Docstoc

tkb Linh __

Document Sample
tkb Linh __ Powered By Docstoc
					Tiết     Thứ 2         Thứ 3         Thứ 4         Thứ 5
 1              Quản trị tài chính  Quản trị chiến lược  Quản trị tài chính
 2                 A2.5         A2.3         A2.5
 3   Quản trị chuỗi cung             Quản trị chuỗi cung
 4      A1.4                    A1.5
 5


 6   Quản trị dịch vụ
 7      A3.4
 8              Quan hệ công chúng             Quan hệ công chúng
     Bóng chuyền
 9                 A3.3                    A3.4
10               29.10 - 20.12                29.10 - 20.12
   Thứ 6
Quản trị chiến lược
    A2.3
 Quản trị dịch vụ
    A3.2

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:16
posted:11/5/2012
language:
pages:2