Ipv6

Document Sample
Ipv6 Powered By Docstoc
					Prednosti IPv6 protokola


    Prof. dr Zoran Jovanović
Računarski Centar Univerziteta u Beogradu
IPv4
  IPv4 je osnovni protokol Interneta, čiji inicijalni dizajn
  nije predviđao okolnosti koje su se pojavile
  ekspanzijom i popularnošću Interneta i računarski
  tehnologija.
  Ove okolnosti se ogledaju u sledećim problemima i
  potrebama:
    Eksponencijalni rast Interneta
    Nedostatak IPv4 adresnog prostora
    Velike tabele rutiranja
    Autokonfiguracija
    Bezbednost podataka na IP nivou
    QoS (Quality of Service)
  IPv6
  Kako bi se zadovoljili zahtevi današnjeg (i budućeg)
  Interneta, IPv6 donosi sledeće karakteristike:
     Veći adresni prostor
     Jednostavnije zaglavlje za efikasniju obradu paketa
     Slojevitost u hijerarhijskoj strukturi mreže za efikasnije
     rutiranje
     Fleksibilno zaglavlje sa nizom opcija
     Podršku za široko primenjene protokole rutiranja
     Podršku za autokonfiguraciju računara
     Podršku za bezbednost podataka sa IPSec implementacijom
     Poboljšana podrška za Mobile IP
     Ugrađena podrška za alokaciju resursa i kvalitet servisa (QoS)
     Povećan broj multicast adresa
Osnovno zaglavlje IPv6
  IPv6 zaglavlje je jednostavnije u odnosu na IPv4
Format IP paketa


 VERS  HLEN   SERVICE TYPE         TOTAL LENGTH
    IDENTIFICATION        FLAGS   FRAGMENT OFFSET
 TIME TO LIVE   PROTOCOL          HEADER CHECKSUM
             SOURCE IP ADDRESS
          DESTINATION IP ADDRESS
         IP OPTIONS               PADDING
                DATA
                ...
Šta je izbačeno od obaveznih polja
IPv4
  Header length (Fiksan!) izbačen, a datagram
  lenght sa payload length
  Sve za fragmentaciju u podacima dodatnog
  zaglavlja - extension header
  Service type zamenjen sa traffic class i flow
  label
  Flow label za pridruživanje resursa u ruterima
  Upravljanje resursima!
  Protocol zamenjen sa next header
Dodatna zaglavlja IPv6
  U IPv6 većina dodatnih opcija se nalazi u dodatnim zaglavljima
  Veća efikasnost u prenosu paketa, jer se šalju samo potrebna
  zaglavlja
Pokazivač na sledeće zaglavlje
  Kod koji govori šta je u sledećem zaglavlju i
  sopstvenu dužinu da se nađe sledeće zaglavlje
  Potpuno izjednačene opcije IPv6 i sledeći sloj
  protokola (npr. TCP ili UDP)
  Protokol polje više nije potrebno jer je
  uključeno u polje zaglavlje
  Čak postoji uputstvo šta raditi sa podacima
  dodatnog zaglavlja ako se ne može rastumačiti
  Slaganje: prvo IP sloj opcije pa viši slojevi
Fragmentacija
  Fragmentacija na izvorištu!!
  Izvorište koristi ili garantovani MTU (1280 okteta) ili
  radi Path MTU Discovery
  Path MTU Discovery vrati MTU, a onda izvorište radi
  fragmentaciju i dodaje Fragment extension header
  Posledica – ne sme da bude česte promene putanja
  Ako ruter ne može da prosledi zbog MTU, javi se ICMP
  poruka o fragmentaciji i šalje izvorištu
  Izvorište opet Path MTU Discovery
IPv6 adresni prostor
  IPv6 adresa je dužine 128 bita
  Tipovi IPv6 adresa
    Unicast – Predstavlja adresu koja se dodeljuje jednom interfejsu.
    Anycast – Predstavlja adresu koja identifikuje više interfejsa koji
    tipično pripadaju i različitim uređajima. Paket koji je poslat na
    anycast adresu stići će najbližem i samo jednom interfejsu, koji
    je vezan za tu adresu. Koji je najbliži interfejs određeno je
    protokolom rutiranja i metrikom.
    Multicast – Predstavlja adresu koja identifikuje skup interfejsa
    koji tipično pripadaju različitim uređajima. Paket koji je poslat na
    multicast adresu biće prosleđen na sve interfejse određene tom
    adresom.

  2001:4170:0000:0000:0000:0000:0000:0112/64
IPv6 adresni prostor
  IPv6 adresa je dužine 128 bita
  Tipovi IPv6 adresa
    Unicast – Predstavlja adresu koja se dodeljuje jednom interfejsu.
    Anycast – Predstavlja adresu koja identifikuje više interfejsa koji
    tipično pripadaju i različitim uređajima. Paket koji je poslat na
    anycast adresu stići će najbližem i samo jednom interfejsu, koji
    je vezan za tu adresu. Koji je najbliži interfejs određeno je
    protokolom rutiranja i metrikom.
    Multicast – Predstavlja adresu koja identifikuje skup interfejsa
    koji tipično pripadaju različitim uređajima. Paket koji je poslat na
    multicast adresu biće prosleđen na sve interfejse određene tom
    adresom.

  2001:4170:0:0:0:0:0:112/64
IPv6 adresni prostor
  IPv6 adresa je dužine 128 bita
  Tipovi IPv6 adresa
    Unicast – Predstavlja adresu koja se dodeljuje jednom interfejsu.
    Anycast – Predstavlja adresu koja identifikuje više interfejsa koji
    tipično pripadaju i različitim uređajima. Paket koji je poslat na
    anycast adresu stići će najbližem i samo jednom interfejsu, koji
    je vezan za tu adresu. Koji je najbliži interfejs određeno je
    protokolom rutiranja i metrikom.
    Multicast – Predstavlja adresu koja identifikuje skup interfejsa
    koji tipično pripadaju različitim uređajima. Paket koji je poslat na
    multicast adresu biće prosleđen na sve interfejse određene tom
    adresom.

  2001:4170::112/64
IPv6 globalna unicast adresa
  IPv6 globalna unicast adresa je dostupna iz IPv6 dela
  Interneta i ekvivalentna je javnoj IPv4 adresi.
  Struktura globalne unicast adrese omogućava agregaciju
  prefiksa kako bi se omogućilo efikasnije rutiranje.
  Trenutno, globalne unicast adrese se dodeljuju iz opsega
  adresa koje počinju sa binarnom vrednošću 001 (odnosno
  2000::/3).
IPv6 multicast adrese
  IPv6 multicast adrese imaju prefiks FF00::/8 (1111 1111)
  Pored prefiksa, multicast adrese imaju dodatnu strukturu
  kojom se definiše trajanje, opseg i multicast grupa
  kojima pripadaju.
  FF02::1 (multicast adresa svih uređaja na lokalnoj mreži)
ICMPv6
  ICMPv6 (Internet Control Message Protocol) ima iste
  funkcije u prijavljivanju grešaka i slanju jednostavnih
  echo poruka kao i ICMP za IPv4
  ICMPv6 ima i dodatne funkcije koje se ogledaju u pomoći
  pri funkcionisanju dva IPv6 protokola:
    Multicast Listener Discovery (MLD) – MLD koristi tri
    različite ICMPv6 poruke koje zamenjuju IGMP protokol
    verzije 2 koji se koristio u IPv4.
    Neighbor Discovery (ND) – koristi pet različitih ICMPv6
    poruka koje omogućavaju komunikaciju među uređajima na
    lokalnom linku. ND zamenjuje ARP, ICMPv4 Router
    Discovery i ICMPv4 Redirect.
Autokonfiguracija IPv6 uređaja
  Autokonfiguracija se vrši preko Router Discovery procesa
  Uređaj na mreži šalje Router Solicitation poruku
  Ruter na mreži odgovara sa Router Advertisement, koja
  sadrži informaciju o mrežnom prefiksu
  Uređaj sam konstruiše svoju adresu od IPv6 mrežnog
  prefiksa i svoje MAC adrese, koristeći EUI-64 format
EUI-64 format
IPv6 protokoli rutiranja
  Rutiranje u IPv6 se zasniva na istom principu kao i
  rutiranje u IPv4, na osnovu destinacione adrese i njenog
  poklapanja sa najdužim prefiksom (longest-prefix match)
  iz tabele rutiranja.
  Protokoli rutiranja definisani za IPv6 predstavljaju
  uglavnom iste protokole kao i za IPv4, a specifičnosti se
  ogledaju u drugačijem tipu adrese i mrežnih prefiksa,
  koje donosi IPv6.
  Protokoli rutiranja definisani za IPv6
    RIPng
    OSPFv3
    IS-IS
    Multiprotocol BGP
Mehanizmi tranzicije sa IPv4 na IPv6
  Prelazak sa IPv4 na IPv6 je komplikovan i dugotrajan
  proces koji karakteriše neophodnost postojanja oba
  protokola na zajedničkoj fizičkoj infrastrukturi

  Paralelno sa dizajnom IPv6, osmišljene su različite
  tehnologije i tipovi adresiranja koji omogućavaju
  komunikaciju uređaja u okruženju oba protokola

  Mehanizmi tranzicije sa IPv4 na IPv6 treba da olakšaju
  integraciju novih IPv6 i postojećih IPv4 mreža i aplikacija
Mehanizmi tranzicije sa IPv4 na IPv6
  Tranzicioni mehanizmi se mogu klasifikovati u tri
  kategorije:

    IPv4/IPv6 Dual stack – bazira se na korišćenju duplog IP
    sloja koji omogućava mrežnim uređajima potpunu podršku
    za IPv4 i IPv6.
    IPv6 Tunelovanje (IPv6 Tunneling mechanisms) – bazira se
    na enkapsulaciji IPv6 paketa u IPv4 paket.
    Mehanizam translacije protokola (Protocol Translation
    mechanisms) – bazira se na translaciji IPv6 paketa u IPv4
    paket i obratno. Ovaj mehanizam omogućava komunikaciju
    IPv6 i IPv4 uređaja.
IPv4/IPv6 Dual stack
  Dvostruki IP sloj sadrži jedinstvenu implementaciju
  protokola četvrtog sloja, kao što su TCP i UDP. Takođe, svi
  protokoli viših slojeva mogu komunicirati preko IPv4 i IPv6.
IPv6 tunelovanje
  IPv6 saobraćaj se enkapsulira u IPv4 pakete, kako bi bio poslat
  preko IPv4 infrastrukture.
  Omogućeno je izolovanim IPv6 mrežama da komuniciraju, bez
  potrebe za izmenom postojeće IPv4 infrastrukture
 Mehanizam translacije protokola
Mehanizmi translacije
protokola treba da
obezbede komunikaciju
između uređaja koji koristi
samo IPv6 i uređaja koji
koristi samo IPv4.

Ovakva primena zahteva
translaciju između IPv6 i
IPv4 zaglavlja, koja će se
obavljati na računaru ili
ruteru.

Primer: NAT-PT
(Network Address Translation
– Protocol Translation)
Zaključak
  IPv6 protokol postaje sadašnjost računarskih mreža i
  Interneta
  Evropski projekti i istraživanja u pravcu primene IPv6
  (6NET, 6DISS)
  Nedovoljna podrška za IPv6 operativnih sistema i
  aplikacija
  Izbor tranzicionih mehanizama
  Proces širenja IPv6 u akademskoj mreži Srbije
  predstavljaće jedan od glavnih pravaca razvoja, a u
  prvo vreme biće zasnovan u najvećem broju slučajeva
  na različitim mehanizmima tunelovanja

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:13
posted:11/5/2012
language:Unknown
pages:24