Government Security Monitoring - ____________________________

Document Sample
Government Security Monitoring - ____________________________ Powered By Docstoc
					การเขาถึงระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์
   ้
 แบบรวมศูนย ์ (Single Sign-On)
             คืออะไร?
 คือ ความสามารถของระบบการยืนยันตัว
 บุคคล (Authentication Service) ที่
             ่ ้
 รองรับการให้ผูใช้งานลงชือเขาใช้งาน
       ้
          ้
 ระบบ (Login) ครังเดียว แลวสามารถ
              ้
 เขาใช้งานระบบหลายระบบได้ โดยไม่
  ้
     ่
 ตองลงชือเขาใช้งานซาอีก
 ้    ้     ้

         2
การเขาถึงระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์
   ้
 แบบรวมศูนย ์ (Single Sign-On)
             คืออะไร?
 ระบบเว็บไซตกลางฯ ไดนาเทคโนโลยีนี้
       ์    ้
 มาประยุกตใช้ โดย สมาชิกระบบ
       ์
 เว็บไซตกลางฯ สามารถเขาสู่ระบบ
     ์        ้
 เว็บไซตกลางฯ แลวสามารถเขาใช้งาน
      ์    ้     ้
 บริการอิเล็กทรอนิกส์
              ่ ้ ่
 (e-Services) ของหน่วยงานทีเขารวม
                ่ ้
 โครงการไดทันที โดยไมตองลงชือเขาใช้
        ้    ่ ้
 งานกับระบบบริการของหน่วยงานซาอีก
           3      ้
               เป้าหมาย
      ้ ่       ่
 ผูใช้งานทังทีเป็ นประชาชนทัวไป
  ้
 สามารถเขาถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์ตางๆ
       ้          ่
 ของหน่วยงานภาครัฐไดโดยอาศั ย
            ้
 หลักฐานอางอิง (Authentication
      ้
 Credential) ชุดเดียว โดยหลักฐาน
 อางอิงดังกลาวอาจเป็ น Login/Password
 ้      ่
 หรือ (ในอนาคต) Smart Card,
 ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
          4
             เป้าหมาย
 กาวหนึ่งใน e-Government Cloud:
  ้
 Authentication Service
             ่
 หน่วยงานภาครัฐไมจาเป็ นทีจะตองพัฒนา
          ่     ้
 ระบบสาหรับยืนยันตัวบุคคลดวยตนเอง
              ้
 ลดคาใช้จายในการพัฒนาและดูแลรักษา
   ่  ่
 ฐานขอมูลผูใช้งาน และระบบการ
    ้   ้

         5
แนวทางการเขาถึงระบบบริการ
       ้
 อิเล็กทรอนิกส์แบบรวมศูนย ์
    (Single Sign-On)
 ลักษณะการทางานของระบบ       6
           ่ ่
   องคประกอบหลักทีเกียวของ
     ์         ้
 ระบบเว็บไซตกลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-
       ์
 Government Portal)
        ่
  เป็ นระบบทีให้บริการขอมูลหน่วยงาน และบริการภาครัฐ
             ้
                ่
  ตางๆ ในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชัน และมีบริการสื บค้นขอมูล
   ่                       ้
       ่ ่    ่
  ตางๆ ทีอยูในระบบซึงอยูในรูปแบบของเว็บเซอรวิส
    ่         ่         ์
  http://www.egov.go.th
 ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง (e-Authentication
 Service)
        ่                     ่
  เป็ นระบบทีใช้ในการยืนยันตัวบุคคล (Authentication) ซึง
                        ่
  รองรับการทา Single Sign-On และการแลกเปลียนขอมูล
                         ้
       ่ ่
  ตางๆ ทีเกียวของกับการยืนยันตัวบุคคลไปยังระบบ e-
   ่       ้
  Service
               7
  http://openid.egov.go.th
สถาปัตยกรรมในภาพรวม
    8
 ้
ขันตอนการทางาน
 9
แนวทางการเขาถึงระบบบริการ
       ้
 อิเล็กทรอนิกส์แบบรวมศูนย ์
    (Single Sign-On)
         ี่
    เทคโนโลยีทใช้       10
                    ี่
               เทคโนโลยีทใช้
 OpenId Protocol : ใช้ในการยืนยันตัวบุคคล
  สรอ. ไดพัฒนาระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง (OpenId
      ้
        ้   ่
  Provider) ขึนมาเพือให้ระบบบริการภาครัฐ (e-service)
                    ่ ื
  สามารถตรวจสอบ และอนุ ญาตให้ผู้ใช้ทียนยันตัวตนแลว ้
  สามารถเขาใช้ระบบบริการภาครัฐ (e-service) ได้
       ้
  ในการใช้งานระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง ระบบบริการ
  ภาครัฐ (e-service) ตองทาการพัฒนาชุดคาสั่ งหรือระบบ
              ้
  (OpenId Relying Party) ในการส่งและรับขอมูลจากระบบ
                      ้
  ยืนยันตัวบุคคลกลาง
 OAuth Protocol : ใช้ในการรองขอขอมูลส่วนตัวของ
              ้  ้
 ผู้ใช้บริการ
  ระบบบริการภาครัฐ (e-service) ตองทาการพัฒนา
                  ้
                      ่
  ชุดคาสั่ งหรือระบบ (OAuth Consumer) เพือใช้ในการรอง
              11            ้
          ี่
     เทคโนโลยีทใช้
         OpenID
OAuth
    12
   ้       ่   ้
  ขันตอนการทางานทีเกิดขึนOpenI
 d      OAut
      13
         ่
 เว็บตางประเทศทีใช้ OpenID
    ่
          และ OAuth
 OpenID (http://openid.net/get-an-openid/)
  Google
  Yahoo
 OAuth
  Facebook
  (http://developers.facebook.com/docs/reference/dialog
  s/oauth/)
  Twitter
  (https://dev.twitter.com/docs/auth/oauth)
              14
แนวทางการเขาถึงระบบบริการ
       ้
 อิเล็กทรอนิกส์แบบรวมศูนย ์
    (Single Sign-On)
   OpenID Protocol       15
          ่ ่
   องคประกอบหลักทีเกียวของ
    ์         ้
 ฝั่งระบบ e-Service “OpenID Relying Party”
  หน้าเว็บเพจ SSOLogin
      ่
  ไลบรารีสาหรับรองรับการใช้งาน OpenID
           ่
   2.0 ตามแตภาษาทีใช้ (PHP, Java,
        ่
   ASP.NET)
 ฝั่งระบบเว็บไซตกลาง “OpenID Provider”
         ์
  หน้าเว็บเพจ Server.aspx


           16
 ้
ขันตอนการทางาน (กรณี
      login แลว)
          ้
    17
 ้
ขันตอนการทางาน (กรณียง ั
      ไมได้ login)
       ่
     18
         OpenID Request
 เป็ นการ Request ขอใช้งาน OpenID กับ
 OpenID Provider
 HTTP GET Request
 OpenID end point ของสรอ. อยูที่่
 https://openid.egov.go.th
 ใน Request จะตองแนบ OpenID
          ้
 parameter ไปดวย ้
  - Basic Parameter
  - Attribute Exchange Extension Parameter
           19
            ตัวอยาง Request
              ่
http://localhost:1807/EGA.EGA_CAS.Security.eAuthen/serv
 er.aspx?openid.claimed_id=http://specs.openid.net/auth/
 2.0/identifier_select&openid.identity=http://specs.openid.
 net/auth/2.0/identifier_select&openid.assoc_handle=nixR!
 IAAAAB56GYx_ecAUdoR3qhyvqAi9MZxO-
 Ahl00nqoeUcrtnQQQAAAAGNVREK0g4S_Zb8IgSlb96s
 YGjE4AYbsk
 GBPXGmwQ3yrBvH2CmwGL6bIW_6m2Ibh0cN5Zt5rl0h
 hM4hvHj6HDlZ&openid.return_to=http://localhost:4856/lo
 ginProgrammatic.aspx?dnoa.userSuppliedIdentifier=http
 %3A%2F%2Flocalhost%3A1807%2FEGA.EGA_CAS.Se
 curity.eAuthen%2F&openid.realm=http://localhost:4856/&
 openid.mode=checkid_setup&openid.ns=http://specs.ope
 nid.net/auth/2.0&openid.ns.alias3=http://openid.net/srv/a
 x/1.0&openid.alias3.required=alias1,alias2,alias3,alias4&
                20
     Basic OpenID parameter
Parameter   Description
 openid.mode  (ตองมี) เป็ นการบอกให้ OpenId Provider รูวา
         ้                      ้ ่
        OpenId Provider นี้สามารถติดตอกับผูใช้ไดหรือไม่
                        ่  ้   ้
        โดยมีคาดังนี้
            ่
           “checked_immediate” (ไมให้ติดตอกับผู้ใช้)
                         ่  ่
           “checked_setup”(ให้ติดตอกับผู้ใช้ได)
                       ่     ้
 openid.ns   (ตองมี) เป็ นการบอก verison ของ OpenId
          ้
        Request โดยระบบยืนยันตัวบุคคลกลางใช้งาน
        รองรับ OpenId 2.0 ระบบบริการภาครัฐจึงควรใช้
                    ่ ี่
        Relying Party ไลบรารีทรองรับ OpenId 2.0 แลว   ้
        ใส่คาเป็ น “http://specs.openid.net/auth/2.0”
           ่

               21
     Basic OpenID parameter
Parameter     Description
                   ่
 openid.return_t (ตองมี) เป็ น URL ทีระบบยืนยันตัวบุคคลกลางจะส่ง
           ้
 o                          ่ ้
         ผู้ใช้กลับมาหลังจากผู้ใช้งานทาการลงชือเขาใช้แลว
                                ้
 openid.assoc_            ่ ่
          (ไมจาเป็ นตองมี) คาทีใช้ในการ sign response
           ่    ้
 handle
                       ้
 openid.claimed (ไมจาเป็ นตองมี) คานี้ตองถูกตังเป็ น
          ่   ้   ่  ้
 _id      “http://specs.openid.net/auth/2.0/identifier_sele
        ct”
 openid.identity                 ้
          (ไมจาเป็ นตองมี) คานี้ตองถูกตังเป็ น
            ่   ้   ่  ้
          “http://specs.openid.net/auth/2.0/identifier_sele
          ct”
 openid.realm   (ไมจาเป็ นตองมี)
           ่    ้
                 22
           Attribute Exchange
                Extension
Parameter          Description

 openid.ns.<extension_ali (ตองมี) เป็ นการบอกระบบยืนยันตัวบุคคล
               ้
 as>           กลางให้ส่งคาคืนมาในรูปแบบของ
                    ่
             Attribute Exchange (ระบบยืนยันตัว
             บุคคลกลาง สนับสนุ นการส่งคาคืนใน
                            ่
             รูปแบบ Attribute Exchange เทานั้น)
                             ่
                     ้
             คานี้ตองถูกตังเป็ น
              ่   ้
             “http://openid.net/srv/ax/1.0”
                         ่
 openid.<extension_alias (ตองมี) เป็ นคาบังคับเพือใช้งาน
                ้     ่
 >.mode                           ้
             Attribute Exchange คานี้ตองถูกตังเป็ น
                          ่ ้
             “fetch_request”


                23
          Attribute Exchange
               Extension
Parameter        Description
 openid.<extension_al (ตองมี) เป็ นการบอกระบบยืนยันตัวบุคคล
             ้
 ias>.required    กลางวาระบบบริการภาครัฐตองการ
               ่         ้
           attribute อะไรคืนไปบาง โดยทุก attribute
                      ้
                   ่
           ตองมีคาจริงเพือให้ใช้งานไดครอบคลุม
            ้    ่         ้

 openid.<extension_al  (ตองมี) เป็ นการบอกระบบยืนยันตัวบุคคล
              ้
 ias>.type.       กลางวาระบบบริการภาครัฐมีการส่งชือ
                ่             ่
            attribute อะไรบางโดยชือ
                    ้    ่
 <attribute_alias>   attribute_alias ตองถูกกาหนดใน
                     ้
            openid.<extension_alias>.required
            ถาระบบบริการภาครัฐตองการ attribute
             ้          ้
            นั้น

                24
                 Attribute alias
ชื่อ Attribute             ่ ่
                    คาทีส่งคืน
 http://axschema.org/contact/email e-mail ของผู้ใช้
 http://axschema.org/namePerson    ่
                   ชือ-นามสกุล ของผู้ใช้

 http://axschema.org/namePerson/f User name ในระบบ e-
 riendly             portal ของผู้ใช้

 http://www.egov.go.th/2012/identifi เลขประจาตัวประชาชน
 er/citizenid
                     ่
 http://www.egov.go.th/2012/identifi เลขทีหนังสื อเดินทาง (กรณี
 er/passportid            ชาวตางชาติ)
                      ่
                      ิ
 http://www.egov.go.th/2012/identifi เลขนิตบุคคล
 er/juristicid        25
                 Attribute alias
ชื่อ Attribute             ่ ่
                    คาทีส่งคืน
 http://www.egov.go.th/2012/identifi ประเภทของผู้ใช้ ในระบบ
 er/usertype             e-portal
                   คา 1 : บุคคลธรรมดา
                    ่
                   คา 2 : นิตบุคคล
                     ่       ิ
                   คา 3 : ชาวตางชาติ
                      ่       ่
                              ่
                   คา 4 : เจ้าหน้าทีของรัฐ
                       ่
 http://www.egov.go.th/2012/identifi รหัสยืนยัน โดยรูปแบบ
 er/identity                  ้
                   ขึนอยูกับประเภทของผู้ใช้
                           ่
                   ดังนี้
                   บุคคลธรรมดา : เลข
                   ประจาตัวประชาชน
                         ิ
                   นิตบุคคล : เลขนิตบุคคล ิ
               26   ชาวตางชาติ : เลขทีหนังสื อ
                          ่      ่
                  Attribute alias
ชื่อ Attribute             ่ ่
                   คาทีส่งคืน
 http://www.egov.go.th/2012/identifi ระดับการยืนยันของรหัส
 er/identityverifiedlevel      ยืนยัน
 http://www.egov.go.th/2012/identifi ระดับการยืนยันของเลข
 er/citizenidverifiedlevel      ประจาตัวประชาชน
 http://www.egov.go.th/2012/identifi ระดับการยืนยันของเลขนิต ิ
 er/juristicidverifiedlevel     บุคคล
 http://www.egov.go.th/2012/identifi ระดับการยืนยันของเลขที่
 er/passportidverifiedlevel     หนังสื อเดินทาง                27
       ระดับของการยืนยันบุคคล
ในปัจจุบน ระบบเว็บไซดกลางไดแบงระดับของ
      ั      ์  ้ ่
 การยืนยันบุคคล โดยไดประยุกตเนื้อหาจาก
             ้  ์
 เอกสาร “Registration and Authentication:
 e-Government Strategy Framework Policy
 and Guidelines”
    ์ ่
 เวอรชัน 3.0 จัดทาโดยรัฐบาลอังกฤษ
          ่
 กันยายน 2545 ซึงเป็ น 4 ระดับดังนี้
   - ระดับ 0 (Unverified)
   - ระดับ 1
   - ระดับ 2    28
          ระดับ 0 (Unverified)
 เหมาะสมกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐทีไม่
                     ่
 ก่อให้เกิดความเสี ยหาย ถาเกิดขอผิดพลาดใน
             ้   ้
 การยืนยันบุคคล
                  ่ ้ ่ ่
 ไมกอให้เกิดความไมสะดวกตอผูทีเกียวของ
   ่ ่       ่           ้
              ่
 ขอมูลส่วนตัวหรือขอมูลทีสามารถนาไปใช้ประ
  ้        ้
 โยชนเชิงพาณิชยได้ ไมเกิดการรัวไหลไปยัง
         ์      ่     ่
 บุคคลภายนอก
 ไมกอให้เกิดความเสี ยหายดานรางกายหรือ
    ่ ่           ้   ่
 ทรัพยสิ น ์
 ไมกอให้เกิดความเสื่ อมเสี ยตอบุคคลใด
    ่ ่       29    ่
                   ระดับ 1
 เหมาะสมกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐทีอาจ
                     ่
 ก่อให้เกิดความเสี ยหายเล็กน้อย ถาเกิด
                 ้
 ขอผิดพลาดในการยืนยันบุคคล
  ้
                 ่ ้ ่ ่
 อาจกอให้เกิดความไมสะดวกตอผูทีเกียวของ
       ่    ่          ้
 เล็กน้อย
              ่
 ขอมูลส่วนตัวหรือขอมูลทีสามารถนาไปใช้ประ
   ้       ้
                   ่
 โยชนเชิงพาณิชยได้ ไมเกิดการรัวไหลไปยัง
         ์     ่
 บุคคลภายนอก
 ไมกอให้เกิดความเสี ยหายดานรางกายตอผูที่
     ่ ่         ้ ่   ่ ้
 เกียวของ
    ่    ้    30
                  ระดับ 2
 เหมาะสมกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐทีอาจ
                     ่
 ก่อให้เกิดความเสี ยหายพอสมควร ถาเกิด
                ้
 ขอผิดพลาดในการยืนยันบุคคล
  ้
                ่ ้ ่ ่
 อาจกอให้เกิดความไมสะดวกตอผูทีเกียวของ
       ่    ่         ้
 พอสมควร
              ่
 ขอมูลส่วนตัวหรือขอมูลทีสามารถนาไปใช้ประ
   ้       ้
                  ่
 โยชนเชิงพาณิชยได้ อาจเกิดการรัวไหลไปยัง
         ์
 บุคคลภายนอก
 ไมกอให้เกิดความเสี ยหายดานรางกายตอผูที่
     ่ ่        ้ ่   ่ ้
 เกียวของ
    ่    ้    31
                  ระดับ 3
 เหมาะสมกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐทีอาจ
                     ่
 ก่อให้เกิดความเสี ยหายอย่างมาก ถาเกิด
                 ้
 ขอผิดพลาดในการยืนยันบุคคล
  ้
                ่ ้ ่ ่
 อาจกอให้เกิดความไมสะดวกตอผูทีเกียวของ
      ่     ่         ้
 อยางมาก ่
              ่
 ขอมูลส่วนตัวหรือขอมูลทีสามารถนาไปใช้ประ
   ้      ้
                  ่
 โยชนเชิงพาณิชยไดอาจเกิดการรัวไหลไปยัง
         ์ ้
 บุคคลภายนอก
 อาจกอให้เกิดความเสี ยหายดานรางกายตอผูที่
       ่       ้  ่   ่ ้
 เกียวของ
    ่    ้    32
          ตัวอยาง Response
             ่
http://localhost:4856/loginProgrammatic.aspx?dnoa.userSu
 ppliedIdentifier=http://localhost:1807/EGA.EGA_CAS.Sec
 urity.eAuthen/&openid.claimed_id=http://localhost:1807/E
 GA.EGA_CAS.Security.eAuthen/user.aspx/Administrator
 &openid.identity=http://localhost:1807/EGA.EGA_CAS.Se
 curity.eAuthen/user.aspx/Administrator&openid.sig=P6+I
 Zf5yVHeOTnngzycP7vw8BRLJiBHF4ZSOm1Mauxg=&op
 enid.signed=claimed_id,identity,assoc_handle,op_endpoi
 nt,return_to,response_nonce,ns.alias3,alias3.mode,alias3
 .type.alias1,alias3.value.alias1,alias3.type.alias2,alias3.v
 alue.alias2,alias3.type.alias3,alias3.value.alias3,alias3.ty
 pe.alias4,alias3.value.alias4&openid.assoc_handle=nixR!
 IAAAAB56GYx_ecAUdoR3qhyvqAi9MZxO-
 Ahl00nqoeUcrtnQQQAAAAGNVREK0g4S_Zb8
 IgSlb96sYGjE4AYbskGBPXGmwQ3yrBvH2CmwGL6bIW
                33
     ตัวอยาง Response (ตอ)
       ่       ่
&openid.mode=id_res&openid.ns=http://specs.openid.net/a
 uth/2.0&openid.ns.alias3=http://openid.net/srv/ax/1.0&op
 enid.alias3.mode=fetch_response&openid.alias3.type.ali
 as1=http://axschema.org/contact/email&openid.alias3.val
 ue.alias1=test@gits.net.th&openid.alias3.type.alias2=http
 ://axschema.org/namePerson&openid.alias3.value.alias2
 =Administrator eGov-
 Portal&openid.alias3.type.alias3=http://axschema.org/na
 mePerson/friendly&openid.alias3.value.alias3=administra
 tor&openid.alias3.type.alias4=http://www.egov.go.th/2012
 /identifier/citizenid&openid.alias3.value.alias4=              34
    การตรวจสอบความถูกตอง
             ้
   ่ ้
 เพือปองกันการจูโจมแบบ url injection
         ่
 ระบบ e-service ตองทาการตรวจสอบ
            ้
     ่ ้
 ขอมูลทีไดมากับระบบเว็บไซดกลางทุกครัง
  ้               ์   ้
 โดยการแก้ parameter “openid.mode”
 ให้เป็ น “check_authentication” พรอม ้
   ้      ่     ้
 ทังแนบขอมูลทีไดรับมาทังหมดส่งให้ระบบ
       ้
 เว็บไซดกลางแบบ Http post request
      ์
 ระบบ e-service จะไดรับคา   ้ ่
                   ้
 “Is_valid” เป็ น “true” ถาขอมูลทังหมดถูก
              ้ ้
             ไซด ์
 ส่งมาจาก ระบบเว็บ35 กลางจริง
         ่ ้
   การนาขอมูลทีไดไปใช้งาน
      ้
 สรอ.แนะนาให้ e-service ใช้คาตอไปนี้
               ่ ่
       ่  ่
 ไปเทียบเพือเพือยืนยันบุคคล
  - อีเมล
  - เลขประจาตัวประชาชน
 กรณีท ี่ e-service ไมไดเก็บคาเหลานั้น
             ่ ้   ่
 หรือเทียบไมพบผูใช้
        ่   ้
 กรณีขอมูลเหลานั้นไมมีอยูทีเว็บไซดกลาง
     ้     ่  ่   ่ ่  ์

          36
          ่ ี่
      ไลบรารีทสรอ.เคยใช้
 ASP.NET -> DotNetOpenAuth
 PHP -> LightOpenID
   -> PHP OpenID Library
 Java -> JOpenID
   -> OpenID4Java
         37
แนวทางการเขาถึงระบบบริการ
       ้
 อิเล็กทรอนิกส์แบบรวมศูนย ์
    (Single Sign-On)
   OAuth Protocol       38
           ่ ่
   องคประกอบหลักทีเกียวของ
     ์         ้
 ฝั่งระบบ e-Service “Oauth Consumer”
  หน้าจอ SSORegister
      ่
  ไลบรารีสาหรับรองรับการใช้งาน OAuth
             ่
   v1.0a ตามแตภาษาทีใช้ (PHP, Java,
          ่
   ASP.NET)
  OAuth Consumer “key” และ “secret” ที่
   ทางสรอ.ส่งให้
 ฝั่งระบบเว็บไซตกลาง “Service Provider”
           ์
  หน้าเว็บเพจ OAuth.ashx
   (https://openid.egov.go.th/ OAuth.ashx)
             39
 ้
ขันตอนการทางานของ Oauth
  (http://oauth.net/core/1.0/)
     40
              ้
        Request ในขันตอน A.

 HTTP POST ->
 http://testopenid.ega.or.th/OAuth.ashx
 oauth_callback=http://localhost:61420/code/
 SSORegister.aspx&oauth_consumer_key=s
 ampleconsumer&
 oauth_nonce=MqoTuozw&
 oauth_signature_method=HMAC-SHA1&
 oauth_signature=1q259ZnTlWXaI97HDG73
 6KFKqRI=&
            41
 oauth_version=1.0&oa
    A. การขอ “Request Token”จาก
          ระบบเว็บไซตกลาง
               ์
Parameter     Description
            ่
 oauth_consumer “key” ทีทางสรอ.ส่งให้
 _key
           ี
 oauth_signature_ วิธการ Sign Request (ควรใช้คาเป็ น HMAC-
                       ่
 method      SHA1)

 oauth_signature  ่ ่
         คาทีในการ Sign Request ตาม
         oauth_signature_method (โดยทัวไป่
                   ้ ่       ิ ้
         parameter นี้จะถูกตังคาให้อัตโนมัตในขันตอน
         สราง Request ของแตละไลบรารี)
          ้          ่     ่
            ่
 oauth_timestamp เวลาทีทาการ Request
 oauth_nonce                     ่ ู   ้
          เป็ นชุดของตัวหนังสื อภาษาอังกฤษทีถกสุ่มขึนมาให้
          ไมซากันในแตละ Request ของแตละระบบ
            ่ ้    ่          ่
                   ่
          บริการภาครัฐ เพือเอาไว้ตรวจสอบวา Request
                            ่
                 42
                    ่
          นี้เป็ น Request ทีไมเคยถูกใชมากอน และ
             ้
       Response ในขันตอน B.

 HTTP POST ->
 http://localhost:61420/code/SSORegister.a
 spx
 oauth_token=w6yxDlpNB8QK2Y6xpyKszT
 ZpVps=&
 oauth_token_secret=oHN1HvCFzaX/vI17fa
 CyiFiVzRk=&
 oauth_callback_confirmed=true
           43
  B. ระบบเว็บไซตกลางส่ง “Request
         ์
          Token” กลับไปให้
Parameter      Description
 oauth_token    “Request Token” จากระบบขอมูลผู้ใช้
                      ้
            ่ ่
 oauth_token_secr เป็ นคาทีระบบขอมูลผู้ใช้ส่งมาพรอมกับ
                ้        ้
 et                  ่
         “Request Token” เพือใช้ในการตรวจสอบ
         “Request Token” โดยคานี้จะไมซากันในแตละ
                     ่    ่ ้ ่
         “Request Token”
 oauth_callback_c  เป็ น True ถ้าไดรับการยืนยันจากระบบเว็บไซต ์
                  ้
 onfirmed      กลาง
                44
              ้
        Request ในขันตอน C.
 HTTP GET ->
 http://testopenid.ega.or.th/OAuth.ashx
 oauth_token=w6yxDlpNB8QK2Y6xpyKszT
 ZpVps=
          45
     C. ให้ผู้ใช้ทาการยืนยันตัวตน
 ระบบบริการภาครัฐส่งผูใช้ไปยังระบบ
           ้
           ่
 เว็บไซตกลาง เพือทาการยืนยันตัวตน
     ์
       ี่ ู้
 (ในกรณีทผใช้ยังไมไดทาการลงชือเขาใช้
            ่ ้      ่ ้
 กับระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง) และให้ผูใช้  ้
 ตัดสิ นใจวาจะอนุ ญาติให้ระบบบริการ
      ่
 ภาครัฐสามารถเขาถึงขอมูลของผูใช้ได้
          ้    ้   ้
              ่   ้
 หรือไม่ parameter ทีใช้ในขันตอนนี้ม ี
             ่
 แค่ oauth_token ซึงไดมาจากขันตอน
                ้   ้
 B (Request Token)46
             ้
       Response ในขันตอน D.

 HTTP GET ->
 http://localhost:61420/code/SSORegister.a
 spx
 oauth_verifier=piRunFM=&
 oauth_token=w6yxDlpNB8QK2Y6xpyKszT
 ZpVps=           47
D. ระบบเว็บไซตกลางส่งผูใช้กลับไปยัง
       ์    ้
        ระบบบริการภาครัฐ
Parameter     Description
 oauth_token                  ้
         “Request Token” จากขันตอน B (ในขันตอนนี้ ้
         “Request Token” ไดรับการอนุ ญาตให้ใช้งานได้
                    ้
         จากระบบขอมูลผู้ใช้แลว)
               ้      ้
 oauth_verifier     ่ ่
         เป็ นคาทีระบบขอมูลผู้ใช้ส่งมาพรอมกับ
                 ้        ้
                             ่
         “Request Token” โดยคานี้จะมีความเชือมโยงกับ
                       ่
                         ู
         ระบบบริการภาครัฐ คานี้ถกใช้ในขันตอน E
                     ่       ้
           ่
         เพือยืนยันวาระบบบริการภาครัฐทีจะขอ
                ่          ่
         “Access Token” นั้นเป็ นระบบบริการภาครัฐ
              ่
         เดียวกับทีขอ “Request Token”
              48
               ้
         Request ในขันตอน E.

 HTTP POST ->
 http://testopenid.ega.or.th/OAuth.ashx
 oauth_verifier=piRunFM%3D&
 oauth_token=w6yxDlpNB8QK2Y6xpyKszT
 ZpVps%3D&
 oauth_consumer_key=sampleconsumer&
 oauth_nonce=Y2FPEOhg&
 oauth_signature_method=HMAC-SHA1&
 oauth_signature=DLKewGmNI1%2BrmpU
            49
 UHgsviQQ9Z6I%3D&
      E. แลก “Request Token” เป็ น
            “Access Token”
Parameter      Description
             ่
 oauth_consumer_ “key” ทีทางสรอ.ส่งให้
 key
 oauth_token              ้
          “Request Token” ในขันตอน D
 oauth_signature_   ี
          วิธการเขารหัส Request (ตองใสคาเป็ น
              ้        ้  ่
 method       HMAC-SHA1)

 oauth_signature   ่ ่ ้     ้
          คาทีไดจากขันตอนการเขารหัส ตาม
                       ้
                            ้
          oauth_signature_method คาในขันตอนนีจะไม่
                          ่    ้
                   ้        ่
          เหมือนคาในขันตอน A (โดยทัวไป parameter
               ่
                ้ ่     ิ   ้
          นี้จะถูกตังคาให้อัตโนมัตในขันตอนสราง ้
          Request ของแตละไลบรารี)
                    ่    ่
 oauth_timestamp      ่
          เวลาทีทาการ Request
 oauth_nonce                     ่ ู   ้
          เป็ นชุดของตัวหนังสื อภาษาอังกฤษทีถกสุ่มขึนมา
              ้ 50
          ใหไมซากันในแตละ Request ของแตละระบบ
              ้
       Response ในขันตอน F.

 HTTP POST ->
 http://localhost:61420/code/SSORegister.a
 spx
 oauth_token=FpLQoLmK997T+i9lsaA33+b
 WIEY=&
 oauth_token_secret=kzvbxfPP+pCscwOcv
 YWpk3waRNw=


           51
   F. ระบบเว็บไซตกลางส่ง “Access
          ์
           Token” กลับไปให้
Parameter     Description
 oauth_token            ่ ้
          “Access Token” ทีไดรับจากระบบเว็บไซตกลาง
                            ์
            ่ ่
 oauth_token_secr เป็ นคาทีระบบขอมูลผู้ใช้ส่งมาพรอมกับ “Access
                 ้        ้
 et             ่
         Token” เพือใช้ในการตรวจสอบ “Access
         Token” โดยคานี้จะไมซากันในแตละ “Access
                ่    ่ ้    ่
         Token”
               52
G. นา “Access Token” ไปแลกขอมูล
              ้
              ผู้ใช้
                   ่
 ระบบบริการภาครัฐนา “Access Token” ทีได้
 ไปเขาถึงขอมูลของผูใช้ โดยทางสรอ.ไดปรับ
   ้    ้   ้          ้
  ี         ่
 วิธการเขาถึงขอมูลเพือให้ไดขอมูลกลับมาใน
     ้   ้     ้ ้
 รูปแบบของ xml โดยผูพัฒนาสามารถเขาถึง
            ้       ้
 xml ผาน URL :
    ่
 “http://www.egov.go.th/XmlUserInfo.aspx?
                ่
 AccessToken={Access Token ทีระบบบริการ
 ภาครัฐไดรับ}” โดย “Access Token” มีอายุ
      ้
 การใช้งาน 10 นาที

          53
          ่ ี่
       ไลบรารีทสรอ.เคยใช้
 ASP.NET -> DotNetOpenAuth
 PHP -> basic php library
          54
                ตัวอยาง XML
                  ่
<? Xml version=“1.0” encoding="UTF-8"?>
<Member type="Citizen">
 <UserID>a4d8b6a0-37db-4f44-
 b598fb0e6550a31f</UserID>
 <UserName>TestVender3</UserName>
 <Title VerifiedLevel="Unverified"/>
 <FullName VerifiedLevel="Unverified">Vender3
 Test</FullName>
 <FirstName
 VerifiedLevel="Unverified">Vender3</FirstName>
 <LastName
 VerifiedLevel="Unverified">Test</LastName>
 <DateOfBirth VerifiedLevel="Unverified"/>
 <Gender VerifiedLevel="Unverified"/>
 <Identification>
  <Code VerifiedLevel="Unverified"/>
  <IssueBy VerifiedLevel="Unverified"/>
             55
  <IssueDate VerifiedLevel="Unverified"/>
              ตัวอยาง XML(ตอ)
                  ่   ่
<Nationality VerifiedLevel="Unverified"/>
<Occupation VerifiedLevel="Unverified"/>
<Address>
  <HouseNumber VerifiedLevel="Unverified"/>
  <VillageName VerifiedLevel="Unverified"/>
  <Moo VerifiedLevel="Unverified"/>
  <Soi VerifiedLevel="Unverified"/>
  <Road VerifiedLevel="Unverified"/>
  <SubDistrict VerifiedLevel="Unverified"/>
  <District VerifiedLevel="Unverified"/>
  <Province VerifiedLevel="Unverified"/>
  <PostCode VerifiedLevel="Unverified"/>
  <GeoCode VerifiedLevel="Unverified"/>
</Address>        56
             ตัวอยาง XML(ตอ)
               ่    ่
  <ContactInfo>
    <Telephone VerifiedLevel="Unverified"/>
    <Mobilephone VerifiedLevel="Unverified"/>
    <EMail
 VerifiedLevel="Unverified">vender3@test.com</EMa
 il>
 </ContactInfo>
</Member>
            57
             การใช้งาน xml
 ทาการแกะขอมูลออกมาจาก xml
      ้
      ่ ้
 นาขอมูลทีไดไปใส่ฟอรมสมัครสมาชิก
   ้        ์
 ถาระบบ e-service ตองให้ผูใช้ใส่
  ้        ้   ้
 Username และ Password ทางเว็บไซดกลาง
                  ์
 สามารถให้ขอมูล Username ได้ แตผูใช้ตอง
      ้          ่ ้  ้
 กรอก Password เอง
           58
                   ้
           ขอแนะนาในการติดตัง
           ้
              ้
 ทาการสารองขอมูลกอนการติดตัง
       ้  ่
           ้ ่
 ทาเอกสารจดบันทึกวาไดเพิมหรือแกไขอะไรไปบาง
          ่      ้    ้
 ทาการทดสอบระบบโดยตองทาการทดสอบอยางน้อย
          ้       ่
 ดังนี้
          ี ู
  เขาใช้งานในกรณีมผ้ใช้อยูที่ e-service และทา
    ้          ่
  การ mapping ผู้ใช้แลว้
           ี ู
  เขาใช้งานในกรณีมผ้ใช้อยูที่ e-service แตยัง
     ้          ่       ่
  ไมไดทาการ mapping
       ่ ้
            ่ ู
  เขาใช้งานในกรณีไมมีผ้ใช้อยูที่ e-service
      ้          ่

            59
คาถา
ม?
ขอบคุณ
ครับ     60

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:11/5/2012
language:Thai
pages:60