PowerPoint Presentation by NdYVW3

VIEWS: 4 PAGES: 33

									maaettevõtja partner


    Aivar Künnapää
   aivar.kunnapaa@mes.ee
      ????

Asudes midagi tegema, tuleb endalt küsida:
“Kelle või mille nimel me toimetame - tegutseme,
kelle jaoks tahame maaelu arendada ? ”
KOLM EESTIT
KOLM EESTIT

Kui Eesti lipu värvid järjestada rikkuse-vaesuse järgi,
tuleb sinimustvalge asemel heisata hoopis valgesininemust.

Nagu näha, oleme Eesti kaardil vallad ja linnad jaganud kolme
rühma. Aluseks omavalitsuse maksutulud ühe elaniku kohta (ilma
riigi toetusteta).
Rahandusministeeriumi kogutud andmetel teenis Eesti keskmine
vald 2005. aastal maksudena 5197 krooni inimese pealt.
Sellest 1000 krooni üles- või allapoole loemegi keskmikeks.
Suurema maksutuluga omavalitsused lähevad kaardil jõukate
kilda. Ülejäänud jäävad kehvikute hulka.
               Argo Ideon  Eesti Ekspress 10.08.2006
      Elukeskkond maal
Ettevõtlus             infrastruktuur
            Kohalik
           omavalitsus
                     vaba aeg, kultuur


haridus, tervishoid         sotsiaalsfäär
 Ettevõtlus pole Eestis kuigi levinud
 Eestis tegutses 2004. aastal ettevõtjana 4% tööealisest
 ehk 16–74-aastasest rahvastikust.
 Statistikaameti 2004. aastal esimest korda korraldatud
 sotsiaaluuringu andmetel määratles end ettevõtjana 44 500 inimest.
 Palgatöötajaid oli 554 100 ehk 55% tööealisest rahvastikust.

 Ettevõtjate peamine tegevusala oli põllumajandus, jahindus ja
 metsamajandus, millega tegeles 29% kõigist ettevõtjatest.
 Ettevõtjad jagunesid omakorda palgatöötajatega ettevõtjateks ja
 üksikettevõtjateks. Palgatöötajatega ettevõtjad tegelesid põhiliselt
 kaubanduse või remondiga ning töötleva tööstusega.
 Üksikettevõtjate peamised tegevusalad olid aga põllumajandus ja
 kinnisvara. Kõige rohkem ettevõtjaid oli Lõuna- ning Põhja-Eestis.

Nii nagu igal pool mujalgi, peab ka Eestis juhtide tööülesanne olema mitte parima
tänapäeva ettevõtte ehitamine, vaid ÕIGE ettevõtte rajamine homse tarvis.
Peter F. Druckes „ Juhtimise väljakutsed 21.sajandiks ”
FINANTSEERIMISALLIKATE ÜLDINE PAKKUMINE
ettevõtjate hinnangul Eestis 2005
Man Net Partners Baltics OÜ andmetel


            piisav
            5%  kättesaadav
    41%
                    ebapiisav
                     54%
 MISSIOON        VISIOON
Eesti maapiirkonna   Eesti maaelu toimib
 majandusarengu    hea infrastruktuuri ja
  toetamine    arenenud ettevõtlusega
       EESMÄRGID
Eesmärgid ettevõtluse arendamisel maapiirkonnas:
1. säilitada tööhõive maal;
2. tagada toiduainete ja teiste eesti toodete
  olemasolu;
3. kasutada looduse ja ajaloo poolt meile antud
  ressurssi (põllumaa, mets, looduskeskkond)
  oma rahva rikkuse kasvatamiseks;
4. hoida elukeskkonda kõigi Eesti elanike jaoks;
5. üldisem eesmärk on maapiirkonna asustatuse
  säilitamine.
         AJALUGU
Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES) tegutseb praegusel kujul
2001. aasta lõpust, kui kaks põllumajanduse ja maaettevõtluse
arendamisele ja toetamisele suunatud sihtasutust koondasid oma
vahendid ja ülesanded ühe katuse alla:
   Maaelu Laenude Tagamise Sihtasutus (1996)
              +
   Põllumajanduse ja Maaelu Krediteerimise Fond
             (1993)
              =
    Maaelu Edendamise Sihtasutus
             (2001)

MES on Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse
alusel tegutsev riigiabi andja, andes abi Euroopa Komisjoni poolt
aktsepteeritud vormides.
          STRUKTUUR


          ASUTAJAÕIGUSTE TEOSTAJA
            põllumajandusminister


   AUDITI KOMITEE     NÕUKOGU
     3-5 liiget      7-15 liiget


   KREDIIDIKOMITEE     JUHATUS
                             sekretär-juhiabi
    kuni 5 liiget     kuni 3 liiget


            teabe- ja                    raamatupidamine ja
klienditeenindus               juriidiline teenistus
          arendusteenistus                    finantsteenistus
   NÕUKOGU

  esimees      aseesimees
Jaan ÕUNAPUU     Ants NOOT

 liikmed:
 Andres HÄRM    Andres VARIK
 Jaanus MUTLI   Kalle KUKK
 Kersti SARAPUU  Leino MÄGI
 Mait KLAASSEN   Rein AIDMA
 Jaanus MARRANDI  Viktor SARTAKOV
 Toomas VAREK
      JUHATUS
 juhatuse liige  juhatuse esimees
THEA KAURLA    RAUL ROSENBERG
          MEETMED
                  MAAELU JÄTKUSUUTLIKKUSE
   KAPITALILE LIGIPÄÄSU      TAGAMISEKS JA MAINE
 PARANDAMISEKS MAAPIIRKONNAS      VÄÄRTUSTAMISEKS FINANTSASUTUSE vahendusel       otse SIHTASUTUSEST

  LAENUD     TAGATISED     LAENUD     TOETUSED


investeerimis-   faktooring  maa ostuks     õppetoetus
laen

                struktuurifondide
käibekapitali-   liising              teavitus-
                toetuste sild-
laen                         toetus
                finantseerimiseks


                 hoiulaenu-
                 ühistutele
         TAGATIS ehk käendus
MES annab maapiirkonna ettevõtjale võimaluse
laenuraha abil teha investeeringuid ka siis, kui:
1) tema tagatisvara väärtus ei ole piisav;
2) tagatisvara on spetsiifiline ning selle väärtust
on raske hinnata;
3) ettevõtja omafinantseeringu osakaal on väike;
4) ettevõtte tegevus on algusjärgus
(alla kahe aasta tegutsenud maaettevõtjate projektid).
KUIDAS                        TAGATIS TOIMIB
     laenutaotleja                 Tagatise taotlus
LAENUSAAJA      LAEN     LAENUANDJA      TAGATIS


                           käenduskohustus
       laenu ja intressimaksed


                    tagatistasu
 Võimalus saada laenu       Risk MAANDATUD          Maaelu edeneb
           TAGATISED
MES annab tagatisi Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise
seaduse (MPKS § 51 lg 3) alusel :
1) laenutagatis maapiirkonnas tegutsevale ettevõtjale;
2) liisingu tagatis maapiirkonnas tegutsevale ettevõtjale;
3) faktooringu tagatis põllumajandustootjale.
Tagatis (käendus) võib olla kuni 75 protsenti laenusaaja laenukohustuse
jäägist.
Tagatise saajal on esmane vastutus laenu eest, tagades laenu oma
varaga. Sihtasutus võtab teisese vastutuse, mis laieneb üksnes
võlgniku põhikohustusele ning täiendab võlgniku vastutust.
          TAGATISED

Palju tagatis maksab?
TAGATISTE HINNAKIRI (alates 01. aprill 2006)

Tagatistasu –
üle 2 aasta tegutsenud ettevõtjale alates 1% aastas,
alustavale ettevõtjale alates 1,5 % aastas.
Tagatislepingutasu –
ühekordne tagatislepingu sõlmimise eest kuni 0,5%,
minimaalselt 300 krooni
Tagatislepingu muutmise tasu –
tasu tagatislepingu muutmise eest kuni 0,2%,
minimaalselt 100 krooni
                    TAGATISTE TOEL MAAPIIRKONNAS
                    INVESTEERIUTD mln kr
2500

                                                                       2100
2000                               laen                            1904
                                 tagatis                    1666

1500                                                1348
                                            1121                            1 030
                                                                    926
                                     860
1000                                                           817
                              578                       648
                                         402      533
 500                     292         273
                117          150
                    67
      2,6 2 42,2 25
  0
                                                                6
     ts-9 7


          ts-9 8


                ts-9 9


                       ts-0 0


                             ts-0 1


                                     ts-0 2


                                            ts-0 3


                                                  ts-0 4


                                                        ts-0 5
                                                                      ts-0 6
                                                                u ni-0
    3 1-de


         3 1-de


               3 1-de


                     3 1-de


                            3 1-de


                                   3 1-de


                                          3 1-de


                                                 3 1-de


                                                       3 1-de
                                                                     3 1-de
                                                             3 0-ju
       LAENUD

MES annab maaettevõtjatele erineva
sihtotstarbe ja kestvusega laenusid majandustegevuseks:
 1) laen (krediidiasutuse vahendusel) maapiirkonnas
  tegutsevale ettevõtjale;
2) käibekapitali laen põllumajandustootjate ühiseks
  varustus- ja turustustegevuseks;
3) laen hoiu- ja laenuühistute tegevuse arendamiseks;
4) investeerimislaen tootmiseks vajaliku maa ostuks.
5) laen struktuurifondide toetuste sildfinantseerimiseks
  Ülevaade MESi laenuportfellist 2005. aasta lõpus          Muud laenud         Laen maa
            2%            ostuks
                         27%  Finants-                       Sild-
asutuste kaudu                   finatseerimis-
  laenatud                       laenud
  vahendid                        4%
   59%
                   Hoiu-laenu-
                    ühistutele
                    laenatud
                    vahendid
                     8%
         MESi laenude jaotus valdkonniti
          KOOSTÖÖPARTNERID
Parex Banka Eesti filiaal
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG
Tallinna filiaal            Kambja HLÜ
Eesti Krediidipank           Kehtna HLÜ
Krediidipanga Liising          Leie HLÜ
Hansapank                Lääne HLÜ
Hansa Liising Eesti           Maaelu Edendamise HLÜ
SEB Eesti Ühispank           Põlva HLÜ
SEB Ühisliising             Saaremaa HLÜ
Sampo Liising              Virumaa HLÜ
Tallinna Äripank            Viiratsi HLÜ
TBB Liising
Nordea Bank Finland Plc Eesti Filiaal
Pankurid pakuvad sulle vihmavarju siis, kui päike paistab,
ja on valmis selle kohe ära tõmbama, kui sadama hakkab.
                         (Mark Twain)
on partner, kes ulatab sulle vihmavarju,
mis kaitseb nii päikese kui ka vihma korral.
 Ühiskonna mure
Maaettevõtja suurimad probleemid:
sobivate töötajate puudus ja suutmatus maksta nõutavat töötasu …
      ÕPPETOETUS
  “Maaelule omane keskkond säilib
  ainult juhul, kui seal on maaelu
  miljööväärtusest huvitatud ettevõtjad.”Toetusi kutsehariduse omandajaile on sihtasutus
maksnud alates 2003.aasta jaanuarist.
2006.aastast annab MES õppetoetust uue korra alusel - toetuse
saamiseks võtab õpilane lepingulise kohustuse elada ja töötada
pärast kooli lõpetamist vähemalt kolm aastat maapiirkonnas.
Toetuse suurus sõltub toetuse saaja õppeedukusest ning õppetööst
osavõtust.
Pakkudes õpinguperioodiks toetust, loodame suunata noori
kutseharidust omandama ning seeläbi koolitada haritud ettevõtjaid
ja/või maaettevõtjaile haritud töötajaid.
        TEAVITUSTOETUS
Teavitustoetus on rahaline abi, millega osaliselt või täielikult
  kaetakse sellise tegevuse kulud, mille eesmärk on põllumajandus-
  ja maaelualase teabe levitamine, maaettevõtlusele kaasaaitamine,
  põllumajanduse ning maaelu maine väärtustamine,
  jätkusuutlikkuse tagamine ja kultuuritraditsioonide säilitamine.
Toetust antakse:
1. trükiste väljaandmiseks
2. konverentside, seminaride, infopäevade, õpikodade (work-shop)
  korraldamiseks
3. infopunktide rajamiseks
4. elektroonilistel kandjatel infomaterjalide tegemiseks
5. andmebaaside rajamiseks ja haldamiseks
6. tutvumissõitudeks
7. muuks maaelu edendavaks tegevuseks
       MAAELU MAINE VÄÄRTUSTAJANA
Soovime kogu ühiskonnale näidata positiivses võtmes
maal tegutsevaid ettevõtjaid ning inimesi.
Koostöös põllumajandusministeeriumi ja
erialaorganisatsioonidega tunnustame igal aastal
preemiatega tublimaid oma ala tegijaid:
1. parim maamajanduseriala õpilane;
2. parim maamajanduseriala õpetaja;
3. parim piimakarja kasvataja;
4. parim lihaveisekarja kasvataja;
Toetame maaelu soodustavaid ja tutvustavaid üritusi
ning konkursse, osaleme messidel ja näitustel
tutvustamaks sihtasutuse tegevust ettevõtjatele
ja saamaks neilt tagasisidet.
Biomassi ja bioenergia kasutamise
   edendamise arengukava
   aastateks 2007- 2013
    (võeti vastu 25.01.2007)


       Andres Õunmaa
       andres.ounmaa@mes.ee
• Põhieesmärk on vähendada Eesti
 sõltuvust imporditavatest
 energiaressurssidest ja
 mitmekesistada energiaressursside
 nomenklatuuri
• Põhieesmärki toetavaks eesmärgiks
 on biomassi toorainena kasutamise
 laiendamine;
Meetmed ja tegevused 2007-2008
• Arendus- ja uurimistegevuse toetused
• Teavitustegevus
• Statistiliste andmete kogumine ja
 hinnainfo
• Rahvusvaheline koostöö
• Sisend aastateks 2009 – 2013
        võimalikud rollid

• Kodulehe loomine ja haldamine
• Koolitused, näitused, seminarid
• Pilootprojektide käivitamine
• Konkreetsete projektide rahastamine
  – Uuringud ja äriprojektid
• Koostöö vedaja rahvusvaheliste organisatsioonidega
 ja välisprojektidega.
  tänab tähelepanu eest!
Edendame Eesti maaelu üheskoos !

   http://www.mes.ee
      KONTAKTANDMED

http://www.mes.ee
e-post  mes@mes.ee
telefon  648 4064
faks   648 4065


aadress  R.Tobiase 4, 10147 TALLINN


            reg. nr 90000245

								
To top