã l i ï ìn    c u ái l a åy m a â n o ái r ù çn g : " T ö i à ö åi ú n B ö ì T a át , t h i ï åt c o á
t h ê ìy T a m      T a ån g  , t ú ái g ú ã l a   á b u âa . T ö i r a k h o ãi n u ái r ö ìi , c u än g l a âm à ï å t û ã. T ö i à a án h
 c h ï ët s a áu    t h ù çn g   ù n c û ú áp ,     b õ n g ê ìy n g a â c u än g n h û ác x û ú n g . N ï n t ö i à i r a ão m ö åt
 h ö ìi , r ö ìi c  u än g t r   ú ã l a åi b a ão h   ö å" .

     Q u a n Ê m n o ái r ù çn g : " N g û ú i h a äy à i c h o k i ï ëp , k e ão t h u á d û ä h a åi n g û ú âi " .
T ö n H a ân h G i a ã t û â t a å, à ù çn g v ê n à i t h e o T a m T a ån g .

       N o ái q u a T ö n H a ân h G i a ã, v ï ì t h ê ëy t h ê ìy n g ö ìi b u ö ìn b û åc , b û ú ác r a t r û ú ác m ù åt
h o ãi r ù çn g : " S a o t h ê ìy k h ö n g à i T ê y P h û ú n g , n g ö ìi l a âm c h o à o á v ê åy ? "

      T a m T a ån g n g o á t h ê ëy l i ï ìn n o ái r ù çn g : " K h ö n g b i ï ët n g û ú i à i à ê u ? N ï n p h a ãi
n g ö ìi à ê y m a â à ú åi " .

      T ö n H a ân h G i a ã n o ái : " T ö i k h a át n û ú ác q u a á, n ï n x u ö ën g L o n g v û ú n g À ö n g
h a ãi m a â x i n v a âi c h e án n û ú ác t r a â" .

        T a m T a ån g n o ái : " M ò n h l a â k e ã t u h a ân h , c h ù èn g n ï n n o ái d ö ëi , n a äy g i ú â c o á m ö åt
l a át , l e ä n a âo q u a À ö n g h a ãi m a â v ï ì? "

       T ö n H a ân h G i a ã c û ú âi r ù çn g : " T ö i c o á p h e áp à ù çn g v ê n m a u l ù æm , n h a ãy m ö åt
c a ái t ú ái m û ú âi m u ö n t a ám n g a ân d ù åm , g o åi l a â C ê n à ê íu v ê n . G i a á b i ï íu à ö n g c o á b a o
 x a , m a â à i k h ö n g t ú ái " .


http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                            157

     T a m T a ån g d ö î r ù çn g : " T a m ú ái n o ái à ù ån g m ö åt c h u át , m a â n g û ú i b o ã à i .
N g û ú i c o á t a âi k i ï ëm à ù ån g n û ú ác t r a â, t a c h õ u p h e áp n g ö ìi à ê y n h õ n à o ái " .

     T ö n H a ân h G i a ã n o ái : " N h û t h ê ìy à o ái b u ån g t h ò n g ö ìi à o á, à ú åi t ö i v a âo x o ám
x in c ú m ".

      T a m T a ån g n o ái : " C h ù èn g à i x i n l a âm c h i , s a n c ú m                  k h ö t r o n g g o ái , l ê ëy c a ái
b ò n h b a át , à i m u ác n û ú ác , v ï ì ù n u ö ën g à ú ä l o ân g " .

       T ö n H a ân h G i a ã m ú ã g o ái r a , t h ê ëy b a án h i n n h i ï ìu l ù æm . S o a ån c h û a t ú ái c a ái
b ò n h b a át , t h ê ëy a áo m a äo à ï í t r ï n , x e m q u a l a ån h l u ân g , c o i l o âa c o n m ù æt , T ö n H a ân h
 G i a ã h o ãi : " T h û a t h ê ìy a áo m a äo n a âo t ö ët d û ä v ê åy , h a y l a â à ö ì ú ã b ï n c h u âa ? " .

      T a m T a ån g n o ái x u ö i r ù çn g : " À ö ì t a m ù åc v a â à ö åi h ö ìi m ú ái l a âm t h ê ìy , à ö åi
m a äo n ê ìy k h ö n g h o åc k i n h c u än g t h u ö åc k i n h , m ù åc a áo n ê ìy k h ö n g b i ï ët l ï î, c u än g
 t h ö n g l ï î" .

        T ö n H a ân h G i a ã n o ái : " À û ú ân g T ê y P h û ú n g x a l ù æm , à ê ìu à u ö i c o á h a i t h ê ìy
t r o â, c o ân à ï í d a ân h l a âm c h i , x i n c h o b ê ån t h û ã" .

       T a m T a ån g n o ái : " N g û ú i m ù åc v û âa t h ò m ù åc , t a k h ö n g à ï í l a âm                c h i".

      T ö n H a ân h G i a ã à ö åi m a äo m ù åc a áo v a âo . T a m T a ån g m û ân g h ï ët s û ác , k h ö n g
ù n c ú m ù n b a án h , c û á n g ö ìi m i ï åm c h u á À õ n h t ê m . T ö n H a ân h G i a ã l a l ú án r ù çn g :
 " C h a c h a ã! N h û ác à ê ìu l ù æm , n h û ác à ê ìu l ù æm , c h ù æc l a â b ï í s o å à i m a â t h ö i " .

          T a m T a ån g t h ê ëy v ê åy n i ï åm h        o a âi . T ö n H    a ân h G i a ã n h a âo l ù n d û      ú ái à ê ët , c a á i
n   i ï ìn v a ân g b o áp r i ï ët , g ê ìn l u ãn g m a       ân g t a n g , T       ö n H a ân h G i a ã t ù çn m ù        çn g ú ã h o a âi
k  h ö n g à ù ån g . T a m T a n g s ú å g ú ä h û             m a äo , t h ö i     n i ï åm c h u á À õ n h t ê m .    T ö n H a ân h
G     i a ã h ï ët n h û ác à ê ìu , l ê ëy t a y r ú â t r ï n      t r a án , c a ái n    i ï ìn v a ân g b ù çn g s ú åi c h    ó , m a â b û ác
k  h ö n g r a , à u ån g t ú ái t h ò à a u à û át r u ö         åt , T ö n H a ân    h G i a ã h ï ët p h û ú n g p h e         áp , l ê ëy c ê y
k    i m t r o n g l ö î t a i r a , c ê ìm m a â c a åy c     a ái n i ï ìn v a ân      g , n h û n g c a åy h o a âi k h       ö n g à ù ån g ,
T    a m T a ån g s ú å x e o à û át , l i ï ìn n i ï åm c    h u áÀ õ n h t ê m          , T ö n H a ân h G i a ã l i ï ìn      n h û ác à ê ìu ,
à   û án g k h o âm x u ö ën g n h û x e c h ö ín g g         o ån g , à o ã t a i       à o ã m ù åt , s û n g m ù æt s û n   g à ê ìu .http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                                   158

       T a m T a n g t h ê ëy v ê åy à ö ån g l o ân g t h ö i n i ï åm t h ê ìn c h u á T ö n H a ân h G i a ã h ï ët
n h û ác à ê ìu t û ác t h ò , H a ân h G i a ã n o ái : " N ï ëu v ê åy t h ú âi t ö i n h û ác à ê ìu à ê y , l a â t a åi t h ê ìy
 r u ãa à o á" .

       T a m  T a ån g n o ái : " T a n i ï åm            t h ê ìn c h u á À õ n h t ê m , a i r u ãa x a ã n h a â n g û ú i m a â
l a âm  d û ä" .

       T ö n H a ân h G i a ã n o ái : " À ê u t h ê ìy n i ï åm               l a åi t h û ã c o i ? "

       T a m T a ån g n i ï åm v a âi c ê u , H a ân h G i a ã n h û ác à ê ìu q u a y q u ù æt , l i ï ìn l a l ú án l ï n
r ù çn g : " N h û ác q u a á c h û ân g , n h û ác q u a á c h û ân g , à û ân g n i ï åm n û äa , à û ân g n i ï åm n û äa ! "

      À a u â v ê åy t h ê ìy n o ái k h ö n g p h a ãi r u ãa l a âm s a o ? H ï î n i ï åm                      c h u á t h ò n h û ác à ê ìu ,
t h ö i n i ï åm t h ò h ï ët , t ö i à a ä r o ä b i ï ët , t h ê ìy c o ân g i ê ëu l a âm c h i ? "

       T a m  T a ån g h o ãi r ù çn g : " T û â r a ây s ù æp l ï n , n g û ú i n g h e l ú âi h a y k h ö n g t h ò
n o ái ? "

       T ö n H a ân h G i a ã t h û a r ù çn g : " T ö i n g h e l ú âi k h ö n g d a ám                      c a äi " .

       T a m T a ån g h o ãi : " N g û ú i c o ân v ö p h e áp n û ãa t h ö i ? "

       T ö n H a ân h G i a ã t h û a r ù çn g : " K h ö n g d a ám , k h ö n g d a ám ! "

        T u y n g o a âi m    i ï ån  g th     ò n o ái v   ê åy , m a â   trong     l o ân g g    i ê ån b i ï ët c h û  ân g n    a âo , l i ï ìn
l ê ëy t h i ï ët b a ãn g r a    m u ö     ën à   ê åp T a   m T a n g      . T am       T a ån g    t h ê ët k i n h   n i ï åm      t h ù èn g ,
 H a ân h G i a ã n h û ác à ê   ìu q u     a át e  á n h a âo ,    b u ö n g c   ê y t h i    ï ët b a ãn  g t û ác t h ò ö m      à ê ìu   l a m a äi ,
 l i ï ìn n o ái v ú ái T a m T    a ån g    r ù çn  g : "T ö    i à a ä b i ï ët   r ö ìi , x  i n t h ê ìy    à û ân g n i ï åm    n û äa "  .

       T a m T a ån g h o ãi : " A i c û áu n h a â n g û ú i k h o ãi n a ån , b ê y g i ú â l a åi m u ö ën g i ï ët t a ? "

      T ö n H a ân h G i a ã n o ái : " T ö i k h ö n g p h a ãi d a ám à a án h t h ê ìy , l ê ëy t h i ï ët b a ãn g r a
c o á c h u y ï ån . T ö i x i n h o ãi t h i ï åt , a i t r u y ï ìn p h e áp ê ëy c h o t h ê ìy ? "

       T a m T a ån g n o ái : " B a â g i a â h ö ìi n a äy t r u y ï ìn p h e áp ê ëy c h o t a " .http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                           159

       T ö n H a ân h G i a ã g i ê n å r ù çn g : " T h ö i t h ê ìy à û ân g n o ái n û äa l a âm c h i , t ö i b i ï ët
Q u a n Ê m g i a ã b a â g i a â ê ëy . B a ã g i o ãi b û åc n a âo à o á? À ï í t ö i l ï n N a m H a ãi m a â à a án h
 b a áo t h u â" .

       T a m T a ån g n o ái : " N g û ú i l a â c o n k h ó n g a ây , n o ái n g h e k h ö n g l ù æm , n g a âi à a ä
t r u y ï ìn t h ê ìn c h u á, l e ä n a âo n g a âi k h ö n g b i ï ët h a y s a o ? . N ï ëu n g û ú i m a n g m ù åt t ú ái
 n o ái , n g a âi n i ï åm c h u á n h û ác à ê ìu m a â c h ï ët ! " .

        T ö n  H a ân h G    i a ã g ê åt à ê ìu n o ái   r ù çn g : "   P h a ãi p h a ãi " . L i ï ìn  q u     y â x u ö ën g k h o ác m a â
n ù n n ó r ù çn g    : " T h ê ìy    ö i , ê ëy l a â n g a âi   t r u y ï ìn   t h ê ìn c h u á, m a â b o   áb    u ö åc t ö i , à ù ån g b a ão
 h ö å t h ê ìy , à i   t ú ái T ê y   P h û ú n g P h ê åt .     T h ö i tö     i k h ö n g c ö ë o a án ,    co  ân t h ê ìy à û ân g n i ï åm
 c h u á l a âm c h i   , töi tò   n h n g u y ï ån t h e o     h o a âi k h   ö n g d a ám c a äi l ú âi    d a   åy d ö î" .

      T a m T a ån g n o ái : " N g û ú i c o á l o ân g t h a ân h n h û v ê åy , t a c o ân n i ï åm                     c h u á l a âm
c h i . T h ö i , s û ãa s o a ån m a â à i , k h ö n g n ï n t r ï î n a äi " .

       T ö n H a ân h G i a ã n a i n õ t c ê ët g a án h l ï n v a i , T a m T a ån g g a át y ï n , t h ê ìy t r o â c h ó
d ù åm .
http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                            160
                          CHÛÚNG 15

               Nuái Xaâ Baân, caác thêìn giuáp sûác,
             Suöëi Ûng Sêìu, con ngûåa goâ cûúng.
       B ê   y g i ú â n o ái v ï ì T ö n H a ân h G i a ã, t h i ï åt t ò n h p h o â T a m T a ån g à i t h ó n h k i n h ,
à i l ê ìn l ê ìn    t h u m a än à ö n g s a n g , l ê ín b ê ín q u a à ê ìu t h a án g c h a åp . K h i t r ú âi à ö n g g h ï
 g ú ám , h ú i    g i o á b ê ëc l a ån h l u ân g . P h ê ìn t h ò l ö åi s u ö ëi t r e âo n o n , t h ï m n ö íi q u a t r u ö n g
 x u ö ën g d ö  ëc .

     T a m T a ån g n g ö ìi t r ï n l û n g n g û åa , n g h e n û ú ác c h a ãy ö ì ö ì, n g o á n g o a ái l a åi h o ãi
T ö n H a ân h G i a ã r ù çn g : " N û ú ác s u ö ëi n a âo c h a ãy h u n g v ê åy ? "

      T ö n H a ân h G i a ã t h û a r ù çn g : " T ö i c o á n h ú á c h ö î n a ây l a â h o ân n u ái X a â B a ân . C o á
s u ö ëi Û n g S ê ìu d û åa n u ái , c h o n ï n n û ú ác c h a ãy ö ì ö ì" .

       N o ái c h û a d û át l ú âi , n g û åa à i g ê ìn t ú ái s u ö ëi . T a m T a ån g g o â c û ú n g c o i n û ú ác
c h a ãy , t h ê ëy g i û äa s u ö ëi v u n g m ö åt c a á i à u ân g , l i ï ìn n ö íi s o án g t û b ï ì, d û ú ân g n h û b i ï ín
 c a ã, h i ï ån l ï n m ö åt c o n r ö ìn g n h o ã, b ö å t û ú án g d û ä d ù çn , c h ú ân v ú ân l ï n b ú â m a â c h u åp
 T a m T a ån g .

      T ö n H a ân h G i a ã q u ù n g g o ái x u ö ën g ù èm t h ê ìy m a â c h a åy n h û g i ö n g , c o n r ö ìn g
à ù æc t h ï ë r û ú åt t h e o , n h ù æm b ï ì k h ö n g k i ï åp , t r ú ã l a åi b ù æt n g û åa k i m m a â n u ö ët , l a âm
 l u ö n v a â l a åc v a â y ï n , ù n à a ä n o n ï , m ú ái t r ê ìm m ò n h x u ö ën g s u ö ëi .


http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                                               161

       T ö n H a ân h G i a ã c h a åy x a m ö åt à ö íi , k i ï ëm b a ân t h a åc h c h o t h ê ìy n g ö ìi . T r ú ã l a åi
d ù æt n g û åa l ê ëy à ö ì, m ú ái t h ê ëy à ö ì c o ân , n g û åa m ê ët , l i ï ìn g a án h à ö ì t r ú ã l a åi t h û a v ú ái
 t h ê ìy r ù çn g : " C o n r ö ìn g à a ä b i ï ën m ê ët r ö ìi , n o á d o åa n g û åa m ò n h c h a åy m ê ët .

         X in    t h ê ìy n g ö  ìi à o á à ù ån    g tö   i k     i ï ëm n g û åa à e  m    v ï ì. " N    o ái   r ö ìi  n h a ãy      lï  n m     êy,          úã
n û ãa l û   ân g d    o âm x u ö ën     g , n h e o     c o n    m    ù æt g i ö åc , c o i  k h ö n g s o     át c   h ö în    a âo . T   h ê     ëy n  h û än     g
 laân a i     g ê ëu    h u âm b e o   , k i ï ëm    k h ö   n g      à ù ån g n g û åa   l i ï ìn n h a    ãy x    u ö ën    g th û    a     v ú ái   th ê      ìy
 r ù çn g :   "T h ê    ìy ö i , c o     n n g û åa  c u ãa    m    ò n h c h ù æc b õ     r ö ìn g y ï    u n      u ö ët    s ö ën g   ,    c o i    k h ù  æp
 r û ân g k   h ù æp   n u ái k h ö n     g t h ê ëy d  a ån g      th  ê ëy h ò n h . "

      T a m T a ån g n o ái : " M i ï ån g c o n r ö ìn g b a o l ú án , n u ö ët l u ö n v a â n g û åa v a â y ï n ?
T h ï ë n o á t r ö ën t r o n g k e åt à a á c h ê n n o n , n g û ú i g ù æn g c ö n g k i ï ëm l a åi . "

        T ö n H a ân h G i a ã n o ái : " T h ê ìy c h û a r o ä, à ï í t ö i t h û a l a åi c h o r a ân h , c ù åp c o n
m ù æt c u ãa t ö i , c o i x a n g a ân d ù åm . C a án h c h u ö ìn g c h u ö ìn g l a â m o ãn g , t ö i c u än g t h ê ëy r o ä
 r a ân g . H u ö ën g c h i c o n n g û åa s ê ìm s ê ìm , c h ù èn g p h a ãi q u a án g m a n h m a â k h ö n g
 t h ê ëy ? "

       T a m T a ån g n g h e n o ái t h a n r ù çn g : " N ï ëu n o á n u ö ët c o n n g û åa r ö ìi , t a à i b ö å l a âm
s a o c h o t h ê ëu . T ö åi n g h i ï åp q u a á! C o n n g û åa c ö n g l a o m a â b õ c h ï ët , d ù åm t r û ú ân g
 d i ï åu v ú åi t h i ï åt k h ö n à i . " N o ái r ö ìi t h ú ã v ù æn t h ú ã d a âi , k h o ác h o a âi k h o ác h u äy .

      T ö n H a ân h G i a ã t h ê ëy t h ê ìy t h a n k h o ác n ö íi x u n g m a â n o ái r ù çn g : " T h ê ìy h a äy
n ñ n n g ö ìi à ê y , à ï í t ö i x u ö ën g k i ï ëm r ö ìn g à o âi n g û åa . "

       T a m T a ån g n ñ u l a åi n o ái r ù çn g : " T r o â à û ân g c o á à i , s ú å n o á l e án b o âø l ï n m a â ù n
t h õ t t h ê ìy n û äa , n ï ëu n g û åa n g û ú âi à ö ìn g b ö å v ö b u ån g n o á, t h ò l a âm s a o m a â à i à ï ën T ê y
 P h û ú n g ."

      T ö n H a ân h G i a ã n ö íi n o án g h e át l ú án r ù çn g : " T h ê ìy t h i ï åt b ê ët n h ê n q u a á! N g û åa
t h ú âi c u än g m u ö ën c ú ãi , m a â k h ö n g n ú ái t ö i r a , n ï ëu v ê åy t h ò t h ê ìy t r o â c û á n g ö ìi k y â, g i û ä
 g a án h à ö ì c h o t ú ái c h ï ët . "
http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                          162

       H a i t h ê ìy t r o â à û ú n g d u åc d ù åc x a ãy n g h e t i ï ën g n o ái t h i n h k h ö n g r ù çn g : " T ö n
H a ân h G i a ã c h ú á n g ê ìy , À û ú ân g n g û å à ï å à û ân g k h o ác , P h ê åt Q u a n Ê m s a i c h u án g t ö i
 x u ö ën g , m a â p h o â h ö å k e ã t h ó n h k i n h . "

       T a m T a ån g n g h e n o ái l a u n û ú ác m ù æt m a â l a åy k h a n g , T ö n H a ân h G i a ã h o ãi
r ù çn g : " C a ác n g û ú i l a â t h ê ìn g ò , x û n g t ï n c h o t a r o ä. "

     C a ác t h ê ìn n o ái : " T a l a â t h ê ìn L u åc à i n h L u åc g i a áp , n ù m           p h û ú n g Y ï ët à ï ë, b ö ën
v õ C ö n g t a âo , c h u án g t ö i t h a y p h i ï n à i t h e o b a ão h ö å. "

      T ö n H a ân h G i a ã n o ái : " V ê åy t h ú âi s a áu t h ê ìn L u åc à i n h , v a â C ö n g t a âo Y ï ët à ï ë ,
ú ã à ê y b a ão h ö å t h ê ìy t a . À ù ån g L a äo T ö n à i k i ï ëm c o n r ö ìn g à o âi c o n n g û åa . "

       C a ác t h ê ìn n o ái : " C o á c h u án g t ö i b a ão h ö å k h ö n g h ï ì g ò à ê u . "

       T a m T a ån g n g h e n o ái h ï ët l o , n g ö ìi m ö åt m ò n h t r ï n b a ân t h a åc h .

      C o ân T ö n H a ân h G i a ã x a ác h t h i ï ët b a ãn g à i t ú ái m e á s u ö ëi , m a â k ï u l ú án r ù çn g :
" B ú á c o n r ö ìn g ù n t r ö åm , t r a ã c o n n g û åa c h o t a o . " C û á à û án g k ï u h o a âi , v a n g t r ú âi
 v a n g à ê ët .

        C o   ân c o n r    ö ìn   g , à o ái b ù æt à ù ån g n g û åa ù n n o , x u ö ën g à a áy s u ö ëi n ù çm k h o a n h
k h ö n g th     e âm l ï n      n û   äa . X a ãy n g h e t i ï ën g k ï u r e áo , t û ác t h ú âi n ö íi s o án g t r e âo l ï n h o ãi
 r ù çn g : " M    ê ìy l a â t h  ù çn   g n a âo à o á, ú ã à ê u d a ám t ú ái à ê y ? K h ö n g a i m ù æc n ú å m ù æc n ê ìn ,
 c û á r e áo h o  a âi r e áo h    u äy   ? "

         T ö n H a ân h G i a ã n g o á t h ê ëy , h e át l ú án r ù çn g : " T a o ú ã à ê          u th ò       t a o ú ã,    m ê ìy t  ra
h   o ãi l a âm c h i ? P h a ãi t r a ã n g û åa c h o t a o . " N o ái r ö ìi à ê åp m ö åt c         ê y t h i      ï ët b a ãn  g . R ö ìn    g
c  h ú ân v ú ân à ú ä r a , h a ã m i ï ån g n h ù n n a n h , h a i à a ân g à a án h d û             åa s u ö   ëi h ö ìi l    ê u , r ö ìn    g
r  a án g à a â h ï ët s û ác , t ñ n h b ï ì k h ö n g c û å l a åi , l ù ån x u ö ën g s u ö ëi t r ö         ën à i .   T ö n H     a ân h G   iaã
g   i ê ån q u a á, c h û ú ãi m ù æn g n a át t a n , r ö ìn g g i a ã à o â l a än g t a i k h ö n g         d a ám   l o á à ê ìu    l ï n n û  äa .
T    ö n H a ân h G i a ã m ù æn g m o ãi m i ï ån g , v ï ì t h û a l a åi c h o t h ê ìy h a y         .

       T a m T a ån g n o ái : " N g a ây t r û ú ác n g û ú i à a án h c o åp , k h o e t a âi b ù æt à ù ån g r ö ìn g ,
t h ï ë c o n r ö ìn g n ê ìy l a â c h u áa à o a ân , n ï n n g û ú i b ù æt k h ö n g à ù ån g ? "


http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                                      163

        T ö  n H     a ân h      G i a ã n g h e t h ê ìy   n o   ái k h ñ c h , n ö íi g    a n m a âh     e át l ú án    r ù çn g    : "À   û ân g
n o ái n û äa ,    à û ân  g n o       ái n û äa , à ï í p h e n    n ê   ìy t ö i g i ï ët n o á  c h o t h ê ìy     c o i."     N o ái    r ö ìi x  a ác h
 t h i ï ët b a ãn  g tú    ái n ú     i k h u ê ët à u åc n g    ê ìu     c a ã s u ö ëi . C o n   r ö ìn g n ù  çm k h ö      n g à     ù ån g ,    n ö íi
 g a n n h a ãy    l ï n    s u ö   ëi m a â m ù æn g r ù çn g    : "   B ö å m ù åt l o å n ö ìi    k h ö n g b    i ï ët x ê ëu   , t ú ái   à ê y   l a âm
  k h ó v ú ái a   i?"

       T ö n H a ân h G i a ã n o ái : " M ê ìy t r a ã n g û åa c h o t a o , t h ò m ê ìy m ú ái c o ân s ö ën g . "
R ö ìn g n o ái : " T a o ù n c o n n g û åa m ê ìy à a â t i ï u m ê ët , l a âm s a o m a â t r a ã b ê y g i ú â? M ê ìy
 l a âm s a o t h ò l a âm à i , m u ö ën n o ái g ò t h ò n o ái t h û ã? "

         T ö n H    a ân    h G i a ã n o ái : " T a o n o ái        c h o c o n c a á c h a åc h   b i ï ët , n ï ëu     m ê ìy    k h ö n g traã
n g û åa , t h ò t a o         àê   åp c h ï ët m a â t r û â" N o ái     r ö ìi g i ú t h i ï ët b a ãn g à   a án h l i ï ìn   , r ö ìn g      c u än g n ö íi
 x u n g c h u åp à a        åi ;  à a án h h ú n m ö åt c h ê åp        m ú ái h a y k h ó m a ån h       h ú n r ö ìn    g . R ö     ìn g h o áa r a
 r ù æn n û ú ác , l u ãi    v ö       b u åi c o ã t û ác t h ò , T ö n    H a ân h G i a ã v a åc h c o    ã k i ï ëm h o    a âi , k i   ï ëm k h ö n g
  à ù ån g r ù æn , T ö      n      H a ân h G i a ã t û ác m ò n h       h ï ët s û ác , à o åc t h ê ìn    c h u á v ö åi    v a ân g     , à o âi S ú n
  t h ê ìn , T h ö í À õ    a ,       h a i n g û ú âi t ú ái à ö ìn g q   u ò t r û ú ác m ù åt .

       T ö n H a ân h G i a ã n o ái : " T h ö i , h a i n g û ú i c u ái x u ö ën g à ê y , à a án h n ù m                            h e âo d ù çn
m ù åt . "

       S ú n t h ê ìn , T h ö í À õ a à ö ìn g n ù n n ó r ù çn g : " B ê ëy l ê u t û ú ãn g À a åi T h a án h c o ân
n ù çm t a åi N g u ä h a ân h s ú n , k h ö n g d e â n g a âi à ï ën à ê y n ï n c h ù èn g r a n g h i n h t i ï ëp , x i n
 n g a âi r ö ån g l û ú ån g d u n g t h û á m ö åt p h e n . "

       T ö n H a ân h G i a ã n o ái : " N g û ú i b i ï ët l ö îi t h ò t a t h a , c u än g v õ t ò n h n h ê ët t h û á .
N g û ú i n o ái c h o t a n g h e t h û ã, c o n r ö ìn g n a âo à ï ën ú ã s u ö ëi n ê ìy ? N o á ù n c o n n g û åa
 c u ãa t h ê ìy t a , h o áa r ù æn n û ú ác t r ö ën c h u i t r ö ën n h u äi . "

       T h ö í À õ a , S ú n t h ê ìn à ö ìn g h o ãi r ù çn g : " N h û À a åi T h a án h l a â: C h ù èn g p h u åc
t r ú âi , k h ö n g s ú å à ê ët , à ö ët k h ö n g c h a áy , c h e ám k h ö n g t r ê ìy . S a o n a y l a åi c o á t h ê ìy , x i n
 n o ái r a c h o r o ä? "

      T ö n H a ân h G i a ã n o ái : " T h i ï åt c a ác n g û ú i k h ö n g b i ï ët , à ï í t a t h u ê åt l a åi c h o m a â
n g h e : B ú ãi v ê n g l ï ån h Q u a n Ê m l a âm h o åc t r o â T a m T a ån g . À i t h ó n h k i n h b ï n T ê y
 à ö å, b õ c o n r ö ìn g a ác n g h i ï åp ù n t û ú i c o n n g û åa c u ãa t h ê ìy t a . "

http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                                           164

       S ú n t h ê ìn       T h  ö íÀ   õ a n o ái   r ù çn   g : "C      a ái s u ö ëi n ê ìy    , thuúãn      a y k h ö n g c o á y ï u ú ã.
S u ö ëi s ê u v a â r ö ån      g ,   n û ú ác    t r o n g   n h   û t h ï    í m ù æt m e âo . O       Áv a âq u a   å b a y q u a , t h ê ëy h ò n h
 d û ú ái m ù åt n û ú ác .       N g   ú äm    ö åt b ê ìy   v ú    ái n o á,    b a y x u ö ën g      s u ö ëi m a    â c h ï ët h o a âi . N ï n g o åi
 r ù çn g s u ö ëi Û n g S      ê ìu    n g h  ô a l a âc h  i m      û n g   ( o á) t h û ú ân g s      ê ìu t h a ãm    .

      N ù m t r û ú ác Q u a n Ê m b ö ì t a át , à i t ò m k e ã t h ó n h k i n h , c o á c û áu m ö åt c o n r ö ìn g ,
b i ï íu ú ã m a â t u d û ú ái s u ö ëi , k h ö n g c h o l a âm d û ä, c h ú â n g û ú âi t h ó n h k i n h s e ä à i t h e o ,
 k h ö n g d e â l a âm n h ù n m a â n u ö ët c o n n g û åa c u ãa À a åi T h a án h . "

     T ö n H a ân h G i a ã n o ái : " N o á m ú ái h o áa r a r ù æn n û ú ác , t r ö ën v ö à a ám                                         c o ã n ê ìy ,
k h ö n g b i ï ët v ò c ú á n a âo , t ö i k i ï ëm h o a âi c h ù èn g t h ê ëy ? "

      T h ö í À õ a n o ái : " C a ái s u ö ëi n ê ìy c a ã m u ö n l ö î m ö åi , t h i ï ëu c h i c h ö î n o á ê ín m ò n h ,
t h ö i À a åi T h a án h à û ân g n o án g g i ê ån l a âm c h i , p h a ãi t h ó n h Q u a n Ê m b ù æt n o á. "

       T ö n H a ân h G i a ã n g h e n o ái b i ï íu S ú n t h ê ìn , T h ö í À õ a à i t h e o . T ö n H a ân h G i a ã
v ï ì t h û a c a ác v i ï åc c h o t h ê ìy h a y , x i n t h ó n h Q u a n Ê m m ú ái à ù ån g .

       T a   m T a ån g n o       ái : " N ï   ëu à i t h     ó n h Q u a n Ê         m b ï n      À ö n g h a ãi , b i ï ët c h û ân g n a âo
n g û ú i tr     úãv ï ìà ê y ? T        a à ú åi     l ê u n g   a ây , ù æt l a â c h    ï ët à o ái . "     N o ái c h û a d û át t i ï ën g , n g h e
 th i n h k h    ö n g c o ák e ãk       ï u r ù çn    g : "T a     l a â t h ê ìn Y ï     ët à ï ë à ê ìu     v a ân g n o ái c h o À a åi T h a án h
 r o ä, h a äy ú   ã g i û ä t h ê ìy T    a m T a      ån g , à ï    ít a à i t h ó n h     Q u a n Ê       m ."

        T ö n H a ân h G i a ã n g h e n o ái m û ân g r ù çn g : " T ö i c a ám                         ú n l ù æm . "

          B ê y   g iúân o      ái v ï ì ö n g t h ê     ìn     Y ï ët à ï ë,    à ï ën n   u ái   L a åc   à a âv  a âo t r o n    g r     û nâ g T    û ã
t r û ú ác    m a âr a    m ù æt Q   u a n Ê m , r ö ìi         t h u ê åt h ï ët    c ö n g v  i ï    åc . Q u   a n Ê   m n g h e        n o   ái , b û ú   ác
 x u ö ën   g t o âa s    e n , à ù  çn g v ê n c u ân g          Y ï ët à ï ë, b a    y q u a    k h    o ãi N  a m H     a ãi , l i ï ìn   t ú ái    n u ái X    aâ
 b a ân ,   t h ê ëy H    a ân h G     iaãà û ú n g k ï u        r e áo c o n r    ö ìn g , d   û åa    b ï n   m e ás   u ö ëi , Q u    a n    Ê m s     a i
  Y ï ët à   ï ëk ï u   H a ân h    G i a ã t û ác t h ò .

       T ö n H a ân h G i a ã n g h e k ï u t ú ái l i ï ìn n h a ãy l ï n m ê y m a â n o ái l ú án r ù çn g : " N g a âi
l a â P h ê åt t û â b i , h a y c û áu n g û ú âi t a i n a ån , s a o c o ân t r u y ï ìn p h e áp à ö åc m a â h a åi t ö i l a â k e ã
 t u h a ân h . "http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                   165

       Q u a n Ê m n o ái : " N g û ú i l a â c o n k h ó l ú án m ê åt , k h ö n g b i ï ët ú n a i , t a h ï ët l o ân g
t ò m k e ã t h ó n h k i n h , m a â c û áu n g û ú i k h o ãi n a ån , c h ù èn g b i ï ët t a å ú n t h ò c h ú á, l a åi c o ân c a ã
 t i ï ën g n ù ån g l ú âi . "

       T ö   n H   a ân h G i a ã n o ái : " B a â b a áo h a åi t ö i h ï ët s û ác ! À a ä c û áu t ö i k h o ãi n a ån , c u än g
v ê n g l ú âi    th e o      k e ã t h ó n h k i n h . S a o b a â l a åi b ê ët n h ê n , à ï í c a ái k i m c ö t r ï n m a äo , g a åt
 t ö i à ö åi m   a äo ê    ëy , t r u y ï ìn n i ï åm c h u á n h û ác à ê ìu . P h a ãi l a â b a â h a åi s a n h c ê ìu , s a o g o åi l a â
 t û â b i c û áu  k h ö   í? "

        Q u a n Ê       m    n g h e n o ái c û ú âi r ù çn g : " N g û ú i l a â c o n k h ó n g h õ c h m a ån g ; n o ái
k h ö n g c h õu p h         e áp , d a åy c h ù èn g n g h e l ú âi . N ï ëu c h ù èn g n i ï ìn à ê ìu , t h ò l a âm h u n g n h û
 t r û ú ác , c h ù èn g n      g h e l ú âi t h ê ìy d a åy b i ï íu , n o ái à ö ån g t h ò à i . P h a ãi c h o à ö åi k i m c ö m ú ái
 b i ï ët k i ï n t h ê ìn     c h u á" .

       T ö n       H a ân h G i a ã n o ái : " B a â à a ä n i ï ìn à ê ìu c o n k h ó s a o k h ö n g n i ï åt c ö í c o n
r ö ìn g , n u ö i       n o á ú ã s u ö ëi n ê ìy , r û ú åt t h ê ìy t ö i c h a åy c h ï ët , l a åi ù n t û ú i c o n n g û åa , b a â
 k h ö n g n o ái       à ö ån g c h u át n a âo ? C o ân r i ï n g d a å g h e át t h û ú n g , s a o g o åi c ö n g b ò n h
 c h a án h t r û åc "  .

      Q u a n Ê m n o ái : " C o n r ö ìn g ê ëy c o á t ö åi , t a x i n m ú ái c o ân h ö ìn , b i ï íu ú ã à ê y m a â
c h ú â, s a u l a âm n g û åa c h o t h ê ìy n g û ú i c ú ãi . N ï ëu c o n n g û åa p h a âm t u åc à i s a o t ú ái T ê y
 P h û ú n g , l a âm s a o m a â m ê ët l e ã c ö n g b ò n h , m a â g o åi r ù çn g t h û ú n g g h e át ? "

       T ö n H a ân h G i a ã n o ái : " N o á s ú å t ö i à a â t r ö ën m ê ët , b ê y g i ú â b i ï ët t ñ n h l a âm      s a o ? "

      Q u a n Ê m b a ão Y ï ët à ï ë r ù çn g : " N g û ú i x u ö ën g m e á s u ö ëi m a â k ï u l ú án n h û
v ê ìy : B ú á r ö ìn g n g o åc , l a â t h a ái t û ã t h û á b a , c o á p h ê åt Q u a n Ê m à o âi , p h a ãi l ï n l ê åp t û ác " .

       Y ï    ët à ï ë v   ê n g l ú âi , x u ö ën g k ï u n h û v ê åy . C o n r ö ìn g n g o åc n ö íi s o án g , l ï n k h o ãi
s u ö ëi , h o áa    h ò n h    n g û ú âi , l ï n m ê y l a åy Q u a n Ê m m a â b a åc h r ù çn g : " T ö i n h ú â ú n t h ê ìy
 c û áu n a ån ,   v ê n g    l ú âi ú ã l a åi s u ö ëi n ê ìy , h ù çn g n g a ây m ù æt n g o á l o m l o m , k h ö n g t h ê ëy k e ã
 th ó n h k i n   h à i à    ï ën " .

     Q u a n Ê m          c h ó T ö n H a ân h G i a ã m a â n o ái r ù çn g : " Ê Ëy l a â h o åc t r o â t h ê ìy t h ó n h
k i n h à o á" .


http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                                                              166

       T i ï íu l o n g n o ái : " B a åc h B ö ì T a át , n g û ú âi ê ëy d û ä t ú ån l ù æm , h ö m q u a t ö i à o ái
q u a á, ù n c o n n g û åa c u ãa y , b õ à a án h c h û ú ãi c a ã n g a ây , k h ö n g n g h e n o ái t h ó n h k i n h
 m ö åt t i ï ën g " .

       T ö n H a ân h G i a ã t r ú ån c o n m ù æt g i ö åc m a â n o ái r ù çn g : " T a åi m ê ìy k h ö n g h o ãi t ï n
h o å, t a o c h ù èn g l e ã k h i k h ö n g m a â n o ái " .

        T i ï íu l o n g n o ái : " T a o c o á h o ãi : M ê ìy l a â t h ù çn g n a âo à o á? Ú Ã à ê u d a ám t ú ái à ê y ?
M ê ìy n o ái : T a o ú ã à ê u t h ò t a o ú ã, m ê ìy t r a h o ãi l a âm c h i , p h a ãi t r a ã n g û åa c h o t a o . N o ái
 r ö ìi l i ï ìn à a án h b ö í, t a åi m ê ìy k h ö n g t h e âm n o ái , p h a ãi t a åi t a o k h ö n g h o ãi h a y s a o ? "

        Q u      a n Ê m      n o ái :   " C u än     g ta    åi c o n      k h ó    g i a â l a âm p h a ác h , à ú âi n a âo c h õ u m û ú ån
t i ï ën g a i .      T a d ù ån    c h o : T     û ân ê    ìy s ù     æp s a u    h a äy     c o ân n g û ú âi t h e o n û äa . N ï ëu g ù åp a i h o ãi
 t ú ái , t h ò p      h a ãi n o ái   à i th ó    n h k i      n h ,     h o ù åc   k h i    g ù åp n g û ú âi c u ãa t a , t h ò k h o ãi m ê ët c ö n g
 à a án h à ê åp      ". T ö n     H a ân h   G i a ãd      a ålu   ö n b a       b ö ën    t i ï ën g .

          Q u    a n Ê m      l ê ëy t r a ái   c h ê    u d û ú ái c ö í T i ï íu             lo n g , r ö  ìi l ê ëy c a     ân h d û   ú n g n h u án g
n û ú ác     c a m      l ö ì r a ãy   trïn m     òn h     n o á, t h ö íi m ö åt h ú              i , h e át m    ö åt t i ï ën  g b i ï íu      b i ï ën , l i ï ìn
 b i ï ën   r a c     o n n g û åa     k i m , Q   u a n       Ê m d ù ån r ù çn g :              "N g û ú i     p h a ãi h ï   ët l o ân g    à i c h o t ú ái
 T ê y P    h û ú    n g P h ê åt      t h ò h o áa   à ù ån     g m ò n h v a ân g " . N              g û åa ê ëy   n g ê åm h       a âm t h  i ï ët g ê åt à ê ìu .
  Q u a n    Ê m      t r u y ï ìn   H a ân h G    iaãd     ù æt v ï ì c h o T a m T               a ån g .

       Q u a n Ê m            g i a ãtû âv ï ìN        a m    H a ãi .      T ö    n H     a ân h G i a ã n ñ u a áo l a åi m a â n o ái r ù çn g :
" T ö i k h ö n g c h õ u           à i à ê u ! À û ú         ân g g a y k         h ö    íq u a   á, d ù æt ö n g t h ê ìy p h a âm t u åc à i c h û ân g
 n a âo c h o t ú ái T ê y            P h û ú n g ? H          ï ët n a ån n       ê ìy     t ú ái    t a i k i a , s ú å t ö i k h ö n g s ö ën g à ù ån g .
 T h ï ë n ê ìy k h o á t h a        ân h P h ê åt , t ö i       k h ö n g c h        õ u    à i à    ê u ! "

          Q u   a n Ê m       n o ái :     "K h i    trû     ú ác n     g û ú i c o ân c ö ët        t h u á c u än g    b ï ìn    c h ñ   t u h a ân h ,
n g a   ây n a y      k h o ãi n   a ån t r ú    âi , s a o    la   åi s a n     h b i ï ën g n h a ác ?         V i ï åc t u    h a ân h    th ò   c h õ u c û åc ,
 d a ây     c ö n g    q u a ãm    ú ái t h a     ân h . T   h ö     i à ï í     t a c h o p h e áp n         h a ân g û ú   i , à ï ën    l u ác    n g h iïng
 n g h   e âo , k ï   u t r ú âi   th ò trú    âi t h û ú     n g     , k ï u     à ê ët t h ò à ê ët c û     áu . T h ö i ,    n g û ú    i d a y    l û n g l a åi
  à ê y   , à ù ån g    t a l a âm   p h e áp    c h o " .

      Q u a n Ê m r û át r a b a l a á d û ú n g , à ï í d û ú ái o át H a ân h G i a ã h e át l ï n m ö åt t i ï ën g ,
b i ï ën r a b a s ú åi l ö n g d a âi , g o åi l a â l ö n g c û áu m a ån g . Q u a n Ê m d ù ån r ù çn g : " N h û l u ác

http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                                          167

n a âo k h ö ën n a ån , c o á l ö n g t a âi k h ö n g à ï ën n ö íi b o ã m ò n h " . H a ân h G i a ã n g h e n h i ï ìu
 t i ï ën g n o ái ï m , l i ï ìn l a åy t a å ú n B ö ì T a át , Q u a n Ê m v ï ì N a m H a ãi , T ö n H a ân h G i a ã
 d ù æt n g û åa v ï ì t h û a v ú ái t h ê ìy r ù çn g : " B a åc h t h ê ìy , c o n n g û åa à o á" .

      T a m T a ån g m û ân g r ù çn g : " C o n n g û åa b ê y g i ú â, s a o p h a át p h ò d û ä v ê åy ? K i ï ëm
à ù ån g ú ã à ê u à o á, n o ái l a åi t a n g h e ? "

       T ö n          H a  ân h G i a ã    th û  a r ù    çn g : " T h ê    ìy n o ái c h u y ï ån c h i ï m b a o s a o v ê åy ? N h ú â
ö n g Y ï ët à ï          ëm     ú âi p h ê åt   Q u    a n    Ê m , b ù æt     r ö ìn g b a åc h l ê ëy c h ê u , h o áa n g û åa k i m t h ï ë
 m a ån g , b û äa        t r û    ú ác r û ú åt  th ê   ìy c h    a åy c h ï ët ,  b ê y g i ú â l a âm b ö å h i ï ìn l a ân h , n ï ëu s a u s a n h
 c h û án g à i ï ìu        c h   i , t h ê ìy n   o ái   c h o  t ö i à a án h    n o á" .

    T a m T a ån g n g h e n o ái , l û ú åm                        à ê ët l a âm  h û ú n g , à ï í t r ï n b a ân t h a åc h , l a åy v ï ì
N a m H a ãi t a å ú n .

       T ö n H a ân h G i a ã n o ái : " C h û t h ê ìy g i u áp v i ï åc à a ä x o n g , n a y ú ã à ê u v ï ì à o á" .
N o ái r ö ìi m ú âi t h ê ìy l ï n n g û åa , c ê ët g a án h à i t h e o , à i t ú ái s u ö ëi Û n g s ê ìu v û âa m u ö ën
 c o än g t h ê ìy m a â l ö åi .

             X a ãy t h ê ëy ö n g c ê u c h ö ën g b e â t h a ã t ú ái . T ö n H a ân h G i a ã n g o ù æt m a â n o ái r ù çn g :

               " Ö n g l a âm ú n m ö åt p h e n             , à û a t h ê ìy t r o â t ö i    q u a     s u ö ëi " . Ö  n g    c ê  u c h ö ën g b e â
l a åi ,      T   ö n H a ân h G i a ã d ù æt t h ê ìy b          û ú ác x u ö ën g b e â, r ö     ìi q u    a ãy g a án h       lï n va    i , d ù æt n g û åa
 x u ö    ën    g b e â x o n g x a ã. Ö n g c ê u c             h ö ën g b e â m a u t ú å g      i o áb   a y , leån h     û  t ï n     b ù æn , t û ác t h ò
 k h o    ãi      s u ö ëi , t ú ái m e á b ï n T ê y . T h         ê ìy t r o â à ö ìn g l ï n b    ú â, T   a m T a ån g       b i ï íu  l ê ëy t i ï ìn m a â
  t r a ã.    Ö   n g c ê u k h ö n g c h õ u l a än h              c h ö ën g b e â r a g i û äa    s u ö   ëi m u â m u    â. T a m      T a ån g c h ê ëp
  t a y     b  a ái h o a âi , r ù çn g n h ú â ú n à û a           à o án .

       T ö n H a ân h G i a ã n o ái : " T h ê ìy k h ö n g b i ï ët n ï n n o ái ú n n g h ô a , n o á l a â t h ê ìn ú ã
s u ö ëi n ê ìy , c û á p h e áp p h a ãi à û a q u a , à ê u d a ám t h ê u t i ï ìn b a åc " . T a m T a ån g g ê åt à ê ìu
 n o ái p h a ãi , l i ï ìn l ï n n g û åa t h ù èn g x ö n g .

             T h ê ìy t r o â à i h ö ìi l ê u , m ù åt t r ú âi c h e n l ù ån .

       T a m T a ån g t h ê ëy b ï n à û ú ân g c o á m ö åt c a ái m i ï îu l ú án , l i ï ìn x u ö ën g n g û åa g h e á
v a âo , t h ê ëy t r ï n c û ãa c o á t r e o m ö åt t ê ëm b i ï ín b a c h û äa r ù çn g : " L y á x a ã t û â" . X a ãy t h ê ëy

http://ebooks.vdcmedia.com
NGÖ THÛÂA ÊN                                                         168

ö n g g i a â m a n g c h ö íi b ö ì à ï ì r a r û ú ác , c h ù æp t a y m a â n o ái r ù çn g : " X i n H o âa T h û ú ån g
 v a âo t r o n g n g ö ìi n g h ó " .

     T a m T a ån g b a ái l a åy m a â h o ãi r ù çn g : " M i ï îu n ê ìy s a o g o åi l a â L y á x a ã" .

       Ö n g g i a â n o ái : " À ê y l a â n û ú ác H ê ëp M ê åt , c a ái à ò n h n ê ìy c u ãa x o ám l a ân g à û án g
l ê åp , à ï í t h ú â p h û ú ån g T h ö í t h ê ìn . C h ù èn g h a y t h ê ìy ú ã c h u âa n a âo ? M a â à i à ê u à o á? " .

      T a m T a ån g n o ái : " T ö i ú ã À ö n g à ö å, v ï ì n û ú ác À a åi À û ú ân g , v ê n g l ï ån h v u a
t h ó n h k i n h , n a y l ú ä à û ú ân g x i n n g u ã à ú ä" . Ö n g g i a â t h ê ëy c o n n g û åa k h ö n g y ï n , l i ï ìn
 h o ãi v ò c ú á n a âo v ê åy ? T ö n H a ân h G i a ã t h u ê åt c h u y ï ån l a åi , ö n g g i a â ê ëy n o ái r ù çn g :

     " X o n g l ù æm , x o n g l ù æm ! T ö i c o á b ö å y ï n t ö ët q u a á, x i n c u án g c h o t h ê ìy " .

        S a án g n g a ây à e m b ö å y ï n r a à û a c h o t h ê ìy T a m T a ån g . T a m T a ån g m û ân g r ú ä
t o ã s û å t a å ú n . T ö n H a ân h G i a ã à i t h ù æn g y ï n v û âa v ù ån k h ö n g s a i m ö åt t h ñ , T a m T a ån g
 g i a ã t û â r a c û ãa , ö n g g i a â l a åi c h o t h ï m m ö åt c ê y r o i n g û åa b ù çn g g ê n c o åp l a âm r a .

      T a m T a ån g à i m ö åt h ö ìi , n g o á l a åi m i ï îu à ò n h à ê u m ê ët , n g h e t i ï ën g n o ái v ù n g
v ù èn g r ù çn g : " T a l a â S ú n t h ê ìn , T h ö í À õ a , v ê n g l ï ån h Q u a n Ê m b ö ì t a át , à e m c h o
 y ï n n g û åa v a â r o i , t h ê ìy r a án s û ác m a â à i , c h ù èn g n ï n t r ï î n a äi " .

      T a m T a ån g n g h e n o ái x u ö ën g n g û åa l a åy r ù çn g : " T ö i l a â m ù æt t h õ t x a ác p h a âm ,
x i n c a m t h ê ët l ï î" .

     T ö n H a ân h G i a ã à û án g c o i c û ú âi n g ê ët , T a m T a ån g q u ú ã r ù çn g : " N g h ô a g ò n h a â
n g û ú i k h ö n g l a åy , à û án g c h ö ën g n a ån h m a â c û ú âi ? "

       T ö n H a ân h G i a ã n o ái : " C h u án g n o á g i ê ëu à ê ìu b a ây à u ö i , à a án g l e ã b ù æt à a án h
c h ú i v a âi c h u åc , b ú ãi v õ l o ân g B ö ì T a át , n ï n t h a c h u án g n o á m ö åt p h e n , k h ö n g à a án h
 t h ú âi t h ö i , t ö åi g ò m a â l a åy n û äa ? "

      T a m T a ån g g i ê ån c h ú â d ê åy , l ï n n g û åa m a â à i , n h û än g l a â v o i , g ê ëu , h u âm , b e o ,
b i ï ët m ù åt T ï ì T h i ï n à ï ìu t r a án h h ï ët .
http://ebooks.vdcmedia.com
TÊY DU KYÁ                                                                                  169

       M u âa    À ö n   g n ê ìy      à a   ä m a än , t i ï ët X u  ê n t ú ái à a â s a n     g , c  ê y c   o ãn   a ãy c   h ö ìi x a n h ,
n u ái r û ân g b a   ây s ù  æc l u åc ,     laá  m a i à a ä u áa , n h    a ân h l i ï îu v û âa    x a n h   , th  ê ìy   troâà     i m ö åt h ö ìi
 l ê u , x e m th   ê ëy m      ù åt t r ú  âi c    h e n l ù ån , T a m      T a ån g n g o á q u   a n h    n g o  áq u  ê ët , à  ù ån g k i ï ëm
 x o ám n g h ó n   g ú i ,    x a ãy t h    ê ëy    m ö åt t o âa n h a â c   a o l ú án , l i ï ìn h  o ãi H    a ân h   G i  a ã r ù çn   g :

      " N g û ú i c o i c o á p h a ãi l a â n h a â g i a âu t r û ú ác m ù åt à o á c h ù n g ? "

      T ö n H a ân h G i a ã x e m l a åi t h û a r ù çn g : " C h ù æc k h ö n g p h a ãi n h a â a i , m ö åt l a â
c h u âa c h i ï ìn , h a i l a â à ò n h m i ï îu ; v ê åy t h ò t h ê ìy t r o â v a âo à o á m a â n g h ó , r ö ìi m a i s a án g s e ä
 à i".

      T a m T a ån g n g h e n o ái l o ân g m û ân g g i u åc L o n g c ê u r i ï ët t ú ái .
http://ebooks.vdcmedia.com